Översiktlig IT-handlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktlig IT-handlingsplan"

Transkript

1 Version Översiktlig IT-handlingsplan Lidköpings Kommun

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Handlingsplan organisationsfrågor Utveckla och utöka samverkan inom IT-området Formaliserad samverkansstruktur / systemförvaltningsmodell Samordna applikationsfloran Gemensamma rutiner för inköp, förvaltning och avveckling av klientdatorer Fördjupad samordnad IT-policy för skolan Utred och skapa en grundläggande IT-infrastruktur för personaliserad information internt och externt Projekt: Skapa en standardiserad skrivare-, kopierings- och skanningsmiljö Åtgärd: Skapa en kontinuerlig effektiviseringsplan tillsammans med GöLiSka-IT Färdigställ BITS Förstudie: Utveckla en e-förvaltningsplan i konkreta återanvändbara tjänster Utredning: behovet av utökad tillgänglighet av support på helger Projekt: Skapa en meny med utbildningsmöjligheter Projekt: Utveckla intranätet med utgångspunkt från den anställdes roll och organisationstillhörighet Projekt: Upprätta en handlingsplan för att öka andelen digitaliserade beställningsprocesser Projekt: Skapa en digitaliserad politikermiljö Åtgärd: Utveckla strategiska kompetenser för samordnad verksamhetsutveckling Digital arkivering Projekt: för ökad informationskvalitet Utred och analysera behovet av Smarta arbetsplatser inom vård och omsorg Gemensamma riktlinjer för all verksamhetsutveckling

3 1 Inledning Denna IT-handlingsplan är tillsammans med IT-policyn är de styrdokument som gäller för all IT-verksamhet i kommunen. Handlingsplanen är samordnad med Götene kommun och Skara kommun. Handlingsplanen i detta utförande är av översiktlig natur. Detta innebär att detaljerade, justerade, åtgärdsplaner kommer att arbetas fram kontinuerligt, där b la ansvar och kostnadsaspekter hanteras. Denna översiktliga plan revideras en gång årligen. Ansvarig för detta arbete är IT-strategen. 2 Handlingsplan organisationsfrågor Arbetet med IT-policyn innebär att ett antal organisatoriska åtgärder och ett antal IT-lösningar behöver implementeras. Arbetet kan i stor utsträckning göras som ett samarbete mellan de tre kommunerna (Götene, Lidköping och Skara) Nedanför tabellen ges en kortare förklaring till åtgärden. Prioritering av åtgärderna har gjorts i följande grupper: Prioritering 1: Prioritering 2: Prioritering 3: Påbörja 2010 klart inom ett år Påbörjas 2011 klart inom två år Klart inom 5 år Åtgärd Prioritering 2.1 Utveckla och utöka samverkan inom IT-området Formaliserad samverkansstruktur/systemförvaltningsmodell Samordna applikationsfloran Skapa tydligare gemensamma rutiner för inköp, förvaltning och avveckling av klientdatorer. 2.5 Fördjupad samordnad IT-policy för skolan och användning av Molnet / Open Source applikationer. 2.6 Förstudie: Utred och skapa en grundläggande infrastruktur för samverkande tjänster och personaliserad information Projekt: Skapa en standardiserad skrivare-, kopierings- och skanningsmiljö Åtgärd: Skapa en kontinuerlig effektiviseringsplan tillsammans med GöLiSka IT Färdigställ arbetet med säkerhetsramverket BITS Förstudie: Utveckla en e-förvaltningsplan i konkreta återanvändbara tjänster Utredning: behov av utökad tillgänglighet av support på helger Projekt: Skapa en meny med IT- utbildningsmöjligheter anpassat till olika användargruppers behov

4 Åtgärd Prioritering 2.13 Projekt: Utveckla intranätet med utgångspunkt från den anställdes roll och organisationstillhörighet Projekt: Upprätta en handlingsplan för att öka andelen digitaliserade beställningsprocesser Projekt: Skapa en digitaliserad politikermiljö Åtgärd: Utveckla strategiska kompetenser för samordnad verksamhetsutveckling Förstudie: Digital arkivering följs eller anslut till Sambruks arbete Projekt: för ökad informationskvalitet initieras inom förvaltningar där myndighetskrav finns på utökad uppföljning och redovisning Förstudie: Utred och analysera behovet av Smarta arbetsplatser inom vård och omsorg Skapa gemensamma riktlinjer för all verksamhetsutveckling Utveckla och utöka samverkan inom IT-området Samarbete och samverkan är viktiga framgångsfaktorer detta gäller även inom IT-området. SKL menar att ökat erfarenhetsutbyte är centralt framförallt kraven på teknisk infrastruktur för säker behörighetsinloggning och kommunikation. Inom VG-regionen tas nu ett samlat grepp kring Nationella IT-strategins insatsområden genom framtagande av gemensamma lösningar vad gäller IT-infrastrukturfrågor såsom gemensamma nätverk, kommunkatalog och säker identifiering. Kommunen kommer att vara aktiv i detta arbete. Kommunen och GöLiSka IT kommer även att verka för ett utökat samarbete inom driftområdet, när nuvarande former har mognat och är fungerande. Formerna för samverkan bör också utvecklas för att kunna hålla tempo i beslutsprocesser. 2.2 Formaliserad samverkansstruktur/ systemförvaltningsmodell Samverkan och ett tydligare verksamhetsansvar är två huvudpunkter för IT-policyn. För att kunna realisera detta behöver det skapas lämpliga strukturer. Medverkan från förvaltningsledning är centralt för att lyckas. I dag hanteras samverkan genom avtalet med GöLiSka-IT och i mer eller mindre frivilliga grupperingar mellan kommunerna. Detta räcker inte utan nya formationer behöver formaliseras. På sikt kan en sådan organisering ersätta de nuvarande grupperingarna. Kommunöverskridande grupperingar för Skola och Vård och Omsorg är tidsmässigt mest angelägna. Det är viktigt att påpeka att den gemensamma verksamhetsutvecklingen är det centrala inte IT-frågorna. I dag finns en systemförvaltningsmodell för varje kommun. Denna kan också ses över som ett led i en mer lämplig och långsiktig samverksansstruktur som skall säkerställa att leveranser sker på rätt kvalitetsnivå. Modeller för detta finns redan utvecklade, exempelvis: Pm3, ITIL, Cobit

5 Målet med detta är att skapa: tydliga förvaltningsuppdrag effektiva förvaltningsobjekt (system eller systemgrupper) affärsmässiga förvaltningsorganisationer beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser tillgänglighetsnivåer, mätning och uppföljning incidentrapportering och lösningsrapportering backup och lagringspolicys övervakningsrapportering Ett exempel på lämpliga förvaltningsobjekt kan vara kommungemensamma system för: Ekonomi/Personal (Ekonomisystem, personalsystem) och Information/ärende (intranät, hemsida, dokumentsystem, diarie/ärendehantering). Modellen behöver omfatta alla stora verksamhetssystem, gemensam infrastruktur och kunna hantera både permanenta som mer projektorienterade grupperingar. GöLiSka-IT skall ha en aktiv del i flera av dessa grupperingar. Det kan också vara aktuellt att utreda frågan om en mer formaliserad IT-organisation med lokala IT-kontaktpersoner som kan fungera som lokala ambassadörer för IT-utveckling och support. IT-strategen bör ha en tydlig organisering, ingång och informationsmöjlighet till kommunens ledningsgrupp. 2.3 Samordna applikationsfloran Den splittrade och omfattande bilden av applikationer och system måste hanteras. Därför behöver det skapas en samordning av applikationsfloran som kontinuerligt minskar överlappningar. Inledningsvis skapas en applikationslista inom kommunen - en för pedagogiska en för administrativa. Denna samordnas därefter i samarbete mellan de tre kommunerna. Sammanslagningsarbetet innebär att frågan om licenspooler (möjlighet att skapa serverstyrda klientdatorer med applikationer som inte används så frekvent) behöver utredas. Kontinuerlig upphandlingssamordning för de största verksamhetssystemen är centralt för att kunna samverka. Samordning och systembyte är processer som är långa. Samordning av kompetens i upphandlingsfrågor är viktigt för att inte upphandlingar skall ses som ett hot utan som en möjlighet att långsiktigt få mer för pengarna. IT-strategen skall årligen upprätta en rapport där applikationsanvändning, supportaktiviteter och licenser utvärderas. Syftet är att säkerställa så att utvecklingen går åt rätt håll. I Bilaga till IT-policyn beskrivs hur upphandlingar av IT-system skall gå till: Flödesschema för byte av system. Licens- och underhållskostnadsoptimering är viktigt. Här behövs förbättrad uppföljning och rapportering av använda licenser. Licenser som förvaltas via GöLiSka-IT måste underställas IT-strategerna i de tre kommunerna

6 2.4 Gemensamma rutiner för inköp, förvaltning och avveckling av klientdatorer Hantering av datorer i olika verksamheter skiljer sig åt. Det finns ett behov av att skapa tydligare gemensamma rutiner för inköp, förvaltning och avveckling av klientdatorer. Rutinerna skall kunna hantera frågor som behov för olika grupper, byteslängd, finansiering, prissättning och budgetplanering. Det bör i första hand upphandlas som en tjänst. Detta innebär också att kommunens krav för användning av datorer behöver tydliggöras och sammanställas per förvaltning. 2.5 Fördjupad samordnad IT-policy för skolan Skolan står inför en snabb förvandlingsprocess som bland annat drivs av följande; Skolan möter en spännande konkurrens om elevernas uppmärksamhet och informationstillgänglighet från t ex media. Vår omvärld förändras i en betydligt högre takt än tidigare. Skolan behöver förhålla sig till detta och rusta våra elever med en rad kompetenser som är hållbara i framtiden. Skolan vill ge ökade möjligheter till jämförbarhet och rapportering. Elevernas använder redan idag IT-teknik på ett spännande och lärorikt sätt. Hur utnyttjas det i framtidens skola? Teknikens utveckling och digitaliseringen skapar nya möjligheter till kommunikation mellan t ex lärare elev och lärare förälder. Krav på säkerhet. Skolverket har lyft fram behovet av en samlad syn på IT i skolan. I en snabb förvandlingsprocess är det viktigt att klargöra hur en detaljerad IT-policy för skolan skall se ut. Att forma en sådan policy ligger som första prioritet för att få överblick över vilka strategiska drag som behöver göras. En viktig fråga i en sådan strategi är avgränsningen; t ex är det nödvändigt att tillhandahålla e-post? Ska eleverna kunna ha egna eller leasade datorer i trådlösa nät? Vad är viktigast först? Hur skall ansvarsfrågan hanteras? Den pedagogiska friheten inom skolan måste kunna kombineras med ett samordnat synsätt detta behöver tydliggöras. Samordningen innebär att samverkan sker mellan olika delar av skolan inom kommunen och mellan de tre kommunerna Användning av datormolnet, gratisapplikationer och Open Source Molnet eller Datormolnet är inte ett särskilt tydligt begrepp men väldigt aktuellt. Termen Datormolnet relaterar både till applikationer som levereras som tjänster över Internet och till den hårdvara och systemmjukvara som tillhandahåller dessa tjänster. Datormolnet karaktäriseras av två viktiga egenskaper; upplevelsen av oändliga resurser och betalning per resursförbrukning. När ett moln är publikt tillgängligt kallas det för ett publikt moln (Public Cloud). Ett moln som inte görs publikt tillgängligt kallas för ett privat moln (Private Cloud). Gratis användning av applikationer tillgängliga över Internet ökar för varje dag. Villkoren för gratisanvändningen är dock inte alltid tydliga privat användning eller användning av elever är ofta gratis användning inom en organisation är nästan aldrig gratis

7 Open Source, eller öppen programvara, är datorprogram där källkoden är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill. Detta gör att användaren kan försäkra sig om att programmet gör vad det ska, eller anpassa det till sina behov. Sådana modifikationer erbjuds vanligen tillbaka till den ursprunglige upphovsmannen, som kan välja att göra dem till en del av den officiella versionen. Inom ramen för open source kan licenser ofta erbjudas till en mycket låg kostnad eller endast som en kostnad för support. Motivet för en fördjupad strategi inom detta område är självfallet av ekonomisk natur minskade driftskostnader, licenskostnader - men det finns även andra frågeställningar som behöver klaras ut: Juridiska Definitionen mellan privat/elev/anställd Säkerhetsfrågor vem äger informationen på nätet? Kvalitetssäkring av programmens funktionalitet det finns mycket som är ganska dåligt Information och kommunikationsfrågor hur får man reda på vad som är lämpligt att använda Är det lämpligt att skapa kommunlicenser? Vem bestämmer och ansvarar? Lämplig hårdvaruplattform En effekt av att utreda dessa frågor är att kommunen eller GöLiSka-IT inte per automatik bör förlänga enterpriseavtal inom områden där det finns molnet eller opens source alternativ. Dessa frågeställningar gäller självfallet hela den kommunala verksamheten, men den är extra tydliga inom skolområdet därför bör denna del ligga med i uppgiften att skapa en fördjupad IT-policy för skolan. 2.6 Utred och skapa en grundläggande ITinfrastruktur för personaliserad information internt och externt. Förstudie: IT-infrastruktur är en möjliggörare och en förutsättning för att kunna skapa de tillämpningar och digitala tjänster som kommunen kommer att behöva satsa på framöver. Infrastrukturen i sig skapar inga nyttoeffekter utan det är först vid användning av tillämpningarna som nyttan kan uppstå. Detta innebär att initialt är satsningar i infrastrukturen bara en kostnad. Kommunen behöver tydliggöra hur dessa satsningar skall se ut, vilka nyttoeffekter som är tänkta att stöttas och i vilka etapper en sådan satsning behöver ske. Här finns beroenden av teknisk, ekonomisk och projektmässig natur som behöver redas ut. Det finns framförallt två drivkrafter bakom satsningar i infrastruktur: Nationella IT-strategin för Vård och Omsorg Utveckling av e-förvaltning En sådan plattform för IT-infrastrukturen måste sätta säkerhetsaspekter högt och särskilt hantera: Olika inloggningsprinciper för interna användare, konsulter och medborgare Krav på hårda certifikat och kort Personaliserad presentation av information (jag ser information som berör mig) - 7 -

8 Integration på olika nivåer internt mellan system, externt med myndigheter, mellan olika katalogtjänster Synkronisering mellan olika katalogtjänster Ökad användning av trådlös kommunikation Möjlighet till anslutning av externa datorer i skolan Single Sign On vilket ur användarsynpunkt är högt prioriterat 2.7 Projekt: Skapa en standardiserad skrivare-, kopierings- och skanningsmiljö Utskrifter oavsett om de sker från dator eller via kopiering kan numrera enkelt hanteras av multifunktionsskrivare. Dessa innehåller även skannings- och faxfunktioner och är ofta försedda med säkerhetshantering för sekretessbelagda handlingar. Många företag och organisationer har med framgång genomfört denna typen av projekt, detta bör genomföras på kommunen inom ramen för samarbetet med de tre kommunerna. 2.8 Åtgärd: Skapa en kontinuerlig effektiviseringsplan tillsammans med GöLiSka- IT. IT-driften är en mycket stor del av IT-budgeten. Kommunen måste aktivt arbeta för att hålla nere kostnader. Ansvaret för att få ner driftskostnaderna är inte bara en fråga för GöLiSka-IT utan en styrningsfråga för kommunen. Innehållet i IT-policyn kommer att påverka driftsverksamheten. För att ha fokus på dessa frågor bör det skapas en kontinuerlig effektiviseringsplan ihop med GöLiSka-IT. Effektiviseringsplanen skall ingå som en naturlig del av det årliga budgetarbetet. Frågor som kan behöva redas ut är: Utformning av en komponentstruktur där varje komponent utgör ett kostnadsobjekt (prismodellen). Utforma en tydligare tjänstekatalog där respektive tjänst och dess ingående komponenter beskrivs tydligt och på ett sådant sätt att det framgår vad som erbjuds och vad som kan förväntas Priskalkyleringsmodellen kanske behöver ses över och vidareutvecklas till att även ta hänsyn till en komponentstruktur Utse ett tydligare ansvar för ekonomiprocessen på GöLiSka-IT Fundera på uppdelningen av intäktsansvar respektive kostnadsansvar Skapa gemensam process för att prioritera vilka IT-investeringar som skall genomföras och säkerställa att dessa är synkroniserade med IT-policyn och de övergripande målen för verksamheten Benchmarking med de effektivaste på marknaden Lämpliga nyckeltal (t ex tillgänglighet, leveranstider, supporttider, upplevd kvalitet) 2.9 Färdigställ BITS Färdigställ förankringen av säkerhetsramverket BITS genom att upprätta prioriterade kontinuitetsplaner, katastrofplanering, beredskapsplanering och starta upp arbete med uppföljning och revidering

9 Kommunens internetriktlinjer och verktyg för efterlevnad behöver tydliggöras. Generella användningsregler för användare bör tas fram Förstudie: Utveckla en e-förvaltningsplan i konkreta återanvändbara tjänster Förstudie: En e-förvaltningsplan behöver utarbetas (begreppet e-förvaltning uppfattar vi som lite breddare än e-tjänster). E-förvaltningsplanen behöver tydliggöras i konkreta tjänster som skall kunna vara återanvändbara utifrån både ett tekniskt och användbarhetsperspektiv. Nyttoanalysen måste innehålla konkreta interna effektiviseringseffekter och förbättrad kvalitet utifrån medborgarperspektiv. Behovsanalys avseende externåtkomst av system och information sammanställs per förvaltning. IT-mottot och IT-policyns inriktningar bör styra arbetet. Arbetet bör klargöra hur ansvarsfrågan kring utveckling mot e-förvaltning ser ut. Kanalprinciper bör tydliggöras att ha både manuella och digitala lösningar är kostsamt. Användning av kanaler som Facebook och Twitter bör klarläggas. Utvecklingen av e- förvaltningsplanen är intimt förknippad med utvecklingen av en grundläggande ITinfrastruktur, där säkerhetsfrågan är central dessa behöver kopplas ihop. Ärende- och dokumenthantering är centrala motorer i utvecklandet av e-tjänster Utredning: behovet av utökad tillgänglighet av support på helger GöLiSka-IT har idag en supportverksamhet som täcker arbete på normal dagtid. Det finns i kommunen verksamheter som har ett behov av IT-support på andra tider krav och kostnader för detta bör tas fram och utvärderas Projekt: Skapa en meny med utbildningsmöjligheter Det finns ett stort utbildningsbehov inom IT-området. Behovet ser olika ut för olika grupper allt från grundläggande Windows- och Officekunskap till hur verksamhetssystemen används på ett effektivt sätt. Att hålla rätt kompetens på medarbetare inom IT-området är ett verksamhetsansvar. IT-strategen skall ansvara för att ta fram en meny med utbildningsmöjligheter för olika grupper. För att hålla kostnaden nere bör e-learning eftersträvas där det är lämpligt Projekt: Utveckla intranätet med utgångspunkt från den anställdes roll och organisationstillhörighet. Att öka användandet av intranätet och se det som den centrala informationskällan är viktigt. Detta innebär att varje förvaltning organiserar sig efter detta arbetssätt men också skapar tillgänglighet och tillgodoser tekniska förutsättningar för att sammanställa relevant information för varje grupp av anställda. Här blir det viktigt att koppla information från de underliggande verksamhetssystemen och att tydliggöra de roller finns inom organisationen

10 2.14 Projekt: Upprätta en handlingsplan för att öka andelen digitaliserade beställningsprocesser Ett sätt att minska den administrativa tiden är att verksamheterna effektiviserar sina beställningsprocesser. Inom detta område finns det en möjlighet att digitalisera hela beställningsprocessen från upphandling till fakturahantering. Hela flödet bör studeras i syfte att öka elektroniska beställningar, digitala fakturor, e-fakturor, möjlighet till kortbetalningar Projekt: Skapa en digitaliserad politikermiljö Det finns en efterfrågan från kommunens politiker att skapa en digitaliserad miljö som är avpassad för den speciella roll som de har. Effektivare hantering av dokument är centralt och kan minska kostnader för utskrifter. Här måste krav på enkel funktionalitet kombineras med säkerhet och tillgänglighet Åtgärd: Utveckla strategiska kompetenser för samordnad verksamhetsutveckling Att driva verksamhetsutveckling och förändringar kräver insikt och organisationsförmåga. Det kan vara svårt för en enskild verksamhet att själva ha denna kompetens. Mycket av denna kompetens är generisk, dvs förhållningssätt och metoder är generella oavsett vilken verksamhet det avser. Kommunen eller i samarbete med andra kommuner bör ha denna kompetens och inte alltid kanske behöva förlita sig på konsulter. Detta är inte en IT-fråga men det är väsentligt att ha kunskap inom IT-området här är väsentlig eftersom många av de förändringar som verksamheten står inför möjliggörs eller drivs av IT-utveckling 2.17 Digital arkivering Digital arkivering är en fråga som utreds i hela det offentliga Sverige. Många både tekniska och juridiska frågor behöver lösas. Riksarkivet och exempelvis Sambruk driver projekt och utredningar kring detta område. Denna utveckling bör nogsamt studeras i syfte att ta fram förslag kring hur detta skall kunna implementeras Projekt: för ökad informationskvalitet Ett arbete med bättre informationskvalitet drivs fram av myndigheters krav på ökad rapportering, ledning och styrning och av valfrihet vid val av kommunens utbud. Det drivs också av medborgarnas krav att ta del av sekretessbelagd information om sig själva på ett enkelt sätt, men även kraven på samtycke för delgivning av information till andra vårdgivare. Den bristande informationskvaliteten skapar mycket manuellt arbete som behöver reduceras. Ett projekt bör startas i syfte att först kartlägga informationsbrister, i nästa steg utvärdera lämpliga IT-verktyg, exempelvis beslutsstödssystem Utred och analysera behovet av Smarta arbetsplatser inom vård och omsorg Smarta arbetsplatser inom vård- och omsorgssektorn, har i flera pilotprojekt visat sig att öka både effektivitet och patientsäkerhet. Konceptet bygger på:

11 Kortinloggning via SITHS Tunna klienter Samordnad inloggning i underliggande system Sessionsåtertagning - blixtsnabb inloggning av alla datorer på avdelningen Kommunen bör utreda denna möjlighet att öka tiden för vårdnadstagarna. Lösningen kan komma att användas av andra kommunala verksamheter där det finns liknande krav Gemensamma riktlinjer för all verksamhetsutveckling IT-verksamheten skall inte ses som en lösgjord och separat del av verksamheten utan som ett verktyg att uppnå verksamhetsmål. Tekniken skall inte vara styrande. Att utveckla gemensamma riktlinjer för verksamhetsutveckling i kommunen baserad på processorientering och nyttoredovisning är central för alla typer av utveckling. När denna finns på plats minskar behovet av separata IT-principer och riktlinjer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Lättillgänglig och säker IT genom samverkan

Lättillgänglig och säker IT genom samverkan Version 1.0 2010-03-15 IT-policy Lidköpings Kommun 2010-03-15 Lättillgänglig och säker IT genom samverkan - 1 - Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Analys... 4 2.1 IT-relaterade problem ur

Läs mer

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kommunerna är på e! Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Offentliga Rummet Västerås 080603 1 Meny e-förvaltningsmätning

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Styrande dokument inom IT-området

Styrande dokument inom IT-området SID 1 (6) Bilaga 6a Styrande dokument inom IT-området Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun

e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun 1(10) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 3 3 Nationella mål för e-samhället... 4 4 Danderyds mål för e-samhället... 4 5 Delområden

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Plan för IT- utveckling 2013-2015 Innehåll BAKGRUND...2

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

1 av 7 2011-03-03 16:35

1 av 7 2011-03-03 16:35 1 av 7 2011-03-03 16:35 Kommun som du representerar Antal svar: 14 Din funktion/roll Kommunledning 28.6% (4) Information/kommunikation 7.1% (1) IT-chef/strateg 42.9% (6) Verksamhetsansvarig 0.0% (0) Annan

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem Inriktningsmål Specifika aktiviteter enligt handlingsplanen Ansvarig(a) Klart till Status/Beslut/Finansiering Kommentarer 1 Skapa en gemensam och heltäckande hemsida med en ingång för medborgaren E-rådet

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Uppdrag och arbetsformer Lars Jerlvall 1 Disposition IT-strategin - vision och insatsområden Beställarfunktionens övergripande uppdrag, organisation

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

Riktlinje för stadens it-infrastruktur

Riktlinje för stadens it-infrastruktur Riktlinje för stadens it-infrastruktur tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stockholm webb... 3 3 E-tjänstplattform... 4 4 Plattform för utveckling

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Kommunens ITorganisation

Kommunens ITorganisation Revisionsrapport Kommunens ITorganisation Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning, revisionell bedömning, förslag till utveckling 2 Inledning

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Projektredovisning. Vårkonferensen 24 april 2008

Projektredovisning. Vårkonferensen 24 april 2008 Projektredovisning Vårkonferensen 24 april 2008 Redovisning Barnomsorg Ekonomiskt bistånd ÖTP / Applikationsdistribution DÄHS Föreningsbidrag & lokalbokning Digitala assistenter IT-strategisk workshop

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen.

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen. ITnyckeltal Södertörn 2008 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett ITverksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för ITområdet. De i år presenterade

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-11-27 173 Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaring... 3 2 Syfte... 4 3 Mål för Informationssäkerhetsarbetet...

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Plan för IT-verksamheten i Nynäshamns kommun 2006-2009, antagen av kommunstyrelsen 2006-05-23, 115

Plan för IT-verksamheten i Nynäshamns kommun 2006-2009, antagen av kommunstyrelsen 2006-05-23, 115 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Sid1(6) Referens Plan för IT-verksamheten i Nynäshamns kommun 2006-2009, antagen av kommunstyrelsen 2006-05-23, 115 Bindande anvisningar Alla nyinköp skall genomföras så att

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Status: Bruttolista Version: 2012-03-20 Innehåll INTRODUKTION... 3 REDOVISNING AV ETT PROJEKT/UTREDNING... 4 HUVUDPROJEKT: ÖKAD MOBILITET... 5 1.

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

IT-strategisk funktion

IT-strategisk funktion IT-strategisk funktion Upprättad: 2006-08-10 Reviderad: 2006-12-01 Fastställt av kommundirektören 2007-01-17 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Inledning 1 2. Nuläge 1 3. Syfte och uppdrag

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna med ISO2700X Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31 Agenda IT governance definierat IT governance i praktiken och infosäk

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar HALLSTAHAMMARS KOMMUN! Satsningar de senaste åren Inflyttning Nya villaområden Marknaden vill

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009 IT-nyckeltal Södertörn 2009 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för IT-området. De i år

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB pm 3 version 2.0 Vad är pm 3? pm 3 är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera vidmakthållande och vidareutveckling så att det kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Med hjälp av pm

Läs mer

Det första steget mot ett gemensamt språk

Det första steget mot ett gemensamt språk Det första steget mot ett gemensamt språk 2015-02-20 Magnus Gunnarsson Leif Lind Anne-Marie Ögren Maria Dalhage Uppdraget Utveckla en modell för beräkningar av myndigheternas it-kostnader och itinvesteringar

Läs mer

Stenungsund Orust Lilla Edet Tjörn Ale Kungälv Öckerö. Kommunsamverkan för effektivare stödtjänster

Stenungsund Orust Lilla Edet Tjörn Ale Kungälv Öckerö. Kommunsamverkan för effektivare stödtjänster Stenungsund Orust Lilla Edet Tjörn Ale Kungälv Öckerö Kommunsamverkan för effektivare stödtjänster Bakgrund och uppstart Ägarkommunerna bildade bolaget hösten 2013 och beslutade 2014 om verksamhetsövergång

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

ATEA. Tjänstekoncept. Arbetsplats och utskrift som funktion. Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet. Version 2010-08-25

ATEA. Tjänstekoncept. Arbetsplats och utskrift som funktion. Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet. Version 2010-08-25 ATEA Tjänstekoncept Arbetsplats och utskrift som funktion Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet Version 2010-08-25 Innehåll Ateas koncept för IT-tjänster... 3 Syfte och mål... 3 Övergripande... 3

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer