WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas"

Transkript

1

2 WHöörs W kommun KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Höörs kommun sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör, onsdagen den 12 december 2012, kl Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas! Svar på motion " skattesatsen får år 2013"! Svar på motion "Elektroniskt tillgängliggörande av handlinga r för fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och övriga kommunala politiska forum"! Redovisning av ej slutbehandlade motioner!!!! Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB), "Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör" Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB), komplettering av renhållningstaxan för år Ansökan om kommunal borgen från Kubeliden Montessoriskola, förskola och fri tidshem, ekonomisk fö rening Eventuella valärenden Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt och alla ä r hjärtligt välkomna att närvara Föredragningslista och handlin gar finn s tillgängliga för avhämtning på kommunlednin gskansliet, kommunhuset, Södergatan 28. Höör GE!f:tt.h.gr::r Ordforande cji.s?.. =- ~ Benny Nilsson Ovanstående kungörelse har anslagits på Höörs kommuns anslagstavla "' ~ sson

3 m1 HÖÖRS KOMMUN WJ Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Motion "Skattesatsen fdr år 2013" Dnr 275/12-01 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Ärendebeskrivning Alvar Nilsson (SPI), har i en motion "skattesatsen för år 2013" föreslagit att skattesatsen för år 2013 skall som i år vara oförändrad. ställningstagande Vilken kommunal skattesats en kommun ska fastställa för kommande budgetår hanteras i kommunens budgetprocess. Kommunens budgetberedning, som består av kommunstyrelsens arbetsutskott, leder budgetarbetet. Budgetberedningen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen bereder ett ärende avseende förslag till kommunal skattesats. Denna beredning avslutas med att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om nästkommande års kommunala skattesats kommunala skattesatsen för nästkommande år. Kommunfullmäktiges beslut om storleken på nästkommande års kommunala skattesats måste fattas innan november månads utgång året innan. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 263 Skrivelse från ekonomichef Lars-Johan Rosvall, Motion "Skattesatsen for år 2013". J1P' Justerandes sign Sk_~~ rw Utdragsbestyrkande

4 Hö örs kommun l (l) EKON O~ I IKON' I'OR I ~ l Kommunstyrelsen Motion angående skattesatsen för år 2013 Bakgrund: Sveriges Pensionärers Intresseparti, SPI, har i en motion angående "skattesatsen för år 2013" föreslagit att skattesatsen för år 2013 skall som i år vara oförändrad. Ställningstagande: Vilken kommunalskattesats en kommun ska fastställa för kommande budgetår hanteras i kommunens budgetprocess. Kommunens budgetberedning, som består av kommunstyrelsens arbetsutskott, leder budgetarbetet. Budgetberedningen föreslår en kommunalskattesats för nästkommande år till kommunstyrelsens arbetsutskott som i sin tur beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta föreslagen kommunalskattesats. Kommunfullmäktige måste innan november månads utgång innevarande år besluta nästkommande års kommunalskattesats. Lars-J han Rosvall Ekonomichef

5 Motion till kommunalfullmäktige i Höörs kommun. HÖÖRS f\ommun l<ommunkansliet Ank O 3 Dnr 2 7-5"' j l 2 - Q-'~ Ang skattesatsen för år 2013 Vi inom partiet SPI har haft en genomgång med våra medlemmar om skattesatsen för år Vi vill att skattesatsen för år 2013 skall som i år vara oförändrad 30:97 kr. Sveriges Pensionärers l ntresseparti (tör en sund politisk inriktning)

6 m1 w HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen 5. PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr 222/11-01 Motion "Elektroniskt tillgängliggörande av handlingar för fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och övriga kommunala politiska forum" Beslut Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till att arbetet med elektroniskt tillgängliggörande av handlingar har påbörjats/pågår. Ärendebeskrivning Johan Svahnberg (M), Ingemar Kristensson (M) och Björn Andreasson (M) har i motion "Elektroniskt tillgängliggörande av handlingar 11lr fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och övriga kommunala politiska forum" foreslagit att kallelse, dagordning och handlingar ska publiceras på kommunens hemsida i samband med kallelse eller senast fem ( 5) dagar fore mötesdag, protokoll ska publiceras snarast efter justering, dock senast fem (s) dagar efter justering, handlingar som av sekretesskäl inte kan publiceras ska distribueras elektroniskt till avsedda mottagare, uppdra åt kommundirektören att ta fram relevant regelverk för motionens efterlevnad senast per den 31 december 20 Il. Kommunen köpte for ett antal år sedan ett dokument- och ärendehanteringssystem, W303, i syfte att skapa ordning och reda bland dokument, ärenden och handlingar. Systemet har fram till nu endast använts för diarieföring. Under innevarande år har kommunen tillsammans med Hörby kommun arbetat för att utveckla systemet till att användas även for ärende, dokument, mötes- och beslutshantering. Detta arbete är nu inne i sin slutfas och forhoppningen är att det ska leda till en effektivisering av ärendehanteringen och den interna administrationen samt ge medarbetarna ett bra verksamhetsstöd. De integrationsmöjligheter som finns i systemet innebär att tillgänglighet till kommunens dokument, ärenden och beslutsprocesser kan styras genom olika behörighetsgrader vilket i sin tur torde leda till enklare och kortare ledtider samt en effektivare informationsspridning. Ä ven det s.k. PRIOS-projektet, vilket kommunen bedrivit tillsammans med ett antal ytterligare kommuner i Skåne, ska via en inloggning till "Mina sidor" kunna användas for ett "elektroniskt tillgängliggörande av handlingar for fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och övriga kommunala politiska forum". T Utdragsbestyrkande

7 m HÖÖRS KOMMUN WJ Kommunstyrelsen forts PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Under år 2013 kommer inledningsvis kommunstyrelsens arbetsutskott att introduceras i hur såväl W3D3 som PRIOS-projektets "Mina sidor" kan användas för ett "elektroniskt tillgängliggörande av handlingar". När denna introduktion genomförts och såväl kommunledningskansliets personal som arbetsutskottets ledamöter och ersättare känner sig bekväma med detta "nya" arbetssätt" kommer även kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunfullmäktige att introduceras i detsamma. Anledningen till att kommunfullmäktige ligger sist i prioritetsordningen är inte bristande respekt för kommunens högsta beslutande organ utan i stället den tämligen självklara att detta antalsmässigt är det största organet inom kommunen, vilket i sin tur även innebär att det för kommunledingskansliets personals "överlevnad" torde vara av största vikt att det "nya" arbetssättet verkligen "satt sig" ordentligt innan det introduceras i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 264 Motion "Elektroniskt tillgängliggörande av handlingar for fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och övriga kommunala politiska forum" Justerandes sig!2._._ s:'k_.tij ~R ft?l ~tdragsbestyrkande

8 1- HÖÖRS KOMMUN Kornmtml<ansliet ; An~< ~ O On r 2 {_~///- O l l Motion avseende elektroniskt tillgängliggörande av handlingar för fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och övriga kommunala politiska forum l Höörs kommun finns ett stort antal politiska forum; kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunstyrelsens arbetsutskott, nämnder, arbetsutskott för nämnder etc. Verksamheten i alla dessa forum bygger på beslutsunderlag i skriftlig form. För att främja den demokratiska processen och ge möjlighet till delaktighet i de olika forumens arbete bör relevanta dokument hållas tillgängliga på kommunens hemsida. Kallelse, dagordning och handlingar ska publiceras på kommunens hemsida i samband med kallelse eller senast fem dagar före mötesdag. Protokoll ska publiceras snarast efter justering. sekretesshandlingar undantages givetvis. Detta kommer att leda till en bredare delaktighet i de beslut som fattas och också leda till att de olika forumen går bättre i takt med varandra. l förlängningen kan detta vara ett led i att reducera de fysiska utskicken och därmed spara tryck- och portokostnader samt minska miljöpåverkan. Därför föreslår vi fullmäktige att: Kallelse, dagordning och handlingar ska publiceras på kommunens hemsida i samband med kallelse eller senast fem dagar före mötesdag. Protokoll ska publiceras snarast efter justering, dock senast 5 dagar efter justering. Handlingar som av sekretessskäl ej kan publiceras ska distribueras elektroniskt till avsedda mottagare. Uppdra åt kommundirektören att ta fram relevant regelverk för motionens efterlevnad senast per den 31 december Höör, Moderata fullmäktigegruppen genom Ingemar Kristensson, Johan Svahnberg och Björn Andreasson

9 m! HÖÖRS KOMMUN WJ Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr l Redovisning av ej slutbehandlade motioner Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen av ej slutbehandlade motioner till handlingarna. Ärendebeskrivning Enligt 5 kap. 33 kommunallagen (1991:900) bör en motion beredas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett (I) år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt bilagda "Bes lutslogg motioner" finns det två (2) motioner som väckts under år 201 O och tre (3) motioner som väckts under år 20 Il som ämm inte besvarats. l. Motionen "Gratis sim undervisning" Motionen väcktes den 23 augusti 2010 av Arno Werner (MP) och Anette Bächi (MP). I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad det skulle innebära för kommunens del att erbjuda alla femåringar i Höörs kommun en simkurs som ger grundläggande fardigheter. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som, i beslut den 27 oktober 20 Il, 125, avstyrkte bifall till motionen med hänvisning till att simundervisning för femåringar torde ligga utanför nämndens ansvarsområde och denna uppgift vanligtvis hanteras av föreningslivet kan frågan lämpligen fortsättningsvis handläggas av kommunens kultur- och fritidsnänmd. Kommunstyrelsen remitterade i anledning härav motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande samt med redovisning dels av reglerna för bidrag till föreningar som bedriver simundervisni ng, dels av kostnaderna för denna verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har härefter, den 12 december 2011, 115, beslutat att avvakta med svar på motionen och gett kultur- och fritidschefen samt barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda ärendet före beslut. ~ Justerandes sign (!!/ 1 s: k ~t-5 Utdragsbestyrkande

10 m w HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen forts PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Motionen "Skolskjuts åt friskoleelever" Motionen väcktes den 23 augusti 2010 av Anette Bächi (MP). I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan och införa skolskjuts till alla friskoleelever på samma villkor som for kommunala skolelever. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som, i beslut den 19 december 2011, 144, avstyrkte bifall till motionen med hänvisning till att nämnden inte har några ekonomiska ramar att tillgodose motionens önskemål att ge skolskjuts till friskoleelever. Barn- och utbildningsnämndens skolskjutsprinciper utgår från skollagen I O kap. 32 att anordna skolskjuts till andra än de som är skolskjutsberättigade, då det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter. Kommunstyrelsen återremitterade i anledning härav, den 12 april20i2, 56, motionen till barn- och utbildningsnämnden för en mer grundlig utredning av konsekvenserna av och möjligheterna till att erbjuda skolskjuts åt friskoleelever. 3. Motionen "Inrättandet av ett nytt forum för medborgardialog avseende all verksamhet inom social sektor i Ullörs kommun" Motionen väcktes den I l mars 2011 av Henrik Kvennberg (M). I motionen föreslås att kommunfullmäktige omgående inrättar ett nytt forum for medborgardialog avseende all verksamhet som bedrivs inom social sektor i Höörs kommun, att kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppgift att arbeta fram ett forslag till reglemente for det nya forumet for medborgardialog inom social sektor, samt att kommunfullmäktige beslutar att det befintliga kommunala pensionärsrådet (KPR) och det kommunala handikapprådet (KHR) ska avskaffas när det nya forumet for medborgardialog avseende all verksamhet som bedrivs inom social sektor i Höörs kommun inrättas. Motionen remitterades till socialnämnden, KPR och KHR. Socialnämnden har den 25 oktober 2011, 170, lämnat ililjande yttrande. "Ide en om ett forum som tar sikte på all verksamhet som bedrivs inom social sektor är mycket god, det känns viktigt att arbeta med medborgarperspektivet i den riktningen. Motionen stämmer helt överens med socialnämndens syn på medborgardialog, de flesta frågorna är gemensamma. Förslagsvis kan övergången till ett gemensamt forum genomföras etappvis. Under denna mandatperiod kan sammanträdena läggas på samma tid med första delen gemensam, därefter i respektive råd. Under nästa mandatperiod kan medborgardialogen helt övergå till ett gemensamt forum." Den 7 november 20 Il inkom en skrivelse, "Förslag till ny organisation för KPR jämte inrättande av en Äldreomsorgsplan" från företrädare för PRO och SPF i Höör till socialnämnden. I denna skrivelse föreslås bland annat att KPR i Höörs kommun organisatoriskt lyder under kommunstyrelsen, att Höörs kommun beslutar att upprätta en Äldreplan, att tillsätta en arbetsgrupp bestående av representanter från KPR och berörda ilirvaltningar, samt att arbetet skall vara slutfort senast 20 I 2- I jj} Justerande~-~-ign fl(/ s k... ~f? Utdragsbestyrkande

11 mi w HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen forts PROTOKOLL Sammanträdesdatum i' ~o Blad Socialnämnden beslöt den 20 december 2011, 203, att ställa sig bakom denna skrivelse. Handikapporganisationerna i Höör (HSO) har i en skrivelse, "Svar angående motion om inrättande av ett nytt forum for medborgardialog" från ordföranden, Karin Andersson, den 24 augusti 20 Il, uttalat att ett inrättande av ett forum får medborgardialog som skall ersätta KHR inte kommer att gagna dem och att möjligheten att påverka frågor som rör funktionshindrade väsentligt kommer att försämras. Detta mot bakgrund av att yrkandet i motionen är att ersätta KHR med en medborgardialog får verksamhet inom social sektor och att de, HSO, i högre utsträckning har frågeställningar som rör kommunens övriga nämnder. Om ett nytt forum for medborgardialog inom social sektor inrättas anser HSO att KHR skall vara kvar i sin nuvarande form med representanter från kommunens övriga nämnder. HSO anser avslutningsvis att demokratin åsidosätts om motionen bifalles eftersom HSO då kommer att få svårare att bli delaktiga vad gäller övriga frågor som inte berör social sektor. HSO befarar även att antalet representanter kan komma att minska och det då blir fårre som bevakar frågor som rör de olika handikapporganisationerna. Något yttrande har inte inkommit från vare sig KPR eller KHR i anledning av kommunstyrelsens remiss. 4. Motionen "Barnomsorg på obekväm arbetstid i Höörs kommun" Motionen väcktes den 15 april2011 av Maria Boström Lambren(S) och Suad Korlat (S). I motionen föreslås att konununfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om att erbjuda kommunal barnomsorg på obekväm arbetstid for dem som har behov av det. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Socialnämnden beslöt den 13 september 2012, 155, att ställa sig positiv till barnomsorg på obekväm arbetstid. Något yttrande från barnoch utbildningsnämnden har inte inkommit i anledning av kommunstyrelsens remiss. Justerandes sign 5}/(_qs:;; f!f Utdragsbestyrkande

12 m HÖÖRS KOMMUN WJ Kommunstyrelsen forts PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Motionen "Inför en lokal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen" Motionen väcktes den 30 mars 2011 av Erik Mårtensson (KD). I motionen föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut om att införa en lokal värdighetsgaranti. Motionen remitterades till socialnämnden, som i anledning av denna remiss, den 12 april2012, 70, lämnade följande yttrande. "Socialnämnden har vid två tillfällen sökt och blivit beviljade totalt kr hos socialstyrelsen avseende prestationsersättning for inforande av lokal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Beviljade medel får användas t.o.rn Socialnämnden har under flera år arbetat med värdegrundsfrågor i nämndens samtliga verksamheter genternot medborgarna. Nämndens värdegrund påtalar den enskildes inflytande, delaktighet och ansvar i det som sker i dennes egna liv ochfor att manifestera detta i handling har nämnden i delar av sin verksamhet fattat beslut om rambeslut inom äldreomsorgen. Vid nämndens sammanträde i januari månad 2012 delades en artikel ut tillledamöterna som beskrev hur man arbetade i Örebro kornmun med rambeslut i äldreomsorgen i syfte att öka medborgarens delaktig och inflytande över sitt vardagsliv. Social sektor har under några år arbetat med rambeslut men behöver utveckla det ytterligarejust med tanke på den enskildes delaktighet. Påforegående socialnämndssammanträde beslutades att en medarbetare inom sektorn under 2012 skulle for ovanstående projektpengar förankra rarnbeslutet mellan myndighet och verkställighet med särskild tyngpunkt på medborgaren och kontaktpersonen. Besluten kornmer nu istället att ges i tid som medborgaren själv kanforfoga över." Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade i anledning härav, den l O maj 2012, 112, motionen till socialnämnden för ett mer klargörande, utredande och tydligare yttrande angående fårslaget i motionen. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 265 Beslutslogg motioner ~ )Justerandes sign fil( S'lc_ -----~~ -r utdragsbestyrkande

13 Beslutslogg, Motioner r- - Inlämnad r--- Motion - Beredning Svar /Beslut Gratis simundervisning 1. BUN, KFN, ? skolskjuts åt friskoleelever BUN, KS , återremiss till BUN Inrättande av ett nytt forum för med- 1. SN, borgardialog avseende all verksamhet 2. KHR, inom social sektor i Höörs kommun 3. KPR, Barnomsorg på obekväm arbetstid i 1. BUN, ?? Höörs kommun 2. SN, Inför en lokal värdighetsgaranti inom SN, AU äldreomsorgen Återremiss till socialnämnden för ett mer klargörande, utredande och tydligare yttrande angående förslaget i motionen Elektro niskt tillgängliggörande av KLK, Kommunkansliet, handlingar för fullmäktige, kommun styrelse, nämnder och övriga kommunala forum Detaljplanen för Höörsgård 26 ändras KLK, planenheten, så att även boende tillåts Angående fler ungdomar i jobb KLK, personalenheten, Vägföreningar/vägsamfälligheter! Tekniska nämnden/kontoret, skattesatsen för år 2013 KLK, ekonomikontoret, Skapa och finansiera kulturella och aktiva mötesplatser för barn och ungdomar

14 w mi HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 304 l~ ' 205 Dnr 324/12-00 Mellanskånes Ren hållningsaktiebolag (MERAB), "Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör" Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna översänt förslag till "Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör", daterat , med bilaga l, daterad , och bilaga2, daterad Ärendebeskrivning Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) har översänt ett förslag till "Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör", daterat , med bilaga l, daterad , och bilaga 2, daterad Vare sig tekniska nämnden eller miljö- och byggnadsnämnden har något att erinra mot det av Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) översända förslaget till "Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör". Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 266 Yttrande från tekniska sektom/tekniska nämnden, Yttrande från miljö- ochbyggmyndigheten/miljö-och byggnadsnämnden, Föreskrifter om avfallshantering, l O sidor Bilaga l, förklaringar och definitioner, 16 sidor Bilaga 2, kriterier för bedömning av undantag en! de lokala föreskrifterna om avfallshantering, 2 sidor Justerandes sign ; m s~ t C::::t.S? /tr " ~-- Utdragsbestyrkande -

15 l (l) TI :K N ISK.\ SI :KTORN An k HÖÖRS f<ommun l<omrnunkansllet Dnr 3 J. Kommunstyrelsen Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Hö ör Bakgrund Rubricerad fö rslagshandling har varit ute på samråd och utställning. lnga synpunkter har inkommit tilll.\lerab. I förslagshandling daterad har inte gjo rts några justeringar jämfört samrådshandlingen. Mot gällande föreskrifter från har dock smärre justeringar gjorts avseende ftltermaterial till fosfo rfållor samt anpassning till fyrfackskärlsystem. Yttrande Tekniska sektorn och Tekniska nämndens ledamöter har tagit de l av samrådshandlingarna och har inget att yttra. ~~&t,;--- - Erik Mårtensson Ordförande Tekniska nämnden ~a~ ~l s so n Teknisk chef 12-1' 21 l liiiir 0-lU - 2KtltKI I I'a~ 11-ll.l l l l'<"lg.n> -l u l l ll. tnk),~r<j.\ E -po:-;1 hoor.~e l

16 mhöörs W kommun Yttrande Datum D ia ricnu nn1c r / Handläggare Clas Paulsson das. hoor.se l (1) HÖÖRS I<OMM UN i<:ommun kansliet An k Kommunsty 9l~en ~ ~ LJ!ldu -60 l Yttrande angående revidering av föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Ärendebeskrivning E nligt beslut skall invånarna inom Eslövs, Hörby och Höörs kommuner erbjudas möjlighet till fastighetsnära insamling av avfall med proclucentansvar. För att kunna genomföra detta måste gällande förskrifter från ändras. Samråd med berörda intressenter har genomförts och förslaget har varit utställt under ticlen 24/ och t.i.u och med den 22/ Inga synpunkter har framförts från sarruåcl eller utställning. Yttrande Miljö- och byggmyndigheten och Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter har tagit del av samrådshandlingarna och har inget att erinra. Q~ " G unnar Sundström Ordförande Miljö- och Byggnadsnämnden t-.filjö- och byggmyndigheten ~ hl1 > och l>yggm ynjigh< tcn :;olkrg.ltan 2H 1\ox 5' l 2-U 21 linor 1H i l -2HIJ IH I l F.tx IJ-I U -2HI 75 l hoor.>c

17 Föreskriner om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Förslagshandling Renhållningsord ning Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid i (IO)

18 Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Förslagshandling Renhållningsordning 11. Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter Definitioner Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar för betalning och information Hushållsavfall Sortering av avfall Skyldighet att överlämna hushållsavfall Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning Hämtnings- och transportvägar Hämtningsområde och hämtningsintervall Särskilt om hushållsavfall från verksamheter Annat avfall än hushållsavfall Uppgiftsskyldighet Undantag Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 8 Eget omhändertagande av hushållsavfall enligt avfallsförordningen 45 9 Utsträckt hämtningsintervall 9 Gemensam avfallsbehållare l O Gemensam avfallslösning Uppehåll i hämtning lo Total dispens från kommunal avfallshantering enligt miljöbalken 15 kap. 18 lo Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunerna l O Ikraftträdande l O Bilaga l Bilaga 2 Sid 2(10)

19 Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Förslagshandling Renhållningsordning l~. Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter l För kommunernas avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (SFS 20 Il :927), föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken renhållningstaxan beslutad av kommunfullmäktige i kommunerna Eslöv, Hörby och Höör andra författningar som reglerar avfall och dess hantering. samt dessa föreskrifter för avfallshantering beslutade av kommunfullmäktige i kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Bestämmelserna i dessa föreskrifter med tillhörande bilagor utgör tillsammans med kommunernas avfallsplan renhållningsordning för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Definitioner 2 Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges: l. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet (15 kap. 2 miljöbalken J. 2. Med grovavfall avses, i enlighet med 5 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 3. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt l kap. 5 fastighetstaxeringslagen (1979: 1152) ska anses som fastighetsägare. 4. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 5. Med den renhållningsansvariga nämnden avses den nämnd 1 som kommunfullmäktige beslutat. 6. Med behållare avses säck, kärl av plast, latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. 7. Med återvinningsstation (Å VS) avses en mindre obemannad anläggning för producentavfall från hushåll. 8. Med återvinningscentral (Å VC) avses en bemannad, större anläggning för mottagande av sorterat avfall av olika slag. 1 I Eslöv miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, i Hörby tekniska nämnden, i Höör tekniska nämnden Sid 3(10)

20 Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Förslagshandling Renhållningsordning Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn 3 Den renhållningsansvariga nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering av det avfall som omfattas av kommunernas ansvar utförs av den som kommunerna anlitar, i dessa föreskrifter Mellanskånes renhållningsaktiebolag nedan kallat MERAB eller av detta bolag utsedd entreprenör. 4 Renhållningsansvariga nämnden får utfärda anvisningar som kompletterar renhållningsordningens föreskrifter och anvisningar i tillhörande bilagor samt revidera samtliga avsnitt i bilagorna. Sådana anvisningar och revideringar ska överensstämma med föreskrifterna i renhållningsordningen. Ändringar i bilaga 2 beslutas dock av kommunernas lokala nämnd för miljöfrågor 2 5 Den renhållningsansvariga nämnden informerar hushållen om de insamlingssystem för förpackningar och för avfall från elektriska och elektroniska produkter som är tillgängliga i kommunen. 6 Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av kommunernas lokala nämnd för miljöfrågor. Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar för betalning och information 7 Avgift ska betalas av fastighetsinnehavare, för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. Avgiftsskyldigheten kan efter godkännande av MERAB överföras på nyttjanderättshavare efter dennes medgivande. 8 Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshantering. Hushållsavfall Sortering av avfall 9 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och hålla dem skilda från annat avfall. l. Matavfall 2. Brännbart avfall 3. Icke brännbart eller biologiskt behandlingsbart hushållsavfall 2 I Eslöv kommunstyrelsen, i Hörby miljönämnden, i Höör miljö- och byggnadsnämnden Sid 4(10)

21 Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Förslagshandling Renhållningsordning 4. Grovavfall 5. Trädgårdsavfall 6. Hushållsavfall som i utsorterade fraktioner utgörs av farligt avfall 7. Avfall som omfattas av producentansvar: förpackningar, returpapper, avfall från elektriska och elektroniska hushållsprodukter, glödlampor och vissa belysningsarmaturer samt däck och bilar 8. Läkemedel 9. Slickande och skärande avfall lo. Latrin l l. Slam 12. Fett från fettavskiljare 13. Filtermaterial från fosforfållor 14. Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovs jakt. 15. Kasserade bilbatterier 16. Kasserade små batterier. Innehåller kasserade produkter lösa batterier ska dessa plockas ur. Är batterierna inbyggda i produkten behandlas den som elavfall. 17. Annat avfall än hushållsavfall (inklusive bygg- och rivningsavfall från omfattande byggverksamhet på fastigheten) Närmare anvisningar om sortering anges i bilaga l, avsnitt B. 10 Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till MERAB för borttransport. skyldighet att överlämna hushållsavfall 11 Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till MERAB om inte annat sägs i dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter. Utsorterade avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller kan lämnas på plats som anges i bilaga l, avsnitt B. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 12 I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Utsorterat brännbart avfall ska vara inlagt i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Matavfall ska vara paketerat i särskild matavfallspåse som tillhandahålls av MERAB. Utsorterade förpackningar och tidningar emballeras inte utan läggs i ett särskilt fack i fyrfackskärlet eller i en separat behållare. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Grovavfall från hushåll för separat borttransport av MERAB ska i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Grovavfallet ska förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare. Sid 5(10)

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2012-12-18 Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Föreskrifter för avfallshantering

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Sotenäs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-13, 140. 1 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Avfallsföreskrifter. Antagna av kommunfullmäktige 2009-10-12

Avfallsföreskrifter. Antagna av kommunfullmäktige 2009-10-12 Avfallsföreskrifter Antagna av kommunfullmäktige 2009-10-12 Föreskrifter om avfallshantering för Oskarshamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÅNGE KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÅNGE KOMMUN ÅNGE KOMMUN ÅNGE TEKNISKA FÖRVALTNING RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÅNGE KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-06 26 Renhållningsordning för Ånge kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering Föreskrifter om avfallshantering för Gislaveds kommun (renhållningsordning) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Av f a l l s h a n t e r i n g 1 0 0 % k r e t s l o p p Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Sammanfattning remissmaterial 1 juli 21 augusti 2009 www.karlskoga.se/kretslopp Utdrag ur förslag på nya

Läs mer

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning För Essunga kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2010-06-10, 50 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...1 Tillämpliga föreskrifter... 1 Definitioner... 1

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Härjedalens kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Härjedalens kommun Föreskrifter om avfallshantering för Härjedalens kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. för Säffle och Åmåls kommuner

Renhållningsföreskrifter. för Säffle och Åmåls kommuner Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner 1 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter... 3 Definitioner... 3 Ansvar för renhållning och tillsyn... 4 Informationsskyldighet...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun 1(7) Reviderad 2007-11-12 Au 161 Miljöstation i Rimforsa Reviderad 2006-03-01 Au 36 Grovavfallsinsamling Antagen 2002-11-25, kf 92 Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun Inledande bestämmelser

Läs mer

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Version 1.0 2015-04-09 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Gällande lagstiftning... 1 Definitioner... 1

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Ljusdals kommun

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Ljusdals kommun FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Ljusdals kommun FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap, 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Herrljunga kommun. Renhållningsföreskrifter. Antagen av Kommunfullmäktige

Herrljunga kommun. Renhållningsföreskrifter. Antagen av Kommunfullmäktige Herrljunga kommun Renhållningsföreskrifter Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-01 12 2 (8) Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter Älvsbyns kommun 2013-10-23 Renhållningsföreskrifter för Älvsbyns kommun Innehåll Föreskrifter Sida 1-12 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kartbilaga 1 Kartbilaga 2 Sorteringsbilaga

Läs mer

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun Mullsjö kommun Renhållningsordning för Mullsjö kommun Föreskrifter för avfallshantering Till renhållningsordningen hör också: AVFALLSPLAN 2004-10-07 Föreskrifter för avfallshantering Inledande föreskrifter

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering för X kommun

Föreskrifter för avfallshantering för X kommun FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING FÖR X KOMMUN 1 (10) Föreskrifter för avfallshantering för X kommun Inledande bestämmelser Bemyndigande 1 Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 25 september 2013 För revidering ansvarar: Avdelningschef för Vatten och Renhållning Dokumentet gäller

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS Avfallsföreskrifter för Fastställd av: KF 96 2016-05-17 Diarienummer: KS. 2016.0099 Framtagen av: SBN 29 2016-04-12 Diarienummer: SBN. 2014.0080 Innehåll Innehåll... 1 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Sotenäs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-13, 140. 1 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Fastställda av Kommunfullmäktige 2014-11-25 115

Fastställda av Kommunfullmäktige 2014-11-25 115 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Hedemora kommun Fastställda av Kommunfullmäktige 2014-11-25 115 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-29 67 Gäller från och med 2009-06-01 Renhållningsordning för Värnamo kommun 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808),

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Gagnefs kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08, 225, Dnr 2014:242/45

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Gagnefs kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08, 225, Dnr 2014:242/45 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Gagnefs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08, 225, Dnr 2014:242/45 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Rättviks kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-04, 85, Dnr 2014/261 45

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Rättviks kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-04, 85, Dnr 2014/261 45 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Rättviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-04, 85, Dnr 2014/261 45 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR DEGERFORS KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR DEGERFORS KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR DEGERFORS KOMMUN Renhållningsordningen innehåller två delar; kommunens föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan DEL 1: KOMMUNENS FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Antagen

Läs mer

Renhållningsordning för Ljungby kommun

Renhållningsordning för Ljungby kommun Diarienummer: KS2013/0495.450 Renhållningsordning Avfallsplan Renhållningsordning för Ljungby kommun Föreskrifter om avfallshantering Bild från Ljungby centrum Antagen av Ljungby kommunfullmäktige 2014-11-03,

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter...

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Storfors kommun. Antagen

Avfallsföreskrifter för Storfors kommun. Antagen Avfallsföreskrifter för Storfors kommun Antagen 2012-12-13 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Tillämpliga föreskrifter... 1 Definitioner... 1 Ansvar för renhållning, information och tillsyn...

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 1(13) Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2013-05-15 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 2(13) Innehållsförteckning Renhållningsföreskrifter för

Läs mer

^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING. Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16

^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING. Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16 ^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16 Föreskrifter om avfallshantering för Haparanda kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser Samråd under period 2014-03-05 2014-04-02 Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun Inledande bestämmelser Gällande lagstiftning 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 1(12) Antagen av 2013-xx-xx Ersätter Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 2(12) Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun www.arvika.se 1 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun Definitioner Fastighetsinnehavare: Med fastighetsinnehavare avses den

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa föreskrifter för avfallshantering ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa föreskrifter för avfallshantering ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy regel föreskrifter för avfallshantering program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-05-18 84 Ansvarig:

Läs mer

Renhållningsordning för Skara kommun

Renhållningsordning för Skara kommun KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun 2013-11-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-30, 60 Ersätter renhållningsordningen från 2008-02-25, 5 Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Jokkmokks kommun Antagna av Jokkmokks kommunfullmäktige

Renhållningsföreskrifter. Jokkmokks kommun Antagna av Jokkmokks kommunfullmäktige Renhållningsföreskrifter 2008-05-20 Antagna av Jokkmokks kommunfullmäktige 2008-09-22 74 Jokkmokks kommun FÖRORD Kommunstyrelsen är enligt 15 kapitel miljöbalken skyldig att anta en renhållningsordning

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

Bollnäs o Ovanåkers kommuner

Bollnäs o Ovanåkers kommuner FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Bollnäs o Ovanåkers kommuner Läsanvisningar I dokumentet används för ansvarsfördelning: Renhållaren = BORAB Den nämnd som är ansvarig för miljöfrågor enl. Miljöbalken=

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Reviderade enligt beslut av kommunfullmäktige 2009-10-29 i samband med införande av separat

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun ac Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808), dels föreskrifter om avfallshanteringen

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Hudiksvalls kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antaget av kommunfullmäktige Läsanvisningar

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Hudiksvalls kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antaget av kommunfullmäktige Läsanvisningar FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-29 Läsanvisningar I dokumentet används för ansvarsfördelning: Renhållaren = Tekniska nämnden, driftsansvarig

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Hammarö kommun. antagna av kommunfullmäktige xxxx

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Hammarö kommun. antagna av kommunfullmäktige xxxx Lokala föreskrifter om avfallshantering för Hammarö kommun antagna av kommunfullmäktige xxxx sid. 2 (14) Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Tillämpliga föreskrifter... 3 Kommunens ansvar för

Läs mer

Sammantrådesdatum 2015-10-01 --- --- Ank. 2015-10- 2 6. Föreskrifter om hantering av hushållsavfall, revidering

Sammantrådesdatum 2015-10-01 --- --- Ank. 2015-10- 2 6. Föreskrifter om hantering av hushållsavfall, revidering Gagnefs TeknikAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum 2015-10-01 --- --- GAGI\TEFS KOiv1MUN Dnr 2015/2 Ank. 2015-10- 2 6 Sida 13(14) 54 Föreskrifter om hantering av hushållsavfall, revidering AO-chef

Läs mer

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll Renhållningsordning Gäller från: 2006-07-01 Antagen: 2006-06-26 79 Gäller från: 2007-07-01 Antagen: 2007-05-28 (ändring 26) Gäller från: 2010-04-01 Antagen: 2010-02-22 3 Dessa Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Föreskrifter om hantering av hushållsavfall I dokumentet används för ansvarsfördelning: Kommunstyrelsen = Renhållaren Tillsynsmyndighet = Norrhälsinglands miljö och räddningsnämnd Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR

AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR LAXÅ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-15, 61 Dnr KS 2013078-450 Inledning Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning med en avfallsplan samt lokala

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun Gäller fr o m 2014-04-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30 92 Innehåll Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun... 2 Inledande bestämmelser...

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16, 93 Ersätter tidigare lokala föreskrifter antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23,

Läs mer

Renhållningsordning 2010 för Kalix kommun

Renhållningsordning 2010 för Kalix kommun Bilaga 10 1(12) KALIX KOMMUN Renhållningsordning 2010 för Kalix kommun 2010-06-21 Bilaga 10 2(12) Föreskrifter om avfallshantering för Kalix kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1 För kommunens avfallshantering gäller: Bestämmelserna i miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering i Flens kommun

Föreskrifter för avfallshantering i Flens kommun Föreskrifter för avfallshantering i Flens kommun Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 2 Gällande lagstiftning... 2 Definitioner... 2 Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn...

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering

Föreskrifter för avfallshantering Älmhults kommuns Föreskrifter för avfallshantering Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14, 150 Överraskande Älmhult - internationellt & nära Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering för Älmhults

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Lokala föreskrifter för Vännäs kommun, antagna av Kommunfullmäktige. Gäller fr.o.m. 2010-04-01 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun 1 Lokala renhållningsföreskrifter för INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vilhelmina kommun 1 Lagstiftning 1.1 Definitioner 2 Ansvar för avfallshanteringen 3 Avgifter 4 Tillsyn 5 Informationsskyldighet 6 Sortering 7

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING, AVFALLSHANTERING FÖR BERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING, AVFALLSHANTERING FÖR BERGS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM RENHÅLLNINGSORDNING, AVFALLSHANTERING FÖR BERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2002-11-19 Reviderad ( 35) 2003-02-18 Kf 26 Dnr 189/2002-450 Reviderad ( 7, 13, 33) 2004-04-27 Kf 52

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering och renhållning enligt beslut av kommunfullmäktige 2014-12-15 54 Pajala kommun

Föreskrifter om avfallshantering och renhållning enligt beslut av kommunfullmäktige 2014-12-15 54 Pajala kommun Föreskrifter om avfallshantering och renhållning enligt beslut av kommunfullmäktige 2014-12-15 54 Pajala kommun Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1994-11-28 116 1995-01-01 1994/419-450 Kf 2008-11-24 153 2008-11-25 2008/784-452 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR BROMÖLLA

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Markaryds kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Markaryds kommun i Markaryds kommun Beslutade av kommunfullmäktige 2013-12-19, 106 Allmänt Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen 2011:927 föreskrifter

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall. Utkast 2014-09-18

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall. Utkast 2014-09-18 Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Utkast 2014-09-18 För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering. Lunds kommun. Renhållningsordning:

Föreskrifter om avfallshantering. Lunds kommun. Renhållningsordning: Renhållningsordning: Föreskrifter om avfallshantering Lunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-26 Dessa föreskrifter utgör tillsammans med Avfallsplan för Lunds kommun renhållningsordning för

Läs mer

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Augusti 2015 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2015-xx-xx, x/2015 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun Föreskrifter 2011-2015 för Lunds kommun Remissutgåva Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun REMISSUTGÅVA Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR TIMRÅ KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 f 1 (14) FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30, 92 Gäller fr o m 2014-04-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25, 137/2014 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Gällande lagstiftning... 1 Definitioner... 1

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning för Olofströms kommun. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS363 450 KFS 1997:9 Renhållningsordning för Falköpings kommun - omhändertagande av avfall genom återanvändning, återvinning, energiproduktion, kompostering

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna 1(15) Antagen av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 80 Reviderad av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 22 2016-03-07 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Ljusdals kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Ljusdals kommun Föreskrifter om avfallshantering för Ljusdals kommun Antagna av kommunfullmäktige den 30 mars 2009, reviderade den 18 november 2013. Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 Dessa föreskrifter

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Innehåll BILAGOR... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Föreskrifter om avfallshantering... 4 Avfallsplan... 4 Fastställande och revideringar...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Leksands kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Ljusdals kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Ljusdals kommun Föreskrifter om avfallshantering för Ljusdals kommun Antagna av kommunfullmäktige den 30 mars 2009 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 Dessa föreskrifter utgör, tillsammans med avfallsplan,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2012:07 Renhållningsordning för Stockholms kommun Föreskrifter Kommunfullmäktiges beslut den 4 mars 2011 (Utl 2011:41) (Ersätter Kfs 2007:24)

Läs mer