Verksamhetsplaner 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplaner 2015"

Transkript

1 Verksamhetsplaner 2015

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplaner 2015 Sid Verksamhetsstyrning Örnsköldsviks kommun 1 Resultatbudget Noter till Resultatbudget Investeringsbudget Totalt nämnderna 6 Verksamhetsplaner 2015 Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltning 7 Kommunstyrelse - Konsult- och serviceförvaltning 17 Samhällsbyggnadsnämnd/Kultur- och fritidsnämnd - Samhällsbyggnadsförvaltning 24 Bildningsnämnd - Bildningsförvaltning 43 Omsorgsnämnd/Humanistisk nämnd - Välfärdsförvaltning 51

3 VERKSAMHETSSTYRNING Verksamhetsstyrningen för Örnsköldsviks kommun framgår av bilden nedan och är en utgångspunkt för arbetet med verksamhetsplanerna. Det är från 2015 obligatoriskt för samtliga förvaltningar att utöver verksamhetsplan även upprätta avdelningsplaner, där bestämmer respektive förvaltningschef tidplanen för arbetet. Avdelningsplanen ska innehålla aktiviteter enligt intentionerna i verksamhetsplanen. Om det finns behov av att specificera aktiviteter på enhetsnivå är det också möjligt via aktivitetsplaner. Respektive chef/medarbetare bidrar med förslag till aktiviteter. Nedan sammanfattas den röda tråden i organisationens arbete med verksamhetsplanering samt uppföljning och utvärdering. 1

4 VERKSAMHETSSTYRNING Verksamhetsplanen innehåller i huvudsak nämndens mål/aktiviteter för att uppfylla kommunfullmäktiges mål och direktiv för nästkommande år. Förvaltningarna ska använda GPSstyrkortets perspektiv/mått/måltal för att styra och följa upp verksamheten och återkoppla mot fastställda mål. Som komplement till visionen och målen har kommunfullmäktige fastställt två mål avseende en långsiktigt hållbar ekonomi. Resultatet för kommunen ska ligga på i snitt % av skatteintäkter och statsbidrag under mandatperioden, resultatet får inte understiga 1% under något av åren. Skattefinansierade investeringar ska inte överstiga 600 Mkr under mandatperioden. På kommunnivå används måluppfyllelsegrad avseende kommunfullmäktiges mål och ekonomiska mål, perspektivresultat och finansiell analys för att bedöma om kommunen uppfyller lagens krav om god ekonomisk hushållning (se av KF antagen Policy för god ekonomisk hushållning). Avstämning av god ekonomisk hushållning görs i Tertialuppföljning, september samt Årsredovisning. Verksamhetsplanerna innehåller också en specificerad nämndsbudget. Budgetprocessen betonar nämndernas ansvar för ekonomin och det är därför av stor vikt att respektive nämnd tydligt belyser hur skattemedlen ska användas. 2

5 RESULTATBUDGET 2015 Budget (Löpande prisnivå, Mkr) 2015 Verksamhetens intäkter 577 Verksamhetens kostnader Avskrivningar -106 Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning 560 Skatteintäkter och generella statsbidrag Finansiella intäkter 101 Finansiella kostnader -101 Resultat före extraordinära poster 43 Extraordinära intäkter - Extraordinära kostnader - Årets resultat +43 Balanskravsutredning Årets resultat +43 Samtliga realisationsvinster -30 Synnerliga skäl - Årets resultat efter balanskravsjusteringar +13 Reservering av medel t. resultatutjämningsres. - Användning av medel fr. resultatutjämningsres. - Årets balanskravsresultat +13 Negativt balanskravsresultat från tidigare år 0 Summa +13 Balanskravsresultat att reglera 0 Infrias balanskravet? Ja GPS - Ekonomi i balans Årets resultat/skatteintäkter o statsbidrag 1,4% Res. e. balanskravsjust/skatteintäkter o statsbidrag 0,4% Verksamh netto/skatteintäkter o statsbidrag 98,6% 3

6 NOTER TILL RESULTATBUDGET 2015 NOT 1 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Budget (Löpande prisnivå, Mkr) 2014 Kommunstyrelsen 0 Kommunledningsförvaltning 0 Konsult- och serviceförvaltning 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 Kultur- och fritidsnämnd 0 Samhällsbyggnadsförvaltning 0 Bildningsnämnd 0 Bildningsförvaltning 0 Omsorgsnämnd 0 Humanistisk nämnd 0 Välfärdsförvaltning 0 Totalt nämnderna 0 Avgår förändrade resultatmål Pensionskostnader, inkl. löneskatt -183,9 Avskrivningar -106,2 Övrigt finansförvaltningen -10,4 Avgår internposter: Kalk kapitalkostnader 195,8 Kalk kompletteringspension 110,6 Fördelade skattemedel ,2 Verksamhetens nettokostnad ,3 NOT 2 SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG Budget (Löpande prisnivå, Mkr) 2015 Kommunalskatt 2 482,2 Slutavräkningar 8,9 Skatteintäkter 2 491,2 Inkomstutjämningsbidrag 389,0 Regleringsavgift (-), -bidrag (+) 10,0 Kommunal fastighetsavgift 103,9 Kostnadsutjämningsavgift 37,8 LSS-utjämning 14,1 Strukturbidrag 5,7 Generella statsbidrag 560,5 Skatteintäkter o statsbidrag 3 051,6 4

7 TOTALT NÄMNDERNA Investeringsbudget Projekt Budget Plan Plan (löpande prisnivå, Mkr) KS/Kommunledningsförvaltning 20,0 20,0 20,0 Mark och planering 20,0 20,0 20,0 KS/Konsult- och serviceförvaltning 100,6 157,0 146,0 Energireduceringsprojekt 5,0 5,0 2,5 Tak- och fasadrenoveringar 5,5 8,0 8,0 S3B Bredbyskolan 4,2 20,0 20,0 Vård- och omsorgsboende 'Nybygget' 32,5 70,0 49,0 Tillagningskök och matsal Själevad 11,0 11,0 Kronan 13,4 Simhall Köpmanholmen 15,5 Simhall Paradiset 0,5 15,0 15,0 Föremålsmagasin museet 2,5 Åtgärder skollokaler 1-16 år centralort 11,0 20,0 30,0 Övr investeringar konsult- och serviceförvaltn 13,0 8,0 8,0 därav välfärd 2,4 därav bildning 1,6 därav samhällsbyggnad 4,9 därav klf 1,0 därav kost 2,1 därav övrigt 1,0 Samhällsbyggnadsnämnd 40,0 35,0 35,0 Kultur- och fritidsnämnd 12,0 3,0 3,0 Byte av konstgräsmatta Skyttis 4,7 Inventarier Folkan 0,2 Övriga investeringar kultur-/fritidsnämnd 2,9 därav Klumpanslag 2,1 därav Offentlig utsmyckning 0,8 Bedömda omb. kultur-/fritidsnämnd 4,3 därav omb. Skatepark Lungviksparken 3,6 därav omb. Övr investeringar 0,7 Bildningsnämnd 4,0 4,0 4,0 Inventarier 4,0 4,0 4,0 Omsorgsnämnd 2,0 2,0 9,0 Inventarier 2,0 2,0 2,0 Inventarier Vård-/omsorgsboende 'Nybygget' 7,0 Summa varav skattefin. verksamhet Understruken text: beslutade investeringar Röd text: ej finansierade investeringar Blå text: affärsmässiga investeringar Den nivå som kommunfullmäktige låser investeringsanslag på, anslagsbindningsnivå, är i denna uppställning de rader som inte har kursiv text. Inom rader som har kursiv text kan nämnderna fritt omdisponera anslag. 5

8 TOTALT NÄMNDERNA Nämndsresultat Budget (Löpande prisnivå, Mkr) 2015 Verksamhetens intäkter 1 172,2 Verksamhetens kostnader ,4 därav personalkostnader ,2 Verksamhetens nettokostnad ,2 Skattemedel 3 014,2 Nämndsresultat 0 Nämndernas totala medel vid årets början - Nämndernas totala medel vid årets slut - GPS - Ekonomi i balans Nämndsresultat i % av skattemedel 0,0% Budgetavvikelse i % av skattemedel - Specifikation av nämnders/förvaltningars budget 2015 (Löpande prisnivå, Mkr) Intäkter Kostnader Verksamh nettokost Skattemedel Nämndsresultat Kommunstyrelsen 679,9-857,5-177,6 177,6 0 Kommunledningsförvaltning 36,1-191,0-154,9 154,9 0 Konsult- och serviceförvaltning 643,8-666,5-22,7 22,7 0 Samhällsbyggnadsnämnd 96,7-432,4-335,7 335,7 0 Kultur- och fritidsnämnd 28,3-160,2-131,9 131,9 0 Samhällsbyggnadsförvaltning 125,0-592,6-467,6 467,6 0 Bildningsnämnd 105, , , ,6 0 Bildningsförvaltning 105, , , ,6 0 Omsorgsnämnd 199, , , ,9 0 Humanistisk nämnd 62,8-296,3-233,5 233,5 0 Välfärdsförvaltning 262, , , ,4 0 Summa 1 172, , , ,2 0 6

9 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Syfte Verksamhetsplanen ska innehålla i huvudsak nämndens mål/aktiviteter för att uppfylla kommunfullmäktiges mål och direktiv för nästkommande år. Nämndernas beslutade verksamhetsplaner delges sedan kommunstyrelsen. Förvaltningen ska använda GPS-styrkortets perspektiv/mått/måltal för att styra och följa upp verksamheten och återkoppla mot fastställda mål. På kommunnivå används måluppfyllelsegrad avseende kommunfullmäktiges mål och ekonomiska mål, perspektivresultat och finansiell analys för att bedöma om kommunen uppfyller lagens krav om god ekonomisk hushållning (se av KF antagen Policy för god ekonomisk hushållning). Avstämning av god ekonomisk hushållning görs i Tertialuppföljning, september samt Årsredovisning. Vision Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt att leva i, att arbeta i och att besöka. Kommunfullmäktigemål A. Örnsköldsvik ska vara en av de bästa skolkommunerna B. Örnsköldsvik ska vara en kommun som det är tryggt att åldras i. C. Örnsköldsvik ska minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. D. Örnsköldsvik ska vara en klimatsmart och hållbar kommun. E. Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun. Ekonomiska mål Resultatet för kommunen ska ligga på i snitt 1-2% av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet i budgeten får inte understiga 1% under något av åren. Resultatet i Budget 2015 uppgår till +43 Mkr, vilket motsvarar 1,4% av skatteintäkter och statsbidrag. Därmed uppfylls kommunfullmäktiges ekonomiska mål om att resultatet ska uppgå till % av skatteintäkter och statsbidrag. Under mandatperioden ska de skattefinansierade investeringarna ligga inom ramen 600 Mkr. Investeringarna i Budget 2015 uppgår till 179 Mkr, varav 159 Mkr avser skattefinansierad verksamhet. Bedömningen i nuläget är målet uppnås. Nämndsmål a. Minska ungdomsarbetslösheten till en lägre nivå än riket i genomsnitt. (Koppling mot KF-mål C) Starta upp verksamheten gällande Lots in för eleven, LIFE. Genom att vara en central nod samordna verksamheterna mellan de olika kommunala förvaltningarna och övriga samhällets intressenter för de ungdomar som riskerar att ramla ur systemet. Arbeta fram en arbetsmodell för att följa upp elever utifrån det kommunala aktivitets ansvaret samt omvärldsbevaka området och stimulera igång projekt tillsammans med berörda aktörer. 7

10 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Öka antalet ungdomjobbsplatser till minst 100. Erbjuda feriearbete. Fortsätta arbetet med Destination Jobb och arbetsmarknadskunskap i skolan bland annat genom yrkesmässa. Öka kunskapen om arbete inom vår kommun, ta fram modell för niondeklassare att pröva våra yrken höstlovsprojekt. b. En väl fungerande mottagning och integration av asylsökande både före och efter beslut om uppehållstillstånd. (Koppling mot KF-mål E) Starta upp ett arbete att tillsammans med övriga aktörer i samhället hitta nya sätt att få ut invandrade akademiker ut i arbetslivet. Framtagande av webbutbildning inom mångfaldsfrågor och utbildning av alla anställda och förtroendevalda. För asylprojektet finns 2,5 Mkr avsatt för 2015, vilket är en ökning med 1,0 Mkr jämfört med Kommundirektören förfogar medel för att kunna hantera upp till 1000 asylplatser i kommunen enligt beslut i kommunstyrelsen i december c. Utifrån relevanta kommunjämförelser ska företagandet i kommunen vara bättre än genomsnittet. (Koppling mot KF-mål E) Skapa en samordnad infrastruktur för företagande och innovationer. Regional och lokal inkubatormiljö i samarbete med Åkroken, Uminova samt övriga aktörer. Stärka arbetet med företagsklimatet genom följande fokusområden. - Företagsservice - Upphandling och konkurrensutsättning - Dialogmöten - Marknadsföring Revidera det småföretagspolitiska programmet. d. Förbättra skollokaler och skolornas utemiljöer. (Koppling mot KF-mål A) Aktiviteter framgår av konsult- och serviceförvaltningens verksamhetsplan 2015 e. Stärka landsbygdsutvecklingen (Koppling mot KF-mål E) Aktiviteter som stärker företagande och entreprenörsskap på landsbygd. Skapa utvecklingsnoder inom ramen för utvecklingsprojektet Bygd & Stad i balans, Bygdsam. Bredbandsutbyggnad: Två viktiga mål som satts upp i den nationella bredbandstillgången, vilka även är kommunens mål, är att: År 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Under perioden anslår Kommunen totalt 7,5 mkr och Övik Energi 25 mkr till utbyggnad av ortssammanbindande nät och därefter ansvarar byanäten, som bildats och är under bildande, för fibernät enl byanätssamverkansmodellen. Ambitionen är att under 2015 har KLF medverkat till att 4 byanät byggts enligt byanätssamverkansmodellen. Under 2015 medverkar KLF även i bildandet av ytterligare fiberföreningar för fortsatt arbete med de övergripande målen. 8

11 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Nämndens övriga prioriterade aktiviteter 2015 Kontrollområden utifrån risk- och väsentlighetsanalys: o Kompetensförsörjning Vi går in i en period där vi under de närmast åren kommer uppleva en situation där fler lämnar arbetsmarknaden än tillträder. Två avgörande utmaningar behöver hanteras; Hur förbereder vi de som är på väg in på arbetsmarknaden så att de kompetensmässigt motsvarar behoven? Och, eftersom de som är på väg in på arbetsmarknaden inte räcker i antal, var hittar vi de som saknas? Den risk som bedöms föreligga är att arbetsgivare får svårt att hitta kompetens och individer svårt att komma in på arbetsmarknaden. o o Fastighetsstrategiskt arbete För att uppnå intentionen i fastighetsstrategin krävs ett engagemang och åtagande från alla förvaltningar. Om förvaltningarna inte lyckas ta fram en lokalförsörjningsplan blir inte den kommunomslutande lokalförsörjningsplanen komplett, vilket i sin tur leder till en suboptimering av kommunens resurser. Bredbandsutbyggnad landsbygden, fiberföreningarna Den genomförda risk- väsentlighetsanalysen visar på följande risker: -att byanäten ej får tillräckligt antal medlemmar och -att byanäten ej beviljas statliga bidrag enligt landsbygdsprogrammet och ej kan finansiera sin del enligt byanätssamverkansmodellen Det fortsatta utvecklingsarbetet. Under året intensifieras processen med att ta nytt avstamp efter Världsklass Initialt startar en process med ett platsvarumärkesarbete för Örnsköldsvik vilket kommer att fungera som en portal vidare. En genomlysning görs av kommunens samlade styrdokument för en bedömning av hur de stöder och är styrande i förvaltningarnas arbete. Uppföljning av Miljö och Energistrategi ska genomföras och revidering ska ske. Vidta åtgärder för att minska semesterlöneskulden: Information ut till chefer om vikten av att följa upp och planera för uttag av semester. Uppföljning av åtgärd växla semsterlönetillägg mot extrasemesterdagar. Att tillsammans med Övikshem studera hur behovet av trygghetsbostäder och tillgängliga bostäder för äldre i hela kommunen ska kunna tillgodoses. Den kommunala upphandlingen ska mera aktivt användas för att möjliggöra för mindre lokala producenter och leverantörer att lämna anbud som uppfyller tydliga krav på bra arbets- och miljövillkor och insatser för studerande och arbetslösa. Att samordna kommunens deltagande i Trafikverkets lokaliseringsutredning av Åsbergstunneln. Samt följa upp pågående utredning om godsterminalen i Arnäsvall och planera eventuellt fortsatt arbete. 9

12 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Att fortsätta utveckla arbetsmarknadsregionen Umeå/Örnsköldsvik med särskilt fokus på kompetensförsörjningsfrågor i regionen. Att följa upp nuvarande forskningsprojekt och utveckla den interna kompetensutvecklingen genom kunskapsnod Örnsköldsvik. Att stärka det strategiska arbetet med attraktivitet och öppenhet, med särskilt fokus på HBTQ-frågor. Som en del i detta HBT-certifieras personalavdelningen och delar av tillväxavdelningen. En utredning ska påbörjas för att utreda möjligheterna att införa förkortad arbetstid vid vissa arbetsenheter eller verksamheter inom äldreomsorgen. I samarbete med Umeåregionen genom gemensam upphandling av löne och HRsystem. Revidering av hela personalideén. Att fortsätta arbetet med arbetsgivarvarumärket genom ett flertal aktiviteter Ytterligare aktiviteter inom förvaltningen framgår av förvaltningens avdelningsplaner/aktivitetsplaner. GPS Nämndens/förvaltningens styrkort 10

13 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Perspektiv 1. Medborgarnytta Framgångsfaktorer: Delaktiga medborgare Nöjda medborgare Tillgänglig kommun Mått Måltal Nöjd-Inflytande-Index, SCB Förbättring jmf m 2014 (2013/2014: Plats 66 av 119 kn, Index: Övik 39 - riket 40) 1.2 Information till alla, SKL Bibehålla resultat (2014: Övik medel 85, riket medel 78) 1.3 Nöjd-Medborgar-Index, SCB Förbättra jmf m 2014 (2013/2014: Plats 85 av 119 kn, Index: Övik52 riket 54) 1.4 Insikt SKL, Näringslivsranking Svenskt näringsliv (c) Insikt: Förbättring jmf m 2013 (2013: rank 120 av 189 kn, index Övik 66 riket 67) Näringslivsranking: Förbättring jmf m Plats 50 av de påverkningsbara delarna och plats 100 gällande statistik och omvärld. (2014: rank 126 av 290 kommuner) 1.5 KKiK frågor om tillgänglighet, SKL Bibehålla resultat jmf m 2013 (2013: medel Övik 61 riket 51) se kommentar! 1.6 Ungdomsarbetslösheten, öppet arb.lösa som andel av bef år, SCB (a) Lägre nivå än riket i genomsnitt betyg 3=rikssnitt, ( , riket 3,4% och övik 5,0%, motsvarar 229 personer) Kommentarer: NII Nöjd-Inflytande-Index, Vad tycker medborgarna i Örnsköldsviks kommun om inflytandet i kommunen? Genomförs varje år (SCB). Information till alla -årlig granskning av kommunernas webb-information till medborgarna i syfte att stödja ett förbättringsarbete. SKL mäter 10 områden, medel 2014 på dessa områden var 85 för Örnsköldsviks del. Max 100 och medel för riket 78. NMI -Vad tycker medborgarna i Örnsköldsviks kommun om kommunens verksamheter? Genomförs varje år (SCB). Betygsindex under 40 klassas som inte godkänt. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd. Insikt -en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. (SKL) Ranking av 189 kommuner samt Nöjd-Kund-Index. NR Näringslivsranking, ranking av det lokala företagsklimatet uppbyggd av resultatet från en företagarenkät och officiell statistik. (Svenskt Näringsliv). Ranking av totalt 290 kommuner. KKiK fråga 1-8 Frågor om tillgängligheten vid kontakt med kommunen. Ett arbete med att vikta resultat och hitta ett medelvärde bör göras under Resultat för mätningen 2014 klar januari

14 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Effektiv verksamhet Framgångsfaktorer: - Effektiv verksamhet (kostnad jf. resultat) - Utveckling av verksamhets- och kvalitetsprocesser Mått Måltal KKiK frågor om effektiv verksamhet, SKL Bibehålla resultat jmf m 2013 (2013: medel Övik 61 riket 51) se kommentar! 2.2 Medborgarförslag handläggningstid 7 mån (betyg 3) (inga tidigare mått) 2.3 E-tjänster som genererar en effektiv verksamhet (nyttokalkyl) Genomsnittlig tidsvinst per E-tjänst ska vara 60% (betyg 4) (inga tidigare mått) Kommentarer: KKiK frågor om effektiv verksamhet. Ett arbete med att vikta resultat och hitta ett medelvärde bör göras under Resultat för mätningen 2014 klar januari Medborgarförslag: den genomsnittliga handläggningstiden på de medborgrarförslag som blivit besvarade under det akutella året. Betygskala: 5) mindre än 5 mån 4) 5-6 mån 3) 7-10 mån 2) mån 1) mer än 12 mån. E-tjänster -ex. om nyttokalkylen visar på att e-tjänsten kommer att spara in 40% tid, ger detta ett betyg. E-tjänster kräver processkartläggning. 3. Attraktiv arbetsgivare Mått Måltal Sjukfrånvaro i % av överenskommen arbetstid 5 % (2014: 6,1%) 3.2 Andel tillsvidareanställda med heltid 72% (2014: 68,6%) 3.3 Andel kvinnor - män 80% - 20% (2014: 83% -17%) 3.4 Andel utlandsfödda > eller = kommunen som ort, 6,6% (2014: 6,8%) 3.5 HME Motivation > eller = 4,2 (2014: 4,1) 3.6 HME Ledning > eller = 4,1 (2014: 4,0) 3.7 HME Styrning > eller = 4,3 (2014: 4,1) 12

15 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Kommentarer egna förvaltningens inriktning: -Sjukfrånvaro måltal 2.5 %, prognos % -Andel tillsvidareanställda med heltid bibehålls till 94 % -Öka andelen män måltal 33 %, 68 % kvinnor, 32 % män Öka andelen utlandsfödda Måltal 5.5 % % Kommunen i stort 6.8 % Öka HME styrning till Ekonomi i balans Framgångsfaktorer: - Positivt resultat - Strategiska investeringar - God ekonomistyrning Mått Måltal Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag, (1,5% = betyg 3) 4.2 Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag (98,5% = betyg 3) 4.3 Budgetavvikelse i % av skatteintäkter och statsbidrag (1% = betyg 3) 4.4 Skattefinansierade investeringar i % av avskrivningar+resultat 1% (37,5% = betyg 3) 4.5 Ekonomisk styrka jämfört med övriga kommuner (placering 145 = betyg 3) % (koppling Kf:s ekonomimål avseende resultat) (2014: 2,8%) =< 98,5% (2014: 98,2%) < 1% (2014: 1,4%) =< 100% (koppling Kf:s ekonomimål avseende investeringsnivå) (2014: 64%) På övre halvan av rikets kommuner (2013: placering 143 av 290) Kommentarer: Kommunfullmäktiges ekonomiska mål avseende resultatnivå och investeringsnivå finns angivna i budgeten och följs upp kontinuerligt under budgetåret. De ekonomiska måtten ovan ska spegla perspektivets framgångsfaktorer på kommunnivå. Ekonomisk styrka jämfört med andra kommuner uppdateras varje höst då SCB har sammanställt uppgifter avseende ekonomiska nyckeltal för samtliga kommuner. Kommentarer egna förvaltningen: Ekonomiskt ska kommunledningsförvaltningen minst uppnå budgeterat resultat för Detta ska ske genom en god ekonomistyrning där åtgärder ska vidtas om negativt resultat prognostiseras. Budgeterat nämndsresultat uppgår till 0 Mkr. Skattemedlen uppgår till 154,9 Mkr Prognostiserade och slutliga resultat för 2015 ställs i förhållande till totala intäkterna (skattemedel+verksamhetens intäkter) för att mäta resultatet och avvikelsen i %. För kommunledningsförvaltningen är uppdraget att investeringar avseende fastigheter, bebyggd och obebyggd, mark och exploatering över tiden inte ska överstiga de reavinster som 13

16 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning görs avseende försäljningar. Investeringsbudgeten uppgår till 20 Mkr och avser mark och planering. Avvikelsen för prognostiserade och slutliga investeringar för 2015 ställs i förhållande till totala investeringsbudgeten, dvs 20 Mkr, för att mäta avvikelsen i %. 5. Utveckling och förnyelse Framgångsfaktorer: - Omvärldsbevakning och tillgodogörande av kunskap (benchmarking and adoption of best practices) - Verksamhetutvecklingsprojekt och tjänsteinnovation - Verksamhetsutveckling kopplat till högskola/universitet - Medarbetarengagemang, motivation och styrning Mått Måltal Antal jämförelsemätningar som analyseras och genererar verksamhetsutvecklingsprojekt. (antal analyser presenterade på ornskoldsvik.se) 20% av totala antalet mätningar i kommunen. (inga tidigare mätningar) 5.2 Antal förbättringsförslag och antal genomförda förbättringar. 500 förbättringsförslag (inga tidigare mätningar) 5.3 Verksamhetsnära C- och D-uppsatser 2 st på KLF under 2015 (2014: 2 på KLF + 5 forskningsprojekt i kommunen ) 5.4 Antal medarbetare som tar studiestöd via kunskapsnod i syfte att höja spetskompetens. 5.5 Betyg i Medarbetarenkät, HME motivation, fråga 21 och 22 Upparbetar hela utrymmet, 14 personer, 400hp. (2014: 0) HME motivation: > eller = 4.2 (2014: 4,13) Fråga 21-22: medel > eller = 3.7 (2014: medel 3.6) Kommentarer: Tidigare har detta perspektiv delvis mätt externa aktiviteter som vi har svårt att påverka. Fokus kommer därför att förflyttas till intern utveckling och förnyelse. Mått som tidigare mätte arbetet med näringslivet flyttas till perspektivet medborgarnytta. Tidigare mått hämtade ur medarbetarenkäten flyttas till perspektivet attraktiv arbetsgivare. Framgångsfaktorn kring samverkan med regionen ses snarare som ett verktyg och går inte att mäta kvanitativt. Nationellt finns inga mått som kan beskriva och mäta hur väl vi lyckas med utveckling och förnyelse inom offentlig verksamhet. Försök under 2015 är att mäta antalet analyser av de jämförelser vi gör med nationella mått samt att titta på hur många C- och D-uppsatser vi gör som är knutna till vår verksamhet. Arbetet med ständiga förbättringar: Vi kan ha två mått som vi mäter och redovisar i samband med T2 och årsredovisning. Det är antal förbättringsförslag och antal genomförda för- 14

17 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning bättringar. Måltalen på övergripande nivå skulle kunna vara X antal förbättringsidéer och 50% genomförda förbättringar under ett år. För att kunna mäta förbättringsidéer och genomförda förbättringar måste vi i första hand få igång en rörelse i hela den kommunala verksamheten, bl.a. genom lean. Vi måste "öva" på att dokumentera och ta hand om förbättringsidéer. En mindre arbetsgrupp kan arbeta med att ta fram en mall för att värdera genomförda förbättringar och sprida dessa (där det är lämpligt). Om vi lyckas med det kan vi tydligare koppla vårt förbättringsarbete till att kvalitetssäkra våra processer och då kanske vi kan börja fundera över att mäta utveckling och förnyelse. HME motivation/frågor Hållbart medarbetarengagemang för motivation jämförs med riket. Frågorna 21 (mina kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt i vår verksamhet) och 22 (Jag ser goda, framtida utvecklingsmöjligheter för mig inom Örnsköldsviks kommun) jämförs med föregående års betyg på kommunen totalt. 15

18 KOMMUNSTYRELSE - Kommunledningsförvaltning Nämndsresultat Budget (löpande prisnivå, Mkr) 2015 Verksamhetens intäkter 36,1 därav driftsbidrag från staten 5,1 därav försäljn av verksamhet/entreprenader t övr 4,1 därav reavinster försäljning mark/fastigheter/skog 3,6 Verksamhetens kostnader -191,0 därav personalkostnader -99,2 därav lokalkostnader -30,8 därav tjänsteköp -2,5 därav ianspråktagna realisationsvinstmedel 0,0 därav nedskrivningar 0,0 Verksamhetens nettokostnad -154,9 Skattemedel 154,9 Nämndsresultat 0 Nämndens totala medel vid årets början - Nämndens totala medel vid årets slut - GPS - Ekonomi i balans Nämndsresultat i % av skattemedel 0,0% Budgetavvikelse i % av skattemedel - Budget per verksamhet Verksamh. Skatte- Nämnds- (löpande prisnivå, Mkr) Intäkter Kostnader nettokostn medel resultat Kommundirektör med stab 12,9-85,6-72,8 72,8 0 politisk verksamhet 0,0-15,7-15,7 15,7 0 revision 0,0-1,7-1,7 1,7 0 Tillväxtavdelning 11,6-49,6-38,0 38,0 0 mark och planering inkl fastigheter 7,4-11,7-4,3 4,3 0 Informationsavdelning 0,0-5,1-5,1 5,1 0 Personalavdelning 9,1-35,2-26,1 26,1 0 arbetsmarknadsåtgärder 3,4-16,8-13,4 13,4 0 Ekonomiavdelning 2,5-15,5-13,0 13,0 0 36,1-191,0-154,9 154,9 0 16

19 KOMMUNSTYRELSE Konsult- och serviceförvaltning Syfte Verksamhetsplanen ska innehålla i huvudsak nämndens mål/aktiviteter för att uppfylla kommunfullmäktiges mål och direktiv för nästkommande år. Nämndernas beslutade verksamhetsplaner delges sedan kommunstyrelsen. Förvaltningen ska använda GPS-styrkortets perspektiv/mått/måltal för att styra och följa upp verksamheten och återkoppla mot fastställda mål. På kommunnivå används måluppfyllelsegrad avseende kommunfullmäktiges mål och ekonomiska mål, perspektivresultat och finansiell analys för att bedöma om kommunen uppfyller lagens krav om god ekonomisk hushållning (se av KF antagen Policy för god ekonomisk hushållning). Avstämning av god ekonomisk hushållning görs i Tertialuppföljning, september samt Årsredovisning. Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt att leva i, att arbeta i och att besöka Kommunfullmäktigemål A. Örnsköldsvik ska vara en av de bästa skolkommunerna B. Örnsköldsvik ska vara en kommun som det är tryggt att åldras i. C. Örnsköldsvik ska minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. D. Örnsköldsvik ska vara en klimatsmart och hållbar kommun. E. Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun. Nämndsmål a. Minska ungdomsarbetslösheten till en lägre nivå än riket i genomsnitt (C) Framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2015 b. En väl fungerande mottagning och integration av asylsökande både före och efter beslut om uppehållstillstånd(e) Aktiviteter framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2015 c. Utifrån relevanta kommunjämförelser ska företagande i kommunen vara bättre än genomsnittet(e) Aktiviteter framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2015 d. Förbättra skollokaler och skolornas utemiljöer (A) Översyn av arbetssätt och organisation inom avdelningarna samt mot övriga förvaltningar. Tydliggöra processerna/arbetet med fastighetsunderhåll och verksamhetsanpassningar. Påbörja arbete att tillsammans med bildning ta fram en långsiktig plan för pedagogiska och hållbara utemiljöer inom förskola och skola. Upphandla och påbörja implementering av felanmälanssystem för fastigheter. Gemensam plan och arbetssätt tillsammans med fastighetsstrategen utifrån bildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan. e. Stärka landsbygdsutvecklingen (E) Aktiviteter framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan

20 KOMMUNSTYRELSE Konsult- och serviceförvaltning Nämndens övriga prioriterade aktiviteter 2015 Kontrollområden utifrån risk- och väsentlighetsanalys: Samsyn om förvaltningens uppdrag Vi använder vår gemensamma kunskap och engagemang för att leverera helhetslösningar som skapar nytta i vardagen för kärnverksamheterna. Vårt arbete ska präglas av ett gott värdskap och en god kvalitet. Måtten och målen har formulerats för att säkerställa att hela förvaltningen jobbar tillsammans mot gemensamt satta mål. Partnerskap - Service och konsult i större omfattning tillsammans med övriga förvaltningar och bolag. Vårt uppdrag är att säkerställa verksamheternas behov av lokaler och verksamhetsanknuten service med fokus på helhet, rätt kvalitet och nöjda kunder. För att lyckas med det så måste vi ha en öppen dialog och hitta långsiktiga samarbetsmodeller med övriga förvaltningar och bolag. Övriga aktiviteter Nya avdelningsövergripande tjänster. Skapa en ny gemensam IT plattform/miljö för grundskolans F-9 skolor. Verkställa och följa upp stadshusförändringarna. Det fortsatta arbetet med konkurrensprövningsprogrammet stäms av med både småföretagarpolitiska och konkurrensprövningsprogrammet. Ytterligare aktiviteter framgår av förvaltningens avdelningsplaner samt kostnämndens verksamhetsplan. 18

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Verksamhetsplaner 2016

Verksamhetsplaner 2016 Verksamhetsplaner 2016 Inledning Verksamhetsstyrning Örnsköldsviks kommun... 3 Kommunfullmäktigemål med tillhörande nämndmål... 6 Perspektiv... 9 Ekonomiska mål... 10 Resultatbudget 2016... 11 Noter till

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet Innehåll Verksamhetsplan 2015 Stadskansliet 1 Innehåll Köpings kommun Rapporten skriven av: Kajsa Landström Antagen av: Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplaner 2014

Verksamhetsplaner 2014 Verksamhetsplaner 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplaner 2014 Sid Resultatbudget 2014 1 Noter till Resultatbudget 2014 2 Investeringsbudget 2014-2016 3 Totalt nämnderna 4 Verksamhetsplaner 2014 Kommunstyrelse

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

Utbildningsstrategi. Antagen av Bildningsnämnden Dokumentnamn: Utbildningsstrategi

Utbildningsstrategi. Antagen av Bildningsnämnden Dokumentnamn: Utbildningsstrategi Datum Utbildningsstrategi Antagen av Bildningsnämnden 2016 Antagen av: Bildningsnämnden Dokumentägare: Förvaltningschef Bildningsförvaltning Ersätter dokument: Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 Dokumentnamn:

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

BUNS STYRKORT

BUNS STYRKORT Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-10-08 BUNS STYRKORT 2009 2010 FÖRSLAG Vid sammanställningen på Lövsta var det följande områden som fick flest markeringar. Vi har försökt

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Budget 2015, plan 2016-2017

Budget 2015, plan 2016-2017 Budget 2015, plan 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budget 2015, plan 2016-2017 Budget 2015 för Örnsköldsviks kommun För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik (S)+(V) 1 Vision och kommunfullmäktigemål

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkort... 3 Verksamhetsidé... 3 Mål, mätetal och målvärden... 3 Nämndens strategier till målen... 4 Kommentar till

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Målarbete för mandatperioden

Målarbete för mandatperioden Målarbete för mandatperioden 2015-2018 Vårt uppdrag vårt ansvar Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål KVALITET grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Inriktningar effektmål 2016

Inriktningar effektmål 2016 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2016 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun POLITISKA RIKTLINJER för styrmodellen i Norrköpings kommun... 10 januari 2011 Politiska riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun Beslutade av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer