Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007"

Transkript

1 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

2 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND... 2 FÖRKLARINGAR... 2 PLAN- OCH BYGGLAGEN... 4 BRANDFARLIGA VAROR... 5 MILJÖBALKEN... 6 ÖVERGRIPANDE... 6 MILJÖÖVERVAKNING... 7 OMRÅDESSKYDD... 9 MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER MILJÖBALKSTILLSYN - ÖVRIGT HÄLSOSKYDD ENSKILT DRICKSVATTEN FÖRORENADE OMRÅDEN VATTENVERKSAMHET JORDBRUKETS MILJÖPÅVERKAN KEMISKA PRODUKTER AVFALL NATURVÅRD LIVSMEDEL AGENDA 21 INKL. FOLKHÄLSA TOBAKSLAGEN DJURSKYDD UTVECKLING EXTERNT UTVECKLINGSARBETE ADMINISTRATION ÖVRIGT KVALITET KVALITETSMÅL REGLER FÖR FAKTURERING HANDLÄGGNING AV LÖPANDE ÄRENDEN TIDFÖRDELNING TILLGÄNGLIG TID

3 INLEDNING Grund Denna plan beskriver dels en aktualiserad utredning kring tillsyns- och kontrollbehovet, dels planerad verksamhet främst under året 2007 men även i visa stycken tillsyn och kontroll som planeras för kommande år. Planen är indelad i ett antal områden som representerar de olika uppgifter som Miljö- och byggnadsnämnden är myndighet för eller i övrigt engagerad i. Dessutom särredovisas planerad administration. Planen ska, när den är antagen, utgöra grunden i ett sredovisningssystem i förvaltningens ärendehanteringssystem (Miljö- och Byggreda). I det systemet ska en i den här planen fördelas och efterhand redovisas och då per handläggare. Förvaltningen har valt att här inte särredovisa kansliets (tre assistenttjänster). De omfattas alltså heller inte av krav på bokföring i redovisningssystemet. Förklaringar Tillsynsutredningen Under rubriken Tillsynsbehov återfinns de objekt och de normala aktiviteter som förvaltningen bedömer behöver utföras varje år: Den långsiktiga målsättningen med arbetet redovisas också här. Mer utförligt kring motiven till varför olika uppgifter utförs redovisas i den separata verksamhetsplanen för Miljö- och byggnadsnämnden. Tillsynsbehov Långsiktig målsättning för arbetet: Objektskategori Antal Frekvens Totalt antal aktiviteter/år Totalt: 0 0 Tillsyns- och kontrollplaneringen Under denna rubrik redovisas vilka aktiviteter som förvaltningen bedömer kan och bör hinnas med. En uppskattning har också gjorts av hur mycket som kan eller bör läggas ned på dessa aktiviteter: 2007 Aktualitet Handläggare Totalt: 0 Under Aktualitet redovisas om aktiviteten ännu inte har påbörjats, pågår eller är klar. 2 (44)

4 Under Handläggare redovisas de personer som ska effektuera aktiviteten. Under ska den anges som dokumenterats i sredovisningssystemet. Övrigt I slutet på dokumentet under rubriken Kvalitet redovisas de krav på kvalitet som ska uppfyllas när det gäller hantering av olika slag av ärenden. Fördelningen av en på de olika områdena redovisas under rubriken Tidfördelning. Arbetsen hos olika handläggare redovisas under rubriken Tillgänglig. 3 (44)

5 PLAN- OCH BYGGLAGEN Omfattning Plan- och bygglagen och dess följdförfattningar Tillsynsbehov Objektskategori Antal Frekvens Totalt antal aktiviteter/år Ansökningar om bygglov etc. OVK Hissar Skyddsrum Tillsyn Totalt: Aktualitet Handläggare Bygglovsprövning 1200 Pågår JH, CHP, RV Bygganmälan 4000 Pågår AH, LJ, RV OVK 600 Pågår AH, LJ, RV Tillsyn över hissar 40 Ej påbörjat AH, LJ, RV Skyddsrumshandläggning 100 Pågår RV Ovårdade tomter och hus 300 Påbörjat JH, CHP, LJ, IL, RS, LS, RV Projekt 0 Kontroll av tillgängligheten i befintliga offentliga rum i de tre kommunerna Totalt: 6320 Uppdrag från Vägvisaren 80 Ej påbörjat AH, LJ, CHP, RV 89,9 4 (44)

6 BRANDFARLIGA VAROR Omfattning Lag om brandfarliga och explosiva varor och Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor Tillsynsbehov Objektskategori Antal Frekvens Oljecisterner Vid behov Övriga tillståndspliktiga verksamheter 2007 Tillstånd för förvaring och hantering av brandfarliga varor Oljecisterner Information (oljecisterner) Totalt antal aktiviteter/år Vid behov Totalt: 0 0 Handläggs med stöd av Lag om brandfarliga och explosiva varor Registrera och bedöma inkomna besiktningar Handlägga inkommande anmälningar om nya cisterner Aktualitet Handläggare 1000 Pågår AH, LJ, RV 100 Pågår IR, PB, VM 100 Pågår IR, PB, VM Totalt: 1500 Projektanställning Projekt 0 Inventera förekommande cisterner i Töreboda och Gullspångs kommuner Inventera, informera, registrera, och kontakta tänkbara innehavare 300 Ej påbörjat 14,1 5 (44)

7 MILJÖBALKEN Omfattning Miljöbalkens olika kapitel om miljöövervakning, områdesskydd, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, enskilt dricksvatten, förorenade områden, vattenverksamhet, jordbruk, kemiska produkter och avfall. Övergripande 2007 Aktualitet Handläggare Verksamhetsplanering för år Delta i arbetsgrupp 40 Pågår LS 2008 för Miljösamverkan Remiss om kommande projekt 8 Klart LS + övriga Projekt 0 Reviderade taxor för prövning De nuvarande taxorna revideras med anledning av förut- och tillsyn enligt miljöbalken sättningar (ändrad bilaga till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Omklassning av miljöfarliga verksamheter Totalt: Ej påbörjat 300 Påbörjas i dec LS IR, IL, RS, LS 28,5 6 (44)

8 Miljöövervakning Tillsynsbehov Objektskategori Antal Frekvens Totalt antal aktiviteter/år Luft i Väst/Urban 1 Årligen 40 Vänerns Vattenvårdsförbund 1 Årligen 2 Tidans Vattenförbund 1 Årligen 2 Inventeringar 1 Årligen 2 Miljöläget (årlig redovisning av miljöövervakning 1 Årligen 4 i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner) Referensmätning gammastrålning i Mariestads, ggr/år 1 3 Töreboda och Gullspångs kommuner Information om miljöförhållandena i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 1 Årligen 3 Totalt: Objekt Luftmätningar Luft i Västs mätprogram (en urban bakgrundsstation samt en regional bakgrundsstation i Mariestad). I alla tre kommunerna sker mätning av partiklar med passiva provtagare under vintern. Luftvårdsförbundet har en årlig informationsdag. Luft i Väst arbetsgrupp (3-4 möten per år) Förbundet har en egen spridningsberäkningsmodell vilken bör kompletteras med uppgifter om större utsläppspunkter och trafikflöden. Passiv partikelmätning på Nygatan i Mariestad (12 filterbyten) Kortsmätning av partiklar (troligtvis) i de tre kommunerna under vintern med passiva provtagare i gatunivå på ett antal punkter. En årsrapport över utförda mätningar tas fram för att bl.a. läggas ut på kommunens hemsida. Hand- Aktualitet läggare 90 Pågår SB, HM 30 Pågår SB, HM 60 Pågår SB, HM 12 Pågår SB, HM 20 Klart SB, HM 24 Klart i dec HM 1 Mätning var 7:e månad 7 (44)

9 Vattenvårdsförbund och vattenförbund Mätprogram för sjöar i Töreboda Miljöläget i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Grundvatteninventering (SGU) Referensmätning gammastrålning i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Rutiner för referensmätning av gammastrålning i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Information i övrigt Vänerns vattenvårdförbund (en informationsdag + läsning av rapport) Tidans vattenförbund (läsning av rapport) Gullspångsälvens vattenvårdsförbund (en informationsdag + läsning av rapport) Norra Vätterns vattenvårdsförbund (en informationsdag + läsning av rapport) Ta fram förslag till nytt mätprogram för antal sjöar i Töreboda Provtagning vid ett antal tillfällen En årsrapport över utförda mätningar tas fram för att bl.a. läggas ut på aktuella hemsidor. Registrering av större grundvattenförekomster i kommunen 12 Klart HM 4 Klart HM 12 Klart HM, RS 12 Klart IL, HM 60 Klart IL 60 Klart IL 120 Klart HM 16 Ej påbörjat HM Mäta och rapportera 16 Pågår SB, HM Ta fram rutiner för mätning i de tre aktuella kommunerna Förfrågningar från skolelever och allmänhet m.m. Totalt: Pågår HM 8 Ej påbörjat SB, HM 80,2 8 (44)

10 Områdesskydd Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år Vattenskyddsområden 6 Vid behov 6 Kommunala reservat 1 Vid behov 2 Strandskyddsobjekt? Vid ansökan? 2007 Vattenskyddsområden Kommunala reservat Övriga naturreservat etc. Strandskyddsdispenser Totalt: 7 8 Omfattar ev. klagomål och prövning av ansökningar Aktualisering av gällande vattenskyddsområden i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Det finns i nuläget 2 kommunalt reservat (Ekudden och Sandviken i Mariestad). Reservatet Gullspångsälven är statligt men kommunen och Länsstyrelsen har delat förvaltningsansvaret. Högsåsen är idag statligt men ska, vid ett eventuellt utvidgande, övergå till att vara kommunalt reservat. För dessa reservat har förvaltningen tillsynsansvar samt arbetar med rådgivning kring skötselfrågor. För Gullspångsälven kan det även vara praktiskt arbete med skyltning m.m. De flesta reservaten är Länsstyrelsens tillsynsansvar. Tiden för handläggning av dessa ärenden redovisas under rubriken Naturvård nedan. Omfattar ansökningar om dispens Projekt 0 Rutiner för handläggning av strandskyddsdispenser Gullspångs och Töreboda kommuner har sedan igare delegation på viss handläggning av dispenser. Mariestads kommun kan komma att få denna uppgift under 2007 Totalt: 320 Aktualitet Handläggare 40 Ej påbörjat VJ, LS 120 Pågår VJ, LS 40 Pågår HM 0 - HM 80 Pågår JH, LS, HM 40 Pågår JH, LS, HM 98,2 9 (44)

11 Miljöfarliga verksamheter Tillsynsbehov Verksamheter 2 Antal objekt Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år Tillståndspliktiga (A) verksamheter som är 2 Varje år 6 Länsstyrelsens tillsynsobjekt Metsä Tissue AB (Katrinefors bruk) 1 Varje år 4 GEA 1 Varje år 2 Tillståndspliktiga (B) verksamheter som är 10 Varje år 30 Länsstyrelsens tillsynsobjekt Soptippar 3 Varje år 9 Avloppsreningsverk 3 Varje år 9 Jasico, AB 1 Varje år 3 Daloc AB och Daloc Trädörrar 2 Varje år 6 Törbolack 1 Varje år 3 Tillståndspliktiga (B) verksamheter 13 Varje år 40 Polyuretantillverkning 4 Varje år 12 Polyestertillverkning 2 Varje år 6 Hamnar 2 Varje år 6 Verkstadsindustrier 2 Varje år 6 Katrinefors Kraftvärme AB 1 Varje år 4 Lyrestads Gjuteri 1 Varje år 3 Vänerply 1 Varje år 3 Anmälningspliktiga (C) verksamheter med Varje år bedömt större tillsynsbehov SCA Packaging Sweden AB 1 Varje år 3 Fordonstvättar Varje år Avloppsreningsverk Vartannat år Meyers Kemiska AB 1 Vartannat år 1 Skrotar 3 Vartannat år 3 Anmälningspliktiga (C) verksamheter Vart 3:e år Anmälningspliktiga (C) verksamheter utan Vid behov 20 behov av återkommande tillsyn (t.ex. skjutbanor, vindkraftverk) U-verksamheter med behov av återkommande tillsynsbesök Vart 3:e år U-verksamheter utan behov av återkommande tillsyn Vid behov Totalt: A- och B-anläggningar (Länsstyrelsens tillsynsansvar): K-fors, Bångahagen och Mariestads Avloppsreningsverk i Mariestads kommun Samtliga B-objekt i Töreboda kommun Hand- Aktualitet läggare 54 Pågår LS 144 Pågår IR, IL, RS, LS 2 Specificering i blå fält under huvudfältet 10 (44)

12 B-anläggningar (exkl. djurhållare; Miljö- och Byggnadsförvaltningens tillsynsansvar) Tillståndsprövning (B-anläggningar) C-anläggningar Anmälningsärenden (C-anläggningar) U-anläggningar Avloppsreningsverken i Hova och Gullspång samt Odenslunds soptipp i Gullspångs kommun 48 Ej påbörjat Övertagande av tillsynsansvar 16 Ej påbörjat Granskning miljörapporter, tillsynsbesök, uppföljning m.m. Aktuella är Entropi, Nimbus, Mariestads Avloppsreningsverk, vindkraftverk, UW-Elast m.fl. Granskning ev. årsrapporter, tillsynsbesök, uppföljning m.m. Tillsynsbesök, uppföljning m.m. Tillsynsbesök, uppföljning m.m. LS, RS, VM IL, RS, LS 224 Pågår IR, IL, RS, LS 200 Pågår IL, LS 120 Pågår IR, IL, RS, LS, VM 320 Pågår IR, IL, RS, LS, VM 740 Pågår IR, IL, RS, LS, VM Projekt 0 Policys för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Fordonstvättar 40 Projekt 2008 Dagvattenpolicy 120 Ej påbör- Fordonstvättar Avloppsreningsverk Fullfölja f.d. projekt inom Miljösamverkan för samtliga kommuners fordonstvättar Fullfölja f.d. projekt inom Miljösamverkan för samtliga kommuners avloppsreningsverk Projekt inom Miljösamverkan som främst innebär att en tillsynshandledning ska tas fram Totalt: 2450 jat 240 Projekt Ej påbörjat LS, IR, IL IL, RS, LS IR, IL, RS, LS LS, RS, VM 24 Klart IL, RS, LS Energiproduktion i fjärrvärmeanläggningar 224,4 11 (44)

13 Miljöbalkstillsyn - övrigt Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Värmepumpar vid behov Enskilda avlopp 3 vid behov Gasåterföring årligen 2007 Värmepumpar Enskilda avlopp Tillståndsprövning (Enskilda avlopp) Anmälningsärenden (Enskilda avlopp) Gasåterföring på bensinstationer Antal aktiviteter/år Totalt: 0 0 Aktualitet Handläggare Omfattar berg-, grundvatten- 50 Pågår SB, VJ och jordvärme Handlägga inkomna klagomål 10 Pågår PB, SB, etc. VJ Handlägga inkomna ansökningar 300 Pågår PB, SB, om nya enskilda av- VJ lopp Handlägga inkomna anmälningar 60 Pågår PB, SB, om ändring av enskilda VJ avlopp Registrera och granska inkomna 12 Pågår IR, LS besiktningsprotokoll Projekt 0 Enskilda avlopp Integrera de allmänna råden i rutinerna (klassning av skyddsnivåer i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner samt entreprenörsutbildning) Policys för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Friaån Brommösund Medverka för sanering i tätbebyggelser med otillfredsställande vatten- och avloppslösningar (se exempellistan till höger) 100 Pågår PB, SB, VJ Enskilda avlopp 24 Ej påbörjat PB, SB, VJ Pågående internt projekt om enskilda avlopp m.m. 0 Tidigast 2009 PB, SB, VJ Pågående kommunalt projekt 100 Pågår PB, SB, om enskilda avlopp m.m. JH Halna-Åsen 120 Pågår JH, VJ, LS Delebäck Ej påbörjat RS, PB, SB, VJ Delebäckstorp Ej påbörjat RS, PB, SB, VJ Nunnestad Pågår RS, PB, SB, VJ Hulan Ej påbörjat RS, PB, SB, VJ Otterberget Ej påbörjat RS, PB, SB, VJ 3 Med enskilda avlopp avses här < 25 pe 12 (44)

14 Ålesund Ej påbörjat Totalt: 776 RS, PB, SB, VJ 269,3 13 (44)

15 Hälsoskydd Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Lokaler för utbildning (förskolor, skolor, körskolor vart tredje år etc.) Lokaler för vård och omsorg vart tredje år Samlingslokaler vart femte år Bostäder vid klagomål Bassängbad (inomhus) varje år Bassängbad (utomhus) varje år Solarier, hudvård, frisör, massage och liknande, vart tredje år stickande behandling Campingplatser vart annat år Tillfälligt boende (hotell, vandrarhem etc.) vid klagomål Småbåtshamnar inkl. gästhamnar vart tredje år Strandbad varje år Idrottsanläggningar vart tredje år Radon varje år Kommunala föreskrifter till skydd för människors varje år hälsa och miljön 2007 Antal aktiviteter/år Totalt: 0 0 Aktualitet Handläggare Lokaler för utbildning (förskolor, Handlägga inkomna klagomål 60 Pågår SB, PB skolor, körskolor etc.) och anmälningar. Aktuellt med att kräva mätning av radon samt bevaka efterlevnaden av kvalitetskraven på skolorna. Lokaler för vård och omsorg Handlägga inkomna klagomål 40 Pågår SB, PB och anmälningar. Hygienlokaler Handlägga inkomna klagomål 40 Pågår ER, VM och anmälningar Idrottsanläggningar Handlägga inkomna klagomål 8 Pågår SB, PB och anmälningar Tillfälligt boende (camping, Handlägga inkomna klagomål 40 Pågår SB, PB hotell etc.) och anmälningar Bostadsklagomål Handlägga inkomna klagomål 100 Pågår IR, SB, PB, ER Bassängbad (utomhus) Handlägga inkomna klagomål 30 Pågår SB, VJ och anmälningar samt ta ut prov Bassängbad (inomhus) Handlägga inkomna klagomål 50 Pågår SB, VJ och anmälningar samt ta ut prov vid klagomål etc. Införa nya rutiner för den normala tillsynen. Strandbad Handlägga inkomna klagomål och anmälningar 32 Ej påbörjat SB, VJ Ta ut prov och rapportera till Naturvårdsverket. 60 Pågår SB, VJ 14 (44)

16 Radon Förmedla provtagningsutrustning, yttra sig över bidragsansökningar m.m. 20 Pågår IR, SB, VJ Vedeldning Handlägga inkomna klagomål 40 Ej påbörjat Kommunala föreskrifter till Handlägga inkomna klagomål 10 Ej påbörjat skydd för människors hälsa samt inkomna ansökningar och miljön Polisremisser Yttrande över ansökningar om begagnande av offentlig plats eller allmän sammankomst Projekt 0 Vedeldning Anta en gemensam policy om vedeldning för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Grundmaterialet finns framtaget sedan igare. Viss uppföljning under året. Radon i skolor, hos dagbarnvårdare etc. Radon i egna hem samt i flerbostadshus Krav på mätningar där sådana inte utförts samt uppföljning i om av förelägganden där så behövs. Uppföljning och fortsättning av den mätkampanj som startade i Mariestads kommun under Totalt: 935 SB IR, SB, PB, ER, VM, UM 80 Pågår SB, PB, ER, VM 40 Ej påbörjat SB, Konsult 85 Pågår IR, SB, VJ 200 Pågår IR, SB, VJ (44)

17 Enskilt dricksvatten Tillsynsbehov Antal aktiviteter/år Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Enskilda brunnar vid behov Gravida brunnar Enskilt dricksvatten Totalt: Aktualitet Handläggare Förmedla provtagningsmaterial m.m. 30 Pågår PB, VJ Ändra kriterier för gratis prov 8 Klart PB Förmedla provtagningsmaterial 50 Pågår PB, VJ m.m. Projekt 0 Upphandla analyser för enskilt Samordna med upphandling 20 Ej påbörjat LS dricksvatten för Tekniska förvaltningen Socialstyrelsen kommer under 2007 att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt om vattenkvaliteten i enskilda brunnar 40 Pågår IA Miljö- och byggnadsförvaltningen kommer att verka för att analysresultat blir tillgängliga från Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Det krävs dock att brunnsinnehavarna tillåter det. Totalt: 148 8,6 16 (44)

18 Förorenade områden Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år Identifierade förorenade områden (mark eller byggnader) 100 vid behov Cisternområdet vid Strandvägen Sjöstaden (Mariestads hamnområde) GEA (Klass 1-objekt) Otterbäckens hamnområde (Klass 1-objekt) Flamman (Shell Stockholmsvägen) Övriga objekt PCB-fogar i byggnader (hänskjuts till 2008) Totalt: Aktualitet Handläggare Aktuellt med undersökning 32 Ej påbörjat HM, IR och ev. sanering under året Aktuellt med undersökning 48 Ej påbörjat HM, IR och ev. sanering Aktuellt med undersökning 12 Klart för i RS och ev. sanering år Aktuellt med undersökning 8 Klart för i RS och ev. sanering år Pågående undersökningar 10 Pågår IR, HM Ett antal inkommande underrättelser om markförorening inkommer varje år samt info om förhållande på fastighet. Inventering samt granskning av inlämnade slutrapporter om sanering 80 Pågår IR, IL, RS, LS 0 - IR, HM Projekt 0 Förorenade områden vid 16 Klart IA pågående verksamheter Totalt: 184 Syftet med kampanjen är att komma igång med och arbeta med förorenade områden vid pågående verksamheter. För att alla ska ha möjlighet att delta i kampanjen blir inriktningen inte en särskild bransch, utan istället fritt val av verksamhet. 85,5 17 (44)

19 Vattenverksamhet Tillsynsbehov Vattenverksamhet omfattas inte av Miljö- och Byggnadsförvaltningens direkta tillsynsansvar utan ansvaret ligger på Länsstyrelsen. Antal aktiviteter/år Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Vattenkraftverk 9 Vid behov 10 Totalt: Totalt: 36 jat Aktualitet Mariestads kommun:! Stadskvarnens Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat! Katrinefors Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat! Ullervads Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat! Trilleholms Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat Gullspångs kommun: 0! Gullspångsälvens Kraftverjat Bevakning 4 Ej påbör- Töreboda kommun: 0! Bellefors Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat! Vräkefors Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat! Moholms Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat! Lagerfors Kraftverk Bevakning 4 Ej påbör- Handläggare IL, RS IL, RS IL, RS IL, RS IL, RS IL, RS IL, RS IL, RS IL, RS 3 18 (44)

20 Jordbrukets miljöpåverkan Omfattar såväl skötseln av jordbruksmarken som lantbrukets miljöfarliga verksamhet. Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år B-anläggningar (med djur) 6 varje år 12 C-anläggningar (med djur) 21 vartannat år 20 U-anläggningar (med djur) 650 vart tredje år 440 Lantbruk med åkerareal > 5 ha utan djurhållning 700 vart tredje år Skötsel av jordbruksmark Lantbruk med djurhållare Klagomål Totalt: Omfattar lagring och spridning av gödsel samt hållande av grön mark Omfattar primärt gödselhantering men även nedskräpning Aktualitet 789 Pågår SC 90 Pågår SC Handläggare Miljötillsyn inom lantbruket 0 B-anläggningar Granskning miljörapporter, 60 Pågår SC tillsynsbesök, uppföljning m.m. Tillståndsprövning Aktuella är Vadsbo Mjölk AB i 50 Pågår SC (B-anläggningar) Töreboda kommun, Månsagården i Käckestad och Frölunda i Mariestads kommun, Otterslätten i Gullspångs kommun C-anläggningar Granskning ev. årsrapporter, 112 Pågår SC tillsynsbesök, uppföljning m.m. Anmälningsärenden Tillsynsbesök, uppföljning 60 Pågår SC (C-anläggningar) m.m. Gödseldispenser Ny uppgift sedan Pågår SC Kontroll farmartankar Cisterntillsyn inom lantbruket 45 Pågår SC Rapportering tvärvillkor Rapportering till Länsstyrelsen 75 Pågår SC Samråd och Konferenser med Länsstyrelsen och Jordbruksverket Tillsynsvägledning från regional och central myndighet Projekt 0 Miljötillsyn på gårdar utan djur Förvaltningens insats blir att ta del av det material som tas fram och använda det i sin ordinarie tillsyn Totalt: Pågår SC 8 Ej påbörjat SC 49,7 19 (44)

21 Kemiska produkter Omfattning Kemikalietillsyn sker också inom ramen för den ordinarie miljö- och hälsoskyddstillsynen Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år Freon -anläggningar vid behov Tillverkare av kemiska produkter 3 varje år 6 Tillstånd för gifthantering 1 varje år 2 Övrig försäljning av kemiska produkter 62 var tredje år 20 Verksamheter med förbrukning av kemiska 900 var 5:e år 180 produkter Hushåll i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner vid behov Ansökan om bekämpningsmedelsspridning Anmälan om bekämpningsmedelsspridning Köldmediehantering inkl. årsrapportering Anmälningsärenden (Köldmediehantering) Totalt: Aktualitet Handläggare Handlar bl.a. om spridning 40 Pågår RS inom vattenskyddsområde, på lekplats m.m. Handlar bl.a. om spridning på 40 Pågår RS, LS golfbanor, idrottsplatser etc. Granska och registrera inkommande 100 Pågår VJ årsrapporter samt sammanställa resultatet i en årsrapport Handlägga inkomna anmälningsärenden 4 Pågår VJ Projekt 0 Säkerhetsdatablad Syftet med detta projekt inom Miljösamverkan är att förbättra företagens kemikaliearbete genom att se till att de har korrekta säkerhetsdatablad Bekämpningsmedelsöverlåtelse i detaljhandeln Totalt: Pågår året ut Nationellt tillsynsprojekt för år 2008 under ledning av Kemikalieinspektionen IR, UM, SC, IL, RS, LS 17,5 20 (44)

22 Avfall Omfattning Avfallstillsyn sker också inom ramen för prövning enligt plan- och bygglagen, i den ordinarie miljö- och hälsoskyddstillsynen samt i anslutning till livsmedels- och djurskyddskontrollen Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Återvinningsstationer årligen Försäljning dryckesförpackningar 500 vid behov Avfallsproducenter 2007 Antal aktiviteter/år Totalt: Aktualitet Handläggare Förlängt hämtningsintervall Omfattar tömning av grön tunna, slamavskiljare, fettavskiljare 560 Pågår SB, IL, RS och oljeavskiljare Egen tömning av slam Omfattar egen bortskaffning 16 Pågår SB, IL, RS Kompostering av hushållsavfall Omfattar egen kompostering 4 Pågår SB, IL, RS Kompostering av latrin Omfattar egen kompostering 20 SB, IL, Pågår RS Nedskräpning Klagomål på nedskräpning i naturen etc. 120 Pågår IA, SB, IL, RS, Eget omhändertagande av avfall Handläggning av inkommande klagomål i övrigt Renhållning Östra Värmland Försäljning dryckesförpackningar Information Eget bortskaffande av avfall exkl. kompostering av hushållsavfall Om askhantering, bristande sortering, överfulla kärl etc. Samverkan med Värmlandskommuner samt Gullspång om avfallsfrågor Nytt krav på retursystem för aluminiumburkar och PETflaskor Ta fram och ajourhålla broschyrer m.m. Projekt 0 Avfallsplanering och renhållningsföreskrifter Avfallsplanering och renhållningsföreskrifter Ny avfallsplan med tillhörande renhållningsföreskrifter ska tas fram för AÖS (omfattar bl.a. Töreboda) Ny avfallsplan med tillhörande renhållningsföreskrifter ska tas fram för Gullspång och Mariestad 8 Ej påbörjat LS SB, IL, RS 40 Pågår IA, SB, IL, RS, LS 30 Pågår LS, RS 0 - IA, SB, IL, RS, LS 16 Pågår LS 40 Pågår IL, RS, LS 80 Pågår IL, RS, LS 21 (44)

23 Totalt: (44)

24 NATURVÅRD Omfattning Miljö- och Byggnadsförvaltningens medverkan i planering av kommunens naturvårdande åtgärder Statliga naturreservat Kommunernas naturvårdsprojekt Aktualitet Handläggare Kalvöarna (reservatsutredning) 140 Klart för i HM år Brommö (reservatsutredning) Pågår HM Lugnåsberget (reservatsutredning) Ej påbörjat HM Logården Klart för i HM år Högsåsens naturreservat i 240 Pågår EA Gullspång (utformning av skötsel, skyltning m.m.) Gullspångslaxen (projektledning Pågår HM, RS samt bistånd vid admi- nistration av kommande naturreservat och uppföljningsåtgärder) Sjövandrande Tidanöring Pågår HM (projektledning, arbete med underlag till vattendom och information) Vassröjning vid Brommö och Blir klart i HM Hovden (rådgivning rörande dec åtgärder samt bistånd till projektledning) Sandvikens naturreservat Pågår HM (bistånd vid bildande av reservat, rekvisition av stadsbidrag, rådgivning vid åtgärder och skötsel samt bistånd till projektledning) Ekudden (medverkan vid utformningen Pågår HM av övergångszo- nen mellan bebyggelsen och Tegelängens våtmark) 5 mindre restaureringsinsatser av tätortsnära natur i Mariestad vilka leds av Kommunledningskontoret och där Miljö- och byggförvaltningen bistår med rådgivning Klart för i år HM 23 (44)

25 Statsbidrag till kommunal och lokal naturvård Biosfärområde Bistånd till utvecklingsarbete Samtal om natur (Mariestad) Inventeringar Naturvårdsplan för Mariestads kommun I de tre kommunerna pågår sammanlagt 7 projekt med statliga naturvårdsbidrag. Förvaltningen svarar av administration av bidragen inkl. årlig rapportering till Länsstyrelsen. Eventuell kan en ny ansökningsomgång komma under Om någon/några av kommunerna avser att i så fall söka kommer förvaltningen att få medverka i framtagandet av ansökan. Mariestads kommun samverkar med Götene och Lidköping kring bildandet av ett biosfärområde kring Vänerskärgården och Kinnekulle. Förvaltningens roll är att tillhandahålla underlagsmaterial. I samband med kommunernas fysiska planering efterfrågas underlagsmaterial från Miljö- och byggförvaltningen. Därtill kan frågor uppkomma i samband med att anläggningar för dagvatten byggs. Förvaltningen ingår även i en referensgrupp för arbete med en grönplan för Mariestads kommun och denna plan kommer troligtvis ut på remiss under våren/sommaren I Mariestads kommun träffas en grupp bestående av ideella föreningar och kommunala förvaltningar c:a 2 gånger per år för att diskutera frågor om natur- och kulturmiljö. Töreboda kommun ska genomföra en lövskogsinventering under Förvaltningen ansvarar för framtagande av anbudsunderlag, medverka vid utvärdering av anbud, administrera inventeringen samt lägga in resultat i en databas. Enligt den av Kommunfullmäktige antagna naturvårdsplanen har Miljö- och byggförvaltningen ett ansvar för vissa åtgärder, främst information, rådgivning samt delaktighet i arbetsgrupper. 80 Pågår EA, IL, HM 40 Pågår HM 80 Klart för i år HM 40 Pågår HM 480 Pågår IL 40 Klart HM 24 (44)

26 Remisser Informationsmaterial Information Miljö- och byggförvaltningen får då och då svara på remisser rörande naturvård från statliga myndigheter eller kommunledningarna. Det förekommer även enkäter av olika slag. Miljö- och byggförvaltningen samlar kunskap om naturförhållanden i de tre kommunerna i form av t.ex. rapporter från utförda undersökningar och inventeringar. En stor del av detta arbete är ajourhållande av GIS-skikt. Miljö- och byggförvaltningen lägger ut information om natur på kommunens hemsida. Det förekommer även förfrågningar om naturförhållanden från allmänhet och skolelever. Totalt: Pågår HM 160 Pågår EA, HM 20 Pågår EA, HM 327,8 25 (44)

27 LIVSMEDEL Omfattning EG-förordningar om livsmedelslagstiftning (178/2002, /2004, 882/2004 m.fl.), Livsmedelslagen inkl. det dricksvatten som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30). Kontrollbehov Beräknad kontroll har gjorts utifrån den riskklassificering som ska ligger till grund för de avgifter som numera debiteras. Den enskilda och den sammanlagda kontrollen är redovisad utifrån kända uppgifter om de tre kommunernas livsmedelsanläggningar: Objektskategori 4 Antal Kontrollbehov timmar/år Industriell tillverkning av livsmedel Riskklass Riskklass Riskklass Totalt: Grossister och distributionsföretag Riskklass 1 2 Totalt: 1 2 Restauranger och andra storhushåll, konditorier och caféer, livsmedelsbutiker Restauranger och andra storhushåll 0 0 o Riskklass o Riskklass o Riskklass o Riskklass o Riskklass Konditorier 0 0 o Riskklass o Riskklass Caféer 0 0 o Riskklass o Riskklass o Riskklass Livsmedelsbutiker 0 0 o Riskklass o Riskklass o Riskklass o Riskklass Totala antalet objekt och sammanlagd kontroll Totalt 366 objekt i BR/MR idag; sannolikt c:a 500 objekt totalt i kommunerna 26 (44)

28 Objektskategori 5 Antal Kontrollbehov timmar/år Vattenverk Riskklass Riskklass Riskklass Riskklass Totala antalet objekt och sammanlagd kontroll Anmälningar Anmälan om misstänkt matförgiftning Övriga anmälningar (oredlighet etc.) Totala antalet anmälningar Sammanlagt kontrollbehov Summering av antal och kontrollen ovan Anläggningar där kontrollen ej beräknats Beräknat antal ytterligare anläggningar (ej i register idag) Totalt PIK-möten Samverkan mellan länets 49 kommuner Kommunsamverkan Skarabornerna Samverkan mellan kommu- i f.d. Skaraborgs län Livsmedelsanläggningar Samtliga ansökningar om godkännande som livsmedelsanläggning Samtliga anmälningar om registrering Marknader, tillfälliga arrangemang Provtagning av livsmedel Alla nya och pågående verksamheter som omfattas av krav på godkännande bör handläggas under året Alla nya och befintliga verksamheter som omfattas av krav på registrering bör handläggas under året Exempel härpå är Karlsholme vår- och höstmarknader, Skördefesten, Norsivalen, Sjötorps marknad och Lyrestadsdagarna i Mariestads kommun, Hova Riddarvecka i Gullspångs kommun samt Viken Runt och Skördefesten i Töreboda kommun. Omfattar samtliga livsmedelsanläggningar exkl. vattenverk Aktualitet 40 Pågår PB, VJ, ER 30 Pågår PB, VJ, ER 400 Pågår PB, VJ, ER, LS 400 Pågår PB, VJ, ER 200 Pågår PB, VJ, ER 200 Pågår PB, VJ, ER 5 Totalt 366 objekt i BR/MR idag; sannolikt c:a 500 objekt totalt i kommunerna 27 (44)

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-09-05 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-09-05 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-03-22 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-03-22 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2008

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2008 2008-11-04 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2008 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2008-11-04 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...2

Läs mer

Behovsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2009 osv.

Behovsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2009 osv. 2009-03-31 Behovsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2009 osv. Klassiskt surdegsbröd 2 limpor 3 dl surdeg* 25 g jäst 6 dl ljummet vatten, 37 25 g rumsvarmt smör 1 msk salt 1 msk stött kummin 1 msk

Läs mer

Tillsyns och kontrollplan för Miljö och byggnadsnämnden 2015 osv. Behovsutredning. Tillsyns och kontrollplan 2015#4.xlsx

Tillsyns och kontrollplan för Miljö och byggnadsnämnden 2015 osv. Behovsutredning. Tillsyns och kontrollplan 2015#4.xlsx 2015 02 02 Tillsyns och kontrollplan för Miljö och byggnadsnämnden 2015 osv. Behovsutredning Tillsyns och kontrollplan 2015#4.xlsx Innehåll 1 Plan och bygglagen 2 Oljecisterner 3 Miljöbalken övergripande

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (7) Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2007-12-20 Bilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som

Läs mer

Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Behovsutredning inför budget 2014 och plan 1(6) Behovsutredning 2013-08-22 MN Diarienr: 2013-001492 Ert nummer: Handläggare: Karin Valtinat Direkttel: 0431-46 82 36 E-post: karin.valtinat@engelholm.se Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Vad gör vi? Avdelningen består idag av 8 inspektörer Kommunal tillsynsmyndighet enligt flera lagstiftningar Miljöbalken

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1.

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2016-09-22, 203. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. 2017 910 GENERELLT Om inte annat följer av denna taxa gäller följande:

Läs mer

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen BILAGA Tillsynsplan Miljöbalken Livsmedelslagen Tillsyns-/kontrolltid fördelad på personal 2 Livsmedel Miljöbalken Jenny Hellström Strandberg 660 h 360 h Patric Söderström - 960 h Maria Rönngren 384 h

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Taxebilaga 1 Version:

Taxebilaga 1 Version: 1 Taxebilaga 1 Version: 080301-1 SKYDD AV NATUREN Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat,

Läs mer

Taxebilaga 1 TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN.

Taxebilaga 1 TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN. Sid 1 (5) TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN. Avgifter för prövning/anmälan/tillsyn Verksamhetsbeskrivning. SKYDD AV OMRÅDEN Prövning/anmälan

Läs mer

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT Sida 1 av 5 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter SKYDD AV NATUREN ENLIGT 7 KAPITLET av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet

Läs mer

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs AVGIFT Timavgift

Läs mer

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. 2015 Timavgift 800

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. 2015 Timavgift 800 Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-17, 87. Indexändrad taxa (KPI), gäller från och med 2015-01-01. 2015 800 Avgiftsunderlag Avgift 2015 (kr) GENERELLT Tillsynsavgifter

Läs mer

AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt

AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt Taxebilaga 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN Avgiften för varje timme nedlagd handläggningstid på ärenden markerade med i taxebilaga 1 och 2 är: 1 240 kronor

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Åre kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 1(7) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att

Läs mer

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9 1 åa = 1000 tim Tillgängliga resurser (tim) Behov Utfall Tillgängliga resurser (åa) Behov Utfall Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5 Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5 Obligatorisk tid 9 400

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljö- och hälsoskyddsärenden Miljöbalken (SFS 1998:808) 6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap 4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS BILAGA A TILL 2.28 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUNS BILAGA A TILL 2.28 FÖRFATTNINGSSAMLING Taxebilaga A till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Avgift = Grundbelopp 855 kr X antal h VERKSAMHETER M M NATURVÅRD Gäller fr o m 2015-01-01 Handläggning av anmälan om en verksamhet

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap.

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1)

Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1) Miljö- och byggnadsnämnden ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE PARAGRAF 156, 2015-10-19 BILAGA 2 TILL TAXA ENLIGT MILJÖBALKEN 1 (7) Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1)

Läs mer

Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken

Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken TAXEBILAGA Sida (7) Datum 204-09-0 Antagen av KF 204--27, 7 Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående taxa den tid

Läs mer

Taxebilaga 1 Ärendetyper

Taxebilaga 1 Ärendetyper Taxebilaga 1 Ärendetyper AVGIFT SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan

Läs mer

Taxebilaga 1. Prövning av ansökan om dispens eller från föreskrifter för natur- och kunturreservat eller vattenskyddsområde Anmälan

Taxebilaga 1. Prövning av ansökan om dispens eller från föreskrifter för natur- och kunturreservat eller vattenskyddsområde Anmälan Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD

Läs mer

Taxebilaga 1 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Taxebilaga 1 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 204-09-5 Dnr 204.2775.2 axebilaga Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Avgifter för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 2

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Behovsutredning 2014-2016

Behovsutredning 2014-2016 Behovsutredning 2014-2016 Område: tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, animaliska biprodukter och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Operativ tillsynsmyndighet:

Läs mer

Bilaga 1 Fasta avgifter

Bilaga 1 Fasta avgifter Bilaga 1 Fasta avgifter ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. i övrigt AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs i de fall tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN Avgift över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

vattenskyddsområde Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken timavgift

vattenskyddsområde Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken timavgift Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Bostadsändamål Annat ändamål av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP.

TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt AVGIFT över att miljöbalkens

Läs mer

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur-

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten.

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten. SIG3000, v4.1, 2015-11-12 Taxebilaga 1 Miljöbalkstaxa Avgifter för prövning och tillsyn SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken AXEBILAGA 1 1 (5) Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken a = timtaxa (timavgift) = timtaxa x nedlagd tid i ärendet ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER MM. (2 KAP illsyn i övrigt illsyn

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN

Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN Taxebilaga 1 Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn Sid 1(6) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs Timavgift i de fall tillsynen

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift.

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift. 1(6) Bygg- och miljöenheten Antagen av KF 13-03-27 39 Reviderad av KF 14-03-26 56 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift. Med h avses gällande timavgift. ALLMÄNNA

Läs mer

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE MOTALA KOMMUN 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23, 24 gäller fr o m 2009-03-01. Taxa för prövning och tillsyn

Läs mer

Behovsutredning för miljöskydds- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll Lista över externa nätverk som miljöenheten deltar i

Behovsutredning för miljöskydds- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll Lista över externa nätverk som miljöenheten deltar i Behovsutredning för miljöskydds- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll 2016-2018 Lista över externa nätverk som miljöenheten deltar i Behovsutredning miljöskydd 2016-2018 Avgiftsfinansierat Tillsyn

Läs mer

TAXEBILAGA 1. Timavgift kronor 723. timmar Prövning Prövning av ansökan om dispens från

TAXEBILAGA 1. Timavgift kronor 723. timmar Prövning Prövning av ansökan om dispens från TAXEBILAGA 1 Sid 1 kronor 723 SKYDD AV NATUREN Tidsfaktor Avgift timmar av ansökan om dispens från 723 strandskyddsbestämmelserna 1 av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd 3 2169 som inte

Läs mer

MILJÖBALKEN SKYDD AV OMRÅDEN 7-8 KAP

MILJÖBALKEN SKYDD AV OMRÅDEN 7-8 KAP Taxebilaga 1 Taxa för Botkyrka kommuns arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Avgiften för

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Bilaga 3:A. Anmälnings- och ansökningsavgifter (3 a)

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Bilaga 3:A. Anmälnings- och ansökningsavgifter (3 a) MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 9 kap Tillstånd till inrättande av vattentoalett med sluten tank enligt 13 första stycket förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1.1.a)

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning och tillsyn av olika verksamheter enligt miljöbalken

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning och tillsyn av olika verksamheter enligt miljöbalken 1 AXA ENLIG MILJÖBALKEN 2014-11-24, 212 axebilaga 1 Avgifter för prövning och tillsyn av olika verksamheter enligt miljöbalken Objektfaktorer för skydd av naturen Prövning Prövning av ansökan om dispens

Läs mer

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 1.

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Gävle kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Gävle kommun L O K AL A H ÄL S O S K Y D D S F Ö R E S K R I F T E R F Ö R G ÄV L E K O M M U N 2011-05-24 Kommunfullmäktige Sid 1 (4) Dnr: 11KS236 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Gävle

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 014-01-1 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 014-11-7. Gäller från och med 015-01-01 Bilaga 1 prövningsavgifter enligt Miljöbalken 014-0-13

Läs mer

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONORE 1 (6) axebilaga 1 Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn. SKYDD AV NAUREN a = timtaxa = timtaxa x nedlagd tid i ärendet AVGIF av ansökan om tillstånd

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

Avgifter för handläggning av prövningar och åtgärder enligt miljöbalken

Avgifter för handläggning av prövningar och åtgärder enligt miljöbalken Taxebilaga 1 Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Avgifter för handläggning av prövningar och åtgärder enligt miljöbalken SKYDD AV NATUREN Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa Diarienummer: KS 2016/1602 Dokumentansvarig: Enhetschef, miljöenheten Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden Beslut:

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

Lokala föreskrifter enligt miljöbalken antagna

Lokala föreskrifter enligt miljöbalken antagna 2003-07-08 2002-872.420 Lokala föreskrifter enligt miljöbalken antagna 2003-06-16 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Sundsvalls kommun, meddelade av kommunfullmäktige den

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Taxa inom livsmedelsområdet

Taxa inom livsmedelsområdet Taxa inom livsmedelsområdet Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2012-01-30 Töreboda kommun 2011-12-12 Gullspångs kommun 2012-01-12 Datum: 2012-02-10 Sida: 2 (6)

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

Denna flik används vid redovisningen enligt FAPT till Naturvårdsverket där summan tillsynsbehov Miljöb

Denna flik används vid redovisningen enligt FAPT till Naturvårdsverket där summan tillsynsbehov Miljöb Denna flik används vid redovisningen enligt FAPT till Naturvårdsverket där summan tillsynsbehov Miljöb Tillsynsområde Tillsynsbehov (h) Totalt behov av resurs Kostnad tillsynsbehov Naturvård 6290 8387

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente 2015 nr 2 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-12 Gäller from den 2015-04-01 Ersätter KFS 2000/10

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, 23. Föreskrifterna gäller fr.o.m. 2008-03-26. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13

Läs mer

Regler för dricksvatten och vattenverk

Regler för dricksvatten och vattenverk Reviderad november 2009 Regler för dricksvatten och vattenverk Information för den som hanterar eller producerar dricksvatten Miljö och hälsoskyddskontoret Kort om föreskrifterna för dricksvatten Från

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Taxa för livsmedelskontroll

Taxa för livsmedelskontroll Antagen: KF 271/2009 Taxa för livsmedelskontroll Senast indexreglerad av miljö- och hälsoskyddsnämnden 263/2012, att gälla fr o m 2013-01-01. 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna taxa gäller avgifter för

Läs mer

Svarsfrekvens. 41 av 49 miljöchefer har besvarat enkäten Fördelat på länsdelar: O 12 av 15 P 17 av 19 R 12 av 15

Svarsfrekvens. 41 av 49 miljöchefer har besvarat enkäten Fördelat på länsdelar: O 12 av 15 P 17 av 19 R 12 av 15 Sammanställning av enkätsvar sid 1 (5) Svarsfrekvens 41 av 49 miljöchefer har besvarat enkäten Fördelat på länsdelar: O 12 av 15 P 17 av 19 R 12 av 15 Sammanställning av enkätsvar sid 2 (5) Ger samverkan

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

2015-02-06. Servicegarantier. För Krokoms kommun

2015-02-06. Servicegarantier. För Krokoms kommun 2015-02-06 Servicegarantier För Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 1 (10) 2005-06-13 31. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Värmdö kommun Värmdö kommuns lokala föreskrifter om att skydda människors hälsa och miljön i Värmdö kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 26 november 2008, 286;

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 63/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Nr 4.1 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt djurskyddslagen m.m. (SFS 1988:534) Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. 1(5) Gäller fr.o.m. 2013-10-01 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Antagen i KF 2013-09-30, 206/2013 Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808),

Läs mer

Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta

Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta Bilaga 1 Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta 1 Parter Parter i detta avtal är Bräcke kommun och Ånge kommun. 2 Syfte Avtalet syftar till att möjliggöra samarbete mellan parterna

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Tjänsteskrivelse 1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13-14, 17, 39-40 och 42-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön Antagna av kommunfullmäktige den XXXXX. Föreskrifterna gäller fr.o.m. XXXXX. Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för

Läs mer

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2012-11-26, Kf 86 Taxan träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer