Mobil cykelkarta för Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobil cykelkarta för Uppsala"

Transkript

1 Mobil cykelkarta för Uppsala Projektarbete Geografiska informationssystem och geografisk analys, Sveriges Lantbruksuniversitet Per Eric Rosén och Erik Strandberg Uppsala

2 Innehållsförteckning Mobil cykelkarta för Uppsala...1 Per Eric Rosén och Erik Strandberg Projektarbete Geografiska informationssystem, Sveriges Lantbruksuniversitet...1 Uppsala Sammanfattning...3 Syfte...3 Nuläge...4 Befintliga tjänster som täcker Uppsala...4 Övriga studerade tjänster...5 Tillgängliga datakällor...5 Struktur i Open Streetmap...6 Möjliga tekniska lösningar...7 Analys av datakällor...8 Metod...8 Enkel numerisk jämförelse...8 Visuell analys...8 Resultat...14 Diskussion och felkällor...14 Olika policy och arbetsmetoder bakom källorna...14 Slutsats...14 Konstruktion...15 Teknisk uppbyggnad...15 Kartografi...15 Framtida förbättringar...17 Referenser...17

3 Sammanfattning Målet med projektet var att ta fram en cykelkarta över Uppsala som kan användas från mobila enheter. Kartan använder data och program från Open Streetmap, ett globalt projekt för att publicera en fri karta som alla kan använda och bidra till. Analys visade att Open Streetmap-data ur cykelsynpunkt klarar sig bra i förhållande till de data från Lantmäteriet som många övriga tjänster är byggda på. OSM kan sakna några objekt, men är ändå generellt mer detaljrikt än Fastighetskartan. Syfte Det finns behov av en bättre cykelkarta för Uppsala, framför allt en karta som går att använda i mobila sammanhang. Syftet med projektet var att ta fram en sådan karta baserat på primärt fria databaser. Några kriterier för en mobil cykelkarta i Uppsala är Så hög täckning som möjligt av vägar tillgängliga för cyklister Relevant information för att avgöra om en väg är lämplig att cykla på för en given cyklist, till exempel beläggning och trafiknivå (trafikmängd, komplicerade korsningar, vägrenar) Möjlig att använda från mobila kartprogram Helst kartografi anpassad till konvention i Sverige och Uppsala Önskvärda utökade kriterier är Möjlighet att distribuera som fristående applikation, gärna fungerande utan nätanslutning. Möjlighet till vägbeskrivning baserat på GPS-position eller adress-sökning Möjlighet att enkelt skicka felrapporter om cykelnätet till relevant väghållare (i optimala fall genom integration med ett geografiskt ärendehanteringssystem). Möjlighet att enkelt skicka felrapporter om kartan från kartprogrammet. Gärna möjlighet att För en faktiskt användbar karta gjord på ideell basis tillkommer också Fria (öppen källkod) källor, eller i alla fall gratis att använda och distribuera renderingar av.

4 Nuläge Befintliga tjänster som täcker Uppsala allmänna vägar separata cykelvägar stigar cykelfiler / buss + cykel skyltade cykelrutter rekommenderad väg cykeltrafik förbjuden beläggning belysning cykelpumpar cykelaffärer Uppsala kommun kan gissas kan gissas - Google delvis ej som lager Eniro delvis några - OSM mapnik delvis delvis några några Open cyclemap delvis delvis några (denna karta) kan gissas delvis, extra lager några Tabell 1: Visade objekt och egenskaper hos några nätbaserade karttjänster Uppsala kommuns cykelkarta är en papperskarta i traditionellt format. Kartan visar tydligt officiella cykelvägar, cykelfiler i väg och rekreationscykelvägar. Det senare är oklart om de definieras av beläggning eller ev. avvikande policy för vinterväghållning. Kartan visar också cykling i körbana längs ett antal vägar utan särskilda cykelfaciliteter. Detta är troligen tänkt som en rekommendation, men kan också tolkas som att enbart dessa vägar är tillgängliga att cykla på. Vägar förbjudna för cykling markeras inte särskilt. Kartan visar inte beläggning på något särskilt sätt. kartan.uppsala.se är en ny digital webbtjänst från Uppsala Kommun. Kartografi och innehåll är liknande cykelkartan på papper. Kartan har också ett lager för motionsspår, men det lagret visar för närvarande enbart startpunkter, inte själva spåren. Google kartor [Google] är tillgänglig att använda från de flesta mobila plattformar. Google maps är i Sverige inte särskilt cykelanpassad. Vissa gång- och cykelvägar visas, men med svag kartografisk framtoning och utan att särskilja vad som är tillåtet för cykel. Eniro kartor [Eniro] likar google i upplägg, men har en något mer färgrik kartografi. Flera kombinerade gång- och cykelvägar visas, liksom stigar. Vissa vägar visas som öppna för allmän trafik trots att de inte är det, till exempel södra Eva Lagervalls väg norr om Ultuna. Open Streetmap mapnik [OSM]och Open Cyclemap [OCM] är två tjänster baserade på Open Streetmap (mer beskrivning av OSM på sidan 5). Cykelvägar och gångvägar visas med olika stil, och med bättre kartografisk tyngd. Mängden cykelvägar, stigar och mindre bilvägar är större än i någon annan tjänst. Några detaljproblem i källdata finns, till exempel att vissa högtrafikerade vägar är märkta förbjuden för cykling i stället för olämplig. Generellt är informationen ändå relativt relevant. Open Streetmap mapnik är standard-visningen från projekt OpenStreetmap, och är en generell karta för både gående, cyklister och motortrafikanter. Open Cykelmap är en karta anpassad mer för cykeländamål. Den visar separata cykelvägar tydligare, och visar utöver detaljer synliga i Mapnik också skyltade cykelrutter.

5 Övriga studerade tjänster Örebro Kommun visar på ett tydligt sätt prioriterade cykelvägar. Dessa är tänkta för genomfartstrafik och har bland annat prioriterad vinterväghållning. Örebro håller också på att anlägga några supercykelvägar med bättre geometri och prioritet mot korsande vägar. Cheltenham Cycle map [Cheltenham] är en karta med intressant angreppssätt: Den visar inte cykelvägar specifkt, utan hela cykelnätet, graderad på en skala 1-5 utefter vilken färdighet i cykling i blandtrafik som behövs för det aktuella vägavsnittet. Tillgängliga datakällor Lantmäteriets GSD finns tillgängligt för området. Kostnaden och villkoren för licensiering utesluter användning i ideella projekt. För offentligt finansierade eller kommersiella projekt kan GSD vara ett bra val. Den kan också vara ett bra val tillsammans med lokala data om man som kommun behöver en officiell version för myndighetsutövning. Uppsala kommun är egen lantmäterimyndighet, och levererar data till Lantmäteriet. Kommunen säljer också direkt på liknande villkor som Lantmäteriet gör. Uppsala och Knivsta kommuner är i varje fall tillfrågade om att kunna leverera data som komplement till Open Streetmap - framför allt adresspunkter under en fri OSMkompatibel licens. Även trafikregleringar (maxhastighet mm) och statistik om trafikmängd är intressanta att få väghållare, mest för att ge vägvisning-algoritmer bra indata. Dessa frågor ligger i skrivande stund som ärenden hos båda kommunerna. Open Streetmap, i kortform OSM [OSM] är ett frivllig-projekt (se nedan) för att bygga en fritt licensierad geo-databas, på samma sätt som GNU/Linux för operativsystem eller Wikipedia för encyklopedi. OSM har data över hela världen (ca 16G komprimerat totalt) men också god täckning för Uppsala (se kapitel Analys av datakällor på sidan 8). Val: Open Streetmap bedömdes som den källa som bäst uppfyllde målen. Illustration 1: OSM mapnik standardstil

6 Struktur i Open Streetmap Illustration 2: Dataflöde i Open Streetmap Datakällor till OSM är framför allt enskilda frivilliga bidragslämnare. Ett vanligt arbetssätt i OSM är att gå ut i terrängen med GPS och registrera spår för vägar man önskar lägga in. Registreringarna kombineras med koordinatsatta anteckningar om vägnamn, beläggning eller intressanta objekt längs vägen (ett vanligt och enkelt sätt att göra minnesanteckningar är geotaggade fotografier). Med anteckningarna som bakgrund ritar man sen in relevanta objekt, vanligen GIS-mjukvara speciellt anpassad för OSM, och skickar sin ändringar till OSM:s server. Data kan också importeras från andra fria källor; till exempel är alla naturreservat med via samarbete med länsstyrelsen. För markanvändning är tillräckligt fria satellit- / flygfoton till hjälp. Databasen innehåller alla geodata i objektform. Det finns också på samma sätt som i Wikipedia fullständig versionshistorik så att eventuella felaktiga ändringar lätt går att återställa. Databasen kan nås över nätet genom ett antal väldefinierade API:er. Kring databasen finns många tjänster byggda, en del drivna av OSM, andra av fristående organisationer. Till exempel finns det vägvisiningstjänster och geokodning av postadresser. En vanlig tjänst är faktiska kartor att visa på skärm. Dessa produceras av ett antal renderingsprogram som använder någon specifik stilbeskrivning. Dessa program (när det körs i servermiljö) anropas också via API:er, vanligen TMS eller WMS (se sidan 7). Dessa bilder kan i sin tur användas av andra tjänster eller program. Vanligt är att visa dem på webben med hjälp av till exempel javascript-gis Open Layers. OSM har en sådan webbtjänst på som visar en karta med default-stilen för renderaren mapnik. Värt att notera är att detta ändå bara är en vy av många över Open Streetmap-data.

7 Möjliga tekniska lösningar En kartbild kan renderas på plats i klientmiljö, eller renderas på serversidan. Rendering i klientmiljö har ett antal fördelar, till exempel stegvis zoom, att kunna rotera kartan och ändå få etiketter, och att kunna ändra stil själv. Nackdelar är att brist på standardisering av kartformat, portabilitet och större krav på både processor, lagring och operativsystem. Val: Rendering på servermiljö valdes pga portabilitet över plattformar och tillgången på mogen mjukvara med stora möjligheter att rendera enligt egen stil. För rendering i servermiljö av Openstreetmap-data finns ett antal system. De mest relevanta är osmarender och mapnik. Den senare är vad som används av de stora OSM-projekten, och använder sub-pixelrendering för bättre grafisk kvalitet. För distribuering av renderade kartbilder till klient finns några olika protokoll: WMS är en öppen standard, och har stöd för många olika parametrar. WMS kan bland annat ange vilka lager som ska kombineras till en bild. TMS [TMS] är ett enklare protokoll, gjort för att hämta bilder ur ett färdigt rutmönster (tiles ) i ett antal i förväg definierade zoomnivåer. Val: Vi använder Open Streetmap-versionen av TMS nu, men det går att byta lätt.

8 Analys av datakällor Den enda datakälla av de som vi utvärderat (GSD, Uppsala kommun och Open Streetmap) som uppfyller kriterierna för en fri cykelkarta är Open Streetmap. Det är dock ändå relevant att jämföra OSM med övriga källor, framför allt för att avgöra om OSM är en tillräckligt bra källa för en användbar cykelkarta. Jämförelsen gjordes mellan OSM och Fastighetskartan. Metod Analysen gjordes över ett exempelområde (SWEREF99 mellan , och , ) i södra Uppsala, innefattande både bostäder, offentlig bebyggelse och naturområden. Båda lagren hämtades ner från respektive nerladdningstjänster Digitala kartbiblioteket för Fastighetskartan, och OSM API via redigeraren JOSM för OSM-data. Analysen gjordes i ArcGIS 10. OSM-data konverterades från OSM:s ML-format till shapefiler och klipptes OSM:s API exporterar annars bara hela vägar. Vägar delades upp i huvudklasser vägar upplåtna för biltrafik och övriga vägar. För båda källorna summerades längden på vägar i repektive huvudklass. Enkel numerisk jämförelse Mest relevant här är längden av enskilda vägar antal objekt beror på hur kartografen valt att representera vägarna, och ska inte påverka vare sig utseende eller routing. Fastighetskartan respektive OSM inte har helt överensstämmande klassificering av vägar inom klasserna vägar upplåtna för biltrafik och övriga vägar. Indelningen iuvudklasserna är dock samma, och kan jämföras. Det finns alltså ingen klassificering som är tvetydiga om den är öppen för biltrafik eller ej. Vid jämförelse kommer vi fram till att längdmässigt innehåller OSM-databasen drygt 27 km (ca 22%) mer data i form av allmän väg inom analysområdet. Förhållande mellan databaserna gällande den sammanlagda mängden bilfri vägar är här annorlunda gentemot data i det första tabellstycket, då OSM-databasen är 3 gånger så mycket i fråga om både antal objekt och sammanlagd längd. Längdmässigt inehåller OSM-databasen drygt 94 km (ca 266% ) mer data i form av väg enbart för cyklister eller gående inom analysområdet. Visuell analys För en kvalitativt analys visualiserades båda lagren med samma bredder per klass men i varsin färg. På detta sätt framgick komplementet mellan mängderna vägar i båda riktningarna vad som var med i OSM men inte FK, och vad som var med i FK men inte OSM.

9 Fastighetskartan Open Streetmap Antal Total Antal Total separata väglängd, separata väglängd, Huvudklass Klassificering vägstycken meter vägstycken meter Allmän väg kl Allmän väg kl Allmän väg, skilda körbanor Bilväg / gata Sämre bilväg Allmän Gårdsgata väg/motorled Bostadsväg Traktorväg Sekundär Oklassificerad Serviceväg Tertiär Summa Väg enbart för cykel/gångtrafik Underfart Ridstig Gångväg Cykelväg Elljusspår Stigar Trappor Summa

10 Illustration 3: Enbart fastighetskartan

11 Illustration 4: Enbart OSM

12 Illustration 5: OSM över FK. Vägar enbart i FK syns i rött

13 Illustration 6: FK över OSM. Vägar enbart i OSM i blått

14 Resultat Kartdata från OSM är mer heltäckande och innehåller mer allmänna vägar såväl som vägar för cykel och gående. Den mest uppenbara skillnaden är stigar i friluftsområdet Nåsten. Gårdsgator, servicevägar som klassificeras som allmän väg är också mer väldefinierade i OSM, likaså vägnätet i allmänhet för enbart cykel och gående. De området där OSM-datat faller till korta är bland annat några villaområden med låg befolkningstäthet. Klassificeringen av vägar som båda källorna innehåller skiljer åt i några fall, där skillnaden oftast är att vägen i OSM-datat klassificerats som en allmän väg eller körväg. Det syns också att informationen skiljer sig i vissa områden åt vad gäller vägens exakta läge i verkligheten, till exempel centrala Ultuna och Uppsalaåsen. För just centrala Ultuna är det OSM som har de senaste data de är uppdaterade nyss i 2011, mot för Fastighetskartan. Diskussion och felkällor Fastighetskartan ska vara den mest detaljerade allmänna kartan från Lantmäteriet. Med tanke på resultat upprepades analysen från rådata för att kontrollera att någon information inte fallit bort. Uppsala kommun exporterar data till Lantmäteriet. Det kan dock vara så att alla data kommunen har inte tagits med i GSD. Detta har inte kunnat jämföras pga höga kostnader för att få ut stora mängder data i vektorformat, även för studiesyfte, från Uppsala kommun. Om en kommersiell aktör bygger en tjänst på GSD och inte bygger en egen cykelvägdatabas med uppmätta eller lokala kommundata borde dock resultat bli likande vid en jämförelse med OSM. En annan felkälla skulle också kunna vara att DKB inte exporterar all information om småvägar. Olika policy och arbetsmetoder bakom källorna Vissa vägar och stigar finns i praktiken, men inte officiellt. OSM tar med dessa utan åtskillnad officiella data kan vara mer korrelerade med vad som beslutats, på gott och ont. OSM och GSD görs i helt olika miljöer. I och med att det är en mängd olika personer som samlat in informationen till OSM-databasen är detta en möjlig faktor till felaktig datainformation, men på samma sätt är den samtidigt i högre grad granskad, utvecklad och snabbare uppdaterad. När det gäller vägarnas läge är ett antagande att FK borde vara mer korrekt så länge data är med alls och inte har ändrats sen vägen mättes upp; detta pga förmodandet att Lantmäteriet eller kommunala lantmätare använder betydligt noggrannare redskap och -metoder. Detta har dock inte studerats mer. Slutsats Cyklisten får med OSM-datat jämfört med fastighetskartan en mer realistisk bild av området. Analysen bekräftar att Open Streetmap är både tillräcklig och det lämpligaste valet för projektet.

15 Konstruktion Teknisk uppbyggnad Kartan genereras på en server (använd av Uppsala Cykelförening) från en lokal PostGIS-databas. Denna databas innehåller en kopia på ett urval OSM-data (kring Uppsala) och uppdateras regelbundet med nya data från OSM:s huvudservrar med programmen osmosis och osm2pgsql. Efter import (eller uppdatering av kartans stil) genereras en ny uppsättning tiles; små bilder (i det här fallet på 256x256 pixlar) som innehåller varsin bit av kartan på olika zoomnivåer. Dessa tiles genereras av programmet mapnik specifikt några små python-script och biblioteket mapnik. Stilfilen är vad som avgör hur olika objekt kommer visas. Denna stilfil är skriven som ett antal filer i MML/MSS-format, ett format som liknar CSS. Detta omvandlas med programmet cascadenik till en fil med ML-regler som mapnik förstår. Dessa regler definierar först olika lager genom att välja ut olika objekt från databasen (till exempel cykelvägar), och sedan ett antal regler för att ge form och färg till lagret (till exempel att vägtyp=obelagd ger linestil streckad). Kartografi Målet med en cykelkarta är att tydligt visualisera de delar av verkligheten som är relevanta för cyklister i detta fall cyklister i Uppsala med fokus på cykel som transport till vardag och fritid. Cykelnätet utgörs av alla vägar öppna för cyklister, oavsett om dessa är på allmän väg, separat cykelväg eller kombinerad väg för gående och cyklister. Traditionella cykelkartor lägger ofta fokus på seperata cykelvägar. Cheltenham-kartan graderar efter funktionalitet. Målet med denna karta är att vara ett mellanting: Den utgår liksom Cheltenham från att cykelnätet är alla vägar man får cykla på. Den försöker däremot ta med några fysiska företeelser (bland annat beläggning och cykelfiler) och anger inte svårighetsgrad lika detaljerat. Vi har i detta skede valt en relativt traditionell kartografi, som är lätt att ta till sig för användare i Sverige och Uppsala. Färger är anpassade efter vad som är bruklig för cykelkartor i Sverige. Kartan har något mer fokus på separerade cykelvägar än vad författarna önskar (cykelnätet är trots allt inte samma som cykelvägar), men vi bedömer att det är vad som ger störst acceptans för kartan. Några tankar bakom kartografin har varit att vägar med cykelförbud (motor- och gångvägar) visas enbart i svag färg (för igenkänning) beläggningstyp för vägar, GC- och cykelvägar visas med streckat Alla vägar upplåtna för cykel visas, inklusive stigar och körvägar Vägar som är olämpliga för cykel markeras med diagonala streck. Det gäller vägar med huvudledklassning för bil, liksom ett antal OSM-taggar som anger hinder för cykeltrafik. Bakgrunder och övriga objekt anpassas för att erbjuda igenkänning, men inte ta visuellt fokus från det viktiga vägnätet för cykel.

16 Illustration 7: Cykelkarta på zoomnivå 13 Illustration 8: Cykelkarta zoomnivå 15

17 Framtida förbättringar Detta är på gång redan: symboler för cykelaffärer, pumpar och andra faciliteter lager för belysningsinformation Dessa förbättringar ligger i designfasen, men är inte implementerade än: Applikation för Android, IOS mm via PhoneGap och openlayers Möjlighet till vägvisning (i första sked genom att använda befintlig OSM-router med API) Möjlighet att använda app offline (förberett, Uppsala tätort tar ca 20M) Möjlighet till felrapportering av karta (integration av openstreetbugs) Möjlighet till felrapportering av verkligheten (i första skede som e-post till väghållare) Kartografi : framkomlighet för snabbare cyklister Referenser Litteraturförteckning Google: Google, Google Maps, Eniro: Eniro, Eniro Kartor, OSM: Open Streetmap et al, Open Streetmap, OCM: Andy Allen, Open Cyclemap, Cheltenham: Cheltenham & Tewkesbury cycling campaign, Cheltenham Cycle Map: Specification, TMS: OSGeo, Tile Map ServiceSpecification,

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö 1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö Design & Struktur Applikationen är designad för att användas som ett navigeringssystem för cyklister i stadsmiljö. Eftersom cyklister

Läs mer

Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem

Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem Nybro kommun Mörbylånga kommun, Energikontoret: Jitka Andersson Tieto: Johanna Lethin Jacobson Procapita Planering Nya generationens planeringssystem Daglig

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Kartan i kommunala e-tjänster Strategival för att använda kartan i kommunala e-tjänster Johan Peterson och Mikael Elmquist Sweco Örebro länskarta

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor. Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani

Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor. Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani Syfte Syftet med föreliggande studie är att utvärdera Götgatans

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec Innehållsförteckning Användarhandledning, VD Link för Småhus...3 1. Valfri sökning...4 Standardsökning...5 Kartsökning...7 Utökad sökning...8 Resultat av sökning...9 Detaljerad information om en försäljning...9

Läs mer

Stockholms stads öppna geodata

Stockholms stads öppna geodata Stockholms stads öppna geodata 1 2014-05-27 The Capital of Scandinavia Elisabeth Argus Inledning 1.Bakgrund - Politiskt beslut 2.Öppna geodata i Stockholm 3.Stockholm Open Award - tävlingsresultat 4.Våra

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton.

En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton. Antavla med foton 10 En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton. Bild 10 1. Min dotter Cecilias antavla. Designa sidan Det underlättar om man tänker igenom hur man vill att

Läs mer

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK I detta kapitel skall vi titta lite närmare på några specifika tillämpningar inom datorteknik som har anknytning till El och Energiprogrammet. Om du som läser denna kurs

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Geospatial Solutions Sweden AB. Arne Stoor

Geospatial Solutions Sweden AB. Arne Stoor Geospatial Solutions Sweden AB Arne Stoor Geospatial Solutions Sweden AB Information kring Topobase 2008 Topobase geografiska databaser Topobase 2008 Utbildningar Topobase 2008 NDRK GeoSol Express Tools

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Vad är ArcGIS.com? På ArcGIS.com hittar du:

Vad är ArcGIS.com? På ArcGIS.com hittar du: Vad är ArcGIS.com? ArcGIS.com är en webbplats ESRI Inc tillhandahåller där du kostnadsfritt kan arbeta med kartor och geografisk information. På webbplatsen kan du skapa kartor, hitta kartor och webbaserade

Läs mer

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011.

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011. PM 1(7) Nöjdhetsundersökning av Geodataportalen 2011 Sammanfattning I december 2011 genomfördes den tredje Nöjdhetsundersökningen av Geodataportalen. Sammantaget visar undersökningen att resultatet är

Läs mer

Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många

Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många L e d n in g sä g a rm o d u le n - e n sm a rt o c h a u to m a tisk tjä n st so m so rte ra r d in a fö rfrå g n in g a r Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många

Läs mer

Kommunala geodata. Eric Jeansson GIS-chef. Eric Jeansson, 100412

Kommunala geodata. Eric Jeansson GIS-chef. Eric Jeansson, 100412 Kommunala geodata Eric Jeansson GIS-chef 1 2 3 Att jobba på kommun hur sexigt är det? 4 5 Kommunala geodata Grunddata Verksamhetsdata 6 Grunddata: Vektoriserad information 7 8 9 Grunddata: Flygbilder 10

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

Avrop - E-förvaltningsstödjande tjänster 2010

Avrop - E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 Datum 2013-10-08 Dnr 2.1.1-2919-2013 Version 1.0 Avdelning Informationsavdelningen Enhet Enheten för informationsutveckling Författare Johan Carlström, Lars Lundqvist Avrop - E-förvaltningsstödjande tjänster

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Planering Cykelbanor behöver utrymme och planeras väl efter framtagen standard och därför är det viktigt att det i tidigt skede i planprocessen finns trafikkompetens.

Läs mer

Kopplingen mellan GEOSECMA och EDP

Kopplingen mellan GEOSECMA och EDP Produkt: GEOSECMA for ArcGIS Modul: Partner Skapad för Version: 10.1 Uppdaterad: 2013-08-13 Kopplingen mellan GEOSECMA och EDP Denna dokumentation beskriver hur man konfigurerar samt använder kopplingen

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29)

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29) Fri programvara Mycket mer än bara gratis Copyright 2005,2006 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se Öppen Källkod inom Offentlig Sektor 15-16 april 2008, Stockholm Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se 2008-05-14 Signatur Om SMHI Som experter inom

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning

Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning I takt med att landet täcks av laserdata ur Lantmäteriets rikstäckande skanning så kommer dessa data att utgöra en viktig informationskälla för många

Läs mer

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar ISM WEB O P E N S O U R C E S Ä K E R H E T I N S P I R E G I S - A N A L Y S W M S I N T E R O P E R A B I L I T E T A R B E T S F L Ö D E N I N T E G R A T I O N D A T A F Å N G S T E D I T E R I N G

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning 1(12) Datum: 2014-05-26 Diarienr: Hjälp vid användning av s Avancerade sökning Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Minnesanteckningar från NVDB-råd 12 december 2014

Minnesanteckningar från NVDB-råd 12 december 2014 MINNESANTECKNINGAR 1 (6) Fastställt av (i förekommande fall) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer [Fastställt av (personlista)] [Ärendenummer] [Projektnummer] Dokumenttitel Minnesanteckningar från NVDB-råd

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

DI Studio 4.3 - nyheter

DI Studio 4.3 - nyheter DI Studio 4.3 - nyheter Sofie Eidensten och Patric Hamilton Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. 2 Varför DI Studio Snabbare utveckling Enklare underhåll Gör det överskådligt 3 Nyheter

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

Nokia Kartor Användarhandbok

Nokia Kartor Användarhandbok Nokia Kartor Användarhandbok Utgåva 1 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kartor 3 Se din plats och bläddra på kartan 3 Hitta en plats 4 Upptäcka platser i närheten 4 Lägga till ett foto till en plats 5 Spara

Läs mer

Fem anledningar att cykla

Fem anledningar att cykla Cykla i Piteå Fem anledningar att cykla 1. Cykla för tiden Du slipper lägga flera timmar i veckan på gymmet/annan träning Du slipper lägga tid på att åka och tanka Du slipper serva bilen lika ofta Du slipper

Läs mer

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store. Installation av Sjökort för MarineNavigator via nedladdning Denna instruktion är för nedladdning av sjökort/kartor till Androidappen MarineNavigator (som kan köpas på Google Play Store, priset på appen

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Manual - Ledningskollen i mobilen

Manual - Ledningskollen i mobilen 8010 Manual Ledningskollen i mobilen.docx Manual - Ledningskollen i mobilen Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Inkluderade funktioner 3. Manualens upplägg 4. Kortversion av manualen 4.1 Registrera

Läs mer

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Cykeltrafik i Östersund Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Östersund är en vinterstad Målsättning om att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030 Sjätte bästa kommun i Cykelfrämjandets

Läs mer

Bruksanvisning för produktion och import av egen jaktkarta i Jaktappen.

Bruksanvisning för produktion och import av egen jaktkarta i Jaktappen. Bruksanvisning för produktion och import av egen jaktkarta i Jaktappen. 1. Guide till Google Earth (GE) och kartproduktion Inga bilder som används i kartan får vara större än 2048 pixlar på den längsta

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 3.5 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK

Läs mer

NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet. Version 5.7

NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet. Version 5.7 NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet Version 5.7 Dokumenttitel: NVDB Specifikation av innehåll Företeelsetyper på cykelvägnätet Skapat av: Trafikverket, enhet Väg- och järnvägsdata

Läs mer

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Vad? Varför? Hur? Business Discovery: Business User-Driven BI App Model Remixability and Reassembly Social and

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Smart cykling svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Smart cykling svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-04 KS-2013/122.150 1 (5) HANDLÄGGARE Patrick Stenbacka Patrick.stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Smart cykling svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

SPAice och SPA-Analys Rql-applikationer hos Map Sverige

SPAice och SPA-Analys Rql-applikationer hos Map Sverige SPAice och SPA-Analys Rql-applikationer hos Map Sverige Map Sverige är en av Sveriges största pappersgrossister. Man levererar till tryckerier och direkt till större organisationer med egen tryckeriverksamhet.

Läs mer

Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 2013.

Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 2013. Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 213. Innehållsförteckning 1. Vad är nyttan med en kvalitetsbeskrivning?...3 2.

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

Sweco på Kartdagarna 2009

Sweco på Kartdagarna 2009 Sweco på Kartdagarna 2009 Sweco-föredrag och andra aktiviteter på Kartdagarna 2009 Swecos leverantörsoberoende konsulter inom geografisk IT arbetar med att strukturera, analysera och presentera stora mängder

Läs mer

INTRESSENTER I BYGGSKEDET

INTRESSENTER I BYGGSKEDET SWEPOMM 2 014-11- 20 MINNESANTECKNINGAR F RÅN W ORKSHOP INTRESSENTER I BYGGSKEDET 1 1. VILKEN KVALITET VILL VI UPPNÅ I BYGGSKEDET? Upprätthåll samma framkomlighet som före byggstart. Öka upplevelsen om

Läs mer

Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning

Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning 1(11) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2014-12-12 1.0 1.0 Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning Förändringsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 2 1.1

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Cykelvägar i nationella vägdatabasen

Cykelvägar i nationella vägdatabasen Cykelvägar i nationella vägdatabasen Bil och cykel Föredrag vid Transportforum, Linköping 2005-01-12 Krister Spolander krister@spolander.se 08-720 01 25 Det här gamla ekipaget uttrycker en helt modern

Läs mer

Förändringar i Topografiska webbkartan

Förändringar i Topografiska webbkartan 2014-11-19 Geografisk information Förändringar i Topografiska webbkartan Releasedatum 17 februari 2015 och förändringarna gäller visningstjänsterna Topografisk webbkarta Visning Topografisk webbkarta Visning

Läs mer

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Flyinge Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Inventering av viktiga stråk Stråk Drabbade Problem 1 Västergård Ljungbjersvägen. Foto 1:1-1:6 Visuell sidoavgränsning

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2 1 Version 2 2014 Maria Syrén Innehåll Bakgrund Användargränssnitt Grundfunktioner: Zooma, panorera Fastighetssök Identifiera Innehållsförteckning

Läs mer

Christina Strand. Susanne van Raalte

Christina Strand. Susanne van Raalte Christina Strand Susanne van Raalte Vianova Systems 140 ingenjörer & arkitekter i 10 länder Vianova Systems Norway Vianova Systems Sweden Vianova Systems Finland Vianova Systems Denmark Vianova Systems

Läs mer

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Datum: februari - 2014 Vid information kontakta: salesnordic@mobisma.com Inledning Denna presentation omfattar Mobismas supportpolicy

Läs mer

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman DIKO- manual 2014-09- 14 Bitte Rydeman Föreningen Furuboda, 2014. DIKO är en webbtjänst under utveckling. Den som använder tjänsten gör detta på egen risk. Det görs regelbundna backupper av innehållet

Läs mer

Snake App Rapport - Snake App Rapport Utskriven/PDF Export: 2011-10-17 Copyright 2011 - Version 1.2 Sidan 1 av 9.

Snake App Rapport - Snake App Rapport Utskriven/PDF Export: 2011-10-17 Copyright 2011 - Version 1.2 Sidan 1 av 9. Snake App Rapport - Snake App Rapport Utskriven/PDF Export: 20-0-7 Copyright 20 - Version.2 Sidan av 9 Snake App Rapport DAT255 - Software engineering project Jesper Sjövall Martin Sonesson Alesandro Sanchez

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Sidan 1 av 7 2013-12-01 Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Nu finns nya versioner av KeyDesign och DoorDesign tillgängliga på www.doordesign.se Detta dokument kommenterar - nya och ändrade programfunktioner

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Aktuellt från Lantmäteriet

Aktuellt från Lantmäteriet Aktuellt från Lantmäteriet Geodatasamverkan Skåne Höör 29 maj Julie Mostert Öppna geodata för ett effektivare samhälle Varför öppna geodata? Geodata har en särställning Information som adresser, kartor

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg Jaktpejl.se Användarmanual Av: Erik Åberg Innehållsförteckning Vad är Jaktpejl?... 3 Vad krävs för att använda Jaktpejl?... 3 Premiumfunktioner... 3 Release noteringar... 4 Version 2.01... 4 Version 2.0...

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

1. ActiveGPS 2.00 by TJ

1. ActiveGPS 2.00 by TJ 1.1 Inställningar 1. ActiveGPS 2.00 by TJ För att ändra inställningarna i ActiveGPS så måste man först trycka på Hämta inställningar först då tänds alla rutor upp. Istället för att visa avstånd fram till

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Uppdatering av blockdatabasen med stöd av satellitdata. Anders Forsberg, Jordbruksverket, Fjärranalysdagarna 2009-03- 10

Uppdatering av blockdatabasen med stöd av satellitdata. Anders Forsberg, Jordbruksverket, Fjärranalysdagarna 2009-03- 10 Uppdatering av blockdatabasen med stöd av satellitdata Anders Forsberg, Jordbruksverket, Fjärranalysdagarna 2009-03- 10 1 Blockdatabasen En geografisk databas över Sveriges jordbruksmark Ägs och förvaltas

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

HIR-Växt- Näsgård Karta. HIR-Växt och Näsgård Karta

HIR-Växt- Näsgård Karta. HIR-Växt och Näsgård Karta HIR-Växt och Näsgård Karta Allmänt Denna instruktion visar hur du kan presentera uppgifter från HIRVäxt på en karta i Näsgård Karta Advicer. Mer ingående instruktioner om t.ex. import av kartor, kart redigering,

Läs mer

Trionas arbete med Skid-VM Appen Falun2015 Live Results. Håkan Blomgren Projektledare för Trionas arbete

Trionas arbete med Skid-VM Appen Falun2015 Live Results. Håkan Blomgren Projektledare för Trionas arbete Trionas arbete med Skid-VM Appen Falun2015 Live Results Håkan Blomgren Projektledare för Trionas arbete Trionas åtagande För tre år sedan gick Triona in som sponsor för Skid-VM, på nivån Official Supplier.

Läs mer