Redovisning av enkätundersökning om tillsyn och registerhantering av OVKprotokoll,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av enkätundersökning om tillsyn och registerhantering av OVKprotokoll,"

Transkript

1 Redovisning av enkätundersökning om tillsyn och registerhantering av OVKprotokoll, m.m. Boverkets rapport angående kommunernas registerhantering av OVK-protokoll m.m., dnr /2006 Sammanställd av Wanda Rydholm

2 2 1. Enkät angående Boverkets framtida register och bakgrund Med anledning av proposition nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande, prop 2005/06:145 Energideklarationer i byggnader arbetar Boverket för närvarande med en revidering av Boverkets Allmänna Råd 2000:1, Funktionskontroll av ventilationssystem samt tillhörande föreskrifter. Vidare är Boverket utpekad registermyndighet i propositionen och därför ska Boverket ta fram ett nationellt register för energiprestanda i byggnader, OVK och förekomst av radon. 2. Enkätundersökningens syften Undersökningens syften var dels att få ökad kunskap om huruvida kommunerna idag har något register för tillsyn över OVK och dels att undersöka nyttan av och även möjliga problem med Boverkets framtida register. Resultatet från undersökningen skulle fungera som underlag för att förbättra OVK- föreskrifterna och Boverkets framtida register. 3. Kommunernas verksamhet med tillsyn och kontroll av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i byggnader - redovisning av en enkätundersökning angående registerhantering m.m. 3.1 Genomförande Under maj 2006 tillställdes landets 290 kommuner en brevenkät. I undersökningen ingick byggnadsinspektörer/vvs-inspektörer, de som arbetar med tillsyn och kontrollarbete enligt PBL och förordning SFS 1991:1273 och i egenskap av arbete som OVK-ansvarig för tillsyn och registerhantering av OVK-protokoll. Frågorna utformades i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan. Frågornas lydelse framgår av bilaga 2. Sista svarsdatum var 12 juni Det kom 160 svar från kommunerna. En detaljerad redovisning av svaren finns i bilaga av 160 svar innehöll namngivna kommuner och namn på dem som besvarade enkäten. Vissa har lämnat även telefonnummer för eventuell kontakt och diskussion. Under tiden för att besvara enkäten fick Boverket även många förfrågningar på telefon för klargörande av frågor i enkäten och syften m.m.

3 3 3.2 Boverkets sammanfattning av undersökningen med kommentarer Kommunernas registerhantering för inkommande OVK-protokoll och tillsyn över OVK Enligt brevenkäten har 132 kommuner väl utvecklade och fungerande register för ändamålet. 57 kommuner har register anslutna till antingen det gemensamma diariesystemet eller bygglovsdiariet, eller det egna förvaltningsenhetens diariesystem med möjlighet att få ut en mängd olika uppgifter, rapporter, samt mallar och formulär för t.ex. påminnelser och vitesförelägganden för byggnadsägare m.m. De flesta register går att utveckla vidare. Rangordning utifrån antal av använda typer av register (beroende av programvara och databas) blir följande: 1) Exel (egna utvecklade system) 26 st, 2) EDB Byggreda 24 st, 3) Winbär (windowsbaserade) 19 st, 4) Castor 14 st, 5) Tekis/Tefat 10 st, 6) P-data/Avanti 9 st, 7) Pärm (analog) eller digitalt 7 st var, 8) Access eller diarieförs 6 st var, 9) Diabas eller Funkis 3 respektive 1 st. Flera av ovanstående typer av register är ganska lika i sak och uppbyggnadsmöjligheter av programmoduler, t.ex. liknar Castor Access och Funkis, samt är Tekis/Tefat likt Winbär windowsbaserade system. Enligt programleverantören av t.ex. Castor databas har 49 kommuner avtal med företaget angående uppgraderingar. Detta kan innebära att det är fler kommuner än de som svarade på Boverkets enkät som har väl utvecklade register, men av olika skäl ej svarade/skickade enkätsvar. Några kommuner har ringt och klagat på tidsbrist och den korta tiden för att besvara enkäten (drygt två veckor). 29 och 30 juni, två veckor efter sista svarsdatum kom ytterligare nio svar som har granskats och som är med i denna sammanställning. Frågorna 5 till 10 tog upp eventuella problem med Boverkets framtida register. 65 svarande tog upp detta (ansåg att det skulle bli problem) och beskrev samt kommenterade frågorna på väldigt sakligt och engagerat sätt. Det framkommer att kommunerna önskar och gärna vill hjälpa till med framtagande av Boverkets register. Kommunerna hoppas att registret kan bli användbart och till nytta för alla, och hoppas att Boverket vill samverka och lyssna på deras råd och tips. Flera av svarande vill hjälpa till med detta arbete. Kommunernas sammanställning av kommentarer finns i detalj beskriven i bilaga 1 och i nästa underrubrik/avsnitt nedan (3.2.2).

4 Kommunernas kommentarer Av kommentarerna till enkäten framgår att det finns mycket som Boverket borde tänka på i samband med den framtida registeruppbyggnaden för att slippa onödiga fel och misslyckanden. Många kommuner har en lång erfarenhet (sedan år 1992) av registerhantering och har fått utveckla sina register efter behov och beroende av de resurser man haft under tiden. Det är både positiva, tveksamma och helt klart negativa kommentarer som lyser igenom i svaren från kommunerna. Vidare kan man få fram en mängd goda råd och detaljtips på bra och användningsbara register. De positiva kommentarerna är: 1) vi kan eventuellt ha nytta av uppgifterna (från Boverkets register) för andra ärendetyper än OVK, 2) om systemet ger större fördelar än det egna systemet, beror på hur det är upplagt, minskade egna arbetsinsatser är positivt, 3) bra med ett digitalt register över fastigheter som skall besiktigas med datum för återkommande besiktning, intervaller, godkännande, m.m. (från några som inte har något register alls), 4) måste kunna använda eget register för påminnelser, uppföljning, m.m., uppgifter såsom fastighetsbeteckning kan vara bra att få från Boverkets register, 5) det vore en fördel om ett register med all information om byggnaden fanns tillgänglig (energistatus, OVK, radon, hissar, brandskyddsdokumentation), 6) ok med nationellt register men registrena måste vara kompatibla med varandra (kommunernas). De negativa kommentarerna och tveksamheter inför Boverkets framtida register är: 1) tveksamt, kanske om det blir praktiskt tillämplingsbar (problem med den interna samordningen); det blir då väldigt viktigt med tydlighet i registret och att en gemensam kod/språk (dataprogram) används för att undvika missförstånd, 2) mycket tveksamt, de flesta kommunerna har redan register; kostnader för kommunerna att ingå i detta system är väl inte gratis?, 3) dubbelt arbete, resurser för detta finns inte idag; arbetet med OVK prioriteras relativt lågt, 4) uppdatering och utövande av tillsyn?,

5 5 5) onödig kostsam byråkrati; fastighetsägare kan åläggas att själva ansvara för att uppgifter om OVK, energi och radon levereras och arkiveras, 6) hur konverterar man all data? Ska Boverkets register användas parallellt med bef. OVK-register?, 7) register kan lätt bli för omfattande och ej användbart; det är viktigt att frågor/parametrar styrs av kommunen och att det kan användas; att få tydliga rapporter är viktigt, 8) absolut ej intresserad (dubbelt arbete); vårt system har vi utvecklat efter våra rutiner och lagarnas krav; funktioner finns för sökning, utskrift och olika typer av förändringar samt uppföljning; fungerar mycket bra och sparar enormt med tid; ta inte fram arbetskrävande rutiner!, 9) kommande taxa för detta? tid och användarnytta? 10) vi har bra kontroll över samtliga ventilationssystem i kommunen; närheten och kontakten kan aldrig bli detsamma med Boverket; vi har åtskilliga fastigheter med flera hundra system (sjukhus, högskolan, försvaret) med olika besiktningsdatum och olika status; Boverket aldrig kan hantera denna situation; fastighetsägaren vill också kunna ringa någon på lokal nivå och diskutera; vi tycker att det fungerar bra i vår kommun; önskvärt hade varit att kunna ta betalt för arbetet, 11) vem ansvarar för uppdatering av register? Viktigt med rätt ägare som byts ofta i bostadsrättsföreningar och även övriga ägare; tror att det blir för stort generellt för att kunna hålla koll på den enskilda fastigheten och ventilationssystemet; jag vet hur noga det är när vi förelägger ägaren, att vi kommunicerar på rätt sätt med rätt uppgifter såsom fastighetsbeteckning, typ av ventilationssystem, verksamhet, m.m., 12) o.s.v., läs i sin helhet i bilaga 1, pkt.11 kommentarer. Bilaga 1. Sammanställning av enkätsvar juni 2006 från kommunerna 2. Frågeformulär

6 BILAGA 1 Sammanställning av enkätsvar nr Kommun till ja nej ja nej Registersinnehåll 10, Kommentarer neg. svar Excel(eget) Tekis/Tefat Castor Digitalt Winbär Funkis EDP-Bygg fastighetsbeteckning, typ av vent.system, typ av byggnad och storlek i m2, besiktningsdag, godkänd, ej godkänd, återkommande besiktning Laxå 1 4 Grästorp som ovan samt: ägare, besiktningsklass, adress, användningsområde, byggår, besiktningsintervall, besiktningsmannens namn som ovan samt: dnr, anläggningens namn, intyg utfördatum 7 Högsby lika nr 6 Access Diarieförs P-data/Avant Pärm Diabas vet ej 1 tveksamt, kanske om det blir praktiskt tillämplingsbar, problem med den interna samordningen; det blir då väldigt viktigt med tydlighet i registret och att en gemensam kod/språk används för att undvika missförstånd

7 8 Kungsör tidpunkter av besiktningstillfällen och om anläggningen är godkänd eller ej samt namn på fastighetsägaren 9 Karlskrona som pkt 6 samt möjlighet till rapportering till andra myndigheter (separata moduler för detta) 10 Knivsta systembeteckning, typ av vent.system, byggår, senaste besiktningsdatum, ev. ombesiktning, systemansvarig 11 Forshaga när besiktningen är gjord, ägare (fastighet eller verksamhet), vilka anläggningar som är besiktade, bevakning, besiktningsman och fastighetsbeteckning 12 Grums data från OVK-protokoll såsom nästa besiktning, ej godkänd eller godkänd, byggnadsår, m.m. 13 Värnamo 1 vet ej besiktningsintervaller, godkänd eller ej godkänd 1 mycket tveksamt, de flesta kommunerna har redan register; kostnader för kommunerna att ingå i detta system är väl inte gratis? 1 resurser för detta finns inte idag; arbetet med OVK prioriteras relativt lågt. 1 uppdatering och utövande av tillsyn?

8 15 Surahammar se bifogad manual; fastighetsuppgifter som är föremål för tillsyn av ventilation såsom fastighetsbeteckning, adress, typ av vent.system, verksamhet, fast.ägare, besiktningsdatum och nästa besiktning, m.m. 16 Ljungby lika nr Höganäs lika nr 6 vet ej register anslutet till bygglovs diariesystem 18 Eksjö lika nr 11 1 dubbelregistrering, ärenden måste diarieföras hos respektive kommun; möjlighet till att ta ut ersättning via taxa bör utredas ordentilgt denna gång. 19 Örebro lika nr 5 20 Haninge lika nr 6 - endast bygglovsdiariet 1 det känns onödigt när man redan har ett register (anslutet till bygglovsdiariet) 21 Årjäng 1 1 personalbrist 22 Hammarö lika nr 11 1 vi vill helst arbeta i diariesystem av samma typ som för fastigheter, bygglov, m.m.; vi vill ha samlat grepp över diariesystemen; våra system WinBär och Elos är mycket "säkra". 23 Bengtsfors fastighet, objekt, ägare, besiktningsdatum, nästa besiktning 1 beror på utformning

9 fastighetsägare, datum, tid för besiktning och datum på återkommande besiktning 25 Ovanåker alla besiktningstillfällen bakåt i tiden, utskrift av intyg, påminnelser, bes.man, objektkort konverteras till EPD, Bygg reda 1 onödig kostsam byråkrati; fastighetsägare kan åläggas att själva ansvara för att uppgifter om OVK, energi och radon levereras och arkiveras vet ej hur konverterar man all data? Ska Boverkets register användas parallellt med bef. OVK-register? Dubbelarbete? 1 dubbla system! Typiskt! Varför uppfinna hjulet en gång till? Använd det som redan finns! lika nr 15 1 som ovan 28 Skövde lika nr 6 1 se separat bilaga; registret anslutet till förvaltningens diariesystem, ej centralt 29 Örkeljunga lika nr 25, alla parametrar för OVK 1 att register blir för omfattande och ej andvändbart; det är viktigt att frågor/parametrar styrs av kommunen och att det kan användas; att få tydliga rapporter är viktigt, m.m. 30 Osby 1 31 Uddevalla Objektbaserat: alla data betr. Fastighet, lika nr finns inga resurser; beroende av att kunna ta ut taxa för registrering 34 Täby lika nr typ av vent.system, besiktningsdatum, godkänd eller inte godkänd

10 36 Vimmerby lika nr 11 1 vi använder idag system "Winbär" för lov och tillståndshantering inkl. OVK. Tanken är att utveckla systemet ; generell fråga är "komunicerbarheten" mellan "Winbär" och ev. nytt system 37 Sävsjö bes.man, utförd datum, godk./icke godkänd, intyg, fastighetsdata, vent.system, byggår, uppföljning 1 dubbelt arbete; absolut ej intresserad; vårt system har vi utvecklat efter våra rutiner och lagarnas krav; funktioner finns för sökning, utskrift och olika typer av förändringar samt uppföljning; fungerar mycket bra och sparar enormt med tid; Ta inte fram arbetskrävande rutiner! 38 Bollnäs anläggningsbenämning, inkommande och slutdatum, grunduppgifter samtliga data från OVKprotokollen lika nr 39 (?) vet ej kommande taxa för detta? 1 användarnytta? Tid för detta?

11 41 Dorotea lika nr 15 1 vi i de små kommunerna hinner inte med annat än registrera i massa register och besvara enkäter; som byggnadsinspektör hinner jag inte sköta mitt ordinarie arbete 42 Norrköping lika nr 5 1 OVK har inte prioritet ett; det måste vara en effektiv registrering i så fall, det får inte ta för lång tid 43 Gotland lika nr 6 1 vilka kostnader medför det för kommuner? Merarbete; Kommer kommunen att kunna ta en avgift för detta? lika nr 23 1 Uppföljning/tillsyn?? 45 Arvidsjaur lika nr 15 1 Det skulle bli ett dubbelarbete; registrera i vårt eget skulle vi nog vilja göra ändå. 46 Nässjö lika nr Arvika lika nr Flens fastighetsägare, fastighetsbeteckning, typ av ventilation och lokal, nästa besiktning 49 Vingåker lika nr Karlskoga fastighetsbeteckning och typ av ventilationssystem lika nr 39 1 Det kommer att innehålla uppgifter om mindre än hälften av berörda byggnader; för hög arbetsbelastning; vi kan ev ha nytta av uppgifterna för andra ärendetyper än OVK

12 52 Åmål datum för nästa besiktning, ägare, typ av ventilationssystem 1 Kanske; jättelika register har tendens att vara svårskötta; Ska "certifierade experter" registrera uppgifter ang OVK i ett register?? Viktigt att någon ansvarar för detta lika nr Södertälje lika nr 11 1 nyttan är svår att gradera; om systemet ger större fördelar än det egna systemet; beror på hur det är upplagt; beror på om det blir ökade arbetsuppgifter; resurserna för hantering av OVKtillsynen är redan begränsade; minskade arbetsinsatser är positivt; registret diarieförs enbart för OVK, EJ CENTRALT 55 Salem 1 viktigt är att fortsätta prioritera kunskaper om vad OVK är; att en OVK är godkänd behöver inte innebära att allt är ok; problemen jag ser idag är framförallt för lite luft+att det finns osäkerheter kring rengöring av tilluftskanaler 56 Ödeshög 1 57 Alvesta lika nr 25 1 kostnad? Samordning med olika system? Arbetstid och resurser? Information bristfällig 58 Öckerö fast.beteckning, datum för senaste och nästa besiktning, ombyggnadsår, objektnamn 59 Köping lika nr 11

13 60 Kristinehamn vent.system, när det var besiktat, när beslut togs, när nästa besiktning ska göras 1 blir dubbelregistrering, både i vårt ärendeprogram och i Boverkets; vi måste ju registrera all inkommande post; ärendeprogram LEX används senaste och kommande besiktning, status, anmärkningar 62 Östersund lika nr Karlsborg lika nr lika nr Järfälla lika nr 5 vet ej beroende av åtkomsten till systemet 67 Vaxholm 1 bra med ett digitalt register över fastigheter som skall besiktigas med datum för återkommande besiktning, intervaller, godkännande, m.m. 68 Ängelholm 1 1 resursbrist 69 Upplands-bro lika nr 6 vet ej 70 Härryda fast.beteckn.,vent.syste vet ej m,byggnadsnamn, besiktningsintervall 71 Krokom 1 72 Strömsund lika nr 23 1 det är svårt att veta om det blir några problem så länge det inte finns beskrivning på hur Boverkets register kommer fungera och vad den tänkta system blir för kommunerna 73 Tranemo

14 76 Vetlanda lika nr 15 kanske lämpligt att göra flera system som kan komplettera de vanliga 77 Höör lika nr 15 1 svårt att få fullständigt; kostnaderna för den enskilde måste beaktas; ska gå att koppla samman med våra övriga register, databaser (t.ex. GIS); vill inte ha dubbla register; OVKplikten borde styras till nyttjande av byggnad; även småhus borde ha OVK-plikt om de hyrs ut till hyresgäst...; kommunens tillsyn ska vara gratis för dom som "sköter sig", när vi måste lämna uppgifter om kontroll bör vi få ta betalt 78 Luleå lika nr 39 1 byråkratiskt; tillräckligt många som vi skall hålla med uppgifter (t.ex. byggnadsnämnden) 79 Åstorp lika nr Skara lika nr 15 1 tid och kostnad, inget praktiskt hinder 81 Tjörn lika nr Rättvik fast.beteckn.,fast.ägare, datum för nästa besiktning

15 83 Lund enl. bilaga-allt om OVK inkl. påminnelser, vitesföreläggande 1 vi har bra kontroll över samtliga system i kommunen; närheten och kontakten kan aldrig bli detsamma med Boverket; vi har åtskilliga fastigheter med flera hundra system (sjukhus, högskolan, försvaret) med olika bes.datum och olika status; Boverket aldrig kan hantera denna situation; Fast.ägaren vill också kunna ringa någon på lokal nivå och diskutera; vi tycker det fungerar bra i vår kommun; önskvärt hade varit att kunna ta betalt för arbetet lika nr Kil lika nr lika nr 15 1 att uppkoppling blir svårt 87 Ljusdal 1 88 Sollentuna datum för godkänt OVKintyg, godkänt till 89 Svalöv lika nr 39

16 90 Nora 1 1 svårt att få fullständigt; kostnaderna för den enskilde måste beaktas; ska gå att koppla samman med våra övriga register, databaser (t.ex. GIS); vill inte ha dubbla register; OVKplikten borde styras till nyttjande av svårt att besvara när man inte vet vad "ett nationellt register" innebär i praktiken; i övrigt är vår verksamhet begränsad vad gäller OVK-besiktningar; omfattningen är liten 91 Uppsala lika nr 6 1 lika 83; vem ajour håller? Viktigt med rätt ägare som byts ofta i bostadsrättsföreningar och även övriga ägare; tror att det blir för stort "generellt för att kunna hålla koll på den enskilda fastigheten och systemet; jag vet hur noga det är när vi förelägger ägaren att vi kommunicerar på rätt sätt med rätt uppgifter såsom fastighetsbeteckn.,system, verksamhet; om ni vill kan jag ge många fler synpunkter för att hjälpa till med uppbyggnaden till ett bra register på Boverket. 92 Vilhelmina lika nr 15 1 dubbelarbete om man måste använda båda register; det pågår arbete med koppling till diariet

17 93 Piteå det mesta 1 hinder att lära sig mer, tid finns inte för detta Östhammar 1 1 vet ej vi samlar protokollen i pärmar så att de är sökbara på fastighet; vi har ingen aktiv tillsyn lika nr 5 1 problem blir det om vi inte kan överföra uppgifterna om olika fastigheters ventilationssystem från vårt nuvarande register till ett nytt; kan vi inte dra nytta av tidigare registrerade uppgifter tror jag inte att vi går över till något nytt lika nr 83 1 dyrt och onödigt krångligt; fler arbetsuppgifter till en redan överbelastad organisation; tillsynen är nästan noll pga överbelastad organisation 98 Älmhult lika nr 25 1 tidsbrist; med bilaga om funderingar från 1998 om att relatera OVK-protokollen till byggnad och ej till aggregat - det vill säga ett protokoll per byggnad oberoende av hur många olika ventilationssystem det rymmer

18 99 Mönsterås lika nr 11 1 PGA bristande (för små) personella resurser ligger vi efter med administration och framförallt bevakning av efterlevnaden av kravet på funktionskontroll; vi kan därför inte förse Boverkets register med fullständiga uppgifter 100 Jönköping lika nr 82 1 vi har ingen tid för OVK-arbete 101 Markaryd lika nr Östra Göinge lika nr 11 vet ej lika nr 11 vet ej 104 Sollefteå lika nr 83 bilaga om överskriden tid för ventilationsbesiktning, m.m lika nr 82 1 ibland upplevs kompetensen på kommunen något "svag" 106 Kramfors lika nr 15 1 det kan lätt bli fel och svårt att uppdatera korrekt; det finns många felkällor 107 Motala lika nr 25 hör gärna med olika kommuner vid utformningen av programmen; borde testas "skarpt" i kommunal miljö; fördel om det utvecklas i access 108 Oxelösund lika nr 6 förutsättning för registret är: okulär inventering vad gäller utförande, status och fastighet samt lagfaren ägare och/eller verksamhetsansvarig vid upplåtelseförhållande 109 Leksand lika nr 11 vet ej 110 Gnesta lika nr 82 1 beroende av kostnad 111 Kumla lika nr 82 vi utövar idag nästan ingen tillsyn; varje inkommet OVKprotokoll diarieförs

19 lika nr 6 vet ej 113 Helsingborg lika nr 11 1 mertid, beroende på hur det ser ut gällande bevakning och uppföljning; registret är anslutet till stadsbyggnadskontorets diariesystem (ej centralt) lika nr lika nr Oskarshamn lika nr 11 1 om kommunen ska bevaka att OVK-besiktningen görs måste programmet vara användarvänligt, m.m lika nr Kungsbacka lika nr Gällivare 1 1 kostnaden för registrering är inte klarlagd, kommunen vill kunna debitera för utfört arbete Gnosjö lika nr 15 1 tveksamt om att använda Boverkets register 122 Askersund 1 positivt om Boverkets framtida register lika nr lika nr 15 1 ej tillförlitligt, svårare att överblicka, alla register kräver att någon jobbar med uppföljning och ser till att det fungerar. 125 Töreboda lika nr Vara lika nr 15 1 tidsbrist, OVK prioriteras inte i kommunens budget

20 127 Västervik lika nr 5 1 tveksamt, en resursfråga för kommunen, svårt att svara på frågorna när man ej vet vad registret kommer att innehålla; registret ej centralt anslutet till kommunens diariesystem Götene lika nr 15 1 tidsbrist, vi har inte tillräckliga resurser idag och lär inte får det sen heller 131 Lidköping lika nr Skinnskatteberg Munkedal lika nr 82 1 måste kunna använda register för påminnelser, uppföljning, m.m., endast få uppgifter såsom fastighetsbeteckning kan vara bra att få från Boverkets register 134 Emmaboda Norrtälje 1 vet ej 136 Filipstad lika nr Hallsberg lika nr 82 vet ej 138 Strängnäs lika nr 82 vet ej 139 Härnösand besiktningsprotokollets redovisning 140 Borås lika nr 11 1 dubbla register kan vålla problem (vem är ansvarig för ajourhållning?), det vore en fördel om ett register med all information om byggnaden fanns tillgänglig (energistatus, OVK, radon, hissar, brandskyddsdokumentation, m.m lika nr 15 vet ej

21 142 Nacka 1 1 1? 1 för stort, formellt, byråkratiskt; varför flytta en lokal fråga? Små enheter=bra enheter; Se bara på länsstyrelsens övervakning - redan de är för långt borta från verkligheten. 143 Botkyrka lika nr Mullsjö lika nr 82 1 det går inte hålla aktuellt och har ett diffust syfte; OVK kan begränsas till att omfatta samlingssalar och institutionsbyggnader, där hyresmarknad och arbetsmarknad råder finns redan tillsynskrav reglerade i avtal, 145 Katrineholm lika nr 6 vet ej osäkrare åtkomst via internet, stort tungarbetat register, lokal kännedom saknas, risk att felaktiga uppgifter registreras, kostnader??, ytterligare en arbetsuppgift för kommunens handläggare eftersom det lokala registret förmodligen måste finnas kvar 146 Skellefteå lika nr 15 vet ej 147 Åre lika nr 6 vet ej resursfråga

22 148 Nyköping lika nr 70 1 Boverket kan inte ha lokalkännedomen, det är svårt att få BM att benämna systemen så att vi kan se att detta protokoll ersätter ett gammalt; idag förekommer olika uppfattningar om när besiktning skall utföras, med olika handläggare som registrerar kan det bli en grannlaga uppgift att utbilda handläggarna så att alla resonerar likadant. BM=besiktningsman 149 Eskilstuna lika nr 6 1 Registrena måste vara kompatibla med varandra 150 Perstorp 1 1 1? 151 Vaggeryd lika nr Karlshamn lika nr 25 vet ej 155 Kalmar lika nr 15 Vi har just nu ingen som är inkörd på OVK handläggning 156 Malung lika nr 6 Registret kan bli för omständigt 157 Hofors lika nr lika nr 15

23 159 Alingsås lika nr 15 1 Registret är anslutet till förvaltningens diariesystem; svårt att uttala sig om ett register man inte vet något om; ser en fördel med att vi idag har ett ärendehanteringssystem som har plats för de flesta uppgifter en kommunal plan- och byggförvaltning kan behöva 160 Umeå lika nr 5 1 Registret är anslutet till kommunens fastighetsregister; svårt att svara på frågor då det inte framgår hur register ska fungera

24 BILAGA Frågeformulär Enkät angående Boverkets framtida register 1) Använder ni register idag i er kommun för inkommande OVKprotokoll och tillsyn över OVK? ja nej Om nej på fråga nr 1 ber vi er att gå vidare till fråga nr 5. 2) Om ja på fråga nr 1: Vilken typ av register används i er kommun? ) Om registret finns, är det anslutet till kommunens diariesystem? ja nej 4) Vilka parametrar och information kan fås från registret? ) Ser ni någon nytta med Boverkets kommande register över energiprestanda, OVK och radon för registrering och tillsyn av OVK? ja nej 6) Om ja på fråga nr 5: Kan ni tänka er att använda Boverkets framtida register? ja nej 7) Ser ni något problem med ett sådant register (Boverkets)? ja nej 1

25 8) Om ja på fråga nr 7: Beskriv gärna vilka hinder eller problem ni ser med ett sådant register (Boverkets)? ) Om certifierade experter registrerar uppgifter angående OVK i Boverkets kommande register, kan ni använda dessa uppgifter i ert tillsynsarbete? ja nej 10) Ser ni något problem ifall kommunen skulle registrera uppgifter om OVK i Boverkets kommande register? ja nej Om ja på fråga nr 10 : Beskriv gärna problem/hinder nedan ) Övriga synpunkter Tack för er medverkan! Frivillig uppgift: Kommun: Namn: 2

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Bilaga 3 Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Kodbokens innehåll. Fråga Variabler om undersökningen 1-2 Värderingar 3-5 Skolan 6-17 Politik 18-25

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG 67% KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 Vilka kommuner gillasfler mest, FFler sidor, gillare och på Facebook? av Sveriges kommuner haroch vilka

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma?

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma? NyföretagarCentrum slår rekord 11 nya företagarregler Så vårdar du ditt varumärke Tema: Småföretagare får Sverige att växa AB eller enskild firma? Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner

Läs mer

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna Tema: Möjligheter i krisen Fiffiga kontorsprylar Tips från optimistiska entreprenörer Vinn konferensresa till Alperna Renée Voltaire En hungrig matföretagare NR 1 2010 Pris 45 kr Eget Företag 1 Ledaren

Läs mer

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna?

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? KARTLÄGGNING E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? E-FÖRVALTNING OCH E-TJÄNSTER I KOMMUNERNA 2014 E-tjänster och appar E-tjänster och appar 1 Förord De senaste åren har det skett en fantastisk

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 11, 21 Utjämningens incitament tömmer landsbygden Vet mamman

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 6 maj 2015 och gäller i tolv månader från denna dag KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER GARANTERAT AV VISSA

Läs mer

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen Tema: Marknadsföring Bästa starthjälpen Iskall Irakier Satsar i Malmö Nyföretagarbarometern: Rekordår för nyföretagandet Anne Abraham Marbrandt Entreprenör och verksamhetschef NR 2 2012 Pris 49 kr Eget

Läs mer

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör Tema: De hetaste branscherna Maximera vinsten med sociala medier Maud Olofsson om nyföretagande Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner Peter Siepen estradör och entreprenör NR 2 2011

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Caroline af Ugglas. sjunger ut. Ta med ditt företag ut i världen. tips för alla nyföretagare. Turism. en bransch som växer

Caroline af Ugglas. sjunger ut. Ta med ditt företag ut i världen. tips för alla nyföretagare. Turism. en bransch som växer Barometern: Sveriges bästa företagarkommuner NyföretagarCentrums vinnande nätverk Så anställer du Ta med ditt företag ut i världen 39 tips för alla nyföretagare Turism en bransch som växer Caroline af

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer