Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16"

Transkript

1 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7 Skrivregler Avsnitt 8 Ärenderegistrering Avsnitt 9 Handläggning och beredning av ärenden Avsnitt 10 Remisser, motioner och medborgarförslag Avsnitt 11 Kallelse, dagordning och protokoll Avsnitt 12 Arkiv- och dokumenthantering Avsnitt 13 Överklaga beslut Avsnitt 14 Nationella minoriteter och minoritetsspråk

2 2 Avsnitt 1. Inledning Detta är den första versionen av organisationens gemensamma ärendehandbok. Tanken är att handboken skall vägleda oss att registrera, handlägga och bereda kommunens ärenden. Handboken säkerställer att vi arbetar likadant och att informationen vi lämnar ut är enhetlig, tydlig och begriplig. Det är förvaltningscheferna och nämndordförandena som ansvarar för att ärendehandboken följs. Med stöd av detta får nämndssekreterarna skicka tillbaka beslutsunderlag om inte dokumenten uppfyller handbokens regler. Handbokens kapitel är fristående och kan läsas oberoende av varandra. Upptäcker ni att något saknas eller skulle kunna fungera bättre, ta då kontakt med kommunledningskontoret.

3 3 Avsnitt 2. Administrativa roller Förvaltningschef Förvaltningscheferna ansvarar för att den egna förvaltningen följer ärendehandboken och att nyanställd personal får introduktion i handboken. Nämndssekreterare Ordförande är ytterst ansvarig för att sammanträden och protokoll. I praktiken innebär detta att nämndssekreteraren är den tjänsteman som ansvarar för att nämndens sammanträden genomförs och protokollförs på ett korrekt och effektivt sätt med ärendehandboken som stöd. Nämndssekreterare ansvarar för att bevaka att ärenden kommer upp för beslut samt kvalitetsgranskar, redigerar och kompletterar beslutsunderlag till nämnden. Sekreteraren har befogenheter att korrigera handläggarnas underlag, så att det uppfyller kraven på språklig kvalitet. Nämndssekreterarna har rätt att skicka tillbaka beslutsunderlag till handläggarna om dokumenten inte uppfyller handbokens regler och rutiner eller inte följer anvisade dokumentmallar. Tillsammans med kommunsekreteraren ansvarar nämndssekreterarna för att utveckla och effektivisera ärendehanteringsprocessen. Nämndssekreterarna ansvarar för att justering av protokollen görs i tid och anslag ställs upp på kommunens anslagstavla. Registrator Registrators uppgift är att ha uppsikt över registreringsprocessen, registrera allmänna handlingar som inte registreras av handläggare och vara systemansvarig för hela ärendehanteringsprocessen samt ge användarstöd. Registrator kan också fördela typärenden (remisser, yttrande, rutinärenden) och sätter bevakningsdatum för handläggare. Bevakningsdatum är det datum då ärendet skall vara färdigberett för att kunna behandlas i nämnden. Handläggare Handläggaren ansvarar för att ärendet blir tillräckligt utrett och allsidigt belyst. Den fastställda ärendeprocessen skall följas och upprättade mallar användas. Det är viktigt att handläggaren respekterar bevakningsdatum och ser till att utredningen inkommer till nämndssekreteraren i tid. Webbadministratörer Varje förvaltningschef och vd:n för Haparanda Teknik och Fastighets AB har ansvaret att utse två eller flera webbadministratörer. Dessa har till uppgift att följa policyn för haparanda.se och att hålla förvaltningens sidor uppdaterade. Webbredaktören ansvarar för webbadministratörernas utbildning och bistår med hjälp vid behov.

4 4 Informatör Informatören ansvarar för att korrekt information går ut till anställda och medborgare. Informatören ansvarar för när massmail får skickas ut till alla anställda. Observera att mailkanalerna för massutskick enbart får användas för information från arbetsgivaren till medarbetare. Denna kanal får inte användas för reklamutskick.

5 5 Avsnitt 3. Kommunens grafiska profil Varför nya mallar Vi vill uppnå den vardagliga igenkänningen och känslan med ett samlat och enhetligt profilprogram. Tidningsläsaren skall på annonsens utformning och färger se vem det är som annonserar, kuvertet i brevlådan skall omedelbart skapa igenkänning liksom brevpapper och andra trycksaker som lämnas ut i vår omgivning. En grafisk profil är oerhört viktig för att skapa tydlighet och enhetlighet. Detta stärker vår image och vårt budskap och skapar igenkännande. Därför har vi en Grafisk profil och en Varumärkeshandbok som i detalj berättar mer om detta. Dokumenten genomgår för tillfället en uppdatering och här kommer dett senare att finnas en hänvisning till dessa. Tillämpning Vid all kommunikation internt eller externt skall kommunens grafiska profil användas. Haparandas logotyp Haparanda stads logotyp består av texten HaparandaTornio tillsammans med vågformade staplar ovanför texten. Förvaltningarnas logotyp Logotypen är anpassad för att kunna lägga till kommunens olika förvaltningar, till exempel. Kommunledningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen. Rubrikerna är i typsnitt Arial, storlek 11p. Logotypen finns på intranätet. Socialförvaltningen Kommunledningsförvaltningen HaparandaTornio-logotypens färg Logotypen har färgerna gult och två olika blåa färger som huvudfärger. Logotypen ska i de flesta sammanhang användas med vit botten. Mer exakt beskrivning om hur logotypen får användas finns i vår Grafiska profil.

6 6 Färgkoder: Storlek på logotyp Logotypen är framtagen för att kunna användas i de flesta storlekar och till de flesta ändamålen. Storleken ändras alltid proportionerligt. På en A4:a bör bredden vara 45 mm. På en A5:a bör bredden vara 40 mm. På en A3:a bör bredden vara minst 60 mm. På visitkort ska längden vara mm. På en halvsides stående annons, i tabloidformat, ska längden vara 50 mm. På 80 cm bredd, till exempel budskapstavlor och på roll-ups, ska längden vara 310 mm. Förändringar måste beslutas i samråd med Haparanda stads marknadsföringsansvarig och/eller informationsansvarig.

7 7 Haparandas kommunvapen Haparanda kommuns kommunvapen får enbart användas efter samtycke från informationsansvarig eller kommunchefen. Logotypen finns på intranätet. Även kommunvapnet är anpassat för att kunna kompletteras med kommunens förvaltningars namn. Kommunledningsförvaltningen Haparanda kommunvapens logotypens färg Logotypen har färgerna gult, grönt, blått och grått som huvudfärger. Logotypen ska i de flesta sammanhang användas med vit botten. Storlek på logotyp (Kommunvapen) Logotypen är framtagen för att kunna användas i de flesta storlekar och till de flesta ändamålen. Storleken ändras alltid proportionerligt. På en A4:a bör bredden vara 45 mm. På en A5:a bör bredden vara 40 mm. På en A3:a bör bredden vara minst 60 mm. På visitkort ska längden vara mm. På en halvsides stående annons, i tabloidformat, ska längden vara 50 mm. På 80 cm bredd, till exempel budskapstavlor och på roll-ups, ska längden vara 310 mm. Endast i undantagsfall får proportioner eller storlek förändras. Typsnitt Som hustypsnitt används Arial. Detta på grund av att det är ett lättläst typsnitt i löpande text. ARIAL ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnoprstuvwxyzåäö ARIAL Fetstil ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Ovanstående typsnitt skall användas i brev och protokoll, annonser, trycksaker m.m. Enbart informatören eller kommunchefen kan besluta om användning av andra typsnitt. På webben gäller samma regler som ovan. I PowerPoint-presentationer skall typsnittet vara detsamma. Huvudrubrik och underrubrik ska vara i fet stil i storleken punkter. Brödtexten ska vara normal i storlek Mallar finns på p:kolon/word och i W3D3. Hemsidan har egna regler.

8 8 Bildspråk De bilder som används i organisationens kommunikation ska komplettera det budskap man vill få fram. Bilden ska tillföra budskapet något viktigt och/eller förstärka det. Det är inte en utsmyckning. Bilderna ska uttrycka öppenhet och mångfald, det vill säga återspegla olika åldrar, miljöer och kulturer. Informationsansvarig skall beredas tillfälle att granska bilderna före tryck. Fotografens namn skall alltid anges när det är känt. Evenemangs- och projektmaterial Kommunen ansvarar eller deltar ibland i olika projekt och evenemang. Då har projekten i sig en profil som används. Kontakta informationsansvarig när det gäller projektmaterial. Visitkort Alla visitkort ska följa reglerna om HaparandaTornio-logotyp och typsnitt enligt denna handbok. Respektive förvaltning avgör dock vilka adresser som ska användas. Är ni i behov av visitkort ta då kontakt med informationsansvarig. Annonser All annonsering med samhällsinformation ska följa kommunens regler enligt denna handbok. Vid annonsering ta alltid kontakt med informationsansvarig. Informationsansvarig ansvarar för de kommungemensamma annonssidorna. Annonser angående kontaktuppgifter skös av receptionen/växeln. Enheten ansvarar för att kommunens alla enheters kontaktuppgifter finns tillgängliga för allmänheten. Varje chef ansvarar för att alla typer av förändringar meddelas receptionen/växeln. Enheten uppdaterar uppgifterna allt eftersom. Pressmeddelande När förvaltningen/avdelningen har något viktigt att berätta som kan vara lämpligt för ett pressmeddelande, kontakta informationsansvarig. I ett pressmeddelande får kommunen en möjlighet att ge vår version av händelsen med alla korrekta faktauppgifter. Ställ följande frågor och kontrollera om du har en nyhet: Är informationen ny? Intresserar informationen allmänheten? Är informationen oväntad? Kan mottagaren känna igen sig i informationen? Berör informationen känslomässigt? Finns det bra, roliga eller spektakulära bilder? Är informationen aktuell? Finns det en konflikt?

9 9 Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen Myndigheternas offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. En garanti för insyn är offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till. Vad är en handling? En handling är en framställning i skrift eller bild. Det kan även vara en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. Ordet handling betyder alltså inte bara ett papper med skrift eller en bild på utan också t.ex. en bandinspelning, videoband eller en upptagning för automatiserad behandling (ADBupptagning). Man kan uttrycka det så att en handling är ett föremål som innehåller information av något slag. Exempel på detta är brev, protokoll, film, CD-skiva, E-post, sms, bandinspelningar. Vilka handlingar är allmänna handlingar? En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Var och en ska kunna läsa dem. Handlingar i ärenden som ännu behandlas är ofta inte offentliga. En allmän handling är inkommen: - när handlingen har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda. En allmän handling är upprättad i följande fall: - när handlingen expedierats (blivit avsänd). - när ärendet till vilket handlingen hör har slutbehandlats. - när handlingen är justerad eller på annat sätt färdigställd. Utredningar, utkast, koncept eller minnesanteckningar som ej expedieras anses ej vara allmänna handlingar om de inte tas om hand för arkivering. Begreppet minnesanteckning ska dock inte blandas samman med begreppet tjänsteanteckning. En tjänsteanteckning är den skriftliga information som den som är ansvarig för visst ärende själv aktivt tillför ärendet. En formell tjänsteanteckning är en allmän handling och skall diarieföras under det aktuella ärendet. Kommunen kan inte i avtal eller på annat sätt förbinda sig att iaktta en sekretess, som saknar stöd i sekretesslagstiftningen.

10 10 Mer att tänka på Även all korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Man kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator. Vilka handlingar är inte offentliga? En del allmänna handlingar är hemliga det vill säga sekretessbelagda och får inte lämnas ut. Handlingar kan hemligstämplas om de handlar om: * Rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik * Myndigheternas verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn. * Intresset att förebygga eller beivra brott. * Det allmännas ekonomiska intresse. * Skyddet för enskilda medborgares personliga eller ekonomiska förhållanden. * Intresset att bevara djur- och växtarter. * Vid upphandling råder absolut sekretess tills tilldelningsbeslut är fattat. Vad innebär sekretess? I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar. Sekretess finns bland annat för att skydda enskilda människors personliga integritet. En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det är kommunen själv som med stöd av lagen avgör vilka uppgifter som omfattas av sekretess. Ett brev som skickas till kommunen med påskriften "hemligt" eller "konfidentiellt" på ändå inte sekretessbelagt, om det inte finns stöd för det i lagen. Olika former av sekretess Det finns tre typer av sekretess: Absolut sekretess betyder att inga uppgifter under några förutsättningar får lämnas ut till andra än de anställda som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Detta gäller t ex för uppgifter i ännu inte avslutade upphandlingsärenden. Stark sekretess betyder att sekretesskydd gäller i första hand och uppgiften får endast lämnas ut om det står klart att så kan ske utan att visst men eller viss skada uppkommer. Svag sekretess betyder att offentlighet gäller i första hand och uppgiften får endast sekretessbeläggas om det kan antas att visst men eller viss skada kan uppstå. Finns det inte stöd i sekretesslagen för att hemlighålla en handling så är den offentlig. Observera att även en allmän handling som är hemlig ska diarieföras! Regler med stark sekretess innebär att uppgifterna i de allra flesta fall måste hållas hemliga. Endast då det står klart att ett utlämnande kan göras utan att någon lider skada eller men, får uppgiften lämnas ut. Stark sekretess gäller t ex för uppgifter om anställdas och studenters personliga förhållanden hos personalkonsulent, företagshälsovård, kurator/studievägledare eller hos personal inom skolhälsovård. Regler med svag sekretess innebär att uppgifterna vanligen kan lämnas ut. Endast om man av någon särskild anledning har skäl att anta att skada eller men skulle kunna uppstå, får uppgiften hemlighållas. Svag sekretess kan t ex gälla för viss typ av information.

11 11 Hur prövas sekretess? Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. I lagen finns regler för att skydda bl.a. följande uppgifter: Rikets säkerhet eller dess förhållanden till annan stat eller mellanfolklig organisation Rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik Myndighets verksamhet för inspektion, kontroll och annan tillsyn Intresset att förebygga eller beivra brott Det allmännas ekonomiska intresse Enskilds personliga och ekonomiska förhållanden När man avgör om en allmän handling berörs av sekretess måste det ske med direkt hänvisning till en paragraf i sekretesslagen. Men lagens regler är i allmänhet inte förbehållslösa. Sekretessen är ofta tidsbegränsad och måste prövas från fall till fall. Och när man prövar denna ska man ta hänsyn till vilken typ av skada som uppstår om en handling lämnas ut (s.k. skaderekvisit). De handlingar som inkommer eller produceras vid en kommun är sällan av den art att de kan betraktas som hemliga i sekretesslagens mening. Men det finns några undantag. Följande uppräkning är exempel på några sekretessregler som kan bli aktuella i vår verksamhet. Vi kan inte sekretessbelägga en handling för all framtid. Sekretess ska bedömas varje gång någon begär att få ta del av en handling. Det innebär att även om en handling har sekretessbelagts i vårt diarium på nätet så kan du kontakta respektive registrator och få en särskild sekretessbedömning gjord för just ditt fall. På nätet måste vi vara extra strikta i tillämpningen. Sekretess till skydd för enskild person Sekretess till skydd för en viss person gäller inte i förhållande till personen själv. Han eller hon kan dessutom själva efterge sekretessen helt eller delvis så att uppgifter får lämnas till en annan enskild eller till en annan myndighet. Sekretess mellan myndigheter och internt Sekretess gäller också mellan myndigheter. Men även här finns ett antal undantagssituationer. Sekretess hindrar t.ex. inte att uppgifter lämnas till en annan myndighet om det finns en föreskrift om detta i lag eller förordning (t ex vittnesplikten inför domstol). Sekretess hindrar inte heller att en uppgift lämnas till en annan myndighet som behöver uppgiften, t ex för omprövning av ett beslut eller för tillsyn över den myndighet som har uppgiften eller för revision. Med stöd av den s.k. generalklausulen (14kap3 SekrL)) kan en kommun i många fall lämna sekretessbelagda uppgifter till andra myndigheter då intresset av ett utlämnande väger över sekretessens skyddsintresse. Både intern och extern hantering av hemliga uppgifter, framför allt dem som rör enskildas personliga förhållanden, kan underlättas genom att uppgifterna vid utlämnandet helt avidentifieras. Detta kan vara användbart t ex i kollegiala sammanhang, där det ofta finns ett legitimt intresse av att utifrån verkliga exempel utveckla arbetssätt och rutiner till gagn för t ex pedagogisk utveckling eller utvecklingen av administrativa funktioner.

12 12 Vilka handlingar finns? Och var? Kommunen måste registrera och förvara sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett särskilt register, ett diarium. Detta är allmän offentlig handling och kan användas av dig för att leta reda på vilka andra handlingar som finns. Varje myndighet förvarar sina egna handlinga. När förvaltningen inte längre har användning av handlingarna kan de antingen kastas (gallras) eller flyttas till kommunarkivet. Varje myndighet beslutar i samråd med kommunarkivet om vilka handlingar som skall sparas och hur länge. I myndighetens dokumenthanteringsplan kan man se vilka handlingar som finns, och hur de hanteras. Protokoll från de olika förvaltningarna Nämndernas protokoll och dokumenthanteringsplaner finns i W3D3 och på vår hemsida. Dessa finns även hos nämndssekreterarna. Hur fort kan får man ta del av handlingarna? Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om man personligen besöker kommunen. Om man beställer materialet per telefon eller brev, får det ta maximalt två dagar. Får man ta med handlingar hem? Nej, men man kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Man kan också skriva av dem eller be att få kopior och ta med sig. Kommunfullmäktige bestämmer vad det kostar att kopiera handlingar. Kan man få handlingar via e-post? Kommunen är aldrig skyldig att lämna ut handlingar via e-post, men i vissa fall går det bra och kan vara det smidigaste sättet. Får man vara anonym Enligt lagen behöver man inte tala om vem man är när man vill ha allmänna, offentliga handlingar. Man behöver inte heller berätta varför man vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga om detta om inte handlingarna är sekretessbelagda. Då kan man vara tvungen att fråga om vem man är och vad man skall ha handlingarna till, för att kunna göra en bedömning om det går att lämna ut dem. Överklaga Om man nekas att ta del av en handling, ska man enligt lagen få ett skriftligt beslut från den förvaltningen om detta. Enligt kommunens delegationsordning är det enbart förvaltningschefer som kan besluta om att inte lämna ut begärda handlingar. Om man då anser att kommunen har gjort fel, har man möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om man tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan man klaga hos Justitieombudsmannen.

13 13 Avsnitt 5. Personuppgifter Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen, PuL, är till för att skydda människors personliga integritet när personuppgifter samlas in, registreras, lagras eller bearbetas. Till personuppgifter räknas all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet, både texter och bilder. Uppgifter om medborgaren kan exempelvis vara dennes personnummer, namn eller adress. Krav på information Lagen kräver att kommunen ska informera medborgarna om vad och hur kommunen tänker använda de uppgifter som man lämnar. Medborgaren kan godkänna (ge samtycke) hur deras personuppgifter ska få användas. Dessa kan också ta tillbaka ett samtycke. Det finns också vissa områden där kommunen inte behöver begära godkännande utan kan använda vissa uppgifter. För mer information se: Information till registrerade enligt personuppgiftslagen. Datainspektionens allmänna råd. Ansvar för behandling av personuppgifter Varje nämnd eller styrelse har ansvar för hur personuppgifter behandlas inom deras ansvarsområde. Varje nämnd ska ha utsett ett personuppgiftsombud som ska se till att uppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Rätt att begära information Enligt 26 personuppgiftslagen (1998:204) har alla rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas hos staden, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om man vill ha sådan information, ska man lämna en skriftligt undertecknad begäran. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post. Begäran skickas till: Haparanda stad, Haparanda. För mer information ring Datainspektionens call-center eller gå in på Datainspektionens hemsida för att få information.

14 14 Avsnitt 6. Mallar Mallar De mallar som finns och skall användas är: Brevmall Används vid meddelanden, inbjudningar, brev samt vid informationsutskick. Skrivelsemall Denna mall används till tjänsteskrivelser, anteckningar, PM, rapporter, yttranden och utredningar. Används när förslag till beslut lämnas till nämnden. Protokollsmall Används när protokoll ska skrivas till samtliga kommunala nämnder och utskott. Det finns ledtexter som klistras in med respektive nämnds ledamöter och ersättare beroende på vilken nämnd eller vilket utskott man väljer i förvalsrutan då du öppnar mallen. PowerPoint Används vid PowerPoint-presentationer. Alla mallar finns under p:// samt i W3D3. Mer information om mallarna finner ni under Avsnitt 9 Handläggning och beredning av ärenden

15 15 Brevmall Det finns ett gemensamt brevpapper för samtliga Haparanda stads förvaltningar. På brevpappret finns Haparanda stads logotyp placerad uppe i vänstra hörnet samt kontaktuppgifter under linjen längst ner på brevpappret. Typsnittet som ska användas är Arial. Rubriken skall skrivas med fetstil och med storleken 14 p. Löpande texten skall skrivas med storlek 11p. Under avsnitt 9 finner ni mer information om mallar.

16 16 Skrivelsemall Tjänsteskrivelse/tjänsteanteckning/PM/utredning/yttrande/rapport Det finns en gemensam tjänsteskrivelse mall för samtliga Haparanda stads förvaltningar. På mallen finns Haparanda stads logotyp placerad uppe i vänstra hörnet samt datum i mitten och diarienummer på höger sida. Ovanför datum och diarienummer skall finnas namnet på vad mallen innehåller till exempel en tjänsteskivelse eller en utredning och så vidare. Adressuppgifter, telefonnummer, e-post och dylikt finns under linjen längst ner på brevpappret. Typsnittet som ska användas heter Arial. Rubriken skall anges med fetstil och med storleken 14 p. Löpande texten skall skrivas med storlek11p.

17 17 Rätt uppgifter Välj ditt kontor, ange ditt eget namn, titel och telefonnummer och dokumentnamn. Datum ska vara dagens datum, det vill säga den dag då du färdigställer dokumentet. Följ de anvisade rubrikerna: Huvudrubrik Förslag till beslut Sammanfattning Beslutsmotivering Ärendebeskrivning - Konsekvenser - Kommunikation Beslutsunderlag Underskrifter Bilagor Expediering/Beslutet skickas till: Vad som skall anges under varje rubrik finner ni under avsnitt: Avsnitt 9 Handläggning och beredning av ärenden

18 18 Protokoll samt mall på protokollskrivning 1. Rubrik som följer rubriken i föredragningslistan. 2. Sedan följer beslutet. 3. Ärendebeskrivning en beskrivning av vad ärendet handlar om. Beskrivningen skall vara kort och koncis. 4. Yrkanden Här redovisas yrkanden som framställs samt i vilken ordning ordföranden lägger fram de förslag till beslut som har yrkats, vilka omröstningar som genomförs och hur de röstar vid öppna omröstningar. 5. Reservationer eventuella reservationer skall antecknas. 5. Beslutsunderlag här anges handlingar som till exempel tjänsteskrivelser, nämndbeslut och så vidare. 6. Beslutsexpediering Antagna framställningar och yttranden ska vidarebefordras till nästa beslutsinstans eller skickas till den slutliga mottagaren. 7. Justering det skall finnas plats för justering samt eventuellt utdragsbestyrkande. Första sidan på ett protokoll:

19 19 Protokollets andra sida: Innehållsförteckning Protokollets utformning 7. PowerPoint Powerpoint Det finns även en gemensam mall för PowerPoint. Dessa finns i två varianter; en liggande och en stående. Båda varianterna har HaparandaTornios logotyp i det högra hörnet längst ner.

20 20 E-postmeddelande Ett e-postmeddelande från Haparanda stad skall vara utformad enligt nedan. Texten skall vara skriven med Arial och innehålla följande information. Enbart informatören eller kommunchefen kan besluta om annan utformning. Behöver du hjälp med att lägga in detta meddelande kontakta it-kontoret. Med vänlig hälsning Namn Namnsson Handläggare Haparanda stad Kommunledningsförvaltningen Haparanda Tfn: +46(0) Mob: +46(0) Haparanda med det papperslösa kontoret! Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande. Annonser från Haparanda stad Annonser från Haparanda stad ska ha ett enhetligt utseende och innehålla stadens logotyp. Kungörelse-annonser har Haparanda stadsvapen. Kampanj-annonser behöver inte följa någon fastställd mall men måste innehålla stadens logotyp. Stor annons Stora annonser innehåller HaparandaTornio logotypen samt gula och blåa linjer längst ner samt texten Internationella mötesplats. Vid osäkerhet om vilken storlek av annons ni ska kontakta informationsansvarig.

21 21 Special-annonser Näringslivet och vissa projekt som bedrivs inom organisationen använder sig av annan typ av annonser. Hur, var och när dessa ska användas tas fram tillsammans med informationsansvarig och projektägare. Vid frågor kontakta informationsansvarig.

22 22

23 23 Avsnitt 7. Skrivregler Några enkla skrivråd Språket ska vara enkelt och lätt att förstå. Haparanda stad ska uppfattas som enkel och öppen. Ett tydligt och enkelt språk är viktigt även för tillgänglighet, demokrati och rättssäkerhet. Allt som produceras i skriftväg inom/av kommunen skall vara vårdat, enkelt och lätt att förstå. Det är varje tjänstemans skyldighet att läsa och följa Språkboken. Nedan följer ett antal råd. Du skriver för läsaren inte för dig själv Den första frågan du ska ställa dig blir alltså: Vem eller vilka ska läsa det jag skriver? Ofta vet man målgruppen och då blir det enkelt att hitta rätt språknivå. Skriv journalistiskt Gör så här: Det viktigaste först, skriv kort, ta bara med fakta som behövs, du måste förstå budskapet, gena inte, tänk dig läsaren som en person, låt någon annan läsa. Klarspråk- rätt stavat Kort betyder klarspråk att du skriver för läsaren, använder ord som läsaren förstår, förklarar termer och begrepp som du måste använda, skriver aktiva och informativa rubriker, är så personlig som det går och så långt som möjligt använder aktiva former av verb. Undvik förkortningar Skriv förklaring först, följt av förkortning inom parentes, exempelvis så här; samhällsbyggnadsnämnden (sbn). Mer information och hjälp finner du i Språkboken. Bilaga 1

24 24 Avsnitt 8. Ärenderegistrering Diarieföring Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos kommunen. Det kommungemensamma systemet för diarieföring och ärendehantering är W3D3. Allmänna handlingar som uppenbart har liten betydelse för kommunens verksamhet behöver inte registreras eller diarieföras. Exempel på sådana handlingar är kursinbjudningar, cirkulär, reklam, facklitteratur, tidningar, tidskrifter och skräppost (spam). De handlingar som registreras i andra verksamhetssystem, som exempelvis AlkT, Personec och Procapita behöver inte diarieföras även i W3D3. Handlingar som inte registreras i W3D3 skall hållas ordnade efter skrivna rutiner som nämnden ska ta fram. Handlingar ska vara ordnade på sådant sätt att de lätt kan hittas. Rutinerna skall vara registrerade i W3D3. För mer information och hjälp läs avsnitten om Allmänna handlingar/sekretess/pul Diarieplan Varje ärende ska ges ett unikt diarienummer och samma typ av ärenden ska ha en gemensam planbeteckning. Varje förvaltning ansvarar för tillsammans med registratorn att det finns uppdaterade diarieplaner. Hur registreras och diarieförs handlingar? Handlingar ska registreras eller hållas ordnade på sådant sätt att det utan svårighet kan avgöras om handlingen kommit in eller upprättats. Följande handlingar ska registreras: handlingar med klagomål och synpunkter handlingar som till exempel innehåller ett beslut i ett ärende eller tillför ett ärende information handlingar som tillhör ärenden som behandlas i styrelser och nämnder ansökningar inkomna anbud, offerter och dylikt allmänna handlingar av vikt och handlingar som det finns ett behov av att kunna återsöka och bevara för framtiden. Obligatoriska uppgifter vid registrering: datum då handlingen kom in eller upprättades diarienummer eller annan beteckning som handling ska ha från vem handlingen kommit in eller till vem handlingen ska expedieras/skickas till ärendets innehåll redovisas i en kortfattad ärendemening. Den måste vara tydligt utformad så att var och en kan förstå vad ärendet handlar om. Man ska undvika att använda förkortningar, framförallt sådana som förekommer internt. Formulera ärendemeningen så att den innehåller bra sökord. Kortfattat beskrivning av handlingen kan i de allra flesta fall vara samma som ärendemeningen. När en sekretessbelagd handling ska diarieföras är det viktigt att komma ihåg att markera såväl sekretess och PuL (personuppgiftslagen) när ärendekortet fylls i.

Ärendehandbok. Piteå kommun

Ärendehandbok. Piteå kommun Ärendehandbok Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Ärendehandbok Riktlinjer 2010-01-25, 7 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN 1(30) STYRDOKUMENT DATUM 2013-06-17 RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som styr ärendehanteringen i Älvsbyns kommun. Begrepp och

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Registrering och hantering av allmänna handlingar

Registrering och hantering av allmänna handlingar Registrering och hantering av allmänna handlingar Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-19 119 Reviderad 2011-02-21 under punkt 2.1 och 3.4 2 Inledning Lessebo Kommun INNEHÅLL 1. Inledning... 5 2. Därför

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument 1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-22 36 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

INNEHÅLL Det här är ärendehandboken Så är handboken upplagd 1 BESLUTSUNDERLAG 2 SVARA PÅ REMISSER 3 KALLELSE, UNDERRÄTTELSE OCH PROTOKOLL

INNEHÅLL Det här är ärendehandboken Så är handboken upplagd 1 BESLUTSUNDERLAG 2 SVARA PÅ REMISSER 3 KALLELSE, UNDERRÄTTELSE OCH PROTOKOLL Ärendehandbok INNEHÅLL Det här är ärendehandboken Så är handboken upplagd 1 BESLUTSUNDERLAG 1.1 Tjänsteskrivelse tjänstemän skriver till nämnd 1.1.1 Så ska tjänsteskrivelsen se ut disposition och skrivmallar

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam YTTRANDEFRIHET Information kan finnas lagrad på olika sätt, t.ex. skriftliga dokument upptagningar, t.ex. datalagrad information

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun 2011-09-12 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 INNEHÅLLFÖRTECKNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 OMFATTNING... 3 2. ALLMÄN

Läs mer

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304 Åstorps kommuns Nämndadministration Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-12-15 218 Dnr 2014/304 2(8) Nämndadministration berör det fortlöpande arbetet som sker i anslutning till en nämnd. Nämnden är ett

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Björn Jennbacken Offentlighetsprincipen HISTORIK Sverige föregångsland, År 1766 fick vi vår första TF SYFTE Främja rättssäkerheten Främja effektiviteten i folkstyret Främja effektiviteten

Läs mer

Riktlinje för telefon och e-post

Riktlinje för telefon och e-post Riktlinje för telefon och e-post Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Kommunchefen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Johan Karlsson Castor Ks.2014.118 Dokumentinformation Riktlinje för

Läs mer

Anvisning för ärende- och dokumenthantering

Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning Diarienummer: KS2017/0286 Dokumentansvarig: Kanslichef Beslutad av: Förvaltningsledningen Ersätter tidigare beslut Ledningsrådet, 2010-11-15 (KS2013/475)

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvall kommun. Offentlighet. och. sekretess

TILLÄMPNING. Hudiksvall kommun. Offentlighet. och. sekretess TILLÄMPNING Hudiksvall kommun Offentlighet och sekretess Kommunen Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten

Läs mer

Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess

Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess RIKTLINJER Datum 2013-11-12 Reviderad datum 1(19) Sekretariatet Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess 2(19) Dokument- och ärendehantering Inledning En effektiv ärendehantering förutsätter

Läs mer

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Dokumentansvarig: Kanslichef Antaget: 2017-09-07 RUTIN 2(10) Innehåll Rutin för utlämnande och sekretessbedömning

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF INSTRUKTION 1 (9) Datum Sven-Åke Lagerkvist, 0221-670010 sven-ake.lagerkvist@vmkfb.se PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF Inledning Västra Mälardalens Kommunalförbund har med sin nuvarande

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Utlämnande av allmänna handlingar Detta dokument innehåller anvisning gällande utlämnande av allmänna handlingar i Region Norrbotten.

Utlämnande av allmänna handlingar Detta dokument innehåller anvisning gällande utlämnande av allmänna handlingar i Region Norrbotten. Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (7) Utlämnande av allmänna handlingar Detta dokument innehåller anvisning gällande utlämnande av allmänna handlingar i Region Norrbotten. Syfte Syftet med

Läs mer

Datum 2008-01-14 Kommunikationsavdelningen Södertälje kommuns riktlinjer för E-post Följande riktlinjer omfattar användningen av e-post i Södertälje kommun men omfattar inte elevers användning av e-post.

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Ärendehantering Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad Nämndskansliet

Läs mer

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

I '2'~~: ~D" '1Y~':''':

I '2'~~: ~D '1Y~':''': SÖDERTÄLJE KOMMUN ~ KOMMUNSTYRELSENS /5 Tjänsteskrivelse KONTOR 2008-01-10 I '2'~~: ~D" '1Y~':''': Monika Larsson _l.j. I 't Kommunikationsdirektör 08-550224 50 monika.larsson@sodertalje.se fsödertaue

Läs mer

Riktlinjer för e-post

Riktlinjer för e-post Riktlinjer för e-post Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:805 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 2017-01-26 Dokumentet gäller för:

Läs mer

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Revisionsrapport Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Orsa kommun Februari 2008 Christina Norrgård Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Offentlighet och sekretess. våren 2012 Sverker Scheutz

Offentlighet och sekretess. våren 2012 Sverker Scheutz Offentlighet och sekretess våren 2012 Sverker Scheutz Vad är allmänna handlingar? Tryckfrihetsförordningen 2 kap Tryckfrihetsförordningen 2 kap Behandlar rätten att ta del av allmänna handlingar Till främjande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162 Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning och regler för webbpublicering av personuppgifter på www.odeshog.se Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18,

Läs mer

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Innehållsförteckning Inledning... 2 Postöppning... 2 Personadresserad post... 2 E-post... 3 Registrering...

Läs mer

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:...

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:... SEKRETESSFÖRBINDELSE I och med att man är verksam inom Gymnasie- och Vuxenutbildnings verksamhetsområde måste man följa sekretessbestämmelserna. De bestämmelser som gäller finns i informationsskriften

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Diarieföring av allmänna handlingar

Diarieföring av allmänna handlingar - Vad ska jag diarieföra och hur gör jag? Riktlinje Process: Administration/juridik Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: Faktaägare: Annika Petersson, Registrator Fastställd av: Katarina Jonasson,

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Digital handläggning i Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Mars 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gudie lägg till genväg till handläggardatabasen 1-2 ÄRENDETS VÄG 1. ett ärende aktualiseras 3-4 2. skapa tjänsteskrivelse,

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

DIARIEFÖRING OCH DET JURIDISKA REGELVERKET. 2015-10-29 Version 0.1

DIARIEFÖRING OCH DET JURIDISKA REGELVERKET. 2015-10-29 Version 0.1 DIARIEFÖRING OCH DET JURIDISKA REGELVERKET 2015-10-29 Version 0.1 2 1. INTRODUKTION 1.1 INTRODUKTION I den här handboken finns anvisningar om hur Malmö högskola ska hantera och registrera allmänna handlingar.

Läs mer

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Revisionsrapport* Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Nordmalings kommun December 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344

Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 13 Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för diariet på Internet

Riktlinjer för diariet på Internet 2008-05-21 Riktlinjer för diariet på Internet Beslutad av Kommunstyrelsen den 4 juni 2008, 246/2008 KOMMUNKANSLIET ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132 17 E-POST kommunstyrelsen@kungalv.se

Läs mer

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Information Titel: Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig KLK 1(5) Riktlinje dnr KS 566/08 Uppdatering Riktlinjer för hantering av 2 Till Dig som är anställd vid Kramfors kommun Alla, som tar emot eller

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15

PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15 PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15 2 Innehållsförteckning VAD SKALL REGISTRERAS?... 3 BEDÖMNING... 3 Begreppsförklaring... 4 NY HANDLING

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Förändrad handläggning av medborgarfö r- slag

Förändrad handläggning av medborgarfö r- slag SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) DNR 1399-2012-1.2.1. 2013-03-27 Handläggare: Maud Beijner Telefon: 508 13 054 Handläggare: Agneta Pernu Olofsson Telefon:

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Välkommen! Juridik för kommunikatörer. 28 november 2012

Välkommen! Juridik för kommunikatörer. 28 november 2012 Välkommen! Juridik för kommunikatörer 28 november 2012 Faktiskt handlande Serviceskyldighet (4 ) Tillgänglighet (5 ) Samverkan mellan myndigheter (6 ) Ärendehandläggning Rätt till tolk (8 ) Rätt att anlita

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ... modell plan policy program riktlinje för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 INLEDNING...3 KOMMUNIKATION...3 INFORMATIONSANSVAR...3 INTERN KOMMUNIKATION...4 INTERNA KANALER...4 GroupWise och Intrapolis...4

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Annbritt Ulfgren Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinje för användning av e-post, kalender

Läs mer

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A < KAMMARRÄTTEN GÖTEBORG Avdelning 1 I DOM 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 1372-09 KLAGANDE Uddevalla kommun 451 81 Uddevalla ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den

Läs mer

Botkyrka kommuns. ärendehandbok

Botkyrka kommuns. ärendehandbok Botkyrka kommuns ärendehandbok Vi ska handlägga och dokumentera ärenden på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Genom ett enhetligt arbetssätt med stöd av modern teknik utnyttjar vi kommunens

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2005:1-100 STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN ANTAGET AV KS 2005-05-09 61 1 1 Inledning Detta styrdokument är en instruktion för hur ärendeflödet

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN SIDAN 1. och sekretess. September 2012

STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN SIDAN 1. och sekretess. September 2012 SIDAN 1 Samverkan, informationsutbyte tb t och sekretess Äldrecentrum September 2012 Regeringsformen Tryckfrihets- förordningen Yttrandefrihetsgrundlagen Offentlighet och sekretesslagen EG-RÄTT Hälso-och

Läs mer

Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01

Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01 Datum Sida 2017-09-15 1 (7) Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01 Antagna av kommunfullmäktige 2017-11-06, 127 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och

Läs mer

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen 1 Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Helena Björklund, 08-581 691 51 2009-01-08 Så här skriver vi för medborgare och politiker 2(10) Innehåll Förord... 3 Kommunala skrivelser

Läs mer

Dokumenthantering i EU-projekt. Lagar och regler - Offentlighet och sekretess

Dokumenthantering i EU-projekt. Lagar och regler - Offentlighet och sekretess Dokumenthantering i EU-projekt Lagar och regler - Offentlighet och sekretess OFFENTLIGHETSPRINCIPEN Forskning som bedrivs av myndigheter t.ex. statliga universitet och högskolor lyder under reglerna om

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

BESLUT. Datum Hantering av post inom Region Skåne

BESLUT. Datum Hantering av post inom Region Skåne Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-10-07 1 (5) Hantering av post inom 1 Postöppningsrutin 1.1 Inledning med underställda förvaltningar

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Utlamnande av allmän handling/ allmänna uppgifter -Rutiner

Utlamnande av allmän handling/ allmänna uppgifter -Rutiner ...-'=---'-...- H INTERNA STYRDOKUMENT RUTINER A R B E M I 0 Datum Vår beteckning Sid VERKET 2014-12-19 2014/121362 1 (9) Interna styrdokument Utlamnande av allmän handling/ allmänna uppgifter -Rutiner

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer