ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen

2

3 Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent. Utsläppen av växthusgaser i kommunen som geografiskt område har minskat enligt tillgängliga siffror. Utsläppen till följd av konsumtion ingår inte i statistiken, men det är rimligt att anta att Haninge följer den nationella trenden och att utsläppen därför ökar totalt sett. Kommunstyrelsen bidrar inte till att förbättra biologisk mångfald, och det finns ett behov av att utveckla former för kompensationsåtgärder då naturmark tas i anspråk för exploatering. Ett flertal åtgärder har genomförts för att förbättra vattenkvaliteten i Haninge kommun, men Haninges vatten har fortsatt problem med övergödning och bristande ekologisk status. Inom målområdet social hållbarhet är bland annat utvecklingen av den regionala stadskärnan ett viktigt område. Målet att utveckla en regional attraktiv stadskärna bedöms som delvis uppfyllt beroende på att handelsindex (en av indikatorerna) inte har förbättrats. Byggnationen av Haningeterassen har startat. Målet att barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro uppfylls delvis. Det är inga väntetider för ungdomar mellan som vill ha skuldrådgivning. Kommunstyrelseförvaltningen har fortsatt med medborgardialog i olika former, till exempel i Brandbergen och Jordbro. Inom målområdet ekonomisk hållbarhet har kommunstyrelsen bidragit till att uppfylla målet bästa kommunala arbetsgivare genom att samordna och utveckla chefs- och medarbetarskapet. Minskad sjukfrånvaro både i den egna förvaltningen och hela kommunen har bidragit till effektivare användning av resurserna. Avtalstroheten har förbättrats. Målet att kommunens invånare ska bli fler har uppfyllts och förvaltningen har bidragit genom att marknadsföra Haninge som boendekommun. Kommunstyrelsen vill verka för nya företagsetableringar och kommunen har marknadsförts vid till exempel Mipim, en fastighets- och investerarmässa. Antalet arbetsställen i kommunen har ökat under året och det är främst företag med färre än 20 anställda som blivit fler. Det totala resultatet är 3,9 mnkr. Förvaltningens prognoser under året har varit negativa. Kommunstyrelsen beslutade i juni om en åtgärdsplan för att minska det prognostiserade underskottet. Resultatet visar att återhållsamheten inom förvaltningen inneburit att resultatet kunnat vändas till ett positivt resultat. Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar utvecklat riskanalyser och gjort gemensamma kontroller utifrån årets internkontrollplaner. Uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan visade att den interna kontrollen har förbättrats jämfört med föregående uppföljning. Fler verksamhetskritiska stödsystem har numera reservplaner om ett längre avbrott i IT-system eller dess kommunikation skulle inträffa. Införande av det nya beslutsstödsystemet har i stort sett följt lagd planering. Kostnaden för införandet har ökat något, men kostnaderna är under god kontroll. Några av kontrollerna visade på behov av åtgärder, såsom hanteringen av företagskort.

4 Innehåll Förvaltningsberättelse... 2 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Tema medborgardialog och medborgarinflytande... 4 Uppföljning av mål och indikatorer... 8 Målområde ekologisk hållbarhet... 8 Mål 3 Energianvändning Mål 4 Biologisk mångfald Målområde social hållbarhet Målområde ekonomisk hållbarhet Uppföljning av ökad tillgänglighet Förbättrad intern kontroll Ekonomi Driftrapport Investeringsrapport Personal Personalpolitiska programmet Personalstatistik Pensionsprognos Analys av sjukfrånvaro m.m Uppföljning av politiska organ under kommunstyrelsen Brottsförebyggande rådet Pensionärsrådet Handikapprådet Framtid... 36

5 Viktiga händelser Första spadtaget för Haningeterrassen togs under hösten. Det är även det första steget i att bygga en stad av området kring Haninge centrum. Här kommer en ny bussterminal, 450 attraktiva bostäder, handel, biograf och vårdlokaler att växa fram. I den första etappen ingår bussterminalen med en vänthall och butikslokaler. I mitten av 2017 ska bussterminalen börja användas. Första etappen består också av ett 18 våningar högt bostadshus. Projektet är ett samarbete mellan Haninge kommun, Stockholms läns landsting och privata byggherrar. Samtidigt pågår flera andra stora byggprojekt som knyter an till stadskärnan, framför allt den nya stadsdelen Vega där de första bostäderna nu blivit inflyttningsklara. Ansvarsområde Kommunstyrelsen ansvarar för att på kommunfullmäktiges uppdrag planera, leda, samordna och följa upp den verksamhet som kommunfullmäktige beslutat om. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens långsiktigt hållbara utveckling som bland annat omfattar regionala frågor, näringslivs- och högskolefrågor, socialt företagande och översiktlig fysisk planering. Kommunstyrelsen ansvarar även för mark- och exploateringsfrågor, bostadspolitik, trafikplanering, folkhälsa, trygghet, arbete med barns rättigheter och integration. Kommunstyrelsen ansvarar också för övergripande ekonomi- och personalfrågor. Även för strategisk utveckling, stöd och service för hela den kommunala förvaltningen, information och gemensam infrastruktur (IT, post, telefoni, lokal- och fordonsförsörjning). Tema medborgardialog och medborgarinflytande Under genomfördes två allmänna val, EU-valet och val till riksdag, kommun och landsting. Valdeltagandet i Sverige är jämförelsevis högt, men Haninge är en av kommunerna i Sverige med störst skillnad i valdeltagande mellan kommunens valdistrikt. I riksdagsvalet röstade 89,8 procent av de röstberättigade i Svartbäcken, i Jordbro sydväst var motsvarande siffra 44,6 procent. I kommunen som helhet var valdeltagandet 77,8 procent. Medborgarnas krav på insyn i och möjlighet till påverkan på de kommunala besluten ökar samtidigt som det finns mycket annat som konkurrerar om medborgarnas uppmärksamhet. Individuella behov styr på vilket sätt medborgarna vill ha insyn och påverka. Det kräver tydlig kommunikation för att skapa förståelse, engagemang och mandat och medborgardialog är ett led i det och en byggsten för det socialt hållbara samhället Dialogen mellan politiker och medborgare pågår hela tiden. Ofta genom vardagliga möten mellan enskilda politiker och medborgare. Medborgardialog kan ses som en strukturerad utveckling och komplement till andra former av möten och samtal mellan medborgare och politiker. I Haninge har ett antal medborgardialoger genomförts genom åren, exempelvis kring utvecklingen i Dalarö, Tungelsta, Västerhaninge samt Eskilsparken i Handen. Utifrån dessa erfarenheter och kunskapsutbyte med andra kommuner i Sverige och utomlands beslutade kommunfullmäktige om åtta principer för medborgardialoger. Kommunstyrelseförvaltningen sammanställde principerna i en handbok för medborgardialog. Se fig Haninge kommun använder den så kallade delaktighetstrappan som utvecklats av Sveriges

6 kommuner och landsting (SKL): Delaktighetstrappan Information envägskommunikation mellan sändare och mottagare. Haningeexempel: Öppna möten, information på haninge.se. Konsultation delaktighet där medborgarna tycker till innan beslut fattas. Haningeexempel: Öppna möten, skoldialogmöten, äldreforum och Minecraft. Dialog delaktighet med ett ömsesidigt utbyte av tankar, åsikter och idéer. Ett gemensamt lärande där man tillsammans resonerar sig fram till alternativa lösningar. Haningeexempel: E-förslag, Speak App och Brandbergens utvecklingsprogram. Inflytande delaktighet där medborgarna är med och både planerar och genomför konkreta aktiviteter. Haningeexempel: Nyfiken park. Medbeslutande delaktighet där medborgarna medverkar i beslutsfattandet. Medbeslutandet sker oftast genom en omröstning som blir styrande för det politiska beslut som sedan fattas vilket även kan innebära att bestämma över hela eller delar av budgeten. Haningeexempel: Medborgardialog Jordbro. Kommunen har också utvecklat andra verktyg och nya mötesformer för att öka möjligheterna till dialog och inflytande och ta ett steg på delaktighetstrappan. De exempel som presenteras nedan har genomförts av kommunstyrelseförvaltningen, ibland tillsammans med andra förvaltningar. E-förslag E-förslag är ett sätt för medborgarna att öppet visa sina idéer för alla intresserade. För kommunen är det ett sätt att försöka öka medborgarnas engagemang och delaktighet i kommunens verksamheter. Vem som helst kan lämna e-förslag på haninge.se/paverka. Förslagen kan handla om kommunens alla verksamheter och de är synliga för alla. Andra personer som håller med om förslaget kan visa det genom att skriva under förslaget. När ett förslag har fått minst 25 tas det upp till diskussion i berörd nämnd. 22 e-förslag har publicerats under. Minecraft en digital idétävling kring stadsbyggnad Minecraft ett datorspel som ibland kallas en digital variant av Lego. Spelarna utforskar en värld uppbyggd av block och samlar material för att bygga allt från hus till rymdstationer.

7 Minecraftävlingen genomfördes under våren och sommaren som en del i diskussionen kring utvecklingen av den regionala stadskärnan. Syftet var att väcka unga Haningebors intresse för stadsbyggnad och fånga upp deras idéer till framtidens Vallavägen. Unga personer är traditionellt en underrepresenterad grupp i stadsbyggnadsprocessen. Tävlingen hade två teman framtidens bostad och "framtidens stadsgata. Frågorna var: "Vad tycker du att Vallavägen har att erbjuda stadskärnan Haninge? och Hur tycker du att det ska se ut?". Tävlingen resulterade i 177 registrerade användare och 81 kvalificerade förslag, där en jury med arkitekter/stadsplanerare och unga minecraftspelare valde ut sex finalister. Finalförslagen publicerades med informationstexter och videoklipp på haninge.se/minecraft. Även folkets favorit röstades fram på haninge.se/minecraft. Vinnaren blev samma som juryns val. Speak App öka barn och ungas deltagande i lokala beslutsprocesser Dagens unga är mer aktiva i samhällsdebatten än någonsin, men inte inom politiska partier och föreningar. Därför utvecklades och lanserades en mobilapplikation för att underlätta kommunikationen mellan kommunens unga och dess beslutsfattare. Många möten och diskussioner har krävts. Ungdomarna har varit i majoritet genom hela utvecklingsprocessen. Via appen kan ungdomar ställa sina frågor, lägga ett förslag och svara på frågor utskickade av kommunen. Tjänstemän och politiker kan snabbt kolla av hur ungdomar ställer sig till en specifik fråga och se vilka frågor det är som ungdomar tycker är viktiga. Ungdomar å sin sida, får en helt annan möjlighet än tidigare att kommunicera direkt till de som bestämmer. Medborgardialog Jordbro från medborgardialog till medborgarnas dialog Medborgardialog Jordbro har pågått Dialogen har fokuserat på trygghetsskapande insatser i Jordbro att stödja de positiva befintliga krafter, med utgångspunkten att en långsiktigt hållbar dialog drivs av medborgarnas egna engagemang, energi och delaktighet. Det första året hölls många dialogmöten med många intresserade deltagare. Trots det var det grupper av medborgare i Jordbro som inte var representerade och det började infinna sig en projekttrötthet. Dialogen bytte andra och tredje året därför fokus från en mer traditionell dialog till att jobba med att se platsens potential och möjligheter. Idén har varit att medborgarna bjuder in kommunens politiker, tjänstemän och andra aktörer. Att gå från en medborgardialog till medborgarnas dialog. Ett särskilt projekt med medborgarbudget har också genomförts, där Jordbroborna lämnade förslag och röstade på hur kronor skulle användas för att göra Jordbro bättre. 112 tolv förslag lämnades in och av dessa paketerades tolv förslag inför Jordbrobornas omröstning. Det vinnande förslaget var en parkourbana som lämnades in av två klasser i årskurs 5. Brandbergens utvecklingsprogram konkretisera utvecklingsmöjligheter för framtiden Med hjälp av medborgardialog har utvecklingsmöjligheter på kort sikt (2-5 år) och lång sikt (10-15 år) tagits fram. Två dialoger har genomförts: Dialog för Brandbergens Centrum med foton, flygbild och planlösning för centrumet. Besökarna kunde prata direkt med tjänstemän, lämna anonyma förslag i en låda eller rita sina förslag direkt på foton från centrum. Dialog för hela Brandbergen ägde rum i biblioteket och i centrumet, med spontana möten och där synpunkter lämnades i olika former som klotterplank och direkt på karta. Tjänstemän och politiker lyssnade på de som ville berätta mer. De yngsta besökarna ritade förslag. På ett

8 Open Space-möte kunde deltagarna själva bestämma vilka frågor som skulle diskuteras. Open Space är en vedertagen, effektiv metod för utvecklingsarbete samtidigt som den ger en upplevelse av ett lärande Ungdomar från 13 år och uppåt deltog på en workshop på fritidsgården och en trygghetsvandring genomfördes. Kommunens principer för medborgardialog 1. Vid förslag som direkt rör Haningeborna ska alltid en medborgardialog övervägas 2. Nyttan och syftet med dialogen avgör hur den genomförs. Som stöd för avgörandet om hur dialogen genomförs används den så kallade delaktighetstrappan. 3. Då beslut är fattat om medborgardialog har Haningeborna som lägsta nivå rätten att bli hörda (konsultation). 4. Vid ändring av planer, program eller policies som kan ha väsentliga konsekvenser för medborgarna ska medborgarna informeras om varför dessa ändringar föreslås. 5. Det ska tidigt i processen göras klart hur åsikter och synpunkter kommer att behandlas och hur det är möjligt för Haningeborna att påverka. Kopplingen till Haninge kommuns styrmodell ska beaktas. 6. Barns, ungdomars och äldres möjligheter att delta ska ges särskild uppmärksamhet 7. Dialogprocessen, metoder och kompetens för medborgardialog ska utvärderas och utvecklas fortlöpande 8. Det slutliga resultatet av dialogen ska meddelas deltagande medborgare.

9 Uppföljning av mål och indikatorer Nedan följer bedömningar och kommentarer om uppfyllandet av nämndens strategier och indikatorer samt nämndens bidrag till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och målområden. Bedömningen är gjord utifrån en tregradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt, och helt uppfyllt. Om målet inte har kunnat utvärderas anges detta. Kommunfullmäktiges mål anges med nummer och ämne för målet. Under rubriken följer målets formulering i helhet. Nämndens strategi kopplat till målet anges i fetstil. Under följer strategins formulering i helhet. Strategin bedöms utifrån samma skala som målen. Därefter kommenteras vad som ligger bakom bedömningen. Om kommunstyrelsen har fastställt egna indikatorer så kommer en tabell med värden för mål och utfall. Målområde ekologisk hållbarhet Kommunen ska präglas av långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att biologisk mångfald, kulturmiljöer och ekosystemets produktivitet inte äventyras. Målområdet innehåller fem mål. Målet inköp av ekologiska livsmedel har uppfyllts eftersom andel ekologiska livsmedelsinköp är 30 procent. Utsläpp av växthusgaser kommer delvis att uppfyllas. Utsläppen av växthusgaser i kommunen som geografiskt område har minskat under perioden. Utsläppen till följd av konsumtion ingår inte i statistiken, men det är rimligt att anta att Haninge följer den nationella trenden och att utsläppen därför ökar totalt sett. Någon bedömning har inte kunnat göras av energianvändningen i den kommunala organisationen och de koldioxidutsläpp energianvändningen medför. Målen om ökad biologisk mångfald och renare sjöar och vattendrag har inte uppfyllts. Förutsättningarna för att beakta biologisk mångfald i detaljplaner har förbättras genom Haninges nya naturkatalog och en studie av ekologiska landskapssamband har genomförts. Fortfarande finns det ett behov av att utveckla former för kompensationsåtgärder då naturmark tas i anspråk för exploatering. Ett flertal åtgärder har genomförts för att förbättra vattenkvaliteten i Haninge kommun, men Haninges vatten har fortsatt problem med övergödning och bristande ekologisk status. Mål 1 Utsläpp växthusgaser Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 Nämndens indikatorer: 2013 Mål 01KF Utsläppsförändring av växthusgaser (%) Tankställe för el eller biogas (KS) Utsläpp växthusgaser (förändring per nämnd kwh per m2) Utsläppen av växthusgaser i kommunen som geografiskt område minskade med 6,85 procent

10 (eller ton koldioxidekvivalenter) mellan 2011 och Framförallt är det utsläpp från inrikes civil sjöfart som minskat, troligen till följd av en sommar med sämre väder. Utsläppen inom den sektorn ökar troligen kommande år, vilket i så fall bromsar in utsläppsminskningen. Transporterna står fortfarande för ca 69 procent av de totala utsläppen i kommunen. Fram till 2020 behöver utsläppen minska (med ytterligare ton koldioxidekvivalenter) för att nå målet. Utsläppen till följd av konsumtion räknas inte in i statistiken. Det är rimligt att anta att Haninge följer den nationella trenden och att utsläppen ökar kontinuerligt. Indikatorn antal tankställen för el eller biogas har inte ökat jämfört med Den tredje indikatorn som är "utsläpp växthusgaser (förändring per nämnd) följs upp i början av Strategi 1:1 Klimatstrategins handlingsprogram genomförs Aktiviteter enligt klimatstrategins handlingsprogram genomförs Kommunfullmäktige fastställde den nya klimat- och energistrategin i februari. Förvaltningen har tagit fram en kommunikationsplan. Tio ansökningar gjordes till klimatmiljonen 2015 omfattande totalt 3,7 miljoner kr (mnkr). Miljönämnden beslutade i december att bidragen för 2015 ska användas bland annat för att genomföra ett testresenärsprojekt i nya Vega, köpa teknikutrustning för webbmöten för att minska resor i tjänsten och för att inrätta en miljöavdelning i biblioteket i Jordbro. Förvaltningen har gjort en resvaneundersökning som visade att Haningeborna ofta använder bil för korta resor. En fördjupad studie av hållbart resande har genomförts och åtgärdslista finns. Studie och åtgärdslista har redovisats för miljönämnden och sänts till förvaltningarna som information inför verksamhetsplaneringen En studie om att förbättra förutsättningarna för gångtrafikanter har inletts. Ett faktaunderlag med översvämningshotade områden visar att vid skyfall finns sådana områden i samtliga kommundelar, men särskilt Vendelsö, Vendelsömalm, Vega och Norrby pekas ut. Underlaget ingår i översiktsplanearbetet. Förvaltningen har utbildat ca trettio personer från andra förvaltningar i hållbarhet med fokus på miljö. Ekopilot II har startat med fem kommunala enheter. Inom kommunstyrelseförvaltningen pågår ett projekt. Klimatdagen eller Earth Hour genomfördes som två insatser i mars. Strategi 1.2 Möjliggöra effektiv energianvändning Aktiviteter för att möjliggöra effektiv energianvändning och stärka möjligheten till produktion av förnybar energi Förvaltningen har följt upp kommunens resepolicy. Resepolicyn har följts upp med en enkätundersökning för att få svara på hur väl känd policyn är, i vilken utsträckning den efterföljs

11 och för att få en uppfattning om vilka insatser som krävs för att minska utsläppen från tjänsteresor. Svarsfrekvensen på enkäten var låg, 32 procent av samtliga kommunanställda och förtroendevalda svarade. Endast ca 40 procent av de svarande kände till att Haninge kommun har en resepolicy för resor i tjänsten. Förvaltningen bedömer att den låga svarsfrekvensen kan bero på att medarbetare inte känner till att det finns en resepolicy. Upphandling av distributör för samordnade varutransporter tillsammans med alla Södertörnskommunerna är klar. Den konkreta samordningen till Haninges verksamheter startar i början av Effekter (att energianvändningen minskar) kommer inte att märkas förrän slutet av Förvaltningen har inom ramen för Södertörnssamarbetet lämnat in en ansökan om regional förstudie om laddfordonsflottor till Energimyndigheten. Energimyndigheten har avslagit ansökan med motiveringen att kopplingen till forskning och innovation inte var tillräckligt tydlig och stark. Mål 2 Ekologiska livsmedel Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka. Status: Helt uppfyllt Nämndens indikatorer: 2013 Mål 02KF Ekologiska inköp (kommun) 25 % 25 % 30 % Strategi 2.1 Upphandling och avtal Utveckla arbetet med upphandling och informera förvaltningarna om gällande ramavtal Status: Helt uppfyllt Förvaltningen har informerat berörda nämnder och specifika enheter om deras inköp av ekologiska livsmedel för 2013 och sex första månaderna. Ny upphandling med 35 procent ekologiskt i volym (SEK) har annonserats. Fler råvaror än tidigare finns endast med som ekologiska i upphandlingen. Den nya upphandlingen gäller fr.o.m. april Mål 3 Energianvändning Energianvändningen ska minska Status: Ej utvärderad (indikator är ej klar) Nämndens indikatorer 2013 Mål 03KF Energianvändning kwh per m2 kommunen

12 Strategi 3.1 Genomföra klimatstrategin Aktiviteter enligt klimatstrategin ska genomföras Energimyndigheten har godkänt kommunens rapport om utfallet av energieffektiviseringsstödet Årets (dvs ) stöd har fördelats till Tornberget, stadsbyggnadsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen, äldreförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Nytt energi- och klimatavtal mellan länets kommuner och energimyndigheten har godkänts. Energi- och klimatrådgivare finns på plats en gång per vecka i kommunhuset. Mål 4 Biologisk mångfald Biologisk mångfald ska öka Status: Ej uppfyllt En indikator är andel detaljplaner som beaktat biologisk mångfald. Indikatorn har inte mätts men förvaltningen har förbättrat förutsättningarna för att beakta biologisk mångfald i detaljplanearbetet. Strategi 4.1 Planering av byggnation Planering av byggnation ska ta hänsyn till biologisk mångfald. Följs upp genom antal detaljplaner som beaktat biologisk mångfald i årsredovisningen. Status: Ej uppfyllt Den biologiska mångfalden ska beaktas när byggnationer planeras. Förutsättningarna för att beakta biologisk mångfald i detaljplaner har ökat i och med tillgängliggörandet av Haninges naturkatalog i systemstödet Solen web. Naturkatalogen redovisar, idag kända, naturområden med höga naturvärden som har betydelse för biologisk mångfald. Katalogen tillsammans med analysen över ekologiska landskapssamband, som tagits fram under, ger goda förutsättningar för att ta hänsyn till biologisk mångfald i detaljplaneringen. Former för kompensationsåtgärder då naturmark tas i anspråk för exploatering behöver däremot utvecklas. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till naturvårdsplan. Naturvårdsplanen har ännu inte fastställts. Planen ska användas som planeringsunderlag i olika byggprojekt. Naturkatalogen, som är ett faktaunderlag till naturvårdsplanen, har presenterats för stadsbyggnads- och miljönämnderna. En studie om ekologiska landskapssamband har slutförts under hösten. Resultatet kommer bland annat att användas som underlag i översiktsplanen. Förvaltningen deltar i ett samarbetsprojekt med Tyresö, Nacka och Stockholms kommuner för att värna de ekologiska sambanden inom och mellan Hanveden och Tyresökilen. Nämndens indikatorer:

13 Strategi 4.2 Kunskap om biologisk mångfald Öka medborgarnas kunskap om den biologiska mångfaldens värde. Följs upp med genomförda insatser/aktiviteter (exempelvis naturguidningar, föredrag) Status: Helt uppfyllt Förvaltningen har genomfört 24 naturguidningar och två föredrag på temat biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är de tjänster som naturens ekosystem ger till människan. Pollinering är ett exempel på en ekosystemtjänst. Det finns många olika insekter som sköter pollineringen vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera som det är tänkt. Informationsinsatserna var ungefär lika många under 2013 (27 naturguidningar och ett föredrag). Boken "Vägvisaren till naturen i Haninge" finns i kommunhuset, biblioteken och hemsidan. Den är gratis för allmänheten. Förvaltningen har skrivit brev till övriga (offentliga och privata) fastighetsägare om deras skyldighet att bekämpa jättelokan. Förvaltningen har genomfört olika åtgärder för bekämpning på kommunens egen mark. Strategi 4.3 Genomföra vattenplanen Prioritera genomföra aktiviteter enligt vattenplanen. Följs upp med antalet aktiviteter som har genomförts. Totalt är sju åtgärder enligt vattenplanen genomförda. I vattenplanen finns 26 åtgärder som berör kommunstyrelsen. Förvaltningen har satt ut havsöring och gös i olika vattendrag i Haninge i samarbete med Stockholm stads idrottsförvaltning. Fiskutsättningar görs årligen för att förbättra den ekologiska balansen mellan bytesfisk och rovfisk. Samtidigt förbättras även balansen mellan växtplankton och djurplankton. Under hösten har vandringshinder för fisk tagits bort och lekplatser för gös reparerats. Förvaltningen har tagit fram en kommunikationsplan för vattenplanen. Mål 5 Sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska bli renare Status: Ej uppfyllt Strategi 5.1 Genomföra vattenplanen Prioritera genomföra aktiviteter enligt vattenplanen Under året har sju åtgärder genomförts enligt vattenplanen. I vattenplanen 26 åtgärder som berör kommunstyrelsen. En åtgärd i vattenplanen är utredningen om skärmbassäng mot Drevviken för förbättrad vattenkvalitet som har genomförts. Ett förslag med åtgärder har tagits fram. Arbetet fortsätter

14 med studier av åtgärder i avrinningsområdet kopplat till behovet av skärmbassängen. Nytt ställningstagande behövs av hur kommunen ska gå vidare med anledning av utredningen. Demonstrationsanläggningen för vattenrening i Berga har haft besökare under. Målområde social hållbarhet Kommunen verkar för en långsiktig hållbar utveckling genom att säkra goda levnadsvillkor för invånarna. Möjlighet till arbete, goda boendemiljöer, utbildning, trygghet och hälsa, rättvisa, delaktighet och inflytande ska tas tillvara och utvecklas för att skapa ett socialt hållbart Haninge. Förvaltningen bedömer att fem av fullmäktiges mål inom målområdet har uppfyllts delvis. Tre mål har inte uppfyllts. Målet att utveckla en regional attraktiv stadskärna bedöms som delvis uppfyllt beroende på att handelsindex (en av indikatorerna) inte har förbättrats. Förvaltningen genomför handlingsprogrammet för regional stadskärna enligt plan. Ombyggnationen av Rudsjöterrassen har startat. Målet att barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro uppfylls delvis. Det är inga väntetider för ungdomar mellan som vill ha skuldrådgivning. Projektet en frisk generation löper enligt plan och omfattar nu totalt 25 familjer eller 76 personer. Invånarnas delaktighet och inflytande har inte ökat enligt SCB:s medborgarundersökning. Kommunstyrelseförvaltningen har fortsatt med medborgardialog i olika former, till exempel i Brandbergen och Jordbro. För att öka ungdomarnas inflytande utvecklades en mobilapplikation (Speak app) där ungdomarna kan kommunicera direkt med politikerna. Målet att öka invånarnas trygghet har inte uppfyllts. Resultaten från medborgarundersökningens trygghetsfrågor blev inte bättre. Trygghetsundersökningen för unga redovisad ett lägre index jämfört med genomsnittet i Sverige. Andra undersökningar (som inte används som indikatorer) visade dock på förbättringar. Förvaltningens arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet bedrivs främst i samverkan med övriga förvaltningar, närpolisen, frivilliga från föreningar och föräldrar. Mål 6 Attraktiv regional stadskärna Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna Status: Helt uppfyllt Nämndens indikatorer: 2013 Mål 06KF Attitydundersökning stadskärna KF Handelsindex Resultaten av attitydundersökning för stadskärnan har förbättrats jämför med förra mätningen och målvärdet har uppnåtts. En indikator är handelsindex som mäter handelns omsättning i förhållande till befolkningens köpkraft. Handelsindex över 100 innebär att människor åker till Haninge från andra kommuner

15 för att handla. Index under 100 innebär att människor som bor i Haninge istället åker till någon annan kommun och handlar. Index för Haninge är 80 (dagligvaror 95 och sällanköpshandel 64), vilket är samma som senaste mätningen. Strategi 6.1 Fler bostäder och lokaler i stadskärnan Ge förutsättningar för attraktivare stadsmiljö genom att komplettera med fler bostäder och lokaler Förvaltningens trafikanalys och studie av vardagsresorna inom kommunen visar att den planerade förtätningen kommer att innebära betydande påfrestning på trafiksystemet. Utredningen används i arbetet med att förtäta stadskärnan. Under våren slöts ett treårigt avtal mellan Haninge kommun och de större fastighetsägarna i Handen om samverkan i arbetet med att utveckla den regionala stadskärnan. Ombyggnationen av Haningeterrassen har startat och tillfälliga busshållplatser byggts längs med Nynäsvägen under hösten. Byggstarten av en ny bussterminal är planerad till det första kvartalet Dessa åtgärder är första steget i genomförandet av projektet Haningeterrassen. Strategi 6.2 Utvecklingsprogrammet regional stadskärna Genomför utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan Haninge. Följs upp med genomförda åtgärder i utvecklingsprogrammet. : Förvaltningen leder och samordnar genomförandet av utvecklingsprogrammet. Ett utkast till strukturplan för stadskärnan har tagits fram. För att få en kommungemensam avstämning av utvecklingsarbetet har kommunens samtliga förvaltningar, Tornberget och Haninge Bostäder haft ett gemensamt seminarium. Brandbergen är en del av den regionala stadskärnan. Flera medborgardialoger har genomförts om Brandbergens utveckling, både om Brandbergens centrum och för resten av Brandbergen. Centrum uppskattas för att det är litet och nära till hands för vardagsärenden. Besökarna upplever dock centrumet som slitet och saknar exempelvis bank, klädaffärer, hobbybutik och gym. Medborgardialog om Brandbergens framtid har hållits under en dryg vecka med politiker och tjänstemän. Totalt har ca trehundra personer deltagit i någon del av dialogen. Några av de frågor som väckts rör aktiviteter för barn och unga, trygghet och yttre miljö samt kopplingen till Handen. En områdesanalys har tagits fram som underlag till utvecklingsprogrammet för Brandbergen. En workshop har hållits med politikerna kring riktlinjer och åtgärder som underlag till det första utkastet av utvecklingsprogrammet. Mål 7 Barn och ungdomar ska må bra Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro

16 Nämndens indikatorer: 2013 Mål 07KF Elever tycker riktigt härligt att leva (gymn) 67% 65% 07KF Elever tycker riktigt härligt att leva (år 9) 67% 64% 07KF God psykisk hälsa (gymn) KF God psykisk hälsa (år 9) Indikatorn "andelen ungdomar som ganska eller mycket ofta tycker det är riktigt härligt att leva" har minskat något i både grundskolan och gymnasiet. Det finns stora könsskillnader mellan pojkar och flickor i årskurs 9. Flickor mår sämre än pojkar. Den andra indikatorn är andel elever med god psykisk hälsa. Andelen med god psykisk hälsa har minskat en enhet i gymnasiet och är oförändrad i årskurs 9. Mellan flickors och pojkars hälsa skiljer det mellan tio och femton enheter, både i årskurs 9 och i gymnasiet. Det finns en tabell med indikatorerna efter att strategierna har kommenterats. Mätningen genomförs vartannat år. Strategi 7.1 Strategi för ungas hälsa, trygghet Stödja och samordna ett sammanhållet preventionsarbete enligt Strategi för ungas hälsa, trygghet och utveckling. Tre presidiesamråd har genomförts i syfte att förbättra samverkan mellan kommunstyrelsen, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grund- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden samt brottsförebyggande rådet och Ungsam. Projektet en frisk generation löper enligt plan och resultatet från projektets första halvår med Vikingaskolan har rapporterats. Projektet har vidgats i och med att Höglundaskolan deltar från och med augusti. Ytterligare 25 familjer med totalt 76 personer deltar nu i projektet. Diskussion pågår om att vidga projektet till ytterligare en skola och att ha samarbete med skolhälsovården och äldreomsorgen. Strategi 7.2 Förebygga skuldsättning Förebygga att ungdomar och barnfamiljer skuldsätter sig. Följs upp genom att mäta andelen ungdomar (18-25 år) som har i förebyggande syfte fått rådgivning. Status: Helt uppfyllt Förvaltningens budget- och skuldrådgivare har regelbundna informationsmöten för arbetslösa ungdomar. Ett 80-tal ungdomar totalt har fått information. Förvaltningen följer väntetid för skuldrådgivning (oavsett ålder) som mäts och sammanställs av Konsumentverket. Det finns inga väntetider för ungdomar och barnfamiljer. När en budgetrådgivare kontaktas av en person som är 25 år eller yngre prioritera budgetrådgivaren att denna person får en besökstid. På grund av volymökningar under hösten har budget- och skuldrådgivarna väntetider för besök. Men detta gäller inte för personer som är år.

17 Strategi 7.3 Beakta Barnkonventionen Barnkonventionen ska beaktas i nämndens ärenden (om det är relevant) Utbildning i barnkonventionen är påbörjad med två utbildningstillfällen under hösten varav ett i Haninges kulturhus. Utbildningarna görs i samarbete med Botkyrka och Nacka. Från Haninge kommun har ett tjugotal personer deltagit. Inbjudan och information om utbildningarna lämnades på en chefsträff i höstas. Deltagarna kom från kultur- och fritidsförvaltningen. Utbildningarna fortsätter 2015 då personal från socialförvaltningen kommer att delta. Mål 8 Bättre folkhälsa Folkhälsan ska förbättras Status: Ej uppfyllt Nämndens indikatorer: 2013 Mål 08KF Sjukpenningtal Sjukpenningtalet har ökat jämfört med Mellan november 2013 och november har sjukpenningtalet ökat något (9.5 till 9.9 dagar). Det gäller både kvinnor och män (11,8 till 12,2 dagar för kvinnor, för män från 7,3 till 7,6 dagar). Strategi 8.1 Samordna folkhälsoarbete Utveckla, stödja och samordna ett strategiskt sätt för kommunens folkhälsoarbete. Följs upp genom att utvärdera om stöd och samordning har fungerat eller inte, samt att följa sjukpenningtalet. Förvaltningen har samordnat kommunens folkhälsoarbete. Ett arrangemang har varit hälsoveckan. Det genomfördes i slutet av maj under 6 dagar med olika inslag av hälsofrämjande aktiviteter. Cirka 70 externa aktörer medverkade i hälsoveckan. Unga hälsopiloter var med i olika aktiviteter i fem veckor före hälsoveckan. Mål 9 Delaktighet och inflytande Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka Status: Ej uppfyllt Nämndens indikatorer:

18 2013 Mål 09KF Nöjd inflytandeindex Medborgarförslag (antal som rör KS) 9 13 E-förslag (antal) Indikatorn nöjd inflytandeindex blev i år 41, vilket är samma nivå som förra året. Kommunstyrelsen har fått fler medborgarförslag i år. Alla som är folkbokförda i Haninge kommun har rätt att lämna medborgarförslag till kommunen. Medborgarförslag får bara handla om det som ingår i kommunens ansvarsområde och inte är löpande underhåll, t.ex. att byta glödlampor. Ett medborgarförslag ska alltid tas upp för ställningstagande i någon av kommunens nämnder eller i kommunfullmäktige. Kommunen har fått totalt 48 medborgarförslag under. Tretton av förslagen har varit inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Förslagen handlar exempelvis om att av djuretiska skäl inte upphandla eller köpa in burägg, att införa en årlig dag för friskvård i kommunen samt att ordna infartsparkeringar i Tungelsta, Västerhaninge och Handen. Kommunstyrelsen har inte hunnit fatta beslut om samtliga förslag som inkommit under. Däremot har kommunstyrelsen behandlat flera medborgarförslag som inkom under 2013, varav ett förslag gällde ett önskemål om att kommunen skulle möjliggöra för medborgarna att lämna in medborgarförslag digitalt, i stället för enbart i pappersform såsom tidigare. Kommunstyrelsen ställde sig positiv till förslaget och beslutade att genomföra detta. Tack vare kommunstyrelsens beslut blev det från och med möjligt att även lämna in medborgarförslag digitalt via en blankett på kommunens webbsida. Av de totalt 48 medborgarförslag som lämnades in under, inkom 28 av förslagen digitalt. Den tredje indikatorn är e-förslag: E-förslag innebär att man kan lämna ett förslag som andra kan skriva under elektroniskt och kommentera. Om förslaget uppnår 25 underskrifter skall det tas upp som ett informationsärende i den nämnd som förslaget är riktat till. 22 e-förslag har lämnats under året vilket är något färre än 2013 (23 e-förslag under maj till december). Minskningen beror på att e-förslag inte har marknadsförts under året. Under hösten kopplades e-förslagen till appen Speak App som används av ungdomar. Detta har inte gett någon ökning hittills. Tre av e-förslagen har fått fler än 25 underskrifter. Ett e-förslag berörde kommunstyrelsen och det var Demokrati - att kunna påverka och överklaga beslut gällande ex mark. Det är enkelt och snabbt för medborgaren att lämna e-förslag och det går snabbt att samla underskrifter. Däremot så tar det mycket längre tid att bereda e-förslaget till nämnden och att återkoppla till förslagsställaren och allmänheten. Idag finns e-förslag som lämnats till berörd nämnd för över ett år sedan, men som ännu inte återkopplats. Strategi 9.1 Medborgardialog Utveckla formerna för medborgardialog som instrument. Förvaltningen har deltagit i SKL:s nätverk medborgarbudget. Nätverket avslutades med en konferens där erfarenheterna av medborgardialogen för Jordbro redovisades för ett sextiotal deltagare från olika kommuner. Förvaltningen driver Jordbrodialogen enligt den plan som finns. Projektet SpeakApp har genomförts med ungdomar. Mobilapplikationen är färdigställd och

19 lansering har påbörjats. Redovisning har skett till Rädda Barnen. En ansökan för fortsatt arbete har lämnats in till Allmänna Arvsfonden av Rädda Barnen tillsammans med kommunen. Projektet har beviljats ett års ytterligare finansiering. Förvaltningen har arbetat med ungdomsinflytande i valet. Syftet med satsningen var att öka valdeltagandet bland första och andragångsväljare i riksdags-, landsting- och kommunval. 75,65 procent av de båda grupperna röstade. Valdeltagandet var högst i valdistriktet Svartbäcken (91,25 procent) och lägst i Jordbro Sydöstra (40,74 procent). Det är samma valdistrikt som toppar respektive ligger lägst när man räknar alla röstberättigade. Mål 10 Invånarnas trygghet Invånarnas trygghet ska öka Status: Ej uppfyllt Nämndens indikatorer 2013 Mål 10KF Trygghetsindex KF Trygghetsindex unga Trygghetsindex i Medborgarundersökningen blev 53, vilket är samma nivå som förra året. Trygghetsindex för unga blev i år 74 på en skala mellan 0 och 100 där 100 är bästa tänkbara resultat (67 för flickor och 81 för pojkar). För hela Sverige är värdet 76, det vill säga två enheter högre. Frågorna har förändrats sedan förra undersökningen och det går därför inte att jämföra med tidigare siffror. Strategi 10.1 Samordna trygghetsarbetet Stödja och samordna arbetet utifrån trygghetsstrategin Status: Ej uppfyllt : Insatser för att öka trygghet och minska brottslighet görs i samverkan mellan kommunens samtliga förvaltningar, närpolisen och frivilliga genom exempelvis föreningar och föräldrar. Brottsförebyggande rådet genomförde en trygghetsmätning under hösten. Resultatet visade att man är mer trygg i sitt bostadsområde i de flesta kommundelarna jämfört med förra mätningen (2011). Den upplevda tryggheten har ökat i åtta av tio kommundelar, men den har minskat i Brandbergen och Jordbro. Gemensamt för alla områdena är att den faktiska utsattheten för brott (skadegörelse och anmälda brott) har minskat. Förvaltningen har tagit fram en modell för ändrat arbetssätt med fullmäktiges mål "Invånarnas trygghet ska öka". Ett utkast hur arbetet kan organiseras, styras och genomföras har presenterats för den politiska ledningen och förvaltningschefer. Modellen har inte fastställts.

20 Mål 11 Nöjda med kommunens service Invånarna ska vara nöjda med kommunens service Nämndens indikatorer: 2013 Mål 11KF Nöjd medborgarindex Nya e-tjänster Indikatorn nöjd medborgarindex blev i år 55, vilket är en enhet högre än förra året men inte en statistiskt säkerställd förändring. Hittills i år har 8 nya e-tjänster lanserats. De är: ansök om skoltaxi, ansök om lov, anmälan och strandskyddsdispens, beställa mätuppdrag, beställa nybyggnadskarta, beställa gränspåvisning, beställa tomtkarta, beställa utdrag av baskarta samt drömcash. Indikatorn telefontillgänglighet mäts Strategi 11.1 Prioritera förbättrad service och bemötande Arbetet med att ständigt förbättra service och bemötande ska prioriteras. I SKL:s undersökning av alla kommuners hemsidor kom Haninge kommun på 3:e plats. Utvecklingen av Haninge nya taltidning har fortsatt och den publiceras även på haninge.se. Ett samarbete är skapat med taltidningen och Radio Haninge som också infört särskilda tider till förfogande för direktintervjuer kring olika händelser i kommunen. Antalet synpunkter från invånarna och andra till förvaltningen var 129 stycken. Det är en ökning från 80 synpunkter förra året. Synpunkterna handlade främst om frågor, beröm eller klagomål om information på hemsidan, bekämpningen av jätteloka, trädröjning på kommunens mark eller kollektivtrafiken. Den som lämnar in en synpunkt ska få återkoppling inom tre arbetsdagar. Jämfört med 2013 har fler synpunktlämnare fått återkoppling från handläggare i rätt tid, men det kan bli bättre (40 procent 2013 som ökat till 44 procent). Observera dock att anonyma synpunkter inte ingår och det är cirka 20 procent av totalen. Synpunkterna har för det mesta hanterats inom 28 arbetsdagar vilket är bättre jämfört med tidigare. En besöksnäringswebb som riktar sig till besökare finns och kommer att fortsätta utvecklas under Webbplatsen heter och är en del av det övergripande samarbetet mellan skärgårdskommunerna i länet och Stockholms stad under portalen Värdskapskonceptet Värd i Haninge genomfördes under våren och sommaren i samarbete med ett 40-tal aktörer inom besöksnäringen.

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2 2014 per den 31 augusti. Kommunfullmäktige

DELÅRSRAPPORT 2 2014 per den 31 augusti. Kommunfullmäktige DELÅRSRAPPORT 2 2014 per den 31 augusti Kommunfullmäktige FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 Sammanfattning... 5 1 Uppföljning av fullmäktiges mål och prognos... 6 1.1 Målområde Ekologisk hållbarhet (mål 1-5)...

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Haparanda Stads Kvalitetssatsning

Haparanda Stads Kvalitetssatsning Haparanda Stads Kvalitetssatsning Syfte: I en politisk styrd organisation är det särskilt viktigt med kommunikation, dialog och inflytande även mellan valen. Genom medborgardialog fås förutom en bra förankring

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Miljönämnden Strategier och indikatorer Ekonomiska ramar 1. Inledning 1.1 Förord Haninge kommun präglas av en rik och omvälande natur, alltifrån karga kobbar i havsbandet

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Kommunstyrelsen Förutsättningar Strategier och indikatorer Ekonomiska ramar Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 FÖRORD... 2 1.2 KOMMUNSTYRELSENS ANSVARSOMRÅDE... 2

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

HANDBOK I MEDBORGARDIALOG

HANDBOK I MEDBORGARDIALOG HANDBOK I MEDBORGARDIALOG Författare: Teresa Lindholm Författare: Teresa Lindholm Foto omslag och baksida: Arash Atri/bildarkivet.se Tryckeri: Haninge kommuns tryckeri Tryckår: 2012 Innehåll Förord...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Demokratiutveckling och medborgardialog

Demokratiutveckling och medborgardialog Demokratiutveckling och medborgardialog Kongressbeslut november 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbetet med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser och verksamhetsutveckling.

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Kommunstyrelsen Förutsättningar Strategier och indikatorer Ekonomiska ramar Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 FÖRORD... 2 1.2 KOMMUNSTYRELSENS ANSVARSOMRÅDE... 3

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: 2011-03-18 Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för

Läs mer

Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi Klimat- och energistrategi Bilaga 3 - Nationella och regionala mål och samarbeten Nationella klimat- och energimål Halten av växthusgaser i atmosfären, i enlighet med klimatkonventionen ska stabiliseras

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

E-dialog. www.tidaholm.se

E-dialog. www.tidaholm.se E-dialog Grund för (Tidaholm) att jobba med e-dialog Öka lokal demokrati Ökat engagemang och dialog Medborgare vill engagera sig Lokala mål i olika styrdokument Målområde Kommunstyrelse Lokal demokrati

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi! Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Så här jobbar vi! Exempel på vad som gjorts den senaste tiden Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf 2012-05) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2012-05-03. Ingemar Dahlström Doris Carlsson Laila Nydahl Arne Nordstrand Bertil Larsson

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2012-05-03. Ingemar Dahlström Doris Carlsson Laila Nydahl Arne Nordstrand Bertil Larsson PLATS Odengatan 34, konferensrummet KL 8.30 11.00 Ordförande Suppleanter Robert Sten Birgitta Johansson Ingemar Dahlström Doris Carlsson Laila Nydahl Arne Nordstrand Bertil Larsson Elisabeth Karlsson Lena

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer