Förbättrad Återrapportering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbättrad Återrapportering"

Transkript

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Förbättrad Återrapportering Projektets slutrapport (kortversion) December 2012

2 Förbättrad Återrapportering Projektets slutrapport (kortversion) Regionala Cancercentrum i Samverkan 1 1 Rapport sammanställd av projektkoordinator Erik Bülow (statistiker, Regionalt cancercentrum väst, den 13 december 2012

3 Sammanfattning Snyggare presentationer, interaktiva grafer och kvalitetsdata till alla kliniker. Det är resultatet av Förbättrad Återrapportering! Projektet drevs, juni 2011 till juni 2012, av landets sex Regionala Cancercentrum i samverkan, tillsammans med registerhållare för kvalitetsregistren för blodcancer, blåscancer, esofagus- och ventrikelcancer, hudmelanom, huvud- och halscancer, lungcancer och njurcancer samt Sveriges Kommuner och Landsting. Projektets övergripande syfte var att förbättra användningen av kvalitetsregisterdata i svensk cancervård. Detta genom att identifiera och målsätta viktiga kvalitetsindikatorer, samt att med utvecklade och förbättrade tekniska lösningar, återrapportera data på ett pedagogiskt och användbart sätt till berörda sjukvårdsenheter. Resultat uppnåddes bland annat genom: att möjliggöra process- och kvalitetsdiskussioner hos medverkande registerhållare att integrera statistikverktyget R i INCA samt införa så kallade parametriserade rapportmallar i INCA att utifrån tillgänglig data och med hjälp av nya verktyg skapa pedagogiska och ändamålsenliga presentationsformer att initiera ett utökat nationellt statistikersamarbete inom Regionala Cancercentrum att producera en reklamfilm för ökat kvalitetsdatanyttjande i vården med INCA-anslutna sjukvårdsenheter som målgrupp Under projektet utreddes också möjligheter för integration av Spotfire och datalager i INCA. Det gjordes också en utredning om användning av styrdiagram för kvalitetsregisterdata. Projektets resultat har blivit väl mottaget både inom Regionala Cancercentrum men också bland förevisade slutanvändare.

4 Innehåll 1 Introduktion Ytterligare dokumentation Bakgrund Projektmål Projektgrupp Resultatredovisning Förbättrade kvalitetsindikatorer Förbättrad teknisk plattform Integration av R i INCA Utveckling av INCA:s befintliga presentationsverktyg Parametriserade rapportmallar Förbättrade presentationsformer Ledtidsvisualisering Dynamiska presentationer Förbättrad samordning Förbättrat nyttjande Reklamfilm A Viktiga begrepp 15 1

5 Kapitel 1 Introduktion Denna rapport ämnar beskriva arbete, resultat och utvärdering från projektet Förbättrad Återrapportering. 1.1 Ytterligare dokumentation Utöver denna slutrapport finns också en mer fullständig dokumentation av projektets ansökan, minnesanteckningar från projektmöten och övrigt material på en publik projekthemsida (se figur 1.1). 1 Själva slutrapporten finns också i två versioner (varav detta är kortversionen): En fullversion som redogör för samtliga delprojekt oberoende av slutresultat, samt ger en kronologisk översikt över projektmöten och delmål. Här beskrivs också arbetsprocessen och uppkomna frågeställningar under arbetet. Här ges också utblickar kring övrig INCA-utveckling som skett parallellt med projektet. Rapporten avslutas med en utvärdering och sammanfattning av projektet samt tankar kring fortsatt utveckling. Denna version är för den som själv arbetar med kvalitetsregister eller närliggande frågor. Rapporten kan förhoppningsvis ge inspiration till egna utvecklingsprojekt. Fullversionen utgör också den o ciella slutredovisningen. En kortversion som fokuserar enbart på projektets mer konkreta resultat men undviker fördjupning kring projektets arbetsprocess eller utvikningar kring parallell INCA-utveckling. Denna version har heller ingen avslutande utvärdering eller framtidstankar. Denna version är avsedd enbart som en kortare introduktion eller överblick av projektets konkreta resultat. Båda rapportversionerna finns tillgängliga på projekthemsidan enligt ovan. 1 2

6 Figur 1.1: Projektets ansökan och minnesanteckningar finns tillgängliga på en publik projekthemsida: 3

7 1.2 Bakgrund Förbättrad Återrapportering finansierades av Sveriges Kommuner och Landsting men initierades av landets sex Onkologiska Centrum våren Under projektets gång uppgick eller ombildades Onkologiska Centrum till Regionala Cancercentrum, till vilka projektet överläts. Sju nationella kvalitetsregister valdes också delta och representerades genom respektive registers registerhållare (se avsnitt 1.4 för projektgruppens sammansättning). Projekttiden var ursprungligen juni till december 2011 men utökades till juni Projektmål Projektets mål var att förbättra återrapporteringen av kvalitetsregisterdata till registeranslutna sjukvårdsenheter. Uppnådda resultat syftar till att gagna samtliga kvalitetsregister knutna till Regionala Cancercentrum och IT-plattformen INCA (se bilaga A). Arbetet i projektet koncentrerades till fem delmål 2 1. Förbättrade kvalitetsindikatorer: att förbättra kvalitetsregistrens relevans genom definition och inklusion av relevanta och målsatta kvalitetsindikatorer 2. Förbättrad teknisk plattform: att förbättra och utveckla tekniska lösningar för förbättrad återrapportering i INCA 3. Förbättrade presentationsformer: att utnyttja införd teknik för framställan av pedagogiska och ändamålsenliga presentationsformer 4. Förbättrad samordning: att sprida nya metoder och arbetssätt till samtliga kvalitetsregister anslutna till Regionala Cancercentrum och INCA 5. Förbättrat nyttjande: att öka nyttjandegraden av skapad återrapportering hos registeranslutna sjukvårdsenheter Uppnådda resultat för respektive delmål beskrivs i kapitel Projektgrupp Enskilda projektdeltagare framkommer av tabell 1.1. Följande grupper representerades i projektet: 2 Arbetet i samtliga delprojekt skedde integrerat och parallellt. 4

8 Registerhållare och nationellt ansvariga statistiker för blodcancerregistren, blåscancerregistret, hudmelanomregistret, njurcancerregistret, lungcancerregistret, esofagus- och ventrikelcancerregistret samt huvud- och halscancerregistret. Därutöver chefer (eller ställföreträdande) för samtliga Regionala Cancercentrum (varav en agerade mötesordförande under projektmöten), INCA:s produktägargrupp (POG), en representant från Sveriges Kommuner och Landsting samt inledningsvis två (men sedermera en) projektkoordinator. Tabell 1.1: Projektgruppens sammansättning (i bokstavsordning efter förnamn). RH = registerhållare Namn Funktion Arbetsplats AH Scherman-Plogell stf. RH njure Capi S:t Görans sjh Stockholm Anders Berglund statistiker lunga RCC Uppsala-Örebro Christer Lindholm RH hudmelanom Linköpings universitetssjukhus Erik Bülow projektkoordinator RCC Väst Erik Holmberg POG/stat huv/hals RCC Väst Eva Hagel projektkoordinator RCC Norr Gunnar Juliusson RH AML Skånes universitetssjukhus Gunnar Wagenius RH lunga Karolinska universitetssjukhuset Hans Starkhammar chef RCC Sydöst Håkan Cederberg POG RCC Samverkan Jan Adolfsson chef RCC Stockholm-Gotland Jan Johansson RH esofagus/ventr. Skånes universitetssjukhus Johan Lyth stat. hudmelanom RCC Sydöst Lena Damber ordförande/chef/pog RCC Norr/RCC Samverkan Marita Wormén reg.konstr. hudmelanom RCC Sydöst Martin Beran RH huvud/hals NÄL Trollhättan Martin Höglund RH KML Uppsala akademiska sjukhus Martin Malmberg chef RCC Syd Mats Lambe chef RCC Uppsala-Örebro Mikael Bergström handläggare SKL Nils Conradi chef RCC Väst Oskar Hagberg statistiker blåsa RCC Syd Ove Björ stat. Esof./ventr. RCC Norr Soheila Hosseinnia statistiker njure RCC Stockholm-Gotland Sta an Jahnson RH blåsa Universitetssjukhuset Linköping Susan Sverin med. inform. njure RCC Stockholm-Gotland 5

9 Kapitel 2 Resultatredovisning Projektets fem delprojekt introducerades i avsnitt 1.3. Här redovisas arbete och resultat för vart och ett. 2.1 Förbättrade kvalitetsindikatorer Projektgruppens registerhållare fick (med stöd av övriga deltagare) definiera viktiga kvalitetsindikatorer för registren. Dessa redovisas i detalj i rapportens fullversion men kan summeras som: indikatorer för registerkvalitet indikatorer för ledtider och processkvalitet indikatorer för behandlingskvalitet och strukturvariabler Sådana variabler finns, är under införande, eller kommer att införas i registren, genom respektive registers styrgrupp. 6

10 2.2 Förbättrad teknisk plattform Stort fokus lades vid att förbättra tekniska lösningar för Förbättrad Återrapportering. IT-systemet INCA (se bilaga A) ger sedan tidigare möjlighet för återrapportering i form av egna uttag, mallar och rapportmallar (se rapportens fullversion för fylligare introduktion). I detta avsnitt redogörs för projektanknuten teknisk utveckling av INCA-plattformen Integration av R i INCA R har sedan flera år varit ett ledande akademiska skriptspråk för statistiska beräkningar och har på senare tid fått ökat erkännande även inom industri och o entlig förvaltning. R är gratis och bygger på öppen källkod. Via tilläggsmoduler ( paket / bibliotek ) ges också avancerad grafikhantering och visuella metoder för bland annat statistisk processkontroll (SPC) och mer dynamisk statistikpresentation. Projektet valde att integrera R i INCA. Med detta har visualiseringsmöjligheterna ökat explosionsartat. I princip är det nu bara fantasin som sätter gränser för vad som är möjligt att återrapportera direkt till användarna via INCA. Förutom rent visuella presentationsmöjligheter ges också verktyg för statistisk modellering och inferens samt dataaggregering och variabelomkodning direkt i INCA. Sweave och Knitr Som ytterligare utveckling till följd av R-integreringen har INCA också fått stöd för att skapa PDF-rapporter baserade på Latex 1 och R kombinerat inom koncepten Sweave och Knitr. Detta gör det möjligt att exempelvis skapa automatiserade klinik- och regionanpassade rapporter i form av PDF-dokument i INCA. Skapade dokument visas integrerat i systemet men kan också laddas ner för exempelvis utskrift. GoogleVis GoogleVis är ett tilläggspaket ( bibliotek ) i R utvecklat av Google i samarbete med Hans Roslings GapMinder. Genom integrering av R i INCA ges möjligheter att utnyttja bland annat denna teknik, med vars hjälp dynamiska grafer och animeringar möjliggörs direkt i INCA. Dessa möjligheter har fått ett mycket positivt mottagande. Exempel på tillämpningar redovisas i avsnitt och L A TEXär ett tekniskt system för typsättning av textdokument. Tekniken har tillämpats för det dokument du just nu läser. 7

11 2.2.2 Utveckling av INCA:s befintliga presentationsverktyg Utöver integrering av R i INCA har projektet medfört ytterligare utveckling av INCA:s befintliga presentationsverktyg. Ett exempel är en ny presentationsform för kumulativa diagram, med tillämpning inte minst för ledtidsvisualisering med klinisk eller administrativ/organisatorisk stratifiering. Under projekttiden har även en rad framsteg gjorts avseende omkodnig av variabler och aggregerade datasammanställningar i tabellform med mera Parametriserade rapportmallar Rapportmallar har traditionellt utgjort sammanställning av en eller flera mallar som i sin tur uppdateras med innehåll efter användarens registerbehörighet (selektering av den egna klinikens och regionens data). Genom projektet har dessa mallar utvecklats med så kallade parameterval. Parameterval innebär att betraktaren själv får möjlighet att styra innehållet i den rapport som visas, detta utifrån ett eller flera val av diagnosår, tumörlokalisation, kön eller efter alternativ satt på godtycklig variabel i registret. 2 2 Rapportmallskonstruktören definierar vilka parametrar och valbara alternativ som betraktaren möter. 8

12 2.3 Förbättrade presentationsformer I detta avsnitt ges exempel på presentationsformer som under projektet diskuterats och tillämpats i valda register Ledtidsvisualisering I slutrapportens fullversion beskrivs ett delprojekt kring införande av styrdiagram i kvalitetsregistren. Där konstateras att projektgruppens beslut blev att istället förmedla tidsseriedata på sätt mer anpassat efter registrens faktiska förutsättningar. I detta avsnitt beskrivs exempel på sådana presentationsformer för ledtidsdata över tid. I huvud- och halscancerregistret ges nu möjlighet att på enskild klinik redovisa sina patienters ledtider per dag, månad, kvartal, eller år (se figur 2.1). I kvalitetsregistren för gynekologiska diagnoser 3 infördes lösningar med inspiration av styrdiagram men med mer deskriptivt och kliniskt motiverat fokus. Se figur 2.2, vars innehåll förklaras i det följande. Ledtiderna mäts i antal dagar mellan de datum som markerar ledtidens början och slut. Ledtiden antas sedan tillhöra den tidsperiod (månad, kvartal eller år) 4 då den avslutas. För varje tidsenhet (låt säga månad) visas ett lådagram (en boxplot) som summerar periodens (månadens) ledtider med median, och kvartiler. Därutöver markeras varje enskild patient. Varje individ färgkodas 5 efter utvald karakteristika (tumörstadium, åldersklass, geografisk hemhörighet eller dylikt). För att möjliggöra iakttagande av mer långtgående tidstrender markeras också en linjär regressionslinje i bakgrunden (inklusive punktvisa konfidensintervall iform av en gråmarkerad zon runt linjen). I grafen markeras en framtida önskvärd mållinje (grön streckad linje) som tiderna bör understiga, samt en övre gräns som ej får överstigas (röd streckad linje). De patienter vilkas tider överskrider den övre gränsen markeras, för behörig användare, med personnummer. På så sätt underlättas eftergranskning av avvikande observationer. Som övergripande sammanfattning skrivs också det antal dagar, för vilka 80 procent av patienterna i underlaget, haft en kortare ledtid, ut i klartext intill respektive illustrerad ledtid. 3 Kvalitetsregistren med gynekologiska diagnoser ingick inte i projektet Förbättrad Återrapportering men deras nationellt ansvarige statistiker deltog i projektet som projektkoordinator. 4 Kvartalsvis redovisning kan till exempel passa på kliniknivå medan totalt regionalt underlag möjliggör månadsvis redovisning. 5 Figur 2.2 visar en färgkodning men i INCA har detta nu ersatts av kodning med hjälp av olika geomeriska symboler. Detta eftersom färgvalen tenderade sammanfalla med den bakomliggande färgen i lådagrammen, vilket maskerade vissa observationer. 9

13 Figur 2.1: I huvud- och halscancerregistret följer man ledtider per dag, månad, kvartal eller år. 10

14 Figur 2.2: För bland annat gynekologiska diagnoser illustreras ledtider genom en egenutvecklad presentationsform. Pilarna i bilden maskerar personnummer. Dessa skrivs ut för avvikande observationer i mallar på kliniknivå. 11

15 Figur 2.3: Ålders- och stadiefördelning illustreras i vissa register genom filmuppspelningar. På så sätt illustreras tidstrender på ett mycket tydligt sätt. Konstruktion av dessa grafer bygger på R-kod som nu också generaliserats och spridits till andra register. I anslutning till grafiskt presenterad ledtidsinformation presenteras i regel också individuella patientuppgifter på kliniknivå. Samtliga patienter i underlaget kan därmed identifieras och undersökas närmare Dynamiska presentationer Grafer och tabeller i INCA:s mallar och rapportmallar är av tradition statiska. I och med integration av R i INCA finns nu möjligheter att också skapa mer dynamiska presentationsformer (främst via paketet GoogleVis). För tabeller kan det innebära att rader kan omsorteras eller kolumnbredder anpassas. För grafer ges exempelvis möjlighet: att föra musen över punkt eller stapel för att få upp mer information om aktuell observation att byta variabel på y-axeln med bibehållen gruppering på x-axeln (eller vice versa) att visualisera en utveckling över tid i form av filmuppspelning Tekniken har under projektet införts i flera register. I exempelvis prostatacancerregistret och lungcancerregistret kan man nu se åldersfördelningens utveckling uppspelad i en film över tid (se figur 2.3). I njurcancerresgistret kan man se regionala jämförelser avseende flertalet kvalitetsindikatorer animeras över tid. Parametriserade rapportmallar (se avsnitt 2.2.3) används också i ökande omfattning för att särskilja underlag med avseende på diagnosår eller tumörlokalisation. 12

16 Figur 2.4: Projektet möjliggjorde utbildningsinternat för cirka 25 statistiker från Regionala Cancercentrum maj respektive september Förbättrad samordning Inom projektet anordnades också internutbildning (i syfte att införa och informera om de nu införda tekniska lösningarna) för samtliga statistiker vid Regionala Cancercentrum. Utbildningens upplägg och innehåll beskrivs utförligt i rapportens fullversion. Cirka 25 statistiker deltog vid internat i Stockholm den maj respektive september 2012 (se figur 2.4). Statistiker vid Regionala Cancercentrum har sedan tidigare regelbundet samlats till gemensamma möten ett par gånger per år. Många deltagare såg ändå initiativet som en första reell möjlighet till fördjupad samordning och erfarenhetsutbyte på nationell nivå. 13

17 Fo rba ttrat nyttjande Reklamfilm Fo r att ytterligare o ka inrapporto rernas intresse fo r a terrapportering valde projektet producera en reklamfilm.6 Den visas idag i anslutning till INCA7 samt vid sammankomster och ma ssor etcetera. Martin Beran (projektdeltagare i egenskap av registerha llare fo r huvudoch halscancerregistret) utsa gs, tillsammans med tumo rkirurg Pernilla DahmKa hler fra n Sahlgrenska universitetssjukhuset i Go teborg, att agera INCA:s ansikte uta t. Figur 2.5: Projektet spelade in en reklamfilm fo r o kad nyttjandegrad av kvalitetsregistrens a terrapportering med Martin Beran och Pernilla DahmKa hler framfo r kameran. Talscener med Martin och Pernilla varvas med klipp fra n INCA:s a terrapportering. Rapportens fullversion inneha ller en transkription av reklamfilmens inneha ll. 6 Filmen producerades i samarbete med Filmstyrkan AB och Sternulfs No je. Pa INCA:s hemsida pa hemsidan fo r Regionala Cancercentrum i samverkan, samt pa enskilda Regionala Cancercentrums hemsidor. 7 14

18 Bilaga A Viktiga begrepp I denna bilaga förklaras viktiga begrepp använda i rapporten. Kursiverade ord refererar till andra begrepp som i sin tur också återfinns i förteckningen. INCA, Informationsnätverk för Cancervård, är en nationell IT-plattform för kvalitetsregister inom främst cancerområdet. 1 Plattformen ägs och utvecklas av Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC Samverkan). Systemet nås via Sjunet 2 och används för inrapportering av kvalitetsregisterdata, ärendehantering och kommunikation mellan inrapportör och personal vid Regionala Cancercentrum, samt för presentation och återrapportering av data till systemets användare. OC, Onkologiska Centra, initierade projektet Förbättrad Återrapportering. Onkologiska Centrum uppgick i, eller utvecklades till, Regionala Cancercentrum (RCC) under projektets gång. R är ett statistikverktyg (program/skriptspråk) som under projektet implementerats i INCA (men som ofta också används som fristående mjukvara för statistisk bearbetning och presentation). R bygger på öppen källkod och finns tillgängligt gratis via RCC, Regionala Cancercentrum,inrättades under projektets gång och övertog (i princip 3 ) deltagarrollen i Förbättrad Återrapportering efter tidigare Onkologiska Centra. Det finns ett Regionalt Cancercentrum i respektive svensk sjukvårdsregion. 4 Från respektive RCC deltog chef (RCC-chef eller tidigare OC-chef) samt nationellt ansvarig statistiker (eller motsvarande) för respektive av de sju deltagande kvalitetsregistren. 1 Även Svenskt bråckregister och Rättspsyk använder idag INCA-plattformen. 2 Ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät dit de flesta sjukvårdsenheter är anslutna. Ingången till systemet går via den publika hemsidan 3 Onkologiskt Centrum i Södra Sjukvårdsregionen har initialt haft en fristående organisation i förhållande till Regionalt Cancercentrum Syd. 4 Kanslier placerade i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping och Lund. 15

19 RCC Samverkan, Regionala Cancercentrum i Samverkan, är en nationell sammanslutning av landets sex regionala cancercentrum (RCC ). Gruppen representeras av respektive Regionalt Cancercentrums chef och leds av en ordförande (Gunilla Gunnarsson) från Sveriges Kommuner och Landsting. Styrdiagram används inom statistisk processtyrning för att illustrera mätvärden från en process över tid. Utöver deskriptiv data markeras styrgränser i form av prediktionsintervall inom vilka framtida observationer bör falla om konstruktionen utgår från en initialt process under statistisk kontroll. Användning av styrdiagram i vården har utvärderats med blandade resultat. 5 5 Johan Thor et al, 2007, Application of statistical process control in healthcare improvement: systematic review, Qual Saf Health Care 2007;16: doi: /qshc

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Mätningar för bättre styrning

Mätningar för bättre styrning att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2013 INNOVATIONSRÅDET Rapporten finns att ladda ned gratis på Innovationsrådets

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Svensk Förening för Hematologi Sveriges Onkologiska Centra Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Rapport nr 5, maj 2008 Patienter med diagnos jan 1997 - sept 2005 Uppföljning till juni 2007 Onkologiskt

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg

Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Nationell multidisciplinär konferens

Nationell multidisciplinär konferens Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Nationell multidisciplinär konferens Ett ramverk Juni 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3.

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg Ersättningssystem för innovation En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 6 1. Bakgrund och upplägg... 10 LHC:s följeforskning...

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi.

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi. Styrdokument för Sv.kval.reg.HH-cancer 080303-2.doc Sidan 1 av 6 Reviderad version 080303 Styrdokument för Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer