ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen

2

3 Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent. Utsläppen av växthusgaser i kommunen som geografiskt område har minskat enligt tillgängliga siffror. Utsläppen till följd av konsumtion ingår inte i statistiken, men det är rimligt att anta att Haninge följer den nationella trenden och att utsläppen därför ökar totalt sett. Kommunstyrelsen bidrar inte till att förbättra biologisk mångfald, och det finns ett behov av att utveckla former för kompensationsåtgärder då naturmark tas i anspråk för exploatering. Ett flertal åtgärder har genomförts för att förbättra vattenkvaliteten i Haninge kommun, men Haninges vatten har fortsatt problem med övergödning och bristande ekologisk status. Inom målområdet social hållbarhet är bland annat utvecklingen av den regionala stadskärnan ett viktigt område. Målet att utveckla en regional attraktiv stadskärna bedöms som delvis uppfyllt beroende på att handelsindex (en av indikatorerna) inte har förbättrats. Byggnationen av Haningeterassen har startat. Målet att barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro uppfylls delvis. Det är inga väntetider för ungdomar mellan som vill ha skuldrådgivning. Kommunstyrelseförvaltningen har fortsatt med medborgardialog i olika former, till exempel i Brandbergen och Jordbro. Inom målområdet ekonomisk hållbarhet har kommunstyrelsen bidragit till att uppfylla målet bästa kommunala arbetsgivare genom att samordna och utveckla chefs- och medarbetarskapet. Minskad sjukfrånvaro både i den egna förvaltningen och hela kommunen har bidragit till effektivare användning av resurserna. Avtalstroheten har förbättrats. Målet att kommunens invånare ska bli fler har uppfyllts och förvaltningen har bidragit genom att marknadsföra Haninge som boendekommun. Kommunstyrelsen vill verka för nya företagsetableringar och kommunen har marknadsförts vid till exempel Mipim, en fastighets- och investerarmässa. Antalet arbetsställen i kommunen har ökat under året och det är främst företag med färre än 20 anställda som blivit fler. Det totala resultatet är 3,9 mnkr. Förvaltningens prognoser under året har varit negativa. Kommunstyrelsen beslutade i juni om en åtgärdsplan för att minska det prognostiserade underskottet. Resultatet visar att återhållsamheten inom förvaltningen inneburit att resultatet kunnat vändas till ett positivt resultat. Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar utvecklat riskanalyser och gjort gemensamma kontroller utifrån årets internkontrollplaner. Uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan visade att den interna kontrollen har förbättrats jämfört med föregående uppföljning. Fler verksamhetskritiska stödsystem har numera reservplaner om ett längre avbrott i IT-system eller dess kommunikation skulle inträffa. Införande av det nya beslutsstödsystemet har i stort sett följt lagd planering. Kostnaden för införandet har ökat något, men kostnaderna är under god kontroll. Några av kontrollerna visade på behov av åtgärder, såsom hanteringen av företagskort.

4 Innehåll Förvaltningsberättelse... 2 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Tema medborgardialog och medborgarinflytande... 4 Uppföljning av mål och indikatorer... 8 Målområde ekologisk hållbarhet... 8 Mål 3 Energianvändning Mål 4 Biologisk mångfald Målområde social hållbarhet Målområde ekonomisk hållbarhet Uppföljning av ökad tillgänglighet Förbättrad intern kontroll Ekonomi Driftrapport Investeringsrapport Personal Personalpolitiska programmet Personalstatistik Pensionsprognos Analys av sjukfrånvaro m.m Uppföljning av politiska organ under kommunstyrelsen Brottsförebyggande rådet Pensionärsrådet Handikapprådet Framtid... 36

5 Viktiga händelser Första spadtaget för Haningeterrassen togs under hösten. Det är även det första steget i att bygga en stad av området kring Haninge centrum. Här kommer en ny bussterminal, 450 attraktiva bostäder, handel, biograf och vårdlokaler att växa fram. I den första etappen ingår bussterminalen med en vänthall och butikslokaler. I mitten av 2017 ska bussterminalen börja användas. Första etappen består också av ett 18 våningar högt bostadshus. Projektet är ett samarbete mellan Haninge kommun, Stockholms läns landsting och privata byggherrar. Samtidigt pågår flera andra stora byggprojekt som knyter an till stadskärnan, framför allt den nya stadsdelen Vega där de första bostäderna nu blivit inflyttningsklara. Ansvarsområde Kommunstyrelsen ansvarar för att på kommunfullmäktiges uppdrag planera, leda, samordna och följa upp den verksamhet som kommunfullmäktige beslutat om. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens långsiktigt hållbara utveckling som bland annat omfattar regionala frågor, näringslivs- och högskolefrågor, socialt företagande och översiktlig fysisk planering. Kommunstyrelsen ansvarar även för mark- och exploateringsfrågor, bostadspolitik, trafikplanering, folkhälsa, trygghet, arbete med barns rättigheter och integration. Kommunstyrelsen ansvarar också för övergripande ekonomi- och personalfrågor. Även för strategisk utveckling, stöd och service för hela den kommunala förvaltningen, information och gemensam infrastruktur (IT, post, telefoni, lokal- och fordonsförsörjning). Tema medborgardialog och medborgarinflytande Under genomfördes två allmänna val, EU-valet och val till riksdag, kommun och landsting. Valdeltagandet i Sverige är jämförelsevis högt, men Haninge är en av kommunerna i Sverige med störst skillnad i valdeltagande mellan kommunens valdistrikt. I riksdagsvalet röstade 89,8 procent av de röstberättigade i Svartbäcken, i Jordbro sydväst var motsvarande siffra 44,6 procent. I kommunen som helhet var valdeltagandet 77,8 procent. Medborgarnas krav på insyn i och möjlighet till påverkan på de kommunala besluten ökar samtidigt som det finns mycket annat som konkurrerar om medborgarnas uppmärksamhet. Individuella behov styr på vilket sätt medborgarna vill ha insyn och påverka. Det kräver tydlig kommunikation för att skapa förståelse, engagemang och mandat och medborgardialog är ett led i det och en byggsten för det socialt hållbara samhället Dialogen mellan politiker och medborgare pågår hela tiden. Ofta genom vardagliga möten mellan enskilda politiker och medborgare. Medborgardialog kan ses som en strukturerad utveckling och komplement till andra former av möten och samtal mellan medborgare och politiker. I Haninge har ett antal medborgardialoger genomförts genom åren, exempelvis kring utvecklingen i Dalarö, Tungelsta, Västerhaninge samt Eskilsparken i Handen. Utifrån dessa erfarenheter och kunskapsutbyte med andra kommuner i Sverige och utomlands beslutade kommunfullmäktige om åtta principer för medborgardialoger. Kommunstyrelseförvaltningen sammanställde principerna i en handbok för medborgardialog. Se fig Haninge kommun använder den så kallade delaktighetstrappan som utvecklats av Sveriges

6 kommuner och landsting (SKL): Delaktighetstrappan Information envägskommunikation mellan sändare och mottagare. Haningeexempel: Öppna möten, information på haninge.se. Konsultation delaktighet där medborgarna tycker till innan beslut fattas. Haningeexempel: Öppna möten, skoldialogmöten, äldreforum och Minecraft. Dialog delaktighet med ett ömsesidigt utbyte av tankar, åsikter och idéer. Ett gemensamt lärande där man tillsammans resonerar sig fram till alternativa lösningar. Haningeexempel: E-förslag, Speak App och Brandbergens utvecklingsprogram. Inflytande delaktighet där medborgarna är med och både planerar och genomför konkreta aktiviteter. Haningeexempel: Nyfiken park. Medbeslutande delaktighet där medborgarna medverkar i beslutsfattandet. Medbeslutandet sker oftast genom en omröstning som blir styrande för det politiska beslut som sedan fattas vilket även kan innebära att bestämma över hela eller delar av budgeten. Haningeexempel: Medborgardialog Jordbro. Kommunen har också utvecklat andra verktyg och nya mötesformer för att öka möjligheterna till dialog och inflytande och ta ett steg på delaktighetstrappan. De exempel som presenteras nedan har genomförts av kommunstyrelseförvaltningen, ibland tillsammans med andra förvaltningar. E-förslag E-förslag är ett sätt för medborgarna att öppet visa sina idéer för alla intresserade. För kommunen är det ett sätt att försöka öka medborgarnas engagemang och delaktighet i kommunens verksamheter. Vem som helst kan lämna e-förslag på haninge.se/paverka. Förslagen kan handla om kommunens alla verksamheter och de är synliga för alla. Andra personer som håller med om förslaget kan visa det genom att skriva under förslaget. När ett förslag har fått minst 25 tas det upp till diskussion i berörd nämnd. 22 e-förslag har publicerats under. Minecraft en digital idétävling kring stadsbyggnad Minecraft ett datorspel som ibland kallas en digital variant av Lego. Spelarna utforskar en värld uppbyggd av block och samlar material för att bygga allt från hus till rymdstationer.

7 Minecraftävlingen genomfördes under våren och sommaren som en del i diskussionen kring utvecklingen av den regionala stadskärnan. Syftet var att väcka unga Haningebors intresse för stadsbyggnad och fånga upp deras idéer till framtidens Vallavägen. Unga personer är traditionellt en underrepresenterad grupp i stadsbyggnadsprocessen. Tävlingen hade två teman framtidens bostad och "framtidens stadsgata. Frågorna var: "Vad tycker du att Vallavägen har att erbjuda stadskärnan Haninge? och Hur tycker du att det ska se ut?". Tävlingen resulterade i 177 registrerade användare och 81 kvalificerade förslag, där en jury med arkitekter/stadsplanerare och unga minecraftspelare valde ut sex finalister. Finalförslagen publicerades med informationstexter och videoklipp på haninge.se/minecraft. Även folkets favorit röstades fram på haninge.se/minecraft. Vinnaren blev samma som juryns val. Speak App öka barn och ungas deltagande i lokala beslutsprocesser Dagens unga är mer aktiva i samhällsdebatten än någonsin, men inte inom politiska partier och föreningar. Därför utvecklades och lanserades en mobilapplikation för att underlätta kommunikationen mellan kommunens unga och dess beslutsfattare. Många möten och diskussioner har krävts. Ungdomarna har varit i majoritet genom hela utvecklingsprocessen. Via appen kan ungdomar ställa sina frågor, lägga ett förslag och svara på frågor utskickade av kommunen. Tjänstemän och politiker kan snabbt kolla av hur ungdomar ställer sig till en specifik fråga och se vilka frågor det är som ungdomar tycker är viktiga. Ungdomar å sin sida, får en helt annan möjlighet än tidigare att kommunicera direkt till de som bestämmer. Medborgardialog Jordbro från medborgardialog till medborgarnas dialog Medborgardialog Jordbro har pågått Dialogen har fokuserat på trygghetsskapande insatser i Jordbro att stödja de positiva befintliga krafter, med utgångspunkten att en långsiktigt hållbar dialog drivs av medborgarnas egna engagemang, energi och delaktighet. Det första året hölls många dialogmöten med många intresserade deltagare. Trots det var det grupper av medborgare i Jordbro som inte var representerade och det började infinna sig en projekttrötthet. Dialogen bytte andra och tredje året därför fokus från en mer traditionell dialog till att jobba med att se platsens potential och möjligheter. Idén har varit att medborgarna bjuder in kommunens politiker, tjänstemän och andra aktörer. Att gå från en medborgardialog till medborgarnas dialog. Ett särskilt projekt med medborgarbudget har också genomförts, där Jordbroborna lämnade förslag och röstade på hur kronor skulle användas för att göra Jordbro bättre. 112 tolv förslag lämnades in och av dessa paketerades tolv förslag inför Jordbrobornas omröstning. Det vinnande förslaget var en parkourbana som lämnades in av två klasser i årskurs 5. Brandbergens utvecklingsprogram konkretisera utvecklingsmöjligheter för framtiden Med hjälp av medborgardialog har utvecklingsmöjligheter på kort sikt (2-5 år) och lång sikt (10-15 år) tagits fram. Två dialoger har genomförts: Dialog för Brandbergens Centrum med foton, flygbild och planlösning för centrumet. Besökarna kunde prata direkt med tjänstemän, lämna anonyma förslag i en låda eller rita sina förslag direkt på foton från centrum. Dialog för hela Brandbergen ägde rum i biblioteket och i centrumet, med spontana möten och där synpunkter lämnades i olika former som klotterplank och direkt på karta. Tjänstemän och politiker lyssnade på de som ville berätta mer. De yngsta besökarna ritade förslag. På ett

8 Open Space-möte kunde deltagarna själva bestämma vilka frågor som skulle diskuteras. Open Space är en vedertagen, effektiv metod för utvecklingsarbete samtidigt som den ger en upplevelse av ett lärande Ungdomar från 13 år och uppåt deltog på en workshop på fritidsgården och en trygghetsvandring genomfördes. Kommunens principer för medborgardialog 1. Vid förslag som direkt rör Haningeborna ska alltid en medborgardialog övervägas 2. Nyttan och syftet med dialogen avgör hur den genomförs. Som stöd för avgörandet om hur dialogen genomförs används den så kallade delaktighetstrappan. 3. Då beslut är fattat om medborgardialog har Haningeborna som lägsta nivå rätten att bli hörda (konsultation). 4. Vid ändring av planer, program eller policies som kan ha väsentliga konsekvenser för medborgarna ska medborgarna informeras om varför dessa ändringar föreslås. 5. Det ska tidigt i processen göras klart hur åsikter och synpunkter kommer att behandlas och hur det är möjligt för Haningeborna att påverka. Kopplingen till Haninge kommuns styrmodell ska beaktas. 6. Barns, ungdomars och äldres möjligheter att delta ska ges särskild uppmärksamhet 7. Dialogprocessen, metoder och kompetens för medborgardialog ska utvärderas och utvecklas fortlöpande 8. Det slutliga resultatet av dialogen ska meddelas deltagande medborgare.

9 Uppföljning av mål och indikatorer Nedan följer bedömningar och kommentarer om uppfyllandet av nämndens strategier och indikatorer samt nämndens bidrag till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och målområden. Bedömningen är gjord utifrån en tregradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt, och helt uppfyllt. Om målet inte har kunnat utvärderas anges detta. Kommunfullmäktiges mål anges med nummer och ämne för målet. Under rubriken följer målets formulering i helhet. Nämndens strategi kopplat till målet anges i fetstil. Under följer strategins formulering i helhet. Strategin bedöms utifrån samma skala som målen. Därefter kommenteras vad som ligger bakom bedömningen. Om kommunstyrelsen har fastställt egna indikatorer så kommer en tabell med värden för mål och utfall. Målområde ekologisk hållbarhet Kommunen ska präglas av långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att biologisk mångfald, kulturmiljöer och ekosystemets produktivitet inte äventyras. Målområdet innehåller fem mål. Målet inköp av ekologiska livsmedel har uppfyllts eftersom andel ekologiska livsmedelsinköp är 30 procent. Utsläpp av växthusgaser kommer delvis att uppfyllas. Utsläppen av växthusgaser i kommunen som geografiskt område har minskat under perioden. Utsläppen till följd av konsumtion ingår inte i statistiken, men det är rimligt att anta att Haninge följer den nationella trenden och att utsläppen därför ökar totalt sett. Någon bedömning har inte kunnat göras av energianvändningen i den kommunala organisationen och de koldioxidutsläpp energianvändningen medför. Målen om ökad biologisk mångfald och renare sjöar och vattendrag har inte uppfyllts. Förutsättningarna för att beakta biologisk mångfald i detaljplaner har förbättras genom Haninges nya naturkatalog och en studie av ekologiska landskapssamband har genomförts. Fortfarande finns det ett behov av att utveckla former för kompensationsåtgärder då naturmark tas i anspråk för exploatering. Ett flertal åtgärder har genomförts för att förbättra vattenkvaliteten i Haninge kommun, men Haninges vatten har fortsatt problem med övergödning och bristande ekologisk status. Mål 1 Utsläpp växthusgaser Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 Nämndens indikatorer: 2013 Mål 01KF Utsläppsförändring av växthusgaser (%) Tankställe för el eller biogas (KS) Utsläpp växthusgaser (förändring per nämnd kwh per m2) Utsläppen av växthusgaser i kommunen som geografiskt område minskade med 6,85 procent

10 (eller ton koldioxidekvivalenter) mellan 2011 och Framförallt är det utsläpp från inrikes civil sjöfart som minskat, troligen till följd av en sommar med sämre väder. Utsläppen inom den sektorn ökar troligen kommande år, vilket i så fall bromsar in utsläppsminskningen. Transporterna står fortfarande för ca 69 procent av de totala utsläppen i kommunen. Fram till 2020 behöver utsläppen minska (med ytterligare ton koldioxidekvivalenter) för att nå målet. Utsläppen till följd av konsumtion räknas inte in i statistiken. Det är rimligt att anta att Haninge följer den nationella trenden och att utsläppen ökar kontinuerligt. Indikatorn antal tankställen för el eller biogas har inte ökat jämfört med Den tredje indikatorn som är "utsläpp växthusgaser (förändring per nämnd) följs upp i början av Strategi 1:1 Klimatstrategins handlingsprogram genomförs Aktiviteter enligt klimatstrategins handlingsprogram genomförs Kommunfullmäktige fastställde den nya klimat- och energistrategin i februari. Förvaltningen har tagit fram en kommunikationsplan. Tio ansökningar gjordes till klimatmiljonen 2015 omfattande totalt 3,7 miljoner kr (mnkr). Miljönämnden beslutade i december att bidragen för 2015 ska användas bland annat för att genomföra ett testresenärsprojekt i nya Vega, köpa teknikutrustning för webbmöten för att minska resor i tjänsten och för att inrätta en miljöavdelning i biblioteket i Jordbro. Förvaltningen har gjort en resvaneundersökning som visade att Haningeborna ofta använder bil för korta resor. En fördjupad studie av hållbart resande har genomförts och åtgärdslista finns. Studie och åtgärdslista har redovisats för miljönämnden och sänts till förvaltningarna som information inför verksamhetsplaneringen En studie om att förbättra förutsättningarna för gångtrafikanter har inletts. Ett faktaunderlag med översvämningshotade områden visar att vid skyfall finns sådana områden i samtliga kommundelar, men särskilt Vendelsö, Vendelsömalm, Vega och Norrby pekas ut. Underlaget ingår i översiktsplanearbetet. Förvaltningen har utbildat ca trettio personer från andra förvaltningar i hållbarhet med fokus på miljö. Ekopilot II har startat med fem kommunala enheter. Inom kommunstyrelseförvaltningen pågår ett projekt. Klimatdagen eller Earth Hour genomfördes som två insatser i mars. Strategi 1.2 Möjliggöra effektiv energianvändning Aktiviteter för att möjliggöra effektiv energianvändning och stärka möjligheten till produktion av förnybar energi Förvaltningen har följt upp kommunens resepolicy. Resepolicyn har följts upp med en enkätundersökning för att få svara på hur väl känd policyn är, i vilken utsträckning den efterföljs

11 och för att få en uppfattning om vilka insatser som krävs för att minska utsläppen från tjänsteresor. Svarsfrekvensen på enkäten var låg, 32 procent av samtliga kommunanställda och förtroendevalda svarade. Endast ca 40 procent av de svarande kände till att Haninge kommun har en resepolicy för resor i tjänsten. Förvaltningen bedömer att den låga svarsfrekvensen kan bero på att medarbetare inte känner till att det finns en resepolicy. Upphandling av distributör för samordnade varutransporter tillsammans med alla Södertörnskommunerna är klar. Den konkreta samordningen till Haninges verksamheter startar i början av Effekter (att energianvändningen minskar) kommer inte att märkas förrän slutet av Förvaltningen har inom ramen för Södertörnssamarbetet lämnat in en ansökan om regional förstudie om laddfordonsflottor till Energimyndigheten. Energimyndigheten har avslagit ansökan med motiveringen att kopplingen till forskning och innovation inte var tillräckligt tydlig och stark. Mål 2 Ekologiska livsmedel Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka. Status: Helt uppfyllt Nämndens indikatorer: 2013 Mål 02KF Ekologiska inköp (kommun) 25 % 25 % 30 % Strategi 2.1 Upphandling och avtal Utveckla arbetet med upphandling och informera förvaltningarna om gällande ramavtal Status: Helt uppfyllt Förvaltningen har informerat berörda nämnder och specifika enheter om deras inköp av ekologiska livsmedel för 2013 och sex första månaderna. Ny upphandling med 35 procent ekologiskt i volym (SEK) har annonserats. Fler råvaror än tidigare finns endast med som ekologiska i upphandlingen. Den nya upphandlingen gäller fr.o.m. april Mål 3 Energianvändning Energianvändningen ska minska Status: Ej utvärderad (indikator är ej klar) Nämndens indikatorer 2013 Mål 03KF Energianvändning kwh per m2 kommunen

12 Strategi 3.1 Genomföra klimatstrategin Aktiviteter enligt klimatstrategin ska genomföras Energimyndigheten har godkänt kommunens rapport om utfallet av energieffektiviseringsstödet Årets (dvs ) stöd har fördelats till Tornberget, stadsbyggnadsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen, äldreförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Nytt energi- och klimatavtal mellan länets kommuner och energimyndigheten har godkänts. Energi- och klimatrådgivare finns på plats en gång per vecka i kommunhuset. Mål 4 Biologisk mångfald Biologisk mångfald ska öka Status: Ej uppfyllt En indikator är andel detaljplaner som beaktat biologisk mångfald. Indikatorn har inte mätts men förvaltningen har förbättrat förutsättningarna för att beakta biologisk mångfald i detaljplanearbetet. Strategi 4.1 Planering av byggnation Planering av byggnation ska ta hänsyn till biologisk mångfald. Följs upp genom antal detaljplaner som beaktat biologisk mångfald i årsredovisningen. Status: Ej uppfyllt Den biologiska mångfalden ska beaktas när byggnationer planeras. Förutsättningarna för att beakta biologisk mångfald i detaljplaner har ökat i och med tillgängliggörandet av Haninges naturkatalog i systemstödet Solen web. Naturkatalogen redovisar, idag kända, naturområden med höga naturvärden som har betydelse för biologisk mångfald. Katalogen tillsammans med analysen över ekologiska landskapssamband, som tagits fram under, ger goda förutsättningar för att ta hänsyn till biologisk mångfald i detaljplaneringen. Former för kompensationsåtgärder då naturmark tas i anspråk för exploatering behöver däremot utvecklas. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till naturvårdsplan. Naturvårdsplanen har ännu inte fastställts. Planen ska användas som planeringsunderlag i olika byggprojekt. Naturkatalogen, som är ett faktaunderlag till naturvårdsplanen, har presenterats för stadsbyggnads- och miljönämnderna. En studie om ekologiska landskapssamband har slutförts under hösten. Resultatet kommer bland annat att användas som underlag i översiktsplanen. Förvaltningen deltar i ett samarbetsprojekt med Tyresö, Nacka och Stockholms kommuner för att värna de ekologiska sambanden inom och mellan Hanveden och Tyresökilen. Nämndens indikatorer:

13 Strategi 4.2 Kunskap om biologisk mångfald Öka medborgarnas kunskap om den biologiska mångfaldens värde. Följs upp med genomförda insatser/aktiviteter (exempelvis naturguidningar, föredrag) Status: Helt uppfyllt Förvaltningen har genomfört 24 naturguidningar och två föredrag på temat biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är de tjänster som naturens ekosystem ger till människan. Pollinering är ett exempel på en ekosystemtjänst. Det finns många olika insekter som sköter pollineringen vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera som det är tänkt. Informationsinsatserna var ungefär lika många under 2013 (27 naturguidningar och ett föredrag). Boken "Vägvisaren till naturen i Haninge" finns i kommunhuset, biblioteken och hemsidan. Den är gratis för allmänheten. Förvaltningen har skrivit brev till övriga (offentliga och privata) fastighetsägare om deras skyldighet att bekämpa jättelokan. Förvaltningen har genomfört olika åtgärder för bekämpning på kommunens egen mark. Strategi 4.3 Genomföra vattenplanen Prioritera genomföra aktiviteter enligt vattenplanen. Följs upp med antalet aktiviteter som har genomförts. Totalt är sju åtgärder enligt vattenplanen genomförda. I vattenplanen finns 26 åtgärder som berör kommunstyrelsen. Förvaltningen har satt ut havsöring och gös i olika vattendrag i Haninge i samarbete med Stockholm stads idrottsförvaltning. Fiskutsättningar görs årligen för att förbättra den ekologiska balansen mellan bytesfisk och rovfisk. Samtidigt förbättras även balansen mellan växtplankton och djurplankton. Under hösten har vandringshinder för fisk tagits bort och lekplatser för gös reparerats. Förvaltningen har tagit fram en kommunikationsplan för vattenplanen. Mål 5 Sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska bli renare Status: Ej uppfyllt Strategi 5.1 Genomföra vattenplanen Prioritera genomföra aktiviteter enligt vattenplanen Under året har sju åtgärder genomförts enligt vattenplanen. I vattenplanen 26 åtgärder som berör kommunstyrelsen. En åtgärd i vattenplanen är utredningen om skärmbassäng mot Drevviken för förbättrad vattenkvalitet som har genomförts. Ett förslag med åtgärder har tagits fram. Arbetet fortsätter

14 med studier av åtgärder i avrinningsområdet kopplat till behovet av skärmbassängen. Nytt ställningstagande behövs av hur kommunen ska gå vidare med anledning av utredningen. Demonstrationsanläggningen för vattenrening i Berga har haft besökare under. Målområde social hållbarhet Kommunen verkar för en långsiktig hållbar utveckling genom att säkra goda levnadsvillkor för invånarna. Möjlighet till arbete, goda boendemiljöer, utbildning, trygghet och hälsa, rättvisa, delaktighet och inflytande ska tas tillvara och utvecklas för att skapa ett socialt hållbart Haninge. Förvaltningen bedömer att fem av fullmäktiges mål inom målområdet har uppfyllts delvis. Tre mål har inte uppfyllts. Målet att utveckla en regional attraktiv stadskärna bedöms som delvis uppfyllt beroende på att handelsindex (en av indikatorerna) inte har förbättrats. Förvaltningen genomför handlingsprogrammet för regional stadskärna enligt plan. Ombyggnationen av Rudsjöterrassen har startat. Målet att barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro uppfylls delvis. Det är inga väntetider för ungdomar mellan som vill ha skuldrådgivning. Projektet en frisk generation löper enligt plan och omfattar nu totalt 25 familjer eller 76 personer. Invånarnas delaktighet och inflytande har inte ökat enligt SCB:s medborgarundersökning. Kommunstyrelseförvaltningen har fortsatt med medborgardialog i olika former, till exempel i Brandbergen och Jordbro. För att öka ungdomarnas inflytande utvecklades en mobilapplikation (Speak app) där ungdomarna kan kommunicera direkt med politikerna. Målet att öka invånarnas trygghet har inte uppfyllts. Resultaten från medborgarundersökningens trygghetsfrågor blev inte bättre. Trygghetsundersökningen för unga redovisad ett lägre index jämfört med genomsnittet i Sverige. Andra undersökningar (som inte används som indikatorer) visade dock på förbättringar. Förvaltningens arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet bedrivs främst i samverkan med övriga förvaltningar, närpolisen, frivilliga från föreningar och föräldrar. Mål 6 Attraktiv regional stadskärna Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna Status: Helt uppfyllt Nämndens indikatorer: 2013 Mål 06KF Attitydundersökning stadskärna KF Handelsindex Resultaten av attitydundersökning för stadskärnan har förbättrats jämför med förra mätningen och målvärdet har uppnåtts. En indikator är handelsindex som mäter handelns omsättning i förhållande till befolkningens köpkraft. Handelsindex över 100 innebär att människor åker till Haninge från andra kommuner

15 för att handla. Index under 100 innebär att människor som bor i Haninge istället åker till någon annan kommun och handlar. Index för Haninge är 80 (dagligvaror 95 och sällanköpshandel 64), vilket är samma som senaste mätningen. Strategi 6.1 Fler bostäder och lokaler i stadskärnan Ge förutsättningar för attraktivare stadsmiljö genom att komplettera med fler bostäder och lokaler Förvaltningens trafikanalys och studie av vardagsresorna inom kommunen visar att den planerade förtätningen kommer att innebära betydande påfrestning på trafiksystemet. Utredningen används i arbetet med att förtäta stadskärnan. Under våren slöts ett treårigt avtal mellan Haninge kommun och de större fastighetsägarna i Handen om samverkan i arbetet med att utveckla den regionala stadskärnan. Ombyggnationen av Haningeterrassen har startat och tillfälliga busshållplatser byggts längs med Nynäsvägen under hösten. Byggstarten av en ny bussterminal är planerad till det första kvartalet Dessa åtgärder är första steget i genomförandet av projektet Haningeterrassen. Strategi 6.2 Utvecklingsprogrammet regional stadskärna Genomför utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan Haninge. Följs upp med genomförda åtgärder i utvecklingsprogrammet. : Förvaltningen leder och samordnar genomförandet av utvecklingsprogrammet. Ett utkast till strukturplan för stadskärnan har tagits fram. För att få en kommungemensam avstämning av utvecklingsarbetet har kommunens samtliga förvaltningar, Tornberget och Haninge Bostäder haft ett gemensamt seminarium. Brandbergen är en del av den regionala stadskärnan. Flera medborgardialoger har genomförts om Brandbergens utveckling, både om Brandbergens centrum och för resten av Brandbergen. Centrum uppskattas för att det är litet och nära till hands för vardagsärenden. Besökarna upplever dock centrumet som slitet och saknar exempelvis bank, klädaffärer, hobbybutik och gym. Medborgardialog om Brandbergens framtid har hållits under en dryg vecka med politiker och tjänstemän. Totalt har ca trehundra personer deltagit i någon del av dialogen. Några av de frågor som väckts rör aktiviteter för barn och unga, trygghet och yttre miljö samt kopplingen till Handen. En områdesanalys har tagits fram som underlag till utvecklingsprogrammet för Brandbergen. En workshop har hållits med politikerna kring riktlinjer och åtgärder som underlag till det första utkastet av utvecklingsprogrammet. Mål 7 Barn och ungdomar ska må bra Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro

16 Nämndens indikatorer: 2013 Mål 07KF Elever tycker riktigt härligt att leva (gymn) 67% 65% 07KF Elever tycker riktigt härligt att leva (år 9) 67% 64% 07KF God psykisk hälsa (gymn) KF God psykisk hälsa (år 9) Indikatorn "andelen ungdomar som ganska eller mycket ofta tycker det är riktigt härligt att leva" har minskat något i både grundskolan och gymnasiet. Det finns stora könsskillnader mellan pojkar och flickor i årskurs 9. Flickor mår sämre än pojkar. Den andra indikatorn är andel elever med god psykisk hälsa. Andelen med god psykisk hälsa har minskat en enhet i gymnasiet och är oförändrad i årskurs 9. Mellan flickors och pojkars hälsa skiljer det mellan tio och femton enheter, både i årskurs 9 och i gymnasiet. Det finns en tabell med indikatorerna efter att strategierna har kommenterats. Mätningen genomförs vartannat år. Strategi 7.1 Strategi för ungas hälsa, trygghet Stödja och samordna ett sammanhållet preventionsarbete enligt Strategi för ungas hälsa, trygghet och utveckling. Tre presidiesamråd har genomförts i syfte att förbättra samverkan mellan kommunstyrelsen, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grund- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden samt brottsförebyggande rådet och Ungsam. Projektet en frisk generation löper enligt plan och resultatet från projektets första halvår med Vikingaskolan har rapporterats. Projektet har vidgats i och med att Höglundaskolan deltar från och med augusti. Ytterligare 25 familjer med totalt 76 personer deltar nu i projektet. Diskussion pågår om att vidga projektet till ytterligare en skola och att ha samarbete med skolhälsovården och äldreomsorgen. Strategi 7.2 Förebygga skuldsättning Förebygga att ungdomar och barnfamiljer skuldsätter sig. Följs upp genom att mäta andelen ungdomar (18-25 år) som har i förebyggande syfte fått rådgivning. Status: Helt uppfyllt Förvaltningens budget- och skuldrådgivare har regelbundna informationsmöten för arbetslösa ungdomar. Ett 80-tal ungdomar totalt har fått information. Förvaltningen följer väntetid för skuldrådgivning (oavsett ålder) som mäts och sammanställs av Konsumentverket. Det finns inga väntetider för ungdomar och barnfamiljer. När en budgetrådgivare kontaktas av en person som är 25 år eller yngre prioritera budgetrådgivaren att denna person får en besökstid. På grund av volymökningar under hösten har budget- och skuldrådgivarna väntetider för besök. Men detta gäller inte för personer som är år.

17 Strategi 7.3 Beakta Barnkonventionen Barnkonventionen ska beaktas i nämndens ärenden (om det är relevant) Utbildning i barnkonventionen är påbörjad med två utbildningstillfällen under hösten varav ett i Haninges kulturhus. Utbildningarna görs i samarbete med Botkyrka och Nacka. Från Haninge kommun har ett tjugotal personer deltagit. Inbjudan och information om utbildningarna lämnades på en chefsträff i höstas. Deltagarna kom från kultur- och fritidsförvaltningen. Utbildningarna fortsätter 2015 då personal från socialförvaltningen kommer att delta. Mål 8 Bättre folkhälsa Folkhälsan ska förbättras Status: Ej uppfyllt Nämndens indikatorer: 2013 Mål 08KF Sjukpenningtal Sjukpenningtalet har ökat jämfört med Mellan november 2013 och november har sjukpenningtalet ökat något (9.5 till 9.9 dagar). Det gäller både kvinnor och män (11,8 till 12,2 dagar för kvinnor, för män från 7,3 till 7,6 dagar). Strategi 8.1 Samordna folkhälsoarbete Utveckla, stödja och samordna ett strategiskt sätt för kommunens folkhälsoarbete. Följs upp genom att utvärdera om stöd och samordning har fungerat eller inte, samt att följa sjukpenningtalet. Förvaltningen har samordnat kommunens folkhälsoarbete. Ett arrangemang har varit hälsoveckan. Det genomfördes i slutet av maj under 6 dagar med olika inslag av hälsofrämjande aktiviteter. Cirka 70 externa aktörer medverkade i hälsoveckan. Unga hälsopiloter var med i olika aktiviteter i fem veckor före hälsoveckan. Mål 9 Delaktighet och inflytande Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka Status: Ej uppfyllt Nämndens indikatorer:

18 2013 Mål 09KF Nöjd inflytandeindex Medborgarförslag (antal som rör KS) 9 13 E-förslag (antal) Indikatorn nöjd inflytandeindex blev i år 41, vilket är samma nivå som förra året. Kommunstyrelsen har fått fler medborgarförslag i år. Alla som är folkbokförda i Haninge kommun har rätt att lämna medborgarförslag till kommunen. Medborgarförslag får bara handla om det som ingår i kommunens ansvarsområde och inte är löpande underhåll, t.ex. att byta glödlampor. Ett medborgarförslag ska alltid tas upp för ställningstagande i någon av kommunens nämnder eller i kommunfullmäktige. Kommunen har fått totalt 48 medborgarförslag under. Tretton av förslagen har varit inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Förslagen handlar exempelvis om att av djuretiska skäl inte upphandla eller köpa in burägg, att införa en årlig dag för friskvård i kommunen samt att ordna infartsparkeringar i Tungelsta, Västerhaninge och Handen. Kommunstyrelsen har inte hunnit fatta beslut om samtliga förslag som inkommit under. Däremot har kommunstyrelsen behandlat flera medborgarförslag som inkom under 2013, varav ett förslag gällde ett önskemål om att kommunen skulle möjliggöra för medborgarna att lämna in medborgarförslag digitalt, i stället för enbart i pappersform såsom tidigare. Kommunstyrelsen ställde sig positiv till förslaget och beslutade att genomföra detta. Tack vare kommunstyrelsens beslut blev det från och med möjligt att även lämna in medborgarförslag digitalt via en blankett på kommunens webbsida. Av de totalt 48 medborgarförslag som lämnades in under, inkom 28 av förslagen digitalt. Den tredje indikatorn är e-förslag: E-förslag innebär att man kan lämna ett förslag som andra kan skriva under elektroniskt och kommentera. Om förslaget uppnår 25 underskrifter skall det tas upp som ett informationsärende i den nämnd som förslaget är riktat till. 22 e-förslag har lämnats under året vilket är något färre än 2013 (23 e-förslag under maj till december). Minskningen beror på att e-förslag inte har marknadsförts under året. Under hösten kopplades e-förslagen till appen Speak App som används av ungdomar. Detta har inte gett någon ökning hittills. Tre av e-förslagen har fått fler än 25 underskrifter. Ett e-förslag berörde kommunstyrelsen och det var Demokrati - att kunna påverka och överklaga beslut gällande ex mark. Det är enkelt och snabbt för medborgaren att lämna e-förslag och det går snabbt att samla underskrifter. Däremot så tar det mycket längre tid att bereda e-förslaget till nämnden och att återkoppla till förslagsställaren och allmänheten. Idag finns e-förslag som lämnats till berörd nämnd för över ett år sedan, men som ännu inte återkopplats. Strategi 9.1 Medborgardialog Utveckla formerna för medborgardialog som instrument. Förvaltningen har deltagit i SKL:s nätverk medborgarbudget. Nätverket avslutades med en konferens där erfarenheterna av medborgardialogen för Jordbro redovisades för ett sextiotal deltagare från olika kommuner. Förvaltningen driver Jordbrodialogen enligt den plan som finns. Projektet SpeakApp har genomförts med ungdomar. Mobilapplikationen är färdigställd och

19 lansering har påbörjats. Redovisning har skett till Rädda Barnen. En ansökan för fortsatt arbete har lämnats in till Allmänna Arvsfonden av Rädda Barnen tillsammans med kommunen. Projektet har beviljats ett års ytterligare finansiering. Förvaltningen har arbetat med ungdomsinflytande i valet. Syftet med satsningen var att öka valdeltagandet bland första och andragångsväljare i riksdags-, landsting- och kommunval. 75,65 procent av de båda grupperna röstade. Valdeltagandet var högst i valdistriktet Svartbäcken (91,25 procent) och lägst i Jordbro Sydöstra (40,74 procent). Det är samma valdistrikt som toppar respektive ligger lägst när man räknar alla röstberättigade. Mål 10 Invånarnas trygghet Invånarnas trygghet ska öka Status: Ej uppfyllt Nämndens indikatorer 2013 Mål 10KF Trygghetsindex KF Trygghetsindex unga Trygghetsindex i Medborgarundersökningen blev 53, vilket är samma nivå som förra året. Trygghetsindex för unga blev i år 74 på en skala mellan 0 och 100 där 100 är bästa tänkbara resultat (67 för flickor och 81 för pojkar). För hela Sverige är värdet 76, det vill säga två enheter högre. Frågorna har förändrats sedan förra undersökningen och det går därför inte att jämföra med tidigare siffror. Strategi 10.1 Samordna trygghetsarbetet Stödja och samordna arbetet utifrån trygghetsstrategin Status: Ej uppfyllt : Insatser för att öka trygghet och minska brottslighet görs i samverkan mellan kommunens samtliga förvaltningar, närpolisen och frivilliga genom exempelvis föreningar och föräldrar. Brottsförebyggande rådet genomförde en trygghetsmätning under hösten. Resultatet visade att man är mer trygg i sitt bostadsområde i de flesta kommundelarna jämfört med förra mätningen (2011). Den upplevda tryggheten har ökat i åtta av tio kommundelar, men den har minskat i Brandbergen och Jordbro. Gemensamt för alla områdena är att den faktiska utsattheten för brott (skadegörelse och anmälda brott) har minskat. Förvaltningen har tagit fram en modell för ändrat arbetssätt med fullmäktiges mål "Invånarnas trygghet ska öka". Ett utkast hur arbetet kan organiseras, styras och genomföras har presenterats för den politiska ledningen och förvaltningschefer. Modellen har inte fastställts.

20 Mål 11 Nöjda med kommunens service Invånarna ska vara nöjda med kommunens service Nämndens indikatorer: 2013 Mål 11KF Nöjd medborgarindex Nya e-tjänster Indikatorn nöjd medborgarindex blev i år 55, vilket är en enhet högre än förra året men inte en statistiskt säkerställd förändring. Hittills i år har 8 nya e-tjänster lanserats. De är: ansök om skoltaxi, ansök om lov, anmälan och strandskyddsdispens, beställa mätuppdrag, beställa nybyggnadskarta, beställa gränspåvisning, beställa tomtkarta, beställa utdrag av baskarta samt drömcash. Indikatorn telefontillgänglighet mäts Strategi 11.1 Prioritera förbättrad service och bemötande Arbetet med att ständigt förbättra service och bemötande ska prioriteras. I SKL:s undersökning av alla kommuners hemsidor kom Haninge kommun på 3:e plats. Utvecklingen av Haninge nya taltidning har fortsatt och den publiceras även på haninge.se. Ett samarbete är skapat med taltidningen och Radio Haninge som också infört särskilda tider till förfogande för direktintervjuer kring olika händelser i kommunen. Antalet synpunkter från invånarna och andra till förvaltningen var 129 stycken. Det är en ökning från 80 synpunkter förra året. Synpunkterna handlade främst om frågor, beröm eller klagomål om information på hemsidan, bekämpningen av jätteloka, trädröjning på kommunens mark eller kollektivtrafiken. Den som lämnar in en synpunkt ska få återkoppling inom tre arbetsdagar. Jämfört med 2013 har fler synpunktlämnare fått återkoppling från handläggare i rätt tid, men det kan bli bättre (40 procent 2013 som ökat till 44 procent). Observera dock att anonyma synpunkter inte ingår och det är cirka 20 procent av totalen. Synpunkterna har för det mesta hanterats inom 28 arbetsdagar vilket är bättre jämfört med tidigare. En besöksnäringswebb som riktar sig till besökare finns och kommer att fortsätta utvecklas under Webbplatsen heter och är en del av det övergripande samarbetet mellan skärgårdskommunerna i länet och Stockholms stad under portalen Värdskapskonceptet Värd i Haninge genomfördes under våren och sommaren i samarbete med ett 40-tal aktörer inom besöksnäringen.

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Riktlinjer och principer för medborgardialog

Riktlinjer och principer för medborgardialog riktlinjer Riktlinjer och principer för medborgardialog Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 67 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se 1 Riktlinjer och principer

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande).

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande). Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog Strategi Luleå kommuns strategi för medborgardialog 2016-2020 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för medborgardialog Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad: Fastställd:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Haparanda Stads Kvalitetssatsning

Haparanda Stads Kvalitetssatsning Haparanda Stads Kvalitetssatsning Syfte: I en politisk styrd organisation är det särskilt viktigt med kommunikation, dialog och inflytande även mellan valen. Genom medborgardialog fås förutom en bra förankring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2 2014 per den 31 augusti. Kommunfullmäktige

DELÅRSRAPPORT 2 2014 per den 31 augusti. Kommunfullmäktige DELÅRSRAPPORT 2 2014 per den 31 augusti Kommunfullmäktige FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 Sammanfattning... 5 1 Uppföljning av fullmäktiges mål och prognos... 6 1.1 Målområde Ekologisk hållbarhet (mål 1-5)...

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram KOMMUNLEDNINGSKONTORET Barn- och ungdomsprogram Barn- och ungdomsprogram Antaget av kommunfullmäktige 24 mars 2014 Omslagsbild Maskot Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2014 Grafisk form

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa Folkhälsoplan 2015-2018 Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Folkhälsoplanen 2015-2018 Folkhälsoplanens mål och därmed handlingsplan bygger

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam...

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam... Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med omsorg- och äldreförvaltningen, vilka tillsammans ansvarar för framtagandet

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Varför skyddad tätortsnära natur?

Varför skyddad tätortsnära natur? Välkommen till Varför skyddad tätortsnära natur? Münchenbryggeriet, Stockholm 28-29 november Annica Hjerling, kommunalråd Haninge Erik Skärbäck, professor översiktlig planering, SLU Sara Peny, Arkitekt,

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september Bilaga till KS mål och budget 2014-2016 OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september nytt nyckeltal nytt i förhållande till nyckeltalen 2012 nyckeltal med * = utkast/förslag

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Kommunikationsplan för Översiktsplan

Kommunikationsplan för Översiktsplan Kommunikationsplan för Översiktsplan Projektbeställare Kommunstyrelsen, genom Kent Gullberg (SBF-chef) Projektledare Charlotte Hedlund Datum 2015-12-01 Version 1.0 Projekt-, ärendenr. Dnr KS 2014/0321-212

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Riktlinjer för områdesutveckling

Riktlinjer för områdesutveckling Riktlinjer för områdesutveckling i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:173 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 31 mars 2016

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

E-dialog. www.tidaholm.se

E-dialog. www.tidaholm.se E-dialog Grund för (Tidaholm) att jobba med e-dialog Öka lokal demokrati Ökat engagemang och dialog Medborgare vill engagera sig Lokala mål i olika styrdokument Målområde Kommunstyrelse Lokal demokrati

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

Demokratiutveckling på Södermalm

Demokratiutveckling på Södermalm Södermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Lotte Lindgren Telefon: 08 508 12 030 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Demokratiutveckling på Södermalm

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Demokratiberedningen 27 mars 2013

Demokratiberedningen 27 mars 2013 1 (2) Datum 2013-03-27 Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin 0155-381 22 072-212 78 20 niklas.thelin@oxelosund.se Demokratiberedningen 27 mars 2013 Närvarande Catharina Fredriksson Bo Höglander Mattias

Läs mer

Demokratiutveckling och medborgardialog

Demokratiutveckling och medborgardialog Demokratiutveckling och medborgardialog Kongressbeslut november 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbetet med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser och verksamhetsutveckling.

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Riktlinjer för medborgardialog

Riktlinjer för medborgardialog Riktlinjer för medborgardialog Innehåll 1. Bakgrund och syfte 2. Principer för medborgardialog i Ronneby kommun 3. Dialogmodellen 4. Vad vill vi uppnå? 5. När i beslutsprocessen ska vi föra dialog? 6.

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningen av Strategi för integration och social sammanhållning

Sammanfattning av uppföljningen av Strategi för integration och social sammanhållning Utredning Dnr KK15/97 Strategi- och projektenheten Datum Anna-Karin Lindblad Februari 2016 Sammanfattning av uppföljningen av Strategi för integration och social sammanhållning Postadress Nyköpings kommun

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 En måluppföljning ska göras per första tertialet i april. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer