DELÅRSRAPPORT II HÖRBY KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT II 2013-08-31 HÖRBY KOMMUN"

Transkript

1 Ekonomiavdelningen DELÅRSRAPPORT II HÖRBY KOMMUN Hörby kommun Hörby Tel: Besöksadress: Ringsjövägen 4 Fax:

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Periodens händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Ekonomisk analys... 3 Personalredovisning... 5 Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning... 7 Styrelse och nämnder Kommunstyrelsen IT-avdelningen Revisionen Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden VA-verksamheten Miljönämnden Koncernbolagen Hörby Bostäder AB Hörby kommuns Industrifastighets AB Merab Mellanskånes renhållnings AB Räkenskaper Kommunen Koncernen Redovisningsprinciper Noter... 45

3 3 Förvaltningsberättelse PERIODENS HÄNDELSER Befolkning Under januari-juni har kommunens befolkning minskat med 76 personer. Antal invånare var personer den 30 juni. Minskningen beror på ett negativt flyttningsnetto (77 personer). Översiktsplanering Kommunstyrelsen har överfört anslag till byggnadsnämnden för att ta fram översiktsplan 2013 och fördjupad översiktsplan för Ludvigsborg. Arbetet med översiktsplan 2013 är inne i ett intensivt skede av färdigställande för beslut om samråd. Bostäder och planering Ingen detaljplan har antagits under januariaugusti. Näringsliv Kommunen har tappat i Svenskt näringslivs kommunranking från plats 35 till plats 62. Undersökningen bygger på att lokala företagare svarar på ett antal enkätfrågor. Dessutom vägs aktuell statistik in om företagande i kommunen. OMVÄRLDSANALYS Den ekonomiska utvecklingen i många länder inom EU är fortfarande svag och en del länder är i recession (t ex Grekland, Spanien, Italien och Portugal). Utvecklingen i USA är bättre än väntat med en tillväxt på ca 2,5 %. Ett osäkerhetsmoment just nu ( ) är budgetstriden i Kongressen vilket innebär att om demokrater och republikaner inte kan enas om en budget står statliga myndigheter utan finansiering. I Kina har tillväxten mattats av men landets ekonomi växer ändå med 6-7 %. Utvecklingen av ekonomin i USA och Kina påverkar ekonomin globalt. Utvecklingen de närmsta tolv månaderna kan komma bli avgörande om världsekonomin ska lyfta eller vara kvar på en låg tillväxtnivå. För svensk del räknar Konjunkturinstitutet med en BNP tillväxt i Sverige med endast 1,1 %. En tillväxt på ca 3 % bedöms som ett normalår. En fördel för Sverige är att Norge och Tyskland redovisar en god tillväxt. Länderna är Sveriges viktigaste handelspartners. Svagheten i den svenska ekonomin är i stort sett landets höga arbetslöshet på drygt 8 %. Den höga arbetslösheten tynger de offentliga finanserna hos både stat och kommun. Antalet arbetade timmar ökar men arbetslösheten minskar inte. EKONOMISK ANALYS Periodens resultat Hörby kommun redovisar ett positivt resultat med 37,4 mkr för perioden. I resultatet ingår återbetalning av inbetalda premier för åren 2005 och 2006 avseende AFAförsäkringar med 11,0 mkr. Ökad kostnadskontroll, en lägre investeringsnivå samt återbetalning av försäkringspremier är huvudsakliga orsaker till det positiva resultatet. En ytterligare förklaring är att flera kommunala verksamheter redovisar högre kostnader andra halvan av året.

4 4 Helårsprognos Prognosen för årets resultat bedöms till 15,2 mkr vilket är 9,0 mkr bättre än budgeterat resultat. I det prognostiserade resultatet ingår realisationsvinst med 1,0 mkr för tomtförsäljning. Balanskrav Kommunallagens balanskrav innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje år. Underskott ska återställas inom tre år. Enligt regelverk och praxis ska realisationsvinster/förluster och extraordinära poster inte räknas med vid avstämning av balanskravet återställdes tidigare års balanskravsunderskott. Periodens resultat och helårsprognosen indikerar att balanskravet kommer att uppnås God ekonomisk hushållning Kommunen har två finansiella mål. Dels att årets resultat minst ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det andra målet är Effektiv förvaltning av kommunens finansiella tillgångar. I budget 2013 fastställdes det budgeterade resultatet till 1,3 %. Kommunfullmäktige har beslutat att tillföra barn- och utbildningsnämnden 2,5 mkr i kommunbidragsförstärkning och därmed uppgår budgeterat resultat till 0,9 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet i delårsrapporten motsvarar 8,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Årets resultat för 2013 bedöms till 2,2 % och prognosen för Effektiv förvaltning av kommunens finansiella tillgångar visar på att målet för god ekonomisk hushållning uppnås. Bokslut Bokslut Budget Utfall Prognos ,0% 2,4% 0,9% 8,2% 2,2% Tabell: Resultat i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag FINANSIELL ANALYS Likviditet och upplåning Den 31 augusti uppgick likvida medel till 55,9 mkr, (25,8 mkr ). 20,0 mkr av låneskulden har amorterats och skulden uppgår till 209,8 mkr. Skatteintäkter och statsbidrag SKL:s prognos för skatteintäkter och statsbidrag 2013 beräknas till 4,1 mkr mer än budgeterat. Förändringen beror främst på en positivare slutavräkning för 2012 och Finansnetto Kommunens finansnetto beräknas till -1,6 mkr (budget -3,3 mkr). De finansiella intäkterna beräknas bli högre än budgeterat vilket beror på högre ränta på medelsplacering och utdelning på aktier/andelar. Samtidigt är kostnadsräntor på kommunens krediter lägre än budget. Soliditet Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser uppgår till 57,8 %, vid motsvarande period förra året vad soliditeten 55,3 %. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser uppgår till 23,1 % (19,5 %). Borgensåtagande (se not 16) De totala borgensförbindelserna uppgår till 410,7 mkr. Kommunen har borgensåtagande för de kommunala bolagen Hörby Bostäder AB (och Hörby kommuns Industrifastighets AB, samt Mellanskånes Renhållnings AB, Statliga lån till egna hem och Lunds kommun (avseende pensionsskuld till personal anställda i f.d. Ringsjö Energi AB). Finanspolicy Kommunen följer antagen finanspolicy förutom när det gäller antal långivare. Vad gäller kapitalbindningens förfalloprofil anger policyn att den tillsvidare inte regleras.

5 5 Avstämning av finanspolicy Lån och derivat Antal långivare bör vara minst 3 Enskild långivare bör ej representera mer än 50 % av den totala skuldportföljen. Dock undantag för Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, ränteterminer, FRA, Caps och Floors. Ej kombinationer av IR-swap och IRoption Belopp (mkr) 2 st 88 % skuldandel hos Kommuninvest Ränteswapar Pensionssammanställning Belopp (mkr) Pensionsavsättning 5,5 Ansvarsförbindelse 269,7 Finansiella placeringar pensionsmedel - Fasträntekonto 8,0 - Likvida medel 6,0 - Obligationer 2,0 - Aktier i depå - bokfört värde 6,9 - (Aktier i depå - marknadsvärde 8,0) Total pensionsförpliktelse finansiella placeringar (bokfört värde) 252,3 Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen får ej understiga 1 år och ej överstiga 7 år Kapitalbindningstiden regleras tills vidare inte Kapitalbindning/Förfalloprofil Kapitalbindningens förfalloprofil regleras tills vidare inte 6,46 år PENSIONSSKULD Hörby kommuns pensionsåtaganden redovisas enligt kommunallagens krav med den s.k. blandmodellen. Det innebär att en mindre del redovisas som avsättning i balansräkningen och en större del som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Kommunen har via KPA försäkrat förmånsbestämd ålderspension. Den finansiella risken för de medel som är avsatta för pension delas mellan kommunen och försäkringsbolaget. Ytterst står dock kommunen risken för värdesäkring och för konsekvenserna av ändringar i kollektivavtalet. Pensionsåtagandet uppgår till 269,7 mkr i ansvarsförbindelse och 5,5 mkr i avsättning. Ett övergripande mål är att ett belopp motsvarande 2 % av pensionskulden (ca 5,5 mkr) ska avsättas årligen. Under 2013 har 8,0 mkr avsatts. Pensionsplaceringarna uppgår till 22,9 mkr den 31 augusti och omfattar aktier i depå, likvida medel och obligationer. INVESTERINGAR Årets investeringsbudget uppgår till 49,6 mkr, varav 5,6 mkr överförts från För nya investeringsprojekt krävs igångsättningstillstånd av kommunstyrelsens arbetsutskott sedan Periodens nettoinvesteringar uppgår till 14,2 mkr. Helårsprognosen för årets investeringar bedöms till 28,6 mkr. Föregående år uppgick nettoinvesteringarna till 33,3 mkr. PERSONALREDOVISNING Personalkostnader Utbetald lön/ersättning exkl. personalomkostnad uppgår till 221,6 mkr, vilket är en ökning med 9,6 mkr (4,6 %) jämfört med föregående år. Under perioden har kostnader för sjuklön ökat på grund av bland annat långtidssjukskrivningar och influensaperioder. Detta får i sin tur effekter på lön till anställda med timlön som ökat med 1,8 mkr jämfört med januari-augusti Andra orsaker till timlöneökningen är extra insatser på grund av legionella på särskilt boende och utbildningssatsningen Omvårdnadslyftet inom socialförvaltningen samt anställning av arbetsmarknadsåtgärd Inom räddningstjänsten har timlönerna ökat för nyanställda brandmän som utbildas till deltidsbrandmän. Ökade kostnader avseende utbetald ersättning för fyllnads- och övertid beror till stor del på mertid i samband med den stränga/långa vintern.

6 6 Lön till anställda enligt BEA har ökat med 0,5 mkr. Det beror på att timanställda som ej ingår i ordinarie verksamhet ska lyda under anställningsavtal BEA from enligt Sveriges kommuner och landsting. Personalkostnader tkr Lön till anställda med månadslön enligt AB därav lön för - facklig verksamhet sjuklön utbet ers fyllnad/övertid Lön till anställda med timlön enligt AB Lön delt brandm, kont pers, PAN, uppdr tag mfl Lön till anställda enligt BEA Arvoden till förtroendevalda därav förlorad arbetsförtjänst Utbetald km-ersättning Omkostn ers dagbarnv, kontaktperson, förmyndare Trakt, resekostn, teleers o dyl Övrigt ex utbet till jur pers med A- skatt, pens avg Summa Det syns en tendens till att sjukskrivning mer än två månader för män och i åldersgruppen 50 år eller äldre ökar något. För övriga åldersgrupper har sjukfrånvaron minskat. Revisionsförhandlingar 2013 Överläggningar med de fackliga organisationerna avslutades i maj månad, därefter påbörjades lönesamtalen med medarbetarna. Följande organisationer är klara och nya löner har utbetalts för Kommunal, lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Föreningen Sveriges arbetsterapeuter (FSA), sjukgymnasterna (LSR), psykologförbundet. Övriga förbund/löner beräknas kunna utbetalas i oktober. Antal anställda Totalt uppgick antal anställda med månadslön till årsarbetare den 31 augusti. Av dessa var 884 tillsvidareanställda, 134 vikarier och 8 anställda för visst arbete. Antal anställda har minskat med 6 årsarbetare jämfört med föregående år. Antal årsarbetare/förvaltning 31/ KFU 2012 KFU 2013 SOC 2012 SOC 2013 ÖVR 2012 ÖVR 2013 Tillsvidareanst Vikarier med månadslön Anst för visst arbete Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har minskat något under 2013 och uppgår till 5,25 %, vilket är en minskning med 0,18 procentenheter jämfört med motsvarande period 2012.

7 7 Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Styrelsen och nämnderna har, med de övergripande målen som utgångspunkt, beslutat om verksamheternas kortsiktiga mål för Uppföljning av övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Av de övergripande målen och mål för god ekonomisk hushållning har 35 % uppfyllts, 27 % delvis uppfyllts, 27 % ej uppfyllts och 12 % har inte kunnat genomföras/mätas. Prioriterat område - Medborgare Målet Goda utbildningsresultat har uppnåtts då 94 % av eleverna i åk nio har behöriget för gymnasiestudier, vilket är ett högt resultat jämfört med rikssnittet. Arbetet med översyn av översiktsplanen och införande av e-tjänster fortsätter under hösten. Ungdomsstyrelsen är tillsatt med nya medlemmar och ett uppstartsmötet har hållits. God folkhälsa mätt i antal ohälsodagar, ligger Hörby något över snittet för Skånes kommuner. För övriga mål finns ännu inga mätdata att tillgå. Prioriterat område - Utveckling Två av målen inom utveckling har uppfyllts. Målen är åtgärder som underlättar för pendlare och lägre arbetslöshet med särskilt fokus på åldern år. Befolkningsutveckling om 1 % per år bedöms inte uppnås. Målet avseende detaljplaner har ej uppnåtts nådde Hörby sin hittills bästa placering i Svenskt Näringslivs ranking och hamnade på plats 35. I årets ranking backade kommunen till plats 62. I den sammanlagda bedömningen om kommunens företagsklimat ger företagen Hörby kommun betyget godkänt. Gång- och cykelvägar planeras bl.a. längs Ringsjövägen till Netto. Antal personer som är i behov av försörjningsstöd har ökat jämfört med föregående år. Den främsta orsaken är att allt fler individer faller utanför reglerna för ersättning från försäkringskassan respektive arbetslöshetskassan. En särskild analys har genomförts och arbetet fortsätter inom myndighetsenheten. Prioriterat område Medarbetare Uppföljning av ofrivillig deltidsarbetslöshet sker kontinuerligt via arbetsledare istället för via enkät. Sjukfrånvaron har minskat från 5,45 % i augusti 2012 till 5,25 % för Kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling, information och uppföljning av värdegrunden samt hälsoundersökningar pågår under hösten. Prioriterat område - Ekonomi Fem av sju mål har uppnåtts för perioden. Avsättning för pensionsskuld har gjorts med 8,0 mkr under perioden. Nya lokala miljömål kommer inte att fastställas förrän Översiktplanen är klar, vilket beräknas ske 2014.

8 8 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Medborgare Boende Utbildning Medborgarservice Levande landsbygd och stärka Hörby som handelsort Översyn/aktualisera översiktsplan för att underlätta byggnation och utveckla kommunikationer (vägar/gcvägar/kollektivtrafik) i hela kommunen Arbete pågår med översiktsplan 2013 Goda utbildningsresultat i de ämnen som ger behörighet för gymnasiestudier Utbildningsresultaten ska vara högre än riksgenomsnittet - nationell statistik Hörby ca 94 % Rikssnitt 87,5 % Utveckla medborgar-dialogen, ungdomsdialogen och kundbemötandet Tre nya e-tjänster per år Dialog mellan ungdomsstyrelsen och den politiska ledningen minst 4 ggr/år Enkät om kundbemötande (medborgare/förvaltning) Arbete pågår. 10 e-tjänster avropats. Uppstartsmöte har skett med nya medlemmar i ungdomsstyrelsen Genomförs under hösten Nöjda och trygga medborgare Trygghetsmätningar upplevd trygghet ska öka Polisens trygghetsmätning presenteras till hösten God folkhälsa Antal ohälsodagar ska vara färre jämfört med snittet för Skånes kommuner Kvinnor 40 (38) Skåne 34 (35) Män 27 (27) Skåne 23 (25) Inom () fg år

9 9 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Utveckling Bra boende Näringsliv Tillväxt Hörby ska vara en expansiv och attraktiv kommun med positiv befolkningsutveckling Befolkningen ska öka med minst 1 % per år 30/ invånare, en minskning med 76 personer sedan årsskiftet Antal antagna detaljplaner ska omfatta nyproduktion av lägenheter/villor samt byggklara tomter för näringslivet Inga detaljplaner har antagits Den goda företagarandan ska utvecklas för att utöka antalet arbetstillfällen och kommunen ska underlätta för företagsetablering Hörby ska placera sig bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet Placering 62 i årets ranking Förbättrad infrastruktur Minst 5 km nya gång- och cykelvägar inom planperioden ( ) i samverkan med vägverket Ingen GC-väg anlagd Beakta åtgärder som underlättar för pendlare (ex snabbussar) Nya busskurer vid hållplatser utmed E22 Ombyggd busstation med fler pendlarparkeringar Förbättrad arbetsmarknad och aktivt arbete för att minska arbetslösheten Lägre arbetslöshet med särskilt fokus på ålder år Färre personer i behov av försörjningsstöd Minskat med 16,3 % jmf med augusti 2012 Ökning med 36 hushåll i genomsnitt/månad jämfört med samma period föregående år

10 10 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Medarbetare Friska och nöjda medarbetare Ökad delaktighet och ansvarstagande Genomföra kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling Arbete pågår Utveckling ledarskap Värdegrunden information och uppföljning Arbete pågår God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Sjukfrånvaro lägre än 4,5 % Uppgår till 5,25 % Minst 150 hälsoundersökningar genomförs per år 86 hälsoanalyser har gjorts tom augusti Åtgärder mot ofrivillig deltidsanställning görs kontinuerligt Uppföljning genom enkät om ofrivillig deltidsarbetslöshet Kontinuerlig uppföljning sker via arbetsledare Ekonomi God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag i förhållande till verksamheternas nettokostnad ska ge minst 2 % i överskott Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag Budget ska hållas (minst nollresultat) Uppgår till 8,2 % den 30 augusti, prognos för 2013 är 2,2 % Avvikelse : 37,4 mkr Effektiv förvaltning av kommunens tillgångar Finansiella tillgångar (avsättningar) ska ge en avkastning på 4 % eller mer, nominellt 363 tkr har erhållits i utdelning, motsvarar 4,1 % i avkastning Belopp motsvarande minst 2 % av pensionsskulden ska avsättas årligen (5,5 mkr) Avsatt 8,0 mkr Kommunens låneskuld bör minska till ca 200 mkr under planperioden 20 mkr har amorterats

11 11 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Ekonomi Forts. Lokala miljömål som bygger på de nationella och regionala målen Nya aktuella lokala miljömål ska fastställas av fullmäktige Arbete pågår, beslutas 2014 i avvaktan ÖP Kommunens energiförbrukning ska minska, vid nybyggnation ska energisnåla byggnader eftersträvas Energiförbrukningen ska minska med 1 % årligen rensat för volymförändringar Förbrukningen har minskat

12 12 STYRELSENS, NÄMNDERNAS OCH BOLAGENS DELÅRSRAPPORT II

13 13 Kommunstyrelsen Resultaträkning Perioden Helår Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Periodens händelser Svenskt näringsliv har presenterat 2013 års ranking för det lokala företagsklimatet. Hörby backade i rankingen och hamnade på plats 62. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att byggnadsnämnden ska ansvara för översiktsplanarbetet under 2012 och ställdes det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende vindkraft ut. Länsstyrelsen kräver en fördjupad analys av fågelförekomsten, utredningen genomförs under Kommunen har medverkat i följande arrangemang; Kulturkalaset Hörby marknad Traktorpullingtävling Tattooevenemang TV-svängen rallytävling Periodens resultat Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 2,8 mkr för perioden, varav 1,0 mkr avser realisationsvinst vid markförsäljning. Avvikelser intäkter 2,1 mkr Tomtförsäljning 1,0 mkr Driftsprojekten Delta, Namibia och Kosovo 0,7 mkr Energirådgivning 0,1 mkr Överförmyndare 0,1 mkr Avvikelser kostnader 0,7 mkr Personalkostnad 0,1 mkr Konsulttjänster 0,3 mkr Bidrag Ungdomars levnadsvanor 0,7 mkr Försäkringspremier -0,4 mkr Helårsprognos För helåret beräknas ett överskott med 0,7 mkr. I prognosen ingår ökade kostnader för närtrafiken med 0,7 mkr och medborgarinformation 0,1 mkr. Intäkter utöver budget avser bidrag för arbetsmarknadsprojekt, tomtförsäljning och skogsavverkning. Kostnader utöver budget avser personalkostnader för deltagare i Deltaprojektet, ökade kostnader för närtrafiken och medborgarinformation. Arbetsmarknadsprojektet Delta sorterar under kommunstyrelsen. Projektet finansieras med 750 tkr av kommunen och intäkter från arbetsförmedlingen finansierar resterande del av projektets kostnader. Investeringsredovisning Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 14,7 mkr 2013, varav 0,7 mkr överförts från 2012.

14 14 Under 2013 har 1,7 mkr överförts till andra nämnder, dels 1,1 mkr till tekniska nämnden (fastighetskontoret) för ombyggnad av kök Hagadal och dels 0,6 mkr till IT-avdelningen för växel och telefoni. Intern kontroll Kommunstyrelsen har beslutat att intern kontroll för 2013 ska omfatta; Ekonomiavdelningen genomlysning och uppdatering av upprättade riktlinjer för hand- och kontantkassor samt tillämpning inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Personalkontoret Genomgång av pensionsrapporteringen till KPA. Resultatet av den interna kontrollen ska redovisas till nämnden i november. Måluppfyllelse Kommunstyrelsen har fastställt åtta kortsiktiga mål för verksamheten Av dessa har fyra mål uppfyllts/delvis uppfyllt och fem mål har ej uppfyllts. Medborgare Ungdomsstyrelsen har nya medlemmar och ett uppstartsmöte har genomförts. Enkät om kundbemötande planeras till hösten Utveckling Hittills har det inte varit aktuellt att beställa detaljplaner. Arbetet med översiktsplanen, och tematiskt tillägg för vindkraftverk fortsätter. Medarbetare Arbetsplatsmöten med värdegrunden som utgångspunkt har varit hållits under perioden. Ekonomi Avvikelse i förhållande till budget sammanställs i bokslutet.

15 15 IT-avdelningen Resultaträkning Perioden Helår Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Periodens händelser Samordningen av samarbetskommunerna inom Unikom fortskrider. På sikt förväntas en större kostnadseffektivitet och en ökad driftsäkerhet. Även de tekniska förutsättningarna för verksamhetssamarbeten inom Unikom optimeras. Periodens resultat Det föreligger förändringar i HFAB, Höör avseende deras licensiering. De har därför inte kunnat debiteras. För övrigt visar intäktsidan ett överskott som härrör sig från E-samordnare, ersättning för VPNkopplingar och interna ersättningar. Kostnadssidan har lägre kostnader för programlicenser/underhållsavtal, kommunikationstjänster och ej utnyttjade konsulttjänster. Sjukskrivningar hos personalen medför lägre personalkostnader. Kapitalkostnaderna har ett överskott, som kommer att minska när investeringsanslaget utnyttjats fullt ut. Investeringsredovisning IT-avdelningens investeringsbudget är tkr för Igångsättningstillstånd har beviljats för tkr. Större delen avser inköp av datorer till verksamheterna. Samtliga projekt är pågående. Intern kontroll Kommunstyrelsen har beslutat att i den interna kontrollen 2013 ska en enkätundersökning riktad till tjänstemän i Hörby och Höörs kommun genomföras. Det är en uppföljning av tidigare undersökning. Resultatet av den interna kontrollen ska redovisas till nämnden i november. Helårsprognos Överskott med tkr p.g.a. lägre personalkostnader och lägre kostnader för programlicenser/underhållsavtal, kommunikationstjänster samt konsulttjänster.

16 16 Revisionen Resultaträkning Perioden Helår Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Periodens händelser Revisorerna kommer i oktober 2013 och januari 2014 genomföra två utbildningsdagar enligt plan. Under hösten kommer ansvarsprövningen att utvecklas gällande nämnderna och revisorerna kommer fortsatt att följa nämndernas ekonomi och verksamhet i syfte att ge underlag för fullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan gällande Periodens resultat Revisionen visar ett överskott på 116 tkr för perioden. Överskottet förklaras till lägre kostnader avseende konsultkostnader 12 tkr, personalkostnader 61 tkr och 43 tkr avseende utbildning och övriga kostnader. Helårsprognos Prognosen för helåret beräknas överensstämma med budget.

17 17 Byggnadsnämnden Resultaträkning Perioden Helår Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Periodens händelser Från den 1 juli har bygglovenheten utökat konsulthjälpen med ytterligare en dag i veckan till två dagar. Konsulten hjälper även till med införandet av ByggR och upprättande av rutiner samt avslutar gamla ärenden. Införandet av ärendehanteringssystemet ByggR fortlöper men är resurskrävande. Arbetet med Översiktsplan 2013 är inne i ett intensivt skede av färdigställande för beslut om samråd. Samråd av översiktsplan beräknas ske under oktober-november. Bostadsanpassningen har varit hårt belastat under perioden. Ett större bostadsanpassningsbidrag har beviljats under perioden för ett handikappkök. Periodens resultat Byggnadsnämnden visar ett underskott på 597 tkr för perioden varav 313 tkr avser bostadsanpassning. Övrigt underskott förklaras till största delen av oförutsedda konsultkostnader som inte har varit budgeterade såsom införandet av nytt ärendehanteringssystem, konsult för bygglov och advokatkostnader för detaljplan Elisefarm. Bostadsanpassningens underskott avser bl.a. ett större arbete på 155 tkr som genomförts. Konsultkostnader för perioden: ByggR Konsult bygglov Advokat Elisefarm Översiktlig planering Detaljplanering Bostadsanpassning 156 tkr 124 tkr 107 tkr 296 tkr 10 tkr 20 tkr Helårsprognos Byggnadsnämnden redovisar en prognos på ett underskott med 700 tkr för helåret där 400 tkr avser bostadsanpassningen. I prognosen har hänsyn tagits till ökade konsultkostnader. I dagsläget är det svårt att prognostisera utfallet men för bostadanpassningen finns en trend att bidragsbehovet ökar, större behov av hemmaplanslösningar är en av orsakerna. Åtgärdsplan Underskottet avser till största del konsultkostnader som varit oförutsedda och därmed inte budgeterade. Då det föreligger ett arbetsmiljöproblem är bygglovskonsultkostnaden nödvändig. Åtgärden kommer dock innebära att de budgeterade intäkterna i form av bygglovsavgifter kommer att kunna bibehållas.

18 18 Intern kontroll Intern kontroll omfattar: Detaljplaner Vindkraftverk Kompetens i organisationen Delegationsordningen Reglemente Den interna kontrollen redovisas för nämnden i december. Måluppfyllelse Av antal överklagade ärende har två domar avgjorts till nämndens fördel. En byavandring har gjorts i maj och en till är planerad senare i höst. Målet för medarbetare stäms av vid årsbokslut. Tre mål har ej uppfyllts vad gäller arbete för införande av E-tjänst, karaktärsplan och översyn av taxa för bygglov och plankostnader.

19 19 Barn- och utbildningsnämnden Resultaträkning Perioden Helår Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Periodens händelser Hörby kommun har ansökt om och blivit beviljad 30 platser till matematiklyftet. Samtliga matematiklärare för årskurs 4-9 skall delta under hösten 2013 och våren Hörby kommun har erhållit medel för att utse fyra s.k. förstelärare. Tolv medarbetare har lämnat intresseanmälningar, ambitionen är att i oktober ha utsett vilka som erhåller uppdragen. Staten satsar 250 mkr under hösten 2013 och 500 mkr under 2014 för att utöka timplanen för matematik med 120 timmar fr.o.m. höstterminen En förberedelseklass på Georgshillsskolan har inrättats med elever. De presterade resultaten för vårterminen 2013 ligger på en fortsatt hög nivå, 94 % av eleverna i åk 9 var behöriga till gymnasiet vilket är i paritet med föregående års resultat. Resultaten på nationella prov i årskurs tre blev ytterligare några procentenheter högre än föregående år då Hörby, i SKL:s Öppna jämförelser, rankades som nr 2 i matematik och nr 3 i svenska. Aktivitetshuset är organisatoriskt överflyttat till Kultur- och fritidsnämnden fr.o.m. 1 januari Periodens resultat Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett positivt resultat på drygt 1 mkr för perioden. Intäkterna överstiger budget med 1,2 mkr vilket beror på högre interkommunala ersättningar och högre statsbidrag (bl.a. Yrkesvux) än budgeterat. Avstämningen av vårterminens interkommunala elevströmmar är klar och antalet elever från annan kommun har varit högre än beräknat. De totala kostnaderna överstiger budget med 0,1 mkr för perioden. Personalkostnaderna visar ett underskott på 0,7 mkr och förklaras av obalanser både på Frostaskolan F-6 och Georgshillsskolan 4-9. Noggranna analyser har gjorts tillsammans med berörda rektorer och åtgärder har vidtagits för att i så hög utsträckning som möjligt minimera underskotten. Kostnaderna för material och övriga tjänster överskrider budget med 0,4 mkr och förklaras bl.a. av högre kostnader för lokalvård, telefoni och inhyrd rektorsresurs. Kostnaderna för externa entreprenader understiger budget med 1,1 mkr. Nämndens budget har under året förstärkts med 2,5 mkr och dessa medel har använts för att öka budgeten för köpta utbildningsplatser. Preliminära uppbokningar för köp av utbildningsplatser från andra kommuner

20 20 gjordes under våren och det slutliga utfallet för vårterminen blev lägre än beräknat. Lämnade bidrag (främst inackorderingsbidrag och resebidrag till gymnasieelever) överstiger budget med 0,1 mkr för perioden. Budgetunderskottet har minskat sedan föregående uppföljning då dessa bidrag inte utbetalas under sommarmånaderna. Helårsprognos Prognosen för helåret bedöms till ett underskott på 1,8 mkr vilket är en förbättring med 0,4 mkr jämfört med tidigare prognos. Orsaken är främst att kostnaderna för köp av grundskoleplatser för vårterminen blev lägre än beräknat. För förskoleverksamheten prognostiseras ett underskott på 50 tkr och detta är bl.a. hänförligt till köpta och sålda platser. De kommunala förskolornas verksamhet bedöms i nuläget kunna bedrivas inom budget. En osäkerhet under hösten är om vårdnadshavarna till barn som skall börja förskola väljer fristående verksamhet eller kommunal regi. Samtliga skolområden signalerar att den största ekonomiska osäkerheten/obalansen avser kostnader för stödåtgärder åt barn och elever i behov av särskilt stöd. Frostaskolan och Georgshillsskolan prognostiserar ett underskott på 1,8 mkr respektive 0,3 mkr på årsbasis. Prognosen för gymnasieskola och gymnasiesärskola pekar mot ett nollresultat efter kommunfullmäktiges beslut att öka Barnoch utbildningsnämndens kommunbidrag. I månadsskiftet september/oktober bör elevunderlaget ha stabiliserats. Detta möjliggör en mer exakt beräkning av höstterminens kostnader utifrån betalningsunderlagen som genereras i oktober. Kulturskoleverksamheten beräknas generera ett underskott på 0,2 mkr och detta beror framförallt på högre städkostnader än budgeterat i samband med utökad lokalyta. Skolskjutsverksamheten beräknas överskrida budget med 0,3 mkr, främst på grund av höga reparationskostnader på den äldsta bussen samt indexuppräknade entreprenadkostnader. Åtgärdsplan Rektor för Frostaskolan har anpassat organisationen inför läsåret 2013/2014 utifrån de ekonomiska ramarna. Det prognostiserade underskottet på 0,3 mkr för Georgshillsskolans åk 4-9 utgår ifrån att rektor beslutat halvera resurserna för läromedelsinköp samt vara restriktiv med vikarietillsättningar. Samtliga budgetansvariga måste arbeta för en ekonomi i balans i sina egen verksamheter, inom skolområdet och mellan skolområdena för att minimera nämndens prognostiserade underskott. Intern kontroll Nämnden har beslutat om att internkontrollplanen skall omfatta följande områden: Uppföljning av kostnader för tilläggsbelopp såväl internt som externt Uppföljning av personalbudget varje månad Lärarlegitimation kontroll och inventering av antalet mentorer för nyutexaminerade lärare Mäta antalet omsorgstimmar i förskolan under april och oktober Mäta antalet fritidspedagoger i fritidshemmen i förhållande till antalet inskrivna barn Arbetsmiljöenkät i okt/nov till elever i förskoleklass, åk 2, 5 och 7 i samband med kartläggningar i det systematiska kvalitetsarbetet Brandövningar efter skolans slut Kontroll av säkerhetsrutiner för verksamhet som bedrivs utomhus Kontroll av uppföljning och planering för elever med otillräckliga studieresultat samt utvärdering av studieresultat i gymnasieskolorna i förhållande till grundskolorna Investeringar

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2014-08-31 HÖRBY KOMMUN

DELÅRSRAPPORT II 2014-08-31 HÖRBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT II 2014-08-31 HÖRBY KOMMUN www.horby.se Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Omvärldsanalys... 3 Kommunens utveckling... 3 Periodens händelser... 4 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Gröndahl Kim Gustafsson Granskning av delårsrapport 2014 Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 2013-10-08 Thomas Hallberg och Daniel Lantz Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Landskrona Stad gjort

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012-04-30 HÖRBY KOMMUN

DELÅRSRAPPORT 2012-04-30 HÖRBY KOMMUN Ekonomiavdelningen 2012-05-30 DELÅRSRAPPORT 2012-04-30 HÖRBY KOMMUN Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-180 00 Besöksadress: Ringsjövägen 4 Fax: 0415-134 77 ekonomi@horby.se www.horby.se 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer