Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16"

Transkript

1 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7 Skrivregler Avsnitt 8 Ärenderegistrering Avsnitt 9 Handläggning och beredning av ärenden Avsnitt 10 Remisser, motioner och medborgarförslag Avsnitt 11 Kallelse, dagordning och protokoll Avsnitt 12 Arkiv- och dokumenthantering Avsnitt 13 Överklaga beslut Avsnitt 14 Nationella minoriteter och minoritetsspråk

2 2 Avsnitt 1. Inledning Detta är den första versionen av organisationens gemensamma ärendehandbok. Tanken är att handboken skall vägleda oss att registrera, handlägga och bereda kommunens ärenden. Handboken säkerställer att vi arbetar likadant och att informationen vi lämnar ut är enhetlig, tydlig och begriplig. Det är förvaltningscheferna och nämndordförandena som ansvarar för att ärendehandboken följs. Med stöd av detta får nämndssekreterarna skicka tillbaka beslutsunderlag om inte dokumenten uppfyller handbokens regler. Handbokens kapitel är fristående och kan läsas oberoende av varandra. Upptäcker ni att något saknas eller skulle kunna fungera bättre, ta då kontakt med kommunledningskontoret.

3 3 Avsnitt 2. Administrativa roller Förvaltningschef Förvaltningscheferna ansvarar för att den egna förvaltningen följer ärendehandboken och att nyanställd personal får introduktion i handboken. Nämndssekreterare Ordförande är ytterst ansvarig för att sammanträden och protokoll. I praktiken innebär detta att nämndssekreteraren är den tjänsteman som ansvarar för att nämndens sammanträden genomförs och protokollförs på ett korrekt och effektivt sätt med ärendehandboken som stöd. Nämndssekreterare ansvarar för att bevaka att ärenden kommer upp för beslut samt kvalitetsgranskar, redigerar och kompletterar beslutsunderlag till nämnden. Sekreteraren har befogenheter att korrigera handläggarnas underlag, så att det uppfyller kraven på språklig kvalitet. Nämndssekreterarna har rätt att skicka tillbaka beslutsunderlag till handläggarna om dokumenten inte uppfyller handbokens regler och rutiner eller inte följer anvisade dokumentmallar. Tillsammans med kommunsekreteraren ansvarar nämndssekreterarna för att utveckla och effektivisera ärendehanteringsprocessen. Nämndssekreterarna ansvarar för att justering av protokollen görs i tid och anslag ställs upp på kommunens anslagstavla. Registrator Registrators uppgift är att ha uppsikt över registreringsprocessen, registrera allmänna handlingar som inte registreras av handläggare och vara systemansvarig för hela ärendehanteringsprocessen samt ge användarstöd. Registrator kan också fördela typärenden (remisser, yttrande, rutinärenden) och sätter bevakningsdatum för handläggare. Bevakningsdatum är det datum då ärendet skall vara färdigberett för att kunna behandlas i nämnden. Handläggare Handläggaren ansvarar för att ärendet blir tillräckligt utrett och allsidigt belyst. Den fastställda ärendeprocessen skall följas och upprättade mallar användas. Det är viktigt att handläggaren respekterar bevakningsdatum och ser till att utredningen inkommer till nämndssekreteraren i tid. Webbadministratörer Varje förvaltningschef och vd:n för Haparanda Teknik och Fastighets AB har ansvaret att utse två eller flera webbadministratörer. Dessa har till uppgift att följa policyn för haparanda.se och att hålla förvaltningens sidor uppdaterade. Webbredaktören ansvarar för webbadministratörernas utbildning och bistår med hjälp vid behov.

4 4 Informatör Informatören ansvarar för att korrekt information går ut till anställda och medborgare. Informatören ansvarar för när massmail får skickas ut till alla anställda. Observera att mailkanalerna för massutskick enbart får användas för information från arbetsgivaren till medarbetare. Denna kanal får inte användas för reklamutskick.

5 5 Avsnitt 3. Kommunens grafiska profil Varför nya mallar Vi vill uppnå den vardagliga igenkänningen och känslan med ett samlat och enhetligt profilprogram. Tidningsläsaren skall på annonsens utformning och färger se vem det är som annonserar, kuvertet i brevlådan skall omedelbart skapa igenkänning liksom brevpapper och andra trycksaker som lämnas ut i vår omgivning. En grafisk profil är oerhört viktig för att skapa tydlighet och enhetlighet. Detta stärker vår image och vårt budskap och skapar igenkännande. Därför har vi en Grafisk profil och en Varumärkeshandbok som i detalj berättar mer om detta. Dokumenten genomgår för tillfället en uppdatering och här kommer dett senare att finnas en hänvisning till dessa. Tillämpning Vid all kommunikation internt eller externt skall kommunens grafiska profil användas. Haparandas logotyp Haparanda stads logotyp består av texten HaparandaTornio tillsammans med vågformade staplar ovanför texten. Förvaltningarnas logotyp Logotypen är anpassad för att kunna lägga till kommunens olika förvaltningar, till exempel. Kommunledningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen. Rubrikerna är i typsnitt Arial, storlek 11p. Logotypen finns på intranätet. Socialförvaltningen Kommunledningsförvaltningen HaparandaTornio-logotypens färg Logotypen har färgerna gult och två olika blåa färger som huvudfärger. Logotypen ska i de flesta sammanhang användas med vit botten. Mer exakt beskrivning om hur logotypen får användas finns i vår Grafiska profil.

6 6 Färgkoder: Storlek på logotyp Logotypen är framtagen för att kunna användas i de flesta storlekar och till de flesta ändamålen. Storleken ändras alltid proportionerligt. På en A4:a bör bredden vara 45 mm. På en A5:a bör bredden vara 40 mm. På en A3:a bör bredden vara minst 60 mm. På visitkort ska längden vara mm. På en halvsides stående annons, i tabloidformat, ska längden vara 50 mm. På 80 cm bredd, till exempel budskapstavlor och på roll-ups, ska längden vara 310 mm. Förändringar måste beslutas i samråd med Haparanda stads marknadsföringsansvarig och/eller informationsansvarig.

7 7 Haparandas kommunvapen Haparanda kommuns kommunvapen får enbart användas efter samtycke från informationsansvarig eller kommunchefen. Logotypen finns på intranätet. Även kommunvapnet är anpassat för att kunna kompletteras med kommunens förvaltningars namn. Kommunledningsförvaltningen Haparanda kommunvapens logotypens färg Logotypen har färgerna gult, grönt, blått och grått som huvudfärger. Logotypen ska i de flesta sammanhang användas med vit botten. Storlek på logotyp (Kommunvapen) Logotypen är framtagen för att kunna användas i de flesta storlekar och till de flesta ändamålen. Storleken ändras alltid proportionerligt. På en A4:a bör bredden vara 45 mm. På en A5:a bör bredden vara 40 mm. På en A3:a bör bredden vara minst 60 mm. På visitkort ska längden vara mm. På en halvsides stående annons, i tabloidformat, ska längden vara 50 mm. På 80 cm bredd, till exempel budskapstavlor och på roll-ups, ska längden vara 310 mm. Endast i undantagsfall får proportioner eller storlek förändras. Typsnitt Som hustypsnitt används Arial. Detta på grund av att det är ett lättläst typsnitt i löpande text. ARIAL ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnoprstuvwxyzåäö ARIAL Fetstil ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Ovanstående typsnitt skall användas i brev och protokoll, annonser, trycksaker m.m. Enbart informatören eller kommunchefen kan besluta om användning av andra typsnitt. På webben gäller samma regler som ovan. I PowerPoint-presentationer skall typsnittet vara detsamma. Huvudrubrik och underrubrik ska vara i fet stil i storleken punkter. Brödtexten ska vara normal i storlek Mallar finns på p:kolon/word och i W3D3. Hemsidan har egna regler.

8 8 Bildspråk De bilder som används i organisationens kommunikation ska komplettera det budskap man vill få fram. Bilden ska tillföra budskapet något viktigt och/eller förstärka det. Det är inte en utsmyckning. Bilderna ska uttrycka öppenhet och mångfald, det vill säga återspegla olika åldrar, miljöer och kulturer. Informationsansvarig skall beredas tillfälle att granska bilderna före tryck. Fotografens namn skall alltid anges när det är känt. Evenemangs- och projektmaterial Kommunen ansvarar eller deltar ibland i olika projekt och evenemang. Då har projekten i sig en profil som används. Kontakta informationsansvarig när det gäller projektmaterial. Visitkort Alla visitkort ska följa reglerna om HaparandaTornio-logotyp och typsnitt enligt denna handbok. Respektive förvaltning avgör dock vilka adresser som ska användas. Är ni i behov av visitkort ta då kontakt med informationsansvarig. Annonser All annonsering med samhällsinformation ska följa kommunens regler enligt denna handbok. Vid annonsering ta alltid kontakt med informationsansvarig. Informationsansvarig ansvarar för de kommungemensamma annonssidorna. Annonser angående kontaktuppgifter skös av receptionen/växeln. Enheten ansvarar för att kommunens alla enheters kontaktuppgifter finns tillgängliga för allmänheten. Varje chef ansvarar för att alla typer av förändringar meddelas receptionen/växeln. Enheten uppdaterar uppgifterna allt eftersom. Pressmeddelande När förvaltningen/avdelningen har något viktigt att berätta som kan vara lämpligt för ett pressmeddelande, kontakta informationsansvarig. I ett pressmeddelande får kommunen en möjlighet att ge vår version av händelsen med alla korrekta faktauppgifter. Ställ följande frågor och kontrollera om du har en nyhet: Är informationen ny? Intresserar informationen allmänheten? Är informationen oväntad? Kan mottagaren känna igen sig i informationen? Berör informationen känslomässigt? Finns det bra, roliga eller spektakulära bilder? Är informationen aktuell? Finns det en konflikt?

9 9 Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen Myndigheternas offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. En garanti för insyn är offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till. Vad är en handling? En handling är en framställning i skrift eller bild. Det kan även vara en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. Ordet handling betyder alltså inte bara ett papper med skrift eller en bild på utan också t.ex. en bandinspelning, videoband eller en upptagning för automatiserad behandling (ADBupptagning). Man kan uttrycka det så att en handling är ett föremål som innehåller information av något slag. Exempel på detta är brev, protokoll, film, CD-skiva, E-post, sms, bandinspelningar. Vilka handlingar är allmänna handlingar? En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Var och en ska kunna läsa dem. Handlingar i ärenden som ännu behandlas är ofta inte offentliga. En allmän handling är inkommen: - när handlingen har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda. En allmän handling är upprättad i följande fall: - när handlingen expedierats (blivit avsänd). - när ärendet till vilket handlingen hör har slutbehandlats. - när handlingen är justerad eller på annat sätt färdigställd. Utredningar, utkast, koncept eller minnesanteckningar som ej expedieras anses ej vara allmänna handlingar om de inte tas om hand för arkivering. Begreppet minnesanteckning ska dock inte blandas samman med begreppet tjänsteanteckning. En tjänsteanteckning är den skriftliga information som den som är ansvarig för visst ärende själv aktivt tillför ärendet. En formell tjänsteanteckning är en allmän handling och skall diarieföras under det aktuella ärendet. Kommunen kan inte i avtal eller på annat sätt förbinda sig att iaktta en sekretess, som saknar stöd i sekretesslagstiftningen.

10 10 Mer att tänka på Även all korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Man kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator. Vilka handlingar är inte offentliga? En del allmänna handlingar är hemliga det vill säga sekretessbelagda och får inte lämnas ut. Handlingar kan hemligstämplas om de handlar om: * Rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik * Myndigheternas verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn. * Intresset att förebygga eller beivra brott. * Det allmännas ekonomiska intresse. * Skyddet för enskilda medborgares personliga eller ekonomiska förhållanden. * Intresset att bevara djur- och växtarter. * Vid upphandling råder absolut sekretess tills tilldelningsbeslut är fattat. Vad innebär sekretess? I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar. Sekretess finns bland annat för att skydda enskilda människors personliga integritet. En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det är kommunen själv som med stöd av lagen avgör vilka uppgifter som omfattas av sekretess. Ett brev som skickas till kommunen med påskriften "hemligt" eller "konfidentiellt" på ändå inte sekretessbelagt, om det inte finns stöd för det i lagen. Olika former av sekretess Det finns tre typer av sekretess: Absolut sekretess betyder att inga uppgifter under några förutsättningar får lämnas ut till andra än de anställda som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Detta gäller t ex för uppgifter i ännu inte avslutade upphandlingsärenden. Stark sekretess betyder att sekretesskydd gäller i första hand och uppgiften får endast lämnas ut om det står klart att så kan ske utan att visst men eller viss skada uppkommer. Svag sekretess betyder att offentlighet gäller i första hand och uppgiften får endast sekretessbeläggas om det kan antas att visst men eller viss skada kan uppstå. Finns det inte stöd i sekretesslagen för att hemlighålla en handling så är den offentlig. Observera att även en allmän handling som är hemlig ska diarieföras! Regler med stark sekretess innebär att uppgifterna i de allra flesta fall måste hållas hemliga. Endast då det står klart att ett utlämnande kan göras utan att någon lider skada eller men, får uppgiften lämnas ut. Stark sekretess gäller t ex för uppgifter om anställdas och studenters personliga förhållanden hos personalkonsulent, företagshälsovård, kurator/studievägledare eller hos personal inom skolhälsovård. Regler med svag sekretess innebär att uppgifterna vanligen kan lämnas ut. Endast om man av någon särskild anledning har skäl att anta att skada eller men skulle kunna uppstå, får uppgiften hemlighållas. Svag sekretess kan t ex gälla för viss typ av information.

11 11 Hur prövas sekretess? Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. I lagen finns regler för att skydda bl.a. följande uppgifter: Rikets säkerhet eller dess förhållanden till annan stat eller mellanfolklig organisation Rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik Myndighets verksamhet för inspektion, kontroll och annan tillsyn Intresset att förebygga eller beivra brott Det allmännas ekonomiska intresse Enskilds personliga och ekonomiska förhållanden När man avgör om en allmän handling berörs av sekretess måste det ske med direkt hänvisning till en paragraf i sekretesslagen. Men lagens regler är i allmänhet inte förbehållslösa. Sekretessen är ofta tidsbegränsad och måste prövas från fall till fall. Och när man prövar denna ska man ta hänsyn till vilken typ av skada som uppstår om en handling lämnas ut (s.k. skaderekvisit). De handlingar som inkommer eller produceras vid en kommun är sällan av den art att de kan betraktas som hemliga i sekretesslagens mening. Men det finns några undantag. Följande uppräkning är exempel på några sekretessregler som kan bli aktuella i vår verksamhet. Vi kan inte sekretessbelägga en handling för all framtid. Sekretess ska bedömas varje gång någon begär att få ta del av en handling. Det innebär att även om en handling har sekretessbelagts i vårt diarium på nätet så kan du kontakta respektive registrator och få en särskild sekretessbedömning gjord för just ditt fall. På nätet måste vi vara extra strikta i tillämpningen. Sekretess till skydd för enskild person Sekretess till skydd för en viss person gäller inte i förhållande till personen själv. Han eller hon kan dessutom själva efterge sekretessen helt eller delvis så att uppgifter får lämnas till en annan enskild eller till en annan myndighet. Sekretess mellan myndigheter och internt Sekretess gäller också mellan myndigheter. Men även här finns ett antal undantagssituationer. Sekretess hindrar t.ex. inte att uppgifter lämnas till en annan myndighet om det finns en föreskrift om detta i lag eller förordning (t ex vittnesplikten inför domstol). Sekretess hindrar inte heller att en uppgift lämnas till en annan myndighet som behöver uppgiften, t ex för omprövning av ett beslut eller för tillsyn över den myndighet som har uppgiften eller för revision. Med stöd av den s.k. generalklausulen (14kap3 SekrL)) kan en kommun i många fall lämna sekretessbelagda uppgifter till andra myndigheter då intresset av ett utlämnande väger över sekretessens skyddsintresse. Både intern och extern hantering av hemliga uppgifter, framför allt dem som rör enskildas personliga förhållanden, kan underlättas genom att uppgifterna vid utlämnandet helt avidentifieras. Detta kan vara användbart t ex i kollegiala sammanhang, där det ofta finns ett legitimt intresse av att utifrån verkliga exempel utveckla arbetssätt och rutiner till gagn för t ex pedagogisk utveckling eller utvecklingen av administrativa funktioner.

12 12 Vilka handlingar finns? Och var? Kommunen måste registrera och förvara sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett särskilt register, ett diarium. Detta är allmän offentlig handling och kan användas av dig för att leta reda på vilka andra handlingar som finns. Varje myndighet förvarar sina egna handlinga. När förvaltningen inte längre har användning av handlingarna kan de antingen kastas (gallras) eller flyttas till kommunarkivet. Varje myndighet beslutar i samråd med kommunarkivet om vilka handlingar som skall sparas och hur länge. I myndighetens dokumenthanteringsplan kan man se vilka handlingar som finns, och hur de hanteras. Protokoll från de olika förvaltningarna Nämndernas protokoll och dokumenthanteringsplaner finns i W3D3 och på vår hemsida. Dessa finns även hos nämndssekreterarna. Hur fort kan får man ta del av handlingarna? Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om man personligen besöker kommunen. Om man beställer materialet per telefon eller brev, får det ta maximalt två dagar. Får man ta med handlingar hem? Nej, men man kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Man kan också skriva av dem eller be att få kopior och ta med sig. Kommunfullmäktige bestämmer vad det kostar att kopiera handlingar. Kan man få handlingar via e-post? Kommunen är aldrig skyldig att lämna ut handlingar via e-post, men i vissa fall går det bra och kan vara det smidigaste sättet. Får man vara anonym Enligt lagen behöver man inte tala om vem man är när man vill ha allmänna, offentliga handlingar. Man behöver inte heller berätta varför man vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga om detta om inte handlingarna är sekretessbelagda. Då kan man vara tvungen att fråga om vem man är och vad man skall ha handlingarna till, för att kunna göra en bedömning om det går att lämna ut dem. Överklaga Om man nekas att ta del av en handling, ska man enligt lagen få ett skriftligt beslut från den förvaltningen om detta. Enligt kommunens delegationsordning är det enbart förvaltningschefer som kan besluta om att inte lämna ut begärda handlingar. Om man då anser att kommunen har gjort fel, har man möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om man tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan man klaga hos Justitieombudsmannen.

13 13 Avsnitt 5. Personuppgifter Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen, PuL, är till för att skydda människors personliga integritet när personuppgifter samlas in, registreras, lagras eller bearbetas. Till personuppgifter räknas all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet, både texter och bilder. Uppgifter om medborgaren kan exempelvis vara dennes personnummer, namn eller adress. Krav på information Lagen kräver att kommunen ska informera medborgarna om vad och hur kommunen tänker använda de uppgifter som man lämnar. Medborgaren kan godkänna (ge samtycke) hur deras personuppgifter ska få användas. Dessa kan också ta tillbaka ett samtycke. Det finns också vissa områden där kommunen inte behöver begära godkännande utan kan använda vissa uppgifter. För mer information se: Information till registrerade enligt personuppgiftslagen. Datainspektionens allmänna råd. Ansvar för behandling av personuppgifter Varje nämnd eller styrelse har ansvar för hur personuppgifter behandlas inom deras ansvarsområde. Varje nämnd ska ha utsett ett personuppgiftsombud som ska se till att uppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Rätt att begära information Enligt 26 personuppgiftslagen (1998:204) har alla rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas hos staden, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om man vill ha sådan information, ska man lämna en skriftligt undertecknad begäran. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post. Begäran skickas till: Haparanda stad, Haparanda. För mer information ring Datainspektionens call-center eller gå in på Datainspektionens hemsida för att få information.

14 14 Avsnitt 6. Mallar Mallar De mallar som finns och skall användas är: Brevmall Används vid meddelanden, inbjudningar, brev samt vid informationsutskick. Skrivelsemall Denna mall används till tjänsteskrivelser, anteckningar, PM, rapporter, yttranden och utredningar. Används när förslag till beslut lämnas till nämnden. Protokollsmall Används när protokoll ska skrivas till samtliga kommunala nämnder och utskott. Det finns ledtexter som klistras in med respektive nämnds ledamöter och ersättare beroende på vilken nämnd eller vilket utskott man väljer i förvalsrutan då du öppnar mallen. PowerPoint Används vid PowerPoint-presentationer. Alla mallar finns under p:// samt i W3D3. Mer information om mallarna finner ni under Avsnitt 9 Handläggning och beredning av ärenden

15 15 Brevmall Det finns ett gemensamt brevpapper för samtliga Haparanda stads förvaltningar. På brevpappret finns Haparanda stads logotyp placerad uppe i vänstra hörnet samt kontaktuppgifter under linjen längst ner på brevpappret. Typsnittet som ska användas är Arial. Rubriken skall skrivas med fetstil och med storleken 14 p. Löpande texten skall skrivas med storlek 11p. Under avsnitt 9 finner ni mer information om mallar.

16 16 Skrivelsemall Tjänsteskrivelse/tjänsteanteckning/PM/utredning/yttrande/rapport Det finns en gemensam tjänsteskrivelse mall för samtliga Haparanda stads förvaltningar. På mallen finns Haparanda stads logotyp placerad uppe i vänstra hörnet samt datum i mitten och diarienummer på höger sida. Ovanför datum och diarienummer skall finnas namnet på vad mallen innehåller till exempel en tjänsteskivelse eller en utredning och så vidare. Adressuppgifter, telefonnummer, e-post och dylikt finns under linjen längst ner på brevpappret. Typsnittet som ska användas heter Arial. Rubriken skall anges med fetstil och med storleken 14 p. Löpande texten skall skrivas med storlek11p.

17 17 Rätt uppgifter Välj ditt kontor, ange ditt eget namn, titel och telefonnummer och dokumentnamn. Datum ska vara dagens datum, det vill säga den dag då du färdigställer dokumentet. Följ de anvisade rubrikerna: Huvudrubrik Förslag till beslut Sammanfattning Beslutsmotivering Ärendebeskrivning - Konsekvenser - Kommunikation Beslutsunderlag Underskrifter Bilagor Expediering/Beslutet skickas till: Vad som skall anges under varje rubrik finner ni under avsnitt: Avsnitt 9 Handläggning och beredning av ärenden

18 18 Protokoll samt mall på protokollskrivning 1. Rubrik som följer rubriken i föredragningslistan. 2. Sedan följer beslutet. 3. Ärendebeskrivning en beskrivning av vad ärendet handlar om. Beskrivningen skall vara kort och koncis. 4. Yrkanden Här redovisas yrkanden som framställs samt i vilken ordning ordföranden lägger fram de förslag till beslut som har yrkats, vilka omröstningar som genomförs och hur de röstar vid öppna omröstningar. 5. Reservationer eventuella reservationer skall antecknas. 5. Beslutsunderlag här anges handlingar som till exempel tjänsteskrivelser, nämndbeslut och så vidare. 6. Beslutsexpediering Antagna framställningar och yttranden ska vidarebefordras till nästa beslutsinstans eller skickas till den slutliga mottagaren. 7. Justering det skall finnas plats för justering samt eventuellt utdragsbestyrkande. Första sidan på ett protokoll:

19 19 Protokollets andra sida: Innehållsförteckning Protokollets utformning 7. PowerPoint Powerpoint Det finns även en gemensam mall för PowerPoint. Dessa finns i två varianter; en liggande och en stående. Båda varianterna har HaparandaTornios logotyp i det högra hörnet längst ner.

20 20 E-postmeddelande Ett e-postmeddelande från Haparanda stad skall vara utformad enligt nedan. Texten skall vara skriven med Arial och innehålla följande information. Enbart informatören eller kommunchefen kan besluta om annan utformning. Behöver du hjälp med att lägga in detta meddelande kontakta it-kontoret. Med vänlig hälsning Namn Namnsson Handläggare Haparanda stad Kommunledningsförvaltningen Haparanda Tfn: +46(0) Mob: +46(0) Haparanda med det papperslösa kontoret! Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande. Annonser från Haparanda stad Annonser från Haparanda stad ska ha ett enhetligt utseende och innehålla stadens logotyp. Kungörelse-annonser har Haparanda stadsvapen. Kampanj-annonser behöver inte följa någon fastställd mall men måste innehålla stadens logotyp. Stor annons Stora annonser innehåller HaparandaTornio logotypen samt gula och blåa linjer längst ner samt texten Internationella mötesplats. Vid osäkerhet om vilken storlek av annons ni ska kontakta informationsansvarig.

21 21 Special-annonser Näringslivet och vissa projekt som bedrivs inom organisationen använder sig av annan typ av annonser. Hur, var och när dessa ska användas tas fram tillsammans med informationsansvarig och projektägare. Vid frågor kontakta informationsansvarig.

22 22

23 23 Avsnitt 7. Skrivregler Några enkla skrivråd Språket ska vara enkelt och lätt att förstå. Haparanda stad ska uppfattas som enkel och öppen. Ett tydligt och enkelt språk är viktigt även för tillgänglighet, demokrati och rättssäkerhet. Allt som produceras i skriftväg inom/av kommunen skall vara vårdat, enkelt och lätt att förstå. Det är varje tjänstemans skyldighet att läsa och följa Språkboken. Nedan följer ett antal råd. Du skriver för läsaren inte för dig själv Den första frågan du ska ställa dig blir alltså: Vem eller vilka ska läsa det jag skriver? Ofta vet man målgruppen och då blir det enkelt att hitta rätt språknivå. Skriv journalistiskt Gör så här: Det viktigaste först, skriv kort, ta bara med fakta som behövs, du måste förstå budskapet, gena inte, tänk dig läsaren som en person, låt någon annan läsa. Klarspråk- rätt stavat Kort betyder klarspråk att du skriver för läsaren, använder ord som läsaren förstår, förklarar termer och begrepp som du måste använda, skriver aktiva och informativa rubriker, är så personlig som det går och så långt som möjligt använder aktiva former av verb. Undvik förkortningar Skriv förklaring först, följt av förkortning inom parentes, exempelvis så här; samhällsbyggnadsnämnden (sbn). Mer information och hjälp finner du i Språkboken. Bilaga 1

24 24 Avsnitt 8. Ärenderegistrering Diarieföring Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos kommunen. Det kommungemensamma systemet för diarieföring och ärendehantering är W3D3. Allmänna handlingar som uppenbart har liten betydelse för kommunens verksamhet behöver inte registreras eller diarieföras. Exempel på sådana handlingar är kursinbjudningar, cirkulär, reklam, facklitteratur, tidningar, tidskrifter och skräppost (spam). De handlingar som registreras i andra verksamhetssystem, som exempelvis AlkT, Personec och Procapita behöver inte diarieföras även i W3D3. Handlingar som inte registreras i W3D3 skall hållas ordnade efter skrivna rutiner som nämnden ska ta fram. Handlingar ska vara ordnade på sådant sätt att de lätt kan hittas. Rutinerna skall vara registrerade i W3D3. För mer information och hjälp läs avsnitten om Allmänna handlingar/sekretess/pul Diarieplan Varje ärende ska ges ett unikt diarienummer och samma typ av ärenden ska ha en gemensam planbeteckning. Varje förvaltning ansvarar för tillsammans med registratorn att det finns uppdaterade diarieplaner. Hur registreras och diarieförs handlingar? Handlingar ska registreras eller hållas ordnade på sådant sätt att det utan svårighet kan avgöras om handlingen kommit in eller upprättats. Följande handlingar ska registreras: handlingar med klagomål och synpunkter handlingar som till exempel innehåller ett beslut i ett ärende eller tillför ett ärende information handlingar som tillhör ärenden som behandlas i styrelser och nämnder ansökningar inkomna anbud, offerter och dylikt allmänna handlingar av vikt och handlingar som det finns ett behov av att kunna återsöka och bevara för framtiden. Obligatoriska uppgifter vid registrering: datum då handlingen kom in eller upprättades diarienummer eller annan beteckning som handling ska ha från vem handlingen kommit in eller till vem handlingen ska expedieras/skickas till ärendets innehåll redovisas i en kortfattad ärendemening. Den måste vara tydligt utformad så att var och en kan förstå vad ärendet handlar om. Man ska undvika att använda förkortningar, framförallt sådana som förekommer internt. Formulera ärendemeningen så att den innehåller bra sökord. Kortfattat beskrivning av handlingen kan i de allra flesta fall vara samma som ärendemeningen. När en sekretessbelagd handling ska diarieföras är det viktigt att komma ihåg att markera såväl sekretess och PuL (personuppgiftslagen) när ärendekortet fylls i.

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN 1(30) STYRDOKUMENT DATUM 2013-06-17 RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som styr ärendehanteringen i Älvsbyns kommun. Begrepp och

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF INSTRUKTION 1 (9) Datum Sven-Åke Lagerkvist, 0221-670010 sven-ake.lagerkvist@vmkfb.se PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF Inledning Västra Mälardalens Kommunalförbund har med sin nuvarande

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:...

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:... SEKRETESSFÖRBINDELSE I och med att man är verksam inom Gymnasie- och Vuxenutbildnings verksamhetsområde måste man följa sekretessbestämmelserna. De bestämmelser som gäller finns i informationsskriften

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Innehållsförteckning Inledning... 2 Postöppning... 2 Personadresserad post... 2 E-post... 3 Registrering...

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Välkommen! Juridik för kommunikatörer. 28 november 2012

Välkommen! Juridik för kommunikatörer. 28 november 2012 Välkommen! Juridik för kommunikatörer 28 november 2012 Faktiskt handlande Serviceskyldighet (4 ) Tillgänglighet (5 ) Samverkan mellan myndigheter (6 ) Ärendehandläggning Rätt till tolk (8 ) Rätt att anlita

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun

Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun Författningssamling Antaget av kommunfullmäktige, 2004-09-30 159 Senaste ändring: 2008-09-25 134 Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun Syftet med denna policy är att skapa gemensamma rutiner

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen 1 Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Helena Björklund, 08-581 691 51 2009-01-08 Så här skriver vi för medborgare och politiker 2(10) Innehåll Förord... 3 Kommunala skrivelser

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2005:1-100 STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN ANTAGET AV KS 2005-05-09 61 1 1 Inledning Detta styrdokument är en instruktion för hur ärendeflödet

Läs mer

Riktlinje för telefon och e-post

Riktlinje för telefon och e-post Riktlinje för telefon och e-post Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Kommunchefen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Johan Karlsson Castor Ks.2014.118 Dokumentinformation Riktlinje för

Läs mer

Ärendehandbok. för Norrköpings kommun. Myndighet för miljön en granskning av Naturvårdsverket (SOU 2008:62)

Ärendehandbok. för Norrköpings kommun. Myndighet för miljön en granskning av Naturvårdsverket (SOU 2008:62) Vårt diarienummer Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM KS-612/2008 430 Ärendehandbok för Norrköpings kommun YTTRANDE 1(3) Handläggare, titel, telefon Eva Lindahl, miljöcontroller 011-151985 2008-10-02 Myndighet

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-03-14 52 Riktlinjer 2 Innehåll Inledning.. 3 Varför registrera och diarieföra... 3 Registrator..

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Annbritt Ulfgren Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinje för användning av e-post, kalender

Läs mer

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m.

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. 1 Ansvar Riktlinjerna för posthantering och diarieföring

Läs mer

Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar

Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar Östersunds kommun Revisionsrapport November 2010 Tove Färje Innehållsförteckning

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag att utreda dokumenthaneringen inom BUF slutredovisning av uppdrag om diarieföring och förslag till åtgärder beträffande arkivfrågorna 2010-05-17

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

2 kap. 3, 6 och 7 tryckfrihetsförordningen. RÅ 1989 ref. 29

2 kap. 3, 6 och 7 tryckfrihetsförordningen. RÅ 1989 ref. 29 Regeringsrätten RÅ 1996 ref. 25 Målnummer: 240 95 Avdelning: pl Avgörandedatum: 1996 04 02 Rubrik: Lagrum: Intresseanmälningar i kommunalt tjänstetillsättningsärende har ansetts som inkomna till kommunen

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 KUNGÄLVS KOMMUN Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 2 Innehåll Inledning...3 Inriktning...4 Rutiner...6 1. Övergripande inriktning...6 2. Postöppning...7

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-09-25 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TFN-2013-1574 Dpl 01 Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen,

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering.

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering. 1 INLEDNING Styrdokumentets syfte är att fungera som en instruktion för hur ärendeflödet i kommunens nämnder och förvaltningar i normalfallet ska se ut. Viktiga mål är att medborgarnas insyn i den kommunala

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2008-05-14 Beslutat i kultur- och fritidsnämnden den 15 oktober 2008 7 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering

Riktlinjer för informationshantering Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2013-11-04 Ronja Krische 08-590 977 04 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:443 ronja.krische@upplandsvasby.se Riktlinjer för informationshantering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar JO wu.: RIKSDAGENS W OMBUDSMAN BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2013-09- 25 Dnr 2214-2013 Sid l (3) Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna

Läs mer

Svedala Kommuns 1:24 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:24 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Riktlinjer för användning av extern e-post antagna av kommunstyrelsens arbetsutskott 1997-04-08, 61 Inledning Elektronisk post eller e-post, är ett smidigt, snabbt och effektivt

Läs mer

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06 Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer 2010 2010-04-06 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Offentlighetsprincipen...3 Handlingar...4 Vad är en allmän handling?...4 Förvaras...4 Inkommen

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Kommunledningsförvaltningen 2011-12-09 1(8) FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK Sid Kf 111/11 2011-10-26 37 Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Denna policy om och kring

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58)

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Martina Manneh, 016-710 55 05 Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Sociala medier är interaktiva kommunikationskanaler mötesplatser som skapar

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet 1

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun 2010-11-02 Kommunstyrelsen Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun Antogs av kommunstyrelsen 2 november 2010, 335 2(11) 1. Inledning I Kumla kommun finns ett intresse från verksamheten att kunna

Läs mer

Rutiner för synpunktshanteringen

Rutiner för synpunktshanteringen RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 1(7) Rutiner för synpunktshanteringen Ingen kan bättre än kommuninvånarna bedöma om kommunen gör en bra insats eller inte. Varje individ har rätt till ett bra bemötande, att

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer