DELÅRSRAPPORT II HÖRBY KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT II 2013-08-31 HÖRBY KOMMUN"

Transkript

1 Ekonomiavdelningen DELÅRSRAPPORT II HÖRBY KOMMUN Hörby kommun Hörby Tel: Besöksadress: Ringsjövägen 4 Fax:

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Periodens händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Ekonomisk analys... 3 Personalredovisning... 5 Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning... 7 Styrelse och nämnder Kommunstyrelsen IT-avdelningen Revisionen Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden VA-verksamheten Miljönämnden Koncernbolagen Hörby Bostäder AB Hörby kommuns Industrifastighets AB Merab Mellanskånes renhållnings AB Räkenskaper Kommunen Koncernen Redovisningsprinciper Noter... 45

3 3 Förvaltningsberättelse PERIODENS HÄNDELSER Befolkning Under januari-juni har kommunens befolkning minskat med 76 personer. Antal invånare var personer den 30 juni. Minskningen beror på ett negativt flyttningsnetto (77 personer). Översiktsplanering Kommunstyrelsen har överfört anslag till byggnadsnämnden för att ta fram översiktsplan 2013 och fördjupad översiktsplan för Ludvigsborg. Arbetet med översiktsplan 2013 är inne i ett intensivt skede av färdigställande för beslut om samråd. Bostäder och planering Ingen detaljplan har antagits under januariaugusti. Näringsliv Kommunen har tappat i Svenskt näringslivs kommunranking från plats 35 till plats 62. Undersökningen bygger på att lokala företagare svarar på ett antal enkätfrågor. Dessutom vägs aktuell statistik in om företagande i kommunen. OMVÄRLDSANALYS Den ekonomiska utvecklingen i många länder inom EU är fortfarande svag och en del länder är i recession (t ex Grekland, Spanien, Italien och Portugal). Utvecklingen i USA är bättre än väntat med en tillväxt på ca 2,5 %. Ett osäkerhetsmoment just nu ( ) är budgetstriden i Kongressen vilket innebär att om demokrater och republikaner inte kan enas om en budget står statliga myndigheter utan finansiering. I Kina har tillväxten mattats av men landets ekonomi växer ändå med 6-7 %. Utvecklingen av ekonomin i USA och Kina påverkar ekonomin globalt. Utvecklingen de närmsta tolv månaderna kan komma bli avgörande om världsekonomin ska lyfta eller vara kvar på en låg tillväxtnivå. För svensk del räknar Konjunkturinstitutet med en BNP tillväxt i Sverige med endast 1,1 %. En tillväxt på ca 3 % bedöms som ett normalår. En fördel för Sverige är att Norge och Tyskland redovisar en god tillväxt. Länderna är Sveriges viktigaste handelspartners. Svagheten i den svenska ekonomin är i stort sett landets höga arbetslöshet på drygt 8 %. Den höga arbetslösheten tynger de offentliga finanserna hos både stat och kommun. Antalet arbetade timmar ökar men arbetslösheten minskar inte. EKONOMISK ANALYS Periodens resultat Hörby kommun redovisar ett positivt resultat med 37,4 mkr för perioden. I resultatet ingår återbetalning av inbetalda premier för åren 2005 och 2006 avseende AFAförsäkringar med 11,0 mkr. Ökad kostnadskontroll, en lägre investeringsnivå samt återbetalning av försäkringspremier är huvudsakliga orsaker till det positiva resultatet. En ytterligare förklaring är att flera kommunala verksamheter redovisar högre kostnader andra halvan av året.

4 4 Helårsprognos Prognosen för årets resultat bedöms till 15,2 mkr vilket är 9,0 mkr bättre än budgeterat resultat. I det prognostiserade resultatet ingår realisationsvinst med 1,0 mkr för tomtförsäljning. Balanskrav Kommunallagens balanskrav innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje år. Underskott ska återställas inom tre år. Enligt regelverk och praxis ska realisationsvinster/förluster och extraordinära poster inte räknas med vid avstämning av balanskravet återställdes tidigare års balanskravsunderskott. Periodens resultat och helårsprognosen indikerar att balanskravet kommer att uppnås God ekonomisk hushållning Kommunen har två finansiella mål. Dels att årets resultat minst ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det andra målet är Effektiv förvaltning av kommunens finansiella tillgångar. I budget 2013 fastställdes det budgeterade resultatet till 1,3 %. Kommunfullmäktige har beslutat att tillföra barn- och utbildningsnämnden 2,5 mkr i kommunbidragsförstärkning och därmed uppgår budgeterat resultat till 0,9 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet i delårsrapporten motsvarar 8,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Årets resultat för 2013 bedöms till 2,2 % och prognosen för Effektiv förvaltning av kommunens finansiella tillgångar visar på att målet för god ekonomisk hushållning uppnås. Bokslut Bokslut Budget Utfall Prognos ,0% 2,4% 0,9% 8,2% 2,2% Tabell: Resultat i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag FINANSIELL ANALYS Likviditet och upplåning Den 31 augusti uppgick likvida medel till 55,9 mkr, (25,8 mkr ). 20,0 mkr av låneskulden har amorterats och skulden uppgår till 209,8 mkr. Skatteintäkter och statsbidrag SKL:s prognos för skatteintäkter och statsbidrag 2013 beräknas till 4,1 mkr mer än budgeterat. Förändringen beror främst på en positivare slutavräkning för 2012 och Finansnetto Kommunens finansnetto beräknas till -1,6 mkr (budget -3,3 mkr). De finansiella intäkterna beräknas bli högre än budgeterat vilket beror på högre ränta på medelsplacering och utdelning på aktier/andelar. Samtidigt är kostnadsräntor på kommunens krediter lägre än budget. Soliditet Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser uppgår till 57,8 %, vid motsvarande period förra året vad soliditeten 55,3 %. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser uppgår till 23,1 % (19,5 %). Borgensåtagande (se not 16) De totala borgensförbindelserna uppgår till 410,7 mkr. Kommunen har borgensåtagande för de kommunala bolagen Hörby Bostäder AB (och Hörby kommuns Industrifastighets AB, samt Mellanskånes Renhållnings AB, Statliga lån till egna hem och Lunds kommun (avseende pensionsskuld till personal anställda i f.d. Ringsjö Energi AB). Finanspolicy Kommunen följer antagen finanspolicy förutom när det gäller antal långivare. Vad gäller kapitalbindningens förfalloprofil anger policyn att den tillsvidare inte regleras.

5 5 Avstämning av finanspolicy Lån och derivat Antal långivare bör vara minst 3 Enskild långivare bör ej representera mer än 50 % av den totala skuldportföljen. Dock undantag för Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, ränteterminer, FRA, Caps och Floors. Ej kombinationer av IR-swap och IRoption Belopp (mkr) 2 st 88 % skuldandel hos Kommuninvest Ränteswapar Pensionssammanställning Belopp (mkr) Pensionsavsättning 5,5 Ansvarsförbindelse 269,7 Finansiella placeringar pensionsmedel - Fasträntekonto 8,0 - Likvida medel 6,0 - Obligationer 2,0 - Aktier i depå - bokfört värde 6,9 - (Aktier i depå - marknadsvärde 8,0) Total pensionsförpliktelse finansiella placeringar (bokfört värde) 252,3 Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen får ej understiga 1 år och ej överstiga 7 år Kapitalbindningstiden regleras tills vidare inte Kapitalbindning/Förfalloprofil Kapitalbindningens förfalloprofil regleras tills vidare inte 6,46 år PENSIONSSKULD Hörby kommuns pensionsåtaganden redovisas enligt kommunallagens krav med den s.k. blandmodellen. Det innebär att en mindre del redovisas som avsättning i balansräkningen och en större del som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Kommunen har via KPA försäkrat förmånsbestämd ålderspension. Den finansiella risken för de medel som är avsatta för pension delas mellan kommunen och försäkringsbolaget. Ytterst står dock kommunen risken för värdesäkring och för konsekvenserna av ändringar i kollektivavtalet. Pensionsåtagandet uppgår till 269,7 mkr i ansvarsförbindelse och 5,5 mkr i avsättning. Ett övergripande mål är att ett belopp motsvarande 2 % av pensionskulden (ca 5,5 mkr) ska avsättas årligen. Under 2013 har 8,0 mkr avsatts. Pensionsplaceringarna uppgår till 22,9 mkr den 31 augusti och omfattar aktier i depå, likvida medel och obligationer. INVESTERINGAR Årets investeringsbudget uppgår till 49,6 mkr, varav 5,6 mkr överförts från För nya investeringsprojekt krävs igångsättningstillstånd av kommunstyrelsens arbetsutskott sedan Periodens nettoinvesteringar uppgår till 14,2 mkr. Helårsprognosen för årets investeringar bedöms till 28,6 mkr. Föregående år uppgick nettoinvesteringarna till 33,3 mkr. PERSONALREDOVISNING Personalkostnader Utbetald lön/ersättning exkl. personalomkostnad uppgår till 221,6 mkr, vilket är en ökning med 9,6 mkr (4,6 %) jämfört med föregående år. Under perioden har kostnader för sjuklön ökat på grund av bland annat långtidssjukskrivningar och influensaperioder. Detta får i sin tur effekter på lön till anställda med timlön som ökat med 1,8 mkr jämfört med januari-augusti Andra orsaker till timlöneökningen är extra insatser på grund av legionella på särskilt boende och utbildningssatsningen Omvårdnadslyftet inom socialförvaltningen samt anställning av arbetsmarknadsåtgärd Inom räddningstjänsten har timlönerna ökat för nyanställda brandmän som utbildas till deltidsbrandmän. Ökade kostnader avseende utbetald ersättning för fyllnads- och övertid beror till stor del på mertid i samband med den stränga/långa vintern.

6 6 Lön till anställda enligt BEA har ökat med 0,5 mkr. Det beror på att timanställda som ej ingår i ordinarie verksamhet ska lyda under anställningsavtal BEA from enligt Sveriges kommuner och landsting. Personalkostnader tkr Lön till anställda med månadslön enligt AB därav lön för - facklig verksamhet sjuklön utbet ers fyllnad/övertid Lön till anställda med timlön enligt AB Lön delt brandm, kont pers, PAN, uppdr tag mfl Lön till anställda enligt BEA Arvoden till förtroendevalda därav förlorad arbetsförtjänst Utbetald km-ersättning Omkostn ers dagbarnv, kontaktperson, förmyndare Trakt, resekostn, teleers o dyl Övrigt ex utbet till jur pers med A- skatt, pens avg Summa Det syns en tendens till att sjukskrivning mer än två månader för män och i åldersgruppen 50 år eller äldre ökar något. För övriga åldersgrupper har sjukfrånvaron minskat. Revisionsförhandlingar 2013 Överläggningar med de fackliga organisationerna avslutades i maj månad, därefter påbörjades lönesamtalen med medarbetarna. Följande organisationer är klara och nya löner har utbetalts för Kommunal, lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Föreningen Sveriges arbetsterapeuter (FSA), sjukgymnasterna (LSR), psykologförbundet. Övriga förbund/löner beräknas kunna utbetalas i oktober. Antal anställda Totalt uppgick antal anställda med månadslön till årsarbetare den 31 augusti. Av dessa var 884 tillsvidareanställda, 134 vikarier och 8 anställda för visst arbete. Antal anställda har minskat med 6 årsarbetare jämfört med föregående år. Antal årsarbetare/förvaltning 31/ KFU 2012 KFU 2013 SOC 2012 SOC 2013 ÖVR 2012 ÖVR 2013 Tillsvidareanst Vikarier med månadslön Anst för visst arbete Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har minskat något under 2013 och uppgår till 5,25 %, vilket är en minskning med 0,18 procentenheter jämfört med motsvarande period 2012.

7 7 Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Styrelsen och nämnderna har, med de övergripande målen som utgångspunkt, beslutat om verksamheternas kortsiktiga mål för Uppföljning av övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Av de övergripande målen och mål för god ekonomisk hushållning har 35 % uppfyllts, 27 % delvis uppfyllts, 27 % ej uppfyllts och 12 % har inte kunnat genomföras/mätas. Prioriterat område - Medborgare Målet Goda utbildningsresultat har uppnåtts då 94 % av eleverna i åk nio har behöriget för gymnasiestudier, vilket är ett högt resultat jämfört med rikssnittet. Arbetet med översyn av översiktsplanen och införande av e-tjänster fortsätter under hösten. Ungdomsstyrelsen är tillsatt med nya medlemmar och ett uppstartsmötet har hållits. God folkhälsa mätt i antal ohälsodagar, ligger Hörby något över snittet för Skånes kommuner. För övriga mål finns ännu inga mätdata att tillgå. Prioriterat område - Utveckling Två av målen inom utveckling har uppfyllts. Målen är åtgärder som underlättar för pendlare och lägre arbetslöshet med särskilt fokus på åldern år. Befolkningsutveckling om 1 % per år bedöms inte uppnås. Målet avseende detaljplaner har ej uppnåtts nådde Hörby sin hittills bästa placering i Svenskt Näringslivs ranking och hamnade på plats 35. I årets ranking backade kommunen till plats 62. I den sammanlagda bedömningen om kommunens företagsklimat ger företagen Hörby kommun betyget godkänt. Gång- och cykelvägar planeras bl.a. längs Ringsjövägen till Netto. Antal personer som är i behov av försörjningsstöd har ökat jämfört med föregående år. Den främsta orsaken är att allt fler individer faller utanför reglerna för ersättning från försäkringskassan respektive arbetslöshetskassan. En särskild analys har genomförts och arbetet fortsätter inom myndighetsenheten. Prioriterat område Medarbetare Uppföljning av ofrivillig deltidsarbetslöshet sker kontinuerligt via arbetsledare istället för via enkät. Sjukfrånvaron har minskat från 5,45 % i augusti 2012 till 5,25 % för Kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling, information och uppföljning av värdegrunden samt hälsoundersökningar pågår under hösten. Prioriterat område - Ekonomi Fem av sju mål har uppnåtts för perioden. Avsättning för pensionsskuld har gjorts med 8,0 mkr under perioden. Nya lokala miljömål kommer inte att fastställas förrän Översiktplanen är klar, vilket beräknas ske 2014.

8 8 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Medborgare Boende Utbildning Medborgarservice Levande landsbygd och stärka Hörby som handelsort Översyn/aktualisera översiktsplan för att underlätta byggnation och utveckla kommunikationer (vägar/gcvägar/kollektivtrafik) i hela kommunen Arbete pågår med översiktsplan 2013 Goda utbildningsresultat i de ämnen som ger behörighet för gymnasiestudier Utbildningsresultaten ska vara högre än riksgenomsnittet - nationell statistik Hörby ca 94 % Rikssnitt 87,5 % Utveckla medborgar-dialogen, ungdomsdialogen och kundbemötandet Tre nya e-tjänster per år Dialog mellan ungdomsstyrelsen och den politiska ledningen minst 4 ggr/år Enkät om kundbemötande (medborgare/förvaltning) Arbete pågår. 10 e-tjänster avropats. Uppstartsmöte har skett med nya medlemmar i ungdomsstyrelsen Genomförs under hösten Nöjda och trygga medborgare Trygghetsmätningar upplevd trygghet ska öka Polisens trygghetsmätning presenteras till hösten God folkhälsa Antal ohälsodagar ska vara färre jämfört med snittet för Skånes kommuner Kvinnor 40 (38) Skåne 34 (35) Män 27 (27) Skåne 23 (25) Inom () fg år

9 9 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Utveckling Bra boende Näringsliv Tillväxt Hörby ska vara en expansiv och attraktiv kommun med positiv befolkningsutveckling Befolkningen ska öka med minst 1 % per år 30/ invånare, en minskning med 76 personer sedan årsskiftet Antal antagna detaljplaner ska omfatta nyproduktion av lägenheter/villor samt byggklara tomter för näringslivet Inga detaljplaner har antagits Den goda företagarandan ska utvecklas för att utöka antalet arbetstillfällen och kommunen ska underlätta för företagsetablering Hörby ska placera sig bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet Placering 62 i årets ranking Förbättrad infrastruktur Minst 5 km nya gång- och cykelvägar inom planperioden ( ) i samverkan med vägverket Ingen GC-väg anlagd Beakta åtgärder som underlättar för pendlare (ex snabbussar) Nya busskurer vid hållplatser utmed E22 Ombyggd busstation med fler pendlarparkeringar Förbättrad arbetsmarknad och aktivt arbete för att minska arbetslösheten Lägre arbetslöshet med särskilt fokus på ålder år Färre personer i behov av försörjningsstöd Minskat med 16,3 % jmf med augusti 2012 Ökning med 36 hushåll i genomsnitt/månad jämfört med samma period föregående år

10 10 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Medarbetare Friska och nöjda medarbetare Ökad delaktighet och ansvarstagande Genomföra kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling Arbete pågår Utveckling ledarskap Värdegrunden information och uppföljning Arbete pågår God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Sjukfrånvaro lägre än 4,5 % Uppgår till 5,25 % Minst 150 hälsoundersökningar genomförs per år 86 hälsoanalyser har gjorts tom augusti Åtgärder mot ofrivillig deltidsanställning görs kontinuerligt Uppföljning genom enkät om ofrivillig deltidsarbetslöshet Kontinuerlig uppföljning sker via arbetsledare Ekonomi God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag i förhållande till verksamheternas nettokostnad ska ge minst 2 % i överskott Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag Budget ska hållas (minst nollresultat) Uppgår till 8,2 % den 30 augusti, prognos för 2013 är 2,2 % Avvikelse : 37,4 mkr Effektiv förvaltning av kommunens tillgångar Finansiella tillgångar (avsättningar) ska ge en avkastning på 4 % eller mer, nominellt 363 tkr har erhållits i utdelning, motsvarar 4,1 % i avkastning Belopp motsvarande minst 2 % av pensionsskulden ska avsättas årligen (5,5 mkr) Avsatt 8,0 mkr Kommunens låneskuld bör minska till ca 200 mkr under planperioden 20 mkr har amorterats

11 11 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Ekonomi Forts. Lokala miljömål som bygger på de nationella och regionala målen Nya aktuella lokala miljömål ska fastställas av fullmäktige Arbete pågår, beslutas 2014 i avvaktan ÖP Kommunens energiförbrukning ska minska, vid nybyggnation ska energisnåla byggnader eftersträvas Energiförbrukningen ska minska med 1 % årligen rensat för volymförändringar Förbrukningen har minskat

12 12 STYRELSENS, NÄMNDERNAS OCH BOLAGENS DELÅRSRAPPORT II

13 13 Kommunstyrelsen Resultaträkning Perioden Helår Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Periodens händelser Svenskt näringsliv har presenterat 2013 års ranking för det lokala företagsklimatet. Hörby backade i rankingen och hamnade på plats 62. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att byggnadsnämnden ska ansvara för översiktsplanarbetet under 2012 och ställdes det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende vindkraft ut. Länsstyrelsen kräver en fördjupad analys av fågelförekomsten, utredningen genomförs under Kommunen har medverkat i följande arrangemang; Kulturkalaset Hörby marknad Traktorpullingtävling Tattooevenemang TV-svängen rallytävling Periodens resultat Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 2,8 mkr för perioden, varav 1,0 mkr avser realisationsvinst vid markförsäljning. Avvikelser intäkter 2,1 mkr Tomtförsäljning 1,0 mkr Driftsprojekten Delta, Namibia och Kosovo 0,7 mkr Energirådgivning 0,1 mkr Överförmyndare 0,1 mkr Avvikelser kostnader 0,7 mkr Personalkostnad 0,1 mkr Konsulttjänster 0,3 mkr Bidrag Ungdomars levnadsvanor 0,7 mkr Försäkringspremier -0,4 mkr Helårsprognos För helåret beräknas ett överskott med 0,7 mkr. I prognosen ingår ökade kostnader för närtrafiken med 0,7 mkr och medborgarinformation 0,1 mkr. Intäkter utöver budget avser bidrag för arbetsmarknadsprojekt, tomtförsäljning och skogsavverkning. Kostnader utöver budget avser personalkostnader för deltagare i Deltaprojektet, ökade kostnader för närtrafiken och medborgarinformation. Arbetsmarknadsprojektet Delta sorterar under kommunstyrelsen. Projektet finansieras med 750 tkr av kommunen och intäkter från arbetsförmedlingen finansierar resterande del av projektets kostnader. Investeringsredovisning Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 14,7 mkr 2013, varav 0,7 mkr överförts från 2012.

14 14 Under 2013 har 1,7 mkr överförts till andra nämnder, dels 1,1 mkr till tekniska nämnden (fastighetskontoret) för ombyggnad av kök Hagadal och dels 0,6 mkr till IT-avdelningen för växel och telefoni. Intern kontroll Kommunstyrelsen har beslutat att intern kontroll för 2013 ska omfatta; Ekonomiavdelningen genomlysning och uppdatering av upprättade riktlinjer för hand- och kontantkassor samt tillämpning inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Personalkontoret Genomgång av pensionsrapporteringen till KPA. Resultatet av den interna kontrollen ska redovisas till nämnden i november. Måluppfyllelse Kommunstyrelsen har fastställt åtta kortsiktiga mål för verksamheten Av dessa har fyra mål uppfyllts/delvis uppfyllt och fem mål har ej uppfyllts. Medborgare Ungdomsstyrelsen har nya medlemmar och ett uppstartsmöte har genomförts. Enkät om kundbemötande planeras till hösten Utveckling Hittills har det inte varit aktuellt att beställa detaljplaner. Arbetet med översiktsplanen, och tematiskt tillägg för vindkraftverk fortsätter. Medarbetare Arbetsplatsmöten med värdegrunden som utgångspunkt har varit hållits under perioden. Ekonomi Avvikelse i förhållande till budget sammanställs i bokslutet.

15 15 IT-avdelningen Resultaträkning Perioden Helår Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Periodens händelser Samordningen av samarbetskommunerna inom Unikom fortskrider. På sikt förväntas en större kostnadseffektivitet och en ökad driftsäkerhet. Även de tekniska förutsättningarna för verksamhetssamarbeten inom Unikom optimeras. Periodens resultat Det föreligger förändringar i HFAB, Höör avseende deras licensiering. De har därför inte kunnat debiteras. För övrigt visar intäktsidan ett överskott som härrör sig från E-samordnare, ersättning för VPNkopplingar och interna ersättningar. Kostnadssidan har lägre kostnader för programlicenser/underhållsavtal, kommunikationstjänster och ej utnyttjade konsulttjänster. Sjukskrivningar hos personalen medför lägre personalkostnader. Kapitalkostnaderna har ett överskott, som kommer att minska när investeringsanslaget utnyttjats fullt ut. Investeringsredovisning IT-avdelningens investeringsbudget är tkr för Igångsättningstillstånd har beviljats för tkr. Större delen avser inköp av datorer till verksamheterna. Samtliga projekt är pågående. Intern kontroll Kommunstyrelsen har beslutat att i den interna kontrollen 2013 ska en enkätundersökning riktad till tjänstemän i Hörby och Höörs kommun genomföras. Det är en uppföljning av tidigare undersökning. Resultatet av den interna kontrollen ska redovisas till nämnden i november. Helårsprognos Överskott med tkr p.g.a. lägre personalkostnader och lägre kostnader för programlicenser/underhållsavtal, kommunikationstjänster samt konsulttjänster.

16 16 Revisionen Resultaträkning Perioden Helår Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Periodens händelser Revisorerna kommer i oktober 2013 och januari 2014 genomföra två utbildningsdagar enligt plan. Under hösten kommer ansvarsprövningen att utvecklas gällande nämnderna och revisorerna kommer fortsatt att följa nämndernas ekonomi och verksamhet i syfte att ge underlag för fullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan gällande Periodens resultat Revisionen visar ett överskott på 116 tkr för perioden. Överskottet förklaras till lägre kostnader avseende konsultkostnader 12 tkr, personalkostnader 61 tkr och 43 tkr avseende utbildning och övriga kostnader. Helårsprognos Prognosen för helåret beräknas överensstämma med budget.

17 17 Byggnadsnämnden Resultaträkning Perioden Helår Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Periodens händelser Från den 1 juli har bygglovenheten utökat konsulthjälpen med ytterligare en dag i veckan till två dagar. Konsulten hjälper även till med införandet av ByggR och upprättande av rutiner samt avslutar gamla ärenden. Införandet av ärendehanteringssystemet ByggR fortlöper men är resurskrävande. Arbetet med Översiktsplan 2013 är inne i ett intensivt skede av färdigställande för beslut om samråd. Samråd av översiktsplan beräknas ske under oktober-november. Bostadsanpassningen har varit hårt belastat under perioden. Ett större bostadsanpassningsbidrag har beviljats under perioden för ett handikappkök. Periodens resultat Byggnadsnämnden visar ett underskott på 597 tkr för perioden varav 313 tkr avser bostadsanpassning. Övrigt underskott förklaras till största delen av oförutsedda konsultkostnader som inte har varit budgeterade såsom införandet av nytt ärendehanteringssystem, konsult för bygglov och advokatkostnader för detaljplan Elisefarm. Bostadsanpassningens underskott avser bl.a. ett större arbete på 155 tkr som genomförts. Konsultkostnader för perioden: ByggR Konsult bygglov Advokat Elisefarm Översiktlig planering Detaljplanering Bostadsanpassning 156 tkr 124 tkr 107 tkr 296 tkr 10 tkr 20 tkr Helårsprognos Byggnadsnämnden redovisar en prognos på ett underskott med 700 tkr för helåret där 400 tkr avser bostadsanpassningen. I prognosen har hänsyn tagits till ökade konsultkostnader. I dagsläget är det svårt att prognostisera utfallet men för bostadanpassningen finns en trend att bidragsbehovet ökar, större behov av hemmaplanslösningar är en av orsakerna. Åtgärdsplan Underskottet avser till största del konsultkostnader som varit oförutsedda och därmed inte budgeterade. Då det föreligger ett arbetsmiljöproblem är bygglovskonsultkostnaden nödvändig. Åtgärden kommer dock innebära att de budgeterade intäkterna i form av bygglovsavgifter kommer att kunna bibehållas.

18 18 Intern kontroll Intern kontroll omfattar: Detaljplaner Vindkraftverk Kompetens i organisationen Delegationsordningen Reglemente Den interna kontrollen redovisas för nämnden i december. Måluppfyllelse Av antal överklagade ärende har två domar avgjorts till nämndens fördel. En byavandring har gjorts i maj och en till är planerad senare i höst. Målet för medarbetare stäms av vid årsbokslut. Tre mål har ej uppfyllts vad gäller arbete för införande av E-tjänst, karaktärsplan och översyn av taxa för bygglov och plankostnader.

19 19 Barn- och utbildningsnämnden Resultaträkning Perioden Helår Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Periodens händelser Hörby kommun har ansökt om och blivit beviljad 30 platser till matematiklyftet. Samtliga matematiklärare för årskurs 4-9 skall delta under hösten 2013 och våren Hörby kommun har erhållit medel för att utse fyra s.k. förstelärare. Tolv medarbetare har lämnat intresseanmälningar, ambitionen är att i oktober ha utsett vilka som erhåller uppdragen. Staten satsar 250 mkr under hösten 2013 och 500 mkr under 2014 för att utöka timplanen för matematik med 120 timmar fr.o.m. höstterminen En förberedelseklass på Georgshillsskolan har inrättats med elever. De presterade resultaten för vårterminen 2013 ligger på en fortsatt hög nivå, 94 % av eleverna i åk 9 var behöriga till gymnasiet vilket är i paritet med föregående års resultat. Resultaten på nationella prov i årskurs tre blev ytterligare några procentenheter högre än föregående år då Hörby, i SKL:s Öppna jämförelser, rankades som nr 2 i matematik och nr 3 i svenska. Aktivitetshuset är organisatoriskt överflyttat till Kultur- och fritidsnämnden fr.o.m. 1 januari Periodens resultat Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett positivt resultat på drygt 1 mkr för perioden. Intäkterna överstiger budget med 1,2 mkr vilket beror på högre interkommunala ersättningar och högre statsbidrag (bl.a. Yrkesvux) än budgeterat. Avstämningen av vårterminens interkommunala elevströmmar är klar och antalet elever från annan kommun har varit högre än beräknat. De totala kostnaderna överstiger budget med 0,1 mkr för perioden. Personalkostnaderna visar ett underskott på 0,7 mkr och förklaras av obalanser både på Frostaskolan F-6 och Georgshillsskolan 4-9. Noggranna analyser har gjorts tillsammans med berörda rektorer och åtgärder har vidtagits för att i så hög utsträckning som möjligt minimera underskotten. Kostnaderna för material och övriga tjänster överskrider budget med 0,4 mkr och förklaras bl.a. av högre kostnader för lokalvård, telefoni och inhyrd rektorsresurs. Kostnaderna för externa entreprenader understiger budget med 1,1 mkr. Nämndens budget har under året förstärkts med 2,5 mkr och dessa medel har använts för att öka budgeten för köpta utbildningsplatser. Preliminära uppbokningar för köp av utbildningsplatser från andra kommuner

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt...

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer