Miljöredovisning - EMAS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning - EMAS"

Transkript

1 Miljöredovisning - EMAS Övergripande politisk vision för Östersunds kommun Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet. Inledning - ett ekologiskt hållbart Östersund Miljöredovisningen består av två delar och innehåller en beskrivning av kommunens miljöarbete och en redovisning av miljötillståndet i Östersunds kommun. Till nästa generation ska vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Som ett riktmärke finns 16 miljömål som riksdagen har fastslagit. Alla kommuner har betydelsefulla uppgifter i arbetet för att uppnå miljömålen dels genom sitt myndighetsarbete, genom sitt ansvar för samhällsplanering och genom åtgärder i sin egen verksamhet. Lokala mål, åtgärdsstrategier och kommunal samhällsplanering ger ramar och underlag för miljöarbetet på lokal nivå, liksom införandet av miljöledningssystem och samordning med Agenda 21-arbetet. Miljöledningssystem Östersunds kommun har infört miljöledningssystem och under 2007 miljöcertifierades hela verksamheten enligt den internationella standarden ISO och EMAS registrerades. Syftet med miljöledningssystemet är att kommunen ska minska sin miljöbelastning och att kvalitetssäkra arbetssättet. Under 2008 har uppföljande revisioner gjorts. Endast mindre avvikelser konstaterades och Östersund fick behålla sitt certifikat. Inriktningsmål Kommunfullmäktige har i budget 2008 beslutat om fyra inriktningsmål för miljö som gäller hela kommunen. Dessa är: Utsläppen av luftföroreningar liksom koldioxid minskar. Utsläppen av koldioxid minskar med 25 % till 2010 i jämförelse med Mängden hushålls- och industriavfall minskar. Högst 2000 ton hushållsavfall per år får deponeras. Energianvändningen minskar. Elförbrukningen minskar med 1 % per år. Miljön i Östersund är hållbar, trygg och säker och bidrar till goda sociala levnadsförhållanden samt en bra stads- och landskapsmiljö. 3

2 Beskrivning av kommunens miljöarbete Biogastankstationen vid Göviken, som kan leverera biogas till 350 fordon, blev den första i Sverige som certifierades av Svenska Gasföreningen. Försäljningen av miljöbilar har ökat och antalet miljöbilar som parkerar gratis har ökat varje år från 90 st år 2003 till 753 st år december Energianvändningen i kommunens skolor, förskolor och äldreboenden har minskat. Utsläpp från kommunens tjänsteresor med bil har minskat. Alla kommunala etanolbilar tankades med etanol. Tåg och bussresandet ökade. Den första vandrande skolbussen, som går tur och retur Odenslundsskolan, startade. Världsmästerskapet i skidskytte 2008 i Östersund blev miljödiplomerat av Håll Sverige Rent. Stadsbussarnas första etanolbussar togs i trafik. Den insamlade mängden hushållsavfall minskade liksom mängden hushållsavfall till deponi. Målet, att högst 2000 ton ska deponeras är i sikte. Skolrestaurangerna serverade 18 % ekologiskt under Utsläpp från tjänsteresor med flyg har ökat Östersund Östersunds kommun har drygt invånare och ligger vid Storsjön, mitt i Jämtland. Kommunen är ca km2 till ytan, och något mindre än landskapet Blekinge. Kommunens centrum är tätorten Östersund - Frösön. Här bor huvuddelen av kommunens befolkning. Staden har ett livligt centrum med många butiker, restauranger, caféer och samlingslokaler av olika slag. Stadskärnan är väl bevarad och den har förklarats som riksintresse ur kulturmiljösynpunkt. Inom kommunen finns ett stort antal små och medelstora företag inom tillverkningsindustri, kunskaps-, tjänste- och turismföretag. Kommunen är den största arbetsgivaren. Andra stora arbetsgivare är landstinget och Mittuniversitetet. Vår verksamhet Kommunen tillhandahåller service för medborgare, företag och besökare. Till exempel: teknisk service som distribution av dricksvatten, rening av avloppsvatten och avfallshantering samt social omsorg och utbildning. Kommunen ansvarar också för samhällsplanering och myndighetsutövning. Verksamheten, som inte är vinstdrivande, finansieras med allmänna medel och avgifter. Resurserna fördelas mellan de olika verksamheterna på politiska grunder. Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet. Östersunds kommun och de kommunala förvaltningarna måste i sin verksamhet följa en rad lagar och förordningar bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, miljöbalken med förordningar, lokala föreskrifter, lagen om offentlig upphandling och livsmedelslagstiftningen. Kommunens verksamhet styrs under kommunfullmäktige och kommunstyrelsen av nämnder som bland annat ansvara för mål och prioriteringar inom sina respektive områden. De kommunala verksamheterna presenteras nedan. För att kunna utföra sina uppgifter har nämnderna förvaltningar med anställd personal. Kommunen har cirka fast anställda (årsanställda). Kommunledningen arbetar med samordning, styrning och uppföljning av kommunens verksamhet, övergripande fysisk planering och Agenda 21 frågor. Detta innebär bland annat ansvar för att verksamheten är effektiv, att internkontroll genomförs och att de mål och strategier som fullmäktige lagt fast får genomslag i hela organisationen. Andra arbetsuppgifter är ärendehantering för kommunstyrelsen och fullmäktige samt frågor som gäller utveckling, personalpolitik, juridik, näringsliv och arbetsmarknad/vuxenutbildning. 4

3 Barn och Utbildning ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, områdesgårdar och för samverkan mellan skola och arbetsliv. Vård och Omsorg ansvarar för kommunens vård och omsorg till äldre och funktionshindrade, och för de insatser som görs med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den kommunala hälso- och sjukvården ryms också inom nämndens ansvarområde. Verksamheten bedrivs både av kommunens enheter och av externa entreprenörer. Samhällsbyggnad ansvarar för plan- och byggnadsfrågor, miljö- och hälsoskydd, gatu- och väghållning, trafikplanering, trafiksäkerhetsarbete, lokala trafikföreskrifter och parkeringsfrågor, kollektivtrafik inklusive färdtjänst samt kart- och mätteknisk verksamhet. På Samhällsbyggnad finns också kompetens för Agenda 21 och den kommunala lantmäterimyndigheten. Sociala ansvarar för områden som gäller individ- och familjeomsorg. Dessutom ansvarar nämnden för tillsyn enligt tobakslagen och tillstånd för alkoholservering. Kultur- och fritid ansvarar för verksamheten inom kulturskolan och biblioteket. Nämnden stödjer via bidrag kultur- och idrottsföreningar. Nämnden ansvarar och beställer verksamheten för idrotts-, fritids- och kulturanläggningar. De anställda som utför arbetena inom dessa områden finns främst inom teknisk förvaltning men också externa utförare ex Storsjöteatern. Teknisk verksamhet ansvarar för den tekniska verksamheten inom flera områden, som till exempel vatten, avlopp, fastigheter, fritidsanläggningar, renhållning, trafikanläggningar och parker. Intern service ansvarar för service till förvaltningar som upphandling, städ, verkstad, kommunservice, matproduktion, ekonomi/finans och löneadministration. Så här arbetar vi med miljöfrågor Agenda 21 Den lokala Agendan är en vision för ett hållbart samhälle. Visionerna sträcker sig långt fram i tiden. Arbete med att revidera visionerna för att ta sikte på de närmaste 40 åren har pågått under Ett förslag till ny vision har tagits fram som kommer att behandlas av den politiska nivån. Investeringsprogram för miljön I Östersunds kommun har ett långsiktigt och gediget miljöarbete pågått under många år, vilket har varit en förutsättning för att kunna utveckla samlade och genomtänkta investeringsprogram. Östersund har fått bidrag från klimatinvesteringsprogrammet KLIMP flera gånger till åtgärder för att minska klimatpåverkan. Flera projekt handlar om omställning till förnybar energi. Några exempel är: Grön Trafik - mobilitetskontor, Biogasanläggning och tankanläggning för fordonsbränsle, Miljöbilar i kommunförvaltningen och Elproduktion av biogas, Energieffektivisering, folkbildning och information samt fjärrvärmeamslutning. I Klimp ingår projekten: - Biobränslebaserad torkanläggning Ålsta sågverk AB, Solvärme och pellets i kommunförvaltningen samt Folkbildning för klimatsmart småhusbyggande. Samarbetsavtal Kommunen har under tiden samarbetat med Vägverket för att utveckla kommunens trafikmiljöarbete. Samarbetet fick ett gott betyg vid den utvärdering som gjordes 2007 och en överenskommelse undertecknades om fortsättning år I samarbetsavtalet ingår bland annat en del av arbetet med Grön Trafik, samarbete med Sundsvall och Trondheim och olika projekt som till exempel Jämställt transportsystem. Miljötillsyn Tillsyn och kontroll utförs av miljö och hälsa på Samhällsbyggnad. Den grundläggande delen i verksamheten är handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden samt tillsyn över verksamheter genom bland annat inspektioner, granskning av miljörapporter och egenkontroll. Från 2008 utgår tillsynen från miljöaspekterna i kommunens miljöledningssystem, Tillsynsobjekten och tillsynsintervallet finns beskrivna i en tillsynsplan. Intervallerna beslutas av miljö- och samhällsnämnden. Information och rådgivning är en stor och viktig del i verksamheten. Dessutom hanteras klagomål från allmänheten och yttrande till andra myndigheter. Miljöövervakning i form av mätningar av vatten- och luftkvalitet, radon och bakgrundsstrålning utförs av miljö och hälsa. Miljöledningssystem Kommun har infört miljöledningssystem. Syftet är att kommunen ska minska sin miljöbelastning. Att organisationen har ett miljöledningssystem innebär att man strävar efter att ständigt förbättra sitt arbete och 5

4 Hur ska vi förbättra oss? Ledningens genomgång Hur går arbetet? Uppföljning Avvikelser Miljöutredning/ miljöaspekter Hur ser vi på miljön? Miljöpolicy Ständig förbättring Införande & drift Rutiner/dokumentation Vad ska förbättras? Inriktningsmål Effektmål & handlingsplaner genom att arbeta enligt den internationella standarden ISO så kvalitetssäkras arbetssättet. Arbetet med att få en certifiering slutfördes under våren 2007 och Östersunds kommun blev certifierad enligt ISO och EMAS registrerad. Under 2008 har uppföljande revisioner gjorts. Endast mindre avvikelser konstaterades och Östersund fick behålla sitt certifikat. Organisation En organisation har fastställts för miljöledningsarbetet. Kommunstyrelsen utgör den politiska ledningen och kommunledningsgruppen, (kommundirektörerna, förvaltningschefer/personal- och informationschef) står för ledningen av arbetet. Arbetet samordnas i ett miljöforum där centrala och lokala processansvariga träffas, planerar och följer upp miljöledningsarbetet. För att styra verksamheten har ett antal kommungemensamma rutiner tagits fram. De finns tillgängliga i Miljöhandboken på kommunens hemsida: Där finns också miljöpolicy, miljömål och information exempelvis om miljöombuden, miljöforum, internrevisioner mm. Kommunen har utbildat ett internrevisorer som regelbundet gör internrevisioner för att se hur väl infört miljöledningssystemet är och fungerar. Miljöledningssystemet genomgår även årliga revisioner av en ackrediterad (godkänd) miljörevisor. EMAS EMAS är en förkortning av Eco Management and Audit Scheme och är EU:s miljöstyrnings- miljörevisionsordning. EMAS syftar till att effektivisera och ständigt förbättra miljöarbetet samt att förmedla ett trovärdigt budskap om resultatet. Östersunds kommun har byggt upp sitt miljöledningssystem enligt bilden ovan. Miljöpolicy för Östersunds kommun Kommunens verksamhet skall bygga på ett kretsloppstänkande och bidra till en ökad miljömedvetenhet hos kommunens invånare. Nyttjande av mark och vatten skall karaktäriseras av långsiktig hushållning som möjliggör att en rik variation av naturtyper, biotoper och arter bibehålls. Användningen av energi och material skall vara effektiv i relation till nyttan. Kommunen skall i all sin verksamhet sträva efter att med god marginal klara alla gällande lagkrav inom miljöområdet. Kommunen skall i all sin verksamhet sträva efter att minimera sin negativa inverkan på omgivningen i form av utsläpp till luft, mark och vatten. Kommunen skall inte använda kemiska bekämpningsmedel i den egna verksamheten och på kommunal mark. Kommunen skall aktivt arbeta för att förbättra och utveckla sitt miljöarbete inom alla områden och förebygga förorening. Kommunen skall i rollen som Agenda-21 ansvarig formulera och förankra lokala och regionala miljömål och aktivt påverka kommunmedborgare och näringsliv genom indirekta åtgärder. Kommunen skall verka för att leverantörer och entreprenörer informeras om kommunens miljöarbete. Kommunens miljöpolicy skall öppet kommuniceras med alla anställda och i tillämpliga delar med personer som arbetar för eller på uppdrag av kommunen samt övriga intresserade. Östersunds kommun motsätter sig all prospektering, provbrytning och brytning av uran i kommunen (ny 2008). 6

5 Miljöredovisning En miljöredovisning upprättas årligen som beskriver resultatet av kommunens miljöarbete och fungerar som underlag till det fortsatta miljöarbetet. Enligt EMAS krav ska en offentlig redovisning tas fram som granskas av en oberoende revisor. Miljöutredning En miljöutredning har gjorts för att kartlägga hur kommunens verksamhet påverkar miljön. Det är viktig kunskap för att kunna säkerställa att vi arbetar med rätt områden och lägger resurser där de ger bäst miljöförbättring. Miljötillståndet i kommunen har granskats med utgångspunkt från Agenda 21, de nationella miljömålen (undantaget Hav i balans och Storslagen fjällmiljö) samt ytterligare fyra områden: upphandling, utbildning och medvetenhet, brand och olycka samt tillsyn. Miljöaspekter För respektive miljömål har sedan de förhållanden och aktiviteter som orsakar miljöpåverkan bedömts beroende på om de orsakar ringa, liten, medelstor eller stor miljöpåverkan. De klassas därefter som ingen betydande miljöaspekt eller betydande miljöaspekt och prioriteras. Syftet är att prioritera vilka miljöaspekter och miljöområden som är betydelsefulla samt ange där kommunen är beredd att genomföra åtgärder. Miljöpolicy för Östersunds kommun Kommunfullmäktige i Östersunds kommun har fastställt en miljöpolicy som anger den inriktning som kommunens miljöarbete ska ha. Miljöpolicyn granskas vid ledningens genomgång och uppdateras vid behov. Under 2008 har ett tillägg gjorts. Mål och uppföljning Kommunfullmäktige har i budget 2008 beslutat om fyra inriktningsmål för miljö som gäller hela kommunen. Se sida 3 Inför arbetet med budgetdirektiv fastställs inriktningsmålen av kommunfullmäktige och anges i budgetanvisningarna. Varje nämnd beslutar och föreslår effektmål som sedan fastställs av kommunfullmäktige när budgeten antas. Respektive förvaltning/enhet upprättar handlingsplaner som innefattar ansvar, resurser och tidplan för genomförandet av aktiviteterna. Uppföljning sker löpande under året. Inriktningsmålen ses över när en revidering av miljöaspekterna har gjorts. För uppföljning av målen se följande sidor. Kommunfullmäktige följer upp måluppfyllelsen i budgetuppföljningarna och årsredovisningen. Respektive nämnd föreslår och följer upp effektmål och enhetscheferna ansvarar för att handlingsplaner upprättas, genomförs och följs upp på enheterna. Arbetet med styrning och uppföljning av miljömålen är integrerad i den kommungemensamma budgetprocessen. Ständig förbättring Ledningen följer upp miljöledningsarbetet årligen (förvaltningsledningar och kommunledningsgruppen) och granskar vilka miljöresultat som uppnåtts, tar ställning till om miljöpolicy och miljömål ska revideras, lagefterlevnad, ny eller förändrad verksamhet, behov av nya rutiner, utbildningsbehov, resultat från revisioner, avvikelser som inträffat under året mm. Nästa EMAS-miljöredovisning Nästa EMAS-miljöredovisning avser 2009 och kommer ut under våren Miljömål 2009 För 2009 gäller följande miljömål; Miljön i Östersund är hållbar, trygg och säker och bidrar till goda sociala levnadsförhållanden samt en bra stads- och landskapsmiljö. Utsläppen av luftföroreningar liksom koldioxid minska. Utsläppen av koldioxid minskar med 25 % till 2010 i jämförelse med Mängden hushålls- och industriavfall minskar. Högst 3000 ton hushållsavfall per år får deponeras. Energianvändningen minskar. Elförbrukningen minskar med 1 % per år. Kontakt För ytterligare information hänvisar vi till: Ulla Nordin, Christina Breding, Iren Karlsson-Berglund, Mer information går också att hitta på kommunens hemsida: 7

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Partille växer Partille fortsätter att vara en av de kommuner i västra Sverige där antalet invånare ökar mest; med 1,2 procent under 2011. Tillväxten

Läs mer

Fakta om. Östersunds kommun

Fakta om. Östersunds kommun Fakta om Östersunds kommun Vår vision: Ett hållbart Östersund! Hållbart ur ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 2 Våra fyra roller Serviceleverantör Östersunds kommuns verksamhet

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. Dina pengar 2015 En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 4 2 Utgångspunkter och principer... 4 2.1 Politiska utgångspunkter... 4 2.2 Situationsspecifika

Läs mer

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Satsningar trots tufft konjunkturläge Konjunkturen sätter avtryck även i Partille. En fortsatt jämn kvalitet i verksamheterna kommer att kräva

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Tillgänglighetsprogram 2011-2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan beställas i DAISY-format, som lättläst version, på teckenspråk eller på punktskrift. Kontakta

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer