Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 6 Paragraf Diarienummer KS-/ Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1Delårsrapport och helårsprognos per 31 mars, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings reviderade tjänsteutlåtande daterat den 15 maj, godkänns. 2. Socialnämndens budget utökas med tkr för att utöka projektet 100 Huddingejobb. Tillägget är ettårigt och kommunens budgeterade resultat minskas med motsvarande belopp. 3. Samhällsbyggnadsnämnden medges ett uttag av tidigare års överskott med tkr för utveckling av kommunens lokala centra. 4. Samhällsbyggnadsnämndens budget utökas med tkr för underhåll av gator och vägar. Tillägget är ettårigt och kommunens budgeterade resultat minskas med motsvarande belopp. 5. Grundskolenämndens investeringsbudget för utökas med tkr för inventarier samt för att stödja utbyggnad av IT på skolorna. 6. Gymnasienämndens investeringsbudget för utökas med tkr för inköp av digitala lärverktyg för undervisning. 7. Äldreomsorgsnämndens investeringsbudget för utökas med tkr för fasta trygghetslarm i servicehus och andra särskilda boenden för äldre tkr omfördelas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnderna och avser underhållskostnader som tagits över för de kommunala förskolor och skolor som har en annan hyresvärd än Huge fastigheter AB tkr omfördelas från finansförvaltningen till samhällsbyggnadsnämnden för förändrade kapitalkostnader avseende investeringar i samhällsbyggnadsprojekt och gator tkr omfördelas från samhällsbyggnadsnämnden till finansförvaltningen för förändrade kapitalkostnader avseende investeringar i lantegendom tkr omfördelas från finansförvaltningen till kommunstyrelsen för förändrade kapitalkostnader avseende investeringar i samhällsbyggnadsprojekt och gator. 12. Nämnder med underskott uppmanas att vidta åtgärder för att förbättra årets resultat. Sammanfattning I delårsrapporten har nämnderna lämnat lägesrapporter utifrån mål, uppdrag och ekonomi i nämndernas verksamhetsplaner.utfallet per mars är positivt med 95 mnkr (exklusive exploatering +76 mnkr), ett plus mot periodens budget med 37 mnkr. Årets första prognos visar totalt ett helårsresultat på plus 109 mnkr (exklusive exploateringsvinster +56 mnkr). Resultatet redovisas före beslut om budgettillägg för nämnderna. Det innebär en resultatmarginal på 1,2 procent och en negativ avvikelse mot det budgeterade målet med 11 mnkr.verksamhetens nettokostnader beräknas överstiga budget och med 42 mnkr. Det största underskottet kommer från nämnderna (-34 mnkr). Även exploatering visar minus (-22 mnkr) medan avskrivningar visar

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG plus (4 mnkr). För skatter och utjämning väntas ett plus (20 mnkr) till följd av ett ökat skatteunderlag. Finansnettot beräknas ge ett underskott (-11 mnkr) främst till följd av sänkt diskonteringsränta. Socialnämndens budget föreslås utökas med 2 mnkr för att utöka projektet 100 Huddingejobb. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få en ytterligare förstärkning med 6 mnkr för att fortsätta att åtgärda eftersläpning i underhåll av vägar och gatubelysning. Tillskotten finansieras av en lägre budgeterad resultatnivå för kommunen och årets budgeterade resultat enligt det ekonomiska målet blir då plus 58,5 mnkr (exklusive exploateringsvinster). Kommunens arbete med mål och uppdrag bedöms i allt väsentligt följa beslutad verksamhetsplanering. Bedömningen bygger i huvudsak på nämndernas redovisningar av arbetet med åtaganden och uppdrag och det samlade ekonomiska resultatet för kommunen. Få nya resultat gör att måluppfyllelsen är svårbedömd efter första kvartalet. Överläggning I ärendet yttrar sig Emil Högberg (S), Birgitta Ljund (MP), Jelena Drenjanin (M), Ann-Marie Högberg (S), Mats Öberg, ekonomichef, Daniel Dronjak Nordqvist (M), Britt Björneke (V) samt Christina Eklund (M). Härefter förklaras överläggninen avslutad. Protokollsanteckningar Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V) anmäler protokollsanteckningar.

3 Huddinge kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 6: Delårsrapport per 31 mars för Huddinge kommun Av rapporten framgår att det, av lätt insedda skäl, inte finns så många uppdaterade resultat för den tidsperiod som den omfattar. Enligt rapporten är ändå den samlade bedömningen att arbetet till stor del löper enligt plan. Det är svårt att på aggregerad nivå invända mot den bedömningen. Ändå finns det under årets tre första månader noterbara misslyckanden på två för kommunen centrala områden. För det första har kommunen inte någon gång under den tid som delårsrapporten omfattar klarat av att uppfylla de krav som skollagen ställer på oss gällande erbjudanden om plats i förskolan. Ett stort antal familjer har fått besked om att de inte får någon plats i förskolan trots att de har stått i kö mer än fyra månader. För det andra står det i rapporten att det minst är 235 barn som inte kommer att få börja på den skola som de önskar. Nu vet vi att det i själva verket är ännu fler och att det är många familjer som är förtvivlade inför hösten och som inte vet hur de ska få ihop sin vardag med långa resor till sina barns skola. När mål och budget för fastställdes hade Socialdemokraterna ett annat förslag. Bland annat ville vi göra större satsningar än den borgerliga majoriteten på kommunala anställningar för arbetslösa försörjningsstödstagare. De fortsatt höga kostnaderna för försörjningsstöd indikerar att dessa satsningar hade varit angelägna. De nämnder som prognostiserar underskott gör det på grund av högre kostnader för vinterservice, fler inskrivna barn i förskolan respektive försörjningsstöd. Det är inte rimligt att dessa nämnder ska göra stora nedskärningar i annan verksamhet för att hämta hem dessa troliga underskott. Mot den bakgrunden blir kommunstyrelsens krav på åtgärder för att förbättra årets resultat inte helt lätt att förhålla sig till. Om det under året kommer en återbetalning av försäkringspremier från AFA försäkringar förväntar vi oss att det återkommer ett ärende till kommunstyrelsen och fullmäktige om hur dessa pengar i sådana fall ska användas. Vi ser bland annat ytterligare behov inom området underhåll av gator och vägar samt i framtagandet av fler gång- och cykelvägar. Emil Högberg Socialdemokraterna

4

5 Huddinge kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING o o Ärende 6: Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun (KF) Delårsrapporten innehåller tämligen få uppdaterade resultat, men vi vill ändå mycket kort kommentera några oroande tecken. INVESTERINGAR Redan nu noteras en tämligen stor avvikelse gällande exploateringar (s 15). Det står att Södertörnsleden har lyfts ut eftersom projektet skjutits upp och att kommunen ska få tillbaka 55 mnkr som tidigare betalats ut till Trafikverket. Vi har ställt frågor om detta, men vi har fortfarande inte fått veta om det blir med ränta, eller om kommunen lånat ut 55 mnkr gratis? PERSONAL Vi har noterat att kostnaderna för inhyrd personal/konsulter ökar kontinuerligt. Vi ställer oss frågande till detta och vill gärna se en redovisning och analys. o o IT Vi har försökt följa och förstå de investeringar som det kontinuerligt berättas om avseende IT, men vi har flera frågor som förblivit obesvarade under lång tid. GRUNDSKOLA På grundskolan finns fortsatt oroväckande områden. Skillnaderna mellan olika skolor i kommunen är stor och oacceptabel enligt oss. Alla barn har rätt att få med sig de verktyg som de behöver för att kunna gå vidare till gymnasiet. FÖRSKOLA Här noteras fortsatta problem med brist på förskoleplatser och familjedaghem. Läget i Vistabergsområdet ser ut att bli riktigt svårt till hösten, där det saknas drygt 100 platser. ÄLDREOMSORG Från äldreomsorgsförvaltningen presenteras det hur man ska spara miljonbelopp inom den kommunala hemtjänsten, samtidigt som den sägs ska kunna bli mer attraktiv. Vi ställer oss mycket frågande inför att denna ekvation går ihop. För Miljöpartiet de Gröna Marica Lindblad

6 PROTOKOLLSANTECKNING Kommunstyrelsen Ärende 6: Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun Vi konstaterar med tillfredsställelse att majoriteten har insett att det behövs förstärkningar till socialnämnden för insatser för att få fler i arbete. Vi föreslog redan i vårt budgetförslag att det skulle anslås mer resurser till detta arbete men från majoriteten påtalades då att förvaltningen inte skulle orka med det. Vi vill därutöver peka på några områden som borde resultera i att man överväger att vidta åtgärder. Under målet nöjda invånare kan konstateras att en minskad andel brukare är nöjda med grundskolan och gymnasiet. Vidare har antalet brukare ökat som upplever sig diskriminerade i kontakten med socialnämndens verksamheter. Bra är där att förvaltningen kommer att göra en analys av varför särskilt kvinnor anser sig diskriminerade och ta fram förslag till åtgärder. Resultaten i elevenkäten visar att många elever inte är nöjda med sitt inflytande i sitt skolarbete samt att de inte får den arbetsro de behöver på lektionerna. Detta kan ju mycket väl vara effekten av den låga lärartätheten i skolorna. I gymnasienämnden är det ett stort problem med det minskade antalet elever vilket kan medföra en övertalighet bland lärarna. Detta kan i sin tur medföra att de elever som är i särskilt behov av stöd inte får det. Vi anser att man behöver utreda en särskild stödorganisation för dessa elever. Vi reflekterar även över öppettiderna på biblioteken och noterar där att öppettiderna i Vårby är lägre än i andra kommundelar. Biblioteken är viktiga för att öka läsförståelsen och för de ungdomar som inte deltar i föreningsaktiviteter. Därför är det anmärkningsvärt att inte öppettiderna i Vårby ligger i nivå med övriga kommundelar. För Vänsterpartiet Britt Björneke

7

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 15 maj KS / (7) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist Kommunstyrelsen Delårsrapport per 31 mars för Huddinge kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Delårsrapport och helårsprognos per 31 mars, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings reviderade tjänsteutlåtande daterat den 15 maj, godkänns. 2. Socialnämndens budget utökas med tkr för att utöka projektet 100 Huddingejobb. Tillägget är ettårigt och kommunens budgeterade resultat minskas med motsvarande belopp. 3. Samhällsbyggnadsnämnden medges ett uttag av tidigare års överskott med tkr för utveckling av kommunens lokala centra. 4. Samhällsbyggnadsnämndens budget utökas med tkr för underhåll av gator och vägar. Tillägget är ettårigt och kommunens budgeterade resultat minskas med motsvarande belopp. 5. Grundskolenämndens investeringsbudget för utökas med tkr för inventarier samt för att stödja utbyggnad av IT på skolorna. 6. Gymnasienämndens investeringsbudget för utökas med tkr för inköp av digitala lärverktyg för undervisning. 7. Äldreomsorgsnämndens investeringsbudget för utökas med tkr för fasta trygghetslarm i servicehus och andra särskilda boenden för äldre tkr omfördelas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnderna och avser underhållskostnader som tagits över för de kommunala förskolor och skolor som har en annan hyresvärd än Huge fastigheter AB tkr omfördelas från finansförvaltningen till samhällsbyggnadsnämnden för förändrade kapitalkostnader avseende investeringar i samhällsbyggnadsprojekt och gator tkr omfördelas från samhällsbyggnadsnämnden till finansförvaltningen för förändrade kapitalkostnader avseende investeringar i lantegendom. POSTADRESS BESÖKSADRESS Huddinge Kommun Kommunalvägen 28 Ekonomiavdelningen Huddinge kommun, Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

9 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS / (7) tkr omfördelas från finansförvaltningen till kommunstyrelsen för förändrade kapitalkostnader avseende investeringar i samhällsbyggnadsprojekt och gator. 12. Nämnder med underskott uppmanas att vidta åtgärder för att förbättra årets resultat. Sammanfattning I delårsrapporten har nämnderna lämnat lägesrapporter utifrån mål, uppdrag och ekonomi i nämndernas verksamhetsplaner. Utfallet per mars är positivt med 95 mnkr (exklusive exploatering +76 mnkr), ett plus mot periodens budget med 37 mnkr. Årets första prognos visar totalt ett helårsresultat på plus 109 mnkr (exklusive exploateringsvinster +56 mnkr). Resultatet redovisas före beslut om budgettillägg för nämnderna. Det innebär en resultatmarginal på 1,2 procent och en negativ avvikelse mot det budgeterade målet med 11 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas överstiga budget och med 42 mnkr. Det största underskottet kommer från nämnderna (-34 mnkr). Även exploatering visar minus (-22 mnkr) medan avskrivningar visar plus (4 mnkr). För skatter och utjämning väntas ett plus (20 mnkr) till följd av ett ökat skatteunderlag. Finansnettot beräknas ge ett underskott (-11 mnkr) främst till följd av sänkt diskonteringsränta. Socialnämndens budget föreslås utökas med 2 mnkr för att utöka projektet 100 Huddingejobb. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få en ytterligare förstärkning med 6 mnkr för att fortsätta att åtgärda eftersläpning i underhåll av vägar och gatubelysning. Tillskotten finansieras av en lägre budgeterad resultatnivå för kommunen och årets budgeterade resultat enligt det ekonomiska målet blir då plus 58,5 mnkr (exklusive exploateringsvinster). Kommunens arbete med mål och uppdrag bedöms i allt väsentligt följa beslutad verksamhetsplanering. Bedömningen bygger i huvudsak på nämndernas redovisningar av arbetet med åtaganden och uppdrag och det samlade ekonomiska resultatet för kommunen. Få nya resultat gör att måluppfyllelsen är svårbedömd efter första kvartalet. Förvaltningens synpunkter Mål och uppdrag Nöjda invånare I delårsrapport 1 finns få uppdaterade resultat. Flera mätningar är inplanerade senare under året. Medborgarundersökningen genomförs under våren och resultaten levereras strax före sommaren.

10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS / (7) Den samlade bedömningen för målet Nöjda invånare, sett till det som rapporterats av nämnderna, är att arbetet till stor del löper enligt plan. Det råder dock en osäkerhet kring bedömningen då flera avvikelser redan har observerats. Grundskolenämnden prognostiserar att bedömningen vid årets slut kan bli godtagbar. Samhällsbyggnadsnämndens prognos för året är god trots att flera avvikelser har rapporteras. Hållbar samhällsutveckling Bedömningen är att arbetet inom Hållbar samhällsutveckling för samtliga nämnder i huvudsak löper enligt plan och att inga betydande avvikelser kommer att ske under året. Få nya mätningar har genomförts och därför kommer analyser av resultat och förslag på prioriteringar och åtgärder finnas med i nästa delårsrapport. Attraktiv arbetsgivare Inom målet Attraktiv arbetsgivare pågår arbetet enligt plan. Nya resultat avseende måtten hämtade från medarbetarenkäten kommer att redovisas och analyseras i delårsrapport 2. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år. Arbetet med det generella uppdraget att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare pågår. Prognos för målet Attraktiv arbetsgivare är i dagsläget att målet uppnås. Sund ekonomi Kommunens resultat för helåret, exklusive exploatering, beräknas uppgå till 56 mnkr. Det budgeterade resultatet (67 mnkr) bedöms därmed inte klaras. Nämndernas mål för budgethållning bedöms sammantaget heller inte klaras. Effektiva processer Nämnderna redovisar i stort sett att läget är gott inom målet effektiva processer. Med få undantag rapporteras planerat arbete följa plan. Bedömningen är därför att arbetet med mål, uppdrag och åtaganden under effektiva processer till och med mars i allt väsentligt följt nämndernas planering. Måluppfyllelsen för året bör, utifrån gjorda åtaganden och satta etappmål bli god. Kommunstyrelsen vill dock flagga för att arbetet i sin helhet kan komma att bedömas som godtagbart om inte vissa nämnder ytterligare prioriterar processorientering. Samlad bedömning Kommunens arbete med mål och uppdrag bedöms i allt väsentligt följa beslutad verksamhetsplanering. Bedömningen bygger i huvudsak på nämndernas redovisningar av arbetet med åtaganden och uppdrag och det

11 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS / (7) samlade ekonomiska resultatet för kommunen. Få nya resultat gör att måluppfyllelsen är svårbedömd efter första kvartalet. Ekonomi Utfallet per mars är positivt med 95 mnkr (exklusive exploatering +76 mnkr), ett plus mot periodens budget med 37 mnkr. Årets första prognos visar totalt ett helårsresultat på plus 109 mnkr (exklusive exploateringsvinster +56 mnkr). Resultatet redovisas före beslut om budgettillägg för nämnderna. Det innebär en resultatmarginal på 1,2 procent och en negativ avvikelse mot det budgeterade målet med 11 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas överstiga budget och med 42 mnkr. Det största underskottet kommer från nämnderna (-34 mnkr). Även exploatering visar minus (-22 mnkr) medan avskrivningar visar plus (4 mnkr). För skatter och utjämning väntas ett plus (20 mnkr) till följd av ett ökat skatteunderlag. Finansnettot beräknas ge ett underskott (-11 mnkr) främst till följd av sänkt diskonteringsränta (med 0,75 procentenheter). Av nämnderna är det främst samhällsbyggnadsnämnden som prognostiserar ett stort underskott (-26 mnkr) på grund av höga kostnader för vinterservice. Socialnämndens prognostiserade underskott (-9 mnkr) förklaras av underskott för försörjningsstöd och ökade kostnader för externa köp. Även förskolenämnden uppvisar minus (-8 mnkr). Vilket beror på att antalet helårsinskrivna barn väntas bli 66 fler än vad nämnden fått medel för. Gymnasienämndens prognos visar plus (5 mnkr) eftersom den volymersättning som nämnden fått i anslag för antalet gymnasie- och särskoleelever överstiger det faktiska antalet elever som studerar. Äldreomsorgsnämndens prognostiserade överskott (2 mnkr) är en följd av ökade intäkter från externa försäljningar av platser samt externa köp av hemtjänsttimmar. Kommunstyrelsens plusresultat (2 mnkr) är en följd av vakanta tjänster. Övriga nämnder räknar med nollresultat. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska nämnd med beräknade underskott för året vidta åtgärder för att undvika detta. Det är av stor vikt att nämnder med prognoser som visar på underskott vidtar åtgärder för att förbättra årets resultat. För kommunen totalt är bedömningen att balanskravet kommer att uppnås men att resultatet mot det budgeterade målet väntas avvika negativt med 11 mnkr. En faktor som kan förbättra kommunens resultat är att premier för avtalsförsäkringar (avseende åren ) kan komma att återbetalas till kommunerna (i likhet med vad som skedde 2012). Det är dock inte klart om AFA Försäkrings styrelse kommer att fatta ett sådant beslut. Något belopp har därför inte inräknats i prognosen för helåret.

12 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS / (7) Socialnämndens budget föreslås utökas med 2 mnkr för att utöka projektet 100 Huddingejobb. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få en ytterligare förstärkning med 6 mnkr för att fortsätta att åtgärda eftersläpning i underhåll av vägar och gatubelysning. Tillskotten finansieras av en lägre budgeterad resultatnivå för kommunen och årets budgeterade resultat enligt det ekonomiska målet blir då plus 58,5 mnkr (exklusive exploateringsvinster). Budgetjusteringar 100 Huddingejobb socialnämnden I årets budget har socialnämnden fått 4 mnkr för att genom projektet 100 Huddingejobb ge fler möjlighet till sysselsättning. Resultaten av insatserna är goda och i delårsrapporten föreslås att ambitionen utökas med 50 platser och att socialnämndens budget därför utökas med ytterligare 2 mnkr. I Mål och budget för 2014 föreslås en motsvarande ökad ambition även nästa år med totalt 150 jobb. För att lyckas med satsningen är det viktigt att alla nämnder och förvaltningar medverkar i att tillhandahålla arbetsplatser. Utnyttja tidigare års överskott samhällsbyggnadsnämnden I kommunplanen för 2012 fick samhällsbyggnadsnämnden godkänt av kommunfullmäktige att använda 1 mnkr av balanserat överskott för att arbeta med projektet lokala centra. Projektet avsåg att påbörja ett samlat arbete för att utveckla Huddinge med basen i stationslägena utmed pendeltåg och tunnelbana och att i första hand rikta uppmärksamheten mot områdena vid och kring Stuvsta centrum, Segeltorp, Trångsund och Skogås. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar i sin delårsrapport att arbetet delvis påbörjades under 2012, men har av resursskäl inte kunnat ske med full kraft. Arbetet med bland annat Huddinge centrum och studier i Stuvsta centrumprojekt samt deltagande i översiktsplanearbetet har gjort att andra delar av projektet kan genomföras först under. Nämnden begär därför att även för få använda 1 mnkr av balanserat överskott för utveckling av kommunens lokala centra. För att fullfölja det påbörjade arbetet föreslår kommunstyrelsens förvaltning att samhällsbyggnadsnämndens begäran att använda 1 mnkr av balanserat överskott på 6,3 mnkr för utveckling av lokala centra under godkänns. Underhåll av gator och vägar - samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden har fått särskilda förstärkningar med 23 mnkr under perioden för att bland annat åtgärda eftersläpning i underhåll av vägar och gatubelysning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får ett ytterligare tillskott i budget med 6 mnkr för att fortsätta arbetet med att åtgärda eftersläpning i underhåll. Tillskottet finansieras av en lägre budgeterad resultatnivå för kommunen.

13 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS / (7) Investering grundskolenämnden Grundskolenämnden bedömer i sin delårsrapport att nämnden har ett utökat investeringsbehov på 6 mnkr i år. Kommunstyrelsens förvaltning och barnoch utbildningsförvaltningen har stämt av nämndens investeringsbudget och investeringsbehovet för inventarier i nya paviljonger vid Vistaskolan och Utsäljeskolan på 1,3 mnkr är tillförda grundskolenämnden i kommunplanen för. För fortsatt digitalisering av skolan samt övriga inventarieinköp medför därutöver ett utökat investeringsbehov med 4,7 mnkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att grundskolenämndens investeringsbudget utökas med 4,7 mnkr. Investering gymnasienämnden Gymnasienämnden bedömer att nämnden har ett utökat investeringsbehov på 4,5 mnkr i år. Det ökade behovet avser främst inköp av läsplattor och datorer samt mindre ombyggnationer av lokaler. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att gymnasienämndens investeringsbudget utökas med begärt belopp. Investering äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämnden har fattat beslut (AN-2012/ ) om en utbytesplan för trygghetslarm i särskilda boenden och servicehus. Det handlar om att byta från trygghetstelefoner som kommunicerar (trådlöst) via mobiltelefoninätet till ett digitalt trygghetslarm i ett eget (trådbundet) nät, vilket bland annat medför även larmkedjan kortas och personalen tar emot larm direkt, utan koppling via larmcentral. För att genomföra utbytesplanen begär äldreomsorgsnämnden att investeringsbudgeten utökas med 3,5 mnkr för. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att äldreomsorgsnämndens investeringsbudget utökas med begärt belopp. Omfördelning av budget mellan nämnder Ansvaret för underhållskostnader/felanmälan för de förskolor och skolor som har privata fastighetsägare är överfört från kommunstyrelsen till utbildningsnämnderna. Kommunstyrelsens budget för underhållskostnader är 270 tkr och ska omfördelas till utbildningsnämnderna. Förskolenämnden beskriver i sin delårsrapport att utrymmet motsvarar hälften av kostnaderna för ett långvarigt eftersatt renoveringsbehov vid bland annat förskolorna Linnean och Apelsinen som hyrs av HSB. Förskolenämnden föreslår därför att budgeten för underhållskostnader/felanmälan hos privata fastighetsägare höjs från nuvarande 87 kr/kvm till 175 kr/kvm och totalt 420 tkr per år. Det motsvarar det belopp som är Huge Fastigheter AB:s underhållsschablon för övriga kommunala förskoleverksamheter. Kommunstyrelsens förvaltning att förslår att kommunstyrelsens budgetutrymme på 270 tkr tillförs utbildningsnämnderna (förskolenämnden 210 tkr, grundskolenämnden 23 tkr,

14 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS / (7) gymnasienämnden 37 tkr) och att övriga förändringar får prioriteras av berörda nämnder. För kapitalkostnader till samhällsbyggnadsprojekt, investeringar i gator och vägar samt lantegendomar som görs av samhällsbyggnadsnämnden eller av kommunstyrelsen får dessa nämnder full kompensation i budget. Samhällsbyggnadsnämndens kostnader beräknas i delårsrapporten öka med tkr för investeringar i samhällsbyggnadsprojekt samt gator och minska med 933 tkr för investeringar i lantegendom. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att dessa medel tillförs samhällsbyggnadsnämnden och finansieras med en omfördelning från finansförvaltningens budget för kapitaltjänstintäkter. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Ralph Strandqvist Budgetansvarig Bilagor 1. Delårsrapport per 31 mars 2. Kommunfullmäktiges generella och riktade uppdrag 3. Samhällsbyggnadsprojekt 4. Finansiell riskrapport 5. Nämndernas ärenden

15 / Delårsrapport per mars för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ MAJ

16 Innehåll Bedömning och prognos för kommunens arbete... 3 Kommunens vision... 3 Huddinge kommuns mål och resultat... 4 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 7 Attraktiv arbetsgivare... 9 Sund ekonomi Effektiva processer Ekonomi Intern kontroll Bolagen... 18

17 Bedömning och prognos för kommunens arbete Nöjda invånare I delårsrapport 1 finns få uppdaterade resultat. Flera mätningar är inplanerade senare under året. Medborgarundersökningen genomförs under våren och resultaten levereras strax före sommaren. Fokus för bedömning ligger därför på nämndernas redovisning av avvikelser från planerad verksamhet, uppdrag och åtaganden. Den samlade bedömningen för målet Nöjda invånare, sett till det som rapporterats av nämnderna, är att arbetet till stor del löper enligt plan. Det råder dock en osäkerhet kring bedömningen då flera avvikelser redan har observerats. Grundskolenämnden prognostiserar att bedömningen vid årets slut kan bli godtagbar. Samhällsbyggnadsnämndens prognos för året är god trots att flera avvikelser har rapporteras. Hållbar samhällsutveckling Bedömningen är att arbetet inom Hållbar samhällsutveckling för samtliga nämnder i huvudsak löper enligt plan och bedömningen är att inga betydande avvikelser kommer att ske under året. Få nya mätningar har genomförts och därför kommer analyser av resultat och förslag på prioriteringar och åtgärder finnas med i nästa delårsrapport. Attraktiv arbetsgivare Inom målet Attraktiv arbetsgivare pågår arbetet enligt plan. Nya resultat avseende måtten hämtade från medarbetarenkäten kommer att redovisas och analyseras i delårsrapport 2. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år. Arbetet med det generella uppdraget Kommunens vision Huddinges vision är att vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. I den nya varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast: mod, omtänksamhet, driv och mångfald. Syftet med kärnvärden är att tala om vad vi som kommun vill stå för och ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare pågår. Prognos för målet Attraktiv arbetsgivare är i dagsläget att målet uppnås. Sund ekonomi Kommunens resultat för helåret, exklusive exploatering, beräknas uppgå till 56 mnkr. Det budgeterade resultatet (67 mnkr) bedöms därmed inte klaras. Nämndernas mål för budgethållning bedöms sammantaget heller inte klaras. Effektiva processer Nämnderna redovisar i stort sett att läget är gott inom målet effektiva processer. Med få undantag rapporteras planerat arbete följa plan. Bedömningen är därför att arbetet med mål, uppdrag och åtaganden under effektiva processer till och med mars i allt väsentligt följt nämndernas planering. Måluppfyllelsen för året bör, utifrån gjorda åtaganden och satta etappmål bli god. Kommunstyrelsen vill dock flagga för att arbetet i sin helhet kan komma att bedömas som godtagbart om inte vissa nämnder ytterligare prioriterar processorientering. Sammanvägd bedömning Kommunens arbete med mål och uppdrag bedöms i allt väsentligt följa beslutad verksamhetsplanering. Bedömningen bygger i huvudsak på nämndernas redovisningar av arbetet med åtaganden och uppdrag och det samlade ekonomiska resultatet för kommunen. Få nya resultat gör att måluppfyllelsen är svårbedömd efter första kvartalet. Nämnderna har påbörjat arbetet med kommunens nya vision. Stort fokus ligger på att formulera vad visionen och kärnvärdena betyder för den egna verksamheten. I delårsrapporterna rapporteras att arbetet löper på enligt planeringen för året. Utbildningsnämnderna beskriver att det är viktigt att synkronisera det arbete som pågår med att ta fram en pedagogisk plattform med varumärkesarbetet och att det inneburit att tidplanen för implementeringsarbetet har flyttats fram något. 3

18 Hudd dinge kommuns mål och resultat Huddinge kommun har två övergripande mål: Nöjda invånare Hållbar samhällsutveckling Målet Nöjda invånare handlar om hur Huddinge kommun här och nu arbetar för att kommunens invånare får den levnadsmiljö, den service, det inflytandee i vardagen och det bemötande de har rätt till. Målet Hållbar samhällsutveckling handlar om att på lång sikt utveckla det geografiska samhället Huddinge påå ett ansvarsfullt och hållbart sätt vad avser miljö, boende, ar- bete, kunskap, folkhälsa och demokrati. Kommunens arbete för nöjda invånare tar avstamp i hud- tjänsterna. Satsningar och prioriteringar för en hållbar samhällsutveckling utvecklas med stöd av statistik om dingebornas upplevelser av kommunen och de kommunala faktiska förhållanden utifrån relevanta indikatorer. Till dessa två övergripande mål tillkommer tre strategiska mål: attraktiv arbetsgivare, sund ekonomi och effektiva processer. Framgång i detta arbete är nödvändigt för att de två övergripande målen ska kunna nås. Nöjda invånare Mål Mått Senaste mätresultat (föregå- parentes) ende mätning inom Kommentar Bra att leva och bo i Huddinge (1.1) Invånarnas betyg på hur de bedömer Huddinge som en plats att leva och bo på (index 1 100) Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid 60 (64) Kvinnor 62 (64) Män 58 (61) 66 (67) Område: Flemingsberg 50, 1 Sjödalen-Fullersta (jmf 2010)SCB Med- borgarundersökning God kommunal verksamhet (1.2) Invånarnas betyg på hur de bedömer de kommunala verksamheternaa (index 1 100) ) - Bemötande/tillgänglighet - Gator och vägar - Fritid Idrott - Fritid Kultur 57 (55) Kvinnor 60 (55) Män 55 (56) Område: Flemingsberg 49, Vårby (jmf 2010)SCB Med- borgarundersökning För alla områdesuppdelade mått redovisas de geografiska områdenaa med lägsta och högsta värdet. 1 F 4

19 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Kommentar Andel föräldrar nöjda med sitt barns förskola Andel elever nöjda med grundskolan Andel elever nöjda med gymnasieskolan Andel elever nöjda med grundvux i egen regi Andel brukare nöjda med äldreomsorgen Brukare nöjda med socialnämndens verksamheter (index 1 100) 91 Flickor 91 Pojkar 90 Tidigaredel: 89 (90) Flickor 89 (92) Pojkar 89 (88) Senaredel: 74 (77) Flickor 75 (80) Pojkar 74 (76) 82 (83) Flickor 83 (86) Pojkar 82 (81) 88 (77) Kvinnor 88 (77) Män 91 (80) 84 Kvinnor 83 Män 86 Ranking i länet 11/26 84 (78) Kvinnor 83 (82) Män 83 (77) (jmf ), kommunal och enskild verksamhet. BUF egen undersökning (jmf ), kommunala grundskolor. BUF egen undersökning (jmf ), kommunala gymnasieskolor. BUF egen undersökning (jmf ), BUF egen undersökning Socialstyrelsen 2012 SÄF egen undersökning Inflytande i vardagen (1.3) Invånarnas betyg på hur de bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut (index 1 100) 43 (44) Kvinnor 45 (45) Män 40 (45) Område: Flemingsberg 33, Stuvsta-Snättringe (jmf 2010)SCB Medborgarundersökning Valfrihet (1.4) Andelen hos annan utförare: - förskolebarn - grundskoleelever - gymnasieelever - hemtjänsttagare Intern avstämning Hösten Mars Andel som fått sitt förstahandsval: - förskolan (kommunala och fristående) 59 1/1-31/3 - kommunala grundskolor - gymnasiet Antagningen HT12 Antagningen HT12 Likvärdig behandling (1.5) Andel brukare som upplever sig diskriminerade i kontakt med - Socialnämndens verksamheter Totalt 7 (4,8) Kvinnor 9 (3) Män 4 (5) 2012 SÄF egen undersökning - Äldreomsorgen Totalt 2,5 % Kvinnor 2 Män SÄF egen undersökning Antal anmälningar om kränkande behandling till Barn och elevombudet Skolinspektionen Bedömning I delårsrapport 1 finns få uppdaterade resultat. Flera mätningar är inplanerade senare under året. Medborgarundersökningen genomförs under våren och resultaten levereras strax före sommaren. Fokus för bedömning ligger därför på nämndernas redovisning av avvikelser från planerad verksamhet, uppdrag och åtaganden under målet. Den samlade bedömningen för målet Nöjda invånare, sett till det som rapporterats av nämnderna, är att arbetet till stor del löper enligt plan. Det 5

20 råder dock en osäkerhet kring bedömningen då flera avvikelser redan har observerats. Grundskolenämnden prognostiserar att bedömningen vid årets slut kan bli godtagbar. Samhällsbyggnadsnämndens prognos för året är god trots att flera avvikelser har rapporteras. Bra att leva och bo i Huddinge Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Miljönämnden meddelar att åtgärdsprogrammet för bebyggelse som är störd av trafikbuller är försenad på grund av utdragen upphandling. Ett avtal är dock nära förestående. Samhällsbyggnadsnämnden rapporterar en del avvikelser. De trygghetsskapandeåtgärderna i Vårby Haga kommer bli dyrare än enligt tidigare beräkningar på grund av pågående detaljplanearbete för bostadsbebyggelse i Solhagaparken. Ytan för park blir mindre och kvaliteten på utformningen måste därmed höjas vilket medför extra kostnader. En annan del i handlingsplanen för Vårby Haga är utbyggnad av strandpromenad utmed Albysjön. Det har framkommit att kraven på en strandpromenad är högre än de krav som legat till grund för den kostnadsbedömning som gjordes i samband med framtagandet av handlingsplanen. Under året kommer därför ett bättre beslutsunderlag för bedömningen av kostnader och genomförbarhet att tas fram, detta innebär en avvikelse i förhållande till handlingsplanen. Arbetet med trimningsåtgärder i Kungens kurva är försenat. En av vägvisningsportalerna behöver placeras på en gata där fastighetsägaren hittills inte gett sitt medgivande vilket försenat arbetet. De flesta planprojekt avviker mer eller mindre från projektplanen. En betydande avvikelse noteras för ny detaljplan för Norra Länna. Synpunkterna under plansamrådet föranleder behov av arkeologisk utredning och hantering av markavvattningsförbudet. Utöver detta har Trafikverkets beslut att återkalla begäran om fastställelse av arbetsplanerna för Södertörnsleden från regeringen och att göra om hela planeringen vilket påverkar nämndens arbete. Kommunstyrelsen rapporterar att det är oklart om en fördjupad trygghetskartläggning i Skogås kommer att genomföras. Det är osäkert om bostadsföretagen avser att delta vilket är en förutsättning för en bra process och genomförande av åtgärder utifrån resultatet. En dialog mellan kommunen och bostadsföretagen pågår. God kommunal verksamhet Arbetet löper enligt plan. Grundskolenämnden redovisar nya mätresultat. Andelen nöjda elever i grundskolan, framförallt i senaredelen minskar. Gymnasienämnden redovisar nya mätresultat för 2012/13. När det gäller elevernas nöjdhet med skolans verksamhet så ligger den på samma nivå som vid fjolårets mätning, men det är skillnad mellan skolorna. Inflytande i vardagen Arbetet löper enligt plan. Inga avvikelser har rapporterats. Valfrihet Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Förskolenämnden rapporterar att det under årets första månader har varit svårigheter med att erbjuda förskoleplatser och platser i familjedaghem. Grundskolenämnden rapporterar att man redan nu kan konstatera att minst 235 barn inte kommer att få börja på den skola de önskat. Det är fler än 2012 då 180 barn inte fick börja i önskad skola. Likvärdig behandling Arbetet löper enligt plan. Inga avvikelser har rapporterats. 6

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

2014/1005.181. Delårsrapport per 31 augusti 2014 för Huddinge kommun

2014/1005.181. Delårsrapport per 31 augusti 2014 för Huddinge kommun 2014/1005.181 Delårsrapport per 31 augusti 2014 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning SEPTEMBER 2014 Innehåll Bedömning och prognos för kommunens arbete... 3 Kommunens vision... 4 Huddinge kommuns

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 juli 2013

Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 19 augusti 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan Kommunfullmäktige i Huddinge 10 december 2012 2012-12- l O Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Årsredovisning för Huddinge kommun 2014

Årsredovisning för Huddinge kommun 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/1343.181 1 (12) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Innehåll. Förord 4 Huddinges styrmodell 5 Huddinges vision och kärnvärden 6 Fem år i sammandrag 6

Innehåll. Förord 4 Huddinges styrmodell 5 Huddinges vision och kärnvärden 6 Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2014 Huddinge kommun satsar på att tillgängliggöra årsredovisningen 2014 i form av en webbplats. Där finns fler redaktionella texter samt filmer, utöver innehållet i denna trycksak. Se huddinge.se/arsredovisning2014

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Delårsrapport per 31 mars 2015 för Huddinge kommun

Delårsrapport per 31 mars 2015 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 11 maj 2015 KS 2015/376.181 1 (8) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Delårsrapport

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Avstämningsärende nämndernas verksamhetsplaner 2015

Avstämningsärende nämndernas verksamhetsplaner 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 december 2014 Rev. 8 december 2014 KS 2014/860.182 1 (15) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag 1. Lösningen på parkeringsproblemen Bengt Nilsson har lämnat in ett

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Huge Fastigheter AB april 2010

Huge Fastigheter AB april 2010 Åsa Hedenberg VD Uppsalahem AB (2001-2010) AP Fastigheter AB, Hiby, SEB Fastighetsförvaltning, Skanska Diverse styrelseuppdrag Husbyggnadsvaror HBV förening, vice ordf. Fastigo Byggherrarna Stockholms

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100)) Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Kolada N01951. Det är ett positivt flyttningsnetto som gör att befolkningen ökar i Falun.

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer