Förbättrad Återrapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbättrad Återrapportering"

Transkript

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Förbättrad Återrapportering Projektets slutrapport (kortversion) December 2012

2 Förbättrad Återrapportering Projektets slutrapport (kortversion) Regionala Cancercentrum i Samverkan 1 1 Rapport sammanställd av projektkoordinator Erik Bülow (statistiker, Regionalt cancercentrum väst, den 13 december 2012

3 Sammanfattning Snyggare presentationer, interaktiva grafer och kvalitetsdata till alla kliniker. Det är resultatet av Förbättrad Återrapportering! Projektet drevs, juni 2011 till juni 2012, av landets sex Regionala Cancercentrum i samverkan, tillsammans med registerhållare för kvalitetsregistren för blodcancer, blåscancer, esofagus- och ventrikelcancer, hudmelanom, huvud- och halscancer, lungcancer och njurcancer samt Sveriges Kommuner och Landsting. Projektets övergripande syfte var att förbättra användningen av kvalitetsregisterdata i svensk cancervård. Detta genom att identifiera och målsätta viktiga kvalitetsindikatorer, samt att med utvecklade och förbättrade tekniska lösningar, återrapportera data på ett pedagogiskt och användbart sätt till berörda sjukvårdsenheter. Resultat uppnåddes bland annat genom: att möjliggöra process- och kvalitetsdiskussioner hos medverkande registerhållare att integrera statistikverktyget R i INCA samt införa så kallade parametriserade rapportmallar i INCA att utifrån tillgänglig data och med hjälp av nya verktyg skapa pedagogiska och ändamålsenliga presentationsformer att initiera ett utökat nationellt statistikersamarbete inom Regionala Cancercentrum att producera en reklamfilm för ökat kvalitetsdatanyttjande i vården med INCA-anslutna sjukvårdsenheter som målgrupp Under projektet utreddes också möjligheter för integration av Spotfire och datalager i INCA. Det gjordes också en utredning om användning av styrdiagram för kvalitetsregisterdata. Projektets resultat har blivit väl mottaget både inom Regionala Cancercentrum men också bland förevisade slutanvändare.

4 Innehåll 1 Introduktion Ytterligare dokumentation Bakgrund Projektmål Projektgrupp Resultatredovisning Förbättrade kvalitetsindikatorer Förbättrad teknisk plattform Integration av R i INCA Utveckling av INCA:s befintliga presentationsverktyg Parametriserade rapportmallar Förbättrade presentationsformer Ledtidsvisualisering Dynamiska presentationer Förbättrad samordning Förbättrat nyttjande Reklamfilm A Viktiga begrepp 15 1

5 Kapitel 1 Introduktion Denna rapport ämnar beskriva arbete, resultat och utvärdering från projektet Förbättrad Återrapportering. 1.1 Ytterligare dokumentation Utöver denna slutrapport finns också en mer fullständig dokumentation av projektets ansökan, minnesanteckningar från projektmöten och övrigt material på en publik projekthemsida (se figur 1.1). 1 Själva slutrapporten finns också i två versioner (varav detta är kortversionen): En fullversion som redogör för samtliga delprojekt oberoende av slutresultat, samt ger en kronologisk översikt över projektmöten och delmål. Här beskrivs också arbetsprocessen och uppkomna frågeställningar under arbetet. Här ges också utblickar kring övrig INCA-utveckling som skett parallellt med projektet. Rapporten avslutas med en utvärdering och sammanfattning av projektet samt tankar kring fortsatt utveckling. Denna version är för den som själv arbetar med kvalitetsregister eller närliggande frågor. Rapporten kan förhoppningsvis ge inspiration till egna utvecklingsprojekt. Fullversionen utgör också den o ciella slutredovisningen. En kortversion som fokuserar enbart på projektets mer konkreta resultat men undviker fördjupning kring projektets arbetsprocess eller utvikningar kring parallell INCA-utveckling. Denna version har heller ingen avslutande utvärdering eller framtidstankar. Denna version är avsedd enbart som en kortare introduktion eller överblick av projektets konkreta resultat. Båda rapportversionerna finns tillgängliga på projekthemsidan enligt ovan. 1 2

6 Figur 1.1: Projektets ansökan och minnesanteckningar finns tillgängliga på en publik projekthemsida: 3

7 1.2 Bakgrund Förbättrad Återrapportering finansierades av Sveriges Kommuner och Landsting men initierades av landets sex Onkologiska Centrum våren Under projektets gång uppgick eller ombildades Onkologiska Centrum till Regionala Cancercentrum, till vilka projektet överläts. Sju nationella kvalitetsregister valdes också delta och representerades genom respektive registers registerhållare (se avsnitt 1.4 för projektgruppens sammansättning). Projekttiden var ursprungligen juni till december 2011 men utökades till juni Projektmål Projektets mål var att förbättra återrapporteringen av kvalitetsregisterdata till registeranslutna sjukvårdsenheter. Uppnådda resultat syftar till att gagna samtliga kvalitetsregister knutna till Regionala Cancercentrum och IT-plattformen INCA (se bilaga A). Arbetet i projektet koncentrerades till fem delmål 2 1. Förbättrade kvalitetsindikatorer: att förbättra kvalitetsregistrens relevans genom definition och inklusion av relevanta och målsatta kvalitetsindikatorer 2. Förbättrad teknisk plattform: att förbättra och utveckla tekniska lösningar för förbättrad återrapportering i INCA 3. Förbättrade presentationsformer: att utnyttja införd teknik för framställan av pedagogiska och ändamålsenliga presentationsformer 4. Förbättrad samordning: att sprida nya metoder och arbetssätt till samtliga kvalitetsregister anslutna till Regionala Cancercentrum och INCA 5. Förbättrat nyttjande: att öka nyttjandegraden av skapad återrapportering hos registeranslutna sjukvårdsenheter Uppnådda resultat för respektive delmål beskrivs i kapitel Projektgrupp Enskilda projektdeltagare framkommer av tabell 1.1. Följande grupper representerades i projektet: 2 Arbetet i samtliga delprojekt skedde integrerat och parallellt. 4

8 Registerhållare och nationellt ansvariga statistiker för blodcancerregistren, blåscancerregistret, hudmelanomregistret, njurcancerregistret, lungcancerregistret, esofagus- och ventrikelcancerregistret samt huvud- och halscancerregistret. Därutöver chefer (eller ställföreträdande) för samtliga Regionala Cancercentrum (varav en agerade mötesordförande under projektmöten), INCA:s produktägargrupp (POG), en representant från Sveriges Kommuner och Landsting samt inledningsvis två (men sedermera en) projektkoordinator. Tabell 1.1: Projektgruppens sammansättning (i bokstavsordning efter förnamn). RH = registerhållare Namn Funktion Arbetsplats AH Scherman-Plogell stf. RH njure Capi S:t Görans sjh Stockholm Anders Berglund statistiker lunga RCC Uppsala-Örebro Christer Lindholm RH hudmelanom Linköpings universitetssjukhus Erik Bülow projektkoordinator RCC Väst Erik Holmberg POG/stat huv/hals RCC Väst Eva Hagel projektkoordinator RCC Norr Gunnar Juliusson RH AML Skånes universitetssjukhus Gunnar Wagenius RH lunga Karolinska universitetssjukhuset Hans Starkhammar chef RCC Sydöst Håkan Cederberg POG RCC Samverkan Jan Adolfsson chef RCC Stockholm-Gotland Jan Johansson RH esofagus/ventr. Skånes universitetssjukhus Johan Lyth stat. hudmelanom RCC Sydöst Lena Damber ordförande/chef/pog RCC Norr/RCC Samverkan Marita Wormén reg.konstr. hudmelanom RCC Sydöst Martin Beran RH huvud/hals NÄL Trollhättan Martin Höglund RH KML Uppsala akademiska sjukhus Martin Malmberg chef RCC Syd Mats Lambe chef RCC Uppsala-Örebro Mikael Bergström handläggare SKL Nils Conradi chef RCC Väst Oskar Hagberg statistiker blåsa RCC Syd Ove Björ stat. Esof./ventr. RCC Norr Soheila Hosseinnia statistiker njure RCC Stockholm-Gotland Sta an Jahnson RH blåsa Universitetssjukhuset Linköping Susan Sverin med. inform. njure RCC Stockholm-Gotland 5

9 Kapitel 2 Resultatredovisning Projektets fem delprojekt introducerades i avsnitt 1.3. Här redovisas arbete och resultat för vart och ett. 2.1 Förbättrade kvalitetsindikatorer Projektgruppens registerhållare fick (med stöd av övriga deltagare) definiera viktiga kvalitetsindikatorer för registren. Dessa redovisas i detalj i rapportens fullversion men kan summeras som: indikatorer för registerkvalitet indikatorer för ledtider och processkvalitet indikatorer för behandlingskvalitet och strukturvariabler Sådana variabler finns, är under införande, eller kommer att införas i registren, genom respektive registers styrgrupp. 6

10 2.2 Förbättrad teknisk plattform Stort fokus lades vid att förbättra tekniska lösningar för Förbättrad Återrapportering. IT-systemet INCA (se bilaga A) ger sedan tidigare möjlighet för återrapportering i form av egna uttag, mallar och rapportmallar (se rapportens fullversion för fylligare introduktion). I detta avsnitt redogörs för projektanknuten teknisk utveckling av INCA-plattformen Integration av R i INCA R har sedan flera år varit ett ledande akademiska skriptspråk för statistiska beräkningar och har på senare tid fått ökat erkännande även inom industri och o entlig förvaltning. R är gratis och bygger på öppen källkod. Via tilläggsmoduler ( paket / bibliotek ) ges också avancerad grafikhantering och visuella metoder för bland annat statistisk processkontroll (SPC) och mer dynamisk statistikpresentation. Projektet valde att integrera R i INCA. Med detta har visualiseringsmöjligheterna ökat explosionsartat. I princip är det nu bara fantasin som sätter gränser för vad som är möjligt att återrapportera direkt till användarna via INCA. Förutom rent visuella presentationsmöjligheter ges också verktyg för statistisk modellering och inferens samt dataaggregering och variabelomkodning direkt i INCA. Sweave och Knitr Som ytterligare utveckling till följd av R-integreringen har INCA också fått stöd för att skapa PDF-rapporter baserade på Latex 1 och R kombinerat inom koncepten Sweave och Knitr. Detta gör det möjligt att exempelvis skapa automatiserade klinik- och regionanpassade rapporter i form av PDF-dokument i INCA. Skapade dokument visas integrerat i systemet men kan också laddas ner för exempelvis utskrift. GoogleVis GoogleVis är ett tilläggspaket ( bibliotek ) i R utvecklat av Google i samarbete med Hans Roslings GapMinder. Genom integrering av R i INCA ges möjligheter att utnyttja bland annat denna teknik, med vars hjälp dynamiska grafer och animeringar möjliggörs direkt i INCA. Dessa möjligheter har fått ett mycket positivt mottagande. Exempel på tillämpningar redovisas i avsnitt och L A TEXär ett tekniskt system för typsättning av textdokument. Tekniken har tillämpats för det dokument du just nu läser. 7

11 2.2.2 Utveckling av INCA:s befintliga presentationsverktyg Utöver integrering av R i INCA har projektet medfört ytterligare utveckling av INCA:s befintliga presentationsverktyg. Ett exempel är en ny presentationsform för kumulativa diagram, med tillämpning inte minst för ledtidsvisualisering med klinisk eller administrativ/organisatorisk stratifiering. Under projekttiden har även en rad framsteg gjorts avseende omkodnig av variabler och aggregerade datasammanställningar i tabellform med mera Parametriserade rapportmallar Rapportmallar har traditionellt utgjort sammanställning av en eller flera mallar som i sin tur uppdateras med innehåll efter användarens registerbehörighet (selektering av den egna klinikens och regionens data). Genom projektet har dessa mallar utvecklats med så kallade parameterval. Parameterval innebär att betraktaren själv får möjlighet att styra innehållet i den rapport som visas, detta utifrån ett eller flera val av diagnosår, tumörlokalisation, kön eller efter alternativ satt på godtycklig variabel i registret. 2 2 Rapportmallskonstruktören definierar vilka parametrar och valbara alternativ som betraktaren möter. 8

12 2.3 Förbättrade presentationsformer I detta avsnitt ges exempel på presentationsformer som under projektet diskuterats och tillämpats i valda register Ledtidsvisualisering I slutrapportens fullversion beskrivs ett delprojekt kring införande av styrdiagram i kvalitetsregistren. Där konstateras att projektgruppens beslut blev att istället förmedla tidsseriedata på sätt mer anpassat efter registrens faktiska förutsättningar. I detta avsnitt beskrivs exempel på sådana presentationsformer för ledtidsdata över tid. I huvud- och halscancerregistret ges nu möjlighet att på enskild klinik redovisa sina patienters ledtider per dag, månad, kvartal, eller år (se figur 2.1). I kvalitetsregistren för gynekologiska diagnoser 3 infördes lösningar med inspiration av styrdiagram men med mer deskriptivt och kliniskt motiverat fokus. Se figur 2.2, vars innehåll förklaras i det följande. Ledtiderna mäts i antal dagar mellan de datum som markerar ledtidens början och slut. Ledtiden antas sedan tillhöra den tidsperiod (månad, kvartal eller år) 4 då den avslutas. För varje tidsenhet (låt säga månad) visas ett lådagram (en boxplot) som summerar periodens (månadens) ledtider med median, och kvartiler. Därutöver markeras varje enskild patient. Varje individ färgkodas 5 efter utvald karakteristika (tumörstadium, åldersklass, geografisk hemhörighet eller dylikt). För att möjliggöra iakttagande av mer långtgående tidstrender markeras också en linjär regressionslinje i bakgrunden (inklusive punktvisa konfidensintervall iform av en gråmarkerad zon runt linjen). I grafen markeras en framtida önskvärd mållinje (grön streckad linje) som tiderna bör understiga, samt en övre gräns som ej får överstigas (röd streckad linje). De patienter vilkas tider överskrider den övre gränsen markeras, för behörig användare, med personnummer. På så sätt underlättas eftergranskning av avvikande observationer. Som övergripande sammanfattning skrivs också det antal dagar, för vilka 80 procent av patienterna i underlaget, haft en kortare ledtid, ut i klartext intill respektive illustrerad ledtid. 3 Kvalitetsregistren med gynekologiska diagnoser ingick inte i projektet Förbättrad Återrapportering men deras nationellt ansvarige statistiker deltog i projektet som projektkoordinator. 4 Kvartalsvis redovisning kan till exempel passa på kliniknivå medan totalt regionalt underlag möjliggör månadsvis redovisning. 5 Figur 2.2 visar en färgkodning men i INCA har detta nu ersatts av kodning med hjälp av olika geomeriska symboler. Detta eftersom färgvalen tenderade sammanfalla med den bakomliggande färgen i lådagrammen, vilket maskerade vissa observationer. 9

13 Figur 2.1: I huvud- och halscancerregistret följer man ledtider per dag, månad, kvartal eller år. 10

14 Figur 2.2: För bland annat gynekologiska diagnoser illustreras ledtider genom en egenutvecklad presentationsform. Pilarna i bilden maskerar personnummer. Dessa skrivs ut för avvikande observationer i mallar på kliniknivå. 11

15 Figur 2.3: Ålders- och stadiefördelning illustreras i vissa register genom filmuppspelningar. På så sätt illustreras tidstrender på ett mycket tydligt sätt. Konstruktion av dessa grafer bygger på R-kod som nu också generaliserats och spridits till andra register. I anslutning till grafiskt presenterad ledtidsinformation presenteras i regel också individuella patientuppgifter på kliniknivå. Samtliga patienter i underlaget kan därmed identifieras och undersökas närmare Dynamiska presentationer Grafer och tabeller i INCA:s mallar och rapportmallar är av tradition statiska. I och med integration av R i INCA finns nu möjligheter att också skapa mer dynamiska presentationsformer (främst via paketet GoogleVis). För tabeller kan det innebära att rader kan omsorteras eller kolumnbredder anpassas. För grafer ges exempelvis möjlighet: att föra musen över punkt eller stapel för att få upp mer information om aktuell observation att byta variabel på y-axeln med bibehållen gruppering på x-axeln (eller vice versa) att visualisera en utveckling över tid i form av filmuppspelning Tekniken har under projektet införts i flera register. I exempelvis prostatacancerregistret och lungcancerregistret kan man nu se åldersfördelningens utveckling uppspelad i en film över tid (se figur 2.3). I njurcancerresgistret kan man se regionala jämförelser avseende flertalet kvalitetsindikatorer animeras över tid. Parametriserade rapportmallar (se avsnitt 2.2.3) används också i ökande omfattning för att särskilja underlag med avseende på diagnosår eller tumörlokalisation. 12

16 Figur 2.4: Projektet möjliggjorde utbildningsinternat för cirka 25 statistiker från Regionala Cancercentrum maj respektive september Förbättrad samordning Inom projektet anordnades också internutbildning (i syfte att införa och informera om de nu införda tekniska lösningarna) för samtliga statistiker vid Regionala Cancercentrum. Utbildningens upplägg och innehåll beskrivs utförligt i rapportens fullversion. Cirka 25 statistiker deltog vid internat i Stockholm den maj respektive september 2012 (se figur 2.4). Statistiker vid Regionala Cancercentrum har sedan tidigare regelbundet samlats till gemensamma möten ett par gånger per år. Många deltagare såg ändå initiativet som en första reell möjlighet till fördjupad samordning och erfarenhetsutbyte på nationell nivå. 13

17 Fo rba ttrat nyttjande Reklamfilm Fo r att ytterligare o ka inrapporto rernas intresse fo r a terrapportering valde projektet producera en reklamfilm.6 Den visas idag i anslutning till INCA7 samt vid sammankomster och ma ssor etcetera. Martin Beran (projektdeltagare i egenskap av registerha llare fo r huvudoch halscancerregistret) utsa gs, tillsammans med tumo rkirurg Pernilla DahmKa hler fra n Sahlgrenska universitetssjukhuset i Go teborg, att agera INCA:s ansikte uta t. Figur 2.5: Projektet spelade in en reklamfilm fo r o kad nyttjandegrad av kvalitetsregistrens a terrapportering med Martin Beran och Pernilla DahmKa hler framfo r kameran. Talscener med Martin och Pernilla varvas med klipp fra n INCA:s a terrapportering. Rapportens fullversion inneha ller en transkription av reklamfilmens inneha ll. 6 Filmen producerades i samarbete med Filmstyrkan AB och Sternulfs No je. Pa INCA:s hemsida pa hemsidan fo r Regionala Cancercentrum i samverkan, samt pa enskilda Regionala Cancercentrums hemsidor. 7 14

18 Bilaga A Viktiga begrepp I denna bilaga förklaras viktiga begrepp använda i rapporten. Kursiverade ord refererar till andra begrepp som i sin tur också återfinns i förteckningen. INCA, Informationsnätverk för Cancervård, är en nationell IT-plattform för kvalitetsregister inom främst cancerområdet. 1 Plattformen ägs och utvecklas av Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC Samverkan). Systemet nås via Sjunet 2 och används för inrapportering av kvalitetsregisterdata, ärendehantering och kommunikation mellan inrapportör och personal vid Regionala Cancercentrum, samt för presentation och återrapportering av data till systemets användare. OC, Onkologiska Centra, initierade projektet Förbättrad Återrapportering. Onkologiska Centrum uppgick i, eller utvecklades till, Regionala Cancercentrum (RCC) under projektets gång. R är ett statistikverktyg (program/skriptspråk) som under projektet implementerats i INCA (men som ofta också används som fristående mjukvara för statistisk bearbetning och presentation). R bygger på öppen källkod och finns tillgängligt gratis via RCC, Regionala Cancercentrum,inrättades under projektets gång och övertog (i princip 3 ) deltagarrollen i Förbättrad Återrapportering efter tidigare Onkologiska Centra. Det finns ett Regionalt Cancercentrum i respektive svensk sjukvårdsregion. 4 Från respektive RCC deltog chef (RCC-chef eller tidigare OC-chef) samt nationellt ansvarig statistiker (eller motsvarande) för respektive av de sju deltagande kvalitetsregistren. 1 Även Svenskt bråckregister och Rättspsyk använder idag INCA-plattformen. 2 Ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät dit de flesta sjukvårdsenheter är anslutna. Ingången till systemet går via den publika hemsidan 3 Onkologiskt Centrum i Södra Sjukvårdsregionen har initialt haft en fristående organisation i förhållande till Regionalt Cancercentrum Syd. 4 Kanslier placerade i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping och Lund. 15

19 RCC Samverkan, Regionala Cancercentrum i Samverkan, är en nationell sammanslutning av landets sex regionala cancercentrum (RCC ). Gruppen representeras av respektive Regionalt Cancercentrums chef och leds av en ordförande (Gunilla Gunnarsson) från Sveriges Kommuner och Landsting. Styrdiagram används inom statistisk processtyrning för att illustrera mätvärden från en process över tid. Utöver deskriptiv data markeras styrgränser i form av prediktionsintervall inom vilka framtida observationer bör falla om konstruktionen utgår från en initialt process under statistisk kontroll. Användning av styrdiagram i vården har utvärderats med blandade resultat. 5 5 Johan Thor et al, 2007, Application of statistical process control in healthcare improvement: systematic review, Qual Saf Health Care 2007;16: doi: /qshc

Förbättrad Återrapportering

Förbättrad Återrapportering Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Förbättrad Återrapportering Projektets slutrapport (fullversion) December 2012 Förbättrad Återrapportering Projektets slutrapport

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister

Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister Version april 2016 Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister För ytterligare information om definitioner se ansökan till etikprövningsnämnderna. Ansökan ska skickas till det RCC som

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

Huvud- och Halscancer

Huvud- och Halscancer Huvud- och Halscancer Årsrapport från Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer 2013 (Swedish head and neck cancer register, SweHNCR) September 2014 Regionalt cancercentrum väst Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd augusti 2015 Den andra kvalitetsrapporten från RCC Syd fokuserar på deltagande i multidisciplinära terapikonferenser (MDK) med jämförelse mellan olika diagnoser och

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1... 5 Alla cancerpatienter

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012)

Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012) Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012) GALLRIKS Huvudman: Jönköpings läns landsting Uppdragsgivare: SKF, SFÖAK och SIKT Regler för utseende

Läs mer

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona Vad är RCC? Varför en nationell cancerstrategi? Dubblering

Läs mer

Vi finns för att cancer finns

Vi finns för att cancer finns 2017-08-31 Var tredje dödsfall i sydöstra sjukvårdsregionen orsakas av cancer Vi finns för att cancer finns Andelen dödsfall pga cancer i sydöstra sjukvårdsregionen Medelökningen av cancerfall per år är

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister 1.1 God samverkan med industrin leder till bättre vård I Sverige förekommer

Läs mer

Validering av kvalitetsregister på INCA Version 1.0

Validering av kvalitetsregister på INCA Version 1.0 Version 1.0 Information från AKI: Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA Versionshantering Version/Datum Författare Beskrivning av förändring Godkänt av AKI 1.0/2014-04-24 Mats Lambe - 2014-05-13

Läs mer

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Struktur Processledarens uppgift är att leda gruppens arbete i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens

Läs mer

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2 INCA användarhandbok för inrapportör Version 3.2 VERSIONSHANTERING Version/Datum Författare Beskrivning av förändring 1.0/2008-05-20 Vania Godoy, RCC Stockholm/Gotland Första version 2.0/2013-01-30 Vania

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport Vård och omsorg Emelie Ljunggren RCC samverkansmöte den 7 maj 2013 SKL Närvarande: Nils Conradi, Lars Holmberg, Roger Henriksson(del av dag), Hans Starkhammar, Beatrice Melin, Mef Nilbert, Nicole Silverstolpe,

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-11 LS 2016-0272 Landstingsstyrelsen Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT NUMMER!

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT NUMMER! 32013 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT NUMMER! Aktuell statistik för delregistren, en nyhetsrapport från vår ordförande och några vanliga frågor och svar. Detta kan du läsa i tredje numret av Gyncanytt. Det talas

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

Manual för att registrera i kvalitetsregistret PsykosR

Manual för att registrera i kvalitetsregistret PsykosR Manual för att registrera i kvalitetsregistret PsykosR 2014-01-28 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi, FAR14-111 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Kvalitetsregistret för Gynekologisk

Läs mer

RCC 19 2013, 10-16 SKL

RCC 19 2013, 10-16 SKL RCC samverkansmöte 19 september 2013, kl. 10-16 SKL Närvarande: Beatrice Melin, Hans Starkhammar, Lars Holmberg, Nicole Silverstolpe, Nils Conradi, Roger Henriksson, Stefan Rydén, Jack Lysholm (per telefon,

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Manual för registrering i Svenskt Beroenderegister 2015-05-05

Manual för registrering i Svenskt Beroenderegister 2015-05-05 Manual för registrering i Svenskt Beroenderegister 2015-05-05 1 Inklusionskriterium I SBR registreras Alla personer som behandlas på sjukvårdsenheter för specialiserad utredning och behandling av skadligt

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi.

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi. Styrdokument för Sv.kval.reg.HH-cancer 080303-2.doc Sidan 1 av 6 Reviderad version 080303 Styrdokument för Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med RCC samverkansgrupp 26 mars 2013, SKL

Minnesanteckningar från möte med RCC samverkansgrupp 26 mars 2013, SKL Minnesanteckningar från möte med RCC samverkansgrupp 26 mars 2013, SKL Närvarande: Nils Conradi, Hans Starkhammar, Nicole Silverstolpe, Mef Nilbert, Lars Holmberg, Beatrice Melin, Roger Henriksson, Gunilla

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk cancer Guldgruva eller fallucka? Introduktion Thomas Högberg

Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk cancer Guldgruva eller fallucka? Introduktion Thomas Högberg Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk cancer Guldgruva eller fallucka? Introduktion Thomas Högberg Kronologi Strumpsticksregistret Gyn onk Linköping 70-tal Kronologi Patientregistret Gyn onk Linköping

Läs mer

Kvalitetsregister i cancervården. Åhus strand 2011 05 06 Martin Malmberg

Kvalitetsregister i cancervården. Åhus strand 2011 05 06 Martin Malmberg Kvalitetsregister i cancervården Åhus strand 2011 05 06 Martin Malmberg Syfte Att mäta "You get what you measure. Measure the wrong thing and you get the wrong behaviors." - John H. Lingle Syfte Att analysera

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ CAP NORR Cancerprevention norra regionen 2(5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

RCC samverkansmöte 21 april 2016 Videomöte RCC Stockholm Gotland

RCC samverkansmöte 21 april 2016 Videomöte RCC Stockholm Gotland RCC samverkansmöte 21 april 2016 Videomöte RCC Stockholm Gotland Närvarande: Nils Conradi, Maria Rejmyr Davis, Lars Holmberg, Beatrice Melin, Mona Ridderheim, Srinivas Uppugunduri, Gunilla Gunnarsson (ordförande),

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

INCA ANVÄNDARHANDBOK FÖR INRAPPORTÖR Patientöversikt Lungcancer

INCA ANVÄNDARHANDBOK FÖR INRAPPORTÖR Patientöversikt Lungcancer INCA ANVÄNDARHANDBOK FÖR INRAPPORTÖR Patientöversikt Lungcancer 2016-11-01 Utarbetad av: Karin Olsson och Anna Gustafsson RCC Uppsala Örebro November 2016 Innehållsförteckning Inledning... 4 Förutsättningar

Läs mer

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RCC rapport SVF Revision av regionala cancerplanen-workshop Nivåstrukturering förslag till beslut Revision av regional cancerplan

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2014 Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN STÄRKT CANCERVÅRD Regeringens diarienummer S2013/6061/FS och S2014/4439/FS

Läs mer

Strategi och styrdokument för nationellt kvalitetsregister för Blodcancer Version 3

Strategi och styrdokument för nationellt kvalitetsregister för Blodcancer Version 3 Strategi och styrdokument för nationellt kvalitetsregister för Blodcancer Version 3 VERSIONSHANTERING Version/Datum Författare Beskrivning av förändring Godkänt av styrgrupp 1/2008-04-21 2/2011-06-30 3/

Läs mer

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS DAGENS SCHEMA 10-11 Aktuellt från Kansliet och korta rapporter över pågående nationella arbeten 11.00 Fika 11.10 Aktuellt från Registerservice och Socialstyrelsen 11.30

Läs mer

Användarhandbok för Svenskt Bråckregister på INCA

Användarhandbok för Svenskt Bråckregister på INCA 1/10 Användarhandbok för på INCA I samarbete med Kontaktperson: Telefon: 090-7859919 e-post: erika.a.holmberg@vll.se 1 2/10 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Vad är INCA?... 3 2. Innan du börjar... 3 2.1.

Läs mer

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING senioralert@lj.se AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Organisation: Organisationsnummer: Postadress: Telefon: E-post:

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Ännu bättre cancervård

Ännu bättre cancervård 1 (11) Ännu bättre cancervård En delrapport om nationell samordning av delar av den högspecialiserade cancervården 1 september 2012 Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården Regeringsbeslut I:4 2014-09-04 S2014/6503/FS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Nationell och regional nivåstrukturering för sex områden inom cancerområdet

Nationell och regional nivåstrukturering för sex områden inom cancerområdet Landstinget i Kalmar län Planeringsenheten, Landstingsdirektörens stab TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2016-03-07 Diarienummer 160104 Landstingsstyrelsen Nationell och regional nivåstrukturering för sex

Läs mer

Uppsala Ö rebro. Verksamhetsbera ttelse 2015. Utkast 2016-02-15

Uppsala Ö rebro. Verksamhetsbera ttelse 2015. Utkast 2016-02-15 Uppsala Ö rebro Verksamhetsbera ttelse 2015 Utkast 2016-02-15 1 Patientcentrerade kriterier Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer MÅL: Tydlig regional samordning av mammografi- och cervixcancerscreening,

Läs mer

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Så här arbetar RCC i samverkan

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Så här arbetar RCC i samverkan Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Så här arbetar RCC i samverkan Förutsättningar I framtiden krävs en tydligare ansvarsuppdelning mellan universitetssjukhusen och övriga sjukhus i regionen samt

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister Nationella Kvalitetsregister Presentation 2007-05-10 Bodil Klintberg Sektionen för verksamhetsutveckling Sveriges Kommuner och Landsting 1 Varför kvalitetsregister? All sjukvård skall omfattas av system

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för hudmelanom Diagnosår 1990 2008

Nationellt kvalitetsregister för hudmelanom Diagnosår 1990 2008 Nationellt kvalitetsregister för hudmelanom Diagnosår 1990 2008 Melanomregistergruppen består av regionansvariga från Svenska Melanomstudiegruppen (SMSG) och representanter från landets onkologiska centra/

Läs mer

Användare av den tekniska plattformen utgörs av ett antal olika nationella och regionala intressenter.

Användare av den tekniska plattformen utgörs av ett antal olika nationella och regionala intressenter. 1 Produktbeskrivning Innehållsförteckning 1. Syfte 1 2. Användare 1 3. Innehåll 2 4. Praktiskt genomförande 3 5. Metodstöd 7 1. Syfte syftar till att ge översikt över behov och produktion av hälsoundersökningar,

Läs mer

Rapport. Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR)

Rapport. Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Rapport Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Mats Lambe, RCC Register och vårdprogram, Uppsala Örebro, nationellt stödjande RCC och Institutionen för Medicinsk Epidemiologi

Läs mer

Implementeringsdag Autismspektrumtillstånd hos vuxna Saturnus konferens 16 april 2015

Implementeringsdag Autismspektrumtillstånd hos vuxna Saturnus konferens 16 april 2015 Implementeringsdag Autismspektrumtillstånd hos vuxna Saturnus konferens 16 april 2015 Vad är Nationella Kvalitetsregister? De är ett system av kvalitetsverktyg som ger oss i Sverige unika möjligheter att

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-08 1 (3) HSN 2016-4885 Handläggare: Roger Henriksson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-21 Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Onkologiska kliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR 2015-09-17 1 HISTORIK 1975 bildades det första kvalitetsregistret. 1995 började Socialstyrelsen och Landstingsförbundet ge ekonomiskt stöd till registren

Läs mer

Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro Namn Sammanhang

Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro Namn Sammanhang Att integrera forskning och innovation i vårdprocesser och förbättringsarbete: Nationella och regionala exempel Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro 2014-03-14 Namn Sammanhang En nationell

Läs mer

Swedish Registry for Advanced Pediatric Surgery Svenska Registret för Avancerad Barn- och Ungdomskirurgi

Swedish Registry for Advanced Pediatric Surgery Svenska Registret för Avancerad Barn- och Ungdomskirurgi Swedish Registry for Advanced Pediatric Surgery Svenska Registret för Avancerad Barn- och Ungdomskirurgi Program 1. Organisationsstruktur 2. Information SWEAPS Uppdrag och syfte med SWEAPS Hur långt vi

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING För Sydöstra Sjukvårdsregionen Omfattar registerversion/-er Datum för driftsättning Variabelbeskrivnings version Revidering av dokument

Läs mer

Boa föreslår ett konto hos MyNewsdesk för gemensam information till pressen.

Boa föreslår ett konto hos MyNewsdesk för gemensam information till pressen. RCC samverkansmöte 9 april 2014, kl. 09-16 SKL Närvarande: Beatrice Melin, Hans Starkhammar, Lars Holmberg (fr punkt 2), Mef Nilbert, Nils Conradi, Roger Henriksson, Mona Ridderheim (fr punkt 4), Gunilla

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ CAP NORR Cancerprevention norra regionen 2(5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se Nationella register och vårdprogram www.cancercentrum.se Magnus Rizell Registerhållare, ordf. nat VP magnus.rizell@vgregion.se Patient - process Ett processorienterat synsätt Vårdteam Regional vårdprocessgrupp

Läs mer

Minnesanteckningar Minnesanteckningar RCC samverkan 2015-05-27 Videomöte 2. Nationell kompetensförsörjning Beslut:

Minnesanteckningar Minnesanteckningar RCC samverkan 2015-05-27 Videomöte 2. Nationell kompetensförsörjning Beslut: Minnesanteckningar RCC samverkan 2015-05-27 Videomöte Närvarande: Mef Nilbert, Anna-Lena Sunesson, Mona Ridderheim, Srinivas Uppugunduri (sekr.), Lars Holmberg, Nils Conradi, Lena Sharp(punkt 2), Helena

Läs mer

Manual. Registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2015-05-04

Manual. Registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2015-05-04 Manual Registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2015-05-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innan du börjar... 3 Logga in... 3 Registrera... 5 Avbryta en registrering... 9 Pausa en registrering... 10 Patientlista...

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Nationellt centrum för kvalitetsregister

Nationellt centrum för kvalitetsregister Nationellt centrum för kvalitetsregister Registercentrum Syd Registercentrum Syd (RC Syd) är ett resurscentrum för dig som arbetar med nationellt eller regionalt kvalitetsregister, klinisk forskning eller

Läs mer

Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet

Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet Chef RC Norr Umeå Kvalitetsregisterbaserad forskning Nuläget, framtiden och metodologisk utveckling som ställer nya krav på infrastrukturen

Läs mer

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare Svenska Barnreumaregistret Verksamhetsberättelse Bokslut 2013 Bo Magnusson Registerhållare Årsberättelse Svenska barnreumaregistret började registrera patienter 2009. I den separata årsrapporten redovisas

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 150907

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 150907 Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 150907 Närvarande Alexandra Andersson Alfons Forsman Anna Selberg Jonasson Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Charlotte Bygdemo-Toytziaridis Christine Backlund

Läs mer

Samverkansnämnd. Protokoll. Datum: 2014-10-17 Plats: Best Western Hotell Mälaren, Västerås. Tjänstemän. Närvarande: Landsting/politiker

Samverkansnämnd. Protokoll. Datum: 2014-10-17 Plats: Best Western Hotell Mälaren, Västerås. Tjänstemän. Närvarande: Landsting/politiker Samverkansnämnd : 2014-10-17 Plats: Best Western Hotell Mälaren, Västerås Närvarande: Landsting/politiker Örebro Marie-Louise Forsberg-Fransson Ola Karlsson Robert Mörk Jenny Steen Ewa Sundqvist Annika

Läs mer

Baslinjemätning. Region Sydöstra, uppdelat efter folkbokföringslän vid diagnos Data avseende perioden 2010/01/ /06/30

Baslinjemätning. Region Sydöstra, uppdelat efter folkbokföringslän vid diagnos Data avseende perioden 2010/01/ /06/30 Baslinjemätning Standardiserade vårdförlopp i cancervården: AML, Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Prostatacancer och Urinblåsecancer Region Sydöstra, uppdelat efter folkbokföringslän

Läs mer

Cancervårdsprocesser Utdata från VAS. Iréne Eriksson o Bengt Sallerfors, Hallands sjukhus

Cancervårdsprocesser Utdata från VAS. Iréne Eriksson o Bengt Sallerfors, Hallands sjukhus Cancervårdsprocesser Utdata från VAS Iréne Eriksson o Bengt Sallerfors, Hallands sjukhus Nationell cancerstrategi (SoU2009:11) Minska risken för insjuknande i cancer Förbättra kvalitén i omhändertagandet

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås

Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås MINNESANTECKNINGAR 1 (1) Mötesrubrik Plats Samordningsmöte med projektledningsgrupp/utvecklingsledare/teamsamordnare Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås Tidpunkt 2013-08-27 Närvarande Projektgruppen:

Läs mer

Användarmanual SVF-INCA ( )

Användarmanual SVF-INCA ( ) Användarmanual SVF-INCA (2016-11-10) Innehållsförteckning Inledning... 1 Komma igång... 1 Hur man får tillgång till SVF-registret... 1 Logga in... 1 SVF-registret... 2 Startsida / Klinikens aktiva SVF...

Läs mer

Framtidens Cancerupplysning

Framtidens Cancerupplysning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-03 1 (2) HSN 1402-0286 Handläggare: Torsten Ibring Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-04-01 p 4 Framtidens Cancerupplysning Ärendebeskrivning En

Läs mer

Avtal mellan organisationerna:

Avtal mellan organisationerna: Avtal mellan organisationerna: * nedan kallat organisationen och Landstinget i *namnge på raden ovan den kommun, det landsting eller den privata vårdgivaren det gäller Jönköpings län nedan kallat registerhållare

Läs mer

Nationell cancerportal Unika förutsättningar för att följa och utvärdera behandling med hjälp av biomarkörer och kliniska data

Nationell cancerportal Unika förutsättningar för att följa och utvärdera behandling med hjälp av biomarkörer och kliniska data Nationell cancerportal Unika förutsättningar för att följa och utvärdera behandling med hjälp av biomarkörer och kliniska data Bakgrund Under senare år har så kallade målinriktade terapier och individualiserad

Läs mer

Länsdag palliativ vård

Länsdag palliativ vård Palliativa rådet i Dalarna Länsdag palliativ vård 15-04-15 Gunilla Lundquist Palliativa teamet Västerbergslagen Bakgrund Nationella cancerstrategi för framtiden 2009 Sex RCC Nationella riktlinjer palliativ

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Ewa Jonsson Gunwor Swenning Jeanne Handberg Jenny Schönfeldt Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm Malin Andersson

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 LÖFTE 1... 6 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom

Läs mer

Manual för att registrera i kvalitetsregistret BipoläR 2014-11-20

Manual för att registrera i kvalitetsregistret BipoläR 2014-11-20 Manual för att registrera i kvalitetsregistret BipoläR 2014-11-20 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer