Den perfekta handelsplatsen enkätundersökning bland detaljhandlare, sommaren 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den perfekta handelsplatsen enkätundersökning bland detaljhandlare, sommaren 2011."

Transkript

1 Den perfekta handelsplatsen enkätundersökning bland detaljhandlare, sommaren. Gate6 AB har tillfrågat svenska såväl som utländska detaljhandelsföretag om vad som krävs för att skapa en perfekt handelsplats. I denna undersökning har vi utgått från handelsplats som köpcentrum, även om resultatet i många fall kan översättas till gatulägen. Vi har frågat handlarna kring ett antal nyckelfaktorer och bett dem gradera i en skala -, där är helt oviktigt och är helt avgörande. Handlarna har även fått kommentera vad de vidare anser vara viktigt, i anslutning till respektive faktor, men även generellt. Resultatet presenteras nedan, i diagram såväl som sammanfattande text med utdrag ur undersökningen. Vilka faktorer är avgörande för en perfekt handelsplats? Vi utgick från att det finns ett antal givna faktorer som behövs för att skapa den perfekta handelsplatsen och frågade till vilken grad dessa var avgörande. Slutsatsen vi kan dra initialt utifrån denna första fråga är att läget, tillgängligheten, hyresgästmixen och hyresvillkoren hamnar allra högst i topp i nämnd ordning. Med tanke på den fokus på miljöfrågor i samhället i stort, men också inom fastighetsbranschen såväl som detaljhandeln, är det anmärkningsvärt att detta kommer på sista plats när det handlar om att utveckla den perfekta handelsplatsen. Utöver detta har de svarande fått ange vad de i övrigt anser vara betydelsefulla faktorer i skapandet av den perfekta handelsplatsen: Här nämns t.ex. följande: - Footfall - Öppettider som passar kunderna då alla butiker är öppna - Bra, säker och gratis parkeringsmiljö - En eller flera stora livsmedelsaktörer

2 - Att området syns väl från vägen - Seriös fastighetsägare - Att alla inblandade fastighetsägare, förvaltare, arkitekter, entreprenörer kan och är engagerade i handel - Att fastighetsägarna vågar satsa på mindre aktörer till lägre hyra, då likritningen är döden - Att marknaden och inte fastighetsägaren skapar klustringar - Upptagningsområde och antalet invånare - Mer kreativa lösningar, kanske med butiker i flera plan, och en spridning av ankarhyresgästerna. - Klustring av aktörer som tillsammans skapar ett starkt läge Eftersom ord ofta tolkas olika valde vi att försöka vi få en närmare förklaring av vad som omfattas av de olika faktorerna; läge, tillgänglighet, hyresgästmix med flera. Läge Läget hamnade, inte helt oväntat, i topp av de faktorer som är viktiga för att skapa en perfekt handelsplats. Med en genomsnittlig siffra på, är läget att betrakta som helt avgörande. Utifrån svaren här kan vi konstatera att visibiliteten och grannarna är av yttersta vikt! Kommentarer kring läge: - Skylt och entréer Vilken möjlighet ges till att synas - How visible is the retail offer Åter igen, skyltning, möjligheten att kunna nå ut med sitt erbjudande och göra det synligt. - Närmaste grannar Samma läge kan vara olika starka beroende på om rätt eller fel grannar ligger I nästa eller närliggande butiker. Många pratar om rätt grannar med liknande produkter och prislägen. - Lokalens utformning Att lokalen är utformad på ett bra sätt, effektiv yta möjlighet till smarta lösningar, enplansbutiker. Hur skiljer sig givetvis mellan koncepten. - Tillgänglighet Lätt att komma till, väl synlig

3 Tillgänglighet Som nästa ytterst viktiga faktor, efter läge, har vi tillgänglighet. Vi bröt ned frågan i tre och frågade hur viktigt det var med parkeringsplatser, lokaltrafik respektive gång- och cykelväg. Resultatet visar att antalet parkeringsplatser fortfarande är den främst påverkande faktorn på tillgänglighet. Antalet parkeringsplatser Lokaltrafik Gång- och cykelväg De svarande fick ge kommentarer på andra viktiga faktorer som skapar tillgänglighet: - Öppettider och utbud - Good links to major highways with the centre well signposted - Gratis parkering - Synlighet och logistiken in på handelsplatsen - Att det är enkelt och lättöverskådligt enkelt är nyckelordet - Möjlighet att komma dit med bil - Infrastrukturen för biltrafiken = smidiga in- och utfarter

4 Hyresgästmix När en hyresgästmix skapas är det viktigast att ha rätt grannar, vilket resultatet visar när vi bröt ned frågan om hyresgästmix i fyra grannar, klustring, konkurrenter samt nya heta varumärken. Handlarna har dock olika syn på vilka som är rätt grannar, vilket troligen beror på typen av varumärke de representerar och hur försäljningen av deras produkter ser ut jämfört med andras. Rätt grannar Klustring av hyresgäster Konkurrenter Nya heta varumärken Kommentarerna visar t ex hur man ser olika på klustring av produktområden/prislägen etc: - Klustertänkandet är överdrivet, mixen viktigare - Den gamla klustringens tid är förbi. Kunden vill inte ha rationell shopping i för stor utsträckning. Att bara ha modebutiker för sig och inredning på en annan plats blir för tråkigt. Kunden vill ha inspiration och lockas av att köpa sånt som man inte kanske hade planerat från början. - Förlora inte fokus på handelsplatsens målgrupp - Tappa inte fokus från handelsplatsen målgrupp bara för att ett varumärke är nytt? - Klustring är väldigt positivt för kunden. Om utbudet av butiker hänger ihop i teman så blir det tydligare för konsumenten. - Bra med förnyelse, men inte för sakens skull. Viktigt att ta in nyckelspelare, dvs de varumärken som kan göra handelsplatsen bättre på något sätt. I Sverige kan det ibland vara för stort fokus på nya varumärken. - Ska vara en bra mix, mångfald, inte bara kedjor utan även uppstickare. Tror på internationellt och nationellt, stort och smått. - Blanda olika aktörer och koncept, klustra de branscher som mår bra av det och ha en viss konkurrens inom handelsplatsen. - Våga blanda kända koncept med nyheter. - Var lyhörd för vad som fungerar och flexibel med att hjälpa hyresgäster som inte går bra. - Bra välsorterad livsmedelsbutik

5 Hyresvillkor För att komma fram till vad som är avgörande när det gäller hyresvillkoren, bad vi handlarna gradera sex olika faktorer inom området. Mest avgörande var hyresnivån och därefter är det hyrestilläggen, vilka många av de svarande kommenterade. Vi frågade också vilka andra hyresvillkor som handlarna anser vara viktiga och varför och fick följande svar: - Mycket viktigt att inte ha omsättningshyra. Omsättningshyra förstör möjligheten att kampanja och sälja mycket utan marginaler. - Important for landlords and tenant to share both the good and bad times. - Det ska vara justa avtal som inte innehåller för många texter om viten och förverkande. Avtalen börjar bli tjockare och tjockare. Man kan inte avtala om allt utan det borde också kunna råda lite vanlig affärsheder när man ingår avtal tillsammans. - Gemensamhetskostnader måste ner i kostnad. Många fastighetsägare/förvaltare har dålig förvaltning här. Dåligt genomslag på gemensam marknadsföring till höga kostnader. Dåligt förhandlade inre/yttre städ. Inget incitament att förhandla energipriser. Kostnaden för administration av gemensamhetskostnader är nytt och tillkommande. Detta är förtäckt hyra i flera fall. - Tydlighet vad är det man tar betalt för. Separera investeringar, bashyra och specificera samtliga tillägg och ge en tydlig förklaring till den faktiska presenterade kostanden. - - Rörliga bokostnader - drift och gemensamma kostnader - ökar och är svåra att kontrollera. Dessa bör hållas nere. - All inclusive där fler tjänster ingår i avtalet? Samarbete mellan hyresgäster i ett centrum som belönas med bättre villkor avtalsmässigt?

6 Marknadsföring När vi frågade handlarna om marknadsföringen ansåg de att det allra viktigaste är fastighetsägarna går ut marknadsför handelsplatsen, att de når ut till marknaden och att köpcentrumet inte försvinner ur kundernas medvetande i den idag hårda konkurrensen handelsplatser emellan. Att ha insyn i och vara delaktig i marknadsföringsplanen och valet av kommunikationskanaler ansåg de också vara av vikt. Marknadsföra handelsplatsen Marknadsföringsplan Delaktighet Vi frågade även vilken typ av marknadsföring eller arbete med marknadsföring som detaljhandelsföretagen saknar idag och där fick vi kommentarer som: - Större samarbete med hyresgästerna saknas - Marketing is the job of the Landlord to get shoppers into his centre to drive up sales levels, but it should not be a bill for the tenant to pay - the landlord gets his returns from increased turnover rental income - Man borde vara mer aktiv med lokala händelser och aktiviteter och snabb att kunna ändra om något händer. T.ex. om vårförsäljningen varit trög - kunna starta marknadsföring av sommarrean tidigare. - Saknas ett eget arbete att driva trafik till handelsplatsen. Oklart vad marknadsföringsbudgeten går till. 6

7 Förvaltning Vi antog att förvaltningen och det arbete som förvaltarna utför är en nyckelfaktor för skapandet av en perfekt handelsplats. I stort fick förvaltning,6 av och när vi bröt ner det i delfaktorer fick det följande resultat: Investeringsvillighet Ärendehantering Kundkontakt Egen förvaltning Fastighetsägarnas investeringsvillighet och snabba ärendehantering anses mycket viktiga faktorer, men även kontinuerlig kundkontakt och att fastighetsägarna kör egen förvaltning uppskattas. De svarande lämnade också följande kommentarer: - Invest up front to keep down day to day costs - Det viktiga är att fastighetsägaren står för förvaltningen av fastigheten och de gemensamma ytorna och att detta görs på ett seriöst sätt - Transparenta service charge. - Viktigt med ett gott samarbete och att man snabbt hanterar frågor som dyker upp. - Önskar att fastighetsägarna tar ett större grepp om de utökade gemensamhetskostnaderna. Idag har inte detaljhandelsföretagen någon möjlighet att kontrollera att man gjort de bästa upphandlingarna ur både ett kostnads- som ett miljöperspektiv. Dessa kostnader tangerar också att öka i en ganska hög takt om man jämför de senaste åren. - Engagerade i det de gör, att de ser att de själv har att vinna på att satsa på trafikdrivande åtgärder. 7

8 Upplevelser Upplevelsebaserade köpcentrum är heta idag och många vill kunna erbjuda kunderna något mer än traditionell shopping. Trots det står inte aktiviteter och nöje i topp, som något handlarna anser vara avgörande för skapandet av en optimal handelsplats. Däremot ser man att utbudet av restauranger och service är grundläggande och mycket viktigt att det hålls på en hög nivå för att köpcentrumet ska bli bra. Vi frågade också detaljhandelsföretagen vilka andra faktorer som är viktiga för att skapa en maximal upplevelse och varför: - Bra personal i butiken och i centrat, m a o bemötandet och servicegraden - A good balance of natural and artificial light, so that the retail displays still stand out - Bra luft och ljus. - Allt som skapar trafik är viktigt, sen sker det på olika sätt beroende på typen av läge. 8

9 Beslutsunderlag Vi bröt ned frågan om beslutsunderlag i sex faktorer och frågade hur viktiga de anser att omsättningssiffror, besöksfrekvens, befintliga hyresgäster, butikens utformning, hyresangivelse respektive upptagningsområde är. Resultatet visar att de svarande i princip anser att alla de faktorerna är lika mycket viktiga. På frågan om vilken annan information de anser vara viktig att erhålla och varför, och fick bl a följande kommentarer: - Konkurrerande handelsplatser - The frequency of visit to the centre by the same customers - million different visitors a year will give more sales opportunities than million visiting times - Föränderlig handelsplats, hyresgäster kommer och går - utan att byta koncept. - Beslutsunderlagen enligt ovan är alla viktiga och ger tillsammans en bra fingervisning om en etablering kan bli aktuell eller ej. Vi frågade även om de anser att informationen som de erhåller brukar stämma och om inte, hur den diffar. 7 % ansåg att informationen brukar stämma medan övriga % tycker att den stämmer ibland eller inte brukar stämma. Vad som inte brukar stämma kommenterades såhär: - Statistik ofta felaktig. Alltid mindre footfall i verkligheten - Visitor numbers are not counted in the same way to compare properly - HV överdriver oftast med tex upptagningsområde - Ibland kan man uppleva att siffror, upptagningsområden mm blivit förskönade mot verkligheten. Detta gäller självklart inte alla fastighetsägare men förekommer mer hos vissa. - När det inte stämmer är det ofta besökssiffror. - Ibland förekommer glädjekalkyler avseende kundunderlag och volymer. När handelsplatsen är befintlig och inarbetad då kan man ju titta själv, men när den är ny måste HV ta större ansvar för utfallet. Varan 9

10 måste ha en garanti! - Ofta blir det inte som de utlovat eller spekulerat kring, men det är dock helt förståeligt. Det är svårt att bedöma hur en framtida situation kommer se ut och folks beteende. Däremot bör det has i åtanke att utfallet inte alltid blir som spekulerat. Kanske lära sig mer av hur tidigare utfall blivit? Mer utvärderingar tillsammans med hyresgäster efter, och år etc... Fastighetsägare Frågan om betydelsen av vem som är fastighetsägare bröt vi ned i tre olika typer, och frågade hur viktigt de anser att det är den ena eller andra typen av ägare. Stora svenska fastighetsägare Mindre lokala fastighetsägare Internationella fastighetsägare Vi kan se att det inte är avgörande vilken typ av fastighetsägare det är, även om stora svenska fastighetsägare är mer populära än internationella. Istället visar resultatet att kunskap, intresse, engagemang och långsiktighet är det som man eftersträvar hos en fastighetsägare. - Engagemang och kunskap om området. Samt att de alltid arbetar för utveckling. - Wide experience and a desire to actively manage the centre, not just sit back & collect the rents. - Viktigt snarare att de är seriösa och gärna långsiktiga ägare. - Kunskap och intresse är avgörande, sen spelar det ingen roll om de är svenska eller utländska. - Det viktigaste är att det är en långsiktig fastighetsägare som förstår hur handel fungerar. Viktigt med en ömsesidig respekt om varandras olika specialistkompetenser. - Proffs med aktiv förvaltning. Avkastning är så viktigt att förvaltningen inte sköts. Tomytor förblir vakanta istället för nya butiker. Egen kortsiktig lönsamhet prio. Kundnytta ointressant för flera större aktörer. - Intresse och långsiktighet - låter klyschigt men det är sällan fastighetsägare lever upp till det. Kontinuitet i handelsplatsen, att de inte bara ser till hyresnivån. Är en aktiv part och genuint intresserade av handel och dess förutsättningar. - Långsiktigt ägande med målet att förädla sin fastighet som handelsplats.

11 Arkitektur Vad gäller arkitekturen är det lokalernas utformning som anses viktigast och minst viktigt är fastighetens utseende och karaktär. Lokalernas utformning Handelsplatsens inre utformning Individuella butiksfronter Fastighetens utseende och karaktär Vi frågade också vilka andra faktorer, ur ett arkitektoniskt perspektiv, som detaljhandelsföretagen anser är viktiga och varför, vilket gav svar som: - Lighting - Layouten är otroligt viktig. Det ska vara tydligt och lättförståeligt hur man ska röra sig i köpcentret. - Viktigt att handelsplatsen utformas så att det är lätt för kunden att gå omkring. Viktigt att "trolla bort" långa korridorer och tänka till på avsluten så att det inte blir tomma gångar som kunden inte går till. - Allt viktigare att vara unik. Handelsmiljöer tenderar att bli större o mer tid läggs vid varje inköpstillfälle. Service och enkelhet viktigare. - Att lokalen är anpassad efter verksamheten så gott det går. Storlek, lager, kontor etc. - Ett naturligt kundflöde som gör att kunderna rör sig det blir trafik i hela centrat. Inga återvändsgator

12 Miljö Trots att miljö och hållbar utveckling är hett och miljömedvetenheten bara ökar fick den som påverkande faktor för en optimal handelsplats en ganska ljum gradering. Det som framstår som mest viktigt är möjligheten att kunna mäta den individuella energiförbrukningen. Individuell energiförbrukning Vikten för slutkunden Miljöklassad fastighet Gröna hyresavtal Företagarna anser sig ha slutkunder med relativt höga krav på miljömedvetet arbete. Några generella kommentarer var: - Miljötänket kommer mer och mer och det finns många fördelar med det. Frågorna är viktiga för slutkunden, och medvetenheten har ökat. - Fastighetsägarna bemöter inte de investeringar i miljön som butikerna gör - Viktigt att kunna få avdrag för de miljöbesparingar varje butik gör i ett köpcenter. - Fastighetsägarna utnyttjar inte den konkurrensfördel som gröna fastigheter och handelsplatser innebär. Låga driftskostnader kan få hyresgäster att acceptera högre hyresvillkor. Vi frågade också om deras företag är beredda att betala en högre hyra för en miljöklassad lokal och varför och några kommentarer var: - Nej, försämrar lönsamheten med högre hyra. Miljöklassad lokal påverkar inte ökad försäljning. - Endast om det återbetalar sig i driften. - Nej. Hyrorna är höga redan. - Nej. Enbart lägre driftskostnader är sådant krav - Vi är beredda att betala något högre hyra för miljöklassning. - No - it doesn't add to the profitability; it ADDS costs - Nej så länge det inte ger oss ett mervärde. - Yes

13 Framtiden För att få veta mer om hur detaljhandelsföretagen skulle vilja se en perfekt handelsplats frågade vi: Om du blickar in i framtiden, vad är de avgörande faktorerna för att skapa en långsiktigt optimerad handelsplats? Några av de svar vi fick presenteras här: - Current size of a unit plus opportunity to grow in this space or a plan to know where future growthy can occur. - Transparens i ekonomi/lönsamhet och gemensamma satsningar med fastighetsägaren. - Landlord & Tenant sharing in the trading success to ensure right location / tenant mix / marketing / cost structure. - Läge, hyresgästmix, tillgänglighet och långsiktighet i planerandet. - Ett långsiktigt samarbete och förståelse för varandra - fastighetsägare och detaljhandelsföretag. Att man skapar delaktighet. - Samarbete mellan hyresgäst och hyresvärd. Erfarenhetsutbyte regelbundet. Anpassning av hyresgästmix som följer konsumtionsbehov. - Tillgänglighet och tydlighet i utbudet. En attraktiv mix med olika nivåer, att det finns en bredd samtidigt som man håller teman/kluster. Tror inte på vare sig "lågprisgallerior" eller prestigeprojekt. - Tillgänglighet, och enkelhet kombinerat med att man hänger med i tiden både vad gäller investeringar men även i aktiviteter och evenemang i centrumet. Förmåga att bibehålla och utveckla hyresgästmixen över tid. Att fokusera och se till att vara bäst på några viktiga faktorer istället för att försöka vara bra på allt. - Att inte enbart kedjor tillåts dominera. Att fastighetsägarna inte bara söker aktörer typ H&M och Dressman. - Det som kommer vara avgörande för både enskilda butiker och handelsplatsers framgång kommer att vara om man får befintliga kunder att öka besöksfrekvensen inte om man klarar av att jaga in nya kunder. - Lätt tillgängligt läge med bra parkeringar i city eller externt. Bred mix av varumärken med ett antal starka ankarhyresgäster och en eller två starka dagligvarubutiker. Internationell jämförelse Avslutningsvis frågade vi efter en internationell jämförelse, för att se hur Sverige står sig: Om du jämför med andra länder, vilka är de stora skillnaderna mellan svenska och utländska handelsplatser? - Utländska handelsplatser har lyckats behålla fler mindre lokala handlare i sina center. - Kundunderlaget är mindre i Sverige. Sverige har överlägset flest kvm detaljhandel per invånare i Europa. - Beror på vilka länder vi jämför med. Ta ex. UK där den största skillnaden är antalet besökare samt frekvensen av människor som rör sig på high street. Besökarantalet i de större köpcentra är större än något annat köpcentra i Sverige. Hyresnivåerna jämfört med Sverige är oftast högre, med högre gemensamma kostnader. Mer arkitektoniskt spektakulära köpcentra byggnader. - Samma grundstruktur på alla köpcenter. Ofta lägre standard på svenska köpcenter. - En mycket stor skillnad är hyreslagstiftningen - framför allt avsaknaden av besittningsskyddet. Är många gånger fantastiskt bra för att få rotation i ett köpcentrum eller om ett detaljhandelsföretag missköter sig, men kan bli förödande om det används på fel sätt av oseriösa fastighetsägare. - Omsättning i handelsplatserna. Befolkningskoncentration, varumärken.

14 - More limited population, widely spread around the country as small number of large cities. - Svenska handelsplatser är uselt trista, tråkiga färger, matta fula golv, inga/dåligt med toaletter, smutsigt i centrumet och i närområdet, alltid kladdiga fulla papperskorgar, alldeles för få tranquiler (sittplatser att vila på ställen utan att betala). - Svenska handelsplatser har mindre upplevelser men tror också att det är för att det passar svenskarna bäst. I svenska handelsplatser är det allmänt mindre service och lite sämre skött ibland, känns som att utomlands läggs mer pengar på själva centrumen m.m. Allt är mer spektakulärt internationellt men jag tror att det närmar sig Sverige nu långsamt. - Length of lease, what s "in" versus "out" of the lease agreement, key monies. - Mer standardiserat utbud i Sverige, med samma märken i alla köpcentrum. Summering Den perfekta handelsplatsen om handlaren själv får välja! Förutom de nyckelfaktorer som vi lyft fram och brutit ned framträder ett antal andra nycklar i denna undersökning, som avgörande för att skapa perfekta handelsplatser. Öka kunskap Handelsföretagen önskar en aktiv förvaltning som bygger på genuin retailkunskap och intresse för handel. De vill se en ökad kunskap om handeln, deras vardag och förutsättningar, hos fastighetsägare och förvaltare. Arkitekturen måste vara kommersiellt gångbar, man måste bygga fungerande handelsplatser. En handelsplats får gärna vara attraktiv och ha en spännande och modern arkitektur, men det får aldrig vara på bekostnad av tillgängligheten. Handelsplatserna ska inte vara snygga för sakens skull, utan måste först och främst fungera. Handelsföretagen ser gärna att fastighetsägarna vågar vara annorlunda, flexibla och vågar tro på mångfald mindre aktörer, uppstickare, nationellt såväl som internationellt i en hyresgästmix. De vill att mycket tid och engagemang underbyggt med kunskap läggs vid utformningen av hyresgästmixen. Skapa Flexibilitet De vill också se en ökad flexibilitet inom handelsplatserna, att fastighetsägarna vågar skapa flytande och anpassningsbara ytor, där hyresgästerna ges möjlighet att växa, krympa, flytta runt beroende på säsong och försäljning mm. T.ex. Boxparks. Lokaler byggda på flyttbara väggar. När ett handelsföretag skall gå in i ett köpcentrum så investeras det väldigt mycket pengar och finns det tveksamheter så väljer man ofta att tacka nej. Ett förslag kan vara att skapa testytor som möjliggör för båda parter att prova på varandra, utan att investera för mycket. De uppmanar också till lyhördhet, inför vad som fungerar och när hyresgäster inte går bra. Detaljhandlarna vill se smartare och mer anpassad marknadsföring av handelsplatserna. Idag är konkurrensen om kunderna stenhård och man måste vara aktiv i sin marknadsföring för att handelsplatsen inte ska försvinna ur kundernas medvetande. T.ex. om försäljningen går trögt tillåt möjlighet att påbörja sommarrean tidigare. Incitament Fastighetsägarna bör kunna skapa incitament för båda parter hyresgäst och fastighetsägare att minska kostnaderna för driften av handelsplatsen och öka miljömedvetenheten. Handlarna vill ha en fortsatt utveckling av miljöarbetet men inte på bekostnad av endera parten.

15 Transparens Handlarna önskar en tydlig bild av de rörliga bokostnaderna drift och gemensamma kostnader där det även ges möjlighet att påverka. Långsiktighet Handelsföretagen vill se att man kan skapa utrymme för löpande investeringar, att fastighetsägarna och förvaltarna inte bara ska släcka bränder utan faktiskt tänka långsiktigt och investera i framtiden! Handelsföretagen vill att förvaltarna ska vara engagerade och se egen vinning i att skapa trafikdrivande åtgärder, att de ska att de ska vara villiga att jobba för att förädla sin handelsplats och se till att skicket i galleriorna är det bästa. Genuin relation Detaljhandlarna eftersträvar en närmare och mer långsiktig relation med fastighetsägare och förvaltare som bygger på affärsheder och med justa avtal. En relation som verkligen fungerar, där fastighetsägaren agerar mer som husets värd och där båda parter investerar i varandra på gemensamt sätt, för att skapa långsiktig lönsamhet. Delat ansvar, verkligt och sant.

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

FRAMTIDENS HANDEL Morgondagens handelsutformning och dess plats i blandstaden

FRAMTIDENS HANDEL Morgondagens handelsutformning och dess plats i blandstaden FRAMTIDENS HANDEL Morgondagens handelsutformning och dess plats i blandstaden EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Byggsektorn Avdelning Byggnad Institutionen för

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Vilka behov av mertjänster har Areals fastighetsköpare?

Vilka behov av mertjänster har Areals fastighetsköpare? SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2014:05 Vilka behov av mertjänster har Areals fastighetsköpare? What need of additional services has property buyers of Areal? Emil Hjerpe Examensarbete i skogshushållning,

Läs mer

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen Institutionen för kommunikation och design Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen En fallstudie av Svenska Sjös marknadskommunikation Fredrik Jansson C-uppsats 15 p MKV (C-nivå) Vårterminen 2009

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 KONTAKT NCSC www.ncscnordic.org Ordförande: NCSC Wilner Anderson, wilner.anderson@steenstrom.com

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Hyresgästers preferenser på kontorslokalhyresmarknaden

Hyresgästers preferenser på kontorslokalhyresmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 107 Hyresgästers preferenser på kontorslokalhyresmarknaden jämförelse mellan

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Vad styr ett second hand- köp? en undersökning om hur de fyra P: na påverkar butikerna Myrorna och Beyond Retro

Vad styr ett second hand- köp? en undersökning om hur de fyra P: na påverkar butikerna Myrorna och Beyond Retro Vad styr ett second hand- köp? en undersökning om hur de fyra P: na påverkar butikerna Myrorna och Beyond Retro Ester Fues Emma Norberg Rapportnr: 2011.11.11 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Byggemenskaper Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Joakim Jansson & Robert Trell Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer