Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren 2011-2013"

Transkript

1 Revisionsrapport Kristina Hermansson, revisionskonsult Juni 204 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren Trelleborgs kommun

2 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren Innehållsförteckning. Inledning..... Bakgrund Revisionsfråga och kontrollmål Metod och avgränsning Lagstiftning och tidigare granskning Lagstiftning Granskning år Granskningsresultat Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Rutiner för uppföljning Organisation Digitalt ärendehanteringssystem Sammanfattande iakttagelser och revisionell bedömning Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Rutiner för uppföljning Sammanvägd bedömning Våra rekommenioner...7 Bilagor: Bilaga Förteckning fullmäktiges beslut år 20 Bilaga 2 Förteckning fullmäktiges beslut år 202 Bilaga 3 Förteckning fullmäktiges beslut år 203 Juni 204 Trelleborgs kommun

3 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren Inledning.. Bakgrund Av 3:e kapitlet 4 i kommunallagen framgår att det är en uppgift för nämnderna att svara för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten enligt 6:e kapitlet 4 punkt 3. Där framgår att det åligger styrelsen särskilt att verkställa fullmäktiges beslut. År 200 genomfördes en granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut i Trelleborg. Av granskningen framkom att verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut var relativt god. Dock fanns förbättringspotential gällande att bestämma tidsramar för när besluten ska vara verkställda samt att utveckla en rutin för uppföljning av kommunfullmäktiges beslut. I samband med planering och fastställande av revisorernas granskningsinsatser under 204 beslutades att göra en uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut..2. Revisionsfråga och kontrollmål Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs? Granskningen inriktas mot följande kontrollmål: att beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den kommunala organisationen har verkställts att rutiner finns för uppföljning.3. Metod och avgränsning Granskningen har avgränsats till att avse beslut fattade av kommunfullmäktige under perioden till och som gett upphov till uppdrag till kommunstyrelsen eller nämnder. Kommunfullmäktiges protokoll för perioden har gåtts igenom liksom ett flertal av nämndernas och kommunstyrelsens. För ytterligare information om beslutade uppdrag har redogörelser inhämtats från tjänstemän inom kommunen. Detta har kompletterats med intervjuer med: Ordförande kommunfullmäktige Ordförande kommunstyrelsen Kommundirektör Kommunsekreterare Rapporten har varit föremål för sakgranskning av samtliga intervjuade. Juni 204 Trelleborgs kommun av 7

4 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren Lagstiftning och tidigare granskning 2.. Lagstiftning I 3:e kapitlet 4 i kommunallagen står att Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Att kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten framgår av 6:e kapitlet 4 punkt 3 i kommunallagen. Beslut ska, om inte annat uttrycks, verkställas så snart som möjligt. I ytterst få fall kan det finnas anledning att invänta beslutets lagakraftvinnande. Inväntande av klagotidens utgång behöver endast ske i de fall det av särskilda skäl kan antas att beslutet kommer att överklagas och att ett återställande av verkställighet inte är möjligt. Förutsättningar för att beslut ska kunna verkställas är att uppdrag och eventuella direktiv är tydligt formulerade och att den som fått uppdraget informeras om det. Detta ställer kvalitativa krav på beslutsutformningen och att det finns fungerande rutiner för expediering Granskning år 200 I genomförd granskningen år 200 bedömdes att kommunstyrelsen inte hade en ändamålsenlig kontroll av verkställigheten av fullmäktiges beslut. Av 4 beslut som gav upphov till uppdrag till kommunstyrelsen eller någon nämnd bedömdes 32 som verkställda, tre som ej verkställda och sex som pågående. Det noterades att alla kommunfullmäktiges beslut, med ett undantag, saknade tidsangivelser för när de skulle vara verkställda. Det saknades också en rutin för att följa upp verkställigheten i fattade beslut. Rekommenioner gavs om att sätta ut tidsramar för när besluten ska vara verkställda och om att använda ett IT-baserat ärendehanteringssystem. Juni 204 Trelleborgs kommun 2 av 7

5 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren Granskningsresultat 3.. Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut I bilaga till bilaga 3 finns en förteckning över de beslut i kommunfullmäktige som föranlett ett, eller flera, uppdrag till den kommunala organisationen om åtgärd, eller åtgärder, under åren 20 till 203. Hur stort antalet beslut eller uppdrag är beror på hur beräkning görs. Vissa beslut berör flera nämnder och ofta även kommunstyrelsen. Det innebär att antalet beslut är färre än antalet uppdrag. Tabell : Antal kommunfullmäktigebeslut som ger upphov till uppdrag till nämnder, kommunstyrelsen och dotterbolag Totalt för treårsperioden Antal beslut Antal uppdrag Hur stor andel av besluten som är bedömda som utförda, delvis utförda och ej utförda illustreras i tabellen nedan. Observera att för de beslut som gett upphov till uppdrag till fler än en instans bedöms beslutet som endast om alla uppdragen är slutförda. Det innebär att, för ett beslut som rör flera nämnder, är den sammanvägda bedömningen att beslutet delvis är om en nämnd, eller flera nämnder, genomfört sitt uppdrag medan en nämnd endast delvis eller inte alls genomfört sitt uppdrag. Tabell 2: Fördelning av verkställda beslut under % % 8 95 % 2 38 % 2 3 % 5 % 8 25 % 2 5 % 0 0 % Totalt (90 beslut) % % 9 00 % Eftersom det finns flera beslut som leder till uppdrag hos mer än en nämnd och eventuellt kommunstyrelsen kan det vara intressant att titta på andel genomförda uppdrag. Det illustreras i tabellen nedan. Tabell 3: Fördelning av verkställda uppdrag under % % % 24 % 9 % 4 % 9 20 % 0 2 % 0 0 % Totalt (55 uppdrag) % % % Det kan noteras att genomförandegraden ökar ju längre tillbaka i tiden det är sedan besluten fattades. Det kan bero på att flera uppdrag har en lång genomförandetid. Juni 204 Trelleborgs kommun 3 av 7

6 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren För att göra en sådan bedömning krävs information om den tidsram de olika nämnderna respektive kommunstyrelsen har för att genomföra uppdragen. Vi har dock noterat, liksom i granskningen genomförd år 200, att en stor andel av kommunfullmäktiges beslut saknar ett specifikt um eller en specifik period för när de ska vara verkställda. Fördelningen för besluten illustreras i nedan tabell. Tabell 4: Fördelning tidsbestämning för verkställande av beslut under ifikt um 2 6 % 4 0 % 5 % ifik period 9 59 % 5 38 % 5 26 % Ingen ering 34 % 20 5 % 3 68 % Totalt (90 beslut) % % 9 00 % Andel beslut för vilka tidsbestämning av genomförande inte gjorts har minskat över tiden. Mer än en tredjedel av besluten fattade år 203 saknar likafullt fortfarande en tidsram Rutiner för uppföljning Av intervjuer framgår att det för närvarande inte finns någon dokumenterad rutin för att följa upp kommunfullmäktiges beslut. Dock uppges att kommunen använder ett digitalt ärendehanteringssystem bland annat för hantering av kallelser, protokoll, bilagor till protokoll och för expediering av beslut till berörd part Organisation I dagsläget ansvarar kanslichefen för ärendehanteringen för kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens och kommunstyrelsens arbetsutskotts ärendehantering ansvarar kommunsekreteraren för. Från och med hösten 204 ska en omorganisation genomföras gällande ärendehanteringen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunsekreteraren kommer då att ansvara för samtliga av dessa tre instanser. Nämndssekreterare, eller motsvarande administratör, är ansvariga för respektive nämnds ärendehantering Digitalt ärendehanteringssystem De tjänstemän som ansvarar för ärendehanteringen använder ett digitalt ärendehanteringssystem kallat W3D3. Av andra granskningar framkommer att det är ett vanligt förekommande system i kommuner. Av intervjuer framgår att systemet har fungerande expedieringsrutiner med tillhörande påminnelsefunktioner. Vidare framgår att det ur systemet kan tas fram listor för specifika nämnders eller styrelsers uppdrag i vilka det framgår om dessa är genomförda eller inte. Detta görs dock inte rutinmässigt. W3D3 från företaget Formpipe Juni 204 Trelleborgs kommun 4 av 7

7 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren Expediering sker digitalt Bevakning på ärendet - um registreras i system för återkoppling Ärendehantering Efter återrapportering av ärendet registreras detta i systemet, ärendet anses vara Påminnelse sker vid en viss angiven tidspunkt Bild : Process för ärendehantering Bilden ovan illustrerar processen för ärendehantering. Expediering sker digitalt till den styrelse eller den nämnd som berörs av fattat beslut. I samband med expedieringen kan ett um registreras i systemet för återrapportering, eller liknande återkoppling, av uppdraget. Har um specificerats i kommunfullmäktiges beslut bokas det i systemet. Om um inte specificerats sätts en tidsgräns på sex månader med en eventuell påminnelsefunktion vid en viss angiven tidspunkt. Efter slutlig återrapportering, när uppdraget anses vara, registreras detta i systemet. Ingen rutinbeskrivning för användande av systemet finns vid tidpunkten för granskningen. Den finns en avsikt att upprätta ett sådant dokument. Kommunsekreteraren har ansvar för utbildning av nämndssekreterare i ärendehanteringssystemet. Återkommande nätverksträffar för användarna av systemet planeras. Juni 204 Trelleborgs kommun 5 av 7

8 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren Sammanfattande iakttagelser och revisionell bedömning Granskningen avser besvara revisionsfrågan huruvida kommunstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. För att kunna besvara revisionsfrågan finns två kontrollmål att ta hänsyn till:. Beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den kommunala organisationen har verkställts. 2. Rutiner finns för uppföljning. 4.. Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Det kan konstateras att en relativt stor del av kommunfullmäktiges beslut under perioden 20 till 203 har verkställts eller påbörjats. Eftersom det fortfarande är vanligt förekommande att besluten inte tidsatts krävs det en djupare analys för att bedöma om de beslut som påbörjats men inte avslutats respektive de beslut som inte påbörjats har förbisetts av ansvarig nämnd eller styrelse Rutiner för uppföljning Vid granskningens genomförande fanns ingen dokumenterad rutinbeskrivning för uppföljning av kommunfullmäktiges beslut. Det digitala ärendehanteringssystem som införts efter tidigare genomförd granskning innebär ett formaliserat sätt att expediera fullmäktiges beslut med möjligheter att bevaka och följa upp. I systemet finns dessutom inbyggda kontrollmoment i arbetsgången vilka ger förutsättningar för en hög grad av tillförlitlighet. Även om det digitala ärendehanteringssystemet använts under några år utnyttjas det fortfarande till en relativt låg grad. Fler funktioner ska tas i bruk och fler personer ska utbildas för att kunna arbeta i systemet. När dessa åtgärder genomförts kan tillförlitligheten ytterligare förbättras Sammanvägd bedömning Efter genomgång av granskningens två kontrollmål är den sammanvägda bedömningen att kommunstyrelsen delvis har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. En svaghet är att en stor andel av besluten inte har angivna tidsramar för när de ska vara verkställda. Vår bedömning är att beslutens formuleringar behöver förbättras i det avseendet. Först då ges förutsättningar för kommunstyrelsen att utöva ändamålsenlig kontroll. Dessutom kan funktioner för påminnelser och dylikt i ärendehanteringssystemet utnyttjas mer effektivt. Juni 204 Trelleborgs kommun 6 av 7

9 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren Enligt vår bedömning saknas den kontroll över huruvida fullmäktiges beslut verkställs som en strukturerad återkommande uppföljning skulle ge Våra rekommenioner Vi rekommenderar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa rutiner som innebär att kommunfullmäktiges beslut har en tydlig formulering avseende uppdrag vilken eller vilka nämnd/nämnder/kommunstyrelse/bolag som ska genomföra uppdraget när uppdraget ska vara genomfört och när det ska återrapporteras rutiner införs för regelbundna uppföljningar (exempelvis var sjätte månad) av att fullmäktiges beslut verkställs enligt respektive besluts tidplan kommunstyrelsen, före 204 års utgång, beslutar om en lämplig tidsplan för utveckling av användandet av det digitala ärendehanteringssystemet Kristina Hermansson Projektledare Alf Wahlgren Uppdragsledare Juni 204 Trelleborgs kommun 7 av 7

10 Förteckning fullmäktiges beslut år 20 Bilaga styrelse som fått uppdrag 80 Arvodesberedningens förslag till Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Trelleborgs kommun 3 Medborgarförslag 200:35 Starta en fritidsgård och en samlingsplats för funktionshindrade ungdomar i Trelleborg Sl um per KS FN Genomförandegrad utförfört Protokoll Nämnd Datum KS FN Bokslut med Årsredovisning 200 FN FN Kommunstyrelsens begäran att ge tekniska TN TN nämnden m fl i uppdrag att upprätta förslag till SamN kommunal handlingsplan för att motverka KF översvämningar i Trelleborgs kommun KF Tekniska nämndens begäran om anslag för TN Hedvägens förlängning till väg E 6 ÅR Tekniska nämndens begäran om anslag för TN Västra Ringvägens förlängning till väg 08 ÅR Tekniska nämndens begäran om anslag för trafiksäkerhetsåtgärder TN 49 Tekniska nämndens begäran om anslag för gångoch cykelvägsutbyggnad genom Beddingestrand 72 Medfinansiering och förskottering av medel för kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan 73 Fastställande av förvaltningsorganisation utifrån beslutad politisk organisation TN TN per KS KS KF Sl um Genomförandegrad (3)

11 Förteckning fullmäktiges beslut år 20 Bilaga styrelse som fått uppdrag 200 Ny upphandlingspolicy, anslag till servicenämnden för kommunövergripande upphandlingar samt svar på motion 200:9 (punkt 4) 204 Tekniska nämndens begäran om anslag för utbyggnad av vatten och avlopp Budget 202 med flerårsplan punkt 8 att ta fram riktlinjer och tillämpningsanvisningar för den sociala investeringsfonden Budget 202 med flerårsplan punkt 0 verksamhetsplaner Medborgarförslag 2008:60 Bygg en laglig racerbana till motorintresserade ungdomar 250 Medborgarförslag Trelleborg ska ta steget och bli en Fairtrade City Sl um Genomförandegrad Protokoll Sl um Genomförandegrad Utförfört per fört Nämnd Datum Ut- per ServN TN KS ServN TN KS ArbN ArbN BildN FritidsN Fritids N KulturN SamN SamN ServN ServN SocN SocN TN TN KF FritidsN FritidN SamN KF ServN KF (3)

12 Förteckning fullmäktiges beslut år 20 Bilaga styrelse som fått uppdrag 264 ekniska nämndens begäran om medel för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar till Öster om Stora Beddinge samt norra Tullstorp Sl um Genomförandegrad Protokoll Sl um Genomförandegrad Utförfört per fört Nämnd Datum Ut- per TN Bredbandsbolag (punkt 3 och 4) KS KF Revisorernas granskning av tekniska nämndens TN upphandlingsverksamhet TN Summa Totalt antal uppdrag (3)

13 Förteckning fullmäktiges beslut år 202 Bilaga 2 styrelse som fått uppdrag 2a 2b 2c 2d 2e 2f Trelleborgs kommuns strategiska ledningssystem, förslag på inriktningsmål (punkt 4) Förslag till Bolagsordning, Ägardirektiv och ägardialog för AB Trelleborgshem (punkter 3-5) Förslag till Bolagsordning, Ägardirektiv och ägardialog för Östersjöterminalen AB (punkter 3-5) Förslag till Bolagsordning, Ägardirektiv och ägardialog för Trelleborgs Energiförsäljning AB (punkter 3-5) Förslag till Bolagsordning, Ägardirektiv och ägardialog för Trelleborgs Fjärrvärme AB (punkter 3-5) Förslag till Bolagsordning, Ägardirektiv och ägardialog för Trelleborgs Hamn AB (punkter 3-5) Förslag till Bolagsordning, Ägardirektiv och ägardialog för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB (punkter 3-5) Protokoll som visar åtgärd Nämnd Datum ArbN ArbN BildN FritidsN FritidN KS KulturN SamN SamN ServN ServN 55,96 SocN SocN TN TN AB T hem Styrelse KS KS Kom dir KF Ö term AB KS KS Kom dir KF T E förs AB KS KS Kom dir KF T Fjärrv AB KS KS Kom dir KF T Hamn AB KS KS Kom dir KF T Utv AB KF KS KS Kom dir KF Sl um per Genomförandegr vis Sl um Genomförandegr Del- per fört fört (5)

14 Förteckning fullmäktiges beslut år 202 Bilaga 2 styrelse som fått uppdrag Protokoll som visar åtgärd Nämnd Datum Sl um per Genomförandegr 2f Trelleborgs Förslag till Bolagsordning, kommuns strategiska Ägardirektiv och ledningssystem, ägardialog för Trelleborgs förslag på Bredbands inriktningsmål AB (punkter (punkt 3-5) 4) T Bredb AB KS Kom dir KF KS KF Fastställande av försäljningspris för Bävern KS KS (Centralskolan) samt bemyndigande att avyttra fastigheten 37 Motion Gratis trappklättrare utan samtidig SocN SocN färdtjänstresa 4 Revisorernas granskning av handläggningen av SamN KF bygglovsärenden 60 Justering av budget för lokalhyror år 202 (punkt KS KSAU ) 6 Servicenämndens begäran om anslag för ServN ServN investering i kök för skolmåltider (punkt 4) 62 Direktiv för arbetet med Budget 203 och flerårsplan (punkt 7) 5 Tekniska nämndens begäran om anslag för utbyggnad av elnätet i Trelleborgs västra del (punkt 4) 8 Revisorernas granskning av kommunstyrelsens beredning av ärenden ArbN ArbN BildN FritidsN FritidsN KulturN SamN SamN ServN ServN SocN Muntligt TN TN TN KS KF vis Sl um Genomförandegr Del- per fört fört (5)

15 Förteckning fullmäktiges beslut år 202 Bilaga 2 styrelse som fått uppdrag Protokoll som visar åtgärd Nämnd Datum Sl um 9 Trelleborgs Revisorernas kommuns granskning strategiska av intern kontroll 20 ledningssystem, Revisorernas granskning förslag på av inriktningsmål barn-perspektivet 203- i 205 nämndernas (punkt 4) verksamhet KS KS KF KF Budget 203 med flerårsplan KS (p 5) KSAU (punkter 5-7) ArbN (punkt KF BildN (p 6) KF BildN (p 7) KF FritidN (p 6) KF KulturN (p 6) KF Tekniska nämndens begäran om investeringsanslag m.m. med anledning av nytt insamlingssystem för avfall (punkt 5) 50 Överenskommelse med Länsstyrelsen avseende mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande 57 Samhällsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens begäran om anslag för upprustning och idrifttagande av rötgaskammare vid Smygehamns avloppsreningsverk (punkt och 4) SamN (p 6) KF ServN (p 6) KF ServN (p 7) KF SocN (p 6) KF TN (p 6) KF TN (p 7) KF TN ArbN SamN SamN TN per Genomförandegr vis Sl um Genomförandegr Del- per fört fört 63 Revisorernas granskning av interkommunal ersättning BildN KF (5)

16 Förteckning fullmäktiges beslut år 202 Bilaga 2 styrelse som fått uppdrag Protokoll som visar åtgärd Nämnd Datum Sl um 78 Trelleborgs Medborgarförslag kommuns - Kulturslottet strategiska KulturN ledningssystem, förslag på inriktningsmål 203- ServN ServN Medborgarförslag (punkt 4) Sommarkollo/aktivitet för FritidN KF barnen inom Trelleborgs kommun 84 Medborgarförslag Farthinder på TN Lantmannavägen i Skegrie 97 Kostpolicy ServN KF Förslag till investeringsplan 203 med flerårsplan ServN SocN 2 Tekniska nämndens begäran om anslag för TN utbyggnad av gata och teknisk försörjning samt för ökade drift- och kapitaltjänstkostnader för fastigheten Verkstaden 29 på norra industriområdet i Trelleborg (punkt 7) per Genomförandegr vis Sl um Genomförandegr Del- per fört fört 22 Tekniska nämndens begäran om anslag för utbyggnad av teknisk försörjning samt för ökade drift- och kapitaltjänstkostnader för del av kvarteret Persåker i Trelleborg (p 7) 23 Bildningsnämndens begäran om anslag för inköp av skolbussar (p 5) 24 Servicenämndens begäran om anslag för markoch ledningsarbeten Bastionen 25 Servicenämndens och socialnämndens begäran om anslag för gruppboende kv. Kvasten 26 Servicenämndens och fritidsnämndens begäran om anslag för konstgräs i Anderslöv TN BildN ServN ServN ServN ServN (5)

17 Förteckning fullmäktiges beslut år 202 Bilaga 2 styrelse som fått uppdrag 27 Trelleborgs Överförandet kommuns av småbåtshamnarna strategiska och ansvaret ledningssystem, för utvecklingen förslag av besöksmål på inriktningsmål Smygehuk till Trelleborgs (punkt kommuns 4) Utvecklings AB (p 6) Protokoll som visar åtgärd Nämnd Datum Sl um TN TN per Genomförandegr vis Sl um Genomförandegr Del- per fört fört 229 Servicenämndens begäran om investeringsanslag för energieffektiviseringar samt ombudgetering av befintliga investeringsanslag för energiinvesteringar 23 Tekniska nämndens begäran om anslag för renovering av nya vattentornet i Trelleborg (p 3) ServN TN TN Kompletterande trafikåtgärder i samband med TN ringvägarnas öppnande (punkt 5) 236 Granskning av måltidsverksamheten inom ServN KF servicenämnden Summa Totalt antal uppdrag (5)

18 Förteckning fullmäktiges beslut år 203 Bilaga 3 styrelse som fått uppdrag Ansökan om bidrag för sanering av förorenad mark på fastigheten Phylatterion 3 Sl um per Genomförandegr Protokoll som visar åtgärd Nämnfört Datum per KS 20 Om- och tillbyggnad av Klagstorps skola ServN 22 TN Genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder Servicenämndens och fritidsnämndens begäran om investeringsanslag för projektering av ny konstgräsplan på Vångavallen Förslag till förändrad investeringsprocess (punkt 2-4) Åtgärder och resurser för att Trelleborg ska bli en Fairtrade City (punkt 2) Revisorernas granskning av Trelleborgs kommuns tillgänglighetsarbete 7 Motion Inför Smiley-premiering i Trelleborgs kommun (punkt 2) Sl um Genomförandegr ServN KS KS KS KS (punkt ServN 4) SamN KS SamN KF ServN TN SamN 86 trategi för energieffektivisering ServN ServN Principer för Interna hyresavtal i Trelleborgs ServN kommun 9 Revisorernas granskning av kommunens arbete med ungdomsarbetslösheten ArbN KF (4)

19 Förteckning fullmäktiges beslut år 203 Bilaga 3 styrelse som fått uppdrag 92 Revisorernas granskning av lokalförsörjning och internuthyrning 26 Lokaler i Trelleborgs kommun motion (S) 29 Budget 204 med flerårsplan (punkt 5) 33 Principbeslut avseende förvärv av fastigheten Trelleborg Bogsprötet (Dux) 38 Tilläggsäskande år 203, betjäningsdisk biblioteket - kulturnämnden 5 Tekniska nämndens begäran om anslag för investering i reservoar i Alstad 52 Tekniska nämndens begäran om anslag för investering i utbyggnad av G/C-vägar i Svartesjö 53 Bildningsnämndens och servicenämndens begäran om anslag för skolgård Väståkra F-9 54 Tekniska nämndens begäran om anslag för investering i utbyggnad av vägar i Smygehamn Sl um per Genomförandegr Protokoll som visar åtgärd Nämnfört Datum Sl um Genomförandegr per ServN KF KS ServN ServN 203 ArbN KF BildN FritidsN KulturN SamN ServN SocN TN KS KF KulturN TN TN TN ServN TN (4)

20 Förteckning fullmäktiges beslut år 203 Bilaga 3 styrelse som fått uppdrag 62 Revisionsrapport Granskning av rektors styrning och ledning 80 Motion Utveckla skjutbanorna i Maglarp till ett attraktivt skyttecentrum för Söderslätt (SÖS) 86 Revisionsrapport Granskning av verksamheten vid Trelleborgen 96 Medborgarförslag Bullerkarta omfattande allt buller från vindkraftverk Sl um per Genomförandegr Protokoll som visar åtgärd Nämnfört Datum Sl um Genomförandegr per BildN KF KS KF KulturN SamN 98 Medborgarförslag Husbilsplatser TN 99 TN Medborgarförslag Gång- och cykelväg mellan Grönby och Anderslöv längs väg Tekniska nämndens begäran om TN investeringsanslag för nytt gatubelysningssystem (punkt 6) 224 Cykelväg västerut från Trelleborg till Kämpinge - TN medborgarförslag 228 Utbyggnad av infart till McDonalds tekniska TN nämndens begäran om anslag 229 Investering i förskola centrala Trelleborg - Granlunda förskola - bildningsnämndens och servicenämndens begäran om anslag ServN 230 Om- och tillbyggnad av Pilevallsskolan (A, B,D) - bildningsnämndens och servicenämndens begäran om investeringsanslag ServN (4)

21 Förteckning fullmäktiges beslut år 203 Bilaga 3 styrelse som fått uppdrag 236 Tilläggsavtal medfinansiering av Trelleborg C Sl um per Genomförandegr Protokoll som visar åtgärd Nämnfört Datum Sl um Genomförandegr per KS Summa Totalt antal uppdrag (4)

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten i Vallentuna kommun (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Insatsen biträde av personlig assistent Socialnämnden Juni 2009 Inger Kullberg certifierad

Läs mer

LSS Ledsagarservice Personlig assistans-

LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Revisionsrapport LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Staffanstorps kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Personalförsörjning Gällivare kommun Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8 över de kommunala bolagen Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 8 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Metod 1 2. Utgångspunkter för granskningen 2 2.1 Uppsikt enlig Kommunallagen

Läs mer

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010 Hantering av projektstyrning och projekt- uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport December 2010 Hans Åkerman Johan Skeri Innehållsförteckning Sammanfattning...... 3 1. Inledning...... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer