Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista"

Transkript

1 1 (34) Sammanträdestid Kl Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Ulla Fors Nilsson, chefsekonom, 127 b) Bertil Falkerby, ordförande revisionen, 127 c) Plats och tid för justering Kommunstyrelseförvaltningen kl Underskrifter Sekreterare... Britta Själander Ordförande... Sven-Erik Bodén Justerare... Mikael Sjölund... Eva Halling BEVIS OM JUSTERING Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset, entréplan. Myndighet Datum när anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Ulla Johansson

2 2 (34) Förteckning över närvaro, tjänstgöring, reservationer, omröstningar m.m. PARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖST- ANTECKNING Namn varo ers. NING Justerare SOCIALDEMOKRATERNA - Ordinarie (21) Elisabet Lassen Mikael Sjölund Annelie Markemo John Åberg Åsa Sjödén - Gunder Lidén Linnéa Stenklyft Sven-Göran Johansson Lillemor Edholm Angelica Holmberg - Marie-Louise Andersson Sven-Erik Bodén Lennart Önblad Jerry Pehrsson Cathrine Näsmark Birgitta Forsberg Tommy Svensson Curt Noppa Rolf Granquist - Åsa Nilsson Sture Ragnarsson - Ersättare (11) Susanne Lindahl Reza Alborzi - Katrin Tjärnberg - Morgan Pierre - Monica Mähler - Nils Michael Eriksson - Kennet Modén Britha Gillisson - Lars-Olof Holmlund - - Torbjörn Persson Terese Leifsdotter - Tjänstgör t.o.m. 134 Ja Nej Tjänstgör fr.o.m.

3 3 (34) PARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖST- ANTECKNING Namn varo ers. NING Justerare VÄNSTERPARTIET - Ordinarie (3) Birgitta Lind - Thomas Tejle Maj-Lis Andersson - Ersättare (2) Marie Hansson Tjänstgör t.o.m. 134 Ja Nej Tjänstgör fr.o.m. Kjell-Åke Sjöström Fr.o.m. 94 b) MODERATA SAMLINGSPARTIET - Ordinarie (7) Bengt Sörlin R Lena Asplund R Kerstin Franzén Sven-Olov Gradin R Folke Lindgren R Daniel Fäldt - Inger Eriksson R - Ersättare (4) Hans Tenglund - Kerstin Svensson - Assar Kallin R Erik Eliasson - CENTERPARTIET - Ordinarie (4) Maria Wennberg Ingemar Jonsson Paul Höglund Monica Tirri - Ersättare (2) Nils-Erik Bodin Ingbritt Hedin

4 4 (34) PARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖST- ANTECKNING Namn varo ers. NING Justerare Tjänstgör t.o.m. 134 Ja Nej Tjänstgör fr.o.m. VÄSTRAINITIATIVET FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS BÄSTA - Ordinarie (4) Karin Jansson Borg Gunilla Fluur Jörgen Åslund Lars Jonasson - - Ersättare (2) Anders Bergman Roger Johansson - FOLKPARTIET - Ordinarie (2) Leif Östberg R Eva Halling R - Ersättare (2) Ewa Palmberg Leif Palmberg MILJÖPARTIET DE GRÖNA - Ordinarie (2) Malin Spjuth Lo Högberg - - Ersättare (2) Margareta Alton Ylva Bergstedt Johansson KRISTDEMOKRATERNA - Ordinarie (1) Göran Solsjö R - Ersättare (2) Gunlög Jacobsson Malin Skarin SVERIGEDEMOKRATERNA - Ordinarie (1) Hans Karlsson R - Ersättare (2) Torbjörn Eriksson -

5 5 (34) Ärendelista Paragraf Sida 1 Val av justerare Muntliga informationer Motion Ersättning av vindkraftproduktion i Sollefteå kommun Motion Kommunal köttproduktion Motion Egenproduktion av energi Medborgarförslag Spar pengar med öppen källkod Motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i fullmäktige Delårsbokslut Ansökan om tilläggsanslag från individ- och omsorgsnämnden Överskottshantering för avgiftsfinansierade verksamheter, ackumulerat överskott till och med 2012 för avfallsverksamheten Rapportering av ej verkställda beslut Interpellation Hängbroar i Resele Delgivningar Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden, Patrick Sundelin (M) Avsägelse av uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, Jan Nilsson (M) Val av ordinarie ledamot till kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden, Johan Eriksson (M) Val av ledamot till kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden, Kim Lundin (S) Val av ledamot till samhällsbyggnadsnämnden, Peter Oremo (M) Motion Ändrade arbetssätt i skolan med hjälp av IT Val av justerare Till justerare väljs Mikael Sjölund (S) och Eva Halling (FP)

6 6 (34) 127 KS/9/2013 (2.2) Muntliga informationer Fullmäktiges beslut Informationerna noteras. a) Individ- och omsorgsnämnden Ordförande Linnéa Stenklyft informerar om verksamheten inom individ- och omsorgsnämnden. b) Kommunstyrelseförvaltningen Chefsekonom Ulla Fors Nilsson informerar om delårsbokslutet per ; om det fel som gjorts i redovisningen, om uppfyllelsen av finansiella mål och verksamhetsmål m.m. Kommunchef Johnny Högberg informerar om - att Sollefteå kommun fick mycket bra resultat, bättre än riket i helhet, i SKL:s enkät Information till alla - att Sollefteå kommun fick bäst resultat i hela Sverige i den nöjdhetsenkät som gjorts av Avfall Sverige - att Sollefteåtjejen Ebba Andersson, Sollefteå Friidrott, vunnit guld i löpning i Finnkampen och - att f.d. Sollefteåtjejen Emma Johansson förra månaden vann VM-silver i cykel c) Revisionen Ordförande Bertil Falkerby informerar om revisorernas översiktliga granskning av delårsredovisningen samt om granskningsrapporten Korrekt momshantering. d) Kommunstyrelsen Ordföranden informerar om - att Resele vann Stora Landpriset delårsredovisningen per De nämnder med stora underskott har kontinuerligt bjudits in till kommunstyrelsen för redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med underskottet och vilka effekter åtgärderna fått. Intäkterna från Sollefteåforsen är ungefär hälften mot budgeterad summa. Produktionen är rekordlåg. Det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt. Alla ska fortsätta jobba mot enprocentmålet. e) Demokratiberedningen Svarstiden på enkäten om kulturhus går ut 31 oktober. Information om resultatet från enkäten kommer att lämnas på fullmäktiges sammanträde i november.

7 7 (34) 128 KS/202/2013 (2) Motion Ersättning av vindkraftsproduktion i Sollefteå kommun s beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Gunilla Fluur, ViSKB har lämnat följande motion. Den ersättningsnivå om 0,2% av bruttoproduktion från vindkraften, som både uttryckts i media och i, är alltför låg, anser Västratinitiativet. Enligt uppgift finns inget avtal, varken skriftligt eller muntligt. (Detta synes otroligt då FORSCA är i full färd med sina etableringar!) I förhandlingen ska yrkandet på ersättningsnivån åtminstone vara i paritet med den nivå som tex Bergs kommun i Jämtland erhållit. Västrainitiativet vill att Sollefteå kommun omgående inleder förhandling om avtal ang ersättning. Vi yrkar därför att: 1. Ett skriftligt avtal snarast kommer till stånd 2 En ersättning om lägst 0,4 % till berörda byar och lägst 0,5% till Sollefteå kommun. Beslutsunderlag Motion från Gunilla Fluur, ViSKB

8 8 (34) 129 KS/82/2013 (17) Motion Kommunal köttproduktion s beslut Motionen avslås. Gunilla Fluur (ViSKB) har lämnat följande motion. För att Sollefteå kommun skall bli en Framtidskommun, inom de närmaste åren, bör redan nu arbetet inledas för. - Att säkerställa kontrollen av det kött som serveras på våra kommunala skolor och äldreboenden, genom att utreda förutsättningar för egen kommunal köttproduktion - Att kommunen själv äger köttdjuren medan skötsel, slakt och styckning sker enl LOU - Att skapa arbetstillfällen och ett öppet landskap (Hänvisar till S-motion inlämnad i Östersunds kommun som inspirerats av kommuner i Dalarna.) En utredning av detta slag är av sådant intresse, och helt i Eus anda, att stöd kan utgå för projektet. Förvaltningens bedömning/förslag Egen köttproduktion i enlighet med motionens förslag innebär en helt ny kommunal verksamhet som behöver organiseras upp. Det behövs personal som ansvarar för själva produktionen även om denna till stora delar läggs ut på entreprenad. Utöver kostnader för själva skötseln av djuren tillkommer kostnader för slakt, styckning, trasporter till slakt, transporter till produktionskök, veterinär och besiktningskostnader, inköp av köttdjur/kalvar. Utöver dessa tillkommer kostnader för att skapa de frysutrymmen som behövs för att förvaring av de färdiga köttprodukterna. Dessa kostnader är svåra att beräkna och därmed även priset per kilo producerat kött. Eftersom det handlar om produktion i väldigt lite skala torde priset bli betydligt högre än det pris kommunen idag betalar som ren konsument. Som sägs i motionen har några kommuner i Dalarna planer på att starta egen produktion av kött för sina egna verksamheters behov. Det finns därför anleding att i stället för att göra en egen utredning avvakta resultat och erfarenheter från dessa kommuner innan vår kommun tar ställning till en eventuell egen köttproduktion. Med anledning av detta förslås att motionen avslås.

9 9 (34) Forts. 129 Kommunstyrelsens förslag Motionen avslås. Förslaget biträds av Leif Östberg (FP). Beslutsunderlag Motion från Gunilla Fluur (ViSKB) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens protokoll

10 10 (34) 130 KS/83/2013 (20.2) Motion Egenproduktion av energi s beslut Motionen avslås. Gunilla Fluur (ViSKB) har lämnat följande motion. För att Sollefteå kommun skall bli en Framtidskommun, inom en tioårsperiod, bör redan nu arbetet inledas för att: - Säkerställa en självförsörjning av säker, billig och miljövänlig energi för kommunens invånare och företagare. Detta kan ske genom att kommunen, som nu äger hälften av Sollefteåforsen, börjar inleda arbetet att öka sitt ägande i Sollefteåforsen och att arbete inleds för delägarskap i de övriga kraftstationerna i kommunen. Genom en sådan åtgärd ges medborgarna billigare energipriser och därmed ökar attraktiviteten för företagande och inflyttning. För medborgarna är en egenproduktion av el genom solceller och egna/kooperativt ägda vindkraftverk, en bidragande faktor till en förhöjd livskvalité. Ett arbete av detta slag är av sådant intresse, och helt i Eus anda, att stöd kan utgår för projektet. Förvaltningens bedömning Motionen föreslår att kommuns ska dels utöka sitt ägande i Sollefteåforsen samt ingå delägarskap i kommunens övriga kraftstationer. Detta förutsätter först och främst att det finns ett intresse från kraftverksägarna att sälja och i så fall till vilket pris. Kommunens andel i Sollefteåforsen kan inte med säkerhet värderas. Ett rimligt antagande är att värdet utgörs av ett antal 100 miljoner kronor. Med detta som något slags riktvärde innebär ett utökat ägande i Sollefteåforsen samt delägarskap i övriga kraftstationer en investering av en storleksordning som det är mycket tveksamt om kommunen klarar av att finansiera. Motivet enligt motionären är att kunna leverera elektrisk energi till kommunens medborgare och företag till reducerat pris. Detta förutsätter att kommunen startar ett elhandelsföretag med personella och övriga resurser för att kunna administrera en sådan åtgärd. Kommunen sålde 1998 sitt elhandelsbolag. SEAB, bland annat med motiveringen att kommunen i egenskap av ägare inte hade vare sig kompetens eller finansiella möjligheter att ikläda sig den risk det innebär att vara aktör på elhandelsmarknaden.

11 11 (34) Forts. 130 Kommunstyrelsen förslag Motionen avslås. Förslaget biträds av Eva Halling (FP) och Monica Tirri (C). Beslutsunderlag Motion från Gunilla Fluur (ViSKB) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelses protokoll

12 12 (34) 131 KS/120/2013 (2) Medborgarförslag Spar pengar med öppen källkod s beslut Medborgarförslaget avslås. Linus Källgren, Långsele har lämnat följande medborgarförslag till kommunfullmäktige. Flera kommuner och myndigheter runt om i landet har genom att i större utsträckning använda sig av licensfri gratis programvara lyckats spara miljontals kronor. I vissa kommuner rör det sig om att anpassa delar av verksamheterna, men det finns också exempel på myndigheter och kommuner som fullständigt slutat köpa in programvara och istället fullständigt förlitar sig till datorprogram som baserar sig på öppen källkod. T.ex. rikspolisen har byggt om sin IT-enhet fullständigt och tjänat hundratals miljoner på detta. Möjligheterna att spara pengar varierar självklart beroende på hur stor del av verksamheten som kan göras licensfri, men i alla verksamheter där man idag betalar licenser finns pengar att spara. I vissa kommuner har man valt att behålla Windows, men använda sig av gratisprogrammet Open Office istället för Microsoft Office. I andra kommuner har man även valt bort Windows för andra Linux-baserade operativsystem, som exempelvis Ubuntu eller Edubuntu. Jag anser att även Sollefteå Kommun bör utreda hur mycket man skulle kunna minska kostnaderna genom att gå över till programvara med öppen källkod. Inte minst i tider av ekonomisk kris finns det anledning att vända på varje krona och se över om de kommunala verksamheterna verkligen använder sina resurser effektivt. Därför föreslår jag kommunfullmäktige besluta 1 att utreda och redovisa med hur mycket Sollefteå kommun skulle minska kostnaderna genom att övergå till Office programvara med öppen källkod 2. att upprätta en planering med tidsplan för övergången Förvaltningens bedömning Sollefteå kommun har genom åren arbetat med att standardisera sin IT-plattform. Under detta arbete har möjligheten till att använda programvaror baserade på öppen källkod utvärderats. Vi har tyvärr kunnat konstatera att de system kommunerna använder i dag inte alltid går att använda tillsammans med program baserade på öppen källkod, exempelvis kontorsprogrammet Open Office.

13 13 (34) Forts. 131 Mot bakgrund av den situation som råder har kommunen skapat en standardiserad plattform för administrativa datorarbetsplatser med Microsofts programvaror som grund. Valet är baserat på ett flertal faktorer där kompatibilitet med de stora verksamhetssystemen exempelvis Procapita, ekonomisystem och ärendehanteringssystem har varit den tyngsta faktorn. Strävan har naturligtvis varit att hålla ner licenskostnaderna. Kommunen kommer att följa utveckling inom området för att säkerställa att den tekniska miljön ger så god totalekonomi som möjligt. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att licenskostnaderna bara är en del av den totala kostnaden. Ofta är teknisk drift, konsulter och utbildning en betydligt större andel av kostnaden för ett datasystem än licenser. Många organisationers erfarenhet är dessutom att just dessa kostnader kan öka kraftigt vid införande av öppen källkods baserade programvara. Kommunen har dock redan tagit ett antal steg mot användandet av öppen källkod, främst inom områden där beroendet till andra system är lågt. Ett exempel på utnyttjande av öppen källkodsbaserade system i vår kommun är skolans användning av Open Office på elevdatorer. Inom skolans område pågår också en utvärdering gällande möjligheten att använda Googles olika programvaror. Med stor sannolikhet kommer fler system baserade på öppen källkod att driftsättas under de närmaste åren. Att standardisera en arbetsplatsplattform för administrativa datorer på öppen källkod är för tidigt. Vår bedömning är att det inte finns skäl att i dagsläget lägga nya resurser på utredningar inom området öppen källkod. Kommunstyrelsens förslag Medborgarförslaget avslås. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Linus Källgren Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll

14 14 (34) 132 KS/60/2013 (2) Motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i kommunfullmäktige s beslut Redovisningen över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i kommunfullmäktige godkänns. Av fullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger om året ska redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen redovisar även de medborgarförslag som inte beretts färdigt. Medborgarförslag Sammanställningen är uppdaterad efter KS Ankomstdatum Diarienummer Ärendemening Inlämnat av Anteckning KS 138/2012 Inrätta tjänst som integrationskonsult/ integrationsvägledare Cejko Kahteran KS föreslår KF att bifalla förslaget KF återremitterar ärendet till KS för ytterligare beredning KS 70/2013 Låt leksaksmuseet ligga i Sollefteå Maj-Lis Johansson KS : Avvakta demokratiberedningens medborgardialog om ev KS 78/2013 Redovisning av ALLA utlandsresor som Sollefteå kommun gör varje år KS 116/2013 Handläggning av vindkraftsutbyggnader inom kommunen, medborgarnas insyn i utbyggnadsprojekt KS 120/2013 Spar pengar med öppen källkod KS 155/2013 Namngivning av väg inom Sollefteå centralort, Georg Clarins väg KS 162/2013 Upprustning av elljusspåret i Långsele inrättande av kulturhus Ingbritt Hedin KS AU Monica Blomström m.fl. Remitterades till KS Linus Källgren KF Rolf Jansson Lars Jonsson Ärendet lämnat till SBN för handläggning Ärendet lämnat till KUFN för handläggn.

15 15 (34) Forts. 132 Motioner Sammanställningen är uppdaterad efter KS Ankomstdatum Diarienummer Ärendemening Inlämnad av Anteckning KS 291/2011 Ombyggnad och underhåll av parkering vid Junsele Djurpark Jörgen Åslund KS 26/2013 Placering av leksaksmuseum i Näsåker KS 82/2013 Kommunal köttproduktion KS 83/2013 Egenproduktion av energi Remitterades till KS Gunilla Fluur m.fl. Beslut KS : Avvakta demokratiberedningens medborgardialog om ev. inrättande av kulturhus Gunilla Fluur KF Gunilla Fluur KF Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelseförvaltningens redovisning över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i kommunfullmäktige godkänns. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll

16 16 (34) 133 KS/175/2013 Delårsbokslut per Kommunstyrelsens beslut 1 Delårsbokslutet återremitteras till kommunstyrelseförvaltning för rättelse. 2 Samtliga nämnder uppmanas till fortsatt restriktivitet med budgetmedel. 3 Nämnder med prognos om negativa budgetavvikelser uppmanas att fortsätta vidta åtgärder som leder till kostnadssänkningar. Dessa åtgärder ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde Deltagande i konferenser och utbildningar ska ske restriktivt och videokonferenser ska användas i större omfattning. Delårsbokslut per sista augusti 2013 har upprättats och delgetts ledamöterna. Kommunens resultat är 8,6 och koncernens 12,4 mnkr. Av budgetavräkningen framgår att nämndernas budgetavvikelser vid årets slut beräknas till minus 34,7 mnkr. Samtidigt har AFA Försäkring tagit beslut om att återbetala premier för Avtalsgruppsförsäkring och Avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2005 och För Sollefteå kommun innebär det ungefär 21 mnkr. Detta möjliggör att resultatet vid årets slut beräknas bli 6,2 mnkr för kommunen, trots nämndernas stora budgetavvikelser. Det budgeterade resultatet var 12,2 mnkr. Det försämrade resultatet beror på stora intäktsminskningar både från Sollefteåforsen och statsbidrag och detta har inte kunnat mötas med sänkta kostnader i motsvarande grad. Balanskravet kan nås endast på grund av återbetalning av försäkringspremier. har beslutat om inriktningsmål mot En första redovisning av bedömd måluppfyllelse redovisas i delårsbokslutet. Separat redovisas de aktiviteter som genomförts utifrån beslutad handlingsplan för Förvaltningens bedömning Nämndernas samlade budgetavvikelser har ökat jämfört med bokslutet 2012 och balanskravet uppnås endast genom att AFA återbetalar premier från 2005 och De negativa avvikelserna för kommunstyrelsens övergripande verksamhet och fastighet är till del beroende på åtaganden av engångskaraktär.

17 17 (34) Forts. 133 Av åtgärdsplanerna framgår att nuvarande budgetavvikelser inte kommer att förbättras. Av barn- och skolnämndens och individ- och omsorgsnämndens åtgärdsplaner framgår också att de åtgärder som beslutats inte täcker de avvikelser som finns. Det betyder också att kostnadsnivån inför kommande år kommer att vara på en högre nivå än vad budgeten för 2014 tillåter. Fortsatt arbete att hitta åtgärder som sänker kostnader totalt är nödvändiga. Barn- och skolnämnden har från kommunfullmäktige fått acceptans att redovisa minus 6 mnkr och är undantagen från att spara en procent av budget. För individ- och omsorgsnämnden fanns vid den fördjupade uppföljningen per sista april en ansökan om tillägg med 2 mnkr. Denna ansökan avslogs av fullmäktige men med tillägg att den kunde omprövas i samband med andra tertialbokslutet. En ny ansökan har kommit från nämnden som kommer att behandlas i separat ärende. Budgetberedningens förslag 1 Delårsbokslutet godkänns. 2 Samtliga nämnder uppmanas till fortsatt restriktivitet med budgetmedel. 3 Nämnder med prognos om negativa budgetavvikelser uppmanas att fortsätta vidta åtgärder som leder till kostnadssänkningar. Dessa åtgärder ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde Kommunstyrelsens förslag 1 Delårsbokslutet godkänns. 2 Samtliga nämnder uppmanas till fortsatt restriktivitet med budgetmedel. 3 Nämnder med prognos om negativa budgetavvikelser uppmanas att fortsätta vidta åtgärder som leder till kostnadssänkningar. Dessa åtgärder ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde Deltagande i konferenser och utbildningar ska ske restriktivt och videokonferenser ska användas i större omfattning. Förslag under fullmäktiges sammanträde Lillemor Edholm (S) föreslår - Punkten 1 återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för rättelse - Punkterna 2, 3 och 4 enligt kommunstyrelsens förslag Föreslaget biträds av Elisabet Lassen

18 18 (34) Forts. 133 Ordföranden ställer fråga om punkten 1 i kommunstyrelsens förslag ska återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen och finner att så ska ske. Därefter ställer ordförande fråga om punkten 1 ska avgöras idag och finner att fullmäktige beslutar att den inte ska avgöras idag. Ordförande ställer fråga om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag vad gäller punkterna 2, 3 och 4 och finner att så sker. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Delårsbokslut Budgetberedningens protokoll Revisorernas utlåtande Kommunstyrelsens protokoll

19 19 (34) 134 KS/181/2013 (4) Ansökan om tilläggsanslag från individ- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: 1 Individ- och omsorgsnämndens ansökan om tilläggsanslag avslås. 2 Individ- och omsorgsnämnden undantas från kravet att sänka sina kostnader med 1 % på innevarande års budget. 3 Individ- och omsorgsnämnden får redovisa ett underskott på högst 3,6 mnkr Reservation Bengt Sörlin (M), Lena Asplund (M), Sven-Olov Gradin (M), Folke Lindgren (M), Inger Eriksson (M), Assar Kallin (M), Leif Östberg (FP), Eva Halling (FP), Göran Solsjö (KD), Hans Karlsson (SD). Individ- och omsorgsnämnden ansöker om tilläggsanslag med tkr med anledning av volymökningar inom verksamheterna personlig assistans, institutionsvård och försörjningsstöd, som inte ryms inom tilldelad budget Nämnden hänvisar till kommunfullmäktiges beslut 81 i samband med fördjupad uppföljning. avslog då ansökan om tillägg med 2 mnkr men ansökan kunde omprövas i samband med andra tertialbokslutet. Förvaltningens bedömning Individ- och omsorgsnämnden redovisar vid delårsbokslutet sänkta nettokostnader totalt sett, jämfört med motsvarande tid föregående år. Kostnadsökningar redovisas för personlig assistans och institutionsvård. Kostnadssänkning redovisas för försörjningsstöd medan intäkterna har ökat för ersättning från försäkringskassan, statsbidrag för flykting och övriga statsbidrag. Trots den sänkta nettokostnaden beräknas budgetavvikelsen vid årets slut bli minus 6,6 mnkr. Nämnden redovisade vid ingången av året att budget skulle räcka till den nivå verksamheten hade vid utgången av 2012 men skulle inte klara volymökningar. Nu redovisar nämnden volymökningar både inom personlig assistans, institutionsplaceringar och inom försörjningsstöd. Den största budgetavvikelsen uppstår inom institutionsplaceringar där ett specifikt ärende är mycket kostsamt.

20 20 (34) Forts. 134 Om man jämför kommuns kostnader för individ- och familjeomsorg och LSS jämfört med standardkostnad redovisar nämndens verksamhet inte högre kostnader än strukturen motiverar. För Individ och familjeomsorgen har den några år varit högre men för 2012 stannar den på plus 2 %. För LSS, Lagen om stöd och service till funktionshindrade; redovisar Sollefteå en avvikelse om minus 10,4 % alltså en lägre kostnad än beräknad standardkostnad. De mått som KKiK redovisar för nämnda verksamheter har goda resultat. Omfattningen av den verksamhet som bedrivs inom Individ- och familjeomsorgsnämnden kan i mycket liten grad påverkas av kommunen. LSS är en rättighetslagstiftning vars mål är att ge personer med vissa funktionshinder möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt. Försörjningsstöd prövas utifrån individens behov när ingen annan försörjning finns eller inte är tillräcklig. Största enskilda orsak till försörjningsstöd är arbetslöshet. Arbetslösheten är stor i kommunen och särskilda insatser har gjorts för att skapa sysselsättning för personer som tidigare haft försörjningsstöd. Detta har också minskat kostnaderna för försörjningsstödet och sannolikt minskat den kostnadsökning som annars skulle ha uppstått. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat. Då kostnaderna minskat har troligen fler hushåll nu försörjningsstöd som ett komplement till annan försörjning. Barn- och skolnämnden har fått godkännande att redovisa en negativ budgetavvikelse vid årets slut och också befrielse från att spara en procent av budget. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Individ- och omsorgsnämnden inte kan göra besparingar inom sitt verksamhetsområde i den omfattning som skulle behövas för att möta de volymökningar som uppstått. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till budgetberedningen 1. Individ och omsorgsnämnden undantas från kravet att sänka sina kostnader med 1 % på innevarande års budget 2. Individ och omsorgsnämnden får redovisa en negativ budgetavvikelse med minus tkr om volymökningarna är lika omfattande resten av året Budgetberedningens beslut Budgetberedningen lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Kommunstyrelsens förslag 1 Individ- och omsorgsnämndens ansökan om tilläggsanslag avslås. 2 Individ- och omsorgsnämnden undantas från kravet att sänka sina kostnader med 1 % på innevarande års budget. 3 Individ- och omsorgsnämnden får redovisa ett underskott på högst 3,6 mnkr 2013.

21 21 (34) Forts. 134 Förslag under fullmäktiges sammanträde 1 Kommunstyrelsens förslag Föreslaget biträds av Elisabet Lassen (S) och Thomas Tejle (V) 2 Bengt Sörlins (M) förslag: Bifall till punkten 1 och avslag till punkterna 2 och 3 i kommunstyrelsens förslag Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag Individ- och omsorgsnämndens protokoll Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Budgetberedningens protokoll Kommunstyrelsens protokoll

22 22 (34) 135 KS/69/2013 (4) Överskottshantering för avgiftsfinansierad verksamheter, ackumulerat överskott till och med 2012 för avfallsverksamheten s beslut 1. Framräkning av overheadkostnad ska gälla för avgiftsfinansierade verksamheter. 2. Ackumulerat överskott för avfallsverksamheten till och med 2012 fastställs till kronor. har beslutat att överskottshantering ska upphöra från och med För helt avgiftsfinansierad verksamhet gäller fortfarande att över- och underskott ska följa med till kommande år. Detta gäller avfall och kommunstyrelseförvaltningen fick i mars uppdraget att mer noggrant beräkna kostnader för avfall för att se hur stort överskott som finns i verksamheten. De kostnader som inte förts ut till avfall är kostnader för den centrala administrationen. Ett förslag till beräkning av avfallsverksamhetens del av dessa kostnader framgår nedan. Förslaget har diskuterats och justerats efter synpunkter från samhällsbyggnads-kontoret. Tillämpas förslaget från och med 2008 fram till och med 2012 har avfall ett ackumulerat överskott på 474 tkr. Den årliga overheadkostnaden är beräknad till drygt 300 tkr per år. Om beräkningssättet antas bör det gälla för all verksamhet som helt ska avgiftsfinansieras. Budget kan ligga kvar på 0 men verksamheten kommer att belastas med overheadkostnader när över- eller underskottet ska beräknas. Detta innebär att verksamheten måste planera för att redovisa ett positivt resultat som ska täcka overheadkostnaden. Om detta inte uppnås kommer det att finnas ett underskott som ska täckas kommande verksamhetsår. I bokslut kommer en anteckning att göras om det ackumulerade över- eller underskott som dessa verksamheter redovisar. Kommunstyrelseförvaltningens förslag - Framräkning av overheadkostnad Fördelningsbas Verksamhetens bruttokostnad i relation till kommunens totala bruttokostnader exklusive de delar som nedan identifierats som overheadkostnader

23 23 (34) Forts. 135 Overheadkostnader (OH) att fördela De enheter som anses vara overhead (supportfunktioner) är: Stab (exkl. kommunplanerare) Sekretariat Ekonomienhet (exkl. överförmyndarnämnd) Löner (fördelas per anställd) Personal (fördelas per anställd) Resterande delar finansieras helt eller delvis via interna avgifter eller har ingen koppling till verksamheterna - Beräkning av överskott avfallsverksamhet Kommunen Bruttokostnad avgår OH (kostnadsfördelning) avgår OH (personalandelsfördelning) Fördelningsbas Anställda (heltider) Avfallsverksamhet Kostnadsandel 1,56 % 1,60 % 1,59 % 1,59 % 1,52 % Anställda Personalandel 0,31 % 0,30 % 0,33 % 0,33 % 0,32 % OH-kostnad avfallsverksamhet - Kostnadsandelsfördelning Personalandelsfördelning Totalt Överskott i bokf. avfall Avgår OH-kostnader Överskott att disponera (-) Ackumulerat överskott

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer