Mobil cykelkarta för Uppsala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobil cykelkarta för Uppsala"

Transkript

1 Mobil cykelkarta för Uppsala Projektarbete Geografiska informationssystem och geografisk analys, Sveriges Lantbruksuniversitet Per Eric Rosén och Erik Strandberg Uppsala

2 Innehållsförteckning Mobil cykelkarta för Uppsala...1 Per Eric Rosén och Erik Strandberg Projektarbete Geografiska informationssystem, Sveriges Lantbruksuniversitet...1 Uppsala Sammanfattning...3 Syfte...3 Nuläge...4 Befintliga tjänster som täcker Uppsala...4 Övriga studerade tjänster...5 Tillgängliga datakällor...5 Struktur i Open Streetmap...6 Möjliga tekniska lösningar...7 Analys av datakällor...8 Metod...8 Enkel numerisk jämförelse...8 Visuell analys...8 Resultat...14 Diskussion och felkällor...14 Olika policy och arbetsmetoder bakom källorna...14 Slutsats...14 Konstruktion...15 Teknisk uppbyggnad...15 Kartografi...15 Framtida förbättringar...17 Referenser...17

3 Sammanfattning Målet med projektet var att ta fram en cykelkarta över Uppsala som kan användas från mobila enheter. Kartan använder data och program från Open Streetmap, ett globalt projekt för att publicera en fri karta som alla kan använda och bidra till. Analys visade att Open Streetmap-data ur cykelsynpunkt klarar sig bra i förhållande till de data från Lantmäteriet som många övriga tjänster är byggda på. OSM kan sakna några objekt, men är ändå generellt mer detaljrikt än Fastighetskartan. Syfte Det finns behov av en bättre cykelkarta för Uppsala, framför allt en karta som går att använda i mobila sammanhang. Syftet med projektet var att ta fram en sådan karta baserat på primärt fria databaser. Några kriterier för en mobil cykelkarta i Uppsala är Så hög täckning som möjligt av vägar tillgängliga för cyklister Relevant information för att avgöra om en väg är lämplig att cykla på för en given cyklist, till exempel beläggning och trafiknivå (trafikmängd, komplicerade korsningar, vägrenar) Möjlig att använda från mobila kartprogram Helst kartografi anpassad till konvention i Sverige och Uppsala Önskvärda utökade kriterier är Möjlighet att distribuera som fristående applikation, gärna fungerande utan nätanslutning. Möjlighet till vägbeskrivning baserat på GPS-position eller adress-sökning Möjlighet att enkelt skicka felrapporter om cykelnätet till relevant väghållare (i optimala fall genom integration med ett geografiskt ärendehanteringssystem). Möjlighet att enkelt skicka felrapporter om kartan från kartprogrammet. Gärna möjlighet att För en faktiskt användbar karta gjord på ideell basis tillkommer också Fria (öppen källkod) källor, eller i alla fall gratis att använda och distribuera renderingar av.

4 Nuläge Befintliga tjänster som täcker Uppsala allmänna vägar separata cykelvägar stigar cykelfiler / buss + cykel skyltade cykelrutter rekommenderad väg cykeltrafik förbjuden beläggning belysning cykelpumpar cykelaffärer Uppsala kommun kan gissas kan gissas - Google delvis ej som lager Eniro delvis några - OSM mapnik delvis delvis några några Open cyclemap delvis delvis några (denna karta) kan gissas delvis, extra lager några Tabell 1: Visade objekt och egenskaper hos några nätbaserade karttjänster Uppsala kommuns cykelkarta är en papperskarta i traditionellt format. Kartan visar tydligt officiella cykelvägar, cykelfiler i väg och rekreationscykelvägar. Det senare är oklart om de definieras av beläggning eller ev. avvikande policy för vinterväghållning. Kartan visar också cykling i körbana längs ett antal vägar utan särskilda cykelfaciliteter. Detta är troligen tänkt som en rekommendation, men kan också tolkas som att enbart dessa vägar är tillgängliga att cykla på. Vägar förbjudna för cykling markeras inte särskilt. Kartan visar inte beläggning på något särskilt sätt. kartan.uppsala.se är en ny digital webbtjänst från Uppsala Kommun. Kartografi och innehåll är liknande cykelkartan på papper. Kartan har också ett lager för motionsspår, men det lagret visar för närvarande enbart startpunkter, inte själva spåren. Google kartor [Google] är tillgänglig att använda från de flesta mobila plattformar. Google maps är i Sverige inte särskilt cykelanpassad. Vissa gång- och cykelvägar visas, men med svag kartografisk framtoning och utan att särskilja vad som är tillåtet för cykel. Eniro kartor [Eniro] likar google i upplägg, men har en något mer färgrik kartografi. Flera kombinerade gång- och cykelvägar visas, liksom stigar. Vissa vägar visas som öppna för allmän trafik trots att de inte är det, till exempel södra Eva Lagervalls väg norr om Ultuna. Open Streetmap mapnik [OSM]och Open Cyclemap [OCM] är två tjänster baserade på Open Streetmap (mer beskrivning av OSM på sidan 5). Cykelvägar och gångvägar visas med olika stil, och med bättre kartografisk tyngd. Mängden cykelvägar, stigar och mindre bilvägar är större än i någon annan tjänst. Några detaljproblem i källdata finns, till exempel att vissa högtrafikerade vägar är märkta förbjuden för cykling i stället för olämplig. Generellt är informationen ändå relativt relevant. Open Streetmap mapnik är standard-visningen från projekt OpenStreetmap, och är en generell karta för både gående, cyklister och motortrafikanter. Open Cykelmap är en karta anpassad mer för cykeländamål. Den visar separata cykelvägar tydligare, och visar utöver detaljer synliga i Mapnik också skyltade cykelrutter.

5 Övriga studerade tjänster Örebro Kommun visar på ett tydligt sätt prioriterade cykelvägar. Dessa är tänkta för genomfartstrafik och har bland annat prioriterad vinterväghållning. Örebro håller också på att anlägga några supercykelvägar med bättre geometri och prioritet mot korsande vägar. Cheltenham Cycle map [Cheltenham] är en karta med intressant angreppssätt: Den visar inte cykelvägar specifkt, utan hela cykelnätet, graderad på en skala 1-5 utefter vilken färdighet i cykling i blandtrafik som behövs för det aktuella vägavsnittet. Tillgängliga datakällor Lantmäteriets GSD finns tillgängligt för området. Kostnaden och villkoren för licensiering utesluter användning i ideella projekt. För offentligt finansierade eller kommersiella projekt kan GSD vara ett bra val. Den kan också vara ett bra val tillsammans med lokala data om man som kommun behöver en officiell version för myndighetsutövning. Uppsala kommun är egen lantmäterimyndighet, och levererar data till Lantmäteriet. Kommunen säljer också direkt på liknande villkor som Lantmäteriet gör. Uppsala och Knivsta kommuner är i varje fall tillfrågade om att kunna leverera data som komplement till Open Streetmap - framför allt adresspunkter under en fri OSMkompatibel licens. Även trafikregleringar (maxhastighet mm) och statistik om trafikmängd är intressanta att få väghållare, mest för att ge vägvisning-algoritmer bra indata. Dessa frågor ligger i skrivande stund som ärenden hos båda kommunerna. Open Streetmap, i kortform OSM [OSM] är ett frivllig-projekt (se nedan) för att bygga en fritt licensierad geo-databas, på samma sätt som GNU/Linux för operativsystem eller Wikipedia för encyklopedi. OSM har data över hela världen (ca 16G komprimerat totalt) men också god täckning för Uppsala (se kapitel Analys av datakällor på sidan 8). Val: Open Streetmap bedömdes som den källa som bäst uppfyllde målen. Illustration 1: OSM mapnik standardstil

6 Struktur i Open Streetmap Illustration 2: Dataflöde i Open Streetmap Datakällor till OSM är framför allt enskilda frivilliga bidragslämnare. Ett vanligt arbetssätt i OSM är att gå ut i terrängen med GPS och registrera spår för vägar man önskar lägga in. Registreringarna kombineras med koordinatsatta anteckningar om vägnamn, beläggning eller intressanta objekt längs vägen (ett vanligt och enkelt sätt att göra minnesanteckningar är geotaggade fotografier). Med anteckningarna som bakgrund ritar man sen in relevanta objekt, vanligen GIS-mjukvara speciellt anpassad för OSM, och skickar sin ändringar till OSM:s server. Data kan också importeras från andra fria källor; till exempel är alla naturreservat med via samarbete med länsstyrelsen. För markanvändning är tillräckligt fria satellit- / flygfoton till hjälp. Databasen innehåller alla geodata i objektform. Det finns också på samma sätt som i Wikipedia fullständig versionshistorik så att eventuella felaktiga ändringar lätt går att återställa. Databasen kan nås över nätet genom ett antal väldefinierade API:er. Kring databasen finns många tjänster byggda, en del drivna av OSM, andra av fristående organisationer. Till exempel finns det vägvisiningstjänster och geokodning av postadresser. En vanlig tjänst är faktiska kartor att visa på skärm. Dessa produceras av ett antal renderingsprogram som använder någon specifik stilbeskrivning. Dessa program (när det körs i servermiljö) anropas också via API:er, vanligen TMS eller WMS (se sidan 7). Dessa bilder kan i sin tur användas av andra tjänster eller program. Vanligt är att visa dem på webben med hjälp av till exempel javascript-gis Open Layers. OSM har en sådan webbtjänst på som visar en karta med default-stilen för renderaren mapnik. Värt att notera är att detta ändå bara är en vy av många över Open Streetmap-data.

7 Möjliga tekniska lösningar En kartbild kan renderas på plats i klientmiljö, eller renderas på serversidan. Rendering i klientmiljö har ett antal fördelar, till exempel stegvis zoom, att kunna rotera kartan och ändå få etiketter, och att kunna ändra stil själv. Nackdelar är att brist på standardisering av kartformat, portabilitet och större krav på både processor, lagring och operativsystem. Val: Rendering på servermiljö valdes pga portabilitet över plattformar och tillgången på mogen mjukvara med stora möjligheter att rendera enligt egen stil. För rendering i servermiljö av Openstreetmap-data finns ett antal system. De mest relevanta är osmarender och mapnik. Den senare är vad som används av de stora OSM-projekten, och använder sub-pixelrendering för bättre grafisk kvalitet. För distribuering av renderade kartbilder till klient finns några olika protokoll: WMS är en öppen standard, och har stöd för många olika parametrar. WMS kan bland annat ange vilka lager som ska kombineras till en bild. TMS [TMS] är ett enklare protokoll, gjort för att hämta bilder ur ett färdigt rutmönster (tiles ) i ett antal i förväg definierade zoomnivåer. Val: Vi använder Open Streetmap-versionen av TMS nu, men det går att byta lätt.

8 Analys av datakällor Den enda datakälla av de som vi utvärderat (GSD, Uppsala kommun och Open Streetmap) som uppfyller kriterierna för en fri cykelkarta är Open Streetmap. Det är dock ändå relevant att jämföra OSM med övriga källor, framför allt för att avgöra om OSM är en tillräckligt bra källa för en användbar cykelkarta. Jämförelsen gjordes mellan OSM och Fastighetskartan. Metod Analysen gjordes över ett exempelområde (SWEREF99 mellan , och , ) i södra Uppsala, innefattande både bostäder, offentlig bebyggelse och naturområden. Båda lagren hämtades ner från respektive nerladdningstjänster Digitala kartbiblioteket för Fastighetskartan, och OSM API via redigeraren JOSM för OSM-data. Analysen gjordes i ArcGIS 10. OSM-data konverterades från OSM:s ML-format till shapefiler och klipptes OSM:s API exporterar annars bara hela vägar. Vägar delades upp i huvudklasser vägar upplåtna för biltrafik och övriga vägar. För båda källorna summerades längden på vägar i repektive huvudklass. Enkel numerisk jämförelse Mest relevant här är längden av enskilda vägar antal objekt beror på hur kartografen valt att representera vägarna, och ska inte påverka vare sig utseende eller routing. Fastighetskartan respektive OSM inte har helt överensstämmande klassificering av vägar inom klasserna vägar upplåtna för biltrafik och övriga vägar. Indelningen iuvudklasserna är dock samma, och kan jämföras. Det finns alltså ingen klassificering som är tvetydiga om den är öppen för biltrafik eller ej. Vid jämförelse kommer vi fram till att längdmässigt innehåller OSM-databasen drygt 27 km (ca 22%) mer data i form av allmän väg inom analysområdet. Förhållande mellan databaserna gällande den sammanlagda mängden bilfri vägar är här annorlunda gentemot data i det första tabellstycket, då OSM-databasen är 3 gånger så mycket i fråga om både antal objekt och sammanlagd längd. Längdmässigt inehåller OSM-databasen drygt 94 km (ca 266% ) mer data i form av väg enbart för cyklister eller gående inom analysområdet. Visuell analys För en kvalitativt analys visualiserades båda lagren med samma bredder per klass men i varsin färg. På detta sätt framgick komplementet mellan mängderna vägar i båda riktningarna vad som var med i OSM men inte FK, och vad som var med i FK men inte OSM.

9 Fastighetskartan Open Streetmap Antal Total Antal Total separata väglängd, separata väglängd, Huvudklass Klassificering vägstycken meter vägstycken meter Allmän väg kl Allmän väg kl Allmän väg, skilda körbanor Bilväg / gata Sämre bilväg Allmän Gårdsgata väg/motorled Bostadsväg Traktorväg Sekundär Oklassificerad Serviceväg Tertiär Summa Väg enbart för cykel/gångtrafik Underfart Ridstig Gångväg Cykelväg Elljusspår Stigar Trappor Summa

10 Illustration 3: Enbart fastighetskartan

11 Illustration 4: Enbart OSM

12 Illustration 5: OSM över FK. Vägar enbart i FK syns i rött

13 Illustration 6: FK över OSM. Vägar enbart i OSM i blått

14 Resultat Kartdata från OSM är mer heltäckande och innehåller mer allmänna vägar såväl som vägar för cykel och gående. Den mest uppenbara skillnaden är stigar i friluftsområdet Nåsten. Gårdsgator, servicevägar som klassificeras som allmän väg är också mer väldefinierade i OSM, likaså vägnätet i allmänhet för enbart cykel och gående. De området där OSM-datat faller till korta är bland annat några villaområden med låg befolkningstäthet. Klassificeringen av vägar som båda källorna innehåller skiljer åt i några fall, där skillnaden oftast är att vägen i OSM-datat klassificerats som en allmän väg eller körväg. Det syns också att informationen skiljer sig i vissa områden åt vad gäller vägens exakta läge i verkligheten, till exempel centrala Ultuna och Uppsalaåsen. För just centrala Ultuna är det OSM som har de senaste data de är uppdaterade nyss i 2011, mot för Fastighetskartan. Diskussion och felkällor Fastighetskartan ska vara den mest detaljerade allmänna kartan från Lantmäteriet. Med tanke på resultat upprepades analysen från rådata för att kontrollera att någon information inte fallit bort. Uppsala kommun exporterar data till Lantmäteriet. Det kan dock vara så att alla data kommunen har inte tagits med i GSD. Detta har inte kunnat jämföras pga höga kostnader för att få ut stora mängder data i vektorformat, även för studiesyfte, från Uppsala kommun. Om en kommersiell aktör bygger en tjänst på GSD och inte bygger en egen cykelvägdatabas med uppmätta eller lokala kommundata borde dock resultat bli likande vid en jämförelse med OSM. En annan felkälla skulle också kunna vara att DKB inte exporterar all information om småvägar. Olika policy och arbetsmetoder bakom källorna Vissa vägar och stigar finns i praktiken, men inte officiellt. OSM tar med dessa utan åtskillnad officiella data kan vara mer korrelerade med vad som beslutats, på gott och ont. OSM och GSD görs i helt olika miljöer. I och med att det är en mängd olika personer som samlat in informationen till OSM-databasen är detta en möjlig faktor till felaktig datainformation, men på samma sätt är den samtidigt i högre grad granskad, utvecklad och snabbare uppdaterad. När det gäller vägarnas läge är ett antagande att FK borde vara mer korrekt så länge data är med alls och inte har ändrats sen vägen mättes upp; detta pga förmodandet att Lantmäteriet eller kommunala lantmätare använder betydligt noggrannare redskap och -metoder. Detta har dock inte studerats mer. Slutsats Cyklisten får med OSM-datat jämfört med fastighetskartan en mer realistisk bild av området. Analysen bekräftar att Open Streetmap är både tillräcklig och det lämpligaste valet för projektet.

15 Konstruktion Teknisk uppbyggnad Kartan genereras på en server (använd av Uppsala Cykelförening) från en lokal PostGIS-databas. Denna databas innehåller en kopia på ett urval OSM-data (kring Uppsala) och uppdateras regelbundet med nya data från OSM:s huvudservrar med programmen osmosis och osm2pgsql. Efter import (eller uppdatering av kartans stil) genereras en ny uppsättning tiles; små bilder (i det här fallet på 256x256 pixlar) som innehåller varsin bit av kartan på olika zoomnivåer. Dessa tiles genereras av programmet mapnik specifikt några små python-script och biblioteket mapnik. Stilfilen är vad som avgör hur olika objekt kommer visas. Denna stilfil är skriven som ett antal filer i MML/MSS-format, ett format som liknar CSS. Detta omvandlas med programmet cascadenik till en fil med ML-regler som mapnik förstår. Dessa regler definierar först olika lager genom att välja ut olika objekt från databasen (till exempel cykelvägar), och sedan ett antal regler för att ge form och färg till lagret (till exempel att vägtyp=obelagd ger linestil streckad). Kartografi Målet med en cykelkarta är att tydligt visualisera de delar av verkligheten som är relevanta för cyklister i detta fall cyklister i Uppsala med fokus på cykel som transport till vardag och fritid. Cykelnätet utgörs av alla vägar öppna för cyklister, oavsett om dessa är på allmän väg, separat cykelväg eller kombinerad väg för gående och cyklister. Traditionella cykelkartor lägger ofta fokus på seperata cykelvägar. Cheltenham-kartan graderar efter funktionalitet. Målet med denna karta är att vara ett mellanting: Den utgår liksom Cheltenham från att cykelnätet är alla vägar man får cykla på. Den försöker däremot ta med några fysiska företeelser (bland annat beläggning och cykelfiler) och anger inte svårighetsgrad lika detaljerat. Vi har i detta skede valt en relativt traditionell kartografi, som är lätt att ta till sig för användare i Sverige och Uppsala. Färger är anpassade efter vad som är bruklig för cykelkartor i Sverige. Kartan har något mer fokus på separerade cykelvägar än vad författarna önskar (cykelnätet är trots allt inte samma som cykelvägar), men vi bedömer att det är vad som ger störst acceptans för kartan. Några tankar bakom kartografin har varit att vägar med cykelförbud (motor- och gångvägar) visas enbart i svag färg (för igenkänning) beläggningstyp för vägar, GC- och cykelvägar visas med streckat Alla vägar upplåtna för cykel visas, inklusive stigar och körvägar Vägar som är olämpliga för cykel markeras med diagonala streck. Det gäller vägar med huvudledklassning för bil, liksom ett antal OSM-taggar som anger hinder för cykeltrafik. Bakgrunder och övriga objekt anpassas för att erbjuda igenkänning, men inte ta visuellt fokus från det viktiga vägnätet för cykel.

16 Illustration 7: Cykelkarta på zoomnivå 13 Illustration 8: Cykelkarta zoomnivå 15

17 Framtida förbättringar Detta är på gång redan: symboler för cykelaffärer, pumpar och andra faciliteter lager för belysningsinformation Dessa förbättringar ligger i designfasen, men är inte implementerade än: Applikation för Android, IOS mm via PhoneGap och openlayers Möjlighet till vägvisning (i första sked genom att använda befintlig OSM-router med API) Möjlighet att använda app offline (förberett, Uppsala tätort tar ca 20M) Möjlighet till felrapportering av karta (integration av openstreetbugs) Möjlighet till felrapportering av verkligheten (i första skede som e-post till väghållare) Kartografi : framkomlighet för snabbare cyklister Referenser Litteraturförteckning Google: Google, Google Maps, Eniro: Eniro, Eniro Kartor, OSM: Open Streetmap et al, Open Streetmap, OCM: Andy Allen, Open Cyclemap, Cheltenham: Cheltenham & Tewkesbury cycling campaign, Cheltenham Cycle Map: Specification, TMS: OSGeo, Tile Map ServiceSpecification,

GSD-Terrängkartan, raster

GSD-Terrängkartan, raster 1(6) D atum: D ok umentversion: 2015-10-01 1.2 Produktbeskrivning: GSD-Terrängkartan, raster LANTMÄTERIET 2015-10-01 2 (6) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk

Läs mer

GSD-Fjällkartan, raster

GSD-Fjällkartan, raster 1(7) D atum: D ok umentversion: 2015-06-11 1.5 Produktbeskrivning: GSD-Fjällkartan, raster LANTMÄTERIET 2015-06-11 2 (7) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk

Läs mer

Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, CC BY

Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, CC BY 1(5) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2015-07-01 1.0 1.0 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, CC BY Förändringsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning...

Läs mer

Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad

Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad 1(13) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2015-02-17 1.1 1.1 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad Förändringsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmän

Läs mer

Topografisk webbkarta Visning

Topografisk webbkarta Visning 1(9) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2016-09-01 1.3 1.0.2 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning LANTMÄTERIET 2016-09-01 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning...

Läs mer

Karta 1:10 000, raster

Karta 1:10 000, raster 1(8) Datum: Dokumentversion: 2017-12-19 1.0 Produktbeskrivning: Karta 1:10 000, raster LANTMÄTERIET 2017-12-19 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

GIS i molnet. GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB. -En del av AddNode

GIS i molnet. GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB. -En del av AddNode GIS i molnet GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB Agenda Så vad menar vi med molnet?» Jo för oss är molnet egentligen en samling servrar som kan nås över Internet eller över ett

Läs mer

Öppna kartor för nybörjare. Ett geocaching-event av PlusPam, lillfiluren och Malmis

Öppna kartor för nybörjare. Ett geocaching-event av PlusPam, lillfiluren och Malmis Öppna kartor för nybörjare Ett geocaching-event av PlusPam, lillfiluren och Malmis Öppna kartor för nybörjare Introduktion OSM Kartor i GPS GPS-spår Kartor i Telefon Skapa kartor Övrigt Introduktion OSM

Läs mer

GSD-Fastighetskartan, sammanslagen raster

GSD-Fastighetskartan, sammanslagen raster 1 Datum: Dokumentversion: 2016-01-13 1.4 Produktbeskrivning: GSD-Fastighetskartan, sammanslagen raster tillämpa Date för texten som ska visas här. 2(6) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1

Läs mer

Metodik för inventering av cykelnät

Metodik för inventering av cykelnät GIS-samverkan Södertörn Förstudie digitalt vägnät Södertörn Metodik för inventering av cykelnät Revisionsinformation Rev. Datum Av Kommentar A 2007-08-09 Jan Lidén Remiss till arbetsgruppen PB1 2007-09-24

Läs mer

2. Markera område (se instruktioner längt ner på sidan) och markera Fastighetskartan och Laserdata till höger (se bild). Tryck på Ready.

2. Markera område (se instruktioner längt ner på sidan) och markera Fastighetskartan och Laserdata till höger (se bild). Tryck på Ready. Joakim Svensk, november 2013 Revidering av Fredrik Ahnlén, april 2014 Att generera OL-kartor från Laserdata Sedan 2009 har Lantmäteriet jobbat med att laserscanna hela Sverige för att skapa en bättre höjdmodell.

Läs mer

RITA KARTA MED GPS GARMIN 62S

RITA KARTA MED GPS GARMIN 62S RITA KARTA MED GPS GARMIN 62S 1. Passa in kartan i Rikets nät- RT90 2. Ställa in Nordlinjer 3. Inställningar Garmin62s 4. Använda GPS i skogen 5. Överföra GPS-data till OCAD 1. Passa in kartan i Rikets

Läs mer

När geografisk information blir allas egendom

När geografisk information blir allas egendom När geografisk information blir allas egendom Martin Davidson Kartdagarna och GIT-Mässan, 2012-03-27 Presentation Martin Davidson Affärsenhetschef Utveckling Metria Bor i Luleå med min fru och mina tvillingar

Läs mer

Handledning för kartan i BaTMan

Handledning för kartan i BaTMan 2017-03-31 BaTMan Handledning för kartan i BaTMan batman.trafikverket.local (internt TRV) batman.trafikverket.se (externt) Handledning för kartan i BaTMan I dokumentet beskrivs detaljerat kartfunktionen

Läs mer

Topografisk webbkarta Visning, CC BY

Topografisk webbkarta Visning, CC BY 1(7) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2017-01-17 1.3 1.0.1 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, CC BY LANTMÄTERIET 2017-01-17 2 (7) Innehållsförteckning 1 Allmän

Läs mer

Vektorkartor för mobila terminaler

Vektorkartor för mobila terminaler Vektorkartor för mobila terminaler Magnus Janlert 3 juni 2004 Introduktion Externt examensarbete, utfört VT2003 Visualiseringscentrum, c:a tio anställda, en del av Lantmäteriet Handledare: Jerry Eriksson

Läs mer

Planer, bestämmelser och rättigheter Visning

Planer, bestämmelser och rättigheter Visning 1(9) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2017-09-12 2,0 1.1 Produktbeskrivning: Planer, bestämmelser och rättigheter Visning LANTMÄTERIET ÅÅÅÅ-MM-DD 2 (9) Innehållsförteckning 1

Läs mer

Molntjänster som komplement till din plattform. Anna Bergman och John Smaaland

Molntjänster som komplement till din plattform. Anna Bergman och John Smaaland Molntjänster som komplement till din plattform Anna Bergman och John Smaaland Detta mönster kommer att öppna och sprida GIS Medarbetare Beslutsfattare GIS-proffs Politiker Invånare ArcGIS är ett komplett

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Kom iga ng med kollektorn

Kom iga ng med kollektorn Produkt: GEOSECMA for ArcGIS Modul: Övrigt Skapad för Version: 10.3 Skapad: 2017-03-21 Uppdaterad: Kom iga ng med kollektorn Använd din surfplatta för att hämta och uppdatera information samtidigt som

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

SharpMap. GIS-komponenter för.net. peter.lofas@triona.se 070-3112688

SharpMap. GIS-komponenter för.net. peter.lofas@triona.se 070-3112688 SharpMap GIS-komponenter för.net peter.lofas@triona.se 070-3112688 Peter Löfås Systemutvecklare / arkitekt Studerat Teknisk Fysik och Elektroteknik i Linköping Jobbat på Triona sedan 2005 med GIS, Ruttplanering

Läs mer

Att använda Metria Maps WMS baserad på Geoserver

Att använda Metria Maps WMS baserad på Geoserver 1 (9) Metria WMS-DOKUMENT 1 (9) Åsa Gustafsson 2011-05-30 Dnr Att använda Metria Maps WMS baserad på Geoserver Intro 2 Behörighetsskydd 2 Skicka anrop till WMS-tjänst 3 Testa åtkomst 3 Get Capabilities

Läs mer

GSD Datastruktur. GSD Datastruktur... 1 Uppdatering av sde_geogsd databasen... 4 Skapa och ladda Raster... 6

GSD Datastruktur. GSD Datastruktur... 1 Uppdatering av sde_geogsd databasen... 4 Skapa och ladda Raster... 6 Produkt: GEOSECMA for ArcGIS Modul: Övrigt Skapad för Version: 10.0 Uppdaterad: 2013 08 12 GSD Datastruktur Det här dokumentet ger importinstruktioner och en rekommenderad struktur för Geografiska Sverige

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

SOFT Kartmanual MTB-O

SOFT Kartmanual MTB-O SOFT Kartmanual MTB-O Konvertera karta till MTB-O norm, steg för steg Version: 1.0 2012-07-20 Författare och foto: Martin Bergström Innehåll 1. Inledning... 3 2. Om MTB-O... 3 3. OCAD... 4 4. MTB-O normen...

Läs mer

moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012

moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012 Fungerande GIStjänster i ett svenskt moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012 Innehåll Vad är egentligen ett GIS-moln? Behov som drev Ljungby kommun att lägga delar av

Läs mer

Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem

Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem Nybro kommun Mörbylånga kommun, Energikontoret: Jitka Andersson Tieto: Johanna Lethin Jacobson Procapita Planering Nya generationens planeringssystem Daglig

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-08-28 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafiknämnden 2014-09-25 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Kartan i BaTMan batman.trafikverket.local (internt TRV) batman.trafikverket.se (externt)

Kartan i BaTMan batman.trafikverket.local (internt TRV) batman.trafikverket.se (externt) 2015-12-10 BaTMan Kartan i BaTMan batman.trafikverket.local (internt TRV) batman.trafikverket.se (externt) Kartan i BaTMan Innehållsförteckning BaTMan-kartan 1 - Förberedelser Mina inställningar... 3 1,1

Läs mer

Handbok Simond. Peter H. Grasch

Handbok Simond. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda Simond 7 2.1 Användarinställning.................................... 7 2.2 Nätverksinställning..................................... 9 2.3 Inställning

Läs mer

Manual för Sweco Piano 1. Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT

Manual för Sweco Piano 1. Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT Manual för Sweco Piano 1 Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT 2016-03-22 Manual för Sweco Piano 2 Innehåll Introduktion... 3 Komma Igång... 4 Skapa din Första Inventering...

Läs mer

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec Innehållsförteckning Användarhandledning, VD Link för Småhus...3 1. Valfri sökning...4 Standardsökning...5 Kartsökning...7 Utökad sökning...8 Resultat av sökning...9 Detaljerad information om en försäljning...9

Läs mer

Stockholms stads öppna geodata

Stockholms stads öppna geodata Stockholms stads öppna geodata 1 2014-05-27 The Capital of Scandinavia Elisabeth Argus Inledning 1.Bakgrund - Politiskt beslut 2.Öppna geodata i Stockholm 3.Stockholm Open Award - tävlingsresultat 4.Våra

Läs mer

Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad

Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad 1(16) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2017-09-01 1.6 1.1.3 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad LANTMÄTERIET 2017-09-01 2 (15) Innehållsförteckning

Läs mer

Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster

Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster PM 1(13) Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

ARBETSMATERIAL MARS 2015. Gång- och cykelvägsplan 2015 2020

ARBETSMATERIAL MARS 2015. Gång- och cykelvägsplan 2015 2020 Gång- och cykelvägsplan 2015 2020 1 Förord En aktuell gång- och cykelvägsplan är ett viktigt redskap för att kunna göra insatser för att främja cyklandet i kommunen. Ett av grundargumenten för utvecklandet

Läs mer

Att tänka på för dig som arbetar med datainsamling i en kommun

Att tänka på för dig som arbetar med datainsamling i en kommun Geodata för Blåljus Att tänka på för dig som arbetar med datainsamling i en kommun För Sveriges blåljusaktörer är kartan ett viktigt arbetsredskap. Karta och positionering används både hos larmcentral

Läs mer

raka cykelvägen för Uppsala.

raka cykelvägen för Uppsala. raka cykelvägen för Uppsala. Uppsala kommuns arbete för ökad cykeltrafik Majoriteten av kommunens invånare bor i Uppsala, det vill säga ungefär 150 000. Flera mindre tätorter i kommunen ligger dessutom

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

Geodata för blåljus Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt SydostGIS Ulrika Johansson Lantmäteriet

Geodata för blåljus Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt SydostGIS Ulrika Johansson Lantmäteriet Geodata för blåljus Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt SydostGIS 2016-11-23 Ulrika Johansson Lantmäteriet Det behövs en gemensam Blåljuskarta http://www.lantmateriet.se/blaljus Kartstöd för blåljusaktörerna

Läs mer

Geodata för blåljus. Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt. Tryggt & Säkert. Ulrika Johansson Lantmäteriet. i Umeå 30 november Luleå 1 december

Geodata för blåljus. Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt. Tryggt & Säkert. Ulrika Johansson Lantmäteriet. i Umeå 30 november Luleå 1 december Geodata för blåljus Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt Tryggt & Säkert i Umeå 30 november Luleå 1 december Ulrika Johansson Lantmäteriet Det behövs en gemensam Blåljuskarta http://www.lantmateriet.se/blaljus

Läs mer

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö 1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö Design & Struktur Applikationen är designad för att användas som ett navigeringssystem för cyklister i stadsmiljö. Eftersom cyklister

Läs mer

Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många

Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många L e d n in g sä g a rm o d u le n - e n sm a rt o c h a u to m a tisk tjä n st so m so rte ra r d in a fö rfrå g n in g a r Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många

Läs mer

Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor. Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani

Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor. Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani Syfte Syftet med föreliggande studie är att utvärdera Götgatans

Läs mer

Produktbeskrivning: Fastighetsindelning Visning

Produktbeskrivning: Fastighetsindelning Visning 1(23) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2016-01-18 1.3 1.1.1 Produktbeskrivning: Fastighetsindelning Visning Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 2 1.1 Innehåll...

Läs mer

När det är bråttom Webbaserat GIS-stöd för insats och analys

När det är bråttom Webbaserat GIS-stöd för insats och analys När det är bråttom Webbaserat GIS-stöd för insats och analys Digpro AB - # - 2005 - Sweden Peter Axelsson Digpro Digpro 2007 Verksamma i branschen i 20 år Ca 60 medarbetare Geografisk IT/GIS och nätinformationssystem

Läs mer

Webbappar med OpenLayers och jquery

Webbappar med OpenLayers och jquery Webbappar med OpenLayers och jquery Johan Lahti GIT-utvecklare Malmö stad ULI Uppsala, 3 oktober 2011 smap (www.smap.se) Samarbete sedan maj 2009 Kartramverk byggt på OpenLayers och jquery Gemensam server

Läs mer

Vi finns i hela landet. 5 regioner drygt 30 distrikt Ca 100 kontor huvudkontor i Jönköping

Vi finns i hela landet. 5 regioner drygt 30 distrikt Ca 100 kontor huvudkontor i Jönköping Vår vision: Vi finns i hela landet 5 regioner drygt 30 distrikt Ca 100 kontor huvudkontor i Jönköping Organisation Internt GIS (NAVET) Tekniska bitar! Applikationer Datakällor Arkitektur/utvecklingsstandard

Läs mer

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Kommunerna kan göra skillnad. Vissa städer är bättre än andra. Malmö och Umeå har investerat mer och är i dag stora cykelstäder. Dagens industri 2014-06-02

Läs mer

Användarhandbok. för administratörer av tjänsten för dator. Applied Geomatics Sweden AB Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden

Användarhandbok. för administratörer av tjänsten för dator. Applied Geomatics Sweden AB Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Användarhandbok för administratörer av tjänsten för dator Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen... 3 Komma

Läs mer

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Innehåll

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Innehåll Föredragets innehåll Stöd vid genomförande av GIS-projekt Innehåll 1. QGIS En nyckelfunktion i ett komplett FOSS4G, dvs. Open Source för f r GIS. 2. Postgresql/PostGIS 3. Alternativ till QGIS 4. Tulipanaros

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Trender inom geografisk IT Hur hanterar man att GIT idag är en del av IT-utveckling och verksamhetsutveckling? Mikael Elmquist Sweco 2 Geografisk

Läs mer

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär.

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär. Kom i gång Allmänt Manualen för kartmodulen omfattar alla versioner av Näsgård Karta. Därför finns beskrivit funktioner som inte finns i den version av programmet som du köpt. Manualen är uppdelad i olika

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad

Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad 1(15) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2016-01-01 1.2 1.1.1 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 2

Läs mer

Metria:s satsning på Open Source-GIS. Seminariet Open Source för GIS 8-9 mars 2010

Metria:s satsning på Open Source-GIS. Seminariet Open Source för GIS 8-9 mars 2010 Metria:s satsning på Open Source-GIS Seminariet Open Source för GIS 8-9 mars 2010 Martin Davidson Chefsarkitekt Metria Martin Davidson, 2010-02-17, Luleå Affärsidé GIS as a Service Metria erbjuder marknaden

Läs mer

Lantmäteriets WMS En presentation av de olika komponenterna i plattformen och hur öppen källkod påverkar vår arbetsmetodik

Lantmäteriets WMS En presentation av de olika komponenterna i plattformen och hur öppen källkod påverkar vår arbetsmetodik Lantmäteriets WMS En presentation av de olika komponenterna i plattformen och hur öppen källkod påverkar vår arbetsmetodik Erik Gustafson Alternativ titel Att sova gott om natten

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

1. PLATTFORMSBYTE FÖRBÄTTRINGAR OCH RÄTTNINGAR TOPOCADASTRE DWG/DXF RAPPORTHANTERING RÄTTNINGAR...

1. PLATTFORMSBYTE FÖRBÄTTRINGAR OCH RÄTTNINGAR TOPOCADASTRE DWG/DXF RAPPORTHANTERING RÄTTNINGAR... 2016-05-31 RELEASE NOTES Innehållsförteckning 1. PLATTFORMSBYTE... 2 2. FÖRBÄTTRINGAR OCH RÄTTNINGAR... 2 2.1. TOPOCADASTRE... 2 2.2. DWG/DXF... 2 2.3. RAPPORTHANTERING... 2 2.4. RÄTTNINGAR... 3 3. DATAMODELLÄNDRINGAR...

Läs mer

Beredningsuppdrag Trygg och säker kommun

Beredningsuppdrag Trygg och säker kommun MINNESANTECKNINGAR Beredningsuppdrag Trygg och säker kommun Beredning: Beredning för samhällsutveckling Uppdrag: Trygg och säker kommun Tid: 27 september 2016 kl. 13:30-16:00 Plats: Stadshuset, Grå Närvarande:

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

Outsourcad lagring och drift. Ljungby kommun

Outsourcad lagring och drift. Ljungby kommun Outsourcad lagring och drift Ljungby kommun Danfilip Lundberg GIS-Samordnare Bakgrund - 2007 Lokal installation av programvaror, hög belastning på IT-avd med uppdateringar, programkörningsfel, m.m. Hantering

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Kartan i kommunala e-tjänster Strategival för att använda kartan i kommunala e-tjänster Johan Peterson och Mikael Elmquist Sweco Örebro länskarta

Läs mer

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Cykling i naturen Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

Läs mer

På sjön 2.0 Intern Guide för Android

På sjön 2.0 Intern Guide för Android På sjön 2.0 Intern Guide för Android På sjön 2.0 - Guide 1 Översikt Meny Eniro sök GPS position/ Kartorientering Dashboard 2. Meny Innehåller följande funktioner: Min profil/båt information (se 2.1) Mina

Läs mer

Rovbase. Manual till GPS-dialogen. Version 1.4

Rovbase. Manual till GPS-dialogen. Version 1.4 Rovbase Manual till GPS-dialogen Version 1.4 Förord På uppdrag av Naturvårdsverket erbjuder Viltskadecenter support för de svenska användarna av databasen Rovbase. Det här är en manual som beskriver hur

Läs mer

Blåljuskollen en checklista för kommunens geodataprocess

Blåljuskollen en checklista för kommunens geodataprocess 1 (9) Blåljuskoll på kommunens geodataprocess Blåljuskollen en checklista för kommunens geodataprocess Blåljuskollen är en checklista som omfattar den information om adresser, byggnader, anläggningar,

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011.

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011. PM 1(7) Nöjdhetsundersökning av Geodataportalen 2011 Sammanfattning I december 2011 genomfördes den tredje Nöjdhetsundersökningen av Geodataportalen. Sammantaget visar undersökningen att resultatet är

Läs mer

Hur mycket lutar vägen?

Hur mycket lutar vägen? Hur mycket lutar vägen? Denna övning är inspirerad av Anders, ingenjör på Tekniska kontoret i Lilla Edet. Vi har precis hämtat hem avfallshanteringen i kommunen i egen regi, efter att detta legat på entreprenad

Läs mer

Geoinfo 2014, Gävle. Geodata & tjänster Upphandling av nytt verksamhetssystem. torsdag 2oktober kl. 13.15 13.45. Susanna Alexandersson Tranås kommun

Geoinfo 2014, Gävle. Geodata & tjänster Upphandling av nytt verksamhetssystem. torsdag 2oktober kl. 13.15 13.45. Susanna Alexandersson Tranås kommun Geoinfo 2014, Gävle Geodata & tjänster Upphandling av nytt verksamhetssystem torsdag 2oktober kl. 13.15 13.45 Susanna Alexandersson Tranås kommun Jonas Kallin Agima Management AB Tranås, där har jag åkt

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

Röd ( osäker ) om inget av villkoren 1-7 är uppfyllt.

Röd ( osäker ) om inget av villkoren 1-7 är uppfyllt. Lathundens syfte Detta är en lathund för användare av kartapplikationen Säkerhetsklassade GCM-passager. Applikationen är baserad på en GIS-plattform som heter ArcGIS Online (AGOL) som Trafikverket använder

Läs mer

Produktbeskrivning: GSD-Tätort, raster

Produktbeskrivning: GSD-Tätort, raster 1(6) D atum: D ok umentversion: 2015-10-01 1.7 Produktbeskrivning: GSD-Tätort, raster LANTMÄTERIET 2015-10-01 2 (6) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

Vad är Ledningskollen?

Vad är Ledningskollen? Vad är Ledningskollen? Ledningskollen.se Reducerar antalet grävskador Robustare infrastruktur Undvika störningar Minskade skadekostnader Ledningskollen är lösningen på ett modernt samhällsproblem Vi har

Läs mer

Växjö Cykelväginventering

Växjö Cykelväginventering Växjö Cykelväginventering 2013 TRAFIK- OCH STADSMILJÖAVDELNINGEN Tekniska förvaltningen Växjö kommun Colin Hale cahale@gmail.com 0729 33 53 63 22-01-14 Bakgrund och innehåll Den här rapporten är ett komplement

Läs mer

Postens GIS-miljö och Open Source 9/3 2010

Postens GIS-miljö och Open Source 9/3 2010 Postens GIS-miljö och Open Source 9/3 2010 Valet av plattform för Postens GIS-miljö Bakgrund Efter en förstudie av Postens GIS-miljö 2007 beslutades att outsourca den Vid tidpunkten (slutet 2008) för val

Läs mer

De nya tätorterna Definition Metod - Statistik

De nya tätorterna Definition Metod - Statistik De nya tätorterna Definition Metod - Statistik Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö Supercrossdatabaser Jönköping 2016-11-18 SCBs gränser för koncentrerad bebyggelse

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Bilaga 1 Infrastruktur

Bilaga 1 Infrastruktur Bilaga 1 Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men även rekreation och turistcykling. Det finns goda möjligheter

Läs mer

Kom igång med LUPP 6.1

Kom igång med LUPP 6.1 Kom igång med LUPP 6.1 Introduktion... 3 Installation... 7 Logga in... 9 Skapa användare... 11 Lägg in organisation, stationer och enheter... 13 Öppna Verksamhetsöversikten... 15 Hjälp i LUPP... 17 1 1.

Läs mer

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Inledning och syfte Bakgrund Syftet med programmet är att få en helhetsbild av omstruktureringen

Läs mer

Blåljusprojektet. en gemensam digital blåljuskarta för samtliga blåljusaktörer i Sverige. Tommy Bylund Trafikverket

Blåljusprojektet. en gemensam digital blåljuskarta för samtliga blåljusaktörer i Sverige. Tommy Bylund Trafikverket Blåljusprojektet en gemensam digital blåljuskarta för samtliga blåljusaktörer i Sverige Tommy Bylund Trafikverket Rolf Eklöf Räddningstjänsten Storgöteborg Gemensamt kartstöd för Blåljus Det ska bli verklighet!

Läs mer

Eva Hellstöm - Christina Strand

Eva Hellstöm - Christina Strand GIS-data som underlag för detaljplan Använd AutoCAD Map 3D för att läsa in GIS-data från länsstyrelsen m.fl. Synliggör din detaljplan för allmänheten med Mapguide Eva Hellstöm - Christina Strand AutoCAD

Läs mer

Att införa och jobba med mobilt GIS. Torkel Endoff Agima Management

Att införa och jobba med mobilt GIS. Torkel Endoff Agima Management Att införa och jobba med mobilt GIS Torkel Endoff Agima Management 1 Vem är jag? Torkel Endoff Rötter i Södertälje Var student i Lund på Lunds Tekniska Högskola Civ. ing. inom Lantmäteri med inriktning

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

SPAice och SPA-Analys Rql-applikationer hos Map Sverige

SPAice och SPA-Analys Rql-applikationer hos Map Sverige SPAice och SPA-Analys Rql-applikationer hos Map Sverige Map Sverige är en av Sveriges största pappersgrossister. Man levererar till tryckerier och direkt till större organisationer med egen tryckeriverksamhet.

Läs mer

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK I detta kapitel skall vi titta lite närmare på några specifika tillämpningar inom datorteknik som har anknytning till El och Energiprogrammet. Om du som läser denna kurs

Läs mer