Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista"

Transkript

1 1 (34) Sammanträdestid Kl Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Ulla Fors Nilsson, chefsekonom, 127 b) Bertil Falkerby, ordförande revisionen, 127 c) Plats och tid för justering Kommunstyrelseförvaltningen kl Underskrifter Sekreterare... Britta Själander Ordförande... Sven-Erik Bodén Justerare... Mikael Sjölund... Eva Halling BEVIS OM JUSTERING Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset, entréplan. Myndighet Datum när anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Ulla Johansson

2 2 (34) Förteckning över närvaro, tjänstgöring, reservationer, omröstningar m.m. PARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖST- ANTECKNING Namn varo ers. NING Justerare SOCIALDEMOKRATERNA - Ordinarie (21) Elisabet Lassen Mikael Sjölund Annelie Markemo John Åberg Åsa Sjödén - Gunder Lidén Linnéa Stenklyft Sven-Göran Johansson Lillemor Edholm Angelica Holmberg - Marie-Louise Andersson Sven-Erik Bodén Lennart Önblad Jerry Pehrsson Cathrine Näsmark Birgitta Forsberg Tommy Svensson Curt Noppa Rolf Granquist - Åsa Nilsson Sture Ragnarsson - Ersättare (11) Susanne Lindahl Reza Alborzi - Katrin Tjärnberg - Morgan Pierre - Monica Mähler - Nils Michael Eriksson - Kennet Modén Britha Gillisson - Lars-Olof Holmlund - - Torbjörn Persson Terese Leifsdotter - Tjänstgör t.o.m. 134 Ja Nej Tjänstgör fr.o.m.

3 3 (34) PARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖST- ANTECKNING Namn varo ers. NING Justerare VÄNSTERPARTIET - Ordinarie (3) Birgitta Lind - Thomas Tejle Maj-Lis Andersson - Ersättare (2) Marie Hansson Tjänstgör t.o.m. 134 Ja Nej Tjänstgör fr.o.m. Kjell-Åke Sjöström Fr.o.m. 94 b) MODERATA SAMLINGSPARTIET - Ordinarie (7) Bengt Sörlin R Lena Asplund R Kerstin Franzén Sven-Olov Gradin R Folke Lindgren R Daniel Fäldt - Inger Eriksson R - Ersättare (4) Hans Tenglund - Kerstin Svensson - Assar Kallin R Erik Eliasson - CENTERPARTIET - Ordinarie (4) Maria Wennberg Ingemar Jonsson Paul Höglund Monica Tirri - Ersättare (2) Nils-Erik Bodin Ingbritt Hedin

4 4 (34) PARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖST- ANTECKNING Namn varo ers. NING Justerare Tjänstgör t.o.m. 134 Ja Nej Tjänstgör fr.o.m. VÄSTRAINITIATIVET FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS BÄSTA - Ordinarie (4) Karin Jansson Borg Gunilla Fluur Jörgen Åslund Lars Jonasson - - Ersättare (2) Anders Bergman Roger Johansson - FOLKPARTIET - Ordinarie (2) Leif Östberg R Eva Halling R - Ersättare (2) Ewa Palmberg Leif Palmberg MILJÖPARTIET DE GRÖNA - Ordinarie (2) Malin Spjuth Lo Högberg - - Ersättare (2) Margareta Alton Ylva Bergstedt Johansson KRISTDEMOKRATERNA - Ordinarie (1) Göran Solsjö R - Ersättare (2) Gunlög Jacobsson Malin Skarin SVERIGEDEMOKRATERNA - Ordinarie (1) Hans Karlsson R - Ersättare (2) Torbjörn Eriksson -

5 5 (34) Ärendelista Paragraf Sida 1 Val av justerare Muntliga informationer Motion Ersättning av vindkraftproduktion i Sollefteå kommun Motion Kommunal köttproduktion Motion Egenproduktion av energi Medborgarförslag Spar pengar med öppen källkod Motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i fullmäktige Delårsbokslut Ansökan om tilläggsanslag från individ- och omsorgsnämnden Överskottshantering för avgiftsfinansierade verksamheter, ackumulerat överskott till och med 2012 för avfallsverksamheten Rapportering av ej verkställda beslut Interpellation Hängbroar i Resele Delgivningar Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden, Patrick Sundelin (M) Avsägelse av uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, Jan Nilsson (M) Val av ordinarie ledamot till kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden, Johan Eriksson (M) Val av ledamot till kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden, Kim Lundin (S) Val av ledamot till samhällsbyggnadsnämnden, Peter Oremo (M) Motion Ändrade arbetssätt i skolan med hjälp av IT Val av justerare Till justerare väljs Mikael Sjölund (S) och Eva Halling (FP)

6 6 (34) 127 KS/9/2013 (2.2) Muntliga informationer Fullmäktiges beslut Informationerna noteras. a) Individ- och omsorgsnämnden Ordförande Linnéa Stenklyft informerar om verksamheten inom individ- och omsorgsnämnden. b) Kommunstyrelseförvaltningen Chefsekonom Ulla Fors Nilsson informerar om delårsbokslutet per ; om det fel som gjorts i redovisningen, om uppfyllelsen av finansiella mål och verksamhetsmål m.m. Kommunchef Johnny Högberg informerar om - att Sollefteå kommun fick mycket bra resultat, bättre än riket i helhet, i SKL:s enkät Information till alla - att Sollefteå kommun fick bäst resultat i hela Sverige i den nöjdhetsenkät som gjorts av Avfall Sverige - att Sollefteåtjejen Ebba Andersson, Sollefteå Friidrott, vunnit guld i löpning i Finnkampen och - att f.d. Sollefteåtjejen Emma Johansson förra månaden vann VM-silver i cykel c) Revisionen Ordförande Bertil Falkerby informerar om revisorernas översiktliga granskning av delårsredovisningen samt om granskningsrapporten Korrekt momshantering. d) Kommunstyrelsen Ordföranden informerar om - att Resele vann Stora Landpriset delårsredovisningen per De nämnder med stora underskott har kontinuerligt bjudits in till kommunstyrelsen för redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med underskottet och vilka effekter åtgärderna fått. Intäkterna från Sollefteåforsen är ungefär hälften mot budgeterad summa. Produktionen är rekordlåg. Det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt. Alla ska fortsätta jobba mot enprocentmålet. e) Demokratiberedningen Svarstiden på enkäten om kulturhus går ut 31 oktober. Information om resultatet från enkäten kommer att lämnas på fullmäktiges sammanträde i november.

7 7 (34) 128 KS/202/2013 (2) Motion Ersättning av vindkraftsproduktion i Sollefteå kommun s beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Gunilla Fluur, ViSKB har lämnat följande motion. Den ersättningsnivå om 0,2% av bruttoproduktion från vindkraften, som både uttryckts i media och i, är alltför låg, anser Västratinitiativet. Enligt uppgift finns inget avtal, varken skriftligt eller muntligt. (Detta synes otroligt då FORSCA är i full färd med sina etableringar!) I förhandlingen ska yrkandet på ersättningsnivån åtminstone vara i paritet med den nivå som tex Bergs kommun i Jämtland erhållit. Västrainitiativet vill att Sollefteå kommun omgående inleder förhandling om avtal ang ersättning. Vi yrkar därför att: 1. Ett skriftligt avtal snarast kommer till stånd 2 En ersättning om lägst 0,4 % till berörda byar och lägst 0,5% till Sollefteå kommun. Beslutsunderlag Motion från Gunilla Fluur, ViSKB

8 8 (34) 129 KS/82/2013 (17) Motion Kommunal köttproduktion s beslut Motionen avslås. Gunilla Fluur (ViSKB) har lämnat följande motion. För att Sollefteå kommun skall bli en Framtidskommun, inom de närmaste åren, bör redan nu arbetet inledas för. - Att säkerställa kontrollen av det kött som serveras på våra kommunala skolor och äldreboenden, genom att utreda förutsättningar för egen kommunal köttproduktion - Att kommunen själv äger köttdjuren medan skötsel, slakt och styckning sker enl LOU - Att skapa arbetstillfällen och ett öppet landskap (Hänvisar till S-motion inlämnad i Östersunds kommun som inspirerats av kommuner i Dalarna.) En utredning av detta slag är av sådant intresse, och helt i Eus anda, att stöd kan utgå för projektet. Förvaltningens bedömning/förslag Egen köttproduktion i enlighet med motionens förslag innebär en helt ny kommunal verksamhet som behöver organiseras upp. Det behövs personal som ansvarar för själva produktionen även om denna till stora delar läggs ut på entreprenad. Utöver kostnader för själva skötseln av djuren tillkommer kostnader för slakt, styckning, trasporter till slakt, transporter till produktionskök, veterinär och besiktningskostnader, inköp av köttdjur/kalvar. Utöver dessa tillkommer kostnader för att skapa de frysutrymmen som behövs för att förvaring av de färdiga köttprodukterna. Dessa kostnader är svåra att beräkna och därmed även priset per kilo producerat kött. Eftersom det handlar om produktion i väldigt lite skala torde priset bli betydligt högre än det pris kommunen idag betalar som ren konsument. Som sägs i motionen har några kommuner i Dalarna planer på att starta egen produktion av kött för sina egna verksamheters behov. Det finns därför anleding att i stället för att göra en egen utredning avvakta resultat och erfarenheter från dessa kommuner innan vår kommun tar ställning till en eventuell egen köttproduktion. Med anledning av detta förslås att motionen avslås.

9 9 (34) Forts. 129 Kommunstyrelsens förslag Motionen avslås. Förslaget biträds av Leif Östberg (FP). Beslutsunderlag Motion från Gunilla Fluur (ViSKB) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens protokoll

10 10 (34) 130 KS/83/2013 (20.2) Motion Egenproduktion av energi s beslut Motionen avslås. Gunilla Fluur (ViSKB) har lämnat följande motion. För att Sollefteå kommun skall bli en Framtidskommun, inom en tioårsperiod, bör redan nu arbetet inledas för att: - Säkerställa en självförsörjning av säker, billig och miljövänlig energi för kommunens invånare och företagare. Detta kan ske genom att kommunen, som nu äger hälften av Sollefteåforsen, börjar inleda arbetet att öka sitt ägande i Sollefteåforsen och att arbete inleds för delägarskap i de övriga kraftstationerna i kommunen. Genom en sådan åtgärd ges medborgarna billigare energipriser och därmed ökar attraktiviteten för företagande och inflyttning. För medborgarna är en egenproduktion av el genom solceller och egna/kooperativt ägda vindkraftverk, en bidragande faktor till en förhöjd livskvalité. Ett arbete av detta slag är av sådant intresse, och helt i Eus anda, att stöd kan utgår för projektet. Förvaltningens bedömning Motionen föreslår att kommuns ska dels utöka sitt ägande i Sollefteåforsen samt ingå delägarskap i kommunens övriga kraftstationer. Detta förutsätter först och främst att det finns ett intresse från kraftverksägarna att sälja och i så fall till vilket pris. Kommunens andel i Sollefteåforsen kan inte med säkerhet värderas. Ett rimligt antagande är att värdet utgörs av ett antal 100 miljoner kronor. Med detta som något slags riktvärde innebär ett utökat ägande i Sollefteåforsen samt delägarskap i övriga kraftstationer en investering av en storleksordning som det är mycket tveksamt om kommunen klarar av att finansiera. Motivet enligt motionären är att kunna leverera elektrisk energi till kommunens medborgare och företag till reducerat pris. Detta förutsätter att kommunen startar ett elhandelsföretag med personella och övriga resurser för att kunna administrera en sådan åtgärd. Kommunen sålde 1998 sitt elhandelsbolag. SEAB, bland annat med motiveringen att kommunen i egenskap av ägare inte hade vare sig kompetens eller finansiella möjligheter att ikläda sig den risk det innebär att vara aktör på elhandelsmarknaden.

11 11 (34) Forts. 130 Kommunstyrelsen förslag Motionen avslås. Förslaget biträds av Eva Halling (FP) och Monica Tirri (C). Beslutsunderlag Motion från Gunilla Fluur (ViSKB) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelses protokoll

12 12 (34) 131 KS/120/2013 (2) Medborgarförslag Spar pengar med öppen källkod s beslut Medborgarförslaget avslås. Linus Källgren, Långsele har lämnat följande medborgarförslag till kommunfullmäktige. Flera kommuner och myndigheter runt om i landet har genom att i större utsträckning använda sig av licensfri gratis programvara lyckats spara miljontals kronor. I vissa kommuner rör det sig om att anpassa delar av verksamheterna, men det finns också exempel på myndigheter och kommuner som fullständigt slutat köpa in programvara och istället fullständigt förlitar sig till datorprogram som baserar sig på öppen källkod. T.ex. rikspolisen har byggt om sin IT-enhet fullständigt och tjänat hundratals miljoner på detta. Möjligheterna att spara pengar varierar självklart beroende på hur stor del av verksamheten som kan göras licensfri, men i alla verksamheter där man idag betalar licenser finns pengar att spara. I vissa kommuner har man valt att behålla Windows, men använda sig av gratisprogrammet Open Office istället för Microsoft Office. I andra kommuner har man även valt bort Windows för andra Linux-baserade operativsystem, som exempelvis Ubuntu eller Edubuntu. Jag anser att även Sollefteå Kommun bör utreda hur mycket man skulle kunna minska kostnaderna genom att gå över till programvara med öppen källkod. Inte minst i tider av ekonomisk kris finns det anledning att vända på varje krona och se över om de kommunala verksamheterna verkligen använder sina resurser effektivt. Därför föreslår jag kommunfullmäktige besluta 1 att utreda och redovisa med hur mycket Sollefteå kommun skulle minska kostnaderna genom att övergå till Office programvara med öppen källkod 2. att upprätta en planering med tidsplan för övergången Förvaltningens bedömning Sollefteå kommun har genom åren arbetat med att standardisera sin IT-plattform. Under detta arbete har möjligheten till att använda programvaror baserade på öppen källkod utvärderats. Vi har tyvärr kunnat konstatera att de system kommunerna använder i dag inte alltid går att använda tillsammans med program baserade på öppen källkod, exempelvis kontorsprogrammet Open Office.

13 13 (34) Forts. 131 Mot bakgrund av den situation som råder har kommunen skapat en standardiserad plattform för administrativa datorarbetsplatser med Microsofts programvaror som grund. Valet är baserat på ett flertal faktorer där kompatibilitet med de stora verksamhetssystemen exempelvis Procapita, ekonomisystem och ärendehanteringssystem har varit den tyngsta faktorn. Strävan har naturligtvis varit att hålla ner licenskostnaderna. Kommunen kommer att följa utveckling inom området för att säkerställa att den tekniska miljön ger så god totalekonomi som möjligt. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att licenskostnaderna bara är en del av den totala kostnaden. Ofta är teknisk drift, konsulter och utbildning en betydligt större andel av kostnaden för ett datasystem än licenser. Många organisationers erfarenhet är dessutom att just dessa kostnader kan öka kraftigt vid införande av öppen källkods baserade programvara. Kommunen har dock redan tagit ett antal steg mot användandet av öppen källkod, främst inom områden där beroendet till andra system är lågt. Ett exempel på utnyttjande av öppen källkodsbaserade system i vår kommun är skolans användning av Open Office på elevdatorer. Inom skolans område pågår också en utvärdering gällande möjligheten att använda Googles olika programvaror. Med stor sannolikhet kommer fler system baserade på öppen källkod att driftsättas under de närmaste åren. Att standardisera en arbetsplatsplattform för administrativa datorer på öppen källkod är för tidigt. Vår bedömning är att det inte finns skäl att i dagsläget lägga nya resurser på utredningar inom området öppen källkod. Kommunstyrelsens förslag Medborgarförslaget avslås. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Linus Källgren Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll

14 14 (34) 132 KS/60/2013 (2) Motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i kommunfullmäktige s beslut Redovisningen över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i kommunfullmäktige godkänns. Av fullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger om året ska redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen redovisar även de medborgarförslag som inte beretts färdigt. Medborgarförslag Sammanställningen är uppdaterad efter KS Ankomstdatum Diarienummer Ärendemening Inlämnat av Anteckning KS 138/2012 Inrätta tjänst som integrationskonsult/ integrationsvägledare Cejko Kahteran KS föreslår KF att bifalla förslaget KF återremitterar ärendet till KS för ytterligare beredning KS 70/2013 Låt leksaksmuseet ligga i Sollefteå Maj-Lis Johansson KS : Avvakta demokratiberedningens medborgardialog om ev KS 78/2013 Redovisning av ALLA utlandsresor som Sollefteå kommun gör varje år KS 116/2013 Handläggning av vindkraftsutbyggnader inom kommunen, medborgarnas insyn i utbyggnadsprojekt KS 120/2013 Spar pengar med öppen källkod KS 155/2013 Namngivning av väg inom Sollefteå centralort, Georg Clarins väg KS 162/2013 Upprustning av elljusspåret i Långsele inrättande av kulturhus Ingbritt Hedin KS AU Monica Blomström m.fl. Remitterades till KS Linus Källgren KF Rolf Jansson Lars Jonsson Ärendet lämnat till SBN för handläggning Ärendet lämnat till KUFN för handläggn.

15 15 (34) Forts. 132 Motioner Sammanställningen är uppdaterad efter KS Ankomstdatum Diarienummer Ärendemening Inlämnad av Anteckning KS 291/2011 Ombyggnad och underhåll av parkering vid Junsele Djurpark Jörgen Åslund KS 26/2013 Placering av leksaksmuseum i Näsåker KS 82/2013 Kommunal köttproduktion KS 83/2013 Egenproduktion av energi Remitterades till KS Gunilla Fluur m.fl. Beslut KS : Avvakta demokratiberedningens medborgardialog om ev. inrättande av kulturhus Gunilla Fluur KF Gunilla Fluur KF Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelseförvaltningens redovisning över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i kommunfullmäktige godkänns. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll

16 16 (34) 133 KS/175/2013 Delårsbokslut per Kommunstyrelsens beslut 1 Delårsbokslutet återremitteras till kommunstyrelseförvaltning för rättelse. 2 Samtliga nämnder uppmanas till fortsatt restriktivitet med budgetmedel. 3 Nämnder med prognos om negativa budgetavvikelser uppmanas att fortsätta vidta åtgärder som leder till kostnadssänkningar. Dessa åtgärder ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde Deltagande i konferenser och utbildningar ska ske restriktivt och videokonferenser ska användas i större omfattning. Delårsbokslut per sista augusti 2013 har upprättats och delgetts ledamöterna. Kommunens resultat är 8,6 och koncernens 12,4 mnkr. Av budgetavräkningen framgår att nämndernas budgetavvikelser vid årets slut beräknas till minus 34,7 mnkr. Samtidigt har AFA Försäkring tagit beslut om att återbetala premier för Avtalsgruppsförsäkring och Avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2005 och För Sollefteå kommun innebär det ungefär 21 mnkr. Detta möjliggör att resultatet vid årets slut beräknas bli 6,2 mnkr för kommunen, trots nämndernas stora budgetavvikelser. Det budgeterade resultatet var 12,2 mnkr. Det försämrade resultatet beror på stora intäktsminskningar både från Sollefteåforsen och statsbidrag och detta har inte kunnat mötas med sänkta kostnader i motsvarande grad. Balanskravet kan nås endast på grund av återbetalning av försäkringspremier. har beslutat om inriktningsmål mot En första redovisning av bedömd måluppfyllelse redovisas i delårsbokslutet. Separat redovisas de aktiviteter som genomförts utifrån beslutad handlingsplan för Förvaltningens bedömning Nämndernas samlade budgetavvikelser har ökat jämfört med bokslutet 2012 och balanskravet uppnås endast genom att AFA återbetalar premier från 2005 och De negativa avvikelserna för kommunstyrelsens övergripande verksamhet och fastighet är till del beroende på åtaganden av engångskaraktär.

17 17 (34) Forts. 133 Av åtgärdsplanerna framgår att nuvarande budgetavvikelser inte kommer att förbättras. Av barn- och skolnämndens och individ- och omsorgsnämndens åtgärdsplaner framgår också att de åtgärder som beslutats inte täcker de avvikelser som finns. Det betyder också att kostnadsnivån inför kommande år kommer att vara på en högre nivå än vad budgeten för 2014 tillåter. Fortsatt arbete att hitta åtgärder som sänker kostnader totalt är nödvändiga. Barn- och skolnämnden har från kommunfullmäktige fått acceptans att redovisa minus 6 mnkr och är undantagen från att spara en procent av budget. För individ- och omsorgsnämnden fanns vid den fördjupade uppföljningen per sista april en ansökan om tillägg med 2 mnkr. Denna ansökan avslogs av fullmäktige men med tillägg att den kunde omprövas i samband med andra tertialbokslutet. En ny ansökan har kommit från nämnden som kommer att behandlas i separat ärende. Budgetberedningens förslag 1 Delårsbokslutet godkänns. 2 Samtliga nämnder uppmanas till fortsatt restriktivitet med budgetmedel. 3 Nämnder med prognos om negativa budgetavvikelser uppmanas att fortsätta vidta åtgärder som leder till kostnadssänkningar. Dessa åtgärder ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde Kommunstyrelsens förslag 1 Delårsbokslutet godkänns. 2 Samtliga nämnder uppmanas till fortsatt restriktivitet med budgetmedel. 3 Nämnder med prognos om negativa budgetavvikelser uppmanas att fortsätta vidta åtgärder som leder till kostnadssänkningar. Dessa åtgärder ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde Deltagande i konferenser och utbildningar ska ske restriktivt och videokonferenser ska användas i större omfattning. Förslag under fullmäktiges sammanträde Lillemor Edholm (S) föreslår - Punkten 1 återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för rättelse - Punkterna 2, 3 och 4 enligt kommunstyrelsens förslag Föreslaget biträds av Elisabet Lassen

18 18 (34) Forts. 133 Ordföranden ställer fråga om punkten 1 i kommunstyrelsens förslag ska återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen och finner att så ska ske. Därefter ställer ordförande fråga om punkten 1 ska avgöras idag och finner att fullmäktige beslutar att den inte ska avgöras idag. Ordförande ställer fråga om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag vad gäller punkterna 2, 3 och 4 och finner att så sker. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Delårsbokslut Budgetberedningens protokoll Revisorernas utlåtande Kommunstyrelsens protokoll

19 19 (34) 134 KS/181/2013 (4) Ansökan om tilläggsanslag från individ- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: 1 Individ- och omsorgsnämndens ansökan om tilläggsanslag avslås. 2 Individ- och omsorgsnämnden undantas från kravet att sänka sina kostnader med 1 % på innevarande års budget. 3 Individ- och omsorgsnämnden får redovisa ett underskott på högst 3,6 mnkr Reservation Bengt Sörlin (M), Lena Asplund (M), Sven-Olov Gradin (M), Folke Lindgren (M), Inger Eriksson (M), Assar Kallin (M), Leif Östberg (FP), Eva Halling (FP), Göran Solsjö (KD), Hans Karlsson (SD). Individ- och omsorgsnämnden ansöker om tilläggsanslag med tkr med anledning av volymökningar inom verksamheterna personlig assistans, institutionsvård och försörjningsstöd, som inte ryms inom tilldelad budget Nämnden hänvisar till kommunfullmäktiges beslut 81 i samband med fördjupad uppföljning. avslog då ansökan om tillägg med 2 mnkr men ansökan kunde omprövas i samband med andra tertialbokslutet. Förvaltningens bedömning Individ- och omsorgsnämnden redovisar vid delårsbokslutet sänkta nettokostnader totalt sett, jämfört med motsvarande tid föregående år. Kostnadsökningar redovisas för personlig assistans och institutionsvård. Kostnadssänkning redovisas för försörjningsstöd medan intäkterna har ökat för ersättning från försäkringskassan, statsbidrag för flykting och övriga statsbidrag. Trots den sänkta nettokostnaden beräknas budgetavvikelsen vid årets slut bli minus 6,6 mnkr. Nämnden redovisade vid ingången av året att budget skulle räcka till den nivå verksamheten hade vid utgången av 2012 men skulle inte klara volymökningar. Nu redovisar nämnden volymökningar både inom personlig assistans, institutionsplaceringar och inom försörjningsstöd. Den största budgetavvikelsen uppstår inom institutionsplaceringar där ett specifikt ärende är mycket kostsamt.

20 20 (34) Forts. 134 Om man jämför kommuns kostnader för individ- och familjeomsorg och LSS jämfört med standardkostnad redovisar nämndens verksamhet inte högre kostnader än strukturen motiverar. För Individ och familjeomsorgen har den några år varit högre men för 2012 stannar den på plus 2 %. För LSS, Lagen om stöd och service till funktionshindrade; redovisar Sollefteå en avvikelse om minus 10,4 % alltså en lägre kostnad än beräknad standardkostnad. De mått som KKiK redovisar för nämnda verksamheter har goda resultat. Omfattningen av den verksamhet som bedrivs inom Individ- och familjeomsorgsnämnden kan i mycket liten grad påverkas av kommunen. LSS är en rättighetslagstiftning vars mål är att ge personer med vissa funktionshinder möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt. Försörjningsstöd prövas utifrån individens behov när ingen annan försörjning finns eller inte är tillräcklig. Största enskilda orsak till försörjningsstöd är arbetslöshet. Arbetslösheten är stor i kommunen och särskilda insatser har gjorts för att skapa sysselsättning för personer som tidigare haft försörjningsstöd. Detta har också minskat kostnaderna för försörjningsstödet och sannolikt minskat den kostnadsökning som annars skulle ha uppstått. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat. Då kostnaderna minskat har troligen fler hushåll nu försörjningsstöd som ett komplement till annan försörjning. Barn- och skolnämnden har fått godkännande att redovisa en negativ budgetavvikelse vid årets slut och också befrielse från att spara en procent av budget. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Individ- och omsorgsnämnden inte kan göra besparingar inom sitt verksamhetsområde i den omfattning som skulle behövas för att möta de volymökningar som uppstått. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till budgetberedningen 1. Individ och omsorgsnämnden undantas från kravet att sänka sina kostnader med 1 % på innevarande års budget 2. Individ och omsorgsnämnden får redovisa en negativ budgetavvikelse med minus tkr om volymökningarna är lika omfattande resten av året Budgetberedningens beslut Budgetberedningen lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Kommunstyrelsens förslag 1 Individ- och omsorgsnämndens ansökan om tilläggsanslag avslås. 2 Individ- och omsorgsnämnden undantas från kravet att sänka sina kostnader med 1 % på innevarande års budget. 3 Individ- och omsorgsnämnden får redovisa ett underskott på högst 3,6 mnkr 2013.

21 21 (34) Forts. 134 Förslag under fullmäktiges sammanträde 1 Kommunstyrelsens förslag Föreslaget biträds av Elisabet Lassen (S) och Thomas Tejle (V) 2 Bengt Sörlins (M) förslag: Bifall till punkten 1 och avslag till punkterna 2 och 3 i kommunstyrelsens förslag Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag Individ- och omsorgsnämndens protokoll Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Budgetberedningens protokoll Kommunstyrelsens protokoll

22 22 (34) 135 KS/69/2013 (4) Överskottshantering för avgiftsfinansierad verksamheter, ackumulerat överskott till och med 2012 för avfallsverksamheten s beslut 1. Framräkning av overheadkostnad ska gälla för avgiftsfinansierade verksamheter. 2. Ackumulerat överskott för avfallsverksamheten till och med 2012 fastställs till kronor. har beslutat att överskottshantering ska upphöra från och med För helt avgiftsfinansierad verksamhet gäller fortfarande att över- och underskott ska följa med till kommande år. Detta gäller avfall och kommunstyrelseförvaltningen fick i mars uppdraget att mer noggrant beräkna kostnader för avfall för att se hur stort överskott som finns i verksamheten. De kostnader som inte förts ut till avfall är kostnader för den centrala administrationen. Ett förslag till beräkning av avfallsverksamhetens del av dessa kostnader framgår nedan. Förslaget har diskuterats och justerats efter synpunkter från samhällsbyggnads-kontoret. Tillämpas förslaget från och med 2008 fram till och med 2012 har avfall ett ackumulerat överskott på 474 tkr. Den årliga overheadkostnaden är beräknad till drygt 300 tkr per år. Om beräkningssättet antas bör det gälla för all verksamhet som helt ska avgiftsfinansieras. Budget kan ligga kvar på 0 men verksamheten kommer att belastas med overheadkostnader när över- eller underskottet ska beräknas. Detta innebär att verksamheten måste planera för att redovisa ett positivt resultat som ska täcka overheadkostnaden. Om detta inte uppnås kommer det att finnas ett underskott som ska täckas kommande verksamhetsår. I bokslut kommer en anteckning att göras om det ackumulerade över- eller underskott som dessa verksamheter redovisar. Kommunstyrelseförvaltningens förslag - Framräkning av overheadkostnad Fördelningsbas Verksamhetens bruttokostnad i relation till kommunens totala bruttokostnader exklusive de delar som nedan identifierats som overheadkostnader

23 23 (34) Forts. 135 Overheadkostnader (OH) att fördela De enheter som anses vara overhead (supportfunktioner) är: Stab (exkl. kommunplanerare) Sekretariat Ekonomienhet (exkl. överförmyndarnämnd) Löner (fördelas per anställd) Personal (fördelas per anställd) Resterande delar finansieras helt eller delvis via interna avgifter eller har ingen koppling till verksamheterna - Beräkning av överskott avfallsverksamhet Kommunen Bruttokostnad avgår OH (kostnadsfördelning) avgår OH (personalandelsfördelning) Fördelningsbas Anställda (heltider) Avfallsverksamhet Kostnadsandel 1,56 % 1,60 % 1,59 % 1,59 % 1,52 % Anställda Personalandel 0,31 % 0,30 % 0,33 % 0,33 % 0,32 % OH-kostnad avfallsverksamhet - Kostnadsandelsfördelning Personalandelsfördelning Totalt Överskott i bokf. avfall Avgår OH-kostnader Överskott att disponera (-) Ackumulerat överskott

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (11) Datum Tid Kl. 11.00 11.50 Ajournering Kl. 11.35-11.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, stf kommunchef Lena

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.55 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 27-28 närvarande Ulf Jonasson, ekonom 27-28 Ulla

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin 1 (16) Datum Tid Kl. 14.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Bengt-Åke Biller, kommunchef, 184-194 Britta Själander, sekreterare,

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 - Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef HO Mia

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Johnny Högberg, kommunchef 27 närvarande Björn Osberg, organisationskonsulent 28 Ulla

Läs mer

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt 9919 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.35 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Jerry Mähler, vård- och äldreförvaltningen 1 Närvarande Mikael Holmsten, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (11) Datum Tid Kl. 14.00 15.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (30) Sammanträdestid Kl. 13.00 15.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Plats och tid för justering Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg,

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 15.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.05 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 3 närvarande Jerry Mähler, äldreomsorgschef 3

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (13) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS Leif Kårén, förvaltningsekonom

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.40 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ali Qadir, Hyresgästföreningen Norrland, 33 närvarande Niklas Nordén, förvaltningsekonom,

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Mari Runesson, anhörigkonsulent, administrativt servicecenter 3 närvarande Lotta Berglund,

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Västernorrlands län PROTOKOLL 2014-09-18 09-22 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: SOLLEFTEÅ Plats: Sessionssalen, Nybrogatan 15 Dnr:

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (13) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(15) Datum Tid 09.00 14.15 Plats Beslutande Övriga Närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Lena

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Perslundaskolans aula kl 18.30-19.05 Beslutande Se uppropslista Övriga deltagare Annica Månsson, kommunsekreterare Anders Steffen, revisor 3 åhörare Närvarande ersättare Mari-Ann

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(8) Datum Tid 13.00 14.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry Mähler,

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (7) Datum Tid Kl. 13.00-14.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Underskrifter Sekreterare... Ulla Johansson Ordförande... Birgitta Forsberg

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 09.00 11.00 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Jonasson, ekonom socialförvaltningen 14 närvarande Ulla Fors Nilsson, chefsekonom

Läs mer

2011-10-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

2011-10-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (31) Sammanträdestid Kl. 13.00 17.30 Sammanträdesplats Beslutande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Bengt-Åke Biller, kommunchef, 135-153 Britta

Läs mer

A-salen, Kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, Kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1(12) Datum Tid Kl. 14.00 15.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, Kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Hans-Åke Eriksson, förvaltningschef Carina Loftbacken, sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-03 kl 18.00-18.45 Beslutande Magnus Karlsson (M) Wiggo Wrangborg (M) ers Gunilla Quist-Lundin (M) Gunborg Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19. 2009-02-23 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.15 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S)

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00. Öppet sammanträde 10-13 Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S), 2:e vice

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (26) Sammanträdestid Kl. 13.00 17.30 Ajournering Kl. 14.30-14.40 Sammanträdesplats Beslutande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga deltagande Bengt-Åke Biller,

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Nilsson och Leif Svensson Vasallen AB 8 närvarande Ulla Ullstein, kommunplanerare

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 18.30-21.00 Ajournering kl. 19.20-19.30 Beslutande Ann Pettersson (M) Julius Hansson (S), tjg ers för Afrim Goxhuli (S) Gösta Nilsson (FP) Björn Nordström (C), tjg

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (11) Datum Tid Kl. 14.00 15.20 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Mattias Axelsson, förvaltningsekonom Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl 17.00-19.00 ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde 19.30-21.15 Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ramselerummet, Sollefteå kommunhus. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande:... Marie-Louise Andersson. Justerare: Helen Palm

Ramselerummet, Sollefteå kommunhus. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande:... Marie-Louise Andersson. Justerare: Helen Palm 1 (9) Datum och tid: kl. 10:15-11:45 Plats Beslutande Ramselerummet, Sollefteå kommunhus Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande Underskrifter Sekreterare:...

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Sjödiken, kl 18:30-19:45 Beslutande se sid 2 Övriga deltagare se sid 2 Utses att justera Leif Göthed Datum för justering

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande 1 (10) Datum: Tisdag Tid: 12:00-14:15 Plats: Beslutande: Ramselerummet, kommunhuset Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande: Siv Sjödin Kvalitet-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:15-15:00 Beslutande Mats Åstrand (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) ersättare för Jörgen Alkberg (S) Bo Norling (S) ersättare för Elsie-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

B-salen kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 13.00-15.35 Plats Beslutande B-salen kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Kollektivtrafikmyndigheten 14: närvarande Hans Fälldin administrativ chef Sture

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M)

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M) 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 65-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer