Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren 2011-2013"

Transkript

1 Revisionsrapport Kristina Hermansson, revisionskonsult Juni 204 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren Trelleborgs kommun

2 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren Innehållsförteckning. Inledning..... Bakgrund Revisionsfråga och kontrollmål Metod och avgränsning Lagstiftning och tidigare granskning Lagstiftning Granskning år Granskningsresultat Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Rutiner för uppföljning Organisation Digitalt ärendehanteringssystem Sammanfattande iakttagelser och revisionell bedömning Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Rutiner för uppföljning Sammanvägd bedömning Våra rekommenioner...7 Bilagor: Bilaga Förteckning fullmäktiges beslut år 20 Bilaga 2 Förteckning fullmäktiges beslut år 202 Bilaga 3 Förteckning fullmäktiges beslut år 203 Juni 204 Trelleborgs kommun

3 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren Inledning.. Bakgrund Av 3:e kapitlet 4 i kommunallagen framgår att det är en uppgift för nämnderna att svara för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten enligt 6:e kapitlet 4 punkt 3. Där framgår att det åligger styrelsen särskilt att verkställa fullmäktiges beslut. År 200 genomfördes en granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut i Trelleborg. Av granskningen framkom att verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut var relativt god. Dock fanns förbättringspotential gällande att bestämma tidsramar för när besluten ska vara verkställda samt att utveckla en rutin för uppföljning av kommunfullmäktiges beslut. I samband med planering och fastställande av revisorernas granskningsinsatser under 204 beslutades att göra en uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut..2. Revisionsfråga och kontrollmål Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs? Granskningen inriktas mot följande kontrollmål: att beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den kommunala organisationen har verkställts att rutiner finns för uppföljning.3. Metod och avgränsning Granskningen har avgränsats till att avse beslut fattade av kommunfullmäktige under perioden till och som gett upphov till uppdrag till kommunstyrelsen eller nämnder. Kommunfullmäktiges protokoll för perioden har gåtts igenom liksom ett flertal av nämndernas och kommunstyrelsens. För ytterligare information om beslutade uppdrag har redogörelser inhämtats från tjänstemän inom kommunen. Detta har kompletterats med intervjuer med: Ordförande kommunfullmäktige Ordförande kommunstyrelsen Kommundirektör Kommunsekreterare Rapporten har varit föremål för sakgranskning av samtliga intervjuade. Juni 204 Trelleborgs kommun av 7

4 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren Lagstiftning och tidigare granskning 2.. Lagstiftning I 3:e kapitlet 4 i kommunallagen står att Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Att kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten framgår av 6:e kapitlet 4 punkt 3 i kommunallagen. Beslut ska, om inte annat uttrycks, verkställas så snart som möjligt. I ytterst få fall kan det finnas anledning att invänta beslutets lagakraftvinnande. Inväntande av klagotidens utgång behöver endast ske i de fall det av särskilda skäl kan antas att beslutet kommer att överklagas och att ett återställande av verkställighet inte är möjligt. Förutsättningar för att beslut ska kunna verkställas är att uppdrag och eventuella direktiv är tydligt formulerade och att den som fått uppdraget informeras om det. Detta ställer kvalitativa krav på beslutsutformningen och att det finns fungerande rutiner för expediering Granskning år 200 I genomförd granskningen år 200 bedömdes att kommunstyrelsen inte hade en ändamålsenlig kontroll av verkställigheten av fullmäktiges beslut. Av 4 beslut som gav upphov till uppdrag till kommunstyrelsen eller någon nämnd bedömdes 32 som verkställda, tre som ej verkställda och sex som pågående. Det noterades att alla kommunfullmäktiges beslut, med ett undantag, saknade tidsangivelser för när de skulle vara verkställda. Det saknades också en rutin för att följa upp verkställigheten i fattade beslut. Rekommenioner gavs om att sätta ut tidsramar för när besluten ska vara verkställda och om att använda ett IT-baserat ärendehanteringssystem. Juni 204 Trelleborgs kommun 2 av 7

5 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren Granskningsresultat 3.. Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut I bilaga till bilaga 3 finns en förteckning över de beslut i kommunfullmäktige som föranlett ett, eller flera, uppdrag till den kommunala organisationen om åtgärd, eller åtgärder, under åren 20 till 203. Hur stort antalet beslut eller uppdrag är beror på hur beräkning görs. Vissa beslut berör flera nämnder och ofta även kommunstyrelsen. Det innebär att antalet beslut är färre än antalet uppdrag. Tabell : Antal kommunfullmäktigebeslut som ger upphov till uppdrag till nämnder, kommunstyrelsen och dotterbolag Totalt för treårsperioden Antal beslut Antal uppdrag Hur stor andel av besluten som är bedömda som utförda, delvis utförda och ej utförda illustreras i tabellen nedan. Observera att för de beslut som gett upphov till uppdrag till fler än en instans bedöms beslutet som endast om alla uppdragen är slutförda. Det innebär att, för ett beslut som rör flera nämnder, är den sammanvägda bedömningen att beslutet delvis är om en nämnd, eller flera nämnder, genomfört sitt uppdrag medan en nämnd endast delvis eller inte alls genomfört sitt uppdrag. Tabell 2: Fördelning av verkställda beslut under % % 8 95 % 2 38 % 2 3 % 5 % 8 25 % 2 5 % 0 0 % Totalt (90 beslut) % % 9 00 % Eftersom det finns flera beslut som leder till uppdrag hos mer än en nämnd och eventuellt kommunstyrelsen kan det vara intressant att titta på andel genomförda uppdrag. Det illustreras i tabellen nedan. Tabell 3: Fördelning av verkställda uppdrag under % % % 24 % 9 % 4 % 9 20 % 0 2 % 0 0 % Totalt (55 uppdrag) % % % Det kan noteras att genomförandegraden ökar ju längre tillbaka i tiden det är sedan besluten fattades. Det kan bero på att flera uppdrag har en lång genomförandetid. Juni 204 Trelleborgs kommun 3 av 7

6 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren För att göra en sådan bedömning krävs information om den tidsram de olika nämnderna respektive kommunstyrelsen har för att genomföra uppdragen. Vi har dock noterat, liksom i granskningen genomförd år 200, att en stor andel av kommunfullmäktiges beslut saknar ett specifikt um eller en specifik period för när de ska vara verkställda. Fördelningen för besluten illustreras i nedan tabell. Tabell 4: Fördelning tidsbestämning för verkställande av beslut under ifikt um 2 6 % 4 0 % 5 % ifik period 9 59 % 5 38 % 5 26 % Ingen ering 34 % 20 5 % 3 68 % Totalt (90 beslut) % % 9 00 % Andel beslut för vilka tidsbestämning av genomförande inte gjorts har minskat över tiden. Mer än en tredjedel av besluten fattade år 203 saknar likafullt fortfarande en tidsram Rutiner för uppföljning Av intervjuer framgår att det för närvarande inte finns någon dokumenterad rutin för att följa upp kommunfullmäktiges beslut. Dock uppges att kommunen använder ett digitalt ärendehanteringssystem bland annat för hantering av kallelser, protokoll, bilagor till protokoll och för expediering av beslut till berörd part Organisation I dagsläget ansvarar kanslichefen för ärendehanteringen för kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens och kommunstyrelsens arbetsutskotts ärendehantering ansvarar kommunsekreteraren för. Från och med hösten 204 ska en omorganisation genomföras gällande ärendehanteringen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunsekreteraren kommer då att ansvara för samtliga av dessa tre instanser. Nämndssekreterare, eller motsvarande administratör, är ansvariga för respektive nämnds ärendehantering Digitalt ärendehanteringssystem De tjänstemän som ansvarar för ärendehanteringen använder ett digitalt ärendehanteringssystem kallat W3D3. Av andra granskningar framkommer att det är ett vanligt förekommande system i kommuner. Av intervjuer framgår att systemet har fungerande expedieringsrutiner med tillhörande påminnelsefunktioner. Vidare framgår att det ur systemet kan tas fram listor för specifika nämnders eller styrelsers uppdrag i vilka det framgår om dessa är genomförda eller inte. Detta görs dock inte rutinmässigt. W3D3 från företaget Formpipe Juni 204 Trelleborgs kommun 4 av 7

7 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren Expediering sker digitalt Bevakning på ärendet - um registreras i system för återkoppling Ärendehantering Efter återrapportering av ärendet registreras detta i systemet, ärendet anses vara Påminnelse sker vid en viss angiven tidspunkt Bild : Process för ärendehantering Bilden ovan illustrerar processen för ärendehantering. Expediering sker digitalt till den styrelse eller den nämnd som berörs av fattat beslut. I samband med expedieringen kan ett um registreras i systemet för återrapportering, eller liknande återkoppling, av uppdraget. Har um specificerats i kommunfullmäktiges beslut bokas det i systemet. Om um inte specificerats sätts en tidsgräns på sex månader med en eventuell påminnelsefunktion vid en viss angiven tidspunkt. Efter slutlig återrapportering, när uppdraget anses vara, registreras detta i systemet. Ingen rutinbeskrivning för användande av systemet finns vid tidpunkten för granskningen. Den finns en avsikt att upprätta ett sådant dokument. Kommunsekreteraren har ansvar för utbildning av nämndssekreterare i ärendehanteringssystemet. Återkommande nätverksträffar för användarna av systemet planeras. Juni 204 Trelleborgs kommun 5 av 7

8 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren Sammanfattande iakttagelser och revisionell bedömning Granskningen avser besvara revisionsfrågan huruvida kommunstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. För att kunna besvara revisionsfrågan finns två kontrollmål att ta hänsyn till:. Beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den kommunala organisationen har verkställts. 2. Rutiner finns för uppföljning. 4.. Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Det kan konstateras att en relativt stor del av kommunfullmäktiges beslut under perioden 20 till 203 har verkställts eller påbörjats. Eftersom det fortfarande är vanligt förekommande att besluten inte tidsatts krävs det en djupare analys för att bedöma om de beslut som påbörjats men inte avslutats respektive de beslut som inte påbörjats har förbisetts av ansvarig nämnd eller styrelse Rutiner för uppföljning Vid granskningens genomförande fanns ingen dokumenterad rutinbeskrivning för uppföljning av kommunfullmäktiges beslut. Det digitala ärendehanteringssystem som införts efter tidigare genomförd granskning innebär ett formaliserat sätt att expediera fullmäktiges beslut med möjligheter att bevaka och följa upp. I systemet finns dessutom inbyggda kontrollmoment i arbetsgången vilka ger förutsättningar för en hög grad av tillförlitlighet. Även om det digitala ärendehanteringssystemet använts under några år utnyttjas det fortfarande till en relativt låg grad. Fler funktioner ska tas i bruk och fler personer ska utbildas för att kunna arbeta i systemet. När dessa åtgärder genomförts kan tillförlitligheten ytterligare förbättras Sammanvägd bedömning Efter genomgång av granskningens två kontrollmål är den sammanvägda bedömningen att kommunstyrelsen delvis har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. En svaghet är att en stor andel av besluten inte har angivna tidsramar för när de ska vara verkställda. Vår bedömning är att beslutens formuleringar behöver förbättras i det avseendet. Först då ges förutsättningar för kommunstyrelsen att utöva ändamålsenlig kontroll. Dessutom kan funktioner för påminnelser och dylikt i ärendehanteringssystemet utnyttjas mer effektivt. Juni 204 Trelleborgs kommun 6 av 7

9 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren Enligt vår bedömning saknas den kontroll över huruvida fullmäktiges beslut verkställs som en strukturerad återkommande uppföljning skulle ge Våra rekommenioner Vi rekommenderar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa rutiner som innebär att kommunfullmäktiges beslut har en tydlig formulering avseende uppdrag vilken eller vilka nämnd/nämnder/kommunstyrelse/bolag som ska genomföra uppdraget när uppdraget ska vara genomfört och när det ska återrapporteras rutiner införs för regelbundna uppföljningar (exempelvis var sjätte månad) av att fullmäktiges beslut verkställs enligt respektive besluts tidplan kommunstyrelsen, före 204 års utgång, beslutar om en lämplig tidsplan för utveckling av användandet av det digitala ärendehanteringssystemet Kristina Hermansson Projektledare Alf Wahlgren Uppdragsledare Juni 204 Trelleborgs kommun 7 av 7

10 Förteckning fullmäktiges beslut år 20 Bilaga styrelse som fått uppdrag 80 Arvodesberedningens förslag till Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Trelleborgs kommun 3 Medborgarförslag 200:35 Starta en fritidsgård och en samlingsplats för funktionshindrade ungdomar i Trelleborg Sl um per KS FN Genomförandegrad utförfört Protokoll Nämnd Datum KS FN Bokslut med Årsredovisning 200 FN FN Kommunstyrelsens begäran att ge tekniska TN TN nämnden m fl i uppdrag att upprätta förslag till SamN kommunal handlingsplan för att motverka KF översvämningar i Trelleborgs kommun KF Tekniska nämndens begäran om anslag för TN Hedvägens förlängning till väg E 6 ÅR Tekniska nämndens begäran om anslag för TN Västra Ringvägens förlängning till väg 08 ÅR Tekniska nämndens begäran om anslag för trafiksäkerhetsåtgärder TN 49 Tekniska nämndens begäran om anslag för gångoch cykelvägsutbyggnad genom Beddingestrand 72 Medfinansiering och förskottering av medel för kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan 73 Fastställande av förvaltningsorganisation utifrån beslutad politisk organisation TN TN per KS KS KF Sl um Genomförandegrad (3)

11 Förteckning fullmäktiges beslut år 20 Bilaga styrelse som fått uppdrag 200 Ny upphandlingspolicy, anslag till servicenämnden för kommunövergripande upphandlingar samt svar på motion 200:9 (punkt 4) 204 Tekniska nämndens begäran om anslag för utbyggnad av vatten och avlopp Budget 202 med flerårsplan punkt 8 att ta fram riktlinjer och tillämpningsanvisningar för den sociala investeringsfonden Budget 202 med flerårsplan punkt 0 verksamhetsplaner Medborgarförslag 2008:60 Bygg en laglig racerbana till motorintresserade ungdomar 250 Medborgarförslag Trelleborg ska ta steget och bli en Fairtrade City Sl um Genomförandegrad Protokoll Sl um Genomförandegrad Utförfört per fört Nämnd Datum Ut- per ServN TN KS ServN TN KS ArbN ArbN BildN FritidsN Fritids N KulturN SamN SamN ServN ServN SocN SocN TN TN KF FritidsN FritidN SamN KF ServN KF (3)

12 Förteckning fullmäktiges beslut år 20 Bilaga styrelse som fått uppdrag 264 ekniska nämndens begäran om medel för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar till Öster om Stora Beddinge samt norra Tullstorp Sl um Genomförandegrad Protokoll Sl um Genomförandegrad Utförfört per fört Nämnd Datum Ut- per TN Bredbandsbolag (punkt 3 och 4) KS KF Revisorernas granskning av tekniska nämndens TN upphandlingsverksamhet TN Summa Totalt antal uppdrag (3)

13 Förteckning fullmäktiges beslut år 202 Bilaga 2 styrelse som fått uppdrag 2a 2b 2c 2d 2e 2f Trelleborgs kommuns strategiska ledningssystem, förslag på inriktningsmål (punkt 4) Förslag till Bolagsordning, Ägardirektiv och ägardialog för AB Trelleborgshem (punkter 3-5) Förslag till Bolagsordning, Ägardirektiv och ägardialog för Östersjöterminalen AB (punkter 3-5) Förslag till Bolagsordning, Ägardirektiv och ägardialog för Trelleborgs Energiförsäljning AB (punkter 3-5) Förslag till Bolagsordning, Ägardirektiv och ägardialog för Trelleborgs Fjärrvärme AB (punkter 3-5) Förslag till Bolagsordning, Ägardirektiv och ägardialog för Trelleborgs Hamn AB (punkter 3-5) Förslag till Bolagsordning, Ägardirektiv och ägardialog för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB (punkter 3-5) Protokoll som visar åtgärd Nämnd Datum ArbN ArbN BildN FritidsN FritidN KS KulturN SamN SamN ServN ServN 55,96 SocN SocN TN TN AB T hem Styrelse KS KS Kom dir KF Ö term AB KS KS Kom dir KF T E förs AB KS KS Kom dir KF T Fjärrv AB KS KS Kom dir KF T Hamn AB KS KS Kom dir KF T Utv AB KF KS KS Kom dir KF Sl um per Genomförandegr vis Sl um Genomförandegr Del- per fört fört (5)

14 Förteckning fullmäktiges beslut år 202 Bilaga 2 styrelse som fått uppdrag Protokoll som visar åtgärd Nämnd Datum Sl um per Genomförandegr 2f Trelleborgs Förslag till Bolagsordning, kommuns strategiska Ägardirektiv och ledningssystem, ägardialog för Trelleborgs förslag på Bredbands inriktningsmål AB (punkter (punkt 3-5) 4) T Bredb AB KS Kom dir KF KS KF Fastställande av försäljningspris för Bävern KS KS (Centralskolan) samt bemyndigande att avyttra fastigheten 37 Motion Gratis trappklättrare utan samtidig SocN SocN färdtjänstresa 4 Revisorernas granskning av handläggningen av SamN KF bygglovsärenden 60 Justering av budget för lokalhyror år 202 (punkt KS KSAU ) 6 Servicenämndens begäran om anslag för ServN ServN investering i kök för skolmåltider (punkt 4) 62 Direktiv för arbetet med Budget 203 och flerårsplan (punkt 7) 5 Tekniska nämndens begäran om anslag för utbyggnad av elnätet i Trelleborgs västra del (punkt 4) 8 Revisorernas granskning av kommunstyrelsens beredning av ärenden ArbN ArbN BildN FritidsN FritidsN KulturN SamN SamN ServN ServN SocN Muntligt TN TN TN KS KF vis Sl um Genomförandegr Del- per fört fört (5)

15 Förteckning fullmäktiges beslut år 202 Bilaga 2 styrelse som fått uppdrag Protokoll som visar åtgärd Nämnd Datum Sl um 9 Trelleborgs Revisorernas kommuns granskning strategiska av intern kontroll 20 ledningssystem, Revisorernas granskning förslag på av inriktningsmål barn-perspektivet 203- i 205 nämndernas (punkt 4) verksamhet KS KS KF KF Budget 203 med flerårsplan KS (p 5) KSAU (punkter 5-7) ArbN (punkt KF BildN (p 6) KF BildN (p 7) KF FritidN (p 6) KF KulturN (p 6) KF Tekniska nämndens begäran om investeringsanslag m.m. med anledning av nytt insamlingssystem för avfall (punkt 5) 50 Överenskommelse med Länsstyrelsen avseende mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande 57 Samhällsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens begäran om anslag för upprustning och idrifttagande av rötgaskammare vid Smygehamns avloppsreningsverk (punkt och 4) SamN (p 6) KF ServN (p 6) KF ServN (p 7) KF SocN (p 6) KF TN (p 6) KF TN (p 7) KF TN ArbN SamN SamN TN per Genomförandegr vis Sl um Genomförandegr Del- per fört fört 63 Revisorernas granskning av interkommunal ersättning BildN KF (5)

16 Förteckning fullmäktiges beslut år 202 Bilaga 2 styrelse som fått uppdrag Protokoll som visar åtgärd Nämnd Datum Sl um 78 Trelleborgs Medborgarförslag kommuns - Kulturslottet strategiska KulturN ledningssystem, förslag på inriktningsmål 203- ServN ServN Medborgarförslag (punkt 4) Sommarkollo/aktivitet för FritidN KF barnen inom Trelleborgs kommun 84 Medborgarförslag Farthinder på TN Lantmannavägen i Skegrie 97 Kostpolicy ServN KF Förslag till investeringsplan 203 med flerårsplan ServN SocN 2 Tekniska nämndens begäran om anslag för TN utbyggnad av gata och teknisk försörjning samt för ökade drift- och kapitaltjänstkostnader för fastigheten Verkstaden 29 på norra industriområdet i Trelleborg (punkt 7) per Genomförandegr vis Sl um Genomförandegr Del- per fört fört 22 Tekniska nämndens begäran om anslag för utbyggnad av teknisk försörjning samt för ökade drift- och kapitaltjänstkostnader för del av kvarteret Persåker i Trelleborg (p 7) 23 Bildningsnämndens begäran om anslag för inköp av skolbussar (p 5) 24 Servicenämndens begäran om anslag för markoch ledningsarbeten Bastionen 25 Servicenämndens och socialnämndens begäran om anslag för gruppboende kv. Kvasten 26 Servicenämndens och fritidsnämndens begäran om anslag för konstgräs i Anderslöv TN BildN ServN ServN ServN ServN (5)

17 Förteckning fullmäktiges beslut år 202 Bilaga 2 styrelse som fått uppdrag 27 Trelleborgs Överförandet kommuns av småbåtshamnarna strategiska och ansvaret ledningssystem, för utvecklingen förslag av besöksmål på inriktningsmål Smygehuk till Trelleborgs (punkt kommuns 4) Utvecklings AB (p 6) Protokoll som visar åtgärd Nämnd Datum Sl um TN TN per Genomförandegr vis Sl um Genomförandegr Del- per fört fört 229 Servicenämndens begäran om investeringsanslag för energieffektiviseringar samt ombudgetering av befintliga investeringsanslag för energiinvesteringar 23 Tekniska nämndens begäran om anslag för renovering av nya vattentornet i Trelleborg (p 3) ServN TN TN Kompletterande trafikåtgärder i samband med TN ringvägarnas öppnande (punkt 5) 236 Granskning av måltidsverksamheten inom ServN KF servicenämnden Summa Totalt antal uppdrag (5)

18 Förteckning fullmäktiges beslut år 203 Bilaga 3 styrelse som fått uppdrag Ansökan om bidrag för sanering av förorenad mark på fastigheten Phylatterion 3 Sl um per Genomförandegr Protokoll som visar åtgärd Nämnfört Datum per KS 20 Om- och tillbyggnad av Klagstorps skola ServN 22 TN Genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder Servicenämndens och fritidsnämndens begäran om investeringsanslag för projektering av ny konstgräsplan på Vångavallen Förslag till förändrad investeringsprocess (punkt 2-4) Åtgärder och resurser för att Trelleborg ska bli en Fairtrade City (punkt 2) Revisorernas granskning av Trelleborgs kommuns tillgänglighetsarbete 7 Motion Inför Smiley-premiering i Trelleborgs kommun (punkt 2) Sl um Genomförandegr ServN KS KS KS KS (punkt ServN 4) SamN KS SamN KF ServN TN SamN 86 trategi för energieffektivisering ServN ServN Principer för Interna hyresavtal i Trelleborgs ServN kommun 9 Revisorernas granskning av kommunens arbete med ungdomsarbetslösheten ArbN KF (4)

19 Förteckning fullmäktiges beslut år 203 Bilaga 3 styrelse som fått uppdrag 92 Revisorernas granskning av lokalförsörjning och internuthyrning 26 Lokaler i Trelleborgs kommun motion (S) 29 Budget 204 med flerårsplan (punkt 5) 33 Principbeslut avseende förvärv av fastigheten Trelleborg Bogsprötet (Dux) 38 Tilläggsäskande år 203, betjäningsdisk biblioteket - kulturnämnden 5 Tekniska nämndens begäran om anslag för investering i reservoar i Alstad 52 Tekniska nämndens begäran om anslag för investering i utbyggnad av G/C-vägar i Svartesjö 53 Bildningsnämndens och servicenämndens begäran om anslag för skolgård Väståkra F-9 54 Tekniska nämndens begäran om anslag för investering i utbyggnad av vägar i Smygehamn Sl um per Genomförandegr Protokoll som visar åtgärd Nämnfört Datum Sl um Genomförandegr per ServN KF KS ServN ServN 203 ArbN KF BildN FritidsN KulturN SamN ServN SocN TN KS KF KulturN TN TN TN ServN TN (4)

20 Förteckning fullmäktiges beslut år 203 Bilaga 3 styrelse som fått uppdrag 62 Revisionsrapport Granskning av rektors styrning och ledning 80 Motion Utveckla skjutbanorna i Maglarp till ett attraktivt skyttecentrum för Söderslätt (SÖS) 86 Revisionsrapport Granskning av verksamheten vid Trelleborgen 96 Medborgarförslag Bullerkarta omfattande allt buller från vindkraftverk Sl um per Genomförandegr Protokoll som visar åtgärd Nämnfört Datum Sl um Genomförandegr per BildN KF KS KF KulturN SamN 98 Medborgarförslag Husbilsplatser TN 99 TN Medborgarförslag Gång- och cykelväg mellan Grönby och Anderslöv längs väg Tekniska nämndens begäran om TN investeringsanslag för nytt gatubelysningssystem (punkt 6) 224 Cykelväg västerut från Trelleborg till Kämpinge - TN medborgarförslag 228 Utbyggnad av infart till McDonalds tekniska TN nämndens begäran om anslag 229 Investering i förskola centrala Trelleborg - Granlunda förskola - bildningsnämndens och servicenämndens begäran om anslag ServN 230 Om- och tillbyggnad av Pilevallsskolan (A, B,D) - bildningsnämndens och servicenämndens begäran om investeringsanslag ServN (4)

21 Förteckning fullmäktiges beslut år 203 Bilaga 3 styrelse som fått uppdrag 236 Tilläggsavtal medfinansiering av Trelleborg C Sl um per Genomförandegr Protokoll som visar åtgärd Nämnfört Datum Sl um Genomförandegr per KS Summa Totalt antal uppdrag (4)

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Finspångs kommun Jukka Törrö Verkställighet och återrapportering av beslut Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Uppdrag och

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Ombudgetering till 2015 års drift- och investeringsbudget

Ombudgetering till 2015 års drift- och investeringsbudget Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 2015-03-16 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410-73 31 35 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Kommunfullmäktige Ombudgetering till 2015 års drift- och investeringsbudget

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun Alf Wahlgren Certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Skellefteå kommun

Revisionsrapport Skellefteå kommun Revisionsrapport Avtalshantering Linda Marklund Per Stålberg 2011-09-23 Linda Marklund, projektledare Bo Rehnberg, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

Granskning av verkställandet av KF:s beslut

Granskning av verkställandet av KF:s beslut www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Malin Kronmar Granskning av verkställandet av KF:s beslut Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Beställningstrafiken

Beställningstrafiken www.pwc.se Granskningsredogörelse Beställningstrafiken Skelleftebuss Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 1 juli 2011 t o m 31 augusti 2012

Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 1 juli 2011 t o m 31 augusti 2012 www.pwc.se Revisionsrapport David Boman, Carl-Åke Elmersjö Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 1 juli 2011 t o m 31 augusti 2012 Söderhamns kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Granskning av medfinansiering av näringsverksamhet

Granskning av medfinansiering av näringsverksamhet Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-11-24 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av medfinansiering av näringsverksamhet Kommunrevisionen har

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Granskning administrativa processer

Granskning administrativa processer www.pwc.com/se Granskning administrativa processer Revisionsrapport Mönsterås kommun September 2012 Caroline Liljebjörn Carl-Magnus Stensson Lisa Åberg Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 1. Inledning

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet Adrian Göransson revisionskonsult Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsfråga

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Verkställighet och uppföljning av beslut

Verkställighet och uppföljning av beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Verkställighet och uppföljning av beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt avseende hamnbolaget

Ägarstyrning och uppsikt avseende hamnbolaget www.pwc.se Revisionsrapport Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor februari 2014 Ägarstyrning och uppsikt avseende hamnbolaget Kalix kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Diarienummer: KS 2015/233 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen, Beslutad av:

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Fritidsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Fritidsnämnden Trelleborg3000, v 1.0, 2009-12-29 TRELLEBORGS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Innehåll 52. Ekonomisk översikt 2010-05-31 53. Hjärtstartare 54. Medborgarförslag 2010:11, Konstgräsplaner för alla fotbollsklubbar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrdokument.

Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Ragunda kommun 27 Juni 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning En av de viktigaste

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden.

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. 1 (7) Datum 2014-01-22 Förvaltningschef Cecilia Lejon 0410-73 30 95, 0708-817 144 cecilia.lejon@trelleborg.se Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. Enligt kommunens reglemente

Läs mer

Rapport Granskning av projektstyrning. Östersunds kommun

Rapport Granskning av projektstyrning. Östersunds kommun Rapport Granskning av projektstyrning Östersunds kommun November 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 7 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 Landstingsstyrelsen Projektavstämning kulturhuset Spira - rapport från landstingsrevisionen Landstingets revisorer har granskat projektet med kulturhuset Spiras ekonomiska

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer