Den perfekta handelsplatsen enkätundersökning bland detaljhandlare, sommaren 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den perfekta handelsplatsen enkätundersökning bland detaljhandlare, sommaren 2011."

Transkript

1 Den perfekta handelsplatsen enkätundersökning bland detaljhandlare, sommaren. Gate6 AB har tillfrågat svenska såväl som utländska detaljhandelsföretag om vad som krävs för att skapa en perfekt handelsplats. I denna undersökning har vi utgått från handelsplats som köpcentrum, även om resultatet i många fall kan översättas till gatulägen. Vi har frågat handlarna kring ett antal nyckelfaktorer och bett dem gradera i en skala -, där är helt oviktigt och är helt avgörande. Handlarna har även fått kommentera vad de vidare anser vara viktigt, i anslutning till respektive faktor, men även generellt. Resultatet presenteras nedan, i diagram såväl som sammanfattande text med utdrag ur undersökningen. Vilka faktorer är avgörande för en perfekt handelsplats? Vi utgick från att det finns ett antal givna faktorer som behövs för att skapa den perfekta handelsplatsen och frågade till vilken grad dessa var avgörande. Slutsatsen vi kan dra initialt utifrån denna första fråga är att läget, tillgängligheten, hyresgästmixen och hyresvillkoren hamnar allra högst i topp i nämnd ordning. Med tanke på den fokus på miljöfrågor i samhället i stort, men också inom fastighetsbranschen såväl som detaljhandeln, är det anmärkningsvärt att detta kommer på sista plats när det handlar om att utveckla den perfekta handelsplatsen. Utöver detta har de svarande fått ange vad de i övrigt anser vara betydelsefulla faktorer i skapandet av den perfekta handelsplatsen: Här nämns t.ex. följande: - Footfall - Öppettider som passar kunderna då alla butiker är öppna - Bra, säker och gratis parkeringsmiljö - En eller flera stora livsmedelsaktörer

2 - Att området syns väl från vägen - Seriös fastighetsägare - Att alla inblandade fastighetsägare, förvaltare, arkitekter, entreprenörer kan och är engagerade i handel - Att fastighetsägarna vågar satsa på mindre aktörer till lägre hyra, då likritningen är döden - Att marknaden och inte fastighetsägaren skapar klustringar - Upptagningsområde och antalet invånare - Mer kreativa lösningar, kanske med butiker i flera plan, och en spridning av ankarhyresgästerna. - Klustring av aktörer som tillsammans skapar ett starkt läge Eftersom ord ofta tolkas olika valde vi att försöka vi få en närmare förklaring av vad som omfattas av de olika faktorerna; läge, tillgänglighet, hyresgästmix med flera. Läge Läget hamnade, inte helt oväntat, i topp av de faktorer som är viktiga för att skapa en perfekt handelsplats. Med en genomsnittlig siffra på, är läget att betrakta som helt avgörande. Utifrån svaren här kan vi konstatera att visibiliteten och grannarna är av yttersta vikt! Kommentarer kring läge: - Skylt och entréer Vilken möjlighet ges till att synas - How visible is the retail offer Åter igen, skyltning, möjligheten att kunna nå ut med sitt erbjudande och göra det synligt. - Närmaste grannar Samma läge kan vara olika starka beroende på om rätt eller fel grannar ligger I nästa eller närliggande butiker. Många pratar om rätt grannar med liknande produkter och prislägen. - Lokalens utformning Att lokalen är utformad på ett bra sätt, effektiv yta möjlighet till smarta lösningar, enplansbutiker. Hur skiljer sig givetvis mellan koncepten. - Tillgänglighet Lätt att komma till, väl synlig

3 Tillgänglighet Som nästa ytterst viktiga faktor, efter läge, har vi tillgänglighet. Vi bröt ned frågan i tre och frågade hur viktigt det var med parkeringsplatser, lokaltrafik respektive gång- och cykelväg. Resultatet visar att antalet parkeringsplatser fortfarande är den främst påverkande faktorn på tillgänglighet. Antalet parkeringsplatser Lokaltrafik Gång- och cykelväg De svarande fick ge kommentarer på andra viktiga faktorer som skapar tillgänglighet: - Öppettider och utbud - Good links to major highways with the centre well signposted - Gratis parkering - Synlighet och logistiken in på handelsplatsen - Att det är enkelt och lättöverskådligt enkelt är nyckelordet - Möjlighet att komma dit med bil - Infrastrukturen för biltrafiken = smidiga in- och utfarter

4 Hyresgästmix När en hyresgästmix skapas är det viktigast att ha rätt grannar, vilket resultatet visar när vi bröt ned frågan om hyresgästmix i fyra grannar, klustring, konkurrenter samt nya heta varumärken. Handlarna har dock olika syn på vilka som är rätt grannar, vilket troligen beror på typen av varumärke de representerar och hur försäljningen av deras produkter ser ut jämfört med andras. Rätt grannar Klustring av hyresgäster Konkurrenter Nya heta varumärken Kommentarerna visar t ex hur man ser olika på klustring av produktområden/prislägen etc: - Klustertänkandet är överdrivet, mixen viktigare - Den gamla klustringens tid är förbi. Kunden vill inte ha rationell shopping i för stor utsträckning. Att bara ha modebutiker för sig och inredning på en annan plats blir för tråkigt. Kunden vill ha inspiration och lockas av att köpa sånt som man inte kanske hade planerat från början. - Förlora inte fokus på handelsplatsens målgrupp - Tappa inte fokus från handelsplatsen målgrupp bara för att ett varumärke är nytt? - Klustring är väldigt positivt för kunden. Om utbudet av butiker hänger ihop i teman så blir det tydligare för konsumenten. - Bra med förnyelse, men inte för sakens skull. Viktigt att ta in nyckelspelare, dvs de varumärken som kan göra handelsplatsen bättre på något sätt. I Sverige kan det ibland vara för stort fokus på nya varumärken. - Ska vara en bra mix, mångfald, inte bara kedjor utan även uppstickare. Tror på internationellt och nationellt, stort och smått. - Blanda olika aktörer och koncept, klustra de branscher som mår bra av det och ha en viss konkurrens inom handelsplatsen. - Våga blanda kända koncept med nyheter. - Var lyhörd för vad som fungerar och flexibel med att hjälpa hyresgäster som inte går bra. - Bra välsorterad livsmedelsbutik

5 Hyresvillkor För att komma fram till vad som är avgörande när det gäller hyresvillkoren, bad vi handlarna gradera sex olika faktorer inom området. Mest avgörande var hyresnivån och därefter är det hyrestilläggen, vilka många av de svarande kommenterade. Vi frågade också vilka andra hyresvillkor som handlarna anser vara viktiga och varför och fick följande svar: - Mycket viktigt att inte ha omsättningshyra. Omsättningshyra förstör möjligheten att kampanja och sälja mycket utan marginaler. - Important for landlords and tenant to share both the good and bad times. - Det ska vara justa avtal som inte innehåller för många texter om viten och förverkande. Avtalen börjar bli tjockare och tjockare. Man kan inte avtala om allt utan det borde också kunna råda lite vanlig affärsheder när man ingår avtal tillsammans. - Gemensamhetskostnader måste ner i kostnad. Många fastighetsägare/förvaltare har dålig förvaltning här. Dåligt genomslag på gemensam marknadsföring till höga kostnader. Dåligt förhandlade inre/yttre städ. Inget incitament att förhandla energipriser. Kostnaden för administration av gemensamhetskostnader är nytt och tillkommande. Detta är förtäckt hyra i flera fall. - Tydlighet vad är det man tar betalt för. Separera investeringar, bashyra och specificera samtliga tillägg och ge en tydlig förklaring till den faktiska presenterade kostanden. - - Rörliga bokostnader - drift och gemensamma kostnader - ökar och är svåra att kontrollera. Dessa bör hållas nere. - All inclusive där fler tjänster ingår i avtalet? Samarbete mellan hyresgäster i ett centrum som belönas med bättre villkor avtalsmässigt?

6 Marknadsföring När vi frågade handlarna om marknadsföringen ansåg de att det allra viktigaste är fastighetsägarna går ut marknadsför handelsplatsen, att de når ut till marknaden och att köpcentrumet inte försvinner ur kundernas medvetande i den idag hårda konkurrensen handelsplatser emellan. Att ha insyn i och vara delaktig i marknadsföringsplanen och valet av kommunikationskanaler ansåg de också vara av vikt. Marknadsföra handelsplatsen Marknadsföringsplan Delaktighet Vi frågade även vilken typ av marknadsföring eller arbete med marknadsföring som detaljhandelsföretagen saknar idag och där fick vi kommentarer som: - Större samarbete med hyresgästerna saknas - Marketing is the job of the Landlord to get shoppers into his centre to drive up sales levels, but it should not be a bill for the tenant to pay - the landlord gets his returns from increased turnover rental income - Man borde vara mer aktiv med lokala händelser och aktiviteter och snabb att kunna ändra om något händer. T.ex. om vårförsäljningen varit trög - kunna starta marknadsföring av sommarrean tidigare. - Saknas ett eget arbete att driva trafik till handelsplatsen. Oklart vad marknadsföringsbudgeten går till. 6

7 Förvaltning Vi antog att förvaltningen och det arbete som förvaltarna utför är en nyckelfaktor för skapandet av en perfekt handelsplats. I stort fick förvaltning,6 av och när vi bröt ner det i delfaktorer fick det följande resultat: Investeringsvillighet Ärendehantering Kundkontakt Egen förvaltning Fastighetsägarnas investeringsvillighet och snabba ärendehantering anses mycket viktiga faktorer, men även kontinuerlig kundkontakt och att fastighetsägarna kör egen förvaltning uppskattas. De svarande lämnade också följande kommentarer: - Invest up front to keep down day to day costs - Det viktiga är att fastighetsägaren står för förvaltningen av fastigheten och de gemensamma ytorna och att detta görs på ett seriöst sätt - Transparenta service charge. - Viktigt med ett gott samarbete och att man snabbt hanterar frågor som dyker upp. - Önskar att fastighetsägarna tar ett större grepp om de utökade gemensamhetskostnaderna. Idag har inte detaljhandelsföretagen någon möjlighet att kontrollera att man gjort de bästa upphandlingarna ur både ett kostnads- som ett miljöperspektiv. Dessa kostnader tangerar också att öka i en ganska hög takt om man jämför de senaste åren. - Engagerade i det de gör, att de ser att de själv har att vinna på att satsa på trafikdrivande åtgärder. 7

8 Upplevelser Upplevelsebaserade köpcentrum är heta idag och många vill kunna erbjuda kunderna något mer än traditionell shopping. Trots det står inte aktiviteter och nöje i topp, som något handlarna anser vara avgörande för skapandet av en optimal handelsplats. Däremot ser man att utbudet av restauranger och service är grundläggande och mycket viktigt att det hålls på en hög nivå för att köpcentrumet ska bli bra. Vi frågade också detaljhandelsföretagen vilka andra faktorer som är viktiga för att skapa en maximal upplevelse och varför: - Bra personal i butiken och i centrat, m a o bemötandet och servicegraden - A good balance of natural and artificial light, so that the retail displays still stand out - Bra luft och ljus. - Allt som skapar trafik är viktigt, sen sker det på olika sätt beroende på typen av läge. 8

9 Beslutsunderlag Vi bröt ned frågan om beslutsunderlag i sex faktorer och frågade hur viktiga de anser att omsättningssiffror, besöksfrekvens, befintliga hyresgäster, butikens utformning, hyresangivelse respektive upptagningsområde är. Resultatet visar att de svarande i princip anser att alla de faktorerna är lika mycket viktiga. På frågan om vilken annan information de anser vara viktig att erhålla och varför, och fick bl a följande kommentarer: - Konkurrerande handelsplatser - The frequency of visit to the centre by the same customers - million different visitors a year will give more sales opportunities than million visiting times - Föränderlig handelsplats, hyresgäster kommer och går - utan att byta koncept. - Beslutsunderlagen enligt ovan är alla viktiga och ger tillsammans en bra fingervisning om en etablering kan bli aktuell eller ej. Vi frågade även om de anser att informationen som de erhåller brukar stämma och om inte, hur den diffar. 7 % ansåg att informationen brukar stämma medan övriga % tycker att den stämmer ibland eller inte brukar stämma. Vad som inte brukar stämma kommenterades såhär: - Statistik ofta felaktig. Alltid mindre footfall i verkligheten - Visitor numbers are not counted in the same way to compare properly - HV överdriver oftast med tex upptagningsområde - Ibland kan man uppleva att siffror, upptagningsområden mm blivit förskönade mot verkligheten. Detta gäller självklart inte alla fastighetsägare men förekommer mer hos vissa. - När det inte stämmer är det ofta besökssiffror. - Ibland förekommer glädjekalkyler avseende kundunderlag och volymer. När handelsplatsen är befintlig och inarbetad då kan man ju titta själv, men när den är ny måste HV ta större ansvar för utfallet. Varan 9

10 måste ha en garanti! - Ofta blir det inte som de utlovat eller spekulerat kring, men det är dock helt förståeligt. Det är svårt att bedöma hur en framtida situation kommer se ut och folks beteende. Däremot bör det has i åtanke att utfallet inte alltid blir som spekulerat. Kanske lära sig mer av hur tidigare utfall blivit? Mer utvärderingar tillsammans med hyresgäster efter, och år etc... Fastighetsägare Frågan om betydelsen av vem som är fastighetsägare bröt vi ned i tre olika typer, och frågade hur viktigt de anser att det är den ena eller andra typen av ägare. Stora svenska fastighetsägare Mindre lokala fastighetsägare Internationella fastighetsägare Vi kan se att det inte är avgörande vilken typ av fastighetsägare det är, även om stora svenska fastighetsägare är mer populära än internationella. Istället visar resultatet att kunskap, intresse, engagemang och långsiktighet är det som man eftersträvar hos en fastighetsägare. - Engagemang och kunskap om området. Samt att de alltid arbetar för utveckling. - Wide experience and a desire to actively manage the centre, not just sit back & collect the rents. - Viktigt snarare att de är seriösa och gärna långsiktiga ägare. - Kunskap och intresse är avgörande, sen spelar det ingen roll om de är svenska eller utländska. - Det viktigaste är att det är en långsiktig fastighetsägare som förstår hur handel fungerar. Viktigt med en ömsesidig respekt om varandras olika specialistkompetenser. - Proffs med aktiv förvaltning. Avkastning är så viktigt att förvaltningen inte sköts. Tomytor förblir vakanta istället för nya butiker. Egen kortsiktig lönsamhet prio. Kundnytta ointressant för flera större aktörer. - Intresse och långsiktighet - låter klyschigt men det är sällan fastighetsägare lever upp till det. Kontinuitet i handelsplatsen, att de inte bara ser till hyresnivån. Är en aktiv part och genuint intresserade av handel och dess förutsättningar. - Långsiktigt ägande med målet att förädla sin fastighet som handelsplats.

11 Arkitektur Vad gäller arkitekturen är det lokalernas utformning som anses viktigast och minst viktigt är fastighetens utseende och karaktär. Lokalernas utformning Handelsplatsens inre utformning Individuella butiksfronter Fastighetens utseende och karaktär Vi frågade också vilka andra faktorer, ur ett arkitektoniskt perspektiv, som detaljhandelsföretagen anser är viktiga och varför, vilket gav svar som: - Lighting - Layouten är otroligt viktig. Det ska vara tydligt och lättförståeligt hur man ska röra sig i köpcentret. - Viktigt att handelsplatsen utformas så att det är lätt för kunden att gå omkring. Viktigt att "trolla bort" långa korridorer och tänka till på avsluten så att det inte blir tomma gångar som kunden inte går till. - Allt viktigare att vara unik. Handelsmiljöer tenderar att bli större o mer tid läggs vid varje inköpstillfälle. Service och enkelhet viktigare. - Att lokalen är anpassad efter verksamheten så gott det går. Storlek, lager, kontor etc. - Ett naturligt kundflöde som gör att kunderna rör sig det blir trafik i hela centrat. Inga återvändsgator

12 Miljö Trots att miljö och hållbar utveckling är hett och miljömedvetenheten bara ökar fick den som påverkande faktor för en optimal handelsplats en ganska ljum gradering. Det som framstår som mest viktigt är möjligheten att kunna mäta den individuella energiförbrukningen. Individuell energiförbrukning Vikten för slutkunden Miljöklassad fastighet Gröna hyresavtal Företagarna anser sig ha slutkunder med relativt höga krav på miljömedvetet arbete. Några generella kommentarer var: - Miljötänket kommer mer och mer och det finns många fördelar med det. Frågorna är viktiga för slutkunden, och medvetenheten har ökat. - Fastighetsägarna bemöter inte de investeringar i miljön som butikerna gör - Viktigt att kunna få avdrag för de miljöbesparingar varje butik gör i ett köpcenter. - Fastighetsägarna utnyttjar inte den konkurrensfördel som gröna fastigheter och handelsplatser innebär. Låga driftskostnader kan få hyresgäster att acceptera högre hyresvillkor. Vi frågade också om deras företag är beredda att betala en högre hyra för en miljöklassad lokal och varför och några kommentarer var: - Nej, försämrar lönsamheten med högre hyra. Miljöklassad lokal påverkar inte ökad försäljning. - Endast om det återbetalar sig i driften. - Nej. Hyrorna är höga redan. - Nej. Enbart lägre driftskostnader är sådant krav - Vi är beredda att betala något högre hyra för miljöklassning. - No - it doesn't add to the profitability; it ADDS costs - Nej så länge det inte ger oss ett mervärde. - Yes

13 Framtiden För att få veta mer om hur detaljhandelsföretagen skulle vilja se en perfekt handelsplats frågade vi: Om du blickar in i framtiden, vad är de avgörande faktorerna för att skapa en långsiktigt optimerad handelsplats? Några av de svar vi fick presenteras här: - Current size of a unit plus opportunity to grow in this space or a plan to know where future growthy can occur. - Transparens i ekonomi/lönsamhet och gemensamma satsningar med fastighetsägaren. - Landlord & Tenant sharing in the trading success to ensure right location / tenant mix / marketing / cost structure. - Läge, hyresgästmix, tillgänglighet och långsiktighet i planerandet. - Ett långsiktigt samarbete och förståelse för varandra - fastighetsägare och detaljhandelsföretag. Att man skapar delaktighet. - Samarbete mellan hyresgäst och hyresvärd. Erfarenhetsutbyte regelbundet. Anpassning av hyresgästmix som följer konsumtionsbehov. - Tillgänglighet och tydlighet i utbudet. En attraktiv mix med olika nivåer, att det finns en bredd samtidigt som man håller teman/kluster. Tror inte på vare sig "lågprisgallerior" eller prestigeprojekt. - Tillgänglighet, och enkelhet kombinerat med att man hänger med i tiden både vad gäller investeringar men även i aktiviteter och evenemang i centrumet. Förmåga att bibehålla och utveckla hyresgästmixen över tid. Att fokusera och se till att vara bäst på några viktiga faktorer istället för att försöka vara bra på allt. - Att inte enbart kedjor tillåts dominera. Att fastighetsägarna inte bara söker aktörer typ H&M och Dressman. - Det som kommer vara avgörande för både enskilda butiker och handelsplatsers framgång kommer att vara om man får befintliga kunder att öka besöksfrekvensen inte om man klarar av att jaga in nya kunder. - Lätt tillgängligt läge med bra parkeringar i city eller externt. Bred mix av varumärken med ett antal starka ankarhyresgäster och en eller två starka dagligvarubutiker. Internationell jämförelse Avslutningsvis frågade vi efter en internationell jämförelse, för att se hur Sverige står sig: Om du jämför med andra länder, vilka är de stora skillnaderna mellan svenska och utländska handelsplatser? - Utländska handelsplatser har lyckats behålla fler mindre lokala handlare i sina center. - Kundunderlaget är mindre i Sverige. Sverige har överlägset flest kvm detaljhandel per invånare i Europa. - Beror på vilka länder vi jämför med. Ta ex. UK där den största skillnaden är antalet besökare samt frekvensen av människor som rör sig på high street. Besökarantalet i de större köpcentra är större än något annat köpcentra i Sverige. Hyresnivåerna jämfört med Sverige är oftast högre, med högre gemensamma kostnader. Mer arkitektoniskt spektakulära köpcentra byggnader. - Samma grundstruktur på alla köpcenter. Ofta lägre standard på svenska köpcenter. - En mycket stor skillnad är hyreslagstiftningen - framför allt avsaknaden av besittningsskyddet. Är många gånger fantastiskt bra för att få rotation i ett köpcentrum eller om ett detaljhandelsföretag missköter sig, men kan bli förödande om det används på fel sätt av oseriösa fastighetsägare. - Omsättning i handelsplatserna. Befolkningskoncentration, varumärken.

14 - More limited population, widely spread around the country as small number of large cities. - Svenska handelsplatser är uselt trista, tråkiga färger, matta fula golv, inga/dåligt med toaletter, smutsigt i centrumet och i närområdet, alltid kladdiga fulla papperskorgar, alldeles för få tranquiler (sittplatser att vila på ställen utan att betala). - Svenska handelsplatser har mindre upplevelser men tror också att det är för att det passar svenskarna bäst. I svenska handelsplatser är det allmänt mindre service och lite sämre skött ibland, känns som att utomlands läggs mer pengar på själva centrumen m.m. Allt är mer spektakulärt internationellt men jag tror att det närmar sig Sverige nu långsamt. - Length of lease, what s "in" versus "out" of the lease agreement, key monies. - Mer standardiserat utbud i Sverige, med samma märken i alla köpcentrum. Summering Den perfekta handelsplatsen om handlaren själv får välja! Förutom de nyckelfaktorer som vi lyft fram och brutit ned framträder ett antal andra nycklar i denna undersökning, som avgörande för att skapa perfekta handelsplatser. Öka kunskap Handelsföretagen önskar en aktiv förvaltning som bygger på genuin retailkunskap och intresse för handel. De vill se en ökad kunskap om handeln, deras vardag och förutsättningar, hos fastighetsägare och förvaltare. Arkitekturen måste vara kommersiellt gångbar, man måste bygga fungerande handelsplatser. En handelsplats får gärna vara attraktiv och ha en spännande och modern arkitektur, men det får aldrig vara på bekostnad av tillgängligheten. Handelsplatserna ska inte vara snygga för sakens skull, utan måste först och främst fungera. Handelsföretagen ser gärna att fastighetsägarna vågar vara annorlunda, flexibla och vågar tro på mångfald mindre aktörer, uppstickare, nationellt såväl som internationellt i en hyresgästmix. De vill att mycket tid och engagemang underbyggt med kunskap läggs vid utformningen av hyresgästmixen. Skapa Flexibilitet De vill också se en ökad flexibilitet inom handelsplatserna, att fastighetsägarna vågar skapa flytande och anpassningsbara ytor, där hyresgästerna ges möjlighet att växa, krympa, flytta runt beroende på säsong och försäljning mm. T.ex. Boxparks. Lokaler byggda på flyttbara väggar. När ett handelsföretag skall gå in i ett köpcentrum så investeras det väldigt mycket pengar och finns det tveksamheter så väljer man ofta att tacka nej. Ett förslag kan vara att skapa testytor som möjliggör för båda parter att prova på varandra, utan att investera för mycket. De uppmanar också till lyhördhet, inför vad som fungerar och när hyresgäster inte går bra. Detaljhandlarna vill se smartare och mer anpassad marknadsföring av handelsplatserna. Idag är konkurrensen om kunderna stenhård och man måste vara aktiv i sin marknadsföring för att handelsplatsen inte ska försvinna ur kundernas medvetande. T.ex. om försäljningen går trögt tillåt möjlighet att påbörja sommarrean tidigare. Incitament Fastighetsägarna bör kunna skapa incitament för båda parter hyresgäst och fastighetsägare att minska kostnaderna för driften av handelsplatsen och öka miljömedvetenheten. Handlarna vill ha en fortsatt utveckling av miljöarbetet men inte på bekostnad av endera parten.

15 Transparens Handlarna önskar en tydlig bild av de rörliga bokostnaderna drift och gemensamma kostnader där det även ges möjlighet att påverka. Långsiktighet Handelsföretagen vill se att man kan skapa utrymme för löpande investeringar, att fastighetsägarna och förvaltarna inte bara ska släcka bränder utan faktiskt tänka långsiktigt och investera i framtiden! Handelsföretagen vill att förvaltarna ska vara engagerade och se egen vinning i att skapa trafikdrivande åtgärder, att de ska att de ska vara villiga att jobba för att förädla sin handelsplats och se till att skicket i galleriorna är det bästa. Genuin relation Detaljhandlarna eftersträvar en närmare och mer långsiktig relation med fastighetsägare och förvaltare som bygger på affärsheder och med justa avtal. En relation som verkligen fungerar, där fastighetsägaren agerar mer som husets värd och där båda parter investerar i varandra på gemensamt sätt, för att skapa långsiktig lönsamhet. Delat ansvar, verkligt och sant.

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak ENTRÉ SYD UMEÅ Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak N Y T T S H O P P I N G C E N T E R M E D I K E A U N D E R S A M M A T A K Vi utvecklar handelsplatser med IKEA Entré Syd Umeå öppnar våren

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Ditt nästa kontor? Centrum

Ditt nästa kontor? Centrum Ditt nästa kontor? Centrum Södra Förstadsgatan 47, våning 3-4, 1 252 2 402 kvm Södra Förstadsgatan 47, våning 3 4, Centrum Ledig yta 1 252 2 402 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 40 150 Tillträde: enligt

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan.

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Välkommen till Frihamnen! Frihamnen är den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborgs innerstad. Här har

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Vån 2, 306 kvm, Centrum Norra Hamngatan 18, vån 2 Centrum Hemtrevliga ytor Ledig yta: 306 m 2 Typ: Antal arbetsplatser: 15 20 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Etablering av köpcentrum

Etablering av köpcentrum Etablering av köpcentrum Region Skåne 3 okt 2007, Malmö Steen & Ström Wilner Anderson Hur tänker ni och vad gör ni vid etablering av ett köpcentrum? Presentation Steen&Ström Köpcentrum, ( historia ) definition

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL PROPERTY SALES/PROPERTY ACQUISITION/ASSET MANAGEMENT/ TENANT REPRESANTATION/ DEVELOPMENT&LEASING /VALUATION Rödjans väg 7 Nödinge Kontor/lager, Nol Rödjans

Läs mer

Närcentrum med köpkraft

Närcentrum med köpkraft Närcentrum med köpkraft Nya Viksjö Centrum JAKOBSBERG Nu planerar vi för tillbyggnad och uppgradering av Viksjö Centrum! Genom att bygga tre fristående handelsvolymer om ca 1 700 kvm i centrums bästa handelsläge,

Läs mer

VERDION LOGISTIK PARK

VERDION LOGISTIK PARK VERDION LOGISTIK PARK Ö R E S U N D ATT HYRA ELLER ÄGA VI BYGGER FÖR ATT PASSA ER FRÅN 4,000 M 2-35,000 M 2 EXPERTER INOM LOGISTIK FASTIGHETER 1. 2. EN UTVECKLARE MED GEDIGEN BAKGRUND Verdion är en stor

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Centralt belägen, rymlig lokal för verkstads- eller handelsverksamhet Objektet Lokal för verkstad- eller handelsverksamhet om 465 kvm med god

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

HUR RED ARBETAR. I korthet kan RED:s upplägg beskrivas med att RED:

HUR RED ARBETAR. I korthet kan RED:s upplägg beskrivas med att RED: NORET, MORA FÖRETAGSPRESENTATION RICO ESTATE DEVELOPMENT AB Rico Estate Development AB (RED) är ett privatägt fastighetsutvecklingsbolag (Developer) med inriktning på kommersiella fastigheter. RED har

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Solna strandväg 96, 1 680 kvm Solna strandväg 96, Solna-Sundbyberg Ledig yta Typ: kontor 1680 m 2 Antal arbetsplatser: 95-130 Tillträde: 2015-07- 01 Restaurang Garage

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 INLEDNING Magasinsgatan har haft en positiv utveckling under en längre tid som formligen exploderat dom senaste åren från skum bakgata till shoppinggata med fokus på design,

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 436 kvm Gustavslundsvägen 135, Alviks Strand Ledig yta Typ: Kontor 436 m 2 Antal arbetsplatser: 25-30 Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt fr.o.m: Omgående Konferens Garage

Läs mer

KONTOR MED INDUSTRIKARAKTÄR ELLER /UTSTÄLLNING/UTBILDNING - KISTA

KONTOR MED INDUSTRIKARAKTÄR ELLER /UTSTÄLLNING/UTBILDNING - KISTA KONTOR MED INDUSTRIKARAKTÄR ELLER /UTSTÄLLNING/UTBILDNING - KISTA Beskrivning Kontor/utsällning/utbildning ca 985 kvm En mycket spännande lokal med härlig takhöjd, pelarkonstruktion som fastighetsägaren

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad..från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar - med energi, miljö, hållbarhet som genomgående tema Från

Läs mer

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Hangövägen 25, Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Ledig yta Typ: Kontor 240 m 2 Antal arbetsplatser: 12-15 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Det här är Mobilia! Pressinformation från Mobilia

Det här är Mobilia! Pressinformation från Mobilia Pressinformation från Mobilia Det här är Mobilia! Historik Mobilia Mobilia är Malmös största och äldsta shoppingcenter. Mobilia öppnade för handel 1968 efter att lokalerna under de 70 föregående åren hyst

Läs mer

Butikskommunikation kundbeteende och varuexponering. Sammanställd av Elisabeth Aquilonius

Butikskommunikation kundbeteende och varuexponering. Sammanställd av Elisabeth Aquilonius Butikskommunikation kundbeteende och varuexponering Jag har tänkt att tala om Kundbeteende Butikslayout Varuexponering Kännedom om kunden bidrar till att du enklare kan Förändra miljön så att den passar

Läs mer

2014-09-26 Stockholm

2014-09-26 Stockholm 2014-09-26 Stockholm E-handel till nya nivåer 2014-05-05 Prognos för 2014: 42,5 miljarder kronor 50 42,5 40 30 20 10 4,9 6,8 9 14,3 17,7 20,4 22,1 25 27,7 31,6 37 0 15 procent tillväxt under Q2 25% 20%

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 196 kvm Modern och rymlig lokal med högt i tak

Läs mer

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Fastpartner erbjuder nu möjlighet att hyra butikslokaler i Hässelby Gårds centrum. Vi återupplivar centrumet och en ny handelsplats växer fram. Hässelby Gård kommer

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 732 kvm Stor rumsindelad lokal med mycket fönster

Läs mer

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård.

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Drottninggatan 71 C 272 kvm Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Större kontorsrum med plats för flertal arbetsplatser Mindre kontorsrum för ca 2

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 21A

Hammarby Fabriksväg 21A Delvis rumsindelad kontorslokal högt upp i fastigheten med bra ljusinsläpp! Typ Kontor Storlek 498 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 21A Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning efter era önskemål. Kontakt

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger.

Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger. Drottninggatan 71 C 641 kvm Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger. Omgivning Lokalen är belägen

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 6 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

Di Global Produktion 28 november 2013

Di Global Produktion 28 november 2013 Största utmaningarna för att upprätthålla en hög konkurrenskraft. EY hjälper svensk tillverkande industri att driva viktiga frågor på den politiska arenan Di Global Produktion 28 november 203 Vilka är

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer