KALLELSE Datum. 15 juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Datum. 15 juni 2007"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KALLELSE Datum 15 juni 2007 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 20 juni 2007, kl Plats Pelarsalen, Safiren Information/uppföljning Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun Katrineholms kommun - aktör i omvärlden Redovisning av SCB:s nya medborgarenkät Rapport om samarbetet Mellannyckeln Rapport från vänortsmötet i Salo Rapport kring enskilt personalärende Sid Ärenden till kommunfullmäktige Dnr/Handl 3 Svar på motion om Katrineholm.nu KS/2006:336 MSK 12 Hantering av statsbidrag för flyktingar KS/2007:301 MSK 17 Tertialbokslut med finansiell rapport KS/2007:263 MSK (Separat handling) 23 Svar på motion om samordning för Kullbergska sjukhusets framtid KS/2006:274 LW 30 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut KS/2007:250 JA 33 Återremiss - IT-vision för Katrineholms kommun KS/2007:239 LW 37 Communicare - Job college KS/2007:300 JA 49 Kvalitetsredovisning för verksamheterna inom Viadidakt 2006 KS/2007:249 JA 67 Årsredovisning 2006 jämte revisionsberättelse för Vårdförbundet Sörmland och fråga om ansvarsfrihet KS/2007: 190 JA (Separat handling) Ärenden till kommunstyrelsen Dnr/Handl 68 Yttrande över arbetsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt KS/2007:105 JA 83 Redovisning av tilläggsanslag och hur kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov använts per den 30 april 2007 KS/2007:312 JA kallelse070620

2 88 Kostnader i samband med Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens KS/2007:298 JA 92 Svar på revisionsrapport - årsredovisning 2006 KS/2007:206 MSK 111 Överenskommelse mellan kommunerna Katrineholm och Valparaiso KS/2007:305 MSK 119 Yttrande över En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland Yttrande över delbetänkandet Översvämningshot Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern KS/2007:184 MSK KS/2007:97 MSK 174 Redovisning Stiftelser KS 2007:265 JA 259 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen KS/2007:303 JA 268 Justering av budgetramar inför 2008 med anledning av överflyttning av personal med IT-relaterade arbetsuppgifter 270 Förslag om utökat uppdrag för färdigställande av permanent förskola vid Skogsborg KS/2007:129 JA KS/2007:304 JA 273 Viljeinriktning gällande marknadsföringsbolag KS/2007: Projekt Destination Katrineholm KS/2006:634 JA 277 Kostnader för avgångsvederlag KS/2007:296 GW 282 Uppdrag till Katrineholms Fastighets AB gällande fastighetsbeståndet som brukas av extra parter Uppföljningar/Utvärderingar KS/2007:308 MSK Dnr/Handl Anmälningsärenden Ny sammanträdeslokal från hösten 288 Anmälan av delegationsbeslut 291 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m. 292 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 293 Meddelanden Göran Dahlström Ordförande

3 Dnr KS/2006: Handläggare: Marie Sandström Koski Svar på motion om Katrineholm.nu Ordförandens förslag til beslut Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av inkonma ytranden och med hänvisning til det arbete som pågår med bildandet av ett med näringslivet gemensamt marknadsforingsbolag. Ärendebeskrivning Inger Fredriksson (c), Sten Holmgren (c), LeifStrand (c) och Göran Ivarsson (c) har ingett en motion om Katrineholm.nu. Motionen har fä/jande /yde/se "Katrineholm har de senaste två åren sjunit i Svenskt Närngslivs foretagsranng. Nedgången har fortsatt, trots åtgärdsprogram och en ganska omfattande satsning på Näringslivscentrum och olika projekt. Centerpariet anser att det måste til radikala grepp for att göra Katrineholm mer foretagsamt. Arbetet att utveckla foretagandet måste ske i samverkan mellan kommunema, fóretagen, foretagens organisationer, uppfinnarforeningen Oppinova, övriga foreningslivet samt arbetsmarknadens parer i regionen. Kommunens näringslivskontor måste forändras för att bli mer effektivt. Detta ska ske genom en total omläggning, där en ekonomisk fórening startas for att driva verksameten. Ágare är närngsliv, kommun, foreningar och privatpersoner. Uppgiften är att stötta ägama, främja foretagsamet och marknadsfora Katrineholm i syfte att öka tilväxten och befolkningen. I organisationen ska ingå turistbyrå och näringslivssupport. Stödet till näringslivet ska ske enligt principen ' en dörr in'. Det vil säga det ska räcka att öppna en dörr, for att få de kontakter som behövs for att få rådgivning, forslag til mark och lokaler, finansiering etc. 'En dörr in' hyvlar ner trösklar och breddar dörrar fór fóretagens kontakter med kommunen och omvänt. Det är också viktigt att marknadsforingen ingår i verksameten. De pengar som satsas gemensamt ger högre utväxling. Detta har framforts i många sananhang, bland annat vid turismseminariet 19 maj i samband med årets vänortsbesök, där Martin Rosborg, VD for Stockholm Visitors Board berättade om sin långa erfarenhet av satsningar på turism. Hans slutsats var att tilsanans får man ut mer av satsningama. ' Alia fóretag som verkar i en turistintensiv region tjänar på turism', ansåg han. J.l6_06m.'i.

4 Turismen är ett viktigt 'ben' i marknadsfóringen och i foretaget Katrineholm.nu Turismen är idag en främmande fågel i kulturnämndens verksamhet och turistbyråns placering och öppethållande sammanfaller med bibliotekets öppethållande, inte med de tider som nödvändigtvis passar turisterna. Det är ett bakvänt tänkande. Exempelvis var turistbyrån stängd under årets pingsthelg. Vad säger att turisterna undviker Katrineholmjust under pingsten? Biblioteket med konsthallen ängeln är inte någon lämplig hemvist för en kundorienterad turistbyrå. Turistbyrån bör ligga där besökarna förväntar sig att den ska ligga eller finnas vid ett iögonfallande turistmål. En startuppgift för Katrineholm.nu blir därför att ge turistbyrån en ny strategisk placering. Mot bakgrund av ovanstående fóreslår Centerpartiet: Att kommunen tar initiativ til att starta Katrineholm.nu som en ekonomisk förening gemensamt ägd med kommun och näringsliv. Uppdraget för Katrineholm.nu är att stötta ägarna, främja foretagsamhet och marknadsfora Katrineholm i syfte att öka tilväxten och befolkningen. I organisationen ska ingå turistbyrå och näringslivssupport. Att kultur- och turismforvaltningen samtidigt när den nya organisationen tar över befrias från sitt uppdrag att svara fór turistbyrå och turismfrågorna. Att turistbyrån återtar sin position som en strategiskt placerad turistbyrå." Kommunfullmäktige beslutade den 21 augusti 2006 att överlämna, 128, att överlämna motionen til kommunstyrelsen for beredning. /nkomna ytfranden Kultur- och turismnämnden redogör i sitt yttrande för olika arbeten och projekt som nämnden bedriver inom turismområdet. Bland annat omnämns Strategi for destinationsutveckling Vidare onmämns projektet Destination Katrineholm och inrättandet av turistrådet. Näringslivskontoret redogör i sitt ytrande for de samarbeten med näringslivet som i dag pågår. Bland annat berörs planerna på ett marknadsföringsbolag som besöksnäringen utarbetat forslag til, i dialog med kommunrepresentanter. Ärendets handlingar Motion om Katrineholm.nu, i 5 Kultur- och turismnänmdens ytrande, i 9. Näringslivskontorets ytrande, :n6_06m.k

5 VcJ ~B CENTERPARTIET 2006 ~06~ 1 5 ~nn~~(; fionttaii 1 m7.mr. 336 Oi~ i. iap b;:o Motion til kommunfilhnäkige i Katrneholm om Katrineholm.nu Katrneholm har de senaste två ãren sjunit i Svenskt Näringslivs fóretagsraning. Nedgången har fortsatt, trots åtgärdsprogram och en ganska omfattande satsning på Näringslivscentrum och olika projekt. Centerpartiet anser att det måste til radikala grepp for att göra Katrneholm mer fóretagsamt. Arbetet att utveckla fóretagandet måste ske i samverkan mellan kommunema, foretagen, foretagens organisationer, uppfinnarforeningen Oppinova, övriga foreningslivet samt arbetsmarknadens parter i regionen. Kommunens närngslivskontor måste forändras för att bli mer effektivt. Detta ska ske genom en total omläggning, där en ekonoñiisk forening startas fór att driva verksamheten. Ägare är närngsliv, kommun, foreningar och privatpersoner. Uppgiften är att stötta ägama, främja foretagsamet och marknadsfora Katrineholm i syfte att öka tilväxten och befolkningen. I organisationen ska ingå turstbyrå och näringslivssupport. Stödet til närngslivet ska ske enligt principen "en dörr in". Det vil säga det ska räcka att öppna en dörr, fór att fã de kontakter som behövs fór att få rådgivning, forslag til mark och lokaler, finansiering etc. "En dörr in" hyvlar ner trösklar och breddar dörrar for foretagens kontakter med kommunen och omvänt. Det är också viktigt att marknadsfóringen ingår i verksamheten. De pengar som satsas gemensamt ger högre utväxling. Detta har framforts i många sammanhang, bland annat vid turismseminariet 19 maj i samband med årets vänortsbesök, där Marin Rosborg, VD for Stockholm Visitors Board berättade om sin långa erfarenhet av satsningar på turism. Hans slutsats var att tilsammans Ìar man ut mer av satsningama. "Alia foretag som verkar i en turistintensiv region tjänar på tursm", ansåg han. Tursmen är ett viktigt ''ben'' i marknadsforingen och i foretaget Katrineholm.nu Tursmen är idag en fränandefågel i kultumänmdens verksamet och turistbyråns placering och öppethållande sananfaller med bibliotekets öppethållande, inte med de tider som nödvändigtvis passar turstema. Det är ett bakvänt tänande. Exempelvis var turistbyrån stängd under årets pingsthelg. V ad säger att turistema undviker Katrineholm just under pingsten? Biblioteket med konsthallen ängeln är inte någon lämplig hemvist fór en knndorienterad turistbyrå. Turistbyrån bör 1igga där besökama forväntar sig att den ska ligga eller finnas vid ett iögonfallande turistmål.

6 VcJ ~B 2 CENTERPARTIET En starppgift for Katrneholm.nu blir därfór att ge turistbyrån en ny strategisk placering. Mot bakgrnd av ovanstående foreslår Centerpariet: Att kommunen tar initiativ til att stara Katrinehohn.nu som en ekonomisk forening gemensamt ägd med kommun och näringsliv. Uppdraget for Katrineholm.nu är att stötta ägama, främja foretagsamhet och marknadsfora Katrnehohn i syfte att öka tilväxten och befolkingen. I organisationen ska ingå turistbyrå och närngslivssupport. Att kultu- och turismforvaltningen samtidigt när den nya organisationen tar över bemas från sitt uppdrag att svara for tustbyrå och tursmfrågoma. Att turistbyrån återtar sin position som en strategiskt placerad turistbyrå. Katrneholm 15 juni 2006 ~~~ ~~ Sten Holmgren (c) Lei c) Göran Ivarsson (c)

7 IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrãdesdalum Brad Kultur- och turisrnärnden KATRINEHOLMS KOMMUN Kommunstvrelsen ZOOì Dnr2007:l P-O Milberg ~n1i,jblt tjan~are i/ gi~e~il o J7d2rri: 55 Remissvar - Katrineholm.nu Kultur- och turisnmänmden har fått möj lighet att svara på en motion från centerpariet angående Katrineholm.nu. I motionen föres1ås en total omläggning av kommunens näringslivskontor med bildandet av en ekonomisk fórening som ska ansvara för verksameten. F öreningens uppgift ska vara att stöta medlemmama, främj a företagsamhet och marknadsföra Katrineholm. Turismen är en viktig del i marknadsföringen och bör ingå i företaget Katrineholm.nu. Turismverksameten beskrivs i motionen som en främmande fågel i Kultur- och tuisnmärdens verksamhet. I motionen föreslås att Kultur- och tuismförvaltningen befrias från sitt uppdrag och att tuistbyrån återtar sin position som en strategiskt placerad turistbyrå. Förvaltningens fórs1ag til yttrande Turismverksamheten har varit en del av nämnden och forvaltningens ansvarsområde seda~ 200S. Anledningen til att verksamheten fordes över til Kultur- och turisnmänmden var en del av de besparingar och rationaliseringar som genomfördes i kommunen inför verksa etsåret 200S. Verksameten kan vid överförandet beskrivas som en ren turistbyråverksamhet med avsaknad av en strategi för vad kommunen vil med sin turism. Som en del i detta upprättade Kultur- och turisrnärnden 2006 en "Strategi för besöksnäringen". Denna strategi har sedan, under 2007, omformulerats och utvecklats til en "Strategi for destinationsutveckling" med tillhörande handlings program.. Företagarna inom besöksnäringen och Katrineholms kommun ska arbeta tilsammans för ett helhetsgrepp om turism och destinationsmarknadsföring. Tilsammans bygger vi en konkurrenskraftig destinationför framtiden. Vår gemensamma styrka är en levande landsbygd mitt i Sveriges Lustgård, med karaktäristiska evenemang, lokala produkter, unik kulturmiljö och excellent service. Katrineholm i Sveriges Lustgård, skapar unika upplevelser för besökarefrån när ochjjärran! Juslerariessign (J Uldragsbestyrkande r/~ Prolokollsutdrag till

8 -I IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantràdesdalvm Bled Kultur- och turismnänmden I Så sammanfattas den övergripande visionen destinationsutveckling med målet att öka antalet besökare i Katrineholm med 75% under en treårs period. Under 2006 och även under innevarande år driver Kultur- och turisrnärden projektet "Destination Katrineholm". Upprinnelsen til projektet var att utveckla "Stockholm Countryside" til en gemensam turimswebb för Katrineholm och Vingåker. I dialog med berörda förvaltningar och besöksnärngen har projektets inriktning breddats för att få til stånd ett helhetsgrepp för turism- och destinationsutveckling samt strategisk destinations marknadsföring för Katrineholm. Det innebär att projektet idag omfattar fler insatser än skapandet av en turismwebb och att projektet genom det breddade uppdragit påtagit sig ett större ansvar för marknadsforingen av Katrineholm. I samband med överförandet av turismverksameten til Kultur- och turisnmärden beslutades även om inrättande av ett turistråd. Turistrådet har under åren omformats så att besöksnäringen idag har en majoritet i rådet och inga kommunala insatser på turistområdet genomförs utan samverkan med turistrådet. Besöksnäringen har genom deras företrädare i Turistrådet framfört önskemål om att Katrineholms kommun tilsammans med näringen tar ett helhetsgrepp om tuism och besöksnäring, för att på så sätt skapar genomgripande och kvalitativa förbättringar för destinationsutveckling. Önskemålet har bl a formulerats i att Katrineholms kommun i samverkan med besöksnäringen ska samverka kring destinationsutvecklig under profien "Katrineholm i Sveriges lustgård". Árets turistbroschyr produceras i samverkan mellan kommunen och besöksnäringen. Från näringens sida finns en klar önskan att producera den under profien "Sveriges lustgård". Kultur- och turisnmärnden har ställt sig positiva til upplevelseprofien/varumärket och har vid sitt sammanträde beslutat ställa sig bakom besöksnäringens förslag. Justerandessign C/ Utdragsbeistyrkande ~eltl Prolokollsutdfagtill

9 _I' IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlràdesdatum Blad Kultur- och turisrnärnden Ett annat synligt resultat av det nära samarbetet i Turistrådet och med besöksnäringen är att Turistbyrån under sommaren flytar sin verksamhet til Stortorget. Faller verksamheten väl ut finns det all anledning att ompröva turistbyrån framtida lokalisering, sommartid. Med ovan korta redovisning vil Kultur- och turisrnänmden peka på den utvecklings som skett inom den kommunala turismverksameten sedan nänmden fick ta över ansvaret Förslag til beslut Kultur- och turismnämnden föres/ås besluta at t anta förvaltningens ytrande som sitt eget Beslut Kultur- och turisnmänmden beslutar enligt förvaltningens förslag Juslerandessign em rt KS Uldragsbeslyrkande,,/. (/L Prolokollsutdragtil färvaltning, akten '0 -tul rß

10 IZatrineholms kommun \. 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Naringslivskontoret. Datum Vårbelecning Vår handlái:u: are: nârini:slivschef conny petren Ertdalum ErbeteCkini: Kommunstyrelsen Remissvar-Katrineholm. nu 'i Enligt min uppfattning har aktiviteter starats eller planeras starta som går i linje med motionen Dnr KS/2006: ~_J Kommunen har sedan ca: 1 år tilbaka en öppen och kreativ dialog med akörer mom besöksnärngen via turistrådet. Frågor som diskuteras och åtgärdas är bl a; infarstavlor, informationstavlor, vilka olika paket av besöksnärngsattaktioner som bör skapas och marknadsforas, samt turistbyråns roll och placering. Vi har en dialog med Regionförbundet och foljer utvecklingen av Sörmlandstusm. Parallellt med detta har besöksnäringsaktörema, i dialog med kommunrepresentanter, arbetet fram ett forslag til ett marknadsforingsbo1ag och en ny profilering av Katrneholm. Det arbete redovisades vid en "grand opening" i maj. Gemensana krafter verkar nu fór att kunna bilda ett marknadsforingsbolag, enligt redovisningen, preliminärt i början på Enligt de avsikter vi arbetar efter kommer Närngslivsforvaltningen att vara kommunens kontakt med och kravställare på, det planerade bolaget. Turistbyrån planeras vara en av verksametsgrenama och har for övrgt redan en ny placering vid stadens torg. Vad gäller övrigt närngslivsarbete så finns redan idag ett arbetssätt med "en dörr in" på Närngslivscentrum (NC) som ständigt utvecklas med fier foretagsfrämjande aktörer. ALMI Företagsparer har nyligen rekrerat en medarbetare som skall koncentrera sig på må1grppema inom IFS området. Ron kommer att närara vid NLC. K vinnligt foretagande "nya QUL" har långt framskrdna planer på att verka for att Nyföretagarcentru etablerar sig på NLC. Ett av våra mest utvecklingsintensiva foretag i Katrnehohn, Cesium har ett par medarbetare placerade på NLC. De arbetar inom vårt nyetablerade samarbete med Chile. Arbetet med att etablera ett entreprenörcentrm pågår enligt plan. En stark styrelse och ett bolag håller som bäst på att bildas. De forsta kontrakten på produktutvecklingprojekt är skrvna. Kontakter är också etablerade med Connect där former for samarbete, med i forsta hand KEC diskuteras. Katl"rieholmnu0706B NÄRINGSLIVSKONTORET Näringslivscentrum KATRINEHOLM un.,... In..h:~_i._, Besöksadress: Vingâkersvägen 18 Telefon: Telefax: Posl91ro Bankgiro Ori:,nummer m40

11 Datum Várbetecknrng 2 (2) En regelbunden dialog och ett informationsutbyte sker med Handelscentrm i Katrineho1m for utveckling av centrum och Lövåsenområdet. Närings1ivskontoret har sedan april -06 tilsatt en foretagslots, Carna Lloyd, på direkt önskemål från näringslivet. Hon for loggbok över alia kontakter och har hittils haft 80-tal kontakter som handlar om allt ifrån att hjälpa intresserade att hitta rätt kontaktpersoner och att få besked inom rimlig tid, til rena etableringsforfrågnngar. Carna har presenterats via reportage i Katrineholms Kuriren, inom Näringslivsnyt och på vår hemsida. Jag är övertygad om att ovan närda aktiviteter samt flera andra i sana anda som pågår (vãra Rysslandskontakter, forsknngsplattformama; CeMidCare, Brains & Bricks B2, Biogasanläggnngen mm) kommer att bidra til en positiv utveckling av Katrneholm. Om vi inom ett Pm: år märker att bl a Marknadsforingsbolaget och Entreprenörcentru inte ger1vsedd inverkan kanske det finns anledning att se över vårt arbete och orgapisation men låt ss folja den positiva utveckling som pågår forst. / Kõ\rinehnrm.nu070608

12 Dnr KS/2007:30l-047 Handläggare: Marie Sandström Koski Hantering av statsbidrag för flyktingar Ordförandens förslag til beslut Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen ställer sig bakom viadidakts redovisning med tilägg att ersättning til verksamhetema ska rymmas inom schablonersättningen för flyktingar. Kommunfullmäktige beslutar Gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker får i uppdrag att hantera ansökan om ersättning ur flyktingschablonen avseende personer som inte ersatts genom budgetram. Ärendebeskrivning Viadidakt har upprättat förslag til hantering av statsbidrag for flyktingar. Bakgrunden utgörs av Komrevs granskning av erhållet statsbidrag för mottagning av flyktingar. Följande åtgärder foreslogs vid granskningen Organisation och ansvar för verksamheten klarläggs och det finns en tydlig koppling mellan ansvar och budget. Målen och uppdragen för integrationsfrågor konketiseras och anges i uppföljningsbara och mätbara delmål. Periodisering av schablonersättning tilämpas och rutiner för detta utarbetas och dokumenteras. Redovisning och uppfoljning av flyktingverksamheten utvecklas. Schablonersättning och kostnader för utförda integrationsinsatser per individ redovisas. Ärendets handlingar. Skrivelse från viadidakt, ~O'_01 Ol"k

13 _ g IZatrineholms kommun "- \ IADIDAKT F örvaltningsledning/kansli Vårhandiaggare Ing-Mari Frössevi Förvaltningschef Redovisning Datum Vårbelecning Ertdatum Erbetecking : Förvaltningschef Mattias Jansson Kommunstyrelsens fö 1 (3) Ii KATRINEHÕtiVs'KOMlVUN Kommunslyrelsen Hantering av statsbidrag för flyktingar Bakgrund Hendrüggare Komrev har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens hantering av erhållet statsbidrag fór mottagning av flyktingar. Följande åtgärder foreslogs:. Organsation och ansvar for verksareten klarläggs och det finns en tydlig koppling mellan ansvar och budget.. Målen och uppdragen for integrationsfrågor konketiseras och anges i uppfoljningsbara och mätbara delmål.. Periodisering av schablonersättningen tilämpas och rutiner for detta utarbetas och dokumenteras.. Redovisning och uppfoljning av flyktingverksameten utvecklas.. Schablonersättningar och kostnader for utforda integrationsinsatser per individ redovisas. Definitioner Asylsökande = en person som inte är svensk medborgare som tagit sig til Sverige och begär skydd mot förfoljelse, men som äru inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. Flykting = en asylsökande som fått tilstånd att som flykting bosätta sig i Sverige. Nuläge Organisation och ansvar - tydlig koppling mel/an ansvar och budget År 2000 flytades integrations- och arbetsmarknadsfrågoma från socialforvaltningen til utbildningsforvaltnngen. Socialtjänstperspektivet på integrationsfrågoma skul1e ändras til ett utbildnings- och arbetsmarknadsperspektiv. 200 I överfordes dessa frågor til den gemensana närden for vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm och Vingãker. Budget for schablonersättningar överfordes til den gemensana närden I januar 2007 från kommunstyrelsen i Katrneholm. Idag hanterar introdukionssekreterama introduktionsplaner for I I 8 vuxna och 4 I bam. Hanteringavstatsbidrag VIADIDAKT Katrineholms kommun KATRINEHOLM ww.viadidakt.se Besöksadress: Plan 3 Kullbergska husel. Slav. 1 B Telefon vxl: Fax: ISDN telebild: E-post viadidakti katrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

14 Redovisning Datum Vårbetecking 2 (3) Må/ och uppdrag för integrationsfrågor konkretiseras och anges i uppföljningsbara och mätbara de/må/ Mål for introduktion är fastställda av staten och närden. Introduktionsperioden är två år. Introduktionen ska underlätta fór den enskilde att bli självforsöijande och utnytja och utöva sina medborgerliga skyldigheter, rättigheter och möjligheter. Efter introdukionsperioden ska den vua individen forsöija sig själv eller delta i kompletterande studier. Barnungdomar ska vara integrerade i forskola, grundskola eller gyrasieskola. Periodisering av schab/onersäuningen tilämpas och rutiner för deua utarbetas och dokumenteras Ersättningar til individer Kommunen fã en schabloniserad ersättning for vaije flykting under en tvåårsperiod. Utbeta1ningama sker var tredje månad. Schablonersättningen betalas ut til kommuner som genomfor ett program for individens introdukion. Personalen vid Viadidaks introduktionsenhet gör en skrftlig introduktionsplan i samverkan med den vuxne flyktingen - "Plan fór egenforsöijning". Saråd sker med andra akörer ex. vuxenutbildningen, socialforvaltningen, arbetsfórmedlingen och forsäkngskassan. Motsvarande fór bam och ungdomar görs av fórskolan, grdskolan eller gynmasieskolan. Viadidaks introduktionsenhet betalar vaie månad en suma som flyktingen ska klara sig på. Underlaget til ersättning är gjord i samverkan med socialfórvaltningen och har jämforts med andra kommuners policy. Förslag til 2007 års ersättningar til individer är gjord i saråd med socialforvaltningen- se bilaga. Ersättningar til verksamheter När det gäller ersättng til fórskola, grdskola och gynmasieskola räkas flyktingbarungdomar som svenska barungdomar d.v.s. de ingår i antalet invånare och det demografiska underlaget til budget. När det gäller äldreomsorg räkas även flyktingar som kommuninvånare. Flyktingar som deltar i svenska for invandrare får sin utbildning finansierad med schablonersättng idag kr per person. Förslag: Förskola/grudskola/gynmasieskola samt äldreomsorg fãr ansöka om bidrag for merkostnader fór flyktingar. Ersättingen for flyktingar som deltar i svenska fór invandrare höjs til kr per person. Schablonersättningar för flyktingar 2007 (fòr minst två år) kr for vuxna 16 t.o.m. 64 ãr kr for barn under 16 år kr fór äldre från 65 år Hanlerimiav~iatooîdral!

15 Redovisning Datum Vårbetecking 3 (3) Redovisning och uppföljning av f1yktingverksamheten utveck/as Redovisning och uppfoljning av flyktingverksameten har utvecklats under 2007 i samband med att VIAN har övertagit även det ekonomiska ansvaret. Nyckeltal och kostnader kan redovisas i samband med bokslut (års- och delårs). Schab/onersättningar och kostnader för utförda integrationsinsatser per individ redo visas. Se bilaga. Framtid Den I juli 2007 Ìar länsstyrelsen en utökad roll när det gäller mottagandet av flyktingar. Dett sananfaller med att Integrationsverket läggs ned. I samband med denna forändrng kan det vara akuellt att ompröva möjlighetema att upprätta avt angående mottgnng av flyktingar. En översyn av forutsättngar och ersättningar bör göras. Prognos fór flyktingmottagande för Katrineholm: 2007: 76 flyktingar 2008: 90 flyktingar 2009: 72 flyktingar Förs/ag til bes/ut i kommunstyre/sen. Godkäna redovisningen. Besluta om ersättningar til individer enligt bilaga. Besluta om hantering av ersättningar til verksameter enligt forslag. Undersöka möjlighetema att upprätt avtal I tjänsten vc,_."~, -~, In~ar Frössevi Hanterinl!av~laishidniii:

16 .1;;/., I.DE,S'ÖOOCUTUHG G~ Viadidakt$ IUTRINEHOlM.V1NGAlru Under de två fórsta åren: Betalar Viadidak en suna som personen/personema ska klara sig på (likna en lön) som kompletteras med bostadsbidrag, ev underhåll och bambidrag. Introdukionsersättningen räkas inte som en inkomst av fórsäkngskassan så de Ìar fullt bostadsbidrag. De betalar sedan alia räkngar, läkarbesök, mediciner och tadläkare. Efter två år betalar socialfórvaltningen ut fórsörjningsstöd: De betalar hyra, elräking, hemforsäkg, akuta tadläkarbesvär, läkarbesök, mediciner, fackavgift och arbetsresor. Förslal! på Introduktionsersättninl! Nuvarande Förslalf 2007 Soc Ensamstãende under 29 år utan 6140: : :- bam Bostadsb Bostadsb Ensamstãende över 29 år uta 6759:- 7373:- 3470:- bam Ensamstãende med ett bam 6140: : :- Bostadsb + bamb Bostadsb + bamb + + underhållsb underhållsb Inneboende utan I.med kontrak :-/5500:- 4970:- mer om man har ett kontrak for den man bor hos Gifta el sambo under 29 år, 5114:- per/person 4714:- per/person 5700:- uta bam + Bostasb + Bostadsb 2 personer Gifta el sambo över 29 år, 5114:- per /person 5214:- per/person 5700:- utan bam 2 personer Gifta el sambo med ett bam 4487: : :- Bostadsb + bamb Bostadsb + bamb Hela familien Gifta el sambo med två bam 4487: :- 9650:- eller fler Bostadsb+bamb Bostadsb+bamb (hela fam) flerbam tilägg flerbam tilägg Bam 0-12 ãr 733:- Oforändrat Ex 1450:- Ungdomar över l3 år 958:- Oforändrat Ex 2550:- Id-kort, fakiska kostnaden (140:- foto + Id 300:-) Lexikon, uppvisat kvitto max belopp 500:- Underhållsstöd från FK får man behålla men blir av med bamtilägget.

17 Dnr KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Tertialuppföljning per den 30 april 2007 Ordförandens förslag til beslut Kommunstyrelsen beslular. Kommunstyrelsen begär fordjupade åtgärdsplaner med breda konsekvensanalyser från de nämnder som i siffror och text signalerar problem med att hålla budgetramarna for helåret.. Kommunstyrelsen ställer sig i övrigt bakom förvaltningens skrivelse.. Kommunstyrelsen uppdrar til kommunstyrelsens forvaltning att återkomma med bedömningar avseende de återstående foreslagna justeringarna (utöver nedan forslagna justeringar til kommunfullmäktige for beslut) til styrelsen i augusti. Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige Följande mål/uppdrag utgår för 2007 Byggnadsnämnden Östra förbifaren Kultur- och turismnämnden Biblioteksfiialerna ska utvecklas til ortens attraktiva mötesplats for kultur, information och lärande Kommunstyre/sen Erbjud foretagen ett kontorshotell där man kan hyra rum för timmar, dag, vecka eller månad där finns viss basservice som kopiator, administrativ hjälp mm Utveckla nätverket Tilväxt häst Vid utgången av 2007 finns en uppdaterad och anpassad grafisk profi för Katrineholms kommun Webbplatsen ww.katrineholm.se är anpassad til gällande riktlinjer Väl övad och samordnad organisation för kriskommunikation Personalkontoret säkerställer en organisation för att dra organisatoriska slutsatser av Kommunens mående och agera därefter Personalkontoret tilhandhåller ett IT -system for inventering av anställdas önskade sysselsättningsgrad Alia arbetsplatser skall ha en kompetensutvecklingsplan som har sin grund i verksamhetsplaneringen - Införande av kompetensplaneringssystem, ProCompetence enligt projektdirektiv Alia anställda skall ha en kompetensutvecklingsplan i enlighet med arbetsplatsens kompetensutvecklingsplan - Inforande av kompetensplaneringssystem, Pro Competence enligt projektdirektiv Varje anställd ska ha minst ett årligt medarbetarsamtal och lönesamtal med näraste chef. Samta1en skall om möjligt vara vid olika tilfállen.- Införande av kompetensplaneringssystem, ProCompetence enligt projektdirektiv 2ñ~-07 m~k

18 Önskemål om ökad eller minskad omfattning av arbetstiden ska tilgodoses så långt det är möjligt - Personalkontoret tilhandhåller ett IT-system för inventering av anställdas önskade sysselsättningsgrad Strategier och system for att kartlägga befintlig kompetens och framtida kompetensbehov ska tas fram - Införande av kompetensplaneringssystem, ProCompetence enligt projektdirektiv Socia/nämnden Att tilsammans med polis och alkoholhandläggare utveckla metoder for att utöva en bra kontroll och tilsyn över folkölsforsäljningen.. Följande mål/uppdrag forändras för 2007 Kommunstyre/sen Kommunens förvaltningar och bolag ska ha egna riktlinjer fór brandskyddet och anpassade för de verksamheter som respektive fórvaltning och bolag driver ändras til Inleda arbetet med att kommunens forvaltningar och bolag ska ha egna riktlinjer för brandskyddet och anpassade for de verksamheter som respektive forvaltning och bolag driver Genomföra en risk- och sårbarhetsanalys ändras til Inleda risk- och sårbarhetsanalys Kommunen ska ansluta sig til de nationella miljömålen och verka för att de uppfylls - målet flyttas til Miljö och hälsoskyddsnänmden Kommunen ska ansluta sig til de nationella miljömålen och verka for att de uppfylls - målet flyttas från Gemensamma nämnden fór vuxenutbildning (VI AN) til Service och tekniknämnden. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens forvaltning har lämnat en tertialuppföljning i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 31 januari 2007, 17. I skrivelse til kommunstyrelsen fáster forvaltningen uppmärksamheten på att enligt budgeten fór 2007 tål inte kommunen några negativa belastningar. Förvaltningen konstaterar att läget är bekymmersamt då det av uppfóljningen framgår att nänmdema tenderar att sammantaget inte klara av att hålla budgetramarna. I skrivelsen förslås att förändring av ett antal mål respektive uppdrag. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen begära fordjupade åtgärdsplaner med breda konsekvensanalyser från de nämnder som i siffror och text signalerar problem med att hålla budgetramama för helåret. Kommunstyrelsen föreslås i övrigt ställa sig bakom förvaltningens skrivelse. Ärendets handlingar Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, Tertialuppfoljning, i m~k

19 IZatrineholms kommun \. Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomikontoret Våfhandlai:iiare Ekonomichef Anne Andersson Datum Ertdatum Kommunstyrelsen Vårbetecking tl ij t : 21oA. t- 1 (4) 'Ks/c2IJ1:ff: ò2b3-cal Erbetecknini: lertialuppföljning per 30 april 2007 Kommunstyre1sens förvaltning lärar genom ekonomikontoret tertialuppföljning per 3'0 april 2007 til kommunstyrelsen. Tertialrapporten har utgått från kommunstyre1sens beslut den 31 januari 2007, med anvisning om en uppfóljning av budget och planerad verksamhet per 30 april Att 2007 års budgeterade resultat är mycket lågt innebär bland anat att kommunen inte tål negativa belastningar i någon omfattning. Därfór har fokus legat på uppföljning av i första hand avvikelser mot av kommunfllmäktige fastställda må1 och budgetramar. Närdema har uppdragits att redovisa ekonomiskt utfall, med prognoser för helåret och åtgärdsplaner i de fall där budgetramama inte ser ut att hålla. Däril skall närndema redovisa avvikelser mot må1 och uppdrag, och redovisa konsekvenser avseende verksamhet, arbetsmi1jö och ekonomi. Det kan konstateras att det akuella ekonomiska läget är bekymmersamt. Som framgår av uppfoljningen tenderar närdema att - sammantaget - inte klara att håila budgetramama. De nänmder som prognostiserar att klara sina ramar uppväger inte de som inte håller sin budgetram. Vilket, om inte åtgärder vidtas, innebär ett underskott i verksameten för året. Det är i så fall en upprepning av år 2006, där inte verksamhetema (samlat) klarade att hãlla sina budgetramar. För år 2007 kan detta innebära att kommunen inte klarar det lagbundna balanskravet, vilket medfór ytterligare konsekvenser framåt, i kommande verksametsår. Vår tolkning är, att verksamhetemas anpassning til rådande ekonomiska förutsättingar i flera fall är för svag eller for 1ångsam. Kommunens ekonomiska situation med krympande befolkning och därtil hörande konsekvenser för skatteunderlag inklusive utjämningsfaktorer mm kräver att anpassning sker. Kommunen är i behov av en mycket kontrollerad utveckling av kommunens kostnader. MissivtertialuppflljningJOapril2007versionJ EKONOMIKONTORET KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Drottninggatan 10 C Telefon: Telefax: ekonomikontoret~katrjneholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

20 Datum Vårbeteckning 2 (4) Här är verksamhetemas möjlighet til omställningar i verksamheten, och en foljsamet mot budgetramar, en nyckelfaktor. Vidare är en fortsatt utveckling av helhetstänkande och samarbete - över nänmdgränser - en nödvändighet för att säkerställa resursoptimering i verksameten. Vår bedönming är, att det finns yterligare steg att ta när det gäller att beskriva vilka möjligheter til fórändringar i verksamheten som finns, for att hålla budgetramama, och vilka de direkta konsekvensema blir i verksamheten. Sådana konsekvenser är i dag svåra att överblicka. Vi inbjuder alia nänmder/forvaltningar til ett ökat samarbete kring att ta flera steg mot en situation där det blir möjligt att vara än mer tydlig. Vi vil tillsanans med samtliga förvaltningar skapa beslutsunderlag där det är möjligt att, ur ett helhetsperspektiv, avgöra vilka åtgärder som bör vidtas for att upprätthål1a kostnadskontroll med maximal verksamhetsnytt. Idag ser vi svårigheter med att presentera en sådan sam1ad bild, vilket rimligen fórsvårar beslutsfattandet. Infor kommande år skall konketa verksametsmål för områden som är av större vikt ha uppföljningsbara mått inom områdena ekonomi, kvalitet och prestation i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 30 januari Med hjälp av dessa mått kan analyser ske i syfte att klargöra konsekvenser av olika åtgärdsmöjligheter och förslag. Beträffande avvikelserapporteringen av mål och uppdrag som ingår i tertialuppfóljningen kan vi konstatera att det för varje perspektivområde lärats beskrivningar och forslag från verksametema, som ibland handlar om att mål borde utgå, revideras eller skjutas framåt i tiden. Vi lärar i forslaget till beslut nedan en sammanställning av vilka mål som enligt vår bedömning bör utgå for 2007, revideras eller flytas til Förslag til beslut Kommunstyrelsen foreslås begära fordjupade åtgärdsplaner med breda konsekvensanalyser från de närder som i siffror och text signalerar problem med att hålla budgetramama for helåret. Beträffande avvikelser från mål och uppdrag foreslås kommunstyrelsen besluta enligt följande: Kommunstyrelsenföreslår Kommunfullmäktige attföljande mål/uppdrag utgår för 2007 Byggnadsnämnden Östra förbifaren Kultur- och turismnämnden Biblioteksfiialema ska utvecklas til ortens attraktiva mötesplats for kultur, information och lärande M ~sivtenialuiiiifnliii n1i30

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg

Primärvårdsnämnden i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-06-15 Primärvårdsnämnden i Varberg Tid: Tisdag 15 juni 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall 1 Justering Primärvårdsnämnden beslutar

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 16 september 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 16 september 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 16 september 2002 Ks 94 Dnr KS02/431 012 Information om Region Värmlands strategiarbete Företrädare för Region Värmland informerar kommunstyrelsen om den strategi som ska ligga

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

RONNEBY ~~~ REMISSYTTRANDE. Remissyttrande ëver Promemoria om ett nytt ersättningssystem fôr mottagandet av ensamkommande

RONNEBY ~~~ REMISSYTTRANDE. Remissyttrande ëver Promemoria om ett nytt ersättningssystem fôr mottagandet av ensamkommande ~~~ REMISSYTTRANDE RONNEBY Handläggare: Anna-Karin Sonesson, Samordnings- och utvecklingschef Telefon: 0457-618979 E-post: anna-karin.sonesson@ronneby.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-09-09 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-26 9 LS 116 AU 98 Dnr 2008.235-80 Ansökan om bidrag Nattvakten i Ljuders Socken Nattvakten i Ljuders Socken ansöker i skrivelse 2005-08-08

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Delårsrapport för Viadidakt 2011

Delårsrapport för Viadidakt 2011 Delårsrapport för Viadidakt 2011 Dnr VIAN/2011:24-041 Beslutad i Viadidaktnämnden 2011-09-20 Dokumentplacering: g:\ekonomi\delårsrapporter\2011\delårsrapport 2011.docx Innehållsförteckning Delårsrapport

Läs mer

Projektdirektiv för framtagande av

Projektdirektiv för framtagande av IZatrineholms kommun " KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNING Staben Vår handläggare Una Widlund, 7004 Kommunstyrelsens handling nr 51/2~ ;li5db; ; q 1(0 1 (6) Datum Ert datum Er betecknini: KS I c2 DOß ;.5D6 - öl';

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2016-09-21 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15.00-16.45 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272)

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272) Reviderad kallelse Kommunstyrelsen Nr 2 Tid: Måndag den 2 februari 2015, kl 18:00 - Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Strategi- och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Lena Skott Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-02-03 SDN 2006-02-16 Dnr 310-023/2006 FÖRSLAG TILL STRATEGI FÖR AGENDA

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Ingen får vara Svarte Petter (SOU 2009:38)

Ingen får vara Svarte Petter (SOU 2009:38) YTTRANDE 1 (5) 21 september 2009 dnr KS2009/261-80 Kommunstyrelsen Agneta Wahnström Er beteckn: S2009/3464/ST Bilaga 253 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ingen får vara Svarte Petter (SOU 2009:38)

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Kommunkontoret, måndag 20 juni 2016, kl 13:00. Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Kommunkontoret, måndag 20 juni 2016, kl 13:00. Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN- Plats och tid Kroksbo, Enåker kl 09:00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Karl-Arne T Larsson (C) Ljiljana Micic (LP) Gudrun Wängelin Lernskog (C) Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-09 Handläggare Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Vintern 2013/2014 ansökningar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Bildningsförvaltningen Bildningsnämndens handling 10-2010 2010 02 10 Bilaga 1. Bildningsnämndens uppdragsredovisning 2009

Bildningsförvaltningen Bildningsnämndens handling 10-2010 2010 02 10 Bilaga 1. Bildningsnämndens uppdragsredovisning 2009 Bildningsförvaltningen Bildningsnämndens handling 10-2010 2010 02 10 Bilaga 1 Bildningsnämndens uppdragsredovisning 2009 Bilaga 1 Uppdragsredovisning I denna bilaga presenteras de uppdrag som kommunfullmäktige

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-12-13 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård

Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-12-02 Dnr KS 2015/0408 Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om samverkan när en individ

Läs mer

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470)

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:470 Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-03-04 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats Katrineholmssalen, Safiren Sid Ärenden till kommunfullmäktige Dnr/handl

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-09 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor - svar på motion

Yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-10-17 KS/2016:188 Handläggare Carina Åsman Tfn 0142-853 73 Kommunstyrelsen Yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor - svar på motion

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 Vi VIAN:s handling nr 9-2010 1 (6) Bilaga 1 Nämndens åtaganden Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 augusti 2014. Madeleine Roos, ordförande Björn Zorec, 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset kl 09:00-15:00 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Tage Danielsson (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Eva-Lena Samuelsson-Grubbström (C) Lennart Wikström (Fp) Sven-Erik Bohman

Läs mer

PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN I PEDAGOGEN

PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN I PEDAGOGEN PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN 09.00 I PEDAGOGEN 1(8) Ärende nr 2 Information om Kulturhuset Kristallen Sammanfattning - Öppet under hela sommaren. - Två klasser kvar från Paradisskolan

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-21. Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-21. Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-05-21 7(25) 151 Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård Dnr 2011/11 INLEDNING Utredning inleddes med uppdragsdirektiv fastställda

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-12-03, kl. 09:00-12:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (7) 2015-08-13 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 augusti 2015 Ärende 6 Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016 Sid Justering... 2 27 Information om MRP-uppdrag LED 13, 2015 Jämställt bemötande... 3 28 Information

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/

5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 7 (29) 2015-04-13 Ks 5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/126-770 Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11).Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl 15.00-17.35 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Rolf Högberg (FP) Torbjörn Tomtlund

Läs mer

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012)

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012) Utlåtande 2013:13 RV (Dnr 327-984/2012) Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer