ÅRSREDOVISNING 2012 Kommunstyrelse Ledning o Utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012 Kommunstyrelse Ledning o Utveckling"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelse Ledning o Utveckling En av de fem vågbrytarna vid Ystads Sandskog

2 Innehållsförteckning Årets verksamhet 1 Måluppfyllelse 2 Årets ekonomiska resultat 4 Årets investeringar 7 Verksamhetsmått 8 Förvaltningens personal 9 Framtiden 10 Verksamhetsberättelser 11

3 Årets verksamhet Ledning och styrning Nybyggnation av fritidsanläggning som ersättning till Österportshallen och badhuset har påbörjats under hösten. En ny lokal ordningsstadga för Ystads kommun har antagits. Med en modernisering och en distinktare utformning av bestämmelser och kartor uppnås en ökad tydlighet för kommuninvånarna. Införandet av nytt dokument- och ärendehanteringssystem, Evolution, har påbörjats i syfte att stödja kommunens utveckling till en modern e-förvaltning. Systemet ska möjliggöra en komplett elektronisk nämndadministration samt skapa förutsättningar för införande av medborgar- och politikerportal samt möjliggöra koppling till e-tjänster och e-arkiv. Kallelser och handlingar till kommunstyrelsens politiker distribueras med början via läsplattor. Näringsliv och information Ystad Sweden Jazz Festival genomfördes för tredje året och har på rekordtid blivit en av de i internationell media mest uppmärksammade jazzfestivalerna. företag med sammanlagt 650 anställda som har behov av kompetensutvecklingsinsatser för att växa. Turism Kommunfullmäktige i Ystad har beslutat att tillsammans med Simrishamns kommun och Destination Ystad Österlen Ekonomiska Förening bilda Destination Ystad Österlen AB och att upphandla turismverksamheten. Arbetsmarknad Under året har frågan om hur kommunen ska arbeta med arbetsmarknadsfrågor diskuterats. Som en följd av genomförd utredning flyttas arbetsmarknadseneheten, vilken varit placerad på Ledning o Utveckling sedan 2011, till Kultur och Utbildning med placering på Forum Ystad. Miljö Miljöavdelningen har deltagit i samordnandet av projekt Skånestrand, vilket är ett samarbete mellan SGU, Länsstyrelsen i Skåne Län samt samtliga skånska kustkommuner. Projektet syftar till att göra en noggrann kartering av topografin under vattenytan, geologin och i viss mån även marinbiologin längs Skånes kust samt till att åskådliggöra erosionspotentialen inom olika områden längs kusten. Arbetet med att ta fram en ny tillståndsansökan enligt miljöbalken för storskalig strandfodring och sanduttag vid Sandhammar bank pågår. Ett nytt naturvårdsprogram för Ystads kommun har antagits. Detta är ett viktigt underlag i det kommunala planarbetet. Gemensam administration Den interna kontrollen har inriktats på att följa upp de av kommunfullmäktige fastställda målen. Viktiga processer som följs upp är bland annat upphandling, kustskydd, kompetensförsörjning, granskning av leverantörer, processverktyg för dokumentoch ärendehantering samt att visions- och värdegrundsarbetet fullföljs. Quincy Jones Tillväxtskolan i samverkan med Sparbanken Syd, Simrishamns och Tomelilla kommuner är fortsatt ett av kommunens viktigaste och mest framgångsrika projekt för att skapa tillväxt, nya arbetstillfällen och ett unikt nätverk i Ystad Österlen. Den samlar ett 50-tal Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare i Ystads och Sjöbo kommun. Tillsynen utövas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. Myndigheten informerar även om sin verksamhet på boenden och i personalgrupper. 1

4 Måluppfyllelse Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande kommun för boende, företagande och besök - Ystad är en företagsvänlig kommun - Bostadsbyggandet håller en hög takt - Framkomligheten inom kommunen samt till och från kommunen är mycket god - De som bor, besöker och verkar i Ystad upplever ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv - Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verksamheten - Ystad är ett attraktivt turistmål - Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund Analys Ett projekt för samordnad varudistribution pågår, vilket bland annat ska underlätta för lokala mindre företag att lämna anbud vid upphandlingar. Intresset för regionen som filmdestination är fortsatt högt med nya BBC Wallanderinspelningar. Inom Sösk görs en satsning på infrastrukturfrågor i syfte att få högre andel av investeringar i infrastruktur till sydöstra Skåne. Samarbetet inom turism i Ystad och Österlen (Ystad och Simrishamn) med gemensamt marknadsföringsmaterial och webbplats har stärkt destinationen för besökarna. Arbetet med att bilda ett destinationsbolag fortsätter. Kommunen ligger på plats 105, mot 118 i förra mätningen, i Svenskt näringslivs rankning. Kommunens befolkningsökning var 0,5 %, önskvärt är en ökning med 1 % per år. Målet är delvis uppfyllt. Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans - Effektivitet och fokus på kärnverksamheter - Skatten är oförändrad - Ekonomin är i balans Analys Ledning o Utveckling redovisar ett överskott med 6,3 mkr, exkl kommunalförbund, vilket bidrar till att kommunens resultat blev ett överskott och att ekonomin är i balans. Under 2011 har ekonomiavdelningen utvecklat utdataverktyget QlikView genom att verksamhetssystem för Barn o Utbildning och Social Omsorg integrerats med ekonomi- och personaldata. Systemet QlikView har cirka 160 användare, bestående av i huvudsak budgetansvariga chefer. Utbildning pågår efter systemuppgraderingen som gjordes i våras. Målet är helt uppfyllt. Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv - Utveckla och värna om en hållbar miljö är en naturlig del av verksamheten Analys Inrättande av en miljöenhet innebär satsning på kommunens arbete med strategiska miljöfrågor. Miljöutskott finns från och med 2011, med uppgift att driva och utveckla miljöarbetet i samverkan med nämnder och förvaltningar. Relevanta miljökrav ställs i upphandlingar. I till exempel bilupphandlingen finns det långtgående krav på utsläppsnivåer, och projektet för samordnad varudistribution förväntas ge positiva miljöeffekter. I projektet klimatsmart vardag har fem Ystadfamiljer deltagit. Syftet är att få deltagarna att ta fler miljömedvetna och klimatsmarta mål. Målet är delvis uppfyllt. 2

5 I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande - Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald - Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet präglar omsorgen - Ystads förskolor och skolor ger mycket god kunskap och utveckling in en trygg miljö Analys Kommunen har infört nytt dokument- och ärendehanteringssystem med avsikt att därefter införa e- tjänster för ökad service till medborgarna. Målet är delvis uppfyllt. Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv arbetsgivare - Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 % - Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen - Ystads kommuns medarbetare har rätt kompetens Analys Frisknärvaron har under hela året överstigit 97 %. Under 2011 har en kommunövergripande medarbetarundersökning genomförts, vilken kan jämföras med motsvarande undersökning Förvaltningens positiva tendenser kan vara en av förklaringarna till den bibehållna goda frisknärvaron. Medarbetarundersökningen sammanfattas i ett Nöjd Medarbetar Index (NMI) i en skala 1-5. Ledning o Utveckling har förbättrat sitt NMI med 0,2 jämfört med 2009 och det uppgår 2011 till 3,8. De största förändringarna har skett i underfaktorerna ledarskap och nöjdhet. Hur medarbetarna upplever ledarskapet har markant förbättrats från 3,2 till 3,5 på NMI-skalan. Likaså har värdet för hur nöjd man är med sin arbetssituation ökat från 3,3 till 3,8. Merparten av medarbetarna har individuella utvecklinsplaner och dessa följs upp och revideras i samband med utvecklings- och lönesamtalen. Detta sker årligen i samband med löneöversynen. De individuella utvecklingsplanerna ingår som en del av faktorn utveckling i medarbetarundersökningen och denna har ökat från 3,7 till 3,8. Introduktionsbroschyr för nyanställda är under bearbetning. Målet är i hög grad uppfyllt. 3

6 Årets ekonomiska resultat Totalt redovisar förvaltningen (exklusive kommunalförbund och överförmyndarverksamhet) ett överskott med 6,3 mkr. Prognosen för indikerade på ett överskott med 3,0 mkr. Förändring från prognosen till resultatet beror bland annat på att resultatet för Arbetsmarknad blev bättre än förväntat och att strandskydd/övergripande miljöarbete inte behövt ta i anspråk samtliga budgeterade medel på grund av att vikarier inte tillsatts vid tjänstledighet. Akuta åtgärder för underhåll av kustskyddet har inte behövt göras i större omfattning under året. Överskottet finns till största delen inom gemensam administration och beror på utöver strandskydd, övergripande miljöfrågor och Arbetsmarknad på nya uppdrag till gymnasieförbundet, lägre kostnader för televäxeln, projekt som inte är påbörjade/avslutade, vakanser som inte är återbesatta, föräldraledigheter samt att semesterlöneskulden minskat. Överskott redovisas för kommunalförbunden med sammanlagt 1,6 mkr. Gymnasieverksamheten redovisar ett överskott på 2,4 mkr och miljöbundet redovisar ett överskott på 0,1 mkr, vilket beror på att avgifterna blivit lägre än budgeterat. Räddningsverksamheten redovisar ett underskott på 0,9 mkr och det beror på att avgiften blivit högre än budgeterat. Överförmyndarnämndens resultat för visar ett överskott med 0,2 mkr mot budget. Överskottet beror på minskade kostnader för ställföreträdare. Investering i kustskyddsåtgärder överskrids med 1,5 mkr. I en dom 1993 meddelades Ystad kommun tillstånd att uppföra fem friliggande vågbrytare vid Ystads Sandskog. Villkor i domen är att om de fem vågbrytarna påbörjas, så ska det vara fullbordat senast inom fem år från arbetets början. De första tre vågbrytarna uppfördes Vintern 2011/ uppfördes de två kvarvarande vågbrytarna. Det var inte möjligt att bygga de två sista vågbrytarna på samma sätt som de tre första, med hjälp av pråm. Byggnationen utfördes från land, vilket medförde en ökad kostnad med cirka 1,5 mkr, totalt 4,6 mkr. För att täcka underskottet önskar miljöenheten använda investeringsmedel som tilldelats i plan Driftredovisning, mkr Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Politisk verksamhet -7,6-7,1-0,5 Omvärld -1,8-1,8 - Marknad -10,4-9,8-0,6 Gemensam administration -38,0-45,4 7,4 Summa LoU -57,8-64,1 6,3 Kommunalförbund -128,7-130,3 1,6 Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd -2,0-2,2 0,2 Summa -188,5-196,6 8,1 Investeringsredovisning, mkr Projekt Utfall Budget Avvikelse Ekonomi- och fakturahanteringssystem - -1,0 1,0 Ospecificerat markköp - -10,0 10,0 Kustskyddsåtgärder exkl sandutläggning -3,1-1,6-1,5 Dokument- och ärendehanteringssystem -0,3-0,3 - Läsplattor -0,8-0,9 0,1 Gamla Rådhuset - -1,4 1,4 Summa -4,2-15,2 11,0 4

7 Politisk verksamhet Verksamhet Utfall Budget Avvikelse budget Kommunstyrelse -4,5-4,2-0,3 Kommunfullmäktige -2,3-2,1-0,2 Kommunalt Partistöd -0,8-0,8 - Summa -7,6-7,1-0,5 Politisk verksamhet redovisar underskott med 0,5 mkr mot budget. Detta beror på högre kostnader än budgeterat avseende arvode. Omvärld Verksamhet Utfall Budget Avvikelse budget SÖSK -0,3-0,3 - Avgift Kommunförbund -1,4-1,4 - Summa -1,8-1,8 - Omvärld redovisar ett nollresultat mot budget. Marknad Verksamhet Utfall Budget Avvikelse budget Information -1,3-1,1-0,2 Näringslivsnätverk -0,3-0,3 - Näringslivsfrågor -1,8-1,2-0,6 Marknadsföring -1,2-1,2 - Turistbyrå -3,7-3,4-0,3 Film i Skåne -1,1-1,1 - Besökscentrum Film -1,0-1,0 - Filmfond - -0,5 0,5 Summa -10,4-9,8-0,6 Marknad redovisar underskott med 0,6 mkr mot budget. Detta beror till största delen på högre lönekostnad än budgeterat. 5

8 Gemensam administration Verksamhet Utfall Budget Avvikelse budget Ekonomi -9,0-10,8 1,8 Kansli -4,6-5,7 1,1 Personal -3,3-3,9 0,6 Stab -21,1-25,0 3,9 Summa -38,0-45,4 7,4 Gemensam administration redovisar överskott med 7,4 mkr mot budget. Ekonomiavdelningen redovisar överskott med 1,8 mkr mot budget. Detta beror på lägre personalkostnader på grund av föräldraledigheter och vakans som inte är återbesatta samt nya uppdrag till gymnasieförbundet. Kansliavdelningen redovisar överskott med 1,1 mkr mot budget. Detta beror på lägre personalkostnader bland annat på grund av föräldraledighet samt lägre kostnader än budgeterat för televäxeln. Personalavdelningen redovisar överskott med 0,6 mkr mot budget. Detta beror till största delen på att medel för projekt inte blivit utnyttjade. Staben redovisar överskott med 3,9 mkr mot budget. Detta beror delvis på att Arbetsmarknads resultat blev bättre än förväntat och att strandskydd/övergripande miljöarbete inte behövt ta i anspråk samtliga budgeterade medel på grund av att vikarier inte tillsatts vid tjänstledighet. Akuta åtgärder för underhåll av kustskyddet har inte behövt göras i större omfattning under året. Det beror också på att medel för projekt inte blivit utnyttjade, lägre personalkostnader på grund av föräldraledigheter, vakans som inte är återbesatt samt att semesterlöneskulden minskat. Kommunalförbund Verksamhet Utfall Budget Avvikelse budget Gymnasieverksamhet -103,7-106,1 2,4 Räddningsverksamhet -21,6-20,7-0,9 Miljöförbund -3,4-3,5 0,1 Summa -128,7-130,3 1,6 Kommunalförbunden redovisar överskott med 1,6 mkr mot budget. Gymnasieverksamhetens och miljöförbundets överskott beror på att avgiften blivit lägre än budgeterat. Räddningsverksamhetens underskott beror på att avgiften blivit högre än budgeterat. Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd Verksamhet Utfall Budget Avvikelse budget Politisk verksamhet -0,1-0,1 - Ställföreträdare -1,1-1,3 0,2 Överförmyndarkansli -0,8-0,8 - Summa -2,0-2,2 0,2 Överförmyndarverksamheten redovisar överskott med 0,2 mkr mot budget. Detta beror på tillfälligt minskade kostnader för ställföreträdare. 6

9 Årets investeringar Investeringsredovisning, mkr Projekt Utfall Budget Avvikelse Ekonomi- och fakturahanteringssystem - -1,0 1,0 Ospecificerat markköp - -10,0 10,0 Kustskyddsåtgärder exkl sandutläggning -3,1-1,6-1,5 Dokument- och ärendehanteringssystem -0,3-0,3 - Läsplattor -0,8-0,9 0,1 Gamla Rådhuset - -1,4 1,4 Summa -4,2-15,2 11,0 Upprustning av Gamla Rådhuset har påbörjats under 2008 och planerar att slutföras under Ekonomi- och fakturahanteringssystem samt läsplattor avslutas under Kustskyddssåtgärder exklusive sandutläggning, ytterligare 2,0 mkr finns i budget 2013, varav underskottet 1,5 mkr ska täckas. Begäran om att inte utnyttjade investeringsmedel ska överföras till 2013 kommer göras i kompletteringsbudgeten. 0,5 mkr Gamla Rådhuset 0,4 mkr ekonomi- och fakturahanteringssystem (uppgradering av ekonomisystemet avseende rapportverktyg) 0,1 mkr läsplattor -1,5 mkr kustskyddsåtgärder exkl sandutläggning 7

10 Verksamhetsmått Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Turistbyrån - antal besök juni-augusti antal sålda evenemangsbiljetter antal guidningar antal nerladdade guidningar

11 Förvaltningens personal Förvaltningen har haft tre pensionsavgångar under året, två personer har slutat och fem personer har anställts. Personaldiagram inklusive överförmyndarkansli. 9

12 Framtiden Framtid Det är viktigt att den vision som fastställs av kommunfullmäktige implementeras. Viktiga frågor är kommunens befolkningsutveckling och ekonomi, bostadsbyggande, näringslivsutveckling och infrastrukturfrågor. Personalomsättningen kommer att öka eftersom förvaltningen ställs inför stora pensionsavgångar inom de närmaste åren. Detta ställer krav på kompetensöverföring, samtidigt som processer och organisation kontinuerligt måste ses över för att möta nya krav och ta tillvara de möjligheter som ges till effektivisering. Kommunen måste även fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera medarbetare med hög kompetens när de stora pensionsavgångarna inträffar. 10

13 Verksamhetsberättelser Kommunkansli inkl arkiv och telefonväxel/reception En av kansliets viktigaste uppgifter är administrationen av Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträden. Här ingår bland annat att delta i ärendeberedningar, skriva fram ärenden, färdigställa kallelser, skriva protokoll och expediera ärenden efter sammanträdena. I uppgiften ingår även att följa upp att uppdrag verkställs i de fall kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fattat beslut om att ge någon förvaltning eller tjänsteman ett speciellt uppdrag. I kansliets uppgifter ingår även att vara assistent/sekreterare till kommundirektören, ge viss service till kommunalråden samt att sköta diverse administration för förvaltningen. En stor del av konteringen av förvaltningens fakturor sköts av personal på kansliet. I början av 2011 upphandlade Ystads kommun tillsammans med kommunerna Kristianstad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, Evolution. Avsikten var att ersätta befintligt system DoÄr, samt att stödja kommunens utveckling till en modern e-förvaltning. Systemet ska möjliggöra en komplett elektronisk nämndadministration samt skapa förutsättningar för införande av medborgar- och politikerportal samt möjliggöra koppling till e-tjänster och så småningom till e-arkiv. Under har införandet av systemet påbörjats och systemet används för registrering av handlingar. Registratorer/nämndsekreterare har fått utbildning i att hantera sammanträdesmodulen och ett hundratal handläggare har fått utbildning för att kunna utarbeta tjänsteskrivelser och skicka dessa till nämnd i systemet. Det har visat sig svårt att arbeta i systemet eftersom många behöver handledning första gångerna de ska arbeta i systemet. Detta kommer att tillhandahållas Nya handläggare kommer att utbildas och dessutom ska kommunjuristen ge utbildning i offentlighet och sekretess. Läsplattor har införskaffats och kallelser och handlingar till kommunstyrelsens politiker har distribuerats via läsplattor. Även övriga nämnder har fått eller kommer att få läsplattor, liksom politiker i kommunfullmäktige. Sammanträdeshandlingar via läsplattorna har fallit ut mycket väl även om det inte varit problemfritt. Bland annat har det periodvis varit svårt att ladda ner kallelserna om man inte befunnit sig i kommunens närverk. I stadsarkivets kärnverksamhet ligger att följa offentlighetsprincipen och rätten att få ta del av allmänna handlingar. Detta innebär att lämna ut offentliga handlingar till den som begär att få se dem. I stadsarkivets uppgift ligger även att tillgodose förvaltningens behov av dokumentation, samt att säkra kulturarvet och den framtida forskningens behov. Detta kräver att handlingarna ordnas och att arkivet struktureras på ett sådant sätt att de blir lättillgängliga och sökbara. Det förutsätter också att handlingarnas äkthet och autencitet säkras, samt att de hålls i ett gott skick. År har vissa större ommöbleringar i arkivet tagit vid, i syfte att sammanföra olika verksamhetsområden. I nuläget är skolarkiven sammanförda, och på tur står teknik- och samhällsarkiven. Under har också en strävan funnits att arkivera, förteckna och avsluta gamla arkivbildare. Detta arbete kommer fortgå under överskådlig tid framöver. Arkivförteckningarna har under året uppdaterats, och är i princip färdiga för att läggas ut på internet, i syfte att öka arkivets tillgänglighet. Saken borde lätt kunna fullbordas med hjälp av kommunens IT-avdelning under har även stadsarkivet varit fortsatt engagerat i det så kallade Kartprojektet. Kartprojektet består av olika moment och delar. För det första har det handlat om att inventera kartor med anknytning till Ystad, dels stadsarkivets bestånd, men även andra institutioners dito. Under 2013 kommer en väsentlig del av kartorna ut i tryckt form under Ystads Fornminnesförenings regi. Den andra delen som handlar om att tillgängliggöra kartorna digitalt för allmänheten ligger ännu en bit in i framtiden, men då materialet finns i digital form redan nu, borde projektet kunna ros i hamn utan större komplikationer. Frågan om en ny klassificeringsstruktur är dock mer komplicerad. Allmänna arkivschemat från år 1903 ska fasas ut, och ersättas med en så kallad processorienterad arkivredovisning. För detta håller en ny klassificeringsstruktur på att utvecklas i samarbete med fyra andra kommuner i östra Skåne. Även på riksnivå håller en del på att hända på denna front. Det finns goda skäl att avvakta denna utveckling för att i möjligaste mån ligga i samklang med vad som troligvis kommer bli en nationell standard för Sveriges kommuner. Frågan om ett elektroniskt arkiv är avhängigt ovanstående. En önskvärd utveckling kräver dock dels vidareutbildning, dels samordning mellan olika funktioner inom kommunen såsom stadsarkivet, IT-avdelningen och kommunjuristen. Ekonomiavdelning Budget, uppföljningar och redovisningar åt de centrala organen kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt handläggning och analys av övergripande ekonomiska frågor åt såväl kommunen som kommunens bolag och förbund är uppgifter som handläggs av ekonomiavdelningen. 11

14 Redovisningsuppgifter och lönehantering, förutom åt kommunen, även för flertalet av kommunens bolag, kommunalförbund, Ystads församling och ett flertal stiftelser hanteras av avdelningen. Tomelilla kommuns hela lönehantering utförs av lönenheten inom avdelningen. Löneenheten säljer från och med andra halvåret pensionsadministration till Simrishamns kommun. Budget- och analysenheten där ekonomerna är placerade, arbetar gentemot kommunens verksamheter med budget, uppföljningar och analyser. Enheten hanterar sedan våren även Sydskånska gymnasieförbundets kvalificerade ekonomifrågor. Under året har effekterna av kommande generationsskifte delvis fått genomslag. Tre personer har avgått med pension och tjänsterna har återbesatts. För utbyte av ekonomisystem fanns i plan upptaget 1,0 mkr. Tanken har varit att upphandla nytt ekonomisystem tillsammans med kommunerna Tomelilla och Simrishamn. Då grannkommunerna beslutat sig för att inte upphandla nytt system och att en analys av marknaden för ekonomisystemet visat att befintligt system, Raindance kan uppgraderas och utvecklas så har byte av system skjutits på framtiden. Fokus har istället riktats mot att komplettera systemet med ett rapportverktyg. Studier av olika rapportsystem har påbörjats. Ett större projekt har genomförts för att utveckla utdataverktyget QlikView till budgetansvariga chefer och ekonomer. Ekonomiapplikationen har genomgått större förändringar med ökad funktionalitet och användarvänlighet. Verksamhetssystemen inom Barn och Utbildning och Social Omsorg har integrerats till verktyget. Ett projekt har genomförts med extern part för att bearbeta kommunens leverantörer att skicka elektroniska fakturor. Projektet har fallit väl ut och allt fler leverantörer väljer att införa E-fakturor. På de områden där det är möjligt har orderlösa elektroniska fakturor införts. Jämförelser har genomförts kring kostnaderna inom verksamheterna barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorgen. Materialet har presenterats i samband med budgetupptakten. Framtagande av ny kontoplan, Kommunbas 2013 genomfördes under hösten. Ett stort antal utbildningar har hållits i samband med införandet. Pensionsinformation har hållits vid ett antal tillfällen, för såväl blivande pensionärer som för övrig personal. Koncernbanken har genomfört ett stort antal upphandlingar av lån under året. Upplåning har skett i samband med omsättning av befintliga lån och i samband med nyupplåning. Koncernbanken har ökat sin upplåning under året med 250 mkr, varav dotterbolagens del uppgår till 107 mkr. Förändrad lagstiftning kring ränteavdrag har resulterat i en större analys av koncernbanken och av tre äldre lån mellan kommunen och två dotterbolag. Analys, utförd av extern skatteexpertis, konstaterar att Koncernbanken kan finnas kvar medan de äldre lånen till kommunen får lösas in av Ystad Energi AB och Ystads Teater AB. Upphandling av finansiella tjänster har genomförts för hela koncernen. Avdelningen har också biträtt upphandlingen av revisionstjänster. Personalavdelning Arbetsmiljöarbetet i Ystads kommun Avdelningen har under året fortsatt arbetet med att skapa väl fungerande rutiner för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Ett system för rapportering av tillbud och arbetsskador, LISA, har implementerats i verksamheterna under året. Avdelningen har under genomfört uppföljning av arbetet med de förvaltningsspecifika handlingsplanerna som togs fram utifrån den stora årliga uppföljning som ägde rum Arbetsmiljöutbildning Återkommande introduktionsutbildning för arbetsledare i arbetsmiljö har genomförts. FAS - samverkansavtal Efter revidering av tidigare samverkansavtal tillsammans med de fackliga organisationerna har ett nytt avtal tecknats. Det nya avtalet började gälla och har implementerats under året. Löneprocessen Två förändringar har gjorts i vår löneprocess att gälla i års löneöversyn. Möjlighet att, om både medarbetare och arbetsgivare är överens genomföra ett kombinerat löne- och utvecklingssamtal. Dessutom ges verksamheterna möjlighet att komplettera eller helt ersätta de kommunövergripande kriterierna med kriterier som är mer verksamhetsanpassade. Nya kriterier tas fram i verksamheten och börjar gälla efter att de samverkats i LOSAM. 12

15 TAP Personalavdelningen har genomfört fyra TAP dagar (Tema- och aktualitetsdagar personal). Samtliga arbetsledare är inbjudna till dessa och innehållet rör aktuella frågeställningar inom personalområdet. Rekryteringar Under genomfördes ett relativt stort antal rekryteringar av nyckelposter, exempelvis tre VD till bolagen, förvaltningschef och kommundirektör. Synkorrigerande behandling Under året har avdelningen arbetat fram förslag till bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandling. Förslaget antogs i november och kommer att börja tillämpas Plan för lika rättigheter och möjligheter Avdelningen har under året tagit fram ett förslag till plan för lika rättigheter och möjligheter tillika jämställdhetsplan och denna har beslutats av fullmäktige. Planen vänder sig till medarbetare i Ystads kommun och innehåller interna mål samt åtgärder för att utveckla vår verksamhet till en plats där alla medarbetare behandlas rättvist och ges samma möjligheter. Implementering är under pågående. Gymnasieförbundet Personalavdelningen har anställt ytterligare personalkonsult för att konsultativt stödja Sydskånska gymnasieförbundet i personalfrågor. Tjänsten finansieras i sin helhet genom avtal med förbundet. Juridik Under har bland annat en ny lokal ordningsstadga för Ystads kommun arbetats fram och antagits av Kommunfullmäktige. Med en modernisering och en distinktare utformning av bestämmelser och kartor uppnås en ökad tydlighet för kommuninvånarna. Arbetet med framtagandet av en Mutpolicy med åtföljande riktlinjer för kommunen pågår och kommer att avslutas under våren Nya regler i kommunallagen innebär att de kommunalrättsliga principerna och det/de kommunala ändamålet/n måste föras in i bolagsordningarna för de kommunala bolagen. Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt föranleder ändringar i delegationsordningen. Internutbildning av personal i offentlighet och sekretess kommer genomföras under våren och hösten Upphandling Upphandlingsavdelningen har under året arbetat mer med både bolag och förbund. Bland annat har avdelningen bistått Räddningstjänstförbundet med en sotningsupphandling i form av en tjänstekoncession. Projektet som kallats hållbar upphandling som drivs i samverkan med Vägverket och framförallt Tomelilla och Simrishamns kommuner har under året färdigställts för upphandling. I första hand av en beställningscentral och transporttjänst. Under 2013 fortsätter projektet med en livsmedelsupphandling. Projektet syftar till att möjliggöra för små och medelstora företag att medverka i kommunala upphandlingar, främst inom livsmedelsområdet genom att lokala transporter upphandla separat. I början av 2013 har upphandlingen publicerats. Kommunrevisionen har granskat upphandlingsverksamheten med fokus på Samhällsbyggnad. Åtgärder för att rätta till brister är under utarbetande och flera åtgärder har redan vidtagits. Detta kommer att innebära bättre processer och bättre samverkan. Det upphandlingssystem som avdelningen har använt lades ner i slutet av. Ett nytt fick snabbimplementeras med viss fördröjning i verksamheten som följd. 13

16 Strategiska och övergripande Miljöfrågor Natur Naturvårdsprogram för Ystads kommun Under våren gjordes Naturvårdsprogram för Ystads kommun klart. Programmet antogs därefter av Kommunfullmäktige Programmet är nu upptryckt och har bland annat delats ut till skolor och förskolor i kommunen. Programmet finns också på kommunens hemsida för nerladdning. Norra Sandskogen Under hösten vintern har arbetet fortsatt med att förverkliga intentionerna i kommunens skötselplan för det kommunala naturreservatet Norra Sandskogen. De röjningar som görs i skogen inriktas på att gallra/röja i täta bestånd så att träden kan utveckla vackra, breda kronor. Ett bestånd med dålig granskog kommer också på sikt att ersättas med bokskog. Det framtida målet är att skapa en varierad, flerskiktad skog med höga naturvärden som inbjuder till rekreation och promenader. KlimatVardag Under har avdelningen för Strategiskt Miljöarbete varit samordnare för en grupp på fem Ystadfamiljer som har deltagit i projektet KlimatVardag. KlimatVardag är ett projekt som organiseras av Hållbar Utveckling Skåne (HUT Skåne) och som syftar till att få deltagarna att ta fler miljömedvetna och klimatsmarta val i sin vardag. Projektet omfattar fyra stormöten med olika teman där samtliga deltagande familjer i Skåne är inbjudna, sex gruppmöte med bara Ystadgruppen samt en rad frivilliga aktiviteter som HUT Skåne organiserar. Ystads kommun finansierar Ystadfamiljernas deltagande i projektet. Projekt Skånestrand ASMA har deltagit i samordnandet av projekt Skånestrand. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Länsstyrelsen i Skåne Län samt samtliga skånska kustkommuner. Projektet syftar till att göra en noggrann kartering av bathymetrin (topografin under vattenytan), geologin och i viss mån även marinbiologin längs Skånes kust. Projektet syftar också till att åskådliggöra erosionspotentialen inom olika områden längs kusten. SGU har scannat havsbottnen från cirka 6-20 meters djup samt karterat alla kustområden på land. Kommunerna har ansvarat för att tillhandahålla en flygscanning över de grundare områdena, 0-6 meters djup. Ystads kommun valde att i samband med flygscanningen utöka mätningen till att även omfatta land. Denna information kommer att vara ovärderlig i samband med arbetet med bland annat den nya översiktsplanen. Projektet ska resultera i en heltäckande rapport från SGU i slutet av Luftmätningar Luftmätningarna har fortgått under. Kväveoxider (NOx) mäts på fem platser, svaveloxider (Sox) på två platser och lättflyktiga organiska föreningar (VOC) på två platser. Luftburna partiklar som är mindre än 10 micrometer (PM10) och luftburna partiklar som är mindre än 2,5 micrometer (PM2,5) mäts på en plats och filtren från PM10- mätningen under kommer att analyseras i efterhand med hänseende på metallinnehåll. Ozon kontrolleras under sommarmånaderna på en plats. Luftmätningarna visar på fortsatt låga värden. Under en kort period under våren mättes NOx på fler platser och av dessa identifierades en plats (Skogshyddan vid Finakorset) med särskilt höga värden. Under 2013 utökas mätningen av NOx att även omfatta Skogshyddan. I övrigt omfattar mätningarna de krav som IVL ställer. Kustskydd och erosion Efter kommunens årliga profilmätningar längs kusten konstaterades det att erosionen sedan strandfodringen 2011 har varit mycket omfattande. Detta beror på exceptionellt dåliga förhållanden med en mild vinter, många högvattentillfällen och hårda vindar. Särskilt illa har det varit i Löderups strandbad där cirka m3 sand har försvunnit under mindre än ett år. I Ystad har cirka m3 sand försvunnit. I normalfallet brukar mängderna i Ystad och Löderup överensstämma mycket väl. Något liknande, att det har försvunnit dubbelt så mycket från Löderup, har bara skett vid ett tillfälle tidigare. Eftersom det har pågått ett ärende hos Transportstyrelsen gällande katamaranens vågor i Löderups Strandbad, så fanns det anledning att misstänka att svallvågorna kunde ha viss inverkan på omfattningen av erosionen. Rederiets egna våghöjdsmätningar och kommunens mätningar föranledde Transportstyrelsen att ge ett föreläggande till rederiet angående ny rutt alternativt långsammare framfart längs en angiven sträcka års mätning kommer att kunna ge svar på om dessa åtgärder har gett resultat. Under har även arbetet med att ta fram en ny tillståndsansökan enligt miljöbalken för storskalig strandfodring och sanduttag vid Sandhammar bank intensifierats. Samråd har hållits med Länsstyrelsen samt med berörda fastighetsägare. Ansökan lämnas till Mark- och miljödomstolen under våren 2013 efter samråd med myndigheter och organisationer. 14

17 Näringslivsfrågor Verksamhetsåret har utgått från den av Kommunfullmäktige antagna Näringslivsstrategin. Näringslivsenheten har att arbeta med att genomföra de i strategin upptagna målen och Näringslivsrådets prioriteringar. Näringslivsrådet, som består av representanter från näringslivet och kommunen, har under året träffats vid 10 tillfällen. Näringslivsrådet har under året tillsatt tre grupper för att ta fram förslag på handlingsplaner inom de tre prioriterade utvecklingsområdena Infrastruktur, Kompetensförsörjning och Strategisk utveckling. Den sistnämnda har som syfte att föreslå en handlingsplan för hur vi når målen i näringslivsstrategin på effektivast möjliga sätt. Ett viktigt mål med arbetsgrupperna har varit att skapa mötesplatser inom respektive utvecklingsområde för att den kompetens och erfarenhet som finns i näringslivet bidrar till målen i näringslivsstrategin. Stöd till befintliga företag Under året har kommunledningen genomfört ett 50-tal organiserade företagsbesök för att fånga upp behov och idéer och för att informera om vad kommunen arbetar med. Utöver dessa genomförs andra besök av såväl politiker som tjänstemän. Två större företagarträffar har genomförts i mars och september med 110 respektive 100 deltagare. Träffarna är unika tillfällen att presentera aktuella ämnen, projekt och företag och för att i workshopform fånga näringslivets tankar och synpunkter. Under året har de nya grupperna Infrastrukturgruppen, Kompetensförsörjningsgruppen och Strategigruppen inom Näringslivsrådet presenterats. Näringslivskontoret har under året etablerat näringslivsfrukostarna som en viktig mötesplats för kommun och näringsliv och samlar ett 60-tal personer vid varje tillfälle. Frukostarna arrangeras i samverkan med Företagarna, Radio Active och Ystads Allehanda. Näringslivsgalan har renodlats och Ystads Allehanda har gått in som medarrangör. Galan samlar nu långt över 200 personer vilket är mer än en fördubbling från tidigare år. Näringslivscheferna i Simrishamn, Tomelilla och Ystad arbetar för näringslivssamverkan i Ystad-Österlenregionen. Gruppen har under året genomfört seminarier i samverkan med SÖRF, räddningstjänsten om brandskydd för företag i besöksnäringen. Samverkan mellan skola och näringsliv fortsätter dels genom det regionala UF-lärarnätverket, dels genom Transfer.nu som är etablerade. Transfer arbetar med att erbjuda skolan föreläsare från näringslivet kostnadsfritt som ett viktigt komplement till den ordinarie undervisningen. Tillväxtskolan i samverkan med Sparbanken Syd, Simrishamns och Tomelilla kommuner är ett av kommunens viktigaste och mest framgångsrika projekt för att skapa tillväxt, nya arbetstillfällen och ett unikt nätverk i Ystad Österlen. Ystads kommun och Simrishamns kommun är samarbetspartners till Tillväxtrummet. Detta är ett projekt för unga företagare på landsbygden, vilka ska kunna utvecklas, tro på sina affärsidéer och kunna leva på dessa. Projektet Catching the Future erbjuder företag utbildning i hur man arbetar med handel i allmänhet och med polska marknaden i synnerhet. I projektet, där ett 15-tal företag från Ystad Österlen medverkar, har under året genomfört matchnings- och besöksdelen i projektet. Projektet avslutas Etableringsgruppen har under året arbetat med att samordna de förfrågningar om etablering som inkommer till kommunen. Efterfrågan på mark för handelsetablering är stort och under året har utredning om etableringsmöjligheter påbörjats på tre platser. Arbetet med fortsatt försörjning av industrimark har aktualiserats då efterfrågan under året varit stort. Biogas YstadÖsterlen är en vision om storskalig biogasproduktion i vårt område. Projektet samlar ett 60-tal intresserade aktörer och en kommersiell modell för en till tre anläggningar är presenterad. Projektet arbetar också med att säkerställa tankställen i kommunerna. Under året har Ystads kommun varit delaktig i Region Skånes projekt kring utvecklingspotentialen med forskningsanläggningarna ESS och Max lab 4 i Lund. Kommunen har aktivt deltagit i tre delprojekt kring utvecklingsmöjligheter och tillväxt i skånskt näringsliv, innovationskraft i skånskt näringsliv samt marknadsföring av Skåne med forskningsanläggningarna som bärare globalt. Ystads kommun deltar i ett projekt tillsammans med Sustainable Business Hub kallat Cleannovation. Detta projekt riktar sig till verkstadsföretag, tillverkningsföretag och utvecklingsföretag som vill genomlysa sina möjligheter att utveckla nya affärsområden mot miljöteknik. 15

18 Näringslivsklimatet har enligt Svenskt Näringsliv förbättrats något i Ystad som rör sig från plats 118 till 105 av Sveriges 290 kommuner. Som Tillväxtkommun enligt arena för tillväxt så ligger Ystad klart över medelkommunen i Sverige. Som Årets Företagarkommun enligt Företagarna och UC tappar Ystad från 73 till 149 ( ) ( ) ( ) av landets 290 kommuner. Långsiktigt (10-års sikt) ligger vi dock kvar på en 44 plats. Rekrytering av nya företag och främjande av nyföretagande NyföretagarCentrum Ystad-Österlenregionen, som etablerades med kontor i Simrishamn, Tomelilla och Ystad, har under genomfört 12 starta eget seminarier. Verksamheten drivs av företagare med lång erfarenhet av att driva företag i vår region. Verksamheten har mer än fördubblat antalet kostnadsfria rådgivningar. Nyföretagarcentrum driver ett mentorprogram för nystartande företag och har under året genomfört starta eget utredningar åt Arbetsförmedlingen. Under året startades 199 nya företag i Ystad ( ) vilket är en liten ökning från föregående år och klart över målet i näringslivsstrategin. Som Företagslots för nya och befintliga företag har näringslivskontoret hanterat ett hundratal förfrågningar under året varav ett 40-tal har besökt kontoret. Etableringsgruppen har under året fört samtal med en handfull aktörer för större industri- och handelsetableringar. Samarbetet med Invest in Skåne har utvecklats och fördjupats så att man lättare kan utvärdera möjligheter och förutsättningar för utländska etableringar i Ystad. Markregister Syd i samverkan med Region Skåne erbjuder en webbplats för att marknadsföra kommunernas näringsliv och tillgängliga industrimark. Främjande av nyinflyttning och marknadsföring av Ystad ur näringslivs- och boendeperspektiv Ur tillväxtsynpunkt har nya attraktiva boendemöjligheter prioriterats. Nya områden kommer att ge fler möjligheter till tomter för en- och flerfamiljshus i Ystad och i de kringliggande byarna kommande år. Kommunen har uppdragit åt Ystadbostäder att påbörja byggandet av fler hyresfastigheter kommande år. Under råder dock stor brist på hyreslägenheter i Ystad. Marknadsföring o Information Under året har marknadsföringsmaterialet förstärkts med åtta nya roll-ups och vykort med tio olika motiv, i linje med Utblick Ystad. Materialet kan användas av alla kommunala verksamheter vid mässor och evenemang. Ystad Sweden Jazz Festival genomfördes för tredje året och har på rekordtid blivit en av de i internationell media mest uppmärksammade jazzfestivalerna. Under 2011 ackrediterade sig 38 journalister/fotografer under hela 87 st. Quincy Jones inbjöds av festivalen och stannade en hel vecka i Ystad. När han skrev på sin Facebook, att han skulle till Ystad, fick inlägget gillare world wide på två timmar! Festivalen bjöd på fyra gratiskonserter på äldreboenden och en gratis jazzkonsert för barn på Per Helsa. Gården fylldes till bredden. För hyllningskonserten med Quincy Jones, byggdes ett tält på Surbrunnsparken för konsertbesökare. Jones lämnade Ystad som Lifetime Honorary Ambassador. Festivalen utsågs av näringslivrådet till Årets Ambassadör för Ystad. Enligt Musik i Syds VD Martin Martinsson, är festivalen Sveriges mest betydelsefulla inom sitt område. Jan Lundgren, ystadbo och konstnärlig ledare för festivalen, tilldelades Region Skånes Kulturpris. Festivalens ordförande Thomas Lantz, var nominerad till Årets Eventskåning och blev tvåa, slagen av arrangören för stora läkarkongresser i Malmö/Lund. Nationaldagsfirandet med ceremoni på Stortorget och folkfest på klosterområdet lockade cirka besökare. Rekordmånga utställare och föreningar deltog, 60 st totalt. Därtill bjöds publiken på sju gratis musikarrangemang. Nyinflyttardagen tangerade deltagarantalet från föregående år med drygt 250 deltagare trots att färre flyttat in under året. Dagen började på Ystads Teater och avrundades på Cineteket och Ystad Studios, där man fick bekanta sig med polisstationen i TV-serien Bron. Två nya arrangemang presenterades. Catwalk Ystad modeweekend i september i samarbete med Ystads Köpmannaförening och Krizi samt Julmarknad på Per Helsa i samarbete med Citygruppen och verksamheterna på Per Helsa. Nyårsfirandet på Hamntorget lockade cirka personer till musikfyrverkeriet. 16

19 Turism Ystads kommun beslutade att bilda ett destinationsbolag tillsammans med Simrishamns kommun och den lokala besöksnäringen, Ystad & Österlen Ekonomisk förening, och att upphandla turismverksamheterna. Arbetet med upphandlingsunderlaget återupptogs under november. Hemsidan, visitystadosterlen.se, som hyrs tillsammans med Simrishamns turistbyrå av Tourism in Skåne lanserade i juni den nya bokningsbara versionen. Ett stort arbete hade gjorts av all personal under våren för att implementera all databasinformation till nya program och för att fylla sidan med attraktivt innehåll på fyra språk. Destinationen tog ett aktivt steg för att i framkant delta i de sociala medierna. För besökare finns facebooksidan Österlen som inspirerar och tipsar om det goda livet i Ystad och på Österlen. I den slutna facebookgruppen Destination Ystad & Österlen kommunicerar turistbyråerna med näringsidkare inom besöksnäringen. På twitter Ystad & Österlen tipsas följarna om nyheter och annorlunda inslag. Sommaren genomfördes en fototävling på facebooksidan Österlen, fler än 500 bilder från destinationen deltog. Bilderna används i marknadsföringen av destinationen. Under spelades ytterligare sex svenska Wallanderfilmer in i Ystad vilket skapade en attraktion för besökarna on location. Filmen Den orolige mannen hade världspremiär i Ystad i början av januari Leaderprojektet Appar för smartphones som drivs tillsammans med Tomelilla, Sjöbo och Simrishamns turistbyråer tog ny fart och under juli lanserades Cykel- och Vandringsappen Ystad & Österlen. Arbetet med att öka antalet besökare till destinationen och att i samverkan med Österlen (i begreppet Ystad & Österlen) vara det självklara valet vid valet av besöksdestination i Sverige fortsätter. Två turistkoordinatorer, en marknadskoordinator samt en turismstrateg har varit turistbyråns tillsvidarebemanning. Dessutom har under helger samt sommarperioden fem turistvärdar tillsammans med ordinarie personal bemannat turistbyråns reception. I Kåseberga har turistbyrån haft en person anställd för att ansvara för parkeringsvärdarna samt anlitat fyra guider för att sköta information och guidningar i Kåseberga och vid Ales stenar. Under ingick turistbyrån i Competence Boost, ett kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med Media Evolution, Tourism in Skåne och ytterligare fem turistbyråer. Projektet löper hela 2013 och här finns goda möjligheter för personalen att kostnadsfritt delta i kvalitativa utbildningar inom turism och ny teknik. Alla i ordinarie personalstyrka har varit på minst en utbildning redan. Besökare/kunder Ystad & Österlens besökare är till nästan 85 % svenskar, framför allt från Mälardalsområdet, Västra Götalandsområdet, Smålandsområdet och Skåne. Av våra utländska besökare kommer flertalet gästnätter från Danmark, Tyskland och Norge. Till Ystad kommer besökarna för att uppleva kultur, natur och hav. Ystads medeltida stadskärna och det rikliga kultur- och musikutbudet gör Ystad attraktivt hela året. Totalt hade Ystad gästnätter varav var utländska. Jämfört med 2011 har Ystad ökat antalet svenska gästnätter med 2,5 %, cirka gästnätter. Antalet danska gästnätter ökade med 18 % och norska gästnätter med 13 % däremot redovisas en minskning av tyska, brittiska och polska gästnätter vilket ger en minskning med 1,3 %. På destinationen Ystad & Österlen (Ystad, Simrishamn och Tomelilla) var antalet gästnätter totalt varav utländska. Detta var en ökning av svenska gästnätter med 1,5 % men samma antal utländska gästnätter som Internationellt arbete och samarbete Marknadsinsatser på utlandet sker tillsammans med Tourism in Skåne och Visit Sweden. Primära utlandsmarknader som bearbetas är Danmark och Tyskland men också Storbritannien. När det gäller press- och agentbearbetning samt besök- och visningsresor har vi också vid tillfällen aktivt arbetat med Norge, USA och Holland. De allra flesta pressbesök har ett särskilt intresse för Wallander och film. Förutom Wallander får alla medierepresentanter som besöker Ystad ta del av stadens övriga utbud i form av kultur, historia, design och shopping för att skapa mervärde och mer utrymme i det aktuella mediet. Framgångsfaktorer Viktiga framgångsfaktorer för Ystad som besöksdestination är arbetet med film- och fictionturism, att staden bibehåller sin intima stadskärna med varierat utbud av shopping samt en god kvalitet på boenden och restauranger. Anläggningar som satsar hela året bidrar till den positiva tillväxten inom besöksnäringen. 17

20 Samverkan med framför allt Simrishamn under begreppet Ystad & Österlen har stärkt destinationen vilket gynnar hela regionen. Genom samverkan har personella resurser och kompetens kunnat fördelas och fokuserats i riktade insatser på ett taktiskt sätt. Den fasta personalen har lång erfarenhet av turism och en stor kunskap om det enorma utbud som Ystad & Österlen och Skåne erbjuder. Kompetens att ge rätt och bra service är en framgångsfaktor som smittar av sig på sommarpersonalen. Ett stort nätverk har knutits till turistbyrån och det finns ett komplett material med evenemangslistor, utbudsförteckningar för äta, bo, se och göra för regionen. Omsättningen inom turismen ökar varje år och under sommarmånaderna är det mesta fullbelagt. I takt med det ökade besöksantalet vågar också arrangörer satsa på fler och större arrangemang och aktiviteter som annars inte hade funnits i Ystad. Fysisk planering, infrastruktur och tillståndsförfaranden måste genomföras och beslutas på ett för besöksnäringen positivt och korrekt sätt. Kommun och regiongränser finns inte för besökaren, detta ska också genomsyra samarbetena. Verksamheten på turistbyrån kommer att förändras inom några år. Informationen måste finnas där besökarna är, på välbesökta attraktioner och anläggningar, antingen med fysisk närvaro eller digitalt. Informationen digitalt på hemsidor, i applikationer, och på sociala medier, kommer att vara avgörande. Informationen och inspirationen som efterfrågas på byråerna kommer att vara mer specifik och kraven på utbud kommer att öka. Genom att följa Tourism in Skånes utvecklingsplattform som bland annat omfattar kompetensutveckling, exportmognad och arbetet med bokningsplattformen kommer vi i Ystad & Österlen att stå väl rustade för framtiden inom den moderna turismen i framtiden. Och om vi har en framgångsrik turism i framkant visar Ystad också ett snyggt skyltfönster för besökarna som genererar både inflyttning och etablering till kommunen. Utvecklingsområden Om Ystad ska kunna öka antalet besökare måste det främst ske under perioden september maj. Målgruppen under denna period är primärt utländska besökare men för att attrahera dessa måste det dels finnas exportmogna reseanledningar som lockar besökarna till vår destination samt att besöksanläggningarna måste ha öppet under hela året. Vi ska fortsätta att utveckla och arbeta med det goda värdskapet inom besöksnäringen. Antalet onlinebokningar ska öka och på hemsidan visitystadosterlen.se ska fler produkter vara köpbara. Kontakterna med besöksnäringen i form av kompetensutvecklingsprojekt och mål- och strategimöten fortsätter liksom den goda kontakten med besöksnäringen. Personalen ska fortsätta att kompetensutvecklas under Film Cineteket Under januari-februari var Cineteket stängt på grund av ombyggnation. Eftersom FINK flyttat in i Cinetekets lokaler har utställningsytan krympt. Detta gör dock inte utställningen sämre. Som besökare får man en mer intim och fullmatad upplevelse. Öppettiderna varierade lite under året med två-tre dagar per veckan under lågsäsong till veckans alla dagar (utom fredagar) under högssäsong. Guidade visningar för förbokade grupper samt skolvisningar och bussturer gavs kontinuerligt. På Cineteket genomförds guidningar på både svenska och engelska. Man genomförde också guidade turer inne i Ystad Studios i samarbete med Film i Skåne samt guidade bussturer i samarbete med Guidepoolen. Under skolloven (sport, påsk, höst och jul) har Cineteket erbjudit filmrelaterade barnaktiviteter. Under ett tillfälle har anordnats författarkväll med Ewa-Gun Westford. Under senhösten gjordes Cinetekets webbsida om, och Cineteket kan nu också erbjuda filmkalas för barn och konferenspaket. Dessa båda aktiviteter har spridits via Facebook och webbsidan. Den enda annonsering som gjorts under året är annons i tidskriften Magasinet Skåne och Barn i Malmö. Ett utskick via mail är gjort till samtliga bussbolag i hela Skåne. Totalt har personer besökt Cineteket under. FINK FINK, filminkubatorn i Ystad, har etablerats med avsikt att bli utvecklingscentrum för film och fiktionsturism för Skåne. Med detta tas steget till att etablera Ystad som den självklara motorn inom film och fiktionsturism i samverkan med Film i Skåne, Tourism in Skåne och Media Evolution. Detta är ett viktigt steg där Ystad slår vakt om den position som Skånes centrum för film och filmutveckling som byggts de senaste åtta åren. Under våren marknadsfördes FINK i diverse kanaler samtidigt som en ny webbsida uppdaterades. Inkubatorn har samlat 40-talet företag vid sex tillfällen kallade Film Point för att bygga nätverk, arbeta med kompetensutveckling och inspiration. 18

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eje Ringborn Vårt uppdrag Vi svarar för Kommunledningskontoret svarar för att Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor,

för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor, Sida 1(5) Tjänsteställe: Kommunledningskontoret Handläggare: Kerstin Guth Datum: 2015-10-14 Beteckning: KS 2015-42 140-2 Er beteckning: Underlag för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Nämndplan Överförmyndarnämnden 2017

Nämndplan Överförmyndarnämnden 2017 Nämndplan 2017 Överförmyndarnämnden 2017 Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 3 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 4 3 Prioriteringar för 2017... 6 4 Mål för nämnden... 7 5

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Wallin Carl Datum 2016-11-16 Diarienummer KSN-2016-0572 Kommunstyrelsen Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Nämndplan 2016.. Overförmyndarnämnden 7c2 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 42 Telefon, växel 0171-62 50 00 Telefax 0171-365

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren STORFORS KOMMUN Datum 2016-03-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Onsdag den 16 mars 2016, kl. 18.00. Plats: Sammanträdesrum Valsaren,

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Tjänstemän: Sofie Bredahl, utvecklingschef Lars Persson, näringslivsutvecklare Jan-Erik Zandersson, informationsansvarig (sekreterare)

Tjänstemän: Sofie Bredahl, utvecklingschef Lars Persson, näringslivsutvecklare Jan-Erik Zandersson, informationsansvarig (sekreterare) Kommunledningskontoret Mötesanteckningar från NMT-utskottets möte 11 februari 2015 kl. 8.00 12.15 Plats: Sjukhuset, Simrishamn Deltagare: Ledamöter: Karl-Erik Olsson (S) ordförande Malin Henriksson (FP)

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014. 1 [7] Referens Jan Strandbacke Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Överförmyndarenheten bistår överförmyndarnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar.

Överförmyndarenheten bistår överförmyndarnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar. 1(6) Handläggare, titel, telefon Ewa Gouranius, enhetschef 011-15 13 72 Uppdragsplan 2016 1 Inledning Uppdragsplanen uttrycker överförmyndarnämndens politiska ambition inom nämndens ansvarsområde. Det

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer