Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 6 Paragraf Diarienummer KS-/ Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1Delårsrapport och helårsprognos per 31 mars, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings reviderade tjänsteutlåtande daterat den 15 maj, godkänns. 2. Socialnämndens budget utökas med tkr för att utöka projektet 100 Huddingejobb. Tillägget är ettårigt och kommunens budgeterade resultat minskas med motsvarande belopp. 3. Samhällsbyggnadsnämnden medges ett uttag av tidigare års överskott med tkr för utveckling av kommunens lokala centra. 4. Samhällsbyggnadsnämndens budget utökas med tkr för underhåll av gator och vägar. Tillägget är ettårigt och kommunens budgeterade resultat minskas med motsvarande belopp. 5. Grundskolenämndens investeringsbudget för utökas med tkr för inventarier samt för att stödja utbyggnad av IT på skolorna. 6. Gymnasienämndens investeringsbudget för utökas med tkr för inköp av digitala lärverktyg för undervisning. 7. Äldreomsorgsnämndens investeringsbudget för utökas med tkr för fasta trygghetslarm i servicehus och andra särskilda boenden för äldre tkr omfördelas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnderna och avser underhållskostnader som tagits över för de kommunala förskolor och skolor som har en annan hyresvärd än Huge fastigheter AB tkr omfördelas från finansförvaltningen till samhällsbyggnadsnämnden för förändrade kapitalkostnader avseende investeringar i samhällsbyggnadsprojekt och gator tkr omfördelas från samhällsbyggnadsnämnden till finansförvaltningen för förändrade kapitalkostnader avseende investeringar i lantegendom tkr omfördelas från finansförvaltningen till kommunstyrelsen för förändrade kapitalkostnader avseende investeringar i samhällsbyggnadsprojekt och gator. 12. Nämnder med underskott uppmanas att vidta åtgärder för att förbättra årets resultat. Sammanfattning I delårsrapporten har nämnderna lämnat lägesrapporter utifrån mål, uppdrag och ekonomi i nämndernas verksamhetsplaner.utfallet per mars är positivt med 95 mnkr (exklusive exploatering +76 mnkr), ett plus mot periodens budget med 37 mnkr. Årets första prognos visar totalt ett helårsresultat på plus 109 mnkr (exklusive exploateringsvinster +56 mnkr). Resultatet redovisas före beslut om budgettillägg för nämnderna. Det innebär en resultatmarginal på 1,2 procent och en negativ avvikelse mot det budgeterade målet med 11 mnkr.verksamhetens nettokostnader beräknas överstiga budget och med 42 mnkr. Det största underskottet kommer från nämnderna (-34 mnkr). Även exploatering visar minus (-22 mnkr) medan avskrivningar visar

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG plus (4 mnkr). För skatter och utjämning väntas ett plus (20 mnkr) till följd av ett ökat skatteunderlag. Finansnettot beräknas ge ett underskott (-11 mnkr) främst till följd av sänkt diskonteringsränta. Socialnämndens budget föreslås utökas med 2 mnkr för att utöka projektet 100 Huddingejobb. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få en ytterligare förstärkning med 6 mnkr för att fortsätta att åtgärda eftersläpning i underhåll av vägar och gatubelysning. Tillskotten finansieras av en lägre budgeterad resultatnivå för kommunen och årets budgeterade resultat enligt det ekonomiska målet blir då plus 58,5 mnkr (exklusive exploateringsvinster). Kommunens arbete med mål och uppdrag bedöms i allt väsentligt följa beslutad verksamhetsplanering. Bedömningen bygger i huvudsak på nämndernas redovisningar av arbetet med åtaganden och uppdrag och det samlade ekonomiska resultatet för kommunen. Få nya resultat gör att måluppfyllelsen är svårbedömd efter första kvartalet. Överläggning I ärendet yttrar sig Emil Högberg (S), Birgitta Ljund (MP), Jelena Drenjanin (M), Ann-Marie Högberg (S), Mats Öberg, ekonomichef, Daniel Dronjak Nordqvist (M), Britt Björneke (V) samt Christina Eklund (M). Härefter förklaras överläggninen avslutad. Protokollsanteckningar Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V) anmäler protokollsanteckningar.

3 Huddinge kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 6: Delårsrapport per 31 mars för Huddinge kommun Av rapporten framgår att det, av lätt insedda skäl, inte finns så många uppdaterade resultat för den tidsperiod som den omfattar. Enligt rapporten är ändå den samlade bedömningen att arbetet till stor del löper enligt plan. Det är svårt att på aggregerad nivå invända mot den bedömningen. Ändå finns det under årets tre första månader noterbara misslyckanden på två för kommunen centrala områden. För det första har kommunen inte någon gång under den tid som delårsrapporten omfattar klarat av att uppfylla de krav som skollagen ställer på oss gällande erbjudanden om plats i förskolan. Ett stort antal familjer har fått besked om att de inte får någon plats i förskolan trots att de har stått i kö mer än fyra månader. För det andra står det i rapporten att det minst är 235 barn som inte kommer att få börja på den skola som de önskar. Nu vet vi att det i själva verket är ännu fler och att det är många familjer som är förtvivlade inför hösten och som inte vet hur de ska få ihop sin vardag med långa resor till sina barns skola. När mål och budget för fastställdes hade Socialdemokraterna ett annat förslag. Bland annat ville vi göra större satsningar än den borgerliga majoriteten på kommunala anställningar för arbetslösa försörjningsstödstagare. De fortsatt höga kostnaderna för försörjningsstöd indikerar att dessa satsningar hade varit angelägna. De nämnder som prognostiserar underskott gör det på grund av högre kostnader för vinterservice, fler inskrivna barn i förskolan respektive försörjningsstöd. Det är inte rimligt att dessa nämnder ska göra stora nedskärningar i annan verksamhet för att hämta hem dessa troliga underskott. Mot den bakgrunden blir kommunstyrelsens krav på åtgärder för att förbättra årets resultat inte helt lätt att förhålla sig till. Om det under året kommer en återbetalning av försäkringspremier från AFA försäkringar förväntar vi oss att det återkommer ett ärende till kommunstyrelsen och fullmäktige om hur dessa pengar i sådana fall ska användas. Vi ser bland annat ytterligare behov inom området underhåll av gator och vägar samt i framtagandet av fler gång- och cykelvägar. Emil Högberg Socialdemokraterna

4

5 Huddinge kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING o o Ärende 6: Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun (KF) Delårsrapporten innehåller tämligen få uppdaterade resultat, men vi vill ändå mycket kort kommentera några oroande tecken. INVESTERINGAR Redan nu noteras en tämligen stor avvikelse gällande exploateringar (s 15). Det står att Södertörnsleden har lyfts ut eftersom projektet skjutits upp och att kommunen ska få tillbaka 55 mnkr som tidigare betalats ut till Trafikverket. Vi har ställt frågor om detta, men vi har fortfarande inte fått veta om det blir med ränta, eller om kommunen lånat ut 55 mnkr gratis? PERSONAL Vi har noterat att kostnaderna för inhyrd personal/konsulter ökar kontinuerligt. Vi ställer oss frågande till detta och vill gärna se en redovisning och analys. o o IT Vi har försökt följa och förstå de investeringar som det kontinuerligt berättas om avseende IT, men vi har flera frågor som förblivit obesvarade under lång tid. GRUNDSKOLA På grundskolan finns fortsatt oroväckande områden. Skillnaderna mellan olika skolor i kommunen är stor och oacceptabel enligt oss. Alla barn har rätt att få med sig de verktyg som de behöver för att kunna gå vidare till gymnasiet. FÖRSKOLA Här noteras fortsatta problem med brist på förskoleplatser och familjedaghem. Läget i Vistabergsområdet ser ut att bli riktigt svårt till hösten, där det saknas drygt 100 platser. ÄLDREOMSORG Från äldreomsorgsförvaltningen presenteras det hur man ska spara miljonbelopp inom den kommunala hemtjänsten, samtidigt som den sägs ska kunna bli mer attraktiv. Vi ställer oss mycket frågande inför att denna ekvation går ihop. För Miljöpartiet de Gröna Marica Lindblad

6 PROTOKOLLSANTECKNING Kommunstyrelsen Ärende 6: Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun Vi konstaterar med tillfredsställelse att majoriteten har insett att det behövs förstärkningar till socialnämnden för insatser för att få fler i arbete. Vi föreslog redan i vårt budgetförslag att det skulle anslås mer resurser till detta arbete men från majoriteten påtalades då att förvaltningen inte skulle orka med det. Vi vill därutöver peka på några områden som borde resultera i att man överväger att vidta åtgärder. Under målet nöjda invånare kan konstateras att en minskad andel brukare är nöjda med grundskolan och gymnasiet. Vidare har antalet brukare ökat som upplever sig diskriminerade i kontakten med socialnämndens verksamheter. Bra är där att förvaltningen kommer att göra en analys av varför särskilt kvinnor anser sig diskriminerade och ta fram förslag till åtgärder. Resultaten i elevenkäten visar att många elever inte är nöjda med sitt inflytande i sitt skolarbete samt att de inte får den arbetsro de behöver på lektionerna. Detta kan ju mycket väl vara effekten av den låga lärartätheten i skolorna. I gymnasienämnden är det ett stort problem med det minskade antalet elever vilket kan medföra en övertalighet bland lärarna. Detta kan i sin tur medföra att de elever som är i särskilt behov av stöd inte får det. Vi anser att man behöver utreda en särskild stödorganisation för dessa elever. Vi reflekterar även över öppettiderna på biblioteken och noterar där att öppettiderna i Vårby är lägre än i andra kommundelar. Biblioteken är viktiga för att öka läsförståelsen och för de ungdomar som inte deltar i föreningsaktiviteter. Därför är det anmärkningsvärt att inte öppettiderna i Vårby ligger i nivå med övriga kommundelar. För Vänsterpartiet Britt Björneke

7

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 15 maj KS / (7) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist Kommunstyrelsen Delårsrapport per 31 mars för Huddinge kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Delårsrapport och helårsprognos per 31 mars, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings reviderade tjänsteutlåtande daterat den 15 maj, godkänns. 2. Socialnämndens budget utökas med tkr för att utöka projektet 100 Huddingejobb. Tillägget är ettårigt och kommunens budgeterade resultat minskas med motsvarande belopp. 3. Samhällsbyggnadsnämnden medges ett uttag av tidigare års överskott med tkr för utveckling av kommunens lokala centra. 4. Samhällsbyggnadsnämndens budget utökas med tkr för underhåll av gator och vägar. Tillägget är ettårigt och kommunens budgeterade resultat minskas med motsvarande belopp. 5. Grundskolenämndens investeringsbudget för utökas med tkr för inventarier samt för att stödja utbyggnad av IT på skolorna. 6. Gymnasienämndens investeringsbudget för utökas med tkr för inköp av digitala lärverktyg för undervisning. 7. Äldreomsorgsnämndens investeringsbudget för utökas med tkr för fasta trygghetslarm i servicehus och andra särskilda boenden för äldre tkr omfördelas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnderna och avser underhållskostnader som tagits över för de kommunala förskolor och skolor som har en annan hyresvärd än Huge fastigheter AB tkr omfördelas från finansförvaltningen till samhällsbyggnadsnämnden för förändrade kapitalkostnader avseende investeringar i samhällsbyggnadsprojekt och gator tkr omfördelas från samhällsbyggnadsnämnden till finansförvaltningen för förändrade kapitalkostnader avseende investeringar i lantegendom. POSTADRESS BESÖKSADRESS Huddinge Kommun Kommunalvägen 28 Ekonomiavdelningen Huddinge kommun, Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

9 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS / (7) tkr omfördelas från finansförvaltningen till kommunstyrelsen för förändrade kapitalkostnader avseende investeringar i samhällsbyggnadsprojekt och gator. 12. Nämnder med underskott uppmanas att vidta åtgärder för att förbättra årets resultat. Sammanfattning I delårsrapporten har nämnderna lämnat lägesrapporter utifrån mål, uppdrag och ekonomi i nämndernas verksamhetsplaner. Utfallet per mars är positivt med 95 mnkr (exklusive exploatering +76 mnkr), ett plus mot periodens budget med 37 mnkr. Årets första prognos visar totalt ett helårsresultat på plus 109 mnkr (exklusive exploateringsvinster +56 mnkr). Resultatet redovisas före beslut om budgettillägg för nämnderna. Det innebär en resultatmarginal på 1,2 procent och en negativ avvikelse mot det budgeterade målet med 11 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas överstiga budget och med 42 mnkr. Det största underskottet kommer från nämnderna (-34 mnkr). Även exploatering visar minus (-22 mnkr) medan avskrivningar visar plus (4 mnkr). För skatter och utjämning väntas ett plus (20 mnkr) till följd av ett ökat skatteunderlag. Finansnettot beräknas ge ett underskott (-11 mnkr) främst till följd av sänkt diskonteringsränta. Socialnämndens budget föreslås utökas med 2 mnkr för att utöka projektet 100 Huddingejobb. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få en ytterligare förstärkning med 6 mnkr för att fortsätta att åtgärda eftersläpning i underhåll av vägar och gatubelysning. Tillskotten finansieras av en lägre budgeterad resultatnivå för kommunen och årets budgeterade resultat enligt det ekonomiska målet blir då plus 58,5 mnkr (exklusive exploateringsvinster). Kommunens arbete med mål och uppdrag bedöms i allt väsentligt följa beslutad verksamhetsplanering. Bedömningen bygger i huvudsak på nämndernas redovisningar av arbetet med åtaganden och uppdrag och det samlade ekonomiska resultatet för kommunen. Få nya resultat gör att måluppfyllelsen är svårbedömd efter första kvartalet. Förvaltningens synpunkter Mål och uppdrag Nöjda invånare I delårsrapport 1 finns få uppdaterade resultat. Flera mätningar är inplanerade senare under året. Medborgarundersökningen genomförs under våren och resultaten levereras strax före sommaren.

10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS / (7) Den samlade bedömningen för målet Nöjda invånare, sett till det som rapporterats av nämnderna, är att arbetet till stor del löper enligt plan. Det råder dock en osäkerhet kring bedömningen då flera avvikelser redan har observerats. Grundskolenämnden prognostiserar att bedömningen vid årets slut kan bli godtagbar. Samhällsbyggnadsnämndens prognos för året är god trots att flera avvikelser har rapporteras. Hållbar samhällsutveckling Bedömningen är att arbetet inom Hållbar samhällsutveckling för samtliga nämnder i huvudsak löper enligt plan och att inga betydande avvikelser kommer att ske under året. Få nya mätningar har genomförts och därför kommer analyser av resultat och förslag på prioriteringar och åtgärder finnas med i nästa delårsrapport. Attraktiv arbetsgivare Inom målet Attraktiv arbetsgivare pågår arbetet enligt plan. Nya resultat avseende måtten hämtade från medarbetarenkäten kommer att redovisas och analyseras i delårsrapport 2. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år. Arbetet med det generella uppdraget att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare pågår. Prognos för målet Attraktiv arbetsgivare är i dagsläget att målet uppnås. Sund ekonomi Kommunens resultat för helåret, exklusive exploatering, beräknas uppgå till 56 mnkr. Det budgeterade resultatet (67 mnkr) bedöms därmed inte klaras. Nämndernas mål för budgethållning bedöms sammantaget heller inte klaras. Effektiva processer Nämnderna redovisar i stort sett att läget är gott inom målet effektiva processer. Med få undantag rapporteras planerat arbete följa plan. Bedömningen är därför att arbetet med mål, uppdrag och åtaganden under effektiva processer till och med mars i allt väsentligt följt nämndernas planering. Måluppfyllelsen för året bör, utifrån gjorda åtaganden och satta etappmål bli god. Kommunstyrelsen vill dock flagga för att arbetet i sin helhet kan komma att bedömas som godtagbart om inte vissa nämnder ytterligare prioriterar processorientering. Samlad bedömning Kommunens arbete med mål och uppdrag bedöms i allt väsentligt följa beslutad verksamhetsplanering. Bedömningen bygger i huvudsak på nämndernas redovisningar av arbetet med åtaganden och uppdrag och det

11 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS / (7) samlade ekonomiska resultatet för kommunen. Få nya resultat gör att måluppfyllelsen är svårbedömd efter första kvartalet. Ekonomi Utfallet per mars är positivt med 95 mnkr (exklusive exploatering +76 mnkr), ett plus mot periodens budget med 37 mnkr. Årets första prognos visar totalt ett helårsresultat på plus 109 mnkr (exklusive exploateringsvinster +56 mnkr). Resultatet redovisas före beslut om budgettillägg för nämnderna. Det innebär en resultatmarginal på 1,2 procent och en negativ avvikelse mot det budgeterade målet med 11 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas överstiga budget och med 42 mnkr. Det största underskottet kommer från nämnderna (-34 mnkr). Även exploatering visar minus (-22 mnkr) medan avskrivningar visar plus (4 mnkr). För skatter och utjämning väntas ett plus (20 mnkr) till följd av ett ökat skatteunderlag. Finansnettot beräknas ge ett underskott (-11 mnkr) främst till följd av sänkt diskonteringsränta (med 0,75 procentenheter). Av nämnderna är det främst samhällsbyggnadsnämnden som prognostiserar ett stort underskott (-26 mnkr) på grund av höga kostnader för vinterservice. Socialnämndens prognostiserade underskott (-9 mnkr) förklaras av underskott för försörjningsstöd och ökade kostnader för externa köp. Även förskolenämnden uppvisar minus (-8 mnkr). Vilket beror på att antalet helårsinskrivna barn väntas bli 66 fler än vad nämnden fått medel för. Gymnasienämndens prognos visar plus (5 mnkr) eftersom den volymersättning som nämnden fått i anslag för antalet gymnasie- och särskoleelever överstiger det faktiska antalet elever som studerar. Äldreomsorgsnämndens prognostiserade överskott (2 mnkr) är en följd av ökade intäkter från externa försäljningar av platser samt externa köp av hemtjänsttimmar. Kommunstyrelsens plusresultat (2 mnkr) är en följd av vakanta tjänster. Övriga nämnder räknar med nollresultat. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska nämnd med beräknade underskott för året vidta åtgärder för att undvika detta. Det är av stor vikt att nämnder med prognoser som visar på underskott vidtar åtgärder för att förbättra årets resultat. För kommunen totalt är bedömningen att balanskravet kommer att uppnås men att resultatet mot det budgeterade målet väntas avvika negativt med 11 mnkr. En faktor som kan förbättra kommunens resultat är att premier för avtalsförsäkringar (avseende åren ) kan komma att återbetalas till kommunerna (i likhet med vad som skedde 2012). Det är dock inte klart om AFA Försäkrings styrelse kommer att fatta ett sådant beslut. Något belopp har därför inte inräknats i prognosen för helåret.

12 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS / (7) Socialnämndens budget föreslås utökas med 2 mnkr för att utöka projektet 100 Huddingejobb. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få en ytterligare förstärkning med 6 mnkr för att fortsätta att åtgärda eftersläpning i underhåll av vägar och gatubelysning. Tillskotten finansieras av en lägre budgeterad resultatnivå för kommunen och årets budgeterade resultat enligt det ekonomiska målet blir då plus 58,5 mnkr (exklusive exploateringsvinster). Budgetjusteringar 100 Huddingejobb socialnämnden I årets budget har socialnämnden fått 4 mnkr för att genom projektet 100 Huddingejobb ge fler möjlighet till sysselsättning. Resultaten av insatserna är goda och i delårsrapporten föreslås att ambitionen utökas med 50 platser och att socialnämndens budget därför utökas med ytterligare 2 mnkr. I Mål och budget för 2014 föreslås en motsvarande ökad ambition även nästa år med totalt 150 jobb. För att lyckas med satsningen är det viktigt att alla nämnder och förvaltningar medverkar i att tillhandahålla arbetsplatser. Utnyttja tidigare års överskott samhällsbyggnadsnämnden I kommunplanen för 2012 fick samhällsbyggnadsnämnden godkänt av kommunfullmäktige att använda 1 mnkr av balanserat överskott för att arbeta med projektet lokala centra. Projektet avsåg att påbörja ett samlat arbete för att utveckla Huddinge med basen i stationslägena utmed pendeltåg och tunnelbana och att i första hand rikta uppmärksamheten mot områdena vid och kring Stuvsta centrum, Segeltorp, Trångsund och Skogås. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar i sin delårsrapport att arbetet delvis påbörjades under 2012, men har av resursskäl inte kunnat ske med full kraft. Arbetet med bland annat Huddinge centrum och studier i Stuvsta centrumprojekt samt deltagande i översiktsplanearbetet har gjort att andra delar av projektet kan genomföras först under. Nämnden begär därför att även för få använda 1 mnkr av balanserat överskott för utveckling av kommunens lokala centra. För att fullfölja det påbörjade arbetet föreslår kommunstyrelsens förvaltning att samhällsbyggnadsnämndens begäran att använda 1 mnkr av balanserat överskott på 6,3 mnkr för utveckling av lokala centra under godkänns. Underhåll av gator och vägar - samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden har fått särskilda förstärkningar med 23 mnkr under perioden för att bland annat åtgärda eftersläpning i underhåll av vägar och gatubelysning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får ett ytterligare tillskott i budget med 6 mnkr för att fortsätta arbetet med att åtgärda eftersläpning i underhåll. Tillskottet finansieras av en lägre budgeterad resultatnivå för kommunen.

13 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS / (7) Investering grundskolenämnden Grundskolenämnden bedömer i sin delårsrapport att nämnden har ett utökat investeringsbehov på 6 mnkr i år. Kommunstyrelsens förvaltning och barnoch utbildningsförvaltningen har stämt av nämndens investeringsbudget och investeringsbehovet för inventarier i nya paviljonger vid Vistaskolan och Utsäljeskolan på 1,3 mnkr är tillförda grundskolenämnden i kommunplanen för. För fortsatt digitalisering av skolan samt övriga inventarieinköp medför därutöver ett utökat investeringsbehov med 4,7 mnkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att grundskolenämndens investeringsbudget utökas med 4,7 mnkr. Investering gymnasienämnden Gymnasienämnden bedömer att nämnden har ett utökat investeringsbehov på 4,5 mnkr i år. Det ökade behovet avser främst inköp av läsplattor och datorer samt mindre ombyggnationer av lokaler. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att gymnasienämndens investeringsbudget utökas med begärt belopp. Investering äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämnden har fattat beslut (AN-2012/ ) om en utbytesplan för trygghetslarm i särskilda boenden och servicehus. Det handlar om att byta från trygghetstelefoner som kommunicerar (trådlöst) via mobiltelefoninätet till ett digitalt trygghetslarm i ett eget (trådbundet) nät, vilket bland annat medför även larmkedjan kortas och personalen tar emot larm direkt, utan koppling via larmcentral. För att genomföra utbytesplanen begär äldreomsorgsnämnden att investeringsbudgeten utökas med 3,5 mnkr för. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att äldreomsorgsnämndens investeringsbudget utökas med begärt belopp. Omfördelning av budget mellan nämnder Ansvaret för underhållskostnader/felanmälan för de förskolor och skolor som har privata fastighetsägare är överfört från kommunstyrelsen till utbildningsnämnderna. Kommunstyrelsens budget för underhållskostnader är 270 tkr och ska omfördelas till utbildningsnämnderna. Förskolenämnden beskriver i sin delårsrapport att utrymmet motsvarar hälften av kostnaderna för ett långvarigt eftersatt renoveringsbehov vid bland annat förskolorna Linnean och Apelsinen som hyrs av HSB. Förskolenämnden föreslår därför att budgeten för underhållskostnader/felanmälan hos privata fastighetsägare höjs från nuvarande 87 kr/kvm till 175 kr/kvm och totalt 420 tkr per år. Det motsvarar det belopp som är Huge Fastigheter AB:s underhållsschablon för övriga kommunala förskoleverksamheter. Kommunstyrelsens förvaltning att förslår att kommunstyrelsens budgetutrymme på 270 tkr tillförs utbildningsnämnderna (förskolenämnden 210 tkr, grundskolenämnden 23 tkr,

14 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS / (7) gymnasienämnden 37 tkr) och att övriga förändringar får prioriteras av berörda nämnder. För kapitalkostnader till samhällsbyggnadsprojekt, investeringar i gator och vägar samt lantegendomar som görs av samhällsbyggnadsnämnden eller av kommunstyrelsen får dessa nämnder full kompensation i budget. Samhällsbyggnadsnämndens kostnader beräknas i delårsrapporten öka med tkr för investeringar i samhällsbyggnadsprojekt samt gator och minska med 933 tkr för investeringar i lantegendom. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att dessa medel tillförs samhällsbyggnadsnämnden och finansieras med en omfördelning från finansförvaltningens budget för kapitaltjänstintäkter. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Ralph Strandqvist Budgetansvarig Bilagor 1. Delårsrapport per 31 mars 2. Kommunfullmäktiges generella och riktade uppdrag 3. Samhällsbyggnadsprojekt 4. Finansiell riskrapport 5. Nämndernas ärenden

15 / Delårsrapport per mars för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ MAJ

16 Innehåll Bedömning och prognos för kommunens arbete... 3 Kommunens vision... 3 Huddinge kommuns mål och resultat... 4 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 7 Attraktiv arbetsgivare... 9 Sund ekonomi Effektiva processer Ekonomi Intern kontroll Bolagen... 18

17 Bedömning och prognos för kommunens arbete Nöjda invånare I delårsrapport 1 finns få uppdaterade resultat. Flera mätningar är inplanerade senare under året. Medborgarundersökningen genomförs under våren och resultaten levereras strax före sommaren. Fokus för bedömning ligger därför på nämndernas redovisning av avvikelser från planerad verksamhet, uppdrag och åtaganden. Den samlade bedömningen för målet Nöjda invånare, sett till det som rapporterats av nämnderna, är att arbetet till stor del löper enligt plan. Det råder dock en osäkerhet kring bedömningen då flera avvikelser redan har observerats. Grundskolenämnden prognostiserar att bedömningen vid årets slut kan bli godtagbar. Samhällsbyggnadsnämndens prognos för året är god trots att flera avvikelser har rapporteras. Hållbar samhällsutveckling Bedömningen är att arbetet inom Hållbar samhällsutveckling för samtliga nämnder i huvudsak löper enligt plan och bedömningen är att inga betydande avvikelser kommer att ske under året. Få nya mätningar har genomförts och därför kommer analyser av resultat och förslag på prioriteringar och åtgärder finnas med i nästa delårsrapport. Attraktiv arbetsgivare Inom målet Attraktiv arbetsgivare pågår arbetet enligt plan. Nya resultat avseende måtten hämtade från medarbetarenkäten kommer att redovisas och analyseras i delårsrapport 2. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år. Arbetet med det generella uppdraget Kommunens vision Huddinges vision är att vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. I den nya varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast: mod, omtänksamhet, driv och mångfald. Syftet med kärnvärden är att tala om vad vi som kommun vill stå för och ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare pågår. Prognos för målet Attraktiv arbetsgivare är i dagsläget att målet uppnås. Sund ekonomi Kommunens resultat för helåret, exklusive exploatering, beräknas uppgå till 56 mnkr. Det budgeterade resultatet (67 mnkr) bedöms därmed inte klaras. Nämndernas mål för budgethållning bedöms sammantaget heller inte klaras. Effektiva processer Nämnderna redovisar i stort sett att läget är gott inom målet effektiva processer. Med få undantag rapporteras planerat arbete följa plan. Bedömningen är därför att arbetet med mål, uppdrag och åtaganden under effektiva processer till och med mars i allt väsentligt följt nämndernas planering. Måluppfyllelsen för året bör, utifrån gjorda åtaganden och satta etappmål bli god. Kommunstyrelsen vill dock flagga för att arbetet i sin helhet kan komma att bedömas som godtagbart om inte vissa nämnder ytterligare prioriterar processorientering. Sammanvägd bedömning Kommunens arbete med mål och uppdrag bedöms i allt väsentligt följa beslutad verksamhetsplanering. Bedömningen bygger i huvudsak på nämndernas redovisningar av arbetet med åtaganden och uppdrag och det samlade ekonomiska resultatet för kommunen. Få nya resultat gör att måluppfyllelsen är svårbedömd efter första kvartalet. Nämnderna har påbörjat arbetet med kommunens nya vision. Stort fokus ligger på att formulera vad visionen och kärnvärdena betyder för den egna verksamheten. I delårsrapporterna rapporteras att arbetet löper på enligt planeringen för året. Utbildningsnämnderna beskriver att det är viktigt att synkronisera det arbete som pågår med att ta fram en pedagogisk plattform med varumärkesarbetet och att det inneburit att tidplanen för implementeringsarbetet har flyttats fram något. 3

18 Hudd dinge kommuns mål och resultat Huddinge kommun har två övergripande mål: Nöjda invånare Hållbar samhällsutveckling Målet Nöjda invånare handlar om hur Huddinge kommun här och nu arbetar för att kommunens invånare får den levnadsmiljö, den service, det inflytandee i vardagen och det bemötande de har rätt till. Målet Hållbar samhällsutveckling handlar om att på lång sikt utveckla det geografiska samhället Huddinge påå ett ansvarsfullt och hållbart sätt vad avser miljö, boende, ar- bete, kunskap, folkhälsa och demokrati. Kommunens arbete för nöjda invånare tar avstamp i hud- tjänsterna. Satsningar och prioriteringar för en hållbar samhällsutveckling utvecklas med stöd av statistik om dingebornas upplevelser av kommunen och de kommunala faktiska förhållanden utifrån relevanta indikatorer. Till dessa två övergripande mål tillkommer tre strategiska mål: attraktiv arbetsgivare, sund ekonomi och effektiva processer. Framgång i detta arbete är nödvändigt för att de två övergripande målen ska kunna nås. Nöjda invånare Mål Mått Senaste mätresultat (föregå- parentes) ende mätning inom Kommentar Bra att leva och bo i Huddinge (1.1) Invånarnas betyg på hur de bedömer Huddinge som en plats att leva och bo på (index 1 100) Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid 60 (64) Kvinnor 62 (64) Män 58 (61) 66 (67) Område: Flemingsberg 50, 1 Sjödalen-Fullersta (jmf 2010)SCB Med- borgarundersökning God kommunal verksamhet (1.2) Invånarnas betyg på hur de bedömer de kommunala verksamheternaa (index 1 100) ) - Bemötande/tillgänglighet - Gator och vägar - Fritid Idrott - Fritid Kultur 57 (55) Kvinnor 60 (55) Män 55 (56) Område: Flemingsberg 49, Vårby (jmf 2010)SCB Med- borgarundersökning För alla områdesuppdelade mått redovisas de geografiska områdenaa med lägsta och högsta värdet. 1 F 4

19 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Kommentar Andel föräldrar nöjda med sitt barns förskola Andel elever nöjda med grundskolan Andel elever nöjda med gymnasieskolan Andel elever nöjda med grundvux i egen regi Andel brukare nöjda med äldreomsorgen Brukare nöjda med socialnämndens verksamheter (index 1 100) 91 Flickor 91 Pojkar 90 Tidigaredel: 89 (90) Flickor 89 (92) Pojkar 89 (88) Senaredel: 74 (77) Flickor 75 (80) Pojkar 74 (76) 82 (83) Flickor 83 (86) Pojkar 82 (81) 88 (77) Kvinnor 88 (77) Män 91 (80) 84 Kvinnor 83 Män 86 Ranking i länet 11/26 84 (78) Kvinnor 83 (82) Män 83 (77) (jmf ), kommunal och enskild verksamhet. BUF egen undersökning (jmf ), kommunala grundskolor. BUF egen undersökning (jmf ), kommunala gymnasieskolor. BUF egen undersökning (jmf ), BUF egen undersökning Socialstyrelsen 2012 SÄF egen undersökning Inflytande i vardagen (1.3) Invånarnas betyg på hur de bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut (index 1 100) 43 (44) Kvinnor 45 (45) Män 40 (45) Område: Flemingsberg 33, Stuvsta-Snättringe (jmf 2010)SCB Medborgarundersökning Valfrihet (1.4) Andelen hos annan utförare: - förskolebarn - grundskoleelever - gymnasieelever - hemtjänsttagare Intern avstämning Hösten Mars Andel som fått sitt förstahandsval: - förskolan (kommunala och fristående) 59 1/1-31/3 - kommunala grundskolor - gymnasiet Antagningen HT12 Antagningen HT12 Likvärdig behandling (1.5) Andel brukare som upplever sig diskriminerade i kontakt med - Socialnämndens verksamheter Totalt 7 (4,8) Kvinnor 9 (3) Män 4 (5) 2012 SÄF egen undersökning - Äldreomsorgen Totalt 2,5 % Kvinnor 2 Män SÄF egen undersökning Antal anmälningar om kränkande behandling till Barn och elevombudet Skolinspektionen Bedömning I delårsrapport 1 finns få uppdaterade resultat. Flera mätningar är inplanerade senare under året. Medborgarundersökningen genomförs under våren och resultaten levereras strax före sommaren. Fokus för bedömning ligger därför på nämndernas redovisning av avvikelser från planerad verksamhet, uppdrag och åtaganden under målet. Den samlade bedömningen för målet Nöjda invånare, sett till det som rapporterats av nämnderna, är att arbetet till stor del löper enligt plan. Det 5

20 råder dock en osäkerhet kring bedömningen då flera avvikelser redan har observerats. Grundskolenämnden prognostiserar att bedömningen vid årets slut kan bli godtagbar. Samhällsbyggnadsnämndens prognos för året är god trots att flera avvikelser har rapporteras. Bra att leva och bo i Huddinge Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Miljönämnden meddelar att åtgärdsprogrammet för bebyggelse som är störd av trafikbuller är försenad på grund av utdragen upphandling. Ett avtal är dock nära förestående. Samhällsbyggnadsnämnden rapporterar en del avvikelser. De trygghetsskapandeåtgärderna i Vårby Haga kommer bli dyrare än enligt tidigare beräkningar på grund av pågående detaljplanearbete för bostadsbebyggelse i Solhagaparken. Ytan för park blir mindre och kvaliteten på utformningen måste därmed höjas vilket medför extra kostnader. En annan del i handlingsplanen för Vårby Haga är utbyggnad av strandpromenad utmed Albysjön. Det har framkommit att kraven på en strandpromenad är högre än de krav som legat till grund för den kostnadsbedömning som gjordes i samband med framtagandet av handlingsplanen. Under året kommer därför ett bättre beslutsunderlag för bedömningen av kostnader och genomförbarhet att tas fram, detta innebär en avvikelse i förhållande till handlingsplanen. Arbetet med trimningsåtgärder i Kungens kurva är försenat. En av vägvisningsportalerna behöver placeras på en gata där fastighetsägaren hittills inte gett sitt medgivande vilket försenat arbetet. De flesta planprojekt avviker mer eller mindre från projektplanen. En betydande avvikelse noteras för ny detaljplan för Norra Länna. Synpunkterna under plansamrådet föranleder behov av arkeologisk utredning och hantering av markavvattningsförbudet. Utöver detta har Trafikverkets beslut att återkalla begäran om fastställelse av arbetsplanerna för Södertörnsleden från regeringen och att göra om hela planeringen vilket påverkar nämndens arbete. Kommunstyrelsen rapporterar att det är oklart om en fördjupad trygghetskartläggning i Skogås kommer att genomföras. Det är osäkert om bostadsföretagen avser att delta vilket är en förutsättning för en bra process och genomförande av åtgärder utifrån resultatet. En dialog mellan kommunen och bostadsföretagen pågår. God kommunal verksamhet Arbetet löper enligt plan. Grundskolenämnden redovisar nya mätresultat. Andelen nöjda elever i grundskolan, framförallt i senaredelen minskar. Gymnasienämnden redovisar nya mätresultat för 2012/13. När det gäller elevernas nöjdhet med skolans verksamhet så ligger den på samma nivå som vid fjolårets mätning, men det är skillnad mellan skolorna. Inflytande i vardagen Arbetet löper enligt plan. Inga avvikelser har rapporterats. Valfrihet Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Förskolenämnden rapporterar att det under årets första månader har varit svårigheter med att erbjuda förskoleplatser och platser i familjedaghem. Grundskolenämnden rapporterar att man redan nu kan konstatera att minst 235 barn inte kommer att få börja på den skola de önskat. Det är fler än 2012 då 180 barn inte fick börja i önskad skola. Likvärdig behandling Arbetet löper enligt plan. Inga avvikelser har rapporterats. 6

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer