Redovisning av enkätundersökning om tillsyn och registerhantering av OVKprotokoll,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av enkätundersökning om tillsyn och registerhantering av OVKprotokoll,"

Transkript

1 Redovisning av enkätundersökning om tillsyn och registerhantering av OVKprotokoll, m.m. Boverkets rapport angående kommunernas registerhantering av OVK-protokoll m.m., dnr /2006 Sammanställd av Wanda Rydholm

2 2 1. Enkät angående Boverkets framtida register och bakgrund Med anledning av proposition nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande, prop 2005/06:145 Energideklarationer i byggnader arbetar Boverket för närvarande med en revidering av Boverkets Allmänna Råd 2000:1, Funktionskontroll av ventilationssystem samt tillhörande föreskrifter. Vidare är Boverket utpekad registermyndighet i propositionen och därför ska Boverket ta fram ett nationellt register för energiprestanda i byggnader, OVK och förekomst av radon. 2. Enkätundersökningens syften Undersökningens syften var dels att få ökad kunskap om huruvida kommunerna idag har något register för tillsyn över OVK och dels att undersöka nyttan av och även möjliga problem med Boverkets framtida register. Resultatet från undersökningen skulle fungera som underlag för att förbättra OVK- föreskrifterna och Boverkets framtida register. 3. Kommunernas verksamhet med tillsyn och kontroll av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i byggnader - redovisning av en enkätundersökning angående registerhantering m.m. 3.1 Genomförande Under maj 2006 tillställdes landets 290 kommuner en brevenkät. I undersökningen ingick byggnadsinspektörer/vvs-inspektörer, de som arbetar med tillsyn och kontrollarbete enligt PBL och förordning SFS 1991:1273 och i egenskap av arbete som OVK-ansvarig för tillsyn och registerhantering av OVK-protokoll. Frågorna utformades i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan. Frågornas lydelse framgår av bilaga 2. Sista svarsdatum var 12 juni Det kom 160 svar från kommunerna. En detaljerad redovisning av svaren finns i bilaga av 160 svar innehöll namngivna kommuner och namn på dem som besvarade enkäten. Vissa har lämnat även telefonnummer för eventuell kontakt och diskussion. Under tiden för att besvara enkäten fick Boverket även många förfrågningar på telefon för klargörande av frågor i enkäten och syften m.m.

3 3 3.2 Boverkets sammanfattning av undersökningen med kommentarer Kommunernas registerhantering för inkommande OVK-protokoll och tillsyn över OVK Enligt brevenkäten har 132 kommuner väl utvecklade och fungerande register för ändamålet. 57 kommuner har register anslutna till antingen det gemensamma diariesystemet eller bygglovsdiariet, eller det egna förvaltningsenhetens diariesystem med möjlighet att få ut en mängd olika uppgifter, rapporter, samt mallar och formulär för t.ex. påminnelser och vitesförelägganden för byggnadsägare m.m. De flesta register går att utveckla vidare. Rangordning utifrån antal av använda typer av register (beroende av programvara och databas) blir följande: 1) Exel (egna utvecklade system) 26 st, 2) EDB Byggreda 24 st, 3) Winbär (windowsbaserade) 19 st, 4) Castor 14 st, 5) Tekis/Tefat 10 st, 6) P-data/Avanti 9 st, 7) Pärm (analog) eller digitalt 7 st var, 8) Access eller diarieförs 6 st var, 9) Diabas eller Funkis 3 respektive 1 st. Flera av ovanstående typer av register är ganska lika i sak och uppbyggnadsmöjligheter av programmoduler, t.ex. liknar Castor Access och Funkis, samt är Tekis/Tefat likt Winbär windowsbaserade system. Enligt programleverantören av t.ex. Castor databas har 49 kommuner avtal med företaget angående uppgraderingar. Detta kan innebära att det är fler kommuner än de som svarade på Boverkets enkät som har väl utvecklade register, men av olika skäl ej svarade/skickade enkätsvar. Några kommuner har ringt och klagat på tidsbrist och den korta tiden för att besvara enkäten (drygt två veckor). 29 och 30 juni, två veckor efter sista svarsdatum kom ytterligare nio svar som har granskats och som är med i denna sammanställning. Frågorna 5 till 10 tog upp eventuella problem med Boverkets framtida register. 65 svarande tog upp detta (ansåg att det skulle bli problem) och beskrev samt kommenterade frågorna på väldigt sakligt och engagerat sätt. Det framkommer att kommunerna önskar och gärna vill hjälpa till med framtagande av Boverkets register. Kommunerna hoppas att registret kan bli användbart och till nytta för alla, och hoppas att Boverket vill samverka och lyssna på deras råd och tips. Flera av svarande vill hjälpa till med detta arbete. Kommunernas sammanställning av kommentarer finns i detalj beskriven i bilaga 1 och i nästa underrubrik/avsnitt nedan (3.2.2).

4 Kommunernas kommentarer Av kommentarerna till enkäten framgår att det finns mycket som Boverket borde tänka på i samband med den framtida registeruppbyggnaden för att slippa onödiga fel och misslyckanden. Många kommuner har en lång erfarenhet (sedan år 1992) av registerhantering och har fått utveckla sina register efter behov och beroende av de resurser man haft under tiden. Det är både positiva, tveksamma och helt klart negativa kommentarer som lyser igenom i svaren från kommunerna. Vidare kan man få fram en mängd goda råd och detaljtips på bra och användningsbara register. De positiva kommentarerna är: 1) vi kan eventuellt ha nytta av uppgifterna (från Boverkets register) för andra ärendetyper än OVK, 2) om systemet ger större fördelar än det egna systemet, beror på hur det är upplagt, minskade egna arbetsinsatser är positivt, 3) bra med ett digitalt register över fastigheter som skall besiktigas med datum för återkommande besiktning, intervaller, godkännande, m.m. (från några som inte har något register alls), 4) måste kunna använda eget register för påminnelser, uppföljning, m.m., uppgifter såsom fastighetsbeteckning kan vara bra att få från Boverkets register, 5) det vore en fördel om ett register med all information om byggnaden fanns tillgänglig (energistatus, OVK, radon, hissar, brandskyddsdokumentation), 6) ok med nationellt register men registrena måste vara kompatibla med varandra (kommunernas). De negativa kommentarerna och tveksamheter inför Boverkets framtida register är: 1) tveksamt, kanske om det blir praktiskt tillämplingsbar (problem med den interna samordningen); det blir då väldigt viktigt med tydlighet i registret och att en gemensam kod/språk (dataprogram) används för att undvika missförstånd, 2) mycket tveksamt, de flesta kommunerna har redan register; kostnader för kommunerna att ingå i detta system är väl inte gratis?, 3) dubbelt arbete, resurser för detta finns inte idag; arbetet med OVK prioriteras relativt lågt, 4) uppdatering och utövande av tillsyn?,

5 5 5) onödig kostsam byråkrati; fastighetsägare kan åläggas att själva ansvara för att uppgifter om OVK, energi och radon levereras och arkiveras, 6) hur konverterar man all data? Ska Boverkets register användas parallellt med bef. OVK-register?, 7) register kan lätt bli för omfattande och ej användbart; det är viktigt att frågor/parametrar styrs av kommunen och att det kan användas; att få tydliga rapporter är viktigt, 8) absolut ej intresserad (dubbelt arbete); vårt system har vi utvecklat efter våra rutiner och lagarnas krav; funktioner finns för sökning, utskrift och olika typer av förändringar samt uppföljning; fungerar mycket bra och sparar enormt med tid; ta inte fram arbetskrävande rutiner!, 9) kommande taxa för detta? tid och användarnytta? 10) vi har bra kontroll över samtliga ventilationssystem i kommunen; närheten och kontakten kan aldrig bli detsamma med Boverket; vi har åtskilliga fastigheter med flera hundra system (sjukhus, högskolan, försvaret) med olika besiktningsdatum och olika status; Boverket aldrig kan hantera denna situation; fastighetsägaren vill också kunna ringa någon på lokal nivå och diskutera; vi tycker att det fungerar bra i vår kommun; önskvärt hade varit att kunna ta betalt för arbetet, 11) vem ansvarar för uppdatering av register? Viktigt med rätt ägare som byts ofta i bostadsrättsföreningar och även övriga ägare; tror att det blir för stort generellt för att kunna hålla koll på den enskilda fastigheten och ventilationssystemet; jag vet hur noga det är när vi förelägger ägaren, att vi kommunicerar på rätt sätt med rätt uppgifter såsom fastighetsbeteckning, typ av ventilationssystem, verksamhet, m.m., 12) o.s.v., läs i sin helhet i bilaga 1, pkt.11 kommentarer. Bilaga 1. Sammanställning av enkätsvar juni 2006 från kommunerna 2. Frågeformulär

6 BILAGA 1 Sammanställning av enkätsvar nr Kommun till ja nej ja nej Registersinnehåll 10, Kommentarer neg. svar Excel(eget) Tekis/Tefat Castor Digitalt Winbär Funkis EDP-Bygg fastighetsbeteckning, typ av vent.system, typ av byggnad och storlek i m2, besiktningsdag, godkänd, ej godkänd, återkommande besiktning Laxå 1 4 Grästorp som ovan samt: ägare, besiktningsklass, adress, användningsområde, byggår, besiktningsintervall, besiktningsmannens namn som ovan samt: dnr, anläggningens namn, intyg utfördatum 7 Högsby lika nr 6 Access Diarieförs P-data/Avant Pärm Diabas vet ej 1 tveksamt, kanske om det blir praktiskt tillämplingsbar, problem med den interna samordningen; det blir då väldigt viktigt med tydlighet i registret och att en gemensam kod/språk används för att undvika missförstånd

7 8 Kungsör tidpunkter av besiktningstillfällen och om anläggningen är godkänd eller ej samt namn på fastighetsägaren 9 Karlskrona som pkt 6 samt möjlighet till rapportering till andra myndigheter (separata moduler för detta) 10 Knivsta systembeteckning, typ av vent.system, byggår, senaste besiktningsdatum, ev. ombesiktning, systemansvarig 11 Forshaga när besiktningen är gjord, ägare (fastighet eller verksamhet), vilka anläggningar som är besiktade, bevakning, besiktningsman och fastighetsbeteckning 12 Grums data från OVK-protokoll såsom nästa besiktning, ej godkänd eller godkänd, byggnadsår, m.m. 13 Värnamo 1 vet ej besiktningsintervaller, godkänd eller ej godkänd 1 mycket tveksamt, de flesta kommunerna har redan register; kostnader för kommunerna att ingå i detta system är väl inte gratis? 1 resurser för detta finns inte idag; arbetet med OVK prioriteras relativt lågt. 1 uppdatering och utövande av tillsyn?

8 15 Surahammar se bifogad manual; fastighetsuppgifter som är föremål för tillsyn av ventilation såsom fastighetsbeteckning, adress, typ av vent.system, verksamhet, fast.ägare, besiktningsdatum och nästa besiktning, m.m. 16 Ljungby lika nr Höganäs lika nr 6 vet ej register anslutet till bygglovs diariesystem 18 Eksjö lika nr 11 1 dubbelregistrering, ärenden måste diarieföras hos respektive kommun; möjlighet till att ta ut ersättning via taxa bör utredas ordentilgt denna gång. 19 Örebro lika nr 5 20 Haninge lika nr 6 - endast bygglovsdiariet 1 det känns onödigt när man redan har ett register (anslutet till bygglovsdiariet) 21 Årjäng 1 1 personalbrist 22 Hammarö lika nr 11 1 vi vill helst arbeta i diariesystem av samma typ som för fastigheter, bygglov, m.m.; vi vill ha samlat grepp över diariesystemen; våra system WinBär och Elos är mycket "säkra". 23 Bengtsfors fastighet, objekt, ägare, besiktningsdatum, nästa besiktning 1 beror på utformning

9 fastighetsägare, datum, tid för besiktning och datum på återkommande besiktning 25 Ovanåker alla besiktningstillfällen bakåt i tiden, utskrift av intyg, påminnelser, bes.man, objektkort konverteras till EPD, Bygg reda 1 onödig kostsam byråkrati; fastighetsägare kan åläggas att själva ansvara för att uppgifter om OVK, energi och radon levereras och arkiveras vet ej hur konverterar man all data? Ska Boverkets register användas parallellt med bef. OVK-register? Dubbelarbete? 1 dubbla system! Typiskt! Varför uppfinna hjulet en gång till? Använd det som redan finns! lika nr 15 1 som ovan 28 Skövde lika nr 6 1 se separat bilaga; registret anslutet till förvaltningens diariesystem, ej centralt 29 Örkeljunga lika nr 25, alla parametrar för OVK 1 att register blir för omfattande och ej andvändbart; det är viktigt att frågor/parametrar styrs av kommunen och att det kan användas; att få tydliga rapporter är viktigt, m.m. 30 Osby 1 31 Uddevalla Objektbaserat: alla data betr. Fastighet, lika nr finns inga resurser; beroende av att kunna ta ut taxa för registrering 34 Täby lika nr typ av vent.system, besiktningsdatum, godkänd eller inte godkänd

10 36 Vimmerby lika nr 11 1 vi använder idag system "Winbär" för lov och tillståndshantering inkl. OVK. Tanken är att utveckla systemet ; generell fråga är "komunicerbarheten" mellan "Winbär" och ev. nytt system 37 Sävsjö bes.man, utförd datum, godk./icke godkänd, intyg, fastighetsdata, vent.system, byggår, uppföljning 1 dubbelt arbete; absolut ej intresserad; vårt system har vi utvecklat efter våra rutiner och lagarnas krav; funktioner finns för sökning, utskrift och olika typer av förändringar samt uppföljning; fungerar mycket bra och sparar enormt med tid; Ta inte fram arbetskrävande rutiner! 38 Bollnäs anläggningsbenämning, inkommande och slutdatum, grunduppgifter samtliga data från OVKprotokollen lika nr 39 (?) vet ej kommande taxa för detta? 1 användarnytta? Tid för detta?

11 41 Dorotea lika nr 15 1 vi i de små kommunerna hinner inte med annat än registrera i massa register och besvara enkäter; som byggnadsinspektör hinner jag inte sköta mitt ordinarie arbete 42 Norrköping lika nr 5 1 OVK har inte prioritet ett; det måste vara en effektiv registrering i så fall, det får inte ta för lång tid 43 Gotland lika nr 6 1 vilka kostnader medför det för kommuner? Merarbete; Kommer kommunen att kunna ta en avgift för detta? lika nr 23 1 Uppföljning/tillsyn?? 45 Arvidsjaur lika nr 15 1 Det skulle bli ett dubbelarbete; registrera i vårt eget skulle vi nog vilja göra ändå. 46 Nässjö lika nr Arvika lika nr Flens fastighetsägare, fastighetsbeteckning, typ av ventilation och lokal, nästa besiktning 49 Vingåker lika nr Karlskoga fastighetsbeteckning och typ av ventilationssystem lika nr 39 1 Det kommer att innehålla uppgifter om mindre än hälften av berörda byggnader; för hög arbetsbelastning; vi kan ev ha nytta av uppgifterna för andra ärendetyper än OVK

12 52 Åmål datum för nästa besiktning, ägare, typ av ventilationssystem 1 Kanske; jättelika register har tendens att vara svårskötta; Ska "certifierade experter" registrera uppgifter ang OVK i ett register?? Viktigt att någon ansvarar för detta lika nr Södertälje lika nr 11 1 nyttan är svår att gradera; om systemet ger större fördelar än det egna systemet; beror på hur det är upplagt; beror på om det blir ökade arbetsuppgifter; resurserna för hantering av OVKtillsynen är redan begränsade; minskade arbetsinsatser är positivt; registret diarieförs enbart för OVK, EJ CENTRALT 55 Salem 1 viktigt är att fortsätta prioritera kunskaper om vad OVK är; att en OVK är godkänd behöver inte innebära att allt är ok; problemen jag ser idag är framförallt för lite luft+att det finns osäkerheter kring rengöring av tilluftskanaler 56 Ödeshög 1 57 Alvesta lika nr 25 1 kostnad? Samordning med olika system? Arbetstid och resurser? Information bristfällig 58 Öckerö fast.beteckning, datum för senaste och nästa besiktning, ombyggnadsår, objektnamn 59 Köping lika nr 11

13 60 Kristinehamn vent.system, när det var besiktat, när beslut togs, när nästa besiktning ska göras 1 blir dubbelregistrering, både i vårt ärendeprogram och i Boverkets; vi måste ju registrera all inkommande post; ärendeprogram LEX används senaste och kommande besiktning, status, anmärkningar 62 Östersund lika nr Karlsborg lika nr lika nr Järfälla lika nr 5 vet ej beroende av åtkomsten till systemet 67 Vaxholm 1 bra med ett digitalt register över fastigheter som skall besiktigas med datum för återkommande besiktning, intervaller, godkännande, m.m. 68 Ängelholm 1 1 resursbrist 69 Upplands-bro lika nr 6 vet ej 70 Härryda fast.beteckn.,vent.syste vet ej m,byggnadsnamn, besiktningsintervall 71 Krokom 1 72 Strömsund lika nr 23 1 det är svårt att veta om det blir några problem så länge det inte finns beskrivning på hur Boverkets register kommer fungera och vad den tänkta system blir för kommunerna 73 Tranemo

14 76 Vetlanda lika nr 15 kanske lämpligt att göra flera system som kan komplettera de vanliga 77 Höör lika nr 15 1 svårt att få fullständigt; kostnaderna för den enskilde måste beaktas; ska gå att koppla samman med våra övriga register, databaser (t.ex. GIS); vill inte ha dubbla register; OVKplikten borde styras till nyttjande av byggnad; även småhus borde ha OVK-plikt om de hyrs ut till hyresgäst...; kommunens tillsyn ska vara gratis för dom som "sköter sig", när vi måste lämna uppgifter om kontroll bör vi få ta betalt 78 Luleå lika nr 39 1 byråkratiskt; tillräckligt många som vi skall hålla med uppgifter (t.ex. byggnadsnämnden) 79 Åstorp lika nr Skara lika nr 15 1 tid och kostnad, inget praktiskt hinder 81 Tjörn lika nr Rättvik fast.beteckn.,fast.ägare, datum för nästa besiktning

15 83 Lund enl. bilaga-allt om OVK inkl. påminnelser, vitesföreläggande 1 vi har bra kontroll över samtliga system i kommunen; närheten och kontakten kan aldrig bli detsamma med Boverket; vi har åtskilliga fastigheter med flera hundra system (sjukhus, högskolan, försvaret) med olika bes.datum och olika status; Boverket aldrig kan hantera denna situation; Fast.ägaren vill också kunna ringa någon på lokal nivå och diskutera; vi tycker det fungerar bra i vår kommun; önskvärt hade varit att kunna ta betalt för arbetet lika nr Kil lika nr lika nr 15 1 att uppkoppling blir svårt 87 Ljusdal 1 88 Sollentuna datum för godkänt OVKintyg, godkänt till 89 Svalöv lika nr 39

16 90 Nora 1 1 svårt att få fullständigt; kostnaderna för den enskilde måste beaktas; ska gå att koppla samman med våra övriga register, databaser (t.ex. GIS); vill inte ha dubbla register; OVKplikten borde styras till nyttjande av svårt att besvara när man inte vet vad "ett nationellt register" innebär i praktiken; i övrigt är vår verksamhet begränsad vad gäller OVK-besiktningar; omfattningen är liten 91 Uppsala lika nr 6 1 lika 83; vem ajour håller? Viktigt med rätt ägare som byts ofta i bostadsrättsföreningar och även övriga ägare; tror att det blir för stort "generellt för att kunna hålla koll på den enskilda fastigheten och systemet; jag vet hur noga det är när vi förelägger ägaren att vi kommunicerar på rätt sätt med rätt uppgifter såsom fastighetsbeteckn.,system, verksamhet; om ni vill kan jag ge många fler synpunkter för att hjälpa till med uppbyggnaden till ett bra register på Boverket. 92 Vilhelmina lika nr 15 1 dubbelarbete om man måste använda båda register; det pågår arbete med koppling till diariet

17 93 Piteå det mesta 1 hinder att lära sig mer, tid finns inte för detta Östhammar 1 1 vet ej vi samlar protokollen i pärmar så att de är sökbara på fastighet; vi har ingen aktiv tillsyn lika nr 5 1 problem blir det om vi inte kan överföra uppgifterna om olika fastigheters ventilationssystem från vårt nuvarande register till ett nytt; kan vi inte dra nytta av tidigare registrerade uppgifter tror jag inte att vi går över till något nytt lika nr 83 1 dyrt och onödigt krångligt; fler arbetsuppgifter till en redan överbelastad organisation; tillsynen är nästan noll pga överbelastad organisation 98 Älmhult lika nr 25 1 tidsbrist; med bilaga om funderingar från 1998 om att relatera OVK-protokollen till byggnad och ej till aggregat - det vill säga ett protokoll per byggnad oberoende av hur många olika ventilationssystem det rymmer

18 99 Mönsterås lika nr 11 1 PGA bristande (för små) personella resurser ligger vi efter med administration och framförallt bevakning av efterlevnaden av kravet på funktionskontroll; vi kan därför inte förse Boverkets register med fullständiga uppgifter 100 Jönköping lika nr 82 1 vi har ingen tid för OVK-arbete 101 Markaryd lika nr Östra Göinge lika nr 11 vet ej lika nr 11 vet ej 104 Sollefteå lika nr 83 bilaga om överskriden tid för ventilationsbesiktning, m.m lika nr 82 1 ibland upplevs kompetensen på kommunen något "svag" 106 Kramfors lika nr 15 1 det kan lätt bli fel och svårt att uppdatera korrekt; det finns många felkällor 107 Motala lika nr 25 hör gärna med olika kommuner vid utformningen av programmen; borde testas "skarpt" i kommunal miljö; fördel om det utvecklas i access 108 Oxelösund lika nr 6 förutsättning för registret är: okulär inventering vad gäller utförande, status och fastighet samt lagfaren ägare och/eller verksamhetsansvarig vid upplåtelseförhållande 109 Leksand lika nr 11 vet ej 110 Gnesta lika nr 82 1 beroende av kostnad 111 Kumla lika nr 82 vi utövar idag nästan ingen tillsyn; varje inkommet OVKprotokoll diarieförs

19 lika nr 6 vet ej 113 Helsingborg lika nr 11 1 mertid, beroende på hur det ser ut gällande bevakning och uppföljning; registret är anslutet till stadsbyggnadskontorets diariesystem (ej centralt) lika nr lika nr Oskarshamn lika nr 11 1 om kommunen ska bevaka att OVK-besiktningen görs måste programmet vara användarvänligt, m.m lika nr Kungsbacka lika nr Gällivare 1 1 kostnaden för registrering är inte klarlagd, kommunen vill kunna debitera för utfört arbete Gnosjö lika nr 15 1 tveksamt om att använda Boverkets register 122 Askersund 1 positivt om Boverkets framtida register lika nr lika nr 15 1 ej tillförlitligt, svårare att överblicka, alla register kräver att någon jobbar med uppföljning och ser till att det fungerar. 125 Töreboda lika nr Vara lika nr 15 1 tidsbrist, OVK prioriteras inte i kommunens budget

20 127 Västervik lika nr 5 1 tveksamt, en resursfråga för kommunen, svårt att svara på frågorna när man ej vet vad registret kommer att innehålla; registret ej centralt anslutet till kommunens diariesystem Götene lika nr 15 1 tidsbrist, vi har inte tillräckliga resurser idag och lär inte får det sen heller 131 Lidköping lika nr Skinnskatteberg Munkedal lika nr 82 1 måste kunna använda register för påminnelser, uppföljning, m.m., endast få uppgifter såsom fastighetsbeteckning kan vara bra att få från Boverkets register 134 Emmaboda Norrtälje 1 vet ej 136 Filipstad lika nr Hallsberg lika nr 82 vet ej 138 Strängnäs lika nr 82 vet ej 139 Härnösand besiktningsprotokollets redovisning 140 Borås lika nr 11 1 dubbla register kan vålla problem (vem är ansvarig för ajourhållning?), det vore en fördel om ett register med all information om byggnaden fanns tillgänglig (energistatus, OVK, radon, hissar, brandskyddsdokumentation, m.m lika nr 15 vet ej

21 142 Nacka 1 1 1? 1 för stort, formellt, byråkratiskt; varför flytta en lokal fråga? Små enheter=bra enheter; Se bara på länsstyrelsens övervakning - redan de är för långt borta från verkligheten. 143 Botkyrka lika nr Mullsjö lika nr 82 1 det går inte hålla aktuellt och har ett diffust syfte; OVK kan begränsas till att omfatta samlingssalar och institutionsbyggnader, där hyresmarknad och arbetsmarknad råder finns redan tillsynskrav reglerade i avtal, 145 Katrineholm lika nr 6 vet ej osäkrare åtkomst via internet, stort tungarbetat register, lokal kännedom saknas, risk att felaktiga uppgifter registreras, kostnader??, ytterligare en arbetsuppgift för kommunens handläggare eftersom det lokala registret förmodligen måste finnas kvar 146 Skellefteå lika nr 15 vet ej 147 Åre lika nr 6 vet ej resursfråga

22 148 Nyköping lika nr 70 1 Boverket kan inte ha lokalkännedomen, det är svårt att få BM att benämna systemen så att vi kan se att detta protokoll ersätter ett gammalt; idag förekommer olika uppfattningar om när besiktning skall utföras, med olika handläggare som registrerar kan det bli en grannlaga uppgift att utbilda handläggarna så att alla resonerar likadant. BM=besiktningsman 149 Eskilstuna lika nr 6 1 Registrena måste vara kompatibla med varandra 150 Perstorp 1 1 1? 151 Vaggeryd lika nr Karlshamn lika nr 25 vet ej 155 Kalmar lika nr 15 Vi har just nu ingen som är inkörd på OVK handläggning 156 Malung lika nr 6 Registret kan bli för omständigt 157 Hofors lika nr lika nr 15

23 159 Alingsås lika nr 15 1 Registret är anslutet till förvaltningens diariesystem; svårt att uttala sig om ett register man inte vet något om; ser en fördel med att vi idag har ett ärendehanteringssystem som har plats för de flesta uppgifter en kommunal plan- och byggförvaltning kan behöva 160 Umeå lika nr 5 1 Registret är anslutet till kommunens fastighetsregister; svårt att svara på frågor då det inte framgår hur register ska fungera

24 BILAGA Frågeformulär Enkät angående Boverkets framtida register 1) Använder ni register idag i er kommun för inkommande OVKprotokoll och tillsyn över OVK? ja nej Om nej på fråga nr 1 ber vi er att gå vidare till fråga nr 5. 2) Om ja på fråga nr 1: Vilken typ av register används i er kommun? ) Om registret finns, är det anslutet till kommunens diariesystem? ja nej 4) Vilka parametrar och information kan fås från registret? ) Ser ni någon nytta med Boverkets kommande register över energiprestanda, OVK och radon för registrering och tillsyn av OVK? ja nej 6) Om ja på fråga nr 5: Kan ni tänka er att använda Boverkets framtida register? ja nej 7) Ser ni något problem med ett sådant register (Boverkets)? ja nej 1

25 8) Om ja på fråga nr 7: Beskriv gärna vilka hinder eller problem ni ser med ett sådant register (Boverkets)? ) Om certifierade experter registrerar uppgifter angående OVK i Boverkets kommande register, kan ni använda dessa uppgifter i ert tillsynsarbete? ja nej 10) Ser ni något problem ifall kommunen skulle registrera uppgifter om OVK i Boverkets kommande register? ja nej Om ja på fråga nr 10 : Beskriv gärna problem/hinder nedan ) Övriga synpunkter Tack för er medverkan! Frivillig uppgift: Kommun: Namn: 2

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

SSUs sommarjobbs- och feriepraktikundersökning 2008

SSUs sommarjobbs- och feriepraktikundersökning 2008 SSUs sommarjobbs- och feriepraktikundersökning 2008 För åttonde året i rad har SSU granskat de kommunala sommarjobben. Även i år betalar många av landets kommuner låga ersättningar för feriepraktikanter

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ÖSTERSUND Januari 2014 BOX 55650

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt TWh 20 15 10 Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt Bioenergi Värmepump 5 Hetvatten Övrigt Spillvärme El Kol Fossil gas Olja Fjärrvärmeföreningen har vid Bioenergis pressläggning nästan sin statistik färdig.

Läs mer