Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod?"

Transkript

1 Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod? En uppföljning av projektet om yrkestrafik och hastighet Eva Jonasson ÅR 2002 Notat 0203

2 Förord Under våren och hösten 2001 genomförde NTF Stockholms län hastighetsmätningar av yrkestrafiken. Höstens resultat meddelades via brev till företagen, därefter skickades ett pressmeddelande ut till media. Syftet var att skapa debatt bland företagsledare och förare om hastighetens betydelse för trafiksäkerheten. Under mars månad 2002 har NTF Stockholms län gjort en uppföljning och resultaten redovisas nedan. Uppföljningen har genomförts av Eva Jonasson. Lasse Holm och Kjell Cronvall har stått för stöd och hjälp i uppläggning av uppföljningsarbetet. Solna i mars 2002 Lasse Holm Projektledare NTF Stockholms län 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund och syfte 5 Syfte 5 2. Metod 6 3. Resultat Taxi Buss Åkerier Bud/service Slutdiskussion 15 Referenser 16 Bilagor Bilaga 1 - Frågemall/checklista 3

4 Sammanfattning NTF Stockholms län genomförde under 2001 hastighetsmätningar på yrkestrafiken och meddelade resultaten till de företag som observerats vid mätningarna, totalt 24 företag inom taxi-, buss-, åkeri- och bud/servicebranschen. Resultaten delgavs även media. Syftet var att skapa en debatt inom företagen. Under mars 2002 har en uppföljning gjorts och resultaten redovisas i detta notat. Uppföljningen gjordes i form av telefonsamtal med vd, eller av denne utsedd ansvarig person, i samtliga 24 företag. Frågor ställdes om hur företagen reagerat på mätresultaten och NTFs brev, om företagen gjort några åtgärder, vad företagen anser om NTFs metod och om de vill ha fortsatt kontakt med eller stöd från NTF. Samtalen var mycket skiftande och redovisningen kan inte ses som en heltäckande bild eftersom samtalen endast skett med en person för varje företag. Totalt sett har 18 företag i skiftande omfattning reagerat positivt på NTFs mätningar och över 60 procent vill ha kontakt med NTF. Tre företag har visat en negativ inställning till NTFs mätningar och metod. Åtgärder i någon form har genomförts på 90 procent av företagen. De flesta har informerat personalen via de interna kanalerna eller vid olika möten. Många företag har lyft varumärket som en viktig aspekt. Några företag har vidtagit större åtgärder som t ex intern kampanj, konkreta diskussioner på ledningsnivå eller tillsammans med övriga inom branschen. Resultaten redovisas per bransch. Följande företag ingår: Taxi Buss Åkeri Bud/service Samtrans AB Stockholm Transfer Taxi AB Taxi Kurir i Sthlm AB Taxi Stockholm AB Taxi 020 Busslink i Sverige AB Linjebuss Sverige AB Swebus AB Westin Buss Stockholm AB ARLA Food AB DAGAB AB Danzas ASG EuroCargo AB ICA Handlarna Öst AB Poståkeriet AB Schenker-BTL AB Trabé Wiklunds Åkeri AB Arkitektkopia Box Delivery SA AB DHL International AB Falck Security AB KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB 4

5 1. Bakgrund och syfte Under våren och hösten 2001 genomfördes hastighetsmätningar på ett 20-tal företag. Mätningarna koncentrerades till 30-sträckor och på 50-sträckor där trafikmiljön inte är hastighetssäkrad. Alla redovisade företag hade högre medelhastighet på 30- och 50-sträckor än skyltad hastighet. De aktuella företagen fick vetskap om sitt resultat via brev ställt till respektive trafikchef samt för kännedom till företagens vd. I det första brevet, som skickades efter första mätningen under våren, meddelades resultaten helt utan värdering från NTFs sida. Inte heller meddelades vem, var eller när ett fordon från företaget hade blivit uppmätt. Företagen meddelades även att en uppföljningsmätning skulle ske under hösten 2001 och att dessa resultat skulle delges allmänheten. I det andra brevet, som skickades ut i november, delgavs företagen resultatet från höstens mätningar samt vilket av företagets fordon som kört, var och i vilken hastighet. Även detta brev var ställt till respektive trafikchef och för kännedom till vd. Till brevet bifogades information om varför hastigheten har stor betydelse för trafiksäkerheten och NTF erbjöd stöd och hjälp i form av t ex föreläsningar, trafiksäkerhetspolicy, utbildningar etc. Ett pressmeddelande skickades ut några dagar efter det att företagen fått det andra brevet. Syftet med denna kombination av hastighetsmätning, uppmärksamhet i media och information till de aktuella företagen, var att skapa debatt bland företagsledare och förare av yrkesfordon om hastighetens betydelse för trafiksäkerheten. Syftet var inte att peka ut enskilda förare. Syfte Denna uppföljning har till syfte att få svar på följande frågor; - hur har reaktionerna varit, - har åtgärder vidtagits, - vad anser företagen om NTF Stockholms läns metod - vill företagen har stöd och fortsatt kontakt med NTF Stockholms län. 5

6 2. Metod Samtliga företag som ingick i NTF Stockholms läns hastighetsmätning av yrkestrafik (Yrkestrafik och hastighet, ÅR 2001 Notat 7, Lasse Holm) har kontaktats per telefon. I första hand har samtal skett med företagets vd. I vissa fall har vd bett NTF kontakta någon annan inom företaget för att få mer information och samtal har då skett med denna person. En frågemall togs fram och användes som checklista under samtalen. Målsättningen var dock att få en öppen och spontan diskussion kring NTFs mätningar och företagens reaktion och åtgärder. Svar och uttalanden har sammanställts per bransch; taxi, buss, åkeri, bud/service. 6

7 3. Resultat Alla 24 företag som ingick i NTF Stockholms läns hastighetsmätning av yrkestrafik har kontaktats via telefon. Till två av företagen fanns redan namn på kontaktperson, dessa kontaktpersoner sitter med i NTF Stockholms läns Yrkestrafikråd. I övriga företag har samtal i första hand skett med vd eller motsvarande. Av dessa vd hänvisade sex vd samtalet vidare till annan person inom företaget. Resultaten redovisas utifrån följande frågor: Fråga - Hur var reaktionen?* - Har åtgärder vidtagits? - Vad anser företagen om NTFs metod? - Vill företagen ha stöd från eller kontakt med NTF Stockholms län? Svarsalternativ Positiv, negativ alt. varken eller Ja eller nej Bra, dålig alt. varken eller Ja eller nej * För att få en så rättvis bild av hur reaktionerna varit, har endast de företag som tydligt uttryckt en negativ inställning till NTFs mätningar fått ingå i kategorin negativ reaktion. Alla företag som visat en vilja till fortsatt kontakt med NTF trots att inga större åtgärder har genomförts eller inställningen kanske varit mer negativ än positiv inledningsvis, ingår dessa företag under kategorin positiv reaktion. 3.1 Taxi NTF har haft samtal med följande fem taxiföretag; Samtrans AB, Stockholm Transfer Taxi AB, Taxi Kurir i Stockholm AB, Taxi Stockholms AB och Taxi 020. Samtal fördes direkt med vd i fyra av företagen. I ett företag hade vd delegerat ärendet till produktchefen och samtalet fördes med honom. Hur var reaktionen? Reaktionerna som framkommit i samtalen var positiva hos samtliga taxiföretag d v s företagen har gjort någon form av åtgärd och/eller ställt sig positiv till en kontakt med NTF Stockholms län. Har åtgärder vidtagits? Samtliga taxiföretag har vidtagit någon form av åtgärd. De åtgärder som har gjorts är uppdelade på sådant som är direkt kopplat till NTFs mätningar och sådant som redan fanns men som kan kopplas till ett allmänt trafiksäkerhetsarbete. Åtgärder som kan kopplas direkt till NTFs mätningar är: Information till samtliga åkerier och diskussioner kopplat till varumärket. (2) Information i egen media. (3) Information och diskussion med referens- eller arbetsgrupp. (2) Samtal med berörda förare. Spontana samtal med förare. Ändring i den befintliga trafikpolicyn och i formuleringar i avtal. Extra tryck på hastighetsfrågan i de interna utbildningarna. (2) Åtgärder som sedan tidigare finns, men som rör det interna trafiksäkerhetsarbetet är: Kontinuerliga åtgärder som t ex marknadsundersökningar. 7

8 Viss trafiksäkerhet ingår i den interna utbildningen, framförallt att köra utan att känna stress. Samarbete med Vägverket om EcoDriving och säkerhet. Samarbete med försäkringsbolag för att sänka skadekostnaderna. Vad anser taxiföretagen om NTFs metod? Samtliga taxiföretag anser att NTFs metod är bra, likaså att företagen får del av resultaten. Följande synpunkter framfördes på NTFs metod: Positivt - stöder helhjärtat - har större effekt än t ex polisens arbete med bötfällning - lyfter diskussion internt - bra med fokus på 30- och 50-sträckor - lättare att hålla sig ajour om situationen blir bättre eller sämre - det hade känts elakt att inte få del av resultaten - fortsätta med mätningarna för att se förändringar - delgivning av resultat bra och en självklarhet - NTFs uppgift att väcka opinion Negativt - bättre att tillskriva förarna direkt - jobbigt när företaget syns så tydligt och negativt i media - vill ha fler taxibolag med i mätningarna - saknar jämförelse med andra trafikantgrupper; vad är allmänna genomsnittshastigheten på samma sträcka? Det framkom även att det för chauffören kan vara en konflikt mellan att få en nöjd kund och gällande hastighetsbegränsningar; att alla chaufförer är inte starka nog att argumentera för säkerheten framför kundens önskemål; även andra omständigheter kan göra att chaufförerna känner sig pressade. Vill taxiföretagen ha stöd från eller kontakt med NTF Stockholms län? Fyra av fem taxiföretag vill ha kontakt eller stöd från NTF. Det företag som svarat nej, kan tänka sig att själv ta initiativ till samarbete i framtiden. tre av de fyra företag som vill ha kontakt, har redan tidigare och/eller i andra sammanhang haft kontakt med NTF. Nej Ja (3) Diagram 1: Vill taxiföretagen ha kontakt med eller stöd från NTF? 8

9 3.2 Buss Samtal har förts med följande fyra bussföretag: Busslink i Sverige AB, Linjebuss Sverige AB, Swebus AB och Westin Buss Stockholm AB. I tre fall skedde samtal direkt med vd, varav en vd hänvisade till att annan person inom företaget var mer insatt. Trots detta skedde samtalet med vd. I ett fall fördes samtal med den person som fått ärendet delegerat från vd. Hur var reaktionen? Reaktionen var positiv hos tre bussföretag, d v s att dessa företag har gjort någon form av åtgärd och/eller ställt sig positiv till kontakt med NTF. Ett av bussföretagen kan varken sägas ha en positiv eller negativ reaktion p g a att samtalet dominerades av vd s vilja att framföra hur företaget redan arbetar med trafiksäkerhet på ett bra sätt, det var svårt att få svar på NTFs frågor. Har åtgärder vidtagits? Samtliga bussföretag har vidtagit någon form av åtgärd. De åtgärder som gjorts är uppdelade på sådant som är direkt kopplat till NTFs mätningar och sådant som redan fanns, men som kan kopplas till ett allmänt trafiksäkerhetsarbete: Åtgärder som kan kopplas direkt till NTFs mätningar är: Information till personalen t ex via personaltidningen. (2) Möten på chefsnivå. Information via mail till samtliga chefer inom företaget i Sverige. Ansvariga chefer fick ta del av resultaten. (3) Samtal med respektive förare. Initiativ till samarbete med SL och övriga bussföretag. (2) Intern kampanj med bl a affischer med kort information om NTFs mätningar, den interna policyn samt en enkel och tydlig prioriteringslista där säkerhet och trygghet står högst upp. På depåerna har de som fördelar vagnar och turer uppmanats att alltid påminna förarna ; kom ihåg att hålla hastigheten. Förtydligande vid kontakt med media att företaget anser det viktigt att hastigheten hålls och att det är en osanning att förare måste köra för fort för att kunna hålla tidtabellen. Uppföljning sker i den löpande utbildningen där trafiksäkerhet ingår. Åtgärder som sedan tidigare finns, men som rör det interna trafiksäkerhetsarbetet är: Har trafiksäkerhetspolicy och arbetar med att bli ISO-certifierade. Vad anser bussföretagen om NTFs metod? Tre bussföretag anser att NTFs metod är bra, medan ett företag inte vill lägga sig i hur NTF arbetar och därmed inte kan svara varken om det är bra eller dåligt. Samtliga bussföretag anser dock att det är bra att NTF delger företagen resultaten. Följande synpunkter framfördes: Positivt - frågan är viktig framförallt på 30-sträckor - att företagen delges resultaten - bra att frågan lyfts Negativt - ger negativ effekt för företaget i media - problemen finns även bland privatbilismen 9

10 Vill bussföretagen ha stöd från eller kontakt med NTF Stockholms län? Tre företag vill ha stöd från eller kontakt med NTF varav två företag avser ett samarbete som påbörjats mellan SL och tre av bussbolagen med anledning av NTFs mätningar. Ett bussföretag svarade nej på ovanstående fråga. Nej Ja (3) Diagram 2: Vill bussföretagen har stöd från eller kontakt med NTF Stockholms län? 3.3 Åkerier NTF har pratat med följande åtta åkerier; ARLA Fooods AB, DAGAB AB, Danzas ASG EuroCargo AB, ICA Handlarna Öst AB, Poståkeriet AB, Schenker-BTL AB, Trabé och Wiklunds Åkeri AB. På fyra av företagen skedde samtalet direkt med vd. Tre av dessa vd hade skickat vidare NTFs brev med resultat. I ett fall visste inte vd vad som därefter hänt, i ett fall visste vd att ingenting gjorts och i det sista fallet kunde vd berätta vilka åtgärder som vidtagits. På resterande fyra företag hänvisades samtalen direkt vidare från vd till den person som vd delegerat uppdraget till. Hur var reaktionen? Ett företag ställde sig negativ till NTFs mätningar och ser inte att detta är företagets ansvar utan att ansvaret ligger på den enskilde föraren. Två företag har egentligen inte reagerat alls eftersom det i ena fallet ansågs redan vara bra när det gäller hastigheten och i det andra fallet ställde man sig oförstående till resultaten. I båda dessa fall skickades NTFs brev samt resultat vidare från vd till underställd chef utan åtgärd eller vetskap om åtgärd. Fem åkerier reagerade positivt, d v s har gjort någon form av åtgärd och/eller ställt sig positiv till kontakt med NTF. Har åtgärder vidtagits? Bland de åtta åkerierna var det ett åkeri som inte gjort någon åtgärd och ett åkeri där vd inte kände till om något gjorts. På övriga sex åkerier gjordes någon form av åtgärd. Nej Vet ej Ja (6) Diagram 3: Har åkerierna.vidtagit åtgärder? 10

11 De åtgärder som gjorts är uppdelade på sådant som är direkt kopplat till NTFs mätningar och sådant som redan fanns, men som kan kopplas till ett allmänt trafiksäkerhetsarbete: Åtgärder som kan kopplas direkt till NTFs mätningar är: Brev med resultat skickades vidare till ansvariga chefer. (6) NTFs brev och resultat sattes upp på anslagstavla. Gemensam genomgång med förare. (3) Genomgång/planerad genomgång med respektive förare. (3) Avskedande av en extrainsatt förare som kört för fort. En heldags diskussion om trafiksäkerhet med Transportindustriförbundet och Åkeriförbundet och ännu en dag inplanerad. Information och diskussion med den egna transportföreningen för att tillsammans nå konkreta åtgärder. Åtgärder som sedan tidigare finns, men som rör det interna trafiksäkerhetsarbetet är: Samarbete med Vägverket för kvalitetssäkring av transporter Kampanj där bilarna bär dekalen Hur kör jag? och allmänheten uppmanas kontakta företagen och framföra både positiva och negativa synpunkter. Kvalitetscertifierade för både miljö och säkerhet, har dock inte hittat bra modell för säkerhetsarbetet. Viss säkerhetsutbildning i introduktionsprogrammet för nya förare. (2) Arbetar med trafiksäkerhet via försäkringsbolaget. Vad anser åkerierna om NTFs metod? Två åkerier kunde varken svara bra eller dåligt, ett åkeri ansåg inte att NTFs metod var bra. Övriga sex åkerier tyckte att NTFs metod var bra. Att ta del av resultaten tyckte fem av sex företag var bra, ett företag kunde varken svara om det var bra eller dåligt. Varken eller (2) Varken eller Då lig Bra (5) Bra (7) Diagram 4: Vad anser åkerierna om NTFs metod (t v) och att NTF delgav företagen resultaten (t h)? 11

12 Följande synpunkter framfördes: Positivt - påminnelse om att man ska följa lagen - vill ha ännu fler mätningar - bra att få fakta, dessa uppgifter är svåra att få på annat sätt - bra att frågan tas upp på detta sätt - NTFs uppgifter har stor genomslagskraft, man tar resultaten på allvar - kanske kan leda till förändring på längre sikt Negativt - vill ha mer tydlighet om syftet - saknar jämförelse med efterlevnaden hos privatbilismen - adressera breven till namngiven person - vill ha resultaten mer omgående - ser ingen nytta; hur ska en arbetsgivare kunna kontrollera detta - tveksam om det har någon verkan; bara ett medel i det allmänna bruset Vill åkerierna ha stöd från eller kontakt med NTF? Tre av åtta åkerier vill ha kontakt med NTF varav ett åkeri önskade ett konkret stöd. Fyra åkerier ville inte ha stöd varav två kan tänka sig att ta initiativ till ett samarbete i framtiden. Ett åkeri kunde inte svara på denna fråga. Vet ej Ja (3) Nej (4) Diagram 5: Vill åkerierna ha stöd från eller kontakt med NTF? 3.4 Bud/service NTF har haft samtal med följande sju bud/serviceföretag; Arkitektkopia, Box Delivery SA AB, DHL International AB, Falck Security AB, KaffeKnappen AB, Securitas AB och UPS AB. Samtal fördes direkt med vd i sex av företagen. I ett företag var ärendet delegerat till den person i ledningsgruppen som ansvarar för bilarna och samtalet fördes med honom. Hur var reaktionen? Två företag har ställt sig negativa till NTFs mätningar. Dessa båda företag har haft kontakt med varandra och det framkom att det ena företaget inte alls reagerat fram tills det andra företaget kontaktade dem. Företagen ifrågasätter starkt NTFs mätmetod och känner inget förtroende för resultaten. Ett av företagen känner sig även utpekade i media. Övriga fem bud/serviceföretag reagerade positivt, d v s har gjort någon form av åtgärd och/eller ställt sig positiv till kontakt med NTF. 12

13 Har åtgärder vidtagits? Alla bud/serviceföretag har vidtagit någon form av åtgärd. Åtgärder som kan kopplas direkt till NTFs mätningar är: Information via interna kanaler; anslagstavlor, intranät, mail, informationscentra (3) Information inklusive resultat med namngivna förare uppsatta på anslagstavlor. Gemensam personalgenomgång. Lyfte frågan i ledningsgruppen. (2) Ansvariga chefer/arbetsledare fick ta del av resultaten. (3) Sammankallade alla operativa chefer. Diskussion på platschefsmöten. Information till åkerier vid vanligt åkerimöte (osäker om resultaten redovisades). Diskussion med samtliga teamledare. Information vid företagsövergripande möte och presentation av förslag om större satsning på trafiksäkerhet. Genomgång med respektive förare. (3) Formell varning i respektive förares mapp. Claes Tingvall, Vägverket, bjöds in till möte i den samarbetsförening som finns mellan några olika budföretag. Uppföljning kommer ske vid normala utbildningstillfällen och på lokala skyddskommittémöten. Genomlysning av policy och kontakt med NTF för samarbete kring utformning och uppföljning. Ändring av text i anställningsavtal. Deltog i debattprogram i Öppna kanalen. Kontaktade andra företag som förekom i mätningen. Åtgärder som sedan tidigare finns, men som rör det interna trafiksäkerhetsarbetet är: Arbetar med chaufförstränare som dels utbildar nya förare, dels åker med förarna då och då för uppdatering och kontroll. Vad anser bud/serviceföretagen om NTFs metod? Fem företag anser att metoden är bra, ett företag tycker metoden är dålig och ett företag tycker varken eller. Samtliga företag ansåg att det var bra att de fått del av resultaten. Dålig Varken eller Bra (5) Diagram 6: Vad anser bud- och serviceföretagen om NTFs metod? 13

14 Följande synpunkter framfördes på NTFs metod: Positivt - bra, under förutsättning att mätningarna görs på rätt sätt. - visar att en enhet i trafiken inte följer hastighetsbegränsningarna (vill dock inte ha jämförelse mellan företag; se Negativt) - ger specifik kunskap om hur verkligheten ser ut - bra underlag för diskussion - bra att frågan lyfts - enda sättet och ett bra sätt att uppmärksamma företagen på att det körs för fort - positivt att mätningar görs och att företagen får del av resultaten Negativt - ifrågasätter val av platser och tidpunkt - mätningen snedvriden, ifrågasätter vetenskapligheten - anser det fel att göra jämförelse mellan företag - pressande när företaget uppmärksammas i media Vill bud/serviceföretagen ha stöd från eller kontakt med NTF Stockholms län? Fem företag vill ha stöd från eller kontakt med NTF, ett företag vill inte ha stöd eller kontakt och ett företag kan inte svara på frågan eftersom ett sådant operativt beslut ligger på de lokalt ansvariga. Ett av de fem företagen som ställde sig positiva till stöd från eller kontakt med NTF, har redan tagit initiativ till kontakt med NTF. Vet ej Nej Ja (5) Diagram 7: Vill bud- och serviceföretagen ha stöd från eller kontakt med NTF Stockholms län? 14

15 4. Slutdiskussion Samtalen har varit mycket skiftande och redovisningen av resultaten kan inte ses som en heltäckande bild av hur respektive företag har reagerat, vad som har åtgärdats och hur NTFs metod har uppfattats. Detta notat återspeglar de synpunkter och uppgifter som kommit fram i samtal med en person för varje företag. Denna person har varit vd eller den person som vd delegerat ärendet till. Målsättningen var att få ett öppet och positivt samtal för att få svar på de frågor som NTF Stockholms län ställt. Det har krävts totalt 107 samtal för att nå de 24 företagen och samtliga företag har visat ett positivt bemötande vad gäller denna uppföljning. Många samtal har präglats av fler positiva ord om hur viktig frågan är än större konkreta åtgärder för att förbättra situationen. De allra flesta företagen har som åtgärder nämnt sådant som kan tolkas som en mer tillfällig åtgärd, exempelvis information om NTFs mätningar via olika interna kanaler eller på informationsmöten av olika slag. Många företag har i första hand lyft varumärket som en viktig aspekt. Totalt har fem företag nämnt åtgärder som syftar till att lyfta frågan på högre nivå inom företaget eller åtgärder som syftar till samarbete med andra företag inom samma bransch eller åtgärder i form av t ex en intern kampanj. Det är dock positivt att över 90 procent av företagen har tagit till sig resultaten och spridit denna information vidare inom företaget. Hela 18 av de samtliga 24 företagen har i skiftande omfattning reagerat positivt på NTFs mätningar och över 60 procent av företagen vill att NTF kontaktar dem för en fortsatt diskussion om eventuellt stöd och samarbete. Konkreta synpunkter på NTFs metod och exempel på olika åtgärder har framkommit, något som kan utgöra en bra grund för NTF Stockholms län i det fortsatta arbetet med yrkestrafiken och hastighetsfrågan. 15

16 Referenser - Yrkestrafik och hastighet. Ett projekt om yrkesförarnas hastighet, ÅR 2001 Notat 7, Lasse Holm 16

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2005 Rapport 09 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2004 Rapport 0403 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2006 Rapport 07 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Skyddsutrustning i taxi

Skyddsutrustning i taxi Skyddsutrustning i taxi En undersökning om förekomsten av skyddsutrustning för barn i taxibilar Lasse Holm ÅR 2001 Notat 5 Förord Det bör vara en självklarhet att alla, även de allra minsta, ska kunna

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2007 Kjell Cronvall December 2007 2007 Rapport 09 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar hastighet 2007 2011 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2011 Skapat av: Liselott Söderström, Trivector Traffic Dokumentdatum:2011-11-30

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet 2007-2012 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2012 Skapat av: Robin Billsjö, Liselott Söderström och Annika

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Lasse Holm ÅR 2001 Notat 7 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet. Höga

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 Cecilia Mallard Augusti 2000 1. BAKGRUND Hösten 1999 genomförde NTF Skåne en undersökning i tio kommuner vad gäller säkerheten i samband med skolskjutsar.

Läs mer

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Resultat för NTF:s mätning av bilbältesanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering 3 5 Resultat 4 6 Diskussion

Läs mer

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Resultat från NTF:s mätning av cykel- och mopedhjälmsanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering

Läs mer

Väj 2000 2000 Notat 5

Väj 2000 2000 Notat 5 Väj 2000 Projektrapportering av dialog med yrkesförare Anna-Sofia Holmquist Per-Åke Tjärnberg September 2000 2000 Notat 5 Inledning Under vecka 16-17, 17-28 april, 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Lasse Holm ÅR 2002 Notat 0211 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Rapport: Bältesanvändning ombord på expressbussen. Februari 2017

Rapport: Bältesanvändning ombord på expressbussen. Februari 2017 Rapport: Bältesanvändning ombord på expressbussen Februari Allt fler använder bälte på expressbussen Bältesanvändningen på expressbussen ökar för andra året i rad. 83 procent använder alltid bältet på

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

De olika faserna förändringscykeln

De olika faserna förändringscykeln Utmaningarna! Utmaningen Drastiskt ändrade ekonomiska förutsättningar Beroende av få aktörer (regering och VV) Leveransbrister Kvalitetsbrister Potential för kompetensutveckling Förtroende och aktivitetsgap

Läs mer

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck ISA test på SL bussar Erik Stenbäck AB Storstockholms Lokaltrafik Vad är ISA (Intelligent speed adaptation) Intelligent stöd för anpassning av hastighet ISA är ett GPS-baserat system som i realtid visar

Läs mer

Bilisters beteende vid övergångsställe

Bilisters beteende vid övergångsställe Bilisters beteende vid övergångsställe Observationer av bilisters benägenhet att lämna gående företräde vid fem obevakade övergångsställen i Stockholm stad. Linda Hallenberg RAP. 1 mars 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck November 2011 1. Bakgrund 1.1. Syfte Vattenfall Vindkraft AB planerar att uppföra vindkraftsanläggningar i Grönhult. I arbetet med att skapa lokal acceptans ingår

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

NLL-2015-02. Medarbetarstöd vid vårdskada

NLL-2015-02. Medarbetarstöd vid vårdskada NLL-2015-02 Medarbetarstöd vid vårdskada Hälsosjukvård- och tandvårdspersonal som varit inblandad i en incident som lett till en vårdskada är särskilt sårbara när hälso- och sjukvårdens stödsystem uppvisar

Läs mer

Rutiner för synpunktshanteringen

Rutiner för synpunktshanteringen RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 1(7) Rutiner för synpunktshanteringen Ingen kan bättre än kommuninvånarna bedöma om kommunen gör en bra insats eller inte. Varje individ har rätt till ett bra bemötande, att

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Svenskt Hastighetsindex

Svenskt Hastighetsindex SÄKER TRAFIK SVERIGE AB Svenskt Hastighetsindex Resultatrapport september - oktober 2010 Exempel - Företag AB Tunga lastbilar (LB) Rapporten upprättad 2010-11-24 av Lars Nordquist, Säker Trafik Sverige

Läs mer

IQ:s alkolåskampanj 2006 Utvärdering av resultat och genomslag

IQ:s alkolåskampanj 2006 Utvärdering av resultat och genomslag IQ:s alkolåskampanj 2006 Utvärdering av resultat och genomslag Kortversion författare Anna Sundström datum 2007-06-15 tel 070 422 52 21 e-post anna@anagramkommunikation.se post Slottet - ingång H, 752

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:25 av Helena Ekekihl m fl (mp) om informationskampanjer om rökförbud på perronger och i väntkurer inom Storstockholms Lokaltrafik

Läs mer

VÅRD & OMSORG OCH MEDIA

VÅRD & OMSORG OCH MEDIA VÅRD & OMSORG OCH MEDIA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ca 2 500 medarbetare Omsätter 1 miljard Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård och biståndskontor Stab Kommunen har arbetat med mediarelationer,

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Svedala Kommun. Kapital- och likviditetsförvaltning. - Uppföljning av rapport från 2010-11-22. KPMG AB 8 juni 2012 Antal sidor: 12

Svedala Kommun. Kapital- och likviditetsförvaltning. - Uppföljning av rapport från 2010-11-22. KPMG AB 8 juni 2012 Antal sidor: 12 ABCD Svedala Kommun - Uppföljning av rapport från 2010-11-22 KPMG AB 8 juni 2012 Antal sidor: 12 ABCD Svedala Kommun Innehåll 1. Inledning 1 2. Utförd granskning 1 3. Gällande regelverk 1 4. Händelser

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148. Övertagen av socialnämnden 2012-09-01.

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1282 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-678 55 41 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

Välkommen till en presentation om. som stärker och utvecklar din organisations säkerhet och välbefinnande

Välkommen till en presentation om. som stärker och utvecklar din organisations säkerhet och välbefinnande Välkommen till en presentation om Beteende Baserad Säkerhet och Ledarskap som stärker och utvecklar din organisations säkerhet och välbefinnande Den mänskliga faktorn Den mänskliga faktorn är ett begrepp

Läs mer

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Minnesstolpar från konferens Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Bakgrund Vägverket Region Stockholm bjöd tillsammans med NTF Stockholms län, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

Utforskandeperspektivet

Utforskandeperspektivet fördjupning Utforskandeperspektivet 1. Vad kännetecknar perspektivet Utforskande? Utforskandeperspektivet handlar om att söka information, lyssna och ta till vara gruppens kunnande. Utforskandeperspektivet

Läs mer

Checklistor för krisstöd

Checklistor för krisstöd December 2015 Bilaga 1 till Skolchefens ansvar för krisstöd till anställda och studenter Checklistor för krisstöd Innehåll 1 Checklista omedelbart krisstöd, 0-24 timmar 2 1.1 Checklista för dig som är

Läs mer

Vem får gå, vem får vänta?

Vem får gå, vem får vänta? Vem får gå, vem får vänta? - En observation vid övergångsställen om bilisters benägenhet att lämna företräde påverkas av vem som ska gå över gatan. Linda Hallenberg RAP. 7 juni 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

Skolskjutsreglemente Laxå kommun

Skolskjutsreglemente Laxå kommun Skolskjutsreglemente Laxå kommun Ur Skollagen 4 kap 7 Hemkommunen är skyldig att sörja för att eleverna i grundskolan anordna kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,

Läs mer

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling Diskriminering trakasserier, kränkande särbehandling Information om hur du som medarbetare, chef, facklig representant eller skyddsombud bör agera i dessa situationer Nationell policy och riktlinjer Ansvarig

Läs mer

Rese- och Trafiksäkerhetspolicy. Västerås SOK

Rese- och Trafiksäkerhetspolicy. Västerås SOK Rese- och Trafiksäkerhetspolicy Västerås SOK Hemsida: www.vasterassok.se Sida: 1(5) Innehåll 1 Bakgrund och Syfte... 3 2 Resepolicy... 3 2.1 Val av trafikslag samt fordonstyp... 3 2.2 Anvisningar för användning

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Sjukhusundervisningen Östersund Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjukhusundervisningen Östersund Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjukhusundervisningen Östersund Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Särskild undervisning vid sjukhus Läsår: 2017/2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Hastigheten påverkar trafiksäkerheten Vi är många som rör oss i trafiken i Täby. Men oavsett om vi ska till jobbet, affären eller barnens fotbollsträning är det

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2016-10-03 Dnr 258-2551-2016 1(4) Britt Silfvergren Enheten för samordning och stöd 010-2239292 Jens Bäckström Barlingbo Prästgården 143 621 78 Visby Trafikverket Region Stockholm

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Plan mot Kränkande behandling Likabehandlingsplan för LENA fritidshem 2015-2016

Plan mot Kränkande behandling Likabehandlingsplan för LENA fritidshem 2015-2016 Plan mot Kränkande behandling Likabehandlingsplan för LENA fritidshem 2015-2016 Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra skolor ska alla barn och vuxna respektera

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 2011-03-24 MN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORGANISATION... 3 2. BASVERKSAMHET... 3 2.1 OPINION... 3 2.2 KUNSKAP... 3 2.3 INFORMATION... 3 3. NATIONELLA

Läs mer

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke.

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris och ett problem är inte samma sak. Denna plan är till för kriser. Problem bör självklart alltid hanteras,

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Jörgen Wiklund 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid. 4 Slutord sid. 11 Appendix 1: Frågor och grafer sid.

Läs mer

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige Trafikanternas respekt för -skylten vid skolor i Västsverige NTF Västs undersökning Väst inledning INNEHÅLL Alla 16 kommuner Inledning...........................................................................................

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Grästorps kommun Socialförvaltningen

Grästorps kommun Socialförvaltningen SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGEFORMULÄRET I PROJEKTET FALLFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 75-80 år MARS SEPTEMBER 2011 Marianne Henström Maria Toll Resursenheten. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning..4 Syfte.

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Trötthet i trafiken. Monika Martinson

Trötthet i trafiken. Monika Martinson Trötthet i trafiken Monika Martinson RAP. 5 oktober 2006 Innehållsförteckning BAKGRUND...5 ONYKTRA FÖRARE I TRAFIKEN ÄR FARLIGA. TRÖTTA FÖRARE ÄR LIKA FARLIGA....5 TRÖTTHET BAKOM RATTEN ÄR ETTLAGBROTT...5

Läs mer

KRIS- OCH KATASTROFPLAN

KRIS- OCH KATASTROFPLAN KRIS- OCH KATASTROFPLAN Upprättad 2009-11-26 Reviderad 2010-08-07 1. SYFTE OCH MÅL Syftet med kris- och katastrofplanering vid Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet är att skapa handlingsberedskap

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling 2014 Likabehandlingsplan Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling Alla som arbetar i skolan

Läs mer

Medlemsmöte 2012-10-28

Medlemsmöte 2012-10-28 Medlemsmöte 2012-10-28 Dagordning 1 Val av mötesordförande. 2 Val av sekreterare och justeringsmän. 3 Dagordningens godkännande. 4 Lägesrapport. 5 Presentation av kanalisationsförslag. 6 Övriga ärenden.

Läs mer

Anställningsintervju

Anställningsintervju Anställningsintervju När du kommit så långt som till anställningsintervjun så har du kommit långt i rekryteringsprocessen. Det är det första tillfället där du och arbetsgivaren, alternativt rekryteringsföretaget,

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Sjöfartsprogrammets Kvalitetshandbok Version: 1 Utgiven av: Kvalitetsansvarig

Sjöfartsprogrammets Kvalitetshandbok Version: 1 Utgiven av: Kvalitetsansvarig Sida 1/8 Handlingsplan för hantering av trakasserier och osakligt bemötande inom Ålands gymnasium Behandlad i allmänna förvaltningens samarbetskommitté den 17 juni 2010 Behandlad i allmänna förvaltningens

Läs mer

Fört vid sammanträde med NTFs centrala yrkesförarråd (CYFR) den 11 mars 2005 på NTF Jämtlands kansli

Fört vid sammanträde med NTFs centrala yrkesförarråd (CYFR) den 11 mars 2005 på NTF Jämtlands kansli PROTOKOLL nr 1/05 Fört vid sammanträde med NTFs centrala yrkesförarråd (CYFR) den 11 mars 2005 på NTF Jämtlands kansli Närvarande: Livs Livs SEKO SEKO NTF, sekreterare Meddelat förhinder: Kommunal Per-David

Läs mer

Resultat Allmänheten om ersättningar 2009-04-03

Resultat Allmänheten om ersättningar 2009-04-03 Resultat Allmänheten om ersättningar 0-0-0 Genomförande Undersökningens målgrupp var personer mellan 18-8 år. Undersökningen baserades på Demoskops beprövade metod för befolkningsurval. Totalt genomfördes

Läs mer

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/5 BESLUT 2012-06-21 Dnr: 12/00220 SAKEN Nordnytt, SVT1, 2012-01-12 och 01-13, kl. 19.15, inslag om Kiruna flygplats; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Konsten att bringa ner hastigheten förbi vägarbetsplatser

Konsten att bringa ner hastigheten förbi vägarbetsplatser Konsten att bringa ner hastigheten förbi vägarbetsplatser En rapport från SEKO med stöd från SBUF och Trafikverket maj 2012. Projektrapport Konsten att bringa ner hastigheten förbi vägarbetsplatser Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:16 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna Föredragande landstingsråd: Anna Kettner Ärendet Motionären föreslår att alla

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden

Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden MarkCheck Maj 2013 Detta är ett urval av bilder som gjorts av Vattenfall 2015 där bilder som inte har direkt koppling till Stor- Rotliden valts bort liksom bilder med

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer