UNDER FÅGEL FENIX VINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDER FÅGEL FENIX VINGAR"

Transkript

1 UNDER FÅGEL FENIX VINGAR

2 Brandkontoret firar i år att det är 260 år sedan ett antal kloka fastighetsägare i Stockholm gick samman för att solidariskt hjälpa varandra att ersätta skador vid brand. Brandkontoret grundades år 1746 och är därmed Skandinaviens äldsta försäkringsbolag. Idag är vi ett modernt försäkringsbolag specialiserade på försäkring av fastigheter mot alla slags skador.

3 1789 inköptes den här kassakistan av Brandkontoret. Den är tillverkad som mästarprov av klensmedsmästaren Johan Lind, och är ett precisionsarbete. Vikten på kistan är nära etthundra kilo. Med tanke på att valsad plåt inte fanns på den tiden, måste tillverkningen ha krävt stor kunskap och en god portion klurighet. Låset i det bastanta locket är ett under av ingenjörskonst, tillverkat av blankpolerat stål. Längs alla sidor liksom diagonalt i de fyra hörnen, svarar så många som 26 låskolvar för en säker och svårforcerad förregling. I en sinnrik konstruktion rör sig de 26 kolvarna så gott som friktionsfritt och manövreras med en enda nyckel. Texterna i denna bok är skrivna av Paul Blomgren, Lars Westberg, Brandkontoret, och Lasse Lagerholm, Forméra. Grafisk formgivning har utförts av Lisbeth Lundh, Forméra. Fotografering och bilder svarar Forméra och Brandkontorets arkiv för, där ej annat anges. Produktionen står Forméra AB för. AB Danagårds Grafiska har tryckt boken.

4 260 ÅR UNDER FÅGEL FENIX VINGAR EN HANDBOK I FÖREBYGGANDE FASTIGHETSVÅRD

5 VD HAR ORDET Grosshandlare Charles Tottie var en av initiativtagarna till Brandkontoret. Han tillhörde direktionen från starten 1746 till sin död trettio år senare. Porträttet är målat av Per Krafft strax före Charles Totties bortgång En av anledningarna till att Brandkontoret kunnat överleva och utvecklas under så lång tid är förmågan att se framåt och inse att skadeförebyggande är en lönsam investering. I år firar vi 260 år som försäkringsbolag och att det är 200 år sedan vi flyttade in på Mynttorget 4. Den här boken ser framåt genom att beskriva en rad risker som Ni fastighetsägare utsätts för. Vi visar också olika förebyggande insatser som kan minska riskerna för stora och små katastrofer. Att förebygga skador lönar sig på flera sätt. För det första betyder mindre skador lägre premier. För det andra har vi alla föremål som betyder så mycket för oss att de knappast kan ersättas med pengar. Och för det tredje innebär skador eller förluster nästan alltid ett stort mått av obehag och merarbete. Skadeförebyggande är alltså ett gemensamt intresse för såväl fastighetsägare som boende. En sån här bok kan naturligtvis inte vara heltäckande - men vi hoppas den ska väcka eftertanke och ge nya uppslag till flera skadeförebyggande insatser. Björn Kårfalk Verkställande direktör 2

6 ALLFRAMTIDSBRANDFÖRSÄKRING FÖRSÄKRAD FÖR ALL FRAMTID I 260 år har Brandkontoret sett till att olycksdrabbade fastigheter i Stockholm kunnat uppstå som Fågel Fenix. Allt sedan starten har fastighetsägare kunnat försäkra sina fastigheter För All Framtid. Också i dag finns denna möjlighet. Allframtidsförsäkringen gäller som namnet säger i all framtid och följer fastigheten vid ägarbyte. Premien, som vid starten betalas kontant eller genom en skuldförbindelse, utgörs av en procentsats av fastighetens försäkringsbelopp, som vid fullförsäkring är en procentsats av byggnadens beräknade återuppbyggnadsvärde. Premiens storlek beror på vilken byggnadsklass den försäkrade byggnaden har men rör sig om cirka 7 procent av försäkringsbeloppet. Gjutformen till Brandkontorets märke skänktes av styckgjutaren Gerard Meier år 1746 och beskrevs som: en fogel Phoenix, som utur sin aska upkommer samt en Crona deröfwer. Fågel Fenix är symbol för en brandförsäkring som syftade till att husen skulle återuppstå och den kungliga kronan är symbol för rikshuvudstaden. 3

7 ALLFRAMTIDSBRANDFÖRSÄKRING Det har genom åren funnits ett antal försäkringsbolag som tecknat allframtidsbrandförsäkringar och därför är det viktigt att ägare till fastigheter med allframtidsförsäkring är noggranna med de dokument som finns för att kunna åtnjuta tecknat försäkringsskydd. Brandkontorets första försäkring tecknades av rådman Johan Schening för fastigheten Jakob Mindre 7 (idag ingående i Jakob Mindre 4) den 7:e maj Det var en allframtidsförsäkring med försäkringsbeloppet riksdaler. Idag finns allframtidsförsäkringar om sammanlagt kronor fördelat på Serie I, kronor och Serie II på kr. Fastighetsägare är i dag den Kungliga Danska Ambassaden. Den som äger en fastighet försäkrad för all framtid i Stockholms Stads Brandförsäkringskontor är också delägare i kontoret. Allframtidsförsäkringar av serie I och III är berättigade till utdelning som fastställs av Brandkontorets överstyrelse. Utdelningen är skattefri för mottagaren. Brandkontorets allframtidsförsäkring har under de 260 år den funnits tecknats i olika serier. Fram till 1990 tecknades serie I och II. I dag går det att nyteckna allframtidsförsäkring i serie III. Från 1780 har Brandkontoret utan avbrott återbetalat överskottsmedel till försäkringstagarna. Under de senaste åren har utdelningen höjts kraftigt. Villkoren för nyteckning återfinns på Brandkontorets hemsida. 4

8 FASTIGHETENS FÖRSÄKRING FASTIGHETSFÖRSÄKRING Brandkontorets försäkring för fastighetsägare är baserad på ett grundpaket. Det innehåller en stomme av försäkringsskydd vid byggnadsskador som t ex bränder och vattenskador samt hyresförluster och merkostnader till följd av skada på byggnaden. Merkostnader kan till exempel vara kostnader för att minska hyresförluster eller för att upprätthålla förvaltningen av fastigheten. En ansvarsförsäkring utgör en del av grundpaketet. Den skyddar vid skadeståndskrav avseende sak- och personskador; den kan ersätta kostnader för utredning, förhandling och rättegång samt omfattar Byggherreansvar som gäller för skada till följd av entreprenadarbeten enligt Miljöbalken om kostnader för arbetet uppgår till högst 20 basbelopp. Merkostnad avseende myndighetskrav och kulturhistoriska värden Försäkringen gäller för den merkostnad som uppkommer p g a att skadad byggnad enligt myndighetsbeslut med stöd för, av för byggnad gällande normer i något hänseende måste ges annan konstruktion eller utförande efter en skada. Merkostnaden kan avse tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, brandskydd eller bullerskydd. Oförsäkrad hyresgäst En annan värdefull del av försäkringsskyddet är skadeståndsgarantiförsäkringen. Den skyddar fastighetsägaren när en boende som saknar hemförsäkring har vållat skada på fastigheten. Olycksfallsskydd Försäkringen ger också olycksfallsskydd vid personskador när boende eller besökare råkat ut för en olycka inom fastigheten. 5

9 FASTIGHETENS FÖRSÄKRING VIKTIGT Premien skall betalas i tid, förskottsbetalning. Försenad betalning försämrar försäkringsskyddet. Meddela försäkringsbolaget om ni gjort stambyten eller andra förbättringar. Dessa medför ofta en lägre premie. Brandkontoret - fastighetsägarnas försäkringsbolag Brandkontoret är specialiserat på att försäkra fastigheter och har valt en helt annan inriktning än kollegorna i branschen. Genom att koncentrera verksamheten till en klart avgränsad marknad uppnår Brandkontoret flera fördelar. Företaget kan bygga upp en hög försäkringskompetens, exempelvis när det gäller att bedöma och värdera risker. Man lär bättre känna sina kunder och deras specifika behov och kan därigenom utforma konkurrenskraftiga försäkringslösningar. Brandkontoret är ett mycket välkonsoliderat försäkringsbolag. Att arbeta förebyggande är en viktig del i Brandkontorets samarbete med befintliga kunder. Skadeförebyggande åtgärder leder till en långsiktigt bättre lönsamhet än exempelvis en kraftig ökning av försäkringsvolymen. I ett ömsesidigt bolag som Brandkontoret tjänar alla på att onödiga skaderisker elimineras. Allframtidsbrandförsäkring kan finnas för fastigheten. En sådan försäkring följer fastigheten vid ägarbyte. Försäkringsbeloppet anges på försäkringsbrevet och kan vara allt från en liten del till fastighetens fulla värde. De flesta allframtidsbrandförsäkringar i Brandkontoret ger utdelning varje år. Brandkontoret erbjuder den här försäkringsformen även idag. 6

10 FASTIGHETENS FÖRSÄKRING Grundpaketet kan enkelt kompletteras efter individuella behov Några exempel för fastighetsägaren liksom för bostadsrättsföreningen: Rättsskyddsförsäkring Styrelseansvar Förmögenhetsbrott Förvaltningsförsäkring ROT-försäkring i samband med ombyggnation Allriskförsäkring vid plötslig och oförutsedd skada på byggnaden Miljöansvarsförsäkring, som ersätter skadestånd som fastighetsägaren kan krävas på i egenskap av byggherre vid byggnadsarbeten VIKTIGT Informera försäkringsbolaget om investeringar i nya ytor för att rätt fullvärde ska gälla för fastigheten och för att undvika underförsäkring Kontrollera omfattningen på försäkringsbrevet En fullständig beskrivning av försäkringarna finns i våra försäkringsvillkor. 7

11 FASTIGHETENS FÖRSÄKRING SMIDIG SKADEREGLERING Ett försäkringsbolag är inte bättre än sitt sätt att reglera skador. Därför blir varje skadetillfälle en test på om försäkringsbolaget kan leva upp till sina löften och kundens förväntningar. Brandkontoret har egna skadereglerare och våra referenser från fastighetsägarna/förvaltarna är de bästa. Brandkontoret har egna skadereglerare som med hög kompetens och stor erfarenhet utför skadebesiktningar. Ditt försäkringsbolag Brandkontoret är det ledande försäkringsbolaget för fastigheter i Storstockholm med cirka fastigheter försäkrade. Allt sedan starten 1746 har vi varit fastighetsägarnas försäkringsbolag. Snabb och effektiv skadereglering skapar goda relationer med fastighetsägare och förvaltare. 8

12 FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR Fastighetsägaren har en rad olika roller. Flera av dem med ett långtgående ansvar. Förutom rollen att äga och förvalta en fastighet är man också hyresvärd och vid vissa tillfällen byggherre. En rad regelverk är kopplade till fastighetsägarens ansvar. Höga krav på fastighetsägaren Flera lagstadgade kontrollsystem ställer krav på särskild kompetens. Till exempel OVK ventilationsbesiktning, som ska utföras av en behörig fackman och enligt av Boverket fastlagda tidsintervaller. För att kunna möta dagens krav på fastighetsinnehav krävs att fastighetsägaren har rutiner för egenkontroll. Det finns olika hjälpmedel för att utveckla och upprätthålla en egenkontroll. En väl genomförd egenkontroll minimerar antalet anmärkningar. Brandskyddskontroll skall göras för att bedöma anläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Avlägsna snö och is som kan falla ner från tak och skada människor eller egendom. Fortlöpande tillsyn och skötsel. Se till att hissar och andra motordrivna anordningar utförs, installeras, sköts och underhålls så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa. Anordningar skall besiktigas och kontrolleras. Brandvarnare bör finnas i alla bostadslägenheter. För Storstockholm gäller särskilda regler. Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Ordningslagen 3 kap 3 (SFS 1993:1617) Plan- och bygglag, 3 kap 3 (SFS 1987:10, ändrad genom (SFS 2003:132) Förordningen om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar (SFS 1993:371 ändrad genom SFS 200:967) Allmänna råd från Räddningsverket (2001:1) 9

13 FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR Checklista - fastighetsägarens ansvar Säkerhetsanordningar på tak Avhjälpa brister på byggnad, ställning, skylt mm på offentlig plats I vissa fall avlägsna snö och is på offentlig plats Kontroll av hissar och lyftanordningar Kontroll av motordrivna portar, dörrar, grindar och galler samt soptransportörer Kontroll av pannanläggning Kontroll av brunnar och liknande anläggningar Gaturenhållning på kvartersmark för allmän trafik Hantering av kemiska produkter Hantering av brandfarliga varor Elsäkerhet Drift- och underhållsinstruktion för tekniska anläggningar Kontroll av lekplatser Hälsa och säkerhet Brandskyddskontroll Brandsyn Framkomlig väg för utryckningsfordon Underhåll med avsikt på brandskydd och tekniska egenskaper Förebygga ohälsosamma förhållanden Tillfredsställande klimat, bullerskydd, ventilation, värme, vatten samt utrustning för personlig hygien Funktionskontroll av ventilation Hålla byggnad fri från ohyra och skadedjur Förhindra spridning av bekämpningsmedel Hantera avfall korrekt Anmäla asbest 10

14 FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR EGENKONTROLL I FASTIG- HETEN ENLIGT MILJÖBALKEN Ett stort antal lagar och regler ställer krav på fastighetsförvaltningens verksamhet. Sedan några år tillbaka har en stor del av dessa samlats i ett nytt lagkomplex: Miljöbalken. Egenkontroll Egenkontroll är ett verktyg som verksamhetsutövare kan använda för att få kunskap om verksamhetens påverkan på miljö och hälsa. Avsikten är att förebygga att miljö och hälsa påverkas negativt av den verksamhet som bedrivs. Kort beskrivet innebär egenkontroll att verksamhetsutövaren ska: 1. Ta reda på vilka LAGKRAV lagkrav som gäller för verksamheten. 2. Skaffa kunskap om KUNSKAP hur verksamheten påverkar miljön. 3. Genomföra de ÅTGÄRDER skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som är rimliga. 4. Dokumentera och DOKUMENfölja upp det som TATION behövs. 11

15 FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR Viktiga miljöaspekter för fastighetsföretag Miljöbalken innehåller inga regler som är direkt skrivna för offentliga eller andra fastighetsföretag. Miljöbalken är mer allmänt hållen och gäller för all verksamhet som kan medföra mer än en obetydlig påverkan på miljön. För att kunna bedöma vilka regler i miljöbalken, eller annan miljölagstiftning, som är tillämpliga för olika verksamheter inom fastighetsföretag, måste man därför utgå från vilka åtgärder man avser att vidta och vilka intressen som kan påverkas av åtgärderna. Enligt Byggsektorns Kretsloppsråd och Byggsektorns miljöprogram 2003 (se är de viktigast miljöaspekterna för byggsektorn som helhet följande fyra: Energihushållning Materialhushållning Utfasning av farliga ämnen Säkerställande av en god innemiljö Inom fastighetsförvaltningen är miljöaspekterna något annorlunda än inom byggsektorn som helhet. Den som vill veta mera om de olika miljöaspekterna hänvisas till UFOS (Utveckling av Fastighetsförvaltning i Offentlig Sektor) skrift Kretsloppsanpassad fastighetsförvaltning. För bostäder och lokaler gäller särskilt att de skall kunna brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Här avses olägenheter orsakade av värme, kyla, drag, fukt, buller, luftföroreningar, radon, mögel och andra liknande störningar. 12

16 FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR I förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ställs vidare krav på att en bostad skall ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, luftföroreningar, radon, mögel och andra liknande störningar ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt hållas tillfredsställande uppvärmd ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål hållas fri från ohyra. Det är ägaren till berörd egendom som är skyldig att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Observera att det också är ägaren som har bevisbördan för att miljöbalkens krav är uppfyllda. Föreskriver annan lagstiftning hårdare krav gäller den, finns inte lagstiftning eller om annan lagstiftning inte når upp till miljöbalkens mål så gäller miljöbalken. Hänvisningar Lagar, förordningar och föreskrifter kan läsas på och skrivas ut från olika hemsidor på internet. Se vidstående tabell. Boverkets byggregler Boverkets författningssamling www. boverket.se Elsäkerhetsverkets författningssamling www. elsakerhetsverket.se Naturvårdsverkets författningssamling Svensk Författningssamling Räddningsverkets författningssamling Sprängämnesinspektionens författningssamling Renhållningsverksföreningen m fl om källsortering SABO 13

17 BYGGFELSFÖRSÄKRING Tillsyn av äldre balkonger bör ske varje år. Vart femte år rekommenderas att en sakkunnig person kontrollerar infästningar, betongplattor och räcken. Likaså bör man undersöka om det förekommer sprickor, bubblor eller tecken på rost i ytskikt och balkongräckenas kondition, fuktskador och frostsprängning, eventuella kantoch bottenskador i balkongplattan. Högre belägna balkonger brukar uppvisa flest skador. 10-ÅRIG BYGGFELSFÖRSÄKRING Lagen om byggfelsförsäkring Regering och riksdag har genom lagen om Byggfelsförsäkring ställt krav på en 10-årig försäkring för fel och skador i byggnader. Detta betyder att den som låter uppföra en byggnad som skall användas som bostad för permanent bruk är skyldig att teckna en 10-årig byggfelsförsäkring. Detta krav gäller också vid om- eller tillbyggnad. Försäkringen tecknas som regel av beställaren/byggherren. Byggfelsförsäkringen kan också tecknas på objekt som inte omfattas av lagen om byggfelsförsäkring eller regler för statlig bostadssubvention, till exempel affärshus, kontor och skolor. Innan byggnadsarbetet påbörjas skall bevis om Byggfelsförsäkring lämnas in till Byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd i kommunen. Som regel behandlas frågan om Byggfelsförsäkringen i byggsamrådet som föregår byggnadsarbetets början. Försäkringen börjar gälla efter det att entreprenaden godkänts. 14

18 SAMARBETE MED STADSMISSIONEN OCH FASTIGHETSÄGARNA TILLSAMMANS STÖDER VI STADSMISSIONENS NATTJOUR Ett samarbete har startat mellan Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Stadsmission för att stödja Stadsmissionens Nattjour. Nattjouren hjälper de mest utsatta i samhället med fokus på uteliggare som inte klarar att ta hand om sig själva. Målet för Nattjouren är att ingen ska behöva ligga ute eller nekas den medicinska eller sociala hjälp de har rätt till. Brandkontoret stöder samarbetet Fastighetsägarna i Stockholm kan teckna stödabonnemang som kostar 1200 kr per fastighet och år. Stödet betalas in via Brandkontoret som vidarebefordrar pengarna till Stadsmissionen och bidrar med ett tilllägg om 600 kr per ansluten fastighet. En dekal, som visar att man stöder Nattjouren, finns att sätta upp i anslutna fastigheters trapphus. 15

19 BRAND Stockholms stads brandchef Hans Lagerhorn är ledamot av Brandkontorets överstyrelse De etthundrade. BRANDKONTORET HADE STOCKHOLMS FÖRSTA BRANDKÅR Allt sedan år 1746 har Brandkontoret tjänat som ett brandförsäkringsbolag. Och fram till 1875, då en brandkår inrättades, svarade man också för brandsläckningen i Stockholm. Ända in på 1900-talet har Brandkontoret ställt upp för staden, till exempel genom att låta bygga Kungsholmens brandstation. Stockholms Stads brandchef Hans Lagerhorn, som också är en av De etthundrade, det vill säga att han är ledamot i Brandkontorets överstyrelse, tar emot på sitt kontor på Johannes brandstation. Vi ber honom berätta om dagens brandkår. -Vi har gått från ett brandförsvar som reagerade när olyckan hade inträffat, till ett brandförsvar som arbetar för att den aldrig ska inträffa, förklarar Hans Lagerhorn. Det betyder att tyngdpunkten allt mer ligger på förebyggande insatser. Vårt förebyggande arbete består i att vi är med redan när man gör upp planerna. Allt ifrån övergripande planer till detaljplaner och bygglovsärenden, till att vi sedan har det som ett tillsynsobjekt. Varför började det brinna? -En viktig del i vårt förebyggande arbete är att ta reda på vad som händer genom att göra en brandorsaksutredning. Vi sänder ofta ut jourhavande brandinspektör till bränder för att han tillsammans med polisen ska samla in fakta om brandorsaken. 16

20 BRAND Utbildning av brandmän -Förr fick våra anställda all utbildning hos oss. I dag finns en tvåårig eftergymnasial utbildning till brandman på räddningsverkets skolor. De första eleverna kom ut i våras. Ett litet problem är att vi får brandmän som inte är vana att arbeta med sina händer. Tidigare rekryterade vi hantverkare. Vårt arbete är i många stycken ett hantverk och den kunskapen saknar eleverna ofta efter sin utbildning. Nu får vi öva upp dem i det som saknas. Vi håller oss i trim Daglig fysisk träning ingår i brandmännens arbetsuppgifter och förmågan testas varje år. -Till och med jag tar den årliga testen, säger Hans Lagerhorn. Frivilligt för min del men det känns bra varje gång man klarat proven. Jag bokar in en tid med en av våra testledare och säger att det här sker i största hemlighet. Om jag klarar provet vet hela kåren det inom en vecka, men skulle det gå dåligt kommer hela kåren att veta det inom fem minuter. -Jag började som brandman 1966 så jag har varit inom det här området i 40 år. I dag är det ovanligt att ha gått hela vägen inom samma gebit. Dagens brandingenjörer utbildas i Lund till motsvarande en civilingenjörsutbildning. Samhällets räddningstjänst Under Brandkontorets tidiga dagar var brandkårens huvuduppgift att släcka bränder. I dag är vi samhällets räddningstjänst. Vi rycker ut i alla sammanhang där folk behöver hjälp i År 1810 fick Brandkontoret detta förslag till brandstege. 17

21 BRAND Östermalms brandstation har brandstegar som ryms i Gamla stans smala gränder. ett akut skede. Det kan gälla att det brinner, olyckor med T-banan eller i trafiken, kemikalieutsläpp, översvämning och folk som fastnar i hissar eller maskiner osv. Vi är den enda organisationen som är igång dygnet runt året om. När hissar och trappor inte fungerar tar vi ner folk med stege. I Gamla stan har vi en specialbyggd stege för att klara de smala gränderna. Ungefär 9000 larm om året kommer in till oss. En tredjedel gäller bränder, en tredjedel trafiken och en tredjedel övrig räddningstjänst. Avancerade tekniska resurser -Förr byggde man brandstationerna på kullar för att hästarna skulle få upp farten när man ryckte ut. I dag har vi brandbilar som väger 17 ton och som i hög grad är datoriserade. Det enda andningsskydd man då hade var att stoppa skägget i munnen. I dag har vi ett mycket sofistikerat andningsskydd som ger stor säkerhet för brandmannen. Pumpar, vattentransport och släckmedel har utvecklats enormt. Och vi har specialverktyg för trafikolyckor, domkrafter och verktyg så att vi kan klippa upp och öppna en bil på några minuter för att få ut människor ur vraken. Räddningscentralen i underjorden Drygt 30 meter under Johannes brandstation ligger Räddningscentralen som är högsäkerhetsklassad och utrustad med reservkraft och överfallslarm. -Man sprängde ut ett jättehålrum i berget och sen byggde man en fristående fastighet med kvadratme- 18

22 BRAND ter kontorsyta, berättar Hans Lagerhorn när han visar runt i underjorden. Ett av våningsplanen upptas av SOS Alarm i Stockholm. Det är hit vi kommer när vi ringer 112. Den som tar emot samtalet om exempelvis en brand skriver in alla fakta på sin bildskärm och kopplar samtidigt in den person som ska sända i väg brandbilarna så att han kan följa samtalet direkt i sin telefon och på sin bildskärm. Den som ringer in behöver därför inte kopplas vidare och upprepa sin anmälan. Detta sparar tid och ofta hinner man sända iväg utryckningsfordonen innan samtalet är slut. Stationer med olika uppdrag -Tillsammans med Solna, Sundbyberg och Lidingö har vi nio stationer i Stockholm, alla med sin specialkompetens. Kungsholmen har vattendykare för hela Stockholms län. De har på senare tid bland annat plockat upp en besättningsman från en sjunken bogserbåt på 20 meters djup vid Stadsgården. Mannen levde när han togs upp och placerades i tryckkammaren, men dog av sviterna. Och de har varit med om att rädda skridskoåkare som gett sig ut på tunn is. Farsta har ansvaret för kemikalieberedskap med Sveriges högsta kompetens. De har också avtal med att hjälpa till i de Baltiska staterna. Katarina har avtal med Sjöfartsverket om släckning till sjöss. Östermalm är specialister på stegar för Gamla stan. De har också ansvar för den storskaliga släckutrustning som behövs för att släcka bränder i oljecisterner och depåer, från Sundsvall till Västervik. 19

23 BRAND Värmekamera, eller IR-kamera, kan användas för att finna brandhärdar, vattenläckage, värmeförluster i hus m m. Värmekamera spårar brandhärd IR-kameror används i dag för att bland annat leta efter brandhärden när rök sipprar ut från flera platser. På så sätt behöver man inte bryta upp på så många ställen för att hitta var det brinner. Defibrillator i alla bilar räddar liv En effektiv och livräddande metod är att kunna ge människor, som råkat ut för hjärtproblem, en snabb behandling. Därför utrustar man nu alla bilar med en defibrillator som kan få igång ett hjärta som stannat. Apparaten är enkel att använda då den med tal instruerar steg för steg och inte kan utlösas förrän alla åtgärder är rätt utförda. Sniffande hund Carnegiestiftelsen har ställt en specialtränad hund till vårt förfogande. Hunden kan söka på brandrök, stadsgas och drunknade personer. När vi får ett larm om att det luktar rök i en fastighet kan hunden söka vid brevinkasten och markera även om ingen är hemma i lägenheten. Det är ett intressant men dyrbart hjälpmedel. En brandman sköter och tränar hunden. Genom olika sponsorer har den exempelvis fått en egen bil så elegant att brandmännen avundas hundens lyx. Projektet har pågått under tre år. Snabba ryck -Inom 90 sekunder efter ett larm ska bilarna vara på väg för att nå en adress inom tullarna inom 7,5 minuter och utanför tullarna på 9 minuter, förklarar Hans Lagerhorn. I 92 procent av fallen klarar vi dessa tider. När det tagit längre tid beror det 20

24 BRAND oftast på att närmaste station redan är ute på ett uppdrag och då måste en annan station som kanske har längre väg att åka ta över. Barnen är våra ambassadörer -En av våra viktigaste målgrupper är barn. Varje år ska vi träffa alla sexåringar i Stockholms stad, Solna, Sundbyberg och Lidingö. Under 2005 fick drygt 7000 barn lära sig hur man handskas med eld, vad man gör om det börjar brinna, att man ska ta sig ut och hur man larmar räddningstjänsten. -Vi ser barnen som våra ambassadörer. När de träffat oss går de hem till sina föräldrar och frågar: -Var är brandvarnaren? Barnen blir lätt entusiastiska och på sikt hoppas vi att de ska söka jobb hos oss. -På sportloven har vi öppet hus på brandstationerna för ungdomar som är kvar i stan. Det är alltid fullt hus och många äldre ringer och frågar om de också får komma. Jag brukar svara att då får de låna ett barn och komma hit med det. Det är en spännande värld som Stockholms brandchef Hans Lagerhorn basar över. Och det är inte bara barnen som gärna vill veta mer om räddningstjänstens ofta dramatiska arbete. Vi vanliga medborgare uppskattar verkligen att resurserna finns för att rädda oss och vår egendom när olyckan är framme. Alla 6-åringar får grundläggande information från Stockholms Brandförsvar om vad man ska göra om det börjar brinna. Foto: Stockholms Brandförsvar 21

25 BRAND Bilder från polisens arkiv BRANDVARNARE ÄR FASTIG- HETSÄGARENS ANSVAR Myndighetskrav anger att bostäder ska vara försedda med utrustning som hindrar eller begränsar skador till följd av brand. Det åligger alltså fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna att ordna sådan utrustning och då bedöms brandvarnare vara den billigaste lösningen. Nya krav på brandvarnare SIS, Swedish Standards Institut har tagit fram en standard som ansluter sig till den standard som kommer att gälla för alla brandvarnare som används i Europa. Den kommer att införas successivt allt eftersom tillverkarna tar fram nya produkter som är godkända enligt standarden. Den nuvarande ISO-standarden kommer att löpa parallellt till den 31 januari Brandvarnare räddar liv Troligen kommer marknaden att kunna erbjuda den nya standarden inom ett till två år. De nya brandvarnarna kommer att vara märkta med EN Det räcker inte med bara en CE-märkning. Starkare signal Den nya standarden kräver bland annat att brandvarnaren ska avge minst 85 decibel inom tre meter, som det behövs för att väcka en sovande människa. Nuvarande standard uppger 75 decibel. I Stockholm har de flesta fastighetsägarna använt en brandvarnare med fast batteri med cirka 10 års hållbarhet. Brandvarnaren ger en varningssignal minst 7 dagar innan batteriet är slut. Och då ska hela brandvarnaren bytas mot en ny. 22

26 BRAND Det behövs minst en brandvarnare per lägenhet. Övervakningsområdet är cirka 60 kvadratmeter och avståndet mellan två brandvarnare bör inte vara mer än tolv meter. Kontrollera brandvarnaren Brandvarnare med 10-årsbatteri De brandvarnare, som har batteri för 10 års drift, ska kontrolleras minst en gång i kvartalet genom att man håller in testknappen tills larmet ljuder. Fungerar inte brandvarnaren ska felanmälan göras till fastighetsägaren/ bostadsrättföreningen. Brandvarnare med vanligt batteri Testa brandvarnarna minst en gång i kvartalet. Eftersom batteriets livslängd är begränsad måste den boende byta batteri varje år. Fungerar inte brandvarnaren av andra skäl ska felanmälan göras till fastighetsägaren. Den här branden startade nere i en lägenhet med vindsvåning. Trappöppningen fungerade som en blåslampa och temperaturen blev så hög att yttergaveln förstördes och måste ersättas med en ny. 23

27 BRAND HANDBRANDSLÄCKARE Sveriges provnings- och Forskningsinstitut rekommenderar efter omfattande släckförsök att handbrandsläckare med minst sex kilo pulver används i hemmiljö. På lång sikt tjänar alla parter på att privatpersoner har utrustning för att släcka en brand i ett tidigt skede. En nackdel med pulversläckare är att pulvret kan vara svårt att sanera vid en misslyckad hantering av brandsläckaren. Men ser man till försäkringsbolagens totala skademassa är de här saneringskostnaderna marginella. Fördelarna med pulversläckarna är att de släcker alla typer av bränder, de är billiga att köpa, lätta att bära, frysokänsliga och i stort sett underhållsfria. 24

28 BRAND HETA ARBETEN EN LÖMSK FARA! Heta Arbeten orsakar många bränder ofta med mycket höga skadebelopp. Dock har en drastisk minskning av skador orsakade av Heta Arbeten skett sedan nya föreskrifter med skärpta krav införts i försäkringsvillkoren. Säkerhetsföreskrifterna för Heta Arbeten lägger ett stort ansvar på både fastighetsägaren och entreprenören, så att arbetena organiseras och utförs med största möjliga uppmärksamhet på brandskyddet. Alla arbeten som utförs med verktyg som ger gnistor eller värme kallas Heta Arbeten. Det gäller svetsning, skärning, lödning, färgborttagning med så kallad speedheater eller varmluftspistol vid mattläggning då det kan det bli så varmt att olika material kan antändas. När man arbetar med öppen låga kan oförbrända gaser spridas utan att man märker det och flamma upp flera meter ifrån den plats man arbetar på. I dag krävs det att en brandvakt finns med under arbetet och minst en timma efter avslutat arbete. Heta Arbeten ska utföras av utbildad personal med giltigt certifikat för Heta Arbeten och som ska följa regler och rutiner för att entreprenörens och fastighetsägarens försäkringar ska gälla. Den som inte följer föreskrifterna kan drabbas av reducering av skadeersättningsbeloppet från försäkringsbolaget med 30 %. Maximalt 10 basbelopp. Entreprenadavtalet Ska ange vilka begränsningar som gäller på de brandfarliga platserna. Kontrollera att den som utför Heta Arbeten är certifierad och kan visa upp något av ovanstående certifikat. Svenska Brandskyddsföreningen (www.svbf.se) ger ut läroböcker och ordnar utbildning i brandkunskap och säkerhetsregler för dem som arbetar med Heta Arbeten. 25

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Lite om regler Vid ny- och ombyggnation är det plan och bygglagen och lagen om tekniska egenskaper som reglerar hur brandskyddet skall vara utformat. När byggnaden tas i

Läs mer

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning i ett våtutrymme som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv och väggar. I

Läs mer

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen BRANDSKYDDSPOLICY Bakgrund Ansvaret för att upprätta och arbeta efter en brandskyddsplan åligger sedan 2004 fastighetsägaren enligt Lag (2003:778). Syfte Denna brandskyddsplan

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Checklista Gör ditt hem brandsäkert

Checklista Gör ditt hem brandsäkert Checklista Gör ditt hem brandsäkert Minska risken för köksbränder Många bränder börjar på spisen. Att något står och kokar torrt är en vanlig brandorsak. Fett och oljor kan börja brinna när temperaturen

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Schema Teori Teori Teori Paus Paus Regelverk/Författningar FÖRFATTNINGAR Författning är ett samlingsbegrepp för: Kraven måste uppfyllas Preciserar lagens

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder Räddningstjänst och

Läs mer

EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS

EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS 2013-02-12 FASTIGHETSÄGARNA GFR BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING Fastighetsägare hörde av sig med frågor om kommunens tillsyn Fastighetsägare har uttryckt

Läs mer

Gör ditt hem riskfritt.

Gör ditt hem riskfritt. Gör ditt hem riskfritt. Tips och råd om hur du förebygger vattenskador, inbrott och bränder hemma. Färre skador ger dig lägre premier. SBC arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Inledning!... 1 1) Brandskyddspolicy!... 1 2) Ansvar och organisation!... 1 3) Instruktioner vid brand!... 2 4) Byggnads- samt verksamhetsbeskrivning!... 3 5) Risker!...

Läs mer

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod:

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: Telefonnummer: NÖDNUMMER 112 Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. 1 Brandvarnare Montera en brandvarnare

Läs mer

E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren.

E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren. Viktig information om brandskyddet och säkerheten i din bostad E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren. E bra skydd

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

SKYDDA DIG MOT BRAND. Information och tips f ör dig som bor i hyresrätt

SKYDDA DIG MOT BRAND. Information och tips f ör dig som bor i hyresrätt SKYDDA DIG MOT BRAND Information och tips f ör dig som bor i hyresrätt Rädda! Rädda dig själv och andra som är i livsfara. Varna! Varna alla som är i närheten som kan hotas av branden. Larma! Ring 112.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring.

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring. Information om försäkring och skadereglering i samband med skada i bostadsrättsförening Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor

Läs mer

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Mälardalens Brand-och Räddningsförbund informerar om brandskydd i radhus. Du får denna broschyr eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Västerås, Hallstahammar och

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder Räddningstjänst och

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Samhällsbyggnadskontoret Brandförsvar och säkerhet Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Ansvar för brandskydd Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden

Läs mer

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Inledning Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Sommaren 2014 började Räddningstjänsten Syd att undersöka brandskyddet i radhus. Du får denna information eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Malmö, Burlöv, Lund,

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

hur kan du förhindra en brand? vad gör du om det börjar brinna?

hur kan du förhindra en brand? vad gör du om det börjar brinna? hur kan du förhindra en brand? vad gör du om det börjar brinna? var förberedd om olyckan skulle vara framme med bättre kunskap Med bättre kunskap om riskerna kan vi minska antalet bränder. Det är också

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Grannsamverkan. Publik. 2015 Grannsamverkan Motala

Grannsamverkan. Publik. 2015 Grannsamverkan Motala Grannsamverkan 1 Historik Samverkan: Polisen, Räddningstjänsten, Länsförsäkringar Östgöta Start: 1985 Målgrupp: Syfte: Villaägare, bostadsrätter, fritidshus och hyresrätter Minska antalet inbrott-, vatten-

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 5 Utrymmen där skadorna inträffat 6 Skadeorsaker i olika utrymmen 28-214 7

Läs mer

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande väggar och golv. I denna undersökning

Läs mer

Utrymningsregler. Utförare: Gäller alla anställda samt besökare, entreprenörer och konsulter. Ansvarig: Brandskyddsansvarig. 2004-10-19 Utgåva Nr 1

Utrymningsregler. Utförare: Gäller alla anställda samt besökare, entreprenörer och konsulter. Ansvarig: Brandskyddsansvarig. 2004-10-19 Utgåva Nr 1 1(7) Utrymningsregler Att möjliggöra och underlätta en snabb och säker utrymning. Tillse att utrymningsvägarna är fri från hinder och övrigt fungerar väl, så att alla kan ta sig ut innan kritiska förhållande

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

Introduktion till professionell fastighetsförvaltning i Landskrona

Introduktion till professionell fastighetsförvaltning i Landskrona Introduktion till professionell fastighetsförvaltning i Landskrona 1 Innehåll Tillsammans utvecklar vi staden! Byggnation och underhåll 4 Boendemiljö och hälsa 8 Brandskydd och säkerhet 12 Landskrona är

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN. Systematiskt brandskyddsarbete inom Brf Flädern i Tullinge

BRANDSKYDDSPLAN. Systematiskt brandskyddsarbete inom Brf Flädern i Tullinge BRANDSKYDDSPLAN Systematiskt brandskyddsarbete inom Brf Flädern i Tullinge 2013-01-14 Sid 1 (5) Systematiskt brandskyddsarbete inom Brf Flädern i Tullinge Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor har

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Brandskyddsplan för bostadsrättsföreningen Parkdammen org nr

Brandskyddsplan för bostadsrättsföreningen Parkdammen org nr Brandskyddsplan för bostadsrättsföreningen Parkdammen org nr 769618-6316 Beskrivning av Brf Parkdammens verksamhet och dess risker Föreningen har till ändamål att främja medlemmarna ekonomiska intressen

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser bort betyder mycket för de flesta. Foto:

Läs mer

1 av 5 BRF Klockarbacken 8. Skapat

1 av 5 BRF Klockarbacken 8. Skapat 1 av 5 015-01-01 14-1-31 5. BRANDSKYDDSREGLER 5.1. Generella brandskyddsregler Regler för att förebygga brands uppkomst Intyg för "heta arbeten" avkrävs alla hantverkare som använder svets, värmepistoler

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18 Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Inledning I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att ägare eller nyttjanderättshavare

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR Varje år inträffar tusentals bränder i bostäder som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas. Småbränder och tillbud är säkerligen lika många. Vanliga

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Bränder och brandskydd i flerfamiljsbostäder

Bränder och brandskydd i flerfamiljsbostäder Varje dag brinner tre bostäder i Stockholms län. Det kostar mycket pengar och skapar onödigt lidande. Vad kan vi tillsammans göra åt det? Bränder och brandskydd i flerfamiljsbostäder Stefan Wittberg 2

Läs mer

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1 BRF Lampan Systematiskt brandskyddsarbete Beskrivning / Brandskyddspolicy SBA-pärm, flik () Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddet hos BRF Lampan och omfattar fastigheterna på Åsögatan 98 och

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete SBA Systematiskt BrandskyddsArbete Anders Lundberg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för brandskydd och brandfarlig vara Mars/April 2015 Var kommer SBA ifrån? Ett brandskydd i skälig

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Hur du förebygger skador i din fastighet

Hur du förebygger skador i din fastighet Hur du förebygger skador i din fastighet Det är ett stort ansvar att vara fastighetsägare och äger du en bostadsrättslägenhet har du också ett större ansvar än om du är hyresgäst. Du måste på egen bekostnad

Läs mer

Reviderad: 2012-04-05 /AP

Reviderad: 2012-04-05 /AP Internt nr: 04 Upprättad: 2011-05-18 / AR, EN Antagen: 2012-02-01 Reviderad: 2012-04-05 /AP Version 1.0 Externt PM Skäligt brandskydd vid tillfällig övernattning Dokument giltigt t.o.m. 2013-12-31 Detta

Läs mer

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig emotive När du fått headline en skada på Brochure din descriptor bostadsrätt 2 Skada bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

Utredning brandsäkerhet

Utredning brandsäkerhet Uppdragsgivare: Mathias Lund, Brandsäkra Objekt: Brf Sobeln 1, Källängsvägen 7,9 & 11 Uppdrag: Brandskyddsrådgivning Datum: 2016-01-08 Upprättad av: Joakim Ohldén, Presto brandsäkerhet Funktion: Brandskyddskonsult

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd Österåkers Kommun 2016-05-25 Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN

Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN Marbella 4 juni 2014 Pia Engman Besiktningsman godkänd av SBR Energiexpert certifierad av Sitac Uppdragsgivare: NN Objekt: Lägenhet x.x.x, Adress, Elviria, Spanien

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2012-10-15 Remisslämnare Svenska Försäkring genom Karl-Eric Larsson Organisation Kontaktperson

Läs mer

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar Försäkring Tillfälligt boende för flyktingar Enorma mängder människor är på flykt i världen och många söker sig till Sverige i hopp om att finna en tryggare tillvaro. Detta skapar ett akut behov av boende

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Brandskyddsinformation för enskild nyttjare

Brandskyddsinformation för enskild nyttjare Brandskyddsinformation för enskild nyttjare Brandskyddsutrustning i fastighetens gemensamma utrymmen Fastigheten är utrustad med två stycken pulversläckare, en kolsyresläckare samt sju stycken brandvarnare.

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar Räddningstjänst och

Läs mer

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem Fall och brand Minska riskerna i ditt hem Fall i hemmet Varje år ramlar en tredjedel av Sveriges äldre befolkning omkull, ofta i hemmet. Det kan bero på att man får sämre balans, syn och hörsel när man

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Information om brandskyddet till dig som hyresgäst

Information om brandskyddet till dig som hyresgäst Information om brandskyddet till dig som hyresgäst Tänk efter före Det är ofta flera olyckliga omständigheter som tillsammans bidrar till att en brand uppstår och att egendom förstörs eller att människor

Läs mer

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04 Information angående regler för tillfällig övernattning Räddningstjänsten får ofta frågor om det finns möjlighet att övernatta (tillfällig förläggning) i kommunens lokaler, skolor, idrottshallar, samlingslokaler,

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet Brandvarnare EL Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel EL & VVS - för din säkerhet Jonisk eller optisk brandvarnare? En jonisk brandvarnare reagerar på den osynliga rök som framkallas av öppna lågor.

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog Utbildningskatalog Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grundläggande brandskydd... 3 Hem och Fritid... 4 Praktisk övning... 5 Utrymningsteori... 6 Utrymningsövning... 7 SBA Systematiskt brandskyddsarbete...

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Tel 0381-368 81 Fax 0381-132 95 www.eksjo.se Skriftlig redogörelse Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer