Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s)"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(21) Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby ande Nils Ingmar Thorell (fp) Anders P Petersson (s) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s) Håkan Robertsson (s) Angela Leyton (v) Anne-Grethe Sunnhagen (m) Gudrun Johansson (sd) Robin Jonasson (m) Mats Roxling (m) Tj ers för Peter Lindström (rp) Anders L Petersson (c) Till och med 96 Christoffer Stenström (m) Tj ers för Anders L Petersson (c) från och med 97 Åke Tärntoft (c) Niels Elley (mp) Malin Norfall (s) Tomas Lund (sd Övriga deltagare: Lena Brorsdotter, Tommy Johansson, Annbritt Olsson Övriga deltagare, delvis: Elizabeth Olsson, Lena Israelsson Utses att justera: Håkan Robertsson Justeringens plats och tid: Stadshuset, Ronneby , kl Sekreterare: Annbritt Olsson Paragrafer: Ordförande: Justerande: Nils Ingmar Thorell Håkan Robertsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Fritid- och kulturnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunledningsenheten Annbritt Olsson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(21) Innehållsförteckning 93 Organisationsförslag gällande Fritid- och kulturförvaltningen 94 Förslag till budgetplan Sammanträdesplan för Kallinge Folkets Hus Förening ansöker om tilläggsbidrag 97 Hasselstad BK överklagar tidigare beslut avseende ansökan av driftsbidrag Ronneby Bollklubb ansöker om bidrag avseende Brunnsvallgrillens om- och utbyggnad med mera Dagvattendamm och flyttning av B-plan gällande Brunnsvallen 100 Begäran om remissyttrande angående revisionsrapport om ärendehantering och investeringsprocess avseende "Ridhuset" Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag från Robert Furlong angående smart fritidsanläggning för unga mellan 15 och 19 år Socialdemokratiska gruppen genom Håkan Robertsson lämnar följande förslag till ändrade principer för uthyrning av Kulturcentrum Förändring av attesträtt 104 Delegationsbeslut 105 Delgivningsärenden

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(21) 106 Information och rapporter 20 21

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(21) 2011/ Organisationsförslag gällande Fritid- och kulturförvaltningen sunderlag 1 Handling Organisationsförslag gällande Fritid- och kulturförvaltningen Sammanfattning Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om Fritid- och kulturförvaltningens organisation. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Anders P Petersson, S, Håkan Robertsson, S, Claes Diurhuus, M, Anne-Grethe Sunnhagen, M, ersättare Christoffer Stenström, M och Åke Tärntoft, C. Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet.

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(21) 2011/12 94 Förslag till budgetplan sunderlag 1 Handling Förslag till budgetplan för Fritid- och turistenheten Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson redovisar förslag till budgetplan Sammanfattning Budgetmaterialet består av följande: Verksamhetsmål, riktlinjer och direktiv Beskrivning av befintliga resurser och verksamhetsmått Disposition av plan Sammandrag av internbudget Redovisning av förslag som kan kräva en utökad budgetram Investeringsplan Textunderlag jämte verksamhetsmått till budgetberedning och till kommunens officiella budgetplan Budgetmaterialet är behandlat i Fritids- och kulturnämnden den 9/ Uppdaterad lönerevision 2011 ( ) Behandlat i KS budgetberedning (uppdrag att återkomma med nytt förslag till väsentliga disp och ramreduc) KS budgetberedning (omarbetat tjänstemannaförslag presenterades) FoK , omarbetat tjänstemannaförslag reviderades ytterligare en gång (sid 7,8,9) Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Claes Diurhuus, M, Anders P Petersson, S, Anders L Petersson, C, ersättare Christoffer Stenström, M och Robin Jonasson, M. Yrkanden Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, yrkar att 1: Verksamhetsmål, riktlinjer och direktiv bordläggs till nästa sammanträde. Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, yrkar att under ramreduktion avslå punkt 5 vad gäller anläggningsbidrag 85 tkr, avslå punkt 6 vad gäller anslag till turism 250 tkr, bifalla punkterna 3 och 7. Istället ska personalanslaget minskas med 335 tkr. Andre vice ordförande Håkan Robertsson, S, yrkar att punkterna 5, 6 och 7 i förslag till ramreduktion utgår.

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(21) Propositionsordning 1 Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP ställer proposition på att bordlägga avsnitt1. Verksamhetsmål, riktlinjer och direktiv och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller förslaget. Propositionsordning 2 Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP ställer proposition på framförda förslag vad gäller punkt 3 och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller ordförandes förslag. Propositionsordning 3 Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP ställer proposition på framförda förslag vad gäller punkt 4 och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller förslaget från ordförande och andre vice ordförande Håkan Robertsson, S. Propositionsordning 4 Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP ställer proposition på framförda förslag vad gäller punkt 5 och finner att Fritid- och kulturnämnden avslår förslaget från Håkan Robertsson, S. Propositionsordning 5 Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP ställer proposition på att personalanslaget ska minskas med 335 tkr och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller förslaget. Fritid- och kulturnämnden beslutar bordlägga avsnitt 1. Verksamhetsmål, riktlinjer och direktiv, 3. Förslag till budget samt dispositioner avslå punkt 5, minskat anslag till anläggningsstöd 85 tkr, avslå punkt 6 minskat anslag för turism 250 tkr samt minska anslaget till personalkostnader med 335 tkr i enlighet med bilaga 1. Exp: Ekonomienheten Tommy Johansson

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(21) 2011/2 95 Sammanträdesplan för 2012 sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag till sammanträdestider för Fritidoch kulturnämnden för Handling Förslag till sammanträdestider för Fritidoch kulturnämnden 2012 Sammanfattning Fritid- och kulturnämndens presidium lämnar följande förslag till sammanträdestider för Torsdagen den 2 februari Torsdagen den 8 mars Torsdagen den 12 april Torsdagen den 17 maj Torsdagen den 7 juni Torsdagen den 13 september Torsdagen den 11 oktober Torsdagen den 8 november Torsdagen den 6 december Sammanträdena börjar kl om inget annat anges. Förslag till beslut Fritid- och kulturnämnden beslutar fastställa sammanträdesdagar i enlighet med förslaget. Fritid- och kulturnämnden beslutar fastställa sammanträdesdagar i enlighet med förslaget med tillägget att torsdagen den 17 maj 2012 blir ett heldagssammanträde. Exp: Fritid- och kulturnämndens ledamöter och ersättare Kommunledningsförvaltningen

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(21) 2011/25 96 Kallinge Folkets Hus Förening ansöker om tilläggsbidrag sunderlag 1 Handling Kallinge Folkets Hus Förening ansöker om tilläggsbidrag 2 Handling Kallinge Folkets Hus ansöker om tilläggsbidrag, Kallinge Folkets Hus Verksamhetschef Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag avseende Kallinge Folkets Hus Förening ansöker om tilläggsbidrag. Sammanfattning Ansökan om ett tilläggsbidrag på kr har inkommit från Kallinge Folkets Hus Förening. Bedömning Kallinge Folkets Hus Föreningen har 2011 grundat på kostnader för 2010 fått ett bidrag på kr. Enligt Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer och vissa andra ideella organisationers lokala verksamhet i Ronneby kommun kan bidrag kan sökas för arrendekostnader, räntekostnader, fastighetskostnader som kallhyra, värme och el, försäkring, fastighetsskatt samt kostnader för vatten och avlopp. Kallinge Folkets Hus Förening söker ett tilläggsbidrag för personalkostnader som inte är bidragsgrundande. Förslag till beslut Fritids- och kulturnämnden beslutar att avslå Kallinge Folkets Hus Förenings ansökan om tilläggsbidrag. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Anders L Petersson, C, Håkan Robertsson, S, Åke Tärntoft, C och Anne-Grethe Sunnhagen, M. Fritids- och kulturnämnden beslutar att avslå Kallinge Folkets Hus Förenings ansökan om tilläggsbidrag. Exp: Kallinge Folkets Hus

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(21) 2011/25 97 Hasselstad BK överklagar tidigare beslut avseende ansökan av driftsbidrag sunderlag 1 Handling Hasselstad BK skrivelse angående driftsbidrag 2 Handling Hasselstad BK överklagar tidigare beslut avseende ansökan av driftsbidrag, Hasselstad BK Verksamhetschef Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag avseende Hasselstad BK:s överklagan av tidigare beslut gällande ansökan av driftsbidrag. Sammanfattning En skrivelse har inkommit från Hasselstad BK i vilken de vill överklaga det beslut som Fritids- och kulturnämnden fattade Skrivelsen är ställd till Fritids- och kulturnämnden och får väl mer betraktas som en omprövning av beslutet. Bedömning Hasselstad BK är registrerad som en idrottsförening i Ronneby kommun och för ideella föreningar som inte är föreningar som driver samlingslokaler gäller enligt, Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer och vissa andra ideella organisationers lokala verksamhet i Ronneby kommun, pkt 1.1 Rätt till bidrag följande: under bidragsåret ha haft minst 10 medlemmar och genomfört minst 10 verksamhetstillfälle för åldersgruppen 7-20 år, Hasselstad BK har ingen ungdomsverksamhet enligt ovan, däremot har de bouleverksamhet för äldre medlemmar och enligt inlämnad skrivelse används klubblokalen som samlingslokal av Hasselstads Samhällsförening. Således finns möjligheten att lokalen överlåts tillsamhällsföreningen och de ansöker om driftbidrag för samlingslokal och inte som nu att Hasselstad BK som inte har verksamhet som är bidragsgrundande söker för en klubblokal. Förslag till beslut Fritids- och kulturnämnden beslutar att avslå Hasselstad BK:s överklagan. Fritids- och kulturnämnden beslutar att avslå Hasselstad BK:s överklagan. Exp: Hasselstad BK

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(21) 2011/25 98 Ronneby Bollklubb ansöker om bidrag avseende Brunnsvallgrillens om- och utbyggnad med mera sunderlag 1 Handling Ronneby Bollklubb ansöker om bidrag avseende Brunnsvallgrillens om- och utbyggnad med mera 2 Handling Ronneby BK ansöker om bidrag avseende Brunnsvallsgrillens om- och utbyggnad med mera, Ronneby BK, Ronneby BK Verksamhetschef Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag gällande Ronneby Bollklubbs ansökan om bidrag avseende Brunnsvallgrillens om- och utbyggnad med mera. Sammanfattning Ronneby Bollklubb har inkommit med en skrivelse till Ronneby kommun, Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidskontoret. Bollklubben beskriver sin verksamhet i Brunnsvallsområdet och gör sedan i skrivelsen en framställan i tre delar enligt följande: A) Avloppsfrågan för Brunnsvallsgrillen. B) Markfrågan avseende Brunnsvallsgrillen, den står på ofri grund, marken ägs av Ronneby kommun. C) Ronneby Bollklubb vill bygga om Brunsvallsgrillsbyggnaden tillklubblokal och ansöker för detta ändamål om största möjliga bidrag. Bollklubben beräknar kostnaden för ombyggnaden till kr. Bedömning A) När det gäller avloppsfrågan, även om avlopp inte tillhör Fritids- och kulturnämndens verksamhetsområde är detta ett särskilt ärende som varit uppe för åtgärd i Fritids- och kulturnämnden. Nämnden har föreslagit för Kommunstyrelsen att få disponera tkr av investeringsanslaget som är avsett för reparation av Brunnsvallens löparbanor. Denna reparation har skjutits på framtiden med hänsyn tagen till en föreslagen särskild utredning av Brunnsvallsområdet. B) Ronneby Bollklubb har ett arrendeavtal med Ronneby kommun avseende marken för Brunnsvallsgrillen. Bollklubbens motpart i kommunen i detta ärende är Miljö- och byggnadsnämnden (Samhällsbyggnadsenheten). Ärendet var uppe i KSAU med Stadsarkitekten David Gillanders som föredragande med biträde av Fritids- och turistchefen. Förslaget var då att kommunen löser in byggnaden och sedan hyr ut den som klubblokal till Ronneby BK. Förslaget lämnades utan åtgärd. Fritids- och kulturnämnden föreslår att markägarfrågan utreds av kommunstyrelsen i samband med den utredning som är föreslagen och är på väg att genomföras avseende Brunnsvallsområdet.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(21) C) Som framgår av skrivelsen så erfordras en omfattande ombyggnad av Brunnsvallgrillen för att den skall anpassas till en ändamålsenlig klubblokal. Fritids- och kulturnämnden disponerar i sitt anslag kr årligen för s k investeringsbidrag. Investeringar av den storlek som Ronneby BK söker bidrag för ryms inte inom ramen för Fritids- och kulturnämndens avdelade medel för detta ändamål. Förslag till beslut Fritids- och kulturnämnden översänder ärendet till Kommunstyrelsen samt Miljö- och byggnadsnämndens med hemställan om handläggning alternativt att Fritids- och kulturnämndens tilldelas ett anslag för att kunna bevilja Ronneby Bollklubb bidrag enligt ansökan. Fritids- och kulturnämnden beslutar att översända ärendet till Kommunstyrelsen samt Miljö- och byggnadsnämndens med hemställan om handläggning alternativt att Fritids- och kulturnämndens tilldelas ett anslag för att kunna bevilja Ronneby Bollklubb bidrag enligt ansökan. Exp: Ronneby Bollklubb Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(21) 2011/ Dagvattendamm och flyttning av B-plan gällande Brunnsvallen sunderlag 1 Handling Dagvattendamm och flyttning av B-plan gällande Brunnsvallen Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om förslag till dagvattendamm och flyttning av B- plan avseende Brunnsvallen. Sammanfattning Ronneby Miljö & Teknik AB:s ansvar för att ingen översvämning sker i området. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP och Håkan Robertsson, S. Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. Exp: Tommy Johansson

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(21) 2011/ Begäran om remissyttrande angående revisionsrapport om ärendehantering och investeringsprocess avseende "Ridhuset" sunderlag 1 Handling Förslag till yttrande Revisionsrapport "Granskning av ärendehantering och investeringsprocess avseende Ridhuset" 2 Handling Revisionsrapport om ärendehantering och investeringsprocess avseende "Ridhuset", Revisionen Verksamhetschef Per Engkvist lämnar följande förslag till remissyttrande avseende Revisionsrapport Granskning av ärendehantering och investeringsprocess avseende Ridhuset. Sammanfattning Ronneby kommuns förtroendevalda revisorer har låtit granska den ärendegången vad beträffar byggandet av Ridhuset. Förslag till yttrande Fritids- och kulturnämnden har inga andra kommentarer eller synpunkter av ärendehantering och investeringsprocessen än vad som framgår av revisionsrapportens pkt 4 Avslutande kommentarer. Fritid- och kulturnämnden beslutar i enligt med ovanstående yttrande. Exp: Revisionen

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(21) 2011/ Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag från Robert Furlong angående smart fritidsanläggning för unga mellan 15 och 19 år sunderlag 1 Handling Remissyttrande gällande Medborgarförslag från Robert Furlong gällande smart fritidsanläggning för unga mellan 15 och 19 år 2 Handling Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag från Robert Furlong angående smart fritidsanläggning för unga mellan 15 och 19 år, Sofie Ceder Verksamhetschef Per Engkvist lämnar följande remissyttrande avseende medborgarförslag från Robert Furlong gällande smart fritidsanläggning för unga mellan 15 och 19 år. Sammanfattning Robert Furlong har inkommit med medborgarförslag rörande öppnande av en smart fritidsanläggning för unga mellan 15 och 19 år. Förslaget bifogas. Förslaget är även remitterat till Utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Bygg- och fastighetsenheten. Yttrande Fritids- och turistenheten bedriver fritidsgårdsverksamhet på Bruket och i Kallingeskolan för högstadie- och gymnasieungdomar samt after-scool -verksamhet för mellanstadieungdomar, på Hjorthöjden har vi after-scool - verksamhet för mellanstadieungdomar. Fritids- och turistenheten har också två dagar i veckan personal, i samverkan med Utbildningsenheten, på högstadieskolan i Kallinge och på Snäckebacksskolan. Från och med 2011 har enheten också personal på Knut Hahnsskolan två dagar i veckan. Från och med i höst planerar Fritids- och turistenheten ha en av hallarna i Ronneby Sporthall öppen för aktiviteter för icke föreningsanslutna ungdomar på t ex fredagskvällar med fritidsledare på plats. Denna verksamhet om den faller väl ut skulle kunna utökas till att omfatta t ex även lördageftermiddagar/kvällar. Dessa aktiviteter kräver egentligen ett resurstillskott av framförallt personal men inledningsvis kommer det att lösas genom omplanering. Under de senaste åren har liknande förslag, som det nu inkomna förts fram, det vill säga en samlingsplats för ungdomar mellan 15 och 19 år. Ungdomarna själva har tagit upp det som ett förslag på Ungdomsforum, IOGT/NTO har fört fram det och har även haft caféverksamhet för ungdomar i denna ålder. Samma fråga har Kristina Valtersson (M) motionerat om och i motionen föreslaget en utredning. Med även Robert Furlongs medborgarförslag som grund bör således en utredning genomföras för att utröna om det finns behov av en särskild fritidsanläggning för denna åldersgrupp och var den i så fall skall ligga.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(21) Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Malin Norfall, S och Anne-Grethe Sunnhagen, M. Fritid- och kulturnämnden beslutar i enlighet med ovanstående yttrande. Exp: Kommunledningsförvaltningen

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(21) 2011/ Socialdemokratiska gruppen genom Håkan Robertssons lämnar följande förslag till ändrade principer för uthyrning av Kulturcentrum sunderlag 1 Handling Socialdemokratiska gruppen genom Håkan Robertsson lämnar följande förslag till änadrade principer för uthyrning av Kulturcentrum Sammanfattning Socialdemokratiska gruppen genom Håkan Robertsson lämnar följande förslag till ändrade principer för uthyrning av Kulturcentrum. Socialdemokratiska gruppen föreslår att hyreskostnad, i nivå enligt beslut av Kommunfullmäktige, alltid skall tas ut vid uthyrning av Kulturcentrum, även för föreningar som uppbär stöd från Fritidoch kulturnämnden, vilket inte görs idag. Detta innebär att arrangörerna blir fria att välja den lokal det tycker passar bäst för sitt arrangemang och inte ensidigt styrs till Kulturcentrum på grund av gratis hyra. Att låna ut lokaler gratis sneddriver konkurrensen och gör att det sätts krokben för exempelvis lokaluthyrande föreningar i kommunen. Samma tankar om konkurrensneutralitet måste också gälla vid uthyrning av exempel skolaulor. Vi föreslår dessutom att det i internbudgeten överförs en summa motsvarande bedömda hyresintäkter från administrationen till föreningspotten. Detta för att motverka att föreningslivet drabbas av den nya hyreskostnaden. Socialdemokratiska gruppen föreslår att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på ny konkurrensneutral hyrespolicy, som ett beslutsförslag med erforderliga internbudgetjusteringar, till nästkommande nämndsmöte. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Malin Norfall, S och Anne-Grethe Sunnhagen, M. Fritid- och kulturnämnden beslutar att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan. Exp: Fritid- och kulturförvaltningen

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(21) 2011/ Förändring av attesträtt Ekonom Elizabeth Olsson lämnar följande beslutsförslag avseende förändring av attesträtt. Sammanfattning Med anledning av att Fritid- och turistchef Per Engkvist slutat sin tjänst upphör hans attesträtt. Ny chef för Fritid- och kulturförvaltningen är Tommy Johansson som övertar denna attesträtt samt övergripande attesträtt. Förslag till beslut Attesträtten för Per Engkvist upphör och denna attesträtt övergår till Tommy Johansson från och med Dessutom tilldelas Tommy Johansson övergripande attesträtt över hela den nya organisationen för Fritid- och kulturnämndens verksamhetsområde. Fritid- och kulturnämnden beslutar att attesträtten för Per Engkvist upphör och denna attesträtt övergår till Tommy Johansson från och med Dessutom tilldelas Tommy Johansson övergripande attesträtt över hela den nya organisationen för Fritid- och kulturnämndens verksamhetsområde. Exp: Tommy Johansson Elizabeth Olsson Ekonomienheten

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(21) 2011/5 104 Delegationsbeslut Sammanfattning Delegationspärmen cirkulerade på mötet. Fritid- och kulturnämnden beslutar notera ärendet till protokollet.

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(21) 2011/ Delgivningsärenden 2011 sunderlag 1 Handling Anmodan från Kommunstyrelsens arbetsutskott att nämnderna gör en bedömning av det ekonomiska utfallet, att arbeta med att kostnadseffektivisera sina verksamheter med mera, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanfattning Protokollsutdrag, Kommunstyrelsens arbetsutskott 321/2011, tertialuppföljning per den 31 augusti Fritid- och kulturnämnden beslutar notera ärendet till protokollet.

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(21) 2011/3 106 Information och rapporter sunderlag 1 Handling Avtal mellan Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) och Ronneby kommun avseende återgivning av skyddade verk på Internet med mera 2 Handling Återrapport av beviljade projektmedel till textilprojektet > 39 <, Folkuniversitetet 3 Handling Förteckning över depositioner av Uno Svensson och Uno Svenssonsällskapet 4 Handling Brev till Parvaneh Svensson om Uno Svenssons konstverk som transporteras till Malmö 5 Handling Transport av konstverk från Ronneby till Malmö den 30 augusti 2011, Uno Svensson Sällskapet 6 Handling Brev till Parvaneh Svensson angående Uno Svenssons konstverk, Kirsti Emaus Sammanfattning Lena Israelsson från turistbyrån informerar om turistverksamheten i Ronneby kommun som ökat i år med 2,7 %. Restauranger, hotell och handel är mycket nöjda med sommarens resultat. Lena Israelsson informerar även om husbilstrafiken på Strandgatan där det dagtid passerar ca 30 husbilar per dag. Nils Ingmar Thorell har förslag om att vid kommunens infarter ha skyltar om vilka vänorter Ronneby kommun har. Kulturchef Lena Brorsdotter informerar om BUS-avtalet. Slutinventering av Gustav Arnolds konst har skett av praktikant Frida Skog. Rekommendation till coachföretag att istället för att använda bibliotekslokaler boka konferenslokaler, till exempel Ronneby Kunskapskälla eller Soft Center. Golvet på Biblioteket i Ronneby kommer att läggas om under Anders P Petersson vill ha information om antalet besökare som nyttjade Brunnsbadet samt redovisning av Jazz Bridge. Frågorna skickas vidare till Fritid- och kulturförvaltningen för utredning. Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om Kulturturism, konferens den 9 november kl Anmälan senast den 31 oktober Nämnden tog beslut om att tre personer ska närvara. Tommy Johansson fick i uppdrag att anmäla 3 personer till konferensen.

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(21) Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell FP, Claes Diurhuus, M, Håkan Robertsson, S, Anne-Margret Fransson, S, Christoffer Stenström, M, Åke Tärntoft, C, Malin Norfall, S och Anne- Grethe Sunnhagen, M. Fritid- och kulturnämnden beslutar notera information och rapporter till protokollet. Exp: Lena Brorsdotter Tommy Johansson

22 FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN FRITIDS- OCH TURISTENHETEN Tillhör Fritid- och kulturnämnden 94/2011. BILAGA 1 Förslag budgetplan Budgetmaterialet består av följande: Beskrivning Bifogas Bilaga 1 Verksamhetsmål, riktlinjer och direktiv X Bilaga 2 Beskrivning av befintliga resurser och verksamhetsmått X Bilaga 3 Disposition av plan X Bilaga 4 Bilaga 5 Sammandrag av internbudget Redovisning av förslag som kan kräva en utökad budgetram X Bilaga 6 Investeringsplan X Bilaga 7 Textunderlag jämte verksamhetsmått till budgetberedning och till kommunens officiella budgetplan X Budgetmaterialet är behandlat i Fritids- och kulturnämnden den 9/ Uppdaterad lönerevision 2011 ( ) Behandlat i KS budgetberedning (uppdrag att återkomma med nytt förslag till väsentliga disp och ramreduc) KS budgetberedning (omarbetat tjänstemannaförslag presenterades) FoK , omarbetat tjänstemannaförslag reviderades ytterligare en gång (sid 7,8,9) Budget KS rev tom

23 FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN FRITIDS- OCH TURISTENHETEN 1. Verksamhetsmål, riktlinjer och direktiv Ronneby kommun är en attraktiv kommun speciellt för barnfamiljer. Fritids- och kulturnämnden Mål Fritid och turist Barn och ungdomar som besöker fritidsgårdar eller bevistar lov- och lägeraktiviteter eller andra arrangemang ska känna sig trygga. Styrtal Andelen barn och ungdomar som uppger att de känner sig trygga när de besöker fritidsgårdar eller bevistar lov- och lägeraktiviteter ska vara minst 90 %. Riktlinjer Fritid och turist Alla fritids- och föreningsgårdar samt alla sportanläggningar ska vara lättillgängliga Uppföljning År Ronneby kommun präglas av social och etnisk integration samt demokrati och jämlikhet. Fritids- och kulturnämnden Riktlinjer Fritid och turist Kommunens anläggningar såväl som föreningsdrivna anläggning som får kommunalt bidrag ska vara tillgängliga för alla. Direktiv Fritid och turist Särskild uppföljning ur jämställdhetsperspektiv ska ske hos föreningar som får bidragsstöd Uppföljning År År Ronneby kommun har en välutvecklad och ändamålsenlig infrastruktur och en tydlig miljöprofilering och ingår i en större regional helhet. Fritids- och kulturnämnden Mål Fritid och turist Kommunens fritidsgårdar och sportanläggningar ska fortsättningsvis ha en bibehållen standard och ha en god tillgänglighet. Mål Fritid och turist Skärgårdsanläggningar som båtplatser, bryggor samt badplatser i kommunen ska ha en bibehållen standard. Riktlinjer Fritid och turist Föreningar som utvecklar sina anläggningar i ett miljöperspektiv ska stödjas. Uppföljning År År 2 Budget KS rev tom

24 FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN FRITIDS- OCH TURISTENHETEN Ronneby kommun är ett kunskapssamhälle. Näringslivet inklusive turism är fortsatt framgångsrikt och kännetecknas av mångfald, kvalitet och spetskompetens. Den goda ekonomiska utvecklingen präglas också av begreppet ekologisk hållbarhet. Fritids- och kulturnämnden Mål Fritid och turist I samarbete med andra enheter i kommunen ska turismen stödjas. Varje möjlighet att utveckla turism och evenemang ska tas till vara. Mål Bibliotek och kultur Antalet biblioteksanvändare och biblioteksbesökare ska öka jämfört med föregående år. Antalet utlån ska öka jämfört med föregående år. Riktlinjer Fritid och turist Fortsatt stöd ska ges till föreningar som utvecklar ledare, tränare för att höja kvalitén i fritids- och idrottsverksamheten. Uppföljning År År År Hela kommunen utvecklas och servicen är god i våra olika kommundelar. Fritids- och kulturnämnden Mål Fritid och turist Samarbetet med föreningar ska fortsätta i syfte att ge barn och ungdomar möjlighet till meningsfull fritidssysselsättning i hela kommunen. Styrtal Minst 50 föreningsträffar ska genomföras. Uppföljning År 3 Budget KS rev tom

25 FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN FRITIDS- OCH TURISTENHETEN 2. Beskrivning av verksamhetens resurser och verksamhetsmått Fritids- och turistenheten kan delas in i fem avdelningar inkl nämnd: Administration Ungdoms- o föreningsverksamhet Fritidsverksamhet, anläggningar Turistverksamhet Nämnd Administration Utfall 2010 Budget 2011 Budgetförslag 2012 Budgetförslag 2013 Antal tjänster Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Nettokostnad Inom administration finns följande tjänster verksamhetschef, handläggare, konsulent samt assistent. Handläggartjänsten är bemannad med vikarie. Inom verksamheten handläggs administration för verksamheten samt service till allmänhet och föreningar. Ungdoms- o föreningsverksamhet Utfall 2010 Budget 2011 Budgetförslag 2012 Budgetförslag 2013 Antal tjänster Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Nettokostnad De fasta tjänsterna inom ungdomsverksamheten är ungdomsledare på mötesplatserna som även arbetar i samarbete med skolorna, omsorgen och föreningslivet. Det finns 10 mötesplatser inom ungdomsverksamheten i kommunen där vissa är bemannade av ungdomsledarna medan det för några finns avtal med föreningar om driften. Mötesplats Räven är riktad mot funktionshindrade ungdomar. 4 Budget KS rev tom

26 FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN FRITIDS- OCH TURISTENHETEN Föreningsstödet är uppdelat på olika former av stöd för anläggning, verksamhet, ledarutbildning, lönebidrag det finns speciellt riktat stöd till drogförebyggande åtgärder och olika former av ungdomsutveckling, ungdomsutbyte m m. Fritidsverksamhet, anläggningar Utfall 2010 Budget 2011 Budgetförslag 2012 Budgetförslag 2013 Antal tjänster 12(+1) 12(+1) 11,64(+1) 11,64(+1) Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Nettokostnad De fasta tjänsterna inom anläggningar består av 12,0 tjänster samt 1,0 tjänst anställd av arbetsmarknadsenheten, de tolv tjänsterna förfördelade enligt följande: anläggningsföreståndare (1,0), maskinist (1,0), vaktmästare (9,0), bad- och kassabiträde (1,0). Säsongs- och extrapersonal finns dels som badvakter i simhallarna, dels på Brunnsbadet under sommarsäsongen samt i begränsad omfattning för tillsyn o skötsel av de kommunala badplatserna, underhåll på bryggorna (bad o båt) samt några av idrottsplatserna. Anläggningar inom nämndens område som hyrs av Tekniska nämnden (TN) och där fritidsenheten svarar för verksamheten och mindre underhåll: sporthallarna i Ronneby och Kallinge (inkl bad), sporthallen i Bräkne-Hoby (utan bad). Anläggningar som nämnden ansvarar för hela driften av verksamheten är: idrottsplatserna Brunnsvallen, Jernvallen, fotbollsplanerna på Karlstorp, Silverbergsplanen, Lugnevi, Sanden, Ronneby Brunnsbad, isanläggningarna Kockumhallen, Brunnsrinken, övriga anläggningar som tennisbanor, elljusspår o leder, bryggor o båtplatser, 15 badplatser, Karlsnäsgården som hyrs ut till förening, mobila anläggningar för uthyrning är scenvagnen o läktare, skollokaler efter skoltid som hyrs ut till föreningslivet. Villa Vassen, båtplatser på Ekenäs och Karön, badplats Karön drivs av arrendator med stöd från nämnden. Övriga projekt och fritidsevenemang och fiskevård ryms även inom budgetanslaget. 5 Budget KS rev tom

Håkan Robertsson 1(4) Sammanträdesprotokoll Fritid- och kulturnämnden. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby

Håkan Robertsson 1(4) Sammanträdesprotokoll Fritid- och kulturnämnden. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby Sammanträdesprotokoll 1(4) 2013-06-05 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.10 Beslutande Nils Ingmar Thorell (FP) Claes Diurhuus-Gundersen (M) Håkan Robertsson

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson Sammanträdesprotokoll 1(11) 2009-04-23 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.45 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp)

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s), ej 33 pga jäv Anna Carlbrant (rp) Åke Tärntoft (c) Christoffer Stenström

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s), ej 33 pga jäv Anna Carlbrant (rp) Åke Tärntoft (c) Christoffer Stenström Sammanträdesprotokoll 1(15) 2009-05-20 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.15 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s), ej 33 pga jäv Anna

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Nils Ingmar Thorell. Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson 1(7) Sammanträdesprotokoll 2012-11-08. Fritid- och kulturnämndens presidium

Nils Ingmar Thorell. Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson 1(7) Sammanträdesprotokoll 2012-11-08. Fritid- och kulturnämndens presidium Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-11-08 Fritid- och kulturnämndens presidium Plats och tid: Kulturcentrum i Ronneby 15.15 16.15 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl 14.00 16.10 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Hugo Savmyr, s Tjg ersättare Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden Tjg ersättare för Åke Ågren, s

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden Tjg ersättare för Åke Ågren, s RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 19.40 Beslutande Håkan Robertsson, s Annika Otfors, s Jusuf Nepola, s Tina Lindqvist, s Åke Tärntoft, c Christoffer

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 21.10 Beslutande Håkan Robertsson, s Annika Otfors, s Jusuf Nepola, s Ann-Margret Olofsson, s Åke Tärntoft, c Christoffer

Läs mer

Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare Kirsten Nordgren (S) tjänstgörande ersättare

Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare Kirsten Nordgren (S) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.30 Beslutande Susanne Lundgren (M) Sune Håkansson (RP) Bo Johansson (S) Anders Lund (M) Birger

Läs mer

Justeringens plats och tid: Stadshuset 2007-10-15 Kl 08.00 1(11) Sammanträdesprotokoll 2007-10-09. Fritids- och turistnämnden

Justeringens plats och tid: Stadshuset 2007-10-15 Kl 08.00 1(11) Sammanträdesprotokoll 2007-10-09. Fritids- och turistnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) 2007-10-09 Fritids- och turistnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 18.00-20.45 ande Tommy Andersson (s) Christer Stenström (m) tjänstgörande ersättare Roger

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Ronneby bibliotek, kl 14.00 16.35 Beslutande Övriga deltagare Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(23)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(23) Sammanträdesprotokoll 1(23) Fritids- och turistnämnden 2010-11-09 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-19.30 ande Tommy Andersson (s) Roger Gardell (fp) Anders L Petersson (c) Åsa Cederberg

Läs mer

Christer Stenström (m) för Anders Wrenne (m) 77-78, och för Peter Van Woensel (c) 79-86

Christer Stenström (m) för Anders Wrenne (m) 77-78, och för Peter Van Woensel (c) 79-86 Sammanträdesprotokoll 1(14) Fritids- och turistnämnden 2009-09-08 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-20.25 ande Tommy Andersson (s) Roger Gardell (fp) Anders L Petersson (c) Ann-Margret

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 12 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 1800-2100 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson,

Läs mer

Håkan Robertsson. Anna Carlbrant (rp) Tina Lindqvist (s) Åke Tärntoft (c) Christoffer Stenström (m) Decireé Permevik (fp) samt 55-58

Håkan Robertsson. Anna Carlbrant (rp) Tina Lindqvist (s) Åke Tärntoft (c) Christoffer Stenström (m) Decireé Permevik (fp) samt 55-58 Sammanträdesprotokoll 1(14) 2008-09-25 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 08.30-11.55 ande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Tina Lindqvist (s) 49-59 Åke Tärntoft

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Johan Svedberg (S) Tjänstgörande ersättare

Johan Svedberg (S) Tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(25) 2013-03-13 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-16.10 Beslutande Nils Ingmar Thorell (FP) Claes Diurhuus-Gundersen (M) Håkan Robertsson

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Gudrun Johansson (sd) Håkan Robertsson

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Gudrun Johansson (sd) Håkan Robertsson Sammanträdesprotokoll 1(35) 2013-02-07 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-17.34 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Angela Leyton (v) Claes Diurhuus-Gundersen

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby Sammanträdesprotokoll 1(10) 2010-01-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 15.40. ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 11 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-16.40 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson, s Jörgen Osbäck, s Per Lundin,

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(10) 2014-03-27 Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 19.15 19.30 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 10 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

Anders P Petersson (s)

Anders P Petersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(20) 2011-05-05 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Karlsnäsgården, 14.30-16.10 ande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson (s) Anne-Grethe Sunnhagen

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 25 oktober 2012 kl. 14.00-15.30 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren(S),

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Hoby-salen kl 13 00 16 35 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Theo Zickbauer

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-08-24 1-17 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 14.00-15.55 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Jan Hagelbrand (C) Ulla-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 13 50. Beslutande Bengt-Christer Nilsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Christer Svantesson S Lindis Olsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Biblioteks- och kulturnämnden 2006-03-14. med ajournering kl 18.50 19.00

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Biblioteks- och kulturnämnden 2006-03-14. med ajournering kl 18.50 19.00 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 19.45, med ajournering kl 18.50 19.00 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s 20-22 Håkan Robertsson, s

Läs mer

Tommy Andersson. Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(25) Fritids- och turistnämnden 2008-12-09 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 18.

Tommy Andersson. Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(25) Fritids- och turistnämnden 2008-12-09 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 18. Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 18.00 ande Tommy Andersson (s) Roger Gardell (fp) Anders L Petersson (c) Åsa Cederberg (s) Jörgen Osbäck (s) Ann-Margret

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande Sammanträdesprotokoll 1(16) 2009-12-16 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.30-11.35 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Christoffer Stenström (m) Tj ers för Robin Jonasson (m) Jesper Rehn (fp) Tj ers för Anders P Petersson (s)

Christoffer Stenström (m) Tj ers för Robin Jonasson (m) Jesper Rehn (fp) Tj ers för Anders P Petersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(26) 2012-11-08 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum i Ronneby 13.00-15.00 ande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson (s) Mats

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

2011-10-11. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Eira Bring verksamhetschef, Ann Hermansson, sekreterare

2011-10-11. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Eira Bring verksamhetschef, Ann Hermansson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(5) 2011-10-11 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30-15 20 Beslutande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(6) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 15 50, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se

Läs mer

Magnus Persson (M) ersättare för Robin Jonasson (M)

Magnus Persson (M) ersättare för Robin Jonasson (M) Sammanträdesprotokoll 1(20) 2013-05-15 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Ronneby Isarena, Lugnevi 14.00-16.30 ande Nils Ingmar Thorell (FP) Claes Diurhuus-Gundersen (M) Håkan Robertsson (S) Mats

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 Innehållsförteckning Ärende 67 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2014... 79 68 Ansökan om bidrag till verksamhet för funktionshindrade 2013... 80 69 Remiss

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 Plats och tid Konferensrummet, Norrtull kl 09.00-11.50 Beslutande Gösta Nilsson (c), ordf Leif Aronsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Nils Ingmar Thorell. Peter Lindström (rp) Malin Norfall (s) Anne-Margret Fransson Modliba (s) Gudrun Johansson (sd) 1(24) Sammanträdesprotokoll

Nils Ingmar Thorell. Peter Lindström (rp) Malin Norfall (s) Anne-Margret Fransson Modliba (s) Gudrun Johansson (sd) 1(24) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(24) 2012-10-11 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-16.40 Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson (s)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Flustret Lessebo måndagen den 16 december 2013 kl 15.00-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Tommy Truedsson (s) Ulf Ekwurtzel (m) Maik Richter (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 18.00-20.45 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Anna Östergaard, fp, tjänstg. ersättare Jörgen Osbäck,

Läs mer

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50.

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50. Sammanträdesprotokoll 1(8) 2012-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

Åsa Cederberg (s) Lennart Karlsson (v) 15-16 Henrik Ingvarsson (s) för Lennart Karlsson (v) Ann-Margret Olofsson (s) Anders P Petersson (s) 15-24

Åsa Cederberg (s) Lennart Karlsson (v) 15-16 Henrik Ingvarsson (s) för Lennart Karlsson (v) Ann-Margret Olofsson (s) Anders P Petersson (s) 15-24 Sammanträdesprotokoll 1(18) Fritids- och turistnämnden 2009-03-10 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-20-35 ande Tommy Andersson (s) Peter Van Woensel (c) Roger Gardell (fp) Anders Wrenne

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 10 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 1800-2100 Beslutande Ledamöter Tommy Andersson, s, ordf. Åsa Cederberg, s, Ann-Margret Olofsson, s Anders

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-08-23 Innehållsförteckning Ärende 31 Remiss ang. rivningslov Fagerhult 1:7... 40 32 Driftsbidrag 2016 Hökensås MCK... 41 33 Budget 2017... 42 34 Visioner och mål för 2017 - fritids-

Läs mer

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119 Sammanträdesprotokoll 1(14) 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 50 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Johannes Chen (KD) Ingrid

Läs mer

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00.

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Sammanträdesprotokoll 1(6) 2012-04-12 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Karstensson (m) Tommy Arvidsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Biblioteks- och kulturnämnden 2006-05-09. Tjg ersättare för Björn O Svensson, c

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Biblioteks- och kulturnämnden 2006-05-09. Tjg ersättare för Björn O Svensson, c RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 21.05 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter Bowin, v Ann-Kristin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 6 februari 2012 kl 16.30-18.30 Beslutande Lars Jonehög, ordf FP Kjell-Arne Ottosson C Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2008-01-28 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.20 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson Roger

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (c) ordförande Birgitta

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 16 februari 2016, kl. 15.00-16.15 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. Susanne Josefsson (S) Rune Johansson

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(15)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(15) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(15) Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 18:00-20.40 ande Tommy Andersson (s) Roger Gardell (fp) Anders L Petersson (c) Jörgen Osbäck (s) Ann-Margret Olofsson

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (7) kl ,

Kultur- och fritidsnämnden (7) kl , Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26 1(7) Plats och tid Ekebackens konferensanläggning, Markaryd, torsdagen den 26 januari 2012 kl 13.00-14.15, 18.30-19.00 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 13.00 13.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 20.55 Beslutande Övriga deltagare Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-10 1(14) Plats och tid Kulturhuset Pigalle, Nässjö Klockan 16.00-18.25 Beslutande Angelica Weber (S), ordf. 55-60 Anders Sjölander (C), ordf. 50-54

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 13.00-16.25 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Kristin Svensson, Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt,

Läs mer

Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Ewa Svensson

Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Ewa Svensson Sammanträdesprotokoll 1(17) 2009-01-27 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 ande Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Ewa Svensson (s) Christoffer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer