Verksamhetsplaner 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplaner 2015"

Transkript

1 Verksamhetsplaner 2015

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplaner 2015 Sid Verksamhetsstyrning Örnsköldsviks kommun 1 Resultatbudget Noter till Resultatbudget Investeringsbudget Totalt nämnderna 6 Verksamhetsplaner 2015 Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltning 7 Kommunstyrelse - Konsult- och serviceförvaltning 17 Samhällsbyggnadsnämnd/Kultur- och fritidsnämnd - Samhällsbyggnadsförvaltning 24 Bildningsnämnd - Bildningsförvaltning 43 Omsorgsnämnd/Humanistisk nämnd - Välfärdsförvaltning 51

3 VERKSAMHETSSTYRNING Verksamhetsstyrningen för Örnsköldsviks kommun framgår av bilden nedan och är en utgångspunkt för arbetet med verksamhetsplanerna. Det är från 2015 obligatoriskt för samtliga förvaltningar att utöver verksamhetsplan även upprätta avdelningsplaner, där bestämmer respektive förvaltningschef tidplanen för arbetet. Avdelningsplanen ska innehålla aktiviteter enligt intentionerna i verksamhetsplanen. Om det finns behov av att specificera aktiviteter på enhetsnivå är det också möjligt via aktivitetsplaner. Respektive chef/medarbetare bidrar med förslag till aktiviteter. Nedan sammanfattas den röda tråden i organisationens arbete med verksamhetsplanering samt uppföljning och utvärdering. 1

4 VERKSAMHETSSTYRNING Verksamhetsplanen innehåller i huvudsak nämndens mål/aktiviteter för att uppfylla kommunfullmäktiges mål och direktiv för nästkommande år. Förvaltningarna ska använda GPSstyrkortets perspektiv/mått/måltal för att styra och följa upp verksamheten och återkoppla mot fastställda mål. Som komplement till visionen och målen har kommunfullmäktige fastställt två mål avseende en långsiktigt hållbar ekonomi. Resultatet för kommunen ska ligga på i snitt % av skatteintäkter och statsbidrag under mandatperioden, resultatet får inte understiga 1% under något av åren. Skattefinansierade investeringar ska inte överstiga 600 Mkr under mandatperioden. På kommunnivå används måluppfyllelsegrad avseende kommunfullmäktiges mål och ekonomiska mål, perspektivresultat och finansiell analys för att bedöma om kommunen uppfyller lagens krav om god ekonomisk hushållning (se av KF antagen Policy för god ekonomisk hushållning). Avstämning av god ekonomisk hushållning görs i Tertialuppföljning, september samt Årsredovisning. Verksamhetsplanerna innehåller också en specificerad nämndsbudget. Budgetprocessen betonar nämndernas ansvar för ekonomin och det är därför av stor vikt att respektive nämnd tydligt belyser hur skattemedlen ska användas. 2

5 RESULTATBUDGET 2015 Budget (Löpande prisnivå, Mkr) 2015 Verksamhetens intäkter 577 Verksamhetens kostnader Avskrivningar -106 Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning 560 Skatteintäkter och generella statsbidrag Finansiella intäkter 101 Finansiella kostnader -101 Resultat före extraordinära poster 43 Extraordinära intäkter - Extraordinära kostnader - Årets resultat +43 Balanskravsutredning Årets resultat +43 Samtliga realisationsvinster -30 Synnerliga skäl - Årets resultat efter balanskravsjusteringar +13 Reservering av medel t. resultatutjämningsres. - Användning av medel fr. resultatutjämningsres. - Årets balanskravsresultat +13 Negativt balanskravsresultat från tidigare år 0 Summa +13 Balanskravsresultat att reglera 0 Infrias balanskravet? Ja GPS - Ekonomi i balans Årets resultat/skatteintäkter o statsbidrag 1,4% Res. e. balanskravsjust/skatteintäkter o statsbidrag 0,4% Verksamh netto/skatteintäkter o statsbidrag 98,6% 3

6 NOTER TILL RESULTATBUDGET 2015 NOT 1 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Budget (Löpande prisnivå, Mkr) 2014 Kommunstyrelsen 0 Kommunledningsförvaltning 0 Konsult- och serviceförvaltning 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 Kultur- och fritidsnämnd 0 Samhällsbyggnadsförvaltning 0 Bildningsnämnd 0 Bildningsförvaltning 0 Omsorgsnämnd 0 Humanistisk nämnd 0 Välfärdsförvaltning 0 Totalt nämnderna 0 Avgår förändrade resultatmål Pensionskostnader, inkl. löneskatt -183,9 Avskrivningar -106,2 Övrigt finansförvaltningen -10,4 Avgår internposter: Kalk kapitalkostnader 195,8 Kalk kompletteringspension 110,6 Fördelade skattemedel ,2 Verksamhetens nettokostnad ,3 NOT 2 SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG Budget (Löpande prisnivå, Mkr) 2015 Kommunalskatt 2 482,2 Slutavräkningar 8,9 Skatteintäkter 2 491,2 Inkomstutjämningsbidrag 389,0 Regleringsavgift (-), -bidrag (+) 10,0 Kommunal fastighetsavgift 103,9 Kostnadsutjämningsavgift 37,8 LSS-utjämning 14,1 Strukturbidrag 5,7 Generella statsbidrag 560,5 Skatteintäkter o statsbidrag 3 051,6 4

7 TOTALT NÄMNDERNA Investeringsbudget Projekt Budget Plan Plan (löpande prisnivå, Mkr) KS/Kommunledningsförvaltning 20,0 20,0 20,0 Mark och planering 20,0 20,0 20,0 KS/Konsult- och serviceförvaltning 100,6 157,0 146,0 Energireduceringsprojekt 5,0 5,0 2,5 Tak- och fasadrenoveringar 5,5 8,0 8,0 S3B Bredbyskolan 4,2 20,0 20,0 Vård- och omsorgsboende 'Nybygget' 32,5 70,0 49,0 Tillagningskök och matsal Själevad 11,0 11,0 Kronan 13,4 Simhall Köpmanholmen 15,5 Simhall Paradiset 0,5 15,0 15,0 Föremålsmagasin museet 2,5 Åtgärder skollokaler 1-16 år centralort 11,0 20,0 30,0 Övr investeringar konsult- och serviceförvaltn 13,0 8,0 8,0 därav välfärd 2,4 därav bildning 1,6 därav samhällsbyggnad 4,9 därav klf 1,0 därav kost 2,1 därav övrigt 1,0 Samhällsbyggnadsnämnd 40,0 35,0 35,0 Kultur- och fritidsnämnd 12,0 3,0 3,0 Byte av konstgräsmatta Skyttis 4,7 Inventarier Folkan 0,2 Övriga investeringar kultur-/fritidsnämnd 2,9 därav Klumpanslag 2,1 därav Offentlig utsmyckning 0,8 Bedömda omb. kultur-/fritidsnämnd 4,3 därav omb. Skatepark Lungviksparken 3,6 därav omb. Övr investeringar 0,7 Bildningsnämnd 4,0 4,0 4,0 Inventarier 4,0 4,0 4,0 Omsorgsnämnd 2,0 2,0 9,0 Inventarier 2,0 2,0 2,0 Inventarier Vård-/omsorgsboende 'Nybygget' 7,0 Summa varav skattefin. verksamhet Understruken text: beslutade investeringar Röd text: ej finansierade investeringar Blå text: affärsmässiga investeringar Den nivå som kommunfullmäktige låser investeringsanslag på, anslagsbindningsnivå, är i denna uppställning de rader som inte har kursiv text. Inom rader som har kursiv text kan nämnderna fritt omdisponera anslag. 5

8 TOTALT NÄMNDERNA Nämndsresultat Budget (Löpande prisnivå, Mkr) 2015 Verksamhetens intäkter 1 172,2 Verksamhetens kostnader ,4 därav personalkostnader ,2 Verksamhetens nettokostnad ,2 Skattemedel 3 014,2 Nämndsresultat 0 Nämndernas totala medel vid årets början - Nämndernas totala medel vid årets slut - GPS - Ekonomi i balans Nämndsresultat i % av skattemedel 0,0% Budgetavvikelse i % av skattemedel - Specifikation av nämnders/förvaltningars budget 2015 (Löpande prisnivå, Mkr) Intäkter Kostnader Verksamh nettokost Skattemedel Nämndsresultat Kommunstyrelsen 679,9-857,5-177,6 177,6 0 Kommunledningsförvaltning 36,1-191,0-154,9 154,9 0 Konsult- och serviceförvaltning 643,8-666,5-22,7 22,7 0 Samhällsbyggnadsnämnd 96,7-432,4-335,7 335,7 0 Kultur- och fritidsnämnd 28,3-160,2-131,9 131,9 0 Samhällsbyggnadsförvaltning 125,0-592,6-467,6 467,6 0 Bildningsnämnd 105, , , ,6 0 Bildningsförvaltning 105, , , ,6 0 Omsorgsnämnd 199, , , ,9 0 Humanistisk nämnd 62,8-296,3-233,5 233,5 0 Välfärdsförvaltning 262, , , ,4 0 Summa 1 172, , , ,2 0 6

9 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Syfte Verksamhetsplanen ska innehålla i huvudsak nämndens mål/aktiviteter för att uppfylla kommunfullmäktiges mål och direktiv för nästkommande år. Nämndernas beslutade verksamhetsplaner delges sedan kommunstyrelsen. Förvaltningen ska använda GPS-styrkortets perspektiv/mått/måltal för att styra och följa upp verksamheten och återkoppla mot fastställda mål. På kommunnivå används måluppfyllelsegrad avseende kommunfullmäktiges mål och ekonomiska mål, perspektivresultat och finansiell analys för att bedöma om kommunen uppfyller lagens krav om god ekonomisk hushållning (se av KF antagen Policy för god ekonomisk hushållning). Avstämning av god ekonomisk hushållning görs i Tertialuppföljning, september samt Årsredovisning. Vision Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt att leva i, att arbeta i och att besöka. Kommunfullmäktigemål A. Örnsköldsvik ska vara en av de bästa skolkommunerna B. Örnsköldsvik ska vara en kommun som det är tryggt att åldras i. C. Örnsköldsvik ska minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. D. Örnsköldsvik ska vara en klimatsmart och hållbar kommun. E. Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun. Ekonomiska mål Resultatet för kommunen ska ligga på i snitt 1-2% av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet i budgeten får inte understiga 1% under något av åren. Resultatet i Budget 2015 uppgår till +43 Mkr, vilket motsvarar 1,4% av skatteintäkter och statsbidrag. Därmed uppfylls kommunfullmäktiges ekonomiska mål om att resultatet ska uppgå till % av skatteintäkter och statsbidrag. Under mandatperioden ska de skattefinansierade investeringarna ligga inom ramen 600 Mkr. Investeringarna i Budget 2015 uppgår till 179 Mkr, varav 159 Mkr avser skattefinansierad verksamhet. Bedömningen i nuläget är målet uppnås. Nämndsmål a. Minska ungdomsarbetslösheten till en lägre nivå än riket i genomsnitt. (Koppling mot KF-mål C) Starta upp verksamheten gällande Lots in för eleven, LIFE. Genom att vara en central nod samordna verksamheterna mellan de olika kommunala förvaltningarna och övriga samhällets intressenter för de ungdomar som riskerar att ramla ur systemet. Arbeta fram en arbetsmodell för att följa upp elever utifrån det kommunala aktivitets ansvaret samt omvärldsbevaka området och stimulera igång projekt tillsammans med berörda aktörer. 7

10 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Öka antalet ungdomjobbsplatser till minst 100. Erbjuda feriearbete. Fortsätta arbetet med Destination Jobb och arbetsmarknadskunskap i skolan bland annat genom yrkesmässa. Öka kunskapen om arbete inom vår kommun, ta fram modell för niondeklassare att pröva våra yrken höstlovsprojekt. b. En väl fungerande mottagning och integration av asylsökande både före och efter beslut om uppehållstillstånd. (Koppling mot KF-mål E) Starta upp ett arbete att tillsammans med övriga aktörer i samhället hitta nya sätt att få ut invandrade akademiker ut i arbetslivet. Framtagande av webbutbildning inom mångfaldsfrågor och utbildning av alla anställda och förtroendevalda. För asylprojektet finns 2,5 Mkr avsatt för 2015, vilket är en ökning med 1,0 Mkr jämfört med Kommundirektören förfogar medel för att kunna hantera upp till 1000 asylplatser i kommunen enligt beslut i kommunstyrelsen i december c. Utifrån relevanta kommunjämförelser ska företagandet i kommunen vara bättre än genomsnittet. (Koppling mot KF-mål E) Skapa en samordnad infrastruktur för företagande och innovationer. Regional och lokal inkubatormiljö i samarbete med Åkroken, Uminova samt övriga aktörer. Stärka arbetet med företagsklimatet genom följande fokusområden. - Företagsservice - Upphandling och konkurrensutsättning - Dialogmöten - Marknadsföring Revidera det småföretagspolitiska programmet. d. Förbättra skollokaler och skolornas utemiljöer. (Koppling mot KF-mål A) Aktiviteter framgår av konsult- och serviceförvaltningens verksamhetsplan 2015 e. Stärka landsbygdsutvecklingen (Koppling mot KF-mål E) Aktiviteter som stärker företagande och entreprenörsskap på landsbygd. Skapa utvecklingsnoder inom ramen för utvecklingsprojektet Bygd & Stad i balans, Bygdsam. Bredbandsutbyggnad: Två viktiga mål som satts upp i den nationella bredbandstillgången, vilka även är kommunens mål, är att: År 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Under perioden anslår Kommunen totalt 7,5 mkr och Övik Energi 25 mkr till utbyggnad av ortssammanbindande nät och därefter ansvarar byanäten, som bildats och är under bildande, för fibernät enl byanätssamverkansmodellen. Ambitionen är att under 2015 har KLF medverkat till att 4 byanät byggts enligt byanätssamverkansmodellen. Under 2015 medverkar KLF även i bildandet av ytterligare fiberföreningar för fortsatt arbete med de övergripande målen. 8

11 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Nämndens övriga prioriterade aktiviteter 2015 Kontrollområden utifrån risk- och väsentlighetsanalys: o Kompetensförsörjning Vi går in i en period där vi under de närmast åren kommer uppleva en situation där fler lämnar arbetsmarknaden än tillträder. Två avgörande utmaningar behöver hanteras; Hur förbereder vi de som är på väg in på arbetsmarknaden så att de kompetensmässigt motsvarar behoven? Och, eftersom de som är på väg in på arbetsmarknaden inte räcker i antal, var hittar vi de som saknas? Den risk som bedöms föreligga är att arbetsgivare får svårt att hitta kompetens och individer svårt att komma in på arbetsmarknaden. o o Fastighetsstrategiskt arbete För att uppnå intentionen i fastighetsstrategin krävs ett engagemang och åtagande från alla förvaltningar. Om förvaltningarna inte lyckas ta fram en lokalförsörjningsplan blir inte den kommunomslutande lokalförsörjningsplanen komplett, vilket i sin tur leder till en suboptimering av kommunens resurser. Bredbandsutbyggnad landsbygden, fiberföreningarna Den genomförda risk- väsentlighetsanalysen visar på följande risker: -att byanäten ej får tillräckligt antal medlemmar och -att byanäten ej beviljas statliga bidrag enligt landsbygdsprogrammet och ej kan finansiera sin del enligt byanätssamverkansmodellen Det fortsatta utvecklingsarbetet. Under året intensifieras processen med att ta nytt avstamp efter Världsklass Initialt startar en process med ett platsvarumärkesarbete för Örnsköldsvik vilket kommer att fungera som en portal vidare. En genomlysning görs av kommunens samlade styrdokument för en bedömning av hur de stöder och är styrande i förvaltningarnas arbete. Uppföljning av Miljö och Energistrategi ska genomföras och revidering ska ske. Vidta åtgärder för att minska semesterlöneskulden: Information ut till chefer om vikten av att följa upp och planera för uttag av semester. Uppföljning av åtgärd växla semsterlönetillägg mot extrasemesterdagar. Att tillsammans med Övikshem studera hur behovet av trygghetsbostäder och tillgängliga bostäder för äldre i hela kommunen ska kunna tillgodoses. Den kommunala upphandlingen ska mera aktivt användas för att möjliggöra för mindre lokala producenter och leverantörer att lämna anbud som uppfyller tydliga krav på bra arbets- och miljövillkor och insatser för studerande och arbetslösa. Att samordna kommunens deltagande i Trafikverkets lokaliseringsutredning av Åsbergstunneln. Samt följa upp pågående utredning om godsterminalen i Arnäsvall och planera eventuellt fortsatt arbete. 9

12 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Att fortsätta utveckla arbetsmarknadsregionen Umeå/Örnsköldsvik med särskilt fokus på kompetensförsörjningsfrågor i regionen. Att följa upp nuvarande forskningsprojekt och utveckla den interna kompetensutvecklingen genom kunskapsnod Örnsköldsvik. Att stärka det strategiska arbetet med attraktivitet och öppenhet, med särskilt fokus på HBTQ-frågor. Som en del i detta HBT-certifieras personalavdelningen och delar av tillväxavdelningen. En utredning ska påbörjas för att utreda möjligheterna att införa förkortad arbetstid vid vissa arbetsenheter eller verksamheter inom äldreomsorgen. I samarbete med Umeåregionen genom gemensam upphandling av löne och HRsystem. Revidering av hela personalideén. Att fortsätta arbetet med arbetsgivarvarumärket genom ett flertal aktiviteter Ytterligare aktiviteter inom förvaltningen framgår av förvaltningens avdelningsplaner/aktivitetsplaner. GPS Nämndens/förvaltningens styrkort 10

13 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Perspektiv 1. Medborgarnytta Framgångsfaktorer: Delaktiga medborgare Nöjda medborgare Tillgänglig kommun Mått Måltal Nöjd-Inflytande-Index, SCB Förbättring jmf m 2014 (2013/2014: Plats 66 av 119 kn, Index: Övik 39 - riket 40) 1.2 Information till alla, SKL Bibehålla resultat (2014: Övik medel 85, riket medel 78) 1.3 Nöjd-Medborgar-Index, SCB Förbättra jmf m 2014 (2013/2014: Plats 85 av 119 kn, Index: Övik52 riket 54) 1.4 Insikt SKL, Näringslivsranking Svenskt näringsliv (c) Insikt: Förbättring jmf m 2013 (2013: rank 120 av 189 kn, index Övik 66 riket 67) Näringslivsranking: Förbättring jmf m Plats 50 av de påverkningsbara delarna och plats 100 gällande statistik och omvärld. (2014: rank 126 av 290 kommuner) 1.5 KKiK frågor om tillgänglighet, SKL Bibehålla resultat jmf m 2013 (2013: medel Övik 61 riket 51) se kommentar! 1.6 Ungdomsarbetslösheten, öppet arb.lösa som andel av bef år, SCB (a) Lägre nivå än riket i genomsnitt betyg 3=rikssnitt, ( , riket 3,4% och övik 5,0%, motsvarar 229 personer) Kommentarer: NII Nöjd-Inflytande-Index, Vad tycker medborgarna i Örnsköldsviks kommun om inflytandet i kommunen? Genomförs varje år (SCB). Information till alla -årlig granskning av kommunernas webb-information till medborgarna i syfte att stödja ett förbättringsarbete. SKL mäter 10 områden, medel 2014 på dessa områden var 85 för Örnsköldsviks del. Max 100 och medel för riket 78. NMI -Vad tycker medborgarna i Örnsköldsviks kommun om kommunens verksamheter? Genomförs varje år (SCB). Betygsindex under 40 klassas som inte godkänt. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd. Insikt -en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. (SKL) Ranking av 189 kommuner samt Nöjd-Kund-Index. NR Näringslivsranking, ranking av det lokala företagsklimatet uppbyggd av resultatet från en företagarenkät och officiell statistik. (Svenskt Näringsliv). Ranking av totalt 290 kommuner. KKiK fråga 1-8 Frågor om tillgängligheten vid kontakt med kommunen. Ett arbete med att vikta resultat och hitta ett medelvärde bör göras under Resultat för mätningen 2014 klar januari

14 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Effektiv verksamhet Framgångsfaktorer: - Effektiv verksamhet (kostnad jf. resultat) - Utveckling av verksamhets- och kvalitetsprocesser Mått Måltal KKiK frågor om effektiv verksamhet, SKL Bibehålla resultat jmf m 2013 (2013: medel Övik 61 riket 51) se kommentar! 2.2 Medborgarförslag handläggningstid 7 mån (betyg 3) (inga tidigare mått) 2.3 E-tjänster som genererar en effektiv verksamhet (nyttokalkyl) Genomsnittlig tidsvinst per E-tjänst ska vara 60% (betyg 4) (inga tidigare mått) Kommentarer: KKiK frågor om effektiv verksamhet. Ett arbete med att vikta resultat och hitta ett medelvärde bör göras under Resultat för mätningen 2014 klar januari Medborgarförslag: den genomsnittliga handläggningstiden på de medborgrarförslag som blivit besvarade under det akutella året. Betygskala: 5) mindre än 5 mån 4) 5-6 mån 3) 7-10 mån 2) mån 1) mer än 12 mån. E-tjänster -ex. om nyttokalkylen visar på att e-tjänsten kommer att spara in 40% tid, ger detta ett betyg. E-tjänster kräver processkartläggning. 3. Attraktiv arbetsgivare Mått Måltal Sjukfrånvaro i % av överenskommen arbetstid 5 % (2014: 6,1%) 3.2 Andel tillsvidareanställda med heltid 72% (2014: 68,6%) 3.3 Andel kvinnor - män 80% - 20% (2014: 83% -17%) 3.4 Andel utlandsfödda > eller = kommunen som ort, 6,6% (2014: 6,8%) 3.5 HME Motivation > eller = 4,2 (2014: 4,1) 3.6 HME Ledning > eller = 4,1 (2014: 4,0) 3.7 HME Styrning > eller = 4,3 (2014: 4,1) 12

15 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Kommentarer egna förvaltningens inriktning: -Sjukfrånvaro måltal 2.5 %, prognos % -Andel tillsvidareanställda med heltid bibehålls till 94 % -Öka andelen män måltal 33 %, 68 % kvinnor, 32 % män Öka andelen utlandsfödda Måltal 5.5 % % Kommunen i stort 6.8 % Öka HME styrning till Ekonomi i balans Framgångsfaktorer: - Positivt resultat - Strategiska investeringar - God ekonomistyrning Mått Måltal Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag, (1,5% = betyg 3) 4.2 Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag (98,5% = betyg 3) 4.3 Budgetavvikelse i % av skatteintäkter och statsbidrag (1% = betyg 3) 4.4 Skattefinansierade investeringar i % av avskrivningar+resultat 1% (37,5% = betyg 3) 4.5 Ekonomisk styrka jämfört med övriga kommuner (placering 145 = betyg 3) % (koppling Kf:s ekonomimål avseende resultat) (2014: 2,8%) =< 98,5% (2014: 98,2%) < 1% (2014: 1,4%) =< 100% (koppling Kf:s ekonomimål avseende investeringsnivå) (2014: 64%) På övre halvan av rikets kommuner (2013: placering 143 av 290) Kommentarer: Kommunfullmäktiges ekonomiska mål avseende resultatnivå och investeringsnivå finns angivna i budgeten och följs upp kontinuerligt under budgetåret. De ekonomiska måtten ovan ska spegla perspektivets framgångsfaktorer på kommunnivå. Ekonomisk styrka jämfört med andra kommuner uppdateras varje höst då SCB har sammanställt uppgifter avseende ekonomiska nyckeltal för samtliga kommuner. Kommentarer egna förvaltningen: Ekonomiskt ska kommunledningsförvaltningen minst uppnå budgeterat resultat för Detta ska ske genom en god ekonomistyrning där åtgärder ska vidtas om negativt resultat prognostiseras. Budgeterat nämndsresultat uppgår till 0 Mkr. Skattemedlen uppgår till 154,9 Mkr Prognostiserade och slutliga resultat för 2015 ställs i förhållande till totala intäkterna (skattemedel+verksamhetens intäkter) för att mäta resultatet och avvikelsen i %. För kommunledningsförvaltningen är uppdraget att investeringar avseende fastigheter, bebyggd och obebyggd, mark och exploatering över tiden inte ska överstiga de reavinster som 13

16 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning görs avseende försäljningar. Investeringsbudgeten uppgår till 20 Mkr och avser mark och planering. Avvikelsen för prognostiserade och slutliga investeringar för 2015 ställs i förhållande till totala investeringsbudgeten, dvs 20 Mkr, för att mäta avvikelsen i %. 5. Utveckling och förnyelse Framgångsfaktorer: - Omvärldsbevakning och tillgodogörande av kunskap (benchmarking and adoption of best practices) - Verksamhetutvecklingsprojekt och tjänsteinnovation - Verksamhetsutveckling kopplat till högskola/universitet - Medarbetarengagemang, motivation och styrning Mått Måltal Antal jämförelsemätningar som analyseras och genererar verksamhetsutvecklingsprojekt. (antal analyser presenterade på ornskoldsvik.se) 20% av totala antalet mätningar i kommunen. (inga tidigare mätningar) 5.2 Antal förbättringsförslag och antal genomförda förbättringar. 500 förbättringsförslag (inga tidigare mätningar) 5.3 Verksamhetsnära C- och D-uppsatser 2 st på KLF under 2015 (2014: 2 på KLF + 5 forskningsprojekt i kommunen ) 5.4 Antal medarbetare som tar studiestöd via kunskapsnod i syfte att höja spetskompetens. 5.5 Betyg i Medarbetarenkät, HME motivation, fråga 21 och 22 Upparbetar hela utrymmet, 14 personer, 400hp. (2014: 0) HME motivation: > eller = 4.2 (2014: 4,13) Fråga 21-22: medel > eller = 3.7 (2014: medel 3.6) Kommentarer: Tidigare har detta perspektiv delvis mätt externa aktiviteter som vi har svårt att påverka. Fokus kommer därför att förflyttas till intern utveckling och förnyelse. Mått som tidigare mätte arbetet med näringslivet flyttas till perspektivet medborgarnytta. Tidigare mått hämtade ur medarbetarenkäten flyttas till perspektivet attraktiv arbetsgivare. Framgångsfaktorn kring samverkan med regionen ses snarare som ett verktyg och går inte att mäta kvanitativt. Nationellt finns inga mått som kan beskriva och mäta hur väl vi lyckas med utveckling och förnyelse inom offentlig verksamhet. Försök under 2015 är att mäta antalet analyser av de jämförelser vi gör med nationella mått samt att titta på hur många C- och D-uppsatser vi gör som är knutna till vår verksamhet. Arbetet med ständiga förbättringar: Vi kan ha två mått som vi mäter och redovisar i samband med T2 och årsredovisning. Det är antal förbättringsförslag och antal genomförda för- 14

17 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning bättringar. Måltalen på övergripande nivå skulle kunna vara X antal förbättringsidéer och 50% genomförda förbättringar under ett år. För att kunna mäta förbättringsidéer och genomförda förbättringar måste vi i första hand få igång en rörelse i hela den kommunala verksamheten, bl.a. genom lean. Vi måste "öva" på att dokumentera och ta hand om förbättringsidéer. En mindre arbetsgrupp kan arbeta med att ta fram en mall för att värdera genomförda förbättringar och sprida dessa (där det är lämpligt). Om vi lyckas med det kan vi tydligare koppla vårt förbättringsarbete till att kvalitetssäkra våra processer och då kanske vi kan börja fundera över att mäta utveckling och förnyelse. HME motivation/frågor Hållbart medarbetarengagemang för motivation jämförs med riket. Frågorna 21 (mina kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt i vår verksamhet) och 22 (Jag ser goda, framtida utvecklingsmöjligheter för mig inom Örnsköldsviks kommun) jämförs med föregående års betyg på kommunen totalt. 15

18 KOMMUNSTYRELSE - Kommunledningsförvaltning Nämndsresultat Budget (löpande prisnivå, Mkr) 2015 Verksamhetens intäkter 36,1 därav driftsbidrag från staten 5,1 därav försäljn av verksamhet/entreprenader t övr 4,1 därav reavinster försäljning mark/fastigheter/skog 3,6 Verksamhetens kostnader -191,0 därav personalkostnader -99,2 därav lokalkostnader -30,8 därav tjänsteköp -2,5 därav ianspråktagna realisationsvinstmedel 0,0 därav nedskrivningar 0,0 Verksamhetens nettokostnad -154,9 Skattemedel 154,9 Nämndsresultat 0 Nämndens totala medel vid årets början - Nämndens totala medel vid årets slut - GPS - Ekonomi i balans Nämndsresultat i % av skattemedel 0,0% Budgetavvikelse i % av skattemedel - Budget per verksamhet Verksamh. Skatte- Nämnds- (löpande prisnivå, Mkr) Intäkter Kostnader nettokostn medel resultat Kommundirektör med stab 12,9-85,6-72,8 72,8 0 politisk verksamhet 0,0-15,7-15,7 15,7 0 revision 0,0-1,7-1,7 1,7 0 Tillväxtavdelning 11,6-49,6-38,0 38,0 0 mark och planering inkl fastigheter 7,4-11,7-4,3 4,3 0 Informationsavdelning 0,0-5,1-5,1 5,1 0 Personalavdelning 9,1-35,2-26,1 26,1 0 arbetsmarknadsåtgärder 3,4-16,8-13,4 13,4 0 Ekonomiavdelning 2,5-15,5-13,0 13,0 0 36,1-191,0-154,9 154,9 0 16

19 KOMMUNSTYRELSE Konsult- och serviceförvaltning Syfte Verksamhetsplanen ska innehålla i huvudsak nämndens mål/aktiviteter för att uppfylla kommunfullmäktiges mål och direktiv för nästkommande år. Nämndernas beslutade verksamhetsplaner delges sedan kommunstyrelsen. Förvaltningen ska använda GPS-styrkortets perspektiv/mått/måltal för att styra och följa upp verksamheten och återkoppla mot fastställda mål. På kommunnivå används måluppfyllelsegrad avseende kommunfullmäktiges mål och ekonomiska mål, perspektivresultat och finansiell analys för att bedöma om kommunen uppfyller lagens krav om god ekonomisk hushållning (se av KF antagen Policy för god ekonomisk hushållning). Avstämning av god ekonomisk hushållning görs i Tertialuppföljning, september samt Årsredovisning. Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt att leva i, att arbeta i och att besöka Kommunfullmäktigemål A. Örnsköldsvik ska vara en av de bästa skolkommunerna B. Örnsköldsvik ska vara en kommun som det är tryggt att åldras i. C. Örnsköldsvik ska minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. D. Örnsköldsvik ska vara en klimatsmart och hållbar kommun. E. Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun. Nämndsmål a. Minska ungdomsarbetslösheten till en lägre nivå än riket i genomsnitt (C) Framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2015 b. En väl fungerande mottagning och integration av asylsökande både före och efter beslut om uppehållstillstånd(e) Aktiviteter framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2015 c. Utifrån relevanta kommunjämförelser ska företagande i kommunen vara bättre än genomsnittet(e) Aktiviteter framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2015 d. Förbättra skollokaler och skolornas utemiljöer (A) Översyn av arbetssätt och organisation inom avdelningarna samt mot övriga förvaltningar. Tydliggöra processerna/arbetet med fastighetsunderhåll och verksamhetsanpassningar. Påbörja arbete att tillsammans med bildning ta fram en långsiktig plan för pedagogiska och hållbara utemiljöer inom förskola och skola. Upphandla och påbörja implementering av felanmälanssystem för fastigheter. Gemensam plan och arbetssätt tillsammans med fastighetsstrategen utifrån bildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan. e. Stärka landsbygdsutvecklingen (E) Aktiviteter framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan

20 KOMMUNSTYRELSE Konsult- och serviceförvaltning Nämndens övriga prioriterade aktiviteter 2015 Kontrollområden utifrån risk- och väsentlighetsanalys: Samsyn om förvaltningens uppdrag Vi använder vår gemensamma kunskap och engagemang för att leverera helhetslösningar som skapar nytta i vardagen för kärnverksamheterna. Vårt arbete ska präglas av ett gott värdskap och en god kvalitet. Måtten och målen har formulerats för att säkerställa att hela förvaltningen jobbar tillsammans mot gemensamt satta mål. Partnerskap - Service och konsult i större omfattning tillsammans med övriga förvaltningar och bolag. Vårt uppdrag är att säkerställa verksamheternas behov av lokaler och verksamhetsanknuten service med fokus på helhet, rätt kvalitet och nöjda kunder. För att lyckas med det så måste vi ha en öppen dialog och hitta långsiktiga samarbetsmodeller med övriga förvaltningar och bolag. Övriga aktiviteter Nya avdelningsövergripande tjänster. Skapa en ny gemensam IT plattform/miljö för grundskolans F-9 skolor. Verkställa och följa upp stadshusförändringarna. Det fortsatta arbetet med konkurrensprövningsprogrammet stäms av med både småföretagarpolitiska och konkurrensprövningsprogrammet. Ytterligare aktiviteter framgår av förvaltningens avdelningsplaner samt kostnämndens verksamhetsplan. 18

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer