DELÅRSRAPPORT II HÖRBY KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT II 2013-08-31 HÖRBY KOMMUN"

Transkript

1 Ekonomiavdelningen DELÅRSRAPPORT II HÖRBY KOMMUN Hörby kommun Hörby Tel: Besöksadress: Ringsjövägen 4 Fax:

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Periodens händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Ekonomisk analys... 3 Personalredovisning... 5 Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning... 7 Styrelse och nämnder Kommunstyrelsen IT-avdelningen Revisionen Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden VA-verksamheten Miljönämnden Koncernbolagen Hörby Bostäder AB Hörby kommuns Industrifastighets AB Merab Mellanskånes renhållnings AB Räkenskaper Kommunen Koncernen Redovisningsprinciper Noter... 45

3 3 Förvaltningsberättelse PERIODENS HÄNDELSER Befolkning Under januari-juni har kommunens befolkning minskat med 76 personer. Antal invånare var personer den 30 juni. Minskningen beror på ett negativt flyttningsnetto (77 personer). Översiktsplanering Kommunstyrelsen har överfört anslag till byggnadsnämnden för att ta fram översiktsplan 2013 och fördjupad översiktsplan för Ludvigsborg. Arbetet med översiktsplan 2013 är inne i ett intensivt skede av färdigställande för beslut om samråd. Bostäder och planering Ingen detaljplan har antagits under januariaugusti. Näringsliv Kommunen har tappat i Svenskt näringslivs kommunranking från plats 35 till plats 62. Undersökningen bygger på att lokala företagare svarar på ett antal enkätfrågor. Dessutom vägs aktuell statistik in om företagande i kommunen. OMVÄRLDSANALYS Den ekonomiska utvecklingen i många länder inom EU är fortfarande svag och en del länder är i recession (t ex Grekland, Spanien, Italien och Portugal). Utvecklingen i USA är bättre än väntat med en tillväxt på ca 2,5 %. Ett osäkerhetsmoment just nu ( ) är budgetstriden i Kongressen vilket innebär att om demokrater och republikaner inte kan enas om en budget står statliga myndigheter utan finansiering. I Kina har tillväxten mattats av men landets ekonomi växer ändå med 6-7 %. Utvecklingen av ekonomin i USA och Kina påverkar ekonomin globalt. Utvecklingen de närmsta tolv månaderna kan komma bli avgörande om världsekonomin ska lyfta eller vara kvar på en låg tillväxtnivå. För svensk del räknar Konjunkturinstitutet med en BNP tillväxt i Sverige med endast 1,1 %. En tillväxt på ca 3 % bedöms som ett normalår. En fördel för Sverige är att Norge och Tyskland redovisar en god tillväxt. Länderna är Sveriges viktigaste handelspartners. Svagheten i den svenska ekonomin är i stort sett landets höga arbetslöshet på drygt 8 %. Den höga arbetslösheten tynger de offentliga finanserna hos både stat och kommun. Antalet arbetade timmar ökar men arbetslösheten minskar inte. EKONOMISK ANALYS Periodens resultat Hörby kommun redovisar ett positivt resultat med 37,4 mkr för perioden. I resultatet ingår återbetalning av inbetalda premier för åren 2005 och 2006 avseende AFAförsäkringar med 11,0 mkr. Ökad kostnadskontroll, en lägre investeringsnivå samt återbetalning av försäkringspremier är huvudsakliga orsaker till det positiva resultatet. En ytterligare förklaring är att flera kommunala verksamheter redovisar högre kostnader andra halvan av året.

4 4 Helårsprognos Prognosen för årets resultat bedöms till 15,2 mkr vilket är 9,0 mkr bättre än budgeterat resultat. I det prognostiserade resultatet ingår realisationsvinst med 1,0 mkr för tomtförsäljning. Balanskrav Kommunallagens balanskrav innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje år. Underskott ska återställas inom tre år. Enligt regelverk och praxis ska realisationsvinster/förluster och extraordinära poster inte räknas med vid avstämning av balanskravet återställdes tidigare års balanskravsunderskott. Periodens resultat och helårsprognosen indikerar att balanskravet kommer att uppnås God ekonomisk hushållning Kommunen har två finansiella mål. Dels att årets resultat minst ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det andra målet är Effektiv förvaltning av kommunens finansiella tillgångar. I budget 2013 fastställdes det budgeterade resultatet till 1,3 %. Kommunfullmäktige har beslutat att tillföra barn- och utbildningsnämnden 2,5 mkr i kommunbidragsförstärkning och därmed uppgår budgeterat resultat till 0,9 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet i delårsrapporten motsvarar 8,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Årets resultat för 2013 bedöms till 2,2 % och prognosen för Effektiv förvaltning av kommunens finansiella tillgångar visar på att målet för god ekonomisk hushållning uppnås. Bokslut Bokslut Budget Utfall Prognos ,0% 2,4% 0,9% 8,2% 2,2% Tabell: Resultat i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag FINANSIELL ANALYS Likviditet och upplåning Den 31 augusti uppgick likvida medel till 55,9 mkr, (25,8 mkr ). 20,0 mkr av låneskulden har amorterats och skulden uppgår till 209,8 mkr. Skatteintäkter och statsbidrag SKL:s prognos för skatteintäkter och statsbidrag 2013 beräknas till 4,1 mkr mer än budgeterat. Förändringen beror främst på en positivare slutavräkning för 2012 och Finansnetto Kommunens finansnetto beräknas till -1,6 mkr (budget -3,3 mkr). De finansiella intäkterna beräknas bli högre än budgeterat vilket beror på högre ränta på medelsplacering och utdelning på aktier/andelar. Samtidigt är kostnadsräntor på kommunens krediter lägre än budget. Soliditet Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser uppgår till 57,8 %, vid motsvarande period förra året vad soliditeten 55,3 %. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser uppgår till 23,1 % (19,5 %). Borgensåtagande (se not 16) De totala borgensförbindelserna uppgår till 410,7 mkr. Kommunen har borgensåtagande för de kommunala bolagen Hörby Bostäder AB (och Hörby kommuns Industrifastighets AB, samt Mellanskånes Renhållnings AB, Statliga lån till egna hem och Lunds kommun (avseende pensionsskuld till personal anställda i f.d. Ringsjö Energi AB). Finanspolicy Kommunen följer antagen finanspolicy förutom när det gäller antal långivare. Vad gäller kapitalbindningens förfalloprofil anger policyn att den tillsvidare inte regleras.

5 5 Avstämning av finanspolicy Lån och derivat Antal långivare bör vara minst 3 Enskild långivare bör ej representera mer än 50 % av den totala skuldportföljen. Dock undantag för Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, ränteterminer, FRA, Caps och Floors. Ej kombinationer av IR-swap och IRoption Belopp (mkr) 2 st 88 % skuldandel hos Kommuninvest Ränteswapar Pensionssammanställning Belopp (mkr) Pensionsavsättning 5,5 Ansvarsförbindelse 269,7 Finansiella placeringar pensionsmedel - Fasträntekonto 8,0 - Likvida medel 6,0 - Obligationer 2,0 - Aktier i depå - bokfört värde 6,9 - (Aktier i depå - marknadsvärde 8,0) Total pensionsförpliktelse finansiella placeringar (bokfört värde) 252,3 Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen får ej understiga 1 år och ej överstiga 7 år Kapitalbindningstiden regleras tills vidare inte Kapitalbindning/Förfalloprofil Kapitalbindningens förfalloprofil regleras tills vidare inte 6,46 år PENSIONSSKULD Hörby kommuns pensionsåtaganden redovisas enligt kommunallagens krav med den s.k. blandmodellen. Det innebär att en mindre del redovisas som avsättning i balansräkningen och en större del som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Kommunen har via KPA försäkrat förmånsbestämd ålderspension. Den finansiella risken för de medel som är avsatta för pension delas mellan kommunen och försäkringsbolaget. Ytterst står dock kommunen risken för värdesäkring och för konsekvenserna av ändringar i kollektivavtalet. Pensionsåtagandet uppgår till 269,7 mkr i ansvarsförbindelse och 5,5 mkr i avsättning. Ett övergripande mål är att ett belopp motsvarande 2 % av pensionskulden (ca 5,5 mkr) ska avsättas årligen. Under 2013 har 8,0 mkr avsatts. Pensionsplaceringarna uppgår till 22,9 mkr den 31 augusti och omfattar aktier i depå, likvida medel och obligationer. INVESTERINGAR Årets investeringsbudget uppgår till 49,6 mkr, varav 5,6 mkr överförts från För nya investeringsprojekt krävs igångsättningstillstånd av kommunstyrelsens arbetsutskott sedan Periodens nettoinvesteringar uppgår till 14,2 mkr. Helårsprognosen för årets investeringar bedöms till 28,6 mkr. Föregående år uppgick nettoinvesteringarna till 33,3 mkr. PERSONALREDOVISNING Personalkostnader Utbetald lön/ersättning exkl. personalomkostnad uppgår till 221,6 mkr, vilket är en ökning med 9,6 mkr (4,6 %) jämfört med föregående år. Under perioden har kostnader för sjuklön ökat på grund av bland annat långtidssjukskrivningar och influensaperioder. Detta får i sin tur effekter på lön till anställda med timlön som ökat med 1,8 mkr jämfört med januari-augusti Andra orsaker till timlöneökningen är extra insatser på grund av legionella på särskilt boende och utbildningssatsningen Omvårdnadslyftet inom socialförvaltningen samt anställning av arbetsmarknadsåtgärd Inom räddningstjänsten har timlönerna ökat för nyanställda brandmän som utbildas till deltidsbrandmän. Ökade kostnader avseende utbetald ersättning för fyllnads- och övertid beror till stor del på mertid i samband med den stränga/långa vintern.

6 6 Lön till anställda enligt BEA har ökat med 0,5 mkr. Det beror på att timanställda som ej ingår i ordinarie verksamhet ska lyda under anställningsavtal BEA from enligt Sveriges kommuner och landsting. Personalkostnader tkr Lön till anställda med månadslön enligt AB därav lön för - facklig verksamhet sjuklön utbet ers fyllnad/övertid Lön till anställda med timlön enligt AB Lön delt brandm, kont pers, PAN, uppdr tag mfl Lön till anställda enligt BEA Arvoden till förtroendevalda därav förlorad arbetsförtjänst Utbetald km-ersättning Omkostn ers dagbarnv, kontaktperson, förmyndare Trakt, resekostn, teleers o dyl Övrigt ex utbet till jur pers med A- skatt, pens avg Summa Det syns en tendens till att sjukskrivning mer än två månader för män och i åldersgruppen 50 år eller äldre ökar något. För övriga åldersgrupper har sjukfrånvaron minskat. Revisionsförhandlingar 2013 Överläggningar med de fackliga organisationerna avslutades i maj månad, därefter påbörjades lönesamtalen med medarbetarna. Följande organisationer är klara och nya löner har utbetalts för Kommunal, lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Föreningen Sveriges arbetsterapeuter (FSA), sjukgymnasterna (LSR), psykologförbundet. Övriga förbund/löner beräknas kunna utbetalas i oktober. Antal anställda Totalt uppgick antal anställda med månadslön till årsarbetare den 31 augusti. Av dessa var 884 tillsvidareanställda, 134 vikarier och 8 anställda för visst arbete. Antal anställda har minskat med 6 årsarbetare jämfört med föregående år. Antal årsarbetare/förvaltning 31/ KFU 2012 KFU 2013 SOC 2012 SOC 2013 ÖVR 2012 ÖVR 2013 Tillsvidareanst Vikarier med månadslön Anst för visst arbete Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har minskat något under 2013 och uppgår till 5,25 %, vilket är en minskning med 0,18 procentenheter jämfört med motsvarande period 2012.

7 7 Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Styrelsen och nämnderna har, med de övergripande målen som utgångspunkt, beslutat om verksamheternas kortsiktiga mål för Uppföljning av övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Av de övergripande målen och mål för god ekonomisk hushållning har 35 % uppfyllts, 27 % delvis uppfyllts, 27 % ej uppfyllts och 12 % har inte kunnat genomföras/mätas. Prioriterat område - Medborgare Målet Goda utbildningsresultat har uppnåtts då 94 % av eleverna i åk nio har behöriget för gymnasiestudier, vilket är ett högt resultat jämfört med rikssnittet. Arbetet med översyn av översiktsplanen och införande av e-tjänster fortsätter under hösten. Ungdomsstyrelsen är tillsatt med nya medlemmar och ett uppstartsmötet har hållits. God folkhälsa mätt i antal ohälsodagar, ligger Hörby något över snittet för Skånes kommuner. För övriga mål finns ännu inga mätdata att tillgå. Prioriterat område - Utveckling Två av målen inom utveckling har uppfyllts. Målen är åtgärder som underlättar för pendlare och lägre arbetslöshet med särskilt fokus på åldern år. Befolkningsutveckling om 1 % per år bedöms inte uppnås. Målet avseende detaljplaner har ej uppnåtts nådde Hörby sin hittills bästa placering i Svenskt Näringslivs ranking och hamnade på plats 35. I årets ranking backade kommunen till plats 62. I den sammanlagda bedömningen om kommunens företagsklimat ger företagen Hörby kommun betyget godkänt. Gång- och cykelvägar planeras bl.a. längs Ringsjövägen till Netto. Antal personer som är i behov av försörjningsstöd har ökat jämfört med föregående år. Den främsta orsaken är att allt fler individer faller utanför reglerna för ersättning från försäkringskassan respektive arbetslöshetskassan. En särskild analys har genomförts och arbetet fortsätter inom myndighetsenheten. Prioriterat område Medarbetare Uppföljning av ofrivillig deltidsarbetslöshet sker kontinuerligt via arbetsledare istället för via enkät. Sjukfrånvaron har minskat från 5,45 % i augusti 2012 till 5,25 % för Kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling, information och uppföljning av värdegrunden samt hälsoundersökningar pågår under hösten. Prioriterat område - Ekonomi Fem av sju mål har uppnåtts för perioden. Avsättning för pensionsskuld har gjorts med 8,0 mkr under perioden. Nya lokala miljömål kommer inte att fastställas förrän Översiktplanen är klar, vilket beräknas ske 2014.

8 8 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Medborgare Boende Utbildning Medborgarservice Levande landsbygd och stärka Hörby som handelsort Översyn/aktualisera översiktsplan för att underlätta byggnation och utveckla kommunikationer (vägar/gcvägar/kollektivtrafik) i hela kommunen Arbete pågår med översiktsplan 2013 Goda utbildningsresultat i de ämnen som ger behörighet för gymnasiestudier Utbildningsresultaten ska vara högre än riksgenomsnittet - nationell statistik Hörby ca 94 % Rikssnitt 87,5 % Utveckla medborgar-dialogen, ungdomsdialogen och kundbemötandet Tre nya e-tjänster per år Dialog mellan ungdomsstyrelsen och den politiska ledningen minst 4 ggr/år Enkät om kundbemötande (medborgare/förvaltning) Arbete pågår. 10 e-tjänster avropats. Uppstartsmöte har skett med nya medlemmar i ungdomsstyrelsen Genomförs under hösten Nöjda och trygga medborgare Trygghetsmätningar upplevd trygghet ska öka Polisens trygghetsmätning presenteras till hösten God folkhälsa Antal ohälsodagar ska vara färre jämfört med snittet för Skånes kommuner Kvinnor 40 (38) Skåne 34 (35) Män 27 (27) Skåne 23 (25) Inom () fg år

9 9 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Utveckling Bra boende Näringsliv Tillväxt Hörby ska vara en expansiv och attraktiv kommun med positiv befolkningsutveckling Befolkningen ska öka med minst 1 % per år 30/ invånare, en minskning med 76 personer sedan årsskiftet Antal antagna detaljplaner ska omfatta nyproduktion av lägenheter/villor samt byggklara tomter för näringslivet Inga detaljplaner har antagits Den goda företagarandan ska utvecklas för att utöka antalet arbetstillfällen och kommunen ska underlätta för företagsetablering Hörby ska placera sig bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet Placering 62 i årets ranking Förbättrad infrastruktur Minst 5 km nya gång- och cykelvägar inom planperioden ( ) i samverkan med vägverket Ingen GC-väg anlagd Beakta åtgärder som underlättar för pendlare (ex snabbussar) Nya busskurer vid hållplatser utmed E22 Ombyggd busstation med fler pendlarparkeringar Förbättrad arbetsmarknad och aktivt arbete för att minska arbetslösheten Lägre arbetslöshet med särskilt fokus på ålder år Färre personer i behov av försörjningsstöd Minskat med 16,3 % jmf med augusti 2012 Ökning med 36 hushåll i genomsnitt/månad jämfört med samma period föregående år

10 10 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Medarbetare Friska och nöjda medarbetare Ökad delaktighet och ansvarstagande Genomföra kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling Arbete pågår Utveckling ledarskap Värdegrunden information och uppföljning Arbete pågår God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Sjukfrånvaro lägre än 4,5 % Uppgår till 5,25 % Minst 150 hälsoundersökningar genomförs per år 86 hälsoanalyser har gjorts tom augusti Åtgärder mot ofrivillig deltidsanställning görs kontinuerligt Uppföljning genom enkät om ofrivillig deltidsarbetslöshet Kontinuerlig uppföljning sker via arbetsledare Ekonomi God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag i förhållande till verksamheternas nettokostnad ska ge minst 2 % i överskott Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag Budget ska hållas (minst nollresultat) Uppgår till 8,2 % den 30 augusti, prognos för 2013 är 2,2 % Avvikelse : 37,4 mkr Effektiv förvaltning av kommunens tillgångar Finansiella tillgångar (avsättningar) ska ge en avkastning på 4 % eller mer, nominellt 363 tkr har erhållits i utdelning, motsvarar 4,1 % i avkastning Belopp motsvarande minst 2 % av pensionsskulden ska avsättas årligen (5,5 mkr) Avsatt 8,0 mkr Kommunens låneskuld bör minska till ca 200 mkr under planperioden 20 mkr har amorterats

11 11 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Ekonomi Forts. Lokala miljömål som bygger på de nationella och regionala målen Nya aktuella lokala miljömål ska fastställas av fullmäktige Arbete pågår, beslutas 2014 i avvaktan ÖP Kommunens energiförbrukning ska minska, vid nybyggnation ska energisnåla byggnader eftersträvas Energiförbrukningen ska minska med 1 % årligen rensat för volymförändringar Förbrukningen har minskat

12 12 STYRELSENS, NÄMNDERNAS OCH BOLAGENS DELÅRSRAPPORT II

13 13 Kommunstyrelsen Resultaträkning Perioden Helår Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Periodens händelser Svenskt näringsliv har presenterat 2013 års ranking för det lokala företagsklimatet. Hörby backade i rankingen och hamnade på plats 62. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att byggnadsnämnden ska ansvara för översiktsplanarbetet under 2012 och ställdes det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende vindkraft ut. Länsstyrelsen kräver en fördjupad analys av fågelförekomsten, utredningen genomförs under Kommunen har medverkat i följande arrangemang; Kulturkalaset Hörby marknad Traktorpullingtävling Tattooevenemang TV-svängen rallytävling Periodens resultat Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 2,8 mkr för perioden, varav 1,0 mkr avser realisationsvinst vid markförsäljning. Avvikelser intäkter 2,1 mkr Tomtförsäljning 1,0 mkr Driftsprojekten Delta, Namibia och Kosovo 0,7 mkr Energirådgivning 0,1 mkr Överförmyndare 0,1 mkr Avvikelser kostnader 0,7 mkr Personalkostnad 0,1 mkr Konsulttjänster 0,3 mkr Bidrag Ungdomars levnadsvanor 0,7 mkr Försäkringspremier -0,4 mkr Helårsprognos För helåret beräknas ett överskott med 0,7 mkr. I prognosen ingår ökade kostnader för närtrafiken med 0,7 mkr och medborgarinformation 0,1 mkr. Intäkter utöver budget avser bidrag för arbetsmarknadsprojekt, tomtförsäljning och skogsavverkning. Kostnader utöver budget avser personalkostnader för deltagare i Deltaprojektet, ökade kostnader för närtrafiken och medborgarinformation. Arbetsmarknadsprojektet Delta sorterar under kommunstyrelsen. Projektet finansieras med 750 tkr av kommunen och intäkter från arbetsförmedlingen finansierar resterande del av projektets kostnader. Investeringsredovisning Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 14,7 mkr 2013, varav 0,7 mkr överförts från 2012.

14 14 Under 2013 har 1,7 mkr överförts till andra nämnder, dels 1,1 mkr till tekniska nämnden (fastighetskontoret) för ombyggnad av kök Hagadal och dels 0,6 mkr till IT-avdelningen för växel och telefoni. Intern kontroll Kommunstyrelsen har beslutat att intern kontroll för 2013 ska omfatta; Ekonomiavdelningen genomlysning och uppdatering av upprättade riktlinjer för hand- och kontantkassor samt tillämpning inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Personalkontoret Genomgång av pensionsrapporteringen till KPA. Resultatet av den interna kontrollen ska redovisas till nämnden i november. Måluppfyllelse Kommunstyrelsen har fastställt åtta kortsiktiga mål för verksamheten Av dessa har fyra mål uppfyllts/delvis uppfyllt och fem mål har ej uppfyllts. Medborgare Ungdomsstyrelsen har nya medlemmar och ett uppstartsmöte har genomförts. Enkät om kundbemötande planeras till hösten Utveckling Hittills har det inte varit aktuellt att beställa detaljplaner. Arbetet med översiktsplanen, och tematiskt tillägg för vindkraftverk fortsätter. Medarbetare Arbetsplatsmöten med värdegrunden som utgångspunkt har varit hållits under perioden. Ekonomi Avvikelse i förhållande till budget sammanställs i bokslutet.

15 15 IT-avdelningen Resultaträkning Perioden Helår Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Periodens händelser Samordningen av samarbetskommunerna inom Unikom fortskrider. På sikt förväntas en större kostnadseffektivitet och en ökad driftsäkerhet. Även de tekniska förutsättningarna för verksamhetssamarbeten inom Unikom optimeras. Periodens resultat Det föreligger förändringar i HFAB, Höör avseende deras licensiering. De har därför inte kunnat debiteras. För övrigt visar intäktsidan ett överskott som härrör sig från E-samordnare, ersättning för VPNkopplingar och interna ersättningar. Kostnadssidan har lägre kostnader för programlicenser/underhållsavtal, kommunikationstjänster och ej utnyttjade konsulttjänster. Sjukskrivningar hos personalen medför lägre personalkostnader. Kapitalkostnaderna har ett överskott, som kommer att minska när investeringsanslaget utnyttjats fullt ut. Investeringsredovisning IT-avdelningens investeringsbudget är tkr för Igångsättningstillstånd har beviljats för tkr. Större delen avser inköp av datorer till verksamheterna. Samtliga projekt är pågående. Intern kontroll Kommunstyrelsen har beslutat att i den interna kontrollen 2013 ska en enkätundersökning riktad till tjänstemän i Hörby och Höörs kommun genomföras. Det är en uppföljning av tidigare undersökning. Resultatet av den interna kontrollen ska redovisas till nämnden i november. Helårsprognos Överskott med tkr p.g.a. lägre personalkostnader och lägre kostnader för programlicenser/underhållsavtal, kommunikationstjänster samt konsulttjänster.

16 16 Revisionen Resultaträkning Perioden Helår Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Periodens händelser Revisorerna kommer i oktober 2013 och januari 2014 genomföra två utbildningsdagar enligt plan. Under hösten kommer ansvarsprövningen att utvecklas gällande nämnderna och revisorerna kommer fortsatt att följa nämndernas ekonomi och verksamhet i syfte att ge underlag för fullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan gällande Periodens resultat Revisionen visar ett överskott på 116 tkr för perioden. Överskottet förklaras till lägre kostnader avseende konsultkostnader 12 tkr, personalkostnader 61 tkr och 43 tkr avseende utbildning och övriga kostnader. Helårsprognos Prognosen för helåret beräknas överensstämma med budget.

17 17 Byggnadsnämnden Resultaträkning Perioden Helår Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Periodens händelser Från den 1 juli har bygglovenheten utökat konsulthjälpen med ytterligare en dag i veckan till två dagar. Konsulten hjälper även till med införandet av ByggR och upprättande av rutiner samt avslutar gamla ärenden. Införandet av ärendehanteringssystemet ByggR fortlöper men är resurskrävande. Arbetet med Översiktsplan 2013 är inne i ett intensivt skede av färdigställande för beslut om samråd. Samråd av översiktsplan beräknas ske under oktober-november. Bostadsanpassningen har varit hårt belastat under perioden. Ett större bostadsanpassningsbidrag har beviljats under perioden för ett handikappkök. Periodens resultat Byggnadsnämnden visar ett underskott på 597 tkr för perioden varav 313 tkr avser bostadsanpassning. Övrigt underskott förklaras till största delen av oförutsedda konsultkostnader som inte har varit budgeterade såsom införandet av nytt ärendehanteringssystem, konsult för bygglov och advokatkostnader för detaljplan Elisefarm. Bostadsanpassningens underskott avser bl.a. ett större arbete på 155 tkr som genomförts. Konsultkostnader för perioden: ByggR Konsult bygglov Advokat Elisefarm Översiktlig planering Detaljplanering Bostadsanpassning 156 tkr 124 tkr 107 tkr 296 tkr 10 tkr 20 tkr Helårsprognos Byggnadsnämnden redovisar en prognos på ett underskott med 700 tkr för helåret där 400 tkr avser bostadsanpassningen. I prognosen har hänsyn tagits till ökade konsultkostnader. I dagsläget är det svårt att prognostisera utfallet men för bostadanpassningen finns en trend att bidragsbehovet ökar, större behov av hemmaplanslösningar är en av orsakerna. Åtgärdsplan Underskottet avser till största del konsultkostnader som varit oförutsedda och därmed inte budgeterade. Då det föreligger ett arbetsmiljöproblem är bygglovskonsultkostnaden nödvändig. Åtgärden kommer dock innebära att de budgeterade intäkterna i form av bygglovsavgifter kommer att kunna bibehållas.

18 18 Intern kontroll Intern kontroll omfattar: Detaljplaner Vindkraftverk Kompetens i organisationen Delegationsordningen Reglemente Den interna kontrollen redovisas för nämnden i december. Måluppfyllelse Av antal överklagade ärende har två domar avgjorts till nämndens fördel. En byavandring har gjorts i maj och en till är planerad senare i höst. Målet för medarbetare stäms av vid årsbokslut. Tre mål har ej uppfyllts vad gäller arbete för införande av E-tjänst, karaktärsplan och översyn av taxa för bygglov och plankostnader.

19 19 Barn- och utbildningsnämnden Resultaträkning Perioden Helår Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Periodens händelser Hörby kommun har ansökt om och blivit beviljad 30 platser till matematiklyftet. Samtliga matematiklärare för årskurs 4-9 skall delta under hösten 2013 och våren Hörby kommun har erhållit medel för att utse fyra s.k. förstelärare. Tolv medarbetare har lämnat intresseanmälningar, ambitionen är att i oktober ha utsett vilka som erhåller uppdragen. Staten satsar 250 mkr under hösten 2013 och 500 mkr under 2014 för att utöka timplanen för matematik med 120 timmar fr.o.m. höstterminen En förberedelseklass på Georgshillsskolan har inrättats med elever. De presterade resultaten för vårterminen 2013 ligger på en fortsatt hög nivå, 94 % av eleverna i åk 9 var behöriga till gymnasiet vilket är i paritet med föregående års resultat. Resultaten på nationella prov i årskurs tre blev ytterligare några procentenheter högre än föregående år då Hörby, i SKL:s Öppna jämförelser, rankades som nr 2 i matematik och nr 3 i svenska. Aktivitetshuset är organisatoriskt överflyttat till Kultur- och fritidsnämnden fr.o.m. 1 januari Periodens resultat Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett positivt resultat på drygt 1 mkr för perioden. Intäkterna överstiger budget med 1,2 mkr vilket beror på högre interkommunala ersättningar och högre statsbidrag (bl.a. Yrkesvux) än budgeterat. Avstämningen av vårterminens interkommunala elevströmmar är klar och antalet elever från annan kommun har varit högre än beräknat. De totala kostnaderna överstiger budget med 0,1 mkr för perioden. Personalkostnaderna visar ett underskott på 0,7 mkr och förklaras av obalanser både på Frostaskolan F-6 och Georgshillsskolan 4-9. Noggranna analyser har gjorts tillsammans med berörda rektorer och åtgärder har vidtagits för att i så hög utsträckning som möjligt minimera underskotten. Kostnaderna för material och övriga tjänster överskrider budget med 0,4 mkr och förklaras bl.a. av högre kostnader för lokalvård, telefoni och inhyrd rektorsresurs. Kostnaderna för externa entreprenader understiger budget med 1,1 mkr. Nämndens budget har under året förstärkts med 2,5 mkr och dessa medel har använts för att öka budgeten för köpta utbildningsplatser. Preliminära uppbokningar för köp av utbildningsplatser från andra kommuner

20 20 gjordes under våren och det slutliga utfallet för vårterminen blev lägre än beräknat. Lämnade bidrag (främst inackorderingsbidrag och resebidrag till gymnasieelever) överstiger budget med 0,1 mkr för perioden. Budgetunderskottet har minskat sedan föregående uppföljning då dessa bidrag inte utbetalas under sommarmånaderna. Helårsprognos Prognosen för helåret bedöms till ett underskott på 1,8 mkr vilket är en förbättring med 0,4 mkr jämfört med tidigare prognos. Orsaken är främst att kostnaderna för köp av grundskoleplatser för vårterminen blev lägre än beräknat. För förskoleverksamheten prognostiseras ett underskott på 50 tkr och detta är bl.a. hänförligt till köpta och sålda platser. De kommunala förskolornas verksamhet bedöms i nuläget kunna bedrivas inom budget. En osäkerhet under hösten är om vårdnadshavarna till barn som skall börja förskola väljer fristående verksamhet eller kommunal regi. Samtliga skolområden signalerar att den största ekonomiska osäkerheten/obalansen avser kostnader för stödåtgärder åt barn och elever i behov av särskilt stöd. Frostaskolan och Georgshillsskolan prognostiserar ett underskott på 1,8 mkr respektive 0,3 mkr på årsbasis. Prognosen för gymnasieskola och gymnasiesärskola pekar mot ett nollresultat efter kommunfullmäktiges beslut att öka Barnoch utbildningsnämndens kommunbidrag. I månadsskiftet september/oktober bör elevunderlaget ha stabiliserats. Detta möjliggör en mer exakt beräkning av höstterminens kostnader utifrån betalningsunderlagen som genereras i oktober. Kulturskoleverksamheten beräknas generera ett underskott på 0,2 mkr och detta beror framförallt på högre städkostnader än budgeterat i samband med utökad lokalyta. Skolskjutsverksamheten beräknas överskrida budget med 0,3 mkr, främst på grund av höga reparationskostnader på den äldsta bussen samt indexuppräknade entreprenadkostnader. Åtgärdsplan Rektor för Frostaskolan har anpassat organisationen inför läsåret 2013/2014 utifrån de ekonomiska ramarna. Det prognostiserade underskottet på 0,3 mkr för Georgshillsskolans åk 4-9 utgår ifrån att rektor beslutat halvera resurserna för läromedelsinköp samt vara restriktiv med vikarietillsättningar. Samtliga budgetansvariga måste arbeta för en ekonomi i balans i sina egen verksamheter, inom skolområdet och mellan skolområdena för att minimera nämndens prognostiserade underskott. Intern kontroll Nämnden har beslutat om att internkontrollplanen skall omfatta följande områden: Uppföljning av kostnader för tilläggsbelopp såväl internt som externt Uppföljning av personalbudget varje månad Lärarlegitimation kontroll och inventering av antalet mentorer för nyutexaminerade lärare Mäta antalet omsorgstimmar i förskolan under april och oktober Mäta antalet fritidspedagoger i fritidshemmen i förhållande till antalet inskrivna barn Arbetsmiljöenkät i okt/nov till elever i förskoleklass, åk 2, 5 och 7 i samband med kartläggningar i det systematiska kvalitetsarbetet Brandövningar efter skolans slut Kontroll av säkerhetsrutiner för verksamhet som bedrivs utomhus Kontroll av uppföljning och planering för elever med otillräckliga studieresultat samt utvärdering av studieresultat i gymnasieskolorna i förhållande till grundskolorna Investeringar

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse 2015-09-1 5 Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse l 0 l EKONOMICHEF 7 620,1 5 453,7 2 166 1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september. Pågående rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året). Räknar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Ringsjöstrand Foto: Jonas Larsson. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2014. Ringsjöstrand Foto: Jonas Larsson. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2014 Ringsjöstrand Foto: Jonas Larsson www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommunens intäkter och fördelning... 4 Skattepengar... 5 Fem

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanfattning Grundskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till Utfallsprognos 2 2014.

Sammanfattning Grundskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till Utfallsprognos 2 2014. SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (1) Datum 2014-11-14 Kimmo Räihä Senior controller kimmo.raiha@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 2 2014 GRF-2014-11536 Sammanfattning Grundskoleförvaltningen

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016 Datum -10-12 Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans Tkr Prognos Åtgärder Tekniska förvaltningen -2 050 +8 300 Socialförvaltningen -25 000 +23 800 Serviceförvaltningen -2 000 +2 000 Överförmyndarförvalt

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358 2004-08-31 5.5 Ärendebeskrivning: I samband med behandlingen av budget för 2005 samt plan för åren 2006 2007 beslöt regionfullmäktige 2004-06-28 29, 39, bland annat att uppdra åt regionstyrelsen att göra

Läs mer

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Förvaltningsberättelse kommun och koncern... 8 14 Principer och förklaringar... 15 Kommunens ekonomi...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer