Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 6 Paragraf Diarienummer KS-/ Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1Delårsrapport och helårsprognos per 31 mars, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings reviderade tjänsteutlåtande daterat den 15 maj, godkänns. 2. Socialnämndens budget utökas med tkr för att utöka projektet 100 Huddingejobb. Tillägget är ettårigt och kommunens budgeterade resultat minskas med motsvarande belopp. 3. Samhällsbyggnadsnämnden medges ett uttag av tidigare års överskott med tkr för utveckling av kommunens lokala centra. 4. Samhällsbyggnadsnämndens budget utökas med tkr för underhåll av gator och vägar. Tillägget är ettårigt och kommunens budgeterade resultat minskas med motsvarande belopp. 5. Grundskolenämndens investeringsbudget för utökas med tkr för inventarier samt för att stödja utbyggnad av IT på skolorna. 6. Gymnasienämndens investeringsbudget för utökas med tkr för inköp av digitala lärverktyg för undervisning. 7. Äldreomsorgsnämndens investeringsbudget för utökas med tkr för fasta trygghetslarm i servicehus och andra särskilda boenden för äldre tkr omfördelas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnderna och avser underhållskostnader som tagits över för de kommunala förskolor och skolor som har en annan hyresvärd än Huge fastigheter AB tkr omfördelas från finansförvaltningen till samhällsbyggnadsnämnden för förändrade kapitalkostnader avseende investeringar i samhällsbyggnadsprojekt och gator tkr omfördelas från samhällsbyggnadsnämnden till finansförvaltningen för förändrade kapitalkostnader avseende investeringar i lantegendom tkr omfördelas från finansförvaltningen till kommunstyrelsen för förändrade kapitalkostnader avseende investeringar i samhällsbyggnadsprojekt och gator. 12. Nämnder med underskott uppmanas att vidta åtgärder för att förbättra årets resultat. Sammanfattning I delårsrapporten har nämnderna lämnat lägesrapporter utifrån mål, uppdrag och ekonomi i nämndernas verksamhetsplaner.utfallet per mars är positivt med 95 mnkr (exklusive exploatering +76 mnkr), ett plus mot periodens budget med 37 mnkr. Årets första prognos visar totalt ett helårsresultat på plus 109 mnkr (exklusive exploateringsvinster +56 mnkr). Resultatet redovisas före beslut om budgettillägg för nämnderna. Det innebär en resultatmarginal på 1,2 procent och en negativ avvikelse mot det budgeterade målet med 11 mnkr.verksamhetens nettokostnader beräknas överstiga budget och med 42 mnkr. Det största underskottet kommer från nämnderna (-34 mnkr). Även exploatering visar minus (-22 mnkr) medan avskrivningar visar

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG plus (4 mnkr). För skatter och utjämning väntas ett plus (20 mnkr) till följd av ett ökat skatteunderlag. Finansnettot beräknas ge ett underskott (-11 mnkr) främst till följd av sänkt diskonteringsränta. Socialnämndens budget föreslås utökas med 2 mnkr för att utöka projektet 100 Huddingejobb. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få en ytterligare förstärkning med 6 mnkr för att fortsätta att åtgärda eftersläpning i underhåll av vägar och gatubelysning. Tillskotten finansieras av en lägre budgeterad resultatnivå för kommunen och årets budgeterade resultat enligt det ekonomiska målet blir då plus 58,5 mnkr (exklusive exploateringsvinster). Kommunens arbete med mål och uppdrag bedöms i allt väsentligt följa beslutad verksamhetsplanering. Bedömningen bygger i huvudsak på nämndernas redovisningar av arbetet med åtaganden och uppdrag och det samlade ekonomiska resultatet för kommunen. Få nya resultat gör att måluppfyllelsen är svårbedömd efter första kvartalet. Överläggning I ärendet yttrar sig Emil Högberg (S), Birgitta Ljund (MP), Jelena Drenjanin (M), Ann-Marie Högberg (S), Mats Öberg, ekonomichef, Daniel Dronjak Nordqvist (M), Britt Björneke (V) samt Christina Eklund (M). Härefter förklaras överläggninen avslutad. Protokollsanteckningar Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V) anmäler protokollsanteckningar.

3 Huddinge kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 6: Delårsrapport per 31 mars för Huddinge kommun Av rapporten framgår att det, av lätt insedda skäl, inte finns så många uppdaterade resultat för den tidsperiod som den omfattar. Enligt rapporten är ändå den samlade bedömningen att arbetet till stor del löper enligt plan. Det är svårt att på aggregerad nivå invända mot den bedömningen. Ändå finns det under årets tre första månader noterbara misslyckanden på två för kommunen centrala områden. För det första har kommunen inte någon gång under den tid som delårsrapporten omfattar klarat av att uppfylla de krav som skollagen ställer på oss gällande erbjudanden om plats i förskolan. Ett stort antal familjer har fått besked om att de inte får någon plats i förskolan trots att de har stått i kö mer än fyra månader. För det andra står det i rapporten att det minst är 235 barn som inte kommer att få börja på den skola som de önskar. Nu vet vi att det i själva verket är ännu fler och att det är många familjer som är förtvivlade inför hösten och som inte vet hur de ska få ihop sin vardag med långa resor till sina barns skola. När mål och budget för fastställdes hade Socialdemokraterna ett annat förslag. Bland annat ville vi göra större satsningar än den borgerliga majoriteten på kommunala anställningar för arbetslösa försörjningsstödstagare. De fortsatt höga kostnaderna för försörjningsstöd indikerar att dessa satsningar hade varit angelägna. De nämnder som prognostiserar underskott gör det på grund av högre kostnader för vinterservice, fler inskrivna barn i förskolan respektive försörjningsstöd. Det är inte rimligt att dessa nämnder ska göra stora nedskärningar i annan verksamhet för att hämta hem dessa troliga underskott. Mot den bakgrunden blir kommunstyrelsens krav på åtgärder för att förbättra årets resultat inte helt lätt att förhålla sig till. Om det under året kommer en återbetalning av försäkringspremier från AFA försäkringar förväntar vi oss att det återkommer ett ärende till kommunstyrelsen och fullmäktige om hur dessa pengar i sådana fall ska användas. Vi ser bland annat ytterligare behov inom området underhåll av gator och vägar samt i framtagandet av fler gång- och cykelvägar. Emil Högberg Socialdemokraterna

4

5 Huddinge kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING o o Ärende 6: Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun (KF) Delårsrapporten innehåller tämligen få uppdaterade resultat, men vi vill ändå mycket kort kommentera några oroande tecken. INVESTERINGAR Redan nu noteras en tämligen stor avvikelse gällande exploateringar (s 15). Det står att Södertörnsleden har lyfts ut eftersom projektet skjutits upp och att kommunen ska få tillbaka 55 mnkr som tidigare betalats ut till Trafikverket. Vi har ställt frågor om detta, men vi har fortfarande inte fått veta om det blir med ränta, eller om kommunen lånat ut 55 mnkr gratis? PERSONAL Vi har noterat att kostnaderna för inhyrd personal/konsulter ökar kontinuerligt. Vi ställer oss frågande till detta och vill gärna se en redovisning och analys. o o IT Vi har försökt följa och förstå de investeringar som det kontinuerligt berättas om avseende IT, men vi har flera frågor som förblivit obesvarade under lång tid. GRUNDSKOLA På grundskolan finns fortsatt oroväckande områden. Skillnaderna mellan olika skolor i kommunen är stor och oacceptabel enligt oss. Alla barn har rätt att få med sig de verktyg som de behöver för att kunna gå vidare till gymnasiet. FÖRSKOLA Här noteras fortsatta problem med brist på förskoleplatser och familjedaghem. Läget i Vistabergsområdet ser ut att bli riktigt svårt till hösten, där det saknas drygt 100 platser. ÄLDREOMSORG Från äldreomsorgsförvaltningen presenteras det hur man ska spara miljonbelopp inom den kommunala hemtjänsten, samtidigt som den sägs ska kunna bli mer attraktiv. Vi ställer oss mycket frågande inför att denna ekvation går ihop. För Miljöpartiet de Gröna Marica Lindblad

6 PROTOKOLLSANTECKNING Kommunstyrelsen Ärende 6: Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun Vi konstaterar med tillfredsställelse att majoriteten har insett att det behövs förstärkningar till socialnämnden för insatser för att få fler i arbete. Vi föreslog redan i vårt budgetförslag att det skulle anslås mer resurser till detta arbete men från majoriteten påtalades då att förvaltningen inte skulle orka med det. Vi vill därutöver peka på några områden som borde resultera i att man överväger att vidta åtgärder. Under målet nöjda invånare kan konstateras att en minskad andel brukare är nöjda med grundskolan och gymnasiet. Vidare har antalet brukare ökat som upplever sig diskriminerade i kontakten med socialnämndens verksamheter. Bra är där att förvaltningen kommer att göra en analys av varför särskilt kvinnor anser sig diskriminerade och ta fram förslag till åtgärder. Resultaten i elevenkäten visar att många elever inte är nöjda med sitt inflytande i sitt skolarbete samt att de inte får den arbetsro de behöver på lektionerna. Detta kan ju mycket väl vara effekten av den låga lärartätheten i skolorna. I gymnasienämnden är det ett stort problem med det minskade antalet elever vilket kan medföra en övertalighet bland lärarna. Detta kan i sin tur medföra att de elever som är i särskilt behov av stöd inte får det. Vi anser att man behöver utreda en särskild stödorganisation för dessa elever. Vi reflekterar även över öppettiderna på biblioteken och noterar där att öppettiderna i Vårby är lägre än i andra kommundelar. Biblioteken är viktiga för att öka läsförståelsen och för de ungdomar som inte deltar i föreningsaktiviteter. Därför är det anmärkningsvärt att inte öppettiderna i Vårby ligger i nivå med övriga kommundelar. För Vänsterpartiet Britt Björneke

7

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 15 maj KS / (7) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist Kommunstyrelsen Delårsrapport per 31 mars för Huddinge kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Delårsrapport och helårsprognos per 31 mars, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings reviderade tjänsteutlåtande daterat den 15 maj, godkänns. 2. Socialnämndens budget utökas med tkr för att utöka projektet 100 Huddingejobb. Tillägget är ettårigt och kommunens budgeterade resultat minskas med motsvarande belopp. 3. Samhällsbyggnadsnämnden medges ett uttag av tidigare års överskott med tkr för utveckling av kommunens lokala centra. 4. Samhällsbyggnadsnämndens budget utökas med tkr för underhåll av gator och vägar. Tillägget är ettårigt och kommunens budgeterade resultat minskas med motsvarande belopp. 5. Grundskolenämndens investeringsbudget för utökas med tkr för inventarier samt för att stödja utbyggnad av IT på skolorna. 6. Gymnasienämndens investeringsbudget för utökas med tkr för inköp av digitala lärverktyg för undervisning. 7. Äldreomsorgsnämndens investeringsbudget för utökas med tkr för fasta trygghetslarm i servicehus och andra särskilda boenden för äldre tkr omfördelas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnderna och avser underhållskostnader som tagits över för de kommunala förskolor och skolor som har en annan hyresvärd än Huge fastigheter AB tkr omfördelas från finansförvaltningen till samhällsbyggnadsnämnden för förändrade kapitalkostnader avseende investeringar i samhällsbyggnadsprojekt och gator tkr omfördelas från samhällsbyggnadsnämnden till finansförvaltningen för förändrade kapitalkostnader avseende investeringar i lantegendom. POSTADRESS BESÖKSADRESS Huddinge Kommun Kommunalvägen 28 Ekonomiavdelningen Huddinge kommun, Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

9 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS / (7) tkr omfördelas från finansförvaltningen till kommunstyrelsen för förändrade kapitalkostnader avseende investeringar i samhällsbyggnadsprojekt och gator. 12. Nämnder med underskott uppmanas att vidta åtgärder för att förbättra årets resultat. Sammanfattning I delårsrapporten har nämnderna lämnat lägesrapporter utifrån mål, uppdrag och ekonomi i nämndernas verksamhetsplaner. Utfallet per mars är positivt med 95 mnkr (exklusive exploatering +76 mnkr), ett plus mot periodens budget med 37 mnkr. Årets första prognos visar totalt ett helårsresultat på plus 109 mnkr (exklusive exploateringsvinster +56 mnkr). Resultatet redovisas före beslut om budgettillägg för nämnderna. Det innebär en resultatmarginal på 1,2 procent och en negativ avvikelse mot det budgeterade målet med 11 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas överstiga budget och med 42 mnkr. Det största underskottet kommer från nämnderna (-34 mnkr). Även exploatering visar minus (-22 mnkr) medan avskrivningar visar plus (4 mnkr). För skatter och utjämning väntas ett plus (20 mnkr) till följd av ett ökat skatteunderlag. Finansnettot beräknas ge ett underskott (-11 mnkr) främst till följd av sänkt diskonteringsränta. Socialnämndens budget föreslås utökas med 2 mnkr för att utöka projektet 100 Huddingejobb. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få en ytterligare förstärkning med 6 mnkr för att fortsätta att åtgärda eftersläpning i underhåll av vägar och gatubelysning. Tillskotten finansieras av en lägre budgeterad resultatnivå för kommunen och årets budgeterade resultat enligt det ekonomiska målet blir då plus 58,5 mnkr (exklusive exploateringsvinster). Kommunens arbete med mål och uppdrag bedöms i allt väsentligt följa beslutad verksamhetsplanering. Bedömningen bygger i huvudsak på nämndernas redovisningar av arbetet med åtaganden och uppdrag och det samlade ekonomiska resultatet för kommunen. Få nya resultat gör att måluppfyllelsen är svårbedömd efter första kvartalet. Förvaltningens synpunkter Mål och uppdrag Nöjda invånare I delårsrapport 1 finns få uppdaterade resultat. Flera mätningar är inplanerade senare under året. Medborgarundersökningen genomförs under våren och resultaten levereras strax före sommaren.

10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS / (7) Den samlade bedömningen för målet Nöjda invånare, sett till det som rapporterats av nämnderna, är att arbetet till stor del löper enligt plan. Det råder dock en osäkerhet kring bedömningen då flera avvikelser redan har observerats. Grundskolenämnden prognostiserar att bedömningen vid årets slut kan bli godtagbar. Samhällsbyggnadsnämndens prognos för året är god trots att flera avvikelser har rapporteras. Hållbar samhällsutveckling Bedömningen är att arbetet inom Hållbar samhällsutveckling för samtliga nämnder i huvudsak löper enligt plan och att inga betydande avvikelser kommer att ske under året. Få nya mätningar har genomförts och därför kommer analyser av resultat och förslag på prioriteringar och åtgärder finnas med i nästa delårsrapport. Attraktiv arbetsgivare Inom målet Attraktiv arbetsgivare pågår arbetet enligt plan. Nya resultat avseende måtten hämtade från medarbetarenkäten kommer att redovisas och analyseras i delårsrapport 2. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år. Arbetet med det generella uppdraget att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare pågår. Prognos för målet Attraktiv arbetsgivare är i dagsläget att målet uppnås. Sund ekonomi Kommunens resultat för helåret, exklusive exploatering, beräknas uppgå till 56 mnkr. Det budgeterade resultatet (67 mnkr) bedöms därmed inte klaras. Nämndernas mål för budgethållning bedöms sammantaget heller inte klaras. Effektiva processer Nämnderna redovisar i stort sett att läget är gott inom målet effektiva processer. Med få undantag rapporteras planerat arbete följa plan. Bedömningen är därför att arbetet med mål, uppdrag och åtaganden under effektiva processer till och med mars i allt väsentligt följt nämndernas planering. Måluppfyllelsen för året bör, utifrån gjorda åtaganden och satta etappmål bli god. Kommunstyrelsen vill dock flagga för att arbetet i sin helhet kan komma att bedömas som godtagbart om inte vissa nämnder ytterligare prioriterar processorientering. Samlad bedömning Kommunens arbete med mål och uppdrag bedöms i allt väsentligt följa beslutad verksamhetsplanering. Bedömningen bygger i huvudsak på nämndernas redovisningar av arbetet med åtaganden och uppdrag och det

11 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS / (7) samlade ekonomiska resultatet för kommunen. Få nya resultat gör att måluppfyllelsen är svårbedömd efter första kvartalet. Ekonomi Utfallet per mars är positivt med 95 mnkr (exklusive exploatering +76 mnkr), ett plus mot periodens budget med 37 mnkr. Årets första prognos visar totalt ett helårsresultat på plus 109 mnkr (exklusive exploateringsvinster +56 mnkr). Resultatet redovisas före beslut om budgettillägg för nämnderna. Det innebär en resultatmarginal på 1,2 procent och en negativ avvikelse mot det budgeterade målet med 11 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas överstiga budget och med 42 mnkr. Det största underskottet kommer från nämnderna (-34 mnkr). Även exploatering visar minus (-22 mnkr) medan avskrivningar visar plus (4 mnkr). För skatter och utjämning väntas ett plus (20 mnkr) till följd av ett ökat skatteunderlag. Finansnettot beräknas ge ett underskott (-11 mnkr) främst till följd av sänkt diskonteringsränta (med 0,75 procentenheter). Av nämnderna är det främst samhällsbyggnadsnämnden som prognostiserar ett stort underskott (-26 mnkr) på grund av höga kostnader för vinterservice. Socialnämndens prognostiserade underskott (-9 mnkr) förklaras av underskott för försörjningsstöd och ökade kostnader för externa köp. Även förskolenämnden uppvisar minus (-8 mnkr). Vilket beror på att antalet helårsinskrivna barn väntas bli 66 fler än vad nämnden fått medel för. Gymnasienämndens prognos visar plus (5 mnkr) eftersom den volymersättning som nämnden fått i anslag för antalet gymnasie- och särskoleelever överstiger det faktiska antalet elever som studerar. Äldreomsorgsnämndens prognostiserade överskott (2 mnkr) är en följd av ökade intäkter från externa försäljningar av platser samt externa köp av hemtjänsttimmar. Kommunstyrelsens plusresultat (2 mnkr) är en följd av vakanta tjänster. Övriga nämnder räknar med nollresultat. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska nämnd med beräknade underskott för året vidta åtgärder för att undvika detta. Det är av stor vikt att nämnder med prognoser som visar på underskott vidtar åtgärder för att förbättra årets resultat. För kommunen totalt är bedömningen att balanskravet kommer att uppnås men att resultatet mot det budgeterade målet väntas avvika negativt med 11 mnkr. En faktor som kan förbättra kommunens resultat är att premier för avtalsförsäkringar (avseende åren ) kan komma att återbetalas till kommunerna (i likhet med vad som skedde 2012). Det är dock inte klart om AFA Försäkrings styrelse kommer att fatta ett sådant beslut. Något belopp har därför inte inräknats i prognosen för helåret.

12 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS / (7) Socialnämndens budget föreslås utökas med 2 mnkr för att utöka projektet 100 Huddingejobb. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få en ytterligare förstärkning med 6 mnkr för att fortsätta att åtgärda eftersläpning i underhåll av vägar och gatubelysning. Tillskotten finansieras av en lägre budgeterad resultatnivå för kommunen och årets budgeterade resultat enligt det ekonomiska målet blir då plus 58,5 mnkr (exklusive exploateringsvinster). Budgetjusteringar 100 Huddingejobb socialnämnden I årets budget har socialnämnden fått 4 mnkr för att genom projektet 100 Huddingejobb ge fler möjlighet till sysselsättning. Resultaten av insatserna är goda och i delårsrapporten föreslås att ambitionen utökas med 50 platser och att socialnämndens budget därför utökas med ytterligare 2 mnkr. I Mål och budget för 2014 föreslås en motsvarande ökad ambition även nästa år med totalt 150 jobb. För att lyckas med satsningen är det viktigt att alla nämnder och förvaltningar medverkar i att tillhandahålla arbetsplatser. Utnyttja tidigare års överskott samhällsbyggnadsnämnden I kommunplanen för 2012 fick samhällsbyggnadsnämnden godkänt av kommunfullmäktige att använda 1 mnkr av balanserat överskott för att arbeta med projektet lokala centra. Projektet avsåg att påbörja ett samlat arbete för att utveckla Huddinge med basen i stationslägena utmed pendeltåg och tunnelbana och att i första hand rikta uppmärksamheten mot områdena vid och kring Stuvsta centrum, Segeltorp, Trångsund och Skogås. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar i sin delårsrapport att arbetet delvis påbörjades under 2012, men har av resursskäl inte kunnat ske med full kraft. Arbetet med bland annat Huddinge centrum och studier i Stuvsta centrumprojekt samt deltagande i översiktsplanearbetet har gjort att andra delar av projektet kan genomföras först under. Nämnden begär därför att även för få använda 1 mnkr av balanserat överskott för utveckling av kommunens lokala centra. För att fullfölja det påbörjade arbetet föreslår kommunstyrelsens förvaltning att samhällsbyggnadsnämndens begäran att använda 1 mnkr av balanserat överskott på 6,3 mnkr för utveckling av lokala centra under godkänns. Underhåll av gator och vägar - samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden har fått särskilda förstärkningar med 23 mnkr under perioden för att bland annat åtgärda eftersläpning i underhåll av vägar och gatubelysning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får ett ytterligare tillskott i budget med 6 mnkr för att fortsätta arbetet med att åtgärda eftersläpning i underhåll. Tillskottet finansieras av en lägre budgeterad resultatnivå för kommunen.

13 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS / (7) Investering grundskolenämnden Grundskolenämnden bedömer i sin delårsrapport att nämnden har ett utökat investeringsbehov på 6 mnkr i år. Kommunstyrelsens förvaltning och barnoch utbildningsförvaltningen har stämt av nämndens investeringsbudget och investeringsbehovet för inventarier i nya paviljonger vid Vistaskolan och Utsäljeskolan på 1,3 mnkr är tillförda grundskolenämnden i kommunplanen för. För fortsatt digitalisering av skolan samt övriga inventarieinköp medför därutöver ett utökat investeringsbehov med 4,7 mnkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att grundskolenämndens investeringsbudget utökas med 4,7 mnkr. Investering gymnasienämnden Gymnasienämnden bedömer att nämnden har ett utökat investeringsbehov på 4,5 mnkr i år. Det ökade behovet avser främst inköp av läsplattor och datorer samt mindre ombyggnationer av lokaler. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att gymnasienämndens investeringsbudget utökas med begärt belopp. Investering äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämnden har fattat beslut (AN-2012/ ) om en utbytesplan för trygghetslarm i särskilda boenden och servicehus. Det handlar om att byta från trygghetstelefoner som kommunicerar (trådlöst) via mobiltelefoninätet till ett digitalt trygghetslarm i ett eget (trådbundet) nät, vilket bland annat medför även larmkedjan kortas och personalen tar emot larm direkt, utan koppling via larmcentral. För att genomföra utbytesplanen begär äldreomsorgsnämnden att investeringsbudgeten utökas med 3,5 mnkr för. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att äldreomsorgsnämndens investeringsbudget utökas med begärt belopp. Omfördelning av budget mellan nämnder Ansvaret för underhållskostnader/felanmälan för de förskolor och skolor som har privata fastighetsägare är överfört från kommunstyrelsen till utbildningsnämnderna. Kommunstyrelsens budget för underhållskostnader är 270 tkr och ska omfördelas till utbildningsnämnderna. Förskolenämnden beskriver i sin delårsrapport att utrymmet motsvarar hälften av kostnaderna för ett långvarigt eftersatt renoveringsbehov vid bland annat förskolorna Linnean och Apelsinen som hyrs av HSB. Förskolenämnden föreslår därför att budgeten för underhållskostnader/felanmälan hos privata fastighetsägare höjs från nuvarande 87 kr/kvm till 175 kr/kvm och totalt 420 tkr per år. Det motsvarar det belopp som är Huge Fastigheter AB:s underhållsschablon för övriga kommunala förskoleverksamheter. Kommunstyrelsens förvaltning att förslår att kommunstyrelsens budgetutrymme på 270 tkr tillförs utbildningsnämnderna (förskolenämnden 210 tkr, grundskolenämnden 23 tkr,

14 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS / (7) gymnasienämnden 37 tkr) och att övriga förändringar får prioriteras av berörda nämnder. För kapitalkostnader till samhällsbyggnadsprojekt, investeringar i gator och vägar samt lantegendomar som görs av samhällsbyggnadsnämnden eller av kommunstyrelsen får dessa nämnder full kompensation i budget. Samhällsbyggnadsnämndens kostnader beräknas i delårsrapporten öka med tkr för investeringar i samhällsbyggnadsprojekt samt gator och minska med 933 tkr för investeringar i lantegendom. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att dessa medel tillförs samhällsbyggnadsnämnden och finansieras med en omfördelning från finansförvaltningens budget för kapitaltjänstintäkter. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Ralph Strandqvist Budgetansvarig Bilagor 1. Delårsrapport per 31 mars 2. Kommunfullmäktiges generella och riktade uppdrag 3. Samhällsbyggnadsprojekt 4. Finansiell riskrapport 5. Nämndernas ärenden

15 / Delårsrapport per mars för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ MAJ

16 Innehåll Bedömning och prognos för kommunens arbete... 3 Kommunens vision... 3 Huddinge kommuns mål och resultat... 4 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 7 Attraktiv arbetsgivare... 9 Sund ekonomi Effektiva processer Ekonomi Intern kontroll Bolagen... 18

17 Bedömning och prognos för kommunens arbete Nöjda invånare I delårsrapport 1 finns få uppdaterade resultat. Flera mätningar är inplanerade senare under året. Medborgarundersökningen genomförs under våren och resultaten levereras strax före sommaren. Fokus för bedömning ligger därför på nämndernas redovisning av avvikelser från planerad verksamhet, uppdrag och åtaganden. Den samlade bedömningen för målet Nöjda invånare, sett till det som rapporterats av nämnderna, är att arbetet till stor del löper enligt plan. Det råder dock en osäkerhet kring bedömningen då flera avvikelser redan har observerats. Grundskolenämnden prognostiserar att bedömningen vid årets slut kan bli godtagbar. Samhällsbyggnadsnämndens prognos för året är god trots att flera avvikelser har rapporteras. Hållbar samhällsutveckling Bedömningen är att arbetet inom Hållbar samhällsutveckling för samtliga nämnder i huvudsak löper enligt plan och bedömningen är att inga betydande avvikelser kommer att ske under året. Få nya mätningar har genomförts och därför kommer analyser av resultat och förslag på prioriteringar och åtgärder finnas med i nästa delårsrapport. Attraktiv arbetsgivare Inom målet Attraktiv arbetsgivare pågår arbetet enligt plan. Nya resultat avseende måtten hämtade från medarbetarenkäten kommer att redovisas och analyseras i delårsrapport 2. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år. Arbetet med det generella uppdraget Kommunens vision Huddinges vision är att vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. I den nya varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast: mod, omtänksamhet, driv och mångfald. Syftet med kärnvärden är att tala om vad vi som kommun vill stå för och ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare pågår. Prognos för målet Attraktiv arbetsgivare är i dagsläget att målet uppnås. Sund ekonomi Kommunens resultat för helåret, exklusive exploatering, beräknas uppgå till 56 mnkr. Det budgeterade resultatet (67 mnkr) bedöms därmed inte klaras. Nämndernas mål för budgethållning bedöms sammantaget heller inte klaras. Effektiva processer Nämnderna redovisar i stort sett att läget är gott inom målet effektiva processer. Med få undantag rapporteras planerat arbete följa plan. Bedömningen är därför att arbetet med mål, uppdrag och åtaganden under effektiva processer till och med mars i allt väsentligt följt nämndernas planering. Måluppfyllelsen för året bör, utifrån gjorda åtaganden och satta etappmål bli god. Kommunstyrelsen vill dock flagga för att arbetet i sin helhet kan komma att bedömas som godtagbart om inte vissa nämnder ytterligare prioriterar processorientering. Sammanvägd bedömning Kommunens arbete med mål och uppdrag bedöms i allt väsentligt följa beslutad verksamhetsplanering. Bedömningen bygger i huvudsak på nämndernas redovisningar av arbetet med åtaganden och uppdrag och det samlade ekonomiska resultatet för kommunen. Få nya resultat gör att måluppfyllelsen är svårbedömd efter första kvartalet. Nämnderna har påbörjat arbetet med kommunens nya vision. Stort fokus ligger på att formulera vad visionen och kärnvärdena betyder för den egna verksamheten. I delårsrapporterna rapporteras att arbetet löper på enligt planeringen för året. Utbildningsnämnderna beskriver att det är viktigt att synkronisera det arbete som pågår med att ta fram en pedagogisk plattform med varumärkesarbetet och att det inneburit att tidplanen för implementeringsarbetet har flyttats fram något. 3

18 Hudd dinge kommuns mål och resultat Huddinge kommun har två övergripande mål: Nöjda invånare Hållbar samhällsutveckling Målet Nöjda invånare handlar om hur Huddinge kommun här och nu arbetar för att kommunens invånare får den levnadsmiljö, den service, det inflytandee i vardagen och det bemötande de har rätt till. Målet Hållbar samhällsutveckling handlar om att på lång sikt utveckla det geografiska samhället Huddinge påå ett ansvarsfullt och hållbart sätt vad avser miljö, boende, ar- bete, kunskap, folkhälsa och demokrati. Kommunens arbete för nöjda invånare tar avstamp i hud- tjänsterna. Satsningar och prioriteringar för en hållbar samhällsutveckling utvecklas med stöd av statistik om dingebornas upplevelser av kommunen och de kommunala faktiska förhållanden utifrån relevanta indikatorer. Till dessa två övergripande mål tillkommer tre strategiska mål: attraktiv arbetsgivare, sund ekonomi och effektiva processer. Framgång i detta arbete är nödvändigt för att de två övergripande målen ska kunna nås. Nöjda invånare Mål Mått Senaste mätresultat (föregå- parentes) ende mätning inom Kommentar Bra att leva och bo i Huddinge (1.1) Invånarnas betyg på hur de bedömer Huddinge som en plats att leva och bo på (index 1 100) Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid 60 (64) Kvinnor 62 (64) Män 58 (61) 66 (67) Område: Flemingsberg 50, 1 Sjödalen-Fullersta (jmf 2010)SCB Med- borgarundersökning God kommunal verksamhet (1.2) Invånarnas betyg på hur de bedömer de kommunala verksamheternaa (index 1 100) ) - Bemötande/tillgänglighet - Gator och vägar - Fritid Idrott - Fritid Kultur 57 (55) Kvinnor 60 (55) Män 55 (56) Område: Flemingsberg 49, Vårby (jmf 2010)SCB Med- borgarundersökning För alla områdesuppdelade mått redovisas de geografiska områdenaa med lägsta och högsta värdet. 1 F 4

19 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Kommentar Andel föräldrar nöjda med sitt barns förskola Andel elever nöjda med grundskolan Andel elever nöjda med gymnasieskolan Andel elever nöjda med grundvux i egen regi Andel brukare nöjda med äldreomsorgen Brukare nöjda med socialnämndens verksamheter (index 1 100) 91 Flickor 91 Pojkar 90 Tidigaredel: 89 (90) Flickor 89 (92) Pojkar 89 (88) Senaredel: 74 (77) Flickor 75 (80) Pojkar 74 (76) 82 (83) Flickor 83 (86) Pojkar 82 (81) 88 (77) Kvinnor 88 (77) Män 91 (80) 84 Kvinnor 83 Män 86 Ranking i länet 11/26 84 (78) Kvinnor 83 (82) Män 83 (77) (jmf ), kommunal och enskild verksamhet. BUF egen undersökning (jmf ), kommunala grundskolor. BUF egen undersökning (jmf ), kommunala gymnasieskolor. BUF egen undersökning (jmf ), BUF egen undersökning Socialstyrelsen 2012 SÄF egen undersökning Inflytande i vardagen (1.3) Invånarnas betyg på hur de bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut (index 1 100) 43 (44) Kvinnor 45 (45) Män 40 (45) Område: Flemingsberg 33, Stuvsta-Snättringe (jmf 2010)SCB Medborgarundersökning Valfrihet (1.4) Andelen hos annan utförare: - förskolebarn - grundskoleelever - gymnasieelever - hemtjänsttagare Intern avstämning Hösten Mars Andel som fått sitt förstahandsval: - förskolan (kommunala och fristående) 59 1/1-31/3 - kommunala grundskolor - gymnasiet Antagningen HT12 Antagningen HT12 Likvärdig behandling (1.5) Andel brukare som upplever sig diskriminerade i kontakt med - Socialnämndens verksamheter Totalt 7 (4,8) Kvinnor 9 (3) Män 4 (5) 2012 SÄF egen undersökning - Äldreomsorgen Totalt 2,5 % Kvinnor 2 Män SÄF egen undersökning Antal anmälningar om kränkande behandling till Barn och elevombudet Skolinspektionen Bedömning I delårsrapport 1 finns få uppdaterade resultat. Flera mätningar är inplanerade senare under året. Medborgarundersökningen genomförs under våren och resultaten levereras strax före sommaren. Fokus för bedömning ligger därför på nämndernas redovisning av avvikelser från planerad verksamhet, uppdrag och åtaganden under målet. Den samlade bedömningen för målet Nöjda invånare, sett till det som rapporterats av nämnderna, är att arbetet till stor del löper enligt plan. Det 5

20 råder dock en osäkerhet kring bedömningen då flera avvikelser redan har observerats. Grundskolenämnden prognostiserar att bedömningen vid årets slut kan bli godtagbar. Samhällsbyggnadsnämndens prognos för året är god trots att flera avvikelser har rapporteras. Bra att leva och bo i Huddinge Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Miljönämnden meddelar att åtgärdsprogrammet för bebyggelse som är störd av trafikbuller är försenad på grund av utdragen upphandling. Ett avtal är dock nära förestående. Samhällsbyggnadsnämnden rapporterar en del avvikelser. De trygghetsskapandeåtgärderna i Vårby Haga kommer bli dyrare än enligt tidigare beräkningar på grund av pågående detaljplanearbete för bostadsbebyggelse i Solhagaparken. Ytan för park blir mindre och kvaliteten på utformningen måste därmed höjas vilket medför extra kostnader. En annan del i handlingsplanen för Vårby Haga är utbyggnad av strandpromenad utmed Albysjön. Det har framkommit att kraven på en strandpromenad är högre än de krav som legat till grund för den kostnadsbedömning som gjordes i samband med framtagandet av handlingsplanen. Under året kommer därför ett bättre beslutsunderlag för bedömningen av kostnader och genomförbarhet att tas fram, detta innebär en avvikelse i förhållande till handlingsplanen. Arbetet med trimningsåtgärder i Kungens kurva är försenat. En av vägvisningsportalerna behöver placeras på en gata där fastighetsägaren hittills inte gett sitt medgivande vilket försenat arbetet. De flesta planprojekt avviker mer eller mindre från projektplanen. En betydande avvikelse noteras för ny detaljplan för Norra Länna. Synpunkterna under plansamrådet föranleder behov av arkeologisk utredning och hantering av markavvattningsförbudet. Utöver detta har Trafikverkets beslut att återkalla begäran om fastställelse av arbetsplanerna för Södertörnsleden från regeringen och att göra om hela planeringen vilket påverkar nämndens arbete. Kommunstyrelsen rapporterar att det är oklart om en fördjupad trygghetskartläggning i Skogås kommer att genomföras. Det är osäkert om bostadsföretagen avser att delta vilket är en förutsättning för en bra process och genomförande av åtgärder utifrån resultatet. En dialog mellan kommunen och bostadsföretagen pågår. God kommunal verksamhet Arbetet löper enligt plan. Grundskolenämnden redovisar nya mätresultat. Andelen nöjda elever i grundskolan, framförallt i senaredelen minskar. Gymnasienämnden redovisar nya mätresultat för 2012/13. När det gäller elevernas nöjdhet med skolans verksamhet så ligger den på samma nivå som vid fjolårets mätning, men det är skillnad mellan skolorna. Inflytande i vardagen Arbetet löper enligt plan. Inga avvikelser har rapporterats. Valfrihet Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Förskolenämnden rapporterar att det under årets första månader har varit svårigheter med att erbjuda förskoleplatser och platser i familjedaghem. Grundskolenämnden rapporterar att man redan nu kan konstatera att minst 235 barn inte kommer att få börja på den skola de önskat. Det är fler än 2012 då 180 barn inte fick börja i önskad skola. Likvärdig behandling Arbetet löper enligt plan. Inga avvikelser har rapporterats. 6

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Justering av budgetramar 2015

Justering av budgetramar 2015 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 5 Paragraf Diarienummer KS-2015/215.182 Justering av budgetramar 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

2013/ Delårsrapport per augusti 2013 för Huddinge kommun

2013/ Delårsrapport per augusti 2013 för Huddinge kommun 2013/398.181 Delårsrapport per augusti 2013 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning SEPTEMBER 2013 Innehåll Bedömning och prognos för kommunens arbete... 3 Kommunens vision... 4 Huddinge kommuns

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

2014/1005.181. Delårsrapport per 31 augusti 2014 för Huddinge kommun

2014/1005.181. Delårsrapport per 31 augusti 2014 för Huddinge kommun 2014/1005.181 Delårsrapport per 31 augusti 2014 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning SEPTEMBER 2014 Innehåll Bedömning och prognos för kommunens arbete... 3 Kommunens vision... 4 Huddinge kommuns

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan Kommunfullmäktige i Huddinge 10 december 2012 2012-12- l O Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport per 31 mars 2011

Delårsrapport per 31 mars 2011 Bilaga 1: KS 2010/439.182 Delårsrapport per 31 mars 2011 för Huddinge kommun Innehåll Delårsrapport 1 Innehåll 2 Bedömning och prognos för kommunens arbete 3 Kommunens vision 4 Kommunens profil 4 Mål för

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 juli 2013

Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 19 augusti 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen Granskning av delårsrapport 2015-08-31 Rapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-205/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE. DATUM DIARIENR SIDA 13 mars 2013 KS 2012/1040.181 2 (12)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE. DATUM DIARIENR SIDA 13 mars 2013 KS 2012/1040.181 2 (12) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 13 mars 2013 KS 2012/1040.181 1 (12) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Årsredovisning

Läs mer

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Årsredovisning för Huddinge kommun 2014

Årsredovisning för Huddinge kommun 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/1343.181 1 (12) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Årsredovisning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd Verksamhetsplan - Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Balanserad styrning modell för verksamhetsplanering... 3 2 Balanserad styrning i kommunen... 3 3 Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden... 4 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer