DRAFT. Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DRAFT. Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien"

Transkript

1 Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien Ett arbete om att ta fram kärnvärden i ett företag och utformningen av en ny grafisk profil. Designing a new graphic identity for Swedish Export Academy Sandra Dahlberg Mai Do EXAMENSARBETE 2012 Teknikens tillämpning med inriktning Grafisk Design och Webbutveckling Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan (vx) Jönköping

2 Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet Grafisk Design och Webbutveckling. Arbetet är ett led i kandidatpåbyggnadsprogrammet. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. Examinator: Ingrid Wadskog Handledare: Sten-Yngve Johansson Omfattning: 15 hp (grundnivå) Datum: Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan (vx) Jönköping

3 Abstract Abstract Today we live in a society where advertising is mass-produced and companies need to be seen to survive. The small company might drown in all the media and it is therefore important that they have an identity that speaks for them, what they are and what they want. Swedish Export Academy is a private school that offers training programs focusing on exports. They are newly established and are in need of an identity. The purpose of this study is to identify a company s core values and design a visual identity for them. From the core values we will create a stronger identity through a graphic profile. The new graphic profile shall include a new logotype, business card, design, design for stationery, envelopes, an information folder, template to a power point presentation and print on a business car. The questions for this study we have are: How can a company s core values be formed when designing a new logotype? - What core values do Swedish Export Academy wants to pass to their audience? How should Export Swedish Academy s new graphic profile be designed to match their identity? The methods we used in this study were, interviews with an advertising agency, students and staff at Swedish Export Academy and our client. Those methods were to answer out first question in this study. To answer our second question we looked at the core value that had been formulated, gathered information about other companies development of their logotypes and graphic profiles. The result of our investigation of the core values gave the result to four keywords, development, reality, strategy and interest. From these core value and requirement specifications we created the logotype. The logotype has two different shades of blue and a symbol of two chess piece with one graduation hat. The important in this kind of design is to have a red thread that goes through all graphic material. We chose to give the company a wave with four different shade of blue that was a part of the design in most of the graphic material. In conclusion we find our methods useful for the study and more methods could be used in our study. We believe that similar result would be obtained for others who would do our study and the keywords were relevant for Swedish Export Academy based on the methods we used. Our methods we used in this study can be applied on other companies that need to develop or modernize their brand. branding. Keywords Design, graphic design, graphic profile, core value, logotype, redesigning, brand, 1

4 Sammanfattning Sammanfattning Vi lever idag i ett samhälle där reklam massproduceras och företagen är i stort behov av att synas i samhället. Det lilla företaget kanske drunknar i all media som strömmar ut och därför är det viktig med en identitet som talar om vad företaget är och vad de vill. Exportakademien är en fristående skola som driver utbildningar med inriktning export. De är ett nyetablerat företag som är i behov av en identitet som lyfter fram deras värden och värderingar. Syftet med detta examensarbete är att identifiera ett företags kärnvärden och utforma en grafisk profil. Vi kommer att lyfta fram Exportakademiens kärnvärden och skapa en starkare och tydligare identitet genom en grafisk profil. Den nya grafiska profilen ska innehålla samtliga material; en ny logotyp, visitkort, brevpapper, kuvert, en informationsmapp, mall till en power point presentation samt tryck på en företagsbil. Dessa frågor behöver vi besvara för att kunna uppfylla syftet med arbetet: Hur kan ett företags kärnvärden tas fram vid utformning av en ny logotyp? - Vilka kärnvärden vill Exportakademien förmedla till målgruppen? Hur ska Exportakademiens nya grafiska profil utformas för att förmedla företagets identitet? I arbetet har vi använt oss av intervjuer med en reklambyrå, studenter och personal på Exportakademien och uppdragsgivaren för att besvara vår första frågeställning. För att besvara den andra frågeställningen utgick vi ifrån kravspecifikationen som vi fick under intervjuerna, kärnvärden som hade tagits fram och konkurrentanalyser. De Konkurrentanalyser som utfördes var att testa företagets nuvarande logotyp placerad bland andra logotyper, studera logotyputveckling och förändring. Vi tittade även på andra grafiska profiler för inspiration till utformning av vår grafiska profil. Resultatet av förundersökningen visade att företagets kärnvärden blev utveckling, verklighet, strategiskt och engagemang. Utifrån dessa kärnvärden och kravspecifikationen fick logotypen två blåa nyanser som formade två schackpjäser med en examinationshatt på pjäsen som var formad till en häst. Det visade sig vara viktigt att företaget hade en röd tråd som knöt ihop företagets identitet. Vi skapade en blå våg med fyra olika blå nyanser som förekom i allt grafisk material om vi hade tagit fram. Tillsist diskuteras metoder vi använt oss av och resultatet vi fått fram. Vi ansåg att metodvalen var relevanta men kan även utökas för att utveckla ett mer stabilt varumärke. Liknande resultat tror vi skulle vara framställt av andra som utförde vårt arbete eftersom vi anser att de framtagna värderingarna är relevanta för Exportakademien utifrån de metoder vi har använt oss av. Det upplägg vi jobbat efter kan tillämpas på alla företag som behöver utveckla eller modernisera sitt varumärke. Nyckelord Design, grafisk design, grafisk formgivning, grafisk profil, kärnvärden, logotyp, omformning, varumärke, varumärkesbyggnad. 2

5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING Exportakademien SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION BEGREPPSDEFINITION Teoretisk bakgrund VARUMÄRKE LOGOTYP Logotypdesign Logotypförändring GRAFISKT KONCEPT Grafisk profil TYPOGRAFI Typsnitt Antikva Sanserif Teckenstorlek SYMMETRI OCH ASYMMETRI KONTRAST Formkontrast Storlekskontrast Styrkekontrast Färgkontrast GESTALTLAGAR Närhetens lag Likhetens lag Slutenhetens lag FÄRGLÄRA RGB CMYK Metod och genomförande INFORMATIONS- OCH DATAINSAMLING Litteratursökning Intervju med VD:n på Capo Marknadskommunikation AB Intervju med studenter på Exportakademien Intervju med kommunikation och marknadschefen på Exportakademien Intervju med utbildningsledare på Exportakademien Andra företag och skolors kärnvärden KONKURRENTANALYS Logotyp bland konkurrenters logotyper Studera logotypförändringar Studera grafiska profiler UTFORMNING AV DEN GRAFISKA PROFILEN Video om Evernotes logotyputvecklingsprocess Moodboard De grafiska delarna Resultat och analys/designprocess HUR KAN ETT FÖRETAGS KÄRNVÄRDEN TAS FRAM VID UTFORMNING AV EN NY LOGOTYP?

6 Innehållsförteckning Intervju med Exportakademiens kommunikations- och marknadschef Björk A Intervju med student Welin L Intervju med student Johansson J Intervju med Exportakademiens utbildningsledare Widetoft R. om företaget och kärnvärden Andra företags kärnvärden VILKA KÄRNVÄRDEN VILL EXPORTAKADEMIEN FÖRMEDLA TILL MÅLGRUPPEN? Framställning av kärnvärden HUR KAN EXPORTAKADEMIENS NYA GRAFISKA PROFIL UTFORMAS FÖR ATT FÖRMEDLA FÖRETAGETS IDENTITET? Intervju med VD Lorentzon J. på Capo Marknadskommunikation AB Intervju med Exportakademiens utbildningsledare Widetoft, R., logotypens utseende Video om Evernotes logotyputvecklingsprocess Konkurrentanalys: Logotyp bland konkurrenters logotyper Konkurrentanalys: Studera logotypförändringar Konkurrentanalys: Studera grafiska profiler DESIGNPROCESSEN Förslag på grafisk profil Logotyp Val av logotyp Logotyp och dess användning Typsnitt Färg & gråskala Siluetter och bakgrunder Grafiskt element Val av grafisk element Visitkort Val av visitkort Brevpapper och Kuvert Val av brevpapper och kuvert Powerpointmall Informationsmapp Slutliga Informationsmappen Tryck på bilen Utformning av grafiska profilhäftet Diskussion och slutsatser METODDISKUSSION RESULTATDISKUSSION/DISKUSSION AV DESIGNPROCESSEN Hur kan ett företags kärnvärden tas fram vid utformning av en ny logotyp? Vilka kärnvärden vill Exportakademien förmedla till målgruppen? Hur kan Exportakademiens nya grafiska profil utformas för att förmedla företagets identitet? SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER Referenser Sökord Bilagor BILAGA 1 INTERVJU MED VD:N PÅ CAPO BILAGA 2 INTERVJU MED KOMMUNIKATION OCH MARKNADSCHEF BILAGA 3 INTERVJU MED STUDENTER BILAGA 4 INTERVJU MED UTBILDNINGSLEDARE BILAGA 5 EXPERIMENT MED KONKURRENTERS LOGOTYPER BILAGA 6 RESULTAT: EXPERIMENT MED KONKURRENTERS LOGOTYPER BILAGA 7 LOGOTYPFÖRÄNDRINGAR BILAGA 8 DELAR AV STÅNGÅSTADENS GRAFISKA PROFIL BILAGA 9 DELAR AV DESTINATION JÖNKÖPINGS GRAFISKA PROFIL

7 Innehållsförteckning BILAGA 10 DELAR AV HARRYS GRAFISKA PROFIL BILAGA 11 PRESENTATION TILL UPPDRAGSGIVAREN BILAGA12 NYA LOGOTYPEN BILAGA 13 LOGOTYPENS FÄRG- OCH GRÅSKALA BILAGA 14 GRAFISKA ELEMENT OCH FÄRGER BILAGA 15 SKISSER VISITKORT BILAGA 16 VISITKORT BILAGA 17 BREVPAPPER BILAGA 18 KUVERTENS FRAM OCH BAKSIDA BILAGA 19 POWERPOINTMALLEN FÖR FRAMSIDA OCH ÖVRIGA SIDOR BILAGA 20 MÅTT INFORMATIONSMAPP UTSIDA BILAGA 21 MÅTT INFORMATIONSMAPP INSIDA BILAGA 23 INFORMATIONSMAPPENS INSIDA BILAGA 24 TRYCK PÅ FÖRETAGSBILEN BILAGA 25 GRAFISKA PROFILHÄFTET

8 1 Inledning Inledning Under vår utbildning Grafisk Design och Webbutveckling på Tekniska Högskolan i Jönköping har vi utfört olika projekt inom dessa ämnen. Detta examensarbete är utfört på C-nivå och omfattar 15 högskolepoäng. Som avslutning i vår utbildning på kandidatnivån vi ville inrikta oss på det grafiska och därmed utföra ett designarbete inom tryck och marknad. Exportakademien är ett nyetablerat företag, en fristående skola som vi var i kontakt med året innan under vår studieresa till Kina. Vi tog kontakt med utbildningsledaren som blev intresserad av att vara vår uppdragsgivare för vårt examensarbete. Vårt uppdrag blev att utforma en ny identitet till företaget i form av en ny grafisk profil. Arbetet inleddes med en noggrann förundersökning i form av intervjuer, analyser och inspirationssökning. Konceptet som framställdes var i syftet att ge Exportakademien en tydligare identitet och en logotyp som sticker ut och syns bland sina konkurrenter Bakgrund och problembeskrivning Vi lever idag i en värld där kommunikationsvågor strömmar ut i samhället i olika kanaler. Reklam massproduceras av olika företag som vill synas och höras. Småföretagen riskerar att drunkna i dessa vågor om de inte väljer att sticka ut med sitt unika. För att bygga upp ett starkt varumärke behöver företagen identifiera sig själva för vilka de är och vad de vill stå för, dvs. att ge sig själv en identitet i samhället. Med en identitet syns och hörs man och det blir lättare för kunden att söka sig tillbaka och göra ett andra besök på företaget. Vi fick i uppdrag av Exportakademien (se stycket 1.1.1) att utveckla deras kärnvärden och uttrycka de i form av en ny grafisk profil. Företaget är i behov av att förtydliga och förmedla sin identitet då myndigheten för Yrkeshögskolan i Sverige ansåg att Exportakademien saknade material som identifierade dem. Det material som Exportakademien innehar är två informationsblad som innehåller informationer om deras utbildningar men förmedlade inte företagets identitet. Företaget har en logotyp som inte uppfyller baskraven för en logotyp. Deras logotyp består av ett tunt typsnitt i ljusblått och en symbol som innehåller fyra färger. Logotypen är oanvändbar på bakgrunder som är i andra färger än vitt, den syns inte bra på långt avstånd och är svår att se på blankt papper och på skärm. Logotypen är inte heller tryckbar i gråskala. Dessa problem kommer vi att lösa i den nya grafiska profilen. Med tydliga kärnvärden och en grafisk profil får företaget riktlinjer som hjälper dem att utforma sitt kommande material till bl.a. marknadsföring och skapa ett starkt varumärke Exportakademien Exportakademien är en fristående skola som etablerades hösten 2011 och har ett samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping. Exportakademien erbjuder utbildningar i både Sverige och Kina inom området export. De har två utbildningar där den ena är en yrkeshögskoleutbildning och den andra en ettårig IMD (Intercultural Management Diploma). Utbildningarna inriktar sig på att lyfta fram ett modernt och interkulturellt affärsmannaskap för att främja svensk utrikeshandel, framför allt export. De har i första hand utbildningar med fokus på försäljning, affärskultur och språk. Exportakademiens 6

9 Inledning främsta målgrupp är personer från 25 års ålder som vill satsa på karriär inom internationell export mot Asien. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med detta examensarbete är att identifiera Exportakademiens kärnvärden och utforma en grafisk profil till detta företag. Syftet är även att lyfta fram Exportakademiens kärnvärden och skapa en starkare och tydligare identitet genom en grafisk profil. Den nya grafiska profilen ska innehålla samtliga material; en ny logotyp, visitkort, brevpapper, kuvert, en informationsmapp, mall till en Power point presentation samt tryck på en företagsbil. Dessa frågor behöver vi besvara för att kunna uppfylla syftet med arbetet: Hur kan ett företags kärnvärden tas fram vid utformning av en ny logotyp? - Vilka kärnvärden vill Exportakademien förmedla till målgruppen? Hur kan Exportakademiens nya grafiska profil utformas för att förmedla företagets identitet? 1.3 Avgränsningar Företagsnamnet kommer inte ändras i logotypen. Den grafiska profilen kommer inte att tryckas till uppdragsgivaren utan kommer att överlämnas i fil format. Vi kommer inte att göra en målgruppsanalys utan det är Exportakademiens ansvar att veta vilka som ska ha del av deras utbildningsmaterial. Informationsmappens konstruktion kommer inte att utformas utan vi kommer utgå ifrån en befintlig modell av en mapp. Vi kommer inte att implementera kärnvärden i företaget. 1.4 Disposition Rapportens upplägg har en inledning där uppdragets bakgrund, syfte, frågeställningar och avgränsningar beskrivs. Här beskrivs problemet som företagen har gällande sin egen identitet som är grunden i vårt arbete. Därefter följer den teoretiska bakgrunden där vi behandlar ämnet varumärke, färg, form och grafisk profil. I metod och genomförande tar vi upp de olika metoder, förarbeten och layoutarbeten som har fört oss fram i arbetet. I resultat och designprocessen presenteras resultatet av genomförda metoder och där beskrivs även hur vi kom fram till vår design. I diskussionsdelen diskuteras vårt arbete, våra metodval, vad som kunde gjorts bättre och hur arbetet kan fortsätta. Sist kommer referens, bilagor. sökord och 7

10 1.5 Begreppsdefinition Inledning Grafiskt element: Illustrationer och former som hör till den grafiska profilen som ett komplement till konceptet. Grafisk profil: Är ett samlingsnamn till all material som ett företag har. Det kan innehålla en logotyp, färgbeskrivning, typsnitt, grafiska element. Illustration: Det är bilder, ytor och former som illustrerar något. Koncept: Koncept är ett vanligt förekommande ord för att beskriva en helhet samt bärande idé. Kontrast: används för att skapa effekt och spänning i grafiska material. Kontrast är materials motsatser t.ex. ljust/mörkt, hårt/mjukt, kallt/varmt osv. Kärnvärde: Beskriver en aspekt av ett varumärkes identitet. De är viktiga grundstenar i företagets varumärkesplattform. På ett övergripande plan fångar kärnvärden in hur företaget bedrivs, vad företaget vill stå för nu och i framtiden och vilka grundläggande värderingar som driver varumärket. Logotyp: Är en symbol eller bild som symboliserar ett företag, en organisation eller representerar ett varumärke. En logotyp består oftast av en symbol i kombination med företagsnamnet. Ibland endast av en stiliserad version av företagsnamnet. Moodboard: är ett collage av bilder som beskriver t.ex. färg, form, stämningen eller känslan av en plats/företag eller en design. Målgrupp: Är en avgränsad grupp människor som är mottagare/köpare av marknadsföring/produkter. Symbol: En symbol är en figur som representerar information, produkt, ett abstrakt begrepp, idé eller egenskap. Typografi: Är en bred term för hur text utformas på skärm och i tryck. Varumärke: Är den bild som målgruppen har av ett företag/produkt/person. Varumärket kan vara olika hos olika personer och påverkas av personens tidigare upplevelser. Yh-utbildning (yrkeshögskola): Är en eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. 8

11 Teoretisk bakgrund 2 Teoretisk bakgrund Här presenteras all teori som arbetet har grundats på. De teorier som tas upp berör ämnena varumärken, färg, form och typsnitt. 2.1 Varumärke Enligt Litton B. G. (2011) är ett varumärke en företagsidentitet som kan gälla både en enskild produkt men även ett företags varumärkesportfölj. Varumärkesidentitet byggs upp kring kärnvärden som företaget innehar. Kärnvärden i ett företag är deras grundläggande värderingar som är till syfte att förmedlas genom varumärket till kunder och medarbetare och vägleda företagets arbeten. Det kan uttryckas i ledord med olika kännetecken och ska vara lätta att förstå, lätta att komma ihåg och lätta att uttrycka. Kärnvärden ska vara långsiktiga och hållbara för att etablera långa och lönsamma relationer och skapa förtroende. Detta är även för att stärka och utveckla verksamheten. Kärnvärden skall kunna justeras när företaget och samhället förändras. Företagen väljer olika strategier för att nå ut till sina kunder och få kunderna att förknippa företagets varumärke med utvalda kärnvärden och ledord. Nanda S. (2005) menar att det är företagets ansvar att skapa en identitet med sina unika egenskaper. Utifrån kommunikationen som företaget sänder ut skapas en uppfattning om företaget bland målgruppen, dvs. varumärkesimage. Varumärket hjälper målgruppen att särskilja företaget från andra företag och hjälper målgruppen att välja med förtroende. Målgruppens tolkningar om företaget kan vara olika och därför är det viktigt att företaget kommunicerar på rätt sätt till sin målgrupp. Företaget kan med varumärkesstrategi påverka målgruppens uppfattningar och då måste företaget jobba in sina budskap tydligt. Vidare understryker Kohli, C. et al. (2002) att konsumenternas val av produkter baseras på utseendet och känsla och därför används ett varumärke för att utskilja identiteten från andra företag. Även om varumärket kan nå långt kan det ändå vara begränsat till följd av kulturer och språk. Varumärken är speciellt värdefulla i länder där läsbarheten bland befolkningen inte är hög eftersom den ger direkt igenkännande. En varumärkes identitet består av tre komponenter; namn, logotyp och slogan, dvs. ett koncept (se figur 1). Figur 1. Logotyp och slogan 9

12 Metod och genomförande 2.2 Logotyp Kohli, C. et al. (2002) framhåller medians kommunikation som har ökat med samhällets utveckling och är därmed allt mer splittrad i kommunikationen. En logotyp skapar ett direkt igenkännande av en produkt eller företag och är därför nyckeln till kommunikationen i samhället. En logotyp tillåter företaget att kommunicera internationellt genom sin visuella karaktär. Det finns inga regler om hur en logotyp ska utformas och därför är det inte förvånansvärt att många logotyper inte märks och syns i samhället. Logotyper som skapar direkt igenkännande hjälper sina konsumenter att spara tid. Vi konsumenter som handlar spenderar i snitt mindre än 15 sekunder på en vara (inom många kategorier) vi köper. Kohli, C. et al. menar att det är viktigt att ha ett varumärke som ger snabb identifiering. Är varumärket redan känt hos konsumenten är chansen större att konsumenten väljer samma varumärke nästa gång han/hon handlar. Vidare framhäver Kohli, C. et al. (2002) två av logotypens funktionella aspekter för hur den kan hjälpa ett varumärke. Det ena är att logotypens visuella former som tidigare nämnts, ger kunden snabbare igenkännande och minns företagets/produktens namn. Den visuella formen ger även ett igenkännande hos barn som både kan och inte kan läsa. Det andra är att logotyper kan användas istället för företagets/produktens namn. När det inte finns tid att memorera namnet eller när det inte finns plats hjälper logotypen till med igenkännandet. Exempelvis på skärmar i reklam där företaget endast har några sekunder att förmedla sin image är logotyper mycket effektiva Logotypdesign Det finns två aspekter av logotypens design, det ena är innehållet och det andra är stilen. Innehållet anses vara elementen, dvs. text och grafiken. Stil är hur dessa element presenteras. Både innehåll och stil påverkas av konsumenternas val av produkter och tjänster men innehållet har störst verkan hos konsumenterna. Därför bör logotypen utformas mot specifika marknadsföremål, exempelvis bör en byggfirma inneha ordet bygg eller trä i sitt namn. Är kategorins namn tydligt framhävt i logotypen blir igenkännandet snabbare.(kohli, C. et al. 2002) Starka logotyper är utarbetade och faller naturligt när konsumenterna tittar på den. Kohli, C. et al. (2002) menar att utarbetade logotyper behåller konsumenternas intressen och det naturliga ger konsumenterna positiv och välbehagen bild av företaget/produkten. Detta underlättar speciellt högklassiga logotyper att skapa förtroende i kvalité. Även enkla ord ger en snabbare igenkänning. Vid utformning av en logotyp ska grafikern ha klart för sig om företaget vill ha med en bildmärke i logotypen som kan användas separat. Logotyper kan vara kostsamma att utveckla men den ger företaget en direkt igenkänning och kan smidigt placeras på små ytor där företagets namn inte får plats. Innan en logotyp formas finns skyldighet hos grafikern att undersöka om det finns existerande logotyper som har samma form som den valda logotypen. En väl formad logotyp ska vara unik, enkel och fet i stilen. Antalet färg i en logotyp bör vara tre eller mindre för att logotypen lättare ska se snyggt ut även i gråskala eller svart och vit. Kline, J. H. (2011) betonar i sin artikel: How you dress makes an impression. So does the way your company presents itself graphically. (Kline, J. H. 2011) 10

13 Metod och genomförande Logotypförändring Logotyper uppdateras när det behövs eller måste. Anledningen kan vara att företaget byter namn eller att logotypen börjar bli omodern. Men den viktigaste frågan är, vilka element behöver förändras för att logotypen ska bli effektiv? Människor tar in information på olika sätt. Den ena gruppen som ser logotyper subjektivt (de otränade) som associerar med sina egna upplevelser och känslor. Den andra gruppen är grafisk formgivare (de tränade) som ser det objektiva och som även skapar logotyperna. Det är viktigt att vara försiktig med att förändra en logotyp. Namn på produkter och service kan inte förändras utan logotypen är det förändrbara. Det gäller att inte förändra för mycket i en logotyp, risken finns att produkten eller företaget tappar marknadsandelar, då konsumenterna inte längre känner igen företaget. Finns det en slogan skall denna också förändras vid förändring i varumärkesstrategi. Slogan är en säljande mening som företaget använder för att förmedla sitt koncept. (Kohli, C. et al. 2002) 2.3 Grafiskt koncept Ett bra grafisk koncept klargör för konsumenterna om företaget är modernt, konservativt eller experimentellt. Den förklarar även om företaget är högt- eller lågteknologiskt samt om företaget säljer produkter eller tjänster. Har företaget inget bra grafisk koncept blir resultatet inte bra, även om ett företag massproducerar och trycker grafiskt material. Det grafiska material från företag ska utrycka vilka de är, utan att konsumenterna behöver fråga. Det är även viktigt att veta om företaget har tänkt expandera eller om företaget jobbar internationellt för att undvika kulturkrockar eller misstolkningar, exempelvis vid språk där samma ord kan betyda olika i olika länder.( Kline, J. H. 2011) Grafisk profil Litton B. G. (2011) anser att varje företag bör inneha en grafisk profil där logotyp, färger, texter och material beskrivs för att kunna överlämnas till en reklambyrå vid behov av marknadsförings material. Den grafiska profilen ska vara lättillgänglig för alla i företaget och uppdateras vid behov. Ett företags profil bryts ofta ner i tre profiler och en av dem är den visuella profilen, dvs. den grafiska profilen. Bergström. B. (2009) hävdar att en grafisk designer måste göra en djup research om företagets bakgrund och översätta det i den grafiska profilen. Den grafiska profilen ska inneha riktlinjer för att producera grafiska material. Material som kan ingå i den grafiska profilen är bl.a. logotypen, företags-/produktnamn i val typsnitt, företagssymbol, typsnitt som används i allt material, visitkort, brevpapper, skyltar. 11

14 Teoretisk bakgrund 2.4 Typografi En av de viktigaste delarna i grafisk formgivning som är typografin. Syftet med typografin är: att överföra ett budskap från sändaren till mottagaren. Det finns två olika typer av typografi, den osynliga som förekommer i bl.a. böcker och tidskrifter. Denna typografiska uppläggning ska enbart vara en osynlig länk mellan författare och läsare, för att inte störa läsaren. Den andra typen är den synliga typografin som strävar efter att förstärka budskapet. Sändaren kan använda sig av till exempel stora bokstäver i starka färger och arrangerar dessa på ett sätt för att skapa en harmoni med budskapet. (Bergström. B. et al. 2008) Typsnitt Ett typsnitt eller teckensnitt är utseendet på bokstäver, hävdar Johansson K. et al. (2008). Ett urval av siffror och bokstäver i speciell stil bildar tillsammans en familj. Vissa typsnittsfamiljer innehåller inte alla våra svenska tecken, såsom åäö, då de inte är skapade för att användas på den svenska marknaden. Andrakan sakna versaler (stora bokstäver) och gemener (små bokstäver). Det finns olika varianter på typsnitt, till exempel fet eller kursiv (se figur 2). Det finns två huvudgrupper bland typsnitten, dessa är antikva och sanserif. Typsnitt Figur 2. 12

15 Teoretisk bakgrund Antikva Bokstavsfamiljerna i antikvagruppen är en äldre grupp som har sitt ursprung från talet och är främst kända för sina seriffer, fötter och flaggor.(se figur 3) Dessa familjer är vår tids vanligaste bokstavsformer. (Petterson R. et al. 2004) De inre formerna i varje bokstav är mer dynamiska och har en framåtsträvande lutning i läsriktningen. Denna huvudgrupp lämpar sig bäst för löpande text i bl.a. böcker, tidningar, tidskrifter och magasin. Han anser att det är vanan som gör att folk tycker att det är lättast att läsa antikvan i löpande text, samt att ögat och hjärnan uppfattar antikvans bokstäver och ordbilder snabbare än sanserifer. Texter läses inte bokstav för bokstav utan ett helt ord läses som en ordbild. Antikvafamiljerna ger tydligare ordbilder tack vare bokstävernas seriffer. Serifferna gör det även lättare att följa raderna.(hellmark C. 2000) Sanserif Figur 3. Antikva Hellmark C. (2000) hävdar att sanserifgruppen innehåller de bokstavsfamiljer som inte har några seriffer. Dessa bokstäver är en modernare skapelse från början på 1900-talet och är mer statiska och vertikalt orienterade på baslinjen (se figur 4). Vidare talar Koblanck. H. (2003) om sanserifers användning i text. Sanseriferna bör inte användas vid stora textmängder då de anses vara svårlästa eftersom de inte skapar lika bra ordbilder som antikvafamiljerna. Denna grupp passar utmärkt som bl.a. rubriker, bildtexter och på planscher och affischer för att synas på avstånd. Figur 4. Sanserif 13

16 Teoretisk bakgrund Teckenstorlek Den typografiska tradition som mäter storleken på teckensnitt och bokstäver i punkter (pt) (se figur 5). En punkt är 0,376mm. Bokstävernas storlek och grad påverkar hur lättläst en text uppfattas. Normal bokstavshöjd som t.ex. löpande text i böcker som är avsedda ätt läsas av vuxna, är 10, 11 eller 12 punkter. Grader över 12 punkter bör inte användas i löpande text i annat än barnböcker eller för personer med nedsatt syn. I magasin eller tidsskrifter används mindre punkter såsom 7, 8 eller 9.(Hellmark C. 2000) Figur 5. Punkter 2.5 Symmetri och asymmetri När vi talar om symmetri och asymmetri inom grafisk design menar vi den symmetri som finns i den typografiska helheten, bildstrukturen och i formen. Bergström. B. (2009) hävdar att det symmetriska arrangemanget förekommer i all sorters texter inom klassiska sammanhang, där det gäller för en formgivare att förmedla en harmonisk balans i rubriker och text. Dessa texter placeras och orienteras utifrån en vertikal axel. Asymmetri i typografin innebär att texter och rubriker placeras där det kan väcka uppmärksamheten (se figur 6). Det förekommer dynamik och ger liv i budskapet. Symmetrin i bildstrukturer innebär att fotografen placerar personen eller föremålet i den centrala delen av bilden (se figur 7). Detta för att balansera och ge en lugn och harmonisk upplevelse av bilden men kan ibland upplevas enformig. Asymmetri i bilder framträder personen eller föremålet på andra delar av bilden. Det kan vara till höger, vänster, upp, ner etc. Det handlar även om hur mycket tomrum som fotografer väljer att ha. Återigen för att skapa dynamik och kontraster i bilden.(bergström, B. 2009) Figur 6. Asymmetri Figur 7. Symmetri 14

17 Teoretisk bakgrund 2.6 Kontrast För att skapa effekt och spänning inom grafisk design och formgivning kan man använda sig av att arbeta med kontrasten hävdar Koblanck. H. (2003) Genom att använda t.ex. stora saker på en sida, signalerar formgivaren var läsaren ska börja titta. Pettersson. R., et al. (2004) menar att alla grafiska former bygger på olika grunder av kontraster. Genom att variera utseendet på innehåll och former ökar betraktarens uppmärksamhet och intresse för materialet. För mycket likformighet och kontrastlös formgivning ger ointresserade åskådare. Det finns fyra kontrastprinciper som formgivare arbetar med; formkontrast, storlekskontrast, styrkekontrast och färgkontrast Formkontrast Pettersson. R. et al. (2004) menar att formkontrast skapas genom att kombinera mjuka runda former mot raka hårda former, exempelvis arrangera en rund bild mot en kvadratisk bild. Bergström. B. et al. (2008) talar om olika typsnitt i samma logotyp skapar kontrast. Exempelvis vid användning av raka versaler mot kursiva gemener eller genom att blanda hårda och mjuka typsnitt (se figur 8) Storlekskontrast Ett av de lättaste och vanligaste sätten att skapa konstraster är storlekskontrastprincipen. Pettersson. R. et al. (2004) syftar till att låta en form vara större än en annan. Det kan vara olika storlekar på bilder eller text. Vidare menar Bergström. B (2008) att personen arbetar med stort mot smått, inte enbart med versaler och gemener. Exempelvis en stor rubrik mot en liten textrad eller att endast en bokstav är större än en annan (se figur 9) Styrkekontrast Bergström. B. (2008) menar att när man använder styrkekontrast innebär det at starka effekter skapar kontrast, t.ex. med en mörk kraftfull arrangerad rubrik och text till en ljus luftig bild. Med starka feta texter mot magra texter skapar man spänning.(se figur 10) Figur 8. Typsnittskontrast Figur 9. Storlekskontrast Figur 10. Styrkekontrast 15

18 Teoretisk bakgrund Färgkontrast Petterson. R. et al. (2004) anser att en logotyp sticker ut mer när man t.ex. använda en vit logotyp mot en kraftfull bakgrundsfärg. Vid användning av färgkontrast kan man visa för läsaren, genom att markera viss text med en annan färg, vad som är viktigt i texten. (se figur 11) 2.7 Gestaltlagar Figur 11. Färgkotrast Gestaltlagarna handlar mycket om perception, läran om hur vi ser och uppfattar färg, form och ljus. Enligt Bergström. B. (2008) sker oftast denna procedur omedvetet för att hjärnans syncentrum försöker bringa struktur och ordning av material för att slippa kaos i resultatet. Gestaltlagarna är: närhetens lag, likhetens lag och slutenhetens lag Närhetens lag Närhetens lag innebär att de former och material som befinner sig näravarandra hör ihop. Därför arrangerar formgivaren t.ex. de bilder som skildrar ett händelseförlopp eller som innehållsmässigt hör ihop, placeras nära varandra och skapar tydlig distans till andra material.(se figur 12) Likhetens lag Enligt Bergström. B. (2008) handlar likhetens lag om att former och material som liknar varandra upplevs vara grupperade eller höra ihop. Därför set man tydligt, i figuren intill, formen av ett T som är arrangerat av former som liknar varandra. Det är ytterst viktigt att se till så att det inte blir för kontrastlöst, vilket kan göra att resultatet blir ointressant och tråkigt. (se figur 13) Slutenhetens lag Slutenhetens lag gäller då man vill avgränsa material som bilder eller text från annat material. Det som visas inom en ram eller i avvikande upplevs höra samman. Bergström. B. (2008) menar att ett bra exempel på detta är exempelvis faktarutor till en artikel. (se figur 14) Figur 12. Närhet Figur 13. Likhet Figur 14. Sluten 16

19 2.8 Färglära Teoretisk bakgrund K. Johansson et al. (2008) hävdar att färglära är grunden till all grafisk produktion. Att få färger att stämma i tryck och på alla olika skärmar är jätte svårt. Färglära handlar om ljus och ögats sätt att uppfatta kulörer, samt hur man beskriver och hanterar kulörerna. Färger finns endast i vårt eget huvud, där en speciell färg visas beroende på hur ögat uppfattar ljuset i olika frekvenser. Vidare påstår Bergström. B. et al. (2008) att färg används som en bra kommunikativ kraft och bör främst användas för att: attrahera, skapa stämning, informera, strukturera och pedagogisera RGB Enligt K. Johansson et al. (2008) är RGB ett additivt kulörsystem där man skapar kulörer genom att addera olika styrkor av färgljus med de tre grundkulörerna rött, grönt och blått (RGB) (se figur 15). Kulörerna i RGB-systemet anges med värden på en skala från 0-255, vilket är 256 olika värden för varje grundkulör. När alla tre kulörerna har värdet 0 är de släckta vilket upplevs som svart. När alla tre kulörerna har värdet 255 är de tända vilket upplevs som vitt. Genom att ha full styrka på röd och grön, och noll på blå, skapas en ny färg, i detta fall gul. Vid full styrka på röd och blå skapas magenta, grön och blå ger cyan. RGB är det färgsystemet som används främst digitalt, på bildskärmar CMYK Vid tryck används CMYK-systemet. CMYK ett subtraktivt kulörsystem, även kallat fyrfärgsystem. CMYK består av färgerna C(cyan), M(magenta), Y(gul, engelska yellow) och K(svart, engelska black eller key color) (se figur 16). CMYKsystemet anges i procent och mängden av varje färg varierar från 0 % (ingen färg) 100 % (heltäckande färg). Om procenten ligger på noll i alla färger blir det vitt. CMY kan inte framställa färgen svart utan ger en mörkbrun och därför används K vid tryck av svart. K används specifikt vid tryck av text för läsbarhetens skull. Ifall text trycks av de andra färgerna finns risk för snedtryck och därmed kommer texten inte vara läsbar. (K. Johansson et al. 2008) Figur 15. RGB (Källa: Grafisk kokbok 3.0, 2008) Figur 16. CMYK (Källa: Grafisk kokbok 3.0, 2008) 17

20 Metod och genomförande 3 Metod och genomförande I detta avsnitt beskriver vi genomförande av arbetet och vilka metoder som användes. I början av examensarbetet utformades en tidsplanering i form av ett Gantt-schema för att bryta ner alla delmoment, strukturera upp arbetet inom tidsramar och få en överblick över arbetet. Schemat gav oss även möjligheter att planera in eventuella risker, exempelvis förseningar eller sjukdomar. För att underlätta både vår och uppdragsgivarens egen tidsplanering hade vi inbokade möten som vi kunde använda oss av vid behov. Vi höll också kontakt genom mail och telefon. Examensarbetet grundades på litteratur och artiklar som berörde ämnen inom grafisk design och varumärkesbyggnad. För att få fram litteratur och artiklar utfördes litteraturoch artikelsökningen i högskolebibliotekets olika databaser. I förundersökningen hade vi en intervju med VD Lorentzon. J. på Capo marknadskommunikation AB angående varumärkesbyggnad och grafiska profiler. Därefter hade vi intervjuer med Exportakademiens kommunikation och marknadschef, studenter och uppdragsgivaren angående kärnvärden och logotypen. Vi tittade på en video om Evernotes logotyputveckling för att få inspiration vid utveckling av vår logotyp till Exportakademien. Vi utförde också tre olika konkurrentanalyser i syfte att utforska andra konkurrenter men också för inspiration vid utveckling av den grafiska profilen. Vi skapade även en moodboard med tanken att förmedla känsla, färg och form vid presentation av den grafiska profilen för uppdragsgivaren. När förarbetet var färdigt påbörjades utformning av den grafiska profilen. 3.1 Informations- och datainsamling Genom att välja intervjuer fick vi personlig kontakt med de utvalda personerna. Vi fick ut konversationer, diskussioner och följdfrågor av de förbestämda intervjufrågorna vilket gav oss mer data än vad vi hade fått ut från exempelvis enkäter. Samtliga intervjuer spelades in för att lättare kunna sammanställas Litteratursökning I examensarbetet ingick det att utföra litteratursökning till teoretiska bakgrunden. Vi valde att använda oss av litteratur och artiklar som vi sökte på databasen Julia på Högskolan i Jönköpings bibliotek. Vi använde oss av läroböcker som tidigare användes i kurser som vi har haft i utbildningen Grafisk Design och Webbutveckling. Vi ville även använda oss av litteratur som vi sökte på bibliotekets databas för att få perspektiv från andra författare, som vi inte har varit i kontakt med tidigare. För att ytterligare få fler perspektiv i vårt arbete och från icke svenskförfattare valde vi att använda oss av artiklar som finns publicerad i databasen ABI/Inform Intervju med VD:n på Capo Marknadskommunikation AB För att få perspektiv från arbetslivet, information, tips och idéer till utformningen av den grafiska profilen utsågs VD Lorentzon J. på Capo Marknadskommunikation i Jönköping 18

21 Metod och genomförande för intervju. Företaget är en kombinerad webb- och reklambyrå som tillhandhåller uppdrag inom webb, reklam och strategi. Lorentzon J. som är företagets VD och projektledare intervjuades eftersom han har flera års erfarenhet inom projektledning för reklambyrån och arbetar mycket med varumärkesbyggnad. Vi fick svar på de frågorna vi ställde som användes till utformning av Exportakademiens grafiska profil. Intervjufrågor som ställdes berörde varumärkesbyggnad, utformning av logotyper och grafiska profiler samt tankar, idéer och allmänna tips (se bilaga 1 för intervjufrågor) Intervju med studenter på Exportakademien Vi utförde två intervjuer (se bilaga 2 för intervjufrågor) med studenter på Exportakademien, en manlig och kvinnlig student. Den manliga studenten Welin L. vars mål med utbildningen är att sälja trähus till medelklassen i Kina och den kvinnliga studenten Johansson J. vars mål är att jobba i ett svenskt bolag med anknytning till Kina. Intervjuerna utfördes samma dag efter varandra. Vi separerade intervjuerna med avsikten att diskussioner inte skulle förekomma och påverka varandras svar och åsikter. Syftet med intervjuerna var att få med några studenters perspektiv och hur de uppfattar Exportakademien. Vi ville även få med deras åsikter om Exportakademien innan och efter studietiden för att veta vilka signaler Exportakademien sände ut till sin målgrupp. Intervjuerna användes till att förstärka våra val av kärnvärden samt utformning av moodboard Intervju med kommunikation och marknadschefen på Exportakademien Vi intervjuade kommunikation och marknadschefen Björk. A. På Exportakademien. Vi ställde frågor gällande Exportakademiens bakgrund, vad hans bild av Exportakademien var och allmänna synpunkter om Exportakademiens nuvarande logotyp (se bilaga 3 för intervjufrågor). Vi var intresserade av Exportakademiens historia och bakgrund, om det fanns aspekter värda att lyfta fram i den grafiska profilen. Det framgick under intervjun att han var nyanställd och endast hade arbetat i ett par månader. Vi justerade därför om frågorna för att få veta hur han uppfattade Exportakademien under den tiden han hade arbetat och fortsatte med frågorna om allmänna synpunkter på logotypen Intervju med utbildningsledare på Exportakademien materialet. Intervjun med Widetoft. R. som är utbildningsledare för Exportakademien var vår viktigaste intervju (se bilaga 4 för intervjufrågorna). Han var vår uppdragsgivare och är en av grundarna till Exportakademien. Under intervjun ställdes frågor som berörande företagets bakgrund, Exportakademiens syfte, mål och image. Vi ställde även frågor om logotypen, målgruppen samt krav som Exportakademien hade på sina studenter. Svaren användes till utformning av grafiska material som skulle attrahera rätt målgrupp. Vi fick även fram information för utveckling av kärnvärden och önskemål han hade om det nya 19

22 Metod och genomförande Andra företag och skolors kärnvärden Vi tittade på andra företag och skolors kärnvärden för att få inspiration till ordval till kärnvärden. Dessa var: Vattenfall, Volvo och Lunds universitet. Vi tittade på deras ordval och uppläggen av deras kärnvärden för att vi själva ska kunna skapa ett bra upplägg. 3.2 Konkurrentanalys Vi utförde tre konkurrentanalyser där vi studerade logotyper och grafiska profiler. Avsikten med konkurrentanalysen var att få fram faktorer som var bra och dåliga. Vi ville tillämpa de bra faktorerna i vårt arbete och få fram styrkor och svagheter med den nuvarande logotypen som Exportakademien har Logotyp bland konkurrenters logotyper I den första konkurrentanalysen placerade vi Exportakademiens nuvarande logotyp bland några av deras konkurrenters logotyper på vit bakgrund på en skärm. Logotyperna var mellan två till fyra centimeter breda på skärmen placeringen var slumpmässig. Vi ville framställa positiva och negativa aspekter i logotypen och sedan utföra dessa ändringar i arbetet. De konkurrenter vi valde ut var andra yh-utbildningar som hade annonserat i en yh-utbildnings tidning. Vi hade logotyperna i en Ipad och frågade slumpmässigt 20 personer vilka tre logotyper de tittade på först och vilka tre som de ansåg syntes dålig. De slumpmässigt utvalda personerna var elever på Jönköpings högskola som inte hade studerat grafisk design. Vi ville ha synpunkter från personer som var otränade inom grafisk design eftersom logotypen är till för allmänheten Studera logotypförändringar I den andra konkurrentanalysen studerade vi fem logotypförändringar. De fem logotypförändringar som studerades var Coca-cola, Pepsi, Apple, Kodak och BMW. Vi valde logotyperna eftersom de förekom i de flesta sökningarna vi utförde i databasen Google.com. Dessa logotyper tillhör även de kändaste varumärken i världen. Vi delade upp logotyperna och tittade på hur deras form, färg och namn har utvecklas. Därefter skrev vi ihop en sammanfattning om hur ett varumärke bör utvecklas och hur vi bör göra för att utveckla Exportakademiens varumärke Studera grafiska profiler I den tredje konkurrentanalysen studerade vi tre olika grafiska profiler, Stångåstaden, Harrys och Destination Jönköping. Dessa profiler valdes genom ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att det var dessa vi hade tillgång till och de tilltalade oss grafiskt. Vi gjorde fler sökningar via Googles databas men tyckte att dessa tre hade den bästa sammanhållningen och grafiska uttryck. Vi tittade på de grafiska elementen, färg och form som var den röda tråden genom profilerna för att få inspiration för utformning och upplägg för Exportakademiens grafiska profil. 20

23 Metod och genomförande 3.3 Utformning av den grafiska profilen Vi beskriver här hur arbetet med den grafiska profilen utformades med de metoder vi använt. Styckena är indelade i olika moment som utfördes i den grafiska profilen Video om Evernotes logotyputvecklingsprocess Vi tittade på en video om Evernotes logotyputveckling för att dra lärdomar av hur en logotypprocess kan framstå. Evernote är ett av de mest kända förtagen inom applikationstillverkning för smartphones. Deras applikation gör det möjligt att smidigt anteckna händelser och föreläsningar genom att spela in video, ljud, spara foton och skriva. Dessa anteckningar kan synkroniseras mellan olika plattformar exempelvis smartphones, surfplattor, och datorer. Videon var 30 min lång där Campodonico G. (Creative Director) och Sinkov A. (Vice President Marketing) diskuterade processen för Evernotes logotyputveckling. De diskuterade för- och nackdelar och gav råd om utveckling av logotyper och ikoner. Publiken fick ställa frågor under diskussionen. Vi antecknade de viktigaste punkterna som vi ansåg var nyttiga till vårt arbete Moodboard Utifrån kärnvärdena och utbildningsledares intervju valde vi ut bilder som representerade skola och affärer. Vi la ihop bilderna till en moodboard och justerade färgerna i photoshop.(se bilaga 11.) De grafiska delarna Till utformning av de grafiska delarna användes den insamlade teorin, företagets framställda kärnvärden, moodboarden, intervjun med VD:n på Capo, Evernotes video samt konkurrentanalyserna. Vi tog fram skisser och förslag på samtliga delar och diskuterade fram resultat. 21

24 Resultat och analys/designprocessen 4 Resultat och analys/designprocess I detta stycke presenteras vårt resultat av arbetet och besvarar våra frågeställningar. I resultatet presenterar vi de kärnvärden som vi har fastställt, den färdiga grafiska profilen och designprocessen. 4.1 Hur kan ett företags kärnvärden tas fram vid utformning av en ny logotyp? Det finns många metoder för att framställa kärnvärden vid utformning av en ny logotyp till ett företag. Vi valde att utföra en intervju med VD:n på en reklambyrå (Capo marknadskommunikation) och fyra intervjuer med personal och studenter på företag (Exportakademien). Med tips ifrån reklambyrån hur vi kunde få fram kärnvärden till ett företag, utformade vi frågorna anpassade till intervjun med Exportakademien. Metoden var enkel att utföra och genom den personliga kontakten kunde vi föra en diskussion med intervjupersonerna och ställa följdfrågor Intervju med Exportakademiens kommunikations- och marknadschef Björk A. Björk. A. är kommunikation och marknadschef på Exportakademien. Han är den som har kontakten med företagen som Exportakademien samarbetar med och matchar han rätt student med rätt företag. Andreas beskriver Exportakademien som en entreprenöriell verksamhet med mycket driv och många bollar i luften hela tiden, en positiv anda med olika utmaningar. Exportakademien har tre fast anställda och inhyrda föreläsare från andra företag och universitet. Alla som undervisar brinner för vad de gör och är mycket engagerade i sitt arbete. Exportakademien är en unik verksamhet som är den första och enda av 330 yhutbildningar som låter studenter studera utomlands i ett år i Kina. Dessutom finns det endast tre utbildningar som riktar sig mot export av yh-utbildningarna. I nuläget finns utbildningen i Jönköping och Stockholm. Exportakademien är en snabbt växande organisation som kommer expandera till fler exportrelaterade länder. Björk. A:s nyckelord om Exportakademien: Brinnande entreprenöriell verksamhet, nytänkande, kvalitetstänk, engagemang och möjligheter Intervju med student Welin L. Welin L. valde att läsa på Exportakademien eftersom han har som mål att jobba utomlands och Exportakademien skulle vara en bra merit för honom. Hittills är han nöjd med utbildningen och såg skolan som ett bra redskap för att skapa kontakter och komma ut i företagsvärlden. Welin L. ville ha en utmaning i sin utbildning och bestämde sig för att läsa språk, där kinesiskan var bland första valen. Han hittade utbildningen genom att söka efter kinesiska och utbildningar på Google. Att utbildningen låg i Jönköping avgjorde mycket eftersom han redan läste en annan utbildning i staden. 22

25 Resultat och analys/designprocessen Utbildningen har ett högt tempo med engagerade inhyrda föreläsare som kan marknaden. Welin L:s bild av utbildningen stämmer mycket med de förväntningar han hade innan han började utbildningen. Han rekommenderade denna utbildning till de som gillar utmaningar, tror på sig själva och har ett stort intresse av att lära sig. Exportakademien har ett samarbete med Exportrådet som är ett institut som värnar om svensk import. Studenterna har föreläsningar med Exportrådet samt att de har verklighetsbaserade uppdrag. De får lära sig hur Exportrådets funktion och allmänt hur de flesta företag planera för ny marknad. Tre ord som Welin L. valde för att beskriva exportakademien är utmaning, utbildning och glädje. Glädje för att man utvecklas som person, lär känna mycket folk. Är man en social människa så är detta en perfekt utbildning Intervju med student Johansson J. Det fanns två orsaker till varför Johansson J. valde att läsa på Exportakademien. Dels att hon inte såg en framtid i det hon tidigare var utbildad i och dels att hon tidigare har bott i Kina. Hon trivdes bra och vill tillbaka dit. Hon är ursprungligen från Stockholm och det spelade det ingen roll i vilken stad utbildningen fanns i. Utbildningen hittade hon genom att söka efter import/exportutbildningar på nätet. Hon fann utbildningen intressant men var skeptiskt eftersom den var ny och hade inte mycket information som gav henne förtroende. Hon skickade iväg ett mail med frågor och fick snabbt svar tillbaka om utbildningens upplägg. Tempot är varierat och det är en entreprenörsutbildning där det förekommer mycket eget ansvar. Man kan välja att inrikta sig mot ett ämne eller studera allmänt, vilket ger en bra balans. De förväntningar som inte stämde för Johansson J. var sammansättningen av människor. Hon förväntade sig att utbildningen skulle vara lite mer avancerad än vad den är. Utbildningen ger ett bra helikopterperspektiv, studenterna får en inblick av processer på många olika företag. Deras föreläsare som kommer från yrkeslivet har oftast tydliga konkreta krav på studenterna. Johansson J. skulle rekommendera utbildningen till personer som söker lite spänning i livet eller till någon som har tröttnat på sitt nuvarande jobb, någon som vill göra en ändring i vardagen och även tänka lite mer framåt. Tre ord som Johansson J. valde för att beskriva exportakademien: Spännande, verklighets sammankopplat, brett(helikopterperspektiv), entreprenör Intervju med Exportakademiens utbildningsledare Widetoft R. om företaget och kärnvärden Exportakademiens bakgrund Exportakademien som företag har inte funnits i mer än ett år, men som verksamhet har det snart funnits i Kina i 10 år med utbildning inom kinesiskaffärskultur och kvalitetssäkring av produktionsprocesser. Widetoft R. startade upp Exportakademien 23

26 Resultat och analys/designprocessen tillsammans med två andra delägare. Han ville lyfta konceptet, som fanns i Kina, in i det svenska utbildningssystemet eftersom det fanns möjlighet för svensk export till Kina i framtiden. Exportakademien har den enda utbildningen i Sverige med fokus på exportutbildning och affärsmannaskap mot den kinesiska marknaden. Företaget har totalt sex anställda i Sverige och i Kina, tillsammans med konsulter och lärare från andra universitet jobbar 20 personer på företaget. Vision Exportakademien (en del av koncernen Swedish Export Academy) erbjuder kurser och utbildningar i Sverige och Kina som verkar för att lyfta fram ett modernt och interkulturellt affärsmannaskap, för att främja svensk utrikeshandel och då export i synnerhet. Exportakademien ger både egna och i samarbeten med skola och näringsliv eftergymnasiala kurser och utbildningar inom i första hand försäljning, affärskultur och språk. (Exportakademiens hemsida, 2012) Mål Exportakademien vill expandera och nästa fokus blir på Indien. Det är tänkt att under år 2014 starta upp en utbildning i landet med samma upplägg som yh-utbildningen mot Kina. Efter Indien finns ytterligare mål om att rikta sig mot Brasilien. Nuvarande logotypen Namnet på företaget togs fram av en person på Jönköpings högskola. Den nuvarande logotypen valdes av en person med teknisk bakgrund (inget grafisk) och där Widetoft R. Var med och påverkade. Logotypen köptes färdig och färgerna korrigerades i efterhand. Symbolen symboliserar tentakler runt om i världen och tanken var att den inte skulle ha formen av en jordglob. Logotypen är inte funktionell i flera avseenden. Widetoft R. berättade om marknadsföringen de hade i Kinnarps Arena i Jönköping, där syntes inte logotypen på långt håll på skyltarna vid sargen. Logotypen var för smal och tunn (se figur 17). Figur 17. Exportakademiens nuvarande logotyp Studenterna Widetoft R. vill att studenterna ska utvecklas och bli mer professionella och internationaliserade eftersom han anser att svenskar är för inåt seende och tillbakadragna. Det kommer att bli hård konkurrent i framtiden för export och det är viktigt att studenterna är medvetna om det. Därför vill Widetoft R. förmedla till studenterna att det krävs hårt arbete för att lyckas och det krävs mycket mer för att gå internationellt. Han trycker även på affärsmannaskapet eftersom han anser att det är den viktigaste delen inom exportförsäljning. En potentiell student är en student som har ett öppet sinne och vågar testa nya saker. 24

27 Resultat och analys/designprocessen Studenterna får lära sig säljpsykologi, dvs. hur man kan påverka sin egen lycka för att nå framgång. Sedan att vara högpresterande och uthållig är att ständigt vara på sin vakt och jobba mer än 100 procent. Livet är hårt och det förekommer hård konkurrens. Image Widetoft R. vill att andra ska se Exportakademien på ett professionellt sätt och inte som ett familjeföretag. Exportakademien ska verka större utåt än vad det är och därför använder de Exportrådets logotyp för att visa att de har ett samarbete. Widetoft R. beskriver Exportakademien i fem ord: interkulturell, flexibelt, positivt, högpresterande och uthålligt. Alla som kommer till Exportakademien måste vara flexibla eller lära sig att bli flexibel. Världen förändras ständigt och därför ska personen inte planera mycket i förväg utan vara öppen för förändringar. Inom export och allmänt arbete ska personen vara positiv då det blir roligare att skapa ett samarbete Andra företags kärnvärden Vi kollade på andra företags(volvo, Vattenfall och Lunds Universitet) kärnvärden och upplägg. Vi fick fram att företagen hade mellan tre till elva kärnvärden och varje kärnvärde bestod av ett ord som förklarades i text bredvid. Företagen och skolorna hade tydliga och enkla koncept (se kärnvärden figur 18-20). Detta var något vi också ville skapa för Exportakademien. Utifrån intervjuer och upplägg som företagen och skolorna hade tog vi fram fyra kärnvärden eftersom vi ansåg att det inte behövdes mer för ett sådan litet företag.(se avsnitt 4.2.1) Kärnvärden kan utvecklas och läggas till då företaget blir större. Figur 18. Volvos kärnvärden (Källa: Volvos hemsida) 25

28 Resultat och analys/designprocessen Figur 19. Vattenfalls kärnvärden (Källa: Vattenfalls hemsida) 26

29 Resultat och analys/designprocessen Figur 20. Lund Universitets kärnvärden (Källa: Lund Universitets hemsida) 27

30 Resultat och analys/designprocessen 4.2 Vilka kärnvärden vill Exportakademien förmedla till målgruppen? För att ta fram Exportakademiens kärnvärden använde vi oss av intervjuer med anställda och studenter på Exportakademien. Resultatet från alla intervjuer jämfördes med syftet att se om de intervjuade hade liknande åsikter och tankar om företaget. Utifrån upplägget av Volvo, Vattenfall och Lunds universitets kärnvärden fick vi inspiration till ordval för Exportakademiens kärnvärden. Tillsammans med intervjuerna sammanställde vi ordvalen och därifrån tog vi fram förslag på fyra kärnvärden. Förslagen diskuterades med uppdragsgivaren som godkände dem. Dessa kärnvärden är enkla att förstå och följa och är utvecklingsbara Framställning av kärnvärden Utveckling (Development) - Personlig utveckling, skräddarsy inriktningen för varje elev. Som person slutar man aldrig att utvecklas. Ju bättre man känner sig själv ju bättre kan personen sälja in sig själv. Verklighet (Reality) - Export på riktigt, verklighetsbaserade uppdrag. Export handlar även om att förstå kulturer som personen gör handel med. Strategiskt (Strategy) - Världshandeln går upp och ner och ändras ständigt. Det gäller att kunna tänka strategisk, ett och gärna två steg längre. Engagemang (Interest) - Det är lika viktigt att både lärarna och eleverna är engagerade i sitt arbete och brinner för det dem gör. Med engagemang inspirerar och inspireras personer och det är en av drivkraften som gör att personen kan uppnå mycket. Utveckling är ett ord som är vanligt och de flesta företagen strävar efter. I en av intervjuerna betonade utbildningsledaren att de ska vara en modern skola som är med i samhället. För att vara modern och vara med i samhället måste ständig utveckling ske och därför valde vi att ha utveckling som ett kärnvärde. Verklighet kom vi fram till genom att hitta en liknelse i alla intervjuer. De repeterande ord som verklighetsbaserade uppdrag och på riktigt, därför passade ordet verklighet bra in bland kärnvärdena. Strategiskt kom vi fram till genom utbildningsledarens teori om hur personen kan överleva i den affärsvärlden där det gäller att tänka strategisk och ett steg före, men inte för långt. Han menade att världen förändras och inget är säkert. Detta tänk vill han ha i företaget och även lära ut det till studenterna på Exportakademien. Engagemang är ett ord som framställdes med inspiration ifrån kommunikation och marknadschefen Han poängterade engagemang som ett ord när han skulle beskriva Exportakademien och under intervjun kände vi hans engagemang i sitt beskrivande om 28

31 Resultat och analys/designprocessen sitt jobb och Exportakademien. Ordet kommer även ifrån energin som en av de intervjuade studenterna gav oss vid intervjun. Under alla intervjuer med Exportakademien påpekar personer att föreläsarna var engagerade i sitt arbete och brinner för deras yrken. Därför ansåg vi att engagemang var ett bra ordval till kärnvärden. 4.3 Hur kan Exportakademiens nya grafiska profil utformas för att förmedla företagets identitet? Vid framställning av den grafiska profilen utgick vi från intervjun med VD på Capo marknadskommunikation och Evernotes video för att få en inblick i hur en utvecklingsprocess av en logotyp kan se ut. Vi intervjuade uppdragsgivaren för eventuella önskemål på logotypens utseende och utförde konkurrentanalyser för bättre förståelse vid utformning av en ny grafisk profil. Exportakademiens nya grafiska profil kan resultera i olika former beroende på vem/vilka som utfört designen. Utifrån den teori, de metoder och våra tidigare kunskaper skapade vi en logotyp där texten var modern och en figur som representerar friskolans strategiska tänk Intervju med VD Lorentzon J. på Capo Marknadskommunikation AB Vi intervjuade VD:n på Capo Marknadskommunikation för att få svar på frågor kring grafiska profiler och logotyper. Vi fick även allmänna tips kring utformning av logotyper, förbättring och modernisering av befintliga logotyper. Ny logotyp Vid framtagning av nytt varumärke till kunden ska grafikern utgå från företagets kärnvärden och ledord för riktlinjer. Kunden kan ha utfört förarbetet och tagit fram de nyckelord som företaget jobbat mot eller så är de i behov av hjälp med framtagandet av ledorden. Logotyper kan innehålla en symbol och vid utformning av den bör symbolen vara representativ av det företaget vill leverera till sina kunder. Avsikten är att förtaget inte ska förknippas med annat än vad de leverera. Jämförelser med konkurrenters logotyper förekommer också i processen. Ett tips är att lägga upp konkurrenters logotyper tillsammans med den nya logotypen för att vara säker på att logotypen inte försvinner bland sina konkurrenter. Logotypen bör även testas i den miljö som den kommer att användas i. När det rör frågan om logotypens form, bör man ta fram många olika förslag. Därefter utses exempelvis tre som är lämpliga och man argumentera både för- och nackdelar med logotyperna med kunden. Kunden kan välja mellan de framtagna idéerna och logotyperna kan justeras vid behov. En logotyp ska inte innehålla för många färger eftersom logotypen ska vara tryckvänlig i gråskala. 29

32 Resultat och analys/designprocessen Det finns fler aspekter som bör tas till hänsyn. Varumärket ska tilltala rätt målgrupp, uppmärksamhetsvärdet mot konkurrenterna och andra praktiska aspekter som hur logotypen fungerar i andra format eller i svart och vitt. Logotypen ska vara praktiskt och lätt att använda i olika sammanhang. Förbättring och modernisering av logotyp Vid förbättring och modernisering av befintliga logotyper måste grafikern hålla sig till kundens bakgrund och den grafiska profilen. Konceptet måste fortfarande ha en enighet för att inte skapa förvirring för företagets målgrupper när logotypen förnyas. Den grafiska profilen ska fortfarande återspegla företagets värderingar och bakgrunden ska vara orörd. Exempelvis om företaget länge har använt sig av en röd färg i sitt koncept bör grafikern behålla den röda färgen eller ha kvar något inslag av rött i det nya arbetet om förtaget inte önskar att byta färg. Varumärket Logotypen är varumärkets visuella del. Varumärket byggs mycket på hur företag agerar och förmedlar olika material. Ett varumärke bör underhållas och byggas med tiden. Till största del är det företaget själv som underhåller sitt varumärke, för att varumärket ska överleva. Det viktigaste är att företaget arbetar aktivt med sitt varumärke och förmedlar sitt koncept. En snygg logotyp har inget värde om det inte finns något värde att förmedla Intervju med Exportakademiens utbildningsledare Widetoft, R., logotypens utseende Det som gör Exportakademiens utbildning unik är att de har en exportutbildning med stort fokus på det interkulturella som ingen annan yh-utbildning har. Widetoft R. vill därför att logotypen ska representera interkulturellt affärsmannakap, modern, nytt och med i tiden. Det ska vara en affärsmässig logotyp. Han vill även att den ska representera mer verklighet/praktik än som en högskola med mycket teorier. Deras nuvarande logotyp är inte lämplig i sammanhang där den ska tryckas eller publiceras på långt avstånd eftersom den är för tunn. Logotypen är öppen för att förändras helt. Färgen blå representerar ett seriöst institut enligt Widetoft R. och är mer hård än andra färger, men han är öppen för nya förslag. Om Exportakademien skulle beskrivas som en bil då ska det vara en BMW 520 diesel, ett djur så skulle Exportakademien vara en kinesisk gris som representera evig rikedom, lycka och framgång. Skulle det vara ett västländskt djur skulle det vara en räv. Exportakademien och kläder skulle det vara någon sort av formell stil och som en dryck, ett glas rött vin och aftonklänning Video om Evernotes logotyputvecklingsprocess Evernotes produkt är en applikation vars huvudsyfte är att användas på smartphones där användaren kan anteckna via videoinspelningar, ljudinspelning, spara bilder samt skriva vanliga anteckningar. Dessa anteckningar kan dessutom synkas med datorn eller dela till andra Evernoteanvändare. 30

33 Resultat och analys/designprocessen Evernotes logotyp består av en grå elefant med ett vikt öra och inslag av grönt runt om (se figur 21). De ville ha en meningsfull logotyp som skulle passa till produkten och konceptet. Därför kom de fram till att satsat på ordspråket att en elefant aldrig glömmer. Men för att komma fram till detta resultat startades processen med mycket brainstorming kring koncept. Vad produkten skulle göra och förmedla samt hur den ser ut om fem år och framåt. De tog fram många olika förslag på logotyper med symbol och logotyper utan symbol (se figur 22). Därefter valdes de tre bästa ut, men de hann ångra sig fler gånger innan elefanten blev deras val. Elefanten jobbades fram i många olika varianter (se figur 23) de tre bästa valdes ut, och även här hann de ångra sig fler gånger innan de hittade den rätta elefanten. Elefant förslagen grundades på geometriska former eftersom de ville hålla konceptet och symbolen simpel då den blir lättare att känna igen. Gör det enkelt, men inte för enkelt. Figur 21. Evernotes logotyp (Källa: Evernote video) Figur 22. Olika logotypförslag (Källa: Evernote video) 31

34 Resultat och analys/designprocessen Figur 23. Varianter av den utvalda logotypen (Källa: Evernote video) Campodonico G. (Creative Director) tipsade om att kombinera två saker, max två saker, som representerar produkten/konceptet i samma bild. Själva har de kombinerat elefanten som aldrig glömmer med ett nedvikt öra som representerar ett vikt pappers hörn (se figur 24). Efter att logotypen valts började processen med att hitta den rätta färgen. De flesta företag använder sig av rött eller blått i sina logotyper. Därför valdes färgen grön eftersom Evernote ville sticka ut och vara unika. Det fanns även de självklara färgvalen, elefanter är grå därför valdes grå till symbolen. 32

35 Resultat och analys/designprocessen Figur 24. Kombinerat vikt pappershörn och elefant (Källa: Evernote video) Konkurrentanalys: Logotyp bland konkurrenters logotyper Vi placerade Exportakademiens nuvarande logotyp bland konkurrenterna. Vi frågade 20 personer som valde ut tre logotyper som de ansåg syntes och stack ut och tre som syntes mindre. Genom att markera i de rader och kolumner som logotyperna låg i (se figur 25, högra bilden) fick vi fram resultaten att de logotyper som urvalsgruppen ansåg var mest synliga var de logotyper som var stora och hade starka utstickande färger som skiljde sig från mängden. Yrkeshögskolan IUC var den logotyp som de flesta i urvalsgruppen ansåg var synligast. Detta kan bero på att logotypen var stor och hade en gul stark färg som skiljde sig från de andra logotyperna (se figur 25). Logotyperna som urvalsgruppen ansåg syntes minst var logotyper som hade liten teckenstorlek och var tunna. Även de som hade dassiga färger eller färgen blå som smälte in bland andra logotyper. Färgen blå förekom mest bland de utvalda logotyper vilket 33

36 Resultat och analys/designprocessen medförde att de blå logotyperna inte sticker ut. De två logotyper som urvalsgruppen tyckte var minst synliga var yrkeshögskolorna Jensen och C3L (se figur 25). De faktorer vi fick fram om Exportakademiens nuvarande logotyp var att den var tunn och inte syntes på skärm med vit bakgrund. Den försvann bland andra konkurrenter och de fyra färgerna på logotypen syntes inte. Dessa punkter hade vår uppdragsgivare framhävt under intervjun, om logotypens brister. Vi fick det bekräftad av andra tittare som också tyckte samma om logotypen. Figur 25. Konkurrenters logotyper och resultat av undersökning (se bilaga 5 och 6 för större format) Konkurrentanalys: Studera logotypförändringar Genom att ha analyserat och studerat de fem logotyperna Coca-cola, Pepsi, Apple, Kodak och BMW (se bilaga 7) kan vi konstatera att logotyper inte bör förändras för mycket, utan ska behålla det koncept som gör att publiken fortfarande känner igen logotypen. Det räcker med att skruva lite på bokstäverna, ändra formen lite eller behålla konceptet om den fortfarande fungerar. Vi kan se att de flesta logotyper behåller sina grundfärger, det kan hända att logotypen mörkas till eller ljusas upp för att passa i rätt tid. Vi kan även konstatera att det är viktig att en logotyp fortfarande kan kännas igen av publiken. Justeringar görs om logotypen inte passar in i dagens mode, dvs. om logotypen föråldras. har 34

37 Resultat och analys/designprocessen Ett exempel är BMW:s logotyp (se figur 26) där dagens logotyp påminner om metall och lyx, i 3D känsla. Logotyper har hållits enkla vid utformningen eller förändras från komplicerad till enkla former för att lättare kunna kännas igen. Det är svårare att återkalla exempelvis föremål, bilder, personer än att känna igen det enligt Karltun A. (2012). Exempelvis kan vi känna igen en svensk enkrona men vi kan inte återgiva den i detaljer. Figur 26. BMW s logotypförändring (Källa: Kodaks logotyp (se figur 27) idag är ett bra exempel på en förenkling av logotypen. De gick från en komplicerad symboltext, flera färger och grafiska symboler till att endast använda namnet. Detta har gjort att logotypen idag är enklare att återkalla. Figur 27. Kodaks logotypförändring (Källa: 35

38 Resultat och analys/designprocessen Har företaget däremot en av världens mest kända logotyper trots att den utformades i början av 1940-talet som Coca-cola, bör logotypen inte förändras drastisk. Där räcker det med endast få justeringar för att modernisera vid behov (se figur 28). Har man en världskänd logotyp så gör det dessutom inte så mycket att alla krav och kriterier om logotyper inte uppfylls, den känns ändå igen av kunden. Figur 28. Coca-colas logotypförändring (Källa: 36

39 Resultat och analys/designprocessen Av de logotyper som vi har tittat på så är Pepsi den som har ändrats mest genom åren (se figur 29). Trots deras stora förändringar så har de ändå lyckats bra på andra platsen efter konkurrenten Coca-cola. De har jobbat in sina färger, röd, blå och vit så pass bra i logotypen att de inte behöver använda namnet Pepsi i logotypen. Symbolen med de rätta färgerna kopplar man den direkt till varumärket Pepsi. Figur 29. Pepsi logotypförändring (Källa: Det finns dock undantag till att inte ändra logotypen helt. Där är Apples första logotyp ett bra exempel (se figur 30). Den har gått från att vara en bild på Isaac Newton under ett äppelträd till en enkel ikon av ett äpple. Anledningen till den stora ändringen är att en sådan bild inte kan användas som logotyp eftersom den inte är tryckvänlig i små format och är komplicerad att avbilda. En logotyp ska vara enkel, lätt att känna igen och porträttet på newton under äppelträdet uppfyllde inte dessa krav. Figur 30. Apples logotypförändring (Källa: 37

40 Resultat och analys/designprocessen Konkurrentanalys: Studera grafiska profiler De grafiska profiler som vi har tittat på är: Stångåstaden, Harrys och Destination Jönköping. Trots att deras profiler är helt olika så har de den röda tråden gemensamt. Den röda tråden i Stångåstadens profil är självklart logotypen men också deras grafiska element, molnen med sina fyra olika färger som finns på allt tryckmaterial (se figur 31 och bilaga 8). I Harrys profil är den röda tråden deras logotyp samt den gröna färgen som används överallt på trycksaker och hemsidan (se figur 32 och bilaga 9). Destination Jönköping använder också sin logotyp men de använder även logotypsymbolen som bild eller mönster på sina tryckmaterial, symbolen har formen av Vättern eller en låga (se figur 33 och bilaga 10). För att skapa en röd tråd i vårt arbete behövde vi förutom att använda logotypen, även ha något mer grafisk som förtydligar och skapa originalitet i Exportakademiens material. Det grafiska elementet behövde jobbas in tillsammans med logotypen för att målgruppen och omvärlden ska känna igen den. Figur 31. En del av Stångåstadens grafiska profil 38

41 Resultat och analys/designprocessen Figur 32. En del av Harrys grafiska profil Figur 33. En del av Destination Jönköpings grafiska profil 39

42 Resultat och analys/designprocessen 4.4 Designprocessen Förslag på grafisk profil Under designarbetet användes information från litteraturstudien, de tre konkurrentanalyserna, intervjuerna, Evernote videon, moodboarden samt företagets framtagna kärnvärden Logotyp Efter att ha intervjuat VD:n på Capo Marknadskommunikation AB och tittat på Evernotes video om logotyputveckling fick vi idéer om hur vi kunde påbörja arbetet med Exportakademiens nya logotyp. En brainstorm tog form för att hitta ett bra koncept att jobba med. Precis som Evernotes logotyp med elefanthuvudet har det företaget ett bra koncept med anteckningsapplikationen och ordspråket att en elefant aldrig glömmer. Samma sak ville vi hitta, ett bra koncept att förtydliga i Exportakademiens logotyp som passade företaget. Utifrån intervjun på Capo och Evernotes video, kom vi fram till att de arbetar ungefär på samma sätt. Vi jobbade fram många olika koncept och betydelser i 51 olika logotyper (se figur 34). Därefter betade vi av logotyperna en efter en och beslutade om tre logotyper i två varianter (se figur 35). 40

43 Resultat och analys/designprocessen Figur 34. Skisser på förslag till logotypen 41

44 Resultat och analys/designprocessen Figur 35. Logotypförslag till uppdragsgivaren Vi formade en presentation i power point (se bilaga 11) och presenterade och sålde in logotypförslagen till vår uppdragsgivare. Presentationen innehöll de tre logotypförslagen, moodboard och information som förklarade kort processen och framställningen av logotyperna. Vi argumenterade för- och nackdelar med varje logotyp för att han lättare skulle kunna välja den som passar honom och företaget bäst Val av logotyp Uppdragsgivaren var med och diskuterade och lät oss ta det sista beslutet, eftersom det var för kort tid för honom att bestämma sig på. Väskan kändes inte riktigt rätt då den symboliserade för mycket resor och uppdragsgivaren trodde att väskan kan skrämma publiken genom sin karaktär. Då återstod konceptet med två schackpjäser som representerar affärer och strategiskt tänk. Dessutom hade en av pjäserna en examenshatt som representerar skolan. Evernote använde sig av två idéer och kopplade samman dem, elefanten och anteckningspapper. Vi ville få liknande koncept och använde oss av strategi och utbildning och sammankopplade dem. Vi valde logotypen där båda pjäserna är stående utan ringen (se figur 36). Symbolen var större utan ringen och syntes bättre vid tryck på små ytor. Logotypen var även enklare att avbilda än logotypen med en liggande pjäs. Den var mer funktionell i olika lägen och formerna syntes väl i svart och vitt. 42

45 Resultat och analys/designprocessen Figur 36 Valda logotypen Logotyp och dess användning Efter att logotypen fastställts fortsatte arbetet med dens olika användningsområden. Logotypen används i tre olika varianter. Symbol och namnet bredvid varandra, symbol över namnet eller med symbolen ståendes ensam (se figur 37). Det finns inga generella regler om vilken logotyp som ska användas på speciell plats, sammanhanget avgör vilken variant som är lämpligast. Figur 37. Logotypen i tre användningsvarianter 43

46 Resultat och analys/designprocessen Typsnitt Ett av problemen med Exportakademiens nuvarande logotyp var att namnet inte syntes på långt håll. Vi valde att ge namnet Exportakademien ett nytt typsnitt, Myriad Pro (se figur 38). Detta typsnitt valdes eftersom det är ett typsnitt av sanserif familjen (se avsnitt 2.4.3) som är stabil och seriös. Övre delen av namnet som är Export valde vi att lyfta fram genom fetstil för att förtydliga skolans fokus. Den nedre delen är Akademien som har normalstil. När vi lägger på fetstil på en del av namnet skapar vi samtidigt styrkekontrast för att leda ögat och skapa mer stämning i logotypen (se avsnitt 2.6). Vi valde att behålla uppdelningen av namnet för att få logotypen mer sammanhängande. Logotypens längd blir lagom i längd och riskerar inte att bli för liten vid småbildsformat, likt Apples första logotyp (se avsnitt 4.3.5) Färg & gråskala Figur 38. Logotypens typsnitt Logotypens blå färg var en önskning från uppdragsgivaren att ha kvar. Enligt uppdragsgivare ser han färgen blå till Exportakademien som seriöst institut och mer hård än andra färger. Eftersom vi valde att förändra logotypen helt ville vi behålla den blå färgen. Logotypens bildmärke består av en blå färg och en mörkare blå som skapar en skugga och ger en 3D effekt. För att även här följa några tips från Evernote videon (se avsnitt för Evernote) valde vi att ha Examenshatten svart för att ge ett realistiskt intryck. Logotypens text har färgen svart för att synas skarpt på färgad bakgrund och på avstånd. RGB färgerna är till för användning på webben och CMYK används till tryck (se avsnitt 2.8). Om logotypen skrivs ut eller vill användas i gråskala finns dessa färger också i RGB och CMYK koder. (se figur 39) 44

47 Resultat och analys/designprocessen Figur 39. Logotypens färg- och gråskala (se bilaga 13 för större format) Siluetter och bakgrunder Föra att vara säkra på att logotyperna fungerade fristående på olika bakgrunder testade vi dem på färgad bakgrund, siluetter på vit och svart bakgrund, i gråskala och med en bild som bakgrund (se figur 40). Figur 40. Användning av logotyp, siluetter och bakgrunder (se bilaga 12 för större format) 45

48 Resultat och analys/designprocessen Grafiskt element Vid utformning av de grafiska delarna fick vi inspiration från de grafiska profiler som vi studerat (se avsnitt 4.3.6). Alla de profiler vi tittat på har grafiska element genom hela profilen som skapade en röd tråd. För att skapa denna röda tråd i Exportakademiens profil utformade vi två olika förslag på element. (se figur 41) Figur 41. Skisser på förslag till grafiskt element Båda förslagen har den blå färgen som ursprungligen kommer från logotypen och har fått två extra nyanser. Det första förslaget har formen av fyra ränder och det andra förslaget har formen av en våg, inspirationen kom från ett visitkort (se figur 42) Dessa grafiska element togs fram i samband med visitkortet (se kommande avsnitt 4.4.9). Figur 42. Visitkortets våg, inspiration till grafiskt element (källa: 46

49 Resultat och analys/designprocessen Val av grafisk element För att avgöra vilket av de två förslagen vi skulle använda placerade vi båda elementen på visitkort, brevpapper, kuvert och powerpointmall för en översikt över elementen, hur de såg ut på materialen (se kommande avsnitt för bilder). Vi diskuterade fram valet vilket blev vågen eftersom vi ansåg att vågen gav mer flyt och mindre stelt än ränderna. Vågen kan användas på allt tryckt material i olika varianter, till höger, vänster, överst eller nederst på tryckmaterial. Vågen kan dessutom modifieras för bredare, smalare samt kortare och längre format. Det finns inga fasta regler utan sammanhanget avgör vilken kombination som är mest lämplig. Färgerna som används i vågen finns i CMYK för trycksaker och RGB för webben (se avsnitt 2.8 för färglära). Färgerna går i de blå nyanserna från mörkt till ljust. Den sista största delen i vågen ska vara en gradient från ljusblå till vitt (se figur 43). Figur 43. Grafisk och färgskala (se bilaga 14 för större format) Visitkort De nuvarande visitkorten har en sida på engelska och den andra på kinesiska (se figur 44). Dock valde vi att inte använda den kinesiska sidan på de nya korten eftersom företaget kommer expandera till Indien och möjligtvis andra delar i världen om några år. Vi ansåg därför att de nya korten endast behövde en kontaktsida. Figur 44. Exportakademiens nuvarande visitkort, fram och baksida 47

50 Resultat och analys/designprocessen Många förslag på både fram och baksidan togs fram (se figur 45) och efter en diskussion valde vi ut två framsidor som vi ansåg passade in till konceptet (se figur 46). Utformningen av de grafiska elementen uppkom i samband med utformningen av visitkortet (se föregående avsnitt 4.4.9). Figur 45. Skisser på förslag till visitkort (se bilaga 15 för större format) Figur 46. Skisser på förslag till visitkorts framsida 48

51 Resultat och analys/designprocessen Val av visitkort Vi valde som tidigare nämnt vågen eftersom vågen gav mer flyt än ränderna. Kontaktuppgifterna är placerad på vänstersida av visitkortet och för att få en balans av det hela valde vi att placera vågen på högersida eller nedtill (se figur 47). Visitkortet har sålunda två varianter som de anställda kan välja mellan som Stångåstaden också har (se bilaga 8). Vi ville ha en harmonisk känsla och inte skapa för mycket asymmetri på kortet (se avsnitt 2.5 om asymmetri). På baksidan av visitkortet placerade vi logotypen i mitten (se figur 47) för att få symmetri (se avsnitt om 2.5 symmetri). Vi ville hålla baksidan stilren och ge utrymme för eventuella anteckningar. Visitkorten fick måtten 90 x 55 mm i liggande format. Kontaktuppgifterna består av förnamn, efternamn, titel, direktnummer, nummer till växeln, besöksadress, mail samt Exportakademiens hemsida. Typsnittet är i Myriad Pro. Figur 47 Nya visitkorten (se bilaga 16 för större format) 49

52 Resultat och analys/designprocessen Brevpapper och Kuvert Som tidigare nämnt valdes vågen och 9 ytterligare ett val gjordes om vilket alternativen av vågen som skulle användas på brevpappret (se figur 48). På det första alternativet ansåg vi att det blev för trångt med vågen bredvid texten. Texten fick mer luft i det andra alternativet och dessutom ramade vågen in kontaktuppgifterna fint. Det självklara valet blev alternativ två. Figur 48. Skisser på två alternativ till brevpapper Val av brevpapper och kuvert Brevpapper fick standardmått stående A4 (210x297mm) och består av sidhuvud, innehåll och en sidfot. Kuverten i stående och liggande C4 (229x324mm) samt liggande C5 (162x229mm). (se figur 49) I sidhuvudet är företagets logotyp placerat i övre vänster hörn, eftersom i västerländsk kultur är det vanligt att man läser från vänster till höger. Innehållsdelen består av mottagarens adress, en rubrik samt innehållstexten. Mottagarens adress placeras i höger hörn för att synas i ett eventuellt adressfönster på kuvert. Rubrik och texten till mottagaren skrivs till vänster under adressinformationen. Samtliga texter i innehållsdelen är i typsnitt Times new roman, storlek 10 pt för läsbarheten. (se avsnitt om antikva) Sidfoten består av vågen som ramar in företagets kontaktuppgifter. Brevpapprets baksida är vit och innehåller inget annat (se figur 49). Kuvertet har två varianter av adressfält. Den ena med en fönsterruta där adressen till mottagaren skrivs på brevpappret och den andra har en vit yta på kuvertet där sändaren skriver in adressen själv (se figur 49). 50

53 Resultat och analys/designprocessen Figur 49. Brevpapper och kuvert, fram och baksida (se bilaga för större format) Powerpointmall Powerpointmallen går även den i samma utformning som resten av den grafiska profilen. Första sidan på power pointen har en bild där logotypen är placerad i mitten och vågen i nederst på sidan. På undersidorna är logotypen placerad i höger hörn och ramas in av vågen som är placerad i nederst samma placering som på förstasidan. Dock är vågen smalare på dessa sidor för att ta mindre plats i presentationen (se figur 50). Dessa inställningar har vi sparat som bakgrundslayout så företaget har tillgång till att välja den som standardmall. Presentationens användningsområde är främst för företagspresentation vid event, mässor och kundmöten. Figur 50. Powerpointmall, framsida och övriga sidor 51

54 Resultat och analys/designprocessen Informationsmapp Syftet med informationsmappen var att företaget ska ha möjlighet att samla all dokument i samma mapp och skicka ut till den potentiella studenten. Med informationsmappen ska Exportakademien förmedla sin identitet till potentiella studenter. Det var bestämt med uppdragsgivaren att utsidan av mappen skulle reflektera deras identitet. Vi provade att placera logotypen både i hörn och i mitten för att skapa en harmonisk balans med den blå vågen som placerades antagligen på sidorna, mitten eller botten av mappen (se figur 51). Figur 51. Förslag på Informationsmappen 52

55 Resultat och analys/designprocessen Slutliga Informationsmappen Mappens design har en utsida och en insida. Utsidan har logotypen i mitten på framsidan och vågen som sträcker sig över både fram- och baksida. Vi placerade globen på lut till vänster på baksidan av mappen för att skapa asymmetri (se avsnitt 2.5 för asymmetri), för att skapa känslan av att globen rullar med vågen. Vi placerade kontaktuppgifterna på baksidans nedre kant för att ge ett tydligt avslut på mappen. Kontaktuppgifterna är centrerade med ordning för att visa att texten är seriöst (se figur 52). Insidan består av en bild fotad i Kina eftersom deras exportutbildningar riktar sig mot Kina. Därmed finns det plats för text och en karta på Kina som visar var Exportakademien befinner sig i Kina. Vi ville skapa ett igenkännande på framsidan och sedan ge en känsla av landet som studenterna kommer att resa till för att göra export (se figur 53). Figur 52. Mappens utsida (se bilaga 22 för större format) Figur 53. Mappens insida (se bilaga 23 för större format) 53

56 Resultat och analys/designprocessen Tryck på bilen Vi sökte efter den bil som företaget ska beställa, en BMW 520. Två bilder av bilen valdes ut för visuell effekt av logotypens placering, den ena med bilen helt från sidan och den andra visar bilen mer snett framifrån (se figur 54). Bilderna retuscherades för att få en klarare och renare bild för att få bilen att se nyare ut. Den sneda bilden var för att placera logotypen i annat perspektiv (se figur 55). Figur 54. Bilen i två vinklar innan trycket (Källa: Blocket) Figur 55. Företagsbilen med logotyptryck (se bilaga för större format) 54

57 Resultat och analys/designprocessen Utformning av grafiska profilhäftet Vid utformning av häftet användes inspiration från andra häften, Stångåstaden, Harrys och Destination Jönköping (se bilaga 8-10). Vågen som var genomgående i alla grafiska material användes i häftet också för att få en enighet (se figur 56). Figur 56. Grafisk profil fram- och baksida (se bilaga 25 för resterande sidor) Vi valde formatet liggande A4 till häftet med anledningen att få mer luftigt utrymme på sidorna. Vi valde att använda oss av liknande materialuppdelning i kapitel som Stångåstadens profil (se bilaga 8). Det vi inte gillade var att deras upplägg av bilder och text var rörigt och istället valde att ha liknande upplägg av bilder och text som Destination Jönköpings grafiska profil (se bilaga 9). Vi använde oss av alla uppslag för att placera materialen. Destination Jönköping har i ett uppslag där de visar båda sidorna på deras brevpapper och kuvert (se figur 57 deras brevpapper placering). Vi ville visa våra brevpapper och kuvert på liknande vis i den grafiska profilen trotts att vår baksida är blank. (se figur 59 vårt brevpapper placering). Figur 57. Destination Jönköpings grafiska profil (se bilaga 25 för resterande sidor) 55

58 Resultat och analys/designprocessen Figur 58. Upplägg för brevpapper, fram och baksida (se bilaga 25 för resterande sidor) Figur 59. Upplägg för kuvert, fram och baksida (se bilaga 25 för resterande sidor) De grafiska delarna är uppdelade i fyra olika kapitel: logotypen, grafiska element, kontorstryck och profilmaterial (se bilaga 25). Vi har även en innehållsförteckning för att läsaren ska lättare kunna orientera sig. I varje kapitel har vi använt oss av gestaltlagar, närhetens lag (se kapitel 2.7 om gestaltlagar) för att dela in tillhörande rubriker, text och bilder i grupper. 56

59 Diskussion och slutsatser 5 Diskussion och slutsatser Här diskuterar vi de metoder vi valde att tillämpa i arbetet och vilka metoder vi kunde ha tillämpat i arbetet. Vi diskuterar även resultat som vi har kommit fram till och om resultatet kunde ha sett annorlunda ut. 5.1 Metoddiskussion De metoder vi valde för att generera kärnvärden är intervjuer med de involverade och de som hade åsikter, dvs. Exportakademiens ägare, en anställd och två elever. Vi ansåg att det var viktigt att få åsikter från de involverade som visste vad Exportakademien hade för värderingar, bakgrund och framtid. Risken finns att de anställda kan vara blinda för delar av företaget, då är det bra att få med andras perspektiv så som studenter eller inhyrda föreläsare. Andra som vi hade kunnat intervjua var Exportrådet som samarbetar med Exportakademien. Därifrån kunde vi ha fått deras bild av Exportakademien. För att få ett bredare svar på vår första fråga som var Hur kan ett företags kärnvärden tas fram vid utformning av en ny logotyp? kunde vi ha utökat vår intervju med Capo Marknadskommunikation med fler frågor gällande kärnvärden, för att få kunskap om hur de tar fram kärnvärden ur ett företag och få råd kring det. Vi intervjuade endast de nyckelpersoner som arbetar på Exportakademien och har därmed sannolikt missat andra bra metoder som kan ha varit till hjälp att plocka fram företagets kärnvärden. De metoder vi valde för arbetet gav oss relevant information och svar på våra frågeställningar. Dock skulle arbetet kunna fortsätta genom att utföra fler konkurrentanalyser för fler metoder och underlag för att utveckla ett stabilt varumärke. Genom fler intervjuer med framgångsrika företag inom varumärkesbyggnad, t.ex. IKEA och Mc Donland s, hade vi kunnat ställa fler frågor om hur deras varumärke startade och varför det är så framgångsrika idag. De metoder vi valde till designarbetet var att titta på Evernotes logotyputveckling (video) och konkurrentanalyserna. Det kan vara intressant att titta på fler video om logotyputveckling och få mer lärdom man i vårt arbete anser vi att det var tillräcklig med en video. I en av de tre konkurrentanalyserna vi utförde la vi Exportakademiens nuvarande logotyp bland sina konkurrenter för att se om den sticker ut. Den Konkurrentanalysen skulle varit mer funktionell om vi utfört ytterligare Konkurrentanalyser där vi placerat den nya logotypen bland samma konkurrenter och se om urvalsgruppen såg den bättre. Vi tror att dessa metoder går att tillämpa på liknande undersökningar då intervjupersonerna är anställda eller har anknytning till företaget och har kunskap och åsikter om det företag vars identitet behöver utvecklas. 5.2 Resultatdiskussion/Diskussion av designprocessen Syftet med detta examensarbete är att identifiera ett företags kärnvärden och utforma en grafisk profil. Vi kommer att lyfta fram Exportakademiens kärnvärden och skapa en starkare och tydligare identitet genom en grafisk profil. Den nya grafiska profilen ska innehålla samtliga material; en ny logotyp, visitkort, brevpapper, kuvert, en informationsmapp, mall till en powerpointmall samt tryck på en företagsbil. 57

60 Diskussion och slutsatser Hur kan ett företags kärnvärden tas fram vid utformning av en ny logotyp? I syftet ingick det att ta fram företagets kärnvärden. För att göra det behövde vi först veta hur vi gör det. Vi ansåg att de personer som vi valt ut var lämpligast att intervjua eftersom de på något vis var involverade i Exportakademien. De svar vi fick var oftast obehövliga eller oklara eftersom det framkom att Exportakademiens värderingar inte var helt klara för den anställde och de två studenterna som vi intervjuade. Men vi fick svar på de frågor vi ville ha besvarade och intervjuerna var givande. De intervjuer med studenterna kan ses om olämpliga i vissa fall eftersom ett företags kärnvärden inte bestäms av eleverna utan av företaget, hur de vill styra och bli sedda. Men eftersom företaget är litet och de eleverna vi intervjuade var utvalda av uppdragsgivare som också är delägare av Exportakademien ansåg vi att de var lämpliga kandidater. Vi fick givande informationer ifrån studenterna och deras syn och uttryck ifrån Exportakademien. Vi tror att liknande kärnvärden skulle genereras om någon annan hade gjort samma undersökning på samma företag eftersom intervjupersonerna hade väldigt lika bilder av Exportakademien. Denna information som togs fram, sammanfattades och sedan kunde Exportakademiens kärnvärden plocka fram Vilka kärnvärden vill Exportakademien förmedla till målgruppen? Utifrån första frågan kan vi besvara underfrågan till den, dvs. Vilka kärnvärden som företaget kan tänkas förmedla till sin målgrupp. De kärnvärden som vi kom fram till var följande: Utveckling (Development) Verklighet (Reality) Strategiskt (Stategy) Engagemang (Interest) Dessa kärnvärden togs fram genom intervjuer och studera andra företag och skolors kärnvärden. Vi tror att dessa kärnvärden är passande för Exportakademien eftersom utbildningschefen och en av studenterna betonade ordet verklighet, seriöst och strategisktänkt. Utifrån intervjuerna fick vi veta att skolan ville satsa hårt på att få studenterna att bli attraktiva och att kärnvärdena skulle ge en lovande känsla till Exportakademiens potentiella sökande. Dessa kärnvärden är relevanta för hur en skola kan jobba. Vi fokuserade på att lyfta fram just verklighet och strategi eftersom Exportakademien är unika med sin yh-utbildning där de var först med verklighetsbaserade uppgifter i Kina under andra året. På utbildningen måste de tränas inför ett strategiskt tänk vilket vi ville lyfta fram i logotypen. Exportakademien vet på ett ungefär hur de vill ha det men kan inte direkt uttrycka det i klara ordval. Vi tror att vi har lyckas fånga nyckelorden eftersom under den tid vi har utfört arbetet har vi även lärt känna Exportakademien och dess elever. Ett annat arbete skulle gå att utföras på liknande sätt som vi har utfört vårt arbete. Däremot skulle inte resultatet bli det samma om ett annat företag undersöks, eftersom alla företag har sina unika egenskaper. 58

61 Diskussion och slutsatser Hur kan Exportakademiens nya grafiska profil utformas för att förmedla företagets identitet? I syftet ingick det att vi skulle skapa en starkare och tydligare identitet. Detta var för att lösa deras problem med den nuvarande logotypen, att den var för tunn och hade för många färger som inte fungerade i gråskala. De baskraven som en logotyp ska ha var inte uppfyllda och det skulle vi lösa. Företaget fick en ny logotyp som har en symbol av två schackpjäser i två nyanser av blå. Typsnittet blev en seriös och stabil sanserif (Myriad pro) i svart och två tjocklekar. De grafiska elementen består av fyra nyanser av färgen blå. Det var en utmaning att utforma en grafisk profil till en privat skola med inriktning export på så kort tid. Export är något som många skolor har utbildning inom och att göra något unikt inom detta ämne samtidigt som vi var tvungna att följa företagets värderingar var inte lätt. Det gäller att nischa sig inom ett visst område. Utifrån intervjuerna med utbildningsledaren kom det fram att skolan och den nya logotypen skulle representera modernitet och affärsmässighet. Den skulle representera mer export och arbete än skola, men vi ansåg att det är viktigt att även lyfta fram Exportakademien som en skola eftersom de största konkurrenterna är andra exportutbildningar och skolor. Om vi hade designat en logotyp som endast hade gett känslan av en affärsmässig logotyp kan det riskera att hamna i exportföretagens kategori. De som söker utbildningar kanske inte kan koppla Exportakademiens logotyp till en utbildning eftersom en logotyp har sin chans att ta en otränad (inom grafisk design) tittares uppmärksamhet på endast några omedvetna sekunder. Om någon annan skulle designat Exportakademiens nya logotyp skulle den förmodligen få ett annat resultat än det vi kom fram till. En anledning kan vara att designern utgår helt ifrån uppdragsgivarens önskemål. Då skulle logotypens utseende blivit annorlunda. Vi utgick däremot från att lösa Exportakademiens problem, att den nuvarande logotypen var för tunn och hade för många färger. Vi löste det genom att använda ett nytt typsnitt och ett nytt företagsmärke som gav en tydligare bild av vad Exportakademien var. Vi försökte jobba fram en design med en blandning av teori, kravspecifikationen och utifrån det vi känner till och har kunskap om. Det resultat vi fick fram skulle definitivt vara utstickande från andra konkurrenter eftersom den har en intressant logotyp, två schackpjäser. Vi ville inte att logotypen skulle förknippas med en schackförening och därför la vi till en examinationshatt. 59

62 Diskussion och slutsatser 5.3 Slutsatser och rekommendationer Sammanfattningsvis kan vi konstatera att i ett sådant utvecklingsarbete krävs en längre period för att utveckla ett stabilt varumärke. Att utveckla ett varumärke handlar inte enbart om att studera konkurrenter och göra intervjuer utan hur man kan jobba in varumärket i marknaden och i företaget. Eftersom vi jobbade med ett litet företag med tre anställda är det inte lätt att underhålla ett varumärke där nästan allt jobb utförs av en person, oftast ägaren. Men det är ändå viktigt att hålla sig uppdaterad och synas. Vi kom även fram till att det är viktigt gällande utveckling av ett befintligt varumärke, att behålla företagets historia och en gnutta kvar av deras gamla logotyp. Deras uppbyggda identitet får inte försvinna helt och bli till ett helt nytt företag. Vi valde att ändra (rita om den helt) logotypen i grova drag eftersom Exportakademiens nuvarande logotyp hade många brister. De baskrav som en logotyp bör ha uppfylldes inte och därför ritades logotypen om från grunden. Vi valde att behålla den blå färgen från den gamla logotypen inte enbart på uppdragsgivarens önskemål men även för att behålla en del av deras identitet. Vid utveckling av företagets identitet gäller det även att ha ett koncept, en sammanhållning och en röd tråd som genomgår hela arbetet. Detta medför ett igenkännande hos allmänheten och målgruppen och det kan förekomma en direkt marknadsföring till kompisen bredvid, dvs. en pratande marknadsföring. Exportutbildningar är inte ovanliga och alla slåss om studenter. Eftersom Exportakademien är en nyetablerad fristående skola är det extra viktigt att lyfta fram det unika i utbildningar och skolan. Det är för att inte riskerar att drunkna i marknaden, att sticka ut och synas. (kärnvärden) Alla dessa punkter är viktiga att titta på, vilket företag man än väljer att jobba med. Dessa frågor är till för att kunna skapa en stabil bas för ett företag att överleva i ett samhälle fullt av media dagligen Ett fortsattarbete kan göras med implementering i företaget där ägaren och de två nuvarande anställda känner till företagets värderingar och som sedan kan föra det vidare till sina kunder, föreläsare, elever och framtida anställda. Vi har alltså utfört första steget i en process där ett varumärke tas fram, många steg återstår till ett lyckat varumärke. 60

63 6 Referenser Sökord Bergström. B. (2009) Effektiv visuell kommunikation, Uppl. 7 Sverige: Carlsson Bokförlag, ISBN Bergström. B., et al. (2008) Grafisk kommunikation, Uppl.4 (Kontor Malmö) Korotan Ljubljana: Liber, ISBN Björk A. Kommunikation och marknadschef, Exportakademien, Intervju Hellmark, C., (2000) Typografisk handbok, Uppl. 3, Stockholm: Ordfront förlag, ISBN: Johansson. J. Student, Exportakademien, Intervju Johansson, K., Lundberg, P., Rydberg, R., (2008) Grafisk kokbok 3.0: Guiden till grafisk produktion, Uppl. 3, Malmö: Bokförlaget Arena, ISBN: Karltun A. Föreläsning Kognition i Teknikens tillämpning, en kurs från Kandidatpåbyggnadsprogrammet på Tekniska högskolan Kline, J. H. (2011) Graphic & Logotypes are a company s signature, Mt. Airy, Mt. Airy: Quality Publishing, Inc., ISSN Koblanck. H. (2003) Typografi, bild och grafisk design (Kontor Stockholm) Jyväskylä: Bonnier utbildning, ISBN Kohli, C. et al. (2002) Creating effective logos: Insights from theory and practice, Greenwich, Business Horizons ISSN Litton G.B., (2001) Dynamnisk varumärkeskommunikation, Stockholm:Jelp publishing ISBN Lorentzon J. VD/projektledare, Capo reklambyrå, Intervju Nanda S. (2005) An exploration of the brand identity-brand image linkage: A communications perspective, Journal of Brand Management, London, Palgrave Mcmillan, ISSN: X Pettersson. R., et al. (2004) Bild & form för informationsdesign Lund: Studentlitteratur, ISBN Welin, L. Student, Exportakademien, Intervju Widetoft R. Utbildningsledare, Exportakademien, Intervju

64 Elektroniska referenser Sökord Boredpanda, logotypförändring bilder (2009) (Acc ) Evernote video om logotyputvecklingen (2011) (Acc ) Exportakademiens hemsida (2012) (Acc ) Lund universitets Kärnvärden (2004) (Acc ) Vattenfalls Kärnvärden (2012) (Acc ) Volvos Kärnvärden (2012) (Acc ) 62

65 7 Sökord Sökord affärsmässig... 27, 51 asymmetri... 3, 14, 40, 46 baskrav brevpapper... 2, 7, 11, 38, 42, 43, 48, 49 Brevpapper... 4, 41, 42, 43, 56, 80 CMYK... 3, 17, 36, 38 Evernote... 20, 29, 32, 34, 36, 54 Exportakademien. 1, 2, 6, 7, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60 Färg... 36, 57 Förslag... 4, 32, 42, 44, 45, 56 grafisk profil 1, 2, 4, 6, 7, 11, 32, 49, 51 Grafiska profilhäftet... 5, 56, 88 gråskala.. 4, 6, 11, 26, 36, 37, 51, 56, 77 häfte häftet identitet... 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 26, 45, 49, 51, 52 Informationsmapp... 4, 45, 56 internationell... 7 internationellt... 10, 11, 24 intervju... 18, 19, 21, 49 intervjuer... 2, 6, 18, 19, 25, 26, 49, 50, 51 intervjun... 19, 21, 26, 31, 32 Kärnvärde... 8 kärnvärden.. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 32, 38, 49, 50, 51, 52, 57 Kärnvärden... 9, 25, 54 Kina... 6, 19, 22, 23, 24, 46, 50 konkurrentanalysen konkurrentanalyser... 2, 18, 20, 49 konkurrenter... 6, 18, 20, 26, 31, 51 kontrast Kontrast... 3, 8, 15 kuvert... 2, 7, 38, 43, 48, 49 logotyp 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 60 Logotyp... 3, 4, 8, 9, 10, 20, 30, 32, 35, 56, 57, 58, 59, 60 logotypförändring... 10, 54 Logotypförändringar... 56, 63 logotyputveckling... 2, 18, 20, 21, 32 logotyputvecklingen Moodboard... 3, 8, 21 Powerpointmall... 4, 44, 45 profilhäftet... 4, 48 RGB... 3, 17, 36, 38 Skisser... 4, 33, 38, 40, 42, 56, 69 strategi... 18, 34, 50 strategisk... 25, 26 Strategiskt... 25, 26, 50 Studera... 3, 4, 20, 31, 32 Symmetri... 3, 14 tryck... 2, 6, 7, 8, 17, 34, 36, 49 trycka typografi typografin... 12, 14 Typografisk typsnitt... 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 36, 41, 43, 51 uppdragsgivare... 6, 19, 31, 34, 36, 50 uppdragsgivaren. 2, 4, 7, 18, 25, 34, 36, 45, 56, 70 visitkort... 2, 4, 7, 11, 38, 39, 40, 49, 56 Yh-utbildning... 8 Yh-utbildningen

66 Bilagor 8 Bilagor Bilaga 1 Intervjufrågor till VD:n på Capo Bilaga 2 Intervjufrågor till studenter Bilaga 3 Intervjufrågor till kommunikations- och marknadschef Bilaga 4 Intervjufrågor till utbildningsledare Bilaga 5 Logotyp bland konkurrenters logotyper Bilaga 6 Resultat från logotyp bland konkurrenters logotyper Bilaga 7 Logotypförändringar för andra företag Bilaga 8 Delar ur Stångåstadens grafiska profil Bilaga 9 Delar ur Destination Jönköpings grafiska profil Bilaga 10 Delar ur Harrys Grafiska profil Bilaga 11 Presentation till uppdragsgivaren Bilaga 12 Nya logotypen och användning Bilaga 13 Logotypens färg- och gråskala Bilaga 14 Grafiska element och färger Bilaga 15 Skisser på visitkort Bilaga 16 Visitkort Bilaga 17 Brevpapper Bilaga 18 Kuvertens fram och baksida Bilaga 19 Powerpointmallen för framsida och övriga sidor Bilaga 20 Mått informationsmapp utsida Bilaga 21 Mått informationsmapp insida Bilaga 22 Informationsmappens insida Bilaga 23 Informationsmapp utsida Bilaga 24 Tryck på företagsbilen Bilaga 25 Grafiska profilhäftet 64

67 Bilagor Bilaga 1 Intervju med VD:n på Capo Grafisk design Hur länge har du jobbat inom grafisk design? Vad bör man tänka på när man utformar grafiska profiler? Logotyp Hur tänker ni när ni utformar nya logotyper? Färg, form osv.? Vad är viktigast? Hur lyfter ni fram företagets kärnvärden i logotyper? Är det viktigt att kolla på konkurrenterna när ni forma en ny logotyp? Hur vet ni att ni har utformat en lämplig/passande logotyp åt företaget? Kan ni ge exempel på en lyckad logotyp som ni har utformat och vad ni tänkte på när ni utformade det? Vad anser ni om högskolans logotyp? (Visa logotypen) Varumärke Hur bygger man upp ett varumärke? Hur kan man underhålla ett varumärke? Hur kan ett varumärke kommunicera med omvärlden? Hur lockar ett varumärke till sig rätt kunder? Annat Går ni på känsla, erfarenhet eller teorier när ni arbetar? Några tips som ni vill ge oss eller har ni något annat att tillägga? 65

68 Bilagor Bilaga 2 Intervju med kommunikation och marknadschef Bakgrund och information Kan du berätta lite om Exportakademien. Vem/Vilka är grundaren? Hur kommer det sig att Exportakademien grundades? Hur många är det som jobbar inom Exportakademien? Känner du till era visioner? Vilka visioner har ni i Exportakademien? Vilka nyckelord vill ni lyfta fram till era studenter och de sökandena? Har ni tänkt utöka Exportakademien med fler utbildningar/kurser? Är det något ni saknar i Exportakademien som ni skulle vilja utöka/ändra? Hur kommer det se ut för Exportakademien om 5år? Logotyp Hur kom ni på namnet? Varför ser logotypen ut som den gör? Vem har utformat logotypen? Vem är han/hon? (bakgrund) Exportrådet? Material Vilka material har ni? (kan vi få? ) Studenterna Varför ska studenter välja Exportakademien som sitt första val? Vad har exportakademien som andra utbildningar inte har? Vilka fördelar är det att gå på en utbildning som Exportakademien erbjuder? Vad vill du som utbildningsledare förmedla till studenterna? Vad tror du studenterna tycker om utbildningen? Vad är viktigast hos en potentiell student? Vilka krav ställer ni på era studenter? Vad kan ni göra för era studenter? Hur ser framtiden ut för de elever som studerar på Exportakademien? Något som du vill tillägga? 66

69 Bilagor Bilaga 3 Intervju med studenter Exportakademien Vad gjorde att du valde att plugga på Exportakademien? Hur är tempot i utbildningen? Vilka förväntningar har ni av utbildningen? Vad är det som är bra med utbildningen? Skulle ni kunna rekommendera utbildningen till någon annan? Vet ni vilka krav lärarna ställer på er? Vad kan ni göra efter utbildningen? Kan du beskriva exportakademien med tre ord? Hur hittade du utbildningen? Vad hade du för bild av Exportakademien innan du påbörjade dina studier? Logotyp Tänkte du något på logotypen när du sökte till utbildningen? Något som ni vill tillägga som ni anser saknas? 67

70 Bilagor Bilaga 4 Intervju med Utbildningsledare Bakgrund och information Kan du berätta lite om Exportakademien. Vem/Vilka är grundaren? Hur kommer det sig att Exportakademien grundades? Hur många är det som jobbar inom Exportakademien? Känner du till era visioner? Vilka visioner har ni i Exportakademien? Vilka nyckelord vill ni lyfta fram till era studenter och de sökandena? Har ni tänkt utöka Exportakademien med fler utbildningar/kurser? Är det något ni saknar i Exportakademien som ni skulle vilja utöka/ändra? Hur kommer det se ut för Exportakademien om 5år? Hur vill du att Exportakademien ska presenteras? Är du själv nöjd med den? Kan du saga 5 nyckelord som du vill att Exportakademien jobbar mot? Vad anser du är viktigaste med Yh-utbildningen? Hur inspirerar du eleverna i Yh-utbildningen? Logotyp Hur kom ni på namnet? Varför ser logotypen ut som den gör? Vem har utformat logotypen? Vem är han/hon? (bakgrund) Har du några idéer och funderingar om den nya logotypen? (för att veta om logotypen behöver förändras I framtiden) Vad vill du att er logga ska representera? Är det något du vill ändra eller ha kvar på er nuvarande logotyp? Varför färgen blå? Studenterna Varför ska studenter välja Exportakademien som sitt första val? Vad har exportakademien som andra utbildningar inte har? Vilka fördelar är det att gå på en utbildning som Exportakademien erbjuder? Vad vill du som utbildningsledare förmedla till studenterna? Vad tror du studenterna tycker om utbildningen? Vad är viktigast hos en potentiell student? Vilka krav ställer ni på era studenter? Vad kan ni göra för era studenter? Hur ser framtiden ut för de elever som studerar på Exportakademien? Om Exportakademien skulle vara en bil, vilket märke skulle det vara? ett djur, vilket djur skulle det vara? ett klädmärke, vilket märke skulle det vara? en dryck, vilken dryck skulle det vara? 68

71 Bilagor Bilaga 5 Experiment med konkurrenters logotyper 69

72 Bilagor Bilaga 6 Resultat: experiment med konkurrenters logotyper 70

73 Bilaga 7 Bilagor Logotypförändringar Källa: (Acc ) 71

74 Bilagor 72

75 Bilagor Bilaga 8 Delar av Stångåstadens grafiska profil 73

76 Bilagor Bilaga 9 Delar av Destination Jönköpings grafiska profil 74

77 Bilagor Bilaga 10 Delar av Harrys Grafiska profil 75

78 Bilagor Bilaga 11 Presentation till uppdragsgivaren 76

79 Bilagor Moodboard 77

80 Bilagor 78

81 Bilagor 79

82 Bilagor 80

83 Bilagor 81

84 Bilagor Bilaga12 Nya logotypen 82

85 Bilagor Bilaga 13 Logotypens färg- och gråskala 83

86 Bilagor Bilaga 14 Grafiska element och färger 84

87 Bilagor Bilaga 15 Skisser visitkort 85

88 Bilagor Bilaga 16 Visitkort 86

89 Bilagor Bilaga 17 Brevpapper 87

90 Bilagor Bilaga 18 Kuvertens fram och baksida 88

91 Bilagor Bilaga 19 Powerpointmallen för framsida och övriga sidor 89

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck Projektarbete Solveig Betnér Sammanfattning och syfte Företaget Solveig skapar textila handarbetade produkter

Läs mer

grafisk design & layout regler

grafisk design & layout regler & layout regler Grafisk design eller grafisk formgivning är ett kreativt och konstnärligt språk, men till skillnad från en fri konstnär så får en grafisk designer i uppdrag att föra ut ett speciellt budskap.

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk design Varför grafisk design? öka synligheten ge klar affordance stödja en god mappning ge god feedback Varför grafisk design? skapa en smidig interaktion kan göra gränssnittet visuellt mer

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD GRAFISK MANUAL IDENTITET INNEHÅLL Grafisk design och kommunikation är en sektion med en stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Göteborgs Stad. Bakgrund En Kulturskola i Rörelse är

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10 GRAFISK MANUAL Studentkåren i Borås Studentkåren i Borås 2014 Fastställd av fullmäktige 2014-12-10 Grafik: Studentkåren i Borås Layout: Paulina Olin Att användas som riktlinje av studentkårens interna

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil Handbok Styrelsen/Jan Pallinder Grafisk Profil 2009-12-09 Sida 1 av 12 Innehållsförteckning 1. GRAFISK PROFIL... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Skölden... 3 1.2.1 Allmänt...

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Teckenförrådet Grafisk profil

Teckenförrådet Grafisk profil Teckenförrådet Grafisk profil Om den grafiska profilen Hur vi beter oss och ser ut styr i mångt och mycket hur vi uppfattas, alla har vi en personlig stil som signalerar vilka vi är, detta gäller även

Läs mer

Grafisk design Varför grafisk design? öka synligheten ge klar affordance stödja en god mappning ge god feedback Varför grafisk design? skapa en smidig interaktion kan göra gränssnittet visuellt mer

Läs mer

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013 Grafisk manual Studentkåren i Sundsvall 2013 STUDENTKÅREN I SUNDSVALL GRAFISK MANUAL INLEDNING 2 Inledning Detta dokument reglerar Sundsvalls studentkårs grafiska profil med logotyper, typsnitt, färger

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

IP-solutions Grafisk Profil

IP-solutions Grafisk Profil Grafisk Profil Varför branding är viktigt Positionering Genom design så förmedlar och förankrar ett företag sin position på marknaden. Förtroende Företag med ett genomarbetat varumärke förmedlar högre

Läs mer

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 Sid 1 (10) 1 GRAFISK PROFIL 1.1 Inledning 2 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 1.3 Försvarsutbildarna som

Läs mer

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg Grafisk manual AaBbCcDdEe FfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPp QqRrSsTtnOoPpQq RrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö Varför en grafisk manual? s visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation

Läs mer

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare.

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare. Föreläsning 080408 eller 080410 eller inför förpackninsdesign GRAFISK DESIGN 2 Uttrycket grafisk design skapades när industrialismen bröt igenom med en typ av produkter som skulle säljas, likaså då utvecklades

Läs mer

Grafisk profil och kommunikationsplattform

Grafisk profil och kommunikationsplattform Grafisk profil och kommunikationsplattform INNEHÅLL Logotyp och grafisk enhet Typsnitt, färgschema Tillämpningar Budskap På den gemensamma disken Storegate i mappen marketing finns grafiken, mallarna och

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Hej! Helena Leach Designer. Date: September 2015 Subject: Identitet Dummy

Hej! Helena Leach Designer. Date: September 2015 Subject: Identitet Dummy Hej! Helena Leach Designer Date: September 2015 Subject: Identitet Dummy IDENTITETSUTVECKLING Grundelement och visualisering LOGO TYPO FÄRGER BILDSTIL GRID De olika grundelementen i en identitet: Logotyp,

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

Del 1. Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1

Del 1. Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1 Del 1 Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1 INNEHÅLL INNEHÅLL Tillsammans bygger vi ett starkt varumärke 3-4 Grundelement 5 Logotyp 6-7 Färger 8 Typografi 9 Bild och formspråk

Läs mer

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Detta är en bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bildpolicyn ger riktlinjer för hur bilder används i skolans kommunikation.

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Grafsk Profl Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Inledning Varför grafsk profl? Identifkation För att alla ska uppfatta att det är Astronomisk ungdom som står bakom ett meddelande måste vi

Läs mer

Logotyp och Grafisk profil för UT Transport i Norr AB

Logotyp och Grafisk profil för UT Transport i Norr AB Logotyp: Introduktion UT Transport i Norr AB s logotyp är designad för att på ett tydligare och starkare sätt representera det företag som UT har utvecklats till att bli idag och kommer att bli imorgon.

Läs mer

Kap 17 Sid 1 (10) 17 GRAFISK PROFIL 2

Kap 17 Sid 1 (10) 17 GRAFISK PROFIL 2 Sid 1 (10) 17 GRAFISK PROFIL 2 17.1 Inledning 2 17.2 Skölden 2 17.2.1 Allmänt 2 17.2.2 Broschyrer och liknande 3 17.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 17.3 Försvarsutbildarna

Läs mer

färger - för profil och känsla

färger - för profil och känsla industrialismen...och det blev viktigare för både producenter och tjänstemän att särskilja sig från andra... och skapa en egen grafisk profil en egen form och ett eget namn, att synas och särskiljas från

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T. Välkommen till kursen Projekt & produktion

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T. Välkommen till kursen Projekt & produktion Välkommen till kursen Projekt & produktion målet Verkligt uppdrag - Trycksaksproduktion - kunskap God beställarkompetens Kännedom om alla led t ex: kund, fotograf, reklambyrå, tryckeri Projektledarens

Läs mer

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare.

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare. 1 2 3 Grafisk profil reglerar grunddragen i utseendet (logga, färger, typsnitt) en helhet skapas Vi ska känna igen oss, vi ska förstå vad som avsändaren vill kommunicera. Kan vara svårt att direkt applicera

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Version 1.0. Designmanual Bankgirot 2012

Version 1.0. Designmanual Bankgirot 2012 Version 1.0 Designmanual Bankgirot 2012 02 Innehållsförteckning Introduktion...03 Vårt varumärke...04 Visuella byggstenar Logotyp Historia och logotyp vs namn...05 Versioner...06 Friyta...07 Placering...08

Läs mer

utdrag ur grafisk profil region halland

utdrag ur grafisk profil region halland utdrag ur grafisk profil region halland innehåll om region hallands grafiska profil... 3 huvudlogotypen... 4 huvudlogotypens alternativa färger... 5 verksamhetslogotypen... 6 logotypen verksamhet som drivs

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Grafisk manual för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Innehåll Varför en grafisk profil för Västervik?...3 Värdet av en gemensam grafisk identitet...4 Logotype...5 Variant på logotyp...7 Logotypen infälld

Läs mer

Kraftfält i bilden: Utsnittet Motivet fångas, bilden ramas in i höjd och bredd, blickpunkt bestäms

Kraftfält i bilden: Utsnittet Motivet fångas, bilden ramas in i höjd och bredd, blickpunkt bestäms Kraftfält i bilden: Utsnittet Motivet fångas, bilden ramas in i höjd och bredd, blickpunkt bestäms Komposition Linje, rymd, ljus, volym och färg - komponeras till helhet Innehåll budskapet som beställare

Läs mer

Välkommen till Kreation Reklambyrå

Välkommen till Kreation Reklambyrå Välkommen till Kreation Reklambyrå Vad är ett bibliotek? Hur ska biblioteket attrahera människor? Idag och imorgon. Upplägg av eftermiddagen Introduktion om varumärken Grupparbete Diskussion och avslutning

Läs mer

INNEHÅLL. Förord Festivalen Logotyp Färger Typografi Trycksaker

INNEHÅLL. Förord Festivalen Logotyp Färger Typografi Trycksaker GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Förord Festivalen Logotyp Färger Typografi Trycksaker FÖRORD Den grafiska manualen beskriver vad vårt varumärke står för, hur det fungerar och hur vi kommunicerar det till omvärlden.

Läs mer

Innehåll. Vår grafiska profil

Innehåll. Vår grafiska profil Grafisk Profil 2016 Vår grafiska profil Om vi konsekvent tänker på hur vi presenterar oss kan vi skapa en visuell identitet som gör att mottagaren känner att det är vi som talar. Med visuell identitet

Läs mer

Ett Södra Ett varumärke

Ett Södra Ett varumärke Ett Södra Ett varumärke Den här presentationen förklarar arbetet med Södras varumärke per mars 2015 och visar den nya visuella identiteten. För frågor kring varumärket kontakta Annica Gerentz För frågor

Läs mer

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL CONSENSUS VARUMÄRKE Genom att ha en tydlig och igenkännbar visuell identitet stärks Consensus varumärke. Detta ger således ett professionellt intryck och ökar förtroendet. Det är därmed viktigt att den

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Samtliga delar av märket är varumärkesskyddade.

Samtliga delar av märket är varumärkesskyddade. 1(8) 2(8) När företag och organisationer vill markera tillhörighet till Dalarna finns det ett märke att använda. Märket har tagits fram under arbetet med projektet Bilden av Dalarna och har formen av en

Läs mer

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman.

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. 1 Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. Åbo Akademis Studentkår 2015 2 Innehåll 1. Logotyp... 4 2. Sigill... 9 3. Rutnät... 10 4. Dekorelement... 11 5. Färger... 12 6. Teckensnitt...

Läs mer

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL?

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? VÅR GRAFISKA PROFIL VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? Det är mycket viktigt för en organisation, oavsett om det är ett företag eller ett ideellt idrottsförbund, att alltid visa samma

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

G R A F I S K M A N U A L

G R A F I S K M A N U A L GRAFISK MANUAL 2008 03 01 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? Viktigast för en verksamhet är männi skorna inom organi sa - tionen och vad de gemensamt kan erbjuda sina upp drags - givare. Men även den grafiska formgivningen

Läs mer

DRAFT KÄRNVÄRDESFÖRMEDLING GENOM GRAFISK PROFILERING HOW TO COMMUNICATE VALUE WORDS THROUGH BRANDING. Andreas Karlgren.

DRAFT KÄRNVÄRDESFÖRMEDLING GENOM GRAFISK PROFILERING HOW TO COMMUNICATE VALUE WORDS THROUGH BRANDING. Andreas Karlgren. KÄRNVÄRDESFÖRMEDLING GENOM GRAFISK PROFILERING HOW TO COMMUNICATE VALUE WORDS THROUGH BRANDING Andreas Karlgren Jesper Georgsson EXAMENSARBETE 2012 Teknikens tillämpning med inriktning Grafisk design Detta

Läs mer

Grafisk form för användargränssnitt

Grafisk form för användargränssnitt Grafisk form för användargränssnitt Petra Dryselius Designer, digitala plattformar Digital Communica.on Linköping AB Kompetens och lösningar inom digitala medier. Intranät, externwebb, webbsystem, digitala

Läs mer

Vad är Typografi och Layout

Vad är Typografi och Layout Vad är Typografi och Layout Typografi: Att ge form åt dokumentets bokstäver, ord, meningar, stycken och rubriker. Layout: Att lägga ut text och bild på en sida så att den blir tilltalande och lätt för

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1 VISUELL IDENTITET för Svenska Dreverklubben Förord Version 1.1 Januari 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGOTYP TYPSNITT FÄRGER BILDSPRÅK KONTORSTRYCK TRYCKSAKER WEBBPLATS DIGITALT SKYLTMATERIAL PROFILPRODUKTER

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger.

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger. GRAFISK MANUAL INLEDNING Denna grafiska manual för Backyard beskriver hur, när och vart text, bild och färg ska användas. Den är fram tagen för att kunna lyfta varumärket på bästa sätt i dess position

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Vårt sätt att synas. En guide till ett bestående första intryck. December 2016, v. 1.4 VISION LOGOTYPE FÄRG TYPOGRAFI LAYOUT

Vårt sätt att synas. En guide till ett bestående första intryck. December 2016, v. 1.4 VISION LOGOTYPE FÄRG TYPOGRAFI LAYOUT Vårt sätt att synas En guide till ett bestående första intryck. December 2016, v. 1.4 VISION LOGOTYPE FÄRG TYPOGRAFI LAYOUT Vi vill bli igenkända Kungsbacka Golfklubb har under årens lopp tagit stora steg

Läs mer

Innehåll. En profil ett förbund...4. Historien bakom vårt emblem...5. Vår logotyp...7. Typografi...12. Färger...14

Innehåll. En profil ett förbund...4. Historien bakom vårt emblem...5. Vår logotyp...7. Typografi...12. Färger...14 Grafisk Manual Innehåll En profil ett förbund...4 Historien bakom vårt emblem...5 Vår logotyp...7 Typografi...12 Färger...14 2 Inledning Foto Ingrid Niklasson En profil ett förbund Att ha en tydlig grafisk

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach Grafisk profil för Charlott Zsoldos Holistic Health Coach Innehållsförteckning 1. Logotype 2. Typsnitt 3. Annonsering 4. Imagebilder Logotype Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper.

Läs mer