Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012"

Transkript

1 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Kultur och media Prognos för arbetsmarknaden

2 Text Peter Nofors, Analysavdelningen Med hjälp av: Lennart Gunther Eva Bergström Inger Selänger Martin Söderberg Tiina Zizanis Ulf Johansson

3 Arbetsmarknadsutsikter 2013 för X län 2 Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser... 1 Internationella utvecklingen... 2 Sammanfattning... 3 Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutveckling... 4 Sysselsättningen... 4 Lediga platser... 4 Näringsgrenar och yrken... 6 Utbudet av arbetskraft Samtliga inskrivna arbetssökande Öppet arbetslösa och sökande i program Arbetslöshetens struktur Arbetsmarknadspolitiska utmaningar Yrkesbarometern Om prognosen Källor... 25

4 Arbetsmarknadsutsikter 2013 för Kultur o Media 1 Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser Dessa Arbetsmarknadsutsikter presenterar den förväntade sysselsättnings- och arbetslöshetsutvecklingen samt bedömningar av utvecklingen inom Kultur- o mediasektorn. Dessutom beskrivs arbetskraftsutbud, rekryteringsbehov, brist- och överskottsyrken samt vilka utmaningar branschens arbetsmarknad står inför. Arbetsförmedlingens prognoser är unika eftersom de bygger på intervjuer med ett stort antal arbetsställen. Materialet är insamlat och bearbetat under hösten 2012 och prognosperioden sträcker sig fram till utgången av Prognosen är tänkt att fungera som ett besluts- och diskussionsunderlag för alla som arbetar med att skapa goda förutsättningar för en välfungerande arbetsmarknad. Tack alla arbetsgivare, centrumbildningar, arbetsförmedlare och alla andra som medverkat i arbetet med prognosen. Kriterier för att få tillgång till service vid Arbetsförmedlingen Kultur Media Kulturarbetare inom bild och form, scen och ton samt ord och media måste uppfylla vissa kriterier för att bli inskriven på Arbetsförmedlingen Kultur Media. Nedanstående kriterier är inte grund för en konstnärlig bedömning, när det gäller begreppet etablerad kulturarbetare: Arbetssökande ska ha fullgjort en för yrket lämplig högre konstnärlig eller motsvarande utbildning. Med lämplig utbildning avses akademisk konstnärlig utbildning vid högskola/universitet eller övrig utbildning enligt arbetsförmedlarens bedömning. Utländska utbildningar bedöms individuellt. Utbildningar inom gymnasieskolan eller motsvarande räknas inte som konstnärlig högre utbildning, ej heller administrativa, pedagogiska eller teoretiska utbildningar inom kulturområdet vid högskola eller universitet. All utbildning och yrkesverksamhet som krävs för att vara etablerad kulturarbetssökande ska kunna styrkas. Till exempel genom examensbevis, diplom, betyg från utbildning, tjänstgöringsintyg eller arbetsgivarintyg från arbetsgivare, kontrakt, meddelande om erhållet stipendium, vernissagekort, ersättningsmeddelande från STIM eller BUS. Följande kriterier gäller: Bild och form (till exempel skulptör, målare, konstgrafiker, formgivare) Sökande ska: under tre av de senaste fem åren ha uppfyllt ett flertal av nedanstående kriterier: Erhållit statligt, kommunalt, landstingskommunalt, eller annat enskilt konstnärsstipendium. Erhållit uppdrag om offentlig utsmyckning. Deltagit i utställning på konstmuseum, konsthall, etablerat galleri eller inköpts av offentligt museum, Statens konstråd, annan offentlig institution. Eller på annat sätt påvisa att den sökande är etablerad på den konstnärliga kulturarbetsmarknaden. Scen och ton, ord och media (till exempel koreografer, dansare, skådespelare, regissörer, kompositörer, tonsättare, utövande musiker och sångare inom klassisk- och underhållningsmusik, journalister, översättare, fotograf, radio- och Tv-producenter)

5 Arbetsmarknadsutsikter 2013 för kultur media 2 Sökande inom denna grupp ska: under de senaste tre åren huvudsakligen ha ägnat din yrkesverksamma tid åt yrket genom återkommande professionella engagemang och andra aktiviteter som påvisar att du är etablerad inom yrket. Övriga konstnärer (till exempel författare och dramatiker) Sökande inom denna grupp ska: under de senaste tre åren ha ägnat din yrkesverksamma tid åt yrket genom återkommande aktiviteter som påvisar att du är etablerad inom yrkesområdet Definitioner Arbetskraftsdeltagande: Arbetskraften mätt som andel av befolkningen i arbetsför ålder. I arbetskraftsdeltagandet ingår förvärvsarbetande, öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd, år. Arbetsställe: Med arbetsställe avses normalt en lokal arbetsplats. Mer precist är det varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Det totala antalet inskrivna arbetslösa: Summan av antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingens konjunkturindex: Beskriver stämningsläget i företagen. Indexet baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och arbetsställenas förväntningar om efterfrågeutvecklingen för de kommande sex månaderna. Det beräknas som andelen arbetsställen som bedömt ökning av efterfrågan på sina varor/tjänster minus andelen arbetsställen som bedömt minskning. Säsongsrensning: Säsongsrensning görs för att jämna ut de säsongsmässiga variationerna under året. I detta ingår även att ta bort eller tona ned extrema värden i en serie, till exempel antalet lediga platser under en tidsperiod. Säsongsrensning görs för att tydligare framhäva utvecklingsriktningen. Sökande i program med aktivitetsstöd: Arbetssökande som deltar i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Öppet arbetslösa: Arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete, samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Internationella utvecklingen Euroområdet blir ett sänke för den globala konjunkturen år BNP (Bruttonationalprodukten) minskar både 2012 och 2013 i Euroområdet och den höga arbetslösheten blir ett stort hinder för att få igång den inhemska efterfrågan. Det finns dock ljuspunkter i världsekonomin. Den ena är att Förenta Staterna har gått in i en återhämtningsperiod och den andra är att den kinesiska ekonomin har mjuklandat. De framåtblickande indikatorerna för den svenska ekonomin slår fast en betydligt lägre aktivitet än normalt. Nedgången är också bred och omfattar samtliga sektorer inom näringslivet. Dessutom har hushållen blivit alltmer pessimistiska inför framtiden. Den avmattning som skett under 2012 innebär att tillväxten för helåret blir mycket svag, och den försvagas ytterligare 2013.

6 Arbetsmarknadsutsikter 2013 för kultur media 3 Sammanfattning Utvecklingen inom kultur och media bedöms vara försiktigt optimistisk. Arbetsgivarna är mer försiktiga vad gäller anställningar framöver, men lägger ut mer på uppdrag det kommande året. Det visar resultaten från Arbetsförmedlingen intervjuundersökning till ett urval av arbetsgivare inom kultur och media. Mot bakgrund av resultaten i intervjuundersökningen förväntas antalet anställda minska med 1,4 procent eller 900 personer. Däremot väntas antalet som har någon form av uppdragsanställning öka med 1,8 procent eller personer. Totalt ger detta en blygsam ökning av sysselsättningen med mindre än en halv procent kommande år till skillnad mot den övriga arbetsmarknaden, där sysselsättningen väntas minska framöver. Antalet sysselsatta väntas vara oförändrade under 2013 Intervjuundersökningen visar att sysselsättningen inom kultur och media har sjunkit med nästan en halv procent det senaste året. Det kan jämföras med 1 procent för arbetsmarknaden som helhet. Ökningen har som tidigare skett enbart bland egenföretagare medan antalet anställda fortsätter minska. Kulturbranscherna sysselsätter dock inte bara kulturyrken utan även andra yrken som, t ex administratörer och säljare. Arbetskraften ökar Eftersom efterfrågan på arbetskraft inte har förändrats särskilt mycket under år 2012, väntas inte heller matchningsläget förändras nämnvärt framöver. Det räknas med bli god tillgång på arbetskraft inom de flesta yrken och det i sin tur innebär fortsatt mycket små rekryteringsproblem. Antalet personer som saknar arbete fortsätter att minska Arbetslösheten inklusive deltagare i program, d.v.s. antalet som saknar arbete i oktober 2012 hade sjunkit till personer och det är en minskning med drygt 375 personer under året. Nedgången startade strax efter årsskiftet 2009/2010. Sedan dess har arbetslösheten sjunkit varje månad jämfört med året innan. Utmaningar inom kulturarbetsmarknaden blir de utsatta grupperna Några grupper av arbetssökande möter en svag arbetsmarknad inom kultur och media även år Främst är detta personer äldre än 55 år, personer med nedsatt arbetsförmåga och utomeuropeiskt födda. Andelen som saknar arbete och tillhör dessa grupper inom Arbetsförmedlingen omfattar cirka 950 personer eller 27 procent av de totalt arbetslösa. Sedan sommaren 2009 har andelen som saknar arbete i dessa grupper ökat med 6 procent. Detta samtidigt som arbetslösheten för övriga sökande minskat med lika många procent under motsvarande tid. Skillnaden beror på att övriga grupper gynnas mera av den bättre arbetsmarknaden och denna utveckling väntas fortsätta.

7 Arbetsmarknadsutsikter 2013 för kultur media 4 Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutveckling Fler tror fortfarande på ökad efterfrågan Hösten 2011 angav 10 procent fler av prognosföretagen att man förväntade sig ökad efterfrågan än som trodde på minskad efterfrågan (Nettotal) inom kulturområdet. Sex månader senare hade nettotalet ökat till drygt 30 procent av prognossvaren. Utfallet blev blyga 2 procent. Skillnaden bestod både i att antalet med minskande efterfrågan ökat och att färre företag tror på en ökande efterfrågan. Hela näringslivet uppvisar en svagare efterfrågan under samma period och det stödjer analysen om en försiktig efterfrågan även i Kultur/Media sektorn. Diagram 1: Arbetsförmedlingens konjunkturindex för näringslivet 80 Kultur Media H06 V06 H 07 V 07 H08 V08 H09 V09 H 10 V 10 H 11 V 11 H 12 V 12 H Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar Arbetsförmedlingens konjunkturindex beskriver stämningsläget i företagen. Indexet baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och arbetsställenas förväntningar om efterfrågeutvecklingen för de kommande sex månaderna. Det beräknas som andelen arbetsställen som bedömt ökning av efterfrågan på sina varor/tjänster minus andelen arbetsställen som bedömt minskning. Sysselsättningen Minskningen av anställda sker vanligtvis i de större företagen. Främst arbetsgivare med färre än 20 anställda planerar för fler eller lika många anställda hösten 2013 jämfört med hösten Arbetsförmedlingen gör även intervjuer med de minsta arbetsgivarna med 2-4 anställda. Denna storleksklass är dock inte statistiskt representativ. Dessa arbetsgivare anger att antalet anställda kommer att öka under På grund av en sviktande arbetsmarknad hos de större arbetsgivarna blir mindre företag viktigare för sysselsättningen. Denna förändring är en pågående långsiktig trend även inom kultur och media. Lediga platser En annan konjunkturindikator är antalet lediga platser som arbetsgivarna anmäler till Arbetsförmedlingen. Efter finanskrisen 2009 märktes en kraftig minskning

8 Arbetsmarknadsutsikter 2013 för kultur media 5 av antalet lediga platser. Sedan dess har antalet platser varit i stort sett konstant jämfört med motsvarande period året innan. Diagram 2: Till Arbetsförmedlingen nyanmälda lediga platser, med varaktighet längre än tio dagar under perioden januari 2004 till oktober Antal Källa: Arbetsförmedlingen, säsongsrensade och utjämnade värden

9 Arbetsmarknadsutsikter 2013 för kultur media 6 Rekryteringsproblem Efterfrågan på arbetskraft har minskat under senaste året, därför väntas inte heller matchningsläget förändras nämnvärt. Det blir god tillgång på arbetskraft inom de flesta yrken och det innebär fortsatt mycket små rekryteringsproblem. Av samtliga arbetsgivare är det endast 14 procent som angett att de upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret. Bristen ligger därmed fortfarande på en låg nivå. Det är väldigt få lediga platser som omfattas av brist. Ett antal yrken tillhör branscher där arbetsgivaren har god kunskap om arbetsmarknadsläget. Fem procent av prognosföretagen har uppgett att de helt avstått från att rekrytera, på grund av att det inte finns sökande med rätt kvalifikationer, enligt deras mening. Förmodligen beror detta på att sökande saknar en specifik erfarenhet eller specialistkunskaper alternativt är det ett mycket smalt yrke. Tillgången på arbetskraft är i allmänhet god och i en sådan situation höjer arbetsgivarna ofta kraven vid rekryteringar. Besparingar sker på många arbetsplatser och det finns en stark ambition att tjänsterna ska produceras till en lägre kostnad vilket innebär kortare kontraktstider. Alternativt önskar man arbetskraft med dubbla kunskapsområden som kan ersätta två anställda. Diagram 3: Andel arbetsställen som har angett att de upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering under det senaste halvåret Procent H 07 V 07 H 08 V 08 H 09 V 09 H 10 V 10 H 11 V 11 H 12 V 12 H Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar En mindre del av arbetsgivarna har angett att de planerar att rekrytera utomlands men det är inte alltid kopplat till brist på arbetskraft inom landet. Näringsgrenar och yrken Oförändrad efterfrågan 2013 Arbetsförmedlingen undersökning visar att kulturarbetsmarknaden är förvånansvärt stabil. Arbetsgivarna bedömer att aktiviteten på marknaden blir oförändrad och det innebär en något bättre situation för dem som söker arbete inom yrkesom-

10 Arbetsmarknadsutsikter 2013 för kultur media 7 rådena, scen/ton samt bild/form. Uppdragen bedöms bli fler och undersökningen visar att arbetsgivarna är försiktigt optimistiska när det gäller sysselsättningen. Tuffare blir det för ord/media som i princip växlar antalet anställda med inhyrd personal eller egna företagare. Inom samtliga tre yrkesområden kvarstår dock problem med ansträngda budgetar och det påverkar i hög grad arbetsgivarnas agerande rörande uppdrag, uppdragens karaktär och längd. Varje uppdrag eller anställning planeras ytterst noggrant utifrån snäva ekonomiska ramar. Arbetsgivarna strävar alltid efter att finna de mest kostnadseffektiva lösningarna. Andel av arbetsställen som bedömt ökning av efterfrågan på sina varor/tjänster minus andelen arbetsställen som bedömt minskning. Tabell 2: Arbetsförmedlingens konjunkturindex Senaste 6 månaderna Kommande 6 månaderna 6-12 månader framöver Höst Vår Höst Höst Vår Höst Höst Vår Höst Bild o Form Ord O Media Scen o Ton Totalt Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar Många arbetssökande - hård konkurrens om jobben I början av 2010 minskade antalet arbetssökande som saknar arbete inom samtliga tre yrkesområden. Förklaringen bedöms till stor del vara att nedgången av antalet utan arbete har skett genom att tillgången på jobb ökat utanför kulturarbetsmarknaden och ökat egenföretagande. Tillgången på arbetssökande är fortfarande stor och antalet utan arbete ligger betydligt högre än våren Det alltjämt stora antalet som saknar arbete innebär att konkurrensen om jobben är fortsatt stor. Kompetenskraven vid rekryteringar har höjts successivt under en lång rad år. De ökade kompetenskraven har inte bara ett samband med ny teknik utan kan även kopplas till arbetsgivarnas svaga ekonomi, vilken leder till att de ofta söker efter arbetskraft med flera yrkeskompetenser. Tabell 2: Sysselsättningsutvecklingen under prognosperioden. Jämförelse mot samma kvartal året innan. Kvartal Kvartal Bild o Form Ord O Media Scen o Ton Totalt Källa: Arbetsförmedlingen.

11 Arbetsmarknadsutsikter 2013 för kultur media 8 Ord och media Osäker arbetsmarknad Utvecklingen inom ord och media är fortsatt mycket osäker. Läget inom tidningsmedia är kritisk, eftersom annons- och reklamintäkterna minskar för den traditionella pappersmedian. Fortfarande sker strukturförändringar, vissa medier växer och andra minskar i omfattning. Färre anställda inom ord och media Det skedde en svag återhämtning inom medieområdet under Många jobb försvann under år 2009 och början på Drygt hälften av sysselsättningsminskningen återhämtades. Jobben återkom dock i ny skepnad. Utvecklingen inom media med olika produktionsformer innebär att kraven ändrats och att man ofta efterfrågar journalister som kan både skriva och redigera ut den färdiga texten även på webben. Fler jobb läggs på uppdrag och jobbens varaktighet blir mer begränsad och det är inte säkert att antalet arbetade timmar stiger nämnvärt även om antalet jobb ökar. Det blir fler jobb inom mindre företag och för egenföretagare. De stora medieföretagen är å sin sida mycket restriktiva i att anställa fast personal, intervjusvaren från dem tyder på att en ännu större del av jobben ska utföras av en tillfällig och rörlig del av personalstyrka. Stora och snabba strukturomvandlingar har skett sedan år 2009 och det sätter avtryck i kraven på kompetens vid anställningar. Den här utvecklingen medför också att fler arbetssökande saknar de tekniska kompetenser som ställs inom yrkena. Digital media i form av information, reklam, tidningar och böcker, är för närvarande ett område i stark tillväxt. Diagram 4: Arbetsförmedlingens konjunkturindex för Ord o Media 80 Ord o Media V 07 H 08 V 08 H 09 V 09 H 10 V 10 H 11 V 11 H 12 V 12 H Källa. Arbetsförmedlingen Minskning inom tidningar och etermedia Annons- och reklamintäkterna totalt steg fram till och med sommaren 2012, men utsikterna för 2013 väntas blir fortsatt tufft. Behovet av personal täcks många gånger upp på annat sätt än tidigare, t.ex. genom köp av tjänster, ofta från egenfö-

12 Arbetsmarknadsutsikter 2013 för kultur media 9 retagare. Det innebär bland annat att tidningsbranschen åter kan tvingas till strukturomvandlingar. Företagen jobbar dock ständigt med att finna nya vägar för att öka intäkterna. En allmän utveckling är att bredda verksamheten till nya medier, att samordna verksamhet med andra företag eller slå samman verksamheter till större företag. Trenden mot att webbtidningarna ökar antalet läsare och att papperstidningarna minskar i betydelse består. Både TV och radio har genomgått stora organisationsförändringar. De flesta av dessa bedöms som avklarade och utvecklingen går in i en lugnare fas. Efterfrågan på arbetskraft är begränsad och de mesta av personalbehoven sker genom att redan känd personal anlitas när behov uppstår. Bemanningsföretagen har tidigare kunnat flytta fram sina positioner när det gäller arbetskraftsförsörjningen. Prognosföretagen tror på en minskad inhyrning av personal kommande år. En orsak till detta är, att det är förknippat med högre kostnader enligt medieföretagen. Färdriktningen inom företagen är dock tydlig, d.v.s. att de strävar efter att ha en så begränsad fast personalstyrka som möjligt och därutöver en rörlig och flexibel del som kan användas vid behov. Utbudet på arbetskraft är stort och många nyutbildas till media varje år. Det råder därför stor konkurrens om jobben. Flera intervjuade företag anger att för många utbildningar resulterar i bristfälliga kunskaper. De stora aktörerna inom Tv-mediet har under de senaste åren genomfört stora omorganisationer, både regionalt och centralt. Antalet produktionsorter har reducerats och den fasta organisationen har krympt. Det betyder att den fasta bemanningen är mindre och att företagen har en större rörlig del. Företagen köper fler tjänster och/eller tar in tillfällig personal vid behov. De stora bolagen köper fler typer av tjänster och uppdrag, t.ex. från olika typer av produktionsbolag eller enskilda företagare. Kompetenskraven har på senare år breddats markant. Kravet är allt mer att en arbetssökande ska kunna jobba inom olika medier och ska kunna skriva, redigera, fotografera och producera för webben. Under det närmaste året fortsätter utvecklingen, om än i ett lugnare tempo, frånsett en del personalförändringar i några regioner. Radion har genomgått ungefär samma typ av utveckling som Tv-mediet. Den fasta delen i organisationerna har dragits ner och fler tjänster köps numera externt. Det har inneburit en växande marknad för produktionsbolag. De strukturella förändringarna inom medieområdet har medfört en bredare marknad för journalister men för allt fler också en osäkrare. Det ställs därför stora krav på mångsidig kompetens och att den yrkesverksamme ska kunna arbeta inom olika medier. Det kan bland annat innebära att man ska kunna arbeta med skrivande, foto och redigering samt med webbtidningar. Videojournalister efterfrågas i viss utsträckning regionalt, utanför storstadsområdena. Filmbranschen har bra snurr Inom filmen pågår filmproduktioner i alla fyra regioner. Dessutom har inspelningar av reklam- och informationsfilm ökat. Aktiviteten blir förhållandevis god även under år Stark utveckling finns numera i alla fyra regioner Sverige, inte minst i Skåne där det pågår nya egna produktioner och samproduktioner i

13 Arbetsmarknadsutsikter 2013 för kultur media 10 Öresundsregionen. Filmbranschen i Väst har återhämtat stor del av sin produktion efter en skakig vår Det är i allmänhet en lång framförhållning för start av filmproduktion och för finansiering av filmprojekt. Större filmprojekt kräver betydande finansiella resurser och denna fråga kan ofta vara ett problem när det gäller start av nya filmproduktioner. Hög arbetslöshet inom foto Stillbildsfotografernas marknad är synnerligen svag och antalet jobb är mycket begränsat. De senaste årens omstruktureringar har ytterligare försämrat försörjningsmöjligheterna inom yrket. Arbetslösheten är hög och nya i yrket har svårt att klara sin försörjning. De flesta jobbar som frilans. Fler fotografer försöker försörja sig med en kombination av tidningsjobb, bröllops-, skolfotografi, men även konstnärligt foto, naturfoto och försäljning via bildbyråer. Den ekonomiska situationen för alla dessa små uppdragstagare blir därmed fortsatt mycket svår. Slutsatser Ord och Media Stora neddragningar har skett osäker arbetsmarknad för journalister Jobben kommer att fortsätta att minska inom media Strukturomvandlingen inom medievärlden fortsätter. Kostnaderna ska hållas nere inom all produktion nya vägar till intäkter prövas. Mindre fast personalstyrka och större rörlig flexibel del gäller inom många företag. Fortsatt behov av vikarier och personal anlitas via bemanningsföretag. Uppdrag läggs ut i större omfattning samtidigt som egenföretagandet ökar. Tidningsbranschen kännetecknas av ökad samordning och fortsatta effektiviseringar. TV branschen utvecklas, med viss efterfrågan på videojournalister. Radion har lågt personalbehov. Semestervikarier tillsätts ofta med tidigare anlitad arbetskraft - nyexaminerade får svårare att få jobb. Fotograferna får en fortsatt svag marknad och de breddar sin verksamhet så mycket som möjligt försörjningsläget ansträngt. Filmbranschen rullar på med bra efterfrågan av både TV-serier och filmer samt beställnings- och informationsfilm. Bild och form Fortfarande svårt inom flertalet yrken Inom bild och form finns många olika slag av verksamheter och dessa befinner sig i olika skeden av konjunkturcykeln. Konstnärerna skapar ofta efterfrågan på sina tjänster utifrån hur intressanta de är för uppdragsgivare, gallerister m.fl. Den traditionella försäljningen av konst genom utställningar och galleriverksamhet har

14 Arbetsmarknadsutsikter 2013 för kultur media 11 minskat på senare år. Design och inredningsarkitektur är områden som nästan helt är beroende av den allmänna konjunkturen i landet. Viktiga bakomliggande faktorer som styr utvecklingen inom dessa yrken är industri- och byggkonjunkturen, samt den privata konsumtionen. Industridesign har små förhoppningar om framtida efterfrågan och räknar inte med att nyanställa under prognosperioden. Generellt har efterfrågan på offentlig konst minskat i och med att byggandet har varit obefintligt och inte väntas öka nämnvärt framöver. Inom inredningsdesign sker en fortsatt negativ sysselsättningsutveckling. Diagram 5: Arbetsförmedlingens konjunkturindex för Bild o Form 80 Bild o Form V 07 H 08 V 08 H 09 V 09 H 10 V 10 H 11 V 11 H 12 V 12 H Källa: Arbetsförmedlingen Mode har fått en mer framträdande roll på senare år. Den inhemska försäljningen ökar liksom exporten av svensk modedesign, som är på fortsatt frammarsch. Västsverige har flyttat fram sin position inom mode med både flera stora aktörer och många mindre företag. De stora modeföretagen behåller sitt designarbete i Sverige, vilket innebär att det finns en fortsatt arbetsmarknad för designers, designassistenter och mönsterkonstruktörer. Det råder dock ingen brist på personal. De stora klädkedjorna samarbetar med enskilda designers. De tar också tillfälligt in gästdesigners för nya kollektioner med speciell profil. De strävar efter snabba kollektionsbyten och företagen utvecklar vägar för att snabbt kunna öka omsättningen i butiken och därigenom kontinuerligt förnya utbudet. Detta gynnar arbetsmarknaden för designers och mönsterkonstruktörer. Inom mode finns ett stort antal mindre aktörer; kreatörer och designers som profilerar sig på marknaden och som strävar efter att bygga upp ett namn i branschen. Flertalet av dessa har svårt att upprätthålla lönsamheten. En del av dem har dock lyckats uppnå lönsamhet och blivit större. Det är just bland dessa som de stora klädföretagen rekryterar vid behov.

15 Arbetsmarknadsutsikter 2013 för kultur media 12 Det finns en ökad efterfrågan på svensk design utomlands, ett flertal designbyråer ökar sin försäljning genom deltagande i internationella mässor. Det finns fortsatt efterfrågan av unik nordisk design, framförallt grafisk modern design. Bilindustrin har behållit sitt designarbete i Sverige. Det finns även viss efterfrågan på personal. Vid nyrekrytering söker man designers med utbildning och erfarenhet från bilindustrin, vilket ofta innebär återanställningar av tidigare anställd/inhyrd personal. Fler behöver rekryteras till branschen. Nyutbildade industridesigners flyttar i allmänhet till storstadsregionerna där merparten av jobben och viss efterfrågan finns. Illustratörernas marknad återfinns inom medie- reklam- tidnings- och förlagsbranschen. Även om marknaden är bred så är jobbmöjligheterna begränsade. Få kan försörja sig på heltid som illustratör, t.ex. rörande böcker, tidskrifter mm. De som arbetar inom dessa yrken har vanligtvis ett registrerat företag och ofta kombinerar de arbetet med någon deltidsanställning inom ett yrke utanför kulturområdet. Några kombinerar illustratörsjobb med pedagogiskt arbete eller jobb inom grafisk form/reklambyråjobb. Den tekniska utvecklingen har varit mycket snabb inom yrket. Digitaliseringen och den helt nya grafiska tekniken utvecklas ständigt och det förändrar kraven på tekniskt kunnande. Detta medför att delar av den äldre yrkeskåren slås ut. Delar av ovanstående yrkeskårer har börjat hitta sin försörjning/uppdrag inom dataspelsbranschen och interaktiva medier. Dataspelsbranschen sysselsätter drygt personer i Sverige. I samband med finanskrisen fanns det en tydlig avmattning på efterfrågan av tjänster inom dataspelsmarknaden, med brist på riskkapital som tidigare finansierat utveckling av nya spelprodukter. Utvecklingen inom dataspel bedöms förstärkas framöver, och det finns en viss ökning av efterfrågan på kvalificerade animatörer, designers och 3 D-grafiker. Marknaden för animatörer är för övrigt begränsad. Svag marknad inom bildkonst Bildkonstnärernas marknad bedöms bli tämligen oförändrad. Bildkonstnärer känner av den svagare konjunkturen, köpen av konst och utsmyckningar blir färre. De är beroende av både efterfrågan från offentlig sektor och den privata marknaden. Efterfrågan på konst och utsmyckningar kan komma att minska något både från den privata marknaden som den offentliga sektorn. Yrkesverksamma inom många yrken inom bild och form är ofta tvingade att söka kompletteringsjobb för att klara sin försörjning. Tillgången på jobb utanför kulturmarknaden har ökat under år senaste åren, därför har fler sökt sin försörjning inom andra sektorer. Behovet av att finna kompletteringsjobb blir fortsatt stort det kommande året. Slutsatser Marknaderna varierar kraftigt mellan yrken inom bild och form Bildkonstnärer har fortfarande svag efterfrågan, köpen av konst och utsmyckningar har minskat fortsatt svag marknad Illustratörer har begränsade möjligheter till arbete svårt med försörjningen.

16 Arbetsmarknadsutsikter 2013 för kultur media 13 Animation och datorspel går bättre - gynnar till viss del illustratörer och animatörer. Snabb teknisk utveckling inom illustration och animation en del arbetssökande saknar teknisk kompetens. Oförändrad efterfrågan på designers. Osäker arbetsmarknad för inredningsarkitekterna. Kompletteringsjobben har stor betydelse inom bild och form. Scen och ton Teatrarna har strama budgetar Institutionsteatrarna har indirekt påverkats av den vikande konjunkturen med strama budgetar för innevarande och nästa spelår. Detta syns inte lika tydligt i antal produktioner utan man försöker bevara samma nivå som tidigare genom ett ökat samarbete med andra aktörer. De försöker dessutom att utveckla verksamheten för att nå en ny publik. Uppsägningar kan inte undvikas och i huvudsak är det personal inom det tekniska området och administrativ personal som drabbas. Pensionsavgångar kommer inte ersättningsrekryteras fullt ut. Däremot kommer vi att se ett ökat inslag av korttids- och pjäskontrakt av olika längd och omfattning för de anställda. Privatteatrarna har en trogen och köpstark publik. Dock har privatteatrarna en stark konkurrens med ett stort utbud av andra kulturupplevelser på marknaden. Diagram 6: Arbetsförmedlingens konjunkturindex för Scen o Ton Scen o Ton V 07 H 08 V 08 H 09 V 09 H 10 V 10 H 11 V 11 H 12 V 12 H Källa: Arbetsförmedlingen Inom det fria teaterområdet har arbetstillfällena minskat något och verksamheterna bedrivs ofta under mycket knappa förhållanden. Kortare repetion och speltider samt osäker planering är en vanlig situation. Institutionerna och den fria kulturen ökar sitt samarbete inom både konstnärlig verksamhet och genom personellt utbyte. Den fria kulturen försöker öka sitt samarbete med näringslivet för att delfinansiera sina projekt. Interaktiv formteater upplever ökad efterfrågan på sina

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Kultur Media Text Peter Nofors, Analysavdelningen Benny Gustavsson, verksamhetsamordnare Med hjälp av: Lennart Gunther Bengt Frostmo

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Kultur Media Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Peter Nofors, Analysavdelningen Sida: 3 av 34 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser... 4 Kriterier för att få tillgång

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text Ann Mannerstedt, Analysavdelningen Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Gruvnäringen Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Timo Mulk-Pesonen, Analysavdelningen Fler svenska gruvor och fler jobb SVENSK GRUVNÄRING Sverige har en mer än

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT Prognos 2012 Hallands län: Dämpad framtidsoptimism bland de halländska företagen I Hallands län har företag inom alla branscher upplevt två mycket goda år av återhämtning efter finanskrisen. Det har lett

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Örebro län Text Utredare Agneta Tjernström-Krooks Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...1 Sammanfattning...2

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 Något färre fick arbete December är den månad under ett år som övergångarna

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län 1 PROGNOSEN Stark konjunktur i Hallands län Den globala ekonomin fortsätter att förstärkas under 2014 och 2015, vilket medför att världshandeln ökar. Utvecklingen

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Arbetskraftsreserven. På toppen av en högkonjunktur?

Arbetskraftsreserven. På toppen av en högkonjunktur? Arbetskraftsreserven På toppen av en högkonjunktur? Sysselsättningsökningen under de senaste tre åren har varit mycket stark ungefär 220 000 jobb har tillkommit netto 1. Trots detta har bara 40 procent

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-05-15 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Varsel och dess samband med arbetslösheten

Varsel och dess samband med arbetslösheten Fördjupning i Konjunkturläget december 28 (Konjunkturinstitutet) 16 Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Diagram 15 Varsel Tusentals personer 2 2 Varsel och dess samband med arbetslösheten 15 1 15

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Dämpad återhämtning på Länets arbetsmarknad ARBETSLÖSHETEN

Dämpad återhämtning på Länets arbetsmarknad ARBETSLÖSHETEN Prognos 2012 Jämtlands län: Dämpad återhämtning på Länets arbetsmarknad Utvecklingen i världsekonomin har sedan sommaren dominerats av händelser i euroområdet samt i USA. Som det ser ut under hösten 2011

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Hallands län Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text Sara Andersson och Andreas Mångs, Analysavdelningen Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text: Julia Asplund, Analysavdelningen Erik Huldt, Analysavdelningen Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund 21 augusti 2015 AGENDA Det ekonomiska läget Världen Sverige Inriktningen för politiken Sammanfattning

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 VÄSTMANLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Marcus Löwing, Analysavdelningen Sida: 3 av 44 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Mars 2012 Henrik Rosengren, GFF 2012 1 Innehållsförteckning Metod och syfte 3 Sammanfattning 4 Rekryteringsbehovet totalt 7 Behov av tjänstemän 8 Behov av yrkesarbetare

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 215 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 215 216 Text: Carina Jonsson Arbetsförmedlingen Sjöfart Telefon: 1 486 49 31 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 215 6 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Agneta Tjernström, Analysavdelningen Sida: 2 av 47 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser... 3 Definitioner...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 ÖREBRO LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Fredrik Mörtberg, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser... 1 Definitioner... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom kultur

Vägen till yrkeskunskap inom kultur Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom kultur Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom hantverk och konstindustri Grundexamen i audiovisuell kommunikation Grundexamen i visuell framställning

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Varselportalen 2013-03-09, RW Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Historiskt har vi haft perioder av låga arbetslöshetstal i Sverige: Tidigt 70-tal; 2-3 % arbetslöshet 1975-1980; 2-3%

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013

Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013 Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013 En rapport baserad på Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer i februari 2013. Rekordmånga har möjlighet att spara pengar i slutet av månaden. SBAB BANK

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Konjunkturläget augusti 2012 83 FÖRDJUPNING Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Diagram 168 Sysselsättning i bemanningsbranschen i Sverige Tusental respektive procent av sysselsatta 70 1.4

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer