UNDER FÅGEL FENIX VINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDER FÅGEL FENIX VINGAR"

Transkript

1 UNDER FÅGEL FENIX VINGAR

2 Brandkontoret firar i år att det är 260 år sedan ett antal kloka fastighetsägare i Stockholm gick samman för att solidariskt hjälpa varandra att ersätta skador vid brand. Brandkontoret grundades år 1746 och är därmed Skandinaviens äldsta försäkringsbolag. Idag är vi ett modernt försäkringsbolag specialiserade på försäkring av fastigheter mot alla slags skador.

3 1789 inköptes den här kassakistan av Brandkontoret. Den är tillverkad som mästarprov av klensmedsmästaren Johan Lind, och är ett precisionsarbete. Vikten på kistan är nära etthundra kilo. Med tanke på att valsad plåt inte fanns på den tiden, måste tillverkningen ha krävt stor kunskap och en god portion klurighet. Låset i det bastanta locket är ett under av ingenjörskonst, tillverkat av blankpolerat stål. Längs alla sidor liksom diagonalt i de fyra hörnen, svarar så många som 26 låskolvar för en säker och svårforcerad förregling. I en sinnrik konstruktion rör sig de 26 kolvarna så gott som friktionsfritt och manövreras med en enda nyckel. Texterna i denna bok är skrivna av Paul Blomgren, Lars Westberg, Brandkontoret, och Lasse Lagerholm, Forméra. Grafisk formgivning har utförts av Lisbeth Lundh, Forméra. Fotografering och bilder svarar Forméra och Brandkontorets arkiv för, där ej annat anges. Produktionen står Forméra AB för. AB Danagårds Grafiska har tryckt boken.

4 260 ÅR UNDER FÅGEL FENIX VINGAR EN HANDBOK I FÖREBYGGANDE FASTIGHETSVÅRD

5 VD HAR ORDET Grosshandlare Charles Tottie var en av initiativtagarna till Brandkontoret. Han tillhörde direktionen från starten 1746 till sin död trettio år senare. Porträttet är målat av Per Krafft strax före Charles Totties bortgång En av anledningarna till att Brandkontoret kunnat överleva och utvecklas under så lång tid är förmågan att se framåt och inse att skadeförebyggande är en lönsam investering. I år firar vi 260 år som försäkringsbolag och att det är 200 år sedan vi flyttade in på Mynttorget 4. Den här boken ser framåt genom att beskriva en rad risker som Ni fastighetsägare utsätts för. Vi visar också olika förebyggande insatser som kan minska riskerna för stora och små katastrofer. Att förebygga skador lönar sig på flera sätt. För det första betyder mindre skador lägre premier. För det andra har vi alla föremål som betyder så mycket för oss att de knappast kan ersättas med pengar. Och för det tredje innebär skador eller förluster nästan alltid ett stort mått av obehag och merarbete. Skadeförebyggande är alltså ett gemensamt intresse för såväl fastighetsägare som boende. En sån här bok kan naturligtvis inte vara heltäckande - men vi hoppas den ska väcka eftertanke och ge nya uppslag till flera skadeförebyggande insatser. Björn Kårfalk Verkställande direktör 2

6 ALLFRAMTIDSBRANDFÖRSÄKRING FÖRSÄKRAD FÖR ALL FRAMTID I 260 år har Brandkontoret sett till att olycksdrabbade fastigheter i Stockholm kunnat uppstå som Fågel Fenix. Allt sedan starten har fastighetsägare kunnat försäkra sina fastigheter För All Framtid. Också i dag finns denna möjlighet. Allframtidsförsäkringen gäller som namnet säger i all framtid och följer fastigheten vid ägarbyte. Premien, som vid starten betalas kontant eller genom en skuldförbindelse, utgörs av en procentsats av fastighetens försäkringsbelopp, som vid fullförsäkring är en procentsats av byggnadens beräknade återuppbyggnadsvärde. Premiens storlek beror på vilken byggnadsklass den försäkrade byggnaden har men rör sig om cirka 7 procent av försäkringsbeloppet. Gjutformen till Brandkontorets märke skänktes av styckgjutaren Gerard Meier år 1746 och beskrevs som: en fogel Phoenix, som utur sin aska upkommer samt en Crona deröfwer. Fågel Fenix är symbol för en brandförsäkring som syftade till att husen skulle återuppstå och den kungliga kronan är symbol för rikshuvudstaden. 3

7 ALLFRAMTIDSBRANDFÖRSÄKRING Det har genom åren funnits ett antal försäkringsbolag som tecknat allframtidsbrandförsäkringar och därför är det viktigt att ägare till fastigheter med allframtidsförsäkring är noggranna med de dokument som finns för att kunna åtnjuta tecknat försäkringsskydd. Brandkontorets första försäkring tecknades av rådman Johan Schening för fastigheten Jakob Mindre 7 (idag ingående i Jakob Mindre 4) den 7:e maj Det var en allframtidsförsäkring med försäkringsbeloppet riksdaler. Idag finns allframtidsförsäkringar om sammanlagt kronor fördelat på Serie I, kronor och Serie II på kr. Fastighetsägare är i dag den Kungliga Danska Ambassaden. Den som äger en fastighet försäkrad för all framtid i Stockholms Stads Brandförsäkringskontor är också delägare i kontoret. Allframtidsförsäkringar av serie I och III är berättigade till utdelning som fastställs av Brandkontorets överstyrelse. Utdelningen är skattefri för mottagaren. Brandkontorets allframtidsförsäkring har under de 260 år den funnits tecknats i olika serier. Fram till 1990 tecknades serie I och II. I dag går det att nyteckna allframtidsförsäkring i serie III. Från 1780 har Brandkontoret utan avbrott återbetalat överskottsmedel till försäkringstagarna. Under de senaste åren har utdelningen höjts kraftigt. Villkoren för nyteckning återfinns på Brandkontorets hemsida. 4

8 FASTIGHETENS FÖRSÄKRING FASTIGHETSFÖRSÄKRING Brandkontorets försäkring för fastighetsägare är baserad på ett grundpaket. Det innehåller en stomme av försäkringsskydd vid byggnadsskador som t ex bränder och vattenskador samt hyresförluster och merkostnader till följd av skada på byggnaden. Merkostnader kan till exempel vara kostnader för att minska hyresförluster eller för att upprätthålla förvaltningen av fastigheten. En ansvarsförsäkring utgör en del av grundpaketet. Den skyddar vid skadeståndskrav avseende sak- och personskador; den kan ersätta kostnader för utredning, förhandling och rättegång samt omfattar Byggherreansvar som gäller för skada till följd av entreprenadarbeten enligt Miljöbalken om kostnader för arbetet uppgår till högst 20 basbelopp. Merkostnad avseende myndighetskrav och kulturhistoriska värden Försäkringen gäller för den merkostnad som uppkommer p g a att skadad byggnad enligt myndighetsbeslut med stöd för, av för byggnad gällande normer i något hänseende måste ges annan konstruktion eller utförande efter en skada. Merkostnaden kan avse tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, brandskydd eller bullerskydd. Oförsäkrad hyresgäst En annan värdefull del av försäkringsskyddet är skadeståndsgarantiförsäkringen. Den skyddar fastighetsägaren när en boende som saknar hemförsäkring har vållat skada på fastigheten. Olycksfallsskydd Försäkringen ger också olycksfallsskydd vid personskador när boende eller besökare råkat ut för en olycka inom fastigheten. 5

9 FASTIGHETENS FÖRSÄKRING VIKTIGT Premien skall betalas i tid, förskottsbetalning. Försenad betalning försämrar försäkringsskyddet. Meddela försäkringsbolaget om ni gjort stambyten eller andra förbättringar. Dessa medför ofta en lägre premie. Brandkontoret - fastighetsägarnas försäkringsbolag Brandkontoret är specialiserat på att försäkra fastigheter och har valt en helt annan inriktning än kollegorna i branschen. Genom att koncentrera verksamheten till en klart avgränsad marknad uppnår Brandkontoret flera fördelar. Företaget kan bygga upp en hög försäkringskompetens, exempelvis när det gäller att bedöma och värdera risker. Man lär bättre känna sina kunder och deras specifika behov och kan därigenom utforma konkurrenskraftiga försäkringslösningar. Brandkontoret är ett mycket välkonsoliderat försäkringsbolag. Att arbeta förebyggande är en viktig del i Brandkontorets samarbete med befintliga kunder. Skadeförebyggande åtgärder leder till en långsiktigt bättre lönsamhet än exempelvis en kraftig ökning av försäkringsvolymen. I ett ömsesidigt bolag som Brandkontoret tjänar alla på att onödiga skaderisker elimineras. Allframtidsbrandförsäkring kan finnas för fastigheten. En sådan försäkring följer fastigheten vid ägarbyte. Försäkringsbeloppet anges på försäkringsbrevet och kan vara allt från en liten del till fastighetens fulla värde. De flesta allframtidsbrandförsäkringar i Brandkontoret ger utdelning varje år. Brandkontoret erbjuder den här försäkringsformen även idag. 6

10 FASTIGHETENS FÖRSÄKRING Grundpaketet kan enkelt kompletteras efter individuella behov Några exempel för fastighetsägaren liksom för bostadsrättsföreningen: Rättsskyddsförsäkring Styrelseansvar Förmögenhetsbrott Förvaltningsförsäkring ROT-försäkring i samband med ombyggnation Allriskförsäkring vid plötslig och oförutsedd skada på byggnaden Miljöansvarsförsäkring, som ersätter skadestånd som fastighetsägaren kan krävas på i egenskap av byggherre vid byggnadsarbeten VIKTIGT Informera försäkringsbolaget om investeringar i nya ytor för att rätt fullvärde ska gälla för fastigheten och för att undvika underförsäkring Kontrollera omfattningen på försäkringsbrevet En fullständig beskrivning av försäkringarna finns i våra försäkringsvillkor. 7

11 FASTIGHETENS FÖRSÄKRING SMIDIG SKADEREGLERING Ett försäkringsbolag är inte bättre än sitt sätt att reglera skador. Därför blir varje skadetillfälle en test på om försäkringsbolaget kan leva upp till sina löften och kundens förväntningar. Brandkontoret har egna skadereglerare och våra referenser från fastighetsägarna/förvaltarna är de bästa. Brandkontoret har egna skadereglerare som med hög kompetens och stor erfarenhet utför skadebesiktningar. Ditt försäkringsbolag Brandkontoret är det ledande försäkringsbolaget för fastigheter i Storstockholm med cirka fastigheter försäkrade. Allt sedan starten 1746 har vi varit fastighetsägarnas försäkringsbolag. Snabb och effektiv skadereglering skapar goda relationer med fastighetsägare och förvaltare. 8

12 FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR Fastighetsägaren har en rad olika roller. Flera av dem med ett långtgående ansvar. Förutom rollen att äga och förvalta en fastighet är man också hyresvärd och vid vissa tillfällen byggherre. En rad regelverk är kopplade till fastighetsägarens ansvar. Höga krav på fastighetsägaren Flera lagstadgade kontrollsystem ställer krav på särskild kompetens. Till exempel OVK ventilationsbesiktning, som ska utföras av en behörig fackman och enligt av Boverket fastlagda tidsintervaller. För att kunna möta dagens krav på fastighetsinnehav krävs att fastighetsägaren har rutiner för egenkontroll. Det finns olika hjälpmedel för att utveckla och upprätthålla en egenkontroll. En väl genomförd egenkontroll minimerar antalet anmärkningar. Brandskyddskontroll skall göras för att bedöma anläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Avlägsna snö och is som kan falla ner från tak och skada människor eller egendom. Fortlöpande tillsyn och skötsel. Se till att hissar och andra motordrivna anordningar utförs, installeras, sköts och underhålls så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa. Anordningar skall besiktigas och kontrolleras. Brandvarnare bör finnas i alla bostadslägenheter. För Storstockholm gäller särskilda regler. Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Ordningslagen 3 kap 3 (SFS 1993:1617) Plan- och bygglag, 3 kap 3 (SFS 1987:10, ändrad genom (SFS 2003:132) Förordningen om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar (SFS 1993:371 ändrad genom SFS 200:967) Allmänna råd från Räddningsverket (2001:1) 9

13 FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR Checklista - fastighetsägarens ansvar Säkerhetsanordningar på tak Avhjälpa brister på byggnad, ställning, skylt mm på offentlig plats I vissa fall avlägsna snö och is på offentlig plats Kontroll av hissar och lyftanordningar Kontroll av motordrivna portar, dörrar, grindar och galler samt soptransportörer Kontroll av pannanläggning Kontroll av brunnar och liknande anläggningar Gaturenhållning på kvartersmark för allmän trafik Hantering av kemiska produkter Hantering av brandfarliga varor Elsäkerhet Drift- och underhållsinstruktion för tekniska anläggningar Kontroll av lekplatser Hälsa och säkerhet Brandskyddskontroll Brandsyn Framkomlig väg för utryckningsfordon Underhåll med avsikt på brandskydd och tekniska egenskaper Förebygga ohälsosamma förhållanden Tillfredsställande klimat, bullerskydd, ventilation, värme, vatten samt utrustning för personlig hygien Funktionskontroll av ventilation Hålla byggnad fri från ohyra och skadedjur Förhindra spridning av bekämpningsmedel Hantera avfall korrekt Anmäla asbest 10

14 FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR EGENKONTROLL I FASTIG- HETEN ENLIGT MILJÖBALKEN Ett stort antal lagar och regler ställer krav på fastighetsförvaltningens verksamhet. Sedan några år tillbaka har en stor del av dessa samlats i ett nytt lagkomplex: Miljöbalken. Egenkontroll Egenkontroll är ett verktyg som verksamhetsutövare kan använda för att få kunskap om verksamhetens påverkan på miljö och hälsa. Avsikten är att förebygga att miljö och hälsa påverkas negativt av den verksamhet som bedrivs. Kort beskrivet innebär egenkontroll att verksamhetsutövaren ska: 1. Ta reda på vilka LAGKRAV lagkrav som gäller för verksamheten. 2. Skaffa kunskap om KUNSKAP hur verksamheten påverkar miljön. 3. Genomföra de ÅTGÄRDER skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som är rimliga. 4. Dokumentera och DOKUMENfölja upp det som TATION behövs. 11

15 FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR Viktiga miljöaspekter för fastighetsföretag Miljöbalken innehåller inga regler som är direkt skrivna för offentliga eller andra fastighetsföretag. Miljöbalken är mer allmänt hållen och gäller för all verksamhet som kan medföra mer än en obetydlig påverkan på miljön. För att kunna bedöma vilka regler i miljöbalken, eller annan miljölagstiftning, som är tillämpliga för olika verksamheter inom fastighetsföretag, måste man därför utgå från vilka åtgärder man avser att vidta och vilka intressen som kan påverkas av åtgärderna. Enligt Byggsektorns Kretsloppsråd och Byggsektorns miljöprogram 2003 (se är de viktigast miljöaspekterna för byggsektorn som helhet följande fyra: Energihushållning Materialhushållning Utfasning av farliga ämnen Säkerställande av en god innemiljö Inom fastighetsförvaltningen är miljöaspekterna något annorlunda än inom byggsektorn som helhet. Den som vill veta mera om de olika miljöaspekterna hänvisas till UFOS (Utveckling av Fastighetsförvaltning i Offentlig Sektor) skrift Kretsloppsanpassad fastighetsförvaltning. För bostäder och lokaler gäller särskilt att de skall kunna brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Här avses olägenheter orsakade av värme, kyla, drag, fukt, buller, luftföroreningar, radon, mögel och andra liknande störningar. 12

16 FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR I förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ställs vidare krav på att en bostad skall ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, luftföroreningar, radon, mögel och andra liknande störningar ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt hållas tillfredsställande uppvärmd ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål hållas fri från ohyra. Det är ägaren till berörd egendom som är skyldig att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Observera att det också är ägaren som har bevisbördan för att miljöbalkens krav är uppfyllda. Föreskriver annan lagstiftning hårdare krav gäller den, finns inte lagstiftning eller om annan lagstiftning inte når upp till miljöbalkens mål så gäller miljöbalken. Hänvisningar Lagar, förordningar och föreskrifter kan läsas på och skrivas ut från olika hemsidor på internet. Se vidstående tabell. Boverkets byggregler Boverkets författningssamling www. boverket.se Elsäkerhetsverkets författningssamling www. elsakerhetsverket.se Naturvårdsverkets författningssamling Svensk Författningssamling Räddningsverkets författningssamling Sprängämnesinspektionens författningssamling Renhållningsverksföreningen m fl om källsortering SABO 13

17 BYGGFELSFÖRSÄKRING Tillsyn av äldre balkonger bör ske varje år. Vart femte år rekommenderas att en sakkunnig person kontrollerar infästningar, betongplattor och räcken. Likaså bör man undersöka om det förekommer sprickor, bubblor eller tecken på rost i ytskikt och balkongräckenas kondition, fuktskador och frostsprängning, eventuella kantoch bottenskador i balkongplattan. Högre belägna balkonger brukar uppvisa flest skador. 10-ÅRIG BYGGFELSFÖRSÄKRING Lagen om byggfelsförsäkring Regering och riksdag har genom lagen om Byggfelsförsäkring ställt krav på en 10-årig försäkring för fel och skador i byggnader. Detta betyder att den som låter uppföra en byggnad som skall användas som bostad för permanent bruk är skyldig att teckna en 10-årig byggfelsförsäkring. Detta krav gäller också vid om- eller tillbyggnad. Försäkringen tecknas som regel av beställaren/byggherren. Byggfelsförsäkringen kan också tecknas på objekt som inte omfattas av lagen om byggfelsförsäkring eller regler för statlig bostadssubvention, till exempel affärshus, kontor och skolor. Innan byggnadsarbetet påbörjas skall bevis om Byggfelsförsäkring lämnas in till Byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd i kommunen. Som regel behandlas frågan om Byggfelsförsäkringen i byggsamrådet som föregår byggnadsarbetets början. Försäkringen börjar gälla efter det att entreprenaden godkänts. 14

18 SAMARBETE MED STADSMISSIONEN OCH FASTIGHETSÄGARNA TILLSAMMANS STÖDER VI STADSMISSIONENS NATTJOUR Ett samarbete har startat mellan Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Stadsmission för att stödja Stadsmissionens Nattjour. Nattjouren hjälper de mest utsatta i samhället med fokus på uteliggare som inte klarar att ta hand om sig själva. Målet för Nattjouren är att ingen ska behöva ligga ute eller nekas den medicinska eller sociala hjälp de har rätt till. Brandkontoret stöder samarbetet Fastighetsägarna i Stockholm kan teckna stödabonnemang som kostar 1200 kr per fastighet och år. Stödet betalas in via Brandkontoret som vidarebefordrar pengarna till Stadsmissionen och bidrar med ett tilllägg om 600 kr per ansluten fastighet. En dekal, som visar att man stöder Nattjouren, finns att sätta upp i anslutna fastigheters trapphus. 15

19 BRAND Stockholms stads brandchef Hans Lagerhorn är ledamot av Brandkontorets överstyrelse De etthundrade. BRANDKONTORET HADE STOCKHOLMS FÖRSTA BRANDKÅR Allt sedan år 1746 har Brandkontoret tjänat som ett brandförsäkringsbolag. Och fram till 1875, då en brandkår inrättades, svarade man också för brandsläckningen i Stockholm. Ända in på 1900-talet har Brandkontoret ställt upp för staden, till exempel genom att låta bygga Kungsholmens brandstation. Stockholms Stads brandchef Hans Lagerhorn, som också är en av De etthundrade, det vill säga att han är ledamot i Brandkontorets överstyrelse, tar emot på sitt kontor på Johannes brandstation. Vi ber honom berätta om dagens brandkår. -Vi har gått från ett brandförsvar som reagerade när olyckan hade inträffat, till ett brandförsvar som arbetar för att den aldrig ska inträffa, förklarar Hans Lagerhorn. Det betyder att tyngdpunkten allt mer ligger på förebyggande insatser. Vårt förebyggande arbete består i att vi är med redan när man gör upp planerna. Allt ifrån övergripande planer till detaljplaner och bygglovsärenden, till att vi sedan har det som ett tillsynsobjekt. Varför började det brinna? -En viktig del i vårt förebyggande arbete är att ta reda på vad som händer genom att göra en brandorsaksutredning. Vi sänder ofta ut jourhavande brandinspektör till bränder för att han tillsammans med polisen ska samla in fakta om brandorsaken. 16

20 BRAND Utbildning av brandmän -Förr fick våra anställda all utbildning hos oss. I dag finns en tvåårig eftergymnasial utbildning till brandman på räddningsverkets skolor. De första eleverna kom ut i våras. Ett litet problem är att vi får brandmän som inte är vana att arbeta med sina händer. Tidigare rekryterade vi hantverkare. Vårt arbete är i många stycken ett hantverk och den kunskapen saknar eleverna ofta efter sin utbildning. Nu får vi öva upp dem i det som saknas. Vi håller oss i trim Daglig fysisk träning ingår i brandmännens arbetsuppgifter och förmågan testas varje år. -Till och med jag tar den årliga testen, säger Hans Lagerhorn. Frivilligt för min del men det känns bra varje gång man klarat proven. Jag bokar in en tid med en av våra testledare och säger att det här sker i största hemlighet. Om jag klarar provet vet hela kåren det inom en vecka, men skulle det gå dåligt kommer hela kåren att veta det inom fem minuter. -Jag började som brandman 1966 så jag har varit inom det här området i 40 år. I dag är det ovanligt att ha gått hela vägen inom samma gebit. Dagens brandingenjörer utbildas i Lund till motsvarande en civilingenjörsutbildning. Samhällets räddningstjänst Under Brandkontorets tidiga dagar var brandkårens huvuduppgift att släcka bränder. I dag är vi samhällets räddningstjänst. Vi rycker ut i alla sammanhang där folk behöver hjälp i År 1810 fick Brandkontoret detta förslag till brandstege. 17

21 BRAND Östermalms brandstation har brandstegar som ryms i Gamla stans smala gränder. ett akut skede. Det kan gälla att det brinner, olyckor med T-banan eller i trafiken, kemikalieutsläpp, översvämning och folk som fastnar i hissar eller maskiner osv. Vi är den enda organisationen som är igång dygnet runt året om. När hissar och trappor inte fungerar tar vi ner folk med stege. I Gamla stan har vi en specialbyggd stege för att klara de smala gränderna. Ungefär 9000 larm om året kommer in till oss. En tredjedel gäller bränder, en tredjedel trafiken och en tredjedel övrig räddningstjänst. Avancerade tekniska resurser -Förr byggde man brandstationerna på kullar för att hästarna skulle få upp farten när man ryckte ut. I dag har vi brandbilar som väger 17 ton och som i hög grad är datoriserade. Det enda andningsskydd man då hade var att stoppa skägget i munnen. I dag har vi ett mycket sofistikerat andningsskydd som ger stor säkerhet för brandmannen. Pumpar, vattentransport och släckmedel har utvecklats enormt. Och vi har specialverktyg för trafikolyckor, domkrafter och verktyg så att vi kan klippa upp och öppna en bil på några minuter för att få ut människor ur vraken. Räddningscentralen i underjorden Drygt 30 meter under Johannes brandstation ligger Räddningscentralen som är högsäkerhetsklassad och utrustad med reservkraft och överfallslarm. -Man sprängde ut ett jättehålrum i berget och sen byggde man en fristående fastighet med kvadratme- 18

22 BRAND ter kontorsyta, berättar Hans Lagerhorn när han visar runt i underjorden. Ett av våningsplanen upptas av SOS Alarm i Stockholm. Det är hit vi kommer när vi ringer 112. Den som tar emot samtalet om exempelvis en brand skriver in alla fakta på sin bildskärm och kopplar samtidigt in den person som ska sända i väg brandbilarna så att han kan följa samtalet direkt i sin telefon och på sin bildskärm. Den som ringer in behöver därför inte kopplas vidare och upprepa sin anmälan. Detta sparar tid och ofta hinner man sända iväg utryckningsfordonen innan samtalet är slut. Stationer med olika uppdrag -Tillsammans med Solna, Sundbyberg och Lidingö har vi nio stationer i Stockholm, alla med sin specialkompetens. Kungsholmen har vattendykare för hela Stockholms län. De har på senare tid bland annat plockat upp en besättningsman från en sjunken bogserbåt på 20 meters djup vid Stadsgården. Mannen levde när han togs upp och placerades i tryckkammaren, men dog av sviterna. Och de har varit med om att rädda skridskoåkare som gett sig ut på tunn is. Farsta har ansvaret för kemikalieberedskap med Sveriges högsta kompetens. De har också avtal med att hjälpa till i de Baltiska staterna. Katarina har avtal med Sjöfartsverket om släckning till sjöss. Östermalm är specialister på stegar för Gamla stan. De har också ansvar för den storskaliga släckutrustning som behövs för att släcka bränder i oljecisterner och depåer, från Sundsvall till Västervik. 19

23 BRAND Värmekamera, eller IR-kamera, kan användas för att finna brandhärdar, vattenläckage, värmeförluster i hus m m. Värmekamera spårar brandhärd IR-kameror används i dag för att bland annat leta efter brandhärden när rök sipprar ut från flera platser. På så sätt behöver man inte bryta upp på så många ställen för att hitta var det brinner. Defibrillator i alla bilar räddar liv En effektiv och livräddande metod är att kunna ge människor, som råkat ut för hjärtproblem, en snabb behandling. Därför utrustar man nu alla bilar med en defibrillator som kan få igång ett hjärta som stannat. Apparaten är enkel att använda då den med tal instruerar steg för steg och inte kan utlösas förrän alla åtgärder är rätt utförda. Sniffande hund Carnegiestiftelsen har ställt en specialtränad hund till vårt förfogande. Hunden kan söka på brandrök, stadsgas och drunknade personer. När vi får ett larm om att det luktar rök i en fastighet kan hunden söka vid brevinkasten och markera även om ingen är hemma i lägenheten. Det är ett intressant men dyrbart hjälpmedel. En brandman sköter och tränar hunden. Genom olika sponsorer har den exempelvis fått en egen bil så elegant att brandmännen avundas hundens lyx. Projektet har pågått under tre år. Snabba ryck -Inom 90 sekunder efter ett larm ska bilarna vara på väg för att nå en adress inom tullarna inom 7,5 minuter och utanför tullarna på 9 minuter, förklarar Hans Lagerhorn. I 92 procent av fallen klarar vi dessa tider. När det tagit längre tid beror det 20

24 BRAND oftast på att närmaste station redan är ute på ett uppdrag och då måste en annan station som kanske har längre väg att åka ta över. Barnen är våra ambassadörer -En av våra viktigaste målgrupper är barn. Varje år ska vi träffa alla sexåringar i Stockholms stad, Solna, Sundbyberg och Lidingö. Under 2005 fick drygt 7000 barn lära sig hur man handskas med eld, vad man gör om det börjar brinna, att man ska ta sig ut och hur man larmar räddningstjänsten. -Vi ser barnen som våra ambassadörer. När de träffat oss går de hem till sina föräldrar och frågar: -Var är brandvarnaren? Barnen blir lätt entusiastiska och på sikt hoppas vi att de ska söka jobb hos oss. -På sportloven har vi öppet hus på brandstationerna för ungdomar som är kvar i stan. Det är alltid fullt hus och många äldre ringer och frågar om de också får komma. Jag brukar svara att då får de låna ett barn och komma hit med det. Det är en spännande värld som Stockholms brandchef Hans Lagerhorn basar över. Och det är inte bara barnen som gärna vill veta mer om räddningstjänstens ofta dramatiska arbete. Vi vanliga medborgare uppskattar verkligen att resurserna finns för att rädda oss och vår egendom när olyckan är framme. Alla 6-åringar får grundläggande information från Stockholms Brandförsvar om vad man ska göra om det börjar brinna. Foto: Stockholms Brandförsvar 21

25 BRAND Bilder från polisens arkiv BRANDVARNARE ÄR FASTIG- HETSÄGARENS ANSVAR Myndighetskrav anger att bostäder ska vara försedda med utrustning som hindrar eller begränsar skador till följd av brand. Det åligger alltså fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna att ordna sådan utrustning och då bedöms brandvarnare vara den billigaste lösningen. Nya krav på brandvarnare SIS, Swedish Standards Institut har tagit fram en standard som ansluter sig till den standard som kommer att gälla för alla brandvarnare som används i Europa. Den kommer att införas successivt allt eftersom tillverkarna tar fram nya produkter som är godkända enligt standarden. Den nuvarande ISO-standarden kommer att löpa parallellt till den 31 januari Brandvarnare räddar liv Troligen kommer marknaden att kunna erbjuda den nya standarden inom ett till två år. De nya brandvarnarna kommer att vara märkta med EN Det räcker inte med bara en CE-märkning. Starkare signal Den nya standarden kräver bland annat att brandvarnaren ska avge minst 85 decibel inom tre meter, som det behövs för att väcka en sovande människa. Nuvarande standard uppger 75 decibel. I Stockholm har de flesta fastighetsägarna använt en brandvarnare med fast batteri med cirka 10 års hållbarhet. Brandvarnaren ger en varningssignal minst 7 dagar innan batteriet är slut. Och då ska hela brandvarnaren bytas mot en ny. 22

26 BRAND Det behövs minst en brandvarnare per lägenhet. Övervakningsområdet är cirka 60 kvadratmeter och avståndet mellan två brandvarnare bör inte vara mer än tolv meter. Kontrollera brandvarnaren Brandvarnare med 10-årsbatteri De brandvarnare, som har batteri för 10 års drift, ska kontrolleras minst en gång i kvartalet genom att man håller in testknappen tills larmet ljuder. Fungerar inte brandvarnaren ska felanmälan göras till fastighetsägaren/ bostadsrättföreningen. Brandvarnare med vanligt batteri Testa brandvarnarna minst en gång i kvartalet. Eftersom batteriets livslängd är begränsad måste den boende byta batteri varje år. Fungerar inte brandvarnaren av andra skäl ska felanmälan göras till fastighetsägaren. Den här branden startade nere i en lägenhet med vindsvåning. Trappöppningen fungerade som en blåslampa och temperaturen blev så hög att yttergaveln förstördes och måste ersättas med en ny. 23

27 BRAND HANDBRANDSLÄCKARE Sveriges provnings- och Forskningsinstitut rekommenderar efter omfattande släckförsök att handbrandsläckare med minst sex kilo pulver används i hemmiljö. På lång sikt tjänar alla parter på att privatpersoner har utrustning för att släcka en brand i ett tidigt skede. En nackdel med pulversläckare är att pulvret kan vara svårt att sanera vid en misslyckad hantering av brandsläckaren. Men ser man till försäkringsbolagens totala skademassa är de här saneringskostnaderna marginella. Fördelarna med pulversläckarna är att de släcker alla typer av bränder, de är billiga att köpa, lätta att bära, frysokänsliga och i stort sett underhållsfria. 24

28 BRAND HETA ARBETEN EN LÖMSK FARA! Heta Arbeten orsakar många bränder ofta med mycket höga skadebelopp. Dock har en drastisk minskning av skador orsakade av Heta Arbeten skett sedan nya föreskrifter med skärpta krav införts i försäkringsvillkoren. Säkerhetsföreskrifterna för Heta Arbeten lägger ett stort ansvar på både fastighetsägaren och entreprenören, så att arbetena organiseras och utförs med största möjliga uppmärksamhet på brandskyddet. Alla arbeten som utförs med verktyg som ger gnistor eller värme kallas Heta Arbeten. Det gäller svetsning, skärning, lödning, färgborttagning med så kallad speedheater eller varmluftspistol vid mattläggning då det kan det bli så varmt att olika material kan antändas. När man arbetar med öppen låga kan oförbrända gaser spridas utan att man märker det och flamma upp flera meter ifrån den plats man arbetar på. I dag krävs det att en brandvakt finns med under arbetet och minst en timma efter avslutat arbete. Heta Arbeten ska utföras av utbildad personal med giltigt certifikat för Heta Arbeten och som ska följa regler och rutiner för att entreprenörens och fastighetsägarens försäkringar ska gälla. Den som inte följer föreskrifterna kan drabbas av reducering av skadeersättningsbeloppet från försäkringsbolaget med 30 %. Maximalt 10 basbelopp. Entreprenadavtalet Ska ange vilka begränsningar som gäller på de brandfarliga platserna. Kontrollera att den som utför Heta Arbeten är certifierad och kan visa upp något av ovanstående certifikat. Svenska Brandskyddsföreningen (www.svbf.se) ger ut läroböcker och ordnar utbildning i brandkunskap och säkerhetsregler för dem som arbetar med Heta Arbeten. 25

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN INNEHÅLL Allmäninformation.................................... 3 Krisberedskap i Älvkarleby..............................5

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande i badrum

Vattenskadesäkert byggande i badrum Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik Johan Frid och David Wormö Vattenskadesäkert byggande i badrum - Följs branschregler? Waterproof construction in

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Hemsäkerhetsboken. Öka säkerheten för din familj i hemmet

Hemsäkerhetsboken. Öka säkerheten för din familj i hemmet Hemsäkerhetsboken Öka säkerheten för din familj i hemmet Varför ska jag se över säkerheten i mitt hem? Att ens hem är fullt av faror för barnen och familjen, att tjuvar kan göra inbrott närhelst på dygnet,

Läs mer

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN!

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN! Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 4 2011 39:50 kronor Bo bättre avslöjar REKORD i ombildningar Mest i Stockholm unika siffror från hela landet TEMA säkerhet svar från

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer Brandskydd i varje bostad Gemensamma rekommendationer 2 Gemensamma rekommendationer, Brandskydd i varje bostad MSB Dnr: 2012-2779 Kontaktpersoner MSB: Malin Vestin Håkan Sten Anders Lundberg Karin Albinson

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

tjana Bo bättre engar att på rätt avtal Så förebygger ni katastrofen bobattre.se Nu öppnar vi stambytesbloggen

tjana Bo bättre engar att på rätt avtal Så förebygger ni katastrofen bobattre.se Nu öppnar vi stambytesbloggen b o s t a d s r ä t t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 1 2010 Bo bäst! nyhet med förmånspriser för medlemmar bobattre.se nu ännu mer nytta på nätet det föreningen behöver veta TEMA parkering

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Foto: Forntiden, utförd i betong av Ingegerd Lundahl-Olsson (Källa: Konsten i våra föreningar, Riksbyggen Södra Skåne) VÄLKOMMEN Styrelsen

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

Småskalig fastighetsförvaltning

Småskalig fastighetsförvaltning Småskalig fastighetsförvaltning Gunnar Björing Boksidan Innehållsförteckning Inledning...3 Myndighetskrav...4 Teknisk förvaltning...10 Hänvisningar till tabell 1 i bokstavsordning...17 Entreprenören...24

Läs mer

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Krisutrustning i bostaden..............................................

Läs mer

Renovering. av äldre betonggarage. Håll energikostnaderna nere Sveriges bästa. Kundwebben. Jul i vårt hus. hållbarhetschef. underlättar vardagen

Renovering. av äldre betonggarage. Håll energikostnaderna nere Sveriges bästa. Kundwebben. Jul i vårt hus. hållbarhetschef. underlättar vardagen EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN #4 2014 Råd & Rön testar kompaktkameror Håll energikostnaderna nere Sveriges bästa hållbarhetschef Kundwebben underlättar vardagen Jul i vårt hus inredning Renovering av äldre

Läs mer

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. "Vi borde inte ha betalat" SARAS BADRUM

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. Vi borde inte ha betalat SARAS BADRUM För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 4 2013 VARNING FÖR FUSKBYGGARNA Expertens bästa tips gör så här FÖR ATT INTE BLI BLÅST Hela listan län för län MEST ANMÄLDA HANTVERKARNA

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar!

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Kontaktperson: Inger Mörk Telefon: 010-240 53 01 inger.mork@msb.se Grafisk form och produktion: Jerhammar &

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer