Infonytt. Linköping Där idéer blir verklighet. Höstterminen Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Nr 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infonytt. Linköping Där idéer blir verklighet. Höstterminen 2013. Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Nr 10"

Transkript

1 Infonytt FÖR PERSONAL INOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höstterminen 2013 Nr 10 Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet Linköpings Kommun Utbildningsförvaltningen Sektionen för resurs- och stödverksamhet Linköping Där idéer blir verklighet

2 Resurs- & stödverksamhet Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet What s in it for me? Vi vill att ni på ett enkelt sätt ska kunna ta del av vårt utbud och att ni lätt ska kunna nå oss när det behövs. Välkommen till Infonytt hösten 2013! Nu förstärker vi stödet! Vårt mål på sektionen för resurs och stödverksamhet är att möta behoven från er i förskola och grundskola i Linköpings kommun. Efter en genomlysning förstärker vi nu stödet, bland annat för elever med språk- och/eller kommunikationsstörningar och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. På vår hemsida under rubriken kompetensutveckling hittar du aktuell information om våra erbjudanden, till exempel metodutveckling och fortbildning. Här kan du också anmäla dig till föreläsningar och kurser samt hitta ansökningsblanketter för konsultation med mera. Är du som chef osäker på hur du ska gå vidare med ett barn- eller elevärende? Ring verksamhetschef Anderz Bergholtz (se kontaktuppgifter nedan), så hjälper han dig vidare. Du kommer att märka att detta nummer av Infonytt är annorlunda jämfört med tidigare. Vi har valt att berätta lite utförligare om några av våra verksamheter och ge en mera kortfattad presentation av utbudet av kompetensutveckling inom verksamheten. Infonytt kommer en gång per termin. Informationen uppdateras kontinuerligt på hemsidan. Hör gärna av dig till oss med tips på artiklar till vårens nummer! Vänliga hälsningar från Anita, som även vill passa på att önska er alla en stämningsfull advent! Anita Sevekvist Sektionschef INFONYTT NR INNHÅLL 2 Skolfrånvaro 3 Kompetensutveckling 5 Resursteamet 6 Bryggan 7 Konsultativt stöd 9 Kartläggning 10 Family learning Utgivare: Sektionen för resurs- och stödverksamhet Redaktionsråd: Anita Sevekvist, Kerstin Rydberg Jeppson, Annika Thörnros Runesson Skribent: Bulle Davidsson Foto: Lennart Lundwall. Grafisk formgivning: Annika Thörnros Runesson Tryck: Ringqvist tryckeri, 2013 Infonytt FÖR PERSONAL INOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sektionen för resurs- och stödverksamhet Westmansgatan 27 A Linköping linkoping.se/resursochstodverksamhet Sektionschef Anita Sevekvist Tel: Bitr. Sektionschef Kerstin Rydberg Jeppsson Tel: Barn i behov av särskilt stöd LSS Anderz Bergholtz Tel: Helena Almberg Tel: Margareta Lundgren Tel: Agneta Malm Tel: Elevhälsa den medicinska delen Christina Staaf Tel: Christina Säterskog Tel: Flerspråkighet Snezana Arsenovic Nero Tel: Fritidsverksamhet år Åsa Svensson Tel: Ewa Höglind Tel: Steffan Kapellner Tel: Grafisk formgivning: Annika Thörnros Runesson Sektionen för resurs- och stödverksamhet, november INFONYTT nr

3 Skolfrånvaro och vägen tillbaka Fokus i arbetet med hemmasittare är: Främja närvaro! Elevhälsans främjande och förebyggande ansvar! Uppmärksamma och rapportera frånvaro! Utreda frånvaro! Åtgärda frånvaro! Samverka! Tips! Har du fler frågor, är du välkommen att kontakta Margareta Lundgren. Du som arbetar med detta och har tillgång till Linweb kan även söka, en ledstång, ett stöd i ditt arbete på: utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen-gemensam-information-/ lokala-styrdokument/grundskola. Se där: Skolfrånvaro och vägen tillbaka Margareta Lundgren Verksamhetschef 2 INFONYTT nr

4 Infonytt FÖR PERSONAL INOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KOMPETENSUTVECKLING 2014 Flerspråkighet Elever med annat modersmål än svenska - allt ifrån handledning till skräddarsydda utbildningspaket - Verksamheterna erbjuds möjlighet till kompetensutveckling gällande elever med annat modersmål än svenska. Verksamheterna kan ansöka om kompetensutveckling utifrån det specifika behov man har i sin verksamhet. Allt för att öka kompetensen bland den personal som möter flerspråkiga barn och ungdomar i verksamheten. Kontakta: Åsa Svensson, Kompetensutveckling kring svenska som andraspråk Under kursen kommer vi att belysa följande: Vad innebär ämnet svenska som andraspråk? Vad säger våra styrdokument och vem har rätt att läsa ämnet? Skillnader mellan svenska som andraspråk och svenska? Medoder, bedömningsfrågor och konkreta tips. Kontakta: Linda Castell, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är något som gynnar alla elever och har gett väldigt goda resultat på många skolor runt i världen. Under utbildningstillfället får ni ta del av vad språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär, varför man bör arbeta språk- och kunsapsutvecklande samt konkreta exempel på olika arbetsmetoder. Kontakta: Linda Castell, Modersmålsundervisning och studiehandledning Under utbildningen kommer vi att belysa följande: Vad säger våra styrdokument om modersmålsundervisning och studiehandledning? Hur kan man organisera och främja samverkan? Vilka är framgångsfaktorerna? Kontakta: Linda Castell, Möta nyanlända elever Första året är enligt rådande evidencbaserad forskning avgörande för integrationsarbetet med nyanlända barn och ungdomar. Under utbildningen får ni ta del av migrationsprocessen och hur den påverkar barnen och ungdomarna, interkulturellt förhållningssätt, flerspråkighet som en resurs samt vad det innebär att lära på ett andraspråk. Kontakta: Linda Castell, Modersmålsstöd och flerspråkighet * - Föreläsningar utifrån styrdokument och forskning gällande förskola och förskoleklass Workshops kring aktuella praktiska frågor knutna till verksamheten. Kontakta: Lilija Brazenaite Alm, Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever * - Vi kan erbjuda stöd i arbetet med kartläggningsmaterialet. Det kan vara allt ifrån handledning till skräddarsydda utbildningspaket utifrån önskemål. Kontakta: Åsa Svensson, Modersmålsstöd i förskoleklass * - Hitta nya effektiva former och möjligheter i modersmålspedagogers samarbete med personalen på förskolor och förskoleklasser. Vidareutveckla arbetssätt, pedagogiska insattser och metoder kring modersmålsstöd hos flerspråkiga barn. Studiebesök, och observationer av modersmålsstöd i verksamheten. Handledning/coaching och återkoppling. Kontakta: Lilija Brazenaite Alm, Internationella klasser (IK) * - Att samverka och utveckla kompetens och undervisning i internationella klasser (IK). Under nätverksträffarna kommer följande frågor att belysas: senaste forskning kring mottagning av nyanlända, pedagogisk kartläggning, organisation och arbetssätt, metoder, särskilda behov hos nyanlända, föräldrasamverkan mm Kontakta: Svjetlana Cvijetic, Penpal - den talande pennan * - Introducera ett nytt verktyg i arbete med modersmålsstöd och språkutveckling. Demonstration och tips om användning av penpal i den dagliga pedagogiska verksamheten. Kontakta: Lilija Brazenaite Alm, INFONYTT nr

5 Mer information finns på Linweb och på linkoping.se/resursochstodverksamhet Barn i behov av särskilt stöd Bildstöd i förskolan Tidsbokning - Stötta pedagoger i förskolan i att använda bildstöd vilket kan främja förskolebarns kommunikativa och språkliga utveckling Nu erbjuder vi dig som arbetar i förskolan en introduktion i hur du/ni kan använda bildstöd i förskolan. Vi inspirerar dig med att komma igång eller vidareutveckla användandet av kommunikationsinsatser form av bildstöd för hela barngruppen. Kontakta: Sofie Levander, Handledning kring tal, språk och kommunikation VT 2014 onsdagar - Har du frågor som rör barn och ungdomars tal och språk? Vill du samtala kring hur du kan hjälpa ditt förskolebarn/din elev att förbättra och utveckla sin kommunikativa förmåga samt diskutera kring åtgärder i den pedagogiska miljön. Konsultationsträff 1 timme. Kontakta: Sofie Levander, Generella inlärningssvårigheter Att få kunskap om och dela erfarenheter kring vad generella inlärningssvårigheter kan innebära och vad vi kan göra för dessa elever i skolan. Hur kan vi tänka utifrån pedagogiska strategier och förhållningssätt, ett teoretiskt resonemang. Ett kunskapsoch erfarenhetsutbyte pedagoger emellan. Kontakta: Lotta Kempe, Metodverkstad * - Ge ökad kunskap kring elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utbildningen innehåller metoder och strategier som är användbara för målgruppen. Kontakta: Ariana Pizzignacco, Konsultation Varje tisdag - Konsultationer med barnpsykiater och specialpedagog kring ett ärende/fråga som rör elever i behov av särskilt stöd. Att komma på konsultation innebär att ni får komma och diskutera en fråga/ärende under en timma. Det kan röra sig både om organisation,grupp eller individ. Kontakta: Ariana Pizzignacco, Sociala berättelser och seriesamtal Att få redskap för hur man arbetar med ett visuellt hjälpmedel, för att möta barn som har svårigheter att fullt ut förstå den verbala kommunikationen, behöver stimulera flera sinnen för att förstå, behöver nedskrivna levnadsregler och strategier för att komma ihåg. En inblick i vad sociala berättelser och seriesamtal är. Både teori och praktik ingår i utbildningstillfället. Kontakta: Ariana Pizzignacco, Alla kan vara med - idrottspedagogik Inspirera idrottslärare/pedagoger till en undervisning där alla elever kan delta. Under en eftermiddag kommer fokus ligga på att inspirera er med utgångspunkt idrott för alla. Lena Hammar, rådgivare på SPSM, kommer och föreläser och har praktiska övningar. Kontakta: Lisen Österberg, Tips! Kompetensutveckling! Vi har samlat all information om aktuell kompetensutveckling som dokument i en mapp på nätet. Där finner du mer detaljerad information kring respektive kurs och materialet uppdateras löpande under året med nya aktiviteter från sektionen. * Läs mer information på Linweb eller sök den via: linkoping.se/resursochstodverksamhet 4 INFONYTT nr

6 Hellre stöd i tidig ålder än brandkårsutryckning i nian! Resursteamet Målet är att öka andelen elever som fullföljer sina studier på den skola eleven går. Anderz Bergholtz Verksamhetschef Består av ett team med två socialsekreterare och två lärare med specialpedagogisk kompetens. Ska ge ett intensivt stöd över tid och som leder fram till en högre måluppfyllelse. Pedagogisk insats beslutas av rektor. Teamet kan även jobba på uppdrag av socialkontoret. Vi har fått jättebra hjälp Beatrice Barlinger, rektor på Nya Munken Första gången som Beatrice Barlinger, rektor på Nya Munken, fick kontakt med Resursteamet var för drygt två år sedan. Då var hon biträdande rektor. Resursteamet tog kontakt med skolan angående en elev, som skulle börja där och som behövde mer stöd än en skola vanligtvis kan ge helt på egen hand. -Jag visste inte hur det skulle fungera, men vi hade några möten då vi fick en bra bild av hur teamet arbetar. Beatrice träffade mest den specialpedagog som kom till Nya Munken och arbetade med eleven. -Vi fick bra hjälp. Teamet stödde vårt arbete med att göra ett åtgärdsprogram. De tog tag i utredningar och hjälpte till både när det gällde lärandet och den sociala situationen. Senare sökte vi vidare till resursskola för den här eleven, och där fick vi verkligen ett gott stöd av teamet. Beatrice Barlinger tycker att samarbetet med Resursteamet fungerade väldigt bra. Vid ett senare tillfälle, när Beatrice Barlinger blivit rektor, kom resursteamet åter in för att stödja en elev på Nya Munken. Hon blev från första början imponerad av att teamet så snabbt kunde sätta sig in i elevens och skolans situation. Teamet blev också ett viktigt bollplank när skolan behövde råd: -Hur ska vi tänka så att det blir bra för den här eleven? Vi hade många frågor och fick nyttig handledning. Det finns en nackdel, säger hon till sist. -När resursteamet avslutat arbetet på skolan försvinner kontakten helt. Jag skulle gärna se att handledningen för skolpersonalen kunde fortsätta ett tag till. 5 INFONYTT nr

7 Verksamhetschefen Anderz Bergholtz: Här är lugn och ro. Man får ofta mer tillförlitliga testresultat när eleven inte är stressad. Från hinder till möjlighet Korttidsskolan Bryggan Bryggan är en liten undervisningsgrupp som tar emot elever i 4-6 veckor. Teamet består av två lärare på heltid, samt en socialsekreterare och en psykolog kopplad till verksamheten. Bryggan gör en samlad bedömning och försöker finna strategier för att eleven ska kunna återgå till sin ordinarie klass och en fungerande skolgång. För elever i årskurs 1-9 i akut behov av förändring En chans att komma till sin rätt När vi träffar rektorn på Berzeliusskolans grundskola Åse Mellerskog är hon mycket engagerad i en elev som för närvarande går på Bryggan. -Det är fantastiskt att veta att Bryggan kan ägna sig åt den här eleven hela dagarna. Under tiden kan vi försöka rigga för fortsättningen, så att det ska bli så bra som möjligt när eleven kommer tillbaka. De vuxna på Bryggan hinner se och höra mer än vi gör här och på det sättet kan de vara oss behjälpliga framöver. Åse Mellerskog ser Bryggan som en möjlighet för eleven att komma till sin rätt i ett lugnare sammahang och att det förhoppningsvis stärker hans eller hennes självförtroende. Det är en fristad under några veckor. -Vi vill att de veckorna ska bidra till en bra omstart för eleven. Under tiden förser mentorerna Bryggan med material att arbeta med, och eleven har det bra där och får visa vad han eller hon kan. -Sedan kan jag ju bli betänksam hur ska vi kunna matcha detta? Vi kan aldrig erbjuda den lärartäthet och det lugn som Rektor Åse Mellerskog råder på Bryggan. Men jag tänker också att när vi väl behöver hjälp, då får vi den också. Hittills har det slagit väl ut. Till slut nämner Åse Mellerskog att elevens time out på Bryggan innebär att hemskolan får mer tid att förbereda för en bättre situation när eleven kommer tillbaka. De ordinarie pedagogerna kan få mer information om eleven än de haft möjlighet till tidigare, vilket är värdefullt för att bäst kunna hjälpa eleven efter återgången till skolan.

8

9 Konsultativt stöd - en väg in Nu samlar vi alla stödfunktioner på ett ställe. Det blir lättare att söka handledning och andra resurser för att vid behov hjälpa personal att stötta barn och elever. De tidigare stödfunktionerna för handoch vägledning, särskola och medicinska funktionsnedsättningar - finns nu i den gemensamma organisationen Konsultativt stöd. Förbättrad samverkan Förändringen sker från årsskiftet Den innebär att de olika stödformerna nås på ett ställe och får lättare att samverka. Ofta är det ju mer än bara ett slags stöd som behövs. kommunikationsstörningar, medicinska funktionsnedsättningar (syn, hörsel, rörelsehinder) och barn och elever med utvecklingsstörning. Vi hjälper till att efter dialog och observation analysera stödbehovet och kommer med förslag på lämpliga åtgärder. Att vi nu lägger alla funktioner i Konsultativt stöd understryker den helhetssyn som vi vill ska prägla vårt arbete tillsammans med skolor och förskolor. Vi fortsätter att arbeta förebyggande och främjande med barn och elever i fokus. Som tidigare kommer förskolechefer och rektorer att få erbjudanden om till exempel storföreläsningar och metodverkstäder. Konsultativt stöd är bemannat med cirka 20 personer med olika spetskompetenser. Här finns specialpedagoger med olika inriktningar, lärare, logoped, psykolog, socionom, och nu även arbetsterapeut. De arbetar med neuropsykiatriskt spektrum, socioemotionella svårigheter, generella inlärningssvårigheter, språk- och Nya ansökningsformulär finns from den 1 januari 2014 på blankettarkivet på sektionens/kommunens hemsida Välkommen att kontakta oss på Konsultativt stöd! Verksamhetschefer Christina Staaf & Margareta Lundgren Bild vänster: Christina Staaf och Margareta Lundgren 8 INFONYTT nr

10 Mångkultur är en kompetens och inte ett problem! Linda Castell Utvecklingsledare Svetlana Cvijetic Utvecklingsledare Kartläggning av styrkor och förmågor hos nyanlända barn. En metod skapad i Linköping, som ska ge nyanlända barn bästa möjliga förutsättningar i den svenska skolan. Framtagen för årskurs 1-9 och används främst i kommunens internationella klasser. Sprids även till förskolor, grund- och gymnasie-särskolan samt SFI. Kartläggning - elever blir sedda för vad de kan Vi får en helhetsbild Att komma till ett nytt land med främmande språk kan vara jobbigt och det är inte lätt att komma till sin rätt. Jelena Vasic och Mats Fahlgren arbetar med den internationella klassen på Skäggetorpsskolan och använder kartläggningsmaterialet när de får nyanlända elever. För närvarande har de tre grupper med sammanlagt 63 elever i årskurs 6, 7 och 8 med åtta olika modersmål. -Den stora skillnaden mot tidigare är att vi nu får en helhetsbild och med större säkerhet kan säga var eleven står i fråga om kunskaper och erfarenheter, säger Mats Fahlgren. Dessutom är det bra för eleverna att känna sig sedd för de resurser de har och inte för sina svårigheter. -Man kommer åt det de kan, man ser människan bakom beteendet, vilket tidigare kunde skymma sikten för det positiva, elevens egen kapacitet, menar Jelena Vasic. I kartläggningen har man samtal med både föräldrar och elev. Men inte samtidigt utan var för sig, vilket är viktigt. -Först tyckte jag att det var fiffigt att samtala alla tillsammans, men det funkar inte, berättar Jelena. Föräldrarnas berättelse går ofta inte riktigt ihop med elevens. Ibland kanske barnet kommit hit flera år efter föräldrarna och de har därmed helt olika förväntningar på skolan. Jelena säger också att det är viktigt att det verkligen blir just samtal och att man inte är strikt bunden till pärmen. Ju mer man arbetar med materialet, desto friare blir man. Men pärmarna ger en struktur som är viktig. En annan erfarenhet som Jelena och Mats vill dela med sig av är att man inte ska ha för bråttom att gå igenom hela kartläggningsmaterialet. De jobbar successivt och kartlägger elevens kunskaper och erfarenheter i skolämnena i anknytning till undervisningssituationen. Utbildningspaket Materialet består av två pärmar. Den ena stöder kartläggning av elevens och familjens bakgrund, förväntningar, elevens språkutveckling med mera samt elevens styrkor och förmågor i varje skolämne. Den andra pärmen innehåller övningar och lektionsplaneringar som ger stöd för pedagogisk kartläggning. Detta är unikt för Sverige. Medarbetare inbjuds att berätta om metoden på olika håll landet. Många kommuner har köpt in materialet. Senast har Göteborgs stad köpt ett utbildningspaket om fyra träffar. 9 INFONYTT nr

11 Family Learning - lära tillsammans Family Learning är ett av flera nya arbetssätt som utvecklats i ett treårigt föräldrastödsprojekt initierat av Statens folkhälsoinstitut. I Linköping används Family Learning för närvarande på två familjecentraler och en skola, i samarbete med Tema Barn på Linköpings universitet. Vi fick lära oss frukternas namn på somaliska -Därför valde vi temat mat, kropp och När en grupp somaliska mammor och deras barn samlas på hälsa denna gång. Mammorna tycker Familjecentralen i Skäggetorp för en Lära tillsammans-träff kan det är spännande att lära sig svenska på det till exempel handla om mat, kropp och hälsa. Medan barnen det här sättet, berättar Rebecka Carlsen. leker talar förskollärarna Rebecka Carlsen och Maria Ingestig -Det är också värdefullt att de kan glädjas tillsammans med med föräldrarna, och sedan leker alla en lek som anknyter till barnen, och känna att de är viktiga för dem, säger Maria Ingestig. Mats Mikiver Projektledare dagens tema. -Lära tillsammans-begreppet är ömsesidigt, säger Rebecka och Ny metod från Storbritannien berättar att hon och Maria fick lära sig frukternas namn på somaliska. Family Learning är en metod som kommer från Storbritannien, där den använts i närmare 20 år. Den går ut på att stödja för- Samarbete med brobryggare äldrar med ingen eller låg utbildning att lära sig basämnen och Projektet håller till på familjecentralens öppna förskola. Där utveckla språkkunskaper tillsammans med sina barn. I Linkö- finns en låda med foton på alla barn, deras föräldrar och perso- ping vänder sig Family Learning till föräldrar födda utomlands nalen som är med på träffarna. De börjar med att varje deltagare och deras barn från två år och uppåt, med särskilt fokus att lära tar sin bild och sätter den på en flanotavla. Sedan räknar man hur sig tala, läsa och skriva på svenska. många barn mammor, pojkar och flickor som är där, och alla får Allt bygger på samspel mellan föräldrar och barn och att familjen presentera sig. Utan att någon tänker på det tränas på det sättet och hemmet är en resurs för lärandet. Man betonar föräldrarnas språk och matematiska begrepp. viktiga roll i denna process. I Skäggetorp har man valt att satsa på somaliska familjer, som är Projektledare Mats Mikiver: Det handlar både om lärande och många i området. De rekryteras i samarbete med BVC och med om att stärka relationen mellan barn och föräldrar. brobyggaren Amina Ali som talar deras modersmål. BVC följer barnens utveckling och arbetar mycket med att informera föräldrar om bra mat och god måltidsordning. Bild: Maria Ingestig och Rebecka Carlsen, familjecentralen Skäggetorp

12 Linköping Där idéer blir verklighet Sektionen för resurs- och stödverksamhet Ansvar, uppdragsgivare och erbjudande Sektionen för resurs- och stödverksamhet kan med sina resurser ta ett samlat grepp kring relevanta insatser, effektivisera åtgärder och skräddarsy individuella lösningar. Vi stödjer förskolechefer och rektorer i deras arbete med barn/elever/ungdomar i behov av särskilt stöd. Det görs bl.a. genom spetskompetens inom konsultation, observation, metodutveckling, sakkunskap och nätverk. Välkommen att besöka vår hemsida!

Modersmålslärarens roll i den pedagogiska kartläggningen

Modersmålslärarens roll i den pedagogiska kartläggningen Modersmålslärarens roll i den pedagogiska kartläggningen Sektionen för resurs och stödverksamhet Flerspråkighet Snezana Arsenovic Nero, verksamhetschef (modersmålsstöd i förskola, förskoleklass) Åsa Svensson,

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg Må bra i förskola och skola Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg 1 Barn och ungdomar som mår bra har bättre förutsättningar att utvecklas och ta till sig kunskap. Vi vet att det finns

Läs mer

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012 Centrala Elevhälsan Barn- och elevhälsoplan 2012 Inledning Målet är att alla barn och elever i Bergs kommun ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för respektive verksamhet. För att detta ska vara

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Förskolans konsultoch stödgrupp

Förskolans konsultoch stödgrupp Förskolans konsultoch stödgrupp ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖRSKOLA OCH FRITID RESURSENHETEN Förskolans konsultoch stödgrupp Inom Förskolans Konsult- och stödgrupp finns olika

Läs mer

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9 Elevhälsan Skånhällaskolan F-9 Läsåret 2011-2012 Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Förskoleklass Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit förskoleklassens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014 samt

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Utvecklingsarbete som inspirerar

Utvecklingsarbete som inspirerar Utvecklingsarbete som inspirerar Exempel från Malmö Stad i samarbete med Malmö Högskola Åsa Ljunggren Ansvariga för forskningscirkeln Cirkelledare Åsa Ljunggren f.d. utvecklingssamordnare Malmö Stad, fil.

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Mottagande och 2 (7) Mottagande

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar Sammanfattning av resultat I detta dokument sammanfattas de resultat som framkommit i utvärderingsrapporten av SkolKlar, En förebyggande skolinsats riktad till familjehemsplacerade barn. Redovisningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Vi ska ha barnen här hos oss. De ska få möjligheter här och nu och framåt

Vi ska ha barnen här hos oss. De ska få möjligheter här och nu och framåt Vi ska ha barnen här hos oss. De ska få möjligheter här och nu och framåt Barn och elevhälsoplan Lerum Alla barn är olika, lär på olika sätt och har olika behov. Därför har Lerums kommun en skola för alla,

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16

Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16 Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16 Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets utvecklingsområden inför läsåret

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Pedagogiska cafeér vårterminen 14

Pedagogiska cafeér vårterminen 14 Pedagogiska cafeér vårterminen 14 För ökad måluppfyllelse för barn och elever i Kungsbacka kommun erbjuder Specialpedagogiskt centrum följande innehåll i vårterminens 2014 års pedagogiska caféer Anmälan

Läs mer

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Målgruppen Föräldrar med kognitiva svårigheter som behöver stöd 1. Föräldrar med en utvecklingsstörning/ svagbegåvning 3. Föräldrar med

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras

Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras 1 (6) Datum 2014-03-31 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708-817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Modersmål lärande och länk Många unga i Lunds kommun har ett annat modersmål än svenska. För dessa elever är modersmålet en grund för lärande

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

1. Många modersmålslärare ger läxor till sina elever. Kan vi räkna med att föräldrarna hjälper till?

1. Många modersmålslärare ger läxor till sina elever. Kan vi räkna med att föräldrarna hjälper till? Max Strandberg 1. Många modersmålslärare ger läxor till sina elever. Kan vi räkna med att föräldrarna hjälper till? Nej det kan man aldrig göra. Man får antingen sluta att ge läxor som eleverna behöver

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Tre skolmyndigheter Skolverket Skolinspektionen Specialpedagogiska skolmyndigheten Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Bakgrund Folkhälsosiffror Medellivslängd Ohälsotal unga kvinnor Befolkning efter utbildningsnivå Rökande blivande mödrar Rökande spädbarnsföräldrar

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan en handledning 1 www.karlskoga.se Inledning Andelen barn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar inom förskolan i Karlskoga kommun. Det är barn vars föräldrar

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Riktlinjer för användandet av Diamantdiagnoser som en del i den strukturerade arbetsmodellen DigiLys. Räkna med flyt

Riktlinjer för användandet av Diamantdiagnoser som en del i den strukturerade arbetsmodellen DigiLys. Räkna med flyt Räkna med flyt Som ett led i att höja elevernas resultat införs ett kommunövergripande arbetssätt med diagnoser och tillhörande analysarbete. Diamants aritmetikdel ska vara ett redskap för lärarna i deras

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer