ÅRSREDOVISNING 2012 Kommunstyrelse Ledning o Utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012 Kommunstyrelse Ledning o Utveckling"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelse Ledning o Utveckling En av de fem vågbrytarna vid Ystads Sandskog

2 Innehållsförteckning Årets verksamhet 1 Måluppfyllelse 2 Årets ekonomiska resultat 4 Årets investeringar 7 Verksamhetsmått 8 Förvaltningens personal 9 Framtiden 10 Verksamhetsberättelser 11

3 Årets verksamhet Ledning och styrning Nybyggnation av fritidsanläggning som ersättning till Österportshallen och badhuset har påbörjats under hösten. En ny lokal ordningsstadga för Ystads kommun har antagits. Med en modernisering och en distinktare utformning av bestämmelser och kartor uppnås en ökad tydlighet för kommuninvånarna. Införandet av nytt dokument- och ärendehanteringssystem, Evolution, har påbörjats i syfte att stödja kommunens utveckling till en modern e-förvaltning. Systemet ska möjliggöra en komplett elektronisk nämndadministration samt skapa förutsättningar för införande av medborgar- och politikerportal samt möjliggöra koppling till e-tjänster och e-arkiv. Kallelser och handlingar till kommunstyrelsens politiker distribueras med början via läsplattor. Näringsliv och information Ystad Sweden Jazz Festival genomfördes för tredje året och har på rekordtid blivit en av de i internationell media mest uppmärksammade jazzfestivalerna. företag med sammanlagt 650 anställda som har behov av kompetensutvecklingsinsatser för att växa. Turism Kommunfullmäktige i Ystad har beslutat att tillsammans med Simrishamns kommun och Destination Ystad Österlen Ekonomiska Förening bilda Destination Ystad Österlen AB och att upphandla turismverksamheten. Arbetsmarknad Under året har frågan om hur kommunen ska arbeta med arbetsmarknadsfrågor diskuterats. Som en följd av genomförd utredning flyttas arbetsmarknadseneheten, vilken varit placerad på Ledning o Utveckling sedan 2011, till Kultur och Utbildning med placering på Forum Ystad. Miljö Miljöavdelningen har deltagit i samordnandet av projekt Skånestrand, vilket är ett samarbete mellan SGU, Länsstyrelsen i Skåne Län samt samtliga skånska kustkommuner. Projektet syftar till att göra en noggrann kartering av topografin under vattenytan, geologin och i viss mån även marinbiologin längs Skånes kust samt till att åskådliggöra erosionspotentialen inom olika områden längs kusten. Arbetet med att ta fram en ny tillståndsansökan enligt miljöbalken för storskalig strandfodring och sanduttag vid Sandhammar bank pågår. Ett nytt naturvårdsprogram för Ystads kommun har antagits. Detta är ett viktigt underlag i det kommunala planarbetet. Gemensam administration Den interna kontrollen har inriktats på att följa upp de av kommunfullmäktige fastställda målen. Viktiga processer som följs upp är bland annat upphandling, kustskydd, kompetensförsörjning, granskning av leverantörer, processverktyg för dokumentoch ärendehantering samt att visions- och värdegrundsarbetet fullföljs. Quincy Jones Tillväxtskolan i samverkan med Sparbanken Syd, Simrishamns och Tomelilla kommuner är fortsatt ett av kommunens viktigaste och mest framgångsrika projekt för att skapa tillväxt, nya arbetstillfällen och ett unikt nätverk i Ystad Österlen. Den samlar ett 50-tal Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare i Ystads och Sjöbo kommun. Tillsynen utövas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. Myndigheten informerar även om sin verksamhet på boenden och i personalgrupper. 1

4 Måluppfyllelse Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande kommun för boende, företagande och besök - Ystad är en företagsvänlig kommun - Bostadsbyggandet håller en hög takt - Framkomligheten inom kommunen samt till och från kommunen är mycket god - De som bor, besöker och verkar i Ystad upplever ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv - Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verksamheten - Ystad är ett attraktivt turistmål - Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund Analys Ett projekt för samordnad varudistribution pågår, vilket bland annat ska underlätta för lokala mindre företag att lämna anbud vid upphandlingar. Intresset för regionen som filmdestination är fortsatt högt med nya BBC Wallanderinspelningar. Inom Sösk görs en satsning på infrastrukturfrågor i syfte att få högre andel av investeringar i infrastruktur till sydöstra Skåne. Samarbetet inom turism i Ystad och Österlen (Ystad och Simrishamn) med gemensamt marknadsföringsmaterial och webbplats har stärkt destinationen för besökarna. Arbetet med att bilda ett destinationsbolag fortsätter. Kommunen ligger på plats 105, mot 118 i förra mätningen, i Svenskt näringslivs rankning. Kommunens befolkningsökning var 0,5 %, önskvärt är en ökning med 1 % per år. Målet är delvis uppfyllt. Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans - Effektivitet och fokus på kärnverksamheter - Skatten är oförändrad - Ekonomin är i balans Analys Ledning o Utveckling redovisar ett överskott med 6,3 mkr, exkl kommunalförbund, vilket bidrar till att kommunens resultat blev ett överskott och att ekonomin är i balans. Under 2011 har ekonomiavdelningen utvecklat utdataverktyget QlikView genom att verksamhetssystem för Barn o Utbildning och Social Omsorg integrerats med ekonomi- och personaldata. Systemet QlikView har cirka 160 användare, bestående av i huvudsak budgetansvariga chefer. Utbildning pågår efter systemuppgraderingen som gjordes i våras. Målet är helt uppfyllt. Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv - Utveckla och värna om en hållbar miljö är en naturlig del av verksamheten Analys Inrättande av en miljöenhet innebär satsning på kommunens arbete med strategiska miljöfrågor. Miljöutskott finns från och med 2011, med uppgift att driva och utveckla miljöarbetet i samverkan med nämnder och förvaltningar. Relevanta miljökrav ställs i upphandlingar. I till exempel bilupphandlingen finns det långtgående krav på utsläppsnivåer, och projektet för samordnad varudistribution förväntas ge positiva miljöeffekter. I projektet klimatsmart vardag har fem Ystadfamiljer deltagit. Syftet är att få deltagarna att ta fler miljömedvetna och klimatsmarta mål. Målet är delvis uppfyllt. 2

5 I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande - Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald - Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet präglar omsorgen - Ystads förskolor och skolor ger mycket god kunskap och utveckling in en trygg miljö Analys Kommunen har infört nytt dokument- och ärendehanteringssystem med avsikt att därefter införa e- tjänster för ökad service till medborgarna. Målet är delvis uppfyllt. Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv arbetsgivare - Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 % - Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen - Ystads kommuns medarbetare har rätt kompetens Analys Frisknärvaron har under hela året överstigit 97 %. Under 2011 har en kommunövergripande medarbetarundersökning genomförts, vilken kan jämföras med motsvarande undersökning Förvaltningens positiva tendenser kan vara en av förklaringarna till den bibehållna goda frisknärvaron. Medarbetarundersökningen sammanfattas i ett Nöjd Medarbetar Index (NMI) i en skala 1-5. Ledning o Utveckling har förbättrat sitt NMI med 0,2 jämfört med 2009 och det uppgår 2011 till 3,8. De största förändringarna har skett i underfaktorerna ledarskap och nöjdhet. Hur medarbetarna upplever ledarskapet har markant förbättrats från 3,2 till 3,5 på NMI-skalan. Likaså har värdet för hur nöjd man är med sin arbetssituation ökat från 3,3 till 3,8. Merparten av medarbetarna har individuella utvecklinsplaner och dessa följs upp och revideras i samband med utvecklings- och lönesamtalen. Detta sker årligen i samband med löneöversynen. De individuella utvecklingsplanerna ingår som en del av faktorn utveckling i medarbetarundersökningen och denna har ökat från 3,7 till 3,8. Introduktionsbroschyr för nyanställda är under bearbetning. Målet är i hög grad uppfyllt. 3

6 Årets ekonomiska resultat Totalt redovisar förvaltningen (exklusive kommunalförbund och överförmyndarverksamhet) ett överskott med 6,3 mkr. Prognosen för indikerade på ett överskott med 3,0 mkr. Förändring från prognosen till resultatet beror bland annat på att resultatet för Arbetsmarknad blev bättre än förväntat och att strandskydd/övergripande miljöarbete inte behövt ta i anspråk samtliga budgeterade medel på grund av att vikarier inte tillsatts vid tjänstledighet. Akuta åtgärder för underhåll av kustskyddet har inte behövt göras i större omfattning under året. Överskottet finns till största delen inom gemensam administration och beror på utöver strandskydd, övergripande miljöfrågor och Arbetsmarknad på nya uppdrag till gymnasieförbundet, lägre kostnader för televäxeln, projekt som inte är påbörjade/avslutade, vakanser som inte är återbesatta, föräldraledigheter samt att semesterlöneskulden minskat. Överskott redovisas för kommunalförbunden med sammanlagt 1,6 mkr. Gymnasieverksamheten redovisar ett överskott på 2,4 mkr och miljöbundet redovisar ett överskott på 0,1 mkr, vilket beror på att avgifterna blivit lägre än budgeterat. Räddningsverksamheten redovisar ett underskott på 0,9 mkr och det beror på att avgiften blivit högre än budgeterat. Överförmyndarnämndens resultat för visar ett överskott med 0,2 mkr mot budget. Överskottet beror på minskade kostnader för ställföreträdare. Investering i kustskyddsåtgärder överskrids med 1,5 mkr. I en dom 1993 meddelades Ystad kommun tillstånd att uppföra fem friliggande vågbrytare vid Ystads Sandskog. Villkor i domen är att om de fem vågbrytarna påbörjas, så ska det vara fullbordat senast inom fem år från arbetets början. De första tre vågbrytarna uppfördes Vintern 2011/ uppfördes de två kvarvarande vågbrytarna. Det var inte möjligt att bygga de två sista vågbrytarna på samma sätt som de tre första, med hjälp av pråm. Byggnationen utfördes från land, vilket medförde en ökad kostnad med cirka 1,5 mkr, totalt 4,6 mkr. För att täcka underskottet önskar miljöenheten använda investeringsmedel som tilldelats i plan Driftredovisning, mkr Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Politisk verksamhet -7,6-7,1-0,5 Omvärld -1,8-1,8 - Marknad -10,4-9,8-0,6 Gemensam administration -38,0-45,4 7,4 Summa LoU -57,8-64,1 6,3 Kommunalförbund -128,7-130,3 1,6 Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd -2,0-2,2 0,2 Summa -188,5-196,6 8,1 Investeringsredovisning, mkr Projekt Utfall Budget Avvikelse Ekonomi- och fakturahanteringssystem - -1,0 1,0 Ospecificerat markköp - -10,0 10,0 Kustskyddsåtgärder exkl sandutläggning -3,1-1,6-1,5 Dokument- och ärendehanteringssystem -0,3-0,3 - Läsplattor -0,8-0,9 0,1 Gamla Rådhuset - -1,4 1,4 Summa -4,2-15,2 11,0 4

7 Politisk verksamhet Verksamhet Utfall Budget Avvikelse budget Kommunstyrelse -4,5-4,2-0,3 Kommunfullmäktige -2,3-2,1-0,2 Kommunalt Partistöd -0,8-0,8 - Summa -7,6-7,1-0,5 Politisk verksamhet redovisar underskott med 0,5 mkr mot budget. Detta beror på högre kostnader än budgeterat avseende arvode. Omvärld Verksamhet Utfall Budget Avvikelse budget SÖSK -0,3-0,3 - Avgift Kommunförbund -1,4-1,4 - Summa -1,8-1,8 - Omvärld redovisar ett nollresultat mot budget. Marknad Verksamhet Utfall Budget Avvikelse budget Information -1,3-1,1-0,2 Näringslivsnätverk -0,3-0,3 - Näringslivsfrågor -1,8-1,2-0,6 Marknadsföring -1,2-1,2 - Turistbyrå -3,7-3,4-0,3 Film i Skåne -1,1-1,1 - Besökscentrum Film -1,0-1,0 - Filmfond - -0,5 0,5 Summa -10,4-9,8-0,6 Marknad redovisar underskott med 0,6 mkr mot budget. Detta beror till största delen på högre lönekostnad än budgeterat. 5

8 Gemensam administration Verksamhet Utfall Budget Avvikelse budget Ekonomi -9,0-10,8 1,8 Kansli -4,6-5,7 1,1 Personal -3,3-3,9 0,6 Stab -21,1-25,0 3,9 Summa -38,0-45,4 7,4 Gemensam administration redovisar överskott med 7,4 mkr mot budget. Ekonomiavdelningen redovisar överskott med 1,8 mkr mot budget. Detta beror på lägre personalkostnader på grund av föräldraledigheter och vakans som inte är återbesatta samt nya uppdrag till gymnasieförbundet. Kansliavdelningen redovisar överskott med 1,1 mkr mot budget. Detta beror på lägre personalkostnader bland annat på grund av föräldraledighet samt lägre kostnader än budgeterat för televäxeln. Personalavdelningen redovisar överskott med 0,6 mkr mot budget. Detta beror till största delen på att medel för projekt inte blivit utnyttjade. Staben redovisar överskott med 3,9 mkr mot budget. Detta beror delvis på att Arbetsmarknads resultat blev bättre än förväntat och att strandskydd/övergripande miljöarbete inte behövt ta i anspråk samtliga budgeterade medel på grund av att vikarier inte tillsatts vid tjänstledighet. Akuta åtgärder för underhåll av kustskyddet har inte behövt göras i större omfattning under året. Det beror också på att medel för projekt inte blivit utnyttjade, lägre personalkostnader på grund av föräldraledigheter, vakans som inte är återbesatt samt att semesterlöneskulden minskat. Kommunalförbund Verksamhet Utfall Budget Avvikelse budget Gymnasieverksamhet -103,7-106,1 2,4 Räddningsverksamhet -21,6-20,7-0,9 Miljöförbund -3,4-3,5 0,1 Summa -128,7-130,3 1,6 Kommunalförbunden redovisar överskott med 1,6 mkr mot budget. Gymnasieverksamhetens och miljöförbundets överskott beror på att avgiften blivit lägre än budgeterat. Räddningsverksamhetens underskott beror på att avgiften blivit högre än budgeterat. Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd Verksamhet Utfall Budget Avvikelse budget Politisk verksamhet -0,1-0,1 - Ställföreträdare -1,1-1,3 0,2 Överförmyndarkansli -0,8-0,8 - Summa -2,0-2,2 0,2 Överförmyndarverksamheten redovisar överskott med 0,2 mkr mot budget. Detta beror på tillfälligt minskade kostnader för ställföreträdare. 6

9 Årets investeringar Investeringsredovisning, mkr Projekt Utfall Budget Avvikelse Ekonomi- och fakturahanteringssystem - -1,0 1,0 Ospecificerat markköp - -10,0 10,0 Kustskyddsåtgärder exkl sandutläggning -3,1-1,6-1,5 Dokument- och ärendehanteringssystem -0,3-0,3 - Läsplattor -0,8-0,9 0,1 Gamla Rådhuset - -1,4 1,4 Summa -4,2-15,2 11,0 Upprustning av Gamla Rådhuset har påbörjats under 2008 och planerar att slutföras under Ekonomi- och fakturahanteringssystem samt läsplattor avslutas under Kustskyddssåtgärder exklusive sandutläggning, ytterligare 2,0 mkr finns i budget 2013, varav underskottet 1,5 mkr ska täckas. Begäran om att inte utnyttjade investeringsmedel ska överföras till 2013 kommer göras i kompletteringsbudgeten. 0,5 mkr Gamla Rådhuset 0,4 mkr ekonomi- och fakturahanteringssystem (uppgradering av ekonomisystemet avseende rapportverktyg) 0,1 mkr läsplattor -1,5 mkr kustskyddsåtgärder exkl sandutläggning 7

10 Verksamhetsmått Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Turistbyrån - antal besök juni-augusti antal sålda evenemangsbiljetter antal guidningar antal nerladdade guidningar

11 Förvaltningens personal Förvaltningen har haft tre pensionsavgångar under året, två personer har slutat och fem personer har anställts. Personaldiagram inklusive överförmyndarkansli. 9

12 Framtiden Framtid Det är viktigt att den vision som fastställs av kommunfullmäktige implementeras. Viktiga frågor är kommunens befolkningsutveckling och ekonomi, bostadsbyggande, näringslivsutveckling och infrastrukturfrågor. Personalomsättningen kommer att öka eftersom förvaltningen ställs inför stora pensionsavgångar inom de närmaste åren. Detta ställer krav på kompetensöverföring, samtidigt som processer och organisation kontinuerligt måste ses över för att möta nya krav och ta tillvara de möjligheter som ges till effektivisering. Kommunen måste även fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera medarbetare med hög kompetens när de stora pensionsavgångarna inträffar. 10

13 Verksamhetsberättelser Kommunkansli inkl arkiv och telefonväxel/reception En av kansliets viktigaste uppgifter är administrationen av Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträden. Här ingår bland annat att delta i ärendeberedningar, skriva fram ärenden, färdigställa kallelser, skriva protokoll och expediera ärenden efter sammanträdena. I uppgiften ingår även att följa upp att uppdrag verkställs i de fall kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fattat beslut om att ge någon förvaltning eller tjänsteman ett speciellt uppdrag. I kansliets uppgifter ingår även att vara assistent/sekreterare till kommundirektören, ge viss service till kommunalråden samt att sköta diverse administration för förvaltningen. En stor del av konteringen av förvaltningens fakturor sköts av personal på kansliet. I början av 2011 upphandlade Ystads kommun tillsammans med kommunerna Kristianstad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, Evolution. Avsikten var att ersätta befintligt system DoÄr, samt att stödja kommunens utveckling till en modern e-förvaltning. Systemet ska möjliggöra en komplett elektronisk nämndadministration samt skapa förutsättningar för införande av medborgar- och politikerportal samt möjliggöra koppling till e-tjänster och så småningom till e-arkiv. Under har införandet av systemet påbörjats och systemet används för registrering av handlingar. Registratorer/nämndsekreterare har fått utbildning i att hantera sammanträdesmodulen och ett hundratal handläggare har fått utbildning för att kunna utarbeta tjänsteskrivelser och skicka dessa till nämnd i systemet. Det har visat sig svårt att arbeta i systemet eftersom många behöver handledning första gångerna de ska arbeta i systemet. Detta kommer att tillhandahållas Nya handläggare kommer att utbildas och dessutom ska kommunjuristen ge utbildning i offentlighet och sekretess. Läsplattor har införskaffats och kallelser och handlingar till kommunstyrelsens politiker har distribuerats via läsplattor. Även övriga nämnder har fått eller kommer att få läsplattor, liksom politiker i kommunfullmäktige. Sammanträdeshandlingar via läsplattorna har fallit ut mycket väl även om det inte varit problemfritt. Bland annat har det periodvis varit svårt att ladda ner kallelserna om man inte befunnit sig i kommunens närverk. I stadsarkivets kärnverksamhet ligger att följa offentlighetsprincipen och rätten att få ta del av allmänna handlingar. Detta innebär att lämna ut offentliga handlingar till den som begär att få se dem. I stadsarkivets uppgift ligger även att tillgodose förvaltningens behov av dokumentation, samt att säkra kulturarvet och den framtida forskningens behov. Detta kräver att handlingarna ordnas och att arkivet struktureras på ett sådant sätt att de blir lättillgängliga och sökbara. Det förutsätter också att handlingarnas äkthet och autencitet säkras, samt att de hålls i ett gott skick. År har vissa större ommöbleringar i arkivet tagit vid, i syfte att sammanföra olika verksamhetsområden. I nuläget är skolarkiven sammanförda, och på tur står teknik- och samhällsarkiven. Under har också en strävan funnits att arkivera, förteckna och avsluta gamla arkivbildare. Detta arbete kommer fortgå under överskådlig tid framöver. Arkivförteckningarna har under året uppdaterats, och är i princip färdiga för att läggas ut på internet, i syfte att öka arkivets tillgänglighet. Saken borde lätt kunna fullbordas med hjälp av kommunens IT-avdelning under har även stadsarkivet varit fortsatt engagerat i det så kallade Kartprojektet. Kartprojektet består av olika moment och delar. För det första har det handlat om att inventera kartor med anknytning till Ystad, dels stadsarkivets bestånd, men även andra institutioners dito. Under 2013 kommer en väsentlig del av kartorna ut i tryckt form under Ystads Fornminnesförenings regi. Den andra delen som handlar om att tillgängliggöra kartorna digitalt för allmänheten ligger ännu en bit in i framtiden, men då materialet finns i digital form redan nu, borde projektet kunna ros i hamn utan större komplikationer. Frågan om en ny klassificeringsstruktur är dock mer komplicerad. Allmänna arkivschemat från år 1903 ska fasas ut, och ersättas med en så kallad processorienterad arkivredovisning. För detta håller en ny klassificeringsstruktur på att utvecklas i samarbete med fyra andra kommuner i östra Skåne. Även på riksnivå håller en del på att hända på denna front. Det finns goda skäl att avvakta denna utveckling för att i möjligaste mån ligga i samklang med vad som troligvis kommer bli en nationell standard för Sveriges kommuner. Frågan om ett elektroniskt arkiv är avhängigt ovanstående. En önskvärd utveckling kräver dock dels vidareutbildning, dels samordning mellan olika funktioner inom kommunen såsom stadsarkivet, IT-avdelningen och kommunjuristen. Ekonomiavdelning Budget, uppföljningar och redovisningar åt de centrala organen kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt handläggning och analys av övergripande ekonomiska frågor åt såväl kommunen som kommunens bolag och förbund är uppgifter som handläggs av ekonomiavdelningen. 11

14 Redovisningsuppgifter och lönehantering, förutom åt kommunen, även för flertalet av kommunens bolag, kommunalförbund, Ystads församling och ett flertal stiftelser hanteras av avdelningen. Tomelilla kommuns hela lönehantering utförs av lönenheten inom avdelningen. Löneenheten säljer från och med andra halvåret pensionsadministration till Simrishamns kommun. Budget- och analysenheten där ekonomerna är placerade, arbetar gentemot kommunens verksamheter med budget, uppföljningar och analyser. Enheten hanterar sedan våren även Sydskånska gymnasieförbundets kvalificerade ekonomifrågor. Under året har effekterna av kommande generationsskifte delvis fått genomslag. Tre personer har avgått med pension och tjänsterna har återbesatts. För utbyte av ekonomisystem fanns i plan upptaget 1,0 mkr. Tanken har varit att upphandla nytt ekonomisystem tillsammans med kommunerna Tomelilla och Simrishamn. Då grannkommunerna beslutat sig för att inte upphandla nytt system och att en analys av marknaden för ekonomisystemet visat att befintligt system, Raindance kan uppgraderas och utvecklas så har byte av system skjutits på framtiden. Fokus har istället riktats mot att komplettera systemet med ett rapportverktyg. Studier av olika rapportsystem har påbörjats. Ett större projekt har genomförts för att utveckla utdataverktyget QlikView till budgetansvariga chefer och ekonomer. Ekonomiapplikationen har genomgått större förändringar med ökad funktionalitet och användarvänlighet. Verksamhetssystemen inom Barn och Utbildning och Social Omsorg har integrerats till verktyget. Ett projekt har genomförts med extern part för att bearbeta kommunens leverantörer att skicka elektroniska fakturor. Projektet har fallit väl ut och allt fler leverantörer väljer att införa E-fakturor. På de områden där det är möjligt har orderlösa elektroniska fakturor införts. Jämförelser har genomförts kring kostnaderna inom verksamheterna barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorgen. Materialet har presenterats i samband med budgetupptakten. Framtagande av ny kontoplan, Kommunbas 2013 genomfördes under hösten. Ett stort antal utbildningar har hållits i samband med införandet. Pensionsinformation har hållits vid ett antal tillfällen, för såväl blivande pensionärer som för övrig personal. Koncernbanken har genomfört ett stort antal upphandlingar av lån under året. Upplåning har skett i samband med omsättning av befintliga lån och i samband med nyupplåning. Koncernbanken har ökat sin upplåning under året med 250 mkr, varav dotterbolagens del uppgår till 107 mkr. Förändrad lagstiftning kring ränteavdrag har resulterat i en större analys av koncernbanken och av tre äldre lån mellan kommunen och två dotterbolag. Analys, utförd av extern skatteexpertis, konstaterar att Koncernbanken kan finnas kvar medan de äldre lånen till kommunen får lösas in av Ystad Energi AB och Ystads Teater AB. Upphandling av finansiella tjänster har genomförts för hela koncernen. Avdelningen har också biträtt upphandlingen av revisionstjänster. Personalavdelning Arbetsmiljöarbetet i Ystads kommun Avdelningen har under året fortsatt arbetet med att skapa väl fungerande rutiner för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Ett system för rapportering av tillbud och arbetsskador, LISA, har implementerats i verksamheterna under året. Avdelningen har under genomfört uppföljning av arbetet med de förvaltningsspecifika handlingsplanerna som togs fram utifrån den stora årliga uppföljning som ägde rum Arbetsmiljöutbildning Återkommande introduktionsutbildning för arbetsledare i arbetsmiljö har genomförts. FAS - samverkansavtal Efter revidering av tidigare samverkansavtal tillsammans med de fackliga organisationerna har ett nytt avtal tecknats. Det nya avtalet började gälla och har implementerats under året. Löneprocessen Två förändringar har gjorts i vår löneprocess att gälla i års löneöversyn. Möjlighet att, om både medarbetare och arbetsgivare är överens genomföra ett kombinerat löne- och utvecklingssamtal. Dessutom ges verksamheterna möjlighet att komplettera eller helt ersätta de kommunövergripande kriterierna med kriterier som är mer verksamhetsanpassade. Nya kriterier tas fram i verksamheten och börjar gälla efter att de samverkats i LOSAM. 12

15 TAP Personalavdelningen har genomfört fyra TAP dagar (Tema- och aktualitetsdagar personal). Samtliga arbetsledare är inbjudna till dessa och innehållet rör aktuella frågeställningar inom personalområdet. Rekryteringar Under genomfördes ett relativt stort antal rekryteringar av nyckelposter, exempelvis tre VD till bolagen, förvaltningschef och kommundirektör. Synkorrigerande behandling Under året har avdelningen arbetat fram förslag till bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandling. Förslaget antogs i november och kommer att börja tillämpas Plan för lika rättigheter och möjligheter Avdelningen har under året tagit fram ett förslag till plan för lika rättigheter och möjligheter tillika jämställdhetsplan och denna har beslutats av fullmäktige. Planen vänder sig till medarbetare i Ystads kommun och innehåller interna mål samt åtgärder för att utveckla vår verksamhet till en plats där alla medarbetare behandlas rättvist och ges samma möjligheter. Implementering är under pågående. Gymnasieförbundet Personalavdelningen har anställt ytterligare personalkonsult för att konsultativt stödja Sydskånska gymnasieförbundet i personalfrågor. Tjänsten finansieras i sin helhet genom avtal med förbundet. Juridik Under har bland annat en ny lokal ordningsstadga för Ystads kommun arbetats fram och antagits av Kommunfullmäktige. Med en modernisering och en distinktare utformning av bestämmelser och kartor uppnås en ökad tydlighet för kommuninvånarna. Arbetet med framtagandet av en Mutpolicy med åtföljande riktlinjer för kommunen pågår och kommer att avslutas under våren Nya regler i kommunallagen innebär att de kommunalrättsliga principerna och det/de kommunala ändamålet/n måste föras in i bolagsordningarna för de kommunala bolagen. Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt föranleder ändringar i delegationsordningen. Internutbildning av personal i offentlighet och sekretess kommer genomföras under våren och hösten Upphandling Upphandlingsavdelningen har under året arbetat mer med både bolag och förbund. Bland annat har avdelningen bistått Räddningstjänstförbundet med en sotningsupphandling i form av en tjänstekoncession. Projektet som kallats hållbar upphandling som drivs i samverkan med Vägverket och framförallt Tomelilla och Simrishamns kommuner har under året färdigställts för upphandling. I första hand av en beställningscentral och transporttjänst. Under 2013 fortsätter projektet med en livsmedelsupphandling. Projektet syftar till att möjliggöra för små och medelstora företag att medverka i kommunala upphandlingar, främst inom livsmedelsområdet genom att lokala transporter upphandla separat. I början av 2013 har upphandlingen publicerats. Kommunrevisionen har granskat upphandlingsverksamheten med fokus på Samhällsbyggnad. Åtgärder för att rätta till brister är under utarbetande och flera åtgärder har redan vidtagits. Detta kommer att innebära bättre processer och bättre samverkan. Det upphandlingssystem som avdelningen har använt lades ner i slutet av. Ett nytt fick snabbimplementeras med viss fördröjning i verksamheten som följd. 13

16 Strategiska och övergripande Miljöfrågor Natur Naturvårdsprogram för Ystads kommun Under våren gjordes Naturvårdsprogram för Ystads kommun klart. Programmet antogs därefter av Kommunfullmäktige Programmet är nu upptryckt och har bland annat delats ut till skolor och förskolor i kommunen. Programmet finns också på kommunens hemsida för nerladdning. Norra Sandskogen Under hösten vintern har arbetet fortsatt med att förverkliga intentionerna i kommunens skötselplan för det kommunala naturreservatet Norra Sandskogen. De röjningar som görs i skogen inriktas på att gallra/röja i täta bestånd så att träden kan utveckla vackra, breda kronor. Ett bestånd med dålig granskog kommer också på sikt att ersättas med bokskog. Det framtida målet är att skapa en varierad, flerskiktad skog med höga naturvärden som inbjuder till rekreation och promenader. KlimatVardag Under har avdelningen för Strategiskt Miljöarbete varit samordnare för en grupp på fem Ystadfamiljer som har deltagit i projektet KlimatVardag. KlimatVardag är ett projekt som organiseras av Hållbar Utveckling Skåne (HUT Skåne) och som syftar till att få deltagarna att ta fler miljömedvetna och klimatsmarta val i sin vardag. Projektet omfattar fyra stormöten med olika teman där samtliga deltagande familjer i Skåne är inbjudna, sex gruppmöte med bara Ystadgruppen samt en rad frivilliga aktiviteter som HUT Skåne organiserar. Ystads kommun finansierar Ystadfamiljernas deltagande i projektet. Projekt Skånestrand ASMA har deltagit i samordnandet av projekt Skånestrand. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Länsstyrelsen i Skåne Län samt samtliga skånska kustkommuner. Projektet syftar till att göra en noggrann kartering av bathymetrin (topografin under vattenytan), geologin och i viss mån även marinbiologin längs Skånes kust. Projektet syftar också till att åskådliggöra erosionspotentialen inom olika områden längs kusten. SGU har scannat havsbottnen från cirka 6-20 meters djup samt karterat alla kustområden på land. Kommunerna har ansvarat för att tillhandahålla en flygscanning över de grundare områdena, 0-6 meters djup. Ystads kommun valde att i samband med flygscanningen utöka mätningen till att även omfatta land. Denna information kommer att vara ovärderlig i samband med arbetet med bland annat den nya översiktsplanen. Projektet ska resultera i en heltäckande rapport från SGU i slutet av Luftmätningar Luftmätningarna har fortgått under. Kväveoxider (NOx) mäts på fem platser, svaveloxider (Sox) på två platser och lättflyktiga organiska föreningar (VOC) på två platser. Luftburna partiklar som är mindre än 10 micrometer (PM10) och luftburna partiklar som är mindre än 2,5 micrometer (PM2,5) mäts på en plats och filtren från PM10- mätningen under kommer att analyseras i efterhand med hänseende på metallinnehåll. Ozon kontrolleras under sommarmånaderna på en plats. Luftmätningarna visar på fortsatt låga värden. Under en kort period under våren mättes NOx på fler platser och av dessa identifierades en plats (Skogshyddan vid Finakorset) med särskilt höga värden. Under 2013 utökas mätningen av NOx att även omfatta Skogshyddan. I övrigt omfattar mätningarna de krav som IVL ställer. Kustskydd och erosion Efter kommunens årliga profilmätningar längs kusten konstaterades det att erosionen sedan strandfodringen 2011 har varit mycket omfattande. Detta beror på exceptionellt dåliga förhållanden med en mild vinter, många högvattentillfällen och hårda vindar. Särskilt illa har det varit i Löderups strandbad där cirka m3 sand har försvunnit under mindre än ett år. I Ystad har cirka m3 sand försvunnit. I normalfallet brukar mängderna i Ystad och Löderup överensstämma mycket väl. Något liknande, att det har försvunnit dubbelt så mycket från Löderup, har bara skett vid ett tillfälle tidigare. Eftersom det har pågått ett ärende hos Transportstyrelsen gällande katamaranens vågor i Löderups Strandbad, så fanns det anledning att misstänka att svallvågorna kunde ha viss inverkan på omfattningen av erosionen. Rederiets egna våghöjdsmätningar och kommunens mätningar föranledde Transportstyrelsen att ge ett föreläggande till rederiet angående ny rutt alternativt långsammare framfart längs en angiven sträcka års mätning kommer att kunna ge svar på om dessa åtgärder har gett resultat. Under har även arbetet med att ta fram en ny tillståndsansökan enligt miljöbalken för storskalig strandfodring och sanduttag vid Sandhammar bank intensifierats. Samråd har hållits med Länsstyrelsen samt med berörda fastighetsägare. Ansökan lämnas till Mark- och miljödomstolen under våren 2013 efter samråd med myndigheter och organisationer. 14

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST 11 ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET (EJ MED) KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 VALNÄMND 8 REVISION 8 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 9 KOMMUNSTYRELSE

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen Växjö stationsområde Foto Lars-Åke Rapp 2015-01-27 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1 Osäkra fordringar

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Årsredovisning 2010. för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2010. för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen Årsredovisning 2010 för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen Innehållsförteckning KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 Verksamheten i siffror... 5 KOMMUNLEDNING... 7 Verksamheten i siffror... 21 GEMENSAM SERVICE...

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun ÅRSREDOVISNING 2013 1 Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund Kommunfullmäktige Stadsvapnet i Karlshamn AB Revision Valnämnd Kommunstyrelse

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Kommunkompassen. Analys av Kungsbacka Kommun. 15 17 maj 2006

Kommunkompassen. Analys av Kungsbacka Kommun. 15 17 maj 2006 RAPPORT 1 (24) Avdelningen för Ekonomi och styrning Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? Kommunkompassen Analys av Kungsbacka Kommun 15 17 maj 2006 2. Kungsbacka kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer