KALLELSE Datum. 15 juni 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Datum. 15 juni 2007"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KALLELSE Datum 15 juni 2007 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 20 juni 2007, kl Plats Pelarsalen, Safiren Information/uppföljning Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun Katrineholms kommun - aktör i omvärlden Redovisning av SCB:s nya medborgarenkät Rapport om samarbetet Mellannyckeln Rapport från vänortsmötet i Salo Rapport kring enskilt personalärende Sid Ärenden till kommunfullmäktige Dnr/Handl 3 Svar på motion om Katrineholm.nu KS/2006:336 MSK 12 Hantering av statsbidrag för flyktingar KS/2007:301 MSK 17 Tertialbokslut med finansiell rapport KS/2007:263 MSK (Separat handling) 23 Svar på motion om samordning för Kullbergska sjukhusets framtid KS/2006:274 LW 30 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut KS/2007:250 JA 33 Återremiss - IT-vision för Katrineholms kommun KS/2007:239 LW 37 Communicare - Job college KS/2007:300 JA 49 Kvalitetsredovisning för verksamheterna inom Viadidakt 2006 KS/2007:249 JA 67 Årsredovisning 2006 jämte revisionsberättelse för Vårdförbundet Sörmland och fråga om ansvarsfrihet KS/2007: 190 JA (Separat handling) Ärenden till kommunstyrelsen Dnr/Handl 68 Yttrande över arbetsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt KS/2007:105 JA 83 Redovisning av tilläggsanslag och hur kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov använts per den 30 april 2007 KS/2007:312 JA kallelse070620

2 88 Kostnader i samband med Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens KS/2007:298 JA 92 Svar på revisionsrapport - årsredovisning 2006 KS/2007:206 MSK 111 Överenskommelse mellan kommunerna Katrineholm och Valparaiso KS/2007:305 MSK 119 Yttrande över En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland Yttrande över delbetänkandet Översvämningshot Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern KS/2007:184 MSK KS/2007:97 MSK 174 Redovisning Stiftelser KS 2007:265 JA 259 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen KS/2007:303 JA 268 Justering av budgetramar inför 2008 med anledning av överflyttning av personal med IT-relaterade arbetsuppgifter 270 Förslag om utökat uppdrag för färdigställande av permanent förskola vid Skogsborg KS/2007:129 JA KS/2007:304 JA 273 Viljeinriktning gällande marknadsföringsbolag KS/2007: Projekt Destination Katrineholm KS/2006:634 JA 277 Kostnader för avgångsvederlag KS/2007:296 GW 282 Uppdrag till Katrineholms Fastighets AB gällande fastighetsbeståndet som brukas av extra parter Uppföljningar/Utvärderingar KS/2007:308 MSK Dnr/Handl Anmälningsärenden Ny sammanträdeslokal från hösten 288 Anmälan av delegationsbeslut 291 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m. 292 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 293 Meddelanden Göran Dahlström Ordförande

3 Dnr KS/2006: Handläggare: Marie Sandström Koski Svar på motion om Katrineholm.nu Ordförandens förslag til beslut Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av inkonma ytranden och med hänvisning til det arbete som pågår med bildandet av ett med näringslivet gemensamt marknadsforingsbolag. Ärendebeskrivning Inger Fredriksson (c), Sten Holmgren (c), LeifStrand (c) och Göran Ivarsson (c) har ingett en motion om Katrineholm.nu. Motionen har fä/jande /yde/se "Katrineholm har de senaste två åren sjunit i Svenskt Närngslivs foretagsranng. Nedgången har fortsatt, trots åtgärdsprogram och en ganska omfattande satsning på Näringslivscentrum och olika projekt. Centerpariet anser att det måste til radikala grepp for att göra Katrineholm mer foretagsamt. Arbetet att utveckla foretagandet måste ske i samverkan mellan kommunema, fóretagen, foretagens organisationer, uppfinnarforeningen Oppinova, övriga foreningslivet samt arbetsmarknadens parer i regionen. Kommunens näringslivskontor måste forändras för att bli mer effektivt. Detta ska ske genom en total omläggning, där en ekonomisk fórening startas for att driva verksameten. Ágare är närngsliv, kommun, foreningar och privatpersoner. Uppgiften är att stötta ägama, främja foretagsamet och marknadsfora Katrineholm i syfte att öka tilväxten och befolkningen. I organisationen ska ingå turistbyrå och näringslivssupport. Stödet till näringslivet ska ske enligt principen ' en dörr in'. Det vil säga det ska räcka att öppna en dörr, for att få de kontakter som behövs for att få rådgivning, forslag til mark och lokaler, finansiering etc. 'En dörr in' hyvlar ner trösklar och breddar dörrar fór fóretagens kontakter med kommunen och omvänt. Det är också viktigt att marknadsforingen ingår i verksameten. De pengar som satsas gemensamt ger högre utväxling. Detta har framforts i många sananhang, bland annat vid turismseminariet 19 maj i samband med årets vänortsbesök, där Martin Rosborg, VD for Stockholm Visitors Board berättade om sin långa erfarenhet av satsningar på turism. Hans slutsats var att tilsanans får man ut mer av satsningama. ' Alia fóretag som verkar i en turistintensiv region tjänar på turism', ansåg han. J.l6_06m.'i.

4 Turismen är ett viktigt 'ben' i marknadsfóringen och i foretaget Katrineholm.nu Turismen är idag en främmande fågel i kulturnämndens verksamhet och turistbyråns placering och öppethållande sammanfaller med bibliotekets öppethållande, inte med de tider som nödvändigtvis passar turisterna. Det är ett bakvänt tänkande. Exempelvis var turistbyrån stängd under årets pingsthelg. Vad säger att turisterna undviker Katrineholmjust under pingsten? Biblioteket med konsthallen ängeln är inte någon lämplig hemvist för en kundorienterad turistbyrå. Turistbyrån bör ligga där besökarna förväntar sig att den ska ligga eller finnas vid ett iögonfallande turistmål. En startuppgift för Katrineholm.nu blir därför att ge turistbyrån en ny strategisk placering. Mot bakgrund av ovanstående fóreslår Centerpartiet: Att kommunen tar initiativ til att starta Katrineholm.nu som en ekonomisk förening gemensamt ägd med kommun och näringsliv. Uppdraget för Katrineholm.nu är att stötta ägarna, främja foretagsamhet och marknadsfora Katrineholm i syfte att öka tilväxten och befolkningen. I organisationen ska ingå turistbyrå och näringslivssupport. Att kultur- och turismforvaltningen samtidigt när den nya organisationen tar över befrias från sitt uppdrag att svara fór turistbyrå och turismfrågorna. Att turistbyrån återtar sin position som en strategiskt placerad turistbyrå." Kommunfullmäktige beslutade den 21 augusti 2006 att överlämna, 128, att överlämna motionen til kommunstyrelsen for beredning. /nkomna ytfranden Kultur- och turismnämnden redogör i sitt yttrande för olika arbeten och projekt som nämnden bedriver inom turismområdet. Bland annat omnämns Strategi for destinationsutveckling Vidare onmämns projektet Destination Katrineholm och inrättandet av turistrådet. Näringslivskontoret redogör i sitt ytrande for de samarbeten med näringslivet som i dag pågår. Bland annat berörs planerna på ett marknadsföringsbolag som besöksnäringen utarbetat forslag til, i dialog med kommunrepresentanter. Ärendets handlingar Motion om Katrineholm.nu, i 5 Kultur- och turismnänmdens ytrande, i 9. Näringslivskontorets ytrande, :n6_06m.k

5 VcJ ~B CENTERPARTIET 2006 ~06~ 1 5 ~nn~~(; fionttaii 1 m7.mr. 336 Oi~ i. iap b;:o Motion til kommunfilhnäkige i Katrneholm om Katrineholm.nu Katrneholm har de senaste två ãren sjunit i Svenskt Näringslivs fóretagsraning. Nedgången har fortsatt, trots åtgärdsprogram och en ganska omfattande satsning på Näringslivscentrum och olika projekt. Centerpartiet anser att det måste til radikala grepp for att göra Katrneholm mer fóretagsamt. Arbetet att utveckla fóretagandet måste ske i samverkan mellan kommunema, foretagen, foretagens organisationer, uppfinnarforeningen Oppinova, övriga foreningslivet samt arbetsmarknadens parter i regionen. Kommunens närngslivskontor måste forändras för att bli mer effektivt. Detta ska ske genom en total omläggning, där en ekonoñiisk forening startas fór att driva verksamheten. Ägare är närngsliv, kommun, foreningar och privatpersoner. Uppgiften är att stötta ägama, främja foretagsamet och marknadsfora Katrineholm i syfte att öka tilväxten och befolkningen. I organisationen ska ingå turstbyrå och näringslivssupport. Stödet til närngslivet ska ske enligt principen "en dörr in". Det vil säga det ska räcka att öppna en dörr, fór att fã de kontakter som behövs fór att få rådgivning, forslag til mark och lokaler, finansiering etc. "En dörr in" hyvlar ner trösklar och breddar dörrar for foretagens kontakter med kommunen och omvänt. Det är också viktigt att marknadsfóringen ingår i verksamheten. De pengar som satsas gemensamt ger högre utväxling. Detta har framforts i många sammanhang, bland annat vid turismseminariet 19 maj i samband med årets vänortsbesök, där Marin Rosborg, VD for Stockholm Visitors Board berättade om sin långa erfarenhet av satsningar på turism. Hans slutsats var att tilsammans Ìar man ut mer av satsningama. "Alia foretag som verkar i en turistintensiv region tjänar på tursm", ansåg han. Tursmen är ett viktigt ''ben'' i marknadsforingen och i foretaget Katrineholm.nu Tursmen är idag en fränandefågel i kultumänmdens verksamet och turistbyråns placering och öppethållande sananfaller med bibliotekets öppethållande, inte med de tider som nödvändigtvis passar turstema. Det är ett bakvänt tänande. Exempelvis var turistbyrån stängd under årets pingsthelg. V ad säger att turistema undviker Katrineholm just under pingsten? Biblioteket med konsthallen ängeln är inte någon lämplig hemvist fór en knndorienterad turistbyrå. Turistbyrån bör 1igga där besökama forväntar sig att den ska ligga eller finnas vid ett iögonfallande turistmål.

6 VcJ ~B 2 CENTERPARTIET En starppgift for Katrneholm.nu blir därfór att ge turistbyrån en ny strategisk placering. Mot bakgrnd av ovanstående foreslår Centerpariet: Att kommunen tar initiativ til att stara Katrinehohn.nu som en ekonomisk forening gemensamt ägd med kommun och näringsliv. Uppdraget for Katrineholm.nu är att stötta ägama, främja foretagsamhet och marknadsfora Katrnehohn i syfte att öka tilväxten och befolkingen. I organisationen ska ingå turistbyrå och närngslivssupport. Att kultu- och turismforvaltningen samtidigt när den nya organisationen tar över bemas från sitt uppdrag att svara for tustbyrå och tursmfrågoma. Att turistbyrån återtar sin position som en strategiskt placerad turistbyrå. Katrneholm 15 juni 2006 ~~~ ~~ Sten Holmgren (c) Lei c) Göran Ivarsson (c)

7 IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrãdesdalum Brad Kultur- och turisrnärnden KATRINEHOLMS KOMMUN Kommunstvrelsen ZOOì Dnr2007:l P-O Milberg ~n1i,jblt tjan~are i/ gi~e~il o J7d2rri: 55 Remissvar - Katrineholm.nu Kultur- och turisnmänmden har fått möj lighet att svara på en motion från centerpariet angående Katrineholm.nu. I motionen föres1ås en total omläggning av kommunens näringslivskontor med bildandet av en ekonomisk fórening som ska ansvara för verksameten. F öreningens uppgift ska vara att stöta medlemmama, främj a företagsamhet och marknadsföra Katrineholm. Turismen är en viktig del i marknadsföringen och bör ingå i företaget Katrineholm.nu. Turismverksameten beskrivs i motionen som en främmande fågel i Kultur- och tuisnmärdens verksamhet. I motionen föreslås att Kultur- och tuismförvaltningen befrias från sitt uppdrag och att tuistbyrån återtar sin position som en strategiskt placerad turistbyrå. Förvaltningens fórs1ag til yttrande Turismverksamheten har varit en del av nämnden och forvaltningens ansvarsområde seda~ 200S. Anledningen til att verksamheten fordes över til Kultur- och turisnmänmden var en del av de besparingar och rationaliseringar som genomfördes i kommunen inför verksa etsåret 200S. Verksameten kan vid överförandet beskrivas som en ren turistbyråverksamhet med avsaknad av en strategi för vad kommunen vil med sin turism. Som en del i detta upprättade Kultur- och turisrnärnden 2006 en "Strategi för besöksnäringen". Denna strategi har sedan, under 2007, omformulerats och utvecklats til en "Strategi for destinationsutveckling" med tillhörande handlings program.. Företagarna inom besöksnäringen och Katrineholms kommun ska arbeta tilsammans för ett helhetsgrepp om turism och destinationsmarknadsföring. Tilsammans bygger vi en konkurrenskraftig destinationför framtiden. Vår gemensamma styrka är en levande landsbygd mitt i Sveriges Lustgård, med karaktäristiska evenemang, lokala produkter, unik kulturmiljö och excellent service. Katrineholm i Sveriges Lustgård, skapar unika upplevelser för besökarefrån när ochjjärran! Juslerariessign (J Uldragsbestyrkande r/~ Prolokollsutdrag till

8 -I IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantràdesdalvm Bled Kultur- och turismnänmden I Så sammanfattas den övergripande visionen destinationsutveckling med målet att öka antalet besökare i Katrineholm med 75% under en treårs period. Under 2006 och även under innevarande år driver Kultur- och turisrnärden projektet "Destination Katrineholm". Upprinnelsen til projektet var att utveckla "Stockholm Countryside" til en gemensam turimswebb för Katrineholm och Vingåker. I dialog med berörda förvaltningar och besöksnärngen har projektets inriktning breddats för att få til stånd ett helhetsgrepp för turism- och destinationsutveckling samt strategisk destinations marknadsföring för Katrineholm. Det innebär att projektet idag omfattar fler insatser än skapandet av en turismwebb och att projektet genom det breddade uppdragit påtagit sig ett större ansvar för marknadsforingen av Katrineholm. I samband med överförandet av turismverksameten til Kultur- och turisnmärden beslutades även om inrättande av ett turistråd. Turistrådet har under åren omformats så att besöksnäringen idag har en majoritet i rådet och inga kommunala insatser på turistområdet genomförs utan samverkan med turistrådet. Besöksnäringen har genom deras företrädare i Turistrådet framfört önskemål om att Katrineholms kommun tilsammans med näringen tar ett helhetsgrepp om tuism och besöksnäring, för att på så sätt skapar genomgripande och kvalitativa förbättringar för destinationsutveckling. Önskemålet har bl a formulerats i att Katrineholms kommun i samverkan med besöksnäringen ska samverka kring destinationsutvecklig under profien "Katrineholm i Sveriges lustgård". Árets turistbroschyr produceras i samverkan mellan kommunen och besöksnäringen. Från näringens sida finns en klar önskan att producera den under profien "Sveriges lustgård". Kultur- och turisnmärnden har ställt sig positiva til upplevelseprofien/varumärket och har vid sitt sammanträde beslutat ställa sig bakom besöksnäringens förslag. Justerandessign C/ Utdragsbeistyrkande ~eltl Prolokollsutdfagtill

9 _I' IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlràdesdatum Blad Kultur- och turisrnärnden Ett annat synligt resultat av det nära samarbetet i Turistrådet och med besöksnäringen är att Turistbyrån under sommaren flytar sin verksamhet til Stortorget. Faller verksamheten väl ut finns det all anledning att ompröva turistbyrån framtida lokalisering, sommartid. Med ovan korta redovisning vil Kultur- och turisrnänmden peka på den utvecklings som skett inom den kommunala turismverksameten sedan nänmden fick ta över ansvaret Förslag til beslut Kultur- och turismnämnden föres/ås besluta at t anta förvaltningens ytrande som sitt eget Beslut Kultur- och turisnmänmden beslutar enligt förvaltningens förslag Juslerandessign em rt KS Uldragsbeslyrkande,,/. (/L Prolokollsutdragtil färvaltning, akten '0 -tul rß

10 IZatrineholms kommun \. 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Naringslivskontoret. Datum Vårbelecning Vår handlái:u: are: nârini:slivschef conny petren Ertdalum ErbeteCkini: Kommunstyrelsen Remissvar-Katrineholm. nu 'i Enligt min uppfattning har aktiviteter starats eller planeras starta som går i linje med motionen Dnr KS/2006: ~_J Kommunen har sedan ca: 1 år tilbaka en öppen och kreativ dialog med akörer mom besöksnärngen via turistrådet. Frågor som diskuteras och åtgärdas är bl a; infarstavlor, informationstavlor, vilka olika paket av besöksnärngsattaktioner som bör skapas och marknadsforas, samt turistbyråns roll och placering. Vi har en dialog med Regionförbundet och foljer utvecklingen av Sörmlandstusm. Parallellt med detta har besöksnäringsaktörema, i dialog med kommunrepresentanter, arbetet fram ett forslag til ett marknadsforingsbo1ag och en ny profilering av Katrneholm. Det arbete redovisades vid en "grand opening" i maj. Gemensana krafter verkar nu fór att kunna bilda ett marknadsforingsbolag, enligt redovisningen, preliminärt i början på Enligt de avsikter vi arbetar efter kommer Närngslivsforvaltningen att vara kommunens kontakt med och kravställare på, det planerade bolaget. Turistbyrån planeras vara en av verksametsgrenama och har for övrgt redan en ny placering vid stadens torg. Vad gäller övrigt närngslivsarbete så finns redan idag ett arbetssätt med "en dörr in" på Närngslivscentrum (NC) som ständigt utvecklas med fier foretagsfrämjande aktörer. ALMI Företagsparer har nyligen rekrerat en medarbetare som skall koncentrera sig på må1grppema inom IFS området. Ron kommer att närara vid NLC. K vinnligt foretagande "nya QUL" har långt framskrdna planer på att verka for att Nyföretagarcentru etablerar sig på NLC. Ett av våra mest utvecklingsintensiva foretag i Katrnehohn, Cesium har ett par medarbetare placerade på NLC. De arbetar inom vårt nyetablerade samarbete med Chile. Arbetet med att etablera ett entreprenörcentrm pågår enligt plan. En stark styrelse och ett bolag håller som bäst på att bildas. De forsta kontrakten på produktutvecklingprojekt är skrvna. Kontakter är också etablerade med Connect där former for samarbete, med i forsta hand KEC diskuteras. Katl"rieholmnu0706B NÄRINGSLIVSKONTORET Näringslivscentrum KATRINEHOLM un.,... In..h:~_i._, Besöksadress: Vingâkersvägen 18 Telefon: Telefax: Posl91ro Bankgiro Ori:,nummer m40

11 Datum Várbetecknrng 2 (2) En regelbunden dialog och ett informationsutbyte sker med Handelscentrm i Katrineho1m for utveckling av centrum och Lövåsenområdet. Närings1ivskontoret har sedan april -06 tilsatt en foretagslots, Carna Lloyd, på direkt önskemål från näringslivet. Hon for loggbok över alia kontakter och har hittils haft 80-tal kontakter som handlar om allt ifrån att hjälpa intresserade att hitta rätt kontaktpersoner och att få besked inom rimlig tid, til rena etableringsforfrågnngar. Carna har presenterats via reportage i Katrineholms Kuriren, inom Näringslivsnyt och på vår hemsida. Jag är övertygad om att ovan närda aktiviteter samt flera andra i sana anda som pågår (vãra Rysslandskontakter, forsknngsplattformama; CeMidCare, Brains & Bricks B2, Biogasanläggnngen mm) kommer att bidra til en positiv utveckling av Katrneholm. Om vi inom ett Pm: år märker att bl a Marknadsforingsbolaget och Entreprenörcentru inte ger1vsedd inverkan kanske det finns anledning att se över vårt arbete och orgapisation men låt ss folja den positiva utveckling som pågår forst. / Kõ\rinehnrm.nu070608

12 Dnr KS/2007:30l-047 Handläggare: Marie Sandström Koski Hantering av statsbidrag för flyktingar Ordförandens förslag til beslut Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen ställer sig bakom viadidakts redovisning med tilägg att ersättning til verksamhetema ska rymmas inom schablonersättningen för flyktingar. Kommunfullmäktige beslutar Gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker får i uppdrag att hantera ansökan om ersättning ur flyktingschablonen avseende personer som inte ersatts genom budgetram. Ärendebeskrivning Viadidakt har upprättat förslag til hantering av statsbidrag for flyktingar. Bakgrunden utgörs av Komrevs granskning av erhållet statsbidrag för mottagning av flyktingar. Följande åtgärder foreslogs vid granskningen Organisation och ansvar för verksamheten klarläggs och det finns en tydlig koppling mellan ansvar och budget. Målen och uppdragen för integrationsfrågor konketiseras och anges i uppföljningsbara och mätbara delmål. Periodisering av schablonersättning tilämpas och rutiner för detta utarbetas och dokumenteras. Redovisning och uppfoljning av flyktingverksamheten utvecklas. Schablonersättning och kostnader för utförda integrationsinsatser per individ redovisas. Ärendets handlingar. Skrivelse från viadidakt, ~O'_01 Ol"k

13 _ g IZatrineholms kommun "- \ IADIDAKT F örvaltningsledning/kansli Vårhandiaggare Ing-Mari Frössevi Förvaltningschef Redovisning Datum Vårbelecning Ertdatum Erbetecking : Förvaltningschef Mattias Jansson Kommunstyrelsens fö 1 (3) Ii KATRINEHÕtiVs'KOMlVUN Kommunslyrelsen Hantering av statsbidrag för flyktingar Bakgrund Hendrüggare Komrev har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens hantering av erhållet statsbidrag fór mottagning av flyktingar. Följande åtgärder foreslogs:. Organsation och ansvar for verksareten klarläggs och det finns en tydlig koppling mellan ansvar och budget.. Målen och uppdragen for integrationsfrågor konketiseras och anges i uppfoljningsbara och mätbara delmål.. Periodisering av schablonersättningen tilämpas och rutiner for detta utarbetas och dokumenteras.. Redovisning och uppfoljning av flyktingverksameten utvecklas.. Schablonersättningar och kostnader for utforda integrationsinsatser per individ redovisas. Definitioner Asylsökande = en person som inte är svensk medborgare som tagit sig til Sverige och begär skydd mot förfoljelse, men som äru inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. Flykting = en asylsökande som fått tilstånd att som flykting bosätta sig i Sverige. Nuläge Organisation och ansvar - tydlig koppling mel/an ansvar och budget År 2000 flytades integrations- och arbetsmarknadsfrågoma från socialforvaltningen til utbildningsforvaltnngen. Socialtjänstperspektivet på integrationsfrågoma skul1e ändras til ett utbildnings- och arbetsmarknadsperspektiv. 200 I överfordes dessa frågor til den gemensana närden for vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm och Vingãker. Budget for schablonersättningar överfordes til den gemensana närden I januar 2007 från kommunstyrelsen i Katrneholm. Idag hanterar introdukionssekreterama introduktionsplaner for I I 8 vuxna och 4 I bam. Hanteringavstatsbidrag VIADIDAKT Katrineholms kommun KATRINEHOLM ww.viadidakt.se Besöksadress: Plan 3 Kullbergska husel. Slav. 1 B Telefon vxl: Fax: ISDN telebild: E-post viadidakti katrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

14 Redovisning Datum Vårbetecking 2 (3) Må/ och uppdrag för integrationsfrågor konkretiseras och anges i uppföljningsbara och mätbara de/må/ Mål for introduktion är fastställda av staten och närden. Introduktionsperioden är två år. Introduktionen ska underlätta fór den enskilde att bli självforsöijande och utnytja och utöva sina medborgerliga skyldigheter, rättigheter och möjligheter. Efter introdukionsperioden ska den vua individen forsöija sig själv eller delta i kompletterande studier. Barnungdomar ska vara integrerade i forskola, grundskola eller gyrasieskola. Periodisering av schab/onersäuningen tilämpas och rutiner för deua utarbetas och dokumenteras Ersättningar til individer Kommunen fã en schabloniserad ersättning for vaije flykting under en tvåårsperiod. Utbeta1ningama sker var tredje månad. Schablonersättningen betalas ut til kommuner som genomfor ett program for individens introdukion. Personalen vid Viadidaks introduktionsenhet gör en skrftlig introduktionsplan i samverkan med den vuxne flyktingen - "Plan fór egenforsöijning". Saråd sker med andra akörer ex. vuxenutbildningen, socialforvaltningen, arbetsfórmedlingen och forsäkngskassan. Motsvarande fór bam och ungdomar görs av fórskolan, grdskolan eller gynmasieskolan. Viadidaks introduktionsenhet betalar vaie månad en suma som flyktingen ska klara sig på. Underlaget til ersättning är gjord i samverkan med socialfórvaltningen och har jämforts med andra kommuners policy. Förslag til 2007 års ersättningar til individer är gjord i saråd med socialforvaltningen- se bilaga. Ersättningar til verksamheter När det gäller ersättng til fórskola, grdskola och gynmasieskola räkas flyktingbarungdomar som svenska barungdomar d.v.s. de ingår i antalet invånare och det demografiska underlaget til budget. När det gäller äldreomsorg räkas även flyktingar som kommuninvånare. Flyktingar som deltar i svenska for invandrare får sin utbildning finansierad med schablonersättng idag kr per person. Förslag: Förskola/grudskola/gynmasieskola samt äldreomsorg fãr ansöka om bidrag for merkostnader fór flyktingar. Ersättingen for flyktingar som deltar i svenska fór invandrare höjs til kr per person. Schablonersättningar för flyktingar 2007 (fòr minst två år) kr for vuxna 16 t.o.m. 64 ãr kr for barn under 16 år kr fór äldre från 65 år Hanlerimiav~iatooîdral!

15 Redovisning Datum Vårbetecking 3 (3) Redovisning och uppföljning av f1yktingverksamheten utveck/as Redovisning och uppfoljning av flyktingverksameten har utvecklats under 2007 i samband med att VIAN har övertagit även det ekonomiska ansvaret. Nyckeltal och kostnader kan redovisas i samband med bokslut (års- och delårs). Schab/onersättningar och kostnader för utförda integrationsinsatser per individ redo visas. Se bilaga. Framtid Den I juli 2007 Ìar länsstyrelsen en utökad roll när det gäller mottagandet av flyktingar. Dett sananfaller med att Integrationsverket läggs ned. I samband med denna forändrng kan det vara akuellt att ompröva möjlighetema att upprätta avt angående mottgnng av flyktingar. En översyn av forutsättngar och ersättningar bör göras. Prognos fór flyktingmottagande för Katrineholm: 2007: 76 flyktingar 2008: 90 flyktingar 2009: 72 flyktingar Förs/ag til bes/ut i kommunstyre/sen. Godkäna redovisningen. Besluta om ersättningar til individer enligt bilaga. Besluta om hantering av ersättningar til verksameter enligt forslag. Undersöka möjlighetema att upprätt avtal I tjänsten vc,_."~, -~, In~ar Frössevi Hanterinl!av~laishidniii:

16 .1;;/., I.DE,S'ÖOOCUTUHG G~ Viadidakt$ IUTRINEHOlM.V1NGAlru Under de två fórsta åren: Betalar Viadidak en suna som personen/personema ska klara sig på (likna en lön) som kompletteras med bostadsbidrag, ev underhåll och bambidrag. Introdukionsersättningen räkas inte som en inkomst av fórsäkngskassan så de Ìar fullt bostadsbidrag. De betalar sedan alia räkngar, läkarbesök, mediciner och tadläkare. Efter två år betalar socialfórvaltningen ut fórsörjningsstöd: De betalar hyra, elräking, hemforsäkg, akuta tadläkarbesvär, läkarbesök, mediciner, fackavgift och arbetsresor. Förslal! på Introduktionsersättninl! Nuvarande Förslalf 2007 Soc Ensamstãende under 29 år utan 6140: : :- bam Bostadsb Bostadsb Ensamstãende över 29 år uta 6759:- 7373:- 3470:- bam Ensamstãende med ett bam 6140: : :- Bostadsb + bamb Bostadsb + bamb + + underhållsb underhållsb Inneboende utan I.med kontrak :-/5500:- 4970:- mer om man har ett kontrak for den man bor hos Gifta el sambo under 29 år, 5114:- per/person 4714:- per/person 5700:- uta bam + Bostasb + Bostadsb 2 personer Gifta el sambo över 29 år, 5114:- per /person 5214:- per/person 5700:- utan bam 2 personer Gifta el sambo med ett bam 4487: : :- Bostadsb + bamb Bostadsb + bamb Hela familien Gifta el sambo med två bam 4487: :- 9650:- eller fler Bostadsb+bamb Bostadsb+bamb (hela fam) flerbam tilägg flerbam tilägg Bam 0-12 ãr 733:- Oforändrat Ex 1450:- Ungdomar över l3 år 958:- Oforändrat Ex 2550:- Id-kort, fakiska kostnaden (140:- foto + Id 300:-) Lexikon, uppvisat kvitto max belopp 500:- Underhållsstöd från FK får man behålla men blir av med bamtilägget.

17 Dnr KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Tertialuppföljning per den 30 april 2007 Ordförandens förslag til beslut Kommunstyrelsen beslular. Kommunstyrelsen begär fordjupade åtgärdsplaner med breda konsekvensanalyser från de nämnder som i siffror och text signalerar problem med att hålla budgetramarna for helåret.. Kommunstyrelsen ställer sig i övrigt bakom förvaltningens skrivelse.. Kommunstyrelsen uppdrar til kommunstyrelsens forvaltning att återkomma med bedömningar avseende de återstående foreslagna justeringarna (utöver nedan forslagna justeringar til kommunfullmäktige for beslut) til styrelsen i augusti. Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige Följande mål/uppdrag utgår för 2007 Byggnadsnämnden Östra förbifaren Kultur- och turismnämnden Biblioteksfiialerna ska utvecklas til ortens attraktiva mötesplats for kultur, information och lärande Kommunstyre/sen Erbjud foretagen ett kontorshotell där man kan hyra rum för timmar, dag, vecka eller månad där finns viss basservice som kopiator, administrativ hjälp mm Utveckla nätverket Tilväxt häst Vid utgången av 2007 finns en uppdaterad och anpassad grafisk profi för Katrineholms kommun Webbplatsen ww.katrineholm.se är anpassad til gällande riktlinjer Väl övad och samordnad organisation för kriskommunikation Personalkontoret säkerställer en organisation för att dra organisatoriska slutsatser av Kommunens mående och agera därefter Personalkontoret tilhandhåller ett IT -system for inventering av anställdas önskade sysselsättningsgrad Alia arbetsplatser skall ha en kompetensutvecklingsplan som har sin grund i verksamhetsplaneringen - Införande av kompetensplaneringssystem, ProCompetence enligt projektdirektiv Alia anställda skall ha en kompetensutvecklingsplan i enlighet med arbetsplatsens kompetensutvecklingsplan - Inforande av kompetensplaneringssystem, Pro Competence enligt projektdirektiv Varje anställd ska ha minst ett årligt medarbetarsamtal och lönesamtal med näraste chef. Samta1en skall om möjligt vara vid olika tilfállen.- Införande av kompetensplaneringssystem, ProCompetence enligt projektdirektiv 2ñ~-07 m~k

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Projektdirektiv för framtagande av

Projektdirektiv för framtagande av IZatrineholms kommun " KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNING Staben Vår handläggare Una Widlund, 7004 Kommunstyrelsens handling nr 51/2~ ;li5db; ; q 1(0 1 (6) Datum Ert datum Er betecknini: KS I c2 DOß ;.5D6 - öl';

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Förvaltningskansliet, Kullbergska huset, Bievägen 1B, Katrineholm

Förvaltningskansliet, Kullbergska huset, Bievägen 1B, Katrineholm VIADIDAKTNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid KTS-salen, Drottninggatan 18, Katrineholm tisdag den 14 december 2010 kl. 16.00 17 00 Beslutande Berit Örtell (s), ordförande; Egil Boräng (s), 1:e v.ordf.;

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-03-04 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats Katrineholmssalen, Safiren Sid Ärenden till kommunfullmäktige Dnr/handl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Kommunstyrelsens handling nr 5/2009 FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Färbundsordningen gäller jr.o.m. 2008-xx-xx tils ny färbundsordningfastställs och ersätter samtidigt tidigare

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 138 Svar på motion (SD) Mångkulturellt bokslut (KS 2012.313) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 VIANs handling 21-2011 BUDGET 2012-2014 1 (9) VIAN/2011:21-042 2011-08-25 Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272)

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272) Kallelse Kommunstyrelsen Nr 2 Tid: Måndag den 2 februari 2015, kl 18:00- Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 45-55 Närvarande Marie Sjöhem (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0032 Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Vård- och omsorgscollege... 3 3. Vård och omsorgscollege

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 28(36) t:' 2014 214 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun Dnr 2014/813 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut ESLÖVS KOMMUN Barn- och familjenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 6 (24) 2012-12-12 r' -12-1 7 148 Dnr BoE2012.0925 Yttrande över motion om barnbokslut Ärendebeskrivning Kent Karlsson (KD) föreslår i motion

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Budgetprognos, mars... 6 Ansökan om Bostad med särskild

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer