Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007"

Transkript

1 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

2 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND... 2 FÖRKLARINGAR... 2 PLAN- OCH BYGGLAGEN... 4 BRANDFARLIGA VAROR... 5 MILJÖBALKEN... 6 ÖVERGRIPANDE... 6 MILJÖÖVERVAKNING... 7 OMRÅDESSKYDD... 9 MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER MILJÖBALKSTILLSYN - ÖVRIGT HÄLSOSKYDD ENSKILT DRICKSVATTEN FÖRORENADE OMRÅDEN VATTENVERKSAMHET JORDBRUKETS MILJÖPÅVERKAN KEMISKA PRODUKTER AVFALL NATURVÅRD LIVSMEDEL AGENDA 21 INKL. FOLKHÄLSA TOBAKSLAGEN DJURSKYDD UTVECKLING EXTERNT UTVECKLINGSARBETE ADMINISTRATION ÖVRIGT KVALITET KVALITETSMÅL REGLER FÖR FAKTURERING HANDLÄGGNING AV LÖPANDE ÄRENDEN TIDFÖRDELNING TILLGÄNGLIG TID

3 INLEDNING Grund Denna plan beskriver dels en aktualiserad utredning kring tillsyns- och kontrollbehovet, dels planerad verksamhet främst under året 2007 men även i visa stycken tillsyn och kontroll som planeras för kommande år. Planen är indelad i ett antal områden som representerar de olika uppgifter som Miljö- och byggnadsnämnden är myndighet för eller i övrigt engagerad i. Dessutom särredovisas planerad administration. Planen ska, när den är antagen, utgöra grunden i ett sredovisningssystem i förvaltningens ärendehanteringssystem (Miljö- och Byggreda). I det systemet ska en i den här planen fördelas och efterhand redovisas och då per handläggare. Förvaltningen har valt att här inte särredovisa kansliets (tre assistenttjänster). De omfattas alltså heller inte av krav på bokföring i redovisningssystemet. Förklaringar Tillsynsutredningen Under rubriken Tillsynsbehov återfinns de objekt och de normala aktiviteter som förvaltningen bedömer behöver utföras varje år: Den långsiktiga målsättningen med arbetet redovisas också här. Mer utförligt kring motiven till varför olika uppgifter utförs redovisas i den separata verksamhetsplanen för Miljö- och byggnadsnämnden. Tillsynsbehov Långsiktig målsättning för arbetet: Objektskategori Antal Frekvens Totalt antal aktiviteter/år Totalt: 0 0 Tillsyns- och kontrollplaneringen Under denna rubrik redovisas vilka aktiviteter som förvaltningen bedömer kan och bör hinnas med. En uppskattning har också gjorts av hur mycket som kan eller bör läggas ned på dessa aktiviteter: 2007 Aktualitet Handläggare Totalt: 0 Under Aktualitet redovisas om aktiviteten ännu inte har påbörjats, pågår eller är klar. 2 (44)

4 Under Handläggare redovisas de personer som ska effektuera aktiviteten. Under ska den anges som dokumenterats i sredovisningssystemet. Övrigt I slutet på dokumentet under rubriken Kvalitet redovisas de krav på kvalitet som ska uppfyllas när det gäller hantering av olika slag av ärenden. Fördelningen av en på de olika områdena redovisas under rubriken Tidfördelning. Arbetsen hos olika handläggare redovisas under rubriken Tillgänglig. 3 (44)

5 PLAN- OCH BYGGLAGEN Omfattning Plan- och bygglagen och dess följdförfattningar Tillsynsbehov Objektskategori Antal Frekvens Totalt antal aktiviteter/år Ansökningar om bygglov etc. OVK Hissar Skyddsrum Tillsyn Totalt: Aktualitet Handläggare Bygglovsprövning 1200 Pågår JH, CHP, RV Bygganmälan 4000 Pågår AH, LJ, RV OVK 600 Pågår AH, LJ, RV Tillsyn över hissar 40 Ej påbörjat AH, LJ, RV Skyddsrumshandläggning 100 Pågår RV Ovårdade tomter och hus 300 Påbörjat JH, CHP, LJ, IL, RS, LS, RV Projekt 0 Kontroll av tillgängligheten i befintliga offentliga rum i de tre kommunerna Totalt: 6320 Uppdrag från Vägvisaren 80 Ej påbörjat AH, LJ, CHP, RV 89,9 4 (44)

6 BRANDFARLIGA VAROR Omfattning Lag om brandfarliga och explosiva varor och Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor Tillsynsbehov Objektskategori Antal Frekvens Oljecisterner Vid behov Övriga tillståndspliktiga verksamheter 2007 Tillstånd för förvaring och hantering av brandfarliga varor Oljecisterner Information (oljecisterner) Totalt antal aktiviteter/år Vid behov Totalt: 0 0 Handläggs med stöd av Lag om brandfarliga och explosiva varor Registrera och bedöma inkomna besiktningar Handlägga inkommande anmälningar om nya cisterner Aktualitet Handläggare 1000 Pågår AH, LJ, RV 100 Pågår IR, PB, VM 100 Pågår IR, PB, VM Totalt: 1500 Projektanställning Projekt 0 Inventera förekommande cisterner i Töreboda och Gullspångs kommuner Inventera, informera, registrera, och kontakta tänkbara innehavare 300 Ej påbörjat 14,1 5 (44)

7 MILJÖBALKEN Omfattning Miljöbalkens olika kapitel om miljöövervakning, områdesskydd, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, enskilt dricksvatten, förorenade områden, vattenverksamhet, jordbruk, kemiska produkter och avfall. Övergripande 2007 Aktualitet Handläggare Verksamhetsplanering för år Delta i arbetsgrupp 40 Pågår LS 2008 för Miljösamverkan Remiss om kommande projekt 8 Klart LS + övriga Projekt 0 Reviderade taxor för prövning De nuvarande taxorna revideras med anledning av förut- och tillsyn enligt miljöbalken sättningar (ändrad bilaga till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Omklassning av miljöfarliga verksamheter Totalt: Ej påbörjat 300 Påbörjas i dec LS IR, IL, RS, LS 28,5 6 (44)

8 Miljöövervakning Tillsynsbehov Objektskategori Antal Frekvens Totalt antal aktiviteter/år Luft i Väst/Urban 1 Årligen 40 Vänerns Vattenvårdsförbund 1 Årligen 2 Tidans Vattenförbund 1 Årligen 2 Inventeringar 1 Årligen 2 Miljöläget (årlig redovisning av miljöövervakning 1 Årligen 4 i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner) Referensmätning gammastrålning i Mariestads, ggr/år 1 3 Töreboda och Gullspångs kommuner Information om miljöförhållandena i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 1 Årligen 3 Totalt: Objekt Luftmätningar Luft i Västs mätprogram (en urban bakgrundsstation samt en regional bakgrundsstation i Mariestad). I alla tre kommunerna sker mätning av partiklar med passiva provtagare under vintern. Luftvårdsförbundet har en årlig informationsdag. Luft i Väst arbetsgrupp (3-4 möten per år) Förbundet har en egen spridningsberäkningsmodell vilken bör kompletteras med uppgifter om större utsläppspunkter och trafikflöden. Passiv partikelmätning på Nygatan i Mariestad (12 filterbyten) Kortsmätning av partiklar (troligtvis) i de tre kommunerna under vintern med passiva provtagare i gatunivå på ett antal punkter. En årsrapport över utförda mätningar tas fram för att bl.a. läggas ut på kommunens hemsida. Hand- Aktualitet läggare 90 Pågår SB, HM 30 Pågår SB, HM 60 Pågår SB, HM 12 Pågår SB, HM 20 Klart SB, HM 24 Klart i dec HM 1 Mätning var 7:e månad 7 (44)

9 Vattenvårdsförbund och vattenförbund Mätprogram för sjöar i Töreboda Miljöläget i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Grundvatteninventering (SGU) Referensmätning gammastrålning i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Rutiner för referensmätning av gammastrålning i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Information i övrigt Vänerns vattenvårdförbund (en informationsdag + läsning av rapport) Tidans vattenförbund (läsning av rapport) Gullspångsälvens vattenvårdsförbund (en informationsdag + läsning av rapport) Norra Vätterns vattenvårdsförbund (en informationsdag + läsning av rapport) Ta fram förslag till nytt mätprogram för antal sjöar i Töreboda Provtagning vid ett antal tillfällen En årsrapport över utförda mätningar tas fram för att bl.a. läggas ut på aktuella hemsidor. Registrering av större grundvattenförekomster i kommunen 12 Klart HM 4 Klart HM 12 Klart HM, RS 12 Klart IL, HM 60 Klart IL 60 Klart IL 120 Klart HM 16 Ej påbörjat HM Mäta och rapportera 16 Pågår SB, HM Ta fram rutiner för mätning i de tre aktuella kommunerna Förfrågningar från skolelever och allmänhet m.m. Totalt: Pågår HM 8 Ej påbörjat SB, HM 80,2 8 (44)

10 Områdesskydd Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år Vattenskyddsområden 6 Vid behov 6 Kommunala reservat 1 Vid behov 2 Strandskyddsobjekt? Vid ansökan? 2007 Vattenskyddsområden Kommunala reservat Övriga naturreservat etc. Strandskyddsdispenser Totalt: 7 8 Omfattar ev. klagomål och prövning av ansökningar Aktualisering av gällande vattenskyddsområden i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Det finns i nuläget 2 kommunalt reservat (Ekudden och Sandviken i Mariestad). Reservatet Gullspångsälven är statligt men kommunen och Länsstyrelsen har delat förvaltningsansvaret. Högsåsen är idag statligt men ska, vid ett eventuellt utvidgande, övergå till att vara kommunalt reservat. För dessa reservat har förvaltningen tillsynsansvar samt arbetar med rådgivning kring skötselfrågor. För Gullspångsälven kan det även vara praktiskt arbete med skyltning m.m. De flesta reservaten är Länsstyrelsens tillsynsansvar. Tiden för handläggning av dessa ärenden redovisas under rubriken Naturvård nedan. Omfattar ansökningar om dispens Projekt 0 Rutiner för handläggning av strandskyddsdispenser Gullspångs och Töreboda kommuner har sedan igare delegation på viss handläggning av dispenser. Mariestads kommun kan komma att få denna uppgift under 2007 Totalt: 320 Aktualitet Handläggare 40 Ej påbörjat VJ, LS 120 Pågår VJ, LS 40 Pågår HM 0 - HM 80 Pågår JH, LS, HM 40 Pågår JH, LS, HM 98,2 9 (44)

11 Miljöfarliga verksamheter Tillsynsbehov Verksamheter 2 Antal objekt Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år Tillståndspliktiga (A) verksamheter som är 2 Varje år 6 Länsstyrelsens tillsynsobjekt Metsä Tissue AB (Katrinefors bruk) 1 Varje år 4 GEA 1 Varje år 2 Tillståndspliktiga (B) verksamheter som är 10 Varje år 30 Länsstyrelsens tillsynsobjekt Soptippar 3 Varje år 9 Avloppsreningsverk 3 Varje år 9 Jasico, AB 1 Varje år 3 Daloc AB och Daloc Trädörrar 2 Varje år 6 Törbolack 1 Varje år 3 Tillståndspliktiga (B) verksamheter 13 Varje år 40 Polyuretantillverkning 4 Varje år 12 Polyestertillverkning 2 Varje år 6 Hamnar 2 Varje år 6 Verkstadsindustrier 2 Varje år 6 Katrinefors Kraftvärme AB 1 Varje år 4 Lyrestads Gjuteri 1 Varje år 3 Vänerply 1 Varje år 3 Anmälningspliktiga (C) verksamheter med Varje år bedömt större tillsynsbehov SCA Packaging Sweden AB 1 Varje år 3 Fordonstvättar Varje år Avloppsreningsverk Vartannat år Meyers Kemiska AB 1 Vartannat år 1 Skrotar 3 Vartannat år 3 Anmälningspliktiga (C) verksamheter Vart 3:e år Anmälningspliktiga (C) verksamheter utan Vid behov 20 behov av återkommande tillsyn (t.ex. skjutbanor, vindkraftverk) U-verksamheter med behov av återkommande tillsynsbesök Vart 3:e år U-verksamheter utan behov av återkommande tillsyn Vid behov Totalt: A- och B-anläggningar (Länsstyrelsens tillsynsansvar): K-fors, Bångahagen och Mariestads Avloppsreningsverk i Mariestads kommun Samtliga B-objekt i Töreboda kommun Hand- Aktualitet läggare 54 Pågår LS 144 Pågår IR, IL, RS, LS 2 Specificering i blå fält under huvudfältet 10 (44)

12 B-anläggningar (exkl. djurhållare; Miljö- och Byggnadsförvaltningens tillsynsansvar) Tillståndsprövning (B-anläggningar) C-anläggningar Anmälningsärenden (C-anläggningar) U-anläggningar Avloppsreningsverken i Hova och Gullspång samt Odenslunds soptipp i Gullspångs kommun 48 Ej påbörjat Övertagande av tillsynsansvar 16 Ej påbörjat Granskning miljörapporter, tillsynsbesök, uppföljning m.m. Aktuella är Entropi, Nimbus, Mariestads Avloppsreningsverk, vindkraftverk, UW-Elast m.fl. Granskning ev. årsrapporter, tillsynsbesök, uppföljning m.m. Tillsynsbesök, uppföljning m.m. Tillsynsbesök, uppföljning m.m. LS, RS, VM IL, RS, LS 224 Pågår IR, IL, RS, LS 200 Pågår IL, LS 120 Pågår IR, IL, RS, LS, VM 320 Pågår IR, IL, RS, LS, VM 740 Pågår IR, IL, RS, LS, VM Projekt 0 Policys för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Fordonstvättar 40 Projekt 2008 Dagvattenpolicy 120 Ej påbör- Fordonstvättar Avloppsreningsverk Fullfölja f.d. projekt inom Miljösamverkan för samtliga kommuners fordonstvättar Fullfölja f.d. projekt inom Miljösamverkan för samtliga kommuners avloppsreningsverk Projekt inom Miljösamverkan som främst innebär att en tillsynshandledning ska tas fram Totalt: 2450 jat 240 Projekt Ej påbörjat LS, IR, IL IL, RS, LS IR, IL, RS, LS LS, RS, VM 24 Klart IL, RS, LS Energiproduktion i fjärrvärmeanläggningar 224,4 11 (44)

13 Miljöbalkstillsyn - övrigt Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Värmepumpar vid behov Enskilda avlopp 3 vid behov Gasåterföring årligen 2007 Värmepumpar Enskilda avlopp Tillståndsprövning (Enskilda avlopp) Anmälningsärenden (Enskilda avlopp) Gasåterföring på bensinstationer Antal aktiviteter/år Totalt: 0 0 Aktualitet Handläggare Omfattar berg-, grundvatten- 50 Pågår SB, VJ och jordvärme Handlägga inkomna klagomål 10 Pågår PB, SB, etc. VJ Handlägga inkomna ansökningar 300 Pågår PB, SB, om nya enskilda av- VJ lopp Handlägga inkomna anmälningar 60 Pågår PB, SB, om ändring av enskilda VJ avlopp Registrera och granska inkomna 12 Pågår IR, LS besiktningsprotokoll Projekt 0 Enskilda avlopp Integrera de allmänna råden i rutinerna (klassning av skyddsnivåer i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner samt entreprenörsutbildning) Policys för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Friaån Brommösund Medverka för sanering i tätbebyggelser med otillfredsställande vatten- och avloppslösningar (se exempellistan till höger) 100 Pågår PB, SB, VJ Enskilda avlopp 24 Ej påbörjat PB, SB, VJ Pågående internt projekt om enskilda avlopp m.m. 0 Tidigast 2009 PB, SB, VJ Pågående kommunalt projekt 100 Pågår PB, SB, om enskilda avlopp m.m. JH Halna-Åsen 120 Pågår JH, VJ, LS Delebäck Ej påbörjat RS, PB, SB, VJ Delebäckstorp Ej påbörjat RS, PB, SB, VJ Nunnestad Pågår RS, PB, SB, VJ Hulan Ej påbörjat RS, PB, SB, VJ Otterberget Ej påbörjat RS, PB, SB, VJ 3 Med enskilda avlopp avses här < 25 pe 12 (44)

14 Ålesund Ej påbörjat Totalt: 776 RS, PB, SB, VJ 269,3 13 (44)

15 Hälsoskydd Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Lokaler för utbildning (förskolor, skolor, körskolor vart tredje år etc.) Lokaler för vård och omsorg vart tredje år Samlingslokaler vart femte år Bostäder vid klagomål Bassängbad (inomhus) varje år Bassängbad (utomhus) varje år Solarier, hudvård, frisör, massage och liknande, vart tredje år stickande behandling Campingplatser vart annat år Tillfälligt boende (hotell, vandrarhem etc.) vid klagomål Småbåtshamnar inkl. gästhamnar vart tredje år Strandbad varje år Idrottsanläggningar vart tredje år Radon varje år Kommunala föreskrifter till skydd för människors varje år hälsa och miljön 2007 Antal aktiviteter/år Totalt: 0 0 Aktualitet Handläggare Lokaler för utbildning (förskolor, Handlägga inkomna klagomål 60 Pågår SB, PB skolor, körskolor etc.) och anmälningar. Aktuellt med att kräva mätning av radon samt bevaka efterlevnaden av kvalitetskraven på skolorna. Lokaler för vård och omsorg Handlägga inkomna klagomål 40 Pågår SB, PB och anmälningar. Hygienlokaler Handlägga inkomna klagomål 40 Pågår ER, VM och anmälningar Idrottsanläggningar Handlägga inkomna klagomål 8 Pågår SB, PB och anmälningar Tillfälligt boende (camping, Handlägga inkomna klagomål 40 Pågår SB, PB hotell etc.) och anmälningar Bostadsklagomål Handlägga inkomna klagomål 100 Pågår IR, SB, PB, ER Bassängbad (utomhus) Handlägga inkomna klagomål 30 Pågår SB, VJ och anmälningar samt ta ut prov Bassängbad (inomhus) Handlägga inkomna klagomål 50 Pågår SB, VJ och anmälningar samt ta ut prov vid klagomål etc. Införa nya rutiner för den normala tillsynen. Strandbad Handlägga inkomna klagomål och anmälningar 32 Ej påbörjat SB, VJ Ta ut prov och rapportera till Naturvårdsverket. 60 Pågår SB, VJ 14 (44)

16 Radon Förmedla provtagningsutrustning, yttra sig över bidragsansökningar m.m. 20 Pågår IR, SB, VJ Vedeldning Handlägga inkomna klagomål 40 Ej påbörjat Kommunala föreskrifter till Handlägga inkomna klagomål 10 Ej påbörjat skydd för människors hälsa samt inkomna ansökningar och miljön Polisremisser Yttrande över ansökningar om begagnande av offentlig plats eller allmän sammankomst Projekt 0 Vedeldning Anta en gemensam policy om vedeldning för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Grundmaterialet finns framtaget sedan igare. Viss uppföljning under året. Radon i skolor, hos dagbarnvårdare etc. Radon i egna hem samt i flerbostadshus Krav på mätningar där sådana inte utförts samt uppföljning i om av förelägganden där så behövs. Uppföljning och fortsättning av den mätkampanj som startade i Mariestads kommun under Totalt: 935 SB IR, SB, PB, ER, VM, UM 80 Pågår SB, PB, ER, VM 40 Ej påbörjat SB, Konsult 85 Pågår IR, SB, VJ 200 Pågår IR, SB, VJ (44)

17 Enskilt dricksvatten Tillsynsbehov Antal aktiviteter/år Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Enskilda brunnar vid behov Gravida brunnar Enskilt dricksvatten Totalt: Aktualitet Handläggare Förmedla provtagningsmaterial m.m. 30 Pågår PB, VJ Ändra kriterier för gratis prov 8 Klart PB Förmedla provtagningsmaterial 50 Pågår PB, VJ m.m. Projekt 0 Upphandla analyser för enskilt Samordna med upphandling 20 Ej påbörjat LS dricksvatten för Tekniska förvaltningen Socialstyrelsen kommer under 2007 att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt om vattenkvaliteten i enskilda brunnar 40 Pågår IA Miljö- och byggnadsförvaltningen kommer att verka för att analysresultat blir tillgängliga från Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Det krävs dock att brunnsinnehavarna tillåter det. Totalt: 148 8,6 16 (44)

18 Förorenade områden Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år Identifierade förorenade områden (mark eller byggnader) 100 vid behov Cisternområdet vid Strandvägen Sjöstaden (Mariestads hamnområde) GEA (Klass 1-objekt) Otterbäckens hamnområde (Klass 1-objekt) Flamman (Shell Stockholmsvägen) Övriga objekt PCB-fogar i byggnader (hänskjuts till 2008) Totalt: Aktualitet Handläggare Aktuellt med undersökning 32 Ej påbörjat HM, IR och ev. sanering under året Aktuellt med undersökning 48 Ej påbörjat HM, IR och ev. sanering Aktuellt med undersökning 12 Klart för i RS och ev. sanering år Aktuellt med undersökning 8 Klart för i RS och ev. sanering år Pågående undersökningar 10 Pågår IR, HM Ett antal inkommande underrättelser om markförorening inkommer varje år samt info om förhållande på fastighet. Inventering samt granskning av inlämnade slutrapporter om sanering 80 Pågår IR, IL, RS, LS 0 - IR, HM Projekt 0 Förorenade områden vid 16 Klart IA pågående verksamheter Totalt: 184 Syftet med kampanjen är att komma igång med och arbeta med förorenade områden vid pågående verksamheter. För att alla ska ha möjlighet att delta i kampanjen blir inriktningen inte en särskild bransch, utan istället fritt val av verksamhet. 85,5 17 (44)

19 Vattenverksamhet Tillsynsbehov Vattenverksamhet omfattas inte av Miljö- och Byggnadsförvaltningens direkta tillsynsansvar utan ansvaret ligger på Länsstyrelsen. Antal aktiviteter/år Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Vattenkraftverk 9 Vid behov 10 Totalt: Totalt: 36 jat Aktualitet Mariestads kommun:! Stadskvarnens Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat! Katrinefors Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat! Ullervads Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat! Trilleholms Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat Gullspångs kommun: 0! Gullspångsälvens Kraftverjat Bevakning 4 Ej påbör- Töreboda kommun: 0! Bellefors Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat! Vräkefors Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat! Moholms Kraftverk Bevakning 4 Ej påbörjat! Lagerfors Kraftverk Bevakning 4 Ej påbör- Handläggare IL, RS IL, RS IL, RS IL, RS IL, RS IL, RS IL, RS IL, RS IL, RS 3 18 (44)

20 Jordbrukets miljöpåverkan Omfattar såväl skötseln av jordbruksmarken som lantbrukets miljöfarliga verksamhet. Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år B-anläggningar (med djur) 6 varje år 12 C-anläggningar (med djur) 21 vartannat år 20 U-anläggningar (med djur) 650 vart tredje år 440 Lantbruk med åkerareal > 5 ha utan djurhållning 700 vart tredje år Skötsel av jordbruksmark Lantbruk med djurhållare Klagomål Totalt: Omfattar lagring och spridning av gödsel samt hållande av grön mark Omfattar primärt gödselhantering men även nedskräpning Aktualitet 789 Pågår SC 90 Pågår SC Handläggare Miljötillsyn inom lantbruket 0 B-anläggningar Granskning miljörapporter, 60 Pågår SC tillsynsbesök, uppföljning m.m. Tillståndsprövning Aktuella är Vadsbo Mjölk AB i 50 Pågår SC (B-anläggningar) Töreboda kommun, Månsagården i Käckestad och Frölunda i Mariestads kommun, Otterslätten i Gullspångs kommun C-anläggningar Granskning ev. årsrapporter, 112 Pågår SC tillsynsbesök, uppföljning m.m. Anmälningsärenden Tillsynsbesök, uppföljning 60 Pågår SC (C-anläggningar) m.m. Gödseldispenser Ny uppgift sedan Pågår SC Kontroll farmartankar Cisterntillsyn inom lantbruket 45 Pågår SC Rapportering tvärvillkor Rapportering till Länsstyrelsen 75 Pågår SC Samråd och Konferenser med Länsstyrelsen och Jordbruksverket Tillsynsvägledning från regional och central myndighet Projekt 0 Miljötillsyn på gårdar utan djur Förvaltningens insats blir att ta del av det material som tas fram och använda det i sin ordinarie tillsyn Totalt: Pågår SC 8 Ej påbörjat SC 49,7 19 (44)

21 Kemiska produkter Omfattning Kemikalietillsyn sker också inom ramen för den ordinarie miljö- och hälsoskyddstillsynen Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år Freon -anläggningar vid behov Tillverkare av kemiska produkter 3 varje år 6 Tillstånd för gifthantering 1 varje år 2 Övrig försäljning av kemiska produkter 62 var tredje år 20 Verksamheter med förbrukning av kemiska 900 var 5:e år 180 produkter Hushåll i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner vid behov Ansökan om bekämpningsmedelsspridning Anmälan om bekämpningsmedelsspridning Köldmediehantering inkl. årsrapportering Anmälningsärenden (Köldmediehantering) Totalt: Aktualitet Handläggare Handlar bl.a. om spridning 40 Pågår RS inom vattenskyddsområde, på lekplats m.m. Handlar bl.a. om spridning på 40 Pågår RS, LS golfbanor, idrottsplatser etc. Granska och registrera inkommande 100 Pågår VJ årsrapporter samt sammanställa resultatet i en årsrapport Handlägga inkomna anmälningsärenden 4 Pågår VJ Projekt 0 Säkerhetsdatablad Syftet med detta projekt inom Miljösamverkan är att förbättra företagens kemikaliearbete genom att se till att de har korrekta säkerhetsdatablad Bekämpningsmedelsöverlåtelse i detaljhandeln Totalt: Pågår året ut Nationellt tillsynsprojekt för år 2008 under ledning av Kemikalieinspektionen IR, UM, SC, IL, RS, LS 17,5 20 (44)

22 Avfall Omfattning Avfallstillsyn sker också inom ramen för prövning enligt plan- och bygglagen, i den ordinarie miljö- och hälsoskyddstillsynen samt i anslutning till livsmedels- och djurskyddskontrollen Tillsynsbehov Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Återvinningsstationer årligen Försäljning dryckesförpackningar 500 vid behov Avfallsproducenter 2007 Antal aktiviteter/år Totalt: Aktualitet Handläggare Förlängt hämtningsintervall Omfattar tömning av grön tunna, slamavskiljare, fettavskiljare 560 Pågår SB, IL, RS och oljeavskiljare Egen tömning av slam Omfattar egen bortskaffning 16 Pågår SB, IL, RS Kompostering av hushållsavfall Omfattar egen kompostering 4 Pågår SB, IL, RS Kompostering av latrin Omfattar egen kompostering 20 SB, IL, Pågår RS Nedskräpning Klagomål på nedskräpning i naturen etc. 120 Pågår IA, SB, IL, RS, Eget omhändertagande av avfall Handläggning av inkommande klagomål i övrigt Renhållning Östra Värmland Försäljning dryckesförpackningar Information Eget bortskaffande av avfall exkl. kompostering av hushållsavfall Om askhantering, bristande sortering, överfulla kärl etc. Samverkan med Värmlandskommuner samt Gullspång om avfallsfrågor Nytt krav på retursystem för aluminiumburkar och PETflaskor Ta fram och ajourhålla broschyrer m.m. Projekt 0 Avfallsplanering och renhållningsföreskrifter Avfallsplanering och renhållningsföreskrifter Ny avfallsplan med tillhörande renhållningsföreskrifter ska tas fram för AÖS (omfattar bl.a. Töreboda) Ny avfallsplan med tillhörande renhållningsföreskrifter ska tas fram för Gullspång och Mariestad 8 Ej påbörjat LS SB, IL, RS 40 Pågår IA, SB, IL, RS, LS 30 Pågår LS, RS 0 - IA, SB, IL, RS, LS 16 Pågår LS 40 Pågår IL, RS, LS 80 Pågår IL, RS, LS 21 (44)

23 Totalt: (44)

24 NATURVÅRD Omfattning Miljö- och Byggnadsförvaltningens medverkan i planering av kommunens naturvårdande åtgärder Statliga naturreservat Kommunernas naturvårdsprojekt Aktualitet Handläggare Kalvöarna (reservatsutredning) 140 Klart för i HM år Brommö (reservatsutredning) Pågår HM Lugnåsberget (reservatsutredning) Ej påbörjat HM Logården Klart för i HM år Högsåsens naturreservat i 240 Pågår EA Gullspång (utformning av skötsel, skyltning m.m.) Gullspångslaxen (projektledning Pågår HM, RS samt bistånd vid admi- nistration av kommande naturreservat och uppföljningsåtgärder) Sjövandrande Tidanöring Pågår HM (projektledning, arbete med underlag till vattendom och information) Vassröjning vid Brommö och Blir klart i HM Hovden (rådgivning rörande dec åtgärder samt bistånd till projektledning) Sandvikens naturreservat Pågår HM (bistånd vid bildande av reservat, rekvisition av stadsbidrag, rådgivning vid åtgärder och skötsel samt bistånd till projektledning) Ekudden (medverkan vid utformningen Pågår HM av övergångszo- nen mellan bebyggelsen och Tegelängens våtmark) 5 mindre restaureringsinsatser av tätortsnära natur i Mariestad vilka leds av Kommunledningskontoret och där Miljö- och byggförvaltningen bistår med rådgivning Klart för i år HM 23 (44)

25 Statsbidrag till kommunal och lokal naturvård Biosfärområde Bistånd till utvecklingsarbete Samtal om natur (Mariestad) Inventeringar Naturvårdsplan för Mariestads kommun I de tre kommunerna pågår sammanlagt 7 projekt med statliga naturvårdsbidrag. Förvaltningen svarar av administration av bidragen inkl. årlig rapportering till Länsstyrelsen. Eventuell kan en ny ansökningsomgång komma under Om någon/några av kommunerna avser att i så fall söka kommer förvaltningen att få medverka i framtagandet av ansökan. Mariestads kommun samverkar med Götene och Lidköping kring bildandet av ett biosfärområde kring Vänerskärgården och Kinnekulle. Förvaltningens roll är att tillhandahålla underlagsmaterial. I samband med kommunernas fysiska planering efterfrågas underlagsmaterial från Miljö- och byggförvaltningen. Därtill kan frågor uppkomma i samband med att anläggningar för dagvatten byggs. Förvaltningen ingår även i en referensgrupp för arbete med en grönplan för Mariestads kommun och denna plan kommer troligtvis ut på remiss under våren/sommaren I Mariestads kommun träffas en grupp bestående av ideella föreningar och kommunala förvaltningar c:a 2 gånger per år för att diskutera frågor om natur- och kulturmiljö. Töreboda kommun ska genomföra en lövskogsinventering under Förvaltningen ansvarar för framtagande av anbudsunderlag, medverka vid utvärdering av anbud, administrera inventeringen samt lägga in resultat i en databas. Enligt den av Kommunfullmäktige antagna naturvårdsplanen har Miljö- och byggförvaltningen ett ansvar för vissa åtgärder, främst information, rådgivning samt delaktighet i arbetsgrupper. 80 Pågår EA, IL, HM 40 Pågår HM 80 Klart för i år HM 40 Pågår HM 480 Pågår IL 40 Klart HM 24 (44)

26 Remisser Informationsmaterial Information Miljö- och byggförvaltningen får då och då svara på remisser rörande naturvård från statliga myndigheter eller kommunledningarna. Det förekommer även enkäter av olika slag. Miljö- och byggförvaltningen samlar kunskap om naturförhållanden i de tre kommunerna i form av t.ex. rapporter från utförda undersökningar och inventeringar. En stor del av detta arbete är ajourhållande av GIS-skikt. Miljö- och byggförvaltningen lägger ut information om natur på kommunens hemsida. Det förekommer även förfrågningar om naturförhållanden från allmänhet och skolelever. Totalt: Pågår HM 160 Pågår EA, HM 20 Pågår EA, HM 327,8 25 (44)

27 LIVSMEDEL Omfattning EG-förordningar om livsmedelslagstiftning (178/2002, /2004, 882/2004 m.fl.), Livsmedelslagen inkl. det dricksvatten som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30). Kontrollbehov Beräknad kontroll har gjorts utifrån den riskklassificering som ska ligger till grund för de avgifter som numera debiteras. Den enskilda och den sammanlagda kontrollen är redovisad utifrån kända uppgifter om de tre kommunernas livsmedelsanläggningar: Objektskategori 4 Antal Kontrollbehov timmar/år Industriell tillverkning av livsmedel Riskklass Riskklass Riskklass Totalt: Grossister och distributionsföretag Riskklass 1 2 Totalt: 1 2 Restauranger och andra storhushåll, konditorier och caféer, livsmedelsbutiker Restauranger och andra storhushåll 0 0 o Riskklass o Riskklass o Riskklass o Riskklass o Riskklass Konditorier 0 0 o Riskklass o Riskklass Caféer 0 0 o Riskklass o Riskklass o Riskklass Livsmedelsbutiker 0 0 o Riskklass o Riskklass o Riskklass o Riskklass Totala antalet objekt och sammanlagd kontroll Totalt 366 objekt i BR/MR idag; sannolikt c:a 500 objekt totalt i kommunerna 26 (44)

28 Objektskategori 5 Antal Kontrollbehov timmar/år Vattenverk Riskklass Riskklass Riskklass Riskklass Totala antalet objekt och sammanlagd kontroll Anmälningar Anmälan om misstänkt matförgiftning Övriga anmälningar (oredlighet etc.) Totala antalet anmälningar Sammanlagt kontrollbehov Summering av antal och kontrollen ovan Anläggningar där kontrollen ej beräknats Beräknat antal ytterligare anläggningar (ej i register idag) Totalt PIK-möten Samverkan mellan länets 49 kommuner Kommunsamverkan Skarabornerna Samverkan mellan kommu- i f.d. Skaraborgs län Livsmedelsanläggningar Samtliga ansökningar om godkännande som livsmedelsanläggning Samtliga anmälningar om registrering Marknader, tillfälliga arrangemang Provtagning av livsmedel Alla nya och pågående verksamheter som omfattas av krav på godkännande bör handläggas under året Alla nya och befintliga verksamheter som omfattas av krav på registrering bör handläggas under året Exempel härpå är Karlsholme vår- och höstmarknader, Skördefesten, Norsivalen, Sjötorps marknad och Lyrestadsdagarna i Mariestads kommun, Hova Riddarvecka i Gullspångs kommun samt Viken Runt och Skördefesten i Töreboda kommun. Omfattar samtliga livsmedelsanläggningar exkl. vattenverk Aktualitet 40 Pågår PB, VJ, ER 30 Pågår PB, VJ, ER 400 Pågår PB, VJ, ER, LS 400 Pågår PB, VJ, ER 200 Pågår PB, VJ, ER 200 Pågår PB, VJ, ER 5 Totalt 366 objekt i BR/MR idag; sannolikt c:a 500 objekt totalt i kommunerna 27 (44)

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-09-05 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-09-05 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-03-22 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-03-22 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2008

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2008 2008-11-04 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2008 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2008-11-04 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...2

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE MOTALA KOMMUN 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23, 24 gäller fr o m 2009-03-01. Taxa för prövning och tillsyn

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 014-01-1 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 014-11-7. Gäller från och med 015-01-01 Bilaga 1 prövningsavgifter enligt Miljöbalken 014-0-13

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 1.2

Laholms kommuns författningssamling 1.2 Laholms kommuns författningssamling 1.2 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Laholms kommun; meddelade av kommunfullmäktige den 29 april 2004, 62 1. Med stöd av 9 kap. 7-8

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, 23. Föreskrifterna gäller fr.o.m. 2008-03-26. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-05-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 1 (10) 2005-06-13 31. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente 2015 nr 2 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-12 Gäller from den 2015-04-01 Ersätter KFS 2000/10

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Sandvikens kommun, meddelade av kommunfullmäktige den 2 februari 2003.

Läs mer

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. KFS 412 Antagen i KF 2002-08-26 92, Reviderad KF 2009-06-22, 113 Gäller fr om 2009-05-25 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Med stöd av 9 kap. 7-8 och

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Titel: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 1 (4) Id nr: 8:0 Typ: Föreskrifter Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2005-09-14 Uppdateras: Lokala föreskrifter

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ antagen av kommunfullmäktige 1984-02-23, 60, ändring i kommunfullmäktige 1990-10-25, 202, 2004-06-17, 84 och den 16 juni 2005, 95 Med stöd

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ 1 (4) Antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2002, 24 Dnr: 90/00-830 Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden den 5 februari 2007, 10 Reviderad av kommunfullmäktige den 23 september 2009, 131 Dnr: 645/09-830

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2007 10:1 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Med stöd av 9 kap 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40, 42-44

Läs mer

Oskarshamns kommun. Bilaga 1, TAXOR

Oskarshamns kommun. Bilaga 1, TAXOR 1 Bilaga 1, AXOR De fasta avgifterna baseras på timavgiften multiplicerad med det för varje verksamhetsslag aktuella tillsynsbehovet i timmar enligt principen n = 609 x h. En handläggnings-/besöksavgift

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 820:1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagna av kommunfullmäktige 1986-09-18 ändrade 1988-06-16 och 2003-01-16 Gäller fr o m 2003-01-16

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 212 1993-03-29, 39 1999-12-20, 111 2008-11-24, 129 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Föreskrifterna meddelades av

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Gäller från den 1 januari 2015

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Gäller från den 1 januari 2015 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Gäller från den 1 januari 2015 Meddelade av kommunfullmäktige den 24 november 2014 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommuns föreskrifter om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Upplands Väsby kommun; beslutade den 22 maj 2006

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun 2(5) Med stöd av 9 kapitlet 7 och 11-13 miljöbalken (1998:808), 13, 39-40 och 43-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Vimmerby kommun Vimmerby kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i kommunen 08FS 2001:16 Utkom från trycket den 16 mars 2001 Kommunfullmäktige i

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/17 Miljönämnden Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 2/13 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Beställare

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Diarienr: 2012-00283, antagen av KF 2013-02-27 12 Miljöreda: MM 12/1134 Upprättad av bygg- och miljöenheten 2012-12-03 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2(5) Lokala föreskrifter

Läs mer

små dricksvattenanläggningar

små dricksvattenanläggningar Information gällande små dricksvattenanläggningar Från 1 januari 2015 ska alla dricksvattenanläggningar registreras som en egen anläggning. Detta häfte ger information om vad som krävs och vilka handlingar

Läs mer

DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND.

DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND. 1 (16) 2015-09-21 Dnr 2015.3301 DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND. Gäller från och med 2015-09-21 2 (16) Miljöbalken 1 Allmänt Rätt att besluta om tillstånd/dispens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Föreskrift Dokumentansvarig

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Härryda kommun,

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala föreskrifter för att skydda människor och miljön Föreskrift 2000-04-17,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2004-05-27, 95, att gälla fr o m 2004-07-01 Ändring antagen av kommunfullmäktige 2007-11-29, 170, 171, att gälla fr o m 2008-02-01 Lokala föreskrifter

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Styrdokument Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 2.01) Antagen av kommunfullmäktige, 38 Beslutshistorik Antagna av kommunfullmäktige,

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning.

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos kommunens livsmedelsenhet.

Läs mer

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen Revisionsrapport* Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen Vaggeryds kommun Januari 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 Kf 50/2000 Ks/K 2000.10128 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 1/2013 Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Verksamhetsåret 2013 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2012. Årsredovisning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2012. Årsredovisning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden s handling 3/2012 Årsredovisning Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Ekonomisk översikt och finansiell analys... 3 1.2 Personal... 3 1.3 Framtiden...

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling 1 (3) Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i Uppsala kommun beslutade av kommunfullmäktige den 26 januari 2004, 33. Uppsala kommunfullmäktige föreskriver

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Staffanstorps kommun stadsbyggnad Miljö

Dokumenthanteringsplan Staffanstorps kommun stadsbyggnad Miljö Dokumenthanteringsplan Staffanstorps kommun stadsbyggnad Miljö verksamhet/aktivitet: Handlägger, bland annat, tillsynsärenden, anmälan om värmepump, anmälan om livsmedelsverksamhet, årsrapporter för köldmedia

Läs mer

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden Från lantbrukare till butiksägare Förenkla för kombinatörer på landsbygden 1 Bonde söker förenkling Förenklingsforum Många företag har kontakt med kommunen när det gäller tillämpning av regler, till exempel

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress Information Sida 1 av 3 Gällande regler: LIVSFS 2005:20 (föreskrifter om hygien) och 2001:30 (föreskrifter om dricksvatten) Mer information om tillämpningen av reglerna återfinns i bilaga till blanketten.

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 2014-01-22 Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet

Läs mer