SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) Karl-Gösta Bengtsson (S) Margaret Engdahl (MP) Sven Holmen (SD) ersätter Bo Kedegren (SD) Sonja Svenle-Pettersson (GPKS) Tommy Augustsson (S) ersätter Marika Bjerstedt-Hansen (S) Niklas Larsson (C) Margon Malmqvist (S) ersätter Sten Andersson (S) Carl-Magnus Nilsson (M) Anna- Karin Bengtsson (MP) ersätter Cleas Frisk (KD) Maria Svensson (M) ersätter Dag Ivarsson (M) , Övriga närvarande Daniel Landin (S) ej tjänstgörande ersättare Anna -Karin Bengtsson (MP) ej närvarande kl Jimmy Ekborg (C)ej tjänstgörande ersättare Ingmar Bernthsson (S) ej tjänstgörande ersättare Charlotta Kabo Stenberg, kommunchef Pia Lindvall-Bengtsson, ekonomichef Andreas Lindfors, kommunikatör 93 Katarina Koch, konsumentrådgivare 93 Maria Johansson, konsumentrådgivare 93 Lars Svensson,verksamhetsansvarig vatten och avlopp Vera Demiri, sekreterare Justerare Erland Nilsson och Niklas Larsson (S) 105 Justeringens plats och tid Kansliet, måndagen den 4 juni 2012, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Vera Demiri Ordförande Anders Pettersson Erland Nilsson 105 Justerare Erland Nilsson Niklas Larsson 105

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kansliet Underskrift Vera Demiri

3 3(27) Ärendelista 91 Protokolljustering Godkännande av dagordning Information Delegationsbeslut Arbetsgrupp för översyn av den politiska organisationen forts Förvärv av fastigheterna Grossören 10 och Osby 192: Arrendeavtal Budgetuppföljning april Kommunkompassen forts Ärendehantering kallelse Fastighetsreglering redaren 1 och redaren 2, Osby kommun Ansökan bidrag, Immelns fiskevårdsförening Ny överenskommelse mellan Osby kommun och Treby IF Bidrag för förstudie bredband Kommunal borgen för Byggnadsföreningen Medborgarhuset VA-samverkan mellan bromölla Energi, Vatten AB, Olofströms kraft AB, Osby kommun och Östra Göinge kommun Debitering av VA- avgifter Avläsningspolicy för vattenmätare E- fakturor inom VA- verket Avtal om parkeringsövervakning Införande av P-skiva i Osby kommun Meddelande...27

4 4(27) 91 Protokolljustering beslutar att utse Erland Nilsson (S) och Niklas Larsson (C) 105 till justerare.

5 5(27) 92 Godkännande av dagordning godkänner dagordningen.

6 6(27) 93 Information 1. Konsument Södra Småland informerar. Konsumentrådgivarna Katarina Koch och Maria Johansson informerar om sitt arbete. 2. Förslag till ny förvaltningsorganisation Kommunchefen Charlotta Kabo Stenberg presenterar ett förslag till ny förvaltningsorganisation. Med den nya organisationen vill man uppnå Demokrati- Helhet Effektivitet samt ökad målstyrning och resultatuppföljning. Förslaget kommer att skickas på remiss till samtliga politiska partier. Ett reviderat förslag kommer att beredas i KSAU och KS i september för att möjliggöra beslut i KF under oktober 2012.

7 7(27) 94 Delegationsbeslut lägger redovisade beslut, fattade enligt antagen delegationsordning till handlingarna. Sammanställning: Upplåning 30 mkr. Personaldelegationens protokoll Protokoll, fackliga organisationer Tillfälliga lokala föreskrifter mm Bidrag till enskilda vägar Parkeringstillstånd rörelsehindrade Lokala trafikföreskrifter LTF Bostadsanpassning

8 8(27) 95 Arbetsgrupp för översyn av den politiska organisationen Dnr 2012.ks beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av KF presidium och KS presidium och en dialoggrupp med en representant från varje parti med en extra representant från socialdemokraterna i enlighet med Carl -Magnus Nilsson (M) yrkande. I tjänsteskrivelse anför kommunchefen att vid fullmäktige den 19 december 2011 fick kommunfullmäktiges ordförande och kommunchefen i uppdrag att arbeta fram ett beslutsunderlag för översyn av såväl den politiska organisationen som förvaltningsorganisationen. Arbetet påbörjade med att teckna en målbild över vad som bör känneteckna den framtida organisationen och vilka områden som behöver förbättras. En omvärldsanalys i syfte att lära av den förnyelse som genomförs i andra kommuner pågår. Det har under arbetets gång blivit tydligt att det kan vara olämpligt att kommunchefen driver arbetet med att förändra den politiska organisationen. Arbetet bör istället drivas av en grupp av politiker under ledning av kommunfullmäktiges ordförande. Dagens sammanträde Vid dagens sammanträde yrkar Carl- Magnus Nilsson (M) att en arbetsgrupp tillsätts bestående av KF presidium och KS presidium och en dialoggrupp med en representant från varje parti med en extra representant från socialdemokraterna. beslutar i enlighet med Carl- Magnus Nilsson (M) yrkande.

9 9(27) 95 forts sunderlag Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg tjänsteskrivelse KSAU expedieras till: Kommunfullmäktiges ordförande Samtliga nämnder Kommunchef

10 10(27) 96 Förvärv av fastigheterna Grossören 10 och Osby 192:66 Dnr 2012.ks föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva fastigheterna Grossören 10 och Osby 192:66 samt utse Anders Pettersson och Oddbjörn Aasvold att underteckna köpekontraktet. Förvärvet finansieras genom lån. Osby kommun har kontaktats utav Kazem Omrani för diskussion om förvärv av Grossören 10 och Osby 192:66. Arbetsutskottet har förklarar att Osby kommun har för avsikt att köpa fastigheterna för max 1,5 miljoner kr. Dagens sammanträde Vid dagens sammanträde ajourneras kommunstyrelsen kl för ett extra arbetsutskott sammanträde. ordförande sammankallar kommunstyrelsens arbetsutskott. sunderlag KSAU expedieras till: Scandium, vd Kazem Omrani Tf gatuchef Ekonomiavdelning

11 11(27) 97 Arrendeavtal Dnr 2012.ks beslutar att landmärket av Kullaro Form och Inredning AB, placeras intill väg 23 på Flackarp 1:7 och godkänner arrendeavtal. Projektets kostnad 610 tkr finansieras genom investeringsprojekt 0181 Enligt tidigare beslut ska ett landmärke beställt av Kullaro Form och Inredning AB placeras invid väg 23 vid kommunens södra gräns. Peter Ekman, Kattarp upplåter till Osby kommun nyttjanderätten till ett område om cirka kvm, del av fastigheten Flackarp 1:7 i Östra Göinge kommun. sunderlag Arrendeavtal daterat expedieras till: Peter Ekman Gatukontoret Ekonomiavdelning

12 12(27) 98 Budgetuppföljning april 2012 Dnr 2012.ks s föreslår kommunfullmäktige besluta att uppmana samtliga nämnder och styrelser att planera verksamheten utifrån de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna. uppdrar åt gatukontoret att lämna förslag till höjning av va- taxan med 10 % som ska gälla från och med 1 oktober I enlighet med kommunstyrelsens beslutade tidplan för uppföljning 2012 skall nämnderna och våra kommunala bolag lämna prognoser den 10 maj. Ksau behandlar uppföljning per den 16 maj, kommunstyrelsen den 30 maj och kommunfullmäktige den 18 juni. Dagens sammanträde Vid dagens sammanträde redogör ekonomichefen för ärendet. sunderlag Uppföljning april 2012 Budgetuppföljning med helårsprognos koncern Rapporter skickas till: Chefsgruppen Samtliga nämnder Kommunala bolag inom koncernredovisning Gatukontoret

13 13(27) 99 Kommunkompassen Dnr 2012.ks s beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare beredning i enlighet med Carl- Magnus Nilsson (M) yrkande. Kommunkompassen är anpassad till kommunal verksamhet med ett medborgar/brukarfokus och har använts i ett flertal kommuner över hela världen. I Sverige har utvärderingsverktyget använts sedan år Utvärderingsverktyget har reviderats och förnyats år Kommunen som organisation med god anpassningsförmåga och förmåga till lärande är det överordnade perspektiviet för utvärderingskriterierna. En sådan kommun kännetecknas av att den har rutiner som ger underlag för systematiska analyser av egna prestationer och omgivningens krav för att på att så sätt kunna anpassa organisationen och tjänsterna till medborgarnas behov och förväntningar. Kriterierna omfattar följane delar i en kommuns förvaltning. 1. Offentlighet och sekretess 2. Tillgänglighet och brukarorientering 3. Politisk styrning och kontroll 4. Ledarskap, ansvar och kontroll 5. Resultat och effektivitet 6. Verksamhetsutveckling 7. Kommunen som samhällsbyggare Kommunkompassen kan var ett bra underlag för kommande organisationsförändringar. De kommuner som vi gjort studiebesök hos avssende organisationen har gjort denna utvärdering innan genomförande av organisationsförändringar.

14 14(27) 99 forts Dagens sammanträde Vid dagens sammanträde yrkar Carl- Magnus Nilsson (M) att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. Clas Frisk (KD) yrkar bifall till Carl- Magnus Nilssons yrkande. beslutar i enlighet med Carl- Magnus Nilsson yrkande. sunderlag Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen KSAU skickas till: Kommunchefen Ekonomichef Samtliga förvaltningschefer

15 15(27) 100 Ärendehantering kallelse Dnr:2012.ks beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse med bilagor skickas till ledamöter, ersättare och revisorer per papper. De som önskar kan i stället begära att få den per mail. Interna får kallelsen per mail. Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelser kommer att finnas tillgängliga på kommuns hemsida. Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll finns på hemsidan efter justering. Man kan ta del av protokollet på kommunens hemsida, de som önskar kan även begära att få den per mail. Inför sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott distribueras en stor mängd handlingar i tryckt format. Hanteringen innebär kostnad för porto, papper, arbetstid för kopiering mm. En ökad digitalisering och användning av elektroniska lösningar för distribution gör att utskick av handlingar blir mer kostnadseffektiva och miljövänliga. Dagens sammanträde Vi dagens sammanträde yrkar Sonja Svenle- Pettersson att alla ska få kallelsen per mail och att de som önskar kan få den per papper. beslutar att avslå Sonja Svenle- Pettersson yrkandet. sunderlag Kostnadseffektivisering KSau Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse skickas till: Kommunchef Förvaltningschefer

16 16(27) 101 Fastighetsreglering redaren 1 och redaren 2, Osby kommun Dnr:2011.ks beslutar att: - genomföra fastighetsreglering enligt bifogade överenskommelse - utse Anders Pettersson och Oddbjörn Aasvold att underteckna överenskommelsen, - finansiera realisationsförlusten med ökade skatteintäkter. Gatukontoret har genomfört förhandlingar om Redaren 1 och tagit fram förslag till överenskommelse med fastighetsägaren Redaren 2. Enligt överenskommelsen skall fastighetsägaren för Redaren 2 ersätta kommunen med kronor för fastighetsreglering med Redaren 1. Redaren 1 har idag ett bokfört värde på kronor. Detta innebär en realisationsförlust med kronor. sunderlag Överenskommelse om fastighetsreglering KSAU skickas till: Gatuchef Ekonomichef

17 17(27) 102 Ansökan bidrag, Immelns fiskevårdsförening Dnr: 2012.ks beslutar att - beslutar bevilja Immelsjöns fiskevårdsförening bidrag med r för 2012, ur kommunstyrelsens oförutsedda verksamhet fortsatta anslag beslutas i kommande budget. Osby kommun har via fritidskontoret haft en dialog med företrädare för Immelns Fiskevårdsförening. Man framförde att sjön Immeln, som är en viktig sjö med stor betydelse för såväl fiskerättsägare, närboende som turister, med sina skär, grund och grynnor är svårnavigerad. Sedan ett par årtionden har en båtklubb med hjälp av bidrag från olika givare skött utmärkning av säkra båtfarleder, samt hinder för båttrafik. Båtklubben har nu upphört och under de två senaste är en har endast enstaka märket satts ut. sunderlag Skrivelse Immelsjöns Fiskevårdsförening Tjänsteskrivelse Anders Nilsson daterad Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens presidium daterad KSAU skickas till: TF Fritidschef Anders Nilsson Ekonomiavdelningen

18 18(27) 103 Ny överenskommelse mellan Osby kommun och Treby IF Dnr: 2012.ks att beslutar godkänna den nya överenskommelsen mellan Osby kommun och Treby IF som Osby Fritid och Treby IF kommit överens om. I samband med att Treby IF anlade sin konstgräsplan 2007 gav Osby kommun föreningen ett bidrag på kr och en borgen på kr för ett banklån föreningen tagit. Projektet hanterades administrativt av Osby Fritid. När konstgräsplanen var färdig och ekonomin kring projektet stämdes av visade det sig att föreningen hade fakturor på kr till kommunen som inte hade reglerats. Denna summa fördelades på projektfakturor kr och driftfakturor på kr. För att komma till rätta med detta gjordes en överenskommelse med föreningen om hur skulderna skulle återbetalas. Två alternativ presenterades, ett med lite längre återbetalningstid och ett med en kortare återbetalningstid där föreningen skulle få en premie om man lyckades klara att återbetala skulderna. Detta avtal godkändes i kommunstyrelsen den 8 april Vid en avstämning den 31 december 2011 konstaterades att föreningens skulder till kommunen var kr. Driftfakturorna hade reglerats men i övrigt hade ingen återbetalning gjorts. Med anledning av detta vill kommunen ha en ny överenskommelse med föreningen om återbetalning av skulden. Ett förslag till överenskommelse med kommunen sunderlag Ny överenskommelse ( ) mellan Osby kommun och Treby IF Tidigare överenskommelse ( ) mellan kommunen och Treby IF Utdrag sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen, ( 60), Dnr KSAU skickas till: Anders Nilsson, Osby Fritid för vidarebefordran till berörda Pia Lindvall-Bengtsson, kommunens ekonomiavdelning

19 19(27) 104 Bidrag för förstudie bredband Dnr: 2011.ks beslutar att - bevilja fiberföreningarna under bildande bidrag med kr för förprojektering (c/o Daniel Bergman, Smålatorp) - att bidraget finansieras från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser, - - uppdra åt Stephan Hellqvist att underteckna medfinansieringsintyget. finansieras genom kommunstyrelsens oförutsedda. Verksamhet 9102 Tre fiberföreningarna är under bildande norr om Lönsboda. Telestationerna i det aktuella området är inte fiberförsedda varför nedläggning kan bli aktuellt framöver. För att komma vidare i sin planering behöver nu en förstudie genomföras. För att statsbidrag ska kunna utbetalas krävs offentlig medfinansiering med 35 %. Kostnaden beräknas uppgå till cirka kr för genomförande av förstudien. Daniel Bergman anhåller nu på uppdrag av Smålatorps fiberförening, Tranetorps fiberförening och Tosthults fiberförening om kommunalt bidrag med kr. Från kommunens sida har Stephan Hellqvist och Ingvar Carlberg deltagit i planeringsmöten med representanter för föreningarna. Vi föreslår att framställningen bifalles. sunderlag Bidragsansökan om medfinansiering av förstudie daterad Tjänsteskrivelse Ingvar Carlberg daterad skickas till: Daniel Bergman, Smålatorp IT-chef Stephan Hellqvist Ekonomiavdelningen

20 20(27) 105 Kommunal borgen för Byggnadsföreningen Medborgarhuset Dnr: 2012 ks föreslår kommunfullmäktige besluta om kommunal borgen under 10 år t.o.m till Medborgarhusföreningen avseende lån på 650 tkr för ventilationsombyggnad m.m. Säkerhet pantbrev i fastigheten. Byggnadsföreningen Medborgarhuset har ansökt om en kommunal borgen för ett lån på kr Dagens sammanträde Vid dagens sammanträde ajourneras kommunstyrelsen kl för ett extra arbetsutskott sammanträde. s vice ordförande sammankallar kommunstyrelsens arbetsutskott. Anders pettersson (C), Carl- Magnus Nilsson (M) och Sonja Svenle Pettersson (GPKS) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. sunderlag Ansökan om kommunal borgen från Medborgarhusföreningen daterad KSAU skickas till: Medborgarhusföreningen Ekonomiavdelning

21 21(27) 106 VA-samverkan mellan bromölla Energi, Vatten AB, Olofströms kraft AB, Osby kommun och Östra Göinge kommun Dnr: 2012 ks beslutar att kr avsätts för projektet inom VAverkets budget. Intentionsavtal är undertecknat av Osby kommun. Arbete med att ta fram erforderligt underlag för att driftsätta bolaget pågår. Styrgruppen har bedömt kostnaden för slutprodukten till cirka en miljon kronor, vilket fördelas mellan de fyra ingående parterna med kr vardera. Osby kommun har sedan tidigare beviljat kr till projektet. Dagens sammanträde Vid dagens sammanträde redogör verksamhetsutvecklaren Lars Svensson för ärendet. sunderlag Tf gatuchef Oddbjörn Aaswold tjänsteskrivelse KSAU skickas till: Gatukontoret

22 22(27) 107 Debitering av VA- avgifter Dnr: 2011 ks beslutar att VA-avgiften ska debiteras var annan månad. Införande skall ske under 2012 med anpassning till nuvarande debiteringsintervall och ska börja gälla från årsskiftet. Gatukontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna förslag till att debitera VA-avgifterna varannan månad. Idag sker debitering var tredje månad, det vill säga fyra gånger om året. sunderlag Gatuchef Mats Janssons tjänsteskrivelse KSAU expedieras till: Gatuchef

23 23(27) 108 Avläsningspolicy för vattenmätare Dnr: 2011 ks besluta att följande avläsningspolicy av vattenmätare skall gälla för VA-verket. Avläsningskort skickas ut till alla abonnenter under januari månad varje år Påminnelse skickas ut senast under april månad För de som inte läst av sina vattenmätare läggs en text med påminnelse in på nästkommande faktura Lista tas fram på abonnenter som inte läst av sina mätare. Dessa mätare läses av genom VA-verks försorg. Frånvaro vid bokat möte för avläsning debiteras enligt gällande VA-taxa Har avläsning inte kunnat ske debiteras dessa abonnenter efter en beräknad förbrukning Endast en påminnelse ska skickas ut. Gatukontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna förslag till avläsningspolicy när det gäller vattenmätare. Dagens sammanträde Vid dagens sammanträde yrkar Sonja Svenle Pettersson (GPKS) att det endast ska skickas ut en påminnelse. beslutar i enlighet med Sonja Svenle Petterssons yrkande. sunderlag Gatuchef Mats Janssons tjänsteskrivelse KSAU expedieras till: Gatukontoret

24 24(27) 109 E- fakturor inom VA- verket Dnr: 2012 ks beslutar att införa e- fakturor inom VA- verket under 2012 Osby kommun kan idag erbjuda e-fakturor till de som önskar detta, utom när det gäller VA-fakturor. Önskemål om att få e-fakturor ökar och det är viktigt att kommunen kan erbjuda detta inom alla verksamhetsområden. sunderlag Gatuchef Mats Janssons tjänsteskrivelse KSAU expedieras till: Gatukontoret

25 25(27) 110 Avtal om parkeringsövervakning Dnr 2012.ks beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med ordförandes yrkande. Gatukontoret har fört diskussioner med Kristianstads kommun om parkeringsövervakning. Förslag till avtal har nu upprättats som innebär att parkeringsvakter från Kristianstads kommun även utför parkeringsövervakning i Osby kommun. I avtalet anges att övervakning ska ske under minst 100 timmar per år. Osby kommun ska betala 330 kr exklusive moms för varje bevakningstimme. Ersättningsnivån kan ändras med hänsyn till framtida lönejusteringar. Intäkterna från utfärdade felparkeringsavgifter tillfaller Osby kommun. Avtalet avses gälla från den 1 september 2012 till och med den 31 december 2013 och förlängs med ett år i taget om inte någon skriftlig uppsägning sker. Dagens sammanträde Vid dagens sammanträde yrkar kommunstyrelsens ordförande att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare beredning. beslutar i enlighet med ordförandes yrkande. sunderlag KSAU expedieras till: Gatukontoret

26 26(27) 111 Införande av P-skiva i Osby kommun Dnr 2012.ks beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare beredning. Gatukontoret har diskuterat frågan om att införa P-skiva med företrädare för Kristianstads kommun. Ett införande av P-skiva skulle, enligt parkeringsvakterna i Kristianstads kommun, påtagligt underlätta parkeringsövervakningen. Både Bromölla kommun och Sölvesborgs kommun, där Kristianstads kommun sköter parkerings-övervakningen, har infört P-skiva. Erfarenheterna från dessa båda kommuner är mycket goda. Kostnaden för en P-skiva ligger på ca 3 kr inklusive moms. Gatukontoret bedömer att det behöver beställas cirka ex. För att det ska fungera så smidigt som möjligt bör dessa kunna tillhandahållas gratis i butiker och i kommunhusets reception. Gatukontoret gör bedömningen att kostnaderna för P-skivor kan finansieras via intäkter från parkeringsövervakningen. Eventuellt skulle P-skivorna kunna finansieras genom reklampåtryck. sunderlag KSAU expedieras till: Gatukontoret

27 27(27) 112 Meddelande 1. Skåne Nordost 2. Skåne Nordost framtida inriktning och organisation Bäckaskog april Skåne Nordost sammanträdesprotokoll beslutar att meddelanden läggs till handlingarna.

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) 2010-02-01 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 21-29 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer