Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista"

Transkript

1 1 (34) Sammanträdestid Kl Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Ulla Fors Nilsson, chefsekonom, 127 b) Bertil Falkerby, ordförande revisionen, 127 c) Plats och tid för justering Kommunstyrelseförvaltningen kl Underskrifter Sekreterare... Britta Själander Ordförande... Sven-Erik Bodén Justerare... Mikael Sjölund... Eva Halling BEVIS OM JUSTERING Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset, entréplan. Myndighet Datum när anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Ulla Johansson

2 2 (34) Förteckning över närvaro, tjänstgöring, reservationer, omröstningar m.m. PARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖST- ANTECKNING Namn varo ers. NING Justerare SOCIALDEMOKRATERNA - Ordinarie (21) Elisabet Lassen Mikael Sjölund Annelie Markemo John Åberg Åsa Sjödén - Gunder Lidén Linnéa Stenklyft Sven-Göran Johansson Lillemor Edholm Angelica Holmberg - Marie-Louise Andersson Sven-Erik Bodén Lennart Önblad Jerry Pehrsson Cathrine Näsmark Birgitta Forsberg Tommy Svensson Curt Noppa Rolf Granquist - Åsa Nilsson Sture Ragnarsson - Ersättare (11) Susanne Lindahl Reza Alborzi - Katrin Tjärnberg - Morgan Pierre - Monica Mähler - Nils Michael Eriksson - Kennet Modén Britha Gillisson - Lars-Olof Holmlund - - Torbjörn Persson Terese Leifsdotter - Tjänstgör t.o.m. 134 Ja Nej Tjänstgör fr.o.m.

3 3 (34) PARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖST- ANTECKNING Namn varo ers. NING Justerare VÄNSTERPARTIET - Ordinarie (3) Birgitta Lind - Thomas Tejle Maj-Lis Andersson - Ersättare (2) Marie Hansson Tjänstgör t.o.m. 134 Ja Nej Tjänstgör fr.o.m. Kjell-Åke Sjöström Fr.o.m. 94 b) MODERATA SAMLINGSPARTIET - Ordinarie (7) Bengt Sörlin R Lena Asplund R Kerstin Franzén Sven-Olov Gradin R Folke Lindgren R Daniel Fäldt - Inger Eriksson R - Ersättare (4) Hans Tenglund - Kerstin Svensson - Assar Kallin R Erik Eliasson - CENTERPARTIET - Ordinarie (4) Maria Wennberg Ingemar Jonsson Paul Höglund Monica Tirri - Ersättare (2) Nils-Erik Bodin Ingbritt Hedin

4 4 (34) PARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖST- ANTECKNING Namn varo ers. NING Justerare Tjänstgör t.o.m. 134 Ja Nej Tjänstgör fr.o.m. VÄSTRAINITIATIVET FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS BÄSTA - Ordinarie (4) Karin Jansson Borg Gunilla Fluur Jörgen Åslund Lars Jonasson - - Ersättare (2) Anders Bergman Roger Johansson - FOLKPARTIET - Ordinarie (2) Leif Östberg R Eva Halling R - Ersättare (2) Ewa Palmberg Leif Palmberg MILJÖPARTIET DE GRÖNA - Ordinarie (2) Malin Spjuth Lo Högberg - - Ersättare (2) Margareta Alton Ylva Bergstedt Johansson KRISTDEMOKRATERNA - Ordinarie (1) Göran Solsjö R - Ersättare (2) Gunlög Jacobsson Malin Skarin SVERIGEDEMOKRATERNA - Ordinarie (1) Hans Karlsson R - Ersättare (2) Torbjörn Eriksson -

5 5 (34) Ärendelista Paragraf Sida 1 Val av justerare Muntliga informationer Motion Ersättning av vindkraftproduktion i Sollefteå kommun Motion Kommunal köttproduktion Motion Egenproduktion av energi Medborgarförslag Spar pengar med öppen källkod Motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i fullmäktige Delårsbokslut Ansökan om tilläggsanslag från individ- och omsorgsnämnden Överskottshantering för avgiftsfinansierade verksamheter, ackumulerat överskott till och med 2012 för avfallsverksamheten Rapportering av ej verkställda beslut Interpellation Hängbroar i Resele Delgivningar Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden, Patrick Sundelin (M) Avsägelse av uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, Jan Nilsson (M) Val av ordinarie ledamot till kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden, Johan Eriksson (M) Val av ledamot till kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden, Kim Lundin (S) Val av ledamot till samhällsbyggnadsnämnden, Peter Oremo (M) Motion Ändrade arbetssätt i skolan med hjälp av IT Val av justerare Till justerare väljs Mikael Sjölund (S) och Eva Halling (FP)

6 6 (34) 127 KS/9/2013 (2.2) Muntliga informationer Fullmäktiges beslut Informationerna noteras. a) Individ- och omsorgsnämnden Ordförande Linnéa Stenklyft informerar om verksamheten inom individ- och omsorgsnämnden. b) Kommunstyrelseförvaltningen Chefsekonom Ulla Fors Nilsson informerar om delårsbokslutet per ; om det fel som gjorts i redovisningen, om uppfyllelsen av finansiella mål och verksamhetsmål m.m. Kommunchef Johnny Högberg informerar om - att Sollefteå kommun fick mycket bra resultat, bättre än riket i helhet, i SKL:s enkät Information till alla - att Sollefteå kommun fick bäst resultat i hela Sverige i den nöjdhetsenkät som gjorts av Avfall Sverige - att Sollefteåtjejen Ebba Andersson, Sollefteå Friidrott, vunnit guld i löpning i Finnkampen och - att f.d. Sollefteåtjejen Emma Johansson förra månaden vann VM-silver i cykel c) Revisionen Ordförande Bertil Falkerby informerar om revisorernas översiktliga granskning av delårsredovisningen samt om granskningsrapporten Korrekt momshantering. d) Kommunstyrelsen Ordföranden informerar om - att Resele vann Stora Landpriset delårsredovisningen per De nämnder med stora underskott har kontinuerligt bjudits in till kommunstyrelsen för redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med underskottet och vilka effekter åtgärderna fått. Intäkterna från Sollefteåforsen är ungefär hälften mot budgeterad summa. Produktionen är rekordlåg. Det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt. Alla ska fortsätta jobba mot enprocentmålet. e) Demokratiberedningen Svarstiden på enkäten om kulturhus går ut 31 oktober. Information om resultatet från enkäten kommer att lämnas på fullmäktiges sammanträde i november.

7 7 (34) 128 KS/202/2013 (2) Motion Ersättning av vindkraftsproduktion i Sollefteå kommun s beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Gunilla Fluur, ViSKB har lämnat följande motion. Den ersättningsnivå om 0,2% av bruttoproduktion från vindkraften, som både uttryckts i media och i, är alltför låg, anser Västratinitiativet. Enligt uppgift finns inget avtal, varken skriftligt eller muntligt. (Detta synes otroligt då FORSCA är i full färd med sina etableringar!) I förhandlingen ska yrkandet på ersättningsnivån åtminstone vara i paritet med den nivå som tex Bergs kommun i Jämtland erhållit. Västrainitiativet vill att Sollefteå kommun omgående inleder förhandling om avtal ang ersättning. Vi yrkar därför att: 1. Ett skriftligt avtal snarast kommer till stånd 2 En ersättning om lägst 0,4 % till berörda byar och lägst 0,5% till Sollefteå kommun. Beslutsunderlag Motion från Gunilla Fluur, ViSKB

8 8 (34) 129 KS/82/2013 (17) Motion Kommunal köttproduktion s beslut Motionen avslås. Gunilla Fluur (ViSKB) har lämnat följande motion. För att Sollefteå kommun skall bli en Framtidskommun, inom de närmaste åren, bör redan nu arbetet inledas för. - Att säkerställa kontrollen av det kött som serveras på våra kommunala skolor och äldreboenden, genom att utreda förutsättningar för egen kommunal köttproduktion - Att kommunen själv äger köttdjuren medan skötsel, slakt och styckning sker enl LOU - Att skapa arbetstillfällen och ett öppet landskap (Hänvisar till S-motion inlämnad i Östersunds kommun som inspirerats av kommuner i Dalarna.) En utredning av detta slag är av sådant intresse, och helt i Eus anda, att stöd kan utgå för projektet. Förvaltningens bedömning/förslag Egen köttproduktion i enlighet med motionens förslag innebär en helt ny kommunal verksamhet som behöver organiseras upp. Det behövs personal som ansvarar för själva produktionen även om denna till stora delar läggs ut på entreprenad. Utöver kostnader för själva skötseln av djuren tillkommer kostnader för slakt, styckning, trasporter till slakt, transporter till produktionskök, veterinär och besiktningskostnader, inköp av köttdjur/kalvar. Utöver dessa tillkommer kostnader för att skapa de frysutrymmen som behövs för att förvaring av de färdiga köttprodukterna. Dessa kostnader är svåra att beräkna och därmed även priset per kilo producerat kött. Eftersom det handlar om produktion i väldigt lite skala torde priset bli betydligt högre än det pris kommunen idag betalar som ren konsument. Som sägs i motionen har några kommuner i Dalarna planer på att starta egen produktion av kött för sina egna verksamheters behov. Det finns därför anleding att i stället för att göra en egen utredning avvakta resultat och erfarenheter från dessa kommuner innan vår kommun tar ställning till en eventuell egen köttproduktion. Med anledning av detta förslås att motionen avslås.

9 9 (34) Forts. 129 Kommunstyrelsens förslag Motionen avslås. Förslaget biträds av Leif Östberg (FP). Beslutsunderlag Motion från Gunilla Fluur (ViSKB) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens protokoll

10 10 (34) 130 KS/83/2013 (20.2) Motion Egenproduktion av energi s beslut Motionen avslås. Gunilla Fluur (ViSKB) har lämnat följande motion. För att Sollefteå kommun skall bli en Framtidskommun, inom en tioårsperiod, bör redan nu arbetet inledas för att: - Säkerställa en självförsörjning av säker, billig och miljövänlig energi för kommunens invånare och företagare. Detta kan ske genom att kommunen, som nu äger hälften av Sollefteåforsen, börjar inleda arbetet att öka sitt ägande i Sollefteåforsen och att arbete inleds för delägarskap i de övriga kraftstationerna i kommunen. Genom en sådan åtgärd ges medborgarna billigare energipriser och därmed ökar attraktiviteten för företagande och inflyttning. För medborgarna är en egenproduktion av el genom solceller och egna/kooperativt ägda vindkraftverk, en bidragande faktor till en förhöjd livskvalité. Ett arbete av detta slag är av sådant intresse, och helt i Eus anda, att stöd kan utgår för projektet. Förvaltningens bedömning Motionen föreslår att kommuns ska dels utöka sitt ägande i Sollefteåforsen samt ingå delägarskap i kommunens övriga kraftstationer. Detta förutsätter först och främst att det finns ett intresse från kraftverksägarna att sälja och i så fall till vilket pris. Kommunens andel i Sollefteåforsen kan inte med säkerhet värderas. Ett rimligt antagande är att värdet utgörs av ett antal 100 miljoner kronor. Med detta som något slags riktvärde innebär ett utökat ägande i Sollefteåforsen samt delägarskap i övriga kraftstationer en investering av en storleksordning som det är mycket tveksamt om kommunen klarar av att finansiera. Motivet enligt motionären är att kunna leverera elektrisk energi till kommunens medborgare och företag till reducerat pris. Detta förutsätter att kommunen startar ett elhandelsföretag med personella och övriga resurser för att kunna administrera en sådan åtgärd. Kommunen sålde 1998 sitt elhandelsbolag. SEAB, bland annat med motiveringen att kommunen i egenskap av ägare inte hade vare sig kompetens eller finansiella möjligheter att ikläda sig den risk det innebär att vara aktör på elhandelsmarknaden.

11 11 (34) Forts. 130 Kommunstyrelsen förslag Motionen avslås. Förslaget biträds av Eva Halling (FP) och Monica Tirri (C). Beslutsunderlag Motion från Gunilla Fluur (ViSKB) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelses protokoll

12 12 (34) 131 KS/120/2013 (2) Medborgarförslag Spar pengar med öppen källkod s beslut Medborgarförslaget avslås. Linus Källgren, Långsele har lämnat följande medborgarförslag till kommunfullmäktige. Flera kommuner och myndigheter runt om i landet har genom att i större utsträckning använda sig av licensfri gratis programvara lyckats spara miljontals kronor. I vissa kommuner rör det sig om att anpassa delar av verksamheterna, men det finns också exempel på myndigheter och kommuner som fullständigt slutat köpa in programvara och istället fullständigt förlitar sig till datorprogram som baserar sig på öppen källkod. T.ex. rikspolisen har byggt om sin IT-enhet fullständigt och tjänat hundratals miljoner på detta. Möjligheterna att spara pengar varierar självklart beroende på hur stor del av verksamheten som kan göras licensfri, men i alla verksamheter där man idag betalar licenser finns pengar att spara. I vissa kommuner har man valt att behålla Windows, men använda sig av gratisprogrammet Open Office istället för Microsoft Office. I andra kommuner har man även valt bort Windows för andra Linux-baserade operativsystem, som exempelvis Ubuntu eller Edubuntu. Jag anser att även Sollefteå Kommun bör utreda hur mycket man skulle kunna minska kostnaderna genom att gå över till programvara med öppen källkod. Inte minst i tider av ekonomisk kris finns det anledning att vända på varje krona och se över om de kommunala verksamheterna verkligen använder sina resurser effektivt. Därför föreslår jag kommunfullmäktige besluta 1 att utreda och redovisa med hur mycket Sollefteå kommun skulle minska kostnaderna genom att övergå till Office programvara med öppen källkod 2. att upprätta en planering med tidsplan för övergången Förvaltningens bedömning Sollefteå kommun har genom åren arbetat med att standardisera sin IT-plattform. Under detta arbete har möjligheten till att använda programvaror baserade på öppen källkod utvärderats. Vi har tyvärr kunnat konstatera att de system kommunerna använder i dag inte alltid går att använda tillsammans med program baserade på öppen källkod, exempelvis kontorsprogrammet Open Office.

13 13 (34) Forts. 131 Mot bakgrund av den situation som råder har kommunen skapat en standardiserad plattform för administrativa datorarbetsplatser med Microsofts programvaror som grund. Valet är baserat på ett flertal faktorer där kompatibilitet med de stora verksamhetssystemen exempelvis Procapita, ekonomisystem och ärendehanteringssystem har varit den tyngsta faktorn. Strävan har naturligtvis varit att hålla ner licenskostnaderna. Kommunen kommer att följa utveckling inom området för att säkerställa att den tekniska miljön ger så god totalekonomi som möjligt. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att licenskostnaderna bara är en del av den totala kostnaden. Ofta är teknisk drift, konsulter och utbildning en betydligt större andel av kostnaden för ett datasystem än licenser. Många organisationers erfarenhet är dessutom att just dessa kostnader kan öka kraftigt vid införande av öppen källkods baserade programvara. Kommunen har dock redan tagit ett antal steg mot användandet av öppen källkod, främst inom områden där beroendet till andra system är lågt. Ett exempel på utnyttjande av öppen källkodsbaserade system i vår kommun är skolans användning av Open Office på elevdatorer. Inom skolans område pågår också en utvärdering gällande möjligheten att använda Googles olika programvaror. Med stor sannolikhet kommer fler system baserade på öppen källkod att driftsättas under de närmaste åren. Att standardisera en arbetsplatsplattform för administrativa datorer på öppen källkod är för tidigt. Vår bedömning är att det inte finns skäl att i dagsläget lägga nya resurser på utredningar inom området öppen källkod. Kommunstyrelsens förslag Medborgarförslaget avslås. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Linus Källgren Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll

14 14 (34) 132 KS/60/2013 (2) Motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i kommunfullmäktige s beslut Redovisningen över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i kommunfullmäktige godkänns. Av fullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger om året ska redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen redovisar även de medborgarförslag som inte beretts färdigt. Medborgarförslag Sammanställningen är uppdaterad efter KS Ankomstdatum Diarienummer Ärendemening Inlämnat av Anteckning KS 138/2012 Inrätta tjänst som integrationskonsult/ integrationsvägledare Cejko Kahteran KS föreslår KF att bifalla förslaget KF återremitterar ärendet till KS för ytterligare beredning KS 70/2013 Låt leksaksmuseet ligga i Sollefteå Maj-Lis Johansson KS : Avvakta demokratiberedningens medborgardialog om ev KS 78/2013 Redovisning av ALLA utlandsresor som Sollefteå kommun gör varje år KS 116/2013 Handläggning av vindkraftsutbyggnader inom kommunen, medborgarnas insyn i utbyggnadsprojekt KS 120/2013 Spar pengar med öppen källkod KS 155/2013 Namngivning av väg inom Sollefteå centralort, Georg Clarins väg KS 162/2013 Upprustning av elljusspåret i Långsele inrättande av kulturhus Ingbritt Hedin KS AU Monica Blomström m.fl. Remitterades till KS Linus Källgren KF Rolf Jansson Lars Jonsson Ärendet lämnat till SBN för handläggning Ärendet lämnat till KUFN för handläggn.

15 15 (34) Forts. 132 Motioner Sammanställningen är uppdaterad efter KS Ankomstdatum Diarienummer Ärendemening Inlämnad av Anteckning KS 291/2011 Ombyggnad och underhåll av parkering vid Junsele Djurpark Jörgen Åslund KS 26/2013 Placering av leksaksmuseum i Näsåker KS 82/2013 Kommunal köttproduktion KS 83/2013 Egenproduktion av energi Remitterades till KS Gunilla Fluur m.fl. Beslut KS : Avvakta demokratiberedningens medborgardialog om ev. inrättande av kulturhus Gunilla Fluur KF Gunilla Fluur KF Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelseförvaltningens redovisning över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i kommunfullmäktige godkänns. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll

16 16 (34) 133 KS/175/2013 Delårsbokslut per Kommunstyrelsens beslut 1 Delårsbokslutet återremitteras till kommunstyrelseförvaltning för rättelse. 2 Samtliga nämnder uppmanas till fortsatt restriktivitet med budgetmedel. 3 Nämnder med prognos om negativa budgetavvikelser uppmanas att fortsätta vidta åtgärder som leder till kostnadssänkningar. Dessa åtgärder ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde Deltagande i konferenser och utbildningar ska ske restriktivt och videokonferenser ska användas i större omfattning. Delårsbokslut per sista augusti 2013 har upprättats och delgetts ledamöterna. Kommunens resultat är 8,6 och koncernens 12,4 mnkr. Av budgetavräkningen framgår att nämndernas budgetavvikelser vid årets slut beräknas till minus 34,7 mnkr. Samtidigt har AFA Försäkring tagit beslut om att återbetala premier för Avtalsgruppsförsäkring och Avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2005 och För Sollefteå kommun innebär det ungefär 21 mnkr. Detta möjliggör att resultatet vid årets slut beräknas bli 6,2 mnkr för kommunen, trots nämndernas stora budgetavvikelser. Det budgeterade resultatet var 12,2 mnkr. Det försämrade resultatet beror på stora intäktsminskningar både från Sollefteåforsen och statsbidrag och detta har inte kunnat mötas med sänkta kostnader i motsvarande grad. Balanskravet kan nås endast på grund av återbetalning av försäkringspremier. har beslutat om inriktningsmål mot En första redovisning av bedömd måluppfyllelse redovisas i delårsbokslutet. Separat redovisas de aktiviteter som genomförts utifrån beslutad handlingsplan för Förvaltningens bedömning Nämndernas samlade budgetavvikelser har ökat jämfört med bokslutet 2012 och balanskravet uppnås endast genom att AFA återbetalar premier från 2005 och De negativa avvikelserna för kommunstyrelsens övergripande verksamhet och fastighet är till del beroende på åtaganden av engångskaraktär.

17 17 (34) Forts. 133 Av åtgärdsplanerna framgår att nuvarande budgetavvikelser inte kommer att förbättras. Av barn- och skolnämndens och individ- och omsorgsnämndens åtgärdsplaner framgår också att de åtgärder som beslutats inte täcker de avvikelser som finns. Det betyder också att kostnadsnivån inför kommande år kommer att vara på en högre nivå än vad budgeten för 2014 tillåter. Fortsatt arbete att hitta åtgärder som sänker kostnader totalt är nödvändiga. Barn- och skolnämnden har från kommunfullmäktige fått acceptans att redovisa minus 6 mnkr och är undantagen från att spara en procent av budget. För individ- och omsorgsnämnden fanns vid den fördjupade uppföljningen per sista april en ansökan om tillägg med 2 mnkr. Denna ansökan avslogs av fullmäktige men med tillägg att den kunde omprövas i samband med andra tertialbokslutet. En ny ansökan har kommit från nämnden som kommer att behandlas i separat ärende. Budgetberedningens förslag 1 Delårsbokslutet godkänns. 2 Samtliga nämnder uppmanas till fortsatt restriktivitet med budgetmedel. 3 Nämnder med prognos om negativa budgetavvikelser uppmanas att fortsätta vidta åtgärder som leder till kostnadssänkningar. Dessa åtgärder ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde Kommunstyrelsens förslag 1 Delårsbokslutet godkänns. 2 Samtliga nämnder uppmanas till fortsatt restriktivitet med budgetmedel. 3 Nämnder med prognos om negativa budgetavvikelser uppmanas att fortsätta vidta åtgärder som leder till kostnadssänkningar. Dessa åtgärder ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde Deltagande i konferenser och utbildningar ska ske restriktivt och videokonferenser ska användas i större omfattning. Förslag under fullmäktiges sammanträde Lillemor Edholm (S) föreslår - Punkten 1 återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för rättelse - Punkterna 2, 3 och 4 enligt kommunstyrelsens förslag Föreslaget biträds av Elisabet Lassen

18 18 (34) Forts. 133 Ordföranden ställer fråga om punkten 1 i kommunstyrelsens förslag ska återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen och finner att så ska ske. Därefter ställer ordförande fråga om punkten 1 ska avgöras idag och finner att fullmäktige beslutar att den inte ska avgöras idag. Ordförande ställer fråga om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag vad gäller punkterna 2, 3 och 4 och finner att så sker. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Delårsbokslut Budgetberedningens protokoll Revisorernas utlåtande Kommunstyrelsens protokoll

19 19 (34) 134 KS/181/2013 (4) Ansökan om tilläggsanslag från individ- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: 1 Individ- och omsorgsnämndens ansökan om tilläggsanslag avslås. 2 Individ- och omsorgsnämnden undantas från kravet att sänka sina kostnader med 1 % på innevarande års budget. 3 Individ- och omsorgsnämnden får redovisa ett underskott på högst 3,6 mnkr Reservation Bengt Sörlin (M), Lena Asplund (M), Sven-Olov Gradin (M), Folke Lindgren (M), Inger Eriksson (M), Assar Kallin (M), Leif Östberg (FP), Eva Halling (FP), Göran Solsjö (KD), Hans Karlsson (SD). Individ- och omsorgsnämnden ansöker om tilläggsanslag med tkr med anledning av volymökningar inom verksamheterna personlig assistans, institutionsvård och försörjningsstöd, som inte ryms inom tilldelad budget Nämnden hänvisar till kommunfullmäktiges beslut 81 i samband med fördjupad uppföljning. avslog då ansökan om tillägg med 2 mnkr men ansökan kunde omprövas i samband med andra tertialbokslutet. Förvaltningens bedömning Individ- och omsorgsnämnden redovisar vid delårsbokslutet sänkta nettokostnader totalt sett, jämfört med motsvarande tid föregående år. Kostnadsökningar redovisas för personlig assistans och institutionsvård. Kostnadssänkning redovisas för försörjningsstöd medan intäkterna har ökat för ersättning från försäkringskassan, statsbidrag för flykting och övriga statsbidrag. Trots den sänkta nettokostnaden beräknas budgetavvikelsen vid årets slut bli minus 6,6 mnkr. Nämnden redovisade vid ingången av året att budget skulle räcka till den nivå verksamheten hade vid utgången av 2012 men skulle inte klara volymökningar. Nu redovisar nämnden volymökningar både inom personlig assistans, institutionsplaceringar och inom försörjningsstöd. Den största budgetavvikelsen uppstår inom institutionsplaceringar där ett specifikt ärende är mycket kostsamt.

20 20 (34) Forts. 134 Om man jämför kommuns kostnader för individ- och familjeomsorg och LSS jämfört med standardkostnad redovisar nämndens verksamhet inte högre kostnader än strukturen motiverar. För Individ och familjeomsorgen har den några år varit högre men för 2012 stannar den på plus 2 %. För LSS, Lagen om stöd och service till funktionshindrade; redovisar Sollefteå en avvikelse om minus 10,4 % alltså en lägre kostnad än beräknad standardkostnad. De mått som KKiK redovisar för nämnda verksamheter har goda resultat. Omfattningen av den verksamhet som bedrivs inom Individ- och familjeomsorgsnämnden kan i mycket liten grad påverkas av kommunen. LSS är en rättighetslagstiftning vars mål är att ge personer med vissa funktionshinder möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt. Försörjningsstöd prövas utifrån individens behov när ingen annan försörjning finns eller inte är tillräcklig. Största enskilda orsak till försörjningsstöd är arbetslöshet. Arbetslösheten är stor i kommunen och särskilda insatser har gjorts för att skapa sysselsättning för personer som tidigare haft försörjningsstöd. Detta har också minskat kostnaderna för försörjningsstödet och sannolikt minskat den kostnadsökning som annars skulle ha uppstått. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat. Då kostnaderna minskat har troligen fler hushåll nu försörjningsstöd som ett komplement till annan försörjning. Barn- och skolnämnden har fått godkännande att redovisa en negativ budgetavvikelse vid årets slut och också befrielse från att spara en procent av budget. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Individ- och omsorgsnämnden inte kan göra besparingar inom sitt verksamhetsområde i den omfattning som skulle behövas för att möta de volymökningar som uppstått. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till budgetberedningen 1. Individ och omsorgsnämnden undantas från kravet att sänka sina kostnader med 1 % på innevarande års budget 2. Individ och omsorgsnämnden får redovisa en negativ budgetavvikelse med minus tkr om volymökningarna är lika omfattande resten av året Budgetberedningens beslut Budgetberedningen lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Kommunstyrelsens förslag 1 Individ- och omsorgsnämndens ansökan om tilläggsanslag avslås. 2 Individ- och omsorgsnämnden undantas från kravet att sänka sina kostnader med 1 % på innevarande års budget. 3 Individ- och omsorgsnämnden får redovisa ett underskott på högst 3,6 mnkr 2013.

21 21 (34) Forts. 134 Förslag under fullmäktiges sammanträde 1 Kommunstyrelsens förslag Föreslaget biträds av Elisabet Lassen (S) och Thomas Tejle (V) 2 Bengt Sörlins (M) förslag: Bifall till punkten 1 och avslag till punkterna 2 och 3 i kommunstyrelsens förslag Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag Individ- och omsorgsnämndens protokoll Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Budgetberedningens protokoll Kommunstyrelsens protokoll

22 22 (34) 135 KS/69/2013 (4) Överskottshantering för avgiftsfinansierad verksamheter, ackumulerat överskott till och med 2012 för avfallsverksamheten s beslut 1. Framräkning av overheadkostnad ska gälla för avgiftsfinansierade verksamheter. 2. Ackumulerat överskott för avfallsverksamheten till och med 2012 fastställs till kronor. har beslutat att överskottshantering ska upphöra från och med För helt avgiftsfinansierad verksamhet gäller fortfarande att över- och underskott ska följa med till kommande år. Detta gäller avfall och kommunstyrelseförvaltningen fick i mars uppdraget att mer noggrant beräkna kostnader för avfall för att se hur stort överskott som finns i verksamheten. De kostnader som inte förts ut till avfall är kostnader för den centrala administrationen. Ett förslag till beräkning av avfallsverksamhetens del av dessa kostnader framgår nedan. Förslaget har diskuterats och justerats efter synpunkter från samhällsbyggnads-kontoret. Tillämpas förslaget från och med 2008 fram till och med 2012 har avfall ett ackumulerat överskott på 474 tkr. Den årliga overheadkostnaden är beräknad till drygt 300 tkr per år. Om beräkningssättet antas bör det gälla för all verksamhet som helt ska avgiftsfinansieras. Budget kan ligga kvar på 0 men verksamheten kommer att belastas med overheadkostnader när över- eller underskottet ska beräknas. Detta innebär att verksamheten måste planera för att redovisa ett positivt resultat som ska täcka overheadkostnaden. Om detta inte uppnås kommer det att finnas ett underskott som ska täckas kommande verksamhetsår. I bokslut kommer en anteckning att göras om det ackumulerade över- eller underskott som dessa verksamheter redovisar. Kommunstyrelseförvaltningens förslag - Framräkning av overheadkostnad Fördelningsbas Verksamhetens bruttokostnad i relation till kommunens totala bruttokostnader exklusive de delar som nedan identifierats som overheadkostnader

23 23 (34) Forts. 135 Overheadkostnader (OH) att fördela De enheter som anses vara overhead (supportfunktioner) är: Stab (exkl. kommunplanerare) Sekretariat Ekonomienhet (exkl. överförmyndarnämnd) Löner (fördelas per anställd) Personal (fördelas per anställd) Resterande delar finansieras helt eller delvis via interna avgifter eller har ingen koppling till verksamheterna - Beräkning av överskott avfallsverksamhet Kommunen Bruttokostnad avgår OH (kostnadsfördelning) avgår OH (personalandelsfördelning) Fördelningsbas Anställda (heltider) Avfallsverksamhet Kostnadsandel 1,56 % 1,60 % 1,59 % 1,59 % 1,52 % Anställda Personalandel 0,31 % 0,30 % 0,33 % 0,33 % 0,32 % OH-kostnad avfallsverksamhet - Kostnadsandelsfördelning Personalandelsfördelning Totalt Överskott i bokf. avfall Avgår OH-kostnader Överskott att disponera (-) Ackumulerat överskott

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Johnny Högberg, kommunchef 27 närvarande Björn Osberg, organisationskonsulent 28 Ulla

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.05 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 3 närvarande Jerry Mähler, äldreomsorgschef 3

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (13) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.40 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ali Qadir, Hyresgästföreningen Norrland, 33 närvarande Niklas Nordén, förvaltningsekonom,

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 09.00 11.00 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Jonasson, ekonom socialförvaltningen 14 närvarande Ulla Fors Nilsson, chefsekonom

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Sekreterare: Ulf Bergsten. Ordförande: Sven-Erik Bodén.

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Sekreterare: Ulf Bergsten. Ordförande: Sven-Erik Bodén. 1 (41) : Sammanträdestid: Kl. 13.00 15.30 Sammanträdesplats: Beslutande: Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga deltagande: Bengt-Åke Biller, kommunchef, 100-122

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 18.30-21.00 Ajournering kl. 19.20-19.30 Beslutande Ann Pettersson (M) Julius Hansson (S), tjg ers för Afrim Goxhuli (S) Gösta Nilsson (FP) Björn Nordström (C), tjg

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sollefteå kommun Barn- och skolnämnden

Sollefteå kommun Barn- och skolnämnden 11 1 () Datum Tid 08.30 15.30 Plats Beslutande A & B-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Lisbeth Boman förvaltningschef Siv Sjödin central rektor Charlotte

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (54) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Underskrifter

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (17) Datum 2012-04-15 Tid Kl. 14.00 17.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-18.00 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Sollefteå kommun Kommunfullmäktige

Sollefteå kommun Kommunfullmäktige 1(36) Sammanträdestid kl. 14.00-17.40 Sammanträdesplats Beslutande Markusgården, Näsåker Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Bengt-Åke Biller, kommunchef, 68-91 Fredrik Granholm, vikarierande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18 Plats Tranemosalen i Tranemo Tid 18:00-19:00 Närvarande Beslutande Enligt närvarolista 4/2015 Övriga närvarande Tina Haglund, processekreterare Annika Hedvall, kommunchef Anna Fagefors, förbundschef samordningsförbundet

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-04 Sid 1 av 16 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 18.00 21.00 Beslutande Enligt närvarolista 2/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Eva-Karin

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Fullriggaren Strömsvik måndag, kl. 08:30 11:00 Beslutande Erland Olauson (S) ordf Anna Nilsson (M) Lars Beckman (S) Leif Jonsson (KD) Helen Johansson Kokkonen (S) Närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (16) Datum Tid Kl. 13.00 14.20 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21 1(15) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 08.00 12.15 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Birgith Schelin (c),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer