Verksamhetsplaner 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplaner 2015"

Transkript

1 Verksamhetsplaner 2015

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplaner 2015 Sid Verksamhetsstyrning Örnsköldsviks kommun 1 Resultatbudget Noter till Resultatbudget Investeringsbudget Totalt nämnderna 6 Verksamhetsplaner 2015 Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltning 7 Kommunstyrelse - Konsult- och serviceförvaltning 17 Samhällsbyggnadsnämnd/Kultur- och fritidsnämnd - Samhällsbyggnadsförvaltning 24 Bildningsnämnd - Bildningsförvaltning 43 Omsorgsnämnd/Humanistisk nämnd - Välfärdsförvaltning 51

3 VERKSAMHETSSTYRNING Verksamhetsstyrningen för Örnsköldsviks kommun framgår av bilden nedan och är en utgångspunkt för arbetet med verksamhetsplanerna. Det är från 2015 obligatoriskt för samtliga förvaltningar att utöver verksamhetsplan även upprätta avdelningsplaner, där bestämmer respektive förvaltningschef tidplanen för arbetet. Avdelningsplanen ska innehålla aktiviteter enligt intentionerna i verksamhetsplanen. Om det finns behov av att specificera aktiviteter på enhetsnivå är det också möjligt via aktivitetsplaner. Respektive chef/medarbetare bidrar med förslag till aktiviteter. Nedan sammanfattas den röda tråden i organisationens arbete med verksamhetsplanering samt uppföljning och utvärdering. 1

4 VERKSAMHETSSTYRNING Verksamhetsplanen innehåller i huvudsak nämndens mål/aktiviteter för att uppfylla kommunfullmäktiges mål och direktiv för nästkommande år. Förvaltningarna ska använda GPSstyrkortets perspektiv/mått/måltal för att styra och följa upp verksamheten och återkoppla mot fastställda mål. Som komplement till visionen och målen har kommunfullmäktige fastställt två mål avseende en långsiktigt hållbar ekonomi. Resultatet för kommunen ska ligga på i snitt % av skatteintäkter och statsbidrag under mandatperioden, resultatet får inte understiga 1% under något av åren. Skattefinansierade investeringar ska inte överstiga 600 Mkr under mandatperioden. På kommunnivå används måluppfyllelsegrad avseende kommunfullmäktiges mål och ekonomiska mål, perspektivresultat och finansiell analys för att bedöma om kommunen uppfyller lagens krav om god ekonomisk hushållning (se av KF antagen Policy för god ekonomisk hushållning). Avstämning av god ekonomisk hushållning görs i Tertialuppföljning, september samt Årsredovisning. Verksamhetsplanerna innehåller också en specificerad nämndsbudget. Budgetprocessen betonar nämndernas ansvar för ekonomin och det är därför av stor vikt att respektive nämnd tydligt belyser hur skattemedlen ska användas. 2

5 RESULTATBUDGET 2015 Budget (Löpande prisnivå, Mkr) 2015 Verksamhetens intäkter 577 Verksamhetens kostnader Avskrivningar -106 Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning 560 Skatteintäkter och generella statsbidrag Finansiella intäkter 101 Finansiella kostnader -101 Resultat före extraordinära poster 43 Extraordinära intäkter - Extraordinära kostnader - Årets resultat +43 Balanskravsutredning Årets resultat +43 Samtliga realisationsvinster -30 Synnerliga skäl - Årets resultat efter balanskravsjusteringar +13 Reservering av medel t. resultatutjämningsres. - Användning av medel fr. resultatutjämningsres. - Årets balanskravsresultat +13 Negativt balanskravsresultat från tidigare år 0 Summa +13 Balanskravsresultat att reglera 0 Infrias balanskravet? Ja GPS - Ekonomi i balans Årets resultat/skatteintäkter o statsbidrag 1,4% Res. e. balanskravsjust/skatteintäkter o statsbidrag 0,4% Verksamh netto/skatteintäkter o statsbidrag 98,6% 3

6 NOTER TILL RESULTATBUDGET 2015 NOT 1 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Budget (Löpande prisnivå, Mkr) 2014 Kommunstyrelsen 0 Kommunledningsförvaltning 0 Konsult- och serviceförvaltning 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 Kultur- och fritidsnämnd 0 Samhällsbyggnadsförvaltning 0 Bildningsnämnd 0 Bildningsförvaltning 0 Omsorgsnämnd 0 Humanistisk nämnd 0 Välfärdsförvaltning 0 Totalt nämnderna 0 Avgår förändrade resultatmål Pensionskostnader, inkl. löneskatt -183,9 Avskrivningar -106,2 Övrigt finansförvaltningen -10,4 Avgår internposter: Kalk kapitalkostnader 195,8 Kalk kompletteringspension 110,6 Fördelade skattemedel ,2 Verksamhetens nettokostnad ,3 NOT 2 SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG Budget (Löpande prisnivå, Mkr) 2015 Kommunalskatt 2 482,2 Slutavräkningar 8,9 Skatteintäkter 2 491,2 Inkomstutjämningsbidrag 389,0 Regleringsavgift (-), -bidrag (+) 10,0 Kommunal fastighetsavgift 103,9 Kostnadsutjämningsavgift 37,8 LSS-utjämning 14,1 Strukturbidrag 5,7 Generella statsbidrag 560,5 Skatteintäkter o statsbidrag 3 051,6 4

7 TOTALT NÄMNDERNA Investeringsbudget Projekt Budget Plan Plan (löpande prisnivå, Mkr) KS/Kommunledningsförvaltning 20,0 20,0 20,0 Mark och planering 20,0 20,0 20,0 KS/Konsult- och serviceförvaltning 100,6 157,0 146,0 Energireduceringsprojekt 5,0 5,0 2,5 Tak- och fasadrenoveringar 5,5 8,0 8,0 S3B Bredbyskolan 4,2 20,0 20,0 Vård- och omsorgsboende 'Nybygget' 32,5 70,0 49,0 Tillagningskök och matsal Själevad 11,0 11,0 Kronan 13,4 Simhall Köpmanholmen 15,5 Simhall Paradiset 0,5 15,0 15,0 Föremålsmagasin museet 2,5 Åtgärder skollokaler 1-16 år centralort 11,0 20,0 30,0 Övr investeringar konsult- och serviceförvaltn 13,0 8,0 8,0 därav välfärd 2,4 därav bildning 1,6 därav samhällsbyggnad 4,9 därav klf 1,0 därav kost 2,1 därav övrigt 1,0 Samhällsbyggnadsnämnd 40,0 35,0 35,0 Kultur- och fritidsnämnd 12,0 3,0 3,0 Byte av konstgräsmatta Skyttis 4,7 Inventarier Folkan 0,2 Övriga investeringar kultur-/fritidsnämnd 2,9 därav Klumpanslag 2,1 därav Offentlig utsmyckning 0,8 Bedömda omb. kultur-/fritidsnämnd 4,3 därav omb. Skatepark Lungviksparken 3,6 därav omb. Övr investeringar 0,7 Bildningsnämnd 4,0 4,0 4,0 Inventarier 4,0 4,0 4,0 Omsorgsnämnd 2,0 2,0 9,0 Inventarier 2,0 2,0 2,0 Inventarier Vård-/omsorgsboende 'Nybygget' 7,0 Summa varav skattefin. verksamhet Understruken text: beslutade investeringar Röd text: ej finansierade investeringar Blå text: affärsmässiga investeringar Den nivå som kommunfullmäktige låser investeringsanslag på, anslagsbindningsnivå, är i denna uppställning de rader som inte har kursiv text. Inom rader som har kursiv text kan nämnderna fritt omdisponera anslag. 5

8 TOTALT NÄMNDERNA Nämndsresultat Budget (Löpande prisnivå, Mkr) 2015 Verksamhetens intäkter 1 172,2 Verksamhetens kostnader ,4 därav personalkostnader ,2 Verksamhetens nettokostnad ,2 Skattemedel 3 014,2 Nämndsresultat 0 Nämndernas totala medel vid årets början - Nämndernas totala medel vid årets slut - GPS - Ekonomi i balans Nämndsresultat i % av skattemedel 0,0% Budgetavvikelse i % av skattemedel - Specifikation av nämnders/förvaltningars budget 2015 (Löpande prisnivå, Mkr) Intäkter Kostnader Verksamh nettokost Skattemedel Nämndsresultat Kommunstyrelsen 679,9-857,5-177,6 177,6 0 Kommunledningsförvaltning 36,1-191,0-154,9 154,9 0 Konsult- och serviceförvaltning 643,8-666,5-22,7 22,7 0 Samhällsbyggnadsnämnd 96,7-432,4-335,7 335,7 0 Kultur- och fritidsnämnd 28,3-160,2-131,9 131,9 0 Samhällsbyggnadsförvaltning 125,0-592,6-467,6 467,6 0 Bildningsnämnd 105, , , ,6 0 Bildningsförvaltning 105, , , ,6 0 Omsorgsnämnd 199, , , ,9 0 Humanistisk nämnd 62,8-296,3-233,5 233,5 0 Välfärdsförvaltning 262, , , ,4 0 Summa 1 172, , , ,2 0 6

9 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Syfte Verksamhetsplanen ska innehålla i huvudsak nämndens mål/aktiviteter för att uppfylla kommunfullmäktiges mål och direktiv för nästkommande år. Nämndernas beslutade verksamhetsplaner delges sedan kommunstyrelsen. Förvaltningen ska använda GPS-styrkortets perspektiv/mått/måltal för att styra och följa upp verksamheten och återkoppla mot fastställda mål. På kommunnivå används måluppfyllelsegrad avseende kommunfullmäktiges mål och ekonomiska mål, perspektivresultat och finansiell analys för att bedöma om kommunen uppfyller lagens krav om god ekonomisk hushållning (se av KF antagen Policy för god ekonomisk hushållning). Avstämning av god ekonomisk hushållning görs i Tertialuppföljning, september samt Årsredovisning. Vision Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt att leva i, att arbeta i och att besöka. Kommunfullmäktigemål A. Örnsköldsvik ska vara en av de bästa skolkommunerna B. Örnsköldsvik ska vara en kommun som det är tryggt att åldras i. C. Örnsköldsvik ska minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. D. Örnsköldsvik ska vara en klimatsmart och hållbar kommun. E. Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun. Ekonomiska mål Resultatet för kommunen ska ligga på i snitt 1-2% av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet i budgeten får inte understiga 1% under något av åren. Resultatet i Budget 2015 uppgår till +43 Mkr, vilket motsvarar 1,4% av skatteintäkter och statsbidrag. Därmed uppfylls kommunfullmäktiges ekonomiska mål om att resultatet ska uppgå till % av skatteintäkter och statsbidrag. Under mandatperioden ska de skattefinansierade investeringarna ligga inom ramen 600 Mkr. Investeringarna i Budget 2015 uppgår till 179 Mkr, varav 159 Mkr avser skattefinansierad verksamhet. Bedömningen i nuläget är målet uppnås. Nämndsmål a. Minska ungdomsarbetslösheten till en lägre nivå än riket i genomsnitt. (Koppling mot KF-mål C) Starta upp verksamheten gällande Lots in för eleven, LIFE. Genom att vara en central nod samordna verksamheterna mellan de olika kommunala förvaltningarna och övriga samhällets intressenter för de ungdomar som riskerar att ramla ur systemet. Arbeta fram en arbetsmodell för att följa upp elever utifrån det kommunala aktivitets ansvaret samt omvärldsbevaka området och stimulera igång projekt tillsammans med berörda aktörer. 7

10 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Öka antalet ungdomjobbsplatser till minst 100. Erbjuda feriearbete. Fortsätta arbetet med Destination Jobb och arbetsmarknadskunskap i skolan bland annat genom yrkesmässa. Öka kunskapen om arbete inom vår kommun, ta fram modell för niondeklassare att pröva våra yrken höstlovsprojekt. b. En väl fungerande mottagning och integration av asylsökande både före och efter beslut om uppehållstillstånd. (Koppling mot KF-mål E) Starta upp ett arbete att tillsammans med övriga aktörer i samhället hitta nya sätt att få ut invandrade akademiker ut i arbetslivet. Framtagande av webbutbildning inom mångfaldsfrågor och utbildning av alla anställda och förtroendevalda. För asylprojektet finns 2,5 Mkr avsatt för 2015, vilket är en ökning med 1,0 Mkr jämfört med Kommundirektören förfogar medel för att kunna hantera upp till 1000 asylplatser i kommunen enligt beslut i kommunstyrelsen i december c. Utifrån relevanta kommunjämförelser ska företagandet i kommunen vara bättre än genomsnittet. (Koppling mot KF-mål E) Skapa en samordnad infrastruktur för företagande och innovationer. Regional och lokal inkubatormiljö i samarbete med Åkroken, Uminova samt övriga aktörer. Stärka arbetet med företagsklimatet genom följande fokusområden. - Företagsservice - Upphandling och konkurrensutsättning - Dialogmöten - Marknadsföring Revidera det småföretagspolitiska programmet. d. Förbättra skollokaler och skolornas utemiljöer. (Koppling mot KF-mål A) Aktiviteter framgår av konsult- och serviceförvaltningens verksamhetsplan 2015 e. Stärka landsbygdsutvecklingen (Koppling mot KF-mål E) Aktiviteter som stärker företagande och entreprenörsskap på landsbygd. Skapa utvecklingsnoder inom ramen för utvecklingsprojektet Bygd & Stad i balans, Bygdsam. Bredbandsutbyggnad: Två viktiga mål som satts upp i den nationella bredbandstillgången, vilka även är kommunens mål, är att: År 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Under perioden anslår Kommunen totalt 7,5 mkr och Övik Energi 25 mkr till utbyggnad av ortssammanbindande nät och därefter ansvarar byanäten, som bildats och är under bildande, för fibernät enl byanätssamverkansmodellen. Ambitionen är att under 2015 har KLF medverkat till att 4 byanät byggts enligt byanätssamverkansmodellen. Under 2015 medverkar KLF även i bildandet av ytterligare fiberföreningar för fortsatt arbete med de övergripande målen. 8

11 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Nämndens övriga prioriterade aktiviteter 2015 Kontrollområden utifrån risk- och väsentlighetsanalys: o Kompetensförsörjning Vi går in i en period där vi under de närmast åren kommer uppleva en situation där fler lämnar arbetsmarknaden än tillträder. Två avgörande utmaningar behöver hanteras; Hur förbereder vi de som är på väg in på arbetsmarknaden så att de kompetensmässigt motsvarar behoven? Och, eftersom de som är på väg in på arbetsmarknaden inte räcker i antal, var hittar vi de som saknas? Den risk som bedöms föreligga är att arbetsgivare får svårt att hitta kompetens och individer svårt att komma in på arbetsmarknaden. o o Fastighetsstrategiskt arbete För att uppnå intentionen i fastighetsstrategin krävs ett engagemang och åtagande från alla förvaltningar. Om förvaltningarna inte lyckas ta fram en lokalförsörjningsplan blir inte den kommunomslutande lokalförsörjningsplanen komplett, vilket i sin tur leder till en suboptimering av kommunens resurser. Bredbandsutbyggnad landsbygden, fiberföreningarna Den genomförda risk- väsentlighetsanalysen visar på följande risker: -att byanäten ej får tillräckligt antal medlemmar och -att byanäten ej beviljas statliga bidrag enligt landsbygdsprogrammet och ej kan finansiera sin del enligt byanätssamverkansmodellen Det fortsatta utvecklingsarbetet. Under året intensifieras processen med att ta nytt avstamp efter Världsklass Initialt startar en process med ett platsvarumärkesarbete för Örnsköldsvik vilket kommer att fungera som en portal vidare. En genomlysning görs av kommunens samlade styrdokument för en bedömning av hur de stöder och är styrande i förvaltningarnas arbete. Uppföljning av Miljö och Energistrategi ska genomföras och revidering ska ske. Vidta åtgärder för att minska semesterlöneskulden: Information ut till chefer om vikten av att följa upp och planera för uttag av semester. Uppföljning av åtgärd växla semsterlönetillägg mot extrasemesterdagar. Att tillsammans med Övikshem studera hur behovet av trygghetsbostäder och tillgängliga bostäder för äldre i hela kommunen ska kunna tillgodoses. Den kommunala upphandlingen ska mera aktivt användas för att möjliggöra för mindre lokala producenter och leverantörer att lämna anbud som uppfyller tydliga krav på bra arbets- och miljövillkor och insatser för studerande och arbetslösa. Att samordna kommunens deltagande i Trafikverkets lokaliseringsutredning av Åsbergstunneln. Samt följa upp pågående utredning om godsterminalen i Arnäsvall och planera eventuellt fortsatt arbete. 9

12 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Att fortsätta utveckla arbetsmarknadsregionen Umeå/Örnsköldsvik med särskilt fokus på kompetensförsörjningsfrågor i regionen. Att följa upp nuvarande forskningsprojekt och utveckla den interna kompetensutvecklingen genom kunskapsnod Örnsköldsvik. Att stärka det strategiska arbetet med attraktivitet och öppenhet, med särskilt fokus på HBTQ-frågor. Som en del i detta HBT-certifieras personalavdelningen och delar av tillväxavdelningen. En utredning ska påbörjas för att utreda möjligheterna att införa förkortad arbetstid vid vissa arbetsenheter eller verksamheter inom äldreomsorgen. I samarbete med Umeåregionen genom gemensam upphandling av löne och HRsystem. Revidering av hela personalideén. Att fortsätta arbetet med arbetsgivarvarumärket genom ett flertal aktiviteter Ytterligare aktiviteter inom förvaltningen framgår av förvaltningens avdelningsplaner/aktivitetsplaner. GPS Nämndens/förvaltningens styrkort 10

13 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Perspektiv 1. Medborgarnytta Framgångsfaktorer: Delaktiga medborgare Nöjda medborgare Tillgänglig kommun Mått Måltal Nöjd-Inflytande-Index, SCB Förbättring jmf m 2014 (2013/2014: Plats 66 av 119 kn, Index: Övik 39 - riket 40) 1.2 Information till alla, SKL Bibehålla resultat (2014: Övik medel 85, riket medel 78) 1.3 Nöjd-Medborgar-Index, SCB Förbättra jmf m 2014 (2013/2014: Plats 85 av 119 kn, Index: Övik52 riket 54) 1.4 Insikt SKL, Näringslivsranking Svenskt näringsliv (c) Insikt: Förbättring jmf m 2013 (2013: rank 120 av 189 kn, index Övik 66 riket 67) Näringslivsranking: Förbättring jmf m Plats 50 av de påverkningsbara delarna och plats 100 gällande statistik och omvärld. (2014: rank 126 av 290 kommuner) 1.5 KKiK frågor om tillgänglighet, SKL Bibehålla resultat jmf m 2013 (2013: medel Övik 61 riket 51) se kommentar! 1.6 Ungdomsarbetslösheten, öppet arb.lösa som andel av bef år, SCB (a) Lägre nivå än riket i genomsnitt betyg 3=rikssnitt, ( , riket 3,4% och övik 5,0%, motsvarar 229 personer) Kommentarer: NII Nöjd-Inflytande-Index, Vad tycker medborgarna i Örnsköldsviks kommun om inflytandet i kommunen? Genomförs varje år (SCB). Information till alla -årlig granskning av kommunernas webb-information till medborgarna i syfte att stödja ett förbättringsarbete. SKL mäter 10 områden, medel 2014 på dessa områden var 85 för Örnsköldsviks del. Max 100 och medel för riket 78. NMI -Vad tycker medborgarna i Örnsköldsviks kommun om kommunens verksamheter? Genomförs varje år (SCB). Betygsindex under 40 klassas som inte godkänt. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd. Insikt -en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. (SKL) Ranking av 189 kommuner samt Nöjd-Kund-Index. NR Näringslivsranking, ranking av det lokala företagsklimatet uppbyggd av resultatet från en företagarenkät och officiell statistik. (Svenskt Näringsliv). Ranking av totalt 290 kommuner. KKiK fråga 1-8 Frågor om tillgängligheten vid kontakt med kommunen. Ett arbete med att vikta resultat och hitta ett medelvärde bör göras under Resultat för mätningen 2014 klar januari

14 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Effektiv verksamhet Framgångsfaktorer: - Effektiv verksamhet (kostnad jf. resultat) - Utveckling av verksamhets- och kvalitetsprocesser Mått Måltal KKiK frågor om effektiv verksamhet, SKL Bibehålla resultat jmf m 2013 (2013: medel Övik 61 riket 51) se kommentar! 2.2 Medborgarförslag handläggningstid 7 mån (betyg 3) (inga tidigare mått) 2.3 E-tjänster som genererar en effektiv verksamhet (nyttokalkyl) Genomsnittlig tidsvinst per E-tjänst ska vara 60% (betyg 4) (inga tidigare mått) Kommentarer: KKiK frågor om effektiv verksamhet. Ett arbete med att vikta resultat och hitta ett medelvärde bör göras under Resultat för mätningen 2014 klar januari Medborgarförslag: den genomsnittliga handläggningstiden på de medborgrarförslag som blivit besvarade under det akutella året. Betygskala: 5) mindre än 5 mån 4) 5-6 mån 3) 7-10 mån 2) mån 1) mer än 12 mån. E-tjänster -ex. om nyttokalkylen visar på att e-tjänsten kommer att spara in 40% tid, ger detta ett betyg. E-tjänster kräver processkartläggning. 3. Attraktiv arbetsgivare Mått Måltal Sjukfrånvaro i % av överenskommen arbetstid 5 % (2014: 6,1%) 3.2 Andel tillsvidareanställda med heltid 72% (2014: 68,6%) 3.3 Andel kvinnor - män 80% - 20% (2014: 83% -17%) 3.4 Andel utlandsfödda > eller = kommunen som ort, 6,6% (2014: 6,8%) 3.5 HME Motivation > eller = 4,2 (2014: 4,1) 3.6 HME Ledning > eller = 4,1 (2014: 4,0) 3.7 HME Styrning > eller = 4,3 (2014: 4,1) 12

15 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Kommentarer egna förvaltningens inriktning: -Sjukfrånvaro måltal 2.5 %, prognos % -Andel tillsvidareanställda med heltid bibehålls till 94 % -Öka andelen män måltal 33 %, 68 % kvinnor, 32 % män Öka andelen utlandsfödda Måltal 5.5 % % Kommunen i stort 6.8 % Öka HME styrning till Ekonomi i balans Framgångsfaktorer: - Positivt resultat - Strategiska investeringar - God ekonomistyrning Mått Måltal Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag, (1,5% = betyg 3) 4.2 Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag (98,5% = betyg 3) 4.3 Budgetavvikelse i % av skatteintäkter och statsbidrag (1% = betyg 3) 4.4 Skattefinansierade investeringar i % av avskrivningar+resultat 1% (37,5% = betyg 3) 4.5 Ekonomisk styrka jämfört med övriga kommuner (placering 145 = betyg 3) % (koppling Kf:s ekonomimål avseende resultat) (2014: 2,8%) =< 98,5% (2014: 98,2%) < 1% (2014: 1,4%) =< 100% (koppling Kf:s ekonomimål avseende investeringsnivå) (2014: 64%) På övre halvan av rikets kommuner (2013: placering 143 av 290) Kommentarer: Kommunfullmäktiges ekonomiska mål avseende resultatnivå och investeringsnivå finns angivna i budgeten och följs upp kontinuerligt under budgetåret. De ekonomiska måtten ovan ska spegla perspektivets framgångsfaktorer på kommunnivå. Ekonomisk styrka jämfört med andra kommuner uppdateras varje höst då SCB har sammanställt uppgifter avseende ekonomiska nyckeltal för samtliga kommuner. Kommentarer egna förvaltningen: Ekonomiskt ska kommunledningsförvaltningen minst uppnå budgeterat resultat för Detta ska ske genom en god ekonomistyrning där åtgärder ska vidtas om negativt resultat prognostiseras. Budgeterat nämndsresultat uppgår till 0 Mkr. Skattemedlen uppgår till 154,9 Mkr Prognostiserade och slutliga resultat för 2015 ställs i förhållande till totala intäkterna (skattemedel+verksamhetens intäkter) för att mäta resultatet och avvikelsen i %. För kommunledningsförvaltningen är uppdraget att investeringar avseende fastigheter, bebyggd och obebyggd, mark och exploatering över tiden inte ska överstiga de reavinster som 13

16 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning görs avseende försäljningar. Investeringsbudgeten uppgår till 20 Mkr och avser mark och planering. Avvikelsen för prognostiserade och slutliga investeringar för 2015 ställs i förhållande till totala investeringsbudgeten, dvs 20 Mkr, för att mäta avvikelsen i %. 5. Utveckling och förnyelse Framgångsfaktorer: - Omvärldsbevakning och tillgodogörande av kunskap (benchmarking and adoption of best practices) - Verksamhetutvecklingsprojekt och tjänsteinnovation - Verksamhetsutveckling kopplat till högskola/universitet - Medarbetarengagemang, motivation och styrning Mått Måltal Antal jämförelsemätningar som analyseras och genererar verksamhetsutvecklingsprojekt. (antal analyser presenterade på ornskoldsvik.se) 20% av totala antalet mätningar i kommunen. (inga tidigare mätningar) 5.2 Antal förbättringsförslag och antal genomförda förbättringar. 500 förbättringsförslag (inga tidigare mätningar) 5.3 Verksamhetsnära C- och D-uppsatser 2 st på KLF under 2015 (2014: 2 på KLF + 5 forskningsprojekt i kommunen ) 5.4 Antal medarbetare som tar studiestöd via kunskapsnod i syfte att höja spetskompetens. 5.5 Betyg i Medarbetarenkät, HME motivation, fråga 21 och 22 Upparbetar hela utrymmet, 14 personer, 400hp. (2014: 0) HME motivation: > eller = 4.2 (2014: 4,13) Fråga 21-22: medel > eller = 3.7 (2014: medel 3.6) Kommentarer: Tidigare har detta perspektiv delvis mätt externa aktiviteter som vi har svårt att påverka. Fokus kommer därför att förflyttas till intern utveckling och förnyelse. Mått som tidigare mätte arbetet med näringslivet flyttas till perspektivet medborgarnytta. Tidigare mått hämtade ur medarbetarenkäten flyttas till perspektivet attraktiv arbetsgivare. Framgångsfaktorn kring samverkan med regionen ses snarare som ett verktyg och går inte att mäta kvanitativt. Nationellt finns inga mått som kan beskriva och mäta hur väl vi lyckas med utveckling och förnyelse inom offentlig verksamhet. Försök under 2015 är att mäta antalet analyser av de jämförelser vi gör med nationella mått samt att titta på hur många C- och D-uppsatser vi gör som är knutna till vår verksamhet. Arbetet med ständiga förbättringar: Vi kan ha två mått som vi mäter och redovisar i samband med T2 och årsredovisning. Det är antal förbättringsförslag och antal genomförda för- 14

17 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning bättringar. Måltalen på övergripande nivå skulle kunna vara X antal förbättringsidéer och 50% genomförda förbättringar under ett år. För att kunna mäta förbättringsidéer och genomförda förbättringar måste vi i första hand få igång en rörelse i hela den kommunala verksamheten, bl.a. genom lean. Vi måste "öva" på att dokumentera och ta hand om förbättringsidéer. En mindre arbetsgrupp kan arbeta med att ta fram en mall för att värdera genomförda förbättringar och sprida dessa (där det är lämpligt). Om vi lyckas med det kan vi tydligare koppla vårt förbättringsarbete till att kvalitetssäkra våra processer och då kanske vi kan börja fundera över att mäta utveckling och förnyelse. HME motivation/frågor Hållbart medarbetarengagemang för motivation jämförs med riket. Frågorna 21 (mina kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt i vår verksamhet) och 22 (Jag ser goda, framtida utvecklingsmöjligheter för mig inom Örnsköldsviks kommun) jämförs med föregående års betyg på kommunen totalt. 15

18 KOMMUNSTYRELSE - Kommunledningsförvaltning Nämndsresultat Budget (löpande prisnivå, Mkr) 2015 Verksamhetens intäkter 36,1 därav driftsbidrag från staten 5,1 därav försäljn av verksamhet/entreprenader t övr 4,1 därav reavinster försäljning mark/fastigheter/skog 3,6 Verksamhetens kostnader -191,0 därav personalkostnader -99,2 därav lokalkostnader -30,8 därav tjänsteköp -2,5 därav ianspråktagna realisationsvinstmedel 0,0 därav nedskrivningar 0,0 Verksamhetens nettokostnad -154,9 Skattemedel 154,9 Nämndsresultat 0 Nämndens totala medel vid årets början - Nämndens totala medel vid årets slut - GPS - Ekonomi i balans Nämndsresultat i % av skattemedel 0,0% Budgetavvikelse i % av skattemedel - Budget per verksamhet Verksamh. Skatte- Nämnds- (löpande prisnivå, Mkr) Intäkter Kostnader nettokostn medel resultat Kommundirektör med stab 12,9-85,6-72,8 72,8 0 politisk verksamhet 0,0-15,7-15,7 15,7 0 revision 0,0-1,7-1,7 1,7 0 Tillväxtavdelning 11,6-49,6-38,0 38,0 0 mark och planering inkl fastigheter 7,4-11,7-4,3 4,3 0 Informationsavdelning 0,0-5,1-5,1 5,1 0 Personalavdelning 9,1-35,2-26,1 26,1 0 arbetsmarknadsåtgärder 3,4-16,8-13,4 13,4 0 Ekonomiavdelning 2,5-15,5-13,0 13,0 0 36,1-191,0-154,9 154,9 0 16

19 KOMMUNSTYRELSE Konsult- och serviceförvaltning Syfte Verksamhetsplanen ska innehålla i huvudsak nämndens mål/aktiviteter för att uppfylla kommunfullmäktiges mål och direktiv för nästkommande år. Nämndernas beslutade verksamhetsplaner delges sedan kommunstyrelsen. Förvaltningen ska använda GPS-styrkortets perspektiv/mått/måltal för att styra och följa upp verksamheten och återkoppla mot fastställda mål. På kommunnivå används måluppfyllelsegrad avseende kommunfullmäktiges mål och ekonomiska mål, perspektivresultat och finansiell analys för att bedöma om kommunen uppfyller lagens krav om god ekonomisk hushållning (se av KF antagen Policy för god ekonomisk hushållning). Avstämning av god ekonomisk hushållning görs i Tertialuppföljning, september samt Årsredovisning. Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt att leva i, att arbeta i och att besöka Kommunfullmäktigemål A. Örnsköldsvik ska vara en av de bästa skolkommunerna B. Örnsköldsvik ska vara en kommun som det är tryggt att åldras i. C. Örnsköldsvik ska minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. D. Örnsköldsvik ska vara en klimatsmart och hållbar kommun. E. Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun. Nämndsmål a. Minska ungdomsarbetslösheten till en lägre nivå än riket i genomsnitt (C) Framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2015 b. En väl fungerande mottagning och integration av asylsökande både före och efter beslut om uppehållstillstånd(e) Aktiviteter framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2015 c. Utifrån relevanta kommunjämförelser ska företagande i kommunen vara bättre än genomsnittet(e) Aktiviteter framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2015 d. Förbättra skollokaler och skolornas utemiljöer (A) Översyn av arbetssätt och organisation inom avdelningarna samt mot övriga förvaltningar. Tydliggöra processerna/arbetet med fastighetsunderhåll och verksamhetsanpassningar. Påbörja arbete att tillsammans med bildning ta fram en långsiktig plan för pedagogiska och hållbara utemiljöer inom förskola och skola. Upphandla och påbörja implementering av felanmälanssystem för fastigheter. Gemensam plan och arbetssätt tillsammans med fastighetsstrategen utifrån bildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan. e. Stärka landsbygdsutvecklingen (E) Aktiviteter framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan

20 KOMMUNSTYRELSE Konsult- och serviceförvaltning Nämndens övriga prioriterade aktiviteter 2015 Kontrollområden utifrån risk- och väsentlighetsanalys: Samsyn om förvaltningens uppdrag Vi använder vår gemensamma kunskap och engagemang för att leverera helhetslösningar som skapar nytta i vardagen för kärnverksamheterna. Vårt arbete ska präglas av ett gott värdskap och en god kvalitet. Måtten och målen har formulerats för att säkerställa att hela förvaltningen jobbar tillsammans mot gemensamt satta mål. Partnerskap - Service och konsult i större omfattning tillsammans med övriga förvaltningar och bolag. Vårt uppdrag är att säkerställa verksamheternas behov av lokaler och verksamhetsanknuten service med fokus på helhet, rätt kvalitet och nöjda kunder. För att lyckas med det så måste vi ha en öppen dialog och hitta långsiktiga samarbetsmodeller med övriga förvaltningar och bolag. Övriga aktiviteter Nya avdelningsövergripande tjänster. Skapa en ny gemensam IT plattform/miljö för grundskolans F-9 skolor. Verkställa och följa upp stadshusförändringarna. Det fortsatta arbetet med konkurrensprövningsprogrammet stäms av med både småföretagarpolitiska och konkurrensprövningsprogrammet. Ytterligare aktiviteter framgår av förvaltningens avdelningsplaner samt kostnämndens verksamhetsplan. 18

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Budget 2015, plan 2016-2017

Budget 2015, plan 2016-2017 Budget 2015, plan 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budget 2015, plan 2016-2017 Budget 2015 för Örnsköldsviks kommun För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik (S)+(V) 1 Vision och kommunfullmäktigemål

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Tertialuppföljning, maj 2015

Tertialuppföljning, maj 2015 Tertialuppföljning, maj 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2015 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2015 Resultatjämförelse 2015 15 Noter till resultatjämförelse 2015

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011

Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011 1 (10) med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011 (beslut av kommunfullmäktige 2010-02-08) 2 (10) VISION Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. Beslutad

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Årsredovisning 2014, Drätselkontoret 1 Köpings kommun 2 Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Året som gått: Det påbörjade arbetet med beslutsstödsystem har fortsatt genom att utveckla och förenkla för

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan för nämnd 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan för nämnd 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Innehållsförteckning 1 Mått och handlingsplaner till nämndens åtaganden... 3 1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik... 3 1.2 Utbildning...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2013-12-03 139 Dokumentnamn MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Fastställd Version 0 1 (10) Innehåll Kommunstyrelsen... 3 Mål, ekonomi och resultatplan

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Nämndernas bidrag till Kommunfullmäktiges måluppfyllnad

Nämndernas bidrag till Kommunfullmäktiges måluppfyllnad Nämndernas bidrag till Kommunfullmäktiges måluppfyllnad Bilaga Budget 2013 Kommunstyrelse ska minska. Införa och utveckla ett systematiskt arbete för hållbar utveckling Bra bemötande, tillgänglighet och

Läs mer

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund:

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund: 1 (10) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

EKONOMISTYRNINGSPOLICY

EKONOMISTYRNINGSPOLICY 1 (17) Antagen av kommunfullmäktige den 23 april 2007 60. Reviderad av förvaltningschefsgruppen den 13 juni 2013. EKONOMISTYRNINGSPOLICY Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras av kapitel 8 i Kommunallagen.

Läs mer

Tertialuppföljning, maj 2014

Tertialuppföljning, maj 2014 Tertialuppföljning, maj 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2014 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2014 Resultatjämförelse 2014 20 Noter till resultatjämförelse 2014

Läs mer

Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle

Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle Gävle kommun 2013-03-01 Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle Förord Helt Enkelt Gävle är ett samarbetsprojekt mellan kommunledningskontoret, Samhällsbyggnad Gävle, Socialtjänst Gävle och Gästrike Räddningstjänst.

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer