Teknik- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43"

Transkript

1 Teknik- och fritidsnämnden Plats och tid Tallbacken, Esplanaden 8, Emmaboda, onsdagen den 5 maj 2010, kl Beslutande Per Sigvardsson (s) ordförande Annchristin Rosell (s) Anders Fransson (s) Inger Rossbol (s), kl Mats Mattsson (s) Daniel Miletic (v) för Sissel Augustinsson (s) Alf Medin (c) Henrik Ernstsson (c) för Anja Granlund Karlsson (c) Berthold Andersson (m) Birgitta Andreasson (kd) för Anders Johansson (kd) Jan-Erik Jansson (kd) Övriga deltagande Erling Karlsson, teknisk chef Jan Hagström, fritidschef Åsa Albertsson, avdelningschef Utses att justera Mats Mattsson Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen , kl Underskrifter sekreterare Paragrafer Åsa Albertsson ordförande justerande Per Sigvardsson Mats Mattsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse Teknik- och fritidsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningen, Emmaboda Underskrift Monica Areschoug

2 Teknik- och fritidsnämnden TFN 39 Dnr Ekonomi Ekonomisk uppföljning per Ekonomisk redovisning av pågående investeringsprojekt Teknik- och fritidsnämnden beslutar att med godkännande anteckna om ekonomisk uppföljning per till protokollet.

3 Teknik- och fritidsnämnden TFN 40 Dnr Investering i vattenspringbrunnar i Emmaboda kommun Teknik- och fritidsnämnden har beslutat att investera i ny utrustning till vattenspringbrunnar i Vissefjärda, , 50, i Långasjö , 7 samt i Broakulla , 50. Tekniska förvaltningen har gjort kostnadsberäkning för investeringskostnader för dessa investeringsobjekt till 25,0 kkr per objekt. Teknik- och fritidsnämnden kommer under 2010 att investera i en ljusanläggning i befintlig vattenspringbrunn i ER-sjön, Emmaboda till en kostnad av ca 25,0 kkr. Utvärdering kommer att ske hus ljussättningen uppfattas av medborgarna och vilka driftkostnader det medför. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att investera 75,0 kkr i utrustning av vattenspringbrunnar i Vissefjärda, Långasjö och Broakulla samt 25,0 kkr i ljusutrustning till befintlig vattenspringbrunn i ER-sjön, Emmaboda.

4 Teknik- och fritidsnämnden TFN 41 Dnr Förlångsö Torsjö Vägsamfällighet H274 U Förlångsö-Torsjö Vägsamfällighet ansöker om bidrag till vägbelysning. Ansökan behandlades av teknik- och fritidsnämnden , 30. Därefter har kostnadskalkyl inlämnats av vägsamfälligheten. Kostnadskalkylen för projektet är E.ON utför kabelförläggning samt montering av belysningsfundament enligt offert :- Anslutningsavgift :- Belysningsstolpar, armaturer, arbete 15 st á 3 670: :- Mätarskåp inkl relä :- SUMMA :- exkl moms Föreningen har nu inkommit med en finansieringsplan för 50% av investeringskostnaden enligt nedan. 14 fastighetsägare betalar vardera 6 250: :- 10 fastighetsägare efterskänker ersättning servitut från E.ON a ca 1 200: :- Förlångsö-Torsjö Vägsamfällighet efterskänker Servitut från E.ON på 6 617: :- SUMMA :- Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja Förlångsö-Torsjö Vägsamfällighet högst :- till investering av gatubelysning.

5 Teknik- och fritidsnämnden TFN 42 Dnr Vägsamfälligheternas redovisning av bokslut Bestämmelser för anslag och bidrag till enskild väghållning inom Emmaboda kommun finns reglerade från beslutat i kommunfullmäktige 15. Emmaboda kommun betalar ut bidrag till vägföreningar, vägsamfälligheter och till vissa privata utfartsvägar för barmarksunderhåll och vintervägsunderhåll. Bestämmelserna reglerar även föreningarnas räkenskaper och revision. Bokslut ska upprättas per den 31 december varje år och dessa kan kommunen ta del av och utöva erforderlig granskning av, antingen själv eller genom utsedda revisorer. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att vägsamfälligheterna skall lämna in föregående års bokslut till Emmaboda kommun innan teknik- och fritidsnämnden betalar ut bidrag för innevarande verksamhetsår.

6 Teknik- och fritidsnämnden TFN 43 Dnr Medborgarförslag Trafiksäkerheten vid korsningen Storgatan- Nygatan Ett medborgarförslag har inkommit Förslagsställaren anser att korsningen vid Winsth Mode är farlig. Förslaget är att kommunen bygger om den till rondell eller sätter upp gatlysen. Många människor som inte bor i kommunen tror att det är huvudled när man kommer uppifrån viadukten och kör in mot Emmaboda centrum. Ärendet har återremitterats till förvaltningen för vidare beredning i beslut från teknik- och fritidsnämndens sammanträde Vid vidare utredningar har det framkommit att stopplikt mot Storgatan samt att utveckling av belysning är lämpligt att komplettera med för att påkalla mer uppmärksamhet för trafikanterna i vägkorsningen. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att införa stopplikt mot Storgatan samt att investera i tydlig belysning i trafikkorsningen.

7 Teknik- och fritidsnämnden TFN 44 Dnr Besvarande av Medborgarförslag Begäran om plats och finansieringshjälp till hundrastgård. Ett medborgarförslag har kommit in till kommunfullmäktige, Medborgaren vill skapa en hundrastgård i Emmaboda kommun. En hundrastgård gör att hundarna får lära sig att umgås med andra hundar och blir mer sociala. Teknik o fritidsnämnden beslutade , 2 att avslå förslaget med motiveringen att det finns andra alternativ för att rasta hundar fritt och att hundrastgård i tätbebyggt område inte är lämpligt eftersom det medför risk att grannar störs. Kommunstyrelsen beslutade den , 23 att vidare utredning om möjligheter till rastning av hundar ska ske i Emmaboda kommun. Ärendet har återremitterats till teknik- och fritidsnämnden. Tekniska kontoret har gjort en utredning om lämplig plats och kommit fram till att anvisa plats till hundrastgård inom fritidsområdet i Rasslebygd. Där finns möjlighet till parkering, och det är liten risk för att grannar störs. Tekniska kontoret sätter ut platsen. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att en markyta på 15x30 meter och stängselmaterial med en höjd av ca 1,3 meter tillhålls i Rasslebygd. Uppsättning av stängslet ombesörjes av medborgaren och skötsel och underhåll av hundrastgården ombesörjes kontinuerligt av medborgaren.

8 Teknik- och fritidsnämnden TFN 45 Dnr Samarbete mellan Emmaboda kommun och Nöjeshuset om aktiviteter Teknik- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att undersöka vilka ungdomsaktiviteter som kan inrymmas inom ett tecknat avtal. Fritidschefen har tillsammans med Nöjeshusets bowlinghall kommit fram till följande förslag. Alla skolklasser i Emmaboda kommun får boka 1 timmes gratis bowling varje termin. Bokningen görs hos Nöjeshuset på telefon Helst ska man spela efter klockan 13.00, men undantag kan göras. Alla barn och ungdomar upp till årskurs 3 på gymnasiet som är skrivna i Emmaboda kommun får hyra en bana för 50 kronor. tisdag, onsdag, torsdag och fredag mellan klockan Kravet är att bokningen sker samma dag som man spelar och gäller alla barn och ungdomar upp till årskurs 3 på gymnasiet. Detta gäller under perioden Teknik- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna ovanstående förslag beträffande ungdomsaktiviteter i bowlinghallen.

9 Teknik- och fritidsnämnden TFN 46 Dnr Delegationbeslut Tillfälliga lokala trafikföreskrifter * Avstängning av gator i Broakulla för marknad 12/5, kl /5, kl Broakulla Samhällsförening. Dnr * Avstängning av Järnvägsgatan, Emmaboda 14/5, kl /5, kl Emmaboda kommun. Dnr Länsstyrelsen med remiss angående hastighetsbegränsning till 50 och 70 km/h på väg 28 vid Skäveryd 3/7, kl /7, kl Yttrande Ingen erinran. Dnr Polismyndigheten med ansökan om tillstånd för offentlig tillställning för bakluckeloppis 15/5, 19/6, 17/7 och 28/8 Rick Veldhuis. Yttrande Ingen erinran. Dnr Polismyndigheten med ansökan om tillstånd för offentlig tillställning för karnevalståg 29/5, kl Göran Karlsson. Yttrande Ingen erinran. Dnr Polismyndigheten med ansökan om tillstånd för offentlig tillställning och begagnande av offentlig plats 14/7, kl Cirkus Olympia. Yttrande Ingen erinran. Dnr Polismyndigheten med ansökan om tillstånd för allmän sammankomst på Centrumtorget - Apellmöte1/5, kl Vänsterpartiet i Emmaboda kommun. Yttrande Ingen erinran under förutsättning att överenskommelse sker med Emmaboda Arbetarkommun och att platsen får disponeras mellan kl Dnr Nybro Gräv & Schakt med ansökan om undantag från bestämmelserna i trafikförordningen om största tillåtna bredd. Ansökan godkänd Dnr Teknik- och fritidsnämnden beslutar anteckna om ovanstående delegationsbeslut till protokollet.

10 Teknik- och fritidsnämnden TFN 47 Dnr Meddelanden Information om pågående ärenden från ärendehanteringssystemet Byggreda. Länsstyrelsen med beslut Förordnande som fisketillsynsman för Ubbemåla FVOF. Sveriges Kommuner och Landsting med Indexserier av kommunalt intresse Länsstyrelsen med beslut - Tillfälliga lokala föreskrifter på väg 120 vid avtagsvägen till Skuteryds flygplats angående hastighetsbegränsning den 15 maj, kl Sveriges Kommuner och Landsting med Indexserier av kommunalt intresse Bygg- och miljönämnden med delegationsbeslut 105/2010 Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken Skutaryd 2:8 och Emmabo 1:72. Dnr Teknik- och fritidsnämnden beslutar anteckna om ovanstående meddelanden till protokollet.

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av va-nätet 50 Ombyggnad avloppsanläggning, Tänndalen 51 Projektering

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) 2008-06-17. Plats och tid Folkets hus Skaulo, tisdagen den 17 juni 2008, kl. 10.00-15.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) 2008-06-17. Plats och tid Folkets hus Skaulo, tisdagen den 17 juni 2008, kl. 10.00-15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Folkets hus Skaulo, tisdagen den 17 juni 2008, kl. 10.00-15.00 ande Klas Holmgren (s), ordförande Bernd Lass, (s) Per Eriksson, (s) Botolf Brandebo, (v) Sune

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 11 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 18 00-21 15 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson, s Jörgen Osbäck, s Per Lundin,

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Ändrat öppethållande Arena Skövde upplevelsebad... 5 Verksamhetsplan 2012-2014... 6 Medborgarförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (21) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.30 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bengt Petersson (C), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Yvonne

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer