Slutredovisning investerings och reinvesteringsprojekt 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutredovisning investerings och reinvesteringsprojekt 2012"

Transkript

1 Slutredovisning investerings och reinvesteringsprojekt 202 Kort beskrivning av färdigställda investeringar 202 Budget för årets investerings och reinvesteringsprojekt har uppgått till 64 mkr och anslagsöverföring till 40 mkr. Större investeringsprojekt som sträcker sig över flera år har färdigställts för 0,7 mkr. Stor vikt har lagts på samordning och planering bl a med ledningsägare för fjärrvärme samt vatten och avlopp i syfte att skapa god kommunal ekonomi. Slutförda projekt Spikvägen Öhns industriområde För att möjliggöra en ny etablering på Öhns industriområde förlängs en befintlig lokalgata. 2303, Sundsgatan etapp 4 Sundsgatan byggs om till en trafiksäkrare och grönare stadsgata etappvis med följande utformning, fyra körfält minskas till två, nya gång och cykelvägar samt trottoarer, grönare gaturum med träd och planeringar, hastighetsdämpade upphöjda korsningar och ny belysning. Etapp 4 omfattar Sundsgatan från Kyrkbrogatan fram till rondellen vid Trädgårdsgatan. Sundsgatan etapp 3 gröna oaser Gröna oaser är ett samarbetsprojekt mellan Gatu och Park avdelningen samt Sture Berglund för att skapa en trevligare miljö vid kyrkparkeringen. Idén var att återskapa en del av historien med fragment av Bogårdsmuren, Replagarbanan och Oskars källa. Storgatan etapp 6 Rådhustorget Rådhustorget är en etapp i Storgatanprojektet, tanken är att skapa ett attraktivare torg med bland annat el och vattenanslutningar för torghandel, utbyte av gatubelysning, belysa Rådhuset, ny möblering och justering av markytor m.m , Ombyggnad Ankarskatavägen Detta projekt har upprättat ett uppdaterat gestaltningsförslag, utfört en detaljerad inmätning och projekterat fram ett förslag på ombyggnadsåtgärder. Målet är att få till en väl fungerande gata med en god trafikmiljö, liten genomfartstrafik, låg hastighet, säkra korsningar samt en avsevärt bättre miljö för de oskyddade trafikanterna. I projektet ingick även att fysiskt åtgärda de akut sämsta delarna av gatan, mellan Abjörnssons väg och ICA Ankaret.

2 Budget Differens Spikvägen, Öhns industriområde Sundsgatan etapp Sundsgatan etapp 3, Gröna oaser Storgatan etapp 6, Rådhustorget Ombyggnad Ankarskatavägen Summa slutredovisning investeringar

3 Kort beskrivning av reinvesteringar 202 Budget för reinvesteringar har uppgått till 9,8 mkr inkl anslagsöverföring och under året har projekt för 8,3 mkr genomförts. Planering tillsammans med andra ledningsägare har genomförts för att uppnå samordningsvinster. Reinvesteringsprojekt som slutförts och investeringsutgift större än 500 tkr redovisas mer utförligt nedan. Slutförda projekt 2400, Furunäsvägen, delen Hallgrensv. och Sisselgrundsg. Området Strömsborg, med del av Furunäsvägen enligt projektnamn, har PiteEnergi försett med fjärrvärme under 200 och del av 20. Vid förläggning fjärrvärme har ett flertal ingrepp gjorts på Furunäsvägen. Furunäsvägen, delen genom Strömsborg har ett ålderdigert VA system och en mycket dålig standard på vägen , Vinkelgatan, Munksund Avloppsledningarna i gatan var ålderstigna och orsakade driftstörningar. På initiativ från Pireva åtgärdades va ledningarna och resultatet blev ett förnyat gatuutrymme och nya va ledningar. Omfattning är Vinkelgatans hela sträckning samt Berggatan mellan Vinkelgatan och Videvägen, ca 275 meter. 2430, Furubergsvägen etapp 2 Projektet har varit ett samarbetsprojekt mellan PIREVA som byggt nya VA ledningar och Teknik och Gatukontoret som byggt ny GC Väg, förstärkt överbyggnaden på Furubergsvägen och del av Järnvägsgatan, byggt nya Busshållplatser mellan Humlevägen Järnvägsgatan och i anslutning till Pitholmsskolan. 2490, Furubergsvägen etapp Projektet har varit ett samarbetsprojekt mellan PIREVA som byggt nya VA ledningar och Teknik och Gatukontoret som byggt ny GC väg efter Furubergsvägen, förstärkning överbyggnad Furubergsvägen samt nya Busshållplatser mellan Munksundsvägen och Borevägen , Degeränget etapp 2 Ombyggnationen avser gatorna Bivägen, Brädgårdsvägen samt Radhusvägen. Gator och VA system var ålderstigna och beslut togs under 2008/09 att ombyggnad skulle ske som en reinvestering. Pågående projekt 24020, Hörnvägen del Öjagatan Affärsgatan

4 Omfattningen av markåtgärder i plan är Hörnvägen i Öjebyn mellan Granvägen och Affärsgatan. Åtgärderna som har gjorts är att lägga ny beläggning på hela gatan samt att belägga en ny gång och cykelväg. I projektet ingick även att sätta kantsten ca 00 m, Längden på vägsträckan är ca 600 m, med vägbredd 5 5,5 m. Den nya GC vägen är ca 00 m lång och 3 m bred. 2404, Kolmilavägen delen Sundsgatan Storgatan Projektet är mindre än 500 tkr under 203, ombyggnationen till en säkrare skolväg sker under 204. De åtgärder som görs 203 är där samordningsvinster finns med PiteEnergis fjärrvärmeprojekt. 240, Bärighetsförbättring GC väg Årets förbättringsåtgärder har hittills utförts vid bla. vid GC tunneln vid Pitholmsskolan (ca 00m), delar av GC vägen mellan kvarteren Jankes gata/oli jansgatan och Lars Samuels gatan på Norra Pitholm (ca 50m totalt) samt GC vägen i Hortlax från värmecentralen ner mot Skördevägen och Bindarvägen (ca 40m). 2403, Strömnäs övre Ombyggnationen avser gatorna Alvägen, Dalvägen samt Norrgatan där gata och VAledningar tidigare var i dåligt skick. En upprustning av bussfickan vid Strömnässkolan efter Alvägen gjordes också i projektet. 2405, Örngatan, Klubbgärdet, delen Furunäsvägen Lövholmsvägen Gator och VA nätet i området är gammalt och stort behov av åtgärder. Ombyggnationen avser gatorna Örngatan mellan Furunäsvägen och Lövholmsvägen, Lärkgatan mellan Spovgatan och Örngatan samt Juhlinsgatan mellan Spovgatan och Örngatan. Den gamla delen av Furunäsvägen blir Örngatan. Nuvarande korsning Örngatan/Furunäsvägen byggs om för att göra den mer trafiksäker för oskyddade trafikanter. Gång och cykel vägen dras om förbi korsningen och blir separerad från biltrafik på Örngatan. I detta arbete ingick att byta ut VA mellan Skolgatan och Örngatan. Projektering har utförts mellan 202 och 203. Ombyggnationen påbörjades jan 203 och pågår fram till 204 då beläggning och återställning sker. Arbetet utförs i egen regi. 2420, Berggärdesvägen, Sjulsmark Omfattningen av markåtgärder i plan är Berggärdsvägen i Sjulsmark inkl. anslutningarna mot Missionsvägen och mot Rosforsvägen. Åtgärder som väljs är att på delar av sträckan gräva ut 20 cm och dränera, en sträcka på ca 00 m. Resterande sträcka, ca 380 m, görs endast en mindre urgrävning på ca 40 cm , Pilgatan, Strömnäs Gata samt VA ledningarna är i dåligt skick. Gatan uppvisarsättningar och gropar samt längsgående sprick, och spårbildning. Gata samt VA skall åtgärdas efter Pilgatans hela sträckning. Samordning sker med Fastighetsavdelningen och deras samtida ombyggnation av Strömnäs förskola.

5 , Fiskaregatan delen Tages bro Kyrkbrogatan Gator och VA nätet i området är gammalt och stort behov av åtgärder. Trafiksituationen i korsningen Strömgatan och Fiskaregatan är inte bra pga. dålig sikt. Strömgatan flyttas därför 2 meter längre ifrån fastigheterna för att öka siktlängden i korsningen. Längs Fiskaregatan kommer det att anordnas en miljö som tar hänsyn till Norrmalms kulturmiljö samt åtgärder för oskyddade trafikanter. Projektering har utförts under 202 och 203. Arbetet med gatan påbörjas maj 203 och slutförs under 204 med beläggning, stenarbeten samt sådd. Arbetet utförs i egen regi , Storgatan, Backen, delen Vändplan Lotsgatan (et.) inkl. Lotsgatan Gator och VA nätet i området är gammalt och stort behov av åtgärder. Trafiksituationen längs Storgatan ses över för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter. Storgatan utformas med sidoförskjutningar för att minska upplevelsen av en rak gata. Vändplanen utformas på ett sätt så att biltrafik längs GC vägen försvåras. Projektering har utförts under 202 och 203. Arbetet med gatan påbörjas aug 203 och slutförs under 204 med beläggning samt sådd. Arbetet utförs av SVEVIA , Sikgatan inkl. GC anpassning av korsning vid Fårövägen Sikgatan har stora skador på gatan. Ombyggnation består av ny överbyggnad samt avsmalning av befintlig gata. Längs Sikgatan anordnas en separerad GC väg som ansluts till den befintliga GC vägen från centrum. Korsningen byggs om till dagens standard för gatumiljö. Grad av ombyggnation av korsningen minimeras med tanke på framtida bro över Fårösundet. Ombyggnationen av korsning och GC väg görs för att förbättra de oskyddade trafikanternas situation. Projektering har utförts under Arbetet påbörjas maj 203 och slutförs under 204 med beläggning samt sådd , Jägarvägen, Bergsviken Omfattningen i plan är hela Jägarvägen fram till anslutningarna med Raningsvägen. De sämsta delarna av sträckan kommer att skiftas ut till en helt ny överbyggnad och på övriga delar görs en grundare åtgärd , Aborrgatan, delen Forellgatan Rödinggatan När gatan byggdes testades en ny metod för dränering i aktuell del av gata. Man kapslade in en "limpa" med lecakulor i geotextil i underbyggnaden. Ser man på vägen idag är den i väldigt dåligt skick med sättningar, gropar, längsgående sprick, och spårbildning samt dåligt tvärfall. Vägens underbyggnad verkar ha tryckts ut i dikesslänten. En provborrning har utförts som påvisar stor variation i vägens underbyggnad. Detta projekt syftade till att utreda orsaken till skadorna och tillsammans med en extern konsult, ramavtalsparten NCC och driftledningen komma fram till en bra lösning. Åtgärdsarbetet på gatan har utförts via ramavtal.

6 , Västergatan mellan Mellangatan Djupviksgatan Befintlig gata mellan Nygatan och Djupviksgatan är 6,5 m bred med en,9 meter bred trottoar på gatans västra sida. Kantstenslinjen följer ej gatans linje. Vid Mellangatan byter gångbanan sida. Gatan är där 7,3 m bred med en,7 meter bred trottoar på gatans östra sida fram till Djupviksgatan. Detta projekt syftar till att ta fram ett bättre och enhetligt utförande med en ny 2,5 meter bred gångbana på västra sidan efter hela sträckan mellan Nygatan och Djupviksgatan. Nytt dagvatten skall även utföras mellan Mellangatan och Djupviksgatan. 24NNN, Sadelvägen, Sjulnäs Gatans hela sträckning på 270 meter är i dåligt skick med sättningar, gupp samt längsgående sprickor. Gatan skall byggas om i egen regi. I samband med detta åtgärdsarbete skall även en ca 40 meter lång sättning på avloppsledningen åtgärdas. Projekten har genomförts som samordningsprojekt tillsammans med vatten och avloppsprojekt. Projekt Budget Differens Omb.va o gator (reinvest) 2,5 0,0 2,5 Pågår 2400 Proj.Furunäsv.del Hallgr. 530,7 535,9 5,2 Avslutas Hörnv. del Öjag. Affärsg 939, 522,8 46,3 Pågår 2404 Kolmilav.del Sundsg Storg 59,9 76,2 6,3 Pågår 240 Bärighetsförbättr. gc väg 494,3 494,3 0,0 Pågår 2403 Strömnäs, övre 624,9 072, 552,8 Pågår 2405 Örngatan,Furunäsv Lövh.v. 9,0 290,9 99,9 Pågår 2420 Berggärdesvägen Sjulsmark 780,0 22,2 657,8 Pågår Pilgatan Strömnäs 2 300, ,3 75,3 Pågår Vinkelgatan, Munksund 300,0 34,0 4,0 Avslutas Fiskareg,Kyrkbrog Tages 30,0 33,2 96,8 Pågår Storg, Kolmilav vändplan 05,0 35,0 70,0 Pågår Sikg. & korsn.sikg Fåröv. 200,0 48, 5,9 Pågår Jägarvägen 20,0 8,9 0, Pågår 2430 Furubergsvägen etapp 2 077,2 23,8 36,6 Avslutas 2490 Furubergsvägen 37, 343, 28,0 Avslutas Degeränget etapp 2 524,0 576,3 52,3 Avslutas S:a om gator reinvesteringar 9 768, , 469,6

7 Spikvägen Öhns ind omr För att möjliggöra en ny etablering på Öhns industriområde förlängs en befintlig lokalgata. Budget: 200: Ev kompletteringsäskanden: Totalt: Projektering Mark VA Asfalt Övrigt Summa Projektet utfördes i egen regi och massor från ett annat projekt återanvändes. Detta gjorde att kostnaderna minskade samtidigt att gatan blev något kortare än budgeterat. Samhällsbyggnad Eva Wikström Projektansvarig

8 Sundsgatan etapp 4 Sundsgatan byggs om till en trafiksäkrare och grönare stadsgata etappvis med följande utformning, fyra körfält minskas till två, nya gång- och cykelvägar samt trottarer, grönare gaturum med träd och planeringar, hastighetsdämpade upphöjda korsningar och ny belysning. Etapp 4 omfattar Sundsgatan från Kyrkbrogatan fram till rondellen vid Trädgårdsgatan. Budget: 20: Ev kompletteringsäskanden: Totalt: Projektering Mark VA Asfalt Övrigt Summa Samhällsbyggnad Joakim Lundberg

9 Sundsgatan etapp 3 gröna oaser Gröna oaser är ett samarbetsprojekt mellan Gatu / Park avd. och Sture Berglund för att skapa en trevligare miljö vid kyrkparkeringen, iden var att återskapa en del av historien med fragment av Bogårdsmuren, Replagarbanan och Oskars källa. Budget: 200: Ev kompletteringsäskanden: Totalt: Projektering Mark VA Asfalt Övrigt Summa Fördyringen beror i huvudsak på svårigheter att få tag i huggen sten till bogårdsmuren samt utökning i projektet med fragment av Östers Trädgård ovanför Taxiparkeringen. Samhällsbyggnad Roger Larsson Projektansvarig

10 Ombyggnad av Sundsgatan År Projekt nr Trafikutredning Etapp Etapp 2 del Etapp 2 del 2 Etapp 3 del Etapp 3 gröna oaser Etapp ,2244, TOTALT SUMMA UTFALL Budget % avvikelse -3,8% Slutredovisad Slutredo visad Bokfört tom Piteå Slutredo visad Slutredo visad Slutredo visad

11 Omb Ankarskatavägen Detta projekt har upprättat ett uppdaterat gestaltningsförslag, utfört en detaljerad inmätning och projekterat fram ett förslag på ombyggnadsåtgärder. Målet är att få till en väl fungerande gata med en god trafikmiljö, liten genomfartstrafik, låg hastighet, säkra korsningar samt en avsevärt bättre miljö för de oskyddade trafikanterna. I projektet ingick även att fysiskt åtgärda de akut sämsta delarna av gatan, mellan Abjörnssonsväg och ICA Ankaret. Budget: 20: Ev kompletteringsäskanden: Totalt: Projektering Mark VA Asfalt Övrigt Summa Ökat behov av förstärkningsmaterial resulterade i avvikelsen från budget. Samhällsbyggnad

12 Vinkelgatan Munksund VA-ledningarna i gatan är ålderstigna och orsakar driftstörningar. På initiativ från Pireva åtgärdas va-ledningarna och resultatet blir ett förnyat gatuutrymme och nya va-ledningar. Omfattning är Vinkelgatans hela sträckning samt Berggatan mellan Vinkelgatan och Videvägen, ca 275 meter. Budget: 202: Ev kompletteringsäskanden: Totalt: Projektering Mark VA Asfalt Övrigt 066 Summa Samhällsbyggnad Joakim Lundberg Projektansvarig

13 Degeränget etapp 2 Ombyggnationen avser gatorna Bivägen, Brädgårdsvägen samt Radhusvägen. Gator och VA system är ålderstigna och beslut togs under 2008/09 att ombyggnad skulle ske som en reinvestering. Budget: 20: Ev kompletteringsäskanden: 202: Totalt: Projektering Mark VA Asfalt Övrigt Summa Samhällsbyggnad Joakim Lundberg Projektansvarig

14 Storgatan etapp 6 Rådhustorget Rådhustorget är en etapp i Storgatanprojektet, tanken är att skapa ett attraktivare torg med bland annat el och vattenanslutningar för torghandel, utbyte av gatubelysning, belysa Rådhuset, ny möblering och justering av makytor m.m. Budget: 20: Ev kompletteringsäskanden: Totalt: Projektering Mark VA Asfalt Övrigt Summa Budgeten utgör endast påbörjad projektering, projektet är lagt vilande. Samhällsbyggnad Roger Larsson Projektansvarig

15 Proj Furunäsvägen del Hallgr Området Strömsborg, med del av Furunäsvägen enligt projektnamn, har PiteEnergi försett med fjärrvärme under 200 och del av 20. Vid förläggning fjärrvärme har ett flertal ingrepp gjorts på Furunäsvägen. Furunäsvägen, i området, har ett ålderdigert VA system och en mycket dålig standard på vägen. Budget: 200:5 000 Ev kompletteringsäskanden: Totalt: : : : Projektering Mark VA Asfalt Övrigt Summa Samhällsbyggnad Lars Hannu /Lars Wikström Projektansvarig

16 Furubergsvägen etapp Projektet har varit ett samarbetsprojekt mellan PIREVA som byggt nya VA-ledningar och Teknik och Gatukontoret som byggt ny GC-väg efter furubergsvägen, förstärkning överbyggnad Furubergsvägen samt nya Busshållplatser mellan Munksundsvägen och Borevägen. Budget: Ev. kompletteringsäskanden: Totalt: 500 kkr 350 kkr 850 kkr Projektering 67.3kkr Mark/Gata 850 kkr 654.7kkr VA Övrigt Summa 850 kkr 822 kkr +28 kkr Kortfattad beskrivning av projektets måluppfyllelse Att för 850 kkr bygga ny 350m lång belyst GC-väg, två st. nya förhöjda busshållplatser vid Solhems och Lyckovägen och förstärka överbyggnaden på Furubergsvägen, allt för en säkrare trafikmiljö för kommunens medborgare och speciellt för Pitholmsskolans elever. Teknik & Gatukontoret Roger Larsson Projektansvarig

17 Furubergsvägen etapp 2 Projektet har varit ett samarbetsprojekt mellan PIREVA som byggt nya va ledningar och Teknik och Gatukontoret som byggt ny GC-Väg, förstärkt överbyggnaden på Furubergsvägen och del av Järnvägsgatan, byggt nya Busshållplatser mellan Humlevägen Järnvägsgatan och i anslutning till Pitholmsskolan. Budget: Ev. kompletteringsäskanden: Totalt: 20: 250kkr, 202: 750kkr 20:250kkr, 202:650kkr 3800kkr Projektering 55.6kkr Mark/Gata kkr VA Övrigt Summa 3800kkr 3936kkr - 36kkr n mot budget utgör kostnader för tillkommande asfaltytor och uppbyggnad och sprutsådd av kullar vid Pitholmskolan Kortfattad beskrivning av projektets måluppfyllelse Att för 3800kkr bygga ny 385m lång belyst GC-väg efter Furubergsvägen mellan Borevägen och Järnvägsgatan en 75m lång belyst GC-väg efter Järnvägsgatan mellan Furubergsvägen och Pitholmsskolan, två st. nya förhöjda busshållplatser vid Humlevägen och 2 st nya busshållplatser vid Pitholmskolan samt förstärkning och av både Furubergsvägen och Järnvägsgatan, allt för en säkrare trafikmiljö för kommunens medborgare och speciellt för Pitholmsskolans elever. Teknik & Gatukontoret Roger Larsson / Projektansvarig

Slutredovisning investerings- och reinvesteringsprojekt 2013

Slutredovisning investerings- och reinvesteringsprojekt 2013 Slutredovisning investerings- och reinvesteringsprojekt 2013 Kort beskrivning av färdigställda investeringar 2013 Budget för årets investerings- och reinvesteringsprojekt har uppgått till 26,4 mkr och

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15) Sammanträdesprotokoll 13 (15) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-12-11 108 för trafiksäkerhetsåtgärder 2013 (KS 2013.364) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Planbeskrivning. Detaljplan för del av Stadsön 1:1, Ankarskatavägen Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: MAF Arkitektkontor AB

Planbeskrivning. Detaljplan för del av Stadsön 1:1, Ankarskatavägen Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: MAF Arkitektkontor AB Dnr. PB 2015-155 Version Plannr. 3 D 2068 Planbeskrivning Detaljplan för del av Stadsön 1:1, Ankarskatavägen Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: MAF Arkitektkontor AB Postadress 941 85 PITEÅ Besöksadress

Läs mer

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

LOKALTRAFIKEN I PITEÅ BUSSTIDTABELL SOMMAR 2007 14 MAJ 19 AUG. Piteå Citybuss AB Kolungsvägen 1 941 38 Piteå

LOKALTRAFIKEN I PITEÅ BUSSTIDTABELL SOMMAR 2007 14 MAJ 19 AUG. Piteå Citybuss AB Kolungsvägen 1 941 38 Piteå LOKALTRAFIKEN I PITEÅ BUSSTIDTABELL SOMMAR 2007 14 MAJ 19 AUG Piteå Citybuss AB Kolungsvägen 1 941 38 Piteå Linjesträckningar Sommartidtabell Hfr M-F Linjesträckningar Sommartidtabell Hfr M-F Citylinjen

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning

Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning Dnr Sida 1 (7) 2016-09-26 Handläggare Pernilla Johnni 08-508 276 50 Till Trafiknämnden 2016-10-20 Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Byggnadsnämnden Detaljplan för Område norr om Torvemyr Skaftö-Backa 3:193 m.fl. Grundsund Upprättad 2006-11-01, justerad 2007-03-23 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt

Läs mer

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Bakgrund Trafiksituationen i Kvarnbergets radhusområde har försämrats markant de senaste åren. Under en rad år har flera faktorer samverkat och höjt

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Tvärsektionens och trafikflödets inverkan på svårighetsgraden i tätort. Dh avser antal fordon vid dimensionerande timme

Tvärsektionens och trafikflödets inverkan på svårighetsgraden i tätort. Dh avser antal fordon vid dimensionerande timme 4 Belysning i tätort Gator i tätort bör normalt förses med belysning. I mindre tätorter och vid randbebyggelse med begränsat bil- och GC-trafikflöde kan det dock vara motiverat att avstå från vägbelysning.

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Enhetschef teknik 2013-10-23 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Fax 08-590 733 39 KSTFU/2013:164 Carl.Bachman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 2013-05-02 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 TN 2013/196-512 Förord Nacka kommuns Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet består av två dokument: Riktlinjer

Läs mer

Gäller 24 augusti 2015 19 juni 2016 TIDTABELL VINTER PITEÅ LOKALTRAFIK

Gäller 24 augusti 2015 19 juni 2016 TIDTABELL VINTER PITEÅ LOKALTRAFIK Gäller 24 augusti 2015 19 juni 2016 TIDTABELL VINTER PITEÅ LOKALTRAFIK 1 Linjesträckningar Vintertidtabell Hfr M-F Linje 1 Framnäs Älvsbyvägen Öjagatan Linnéparken Rågrindsvägen Musikhögskolan Annelund

Läs mer

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata Tekniska förvaltningen Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata I detta dokument finns de regler som gäller avseende grävning och återställning av allmän platsmark. Här finns även typexempel för

Läs mer

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder 1 (7) Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder Plats Problem 1. Generellt Fastighetsägare sköter inte sina uppgifter tillexempel klipper ner sina häckar till rätt längd, blir svårt att se

Läs mer

Förstudie gång- och cykelväg Rindö

Förstudie gång- och cykelväg Rindö Förstudie gång- och cykelväg Rindö Vaxholms stad 2016-08-09 1 Översiktskarta SL-trafiken 2 Södra sidan 2,5-3m Bymiljöväg Aktuell vägbredd ner till 5,7 meter Ny belysningsstolpar på del av sträckan (pga.

Läs mer

Investeringsbudget

Investeringsbudget Investeringsbudget 2016 2018 Investeringsbudget 2016 Investeringsplan 2016-2018 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2016 2017 2018 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning

Läs mer

Väg 503, ny gångoch cykelväg genom Hortlax. Informationsmöte i Hortlax 2015-03-11

Väg 503, ny gångoch cykelväg genom Hortlax. Informationsmöte i Hortlax 2015-03-11 Väg 503, ny gångoch cykelväg genom Hortlax Informationsmöte i Hortlax 2015-03-11 Dagordning Trafikverket presenterar projektet Bakgrund Planerade åtgärder Hur påverkas allmänheten under byggtiden Piteå

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan PitePanelen Rapport 3 - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan April 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning I Storgatans ombyggnad har två etapper genomförts vilket innebär

Läs mer

Centrumplan för Vännäs

Centrumplan för Vännäs Sammanställning Centrumplan 2016-04-29 Framtidens Vännäs Centrumplan för Vännäs Vännäs Kommun arbetar med att ta fram en centrumplan som ska ligga till grund för en strategi om hur centrum ska utvecklas.

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Läs mer

Ansvarsprojektet, övertagande av belysning från våra kommuner. Ska Vägverket ta över all belysning vid gator och vägar?

Ansvarsprojektet, övertagande av belysning från våra kommuner. Ska Vägverket ta över all belysning vid gator och vägar? Ansvarsprojektet, övertagande av belysning från våra kommuner Vad innebär detta? Ska ta över all belysning vid gator och vägar? Eller? och kommunerna ska förhandla om detta! 1 Projekt: Ansvarsfördelningen

Läs mer

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-08-28 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafiknämnden 2014-09-25 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS 2013-79-042, 2014-255-311, 2011-190-288, 2013-423-239, 2013-422-239

SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS 2013-79-042, 2014-255-311, 2011-190-288, 2013-423-239, 2013-422-239 SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS 2013-79-042, 2014-255-311, 2011-190-288, 2013-423-239, 2013-422-239 Samhällsbyggnadsförvaltningen har avslutat några av beviljade investeringsprojekt.

Läs mer

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Dnr Sida 1 (5) 2016-09-16 Handläggare Lotten Svedberg 08-508 262 15 Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Kontoret föreslår att arbeta med ett antal typåtgärder längs sträckorna för att få bättre hastighetsefterlevnad

Läs mer

Vreta Konsult 2013-05-24

Vreta Konsult 2013-05-24 Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet Lars Karlsson Ejgde 1 457 93 Tanumshede Utredning broalternativ Uppdraget omfattar: Inspektion av befintlig konstruktion Kostnadsberäkning/faktauppgifter för reparation

Läs mer

Trafikutredning för Åsa 4:144 m.fl. Förvaltningen för Teknik

Trafikutredning för Åsa 4:144 m.fl. Förvaltningen för Teknik Förvaltningen för Teknik Mars 2018 Utges av Mars 2018 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 7 2 Nulägesbeskrivning 8 2.1 Lokalisering... 8 2.2 Vägsystemet... 8 2.3 Förutsättningar för gångtrafikanter och cyklister...

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Underhåll av gator och vägar. Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Underhåll av gator och vägar. Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Underhåll av gator och vägar Kalmar kommun Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.1.1 Revisionskriterier 1 1.2 Metod

Läs mer

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113.

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Sommarbo Tegelö vägsamfällighetsförening Information om VS projektet, status oktober 2011 1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Styrelserna

Läs mer

Funktionskontroll av Hertsöstråket i Luleå

Funktionskontroll av Hertsöstråket i Luleå Norrbottenskretsen Funktionskontroll av Hertsöstråket i Luleå september 2014-1 - Hösten 2013 en funktionskontroll av Björkskatastråket enligt den metodik som Cykelfrämjandet i Norrbotten har utvecklad.

Läs mer

Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Bällstavägen, etapp 1 Doktor Abrahams väg Gamla Bromstensvägen. Genomförandebeslut

Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Bällstavägen, etapp 1 Doktor Abrahams väg Gamla Bromstensvägen. Genomförandebeslut Jevgenija Palin Trafikplanering 08-508 262 09 jevgenija.palin@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-03-14 Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Bällstavägen, etapp 1 Doktor Abrahams väg

Läs mer

Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (35) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Kf Ks 49 Au 74 Dnr KS/2012-0138 Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

Läs mer

Funktionskontroll av Sunderbystråket i Luleå

Funktionskontroll av Sunderbystråket i Luleå Norrbottenskretsen skontroll av Sunderbystråket i Luleå september 2014-1 - Hösten 2013 en funktionskontroll av Björkskatastråket enligt den metodik som Cykelfrämjandet i Norrbotten har utvecklad. Under

Läs mer

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Översiktlig gatu- och VA-utredning för detaljplan Götebo 1:5 m.fl Lilla bråta VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 På uppdrag åt Lerums Kommun, sektor samhällsbyggnad, planarkitekt

Läs mer

Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision

Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision 2013-05-14 Bakgrund Väg 226 genom Tullinge Centrum är ca 8m bred, har en rak sträckning med två körfält och en trafikbelastning på ca

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-06-14, kl 1300-1530 ande Birger Lahti, V Johny Lantto, S Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Anita Sköld, M Rune Blomster,

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige Gång- och Cykelvägsplan.

Antagen av Kommunfullmäktige Gång- och Cykelvägsplan. 1 Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-14 118 Gång- och Cykelvägsplan november 2006 www.gislaved.se 2 Innehåll Förord 3 Uppföljning av GC-vägsplanen, april 1998 4 Befi ntliga GC-vägar i Gislaveds kommun

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Sida 1av 5 ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Offentlig plats används till anläggningar som gator, parker, torg etc samt även för ledningar av olika slag som är till nytta

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Överenskommelse med fastighetsägare i samband med ombyggnad av Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan

Överenskommelse med fastighetsägare i samband med ombyggnad av Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan 2014-05-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2013/478-052 (KFKS 2013/742-040) Tekniska nämnden Överenskommelse med fastighetsägare i samband med ombyggnad av Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan Förslag till beslut

Läs mer

Beslutsunderlag till TN för ombyggnad av Annetorpsvägen mellan Sunnanväg och Limhamnsgårdens allé, projektnr 8542 och 8642

Beslutsunderlag till TN för ombyggnad av Annetorpsvägen mellan Sunnanväg och Limhamnsgårdens allé, projektnr 8542 och 8642 GATUKONTORET Beslutsunderlag till TN för ombyggnad av Annetorpsvägen mellan Sunnanväg och Limhamnsgårdens allé, projektnr 8542 och 8642 Handläggare: Hampus Wallin (Genomförandeavdelningen, Projektenhet

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Hallsbergs kommun 2009-01-01 Miljö- och teknikförvaltningen ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK 1 Anmälan/beställning 1. Anmälan om schakt skall komma in till tekniska avdelningen minst 1 vecka

Läs mer

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Kommunerna kan göra skillnad. Vissa städer är bättre än andra. Malmö och Umeå har investerat mer och är i dag stora cykelstäder. Dagens industri 2014-06-02

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 54 Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 KS Beslut Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 28 november 2012

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 28 november 2012 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 16.15 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S) Rolf Svensson (S) Sven Lundgren

Läs mer

Skolvägsprojektet år 2010 i Vallatorp, Erikslund, Visinge, Ensta, Vallabrink och Ensta

Skolvägsprojektet år 2010 i Vallatorp, Erikslund, Visinge, Ensta, Vallabrink och Ensta TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-04-13 Dnr 50/2010.30 Gatu- och parkenheten Birgitta Ejderfelt Trafiksäkerhetsutskottet Skolvägsprojektet år 2010 i Vallatorp, Erikslund, Visinge, Ensta, Vallabrink och Ensta Sammanfattning

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2013-2014 Specifikation i kronor

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2013-2014 Specifikation i kronor Teknisk nämnd skattekollektivet 40700 Investeringsram - Tekn skatt kollektiv 0-5 500 000 5 500 000 0 40701 Investeringsram - Tekn Gata 0-10 000 000 10 000 000 0 40702 Investeringsram - Tekn Park 0-5 000

Läs mer

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp.

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Rönnvägen och Trädstigen, inkl skolan och Diserödsvägen 4. Torpvägen inkl Diserödsvägen 20. Västra Torp med Almvägen, Apelvägen och Flädervägen.

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

Fördjupad utredning gällande trafikutformning

Fördjupad utredning gällande trafikutformning 2015-11-13 Fördjupad utredning gällande trafikutformning Trafikytorna kring skoltomten har studerats ur ett trafikperspektiv med utgångspunkt i det liggande förslaget till plankarta och Swecos tidigare

Läs mer

Planbeskrivning. Detaljplan för del av Stadsön 1:1, Ankarskatavägen Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: MAF Arkitektkontor AB

Planbeskrivning. Detaljplan för del av Stadsön 1:1, Ankarskatavägen Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: MAF Arkitektkontor AB Dnr. PB 2015-155 Version Plannr. 1 D 2068 Planbeskrivning Detaljplan för del av Stadsön 1:1, Ankarskatavägen Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: MAF Arkitektkontor AB Postadress 941 85 PITEÅ Besöksadress

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Kartläggning, bedömning och åtgärder för gång- och cykelvägnätet. Piteå kommun

Kartläggning, bedömning och åtgärder för gång- och cykelvägnätet. Piteå kommun Kartläggning, bedömning och åtgärder för gång- och cykelvägnätet Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Protokoll Trafikgrupp Skärgårdsskolan/Sandviksskolan

Protokoll Trafikgrupp Skärgårdsskolan/Sandviksskolan Protokoll Trafikgrupp Skärgårdsskolan/Sandviksskolan 2016-09-19 Klockan 15.30 17.00 Kommunkontoret Holmsund Närvarande: Mari Larsson förskolechef, Inger Engström gator och parker, Christopher Granberg

Läs mer

SÄKRA SKOLVÄGAR BERGASKOLAN. Inventering av skolvägar i anslutning till Bergaskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING

SÄKRA SKOLVÄGAR BERGASKOLAN. Inventering av skolvägar i anslutning till Bergaskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING SÄKRA SKOLVÄGAR BERGASKOLAN Inventering av skolvägar i anslutning till Bergaskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Flygfoto över Bergaskolan. INNEHÅLL Uppdraget...3 Syfte och mål...3 Genomförande...3

Läs mer

Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen

Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen YimbyGBG YimbyGBG är ett politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad i Göteborg. Vi vill genom positiv, konstruktiv

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER

TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER Uppdragsnr: 10028086 1 (13) TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER Mall: WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: 08-688 60 00 Fax: 08-688 69 10 WSP Sverige

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 2014-02-18 TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 Trafiksäkerhetsåtgärd från 2013, trafikseparering med pollare på Rosenvägen i Enebyberg. TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2

Läs mer

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Flyinge Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Inventering av viktiga stråk Stråk Drabbade Problem 1 Västergård Ljungbjersvägen. Foto 1:1-1:6 Visuell sidoavgränsning

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

Förslag till Investeringsbudget 2013 Plan 2014-2016 Socialdemokraterna i Lerum

Förslag till Investeringsbudget 2013 Plan 2014-2016 Socialdemokraterna i Lerum Lerum 2012-06-07 Förslag till Investeringsbudget 2013 Plan 2014-2016 Socialdemokraterna i Lerum Prognos utbetalning 2012 2013 2014 2015 Skattefin. Verksamhet Infrasupport 9 235 2 960 3 750 2 910 Samhällsbyggnad

Läs mer

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening.

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. BRÄNNEKULLAVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 150124 sid 1 Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. 1. Förnyelseplan. I föreliggande plan presenteras förslag till underhålls- och förnyelseåtgärder

Läs mer

Projektbeskrivningar - ingående delprojekt i samordningsprojektet centrala Nacka, 9258

Projektbeskrivningar - ingående delprojekt i samordningsprojektet centrala Nacka, 9258 2017-05-10 1 (2) PM William Bluum Exploateringsenheten Projektbeskrivningar - ingående delprojekt i samordningsprojektet centrala Nacka, 9258 1. Nya Gatan Stadshusområdet Lokalgatunätet uppskattas till

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM SNURROM 2016-05-11

GESTALTNINGSPROGRAM SNURROM 2016-05-11 GESTALTNINGSPROGRAM 2016-05-11 - ENTRÉN - Den första plats som besökare och boende i Snurrom kommer möta är en platsbildning, ett mindre torg. Hela ytan blir upphöjd till torgnivå och platsen blir en ordnad

Läs mer

Motala cykelplan 2016-2030

Motala cykelplan 2016-2030 Motala cykelplan 2016-2030 Del 2 Behovsanalys Version 0.5 Remissversion Innehållsförteckning 1 Behovsanalys Motala cykelplan... 1 1.1 Användning och uppdatering av behovsanalysen... 1 1.2 Strategi för

Läs mer

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017 Tjänsteutlåtande Handläggares titel 2016-11-23 Peter Gidlund 08-590 976 31 Dnr: Peter.gidlund@upplandsvasby.se KSTFU/2016:208 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan, Gator

Läs mer

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07 BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader Bilaga 1 Kostnader I denna bilaga anges de ungefärliga uppskattade kostnaderna för utbyggander

Läs mer

Lerum 2011-06-08. Förslag till Investeringsbudget 2012. Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum

Lerum 2011-06-08. Förslag till Investeringsbudget 2012. Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Investeringsbudget 2012 Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum 1 2 Innehåll 1 Sektor infrasupport 4 2 Sektor samhällsbyggnad 5 3 Sektor lärande 6 4 Sektor vård och omsorg

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Belysningsstrategin. Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar.

Belysningsstrategin. Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar. Belysningsstrategin Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar. Belysningsstrategin Belysningsstrategins övergripande målsättning är: Minskad

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn

Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-15 Blad 5 Ks80 Au 79 Dnr 278/2010/043 Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn Från tekniska nämndens sammanträde

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 PM 1 av 5 2009-05-14 Tekniska nämnden Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 Bakgrund I slutet av 2008 gjordes en uppföljning av Gator och parkers tillgänglighetsarbete under åren 2002-2008.

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Bilaga 1: Skiss på gångtunneln med trappor och hiss 1 (6)

Bilaga 1: Skiss på gångtunneln med trappor och hiss 1 (6) GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-02-20 Handläggare: Monica Almquist Region Innerstad Markbyrån Tel: 508 262 52 monica.almquist@gfk.stockholm.se 2001-02-05 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

PM Geoteknik. Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer. Norra Rosendal, Uppsala 2014-05-22

PM Geoteknik. Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer. Norra Rosendal, Uppsala 2014-05-22 Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer 2014-05-22 Kund Uppsala kommun UPK 5100 Ansvar 18011 Box 1023 751 40 UPPSALA Germund Landqvist Tel: 018 727 40 05 Konsult WSP

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen kl 17.00-19.45 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 05-0-6 Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling 05-0-6 KONSEKVENSER

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer