Förbättrad Återrapportering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbättrad Återrapportering"

Transkript

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Förbättrad Återrapportering Projektets slutrapport (kortversion) December 2012

2 Förbättrad Återrapportering Projektets slutrapport (kortversion) Regionala Cancercentrum i Samverkan 1 1 Rapport sammanställd av projektkoordinator Erik Bülow (statistiker, Regionalt cancercentrum väst, den 13 december 2012

3 Sammanfattning Snyggare presentationer, interaktiva grafer och kvalitetsdata till alla kliniker. Det är resultatet av Förbättrad Återrapportering! Projektet drevs, juni 2011 till juni 2012, av landets sex Regionala Cancercentrum i samverkan, tillsammans med registerhållare för kvalitetsregistren för blodcancer, blåscancer, esofagus- och ventrikelcancer, hudmelanom, huvud- och halscancer, lungcancer och njurcancer samt Sveriges Kommuner och Landsting. Projektets övergripande syfte var att förbättra användningen av kvalitetsregisterdata i svensk cancervård. Detta genom att identifiera och målsätta viktiga kvalitetsindikatorer, samt att med utvecklade och förbättrade tekniska lösningar, återrapportera data på ett pedagogiskt och användbart sätt till berörda sjukvårdsenheter. Resultat uppnåddes bland annat genom: att möjliggöra process- och kvalitetsdiskussioner hos medverkande registerhållare att integrera statistikverktyget R i INCA samt införa så kallade parametriserade rapportmallar i INCA att utifrån tillgänglig data och med hjälp av nya verktyg skapa pedagogiska och ändamålsenliga presentationsformer att initiera ett utökat nationellt statistikersamarbete inom Regionala Cancercentrum att producera en reklamfilm för ökat kvalitetsdatanyttjande i vården med INCA-anslutna sjukvårdsenheter som målgrupp Under projektet utreddes också möjligheter för integration av Spotfire och datalager i INCA. Det gjordes också en utredning om användning av styrdiagram för kvalitetsregisterdata. Projektets resultat har blivit väl mottaget både inom Regionala Cancercentrum men också bland förevisade slutanvändare.

4 Innehåll 1 Introduktion Ytterligare dokumentation Bakgrund Projektmål Projektgrupp Resultatredovisning Förbättrade kvalitetsindikatorer Förbättrad teknisk plattform Integration av R i INCA Utveckling av INCA:s befintliga presentationsverktyg Parametriserade rapportmallar Förbättrade presentationsformer Ledtidsvisualisering Dynamiska presentationer Förbättrad samordning Förbättrat nyttjande Reklamfilm A Viktiga begrepp 15 1

5 Kapitel 1 Introduktion Denna rapport ämnar beskriva arbete, resultat och utvärdering från projektet Förbättrad Återrapportering. 1.1 Ytterligare dokumentation Utöver denna slutrapport finns också en mer fullständig dokumentation av projektets ansökan, minnesanteckningar från projektmöten och övrigt material på en publik projekthemsida (se figur 1.1). 1 Själva slutrapporten finns också i två versioner (varav detta är kortversionen): En fullversion som redogör för samtliga delprojekt oberoende av slutresultat, samt ger en kronologisk översikt över projektmöten och delmål. Här beskrivs också arbetsprocessen och uppkomna frågeställningar under arbetet. Här ges också utblickar kring övrig INCA-utveckling som skett parallellt med projektet. Rapporten avslutas med en utvärdering och sammanfattning av projektet samt tankar kring fortsatt utveckling. Denna version är för den som själv arbetar med kvalitetsregister eller närliggande frågor. Rapporten kan förhoppningsvis ge inspiration till egna utvecklingsprojekt. Fullversionen utgör också den o ciella slutredovisningen. En kortversion som fokuserar enbart på projektets mer konkreta resultat men undviker fördjupning kring projektets arbetsprocess eller utvikningar kring parallell INCA-utveckling. Denna version har heller ingen avslutande utvärdering eller framtidstankar. Denna version är avsedd enbart som en kortare introduktion eller överblick av projektets konkreta resultat. Båda rapportversionerna finns tillgängliga på projekthemsidan enligt ovan. 1 2

6 Figur 1.1: Projektets ansökan och minnesanteckningar finns tillgängliga på en publik projekthemsida: 3

7 1.2 Bakgrund Förbättrad Återrapportering finansierades av Sveriges Kommuner och Landsting men initierades av landets sex Onkologiska Centrum våren Under projektets gång uppgick eller ombildades Onkologiska Centrum till Regionala Cancercentrum, till vilka projektet överläts. Sju nationella kvalitetsregister valdes också delta och representerades genom respektive registers registerhållare (se avsnitt 1.4 för projektgruppens sammansättning). Projekttiden var ursprungligen juni till december 2011 men utökades till juni Projektmål Projektets mål var att förbättra återrapporteringen av kvalitetsregisterdata till registeranslutna sjukvårdsenheter. Uppnådda resultat syftar till att gagna samtliga kvalitetsregister knutna till Regionala Cancercentrum och IT-plattformen INCA (se bilaga A). Arbetet i projektet koncentrerades till fem delmål 2 1. Förbättrade kvalitetsindikatorer: att förbättra kvalitetsregistrens relevans genom definition och inklusion av relevanta och målsatta kvalitetsindikatorer 2. Förbättrad teknisk plattform: att förbättra och utveckla tekniska lösningar för förbättrad återrapportering i INCA 3. Förbättrade presentationsformer: att utnyttja införd teknik för framställan av pedagogiska och ändamålsenliga presentationsformer 4. Förbättrad samordning: att sprida nya metoder och arbetssätt till samtliga kvalitetsregister anslutna till Regionala Cancercentrum och INCA 5. Förbättrat nyttjande: att öka nyttjandegraden av skapad återrapportering hos registeranslutna sjukvårdsenheter Uppnådda resultat för respektive delmål beskrivs i kapitel Projektgrupp Enskilda projektdeltagare framkommer av tabell 1.1. Följande grupper representerades i projektet: 2 Arbetet i samtliga delprojekt skedde integrerat och parallellt. 4

8 Registerhållare och nationellt ansvariga statistiker för blodcancerregistren, blåscancerregistret, hudmelanomregistret, njurcancerregistret, lungcancerregistret, esofagus- och ventrikelcancerregistret samt huvud- och halscancerregistret. Därutöver chefer (eller ställföreträdande) för samtliga Regionala Cancercentrum (varav en agerade mötesordförande under projektmöten), INCA:s produktägargrupp (POG), en representant från Sveriges Kommuner och Landsting samt inledningsvis två (men sedermera en) projektkoordinator. Tabell 1.1: Projektgruppens sammansättning (i bokstavsordning efter förnamn). RH = registerhållare Namn Funktion Arbetsplats AH Scherman-Plogell stf. RH njure Capi S:t Görans sjh Stockholm Anders Berglund statistiker lunga RCC Uppsala-Örebro Christer Lindholm RH hudmelanom Linköpings universitetssjukhus Erik Bülow projektkoordinator RCC Väst Erik Holmberg POG/stat huv/hals RCC Väst Eva Hagel projektkoordinator RCC Norr Gunnar Juliusson RH AML Skånes universitetssjukhus Gunnar Wagenius RH lunga Karolinska universitetssjukhuset Hans Starkhammar chef RCC Sydöst Håkan Cederberg POG RCC Samverkan Jan Adolfsson chef RCC Stockholm-Gotland Jan Johansson RH esofagus/ventr. Skånes universitetssjukhus Johan Lyth stat. hudmelanom RCC Sydöst Lena Damber ordförande/chef/pog RCC Norr/RCC Samverkan Marita Wormén reg.konstr. hudmelanom RCC Sydöst Martin Beran RH huvud/hals NÄL Trollhättan Martin Höglund RH KML Uppsala akademiska sjukhus Martin Malmberg chef RCC Syd Mats Lambe chef RCC Uppsala-Örebro Mikael Bergström handläggare SKL Nils Conradi chef RCC Väst Oskar Hagberg statistiker blåsa RCC Syd Ove Björ stat. Esof./ventr. RCC Norr Soheila Hosseinnia statistiker njure RCC Stockholm-Gotland Sta an Jahnson RH blåsa Universitetssjukhuset Linköping Susan Sverin med. inform. njure RCC Stockholm-Gotland 5

9 Kapitel 2 Resultatredovisning Projektets fem delprojekt introducerades i avsnitt 1.3. Här redovisas arbete och resultat för vart och ett. 2.1 Förbättrade kvalitetsindikatorer Projektgruppens registerhållare fick (med stöd av övriga deltagare) definiera viktiga kvalitetsindikatorer för registren. Dessa redovisas i detalj i rapportens fullversion men kan summeras som: indikatorer för registerkvalitet indikatorer för ledtider och processkvalitet indikatorer för behandlingskvalitet och strukturvariabler Sådana variabler finns, är under införande, eller kommer att införas i registren, genom respektive registers styrgrupp. 6

10 2.2 Förbättrad teknisk plattform Stort fokus lades vid att förbättra tekniska lösningar för Förbättrad Återrapportering. IT-systemet INCA (se bilaga A) ger sedan tidigare möjlighet för återrapportering i form av egna uttag, mallar och rapportmallar (se rapportens fullversion för fylligare introduktion). I detta avsnitt redogörs för projektanknuten teknisk utveckling av INCA-plattformen Integration av R i INCA R har sedan flera år varit ett ledande akademiska skriptspråk för statistiska beräkningar och har på senare tid fått ökat erkännande även inom industri och o entlig förvaltning. R är gratis och bygger på öppen källkod. Via tilläggsmoduler ( paket / bibliotek ) ges också avancerad grafikhantering och visuella metoder för bland annat statistisk processkontroll (SPC) och mer dynamisk statistikpresentation. Projektet valde att integrera R i INCA. Med detta har visualiseringsmöjligheterna ökat explosionsartat. I princip är det nu bara fantasin som sätter gränser för vad som är möjligt att återrapportera direkt till användarna via INCA. Förutom rent visuella presentationsmöjligheter ges också verktyg för statistisk modellering och inferens samt dataaggregering och variabelomkodning direkt i INCA. Sweave och Knitr Som ytterligare utveckling till följd av R-integreringen har INCA också fått stöd för att skapa PDF-rapporter baserade på Latex 1 och R kombinerat inom koncepten Sweave och Knitr. Detta gör det möjligt att exempelvis skapa automatiserade klinik- och regionanpassade rapporter i form av PDF-dokument i INCA. Skapade dokument visas integrerat i systemet men kan också laddas ner för exempelvis utskrift. GoogleVis GoogleVis är ett tilläggspaket ( bibliotek ) i R utvecklat av Google i samarbete med Hans Roslings GapMinder. Genom integrering av R i INCA ges möjligheter att utnyttja bland annat denna teknik, med vars hjälp dynamiska grafer och animeringar möjliggörs direkt i INCA. Dessa möjligheter har fått ett mycket positivt mottagande. Exempel på tillämpningar redovisas i avsnitt och L A TEXär ett tekniskt system för typsättning av textdokument. Tekniken har tillämpats för det dokument du just nu läser. 7

11 2.2.2 Utveckling av INCA:s befintliga presentationsverktyg Utöver integrering av R i INCA har projektet medfört ytterligare utveckling av INCA:s befintliga presentationsverktyg. Ett exempel är en ny presentationsform för kumulativa diagram, med tillämpning inte minst för ledtidsvisualisering med klinisk eller administrativ/organisatorisk stratifiering. Under projekttiden har även en rad framsteg gjorts avseende omkodnig av variabler och aggregerade datasammanställningar i tabellform med mera Parametriserade rapportmallar Rapportmallar har traditionellt utgjort sammanställning av en eller flera mallar som i sin tur uppdateras med innehåll efter användarens registerbehörighet (selektering av den egna klinikens och regionens data). Genom projektet har dessa mallar utvecklats med så kallade parameterval. Parameterval innebär att betraktaren själv får möjlighet att styra innehållet i den rapport som visas, detta utifrån ett eller flera val av diagnosår, tumörlokalisation, kön eller efter alternativ satt på godtycklig variabel i registret. 2 2 Rapportmallskonstruktören definierar vilka parametrar och valbara alternativ som betraktaren möter. 8

12 2.3 Förbättrade presentationsformer I detta avsnitt ges exempel på presentationsformer som under projektet diskuterats och tillämpats i valda register Ledtidsvisualisering I slutrapportens fullversion beskrivs ett delprojekt kring införande av styrdiagram i kvalitetsregistren. Där konstateras att projektgruppens beslut blev att istället förmedla tidsseriedata på sätt mer anpassat efter registrens faktiska förutsättningar. I detta avsnitt beskrivs exempel på sådana presentationsformer för ledtidsdata över tid. I huvud- och halscancerregistret ges nu möjlighet att på enskild klinik redovisa sina patienters ledtider per dag, månad, kvartal, eller år (se figur 2.1). I kvalitetsregistren för gynekologiska diagnoser 3 infördes lösningar med inspiration av styrdiagram men med mer deskriptivt och kliniskt motiverat fokus. Se figur 2.2, vars innehåll förklaras i det följande. Ledtiderna mäts i antal dagar mellan de datum som markerar ledtidens början och slut. Ledtiden antas sedan tillhöra den tidsperiod (månad, kvartal eller år) 4 då den avslutas. För varje tidsenhet (låt säga månad) visas ett lådagram (en boxplot) som summerar periodens (månadens) ledtider med median, och kvartiler. Därutöver markeras varje enskild patient. Varje individ färgkodas 5 efter utvald karakteristika (tumörstadium, åldersklass, geografisk hemhörighet eller dylikt). För att möjliggöra iakttagande av mer långtgående tidstrender markeras också en linjär regressionslinje i bakgrunden (inklusive punktvisa konfidensintervall iform av en gråmarkerad zon runt linjen). I grafen markeras en framtida önskvärd mållinje (grön streckad linje) som tiderna bör understiga, samt en övre gräns som ej får överstigas (röd streckad linje). De patienter vilkas tider överskrider den övre gränsen markeras, för behörig användare, med personnummer. På så sätt underlättas eftergranskning av avvikande observationer. Som övergripande sammanfattning skrivs också det antal dagar, för vilka 80 procent av patienterna i underlaget, haft en kortare ledtid, ut i klartext intill respektive illustrerad ledtid. 3 Kvalitetsregistren med gynekologiska diagnoser ingick inte i projektet Förbättrad Återrapportering men deras nationellt ansvarige statistiker deltog i projektet som projektkoordinator. 4 Kvartalsvis redovisning kan till exempel passa på kliniknivå medan totalt regionalt underlag möjliggör månadsvis redovisning. 5 Figur 2.2 visar en färgkodning men i INCA har detta nu ersatts av kodning med hjälp av olika geomeriska symboler. Detta eftersom färgvalen tenderade sammanfalla med den bakomliggande färgen i lådagrammen, vilket maskerade vissa observationer. 9

13 Figur 2.1: I huvud- och halscancerregistret följer man ledtider per dag, månad, kvartal eller år. 10

14 Figur 2.2: För bland annat gynekologiska diagnoser illustreras ledtider genom en egenutvecklad presentationsform. Pilarna i bilden maskerar personnummer. Dessa skrivs ut för avvikande observationer i mallar på kliniknivå. 11

15 Figur 2.3: Ålders- och stadiefördelning illustreras i vissa register genom filmuppspelningar. På så sätt illustreras tidstrender på ett mycket tydligt sätt. Konstruktion av dessa grafer bygger på R-kod som nu också generaliserats och spridits till andra register. I anslutning till grafiskt presenterad ledtidsinformation presenteras i regel också individuella patientuppgifter på kliniknivå. Samtliga patienter i underlaget kan därmed identifieras och undersökas närmare Dynamiska presentationer Grafer och tabeller i INCA:s mallar och rapportmallar är av tradition statiska. I och med integration av R i INCA finns nu möjligheter att också skapa mer dynamiska presentationsformer (främst via paketet GoogleVis). För tabeller kan det innebära att rader kan omsorteras eller kolumnbredder anpassas. För grafer ges exempelvis möjlighet: att föra musen över punkt eller stapel för att få upp mer information om aktuell observation att byta variabel på y-axeln med bibehållen gruppering på x-axeln (eller vice versa) att visualisera en utveckling över tid i form av filmuppspelning Tekniken har under projektet införts i flera register. I exempelvis prostatacancerregistret och lungcancerregistret kan man nu se åldersfördelningens utveckling uppspelad i en film över tid (se figur 2.3). I njurcancerresgistret kan man se regionala jämförelser avseende flertalet kvalitetsindikatorer animeras över tid. Parametriserade rapportmallar (se avsnitt 2.2.3) används också i ökande omfattning för att särskilja underlag med avseende på diagnosår eller tumörlokalisation. 12

16 Figur 2.4: Projektet möjliggjorde utbildningsinternat för cirka 25 statistiker från Regionala Cancercentrum maj respektive september Förbättrad samordning Inom projektet anordnades också internutbildning (i syfte att införa och informera om de nu införda tekniska lösningarna) för samtliga statistiker vid Regionala Cancercentrum. Utbildningens upplägg och innehåll beskrivs utförligt i rapportens fullversion. Cirka 25 statistiker deltog vid internat i Stockholm den maj respektive september 2012 (se figur 2.4). Statistiker vid Regionala Cancercentrum har sedan tidigare regelbundet samlats till gemensamma möten ett par gånger per år. Många deltagare såg ändå initiativet som en första reell möjlighet till fördjupad samordning och erfarenhetsutbyte på nationell nivå. 13

17 Fo rba ttrat nyttjande Reklamfilm Fo r att ytterligare o ka inrapporto rernas intresse fo r a terrapportering valde projektet producera en reklamfilm.6 Den visas idag i anslutning till INCA7 samt vid sammankomster och ma ssor etcetera. Martin Beran (projektdeltagare i egenskap av registerha llare fo r huvudoch halscancerregistret) utsa gs, tillsammans med tumo rkirurg Pernilla DahmKa hler fra n Sahlgrenska universitetssjukhuset i Go teborg, att agera INCA:s ansikte uta t. Figur 2.5: Projektet spelade in en reklamfilm fo r o kad nyttjandegrad av kvalitetsregistrens a terrapportering med Martin Beran och Pernilla DahmKa hler framfo r kameran. Talscener med Martin och Pernilla varvas med klipp fra n INCA:s a terrapportering. Rapportens fullversion inneha ller en transkription av reklamfilmens inneha ll. 6 Filmen producerades i samarbete med Filmstyrkan AB och Sternulfs No je. Pa INCA:s hemsida pa hemsidan fo r Regionala Cancercentrum i samverkan, samt pa enskilda Regionala Cancercentrums hemsidor. 7 14

18 Bilaga A Viktiga begrepp I denna bilaga förklaras viktiga begrepp använda i rapporten. Kursiverade ord refererar till andra begrepp som i sin tur också återfinns i förteckningen. INCA, Informationsnätverk för Cancervård, är en nationell IT-plattform för kvalitetsregister inom främst cancerområdet. 1 Plattformen ägs och utvecklas av Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC Samverkan). Systemet nås via Sjunet 2 och används för inrapportering av kvalitetsregisterdata, ärendehantering och kommunikation mellan inrapportör och personal vid Regionala Cancercentrum, samt för presentation och återrapportering av data till systemets användare. OC, Onkologiska Centra, initierade projektet Förbättrad Återrapportering. Onkologiska Centrum uppgick i, eller utvecklades till, Regionala Cancercentrum (RCC) under projektets gång. R är ett statistikverktyg (program/skriptspråk) som under projektet implementerats i INCA (men som ofta också används som fristående mjukvara för statistisk bearbetning och presentation). R bygger på öppen källkod och finns tillgängligt gratis via RCC, Regionala Cancercentrum,inrättades under projektets gång och övertog (i princip 3 ) deltagarrollen i Förbättrad Återrapportering efter tidigare Onkologiska Centra. Det finns ett Regionalt Cancercentrum i respektive svensk sjukvårdsregion. 4 Från respektive RCC deltog chef (RCC-chef eller tidigare OC-chef) samt nationellt ansvarig statistiker (eller motsvarande) för respektive av de sju deltagande kvalitetsregistren. 1 Även Svenskt bråckregister och Rättspsyk använder idag INCA-plattformen. 2 Ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät dit de flesta sjukvårdsenheter är anslutna. Ingången till systemet går via den publika hemsidan 3 Onkologiskt Centrum i Södra Sjukvårdsregionen har initialt haft en fristående organisation i förhållande till Regionalt Cancercentrum Syd. 4 Kanslier placerade i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping och Lund. 15

19 RCC Samverkan, Regionala Cancercentrum i Samverkan, är en nationell sammanslutning av landets sex regionala cancercentrum (RCC ). Gruppen representeras av respektive Regionalt Cancercentrums chef och leds av en ordförande (Gunilla Gunnarsson) från Sveriges Kommuner och Landsting. Styrdiagram används inom statistisk processtyrning för att illustrera mätvärden från en process över tid. Utöver deskriptiv data markeras styrgränser i form av prediktionsintervall inom vilka framtida observationer bör falla om konstruktionen utgår från en initialt process under statistisk kontroll. Användning av styrdiagram i vården har utvärderats med blandade resultat. 5 5 Johan Thor et al, 2007, Application of statistical process control in healthcare improvement: systematic review, Qual Saf Health Care 2007;16: doi: /qshc

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012)

Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012) Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012) GALLRIKS Huvudman: Jönköpings läns landsting Uppdragsgivare: SKF, SFÖAK och SIKT Regler för utseende

Läs mer

RCC 19 2013, 10-16 SKL

RCC 19 2013, 10-16 SKL RCC samverkansmöte 19 september 2013, kl. 10-16 SKL Närvarande: Beatrice Melin, Hans Starkhammar, Lars Holmberg, Nicole Silverstolpe, Nils Conradi, Roger Henriksson, Stefan Rydén, Jack Lysholm (per telefon,

Läs mer

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2 INCA användarhandbok för inrapportör Version 3.2 VERSIONSHANTERING Version/Datum Författare Beskrivning av förändring 1.0/2008-05-20 Vania Godoy, RCC Stockholm/Gotland Första version 2.0/2013-01-30 Vania

Läs mer

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport Vård och omsorg Emelie Ljunggren RCC samverkansmöte den 7 maj 2013 SKL Närvarande: Nils Conradi, Lars Holmberg, Roger Henriksson(del av dag), Hans Starkhammar, Beatrice Melin, Mef Nilbert, Nicole Silverstolpe,

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS DAGENS SCHEMA 10-11 Aktuellt från Kansliet och korta rapporter över pågående nationella arbeten 11.00 Fika 11.10 Aktuellt från Registerservice och Socialstyrelsen 11.30

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi.

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi. Styrdokument för Sv.kval.reg.HH-cancer 080303-2.doc Sidan 1 av 6 Reviderad version 080303 Styrdokument för Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

Boa föreslår ett konto hos MyNewsdesk för gemensam information till pressen.

Boa föreslår ett konto hos MyNewsdesk för gemensam information till pressen. RCC samverkansmöte 9 april 2014, kl. 09-16 SKL Närvarande: Beatrice Melin, Hans Starkhammar, Lars Holmberg (fr punkt 2), Mef Nilbert, Nils Conradi, Roger Henriksson, Mona Ridderheim (fr punkt 4), Gunilla

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING För Sydöstra Sjukvårdsregionen Omfattar registerversion/-er Datum för driftsättning Variabelbeskrivnings version Revidering av dokument

Läs mer

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se Nationella register och vårdprogram www.cancercentrum.se Magnus Rizell Registerhållare, ordf. nat VP magnus.rizell@vgregion.se Patient - process Ett processorienterat synsätt Vårdteam Regional vårdprocessgrupp

Läs mer

Minnesanteckningar Minnesanteckningar RCC samverkan 2015-05-27 Videomöte 2. Nationell kompetensförsörjning Beslut:

Minnesanteckningar Minnesanteckningar RCC samverkan 2015-05-27 Videomöte 2. Nationell kompetensförsörjning Beslut: Minnesanteckningar RCC samverkan 2015-05-27 Videomöte Närvarande: Mef Nilbert, Anna-Lena Sunesson, Mona Ridderheim, Srinivas Uppugunduri (sekr.), Lars Holmberg, Nils Conradi, Lena Sharp(punkt 2), Helena

Läs mer

Nationellt centrum för kvalitetsregister

Nationellt centrum för kvalitetsregister Nationellt centrum för kvalitetsregister Registercentrum Syd Registercentrum Syd (RC Syd) är ett resurscentrum för dig som arbetar med nationellt eller regionalt kvalitetsregister, klinisk forskning eller

Läs mer

Minnesanteckningar RCC samverkansmöte 11 nov 2014 SKL 1. Läkemedelsfrågor Beslut 1 Beslut 2

Minnesanteckningar RCC samverkansmöte 11 nov 2014 SKL 1. Läkemedelsfrågor Beslut 1 Beslut 2 RCC samverkansmöte 11 nov 2014 SKL Närvarande: Nils Conradi, Beatrice Melin, Hans Starkhammar, Lars Holmberg, Mona Ridderheim, Stefan Rydén, Roger Henriksson (från 10.30), Gunilla Gunnarsson (ordförande),

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer, FAR14-132 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro

Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro Inledning och bakgrund RCO Uppsala Örebro utgörs av enheterna UCR och RCC Uppsala Örebro. Redan innan bildandet av RCO, finns sedan flera år tillbaka

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Ett samarbete för framtidens strålbehandling

Ett samarbete för framtidens strålbehandling Ett samarbete för framtidens strålbehandling Linköping Sahlgrenska Norrlands Örebro Akademiska Karolinska Skånes Alla universitetssjukhusen tillsammans med företagen Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan

Läs mer

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Ewa Jonsson Gunwor Swenning Jeanne Handberg Jenny Schönfeldt Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm Malin Andersson

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare Svenska Barnreumaregistret Verksamhetsberättelse Bokslut 2013 Bo Magnusson Registerhållare Årsberättelse Svenska barnreumaregistret började registrera patienter 2009. I den separata årsrapporten redovisas

Läs mer

Visualisering av data energitrender

Visualisering av data energitrender Visualisering av data energitrender Innehåll: Dynamiska diagram - ett relativt nytt sätt att åskådliggöra tidsberoende datamaterial Presentation av det interaktiva visualiseringsverktyget Gapminder Några

Läs mer

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014 Väntetider i cancervården Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Susanna Lagersten programchef QRC Coachingakademi www.qrcstockholm.org Kvalitetsregistersatsningen Effektmål - Vid utgången av

Läs mer

Sammanställning i INCA Användarmanual

Sammanställning i INCA Användarmanual Sammanställning i INCA Användarmanual För Sydöstra Sjukvårdsregionen Innehållsförteckning 1. Beskrivning... 5 2. Aktör... 5 3. Förutsättningar... 5 4. Arbetsflöden... 5 4.1 Huvudflöde Ny sammanställning

Läs mer

Väntetider i cancervården från remiss till diagnos och behandling

Väntetider i cancervården från remiss till diagnos och behandling Väntetider i cancervården från remiss till diagnos och behandling Rapport oktober 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan 2012-10-30 Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Ledning och samordning...3 Verksamhetsberättelse...4 Observationer...4 Ungefärlig tidplan för en observation...4 Rekrytering

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

PROM & PREM FRÅN IDÉ TILL VERKSTAD

PROM & PREM FRÅN IDÉ TILL VERKSTAD PROM & PREM FRÅN IDÉ TILL VERKSTAD , Detta dokument är framtaget av arbetsgruppen nedan och fastställts av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, 2015-01-12. Arbetsgrupp: Marie Abrahamsson, Samordnande

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Uppdrag och arbetsformer Lars Jerlvall 1 Disposition IT-strategin - vision och insatsområden Beställarfunktionens övergripande uppdrag, organisation

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport Kost- och Upprättad Ansvarig: Eva Brandt, distriktssköterska Rebecka Persson, dietist Förvaltning:Hyllie SDF och Sociala Resursförvaltningen projektavslutsrapport 1 Innehållsförteckning 1. BASFAKTA...

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Nationella kvalitetsregistret InfCareHIV Veronica Svedhem-Johansson Överläkare Registeransvarig Karolinska Universitets Sjukhuset Registerhållare Demografi InfCareHIV

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning. Geodatademo Samhällsbyggnadskartor. Utgåva A. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning. Geodatademo Samhällsbyggnadskartor. Utgåva A. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan Fastställd av styrgruppen 015-04- 015-05-1 Sida: 1 (6) Uppdragsbeställning Geodatademo Filnamn: 15051 Uppdragsbeställning Geodatademo 3 A.docx Fastställd av styrgruppen 015-04- 015-05-1 Sida: (6) Historik

Läs mer

Säsongrensning i tidsserier.

Säsongrensning i tidsserier. Senast ändrad 200-03-23. Säsongrensning i tidsserier. Kompletterande text till kapitel.5 i Tamhane och Dunlop. Inledning. Syftet med säsongrensning är att dela upp en tidsserie i en trend u t, en säsongkomponent

Läs mer

Strategiska cancerenheten Region Halland

Strategiska cancerenheten Region Halland 1 Strategiska cancerenheten Region Halland Årsbokslut 2012 2 Sammanfattning Med utgångspunkt från den nationella cancerstrategin och etableringen av regionala cancercentra har Region Halland etablerat

Läs mer

Läsanvisningar - Medicinsk statistik - Läkarprogrammet T10

Läsanvisningar - Medicinsk statistik - Läkarprogrammet T10 Läsanvisningar - Medicinsk statistik - Läkarprogrammet T10 Läsanvisningarna baseras på boken Björk J. Praktisk statistik för medicin och hälsa, Liber Förlag (2011), som är gemensam kursbok för statistikavsnitten

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Svensk Förening för Hematologi Sveriges Onkologiska Centra Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Rapport nr 5, maj 2008 Patienter med diagnos jan 1997 - sept 2005 Uppföljning till juni 2007 Onkologiskt

Läs mer

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Rapport nr 5 Patienter med diagnos 1997-September 2005 Uppföljning till Juni 2007 Rapport Februari 2008

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Rapport nr 5 Patienter med diagnos 1997-September 2005 Uppföljning till Juni 2007 Rapport Februari 2008 Svensk Förening för Hematologi Sveriges Onkologiska Centra Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Rapport nr 5 Patienter med diagnos 1997-September 2005 Uppföljning till Juni 2007 Rapport Februari

Läs mer

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 NKO Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 - Lars Lidgren (ordf.), Lund - Olle Hägg, Göteborg - Johan Kärrholm, Göteborg - K-G Thorngren, Lund - Olle Nilsson, Uppsala - Olle

Läs mer

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Victoria Fomichov Statistiker Koloncancer i sydöstra regionen Medelåldern för diagnosår 2010 är 72 år. Ca 400 fall

Läs mer

RCC samverkansmöte 3 feb 2015 SKL

RCC samverkansmöte 3 feb 2015 SKL RCC samverkansmöte 3 feb 2015 SKL Närvarande: Nils Conradi, Hans Starkhammar, Beatrice Melin, Mef Nilbert, Lars Holmberg, Roger Henriksson, Gunilla Gunnarsson (ordförande), Bo Alm (sekreterare), Jens Enoksson

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Sammanfattning Projektet fick till uppgift att med stöd av befintliga IT-stöd ta fram en regiongemensam mall i syfte att kunna

Läs mer

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare)

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare) Protokoll fört vid sammanträde på Möckelsnäs Herrgård 2006-12-05 med Södra Regionvårdsnämnden 2006-12-05 60-76 1(5) Närvarande 2006-12-05 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

Från PCAXIS till Statistikatlasen

Från PCAXIS till Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Från PCAXIS till Statistikatlasen Ladda statistik i PC-Axisformat Inledning I Statistikatlasen ingår ett litet urval av statistiska variabler ur den stora mängd data som produceras

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 11 Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 11 Öppna

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Nationellt Register över Smärtrehabilitering

Nationellt Register över Smärtrehabilitering Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS www.ucr.uu.se/nrs Nationellt Register över Smärtrehabilitering 1 NRS Startade 1998 Anslutet till Sveriges kommuner och landsting Nationellt Register över

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Christer Aronsson Ewa Jonsson Helena Bucht (via video) Katja Vuollet Carlsson Malin Andersson Margareta Sundsten

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Detta har vi gjort. Rapport från kommittén för FRÄMJANDE AV UTBILDNINGEN inom surveyområdet. Martin Eva Antonio Axelson Leander Marañon

Detta har vi gjort. Rapport från kommittén för FRÄMJANDE AV UTBILDNINGEN inom surveyområdet. Martin Eva Antonio Axelson Leander Marañon Detta har vi gjort Rapport från kommittén för FRÄMJANDE AV UTBILDNINGEN inom surveyområdet Martin Eva Antonio Axelson Leander Marañon Disposition av vår slutrapport Uppdraget och vad vi ville från början

Läs mer

Integration av Gynop-registret i elektronisk patientjournal

Integration av Gynop-registret i elektronisk patientjournal Integration av Gynop-registret i elektronisk patientjournal eller Att koppla ihop en liten släpvagn med en stor bil All information om patienten skall finns att läsa i patientjournalen! Men behöver allt

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk stockholm.se Sammanfattning Den 26 januari 2015 gick Stockholm stad över till dokumentation i den nya Hälso- och sjukvårdsjournalen

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR Agenda Presentationsrunda- erfarenheter av NDR Organisation och finansiering Varför registrera?

Läs mer

Plattform. Föreslag. 13/6 föreslås. Valdemarsvik) med. Stellan.

Plattform. Föreslag. 13/6 föreslås. Valdemarsvik) med. Stellan. Minnesanteckningar, Beredningsgrupp, 13-1-33 Närvarande: Stellan Svensson, Jenny Bergqvist, Grace Hagberg, Tina Johansson, Tove Brusman, Lars Carlsson, Sandra Lundqvist Medén, Eva Lotta Jonsson, J Karl

Läs mer

Sammanfattning. Tekniker för. Internetbaserade kvalitetsregister. vid UCR

Sammanfattning. Tekniker för. Internetbaserade kvalitetsregister. vid UCR Sammanfattning Tekniker för Internetbaserade kvalitetsregister vid UCR Ansvarig Lars Wallentin Professor. Överläkare 2003-08-12 Inledning Detta dokument beskriver den tekniska plattform på vilken UCR baserar

Läs mer

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport Nationella riktlinjer i nya digitala format Delrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

RCC samverkansmöte 18 mars 2014, kl. 10-16 Eskilstuna, Elite Hotell

RCC samverkansmöte 18 mars 2014, kl. 10-16 Eskilstuna, Elite Hotell RCC samverkansmöte 18 mars 2014, kl. 10-16 Eskilstuna, Elite Hotell Närvarande: Beatrice Melin, Hans Starkhammar, Lars Holmberg, Mef Nilbert (telefon), Nils Conradi, Roger Henriksson (fm), Mona Ridderheim,

Läs mer

Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen. Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd

Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen. Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd Klinisk patologi Obduktioner Diagnostik av sjukdomar, tumörsjukdomar Viktig del av

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

MANUAL RAPPORTER UR SENIOR ALERT

MANUAL RAPPORTER UR SENIOR ALERT MANUAL RAPPORTER UR SENIOR ALERT Senior alerts rapporter ger utdata för olika syften och målgrupper. Rapporterna ger stöd för utvecklingsarbete och överblick för hur det förebyggande arbetssättet fungerar

Läs mer

Klassifikationer och hkodverk

Klassifikationer och hkodverk 2009-03-1 Standardvårdplaner Snomed CT Leg sjuksköterska Fil mag i omvårdnad Studerar Master i Hälso o sjukvårdsinformatik Universitetet Aalborg Projektledare för standardvårdplansgruppen Universitetssjukhuset

Läs mer

Landstinget Halland Mats Eriksson (M), t o m 46 Lisbeth Waagstein (M), ersättare Ingemar Andersson (S), tjg ersättare

Landstinget Halland Mats Eriksson (M), t o m 46 Lisbeth Waagstein (M), ersättare Ingemar Andersson (S), tjg ersättare PROTOKOLL 1(5) 2009-09-25 43-60 Protokoll fört vid sammanträde i Hjärnarp, Margretetorps Gästgifvaregård 2009-09-25 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande Landstinget Blekinge Marie Sällström (S) Petronella

Läs mer

Manual. Statistik. Rapporter. Sökfunktionen. Upplägg av Kontaktpersoner. Utskrifter. Skicka mail

Manual. Statistik. Rapporter. Sökfunktionen. Upplägg av Kontaktpersoner. Utskrifter. Skicka mail Manual Statistik Rapporter Sökfunktionen Upplägg av Kontaktpersoner Utskrifter Skicka mail 2 Innehållsförteckning Statistik Utskrift av statistik Urval Gruppering Rapporter Utskrift av rapporter Detaljerad

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer