Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN"

Transkript

1 Ledningsutskottet (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan Internkontroll 2013, åtgärdsförslag... 7 Investeringsbudget KLK, omfördelning... 8 Granskning av kommunens näringslivs- och turismverksamhet... 9 Cykel- och cykelservice som personförmån för kommunens anställda, motion Mobiltelefontäckning, motion Utökad service för digitala tjänster, motion Byte av bank för kommunens pengahantering, motion Inrätta en social investeringsfond, motion Årsredovisning 2013, HKF Budget 2015, verksamhetsplan HKF Konsument Höglandet, verksamhetsberättelse fattade med stöd av delegation Informationsansvaret, rapport Information från Jämställdhetsombudet Regler vid utlåning av matsalar i kommunens regi, kostenheten Kostenheten, information Näringslivsenheten, information Nya skyltar vid infarterna till Eksjö, ansökan om investeringsmedel Ledningsutskottets protokoll Aktuellt från Staben... 32

2 Ledningsutskottet (32) Sammanträde med Ledningsutskottet Plats och tid Förvaltningshuset, kl ande Övriga deltagande Utses att justera Annelie Hägg (C), ordf Diana Laitinen Carlsson (S) Bo Bergvall (S) Håkan Dufva (KD), tjänstgörande ersättare för Sonny Kongseryd (C) Carina Lindström (M), tjänstgörande ersättare för Tomas Erazim (M) Lea Petersson (MP), ej tjänstgörande ersättare Linda Davidsson, sekreterare Per Karlsson, ekonom Anna Ullman, rektor 59 Carola Andersson, IT-strateg Karin Höljfors, ekonomichef Marcus Axelsson, näringslivschef Gun Svensson, kostchef Stefan Elm, kommundirektör Diana Laitinen Carlsson Justeringens plats Förvaltningshuset, Eksjö Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare.. Linda Davidsson Ordförande.. Annelie Hägg.. Diana Laitinen Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ledningsutskottet Förvaringsplats för protokollet Förvaltningshuset Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Underskrift Linda Davidsson

3 Ledningsutskottet (32) Lu 44 Dnr Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK Ledningsutskottets beslutar att godkänna lämnad rapport, samt att anmäla densamma i kommunstyrelsen. Efter tre månader har 22 procent av budgetens 53,1 mnkr förbrukats. Prognosen visar ett underskott om tkr där tkr är budgeterat resultatfondsutnyttjande av Campus i12, och 600 tkr budgeterat resultatfondsutnyttjande av Kommunikationsavdelningen för start av Kontaktcenter. Resterande underskott består av: tkr i ökade kostnader av IT 300 tkr tappade intäkter för Kommunikationsavdelningen 600 tkr minskade projektpengar för Näringslivsavdelningen 100 tkr tappade intäkter för Personalavdelningen Sedan årsskiftet har kommundirektören infört en stab som arbetar med frågor som rör kommunledning, övergripande utveckling och administration. Under året har ett arbete, förstudie, påbörjats avseende införande av ett diarie-och ärendehanteringssystem. Systemet beräknas kunna införas under Staben har påbörjat ett arbete tillsammans med beredningarna med att ta fram två fullmäktigeprogram avseende tillväxt och sysselsättning samt trygghet och säkerhet. Följande avvikelser mot budget noteras: -E-råd budgeterades till 119 tkr för år Avtalet blev emellertid på 193 tkr, vilket innebär ett underskott på -74 tkr. För 2015 uppgår till avtalet 210 tkr- Den utökade kostnaden finns upptagen i budgetäskandet för Ej budgeterad kapitalkostnad -35 tkr. Underskottet uppgår därmed till -109 tkr, vilket balanseras mot ett överskott på personalkostnaden p.g.a. sjukskrivning, 2 mån heltid, 2 mån halvtid, +105 tkr. Staben bedömer därför att utvecklingen av kostnader och intäkter 2014 ligger inom tilldelad budgetram.

4 Ledningsutskottet (32) Ekonomiadministration och upphandling Under årets början har arbete med att effektivisera processer fortsatt. Utfallet efter 3 månader är något högre än riktpunkten om förbrukningen vore linjär över året, men kostnaderna beräknas bli lägre under andra halvåret. Personalavdelning och gemensamma personalfunktioner Personalavdelningen prognostiseras gå med ett underskott om cirka 100 tkr. Mestadelen av de för året tappade intäkterna beräknar man att kompensera med lägre kostnader. Bemanningsenheten kommer vid oförändrat läge att gå plus tkr. Korrigeringar av tidigare fel har gjort att den verkliga intäkts- och kostnadsbilden mellan sektorerna har klarat, vilket i sin tur påvisat att timpriset är satt högre än vad det bör vara. Detta beror delvis på ett ökat antal beställda timmar. Antalet beställda timmar kommer att minska under året och huruvida prisetnivån kommer att påverkas av detta återstår att se. Skulle det fortfarande vara för högt så kommer timpriset att justeras. Eventuellt överskottet kommer innan årets slut att gå tillbaka till respektive sektor. Näringslivsutveckling och turistverksamhet Delar av verksamheten har under föregående år bedrivits i projektform och på så vis finansierat delar av personalkostnader. Personalneddragningar genomförs under året för att minska kostnader, detta beräknas ge effekt först nästkommande år. Innevarande år beräknas ge ett underskott -635 tkr. Leaderområdet Astrid Lindgrens hembygd står inför en ny programperiod Den slutliga organisationen innefattande inriktning och budget för perioden är ännu inte helt klar. Information och marknadsföring inklusive Emilkraften. Det ekonomiska utfallet för den kommunala informationen följer plan. Det tidigare bidraget till Emilkraften om 800 tkr har utökats innevarande år till 850 tkr i syfte att hitta finansiering till förverkligandet av Barnfilmbyn (Kf , 50) EksjöVux Antalet utbildningsplatser inom Yrkesvux är färre än föregående år. Yrkesvuxsatsningen är bara planerad att pågå tom Inga nya beslut eller extra medel är aviserade. Lägre utfall än riktpunkten beror framförallt på förskotterade statsbidrag för yrkesvux/lärling. Prognos för helår är plus minus noll. Campus i12 Campus i12 utvecklar sin verksamhet under 2014 och har begärt att få utnyttja tkr ur resultatfonden. Med hjälp av dessa medel strävar campus i12 mot ett plus minus noll resultat. Förbundsavgifter, internationell verksamhet. Som nämnts tidigare under kommunledning har E-råd budgeterades till 119 tkr för år Avtalet blev emellertid 193 tkr, vilket innebär ett underskott om -74 tkr. Den internationella verksamheten bedöms ligga inom ram.

5 Ledningsutskottet (32) Övrig verksamhet (diverse bidrag) I budget disponeras anslag för årliga bidrag till Eksjö handel/eksjö Stadsutveckling för bevakning, Folkhälsorådet, Luftvårdsförbundet och Brottsofferjouren. Bidragen ligger inom tilldelad anslagsram. Reception, repro. Gemensam IT Inom den nya kommunikationsavdelningen har en inventering genomförts av alla ärendetyper inom förvaltningen. Inventeringen är ett viktigt underlag i arbetet med att etablera det nya kontaktcentret som driftsätts i november All personal till kontaktcentret är rekryterad. Budgeterade intäkter från bolagen för medverkan i kommande Kontaktcenter om ca 250 tkr uteblir dock för Dessutom förskjuts införandet av för digital möteshantering för kommunfullmäktige, vilket medför att budgeterad minskning av portokostnader med ca 200 tkr som uteblir för Till viss del har detta kunna mötas av ökade intäkter för poolbilar med ca 100 tkr. Införandet av Kontaktcenter beräknas kosta 600 tkr under 2014 och kommer att finansieras via resultatfonden. Det finns dessutom en underbudgeterad kostnad från HIT om tkr som är parkerad centralt. Undersökning pågår om det i samband med övergång till fakturering utifrån Tjänstekatalog kan ha blivit fel vid prisberäkning. Svar ska avrapporteras under maj månad. Kost- och städenheten Städenheten ligger helt i fas med kostnader och intäkter och förväntas göra så året ut. Kostenhetens intäkter släpar efter, dock bör intäkterna hålla budgeten. Kostnaderna ligger 1 % under riktmärket vilket delvis kan förklaras av lägre livsmedelskostnader. Utfallet är ett gott tecken och det underskott som kostenheten hade med sig in till 2014 kan i bästa fall elimineras. Investeringar Campusi12 kommer under året att investera i två nya datasalar för vilka 900 tkr ska användas ur investeringsbudgeten. Både KLK och kost- och städenheten har investeringsmedel för oförutsett behov som kan komma att användas under året. sunderlag Rapport från ekonomiavdelningen Ks

6 Ledningsutskottet (32) Lu 45 Dnr Internkontrollplan 2014 Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa upprättat förslag till internkontrollplan 2014 för kommunledningskontoret. Enligt kommunstyrelsens reglemente för internkontroll ska ledningsutskottet före april månads utgång varje år upprätta en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen. Av planen ska framgå - Vad som ska granskas under året - Vilka reglementen, regler och policyn som berörs - Vem som är ansvarig för granskningen - När granskningen ska rapporteras Planen antas av kommunstyrelsen. Syftet med kontrollen är att säkerställa en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Internkontrollplan för 2014 avseende kommunledningskontoret har upprättats och redovisas. För kommunledningskontoret föreslås - kontroll av felaktiga löneutbetalningar, - kontroll av attestreglemente avseende personliga fakturor, - kontroll av hur regelverk följs avseende representation, - kontroll av tecknade leasingavtal - kontroll av personliga utlägg - kontroll av direktupphandlingar - kontroll av ej inskickade anställningsavtal sunderlag Internkontrollplan 2014, daterad Ks

7 Ledningsutskottet (32) Lu 46 Dnr Internkontroll 2013, åtgärdsförslag Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att i upprättat åtgärdsförslag tillägga att uppföljning av granskning ska ske månadsvis, samt att fastställa redovisat åtgärdsförslag avseende attestreglemente för internkontroll På ledningsutskottets sammanträde , 33, redovisades internkontrollen för 2013 varvid framkom att resultat avseende attestreglementet var bristfälligt. Föreslagen åtgärd är att genom att nå ut med information i två steg säkerställa att samtliga attestanter har tagit del av den. Som ett första steg mailas en kortfattad manual till attestanterna där det tydligt framgår gällande regler och tillvägagångssätt. Manualen presenteras även på chefsdag. För att säkerställa att reglerna följs ska en uppföljning göras där nyregistrerade verifikationer på representationskontot granskas. Om då inte allt har gått rätt till meddelas den ansvarige för åtgärd. sunderlag Internkontroll KLK 2013, daterad Ledningsutskottets beslut , 33 Kommunstyrelsens beslut , 102 Åtgärdsförslag fr ekonomiavdelningen, daterat Ks

8 Ledningsutskottet (32) Lu 47 Dnr Investeringsbudget KLK, omfördelning Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Campus i12 får utöka sin verksamhet, att lokaler för verksamheten förhyrs av Itolv AB att i budget 2014 avsätta tkr för utnyttjande av resultatfond, att i budget 2015 avsätta 879 tkr för utnyttjande av resultatfond, samt att i investeringsbudget 2015 avsätta 1,3 mnkr för inventarier till Campus i12, och 900 tkr för dokument- och ärendehanteringssystem. Campus i12 har ansökt om utökad verksamhet genom YH-utbildningar. Utökningen har beviljats, vilket innebär att elevantalet inför läsåret 2014 ökar med ca 100 elever. Det ökade elevantalet kräver utökade lokaler för verksamheten. samt invensteringsanslag i datorer och inventarier. En förhandling med Itolv AB har gett möjlighet till förhyrning av utökade lokaler på vindsvåningen i kasern 3 (den första till höger på Itolv-området). De ökade kostnaderna föreslås finansieras genom utnyttjande av verksamhetens resultatfond om 1412 tkr för 2014, 879 tkr för 2015, samt ett investeringsbidrag om 900 tkr 2014 och 1,3 mnkr Förslaget innebär att kommunen kommer att ianspråkta 1,4 mnkr av budgeterade 3,5 mnkr 2014, och att det i budget 2015 måste avsättas 879 tkr för utnyttjande av resultatfond. För att klara investeringskostnader 2014 föreslås att avsatta medel för ärendehanteringssystem, flyttas till 2015, och att de istället används för investering av datorer för campus i12. I 2015 års investeringsbudget måste 1,3 mnkr reserveras för inventarier till Campus i12 och 900 tkr för dokument- och ärendehanteringssystem. sunderlag Förteckning investeringsbudget, KLK Ek avd, Ks

9 Ledningsutskottet (32) Lu 48 Dnr Granskning av kommunens näringslivs- och turismverksamhet Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till yttrande och avge detsamma till kommunrevisionen, samt att anmäla ärendet i kommunfullmäktige. En granksning av kommunens näringslivs- och turismverksamhet har genomförts av kommunrevisionen. Syftet med granskningen är att beskriva och bedöma om kommunen har en ändamålsenlig organisation och styrning av näringslivsarbetet. Revisorena framhåller bland annat följande; Styrdokumentet Näringslivspolitiskt program fastställdes av kommunfullmäktige Revisionen bedömer att det näringslivspolitiska programmet har tappat sin funktion och status som gällande. Styrdokumentens aktualitet har stor påverkan på tillämpningsgraden ute i verksamheterna, där åldrande styrdokument riskerar att tappa sin legitimitet och funktion. Härigenom bör arbetet med översyn av näringslivspolitiska programmet, samt en ny mål- och verksamhetsplan för näringslivsbolaget prioriteras. I upprättandet av en ny verksamhetsplan bör målens utformning vad avser precisering, kvalité, antal, samt mätbarhet beaktas i syfte att möjliggöra för verksamheten att kunna för sin måluppfyllelsegrad genom dokumenterade uppföljningar. Utrymme för ett strategiskt ledarskap samt långsiktig verksamhetsplanering med sikte på bland annat mål- och uppföljningsarbete, samt utvecklingsfrågor, bör skapas för verksamhetsansvarig chef. Ett viktigt led i att kunna uppfylla den lagstadgade uppsiktplikten, samt att kunna ta årliga beslut om huruvida bolagens verksamhet är förenliga med ändamål som fullmäktige har fastställt, är att säkerställa informations- och dokumentöverföring till hela kommunstyrelsen, vilken är bristfällig idag. Revisionen bedömer att samtliga kommunstyrelseledamöter behöver beredas möjlighet att kunna fullgöra sitt uppdrag inom ramen för uppsiktsplikten. Härigenom bör styrelseprotokollen från näringslivsbolaget delges samtliga kommunstyrelseledamöter, samt anmälas formellt till kommunstyrelsen.

10 Ledningsutskottet (32) Ägarstyrning bör utvecklas samt förbättras, där det idag saknas en formell ägarstyrning. Ett steg mot en mer aktiv och formell ägarstyrning är dokumenterade ägarsamråd, samt inrättande av ägardirektiv. I samband med sakgranskningen har framkommit att det idag saknas ett avtal mellan kommunen och näringslivsbolaget eksjö.nu om de tjänster som köps av Eksjö kommun. Revisionen bedömer att ett sådant avtal bör upprättas snarast. Kommunstyrelsen ska senast 19 maj avge svar på vilka åtgärder man avser vidta utifrån redovisade synpunkter. Förslag till yttrande Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och delar i stort revisionens uppfattningar. Kommunen har startat en revidering av aktuellt program genom att en extern konsult under 2014 genomför en omvärldsanalys. Resultatet av analysen ska redovisas den 2 oktober Underlaget av analysen ska utmynna i ett nytt Tillväxtprogram. Styrgrupp för arbetet är kommunstyrelsens presidium och utvecklingsberedningens presidium. Målsättningen är att det nya programmet ska fastställas av tillträdande kommunfullmäktige i november-december. Strävansmålen i programmet kommer sedan att konkretiseras i styrkort och handlingsplaner. För att stärka den långsiktiga och strategiska verksamhetsplaneringen, kommer från årsskiftet en ny sektor för tillväxt- och utvecklingsfrågor att tillskapas. Kommunen arbetar även med att stärka kommunstyrelsens ansvar avseende uppsiktsplikt, dels avseende förvaltningen och dels av de hel- och delägda bolagen. En översyn av ansvar och befogenheter för kommunstyrelsen pågår. Ett nytt reglemente är under utarbetande och kommer att fastställas av kommunfullmäktige i juni Avtalet mellan kommunen och eksjö.nu är under upprättande och kommer att vara klart senast första halvåret sunderlag Granskningsrapport från revisorerna, daterad Tjänsteskrivelse från kommundirektören, daterad Ks

11 Ledningsutskottet (32) Lu 49 Dnr Cykel- och cykelservice som personförmån för kommunens anställda, motion Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen; Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att införa personalcykel som löneförmån i enlighet med redovisat förslag till yttrande, samt att uppdra till förvaltningen att vidare utreda huruvida det även som löneförmån till personalcykel ska ingå cykelservice och rabatt på säkerhetsutrustning, såsom hjälm, samt att därmed förklara motionen besvarad. Kommunfullmäktige remitterade , 18, rubricerad motion från Lea Peterson (MP) till kommunstyrelsen. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att för de anställda i Eksjö kommun införa cykelförmåner, bl. a. med följande komponenter - ett system med leasingcyklar alternativt rabatt på inköp av privat cykel - betald service på privat cykel till ett visst belopp varje år, samt - rabatt på säkerhetsutrustning som cykelhjälm Syftet med att införa cykelförmåner är dels att uppmuntra ett miljöanpassat resande till och från jobbet och därmed också få sundare medarbetare, dels att öka trafiksäkerheten genom rabatterad trafiksäkerhetsutrustning och betald cykelservice. I Eksjö kommun tillämpas sedan 2008 en, av kommunstyrelsen antagen, policy angående personalförmåner genom löneväxling. Bland förmånerna kan nämnas pensionssparande, extra semesterdagar och personalbil. Syftet med personalförmånerna är att, utan kostnad för kommunen, erbjuda anställda förmåner som upplevs positiva och som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Att införa Personalcykel som en ny förmån ligger i linje med denna policy. Kommunen bedriver också ett friskvårdsarbete som syftar till att främja hälsan hos de anställda. Verksamheten samordnas genom personalavdelningen som arrangerar olika aktiviteter och också subventionerar viss friskvårdsverksamhet, bl.a. simning i kommunens simhall.

12 Ledningsutskottet (32) Personalavdelningen har ett anslag för att finansiera denna verksamhet som också innehåller ett antal pool-cyklar för kortare förflyttningar. Dessa lånas gratis ut genom kommunens reception. Införande av personalcyklar skulle stärka kommunens friskvårdsarbete. I kommunens resepolicy från 2004 anges att Kortare tjänsteresor inom tätorten bör i första hand ske med kommunens tjänstecyklar eller egen cykel vid resor upp till 2 km enkel väg. Resepolicyn är just nu föremål för översyn och mycket talar för att användning av cykel inklusive säkerhetsutrustning som cykelhjälm, reflexväst m.m., vid tjänsteresor kommer att lyftas fram i ännu högre grad än i dagens policy. Även resepolicyn talar således för att åtgärder som stimulerar till ökad användning av cykel vid tjänsteresor är positiva. Kostnaden för personalcykel inklusive säkerhetsutrustning föreslås betalas av den anställde genom löneavdrag. Regelbunden service på cykeln, speciellt om det gäller mer avancerade cyklar som el-cykel bör utredas ytterligare. Likaså bör utredas om kommunen också ska betala service på anställdas befintliga, privata cyklar och dessutom rabattera säkerhetsutrustning. sunderlag Motion från Lea Petersson (MP), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 18 Tjänsteyttrande fr personalchefen Anders Nermo Ks

13 Ledningsutskottet (32) Lu 50 Dnr Mobiltelefontäckning, motion Ledningsutskottet beslutar att återremittera ärendet för utredning om täckningskarta kan nyttjas vid kommande upphandling av operatörstjänst, samt att uppdra till förvaltningen att från referenskommuner efterhöra värde och användningsområde av täckningskarta. Kommunfullmäktige har , 189, remitterat rubricerad motion från Marianne Löwgren (C) och Per Sixtensson (C), till kommunstyrelsen. I motionen påtalas att mobiltelefontäckningen är av varierad kvalité inom Eksjö kommun, samtidigt som allt fler tjänster utförs via mobilnätet. Motionärerna anför att det vore värdefullt med en undersökning som visar statusen på mobiltäckningen i kommunens alla delar. IT-strategen påtalar i yttrande över motionen att kunskap om faktisk mobiltäckning utgör en viktig grund för strategiska beslut inom förverkligandet av e-samhället för kommunen. Invånarna förväntas ta del av information och utföra självservice digitalt i allt större utsträckning, både på fysiskt bestämd plats och mobilt. Invånarna å sin sida förväntar sig kunna ta del av ett allt större tjänste- och informationsutbud, när de vill, där de vill och hur de vill. En bra geografisk spridning av mobilt bredband med god kvalitet och hög hastighet spelar här en viktig roll. Inom vissa områden är utbyggd mobiltäckning avgörande för att uppnå nationella mål med utbyte från analoga till digitala tjänster, exempelvis övergång till digitalt trygghetslarm för äldre. Kunskap om faktisk mobiltäckning ger även ett bättre förhandlingsläge vid nästa upphandling av mobiloperatör, vilket sker under våren Kommunen skulle förbättra sina möjligheter att väga in kvalitet och täckning som kriterier, än om man helt förlitar sig på operatörernas uppgifter. Kostnad för kommunen att genomföra en faktisk mätning av mobiltelefontäckning kostar år 1 ca 45 tkr i drift och ca 35 tkr i investering. Om kommunen önskar fortsätta sin mätning innebär det en årlig driftskostnad om ca 45 tkr. Mätning utförs genom att mobiltelefoner utrustade med kontantkort för Telia, Telenor, Tele2 och Tre följer med förslagsvis renhållningsfordon. Mätning sker av 2G, 3G och 4G för alla ovan nämnda operatörer. Resultatet sammanställs kontinuerligt och finns tillgängligt för kommunen att analysera. Om kommunen önskar hjälp med analys och slutsatser utförs det av företaget som samlar data från mätningarna.

14 Ledningsutskottet (32) sunderlag Motion från Marianne Löwgren (C) och Per Sixtensson (C), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 189 Tjänsteyttrande fr IT-strateg Carola Andersson, daterad Ks

15 Ledningsutskottet (32) Lu 51 Dnr Utökad service för digitala tjänster, motion Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen; Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till Kontaktcenter att utreda vilka lokaler utöver Hulthallen, som kan vara lämpade att erbjuda internettjänster, samt att därmed anse motionen bifallen. Kommunfullmäktige beslutade , 241, att remittera rubricerad motion till kommunstyrelsen. Sven-Olov Lindahl (FP) konstaterar i motionen att bokning av allmänna kommunikationer och hotell, biljett till publika arrangemang, kontakter med olika myndigheter och beställning av varor med mera i ökad utsträckning kräver tillgång till internet. Motionären föreslår att kommunen utreder - behovet av hjälp till tjänster via internet inom kommunen - vilka lokaler mer än Hulthallen som skulle vara lämpade för att erbjuda internettjänster IT-strategen påtalar i yttrande över motionen att det i e-samhällets framväxande finns ett digitalt utanförskap. Utanförskapet beror ofta på brister, både av ekonomiska resurser och på personell förmåga. Kommunen kan erbjuda allmänna arbetsplatser som öppnar upp möjligheten att ta del av information och utföra digital självservice. Redan idag sker det via biblioteken och enskilda ekonomiska tillskott till arbetsplats i affärslokaler. Kommunen kan även erbjuda stödresurs vad gäller självservice inom den egna verksamheten. Detta uppdrag kan skötas av kommande kontaktcenter. sunderlag Motion från Sven-Olov Lindahl (FP), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 241 Tjänsteyttrande fr IT-strateg Carola Andersson, daterad Ks

16 Ledningsutskottet (32) Lu 52 Dnr Byte av bank för kommunens pengahantering, motion Ledningsutskottets förslag till beslut; Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med anledning av att det inte är förenligt med lag om offentlig upphandling att vid en upphandling ställa krav på andra tjänster än den tjänst som upphandlas, avslå motionen, samt att då utvecklingen mot en minskad kontanthantering i samhället medför stora problem för många av kommunens invånare, uppdra till kommunstyrelsen att initiera en dialog kring frågor om kontanthantering med de banker som har lokala bankkontor i kommunen. Kommunfullmäktige remitterade , 242, rubricerad motion från Sven-Olov Lindahl (FP), till kommunstyrelsen. I motion föreslår Folkpartigruppen i Eksjö genom Sven-Olof Lindahl att Eksjö kommun i sin upphandling av banktjänster inför krav på att företagets bankkontor erbjuder kontanthantering inom kommunen. När Eksjö kommun köper varor och tjänster måste reglerna i Lag om offentlig upphandling (LOU) följas. LOU bygger på fem upphandlingsrättsliga principer varav den ena handlar om proportionalitet. Principen om proportionalitet innebär att kraven på leverantören och på varan eller tjänsten måste ha ett naturligt samband och stå i rimlig proportion till det som ska upphandlas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Vid upphandling av finansiella tjänster i Eksjö kommun ställs med anledning av ovanstående enbart specifika krav som har ett samband med den efterfrågade tjänsten för kommunens verksamhet. I de finansiella tjänster som kommunen upphandlar ingår bland annat företagstjänster, koncernkonto, löneförmedling och betalningsförmedling. Kommunens kontanthantering sköts inte längre via det företag (bank) som tillhandahåller koncernkonto och betaltjänster utan via värdeföretag och hanteras med serviceboxinsättningar. I motionen föreslås att Eksjö kommun i sin upphandling av banktjänster inför krav på att företagets bankkontor erbjuder kontanthantering inom kommunen. Av texten framgår att det är problem för privatpersoner när banker inte hanterar kontanter och genom att kommunen ställer krav vill man få bankerna att återta kontanthantering.

17 Ledningsutskottet (32) Ett sådant krav har dock inte ett naturligt samband med krav för finansiella tjänster för kommunens verksamhet. Att ställa krav på andra tjänster än den tjänst som upphandlas kan tolkas som att Eksjö kommun försöker gynna ett visst företag och försvåra för övriga företag att delta i upphandlingen. Med anledning av att det inte är förenligt med lag om offentlig upphandling att vid en upphandling ställa krav på andra tjänster än den tjänst som upphandlas, föreslås att motionen avslås. sunderlag Motion från Sven-Olov Lindahl (FP), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 242 Tjänsteyttrande från ekonomichef Karin Höljfors och upphandlingschef Sven-Erik Johansson, daterat Ks

18 Ledningsutskottet (32) Lu 53 Dnr Inrätta en social investeringsfond, motion Ledningsutskottets förslag till beslut; Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att hänskjuta ärendet om inrättande av en social investeringsfond och eventuellt belopp till budgetberedningen, samt att därmed anse motionen besvarad. Kommunfullmäktige remitterade , 204, rubricerad motion från Eva Ekenberg (MP) och Johan Starck (S), till kommunstyrelsen. I motion föreslås att en social investeringsfond omfattande minst fyra miljoner kronor inrättas i Eksjö kommun. Begreppet sociala investeringsfonder har introdocerats de senaste åren och har olika innebörd i olika sammanhang. Ofta handlar det om samverkan mellan olika aktörer, offentliga, näringsliv och ideella krafter. Det handlar också om att överbrygga stuprörstänk mellan myndigheter eller mellan förvaltningar (sektorer) inom en kommun. Syftet är att minska samhällets kostnader för utanförskap genom att sätta in resurser tidigt och därmed undvika mänskligt lidande och kostnader för samhället. I kommunens ordinarie verksamheter finns också medel för förebyggande arbete och varje dag görs insatser för att minska utanförskapet. Vad skiljer det arbetet med sådant som görs inom ramen för sociala investeringsfonder? Villkor som ställs i andra kommuner är: - Ansökningsförfarande, ansökan ska göras för att få ta del av medlen - Samverkan mellan förvaltningar. Minst två förvaltningar ska samarbeta kring ett projekt för att medel ska beviljas - Nära koppling till vetenskap och forskning - Att insatserna minskar utanförskap ska bygga på vetenskap och beprövad praxis - Insatserna ska vara evidensbaserade eller inbegripa någon form av metodutveckling - Ansökningar bedöms av vetenskapligt råd

19 Ledningsutskottet (32) - Insatserna ska gå att följa upp och de ekonomiska konsekvenserna gå att beräkna eller värdera - Återbetalning, de beviljade medlen återbetalas i form av sänkta ramar Synsättet som introduceras med sociala investeringar, att insatser ska betala sig både i mänsklig och i ekonomisk vinning, att man kalkylerar med och också mäter effekten av insatsen och att man kommer ifrån revirtänk som suboptimerar resursutnyttjande är viktigare än den tekniska termen social investeringsfond. I vissa sammanhang har en missuppfattning dykt upp, att medel till sociala investeringsfonder kommer från någon annanstans än kommunens ordinarie driftbudget eller att utgifter för sociala investeringar inte behöver kostnadsföras direkt utan kan kostnadsföras i framtiden. Trots benämningen är sociala investeringar inte investeringar ur redovisningshänseende som t ex investeringar i inventarier eller fastigheter är. Det finns inga genvägar för att finansiera nya satsningar. De medel som används till sociala investeringar är del av de ordinarie tillgängliga resurserna och måste därför prioriteras bland övrig verksamhet i budgetarbetet. Vilket behov som finns för förebyggande insatser i och utöver ordinarie verksamhet och hur medel ska fördelas behöver diskuteras i samband med behandling av budgeten. sunderlag Motion från Eva Ekenberg (MP) och Johan Starck (S), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 204 Tjänsteyttrande från ekonomichef Karin Höljfors, daterat Ks

20 Ledningsutskottet (32) Lu 54 Dnr Årsredovisning 2013, HKF Ledningsutskottets förslag till beslut; Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad årsredovisning 2013 för Höglandets Kommunalförbund, samt att bevilja Direktionen för Höglandets Kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret Direktionen för Kommunalförbundet har , 4, godkänt upprättat förslag till Årsredovisning 2013 för Höglandets Kommunalförbund. Utsedda revisorer tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013, samt att förbundets årsredovisning för verksamheten godkänns. sunderlag Årsredovisning 2013 för Höglandets Kommunalförbund Revisionsberättelse Höglandets Kommunalförbund för år 2013, daterad Direktionsbeslut fört vid sammanträde , 4 Ks

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-04-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Ledningsutskottet 2015-02-19--20 1 (9) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Innehåll Bokslut och årsredovisning 2014 - avsättning till resultatutjämningsreserv.4 Bokslut och årsredovisning

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2014-05-06

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2014-05-06 2014-05-06 Sida 1 (51) Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2014-05-06 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av beredning av motioner Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 18 december 2014 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av beredning av motioner Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 18 december 2014 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av beredning av motioner Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 18 december 2014 Antal sidor: 17 Gr motioner Eksjö 2014 slutversion.docx 20144 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66 Uppsala KOMMUN STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 1(8) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00 Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), ordförande t.o.m. 66 Kerstin Westman

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20

Sammanträdesdatum 2014-02-20 2014-02-20 Sida 1 (7) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl. 09.30-12.10 ande Diana Laitinen Carlsson, ordförande Tomas Erazim, 4-7 Mats Danielsson, (M) tjg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5 2013-03-12 Sida 1-5 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-03-12, kl. 08.15-10.00. Beslutande Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen kl 13.15 15.50 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Görel Nilsson (S), Petter Westlund (C), Margareta Karlsson (M), Carina Sjölund (M) och Ingrid Gummeson (KD).

Görel Nilsson (S), Petter Westlund (C), Margareta Karlsson (M), Carina Sjölund (M) och Ingrid Gummeson (KD). Kommunstyrelsen 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 16 juni 2014, klockan 16.00-17.10. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Sida. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-08-18 1 (23) Innehåll

Sida. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-08-18 1 (23) Innehåll 2015-08-18 Sida 1 (23) Innehåll ande... 2 Delårsbokslut, per 2015-06-30... 3 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015, Kommuninvest... 4 Eksjö International Tattoo 2016, budget... 6 Fastighetsförvärv,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer