Översiktlig IT-handlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktlig IT-handlingsplan"

Transkript

1 Version Översiktlig IT-handlingsplan Lidköpings Kommun

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Handlingsplan organisationsfrågor Utveckla och utöka samverkan inom IT-området Formaliserad samverkansstruktur / systemförvaltningsmodell Samordna applikationsfloran Gemensamma rutiner för inköp, förvaltning och avveckling av klientdatorer Fördjupad samordnad IT-policy för skolan Utred och skapa en grundläggande IT-infrastruktur för personaliserad information internt och externt Projekt: Skapa en standardiserad skrivare-, kopierings- och skanningsmiljö Åtgärd: Skapa en kontinuerlig effektiviseringsplan tillsammans med GöLiSka-IT Färdigställ BITS Förstudie: Utveckla en e-förvaltningsplan i konkreta återanvändbara tjänster Utredning: behovet av utökad tillgänglighet av support på helger Projekt: Skapa en meny med utbildningsmöjligheter Projekt: Utveckla intranätet med utgångspunkt från den anställdes roll och organisationstillhörighet Projekt: Upprätta en handlingsplan för att öka andelen digitaliserade beställningsprocesser Projekt: Skapa en digitaliserad politikermiljö Åtgärd: Utveckla strategiska kompetenser för samordnad verksamhetsutveckling Digital arkivering Projekt: för ökad informationskvalitet Utred och analysera behovet av Smarta arbetsplatser inom vård och omsorg Gemensamma riktlinjer för all verksamhetsutveckling

3 1 Inledning Denna IT-handlingsplan är tillsammans med IT-policyn är de styrdokument som gäller för all IT-verksamhet i kommunen. Handlingsplanen är samordnad med Götene kommun och Skara kommun. Handlingsplanen i detta utförande är av översiktlig natur. Detta innebär att detaljerade, justerade, åtgärdsplaner kommer att arbetas fram kontinuerligt, där b la ansvar och kostnadsaspekter hanteras. Denna översiktliga plan revideras en gång årligen. Ansvarig för detta arbete är IT-strategen. 2 Handlingsplan organisationsfrågor Arbetet med IT-policyn innebär att ett antal organisatoriska åtgärder och ett antal IT-lösningar behöver implementeras. Arbetet kan i stor utsträckning göras som ett samarbete mellan de tre kommunerna (Götene, Lidköping och Skara) Nedanför tabellen ges en kortare förklaring till åtgärden. Prioritering av åtgärderna har gjorts i följande grupper: Prioritering 1: Prioritering 2: Prioritering 3: Påbörja 2010 klart inom ett år Påbörjas 2011 klart inom två år Klart inom 5 år Åtgärd Prioritering 2.1 Utveckla och utöka samverkan inom IT-området Formaliserad samverkansstruktur/systemförvaltningsmodell Samordna applikationsfloran Skapa tydligare gemensamma rutiner för inköp, förvaltning och avveckling av klientdatorer. 2.5 Fördjupad samordnad IT-policy för skolan och användning av Molnet / Open Source applikationer. 2.6 Förstudie: Utred och skapa en grundläggande infrastruktur för samverkande tjänster och personaliserad information Projekt: Skapa en standardiserad skrivare-, kopierings- och skanningsmiljö Åtgärd: Skapa en kontinuerlig effektiviseringsplan tillsammans med GöLiSka IT Färdigställ arbetet med säkerhetsramverket BITS Förstudie: Utveckla en e-förvaltningsplan i konkreta återanvändbara tjänster Utredning: behov av utökad tillgänglighet av support på helger Projekt: Skapa en meny med IT- utbildningsmöjligheter anpassat till olika användargruppers behov

4 Åtgärd Prioritering 2.13 Projekt: Utveckla intranätet med utgångspunkt från den anställdes roll och organisationstillhörighet Projekt: Upprätta en handlingsplan för att öka andelen digitaliserade beställningsprocesser Projekt: Skapa en digitaliserad politikermiljö Åtgärd: Utveckla strategiska kompetenser för samordnad verksamhetsutveckling Förstudie: Digital arkivering följs eller anslut till Sambruks arbete Projekt: för ökad informationskvalitet initieras inom förvaltningar där myndighetskrav finns på utökad uppföljning och redovisning Förstudie: Utred och analysera behovet av Smarta arbetsplatser inom vård och omsorg Skapa gemensamma riktlinjer för all verksamhetsutveckling Utveckla och utöka samverkan inom IT-området Samarbete och samverkan är viktiga framgångsfaktorer detta gäller även inom IT-området. SKL menar att ökat erfarenhetsutbyte är centralt framförallt kraven på teknisk infrastruktur för säker behörighetsinloggning och kommunikation. Inom VG-regionen tas nu ett samlat grepp kring Nationella IT-strategins insatsområden genom framtagande av gemensamma lösningar vad gäller IT-infrastrukturfrågor såsom gemensamma nätverk, kommunkatalog och säker identifiering. Kommunen kommer att vara aktiv i detta arbete. Kommunen och GöLiSka IT kommer även att verka för ett utökat samarbete inom driftområdet, när nuvarande former har mognat och är fungerande. Formerna för samverkan bör också utvecklas för att kunna hålla tempo i beslutsprocesser. 2.2 Formaliserad samverkansstruktur/ systemförvaltningsmodell Samverkan och ett tydligare verksamhetsansvar är två huvudpunkter för IT-policyn. För att kunna realisera detta behöver det skapas lämpliga strukturer. Medverkan från förvaltningsledning är centralt för att lyckas. I dag hanteras samverkan genom avtalet med GöLiSka-IT och i mer eller mindre frivilliga grupperingar mellan kommunerna. Detta räcker inte utan nya formationer behöver formaliseras. På sikt kan en sådan organisering ersätta de nuvarande grupperingarna. Kommunöverskridande grupperingar för Skola och Vård och Omsorg är tidsmässigt mest angelägna. Det är viktigt att påpeka att den gemensamma verksamhetsutvecklingen är det centrala inte IT-frågorna. I dag finns en systemförvaltningsmodell för varje kommun. Denna kan också ses över som ett led i en mer lämplig och långsiktig samverksansstruktur som skall säkerställa att leveranser sker på rätt kvalitetsnivå. Modeller för detta finns redan utvecklade, exempelvis: Pm3, ITIL, Cobit

5 Målet med detta är att skapa: tydliga förvaltningsuppdrag effektiva förvaltningsobjekt (system eller systemgrupper) affärsmässiga förvaltningsorganisationer beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser tillgänglighetsnivåer, mätning och uppföljning incidentrapportering och lösningsrapportering backup och lagringspolicys övervakningsrapportering Ett exempel på lämpliga förvaltningsobjekt kan vara kommungemensamma system för: Ekonomi/Personal (Ekonomisystem, personalsystem) och Information/ärende (intranät, hemsida, dokumentsystem, diarie/ärendehantering). Modellen behöver omfatta alla stora verksamhetssystem, gemensam infrastruktur och kunna hantera både permanenta som mer projektorienterade grupperingar. GöLiSka-IT skall ha en aktiv del i flera av dessa grupperingar. Det kan också vara aktuellt att utreda frågan om en mer formaliserad IT-organisation med lokala IT-kontaktpersoner som kan fungera som lokala ambassadörer för IT-utveckling och support. IT-strategen bör ha en tydlig organisering, ingång och informationsmöjlighet till kommunens ledningsgrupp. 2.3 Samordna applikationsfloran Den splittrade och omfattande bilden av applikationer och system måste hanteras. Därför behöver det skapas en samordning av applikationsfloran som kontinuerligt minskar överlappningar. Inledningsvis skapas en applikationslista inom kommunen - en för pedagogiska en för administrativa. Denna samordnas därefter i samarbete mellan de tre kommunerna. Sammanslagningsarbetet innebär att frågan om licenspooler (möjlighet att skapa serverstyrda klientdatorer med applikationer som inte används så frekvent) behöver utredas. Kontinuerlig upphandlingssamordning för de största verksamhetssystemen är centralt för att kunna samverka. Samordning och systembyte är processer som är långa. Samordning av kompetens i upphandlingsfrågor är viktigt för att inte upphandlingar skall ses som ett hot utan som en möjlighet att långsiktigt få mer för pengarna. IT-strategen skall årligen upprätta en rapport där applikationsanvändning, supportaktiviteter och licenser utvärderas. Syftet är att säkerställa så att utvecklingen går åt rätt håll. I Bilaga till IT-policyn beskrivs hur upphandlingar av IT-system skall gå till: Flödesschema för byte av system. Licens- och underhållskostnadsoptimering är viktigt. Här behövs förbättrad uppföljning och rapportering av använda licenser. Licenser som förvaltas via GöLiSka-IT måste underställas IT-strategerna i de tre kommunerna

6 2.4 Gemensamma rutiner för inköp, förvaltning och avveckling av klientdatorer Hantering av datorer i olika verksamheter skiljer sig åt. Det finns ett behov av att skapa tydligare gemensamma rutiner för inköp, förvaltning och avveckling av klientdatorer. Rutinerna skall kunna hantera frågor som behov för olika grupper, byteslängd, finansiering, prissättning och budgetplanering. Det bör i första hand upphandlas som en tjänst. Detta innebär också att kommunens krav för användning av datorer behöver tydliggöras och sammanställas per förvaltning. 2.5 Fördjupad samordnad IT-policy för skolan Skolan står inför en snabb förvandlingsprocess som bland annat drivs av följande; Skolan möter en spännande konkurrens om elevernas uppmärksamhet och informationstillgänglighet från t ex media. Vår omvärld förändras i en betydligt högre takt än tidigare. Skolan behöver förhålla sig till detta och rusta våra elever med en rad kompetenser som är hållbara i framtiden. Skolan vill ge ökade möjligheter till jämförbarhet och rapportering. Elevernas använder redan idag IT-teknik på ett spännande och lärorikt sätt. Hur utnyttjas det i framtidens skola? Teknikens utveckling och digitaliseringen skapar nya möjligheter till kommunikation mellan t ex lärare elev och lärare förälder. Krav på säkerhet. Skolverket har lyft fram behovet av en samlad syn på IT i skolan. I en snabb förvandlingsprocess är det viktigt att klargöra hur en detaljerad IT-policy för skolan skall se ut. Att forma en sådan policy ligger som första prioritet för att få överblick över vilka strategiska drag som behöver göras. En viktig fråga i en sådan strategi är avgränsningen; t ex är det nödvändigt att tillhandahålla e-post? Ska eleverna kunna ha egna eller leasade datorer i trådlösa nät? Vad är viktigast först? Hur skall ansvarsfrågan hanteras? Den pedagogiska friheten inom skolan måste kunna kombineras med ett samordnat synsätt detta behöver tydliggöras. Samordningen innebär att samverkan sker mellan olika delar av skolan inom kommunen och mellan de tre kommunerna Användning av datormolnet, gratisapplikationer och Open Source Molnet eller Datormolnet är inte ett särskilt tydligt begrepp men väldigt aktuellt. Termen Datormolnet relaterar både till applikationer som levereras som tjänster över Internet och till den hårdvara och systemmjukvara som tillhandahåller dessa tjänster. Datormolnet karaktäriseras av två viktiga egenskaper; upplevelsen av oändliga resurser och betalning per resursförbrukning. När ett moln är publikt tillgängligt kallas det för ett publikt moln (Public Cloud). Ett moln som inte görs publikt tillgängligt kallas för ett privat moln (Private Cloud). Gratis användning av applikationer tillgängliga över Internet ökar för varje dag. Villkoren för gratisanvändningen är dock inte alltid tydliga privat användning eller användning av elever är ofta gratis användning inom en organisation är nästan aldrig gratis

7 Open Source, eller öppen programvara, är datorprogram där källkoden är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill. Detta gör att användaren kan försäkra sig om att programmet gör vad det ska, eller anpassa det till sina behov. Sådana modifikationer erbjuds vanligen tillbaka till den ursprunglige upphovsmannen, som kan välja att göra dem till en del av den officiella versionen. Inom ramen för open source kan licenser ofta erbjudas till en mycket låg kostnad eller endast som en kostnad för support. Motivet för en fördjupad strategi inom detta område är självfallet av ekonomisk natur minskade driftskostnader, licenskostnader - men det finns även andra frågeställningar som behöver klaras ut: Juridiska Definitionen mellan privat/elev/anställd Säkerhetsfrågor vem äger informationen på nätet? Kvalitetssäkring av programmens funktionalitet det finns mycket som är ganska dåligt Information och kommunikationsfrågor hur får man reda på vad som är lämpligt att använda Är det lämpligt att skapa kommunlicenser? Vem bestämmer och ansvarar? Lämplig hårdvaruplattform En effekt av att utreda dessa frågor är att kommunen eller GöLiSka-IT inte per automatik bör förlänga enterpriseavtal inom områden där det finns molnet eller opens source alternativ. Dessa frågeställningar gäller självfallet hela den kommunala verksamheten, men den är extra tydliga inom skolområdet därför bör denna del ligga med i uppgiften att skapa en fördjupad IT-policy för skolan. 2.6 Utred och skapa en grundläggande ITinfrastruktur för personaliserad information internt och externt. Förstudie: IT-infrastruktur är en möjliggörare och en förutsättning för att kunna skapa de tillämpningar och digitala tjänster som kommunen kommer att behöva satsa på framöver. Infrastrukturen i sig skapar inga nyttoeffekter utan det är först vid användning av tillämpningarna som nyttan kan uppstå. Detta innebär att initialt är satsningar i infrastrukturen bara en kostnad. Kommunen behöver tydliggöra hur dessa satsningar skall se ut, vilka nyttoeffekter som är tänkta att stöttas och i vilka etapper en sådan satsning behöver ske. Här finns beroenden av teknisk, ekonomisk och projektmässig natur som behöver redas ut. Det finns framförallt två drivkrafter bakom satsningar i infrastruktur: Nationella IT-strategin för Vård och Omsorg Utveckling av e-förvaltning En sådan plattform för IT-infrastrukturen måste sätta säkerhetsaspekter högt och särskilt hantera: Olika inloggningsprinciper för interna användare, konsulter och medborgare Krav på hårda certifikat och kort Personaliserad presentation av information (jag ser information som berör mig) - 7 -

8 Integration på olika nivåer internt mellan system, externt med myndigheter, mellan olika katalogtjänster Synkronisering mellan olika katalogtjänster Ökad användning av trådlös kommunikation Möjlighet till anslutning av externa datorer i skolan Single Sign On vilket ur användarsynpunkt är högt prioriterat 2.7 Projekt: Skapa en standardiserad skrivare-, kopierings- och skanningsmiljö Utskrifter oavsett om de sker från dator eller via kopiering kan numrera enkelt hanteras av multifunktionsskrivare. Dessa innehåller även skannings- och faxfunktioner och är ofta försedda med säkerhetshantering för sekretessbelagda handlingar. Många företag och organisationer har med framgång genomfört denna typen av projekt, detta bör genomföras på kommunen inom ramen för samarbetet med de tre kommunerna. 2.8 Åtgärd: Skapa en kontinuerlig effektiviseringsplan tillsammans med GöLiSka- IT. IT-driften är en mycket stor del av IT-budgeten. Kommunen måste aktivt arbeta för att hålla nere kostnader. Ansvaret för att få ner driftskostnaderna är inte bara en fråga för GöLiSka-IT utan en styrningsfråga för kommunen. Innehållet i IT-policyn kommer att påverka driftsverksamheten. För att ha fokus på dessa frågor bör det skapas en kontinuerlig effektiviseringsplan ihop med GöLiSka-IT. Effektiviseringsplanen skall ingå som en naturlig del av det årliga budgetarbetet. Frågor som kan behöva redas ut är: Utformning av en komponentstruktur där varje komponent utgör ett kostnadsobjekt (prismodellen). Utforma en tydligare tjänstekatalog där respektive tjänst och dess ingående komponenter beskrivs tydligt och på ett sådant sätt att det framgår vad som erbjuds och vad som kan förväntas Priskalkyleringsmodellen kanske behöver ses över och vidareutvecklas till att även ta hänsyn till en komponentstruktur Utse ett tydligare ansvar för ekonomiprocessen på GöLiSka-IT Fundera på uppdelningen av intäktsansvar respektive kostnadsansvar Skapa gemensam process för att prioritera vilka IT-investeringar som skall genomföras och säkerställa att dessa är synkroniserade med IT-policyn och de övergripande målen för verksamheten Benchmarking med de effektivaste på marknaden Lämpliga nyckeltal (t ex tillgänglighet, leveranstider, supporttider, upplevd kvalitet) 2.9 Färdigställ BITS Färdigställ förankringen av säkerhetsramverket BITS genom att upprätta prioriterade kontinuitetsplaner, katastrofplanering, beredskapsplanering och starta upp arbete med uppföljning och revidering

9 Kommunens internetriktlinjer och verktyg för efterlevnad behöver tydliggöras. Generella användningsregler för användare bör tas fram Förstudie: Utveckla en e-förvaltningsplan i konkreta återanvändbara tjänster Förstudie: En e-förvaltningsplan behöver utarbetas (begreppet e-förvaltning uppfattar vi som lite breddare än e-tjänster). E-förvaltningsplanen behöver tydliggöras i konkreta tjänster som skall kunna vara återanvändbara utifrån både ett tekniskt och användbarhetsperspektiv. Nyttoanalysen måste innehålla konkreta interna effektiviseringseffekter och förbättrad kvalitet utifrån medborgarperspektiv. Behovsanalys avseende externåtkomst av system och information sammanställs per förvaltning. IT-mottot och IT-policyns inriktningar bör styra arbetet. Arbetet bör klargöra hur ansvarsfrågan kring utveckling mot e-förvaltning ser ut. Kanalprinciper bör tydliggöras att ha både manuella och digitala lösningar är kostsamt. Användning av kanaler som Facebook och Twitter bör klarläggas. Utvecklingen av e- förvaltningsplanen är intimt förknippad med utvecklingen av en grundläggande ITinfrastruktur, där säkerhetsfrågan är central dessa behöver kopplas ihop. Ärende- och dokumenthantering är centrala motorer i utvecklandet av e-tjänster Utredning: behovet av utökad tillgänglighet av support på helger GöLiSka-IT har idag en supportverksamhet som täcker arbete på normal dagtid. Det finns i kommunen verksamheter som har ett behov av IT-support på andra tider krav och kostnader för detta bör tas fram och utvärderas Projekt: Skapa en meny med utbildningsmöjligheter Det finns ett stort utbildningsbehov inom IT-området. Behovet ser olika ut för olika grupper allt från grundläggande Windows- och Officekunskap till hur verksamhetssystemen används på ett effektivt sätt. Att hålla rätt kompetens på medarbetare inom IT-området är ett verksamhetsansvar. IT-strategen skall ansvara för att ta fram en meny med utbildningsmöjligheter för olika grupper. För att hålla kostnaden nere bör e-learning eftersträvas där det är lämpligt Projekt: Utveckla intranätet med utgångspunkt från den anställdes roll och organisationstillhörighet. Att öka användandet av intranätet och se det som den centrala informationskällan är viktigt. Detta innebär att varje förvaltning organiserar sig efter detta arbetssätt men också skapar tillgänglighet och tillgodoser tekniska förutsättningar för att sammanställa relevant information för varje grupp av anställda. Här blir det viktigt att koppla information från de underliggande verksamhetssystemen och att tydliggöra de roller finns inom organisationen

10 2.14 Projekt: Upprätta en handlingsplan för att öka andelen digitaliserade beställningsprocesser Ett sätt att minska den administrativa tiden är att verksamheterna effektiviserar sina beställningsprocesser. Inom detta område finns det en möjlighet att digitalisera hela beställningsprocessen från upphandling till fakturahantering. Hela flödet bör studeras i syfte att öka elektroniska beställningar, digitala fakturor, e-fakturor, möjlighet till kortbetalningar Projekt: Skapa en digitaliserad politikermiljö Det finns en efterfrågan från kommunens politiker att skapa en digitaliserad miljö som är avpassad för den speciella roll som de har. Effektivare hantering av dokument är centralt och kan minska kostnader för utskrifter. Här måste krav på enkel funktionalitet kombineras med säkerhet och tillgänglighet Åtgärd: Utveckla strategiska kompetenser för samordnad verksamhetsutveckling Att driva verksamhetsutveckling och förändringar kräver insikt och organisationsförmåga. Det kan vara svårt för en enskild verksamhet att själva ha denna kompetens. Mycket av denna kompetens är generisk, dvs förhållningssätt och metoder är generella oavsett vilken verksamhet det avser. Kommunen eller i samarbete med andra kommuner bör ha denna kompetens och inte alltid kanske behöva förlita sig på konsulter. Detta är inte en IT-fråga men det är väsentligt att ha kunskap inom IT-området här är väsentlig eftersom många av de förändringar som verksamheten står inför möjliggörs eller drivs av IT-utveckling 2.17 Digital arkivering Digital arkivering är en fråga som utreds i hela det offentliga Sverige. Många både tekniska och juridiska frågor behöver lösas. Riksarkivet och exempelvis Sambruk driver projekt och utredningar kring detta område. Denna utveckling bör nogsamt studeras i syfte att ta fram förslag kring hur detta skall kunna implementeras Projekt: för ökad informationskvalitet Ett arbete med bättre informationskvalitet drivs fram av myndigheters krav på ökad rapportering, ledning och styrning och av valfrihet vid val av kommunens utbud. Det drivs också av medborgarnas krav att ta del av sekretessbelagd information om sig själva på ett enkelt sätt, men även kraven på samtycke för delgivning av information till andra vårdgivare. Den bristande informationskvaliteten skapar mycket manuellt arbete som behöver reduceras. Ett projekt bör startas i syfte att först kartlägga informationsbrister, i nästa steg utvärdera lämpliga IT-verktyg, exempelvis beslutsstödssystem Utred och analysera behovet av Smarta arbetsplatser inom vård och omsorg Smarta arbetsplatser inom vård- och omsorgssektorn, har i flera pilotprojekt visat sig att öka både effektivitet och patientsäkerhet. Konceptet bygger på:

11 Kortinloggning via SITHS Tunna klienter Samordnad inloggning i underliggande system Sessionsåtertagning - blixtsnabb inloggning av alla datorer på avdelningen Kommunen bör utreda denna möjlighet att öka tiden för vårdnadstagarna. Lösningen kan komma att användas av andra kommunala verksamheter där det finns liknande krav Gemensamma riktlinjer för all verksamhetsutveckling IT-verksamheten skall inte ses som en lösgjord och separat del av verksamheten utan som ett verktyg att uppnå verksamhetsmål. Tekniken skall inte vara styrande. Att utveckla gemensamma riktlinjer för verksamhetsutveckling i kommunen baserad på processorientering och nyttoredovisning är central för alla typer av utveckling. När denna finns på plats minskar behovet av separata IT-principer och riktlinjer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer