WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas"

Transkript

1

2 WHöörs W kommun KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Höörs kommun sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör, onsdagen den 12 december 2012, kl Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas! Svar på motion " skattesatsen får år 2013"! Svar på motion "Elektroniskt tillgängliggörande av handlinga r för fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och övriga kommunala politiska forum"! Redovisning av ej slutbehandlade motioner!!!! Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB), "Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör" Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB), komplettering av renhållningstaxan för år Ansökan om kommunal borgen från Kubeliden Montessoriskola, förskola och fri tidshem, ekonomisk fö rening Eventuella valärenden Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt och alla ä r hjärtligt välkomna att närvara Föredragningslista och handlin gar finn s tillgängliga för avhämtning på kommunlednin gskansliet, kommunhuset, Södergatan 28. Höör GE!f:tt.h.gr::r Ordforande cji.s?.. =- ~ Benny Nilsson Ovanstående kungörelse har anslagits på Höörs kommuns anslagstavla "' ~ sson

3 m1 HÖÖRS KOMMUN WJ Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Motion "Skattesatsen fdr år 2013" Dnr 275/12-01 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Ärendebeskrivning Alvar Nilsson (SPI), har i en motion "skattesatsen för år 2013" föreslagit att skattesatsen för år 2013 skall som i år vara oförändrad. ställningstagande Vilken kommunal skattesats en kommun ska fastställa för kommande budgetår hanteras i kommunens budgetprocess. Kommunens budgetberedning, som består av kommunstyrelsens arbetsutskott, leder budgetarbetet. Budgetberedningen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen bereder ett ärende avseende förslag till kommunal skattesats. Denna beredning avslutas med att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om nästkommande års kommunala skattesats kommunala skattesatsen för nästkommande år. Kommunfullmäktiges beslut om storleken på nästkommande års kommunala skattesats måste fattas innan november månads utgång året innan. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 263 Skrivelse från ekonomichef Lars-Johan Rosvall, Motion "Skattesatsen for år 2013". J1P' Justerandes sign Sk_~~ rw Utdragsbestyrkande

4 Hö örs kommun l (l) EKON O~ I IKON' I'OR I ~ l Kommunstyrelsen Motion angående skattesatsen för år 2013 Bakgrund: Sveriges Pensionärers Intresseparti, SPI, har i en motion angående "skattesatsen för år 2013" föreslagit att skattesatsen för år 2013 skall som i år vara oförändrad. Ställningstagande: Vilken kommunalskattesats en kommun ska fastställa för kommande budgetår hanteras i kommunens budgetprocess. Kommunens budgetberedning, som består av kommunstyrelsens arbetsutskott, leder budgetarbetet. Budgetberedningen föreslår en kommunalskattesats för nästkommande år till kommunstyrelsens arbetsutskott som i sin tur beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta föreslagen kommunalskattesats. Kommunfullmäktige måste innan november månads utgång innevarande år besluta nästkommande års kommunalskattesats. Lars-J han Rosvall Ekonomichef

5 Motion till kommunalfullmäktige i Höörs kommun. HÖÖRS f\ommun l<ommunkansliet Ank O 3 Dnr 2 7-5"' j l 2 - Q-'~ Ang skattesatsen för år 2013 Vi inom partiet SPI har haft en genomgång med våra medlemmar om skattesatsen för år Vi vill att skattesatsen för år 2013 skall som i år vara oförändrad 30:97 kr. Sveriges Pensionärers l ntresseparti (tör en sund politisk inriktning)

6 m1 w HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen 5. PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr 222/11-01 Motion "Elektroniskt tillgängliggörande av handlingar för fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och övriga kommunala politiska forum" Beslut Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till att arbetet med elektroniskt tillgängliggörande av handlingar har påbörjats/pågår. Ärendebeskrivning Johan Svahnberg (M), Ingemar Kristensson (M) och Björn Andreasson (M) har i motion "Elektroniskt tillgängliggörande av handlingar 11lr fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och övriga kommunala politiska forum" foreslagit att kallelse, dagordning och handlingar ska publiceras på kommunens hemsida i samband med kallelse eller senast fem ( 5) dagar fore mötesdag, protokoll ska publiceras snarast efter justering, dock senast fem (s) dagar efter justering, handlingar som av sekretesskäl inte kan publiceras ska distribueras elektroniskt till avsedda mottagare, uppdra åt kommundirektören att ta fram relevant regelverk för motionens efterlevnad senast per den 31 december 20 Il. Kommunen köpte for ett antal år sedan ett dokument- och ärendehanteringssystem, W303, i syfte att skapa ordning och reda bland dokument, ärenden och handlingar. Systemet har fram till nu endast använts för diarieföring. Under innevarande år har kommunen tillsammans med Hörby kommun arbetat för att utveckla systemet till att användas även for ärende, dokument, mötes- och beslutshantering. Detta arbete är nu inne i sin slutfas och forhoppningen är att det ska leda till en effektivisering av ärendehanteringen och den interna administrationen samt ge medarbetarna ett bra verksamhetsstöd. De integrationsmöjligheter som finns i systemet innebär att tillgänglighet till kommunens dokument, ärenden och beslutsprocesser kan styras genom olika behörighetsgrader vilket i sin tur torde leda till enklare och kortare ledtider samt en effektivare informationsspridning. Ä ven det s.k. PRIOS-projektet, vilket kommunen bedrivit tillsammans med ett antal ytterligare kommuner i Skåne, ska via en inloggning till "Mina sidor" kunna användas for ett "elektroniskt tillgängliggörande av handlingar for fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och övriga kommunala politiska forum". T Utdragsbestyrkande

7 m HÖÖRS KOMMUN WJ Kommunstyrelsen forts PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Under år 2013 kommer inledningsvis kommunstyrelsens arbetsutskott att introduceras i hur såväl W3D3 som PRIOS-projektets "Mina sidor" kan användas för ett "elektroniskt tillgängliggörande av handlingar". När denna introduktion genomförts och såväl kommunledningskansliets personal som arbetsutskottets ledamöter och ersättare känner sig bekväma med detta "nya" arbetssätt" kommer även kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunfullmäktige att introduceras i detsamma. Anledningen till att kommunfullmäktige ligger sist i prioritetsordningen är inte bristande respekt för kommunens högsta beslutande organ utan i stället den tämligen självklara att detta antalsmässigt är det största organet inom kommunen, vilket i sin tur även innebär att det för kommunledingskansliets personals "överlevnad" torde vara av största vikt att det "nya" arbetssättet verkligen "satt sig" ordentligt innan det introduceras i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 264 Motion "Elektroniskt tillgängliggörande av handlingar for fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och övriga kommunala politiska forum" Justerandes sig!2._._ s:'k_.tij ~R ft?l ~tdragsbestyrkande

8 1- HÖÖRS KOMMUN Kornmtml<ansliet ; An~< ~ O On r 2 {_~///- O l l Motion avseende elektroniskt tillgängliggörande av handlingar för fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och övriga kommunala politiska forum l Höörs kommun finns ett stort antal politiska forum; kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunstyrelsens arbetsutskott, nämnder, arbetsutskott för nämnder etc. Verksamheten i alla dessa forum bygger på beslutsunderlag i skriftlig form. För att främja den demokratiska processen och ge möjlighet till delaktighet i de olika forumens arbete bör relevanta dokument hållas tillgängliga på kommunens hemsida. Kallelse, dagordning och handlingar ska publiceras på kommunens hemsida i samband med kallelse eller senast fem dagar före mötesdag. Protokoll ska publiceras snarast efter justering. sekretesshandlingar undantages givetvis. Detta kommer att leda till en bredare delaktighet i de beslut som fattas och också leda till att de olika forumen går bättre i takt med varandra. l förlängningen kan detta vara ett led i att reducera de fysiska utskicken och därmed spara tryck- och portokostnader samt minska miljöpåverkan. Därför föreslår vi fullmäktige att: Kallelse, dagordning och handlingar ska publiceras på kommunens hemsida i samband med kallelse eller senast fem dagar före mötesdag. Protokoll ska publiceras snarast efter justering, dock senast 5 dagar efter justering. Handlingar som av sekretessskäl ej kan publiceras ska distribueras elektroniskt till avsedda mottagare. Uppdra åt kommundirektören att ta fram relevant regelverk för motionens efterlevnad senast per den 31 december Höör, Moderata fullmäktigegruppen genom Ingemar Kristensson, Johan Svahnberg och Björn Andreasson

9 m! HÖÖRS KOMMUN WJ Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr l Redovisning av ej slutbehandlade motioner Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen av ej slutbehandlade motioner till handlingarna. Ärendebeskrivning Enligt 5 kap. 33 kommunallagen (1991:900) bör en motion beredas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett (I) år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt bilagda "Bes lutslogg motioner" finns det två (2) motioner som väckts under år 201 O och tre (3) motioner som väckts under år 20 Il som ämm inte besvarats. l. Motionen "Gratis sim undervisning" Motionen väcktes den 23 augusti 2010 av Arno Werner (MP) och Anette Bächi (MP). I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad det skulle innebära för kommunens del att erbjuda alla femåringar i Höörs kommun en simkurs som ger grundläggande fardigheter. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som, i beslut den 27 oktober 20 Il, 125, avstyrkte bifall till motionen med hänvisning till att simundervisning för femåringar torde ligga utanför nämndens ansvarsområde och denna uppgift vanligtvis hanteras av föreningslivet kan frågan lämpligen fortsättningsvis handläggas av kommunens kultur- och fritidsnänmd. Kommunstyrelsen remitterade i anledning härav motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande samt med redovisning dels av reglerna för bidrag till föreningar som bedriver simundervisni ng, dels av kostnaderna för denna verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har härefter, den 12 december 2011, 115, beslutat att avvakta med svar på motionen och gett kultur- och fritidschefen samt barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda ärendet före beslut. ~ Justerandes sign (!!/ 1 s: k ~t-5 Utdragsbestyrkande

10 m w HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen forts PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Motionen "Skolskjuts åt friskoleelever" Motionen väcktes den 23 augusti 2010 av Anette Bächi (MP). I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan och införa skolskjuts till alla friskoleelever på samma villkor som for kommunala skolelever. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som, i beslut den 19 december 2011, 144, avstyrkte bifall till motionen med hänvisning till att nämnden inte har några ekonomiska ramar att tillgodose motionens önskemål att ge skolskjuts till friskoleelever. Barn- och utbildningsnämndens skolskjutsprinciper utgår från skollagen I O kap. 32 att anordna skolskjuts till andra än de som är skolskjutsberättigade, då det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter. Kommunstyrelsen återremitterade i anledning härav, den 12 april20i2, 56, motionen till barn- och utbildningsnämnden för en mer grundlig utredning av konsekvenserna av och möjligheterna till att erbjuda skolskjuts åt friskoleelever. 3. Motionen "Inrättandet av ett nytt forum för medborgardialog avseende all verksamhet inom social sektor i Ullörs kommun" Motionen väcktes den I l mars 2011 av Henrik Kvennberg (M). I motionen föreslås att kommunfullmäktige omgående inrättar ett nytt forum for medborgardialog avseende all verksamhet som bedrivs inom social sektor i Höörs kommun, att kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppgift att arbeta fram ett forslag till reglemente for det nya forumet for medborgardialog inom social sektor, samt att kommunfullmäktige beslutar att det befintliga kommunala pensionärsrådet (KPR) och det kommunala handikapprådet (KHR) ska avskaffas när det nya forumet for medborgardialog avseende all verksamhet som bedrivs inom social sektor i Höörs kommun inrättas. Motionen remitterades till socialnämnden, KPR och KHR. Socialnämnden har den 25 oktober 2011, 170, lämnat ililjande yttrande. "Ide en om ett forum som tar sikte på all verksamhet som bedrivs inom social sektor är mycket god, det känns viktigt att arbeta med medborgarperspektivet i den riktningen. Motionen stämmer helt överens med socialnämndens syn på medborgardialog, de flesta frågorna är gemensamma. Förslagsvis kan övergången till ett gemensamt forum genomföras etappvis. Under denna mandatperiod kan sammanträdena läggas på samma tid med första delen gemensam, därefter i respektive råd. Under nästa mandatperiod kan medborgardialogen helt övergå till ett gemensamt forum." Den 7 november 20 Il inkom en skrivelse, "Förslag till ny organisation för KPR jämte inrättande av en Äldreomsorgsplan" från företrädare för PRO och SPF i Höör till socialnämnden. I denna skrivelse föreslås bland annat att KPR i Höörs kommun organisatoriskt lyder under kommunstyrelsen, att Höörs kommun beslutar att upprätta en Äldreplan, att tillsätta en arbetsgrupp bestående av representanter från KPR och berörda ilirvaltningar, samt att arbetet skall vara slutfort senast 20 I 2- I jj} Justerande~-~-ign fl(/ s k... ~f? Utdragsbestyrkande

11 mi w HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen forts PROTOKOLL Sammanträdesdatum i' ~o Blad Socialnämnden beslöt den 20 december 2011, 203, att ställa sig bakom denna skrivelse. Handikapporganisationerna i Höör (HSO) har i en skrivelse, "Svar angående motion om inrättande av ett nytt forum for medborgardialog" från ordföranden, Karin Andersson, den 24 augusti 20 Il, uttalat att ett inrättande av ett forum får medborgardialog som skall ersätta KHR inte kommer att gagna dem och att möjligheten att påverka frågor som rör funktionshindrade väsentligt kommer att försämras. Detta mot bakgrund av att yrkandet i motionen är att ersätta KHR med en medborgardialog får verksamhet inom social sektor och att de, HSO, i högre utsträckning har frågeställningar som rör kommunens övriga nämnder. Om ett nytt forum for medborgardialog inom social sektor inrättas anser HSO att KHR skall vara kvar i sin nuvarande form med representanter från kommunens övriga nämnder. HSO anser avslutningsvis att demokratin åsidosätts om motionen bifalles eftersom HSO då kommer att få svårare att bli delaktiga vad gäller övriga frågor som inte berör social sektor. HSO befarar även att antalet representanter kan komma att minska och det då blir fårre som bevakar frågor som rör de olika handikapporganisationerna. Något yttrande har inte inkommit från vare sig KPR eller KHR i anledning av kommunstyrelsens remiss. 4. Motionen "Barnomsorg på obekväm arbetstid i Höörs kommun" Motionen väcktes den 15 april2011 av Maria Boström Lambren(S) och Suad Korlat (S). I motionen föreslås att konununfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om att erbjuda kommunal barnomsorg på obekväm arbetstid for dem som har behov av det. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Socialnämnden beslöt den 13 september 2012, 155, att ställa sig positiv till barnomsorg på obekväm arbetstid. Något yttrande från barnoch utbildningsnämnden har inte inkommit i anledning av kommunstyrelsens remiss. Justerandes sign 5}/(_qs:;; f!f Utdragsbestyrkande

12 m HÖÖRS KOMMUN WJ Kommunstyrelsen forts PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Motionen "Inför en lokal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen" Motionen väcktes den 30 mars 2011 av Erik Mårtensson (KD). I motionen föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut om att införa en lokal värdighetsgaranti. Motionen remitterades till socialnämnden, som i anledning av denna remiss, den 12 april2012, 70, lämnade följande yttrande. "Socialnämnden har vid två tillfällen sökt och blivit beviljade totalt kr hos socialstyrelsen avseende prestationsersättning for inforande av lokal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Beviljade medel får användas t.o.rn Socialnämnden har under flera år arbetat med värdegrundsfrågor i nämndens samtliga verksamheter genternot medborgarna. Nämndens värdegrund påtalar den enskildes inflytande, delaktighet och ansvar i det som sker i dennes egna liv ochfor att manifestera detta i handling har nämnden i delar av sin verksamhet fattat beslut om rambeslut inom äldreomsorgen. Vid nämndens sammanträde i januari månad 2012 delades en artikel ut tillledamöterna som beskrev hur man arbetade i Örebro kornmun med rambeslut i äldreomsorgen i syfte att öka medborgarens delaktig och inflytande över sitt vardagsliv. Social sektor har under några år arbetat med rambeslut men behöver utveckla det ytterligarejust med tanke på den enskildes delaktighet. Påforegående socialnämndssammanträde beslutades att en medarbetare inom sektorn under 2012 skulle for ovanstående projektpengar förankra rarnbeslutet mellan myndighet och verkställighet med särskild tyngpunkt på medborgaren och kontaktpersonen. Besluten kornmer nu istället att ges i tid som medborgaren själv kanforfoga över." Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade i anledning härav, den l O maj 2012, 112, motionen till socialnämnden för ett mer klargörande, utredande och tydligare yttrande angående fårslaget i motionen. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 265 Beslutslogg motioner ~ )Justerandes sign fil( S'lc_ -----~~ -r utdragsbestyrkande

13 Beslutslogg, Motioner r- - Inlämnad r--- Motion - Beredning Svar /Beslut Gratis simundervisning 1. BUN, KFN, ? skolskjuts åt friskoleelever BUN, KS , återremiss till BUN Inrättande av ett nytt forum för med- 1. SN, borgardialog avseende all verksamhet 2. KHR, inom social sektor i Höörs kommun 3. KPR, Barnomsorg på obekväm arbetstid i 1. BUN, ?? Höörs kommun 2. SN, Inför en lokal värdighetsgaranti inom SN, AU äldreomsorgen Återremiss till socialnämnden för ett mer klargörande, utredande och tydligare yttrande angående förslaget i motionen Elektro niskt tillgängliggörande av KLK, Kommunkansliet, handlingar för fullmäktige, kommun styrelse, nämnder och övriga kommunala forum Detaljplanen för Höörsgård 26 ändras KLK, planenheten, så att även boende tillåts Angående fler ungdomar i jobb KLK, personalenheten, Vägföreningar/vägsamfälligheter! Tekniska nämnden/kontoret, skattesatsen för år 2013 KLK, ekonomikontoret, Skapa och finansiera kulturella och aktiva mötesplatser för barn och ungdomar

14 w mi HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 304 l~ ' 205 Dnr 324/12-00 Mellanskånes Ren hållningsaktiebolag (MERAB), "Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör" Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna översänt förslag till "Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör", daterat , med bilaga l, daterad , och bilaga2, daterad Ärendebeskrivning Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) har översänt ett förslag till "Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör", daterat , med bilaga l, daterad , och bilaga 2, daterad Vare sig tekniska nämnden eller miljö- och byggnadsnämnden har något att erinra mot det av Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) översända förslaget till "Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör". Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 266 Yttrande från tekniska sektom/tekniska nämnden, Yttrande från miljö- ochbyggmyndigheten/miljö-och byggnadsnämnden, Föreskrifter om avfallshantering, l O sidor Bilaga l, förklaringar och definitioner, 16 sidor Bilaga 2, kriterier för bedömning av undantag en! de lokala föreskrifterna om avfallshantering, 2 sidor Justerandes sign ; m s~ t C::::t.S? /tr " ~-- Utdragsbestyrkande -

15 l (l) TI :K N ISK.\ SI :KTORN An k HÖÖRS f<ommun l<omrnunkansllet Dnr 3 J. Kommunstyrelsen Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Hö ör Bakgrund Rubricerad fö rslagshandling har varit ute på samråd och utställning. lnga synpunkter har inkommit tilll.\lerab. I förslagshandling daterad har inte gjo rts några justeringar jämfört samrådshandlingen. Mot gällande föreskrifter från har dock smärre justeringar gjorts avseende ftltermaterial till fosfo rfållor samt anpassning till fyrfackskärlsystem. Yttrande Tekniska sektorn och Tekniska nämndens ledamöter har tagit de l av samrådshandlingarna och har inget att yttra. ~~&t,;--- - Erik Mårtensson Ordförande Tekniska nämnden ~a~ ~l s so n Teknisk chef 12-1' 21 l liiiir 0-lU - 2KtltKI I I'a~ 11-ll.l l l l'<"lg.n> -l u l l ll. tnk),~r<j.\ E -po:-;1 hoor.~e l

16 mhöörs W kommun Yttrande Datum D ia ricnu nn1c r / Handläggare Clas Paulsson das. hoor.se l (1) HÖÖRS I<OMM UN i<:ommun kansliet An k Kommunsty 9l~en ~ ~ LJ!ldu -60 l Yttrande angående revidering av föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Ärendebeskrivning E nligt beslut skall invånarna inom Eslövs, Hörby och Höörs kommuner erbjudas möjlighet till fastighetsnära insamling av avfall med proclucentansvar. För att kunna genomföra detta måste gällande förskrifter från ändras. Samråd med berörda intressenter har genomförts och förslaget har varit utställt under ticlen 24/ och t.i.u och med den 22/ Inga synpunkter har framförts från sarruåcl eller utställning. Yttrande Miljö- och byggmyndigheten och Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter har tagit del av samrådshandlingarna och har inget att erinra. Q~ " G unnar Sundström Ordförande Miljö- och Byggnadsnämnden t-.filjö- och byggmyndigheten ~ hl1 > och l>yggm ynjigh< tcn :;olkrg.ltan 2H 1\ox 5' l 2-U 21 linor 1H i l -2HIJ IH I l F.tx IJ-I U -2HI 75 l hoor.>c

17 Föreskriner om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Förslagshandling Renhållningsord ning Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid i (IO)

18 Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Förslagshandling Renhållningsordning 11. Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter Definitioner Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar för betalning och information Hushållsavfall Sortering av avfall Skyldighet att överlämna hushållsavfall Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning Hämtnings- och transportvägar Hämtningsområde och hämtningsintervall Särskilt om hushållsavfall från verksamheter Annat avfall än hushållsavfall Uppgiftsskyldighet Undantag Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 8 Eget omhändertagande av hushållsavfall enligt avfallsförordningen 45 9 Utsträckt hämtningsintervall 9 Gemensam avfallsbehållare l O Gemensam avfallslösning Uppehåll i hämtning lo Total dispens från kommunal avfallshantering enligt miljöbalken 15 kap. 18 lo Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunerna l O Ikraftträdande l O Bilaga l Bilaga 2 Sid 2(10)

19 Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Förslagshandling Renhållningsordning l~. Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter l För kommunernas avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (SFS 20 Il :927), föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken renhållningstaxan beslutad av kommunfullmäktige i kommunerna Eslöv, Hörby och Höör andra författningar som reglerar avfall och dess hantering. samt dessa föreskrifter för avfallshantering beslutade av kommunfullmäktige i kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Bestämmelserna i dessa föreskrifter med tillhörande bilagor utgör tillsammans med kommunernas avfallsplan renhållningsordning för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Definitioner 2 Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges: l. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet (15 kap. 2 miljöbalken J. 2. Med grovavfall avses, i enlighet med 5 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 3. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt l kap. 5 fastighetstaxeringslagen (1979: 1152) ska anses som fastighetsägare. 4. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 5. Med den renhållningsansvariga nämnden avses den nämnd 1 som kommunfullmäktige beslutat. 6. Med behållare avses säck, kärl av plast, latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. 7. Med återvinningsstation (Å VS) avses en mindre obemannad anläggning för producentavfall från hushåll. 8. Med återvinningscentral (Å VC) avses en bemannad, större anläggning för mottagande av sorterat avfall av olika slag. 1 I Eslöv miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, i Hörby tekniska nämnden, i Höör tekniska nämnden Sid 3(10)

20 Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Förslagshandling Renhållningsordning Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn 3 Den renhållningsansvariga nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering av det avfall som omfattas av kommunernas ansvar utförs av den som kommunerna anlitar, i dessa föreskrifter Mellanskånes renhållningsaktiebolag nedan kallat MERAB eller av detta bolag utsedd entreprenör. 4 Renhållningsansvariga nämnden får utfärda anvisningar som kompletterar renhållningsordningens föreskrifter och anvisningar i tillhörande bilagor samt revidera samtliga avsnitt i bilagorna. Sådana anvisningar och revideringar ska överensstämma med föreskrifterna i renhållningsordningen. Ändringar i bilaga 2 beslutas dock av kommunernas lokala nämnd för miljöfrågor 2 5 Den renhållningsansvariga nämnden informerar hushållen om de insamlingssystem för förpackningar och för avfall från elektriska och elektroniska produkter som är tillgängliga i kommunen. 6 Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av kommunernas lokala nämnd för miljöfrågor. Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar för betalning och information 7 Avgift ska betalas av fastighetsinnehavare, för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. Avgiftsskyldigheten kan efter godkännande av MERAB överföras på nyttjanderättshavare efter dennes medgivande. 8 Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshantering. Hushållsavfall Sortering av avfall 9 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och hålla dem skilda från annat avfall. l. Matavfall 2. Brännbart avfall 3. Icke brännbart eller biologiskt behandlingsbart hushållsavfall 2 I Eslöv kommunstyrelsen, i Hörby miljönämnden, i Höör miljö- och byggnadsnämnden Sid 4(10)

21 Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Förslagshandling Renhållningsordning 4. Grovavfall 5. Trädgårdsavfall 6. Hushållsavfall som i utsorterade fraktioner utgörs av farligt avfall 7. Avfall som omfattas av producentansvar: förpackningar, returpapper, avfall från elektriska och elektroniska hushållsprodukter, glödlampor och vissa belysningsarmaturer samt däck och bilar 8. Läkemedel 9. Slickande och skärande avfall lo. Latrin l l. Slam 12. Fett från fettavskiljare 13. Filtermaterial från fosforfållor 14. Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovs jakt. 15. Kasserade bilbatterier 16. Kasserade små batterier. Innehåller kasserade produkter lösa batterier ska dessa plockas ur. Är batterierna inbyggda i produkten behandlas den som elavfall. 17. Annat avfall än hushållsavfall (inklusive bygg- och rivningsavfall från omfattande byggverksamhet på fastigheten) Närmare anvisningar om sortering anges i bilaga l, avsnitt B. 10 Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till MERAB för borttransport. skyldighet att överlämna hushållsavfall 11 Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till MERAB om inte annat sägs i dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter. Utsorterade avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller kan lämnas på plats som anges i bilaga l, avsnitt B. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 12 I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Utsorterat brännbart avfall ska vara inlagt i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Matavfall ska vara paketerat i särskild matavfallspåse som tillhandahålls av MERAB. Utsorterade förpackningar och tidningar emballeras inte utan läggs i ett särskilt fack i fyrfackskärlet eller i en separat behållare. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Grovavfall från hushåll för separat borttransport av MERAB ska i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Grovavfallet ska förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare. Sid 5(10)

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Av f a l l s h a n t e r i n g 1 0 0 % k r e t s l o p p Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Sammanfattning remissmaterial 1 juli 21 augusti 2009 www.karlskoga.se/kretslopp Utdrag ur förslag på nya

Läs mer

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun Mullsjö kommun Renhållningsordning för Mullsjö kommun Föreskrifter för avfallshantering Till renhållningsordningen hör också: AVFALLSPLAN 2004-10-07 Föreskrifter för avfallshantering Inledande föreskrifter

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Reviderade enligt beslut av kommunfullmäktige 2009-10-29 i samband med införande av separat

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2012:07 Renhållningsordning för Stockholms kommun Föreskrifter Kommunfullmäktiges beslut den 4 mars 2011 (Utl 2011:41) (Ersätter Kfs 2007:24)

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Allmänna föreskrifter

Allmänna föreskrifter Allmänna föreskrifter 2014-05-26 FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN KS 2014/0340 Föreskrifter för avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2014-05-26 / 128. Ersätter föreskrifter

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

INLEDNING... 4 TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER... 5. Definitioner... 5. Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn...

INLEDNING... 4 TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER... 5. Definitioner... 5. Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn... 2 (22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER... 5 Definitioner... 5 Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn... 5 Fastighetsinnehavares och nyttjanderättsinnehavares

Läs mer

Lokala Renhållningsföreskrifter. Kungsbacka kommun

Lokala Renhållningsföreskrifter. Kungsbacka kommun Lokala Renhållningsföreskrifter Kungsbacka kommun 0 Innehåll Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar och skyldighet... 3 Kommunens ansvar... 3 Fastighetsinnehavares

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun

Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun ntagen av kommunfullmäktige 2014-11-26, 24 Samhällsbyggnadsförvaltningen Renhållningsenheten Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter...

Läs mer

FÖRKLARINGAR OCH DEFINITIONER

FÖRKLARINGAR OCH DEFINITIONER Bilaga 1 A FÖRKLARINGAR OCH DEFINITIONER Ansvariga nämnder i resp. kommun Renhållning Tillsyn Eslöv Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Hörby Tekniska nämnden Miljönämnden Höör Tekniska

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige (KF) 1997 att gälla fr o m 1997-02-01 1997-01-27 3 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE För den kommunala avfallshanteringen gäller

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2001:1063), Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun Titel: Avfallsföreskrifter 1 (10) Typ: Föreskrift Giltighetstid: Från 2013-04-01 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 14 Uppdateras: Föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun Inledande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter

Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter 1 Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Ronneby kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Renhållningsordning Ronneby Kommun Utgivare: Ronneby Kommun Gäller från: 2014-08-01 Antagen: KF 138/2014. Föreskrifter om avfallshantering för Ronneby kommun Inledande bestämmelser

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun BESTÄMMELSER Gäller fr 2012-10-01 56.4.3 Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun Rev 2012-05-31 Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

MERAB. Förslag till revidering av föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby

MERAB. Förslag till revidering av föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby MERAB (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag) Box 94, 241 22 Eslöv. Besöksadress Åkerivägen 3 Eslöv. Tel 0413-684 40. Fax 0413-163 10. Org.nr. 556214-7800. Postgiro 37 89 95-5. Bankgiro 926-7113. MERAB Datum

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Juni 2010. Föreskrifter om avfalls - hantering och renhållning

Juni 2010. Föreskrifter om avfalls - hantering och renhållning Juni 2010 Föreskrifter om avfalls - hantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun skall det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR EKSJÖ KOMMUN 1(11)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR EKSJÖ KOMMUN 1(11) FÖR EKSJÖ KOMMUN 1(11) Antagen av kommunfullmäktige i EKSJÖ 2008-06-17 Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 10 och 14 avfallsförordningen (SFS 2001:1063) meddelar kommunfullmäktige följande

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering i Uddevalla kommun

Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering i Uddevalla kommun Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering i Uddevalla kommun Augusti 2014 INNEHÅLL 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 1.1 TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER... 1 1.2 DEFINITIONER... 1 1.3 KOMMUNENS ANSVAR

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun

Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun Bilaga till kf 2008-05-26, 97 Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26, 97 Ersätter föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Bräcke kommuns renhållningsordning

Bräcke kommuns renhållningsordning Bräcke kommuns renhållningsordning - Föreskrifter om avfallshantering Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063), föreskrifter

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Avfallsföreskrifter Värmdö kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014

Avfallsföreskrifter Värmdö kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014 Avfallsföreskrifter Värmdö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014 2014 ISSN 1103-40 FÖRORD Kommunfullmäktige är enligt 15 kapitel miljöbalken skyldig att anta en renhållningsordning för kommunen.

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering Föreskrifter om avfallshantering 560:1 Föreskrifter om avfallshantering Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-06-20 Gäller från 2012-06-20. 1 kap Inledande bestämmelser 1 Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR OVANÅKERS KOMMUN OCH BOLLNÄS KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR OVANÅKERS KOMMUN OCH BOLLNÄS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och i avfallsförordningen (2001:1063), dels föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Renhållningsordning för Karlstads kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 februari 2005 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KARLSTADS KOMMUN 2005-02-17

Renhållningsordning för Karlstads kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 februari 2005 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KARLSTADS KOMMUN 2005-02-17 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KARLSTADS KOMMUN 1 Gemensamma bestämmelser Inledande bestämmelser/tillämpningsområde 1 Kommunens ansvar omfattar insamling, transport och behandling av hushållsavfall. Renhållningsordningen

Läs mer

AVFALLSFÖRESKRIFTER Avfallsföreskrifter för Håbo kommun från och med 2013-05-01

AVFALLSFÖRESKRIFTER Avfallsföreskrifter för Håbo kommun från och med 2013-05-01 AVFALLSFÖRESKRIFTER Avfallsföreskrifter för Håbo kommun från och med 2013-05-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-04-22, 29 AVFALLSFÖRESKRIFTER 2 Innehåll AVFALLSFÖRESKRIFTER... 1 Inledande bestämmelser...

Läs mer

Dokumentets syfte Detaljerade regler för avfallshantering i Nacka och avfallsplanering från 2014 till 2020.

Dokumentets syfte Detaljerade regler för avfallshantering i Nacka och avfallsplanering från 2014 till 2020. FÖRESKRIFT Renhållningsordning, Nacka kommun Dokumentets syfte Detaljerade regler för avfallshantering i Nacka och avfallsplanering från 2014 till 2020. Dokumentet gäller för Nackas medborgare och alla

Läs mer

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26, 43 Reviderad: Renhållningsföreskrifter

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26, 43 Reviderad: Renhållningsföreskrifter Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26, 43 Reviderad: Renhållningsföreskrifter Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Renhållningsordning. Gäller fr.o.m. 2014-01-01. Antagen av Kf 2013-10-23, 53

Renhållningsordning. Gäller fr.o.m. 2014-01-01. Antagen av Kf 2013-10-23, 53 Renhållningsordning 2015 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Antagen av Kf 2013-10-23, 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Ragunda kommun 3 Inledande bestämmelser 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering Ystads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-12-15

Föreskrifter om avfallshantering Ystads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-12-15 Föreskrifter om avfallshantering Ystads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-12-15 Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan, renhållningsordning för Ystads

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Örebro kommun

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Örebro kommun Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Örebro kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 28 maj 2008 2 Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser 4 2 Fastighetsinnehavares ansvar 4 3 Definition och

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25)

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25) Författningssamling 1(25) Föreskrifter om avfallshantering för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2007-09-12, 104 Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan

Läs mer

Avfallstaxa för Aneby kommun

Avfallstaxa för Aneby kommun Avfallstaxa för Aneby kommun 2014 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUMLA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUMLA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUMLA KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-03-14 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Organisation 3 Avfallsdefinition 4 Allmänna bestämmelser 5 Avfallsabonnemang 6 Särskilda

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall. Antagen i Avfallsnämnden den 28 september 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall. Antagen i Avfallsnämnden den 28 september 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall Antagen i Avfallsnämnden den 28 september 2010 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Hushållsavfall som ska läggas i det gröna kärlet... 5 3 Hushållsavfall

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Förändring av Taxor och Avgifter Kungsbacka Bredbandsnät

TJÄNSTESKRIVELSE. Förändring av Taxor och Avgifter Kungsbacka Bredbandsnät TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-05-11 Diarienummer TE/2014:45 Förändring av Taxor och Avgifter Kungsbacka Bredbandsnät Förslag till beslut Nämnden för teknik beslutar att justering av avgifterna i Taxor för

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

Avfallstaxa för Härjedalens kommun

Avfallstaxa för Härjedalens kommun Avfallstaxa för Härjedalens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-26, 25 Samhällsbyggnadsförvaltningen Renhållningsenheten 1 Innehåll Allmänna bestämmelser... 3 Ansvar för den kommunala avfallshanteringen

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER UTSTÄLLNINGSEXEMPLAR

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER UTSTÄLLNINGSEXEMPLAR RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER UTSTÄLLNINGSEXEMPLAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Giltighet... 4 Definitioner... 4 Ansvar... 7 Ansvar för insamling, tillsyn och renhållningsordning... 7 Fastighetsinnehavarens ansvar

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista Bilaga 7 Ordlista Avfall Avfall Sverige Avfallsfraktioner Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avfallsslag BAT Bioavfall Biogas Biologisk behandling Biologiskt avfall Bortskaffande

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Förslag )ll Renhållningsföreskri2er för Eskilstuna kommun Renhållningsföreskrifter Kommunstyrelsen antog den 6 mars 2012 förslag till renhållningsföreskrifter för Eskilstuna kommun. Till renhållningsföreskrifterna

Läs mer

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 TAXA Nyköpings kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 2/26 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

Samrådsredogörelse. Förslag till föreskrifter om avfallshantering för Danderyd kommun

Samrådsredogörelse. Förslag till föreskrifter om avfallshantering för Danderyd kommun Samrådsredogörelse Förslag till föreskrifter om avfallshantering för Danderyd kommun 1 Danderyd kommun har arbetat fram ett förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Danderyds kommun. Samråd

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Taxa Renhållning Mariestad Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering i Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter om avfallshantering i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2013-02-28 2012/S161-17 450 Lokala föreskrifter om avfallshantering i Lilla Edets kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-15 KF 28/2013 Innehåll 1. Inledande bestämmelser... 3 1 Gällande

Läs mer

Renhållningsordning för Stockholms kommun

Renhållningsordning för Stockholms kommun Renhållningsordning för Stockholms kommun Föreskrifter Avfallsplan 2008 2012 Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige 11 december 2007. Gäller from 1 januari 2008. FÖRORD Kommunfullmäktige antog den 11

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN, fastställd av kommunfullmäktige 2004-05-25, 29

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN, fastställd av kommunfullmäktige 2004-05-25, 29 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN, fastställd av kommunfullmäktige 2004-05-25, 29 Ersätter renhållningsordning antagen av Aneby kommunfullmäktige 1999-06-22, 136 INNEHÅLL 1 4 Inledande bestämmelser

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Renhållningsordning för Ödeshögs kommun

Renhållningsordning för Ödeshögs kommun Renhållningsordning för Ödeshögs kommun Del 1 Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-25, 75, att gälla fr o m 2007-01-01 1 Innehållsförteckning Sid Kap 1 Inledande bestämmelser 2 Kap 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

LOKALA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LESSEBO KOMMUN

LOKALA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LESSEBO KOMMUN LOKALA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LESSEBO KOMMUN 2014-2018 INNEHÅLL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE...3 2 ANSVAR...4 2.1 Eget transportansvar...4 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...5 3.1 Auktorisation...5 3.2 Avgiftsskyldighet...5

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer