Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007"

Transkript

1 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

2 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND... 2 FÖRKLARINGAR... 2 PLAN- OCH BYGGLAGEN... 4 BRANDFARLIGA VAROR... 5 MILJÖBALKEN... 6 ÖVERGRIPANDE... 6 MILJÖÖVERVAKNING... 7 OMRÅDESSKYDD... 9 MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER MILJÖBALKSTILLSYN - ÖVRIGT HÄLSOSKYDD ENSKILT DRICKSVATTEN FÖRORENADE OMRÅDEN VATTENVERKSAMHET JORDBRUKETS MILJÖPÅVERKAN KEMISKA PRODUKTER AVFALL NATURVÅRD LIVSMEDEL AGENDA 21 INKL. FOLKHÄLSA TOBAKSLAGEN DJURSKYDD UTVECKLING EXTERNT UTVECKLINGSARBETE ADMINISTRATION ÖVRIGT KVALITET KVALITETSMÅL REGLER FÖR FAKTURERING HANDLÄGGNING AV LÖPANDE ÄRENDEN TIDFÖRDELNING TILLGÄNGLIG TID

3 INLEDNING Grund Denna plan beskriver dels en aktualiserad utredning kring tillsyns- och kontrollbehovet, dels planerad verksamhet främst under året 2007 men även i visa stycken tillsyn och kontroll som planeras för kommande år. Planen är indelad i ett antal områden som representerar de olika uppgifter som Miljö- och byggnadsnämnden är myndighet för eller i övrigt engagerad i. Dessutom särredovisas planerad administration. Planen ska, när den är antagen, utgöra grunden i ett sredovisningssystem i förvaltningens ärendehanteringssystem (Miljö- och Byggreda). I det systemet ska en i den här planen fördelas och efterhand redovisas och då per handläggare. Förvaltningen har valt att här inte särredovisa kansliets (tre assistenttjänster). De omfattas alltså heller inte av krav på bokföring i redovisningssystemet. Förklaringar Tillsynsutredningen Under rubriken Tillsynsbehov återfinns de objekt och de normala aktiviteter som förvaltningen bedömer behöver utföras varje år: Den långsiktiga målsättningen med arbetet redovisas också här. Mer utförligt kring motiven till varför olika uppgifter utförs redovisas i den separata verksamhetsplanen för Miljö- och byggnadsnämnden. Tillsynsbehov Långsiktig målsättning för arbetet: Objektskategori Antal Frekvens Totalt antal aktiviteter/år Totalt: 0 0 Tillsyns- och kontrollplaneringen Under denna rubrik redovisas vilka aktiviteter som förvaltningen bedömer kan och bör hinnas med. En uppskattning har också gjorts av hur mycket som kan eller bör läggas ned på dessa aktiviteter: 2007 Aktualitet Handläggare Totalt: 0 Under Aktualitet redovisas om aktiviteten ännu inte har påbörjats, pågår eller är klar. 2 (44)

4 Under Handläggare redovisas de personer som ska effektuera aktiviteten. Under ska den anges som dokumenterats i sredovisningssystemet. Övrigt I slutet på dokumentet under rubriken Kvalitet redovisas de krav på kvalitet som ska uppfyllas när det gäller hantering av olika slag av ärenden. Fördelningen av en på de olika områdena redovisas under rubriken Tidfördelning. Arbetsen hos olika handläggare redovisas under rubriken Tillgänglig. 3 (44)

5 PLAN- OCH BYGGLAGEN Omfattning Plan- och bygglagen och dess följdförfattningar Tillsynsbehov Objektskategori Antal Frekvens Totalt antal aktiviteter/år Ansökningar om bygglov etc. OVK Hissar Skyddsrum Tillsyn Totalt: Aktualitet Handläggare Bygglovsprövning 1200 Pågår JH, CHP, RV Bygganmälan 4000 Pågår AH, LJ, RV OVK 600 Pågår AH, LJ, RV Tillsyn över hissar 40 Ej påbörjat AH, LJ, RV Skyddsrumshandläggning 100 Pågår RV Ovårdade tomter och hus 300 Påbörjat JH, CHP, LJ, IL, RS, LS, RV Projekt 0 Kontroll av tillgängligheten i befintliga offentliga rum i de tre kommunerna Totalt: 6320 Uppdrag från Vägvisaren 80 Ej påbörjat AH, LJ, CHP, RV 89,9 4 (44)

6 BRANDFARLIGA VAROR Omfattning Lag om brandfarliga och explosiva varor och Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor Tillsynsbehov Objektskategori Antal Frekvens Oljecisterner Vid behov Övriga tillståndspliktiga verksamheter 2007 Tillstånd för förvaring och hantering av brandfarliga varor Oljecisterner Information (oljecisterner) Totalt antal aktiviteter/år Vid behov Totalt: 0 0 Handläggs med stöd av Lag om brandfarliga och explosiva varor Registrera och bedöma inkomna besiktningar Handlägga inkommande anmälningar om nya cisterner Aktualitet Handläggare 1000 Pågår AH, LJ, RV 100 Pågår IR, PB, VM 100 Pågår IR, PB, VM Totalt: 1500 Projektanställning Projekt 0 Inventera förekommande cisterner i Töreboda och Gullspångs kommuner Inventera, informera, registrera, och kontakta tänkbara innehavare 300 Ej påbörjat 14,1 5 (44)

7 MILJÖBALKEN Omfattning Miljöbalkens olika kapitel om miljöövervakning, områdesskydd, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, enskilt dricksvatten, förorenade områden, vattenverksamhet, jordbruk, kemiska produkter och avfall. Övergripande 2007 Aktualitet Handläggare Verksamhetsplanering för år Delta i arbetsgrupp 40 Pågår LS 2008 för Miljösamverkan Remiss om kommande projekt 8 Klart LS + övriga Projekt 0 Reviderade taxor för prövning De nuvarande taxorna revideras med anledning av förut- och tillsyn enligt miljöbalken sättningar (ändrad bilaga till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Omklassning av miljöfarliga verksamheter Totalt: Ej påbörjat 300 Påbörjas i dec LS IR, IL, RS, LS 28,5 6 (44)

8 Miljöövervakning Tillsynsbehov Objektskategori Antal Frekvens Totalt antal aktiviteter/år Luft i Väst/Urban 1 Årligen 40 Vänerns Vattenvårdsförbund 1 Årligen 2 Tidans Vattenförbund 1 Årligen 2 Inventeringar 1 Årligen 2 Miljöläget (årlig redovisning av miljöövervakning 1 Årligen 4 i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner) Referensmätning gammastrålning i Mariestads, ggr/år 1 3 Töreboda och Gullspångs kommuner Information om miljöförhållandena i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 1 Årligen 3 Totalt: Objekt Luftmätningar Luft i Västs mätprogram (en urban bakgrundsstation samt en regional bakgrundsstation i Mariestad). I alla tre kommunerna sker mätning av partiklar med passiva provtagare under vintern. Luftvårdsförbundet har en årlig informationsdag. Luft i Väst arbetsgrupp (3-4 möten per år) Förbundet har en egen spridningsberäkningsmodell vilken bör kompletteras med uppgifter om större utsläppspunkter och trafikflöden. Passiv partikelmätning på Nygatan i Mariestad (12 filterbyten) Kortsmätning av partiklar (troligtvis) i de tre kommunerna under vintern med passiva provtagare i gatunivå på ett antal punkter. En årsrapport över utförda mätningar tas fram för att bl.a. läggas ut på kommunens hemsida. Hand- Aktualitet läggare 90 Pågår SB, HM 30 Pågår SB, HM 60 Pågår SB, HM 12 Pågår SB, HM 20 Klart SB, HM 24 Klart i dec HM 1 Mätning var 7:e månad 7 (44)

9 Vattenvårdsförbund och vattenförbund Mätprogram för sjöar i Töreboda Miljöläget i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Grundvatteninventering (SGU) Referensmätning gammastrålning i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Rutiner för referensmätning av gammastrålning i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Information i övrigt Vänerns vattenvårdförbund (en informationsdag + läsning av rapport) Tidans vattenförbund (läsning av rapport) Gullspångsälvens vattenvårdsförbund (en informationsdag + läsning av rapport) Norra Vätterns vattenvårdsförbund (en informationsdag + läsning av rapport) Ta fram förslag till nytt mätprogram för antal sjöar i Töreboda Provtagning vid ett antal tillfällen En årsrapport över utförda mätningar tas fram för att bl.a. läggas ut på aktuella hemsidor. Registrering av större grundvattenförekomster i kommunen 12 Klart HM 4 Klart HM 12 Klart HM, RS 12 Klart IL, HM 60 Klart IL 60 Klart IL 120 Klart HM 16 Ej påbörjat HM Mäta och rapportera 16 Pågår SB, HM Ta fram rutiner för mätning i de tre aktuella kommunerna Förfrågningar från skolelever och allmänhet m.m. Totalt: Pågår HM 8 Ej påbörjat SB, HM 80,2 8 (44)

10 Områdesskydd Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år Vattenskyddsområden 6 Vid behov 6 Kommunala reservat 1 Vid behov 2 Strandskyddsobjekt? Vid ansökan? 2007 Vattenskyddsområden Kommunala reservat Övriga naturreservat etc. Strandskyddsdispenser Totalt: 7 8 Omfattar ev. klagomål och prövning av ansökningar Aktualisering av gällande vattenskyddsområden i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Det finns i nuläget 2 kommunalt reservat (Ekudden och Sandviken i Mariestad). Reservatet Gullspångsälven är statligt men kommunen och Länsstyrelsen har delat förvaltningsansvaret. Högsåsen är idag statligt men ska, vid ett eventuellt utvidgande, övergå till att vara kommunalt reservat. För dessa reservat har förvaltningen tillsynsansvar samt arbetar med rådgivning kring skötselfrågor. För Gullspångsälven kan det även vara praktiskt arbete med skyltning m.m. De flesta reservaten är Länsstyrelsens tillsynsansvar. Tiden för handläggning av dessa ärenden redovisas under rubriken Naturvård nedan. Omfattar ansökningar om dispens Projekt 0 Rutiner för handläggning av strandskyddsdispenser Gullspångs och Töreboda kommuner har sedan igare delegation på viss handläggning av dispenser. Mariestads kommun kan komma att få denna uppgift under 2007 Totalt: 320 Aktualitet Handläggare 40 Ej påbörjat VJ, LS 120 Pågår VJ, LS 40 Pågår HM 0 - HM 80 Pågår JH, LS, HM 40 Pågår JH, LS, HM 98,2 9 (44)

11 Miljöfarliga verksamheter Tillsynsbehov Verksamheter 2 Antal objekt Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år Tillståndspliktiga (A) verksamheter som är 2 Varje år 6 Länsstyrelsens tillsynsobjekt Metsä Tissue AB (Katrinefors bruk) 1 Varje år 4 GEA 1 Varje år 2 Tillståndspliktiga (B) verksamheter som är 10 Varje år 30 Länsstyrelsens tillsynsobjekt Soptippar 3 Varje år 9 Avloppsreningsverk 3 Varje år 9 Jasico, AB 1 Varje år 3 Daloc AB och Daloc Trädörrar 2 Varje år 6 Törbolack 1 Varje år 3 Tillståndspliktiga (B) verksamheter 13 Varje år 40 Polyuretantillverkning 4 Varje år 12 Polyestertillverkning 2 Varje år 6 Hamnar 2 Varje år 6 Verkstadsindustrier 2 Varje år 6 Katrinefors Kraftvärme AB 1 Varje år 4 Lyrestads Gjuteri 1 Varje år 3 Vänerply 1 Varje år 3 Anmälningspliktiga (C) verksamheter med Varje år bedömt större tillsynsbehov SCA Packaging Sweden AB 1 Varje år 3 Fordonstvättar Varje år Avloppsreningsverk Vartannat år Meyers Kemiska AB 1 Vartannat år 1 Skrotar 3 Vartannat år 3 Anmälningspliktiga (C) verksamheter Vart 3:e år Anmälningspliktiga (C) verksamheter utan Vid behov 20 behov av återkommande tillsyn (t.ex. skjutbanor, vindkraftverk) U-verksamheter med behov av återkommande tillsynsbesök Vart 3:e år U-verksamheter utan behov av återkommande tillsyn Vid behov Totalt: A- och B-anläggningar (Länsstyrelsens tillsynsansvar): K-fors, Bångahagen och Mariestads Avloppsreningsverk i Mariestads kommun Samtliga B-objekt i Töreboda kommun Hand- Aktualitet läggare 54 Pågår LS 144 Pågår IR, IL, RS, LS 2 Specificering i blå fält under huvudfältet 10 (44)

12 B-anläggningar (exkl. djurhållare; Miljö- och Byggnadsförvaltningens tillsynsansvar) Tillståndsprövning (B-anläggningar) C-anläggningar Anmälningsärenden (C-anläggningar) U-anläggningar Avloppsreningsverken i Hova och Gullspång samt Odenslunds soptipp i Gullspångs kommun 48 Ej påbörjat Övertagande av tillsynsansvar 16 Ej påbörjat Granskning miljörapporter, tillsynsbesök, uppföljning m.m. Aktuella är Entropi, Nimbus, Mariestads Avloppsreningsverk, vindkraftverk, UW-Elast m.fl. Granskning ev. årsrapporter, tillsynsbesök, uppföljning m.m. Tillsynsbesök, uppföljning m.m. Tillsynsbesök, uppföljning m.m. LS, RS, VM IL, RS, LS 224 Pågår IR, IL, RS, LS 200 Pågår IL, LS 120 Pågår IR, IL, RS, LS, VM 320 Pågår IR, IL, RS, LS, VM 740 Pågår IR, IL, RS, LS, VM Projekt 0 Policys för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Fordonstvättar 40 Projekt 2008 Dagvattenpolicy 120 Ej påbör- Fordonstvättar Avloppsreningsverk Fullfölja f.d. projekt inom Miljösamverkan för samtliga kommuners fordonstvättar Fullfölja f.d. projekt inom Miljösamverkan för samtliga kommuners avloppsreningsverk Projekt inom Miljösamverkan som främst innebär att en tillsynshandledning ska tas fram Totalt: 2450 jat 240 Projekt Ej påbörjat LS, IR, IL IL, RS, LS IR, IL, RS, LS LS, RS, VM 24 Klart IL, RS, LS Energiproduktion i fjärrvärmeanläggningar 224,4 11 (44)

13 Miljöbalkstillsyn - övrigt Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Värmepumpar vid behov Enskilda avlopp 3 vid behov Gasåterföring årligen 2007 Värmepumpar Enskilda avlopp Tillståndsprövning (Enskilda avlopp) Anmälningsärenden (Enskilda avlopp) Gasåterföring på bensinstationer Antal aktiviteter/år Totalt: 0 0 Aktualitet Handläggare Omfattar berg-, grundvatten- 50 Pågår SB, VJ och jordvärme Handlägga inkomna klagomål 10 Pågår PB, SB, etc. VJ Handlägga inkomna ansökningar 300 Pågår PB, SB, om nya enskilda av- VJ lopp Handlägga inkomna anmälningar 60 Pågår PB, SB, om ändring av enskilda VJ avlopp Registrera och granska inkomna 12 Pågår IR, LS besiktningsprotokoll Projekt 0 Enskilda avlopp Integrera de allmänna råden i rutinerna (klassning av skyddsnivåer i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner samt entreprenörsutbildning) Policys för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Friaån Brommösund Medverka för sanering i tätbebyggelser med otillfredsställande vatten- och avloppslösningar (se exempellistan till höger) 100 Pågår PB, SB, VJ Enskilda avlopp 24 Ej påbörjat PB, SB, VJ Pågående internt projekt om enskilda avlopp m.m. 0 Tidigast 2009 PB, SB, VJ Pågående kommunalt projekt 100 Pågår PB, SB, om enskilda avlopp m.m. JH Halna-Åsen 120 Pågår JH, VJ, LS Delebäck Ej påbörjat RS, PB, SB, VJ Delebäckstorp Ej påbörjat RS, PB, SB, VJ Nunnestad Pågår RS, PB, SB, VJ Hulan Ej påbörjat RS, PB, SB, VJ Otterberget Ej påbörjat RS, PB, SB, VJ 3 Med enskilda avlopp avses här < 25 pe 12 (44)

14 Ålesund Ej påbörjat Totalt: 776 RS, PB, SB, VJ 269,3 13 (44)

15 Hälsoskydd Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Lokaler för utbildning (förskolor, skolor, körskolor vart tredje år etc.) Lokaler för vård och omsorg vart tredje år Samlingslokaler vart femte år Bostäder vid klagomål Bassängbad (inomhus) varje år Bassängbad (utomhus) varje år Solarier, hudvård, frisör, massage och liknande, vart tredje år stickande behandling Campingplatser vart annat år Tillfälligt boende (hotell, vandrarhem etc.) vid klagomål Småbåtshamnar inkl. gästhamnar vart tredje år Strandbad varje år Idrottsanläggningar vart tredje år Radon varje år Kommunala föreskrifter till skydd för människors varje år hälsa och miljön 2007 Antal aktiviteter/år Totalt: 0 0 Aktualitet Handläggare Lokaler för utbildning (förskolor, Handlägga inkomna klagomål 60 Pågår SB, PB skolor, körskolor etc.) och anmälningar. Aktuellt med att kräva mätning av radon samt bevaka efterlevnaden av kvalitetskraven på skolorna. Lokaler för vård och omsorg Handlägga inkomna klagomål 40 Pågår SB, PB och anmälningar. Hygienlokaler Handlägga inkomna klagomål 40 Pågår ER, VM och anmälningar Idrottsanläggningar Handlägga inkomna klagomål 8 Pågår SB, PB och anmälningar Tillfälligt boende (camping, Handlägga inkomna klagomål 40 Pågår SB, PB hotell etc.) och anmälningar Bostadsklagomål Handlägga inkomna klagomål 100 Pågår IR, SB, PB, ER Bassängbad (utomhus) Handlägga inkomna klagomål 30 Pågår SB, VJ och anmälningar samt ta ut prov Bassängbad (inomhus) Handlägga inkomna klagomål 50 Pågår SB, VJ och anmälningar samt ta ut prov vid klagomål etc. Införa nya rutiner för den normala tillsynen. Strandbad Handlägga inkomna klagomål och anmälningar 32 Ej påbörjat SB, VJ Ta ut prov och rapportera till Naturvårdsverket. 60 Pågår SB, VJ 14 (44)

16 Radon Förmedla provtagningsutrustning, yttra sig över bidragsansökningar m.m. 20 Pågår IR, SB, VJ Vedeldning Handlägga inkomna klagomål 40 Ej påbörjat Kommunala föreskrifter till Handlägga inkomna klagomål 10 Ej påbörjat skydd för människors hälsa samt inkomna ansökningar och miljön Polisremisser Yttrande över ansökningar om begagnande av offentlig plats eller allmän sammankomst Projekt 0 Vedeldning Anta en gemensam policy om vedeldning för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Grundmaterialet finns framtaget sedan igare. Viss uppföljning under året. Radon i skolor, hos dagbarnvårdare etc. Radon i egna hem samt i flerbostadshus Krav på mätningar där sådana inte utförts samt uppföljning i om av förelägganden där så behövs. Uppföljning och fortsättning av den mätkampanj som startade i Mariestads kommun under Totalt: 935 SB IR, SB, PB, ER, VM, UM 80 Pågår SB, PB, ER, VM 40 Ej påbörjat SB, Konsult 85 Pågår IR, SB, VJ 200 Pågår IR, SB, VJ (44)

17 Enskilt dricksvatten Tillsynsbehov Antal aktiviteter/år Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Enskilda brunnar vid behov Gravida brunnar Enskilt dricksvatten Totalt: Aktualitet Handläggare Förmedla provtagningsmaterial m.m. 30 Pågår PB, VJ Ändra kriterier för gratis prov 8 Klart PB Förmedla provtagningsmaterial 50 Pågår PB, VJ m.m. Projekt 0 Upphandla analyser för enskilt Samordna med upphandling 20 Ej påbörjat LS dricksvatten för Tekniska förvaltningen Socialstyrelsen kommer under 2007 att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt om vattenkvaliteten i enskilda brunnar 40 Pågår IA Miljö- och byggnadsförvaltningen kommer att verka för att analysresultat blir tillgängliga från Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Det krävs dock att brunnsinnehavarna tillåter det. Totalt: 148 8,6 16 (44)

18 Förorenade områden Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år Identifierade förorenade områden (mark eller byggnader) 100 vid behov Cisternområdet vid Strandvägen Sjöstaden (Mariestads hamnområde) GEA (Klass 1-objekt) Otterbäckens hamnområde (Klass 1-objekt) Flamman (Shell Stockholmsvägen) Övriga objekt PCB-fogar i byggnader (hänskjuts till 2008) Totalt: Aktualitet Handläggare Aktuellt med undersökning 32 Ej påbörjat HM, IR och ev. sanering under året Aktuellt med undersökning 48 Ej påbörjat HM, IR och ev. sanering Aktuellt med undersökning 12 Klart för i RS och ev. sanering år Aktuellt med undersökning 8 Klart för i RS och ev. sanering år Pågående undersökningar 10 Pågår IR, HM Ett antal inkommande underrättelser om markförorening inkommer varje år samt info om förhållande på fastighet. Inventering samt granskning av inlämnade slutrapporter om sanering 80 Pågår IR, IL, RS, LS 0 - IR, HM Projekt 0 Förorenade områden vid 16 Klart IA pågående verksamheter Totalt: 184 Syftet med kampanjen är att komma igång med och arbeta med förorenade områden vid pågående verksamheter. För att alla ska ha möjlighet att delta i kampanjen blir inriktningen inte en särskild bransch, utan istället fritt val av verksamhet. 85,5 17 (44)

19 Vattenverksamhet Tillsynsbehov Vattenverksamhet omfattas inte av Miljö- och Byggnadsförvaltningens direkta tillsynsansvar utan ansvaret ligger på Länsstyrelsen. Antal aktiviteter/år Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Vattenkraftverk 9 Vid behov 10 Totalt: Totalt: 36 jat Aktualitet Mariestads kommun:! Stadskvarnens Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat! Katrinefors Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat! Ullervads Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat! Trilleholms Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat Gullspångs kommun: 0! Gullspångsälvens Kraftverjat Bevakning 4 Ej påbör- Töreboda kommun: 0! Bellefors Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat! Vräkefors Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat! Moholms Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat! Lagerfors Kraftverk Bevakning 4 Ej påbör- Handläggare IL, RS IL, RS IL, RS IL, RS IL, RS IL, RS IL, RS IL, RS IL, RS 3 18 (44)

20 Jordbrukets miljöpåverkan Omfattar såväl skötseln av jordbruksmarken som lantbrukets miljöfarliga verksamhet. Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år B-anläggningar (med djur) 6 varje år 12 C-anläggningar (med djur) 21 vartannat år 20 U-anläggningar (med djur) 650 vart tredje år 440 Lantbruk med åkerareal > 5 ha utan djurhållning 700 vart tredje år Skötsel av jordbruksmark Lantbruk med djurhållare Klagomål Totalt: Omfattar lagring och spridning av gödsel samt hållande av grön mark Omfattar primärt gödselhantering men även nedskräpning Aktualitet 789 Pågår SC 90 Pågår SC Handläggare Miljötillsyn inom lantbruket 0 B-anläggningar Granskning miljörapporter, 60 Pågår SC tillsynsbesök, uppföljning m.m. Tillståndsprövning Aktuella är Vadsbo Mjölk AB i 50 Pågår SC (B-anläggningar) Töreboda kommun, Månsagården i Käckestad och Frölunda i Mariestads kommun, Otterslätten i Gullspångs kommun C-anläggningar Granskning ev. årsrapporter, 112 Pågår SC tillsynsbesök, uppföljning m.m. Anmälningsärenden Tillsynsbesök, uppföljning 60 Pågår SC (C-anläggningar) m.m. Gödseldispenser Ny uppgift sedan Pågår SC Kontroll farmartankar Cisterntillsyn inom lantbruket 45 Pågår SC Rapportering tvärvillkor Rapportering till Länsstyrelsen 75 Pågår SC Samråd och Konferenser med Länsstyrelsen och Jordbruksverket Tillsynsvägledning från regional och central myndighet Projekt 0 Miljötillsyn på gårdar utan djur Förvaltningens insats blir att ta del av det material som tas fram och använda det i sin ordinarie tillsyn Totalt: Pågår SC 8 Ej påbörjat SC 49,7 19 (44)

21 Kemiska produkter Omfattning Kemikalietillsyn sker också inom ramen för den ordinarie miljö- och hälsoskyddstillsynen Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år Freon -anläggningar vid behov Tillverkare av kemiska produkter 3 varje år 6 Tillstånd för gifthantering 1 varje år 2 Övrig försäljning av kemiska produkter 62 var tredje år 20 Verksamheter med förbrukning av kemiska 900 var 5:e år 180 produkter Hushåll i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner vid behov Ansökan om bekämpningsmedelsspridning Anmälan om bekämpningsmedelsspridning Köldmediehantering inkl. årsrapportering Anmälningsärenden (Köldmediehantering) Totalt: Aktualitet Handläggare Handlar bl.a. om spridning 40 Pågår RS inom vattenskyddsområde, på lekplats m.m. Handlar bl.a. om spridning på 40 Pågår RS, LS golfbanor, idrottsplatser etc. Granska och registrera inkommande 100 Pågår VJ årsrapporter samt sammanställa resultatet i en årsrapport Handlägga inkomna anmälningsärenden 4 Pågår VJ Projekt 0 Säkerhetsdatablad Syftet med detta projekt inom Miljösamverkan är att förbättra företagens kemikaliearbete genom att se till att de har korrekta säkerhetsdatablad Bekämpningsmedelsöverlåtelse i detaljhandeln Totalt: Pågår året ut Nationellt tillsynsprojekt för år 2008 under ledning av Kemikalieinspektionen IR, UM, SC, IL, RS, LS 17,5 20 (44)

22 Avfall Omfattning Avfallstillsyn sker också inom ramen för prövning enligt plan- och bygglagen, i den ordinarie miljö- och hälsoskyddstillsynen samt i anslutning till livsmedels- och djurskyddskontrollen Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Återvinningsstationer årligen Försäljning dryckesförpackningar 500 vid behov Avfallsproducenter 2007 Antal aktiviteter/år Totalt: Aktualitet Handläggare Förlängt hämtningsintervall Omfattar tömning av grön tunna, slamavskiljare, fettavskiljare 560 Pågår SB, IL, RS och oljeavskiljare Egen tömning av slam Omfattar egen bortskaffning 16 Pågår SB, IL, RS Kompostering av hushållsavfall Omfattar egen kompostering 4 Pågår SB, IL, RS Kompostering av latrin Omfattar egen kompostering 20 SB, IL, Pågår RS Nedskräpning Klagomål på nedskräpning i naturen etc. 120 Pågår IA, SB, IL, RS, Eget omhändertagande av avfall Handläggning av inkommande klagomål i övrigt Renhållning Östra Värmland Försäljning dryckesförpackningar Information Eget bortskaffande av avfall exkl. kompostering av hushållsavfall Om askhantering, bristande sortering, överfulla kärl etc. Samverkan med Värmlandskommuner samt Gullspång om avfallsfrågor Nytt krav på retursystem för aluminiumburkar och PETflaskor Ta fram och ajourhålla broschyrer m.m. Projekt 0 Avfallsplanering och renhållningsföreskrifter Avfallsplanering och renhållningsföreskrifter Ny avfallsplan med tillhörande renhållningsföreskrifter ska tas fram för AÖS (omfattar bl.a. Töreboda) Ny avfallsplan med tillhörande renhållningsföreskrifter ska tas fram för Gullspång och Mariestad 8 Ej påbörjat LS SB, IL, RS 40 Pågår IA, SB, IL, RS, LS 30 Pågår LS, RS 0 - IA, SB, IL, RS, LS 16 Pågår LS 40 Pågår IL, RS, LS 80 Pågår IL, RS, LS 21 (44)

23 Totalt: (44)

24 NATURVÅRD Omfattning Miljö- och Byggnadsförvaltningens medverkan i planering av kommunens naturvårdande åtgärder Statliga naturreservat Kommunernas naturvårdsprojekt Aktualitet Handläggare Kalvöarna (reservatsutredning) 140 Klart för i HM år Brommö (reservatsutredning) Pågår HM Lugnåsberget (reservatsutredning) Ej påbörjat HM Logården Klart för i HM år Högsåsens naturreservat i 240 Pågår EA Gullspång (utformning av skötsel, skyltning m.m.) Gullspångslaxen (projektledning Pågår HM, RS samt bistånd vid admi- nistration av kommande naturreservat och uppföljningsåtgärder) Sjövandrande Tidanöring Pågår HM (projektledning, arbete med underlag till vattendom och information) Vassröjning vid Brommö och Blir klart i HM Hovden (rådgivning rörande dec åtgärder samt bistånd till projektledning) Sandvikens naturreservat Pågår HM (bistånd vid bildande av reservat, rekvisition av stadsbidrag, rådgivning vid åtgärder och skötsel samt bistånd till projektledning) Ekudden (medverkan vid utformningen Pågår HM av övergångszo- nen mellan bebyggelsen och Tegelängens våtmark) 5 mindre restaureringsinsatser av tätortsnära natur i Mariestad vilka leds av Kommunledningskontoret och där Miljö- och byggförvaltningen bistår med rådgivning Klart för i år HM 23 (44)

25 Statsbidrag till kommunal och lokal naturvård Biosfärområde Bistånd till utvecklingsarbete Samtal om natur (Mariestad) Inventeringar Naturvårdsplan för Mariestads kommun I de tre kommunerna pågår sammanlagt 7 projekt med statliga naturvårdsbidrag. Förvaltningen svarar av administration av bidragen inkl. årlig rapportering till Länsstyrelsen. Eventuell kan en ny ansökningsomgång komma under Om någon/några av kommunerna avser att i så fall söka kommer förvaltningen att få medverka i framtagandet av ansökan. Mariestads kommun samverkar med Götene och Lidköping kring bildandet av ett biosfärområde kring Vänerskärgården och Kinnekulle. Förvaltningens roll är att tillhandahålla underlagsmaterial. I samband med kommunernas fysiska planering efterfrågas underlagsmaterial från Miljö- och byggförvaltningen. Därtill kan frågor uppkomma i samband med att anläggningar för dagvatten byggs. Förvaltningen ingår även i en referensgrupp för arbete med en grönplan för Mariestads kommun och denna plan kommer troligtvis ut på remiss under våren/sommaren I Mariestads kommun träffas en grupp bestående av ideella föreningar och kommunala förvaltningar c:a 2 gånger per år för att diskutera frågor om natur- och kulturmiljö. Töreboda kommun ska genomföra en lövskogsinventering under Förvaltningen ansvarar för framtagande av anbudsunderlag, medverka vid utvärdering av anbud, administrera inventeringen samt lägga in resultat i en databas. Enligt den av Kommunfullmäktige antagna naturvårdsplanen har Miljö- och byggförvaltningen ett ansvar för vissa åtgärder, främst information, rådgivning samt delaktighet i arbetsgrupper. 80 Pågår EA, IL, HM 40 Pågår HM 80 Klart för i år HM 40 Pågår HM 480 Pågår IL 40 Klart HM 24 (44)

26 Remisser Informationsmaterial Information Miljö- och byggförvaltningen får då och då svara på remisser rörande naturvård från statliga myndigheter eller kommunledningarna. Det förekommer även enkäter av olika slag. Miljö- och byggförvaltningen samlar kunskap om naturförhållanden i de tre kommunerna i form av t.ex. rapporter från utförda undersökningar och inventeringar. En stor del av detta arbete är ajourhållande av GIS-skikt. Miljö- och byggförvaltningen lägger ut information om natur på kommunens hemsida. Det förekommer även förfrågningar om naturförhållanden från allmänhet och skolelever. Totalt: Pågår HM 160 Pågår EA, HM 20 Pågår EA, HM 327,8 25 (44)

27 LIVSMEDEL Omfattning EG-förordningar om livsmedelslagstiftning (178/2002, /2004, 882/2004 m.fl.), Livsmedelslagen inkl. det dricksvatten som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30). Kontrollbehov Beräknad kontroll har gjorts utifrån den riskklassificering som ska ligger till grund för de avgifter som numera debiteras. Den enskilda och den sammanlagda kontrollen är redovisad utifrån kända uppgifter om de tre kommunernas livsmedelsanläggningar: Objektskategori 4 Antal Kontrollbehov timmar/år Industriell tillverkning av livsmedel Riskklass Riskklass Riskklass Totalt: Grossister och distributionsföretag Riskklass 1 2 Totalt: 1 2 Restauranger och andra storhushåll, konditorier och caféer, livsmedelsbutiker Restauranger och andra storhushåll 0 0 o Riskklass o Riskklass o Riskklass o Riskklass o Riskklass Konditorier 0 0 o Riskklass o Riskklass Caféer 0 0 o Riskklass o Riskklass o Riskklass Livsmedelsbutiker 0 0 o Riskklass o Riskklass o Riskklass o Riskklass Totala antalet objekt och sammanlagd kontroll Totalt 366 objekt i BR/MR idag; sannolikt c:a 500 objekt totalt i kommunerna 26 (44)

28 Objektskategori 5 Antal Kontrollbehov timmar/år Vattenverk Riskklass Riskklass Riskklass Riskklass Totala antalet objekt och sammanlagd kontroll Anmälningar Anmälan om misstänkt matförgiftning Övriga anmälningar (oredlighet etc.) Totala antalet anmälningar Sammanlagt kontrollbehov Summering av antal och kontrollen ovan Anläggningar där kontrollen ej beräknats Beräknat antal ytterligare anläggningar (ej i register idag) Totalt PIK-möten Samverkan mellan länets 49 kommuner Kommunsamverkan Skarabornerna Samverkan mellan kommu- i f.d. Skaraborgs län Livsmedelsanläggningar Samtliga ansökningar om godkännande som livsmedelsanläggning Samtliga anmälningar om registrering Marknader, tillfälliga arrangemang Provtagning av livsmedel Alla nya och pågående verksamheter som omfattas av krav på godkännande bör handläggas under året Alla nya och befintliga verksamheter som omfattas av krav på registrering bör handläggas under året Exempel härpå är Karlsholme vår- och höstmarknader, Skördefesten, Norsivalen, Sjötorps marknad och Lyrestadsdagarna i Mariestads kommun, Hova Riddarvecka i Gullspångs kommun samt Viken Runt och Skördefesten i Töreboda kommun. Omfattar samtliga livsmedelsanläggningar exkl. vattenverk Aktualitet 40 Pågår PB, VJ, ER 30 Pågår PB, VJ, ER 400 Pågår PB, VJ, ER, LS 400 Pågår PB, VJ, ER 200 Pågår PB, VJ, ER 200 Pågår PB, VJ, ER 5 Totalt 366 objekt i BR/MR idag; sannolikt c:a 500 objekt totalt i kommunerna 27 (44)

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 1(35) Plats och tid Mariehamn, kl. 09.00.12.15 Beslutande Sievert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Agneta Bergman (s) Lennart Davidsson (kd) Sven

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

KARTLÄGGNING AV VILLKOR FÖR FÖRETAGANDE INOM SVENSK JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSNÄRING RAPPORT

KARTLÄGGNING AV VILLKOR FÖR FÖRETAGANDE INOM SVENSK JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSNÄRING RAPPORT Avsedd för Konkurrenskraftsutredningen Dokumenttyp Rapport Datum Mars 2014 KARTLÄGGNING AV VILLKOR FÖR FÖRETAGANDE INOM SVENSK JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSNÄRING RAPPORT Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Exempelsamling för utredning av tillsynsbehov samt tillsynsplaner för länsstyrelsernas naturvårdsarbete

Exempelsamling för utredning av tillsynsbehov samt tillsynsplaner för länsstyrelsernas naturvårdsarbete Eempelsamling för utredning av tillsynsbehov samt tillsynsplaner för länsstyrelsernas naturvårdsarbete Det som avskräcker från brott är inte i första hand straffet utan risken att upptäckas Henrik Forssblad,

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav

Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav Är det inte mat snart? Tiden det tar att uppfylla branschens och myndigheternas administrativa krav för en representativ

Läs mer

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15 Lägesrapport Sveriges miljökvalitetsmål 15 God Bebyggd Miljö - situationen i Blekinge län och dess kommuner 1 God Bebyggd miljö 2005 Författare: Utgivare: Anette Löfgren och Kristina Stark Länsstyrelsen

Läs mer

Livsmedelsinspektörernas arbetssituation

Livsmedelsinspektörernas arbetssituation LANDSKAPSARKITEKTUR TRÄDGÅRD VÄXTPRODUKTIONSVETENSKAP Rapportserie Livsmedelsinspektörernas arbetssituation - en resultatsammanställning Katarina Horn af Rantzien Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi

Läs mer