Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN"

Transkript

1 Ledningsutskottet (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan Internkontroll 2013, åtgärdsförslag... 7 Investeringsbudget KLK, omfördelning... 8 Granskning av kommunens näringslivs- och turismverksamhet... 9 Cykel- och cykelservice som personförmån för kommunens anställda, motion Mobiltelefontäckning, motion Utökad service för digitala tjänster, motion Byte av bank för kommunens pengahantering, motion Inrätta en social investeringsfond, motion Årsredovisning 2013, HKF Budget 2015, verksamhetsplan HKF Konsument Höglandet, verksamhetsberättelse fattade med stöd av delegation Informationsansvaret, rapport Information från Jämställdhetsombudet Regler vid utlåning av matsalar i kommunens regi, kostenheten Kostenheten, information Näringslivsenheten, information Nya skyltar vid infarterna till Eksjö, ansökan om investeringsmedel Ledningsutskottets protokoll Aktuellt från Staben... 32

2 Ledningsutskottet (32) Sammanträde med Ledningsutskottet Plats och tid Förvaltningshuset, kl ande Övriga deltagande Utses att justera Annelie Hägg (C), ordf Diana Laitinen Carlsson (S) Bo Bergvall (S) Håkan Dufva (KD), tjänstgörande ersättare för Sonny Kongseryd (C) Carina Lindström (M), tjänstgörande ersättare för Tomas Erazim (M) Lea Petersson (MP), ej tjänstgörande ersättare Linda Davidsson, sekreterare Per Karlsson, ekonom Anna Ullman, rektor 59 Carola Andersson, IT-strateg Karin Höljfors, ekonomichef Marcus Axelsson, näringslivschef Gun Svensson, kostchef Stefan Elm, kommundirektör Diana Laitinen Carlsson Justeringens plats Förvaltningshuset, Eksjö Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare.. Linda Davidsson Ordförande.. Annelie Hägg.. Diana Laitinen Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ledningsutskottet Förvaringsplats för protokollet Förvaltningshuset Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Underskrift Linda Davidsson

3 Ledningsutskottet (32) Lu 44 Dnr Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK Ledningsutskottets beslutar att godkänna lämnad rapport, samt att anmäla densamma i kommunstyrelsen. Efter tre månader har 22 procent av budgetens 53,1 mnkr förbrukats. Prognosen visar ett underskott om tkr där tkr är budgeterat resultatfondsutnyttjande av Campus i12, och 600 tkr budgeterat resultatfondsutnyttjande av Kommunikationsavdelningen för start av Kontaktcenter. Resterande underskott består av: tkr i ökade kostnader av IT 300 tkr tappade intäkter för Kommunikationsavdelningen 600 tkr minskade projektpengar för Näringslivsavdelningen 100 tkr tappade intäkter för Personalavdelningen Sedan årsskiftet har kommundirektören infört en stab som arbetar med frågor som rör kommunledning, övergripande utveckling och administration. Under året har ett arbete, förstudie, påbörjats avseende införande av ett diarie-och ärendehanteringssystem. Systemet beräknas kunna införas under Staben har påbörjat ett arbete tillsammans med beredningarna med att ta fram två fullmäktigeprogram avseende tillväxt och sysselsättning samt trygghet och säkerhet. Följande avvikelser mot budget noteras: -E-råd budgeterades till 119 tkr för år Avtalet blev emellertid på 193 tkr, vilket innebär ett underskott på -74 tkr. För 2015 uppgår till avtalet 210 tkr- Den utökade kostnaden finns upptagen i budgetäskandet för Ej budgeterad kapitalkostnad -35 tkr. Underskottet uppgår därmed till -109 tkr, vilket balanseras mot ett överskott på personalkostnaden p.g.a. sjukskrivning, 2 mån heltid, 2 mån halvtid, +105 tkr. Staben bedömer därför att utvecklingen av kostnader och intäkter 2014 ligger inom tilldelad budgetram.

4 Ledningsutskottet (32) Ekonomiadministration och upphandling Under årets början har arbete med att effektivisera processer fortsatt. Utfallet efter 3 månader är något högre än riktpunkten om förbrukningen vore linjär över året, men kostnaderna beräknas bli lägre under andra halvåret. Personalavdelning och gemensamma personalfunktioner Personalavdelningen prognostiseras gå med ett underskott om cirka 100 tkr. Mestadelen av de för året tappade intäkterna beräknar man att kompensera med lägre kostnader. Bemanningsenheten kommer vid oförändrat läge att gå plus tkr. Korrigeringar av tidigare fel har gjort att den verkliga intäkts- och kostnadsbilden mellan sektorerna har klarat, vilket i sin tur påvisat att timpriset är satt högre än vad det bör vara. Detta beror delvis på ett ökat antal beställda timmar. Antalet beställda timmar kommer att minska under året och huruvida prisetnivån kommer att påverkas av detta återstår att se. Skulle det fortfarande vara för högt så kommer timpriset att justeras. Eventuellt överskottet kommer innan årets slut att gå tillbaka till respektive sektor. Näringslivsutveckling och turistverksamhet Delar av verksamheten har under föregående år bedrivits i projektform och på så vis finansierat delar av personalkostnader. Personalneddragningar genomförs under året för att minska kostnader, detta beräknas ge effekt först nästkommande år. Innevarande år beräknas ge ett underskott -635 tkr. Leaderområdet Astrid Lindgrens hembygd står inför en ny programperiod Den slutliga organisationen innefattande inriktning och budget för perioden är ännu inte helt klar. Information och marknadsföring inklusive Emilkraften. Det ekonomiska utfallet för den kommunala informationen följer plan. Det tidigare bidraget till Emilkraften om 800 tkr har utökats innevarande år till 850 tkr i syfte att hitta finansiering till förverkligandet av Barnfilmbyn (Kf , 50) EksjöVux Antalet utbildningsplatser inom Yrkesvux är färre än föregående år. Yrkesvuxsatsningen är bara planerad att pågå tom Inga nya beslut eller extra medel är aviserade. Lägre utfall än riktpunkten beror framförallt på förskotterade statsbidrag för yrkesvux/lärling. Prognos för helår är plus minus noll. Campus i12 Campus i12 utvecklar sin verksamhet under 2014 och har begärt att få utnyttja tkr ur resultatfonden. Med hjälp av dessa medel strävar campus i12 mot ett plus minus noll resultat. Förbundsavgifter, internationell verksamhet. Som nämnts tidigare under kommunledning har E-råd budgeterades till 119 tkr för år Avtalet blev emellertid 193 tkr, vilket innebär ett underskott om -74 tkr. Den internationella verksamheten bedöms ligga inom ram.

5 Ledningsutskottet (32) Övrig verksamhet (diverse bidrag) I budget disponeras anslag för årliga bidrag till Eksjö handel/eksjö Stadsutveckling för bevakning, Folkhälsorådet, Luftvårdsförbundet och Brottsofferjouren. Bidragen ligger inom tilldelad anslagsram. Reception, repro. Gemensam IT Inom den nya kommunikationsavdelningen har en inventering genomförts av alla ärendetyper inom förvaltningen. Inventeringen är ett viktigt underlag i arbetet med att etablera det nya kontaktcentret som driftsätts i november All personal till kontaktcentret är rekryterad. Budgeterade intäkter från bolagen för medverkan i kommande Kontaktcenter om ca 250 tkr uteblir dock för Dessutom förskjuts införandet av för digital möteshantering för kommunfullmäktige, vilket medför att budgeterad minskning av portokostnader med ca 200 tkr som uteblir för Till viss del har detta kunna mötas av ökade intäkter för poolbilar med ca 100 tkr. Införandet av Kontaktcenter beräknas kosta 600 tkr under 2014 och kommer att finansieras via resultatfonden. Det finns dessutom en underbudgeterad kostnad från HIT om tkr som är parkerad centralt. Undersökning pågår om det i samband med övergång till fakturering utifrån Tjänstekatalog kan ha blivit fel vid prisberäkning. Svar ska avrapporteras under maj månad. Kost- och städenheten Städenheten ligger helt i fas med kostnader och intäkter och förväntas göra så året ut. Kostenhetens intäkter släpar efter, dock bör intäkterna hålla budgeten. Kostnaderna ligger 1 % under riktmärket vilket delvis kan förklaras av lägre livsmedelskostnader. Utfallet är ett gott tecken och det underskott som kostenheten hade med sig in till 2014 kan i bästa fall elimineras. Investeringar Campusi12 kommer under året att investera i två nya datasalar för vilka 900 tkr ska användas ur investeringsbudgeten. Både KLK och kost- och städenheten har investeringsmedel för oförutsett behov som kan komma att användas under året. sunderlag Rapport från ekonomiavdelningen Ks

6 Ledningsutskottet (32) Lu 45 Dnr Internkontrollplan 2014 Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa upprättat förslag till internkontrollplan 2014 för kommunledningskontoret. Enligt kommunstyrelsens reglemente för internkontroll ska ledningsutskottet före april månads utgång varje år upprätta en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen. Av planen ska framgå - Vad som ska granskas under året - Vilka reglementen, regler och policyn som berörs - Vem som är ansvarig för granskningen - När granskningen ska rapporteras Planen antas av kommunstyrelsen. Syftet med kontrollen är att säkerställa en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Internkontrollplan för 2014 avseende kommunledningskontoret har upprättats och redovisas. För kommunledningskontoret föreslås - kontroll av felaktiga löneutbetalningar, - kontroll av attestreglemente avseende personliga fakturor, - kontroll av hur regelverk följs avseende representation, - kontroll av tecknade leasingavtal - kontroll av personliga utlägg - kontroll av direktupphandlingar - kontroll av ej inskickade anställningsavtal sunderlag Internkontrollplan 2014, daterad Ks

7 Ledningsutskottet (32) Lu 46 Dnr Internkontroll 2013, åtgärdsförslag Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att i upprättat åtgärdsförslag tillägga att uppföljning av granskning ska ske månadsvis, samt att fastställa redovisat åtgärdsförslag avseende attestreglemente för internkontroll På ledningsutskottets sammanträde , 33, redovisades internkontrollen för 2013 varvid framkom att resultat avseende attestreglementet var bristfälligt. Föreslagen åtgärd är att genom att nå ut med information i två steg säkerställa att samtliga attestanter har tagit del av den. Som ett första steg mailas en kortfattad manual till attestanterna där det tydligt framgår gällande regler och tillvägagångssätt. Manualen presenteras även på chefsdag. För att säkerställa att reglerna följs ska en uppföljning göras där nyregistrerade verifikationer på representationskontot granskas. Om då inte allt har gått rätt till meddelas den ansvarige för åtgärd. sunderlag Internkontroll KLK 2013, daterad Ledningsutskottets beslut , 33 Kommunstyrelsens beslut , 102 Åtgärdsförslag fr ekonomiavdelningen, daterat Ks

8 Ledningsutskottet (32) Lu 47 Dnr Investeringsbudget KLK, omfördelning Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Campus i12 får utöka sin verksamhet, att lokaler för verksamheten förhyrs av Itolv AB att i budget 2014 avsätta tkr för utnyttjande av resultatfond, att i budget 2015 avsätta 879 tkr för utnyttjande av resultatfond, samt att i investeringsbudget 2015 avsätta 1,3 mnkr för inventarier till Campus i12, och 900 tkr för dokument- och ärendehanteringssystem. Campus i12 har ansökt om utökad verksamhet genom YH-utbildningar. Utökningen har beviljats, vilket innebär att elevantalet inför läsåret 2014 ökar med ca 100 elever. Det ökade elevantalet kräver utökade lokaler för verksamheten. samt invensteringsanslag i datorer och inventarier. En förhandling med Itolv AB har gett möjlighet till förhyrning av utökade lokaler på vindsvåningen i kasern 3 (den första till höger på Itolv-området). De ökade kostnaderna föreslås finansieras genom utnyttjande av verksamhetens resultatfond om 1412 tkr för 2014, 879 tkr för 2015, samt ett investeringsbidrag om 900 tkr 2014 och 1,3 mnkr Förslaget innebär att kommunen kommer att ianspråkta 1,4 mnkr av budgeterade 3,5 mnkr 2014, och att det i budget 2015 måste avsättas 879 tkr för utnyttjande av resultatfond. För att klara investeringskostnader 2014 föreslås att avsatta medel för ärendehanteringssystem, flyttas till 2015, och att de istället används för investering av datorer för campus i12. I 2015 års investeringsbudget måste 1,3 mnkr reserveras för inventarier till Campus i12 och 900 tkr för dokument- och ärendehanteringssystem. sunderlag Förteckning investeringsbudget, KLK Ek avd, Ks

9 Ledningsutskottet (32) Lu 48 Dnr Granskning av kommunens näringslivs- och turismverksamhet Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till yttrande och avge detsamma till kommunrevisionen, samt att anmäla ärendet i kommunfullmäktige. En granksning av kommunens näringslivs- och turismverksamhet har genomförts av kommunrevisionen. Syftet med granskningen är att beskriva och bedöma om kommunen har en ändamålsenlig organisation och styrning av näringslivsarbetet. Revisorena framhåller bland annat följande; Styrdokumentet Näringslivspolitiskt program fastställdes av kommunfullmäktige Revisionen bedömer att det näringslivspolitiska programmet har tappat sin funktion och status som gällande. Styrdokumentens aktualitet har stor påverkan på tillämpningsgraden ute i verksamheterna, där åldrande styrdokument riskerar att tappa sin legitimitet och funktion. Härigenom bör arbetet med översyn av näringslivspolitiska programmet, samt en ny mål- och verksamhetsplan för näringslivsbolaget prioriteras. I upprättandet av en ny verksamhetsplan bör målens utformning vad avser precisering, kvalité, antal, samt mätbarhet beaktas i syfte att möjliggöra för verksamheten att kunna för sin måluppfyllelsegrad genom dokumenterade uppföljningar. Utrymme för ett strategiskt ledarskap samt långsiktig verksamhetsplanering med sikte på bland annat mål- och uppföljningsarbete, samt utvecklingsfrågor, bör skapas för verksamhetsansvarig chef. Ett viktigt led i att kunna uppfylla den lagstadgade uppsiktplikten, samt att kunna ta årliga beslut om huruvida bolagens verksamhet är förenliga med ändamål som fullmäktige har fastställt, är att säkerställa informations- och dokumentöverföring till hela kommunstyrelsen, vilken är bristfällig idag. Revisionen bedömer att samtliga kommunstyrelseledamöter behöver beredas möjlighet att kunna fullgöra sitt uppdrag inom ramen för uppsiktsplikten. Härigenom bör styrelseprotokollen från näringslivsbolaget delges samtliga kommunstyrelseledamöter, samt anmälas formellt till kommunstyrelsen.

10 Ledningsutskottet (32) Ägarstyrning bör utvecklas samt förbättras, där det idag saknas en formell ägarstyrning. Ett steg mot en mer aktiv och formell ägarstyrning är dokumenterade ägarsamråd, samt inrättande av ägardirektiv. I samband med sakgranskningen har framkommit att det idag saknas ett avtal mellan kommunen och näringslivsbolaget eksjö.nu om de tjänster som köps av Eksjö kommun. Revisionen bedömer att ett sådant avtal bör upprättas snarast. Kommunstyrelsen ska senast 19 maj avge svar på vilka åtgärder man avser vidta utifrån redovisade synpunkter. Förslag till yttrande Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och delar i stort revisionens uppfattningar. Kommunen har startat en revidering av aktuellt program genom att en extern konsult under 2014 genomför en omvärldsanalys. Resultatet av analysen ska redovisas den 2 oktober Underlaget av analysen ska utmynna i ett nytt Tillväxtprogram. Styrgrupp för arbetet är kommunstyrelsens presidium och utvecklingsberedningens presidium. Målsättningen är att det nya programmet ska fastställas av tillträdande kommunfullmäktige i november-december. Strävansmålen i programmet kommer sedan att konkretiseras i styrkort och handlingsplaner. För att stärka den långsiktiga och strategiska verksamhetsplaneringen, kommer från årsskiftet en ny sektor för tillväxt- och utvecklingsfrågor att tillskapas. Kommunen arbetar även med att stärka kommunstyrelsens ansvar avseende uppsiktsplikt, dels avseende förvaltningen och dels av de hel- och delägda bolagen. En översyn av ansvar och befogenheter för kommunstyrelsen pågår. Ett nytt reglemente är under utarbetande och kommer att fastställas av kommunfullmäktige i juni Avtalet mellan kommunen och eksjö.nu är under upprättande och kommer att vara klart senast första halvåret sunderlag Granskningsrapport från revisorerna, daterad Tjänsteskrivelse från kommundirektören, daterad Ks

11 Ledningsutskottet (32) Lu 49 Dnr Cykel- och cykelservice som personförmån för kommunens anställda, motion Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen; Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att införa personalcykel som löneförmån i enlighet med redovisat förslag till yttrande, samt att uppdra till förvaltningen att vidare utreda huruvida det även som löneförmån till personalcykel ska ingå cykelservice och rabatt på säkerhetsutrustning, såsom hjälm, samt att därmed förklara motionen besvarad. Kommunfullmäktige remitterade , 18, rubricerad motion från Lea Peterson (MP) till kommunstyrelsen. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att för de anställda i Eksjö kommun införa cykelförmåner, bl. a. med följande komponenter - ett system med leasingcyklar alternativt rabatt på inköp av privat cykel - betald service på privat cykel till ett visst belopp varje år, samt - rabatt på säkerhetsutrustning som cykelhjälm Syftet med att införa cykelförmåner är dels att uppmuntra ett miljöanpassat resande till och från jobbet och därmed också få sundare medarbetare, dels att öka trafiksäkerheten genom rabatterad trafiksäkerhetsutrustning och betald cykelservice. I Eksjö kommun tillämpas sedan 2008 en, av kommunstyrelsen antagen, policy angående personalförmåner genom löneväxling. Bland förmånerna kan nämnas pensionssparande, extra semesterdagar och personalbil. Syftet med personalförmånerna är att, utan kostnad för kommunen, erbjuda anställda förmåner som upplevs positiva och som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Att införa Personalcykel som en ny förmån ligger i linje med denna policy. Kommunen bedriver också ett friskvårdsarbete som syftar till att främja hälsan hos de anställda. Verksamheten samordnas genom personalavdelningen som arrangerar olika aktiviteter och också subventionerar viss friskvårdsverksamhet, bl.a. simning i kommunens simhall.

12 Ledningsutskottet (32) Personalavdelningen har ett anslag för att finansiera denna verksamhet som också innehåller ett antal pool-cyklar för kortare förflyttningar. Dessa lånas gratis ut genom kommunens reception. Införande av personalcyklar skulle stärka kommunens friskvårdsarbete. I kommunens resepolicy från 2004 anges att Kortare tjänsteresor inom tätorten bör i första hand ske med kommunens tjänstecyklar eller egen cykel vid resor upp till 2 km enkel väg. Resepolicyn är just nu föremål för översyn och mycket talar för att användning av cykel inklusive säkerhetsutrustning som cykelhjälm, reflexväst m.m., vid tjänsteresor kommer att lyftas fram i ännu högre grad än i dagens policy. Även resepolicyn talar således för att åtgärder som stimulerar till ökad användning av cykel vid tjänsteresor är positiva. Kostnaden för personalcykel inklusive säkerhetsutrustning föreslås betalas av den anställde genom löneavdrag. Regelbunden service på cykeln, speciellt om det gäller mer avancerade cyklar som el-cykel bör utredas ytterligare. Likaså bör utredas om kommunen också ska betala service på anställdas befintliga, privata cyklar och dessutom rabattera säkerhetsutrustning. sunderlag Motion från Lea Petersson (MP), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 18 Tjänsteyttrande fr personalchefen Anders Nermo Ks

13 Ledningsutskottet (32) Lu 50 Dnr Mobiltelefontäckning, motion Ledningsutskottet beslutar att återremittera ärendet för utredning om täckningskarta kan nyttjas vid kommande upphandling av operatörstjänst, samt att uppdra till förvaltningen att från referenskommuner efterhöra värde och användningsområde av täckningskarta. Kommunfullmäktige har , 189, remitterat rubricerad motion från Marianne Löwgren (C) och Per Sixtensson (C), till kommunstyrelsen. I motionen påtalas att mobiltelefontäckningen är av varierad kvalité inom Eksjö kommun, samtidigt som allt fler tjänster utförs via mobilnätet. Motionärerna anför att det vore värdefullt med en undersökning som visar statusen på mobiltäckningen i kommunens alla delar. IT-strategen påtalar i yttrande över motionen att kunskap om faktisk mobiltäckning utgör en viktig grund för strategiska beslut inom förverkligandet av e-samhället för kommunen. Invånarna förväntas ta del av information och utföra självservice digitalt i allt större utsträckning, både på fysiskt bestämd plats och mobilt. Invånarna å sin sida förväntar sig kunna ta del av ett allt större tjänste- och informationsutbud, när de vill, där de vill och hur de vill. En bra geografisk spridning av mobilt bredband med god kvalitet och hög hastighet spelar här en viktig roll. Inom vissa områden är utbyggd mobiltäckning avgörande för att uppnå nationella mål med utbyte från analoga till digitala tjänster, exempelvis övergång till digitalt trygghetslarm för äldre. Kunskap om faktisk mobiltäckning ger även ett bättre förhandlingsläge vid nästa upphandling av mobiloperatör, vilket sker under våren Kommunen skulle förbättra sina möjligheter att väga in kvalitet och täckning som kriterier, än om man helt förlitar sig på operatörernas uppgifter. Kostnad för kommunen att genomföra en faktisk mätning av mobiltelefontäckning kostar år 1 ca 45 tkr i drift och ca 35 tkr i investering. Om kommunen önskar fortsätta sin mätning innebär det en årlig driftskostnad om ca 45 tkr. Mätning utförs genom att mobiltelefoner utrustade med kontantkort för Telia, Telenor, Tele2 och Tre följer med förslagsvis renhållningsfordon. Mätning sker av 2G, 3G och 4G för alla ovan nämnda operatörer. Resultatet sammanställs kontinuerligt och finns tillgängligt för kommunen att analysera. Om kommunen önskar hjälp med analys och slutsatser utförs det av företaget som samlar data från mätningarna.

14 Ledningsutskottet (32) sunderlag Motion från Marianne Löwgren (C) och Per Sixtensson (C), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 189 Tjänsteyttrande fr IT-strateg Carola Andersson, daterad Ks

15 Ledningsutskottet (32) Lu 51 Dnr Utökad service för digitala tjänster, motion Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen; Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till Kontaktcenter att utreda vilka lokaler utöver Hulthallen, som kan vara lämpade att erbjuda internettjänster, samt att därmed anse motionen bifallen. Kommunfullmäktige beslutade , 241, att remittera rubricerad motion till kommunstyrelsen. Sven-Olov Lindahl (FP) konstaterar i motionen att bokning av allmänna kommunikationer och hotell, biljett till publika arrangemang, kontakter med olika myndigheter och beställning av varor med mera i ökad utsträckning kräver tillgång till internet. Motionären föreslår att kommunen utreder - behovet av hjälp till tjänster via internet inom kommunen - vilka lokaler mer än Hulthallen som skulle vara lämpade för att erbjuda internettjänster IT-strategen påtalar i yttrande över motionen att det i e-samhällets framväxande finns ett digitalt utanförskap. Utanförskapet beror ofta på brister, både av ekonomiska resurser och på personell förmåga. Kommunen kan erbjuda allmänna arbetsplatser som öppnar upp möjligheten att ta del av information och utföra digital självservice. Redan idag sker det via biblioteken och enskilda ekonomiska tillskott till arbetsplats i affärslokaler. Kommunen kan även erbjuda stödresurs vad gäller självservice inom den egna verksamheten. Detta uppdrag kan skötas av kommande kontaktcenter. sunderlag Motion från Sven-Olov Lindahl (FP), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 241 Tjänsteyttrande fr IT-strateg Carola Andersson, daterad Ks

16 Ledningsutskottet (32) Lu 52 Dnr Byte av bank för kommunens pengahantering, motion Ledningsutskottets förslag till beslut; Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med anledning av att det inte är förenligt med lag om offentlig upphandling att vid en upphandling ställa krav på andra tjänster än den tjänst som upphandlas, avslå motionen, samt att då utvecklingen mot en minskad kontanthantering i samhället medför stora problem för många av kommunens invånare, uppdra till kommunstyrelsen att initiera en dialog kring frågor om kontanthantering med de banker som har lokala bankkontor i kommunen. Kommunfullmäktige remitterade , 242, rubricerad motion från Sven-Olov Lindahl (FP), till kommunstyrelsen. I motion föreslår Folkpartigruppen i Eksjö genom Sven-Olof Lindahl att Eksjö kommun i sin upphandling av banktjänster inför krav på att företagets bankkontor erbjuder kontanthantering inom kommunen. När Eksjö kommun köper varor och tjänster måste reglerna i Lag om offentlig upphandling (LOU) följas. LOU bygger på fem upphandlingsrättsliga principer varav den ena handlar om proportionalitet. Principen om proportionalitet innebär att kraven på leverantören och på varan eller tjänsten måste ha ett naturligt samband och stå i rimlig proportion till det som ska upphandlas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Vid upphandling av finansiella tjänster i Eksjö kommun ställs med anledning av ovanstående enbart specifika krav som har ett samband med den efterfrågade tjänsten för kommunens verksamhet. I de finansiella tjänster som kommunen upphandlar ingår bland annat företagstjänster, koncernkonto, löneförmedling och betalningsförmedling. Kommunens kontanthantering sköts inte längre via det företag (bank) som tillhandahåller koncernkonto och betaltjänster utan via värdeföretag och hanteras med serviceboxinsättningar. I motionen föreslås att Eksjö kommun i sin upphandling av banktjänster inför krav på att företagets bankkontor erbjuder kontanthantering inom kommunen. Av texten framgår att det är problem för privatpersoner när banker inte hanterar kontanter och genom att kommunen ställer krav vill man få bankerna att återta kontanthantering.

17 Ledningsutskottet (32) Ett sådant krav har dock inte ett naturligt samband med krav för finansiella tjänster för kommunens verksamhet. Att ställa krav på andra tjänster än den tjänst som upphandlas kan tolkas som att Eksjö kommun försöker gynna ett visst företag och försvåra för övriga företag att delta i upphandlingen. Med anledning av att det inte är förenligt med lag om offentlig upphandling att vid en upphandling ställa krav på andra tjänster än den tjänst som upphandlas, föreslås att motionen avslås. sunderlag Motion från Sven-Olov Lindahl (FP), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 242 Tjänsteyttrande från ekonomichef Karin Höljfors och upphandlingschef Sven-Erik Johansson, daterat Ks

18 Ledningsutskottet (32) Lu 53 Dnr Inrätta en social investeringsfond, motion Ledningsutskottets förslag till beslut; Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att hänskjuta ärendet om inrättande av en social investeringsfond och eventuellt belopp till budgetberedningen, samt att därmed anse motionen besvarad. Kommunfullmäktige remitterade , 204, rubricerad motion från Eva Ekenberg (MP) och Johan Starck (S), till kommunstyrelsen. I motion föreslås att en social investeringsfond omfattande minst fyra miljoner kronor inrättas i Eksjö kommun. Begreppet sociala investeringsfonder har introdocerats de senaste åren och har olika innebörd i olika sammanhang. Ofta handlar det om samverkan mellan olika aktörer, offentliga, näringsliv och ideella krafter. Det handlar också om att överbrygga stuprörstänk mellan myndigheter eller mellan förvaltningar (sektorer) inom en kommun. Syftet är att minska samhällets kostnader för utanförskap genom att sätta in resurser tidigt och därmed undvika mänskligt lidande och kostnader för samhället. I kommunens ordinarie verksamheter finns också medel för förebyggande arbete och varje dag görs insatser för att minska utanförskapet. Vad skiljer det arbetet med sådant som görs inom ramen för sociala investeringsfonder? Villkor som ställs i andra kommuner är: - Ansökningsförfarande, ansökan ska göras för att få ta del av medlen - Samverkan mellan förvaltningar. Minst två förvaltningar ska samarbeta kring ett projekt för att medel ska beviljas - Nära koppling till vetenskap och forskning - Att insatserna minskar utanförskap ska bygga på vetenskap och beprövad praxis - Insatserna ska vara evidensbaserade eller inbegripa någon form av metodutveckling - Ansökningar bedöms av vetenskapligt råd

19 Ledningsutskottet (32) - Insatserna ska gå att följa upp och de ekonomiska konsekvenserna gå att beräkna eller värdera - Återbetalning, de beviljade medlen återbetalas i form av sänkta ramar Synsättet som introduceras med sociala investeringar, att insatser ska betala sig både i mänsklig och i ekonomisk vinning, att man kalkylerar med och också mäter effekten av insatsen och att man kommer ifrån revirtänk som suboptimerar resursutnyttjande är viktigare än den tekniska termen social investeringsfond. I vissa sammanhang har en missuppfattning dykt upp, att medel till sociala investeringsfonder kommer från någon annanstans än kommunens ordinarie driftbudget eller att utgifter för sociala investeringar inte behöver kostnadsföras direkt utan kan kostnadsföras i framtiden. Trots benämningen är sociala investeringar inte investeringar ur redovisningshänseende som t ex investeringar i inventarier eller fastigheter är. Det finns inga genvägar för att finansiera nya satsningar. De medel som används till sociala investeringar är del av de ordinarie tillgängliga resurserna och måste därför prioriteras bland övrig verksamhet i budgetarbetet. Vilket behov som finns för förebyggande insatser i och utöver ordinarie verksamhet och hur medel ska fördelas behöver diskuteras i samband med behandling av budgeten. sunderlag Motion från Eva Ekenberg (MP) och Johan Starck (S), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 204 Tjänsteyttrande från ekonomichef Karin Höljfors, daterat Ks

20 Ledningsutskottet (32) Lu 54 Dnr Årsredovisning 2013, HKF Ledningsutskottets förslag till beslut; Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad årsredovisning 2013 för Höglandets Kommunalförbund, samt att bevilja Direktionen för Höglandets Kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret Direktionen för Kommunalförbundet har , 4, godkänt upprättat förslag till Årsredovisning 2013 för Höglandets Kommunalförbund. Utsedda revisorer tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013, samt att förbundets årsredovisning för verksamheten godkänns. sunderlag Årsredovisning 2013 för Höglandets Kommunalförbund Revisionsberättelse Höglandets Kommunalförbund för år 2013, daterad Direktionsbeslut fört vid sammanträde , 4 Ks

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-06-10. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-06-10. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-06-10 1 (18) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-06-10 Innehåll Budgetuppföljning per 2014-05-31, KLK och kost- och städenheten... 3 Budget 2015, verksamhetsplan 2016-2017

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-12-10. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-12-10. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2013-12-10 1 (17) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-12-10 Innehåll Regional samverkan kring Ungas Uppväxt i Kalmar län och Eksjö kommun 2014-2016.4 Budgetuppföljning

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-12-09. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-12-09. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-12-09 1 (24) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-12-09 Innehåll Anmälan om uppräkning av taxorna för brandskyddskontroll och rengöring... 3 Modernisering och uppfräschning

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-04-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (25) 2012-01-17 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Ledningsutskottet 2015-02-19--20 1 (9) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Innehåll Bokslut och årsredovisning 2014 - avsättning till resultatutjämningsreserv.4 Bokslut och årsredovisning

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (28) 2011-08-16 Sammanträdesprotokoll för Ledningsutskottet Plats och tid Förvaltningshuset, Eksjö, kl 14.00 17.40 ande Lennart Bogren (C),

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-03-17. Innehåll 1 (23)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-03-17. Innehåll 1 (23) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-17 Sida 1 (23) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-03-17 Innehåll Frikort gym och simhall - motion... 4 Riktlinjer för råd, kommittéer med mera... 5 Årsrapport

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-01-15

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-01-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2013-01-15 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-01-15 ande...2 Budgetuppföljning lägesrapport...3 Kostpolicy för Eksjö

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (18) 2008-12-09 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2008-12-09 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef Bildningsnämnden 2009-06-16 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 8-9:30 Beslutande Anneli Hedberg (s), ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Sven-Åke Johansson

Läs mer

1 (12) Ledningsutskottet. Annelie Hägg (C), ordf Carina Lindström (M) Bo Bergvall (S) Lennart Gustavsson (S) Ulf Björlingson (M) Ulf Bardh (C)

1 (12) Ledningsutskottet. Annelie Hägg (C), ordf Carina Lindström (M) Bo Bergvall (S) Lennart Gustavsson (S) Ulf Björlingson (M) Ulf Bardh (C) 2016-12-13 Sida 1 (12) Sammanträde med Ledningsutskottet Plats och tid Apotekaren kl. 13.00-16.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Annelie Hägg (C), ordf Carina Lindström (M) Bo Bergvall (S) Lennart

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö. Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15

Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö. Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2013-02-04 Sammanträde med: Ledningsutskottet Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15 Verksamhet-

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Vår vision... 7 15 Ekonomiuppföljning per den 30 april, tertialrapport... 8 16 Budget 2015 och ramar

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren 14:00-15:20 ande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Jan Holm (S) Alda

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11.

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11. FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.30 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-11-16 Sid:108 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Barn- och utbildningskontoret kl 15.00 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Nelly Jansson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2014-05-06

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2014-05-06 2014-05-06 Sida 1 (51) Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2014-05-06 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST 1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen kl 13.15 15.50 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5 2013-03-12 Sida 1-5 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-03-12, kl. 08.15-10.00. Beslutande Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden Hemvårdsnämnden 2015-03-25 1(10) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 15.40 Beslutande: Övriga deltagande: Rose-Marie Henriksson (S) mötesordförande Alf Andersson (C) Per Ihlström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren Nilsson, Länsarbetsnämnden

Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren Nilsson, Länsarbetsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Plats och tid Kommunhuset Kinna, klockan 09.00 12.15, Paus 10.15 10.40 Beslutande Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18) 2014-10-22 1(18) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:00-16:10 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Cajsa

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20

Sammanträdesdatum 2014-02-20 2014-02-20 Sida 1 (7) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl. 09.30-12.10 ande Diana Laitinen Carlsson, ordförande Tomas Erazim, 4-7 Mats Danielsson, (M) tjg

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 augusti 2014. Madeleine Roos, ordförande Björn Zorec, 1:e vice ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 19 mars 2013, kl 13.00-15.40 Plats Birger Sjöberggymnasiet, Sal 1387, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-06 13 (25) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 6 mars 2013 kl. 16.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 Sida 1 (15) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26 PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-12:15 Närvarande ledamöter Irene Hellkant (S) ordf Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer