Rapport: Bostadsbolagets hantering av hyresgästers personuppgifter i fastighetssystemet FAST 2. Göteborg,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport: Bostadsbolagets hantering av hyresgästers personuppgifter i fastighetssystemet FAST 2. Göteborg, 2013-01-24"

Transkript

1 Rapport: Bostadsbolagets hantering av hyresgästers personuppgifter i fastighetssystemet FAST 2 Göteborg,

2 1 Inledning 1.1 Syfte Framtidenkoncernen har under de senaste åren infört ett nytt fastighetssystem, FAST 2, som används av dotterbolagen Familjebostäder, Bostadsbolaget, Poseidon och Gårdsstensbostäder. Systemet är konfigurerat på olika sätt för respektive bolag och den tekniska förvaltningen sköts av Göteborgslokaler framkom det att flera kommunala bostadsbolag, dock ej i Göteborg, hanterade personuppgifter om hyresgäster som stred mot personuppgiftslagen. Som en följd av detta togs en branschöverenskommelse fram 2010, där Fastighetsägarna Sverige och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) utarbetade riktlinjer för hur hyresgästers personuppgifter skall hanteras. Överenskommelsen godkändes av Datainspektionen den 7 april Framtidenkoncernen använder i dag dessa riktlinjer som sin egen policy för behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder. I överenskommelsen påtalas det att säkerhetsåtgärder skall tillämpas för att skydda hyresgästernas personuppgifter, med referens till Datainspektionens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter. Dessa råd bygger på den internationella informationssäkerhetsstandarden ISO/IEC Göteborgs stads riktlinjer för informationssäkerhet bygger på samma säkerhetsstandard. Syftet med denna granskning är att granska om personuppgifter i fastighetssystemet FAST 2 hanteras i enlighet med branschöverenskommelsen. Granskningen skall svara på följande två revisionsfrågor: 1. Hanterar stadens fastighetsbolag personuppgifter i enlighet med branschöverenskommelsen Behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder? 1.2 Metod Uppdraget har genomförts som en intervju- och dokumentstudie. Granskningen har också inkluderat verifiering av hur störningsärenden dokumenteras samt testning av hur effektiva gallringskontroller är. Urvalet av intervjupersoner har gjorts av Capgemini tillsammans med Stadsrevisionen. Följande personer har intervjuats: Bostadsbolaget: Systemägare, systemansvarig, delsystemansvarig, it-strateg. Familjebostäder: it-strateg, upphandlingsansvarig. Gårdstensbostäder: VD, systemägare. Poseidon: Systemägare, systemförvaltare (två stycken). Göteborgslokaler: IT-chef. FAST 2 : tekniker. Granskningen har genomförts av Marcus Hansson, Capgemini, på uppdrag av Stadsrevisionen. 1.3 Avgränsningar Granskningen innefattar Bostadsbolagets, Familjebostäders, Gårdstensbostäders samt Poseidons användande av FAST 2 samt Göteborgslokalers drift av systemet. Personuppgifter som lagras utanför FAST 2, som exempelvis störningsärenden som registreras av Störningsjouren, berörs ej av denna granskning. Iakttagelser och analyser baseras på information som har inhämtats vid intervjuer, förelagd dokumentation samt testresultat. Det kan finnas känsliga personuppgifter i FAST 2 som vi inte identifierat. 2. Har bostadsbolagen vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter, i enlighet med Riktlinjer för informationssäkerhet i Göteborgs stad? Rapport: Granskning av personuppgifter i FAST 2 Sida 2

3 2 Bakgrund 2.1 FAST 2 FAST 2 är ett fastighetssystem som används av Göteborgs stads bostadsbolag. Systemet stödjer följande verksamhetsprocesser: Uthyrning av bostäder, dvs. ansökan om förflyttning inom bostadsbolagen, avtalsskrivning, uppsägning, publicering av annonser på BoPlats Göteborg, publicering av annonser på intern webb samt registervård. Hyresadministration, dvs. avisering, debitering, hyresredovisning, kravhantering och registervård. Förvaltning, dvs. fel- och underhållshantering och besiktningar. Driften av systemet ansvarar Göteborgslokaler för. Systemet har utvecklats och supporteras av bolaget FAST 2. FAST 2 har införts i följande ordning: Familjebostäder, Bostadsbolaget, Poseidon, Gårdstensbostäder, Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PUL) är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv. Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Följande krav ställs i lagen: Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras eller att den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet. Det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. Känsliga personuppgifter får dock behandlas, om den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen eller att den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Om uppgifter om en person samlas in från personen själv, skall den personuppgiftsansvarige i samband därmed självmant lämna den registrerade information om behandlingen av uppgifterna. Datainspektionen får i enskilda fall besluta om vilka säkerhetsåtgärder som den personuppgiftsansvarige skall vidta för att skydda personuppgifter. Personuppgifter får inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt, men undantag finns för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. 2.3 Branschöverenskommelsen PUL förutsätter att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med god sed. Lagen ger utrymme för branschorganisationer att närmare utforma sådana seder. I syfte att skapa en gemensam god sed för behandlingen av personuppgifter på bostadshyresmarknaden har Fastighetsägarna och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) tagit fram en branschöverenskommelse. Arbetet har skett i samverkan med Hyresgästföreningen Riksförbundet. Branschöverenskommelsen, som är granskad av Datainspektionen, är baserad på den praxis som tagits fram av Datainspektionen för tillämpning av PUL. Rapport: Granskning av personuppgifter i FAST 2 Sida 3

4 Överenskommelsen är indelad i följande policyområden: Behandling av personuppgifter när bostad söks. Behandling av personuppgifter när hyresförhållandet börjar. Behandling av personuppgifter när hyresförhållandet pågår. Behandling av personuppgifter när hyresförhållandet upphört. Känsliga uppgifter. Brottsuppgifter. Säkerhetsåtgärder. Denna rapport följer samma struktur som branschöverenskommelsen. 2.5 Uthyrningsprocessen De kommunala bostadsbolagen i denna granskning har alla en liknande process för uthyrning av bostäder till privatpersoner. Processen finns översiktligt beskriven i bilden nedan. 2.4 Riktlinjer för informationssäkerhet Både i PUL och i branschöverenskommelsen framgår det att personuppgifter skall skyddas. Inom Göteborgs stad är det säkerhetspolicyn med tillhörande riktlinjer som styr hur information, som personuppgifter, skall skyddas. Göteborgs stad har tagit fram riktlinjer för informationssäkerhet i syfte att förtydliga och komplettera stadens gemensamma säkerhetspolicy. I riktlinjerna framgår det att stadens informationstillgångar måste behandlas och skyddas med avseende på: Sekretess, dvs. att information endast skall vara tillgänglig för behöriga. Riktighet, dvs. att information ej skall förändras eller påverkas utan kontroll. Tillgänglighet, dvs. att information skall finnas tillgänglig utifrån verksamhetens behov. Riktlinjerna ställer krav på att all information skall klassificeras med avseende på sekretess, riktighet och tillgänglighet. Vidare finns krav på bland annat styrning av kommunikation och drift, behörigheter, incidenthantering och kontinuitetsplanering. Med extern annonsering menas att alla som finns registrerade hos BoPlats Göteborg kan söka lägenheten, medan intern annonsering innebär att befintliga hyresgäster hos ett bostadsbolag kan ansöka om omflyttning. Mindre variationer mellan bostadsbolagen kan finnas, exempelvis tillåter Gårdstensbostäder att vem som helst kan söka en lägenhet hos dem utan att gå via BoPlats Göteborg. Rapport: Granskning av personuppgifter i FAST 2 Sida 4

5 3 Iakttagelser 3.1 Behandling av personuppgifter när bostad söks Krav i branschöverenskommelsen Endast uppgifter som är nödvändiga för att hyresvärden ska kunna ta ställning till bostadssökandens önskemål om bostad får behandlas. Personuppgifter får bara behandlas under den tid som ansökan är aktuell. Grundas ett avslagsbeslut på att sökanden inte kunnat godtas som hyresgäst på grund av misskötsamhet i ett tidigare boende, får uppgift om sökandens namn, födelsedatum, beslut om avslag samt kortfattad uppgift om arten av misskötsamheten, utom brottsuppgifter, bevaras under en tid av tre månader. Bolaget hanterar inga personuppgifter för personer som söker bostad via BoPlats Göteborg. Personer som söker omflyttning finns registrerade som hyresgäster (se 3.3). 3.2 Behandling av personuppgifter när hyresförhållandet börjar Krav i branschöverenskommelsen En hyresvärd har rätt att i hyresavtalet registrera följande uppgifter om hyresgästen och medhyresgästen: namn, personnummer, adress, c/o adress, telefonnummer, e-postadress, förekomst av säkerhet som borgensman, förekomst av förvaltare/god man, autogiro samt boendeform/-kategori. Uppgift om c/o adress som kan avslöja en känslig uppgift om hyresgästen, till exempel anstaltsvistelse, får inte antecknas utan uttryckligt samtycke. Vid upprättande av ett hyresavtal ska hyresgästen upplysas om vilka behandlingar av dennes personuppgifter som kommer att göras under hyresförhållandet. Innan avtal tecknas registreras information om den sökande och eventuell medsökande i FAST 2. Information om namn, personnummer, adress, eventuell c/o adress, telefonnummer, eventuell e-postadress, eventuell borgensman, eventuell förvaltare/god man, samt eventuellt autogiro registreras. Bolaget har inte stött på ärenden då c/o-adress kan avslöja känsliga uppgifter, som anstalt- eller sjukhusvistelse. De uppger att c/o-adresser endast registreras om hyresgäst hör av sig. Rutiner för uttryckligt samtycke, som exempelvis en underskrift, finns ej. Då hyresavtal upprättas får hyresgästen signera en bilaga till hyresavtalet, kallat Behandling av personuppgifter. Bilagan innehåller följande text: De personuppgifter som du lämnar till hyresvärden i samband med att du tecknar hyresavtal kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresavisering, hyresförhandling, information till hyresgästen och annat som hör till den löpande förvaltningen. Även personuppgifter som inhämtas under hyresförhållandet kan komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet. Rapport: Granskning av personuppgifter i FAST 2 Sida 5

6 Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till organisation eller förening som hyresvärden är medlem i samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i sin fastighetsförvaltning, t.ex. organisation av hyresgäster. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Sådan ansökan skall ske skriftligt. Bilagan innebär inte att hyresgästen godkänner behandling av de känsliga personuppgifter som definieras i PUL, det vill säga ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. 3.3 Behandling av personuppgifter när hyresförhållandet pågår Krav i branschöverenskommelsen En hyresvärd får behandla uppgifter om betalningsförsummelser, störningar i boendet, åsidosättande av sundhet, ordning och gott skick samt meddelanden till socialnämnd om detta sker för att tillvara ta rättsliga anspråk. Känsliga personuppgifter får ej registreras utan uttryckligt medgivande från hyresgästen. sammanfattningar av störningsärenden. Fullständiga dokumentationen finns i Störningsjourens verksamhetssystem. Dagtid hanterar kvartersvärdarna enklare störningsärenden själva och vid allvarligare konstaterade störningar kontaktas störningsjouren för vidare handläggning. Meddelanden till socialnämnd hanteras ej i FAST 2. Bostadsbolaget har inget personuppgiftsbiträdesavtal med Störningsjouren, däremot finns ett avtal mellan Framtidenkoncernen och Störningsjouren. 3.4 Behandling av personuppgifter när hyresförhållandet upphört För offentligt ägda bostadsföretag kan bestämmelser i författning, till exempel tryckfrihetsförordningen eller arkivlagen, eller beslut från arkivmyndighet innebära att uppgifterna inte får gallras eller att de ska bevaras under längre tid än två år. För bolagen i denna granskning innebär det att det är arkivnämndens Dokumenthanteringsplan för hyresgästrelaterade handlingar hos bostadsföretagen inom Framtidenkoncernen (dnr 142/07 73) som gäller. I stycket nedan beskrivs de krav på gallring av personuppgifter som finns för information i FAST 2. Värderande, kränkande eller i övrigt diskriminerande omdömen och formuleringar får inte förekomma i beskrivningar av störningsärenden. Namn på anmälare av störning skall endast registreras efter samtycke. Om hyresvärden anlitar extern störnings- eller trygghetsjour skall ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan hyresvärden och jouren upprättas. I den mån noteringar sker i samband med betalningsförsummelser sker detta som en anteckning i händelsedokument. Ärendet sparas så länge som fordringen finns kvar, även om hyresgästen flyttar. Störningsärenden under hela dygnet hanteras av tre personer hos Störningsjouren. Dessa tre personer har behörigheter att jobba i FAST 2, där de skriver kortfattade Rapport: Granskning av personuppgifter i FAST 2 Sida 6

7 Arkivnämndens dokumenthanteringsplan Skall gallras då uppgifterna ej längre fordras för att tillvarata rättsligt anspråk: Brottsuppgifter för att tillvarata rättsligt anspråk (se 4.6). Skall gallras vid inaktualitet om uppgifterna ej föranlett att hyresvärd vidtagit åtgärder för att säga upp hyresavtal: Uppgifter om åsidosättande av hyresrättslig förpliktelse. Skall gallras två år efter åtgärdande eller avflyttning: Uppgift om tidigare boendeförhållande, arbetsgivare, inkomst. Hyresavtal (inklusive bilplats-/garagekontrakt). Information om andrahandsuthyrning. Störningsärenden. Kunduppgifter äldre än två år avidentifieras manuellt med hjälp av leverantören. I dagsläget avidentifieras all information för respektive kund, inklusive fältet ekonomisk fritext. Information i ärenden kopplade till kund eller avtal har ej gallrats, men enligt leverantören finns det en rutin på plats och man planerar att börja använda denna innan årsskiftet 2012/2013. Nuvarande gallringsrutiner kan innebära att personuppgifter som skrivs som fritext i ärenden (ej ekonomisk fritext) ej gallras. Vid testning påträffades 185 personer som ej avidentifierats trots att de flyttat från Bostadsbolaget för mer än två år sedan. 3.5 Känsliga uppgifter Krav i branschöverenskommelsen Det är förbjudet att behandla känsliga uppgifter som ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlem i fackförening, hälsouppgifter och uppgifter om sexualliv. Känsliga uppgifter får hanteras om det finns ett uttryckligt samtycke. Endast den omständigheten att den registrerade har lämnat en uppgift innebär inte att samtycke finns. Som en del av denna granskning har vi sökt i FAST 2 efter känsliga personuppgifter. Vi har sökt efter 125 stycken olika ord i fem olika fält där vi gjort bedömningen att det är störst risk för att känsliga personuppgifter registreras. Dessa fält är kopplade till registrering av kunder, avtal och ärenden. Hos Bostadsbolaget påträffade vi 656 noteringar där känsliga personuppgifter registrerats. En stor majoritet av dessa rör noteringar om att hyresgäster är sjuka eller vistas på sjukhus och därför har svårt att betala hyran. Enligt Bostadsbolaget är det främsta syftet med att notera sjukdomar att underlätta för kunden att inte bli föremål för onödiga kravåtgärder. Sjukdomstillstånd kan också vara viktig information för att hantera förtursärenden. Vi har också noterat att det i 41 fall noteras vilka diagnoser och sjukdomar som hyresgästerna har. Sådana noteringar är depression, ALS, cancer, psykiskt sjuk, astma, demens, spelberoende, stroke, hjärtproblem, borrelia, MS, ligger i koma samt hjärnblödning. Det förekommer också beskrivningar av hyresgästers personliga egenskaper, som förvirrad och drag av missbrukare. I ett fall har det noterats att hyresgästens barn är föremål för BUP-utredning. Etniskt ursprung har registrerats i en handfull fall, oftast i samband med att hyresgästen är på resa i sitt hemland. Vi har också noterat att personuppgifter som fullständiga namn förekommer i fritextfält. I ett fåtal fall har personnummer för anhöriga registrerats i fritextfält. Rapport: Granskning av personuppgifter i FAST 2 Sida 7

8 Vi har påträffat gamla (från 2000) noteringar om sjukhusvisteler trots att andra noteringar om exempelvis betalningssvårigheter efter detta saknas. 3.6 Brottsuppgifter Krav i branschöverenskommelsen Enstaka brottsuppgifter får behandlas om det behövs för att ta tillvara ett rättsligt anspråk, till exempel när brottsligheten utgör grund för uppsägning av ett hyresavtal. Uppgifterna ska hållas skilda från övriga uppgifter om den registrerade på det sätt att de är tillgängliga endast för den som behöver tillgång till uppgiften för att kunna fullgöra sin arbetsuppgift. Vi har hittat tre förekomster av lagring av brottsuppgifter eller misstanke om brottslighet: Notering om att en hyresgäst som sitter i häkte (2008). Notering om att en hyresgäst blivit uppsagt på grund av hustrumisshandel (2011). Notering om att en hyresgäst blivit uppsagt på grund av misshandel av granne (2011). 3.7 Säkerhetsåtgärder Krav i Göteborgs stads riktlinjer för informationssäkerhet Säkerhetsfrågor skall beaktas vid beställning av förändrad eller ny funktionalitet. Information i FAST 2 skall klassificeras med avseende på riktighet, tillgänglighet och sekretess. FAST 2 skall ha utpekade system- och informationsägare samt finnas förtecknad i en systemförteckning. Det skall vara dokumenterat vilka lagar som är tillämpbara vid användandet av FAST 2. FAST 2 skall ha lättförståeliga användarinstruktioner. Behörighetshantering skall vara formell och endast ett fåtal skall ha höga behörigheter. Alla användaridentiteter skall vara unika. Huvudansvaret för upphandlingen av det nya fastighetssystemet hade Familjebostäder. Säkerhetsfrågor beaktades vid kravställning då ett speciellt avsnitt i upphandlingen innehöll krav relaterade till säkerhet. Informationen i FAST 2 är klassificerad med avseende på sekretess, riktighet och tillgänglighet. Klassificeringen är gjord i förvaltningsobjektsdokumentet och informationen är klassad som nivå 2 (högsta nivån). Bostadsbolaget har en utpekad systemägare men det är osäkert vem som är formell informationsägare. Systemet finns upptaget i en systemförteckning. Användarinstruktioner för FAST 2 finns tillgängliga för användarna. Behörighetshanteringen är formaliserad och går till så att personalavdelningen skapar nya användare i behörighetsdatabasen där det framgår vilken roll i FAST 2 som användaren skall ha. E-post går sedan till de två systemansvariga som skapar behörigheterna i FAST 2. Alla användaridentiteter utan leverantörens är unika. Rapport: Granskning av personuppgifter i FAST 2 Sida 8

9 3.8 Drift Krav i Göteborgs stads riktlinjer för informationssäkerhet FAST 2 skall ha en driftsdokumentation som innefattar återstartsrutiner, incidenthantering, ändringshantering och loggning. Säkerhetsrelaterade händelser skall loggas och loggarna skall skyddas från obehöriga. Loggning Förvaltningsdokumenten beskriver ej vad som skall loggas i FAST 2. I FAST 2 finns tillgång till en logg, där exempelvis simuleringar av hyra kan göras. Man kan också se när inbetalningar skett, när inläsning av filer skett, när hyra förändrats samt när fakturor faktureras. Endast leverantören har åtkomst till att ändra och ta bort loggar. Återstartsrutiner I förvaltningsdokumenten finns en kortfattad beskrivning av hur ett avbrott kan hanteras. Göteborgslokaler har två serverhallar vilket innebär att de vid ett eventuellt avbrott slår över till den fungerande hallen. Beskrivningen täcker inte roller och ansvar. Incidenthantering Om det är systemrelaterade incidenter vänder sig Bostadsbolaget till leverantören och registrerar ärenden i deras ärendehanteringssystem. Support ingår i de licensavtal som skrivits. Om det är infrastrukturrelaterade incidenter ringer Bostadsbolaget till Göteborgslokaler eller registrerar ett ärende i Göteborgslokalers ärendehanteringssystem. Processen för denna incidenthantering, som hur ärenden skall registreras, prioriteras, följas upp, eskaleras, stängas och godkännas, är ej dokumenterad. Ändringshantering Ändringshanteringen går det till så att leverantören ringer och säger att de kommer att lägga upp en ny version av FAST 2 på servrarna. Bostadsbolagen kan sedan testa den nya versionen i miljöer separata från produktionsmiljön. Felaktigheter kan rapporteras i leverantörens ärendehanteringssystem Bug Tracker. Processen för att hantera förändringar, som hur testning skall genomföras, rapportering av avvikelser, dokumentation av testresultat, godkännande av testresultat och produktionssättning, är ej dokumenterad. Rapport: Granskning av personuppgifter i FAST 2 Sida 9

10 4 Slutsatser beskrivna samt att förvaltningsdokumenten ej beskriver vad som skall loggas i FAST 2. Granskningen skall svara på följande två revisionsfrågor: 1. Hanterar stadens fastighetsbolag personuppgifter i enlighet med branschöverenskommelsen Behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder? Bostadsbolaget hanterar sina hyresgästers personuppgifter till stor del utifrån den branschöverenskommelse som finns. Man hanterar inga personuppgifter för personer som söker lägenhet, de personuppgifter som registreras vid avtalsskrivande är tillåtna, man informerar om behandling av personuppgifter och anonymiserar hyresgäster två er efter avflyttning. På vissa punkter följer Bostadsbolaget inte branschöverenskommelsen fullt ut. Metoden att gallra med hjälp av anonymisering av kunduppgifter kan göra att känsliga personuppgifter finns kvar om dessa noteras i ärendebeskrivningar. Bostadsbolaget har i 656 fall registrerat känsliga personuppgifter utan uttryckt samtycke från hyresgästen. Detta gäller främst hälsouppgifter samt i ett fåtal fall etniskt ursprung. Bostadsbolaget saknar personuppgiftsbiträdesavtal med Störningsjouren. 2. Har bostadsbolagen vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter, i enlighet med Riktlinjer för informationssäkerhet i Göteborgs stad? Bostadsbolaget har vidtagit åtgärder för att skydda personuppgifter i FAST 2. Man har klassificerat informationen i systemet med avseende på sekretess, riktighet och tillgänglighet, man har tagit fram användarinstruktioner, utsett systemägare samt formaliserat behörighetsadministrationen. Endast ett fåtal personer har höga behörigheter och säkerhetsfrågor har beaktats vid upphandlingen av fastighetssystemet. Vi har också hittat en del brister, som att leverantören använder sig av ett gruppkonto för att logga in i FAST 2, att rutinerna för systemförändringar och incidenthantering ej är dokumenterade, att återstartsrutiner endast är översiktligt Rapport: Granskning av personuppgifter i FAST 2 Sida 10

11 5 Rekommendationer 1. Hantera ej hälsouppgifter utan skriftligt samtycke. I dagsläget hanterar Bostadsbolaget uppgifter om sjukhusvistelser och sjukskrivningar då detta kan vara anledningar till att hyresinbetalningar ej sker. I det avtal som hyresgästen skriver på står det att man samtycker till behandling av personuppgifter som lämnas vi avtalsskrivningen samt uppgifter som inhämtas under hyrestiden, som uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet. Vi anser inte att detta innebär att hyresgästen uttryckligen godkänner att sjukhusvistelser och andra hälsouppgifter om honom/henne får behandlas. Vi rekommenderar att Bostadsbolaget antingen ändrar i avtalstexten så att sjukhusvistelser explicit nämns, eller att skriftligt samtycke samlas in för de fall där hälsouppgifter kommer att registreras. Riskbedömning: Hög 2. Registrera ej specifika sjukdomar och etniskt ursprung. Vid sökningar i FAST 2 har vi hittat 41 noteringar om specifika sjukdomar, diagnoser, sjukhusavdelningar, hyresgästers etniska härkomst samt i ett fåtal fall kränkande formuleringar om hyresgäster. Förekommande sjukdomsnoteringar är depression, ALS, cancer, psykiskt sjuk, astma, demens, spelberoende, stroke, hjärtproblem, borrelia, MS, ligger i koma samt hjärnblödning. Vilken sjukdom en hyresgäst har bör inte vara av relevans för en hyresvärd. Vi rekommenderar Bostadsbolaget att ta fram tydliga riktlinjer över vilken typ av personuppgifter som ej skall behandlas. Specifika sjukdomar bör ej registreras och ej heller vilka vårdavdelningar som hyresgäster befinner sig på. Vidare bör noteringar om att en hyresgäst flyttat tillbaka eller är på semester i ett namngivet hemland ej registreras. Vi rekommenderar att Bostadsbolaget följer upp nyregistrering av ärenden inom ett år för att avgöra om förbättring skett. Om så ej är fallet bör en automatisk kontroll i FAST 2 övervägas. En sådan kontroll skulle kunna fungera så att den varnar medarbetaren om han/hon skriver in ett ord som kan vara känsligt. Riskbedömning: Hög 3. Gallra känsliga uppgifter. Enligt arkivnämndens beslut skall uppgift om åsidosättande av hyresrättslig förpliktelse som inte föranlett hyresvärden att vidta någon åtgärd för att säga upp kontraktet gallras vid inaktualitet. I vår granskning har vi hittat information, som betalningssvårigheter på grund av sjukdom, från 2000 trots att berörda hyresgäster bor kvar. Som nämnts i tidigare rekommendationer har vi påträffat noteringar om hälsouppgifter samt specifika sjukdomstillstånd. Vi rekommenderar Bostadsbolaget att snarast gallra: Hälsouppgifter som registrerats utan skriftligt samtycke. Uppgifter om åsidosättande av hyresrättslig förpliktelse som inte föranlett Bostadsbolaget att vidta någon åtgärd för att säga upp kontrakt. Riskbedömning: Hög Rapport: Granskning av personuppgifter i FAST 2 Sida 11

12 4. Tillåt endast unika användaridentiteter. Vi har noterat att leverantören FAST 2 använder sig av ett gruppkonto vid inloggning i fastighetssystemet. Detta medför att spårbarheten försämras då det inte går att koppla en individ till en viss händelse. Vidare är det svårt för Bostadsbolaget att ha kontroll över vilka individer hos leverantören som har behörigheter att ta del av hyresgästernas personuppgifter. Vi rekommenderar att bostadsbolagen tillsammans ställer krav på leverantören att individuella administratörskonton används vid support och utveckling. Riskbedömning: Medel 6. Skriv personuppgiftsbiträdesavtal med Störningsjouren. I dagsläget finns det ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan Framtidenkoncernen och Störningsjouren som reglerar hur Störningsjouren skall hantera hyresgästernas personuppgifter. I branschöverenskommelsen framgår det att hyresvärden skall skriva ett personuppgiftsbiträdesavtal med extern störningsjour. Då hyresgästen skriver hyresavtal med Bostadsbolaget är det rimligt att tro att hyresgästen anser att Bostadsbolaget är hyresvärd och inte dess moderbolag. Vi rekommenderar att Bostadsbolaget skriver personuppgiftsbiträdesavtal med Störningsjouren. Riskbedömning: Låg 5. Ange ej personuppgifter i fritextfält. Vi har noterat att det i tre fall förekommer att personnamn och personnummer skrivs ut i fritextfält i ärenden. Vi rekommenderar att Bostadsbolaget i sina riktlinjer för registrering av personuppgifter tydligt anger att personuppgifter ej skall noteras i fritextfält. Bostadsbolaget bör också gallra de uppgifter som finns i dag, såvida inte skriftligt godkännande för hantering av dessa uppgifter föreligger. Riskbedömning: Låg 7. Formalisera rutiner för förändringar av fastighetssystemet. Vi har noterat att det finns rutiner för att genomföra testning av förändringar i FAST 2 innan produktionssättning, men att dessa rutiner ej är dokumenterade. I syfte att bland annat skydda hyresgästernas personuppgifter bör dessa rutiner dokumenteras. Att inte dokumentera testning av förändringar kan leda till att oönskade funktionella förändringar, medvetna som omedvetna, vilket kan medföra att skyddet av hyresgästernas personuppgifter försvagas. Vi rekommenderar att Bostadsbolaget tillsammans med Göteborgslokaler och övriga bostadsbolag dokumenterar rutiner för hur systemförändringar skall hanteras. Rutinerna bör omfatta godkännande av förändring, testning och dokumentation av testning, godkännande av testresultat samt driftsättning. Det är önskvärt att mallar för testprotokoll används. Riskbedömning: Låg Rapport: Granskning av personuppgifter i FAST 2 Sida 12

13 8. Uppdatera förvaltningsdokumentation med rutiner för incidenthantering och loggning. Bostadsbolaget har tagit fram en förvaltningsdokumentation för FAST 2. Enligt Göteborgs stads riktlinjer skall sådan dokumentation bland annat innehålla rutiner för incidenthantering, loggning och ändringshantering (se separat rekommendation). Vi har noterat att sådana rutiner ej är fullständigt dokumenterade. Avsaknad av incidenthanteringsrutin kan leda till att incidenter rörande personuppgifter ej upptäcks, registreras och analyseras. Avsaknad av rutiner för loggning kan innebära att säkerhetsrelevanta händelser ej loggas. Vi rekommenderar att Bostadsbolaget uppdaterar sin förvaltningsdokumentation i enlighet med de krav som finns i stadens riktlinjer för informationssäkerhet. För incidenthantering gäller att det skall finnas dokumenterade rutiner för rapportering, loggning, åtgärdande, informationsspridning, eskalering, uppföljning och analys av incidenter. För loggning finns inga detaljerade krav mer än att de skall finnas dokumenterade rutiner för hur logginformation skall hanteras. Vi rekommenderar därför att man utgår från informationssäkerhetsstandarden ISO/IEC 27001, kapitel i detta arbete. Riskbedömning: Låg 9. Kvalitetssäkra gallringsrutinen. Vi har noterat att personuppgifter för personer som avflyttat för mer än två år sedan finns kvar i FAST 2. Bostadsbolaget bör säkerställa att gallringsrutinen fungerar till 100%. Riskbedömning: Låg Rapport: Granskning av personuppgifter i FAST 2 Sida 13

14 Bilaga 1- Göteborgs Stads Bostads AB:s kommentarer till granskningens rekommendationer 1. Hantera ej hälsouppgifter utan skriftligt samtycke. Noteringar om sjukdom och sjukhusvistelse har i en del fall gjorts i samband med oreglerade hyresskulder då denna information framförts av hyresgästen och bedömts vara viktig för handläggningen av ärendet. För att undvika avhysning som yttersta konsekvens har denna information bedömts vara relevant. Informationen har framförts av hyresgästen, och i vissa fall nära anhöriga, och det har också oftast varit hyresgästens önskan att vi noterat dessa uppgifter. Vi avser inte att ändra i avtalstexten för att få medgivande att registerföra dessa uppgifter. Att få hyresgästens uttryckliga skriftliga medgivande i det enskilda fallet i samband med betalningsärenden bedöms inte vara möjligt. Ofta är omständigheterna, som inneburit att hyran inte kunnat betalas, även ett hinder för att kunna få ett medgivande. Vi inför däremot rutiner för uttryckligt skriftligt godkännande i samband med bland annat förtursärenden. Alla uppgifter kopplade till hyresinbetalningar är rensade. Vi kommer i fortsättningen inte registerföra detta. 2. Registrera ej specifika sjukdomar och etniskt ursprung. Bostandsbolaget beklagar att noteringar har gjorts av specifika sjukdomar etc. De noteringar som hittats vid granskningen är felaktigt gjorda. Det avser uppgifter som framförts av hyresgästen, men notering av denna typ av uppgifter skall inte förekomma. Noteringarna är nu gallrade. Information har getts till all berörd personal om regelverket för hantering av personuppgifter och om vilka personuppgifter som inte får behandlas. Uppföljning kommer att ske för att säkerställa att detta inte sker igen. 3. Gallra känsliga uppgifter. Känsliga uppgifter kopplade till hyresinbetalningar har rensats. Gallring av övriga känsliga uppgifter pågår. Information har getts till all berörd personal om regelverket för hantering av personuppgifter och om vilka personuppgifter som inte får behandlas. 4. Tillåt endast unika användaridentiteter. Vi har infört rekommendationen och varje administratör har ett unikt inloggningskonto 5. Ange ej personuppgifter i fritextfält. Bolaget har förtydligat och informerat berörd personal att personuppgifter ej skall noteras i fritextfält. Samtliga uppgifter i fastighetssystemet har rensats. Genom vårt behörighetssystem får PUL-ansvarig i bolaget meddelande om nya personer anställs som berörs av ovan. 6. Skriv personuppgiftsbiträdesavtal med Störningsjouren. Personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats med Störningsjouren Rapport: Granskning av personuppgifter i FAST 2 Sida 14

15 7. Formalisera rutiner för förändringar av fastighetssystemet. Bolaget kommer tillsammans med systerbolagen och Framtidens ITsupport/GöteborgsLokaler se över rutinen för hur systemförändringar skall hanteras och dokumenteras. 8. Uppdatera förvaltningsdokumentation med rutiner för incidenthantering och loggning. Förvaltningsdokumentationen kommer att kompletteras under 2013 med rutiner för incidenthantering och loggning. 9. Kvalitetssäkra gallringsrutinen. Genom den nya versionen som togs i drift i oktober har rensningsfunktionaliteten förbättrats. Förnyad rensning kommer att ske 2013 och en efterkontroll kommer att göras för att säkerställa att förändringen fungerar fullt ut. Rapport: Granskning av personuppgifter i FAST 2 Sida 15

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Arbetslöshetskassornas e-tjänster

Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2006-02-13 Dnr 2004/3284 2006:3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2 Denna rapport redovisar en översyn som IAF under år 2004 och 2005 har gjort av kassornas e-tjänster och av regelverket för e-tjänsterna.

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 173-2013 Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande 1 SAMMANFATTNING Polismyndighetens

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 177-2012 Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten ISBN 91 7086 093 9 RiR 2006:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

I agree - men till vad?

I agree - men till vad? I agree - men till vad? Rapport om integriteten på nätet Juni 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Resultat... 6 3a. Fem fel... 6 3b. Användarkonto

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter 00323/07/SV WP 131 Arbetsdokument om behandling av hälsorelaterade personuppgifter i elektroniska patientjournaler (EPJ) Antaget den 15 februari 2007 Artikel

Läs mer