Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s)"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(21) Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby ande Nils Ingmar Thorell (fp) Anders P Petersson (s) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s) Håkan Robertsson (s) Angela Leyton (v) Anne-Grethe Sunnhagen (m) Gudrun Johansson (sd) Robin Jonasson (m) Mats Roxling (m) Tj ers för Peter Lindström (rp) Anders L Petersson (c) Till och med 96 Christoffer Stenström (m) Tj ers för Anders L Petersson (c) från och med 97 Åke Tärntoft (c) Niels Elley (mp) Malin Norfall (s) Tomas Lund (sd Övriga deltagare: Lena Brorsdotter, Tommy Johansson, Annbritt Olsson Övriga deltagare, delvis: Elizabeth Olsson, Lena Israelsson Utses att justera: Håkan Robertsson Justeringens plats och tid: Stadshuset, Ronneby , kl Sekreterare: Annbritt Olsson Paragrafer: Ordförande: Justerande: Nils Ingmar Thorell Håkan Robertsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Fritid- och kulturnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunledningsenheten Annbritt Olsson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(21) Innehållsförteckning 93 Organisationsförslag gällande Fritid- och kulturförvaltningen 94 Förslag till budgetplan Sammanträdesplan för Kallinge Folkets Hus Förening ansöker om tilläggsbidrag 97 Hasselstad BK överklagar tidigare beslut avseende ansökan av driftsbidrag Ronneby Bollklubb ansöker om bidrag avseende Brunnsvallgrillens om- och utbyggnad med mera Dagvattendamm och flyttning av B-plan gällande Brunnsvallen 100 Begäran om remissyttrande angående revisionsrapport om ärendehantering och investeringsprocess avseende "Ridhuset" Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag från Robert Furlong angående smart fritidsanläggning för unga mellan 15 och 19 år Socialdemokratiska gruppen genom Håkan Robertsson lämnar följande förslag till ändrade principer för uthyrning av Kulturcentrum Förändring av attesträtt 104 Delegationsbeslut 105 Delgivningsärenden

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(21) 106 Information och rapporter 20 21

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(21) 2011/ Organisationsförslag gällande Fritid- och kulturförvaltningen sunderlag 1 Handling Organisationsförslag gällande Fritid- och kulturförvaltningen Sammanfattning Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om Fritid- och kulturförvaltningens organisation. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Anders P Petersson, S, Håkan Robertsson, S, Claes Diurhuus, M, Anne-Grethe Sunnhagen, M, ersättare Christoffer Stenström, M och Åke Tärntoft, C. Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet.

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(21) 2011/12 94 Förslag till budgetplan sunderlag 1 Handling Förslag till budgetplan för Fritid- och turistenheten Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson redovisar förslag till budgetplan Sammanfattning Budgetmaterialet består av följande: Verksamhetsmål, riktlinjer och direktiv Beskrivning av befintliga resurser och verksamhetsmått Disposition av plan Sammandrag av internbudget Redovisning av förslag som kan kräva en utökad budgetram Investeringsplan Textunderlag jämte verksamhetsmått till budgetberedning och till kommunens officiella budgetplan Budgetmaterialet är behandlat i Fritids- och kulturnämnden den 9/ Uppdaterad lönerevision 2011 ( ) Behandlat i KS budgetberedning (uppdrag att återkomma med nytt förslag till väsentliga disp och ramreduc) KS budgetberedning (omarbetat tjänstemannaförslag presenterades) FoK , omarbetat tjänstemannaförslag reviderades ytterligare en gång (sid 7,8,9) Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Claes Diurhuus, M, Anders P Petersson, S, Anders L Petersson, C, ersättare Christoffer Stenström, M och Robin Jonasson, M. Yrkanden Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, yrkar att 1: Verksamhetsmål, riktlinjer och direktiv bordläggs till nästa sammanträde. Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, yrkar att under ramreduktion avslå punkt 5 vad gäller anläggningsbidrag 85 tkr, avslå punkt 6 vad gäller anslag till turism 250 tkr, bifalla punkterna 3 och 7. Istället ska personalanslaget minskas med 335 tkr. Andre vice ordförande Håkan Robertsson, S, yrkar att punkterna 5, 6 och 7 i förslag till ramreduktion utgår.

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(21) Propositionsordning 1 Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP ställer proposition på att bordlägga avsnitt1. Verksamhetsmål, riktlinjer och direktiv och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller förslaget. Propositionsordning 2 Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP ställer proposition på framförda förslag vad gäller punkt 3 och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller ordförandes förslag. Propositionsordning 3 Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP ställer proposition på framförda förslag vad gäller punkt 4 och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller förslaget från ordförande och andre vice ordförande Håkan Robertsson, S. Propositionsordning 4 Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP ställer proposition på framförda förslag vad gäller punkt 5 och finner att Fritid- och kulturnämnden avslår förslaget från Håkan Robertsson, S. Propositionsordning 5 Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP ställer proposition på att personalanslaget ska minskas med 335 tkr och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller förslaget. Fritid- och kulturnämnden beslutar bordlägga avsnitt 1. Verksamhetsmål, riktlinjer och direktiv, 3. Förslag till budget samt dispositioner avslå punkt 5, minskat anslag till anläggningsstöd 85 tkr, avslå punkt 6 minskat anslag för turism 250 tkr samt minska anslaget till personalkostnader med 335 tkr i enlighet med bilaga 1. Exp: Ekonomienheten Tommy Johansson

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(21) 2011/2 95 Sammanträdesplan för 2012 sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag till sammanträdestider för Fritidoch kulturnämnden för Handling Förslag till sammanträdestider för Fritidoch kulturnämnden 2012 Sammanfattning Fritid- och kulturnämndens presidium lämnar följande förslag till sammanträdestider för Torsdagen den 2 februari Torsdagen den 8 mars Torsdagen den 12 april Torsdagen den 17 maj Torsdagen den 7 juni Torsdagen den 13 september Torsdagen den 11 oktober Torsdagen den 8 november Torsdagen den 6 december Sammanträdena börjar kl om inget annat anges. Förslag till beslut Fritid- och kulturnämnden beslutar fastställa sammanträdesdagar i enlighet med förslaget. Fritid- och kulturnämnden beslutar fastställa sammanträdesdagar i enlighet med förslaget med tillägget att torsdagen den 17 maj 2012 blir ett heldagssammanträde. Exp: Fritid- och kulturnämndens ledamöter och ersättare Kommunledningsförvaltningen

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(21) 2011/25 96 Kallinge Folkets Hus Förening ansöker om tilläggsbidrag sunderlag 1 Handling Kallinge Folkets Hus Förening ansöker om tilläggsbidrag 2 Handling Kallinge Folkets Hus ansöker om tilläggsbidrag, Kallinge Folkets Hus Verksamhetschef Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag avseende Kallinge Folkets Hus Förening ansöker om tilläggsbidrag. Sammanfattning Ansökan om ett tilläggsbidrag på kr har inkommit från Kallinge Folkets Hus Förening. Bedömning Kallinge Folkets Hus Föreningen har 2011 grundat på kostnader för 2010 fått ett bidrag på kr. Enligt Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer och vissa andra ideella organisationers lokala verksamhet i Ronneby kommun kan bidrag kan sökas för arrendekostnader, räntekostnader, fastighetskostnader som kallhyra, värme och el, försäkring, fastighetsskatt samt kostnader för vatten och avlopp. Kallinge Folkets Hus Förening söker ett tilläggsbidrag för personalkostnader som inte är bidragsgrundande. Förslag till beslut Fritids- och kulturnämnden beslutar att avslå Kallinge Folkets Hus Förenings ansökan om tilläggsbidrag. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Anders L Petersson, C, Håkan Robertsson, S, Åke Tärntoft, C och Anne-Grethe Sunnhagen, M. Fritids- och kulturnämnden beslutar att avslå Kallinge Folkets Hus Förenings ansökan om tilläggsbidrag. Exp: Kallinge Folkets Hus

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(21) 2011/25 97 Hasselstad BK överklagar tidigare beslut avseende ansökan av driftsbidrag sunderlag 1 Handling Hasselstad BK skrivelse angående driftsbidrag 2 Handling Hasselstad BK överklagar tidigare beslut avseende ansökan av driftsbidrag, Hasselstad BK Verksamhetschef Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag avseende Hasselstad BK:s överklagan av tidigare beslut gällande ansökan av driftsbidrag. Sammanfattning En skrivelse har inkommit från Hasselstad BK i vilken de vill överklaga det beslut som Fritids- och kulturnämnden fattade Skrivelsen är ställd till Fritids- och kulturnämnden och får väl mer betraktas som en omprövning av beslutet. Bedömning Hasselstad BK är registrerad som en idrottsförening i Ronneby kommun och för ideella föreningar som inte är föreningar som driver samlingslokaler gäller enligt, Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer och vissa andra ideella organisationers lokala verksamhet i Ronneby kommun, pkt 1.1 Rätt till bidrag följande: under bidragsåret ha haft minst 10 medlemmar och genomfört minst 10 verksamhetstillfälle för åldersgruppen 7-20 år, Hasselstad BK har ingen ungdomsverksamhet enligt ovan, däremot har de bouleverksamhet för äldre medlemmar och enligt inlämnad skrivelse används klubblokalen som samlingslokal av Hasselstads Samhällsförening. Således finns möjligheten att lokalen överlåts tillsamhällsföreningen och de ansöker om driftbidrag för samlingslokal och inte som nu att Hasselstad BK som inte har verksamhet som är bidragsgrundande söker för en klubblokal. Förslag till beslut Fritids- och kulturnämnden beslutar att avslå Hasselstad BK:s överklagan. Fritids- och kulturnämnden beslutar att avslå Hasselstad BK:s överklagan. Exp: Hasselstad BK

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(21) 2011/25 98 Ronneby Bollklubb ansöker om bidrag avseende Brunnsvallgrillens om- och utbyggnad med mera sunderlag 1 Handling Ronneby Bollklubb ansöker om bidrag avseende Brunnsvallgrillens om- och utbyggnad med mera 2 Handling Ronneby BK ansöker om bidrag avseende Brunnsvallsgrillens om- och utbyggnad med mera, Ronneby BK, Ronneby BK Verksamhetschef Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag gällande Ronneby Bollklubbs ansökan om bidrag avseende Brunnsvallgrillens om- och utbyggnad med mera. Sammanfattning Ronneby Bollklubb har inkommit med en skrivelse till Ronneby kommun, Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidskontoret. Bollklubben beskriver sin verksamhet i Brunnsvallsområdet och gör sedan i skrivelsen en framställan i tre delar enligt följande: A) Avloppsfrågan för Brunnsvallsgrillen. B) Markfrågan avseende Brunnsvallsgrillen, den står på ofri grund, marken ägs av Ronneby kommun. C) Ronneby Bollklubb vill bygga om Brunsvallsgrillsbyggnaden tillklubblokal och ansöker för detta ändamål om största möjliga bidrag. Bollklubben beräknar kostnaden för ombyggnaden till kr. Bedömning A) När det gäller avloppsfrågan, även om avlopp inte tillhör Fritids- och kulturnämndens verksamhetsområde är detta ett särskilt ärende som varit uppe för åtgärd i Fritids- och kulturnämnden. Nämnden har föreslagit för Kommunstyrelsen att få disponera tkr av investeringsanslaget som är avsett för reparation av Brunnsvallens löparbanor. Denna reparation har skjutits på framtiden med hänsyn tagen till en föreslagen särskild utredning av Brunnsvallsområdet. B) Ronneby Bollklubb har ett arrendeavtal med Ronneby kommun avseende marken för Brunnsvallsgrillen. Bollklubbens motpart i kommunen i detta ärende är Miljö- och byggnadsnämnden (Samhällsbyggnadsenheten). Ärendet var uppe i KSAU med Stadsarkitekten David Gillanders som föredragande med biträde av Fritids- och turistchefen. Förslaget var då att kommunen löser in byggnaden och sedan hyr ut den som klubblokal till Ronneby BK. Förslaget lämnades utan åtgärd. Fritids- och kulturnämnden föreslår att markägarfrågan utreds av kommunstyrelsen i samband med den utredning som är föreslagen och är på väg att genomföras avseende Brunnsvallsområdet.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(21) C) Som framgår av skrivelsen så erfordras en omfattande ombyggnad av Brunnsvallgrillen för att den skall anpassas till en ändamålsenlig klubblokal. Fritids- och kulturnämnden disponerar i sitt anslag kr årligen för s k investeringsbidrag. Investeringar av den storlek som Ronneby BK söker bidrag för ryms inte inom ramen för Fritids- och kulturnämndens avdelade medel för detta ändamål. Förslag till beslut Fritids- och kulturnämnden översänder ärendet till Kommunstyrelsen samt Miljö- och byggnadsnämndens med hemställan om handläggning alternativt att Fritids- och kulturnämndens tilldelas ett anslag för att kunna bevilja Ronneby Bollklubb bidrag enligt ansökan. Fritids- och kulturnämnden beslutar att översända ärendet till Kommunstyrelsen samt Miljö- och byggnadsnämndens med hemställan om handläggning alternativt att Fritids- och kulturnämndens tilldelas ett anslag för att kunna bevilja Ronneby Bollklubb bidrag enligt ansökan. Exp: Ronneby Bollklubb Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(21) 2011/ Dagvattendamm och flyttning av B-plan gällande Brunnsvallen sunderlag 1 Handling Dagvattendamm och flyttning av B-plan gällande Brunnsvallen Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om förslag till dagvattendamm och flyttning av B- plan avseende Brunnsvallen. Sammanfattning Ronneby Miljö & Teknik AB:s ansvar för att ingen översvämning sker i området. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP och Håkan Robertsson, S. Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. Exp: Tommy Johansson

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(21) 2011/ Begäran om remissyttrande angående revisionsrapport om ärendehantering och investeringsprocess avseende "Ridhuset" sunderlag 1 Handling Förslag till yttrande Revisionsrapport "Granskning av ärendehantering och investeringsprocess avseende Ridhuset" 2 Handling Revisionsrapport om ärendehantering och investeringsprocess avseende "Ridhuset", Revisionen Verksamhetschef Per Engkvist lämnar följande förslag till remissyttrande avseende Revisionsrapport Granskning av ärendehantering och investeringsprocess avseende Ridhuset. Sammanfattning Ronneby kommuns förtroendevalda revisorer har låtit granska den ärendegången vad beträffar byggandet av Ridhuset. Förslag till yttrande Fritids- och kulturnämnden har inga andra kommentarer eller synpunkter av ärendehantering och investeringsprocessen än vad som framgår av revisionsrapportens pkt 4 Avslutande kommentarer. Fritid- och kulturnämnden beslutar i enligt med ovanstående yttrande. Exp: Revisionen

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(21) 2011/ Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag från Robert Furlong angående smart fritidsanläggning för unga mellan 15 och 19 år sunderlag 1 Handling Remissyttrande gällande Medborgarförslag från Robert Furlong gällande smart fritidsanläggning för unga mellan 15 och 19 år 2 Handling Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag från Robert Furlong angående smart fritidsanläggning för unga mellan 15 och 19 år, Sofie Ceder Verksamhetschef Per Engkvist lämnar följande remissyttrande avseende medborgarförslag från Robert Furlong gällande smart fritidsanläggning för unga mellan 15 och 19 år. Sammanfattning Robert Furlong har inkommit med medborgarförslag rörande öppnande av en smart fritidsanläggning för unga mellan 15 och 19 år. Förslaget bifogas. Förslaget är även remitterat till Utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Bygg- och fastighetsenheten. Yttrande Fritids- och turistenheten bedriver fritidsgårdsverksamhet på Bruket och i Kallingeskolan för högstadie- och gymnasieungdomar samt after-scool -verksamhet för mellanstadieungdomar, på Hjorthöjden har vi after-scool - verksamhet för mellanstadieungdomar. Fritids- och turistenheten har också två dagar i veckan personal, i samverkan med Utbildningsenheten, på högstadieskolan i Kallinge och på Snäckebacksskolan. Från och med 2011 har enheten också personal på Knut Hahnsskolan två dagar i veckan. Från och med i höst planerar Fritids- och turistenheten ha en av hallarna i Ronneby Sporthall öppen för aktiviteter för icke föreningsanslutna ungdomar på t ex fredagskvällar med fritidsledare på plats. Denna verksamhet om den faller väl ut skulle kunna utökas till att omfatta t ex även lördageftermiddagar/kvällar. Dessa aktiviteter kräver egentligen ett resurstillskott av framförallt personal men inledningsvis kommer det att lösas genom omplanering. Under de senaste åren har liknande förslag, som det nu inkomna förts fram, det vill säga en samlingsplats för ungdomar mellan 15 och 19 år. Ungdomarna själva har tagit upp det som ett förslag på Ungdomsforum, IOGT/NTO har fört fram det och har även haft caféverksamhet för ungdomar i denna ålder. Samma fråga har Kristina Valtersson (M) motionerat om och i motionen föreslaget en utredning. Med även Robert Furlongs medborgarförslag som grund bör således en utredning genomföras för att utröna om det finns behov av en särskild fritidsanläggning för denna åldersgrupp och var den i så fall skall ligga.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(21) Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Malin Norfall, S och Anne-Grethe Sunnhagen, M. Fritid- och kulturnämnden beslutar i enlighet med ovanstående yttrande. Exp: Kommunledningsförvaltningen

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(21) 2011/ Socialdemokratiska gruppen genom Håkan Robertssons lämnar följande förslag till ändrade principer för uthyrning av Kulturcentrum sunderlag 1 Handling Socialdemokratiska gruppen genom Håkan Robertsson lämnar följande förslag till änadrade principer för uthyrning av Kulturcentrum Sammanfattning Socialdemokratiska gruppen genom Håkan Robertsson lämnar följande förslag till ändrade principer för uthyrning av Kulturcentrum. Socialdemokratiska gruppen föreslår att hyreskostnad, i nivå enligt beslut av Kommunfullmäktige, alltid skall tas ut vid uthyrning av Kulturcentrum, även för föreningar som uppbär stöd från Fritidoch kulturnämnden, vilket inte görs idag. Detta innebär att arrangörerna blir fria att välja den lokal det tycker passar bäst för sitt arrangemang och inte ensidigt styrs till Kulturcentrum på grund av gratis hyra. Att låna ut lokaler gratis sneddriver konkurrensen och gör att det sätts krokben för exempelvis lokaluthyrande föreningar i kommunen. Samma tankar om konkurrensneutralitet måste också gälla vid uthyrning av exempel skolaulor. Vi föreslår dessutom att det i internbudgeten överförs en summa motsvarande bedömda hyresintäkter från administrationen till föreningspotten. Detta för att motverka att föreningslivet drabbas av den nya hyreskostnaden. Socialdemokratiska gruppen föreslår att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på ny konkurrensneutral hyrespolicy, som ett beslutsförslag med erforderliga internbudgetjusteringar, till nästkommande nämndsmöte. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Malin Norfall, S och Anne-Grethe Sunnhagen, M. Fritid- och kulturnämnden beslutar att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan. Exp: Fritid- och kulturförvaltningen

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(21) 2011/ Förändring av attesträtt Ekonom Elizabeth Olsson lämnar följande beslutsförslag avseende förändring av attesträtt. Sammanfattning Med anledning av att Fritid- och turistchef Per Engkvist slutat sin tjänst upphör hans attesträtt. Ny chef för Fritid- och kulturförvaltningen är Tommy Johansson som övertar denna attesträtt samt övergripande attesträtt. Förslag till beslut Attesträtten för Per Engkvist upphör och denna attesträtt övergår till Tommy Johansson från och med Dessutom tilldelas Tommy Johansson övergripande attesträtt över hela den nya organisationen för Fritid- och kulturnämndens verksamhetsområde. Fritid- och kulturnämnden beslutar att attesträtten för Per Engkvist upphör och denna attesträtt övergår till Tommy Johansson från och med Dessutom tilldelas Tommy Johansson övergripande attesträtt över hela den nya organisationen för Fritid- och kulturnämndens verksamhetsområde. Exp: Tommy Johansson Elizabeth Olsson Ekonomienheten

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(21) 2011/5 104 Delegationsbeslut Sammanfattning Delegationspärmen cirkulerade på mötet. Fritid- och kulturnämnden beslutar notera ärendet till protokollet.

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(21) 2011/ Delgivningsärenden 2011 sunderlag 1 Handling Anmodan från Kommunstyrelsens arbetsutskott att nämnderna gör en bedömning av det ekonomiska utfallet, att arbeta med att kostnadseffektivisera sina verksamheter med mera, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanfattning Protokollsutdrag, Kommunstyrelsens arbetsutskott 321/2011, tertialuppföljning per den 31 augusti Fritid- och kulturnämnden beslutar notera ärendet till protokollet.

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(21) 2011/3 106 Information och rapporter sunderlag 1 Handling Avtal mellan Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) och Ronneby kommun avseende återgivning av skyddade verk på Internet med mera 2 Handling Återrapport av beviljade projektmedel till textilprojektet > 39 <, Folkuniversitetet 3 Handling Förteckning över depositioner av Uno Svensson och Uno Svenssonsällskapet 4 Handling Brev till Parvaneh Svensson om Uno Svenssons konstverk som transporteras till Malmö 5 Handling Transport av konstverk från Ronneby till Malmö den 30 augusti 2011, Uno Svensson Sällskapet 6 Handling Brev till Parvaneh Svensson angående Uno Svenssons konstverk, Kirsti Emaus Sammanfattning Lena Israelsson från turistbyrån informerar om turistverksamheten i Ronneby kommun som ökat i år med 2,7 %. Restauranger, hotell och handel är mycket nöjda med sommarens resultat. Lena Israelsson informerar även om husbilstrafiken på Strandgatan där det dagtid passerar ca 30 husbilar per dag. Nils Ingmar Thorell har förslag om att vid kommunens infarter ha skyltar om vilka vänorter Ronneby kommun har. Kulturchef Lena Brorsdotter informerar om BUS-avtalet. Slutinventering av Gustav Arnolds konst har skett av praktikant Frida Skog. Rekommendation till coachföretag att istället för att använda bibliotekslokaler boka konferenslokaler, till exempel Ronneby Kunskapskälla eller Soft Center. Golvet på Biblioteket i Ronneby kommer att läggas om under Anders P Petersson vill ha information om antalet besökare som nyttjade Brunnsbadet samt redovisning av Jazz Bridge. Frågorna skickas vidare till Fritid- och kulturförvaltningen för utredning. Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om Kulturturism, konferens den 9 november kl Anmälan senast den 31 oktober Nämnden tog beslut om att tre personer ska närvara. Tommy Johansson fick i uppdrag att anmäla 3 personer till konferensen.

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(21) Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell FP, Claes Diurhuus, M, Håkan Robertsson, S, Anne-Margret Fransson, S, Christoffer Stenström, M, Åke Tärntoft, C, Malin Norfall, S och Anne- Grethe Sunnhagen, M. Fritid- och kulturnämnden beslutar notera information och rapporter till protokollet. Exp: Lena Brorsdotter Tommy Johansson

22 FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN FRITIDS- OCH TURISTENHETEN Tillhör Fritid- och kulturnämnden 94/2011. BILAGA 1 Förslag budgetplan Budgetmaterialet består av följande: Beskrivning Bifogas Bilaga 1 Verksamhetsmål, riktlinjer och direktiv X Bilaga 2 Beskrivning av befintliga resurser och verksamhetsmått X Bilaga 3 Disposition av plan X Bilaga 4 Bilaga 5 Sammandrag av internbudget Redovisning av förslag som kan kräva en utökad budgetram X Bilaga 6 Investeringsplan X Bilaga 7 Textunderlag jämte verksamhetsmått till budgetberedning och till kommunens officiella budgetplan X Budgetmaterialet är behandlat i Fritids- och kulturnämnden den 9/ Uppdaterad lönerevision 2011 ( ) Behandlat i KS budgetberedning (uppdrag att återkomma med nytt förslag till väsentliga disp och ramreduc) KS budgetberedning (omarbetat tjänstemannaförslag presenterades) FoK , omarbetat tjänstemannaförslag reviderades ytterligare en gång (sid 7,8,9) Budget KS rev tom

23 FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN FRITIDS- OCH TURISTENHETEN 1. Verksamhetsmål, riktlinjer och direktiv Ronneby kommun är en attraktiv kommun speciellt för barnfamiljer. Fritids- och kulturnämnden Mål Fritid och turist Barn och ungdomar som besöker fritidsgårdar eller bevistar lov- och lägeraktiviteter eller andra arrangemang ska känna sig trygga. Styrtal Andelen barn och ungdomar som uppger att de känner sig trygga när de besöker fritidsgårdar eller bevistar lov- och lägeraktiviteter ska vara minst 90 %. Riktlinjer Fritid och turist Alla fritids- och föreningsgårdar samt alla sportanläggningar ska vara lättillgängliga Uppföljning År Ronneby kommun präglas av social och etnisk integration samt demokrati och jämlikhet. Fritids- och kulturnämnden Riktlinjer Fritid och turist Kommunens anläggningar såväl som föreningsdrivna anläggning som får kommunalt bidrag ska vara tillgängliga för alla. Direktiv Fritid och turist Särskild uppföljning ur jämställdhetsperspektiv ska ske hos föreningar som får bidragsstöd Uppföljning År År Ronneby kommun har en välutvecklad och ändamålsenlig infrastruktur och en tydlig miljöprofilering och ingår i en större regional helhet. Fritids- och kulturnämnden Mål Fritid och turist Kommunens fritidsgårdar och sportanläggningar ska fortsättningsvis ha en bibehållen standard och ha en god tillgänglighet. Mål Fritid och turist Skärgårdsanläggningar som båtplatser, bryggor samt badplatser i kommunen ska ha en bibehållen standard. Riktlinjer Fritid och turist Föreningar som utvecklar sina anläggningar i ett miljöperspektiv ska stödjas. Uppföljning År År 2 Budget KS rev tom

24 FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN FRITIDS- OCH TURISTENHETEN Ronneby kommun är ett kunskapssamhälle. Näringslivet inklusive turism är fortsatt framgångsrikt och kännetecknas av mångfald, kvalitet och spetskompetens. Den goda ekonomiska utvecklingen präglas också av begreppet ekologisk hållbarhet. Fritids- och kulturnämnden Mål Fritid och turist I samarbete med andra enheter i kommunen ska turismen stödjas. Varje möjlighet att utveckla turism och evenemang ska tas till vara. Mål Bibliotek och kultur Antalet biblioteksanvändare och biblioteksbesökare ska öka jämfört med föregående år. Antalet utlån ska öka jämfört med föregående år. Riktlinjer Fritid och turist Fortsatt stöd ska ges till föreningar som utvecklar ledare, tränare för att höja kvalitén i fritids- och idrottsverksamheten. Uppföljning År År År Hela kommunen utvecklas och servicen är god i våra olika kommundelar. Fritids- och kulturnämnden Mål Fritid och turist Samarbetet med föreningar ska fortsätta i syfte att ge barn och ungdomar möjlighet till meningsfull fritidssysselsättning i hela kommunen. Styrtal Minst 50 föreningsträffar ska genomföras. Uppföljning År 3 Budget KS rev tom

25 FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN FRITIDS- OCH TURISTENHETEN 2. Beskrivning av verksamhetens resurser och verksamhetsmått Fritids- och turistenheten kan delas in i fem avdelningar inkl nämnd: Administration Ungdoms- o föreningsverksamhet Fritidsverksamhet, anläggningar Turistverksamhet Nämnd Administration Utfall 2010 Budget 2011 Budgetförslag 2012 Budgetförslag 2013 Antal tjänster Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Nettokostnad Inom administration finns följande tjänster verksamhetschef, handläggare, konsulent samt assistent. Handläggartjänsten är bemannad med vikarie. Inom verksamheten handläggs administration för verksamheten samt service till allmänhet och föreningar. Ungdoms- o föreningsverksamhet Utfall 2010 Budget 2011 Budgetförslag 2012 Budgetförslag 2013 Antal tjänster Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Nettokostnad De fasta tjänsterna inom ungdomsverksamheten är ungdomsledare på mötesplatserna som även arbetar i samarbete med skolorna, omsorgen och föreningslivet. Det finns 10 mötesplatser inom ungdomsverksamheten i kommunen där vissa är bemannade av ungdomsledarna medan det för några finns avtal med föreningar om driften. Mötesplats Räven är riktad mot funktionshindrade ungdomar. 4 Budget KS rev tom

26 FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN FRITIDS- OCH TURISTENHETEN Föreningsstödet är uppdelat på olika former av stöd för anläggning, verksamhet, ledarutbildning, lönebidrag det finns speciellt riktat stöd till drogförebyggande åtgärder och olika former av ungdomsutveckling, ungdomsutbyte m m. Fritidsverksamhet, anläggningar Utfall 2010 Budget 2011 Budgetförslag 2012 Budgetförslag 2013 Antal tjänster 12(+1) 12(+1) 11,64(+1) 11,64(+1) Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Nettokostnad De fasta tjänsterna inom anläggningar består av 12,0 tjänster samt 1,0 tjänst anställd av arbetsmarknadsenheten, de tolv tjänsterna förfördelade enligt följande: anläggningsföreståndare (1,0), maskinist (1,0), vaktmästare (9,0), bad- och kassabiträde (1,0). Säsongs- och extrapersonal finns dels som badvakter i simhallarna, dels på Brunnsbadet under sommarsäsongen samt i begränsad omfattning för tillsyn o skötsel av de kommunala badplatserna, underhåll på bryggorna (bad o båt) samt några av idrottsplatserna. Anläggningar inom nämndens område som hyrs av Tekniska nämnden (TN) och där fritidsenheten svarar för verksamheten och mindre underhåll: sporthallarna i Ronneby och Kallinge (inkl bad), sporthallen i Bräkne-Hoby (utan bad). Anläggningar som nämnden ansvarar för hela driften av verksamheten är: idrottsplatserna Brunnsvallen, Jernvallen, fotbollsplanerna på Karlstorp, Silverbergsplanen, Lugnevi, Sanden, Ronneby Brunnsbad, isanläggningarna Kockumhallen, Brunnsrinken, övriga anläggningar som tennisbanor, elljusspår o leder, bryggor o båtplatser, 15 badplatser, Karlsnäsgården som hyrs ut till förening, mobila anläggningar för uthyrning är scenvagnen o läktare, skollokaler efter skoltid som hyrs ut till föreningslivet. Villa Vassen, båtplatser på Ekenäs och Karön, badplats Karön drivs av arrendator med stöd från nämnden. Övriga projekt och fritidsevenemang och fiskevård ryms även inom budgetanslaget. 5 Budget KS rev tom

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 11 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 18 00-21 15 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson, s Jörgen Osbäck, s Per Lundin,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde -3, KFN 2013-03-12 08:30 Kallelse till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2013-03-12 kl. 08.30 i Frösörummet -2, KFN 2013-03-12 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Karin Thomasson, MP, ordförande JA

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer