WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas"

Transkript

1

2 WHöörs W kommun KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Höörs kommun sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör, onsdagen den 12 december 2012, kl Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas! Svar på motion " skattesatsen får år 2013"! Svar på motion "Elektroniskt tillgängliggörande av handlinga r för fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och övriga kommunala politiska forum"! Redovisning av ej slutbehandlade motioner!!!! Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB), "Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör" Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB), komplettering av renhållningstaxan för år Ansökan om kommunal borgen från Kubeliden Montessoriskola, förskola och fri tidshem, ekonomisk fö rening Eventuella valärenden Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt och alla ä r hjärtligt välkomna att närvara Föredragningslista och handlin gar finn s tillgängliga för avhämtning på kommunlednin gskansliet, kommunhuset, Södergatan 28. Höör GE!f:tt.h.gr::r Ordforande cji.s?.. =- ~ Benny Nilsson Ovanstående kungörelse har anslagits på Höörs kommuns anslagstavla "' ~ sson

3 m1 HÖÖRS KOMMUN WJ Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Motion "Skattesatsen fdr år 2013" Dnr 275/12-01 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Ärendebeskrivning Alvar Nilsson (SPI), har i en motion "skattesatsen för år 2013" föreslagit att skattesatsen för år 2013 skall som i år vara oförändrad. ställningstagande Vilken kommunal skattesats en kommun ska fastställa för kommande budgetår hanteras i kommunens budgetprocess. Kommunens budgetberedning, som består av kommunstyrelsens arbetsutskott, leder budgetarbetet. Budgetberedningen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen bereder ett ärende avseende förslag till kommunal skattesats. Denna beredning avslutas med att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om nästkommande års kommunala skattesats kommunala skattesatsen för nästkommande år. Kommunfullmäktiges beslut om storleken på nästkommande års kommunala skattesats måste fattas innan november månads utgång året innan. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 263 Skrivelse från ekonomichef Lars-Johan Rosvall, Motion "Skattesatsen for år 2013". J1P' Justerandes sign Sk_~~ rw Utdragsbestyrkande

4 Hö örs kommun l (l) EKON O~ I IKON' I'OR I ~ l Kommunstyrelsen Motion angående skattesatsen för år 2013 Bakgrund: Sveriges Pensionärers Intresseparti, SPI, har i en motion angående "skattesatsen för år 2013" föreslagit att skattesatsen för år 2013 skall som i år vara oförändrad. Ställningstagande: Vilken kommunalskattesats en kommun ska fastställa för kommande budgetår hanteras i kommunens budgetprocess. Kommunens budgetberedning, som består av kommunstyrelsens arbetsutskott, leder budgetarbetet. Budgetberedningen föreslår en kommunalskattesats för nästkommande år till kommunstyrelsens arbetsutskott som i sin tur beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta föreslagen kommunalskattesats. Kommunfullmäktige måste innan november månads utgång innevarande år besluta nästkommande års kommunalskattesats. Lars-J han Rosvall Ekonomichef

5 Motion till kommunalfullmäktige i Höörs kommun. HÖÖRS f\ommun l<ommunkansliet Ank O 3 Dnr 2 7-5"' j l 2 - Q-'~ Ang skattesatsen för år 2013 Vi inom partiet SPI har haft en genomgång med våra medlemmar om skattesatsen för år Vi vill att skattesatsen för år 2013 skall som i år vara oförändrad 30:97 kr. Sveriges Pensionärers l ntresseparti (tör en sund politisk inriktning)

6 m1 w HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen 5. PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr 222/11-01 Motion "Elektroniskt tillgängliggörande av handlingar för fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och övriga kommunala politiska forum" Beslut Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till att arbetet med elektroniskt tillgängliggörande av handlingar har påbörjats/pågår. Ärendebeskrivning Johan Svahnberg (M), Ingemar Kristensson (M) och Björn Andreasson (M) har i motion "Elektroniskt tillgängliggörande av handlingar 11lr fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och övriga kommunala politiska forum" foreslagit att kallelse, dagordning och handlingar ska publiceras på kommunens hemsida i samband med kallelse eller senast fem ( 5) dagar fore mötesdag, protokoll ska publiceras snarast efter justering, dock senast fem (s) dagar efter justering, handlingar som av sekretesskäl inte kan publiceras ska distribueras elektroniskt till avsedda mottagare, uppdra åt kommundirektören att ta fram relevant regelverk för motionens efterlevnad senast per den 31 december 20 Il. Kommunen köpte for ett antal år sedan ett dokument- och ärendehanteringssystem, W303, i syfte att skapa ordning och reda bland dokument, ärenden och handlingar. Systemet har fram till nu endast använts för diarieföring. Under innevarande år har kommunen tillsammans med Hörby kommun arbetat för att utveckla systemet till att användas även for ärende, dokument, mötes- och beslutshantering. Detta arbete är nu inne i sin slutfas och forhoppningen är att det ska leda till en effektivisering av ärendehanteringen och den interna administrationen samt ge medarbetarna ett bra verksamhetsstöd. De integrationsmöjligheter som finns i systemet innebär att tillgänglighet till kommunens dokument, ärenden och beslutsprocesser kan styras genom olika behörighetsgrader vilket i sin tur torde leda till enklare och kortare ledtider samt en effektivare informationsspridning. Ä ven det s.k. PRIOS-projektet, vilket kommunen bedrivit tillsammans med ett antal ytterligare kommuner i Skåne, ska via en inloggning till "Mina sidor" kunna användas for ett "elektroniskt tillgängliggörande av handlingar for fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och övriga kommunala politiska forum". T Utdragsbestyrkande

7 m HÖÖRS KOMMUN WJ Kommunstyrelsen forts PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Under år 2013 kommer inledningsvis kommunstyrelsens arbetsutskott att introduceras i hur såväl W3D3 som PRIOS-projektets "Mina sidor" kan användas för ett "elektroniskt tillgängliggörande av handlingar". När denna introduktion genomförts och såväl kommunledningskansliets personal som arbetsutskottets ledamöter och ersättare känner sig bekväma med detta "nya" arbetssätt" kommer även kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunfullmäktige att introduceras i detsamma. Anledningen till att kommunfullmäktige ligger sist i prioritetsordningen är inte bristande respekt för kommunens högsta beslutande organ utan i stället den tämligen självklara att detta antalsmässigt är det största organet inom kommunen, vilket i sin tur även innebär att det för kommunledingskansliets personals "överlevnad" torde vara av största vikt att det "nya" arbetssättet verkligen "satt sig" ordentligt innan det introduceras i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 264 Motion "Elektroniskt tillgängliggörande av handlingar for fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och övriga kommunala politiska forum" Justerandes sig!2._._ s:'k_.tij ~R ft?l ~tdragsbestyrkande

8 1- HÖÖRS KOMMUN Kornmtml<ansliet ; An~< ~ O On r 2 {_~///- O l l Motion avseende elektroniskt tillgängliggörande av handlingar för fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och övriga kommunala politiska forum l Höörs kommun finns ett stort antal politiska forum; kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunstyrelsens arbetsutskott, nämnder, arbetsutskott för nämnder etc. Verksamheten i alla dessa forum bygger på beslutsunderlag i skriftlig form. För att främja den demokratiska processen och ge möjlighet till delaktighet i de olika forumens arbete bör relevanta dokument hållas tillgängliga på kommunens hemsida. Kallelse, dagordning och handlingar ska publiceras på kommunens hemsida i samband med kallelse eller senast fem dagar före mötesdag. Protokoll ska publiceras snarast efter justering. sekretesshandlingar undantages givetvis. Detta kommer att leda till en bredare delaktighet i de beslut som fattas och också leda till att de olika forumen går bättre i takt med varandra. l förlängningen kan detta vara ett led i att reducera de fysiska utskicken och därmed spara tryck- och portokostnader samt minska miljöpåverkan. Därför föreslår vi fullmäktige att: Kallelse, dagordning och handlingar ska publiceras på kommunens hemsida i samband med kallelse eller senast fem dagar före mötesdag. Protokoll ska publiceras snarast efter justering, dock senast 5 dagar efter justering. Handlingar som av sekretessskäl ej kan publiceras ska distribueras elektroniskt till avsedda mottagare. Uppdra åt kommundirektören att ta fram relevant regelverk för motionens efterlevnad senast per den 31 december Höör, Moderata fullmäktigegruppen genom Ingemar Kristensson, Johan Svahnberg och Björn Andreasson

9 m! HÖÖRS KOMMUN WJ Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr l Redovisning av ej slutbehandlade motioner Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen av ej slutbehandlade motioner till handlingarna. Ärendebeskrivning Enligt 5 kap. 33 kommunallagen (1991:900) bör en motion beredas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett (I) år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt bilagda "Bes lutslogg motioner" finns det två (2) motioner som väckts under år 201 O och tre (3) motioner som väckts under år 20 Il som ämm inte besvarats. l. Motionen "Gratis sim undervisning" Motionen väcktes den 23 augusti 2010 av Arno Werner (MP) och Anette Bächi (MP). I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad det skulle innebära för kommunens del att erbjuda alla femåringar i Höörs kommun en simkurs som ger grundläggande fardigheter. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som, i beslut den 27 oktober 20 Il, 125, avstyrkte bifall till motionen med hänvisning till att simundervisning för femåringar torde ligga utanför nämndens ansvarsområde och denna uppgift vanligtvis hanteras av föreningslivet kan frågan lämpligen fortsättningsvis handläggas av kommunens kultur- och fritidsnänmd. Kommunstyrelsen remitterade i anledning härav motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande samt med redovisning dels av reglerna för bidrag till föreningar som bedriver simundervisni ng, dels av kostnaderna för denna verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har härefter, den 12 december 2011, 115, beslutat att avvakta med svar på motionen och gett kultur- och fritidschefen samt barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda ärendet före beslut. ~ Justerandes sign (!!/ 1 s: k ~t-5 Utdragsbestyrkande

10 m w HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen forts PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Motionen "Skolskjuts åt friskoleelever" Motionen väcktes den 23 augusti 2010 av Anette Bächi (MP). I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan och införa skolskjuts till alla friskoleelever på samma villkor som for kommunala skolelever. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som, i beslut den 19 december 2011, 144, avstyrkte bifall till motionen med hänvisning till att nämnden inte har några ekonomiska ramar att tillgodose motionens önskemål att ge skolskjuts till friskoleelever. Barn- och utbildningsnämndens skolskjutsprinciper utgår från skollagen I O kap. 32 att anordna skolskjuts till andra än de som är skolskjutsberättigade, då det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter. Kommunstyrelsen återremitterade i anledning härav, den 12 april20i2, 56, motionen till barn- och utbildningsnämnden för en mer grundlig utredning av konsekvenserna av och möjligheterna till att erbjuda skolskjuts åt friskoleelever. 3. Motionen "Inrättandet av ett nytt forum för medborgardialog avseende all verksamhet inom social sektor i Ullörs kommun" Motionen väcktes den I l mars 2011 av Henrik Kvennberg (M). I motionen föreslås att kommunfullmäktige omgående inrättar ett nytt forum for medborgardialog avseende all verksamhet som bedrivs inom social sektor i Höörs kommun, att kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppgift att arbeta fram ett forslag till reglemente for det nya forumet for medborgardialog inom social sektor, samt att kommunfullmäktige beslutar att det befintliga kommunala pensionärsrådet (KPR) och det kommunala handikapprådet (KHR) ska avskaffas när det nya forumet for medborgardialog avseende all verksamhet som bedrivs inom social sektor i Höörs kommun inrättas. Motionen remitterades till socialnämnden, KPR och KHR. Socialnämnden har den 25 oktober 2011, 170, lämnat ililjande yttrande. "Ide en om ett forum som tar sikte på all verksamhet som bedrivs inom social sektor är mycket god, det känns viktigt att arbeta med medborgarperspektivet i den riktningen. Motionen stämmer helt överens med socialnämndens syn på medborgardialog, de flesta frågorna är gemensamma. Förslagsvis kan övergången till ett gemensamt forum genomföras etappvis. Under denna mandatperiod kan sammanträdena läggas på samma tid med första delen gemensam, därefter i respektive råd. Under nästa mandatperiod kan medborgardialogen helt övergå till ett gemensamt forum." Den 7 november 20 Il inkom en skrivelse, "Förslag till ny organisation för KPR jämte inrättande av en Äldreomsorgsplan" från företrädare för PRO och SPF i Höör till socialnämnden. I denna skrivelse föreslås bland annat att KPR i Höörs kommun organisatoriskt lyder under kommunstyrelsen, att Höörs kommun beslutar att upprätta en Äldreplan, att tillsätta en arbetsgrupp bestående av representanter från KPR och berörda ilirvaltningar, samt att arbetet skall vara slutfort senast 20 I 2- I jj} Justerande~-~-ign fl(/ s k... ~f? Utdragsbestyrkande

11 mi w HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen forts PROTOKOLL Sammanträdesdatum i' ~o Blad Socialnämnden beslöt den 20 december 2011, 203, att ställa sig bakom denna skrivelse. Handikapporganisationerna i Höör (HSO) har i en skrivelse, "Svar angående motion om inrättande av ett nytt forum for medborgardialog" från ordföranden, Karin Andersson, den 24 augusti 20 Il, uttalat att ett inrättande av ett forum får medborgardialog som skall ersätta KHR inte kommer att gagna dem och att möjligheten att påverka frågor som rör funktionshindrade väsentligt kommer att försämras. Detta mot bakgrund av att yrkandet i motionen är att ersätta KHR med en medborgardialog får verksamhet inom social sektor och att de, HSO, i högre utsträckning har frågeställningar som rör kommunens övriga nämnder. Om ett nytt forum for medborgardialog inom social sektor inrättas anser HSO att KHR skall vara kvar i sin nuvarande form med representanter från kommunens övriga nämnder. HSO anser avslutningsvis att demokratin åsidosätts om motionen bifalles eftersom HSO då kommer att få svårare att bli delaktiga vad gäller övriga frågor som inte berör social sektor. HSO befarar även att antalet representanter kan komma att minska och det då blir fårre som bevakar frågor som rör de olika handikapporganisationerna. Något yttrande har inte inkommit från vare sig KPR eller KHR i anledning av kommunstyrelsens remiss. 4. Motionen "Barnomsorg på obekväm arbetstid i Höörs kommun" Motionen väcktes den 15 april2011 av Maria Boström Lambren(S) och Suad Korlat (S). I motionen föreslås att konununfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om att erbjuda kommunal barnomsorg på obekväm arbetstid for dem som har behov av det. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Socialnämnden beslöt den 13 september 2012, 155, att ställa sig positiv till barnomsorg på obekväm arbetstid. Något yttrande från barnoch utbildningsnämnden har inte inkommit i anledning av kommunstyrelsens remiss. Justerandes sign 5}/(_qs:;; f!f Utdragsbestyrkande

12 m HÖÖRS KOMMUN WJ Kommunstyrelsen forts PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Motionen "Inför en lokal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen" Motionen väcktes den 30 mars 2011 av Erik Mårtensson (KD). I motionen föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut om att införa en lokal värdighetsgaranti. Motionen remitterades till socialnämnden, som i anledning av denna remiss, den 12 april2012, 70, lämnade följande yttrande. "Socialnämnden har vid två tillfällen sökt och blivit beviljade totalt kr hos socialstyrelsen avseende prestationsersättning for inforande av lokal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Beviljade medel får användas t.o.rn Socialnämnden har under flera år arbetat med värdegrundsfrågor i nämndens samtliga verksamheter genternot medborgarna. Nämndens värdegrund påtalar den enskildes inflytande, delaktighet och ansvar i det som sker i dennes egna liv ochfor att manifestera detta i handling har nämnden i delar av sin verksamhet fattat beslut om rambeslut inom äldreomsorgen. Vid nämndens sammanträde i januari månad 2012 delades en artikel ut tillledamöterna som beskrev hur man arbetade i Örebro kornmun med rambeslut i äldreomsorgen i syfte att öka medborgarens delaktig och inflytande över sitt vardagsliv. Social sektor har under några år arbetat med rambeslut men behöver utveckla det ytterligarejust med tanke på den enskildes delaktighet. Påforegående socialnämndssammanträde beslutades att en medarbetare inom sektorn under 2012 skulle for ovanstående projektpengar förankra rarnbeslutet mellan myndighet och verkställighet med särskild tyngpunkt på medborgaren och kontaktpersonen. Besluten kornmer nu istället att ges i tid som medborgaren själv kanforfoga över." Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade i anledning härav, den l O maj 2012, 112, motionen till socialnämnden för ett mer klargörande, utredande och tydligare yttrande angående fårslaget i motionen. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 265 Beslutslogg motioner ~ )Justerandes sign fil( S'lc_ -----~~ -r utdragsbestyrkande

13 Beslutslogg, Motioner r- - Inlämnad r--- Motion - Beredning Svar /Beslut Gratis simundervisning 1. BUN, KFN, ? skolskjuts åt friskoleelever BUN, KS , återremiss till BUN Inrättande av ett nytt forum för med- 1. SN, borgardialog avseende all verksamhet 2. KHR, inom social sektor i Höörs kommun 3. KPR, Barnomsorg på obekväm arbetstid i 1. BUN, ?? Höörs kommun 2. SN, Inför en lokal värdighetsgaranti inom SN, AU äldreomsorgen Återremiss till socialnämnden för ett mer klargörande, utredande och tydligare yttrande angående förslaget i motionen Elektro niskt tillgängliggörande av KLK, Kommunkansliet, handlingar för fullmäktige, kommun styrelse, nämnder och övriga kommunala forum Detaljplanen för Höörsgård 26 ändras KLK, planenheten, så att även boende tillåts Angående fler ungdomar i jobb KLK, personalenheten, Vägföreningar/vägsamfälligheter! Tekniska nämnden/kontoret, skattesatsen för år 2013 KLK, ekonomikontoret, Skapa och finansiera kulturella och aktiva mötesplatser för barn och ungdomar

14 w mi HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 304 l~ ' 205 Dnr 324/12-00 Mellanskånes Ren hållningsaktiebolag (MERAB), "Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör" Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna översänt förslag till "Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör", daterat , med bilaga l, daterad , och bilaga2, daterad Ärendebeskrivning Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) har översänt ett förslag till "Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör", daterat , med bilaga l, daterad , och bilaga 2, daterad Vare sig tekniska nämnden eller miljö- och byggnadsnämnden har något att erinra mot det av Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) översända förslaget till "Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör". Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 266 Yttrande från tekniska sektom/tekniska nämnden, Yttrande från miljö- ochbyggmyndigheten/miljö-och byggnadsnämnden, Föreskrifter om avfallshantering, l O sidor Bilaga l, förklaringar och definitioner, 16 sidor Bilaga 2, kriterier för bedömning av undantag en! de lokala föreskrifterna om avfallshantering, 2 sidor Justerandes sign ; m s~ t C::::t.S? /tr " ~-- Utdragsbestyrkande -

15 l (l) TI :K N ISK.\ SI :KTORN An k HÖÖRS f<ommun l<omrnunkansllet Dnr 3 J. Kommunstyrelsen Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Hö ör Bakgrund Rubricerad fö rslagshandling har varit ute på samråd och utställning. lnga synpunkter har inkommit tilll.\lerab. I förslagshandling daterad har inte gjo rts några justeringar jämfört samrådshandlingen. Mot gällande föreskrifter från har dock smärre justeringar gjorts avseende ftltermaterial till fosfo rfållor samt anpassning till fyrfackskärlsystem. Yttrande Tekniska sektorn och Tekniska nämndens ledamöter har tagit de l av samrådshandlingarna och har inget att yttra. ~~&t,;--- - Erik Mårtensson Ordförande Tekniska nämnden ~a~ ~l s so n Teknisk chef 12-1' 21 l liiiir 0-lU - 2KtltKI I I'a~ 11-ll.l l l l'<"lg.n> -l u l l ll. tnk),~r<j.\ E -po:-;1 hoor.~e l

16 mhöörs W kommun Yttrande Datum D ia ricnu nn1c r / Handläggare Clas Paulsson das. hoor.se l (1) HÖÖRS I<OMM UN i<:ommun kansliet An k Kommunsty 9l~en ~ ~ LJ!ldu -60 l Yttrande angående revidering av föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Ärendebeskrivning E nligt beslut skall invånarna inom Eslövs, Hörby och Höörs kommuner erbjudas möjlighet till fastighetsnära insamling av avfall med proclucentansvar. För att kunna genomföra detta måste gällande förskrifter från ändras. Samråd med berörda intressenter har genomförts och förslaget har varit utställt under ticlen 24/ och t.i.u och med den 22/ Inga synpunkter har framförts från sarruåcl eller utställning. Yttrande Miljö- och byggmyndigheten och Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter har tagit del av samrådshandlingarna och har inget att erinra. Q~ " G unnar Sundström Ordförande Miljö- och Byggnadsnämnden t-.filjö- och byggmyndigheten ~ hl1 > och l>yggm ynjigh< tcn :;olkrg.ltan 2H 1\ox 5' l 2-U 21 linor 1H i l -2HIJ IH I l F.tx IJ-I U -2HI 75 l hoor.>c

17 Föreskriner om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Förslagshandling Renhållningsord ning Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid i (IO)

18 Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Förslagshandling Renhållningsordning 11. Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter Definitioner Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar för betalning och information Hushållsavfall Sortering av avfall Skyldighet att överlämna hushållsavfall Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning Hämtnings- och transportvägar Hämtningsområde och hämtningsintervall Särskilt om hushållsavfall från verksamheter Annat avfall än hushållsavfall Uppgiftsskyldighet Undantag Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 8 Eget omhändertagande av hushållsavfall enligt avfallsförordningen 45 9 Utsträckt hämtningsintervall 9 Gemensam avfallsbehållare l O Gemensam avfallslösning Uppehåll i hämtning lo Total dispens från kommunal avfallshantering enligt miljöbalken 15 kap. 18 lo Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunerna l O Ikraftträdande l O Bilaga l Bilaga 2 Sid 2(10)

19 Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Förslagshandling Renhållningsordning l~. Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter l För kommunernas avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (SFS 20 Il :927), föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken renhållningstaxan beslutad av kommunfullmäktige i kommunerna Eslöv, Hörby och Höör andra författningar som reglerar avfall och dess hantering. samt dessa föreskrifter för avfallshantering beslutade av kommunfullmäktige i kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Bestämmelserna i dessa föreskrifter med tillhörande bilagor utgör tillsammans med kommunernas avfallsplan renhållningsordning för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Definitioner 2 Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges: l. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet (15 kap. 2 miljöbalken J. 2. Med grovavfall avses, i enlighet med 5 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 3. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt l kap. 5 fastighetstaxeringslagen (1979: 1152) ska anses som fastighetsägare. 4. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 5. Med den renhållningsansvariga nämnden avses den nämnd 1 som kommunfullmäktige beslutat. 6. Med behållare avses säck, kärl av plast, latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. 7. Med återvinningsstation (Å VS) avses en mindre obemannad anläggning för producentavfall från hushåll. 8. Med återvinningscentral (Å VC) avses en bemannad, större anläggning för mottagande av sorterat avfall av olika slag. 1 I Eslöv miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, i Hörby tekniska nämnden, i Höör tekniska nämnden Sid 3(10)

20 Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Förslagshandling Renhållningsordning Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn 3 Den renhållningsansvariga nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering av det avfall som omfattas av kommunernas ansvar utförs av den som kommunerna anlitar, i dessa föreskrifter Mellanskånes renhållningsaktiebolag nedan kallat MERAB eller av detta bolag utsedd entreprenör. 4 Renhållningsansvariga nämnden får utfärda anvisningar som kompletterar renhållningsordningens föreskrifter och anvisningar i tillhörande bilagor samt revidera samtliga avsnitt i bilagorna. Sådana anvisningar och revideringar ska överensstämma med föreskrifterna i renhållningsordningen. Ändringar i bilaga 2 beslutas dock av kommunernas lokala nämnd för miljöfrågor 2 5 Den renhållningsansvariga nämnden informerar hushållen om de insamlingssystem för förpackningar och för avfall från elektriska och elektroniska produkter som är tillgängliga i kommunen. 6 Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av kommunernas lokala nämnd för miljöfrågor. Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar för betalning och information 7 Avgift ska betalas av fastighetsinnehavare, för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. Avgiftsskyldigheten kan efter godkännande av MERAB överföras på nyttjanderättshavare efter dennes medgivande. 8 Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshantering. Hushållsavfall Sortering av avfall 9 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och hålla dem skilda från annat avfall. l. Matavfall 2. Brännbart avfall 3. Icke brännbart eller biologiskt behandlingsbart hushållsavfall 2 I Eslöv kommunstyrelsen, i Hörby miljönämnden, i Höör miljö- och byggnadsnämnden Sid 4(10)

21 Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Förslagshandling Renhållningsordning 4. Grovavfall 5. Trädgårdsavfall 6. Hushållsavfall som i utsorterade fraktioner utgörs av farligt avfall 7. Avfall som omfattas av producentansvar: förpackningar, returpapper, avfall från elektriska och elektroniska hushållsprodukter, glödlampor och vissa belysningsarmaturer samt däck och bilar 8. Läkemedel 9. Slickande och skärande avfall lo. Latrin l l. Slam 12. Fett från fettavskiljare 13. Filtermaterial från fosforfållor 14. Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovs jakt. 15. Kasserade bilbatterier 16. Kasserade små batterier. Innehåller kasserade produkter lösa batterier ska dessa plockas ur. Är batterierna inbyggda i produkten behandlas den som elavfall. 17. Annat avfall än hushållsavfall (inklusive bygg- och rivningsavfall från omfattande byggverksamhet på fastigheten) Närmare anvisningar om sortering anges i bilaga l, avsnitt B. 10 Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till MERAB för borttransport. skyldighet att överlämna hushållsavfall 11 Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till MERAB om inte annat sägs i dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter. Utsorterade avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller kan lämnas på plats som anges i bilaga l, avsnitt B. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 12 I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Utsorterat brännbart avfall ska vara inlagt i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Matavfall ska vara paketerat i särskild matavfallspåse som tillhandahålls av MERAB. Utsorterade förpackningar och tidningar emballeras inte utan läggs i ett särskilt fack i fyrfackskärlet eller i en separat behållare. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Grovavfall från hushåll för separat borttransport av MERAB ska i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Grovavfallet ska förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare. Sid 5(10)

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun Typ av dokument Renhållningsordning Dokumentägare Samhällsbyggnadschef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 29 oktober 2014 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-10-20 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bä ve, kl. Il :00 onsdagen den 29 oktober 2014 Henrik

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Projektera och bygg för god avfallshantering. Stockholms stads riktlinjer

Projektera och bygg för god avfallshantering. Stockholms stads riktlinjer Projektera och bygg för god avfallshantering Stockholms stads riktlinjer APRIL 2007 Innehållsförteckning Inledning 5 Vad ska samlas in och vem har ansvar? 6 Planering för långsiktigt hållbara lösningar

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Hushållsavfall i siffror

Hushållsavfall i siffror Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2012 rapport U2013:16 ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk avfallshantering som presenterar avfallsstatistik över

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer