Redovisning av enkätundersökning om tillsyn och registerhantering av OVKprotokoll,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av enkätundersökning om tillsyn och registerhantering av OVKprotokoll,"

Transkript

1 Redovisning av enkätundersökning om tillsyn och registerhantering av OVKprotokoll, m.m. Boverkets rapport angående kommunernas registerhantering av OVK-protokoll m.m., dnr /2006 Sammanställd av Wanda Rydholm

2 2 1. Enkät angående Boverkets framtida register och bakgrund Med anledning av proposition nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande, prop 2005/06:145 Energideklarationer i byggnader arbetar Boverket för närvarande med en revidering av Boverkets Allmänna Råd 2000:1, Funktionskontroll av ventilationssystem samt tillhörande föreskrifter. Vidare är Boverket utpekad registermyndighet i propositionen och därför ska Boverket ta fram ett nationellt register för energiprestanda i byggnader, OVK och förekomst av radon. 2. Enkätundersökningens syften Undersökningens syften var dels att få ökad kunskap om huruvida kommunerna idag har något register för tillsyn över OVK och dels att undersöka nyttan av och även möjliga problem med Boverkets framtida register. Resultatet från undersökningen skulle fungera som underlag för att förbättra OVK- föreskrifterna och Boverkets framtida register. 3. Kommunernas verksamhet med tillsyn och kontroll av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i byggnader - redovisning av en enkätundersökning angående registerhantering m.m. 3.1 Genomförande Under maj 2006 tillställdes landets 290 kommuner en brevenkät. I undersökningen ingick byggnadsinspektörer/vvs-inspektörer, de som arbetar med tillsyn och kontrollarbete enligt PBL och förordning SFS 1991:1273 och i egenskap av arbete som OVK-ansvarig för tillsyn och registerhantering av OVK-protokoll. Frågorna utformades i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan. Frågornas lydelse framgår av bilaga 2. Sista svarsdatum var 12 juni Det kom 160 svar från kommunerna. En detaljerad redovisning av svaren finns i bilaga av 160 svar innehöll namngivna kommuner och namn på dem som besvarade enkäten. Vissa har lämnat även telefonnummer för eventuell kontakt och diskussion. Under tiden för att besvara enkäten fick Boverket även många förfrågningar på telefon för klargörande av frågor i enkäten och syften m.m.

3 3 3.2 Boverkets sammanfattning av undersökningen med kommentarer Kommunernas registerhantering för inkommande OVK-protokoll och tillsyn över OVK Enligt brevenkäten har 132 kommuner väl utvecklade och fungerande register för ändamålet. 57 kommuner har register anslutna till antingen det gemensamma diariesystemet eller bygglovsdiariet, eller det egna förvaltningsenhetens diariesystem med möjlighet att få ut en mängd olika uppgifter, rapporter, samt mallar och formulär för t.ex. påminnelser och vitesförelägganden för byggnadsägare m.m. De flesta register går att utveckla vidare. Rangordning utifrån antal av använda typer av register (beroende av programvara och databas) blir följande: 1) Exel (egna utvecklade system) 26 st, 2) EDB Byggreda 24 st, 3) Winbär (windowsbaserade) 19 st, 4) Castor 14 st, 5) Tekis/Tefat 10 st, 6) P-data/Avanti 9 st, 7) Pärm (analog) eller digitalt 7 st var, 8) Access eller diarieförs 6 st var, 9) Diabas eller Funkis 3 respektive 1 st. Flera av ovanstående typer av register är ganska lika i sak och uppbyggnadsmöjligheter av programmoduler, t.ex. liknar Castor Access och Funkis, samt är Tekis/Tefat likt Winbär windowsbaserade system. Enligt programleverantören av t.ex. Castor databas har 49 kommuner avtal med företaget angående uppgraderingar. Detta kan innebära att det är fler kommuner än de som svarade på Boverkets enkät som har väl utvecklade register, men av olika skäl ej svarade/skickade enkätsvar. Några kommuner har ringt och klagat på tidsbrist och den korta tiden för att besvara enkäten (drygt två veckor). 29 och 30 juni, två veckor efter sista svarsdatum kom ytterligare nio svar som har granskats och som är med i denna sammanställning. Frågorna 5 till 10 tog upp eventuella problem med Boverkets framtida register. 65 svarande tog upp detta (ansåg att det skulle bli problem) och beskrev samt kommenterade frågorna på väldigt sakligt och engagerat sätt. Det framkommer att kommunerna önskar och gärna vill hjälpa till med framtagande av Boverkets register. Kommunerna hoppas att registret kan bli användbart och till nytta för alla, och hoppas att Boverket vill samverka och lyssna på deras råd och tips. Flera av svarande vill hjälpa till med detta arbete. Kommunernas sammanställning av kommentarer finns i detalj beskriven i bilaga 1 och i nästa underrubrik/avsnitt nedan (3.2.2).

4 Kommunernas kommentarer Av kommentarerna till enkäten framgår att det finns mycket som Boverket borde tänka på i samband med den framtida registeruppbyggnaden för att slippa onödiga fel och misslyckanden. Många kommuner har en lång erfarenhet (sedan år 1992) av registerhantering och har fått utveckla sina register efter behov och beroende av de resurser man haft under tiden. Det är både positiva, tveksamma och helt klart negativa kommentarer som lyser igenom i svaren från kommunerna. Vidare kan man få fram en mängd goda råd och detaljtips på bra och användningsbara register. De positiva kommentarerna är: 1) vi kan eventuellt ha nytta av uppgifterna (från Boverkets register) för andra ärendetyper än OVK, 2) om systemet ger större fördelar än det egna systemet, beror på hur det är upplagt, minskade egna arbetsinsatser är positivt, 3) bra med ett digitalt register över fastigheter som skall besiktigas med datum för återkommande besiktning, intervaller, godkännande, m.m. (från några som inte har något register alls), 4) måste kunna använda eget register för påminnelser, uppföljning, m.m., uppgifter såsom fastighetsbeteckning kan vara bra att få från Boverkets register, 5) det vore en fördel om ett register med all information om byggnaden fanns tillgänglig (energistatus, OVK, radon, hissar, brandskyddsdokumentation), 6) ok med nationellt register men registrena måste vara kompatibla med varandra (kommunernas). De negativa kommentarerna och tveksamheter inför Boverkets framtida register är: 1) tveksamt, kanske om det blir praktiskt tillämplingsbar (problem med den interna samordningen); det blir då väldigt viktigt med tydlighet i registret och att en gemensam kod/språk (dataprogram) används för att undvika missförstånd, 2) mycket tveksamt, de flesta kommunerna har redan register; kostnader för kommunerna att ingå i detta system är väl inte gratis?, 3) dubbelt arbete, resurser för detta finns inte idag; arbetet med OVK prioriteras relativt lågt, 4) uppdatering och utövande av tillsyn?,

5 5 5) onödig kostsam byråkrati; fastighetsägare kan åläggas att själva ansvara för att uppgifter om OVK, energi och radon levereras och arkiveras, 6) hur konverterar man all data? Ska Boverkets register användas parallellt med bef. OVK-register?, 7) register kan lätt bli för omfattande och ej användbart; det är viktigt att frågor/parametrar styrs av kommunen och att det kan användas; att få tydliga rapporter är viktigt, 8) absolut ej intresserad (dubbelt arbete); vårt system har vi utvecklat efter våra rutiner och lagarnas krav; funktioner finns för sökning, utskrift och olika typer av förändringar samt uppföljning; fungerar mycket bra och sparar enormt med tid; ta inte fram arbetskrävande rutiner!, 9) kommande taxa för detta? tid och användarnytta? 10) vi har bra kontroll över samtliga ventilationssystem i kommunen; närheten och kontakten kan aldrig bli detsamma med Boverket; vi har åtskilliga fastigheter med flera hundra system (sjukhus, högskolan, försvaret) med olika besiktningsdatum och olika status; Boverket aldrig kan hantera denna situation; fastighetsägaren vill också kunna ringa någon på lokal nivå och diskutera; vi tycker att det fungerar bra i vår kommun; önskvärt hade varit att kunna ta betalt för arbetet, 11) vem ansvarar för uppdatering av register? Viktigt med rätt ägare som byts ofta i bostadsrättsföreningar och även övriga ägare; tror att det blir för stort generellt för att kunna hålla koll på den enskilda fastigheten och ventilationssystemet; jag vet hur noga det är när vi förelägger ägaren, att vi kommunicerar på rätt sätt med rätt uppgifter såsom fastighetsbeteckning, typ av ventilationssystem, verksamhet, m.m., 12) o.s.v., läs i sin helhet i bilaga 1, pkt.11 kommentarer. Bilaga 1. Sammanställning av enkätsvar juni 2006 från kommunerna 2. Frågeformulär

6 BILAGA 1 Sammanställning av enkätsvar nr Kommun till ja nej ja nej Registersinnehåll 10, Kommentarer neg. svar Excel(eget) Tekis/Tefat Castor Digitalt Winbär Funkis EDP-Bygg fastighetsbeteckning, typ av vent.system, typ av byggnad och storlek i m2, besiktningsdag, godkänd, ej godkänd, återkommande besiktning Laxå 1 4 Grästorp som ovan samt: ägare, besiktningsklass, adress, användningsområde, byggår, besiktningsintervall, besiktningsmannens namn som ovan samt: dnr, anläggningens namn, intyg utfördatum 7 Högsby lika nr 6 Access Diarieförs P-data/Avant Pärm Diabas vet ej 1 tveksamt, kanske om det blir praktiskt tillämplingsbar, problem med den interna samordningen; det blir då väldigt viktigt med tydlighet i registret och att en gemensam kod/språk används för att undvika missförstånd

7 8 Kungsör tidpunkter av besiktningstillfällen och om anläggningen är godkänd eller ej samt namn på fastighetsägaren 9 Karlskrona som pkt 6 samt möjlighet till rapportering till andra myndigheter (separata moduler för detta) 10 Knivsta systembeteckning, typ av vent.system, byggår, senaste besiktningsdatum, ev. ombesiktning, systemansvarig 11 Forshaga när besiktningen är gjord, ägare (fastighet eller verksamhet), vilka anläggningar som är besiktade, bevakning, besiktningsman och fastighetsbeteckning 12 Grums data från OVK-protokoll såsom nästa besiktning, ej godkänd eller godkänd, byggnadsår, m.m. 13 Värnamo 1 vet ej besiktningsintervaller, godkänd eller ej godkänd 1 mycket tveksamt, de flesta kommunerna har redan register; kostnader för kommunerna att ingå i detta system är väl inte gratis? 1 resurser för detta finns inte idag; arbetet med OVK prioriteras relativt lågt. 1 uppdatering och utövande av tillsyn?

8 15 Surahammar se bifogad manual; fastighetsuppgifter som är föremål för tillsyn av ventilation såsom fastighetsbeteckning, adress, typ av vent.system, verksamhet, fast.ägare, besiktningsdatum och nästa besiktning, m.m. 16 Ljungby lika nr Höganäs lika nr 6 vet ej register anslutet till bygglovs diariesystem 18 Eksjö lika nr 11 1 dubbelregistrering, ärenden måste diarieföras hos respektive kommun; möjlighet till att ta ut ersättning via taxa bör utredas ordentilgt denna gång. 19 Örebro lika nr 5 20 Haninge lika nr 6 - endast bygglovsdiariet 1 det känns onödigt när man redan har ett register (anslutet till bygglovsdiariet) 21 Årjäng 1 1 personalbrist 22 Hammarö lika nr 11 1 vi vill helst arbeta i diariesystem av samma typ som för fastigheter, bygglov, m.m.; vi vill ha samlat grepp över diariesystemen; våra system WinBär och Elos är mycket "säkra". 23 Bengtsfors fastighet, objekt, ägare, besiktningsdatum, nästa besiktning 1 beror på utformning

9 fastighetsägare, datum, tid för besiktning och datum på återkommande besiktning 25 Ovanåker alla besiktningstillfällen bakåt i tiden, utskrift av intyg, påminnelser, bes.man, objektkort konverteras till EPD, Bygg reda 1 onödig kostsam byråkrati; fastighetsägare kan åläggas att själva ansvara för att uppgifter om OVK, energi och radon levereras och arkiveras vet ej hur konverterar man all data? Ska Boverkets register användas parallellt med bef. OVK-register? Dubbelarbete? 1 dubbla system! Typiskt! Varför uppfinna hjulet en gång till? Använd det som redan finns! lika nr 15 1 som ovan 28 Skövde lika nr 6 1 se separat bilaga; registret anslutet till förvaltningens diariesystem, ej centralt 29 Örkeljunga lika nr 25, alla parametrar för OVK 1 att register blir för omfattande och ej andvändbart; det är viktigt att frågor/parametrar styrs av kommunen och att det kan användas; att få tydliga rapporter är viktigt, m.m. 30 Osby 1 31 Uddevalla Objektbaserat: alla data betr. Fastighet, lika nr finns inga resurser; beroende av att kunna ta ut taxa för registrering 34 Täby lika nr typ av vent.system, besiktningsdatum, godkänd eller inte godkänd

10 36 Vimmerby lika nr 11 1 vi använder idag system "Winbär" för lov och tillståndshantering inkl. OVK. Tanken är att utveckla systemet ; generell fråga är "komunicerbarheten" mellan "Winbär" och ev. nytt system 37 Sävsjö bes.man, utförd datum, godk./icke godkänd, intyg, fastighetsdata, vent.system, byggår, uppföljning 1 dubbelt arbete; absolut ej intresserad; vårt system har vi utvecklat efter våra rutiner och lagarnas krav; funktioner finns för sökning, utskrift och olika typer av förändringar samt uppföljning; fungerar mycket bra och sparar enormt med tid; Ta inte fram arbetskrävande rutiner! 38 Bollnäs anläggningsbenämning, inkommande och slutdatum, grunduppgifter samtliga data från OVKprotokollen lika nr 39 (?) vet ej kommande taxa för detta? 1 användarnytta? Tid för detta?

11 41 Dorotea lika nr 15 1 vi i de små kommunerna hinner inte med annat än registrera i massa register och besvara enkäter; som byggnadsinspektör hinner jag inte sköta mitt ordinarie arbete 42 Norrköping lika nr 5 1 OVK har inte prioritet ett; det måste vara en effektiv registrering i så fall, det får inte ta för lång tid 43 Gotland lika nr 6 1 vilka kostnader medför det för kommuner? Merarbete; Kommer kommunen att kunna ta en avgift för detta? lika nr 23 1 Uppföljning/tillsyn?? 45 Arvidsjaur lika nr 15 1 Det skulle bli ett dubbelarbete; registrera i vårt eget skulle vi nog vilja göra ändå. 46 Nässjö lika nr Arvika lika nr Flens fastighetsägare, fastighetsbeteckning, typ av ventilation och lokal, nästa besiktning 49 Vingåker lika nr Karlskoga fastighetsbeteckning och typ av ventilationssystem lika nr 39 1 Det kommer att innehålla uppgifter om mindre än hälften av berörda byggnader; för hög arbetsbelastning; vi kan ev ha nytta av uppgifterna för andra ärendetyper än OVK

12 52 Åmål datum för nästa besiktning, ägare, typ av ventilationssystem 1 Kanske; jättelika register har tendens att vara svårskötta; Ska "certifierade experter" registrera uppgifter ang OVK i ett register?? Viktigt att någon ansvarar för detta lika nr Södertälje lika nr 11 1 nyttan är svår att gradera; om systemet ger större fördelar än det egna systemet; beror på hur det är upplagt; beror på om det blir ökade arbetsuppgifter; resurserna för hantering av OVKtillsynen är redan begränsade; minskade arbetsinsatser är positivt; registret diarieförs enbart för OVK, EJ CENTRALT 55 Salem 1 viktigt är att fortsätta prioritera kunskaper om vad OVK är; att en OVK är godkänd behöver inte innebära att allt är ok; problemen jag ser idag är framförallt för lite luft+att det finns osäkerheter kring rengöring av tilluftskanaler 56 Ödeshög 1 57 Alvesta lika nr 25 1 kostnad? Samordning med olika system? Arbetstid och resurser? Information bristfällig 58 Öckerö fast.beteckning, datum för senaste och nästa besiktning, ombyggnadsår, objektnamn 59 Köping lika nr 11

13 60 Kristinehamn vent.system, när det var besiktat, när beslut togs, när nästa besiktning ska göras 1 blir dubbelregistrering, både i vårt ärendeprogram och i Boverkets; vi måste ju registrera all inkommande post; ärendeprogram LEX används senaste och kommande besiktning, status, anmärkningar 62 Östersund lika nr Karlsborg lika nr lika nr Järfälla lika nr 5 vet ej beroende av åtkomsten till systemet 67 Vaxholm 1 bra med ett digitalt register över fastigheter som skall besiktigas med datum för återkommande besiktning, intervaller, godkännande, m.m. 68 Ängelholm 1 1 resursbrist 69 Upplands-bro lika nr 6 vet ej 70 Härryda fast.beteckn.,vent.syste vet ej m,byggnadsnamn, besiktningsintervall 71 Krokom 1 72 Strömsund lika nr 23 1 det är svårt att veta om det blir några problem så länge det inte finns beskrivning på hur Boverkets register kommer fungera och vad den tänkta system blir för kommunerna 73 Tranemo

14 76 Vetlanda lika nr 15 kanske lämpligt att göra flera system som kan komplettera de vanliga 77 Höör lika nr 15 1 svårt att få fullständigt; kostnaderna för den enskilde måste beaktas; ska gå att koppla samman med våra övriga register, databaser (t.ex. GIS); vill inte ha dubbla register; OVKplikten borde styras till nyttjande av byggnad; även småhus borde ha OVK-plikt om de hyrs ut till hyresgäst...; kommunens tillsyn ska vara gratis för dom som "sköter sig", när vi måste lämna uppgifter om kontroll bör vi få ta betalt 78 Luleå lika nr 39 1 byråkratiskt; tillräckligt många som vi skall hålla med uppgifter (t.ex. byggnadsnämnden) 79 Åstorp lika nr Skara lika nr 15 1 tid och kostnad, inget praktiskt hinder 81 Tjörn lika nr Rättvik fast.beteckn.,fast.ägare, datum för nästa besiktning

15 83 Lund enl. bilaga-allt om OVK inkl. påminnelser, vitesföreläggande 1 vi har bra kontroll över samtliga system i kommunen; närheten och kontakten kan aldrig bli detsamma med Boverket; vi har åtskilliga fastigheter med flera hundra system (sjukhus, högskolan, försvaret) med olika bes.datum och olika status; Boverket aldrig kan hantera denna situation; Fast.ägaren vill också kunna ringa någon på lokal nivå och diskutera; vi tycker det fungerar bra i vår kommun; önskvärt hade varit att kunna ta betalt för arbetet lika nr Kil lika nr lika nr 15 1 att uppkoppling blir svårt 87 Ljusdal 1 88 Sollentuna datum för godkänt OVKintyg, godkänt till 89 Svalöv lika nr 39

16 90 Nora 1 1 svårt att få fullständigt; kostnaderna för den enskilde måste beaktas; ska gå att koppla samman med våra övriga register, databaser (t.ex. GIS); vill inte ha dubbla register; OVKplikten borde styras till nyttjande av svårt att besvara när man inte vet vad "ett nationellt register" innebär i praktiken; i övrigt är vår verksamhet begränsad vad gäller OVK-besiktningar; omfattningen är liten 91 Uppsala lika nr 6 1 lika 83; vem ajour håller? Viktigt med rätt ägare som byts ofta i bostadsrättsföreningar och även övriga ägare; tror att det blir för stort "generellt för att kunna hålla koll på den enskilda fastigheten och systemet; jag vet hur noga det är när vi förelägger ägaren att vi kommunicerar på rätt sätt med rätt uppgifter såsom fastighetsbeteckn.,system, verksamhet; om ni vill kan jag ge många fler synpunkter för att hjälpa till med uppbyggnaden till ett bra register på Boverket. 92 Vilhelmina lika nr 15 1 dubbelarbete om man måste använda båda register; det pågår arbete med koppling till diariet

17 93 Piteå det mesta 1 hinder att lära sig mer, tid finns inte för detta Östhammar 1 1 vet ej vi samlar protokollen i pärmar så att de är sökbara på fastighet; vi har ingen aktiv tillsyn lika nr 5 1 problem blir det om vi inte kan överföra uppgifterna om olika fastigheters ventilationssystem från vårt nuvarande register till ett nytt; kan vi inte dra nytta av tidigare registrerade uppgifter tror jag inte att vi går över till något nytt lika nr 83 1 dyrt och onödigt krångligt; fler arbetsuppgifter till en redan överbelastad organisation; tillsynen är nästan noll pga överbelastad organisation 98 Älmhult lika nr 25 1 tidsbrist; med bilaga om funderingar från 1998 om att relatera OVK-protokollen till byggnad och ej till aggregat - det vill säga ett protokoll per byggnad oberoende av hur många olika ventilationssystem det rymmer

18 99 Mönsterås lika nr 11 1 PGA bristande (för små) personella resurser ligger vi efter med administration och framförallt bevakning av efterlevnaden av kravet på funktionskontroll; vi kan därför inte förse Boverkets register med fullständiga uppgifter 100 Jönköping lika nr 82 1 vi har ingen tid för OVK-arbete 101 Markaryd lika nr Östra Göinge lika nr 11 vet ej lika nr 11 vet ej 104 Sollefteå lika nr 83 bilaga om överskriden tid för ventilationsbesiktning, m.m lika nr 82 1 ibland upplevs kompetensen på kommunen något "svag" 106 Kramfors lika nr 15 1 det kan lätt bli fel och svårt att uppdatera korrekt; det finns många felkällor 107 Motala lika nr 25 hör gärna med olika kommuner vid utformningen av programmen; borde testas "skarpt" i kommunal miljö; fördel om det utvecklas i access 108 Oxelösund lika nr 6 förutsättning för registret är: okulär inventering vad gäller utförande, status och fastighet samt lagfaren ägare och/eller verksamhetsansvarig vid upplåtelseförhållande 109 Leksand lika nr 11 vet ej 110 Gnesta lika nr 82 1 beroende av kostnad 111 Kumla lika nr 82 vi utövar idag nästan ingen tillsyn; varje inkommet OVKprotokoll diarieförs

19 lika nr 6 vet ej 113 Helsingborg lika nr 11 1 mertid, beroende på hur det ser ut gällande bevakning och uppföljning; registret är anslutet till stadsbyggnadskontorets diariesystem (ej centralt) lika nr lika nr Oskarshamn lika nr 11 1 om kommunen ska bevaka att OVK-besiktningen görs måste programmet vara användarvänligt, m.m lika nr Kungsbacka lika nr Gällivare 1 1 kostnaden för registrering är inte klarlagd, kommunen vill kunna debitera för utfört arbete Gnosjö lika nr 15 1 tveksamt om att använda Boverkets register 122 Askersund 1 positivt om Boverkets framtida register lika nr lika nr 15 1 ej tillförlitligt, svårare att överblicka, alla register kräver att någon jobbar med uppföljning och ser till att det fungerar. 125 Töreboda lika nr Vara lika nr 15 1 tidsbrist, OVK prioriteras inte i kommunens budget

20 127 Västervik lika nr 5 1 tveksamt, en resursfråga för kommunen, svårt att svara på frågorna när man ej vet vad registret kommer att innehålla; registret ej centralt anslutet till kommunens diariesystem Götene lika nr 15 1 tidsbrist, vi har inte tillräckliga resurser idag och lär inte får det sen heller 131 Lidköping lika nr Skinnskatteberg Munkedal lika nr 82 1 måste kunna använda register för påminnelser, uppföljning, m.m., endast få uppgifter såsom fastighetsbeteckning kan vara bra att få från Boverkets register 134 Emmaboda Norrtälje 1 vet ej 136 Filipstad lika nr Hallsberg lika nr 82 vet ej 138 Strängnäs lika nr 82 vet ej 139 Härnösand besiktningsprotokollets redovisning 140 Borås lika nr 11 1 dubbla register kan vålla problem (vem är ansvarig för ajourhållning?), det vore en fördel om ett register med all information om byggnaden fanns tillgänglig (energistatus, OVK, radon, hissar, brandskyddsdokumentation, m.m lika nr 15 vet ej

21 142 Nacka 1 1 1? 1 för stort, formellt, byråkratiskt; varför flytta en lokal fråga? Små enheter=bra enheter; Se bara på länsstyrelsens övervakning - redan de är för långt borta från verkligheten. 143 Botkyrka lika nr Mullsjö lika nr 82 1 det går inte hålla aktuellt och har ett diffust syfte; OVK kan begränsas till att omfatta samlingssalar och institutionsbyggnader, där hyresmarknad och arbetsmarknad råder finns redan tillsynskrav reglerade i avtal, 145 Katrineholm lika nr 6 vet ej osäkrare åtkomst via internet, stort tungarbetat register, lokal kännedom saknas, risk att felaktiga uppgifter registreras, kostnader??, ytterligare en arbetsuppgift för kommunens handläggare eftersom det lokala registret förmodligen måste finnas kvar 146 Skellefteå lika nr 15 vet ej 147 Åre lika nr 6 vet ej resursfråga

22 148 Nyköping lika nr 70 1 Boverket kan inte ha lokalkännedomen, det är svårt att få BM att benämna systemen så att vi kan se att detta protokoll ersätter ett gammalt; idag förekommer olika uppfattningar om när besiktning skall utföras, med olika handläggare som registrerar kan det bli en grannlaga uppgift att utbilda handläggarna så att alla resonerar likadant. BM=besiktningsman 149 Eskilstuna lika nr 6 1 Registrena måste vara kompatibla med varandra 150 Perstorp 1 1 1? 151 Vaggeryd lika nr Karlshamn lika nr 25 vet ej 155 Kalmar lika nr 15 Vi har just nu ingen som är inkörd på OVK handläggning 156 Malung lika nr 6 Registret kan bli för omständigt 157 Hofors lika nr lika nr 15

23 159 Alingsås lika nr 15 1 Registret är anslutet till förvaltningens diariesystem; svårt att uttala sig om ett register man inte vet något om; ser en fördel med att vi idag har ett ärendehanteringssystem som har plats för de flesta uppgifter en kommunal plan- och byggförvaltning kan behöva 160 Umeå lika nr 5 1 Registret är anslutet till kommunens fastighetsregister; svårt att svara på frågor då det inte framgår hur register ska fungera

24 BILAGA Frågeformulär Enkät angående Boverkets framtida register 1) Använder ni register idag i er kommun för inkommande OVKprotokoll och tillsyn över OVK? ja nej Om nej på fråga nr 1 ber vi er att gå vidare till fråga nr 5. 2) Om ja på fråga nr 1: Vilken typ av register används i er kommun? ) Om registret finns, är det anslutet till kommunens diariesystem? ja nej 4) Vilka parametrar och information kan fås från registret? ) Ser ni någon nytta med Boverkets kommande register över energiprestanda, OVK och radon för registrering och tillsyn av OVK? ja nej 6) Om ja på fråga nr 5: Kan ni tänka er att använda Boverkets framtida register? ja nej 7) Ser ni något problem med ett sådant register (Boverkets)? ja nej 1

25 8) Om ja på fråga nr 7: Beskriv gärna vilka hinder eller problem ni ser med ett sådant register (Boverkets)? ) Om certifierade experter registrerar uppgifter angående OVK i Boverkets kommande register, kan ni använda dessa uppgifter i ert tillsynsarbete? ja nej 10) Ser ni något problem ifall kommunen skulle registrera uppgifter om OVK i Boverkets kommande register? ja nej Om ja på fråga nr 10 : Beskriv gärna problem/hinder nedan ) Övriga synpunkter Tack för er medverkan! Frivillig uppgift: Kommun: Namn: 2

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om inskrivningsmyndigheternas verksamhetsområde; SFS 1999:1385 Utkom från trycket den 29 december 1999 utfärdad den 9 december 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Bilaga 1: Grundskolan Elever Kommunnivå

Bilaga 1: Grundskolan Elever Kommunnivå Bilaga 1: Grundskolan Elever Kommunnivå Moderna språkval i årskurserna 7-9 läsåret 2009/10 1) Samtliga huvudmän Kommuner Andel (%) Andel (%) elever som elever som läser moderna läser moderna språk språk

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Till samtliga kommuner Preliminärt besked 2015-11-23 1 (5) Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Detta är ett preliminärt besked om tilldelning av platser för

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 10 0 50 Vallentuna 0 72 0-200 57 Österåker 0 0-25 - 50 Värmdö - 150 - - - 150 Järfälla 0 70 0 30 150 90 Ekerö - 0-0 200 100 Huddinge 13 100 0 0 40 100 Botkyrka 0 100

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014-05-27 Dnr 27996/2013 1(7) Avdelningen för regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Beslutat

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Hur viktigt tycker du det är att sälja kommunala bolag för att skapa goda förutsättningar för företagande

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37%

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% Kommunkod Kommun Klassning Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% 0187 Vaxholm Storstadsområden

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Bilaga 2 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Rapportrubriker 0 Hur tycker att läget

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Uppskattad, genomsnittlig. Antal sålda tomter av kommunen till. privatpersoner

Uppskattad, genomsnittlig. Antal sålda tomter av kommunen till. privatpersoner Tomtkö-listan 2012 Stockholms län Stockholms län kötid i kommunaltomtkö privatpersoner 2011 Upplands Väsby - - 2 Värmdö - - 0 Ekerö - 1-6 mån 3 Botkyrka - - 6 Salem 201 1-6 mån 35 Haninge - - 3 Upplands-Bro

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer