KALLELSE Datum. 15 juni 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Datum. 15 juni 2007"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KALLELSE Datum 15 juni 2007 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 20 juni 2007, kl Plats Pelarsalen, Safiren Information/uppföljning Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun Katrineholms kommun - aktör i omvärlden Redovisning av SCB:s nya medborgarenkät Rapport om samarbetet Mellannyckeln Rapport från vänortsmötet i Salo Rapport kring enskilt personalärende Sid Ärenden till kommunfullmäktige Dnr/Handl 3 Svar på motion om Katrineholm.nu KS/2006:336 MSK 12 Hantering av statsbidrag för flyktingar KS/2007:301 MSK 17 Tertialbokslut med finansiell rapport KS/2007:263 MSK (Separat handling) 23 Svar på motion om samordning för Kullbergska sjukhusets framtid KS/2006:274 LW 30 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut KS/2007:250 JA 33 Återremiss - IT-vision för Katrineholms kommun KS/2007:239 LW 37 Communicare - Job college KS/2007:300 JA 49 Kvalitetsredovisning för verksamheterna inom Viadidakt 2006 KS/2007:249 JA 67 Årsredovisning 2006 jämte revisionsberättelse för Vårdförbundet Sörmland och fråga om ansvarsfrihet KS/2007: 190 JA (Separat handling) Ärenden till kommunstyrelsen Dnr/Handl 68 Yttrande över arbetsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt KS/2007:105 JA 83 Redovisning av tilläggsanslag och hur kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov använts per den 30 april 2007 KS/2007:312 JA kallelse070620

2 88 Kostnader i samband med Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens KS/2007:298 JA 92 Svar på revisionsrapport - årsredovisning 2006 KS/2007:206 MSK 111 Överenskommelse mellan kommunerna Katrineholm och Valparaiso KS/2007:305 MSK 119 Yttrande över En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland Yttrande över delbetänkandet Översvämningshot Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern KS/2007:184 MSK KS/2007:97 MSK 174 Redovisning Stiftelser KS 2007:265 JA 259 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen KS/2007:303 JA 268 Justering av budgetramar inför 2008 med anledning av överflyttning av personal med IT-relaterade arbetsuppgifter 270 Förslag om utökat uppdrag för färdigställande av permanent förskola vid Skogsborg KS/2007:129 JA KS/2007:304 JA 273 Viljeinriktning gällande marknadsföringsbolag KS/2007: Projekt Destination Katrineholm KS/2006:634 JA 277 Kostnader för avgångsvederlag KS/2007:296 GW 282 Uppdrag till Katrineholms Fastighets AB gällande fastighetsbeståndet som brukas av extra parter Uppföljningar/Utvärderingar KS/2007:308 MSK Dnr/Handl Anmälningsärenden Ny sammanträdeslokal från hösten 288 Anmälan av delegationsbeslut 291 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m. 292 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 293 Meddelanden Göran Dahlström Ordförande

3 Dnr KS/2006: Handläggare: Marie Sandström Koski Svar på motion om Katrineholm.nu Ordförandens förslag til beslut Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av inkonma ytranden och med hänvisning til det arbete som pågår med bildandet av ett med näringslivet gemensamt marknadsforingsbolag. Ärendebeskrivning Inger Fredriksson (c), Sten Holmgren (c), LeifStrand (c) och Göran Ivarsson (c) har ingett en motion om Katrineholm.nu. Motionen har fä/jande /yde/se "Katrineholm har de senaste två åren sjunit i Svenskt Närngslivs foretagsranng. Nedgången har fortsatt, trots åtgärdsprogram och en ganska omfattande satsning på Näringslivscentrum och olika projekt. Centerpariet anser att det måste til radikala grepp for att göra Katrineholm mer foretagsamt. Arbetet att utveckla foretagandet måste ske i samverkan mellan kommunema, fóretagen, foretagens organisationer, uppfinnarforeningen Oppinova, övriga foreningslivet samt arbetsmarknadens parer i regionen. Kommunens näringslivskontor måste forändras för att bli mer effektivt. Detta ska ske genom en total omläggning, där en ekonomisk fórening startas for att driva verksameten. Ágare är närngsliv, kommun, foreningar och privatpersoner. Uppgiften är att stötta ägama, främja foretagsamet och marknadsfora Katrineholm i syfte att öka tilväxten och befolkningen. I organisationen ska ingå turistbyrå och näringslivssupport. Stödet till näringslivet ska ske enligt principen ' en dörr in'. Det vil säga det ska räcka att öppna en dörr, for att få de kontakter som behövs for att få rådgivning, forslag til mark och lokaler, finansiering etc. 'En dörr in' hyvlar ner trösklar och breddar dörrar fór fóretagens kontakter med kommunen och omvänt. Det är också viktigt att marknadsforingen ingår i verksameten. De pengar som satsas gemensamt ger högre utväxling. Detta har framforts i många sananhang, bland annat vid turismseminariet 19 maj i samband med årets vänortsbesök, där Martin Rosborg, VD for Stockholm Visitors Board berättade om sin långa erfarenhet av satsningar på turism. Hans slutsats var att tilsanans får man ut mer av satsningama. ' Alia fóretag som verkar i en turistintensiv region tjänar på turism', ansåg han. J.l6_06m.'i.

4 Turismen är ett viktigt 'ben' i marknadsfóringen och i foretaget Katrineholm.nu Turismen är idag en främmande fågel i kulturnämndens verksamhet och turistbyråns placering och öppethållande sammanfaller med bibliotekets öppethållande, inte med de tider som nödvändigtvis passar turisterna. Det är ett bakvänt tänkande. Exempelvis var turistbyrån stängd under årets pingsthelg. Vad säger att turisterna undviker Katrineholmjust under pingsten? Biblioteket med konsthallen ängeln är inte någon lämplig hemvist för en kundorienterad turistbyrå. Turistbyrån bör ligga där besökarna förväntar sig att den ska ligga eller finnas vid ett iögonfallande turistmål. En startuppgift för Katrineholm.nu blir därför att ge turistbyrån en ny strategisk placering. Mot bakgrund av ovanstående fóreslår Centerpartiet: Att kommunen tar initiativ til att starta Katrineholm.nu som en ekonomisk förening gemensamt ägd med kommun och näringsliv. Uppdraget för Katrineholm.nu är att stötta ägarna, främja foretagsamhet och marknadsfora Katrineholm i syfte att öka tilväxten och befolkningen. I organisationen ska ingå turistbyrå och näringslivssupport. Att kultur- och turismforvaltningen samtidigt när den nya organisationen tar över befrias från sitt uppdrag att svara fór turistbyrå och turismfrågorna. Att turistbyrån återtar sin position som en strategiskt placerad turistbyrå." Kommunfullmäktige beslutade den 21 augusti 2006 att överlämna, 128, att överlämna motionen til kommunstyrelsen for beredning. /nkomna ytfranden Kultur- och turismnämnden redogör i sitt yttrande för olika arbeten och projekt som nämnden bedriver inom turismområdet. Bland annat omnämns Strategi for destinationsutveckling Vidare onmämns projektet Destination Katrineholm och inrättandet av turistrådet. Näringslivskontoret redogör i sitt ytrande for de samarbeten med näringslivet som i dag pågår. Bland annat berörs planerna på ett marknadsföringsbolag som besöksnäringen utarbetat forslag til, i dialog med kommunrepresentanter. Ärendets handlingar Motion om Katrineholm.nu, i 5 Kultur- och turismnänmdens ytrande, i 9. Näringslivskontorets ytrande, :n6_06m.k

5 VcJ ~B CENTERPARTIET 2006 ~06~ 1 5 ~nn~~(; fionttaii 1 m7.mr. 336 Oi~ i. iap b;:o Motion til kommunfilhnäkige i Katrneholm om Katrineholm.nu Katrneholm har de senaste två ãren sjunit i Svenskt Näringslivs fóretagsraning. Nedgången har fortsatt, trots åtgärdsprogram och en ganska omfattande satsning på Näringslivscentrum och olika projekt. Centerpartiet anser att det måste til radikala grepp for att göra Katrneholm mer fóretagsamt. Arbetet att utveckla fóretagandet måste ske i samverkan mellan kommunema, foretagen, foretagens organisationer, uppfinnarforeningen Oppinova, övriga foreningslivet samt arbetsmarknadens parter i regionen. Kommunens närngslivskontor måste forändras för att bli mer effektivt. Detta ska ske genom en total omläggning, där en ekonoñiisk forening startas fór att driva verksamheten. Ägare är närngsliv, kommun, foreningar och privatpersoner. Uppgiften är att stötta ägama, främja foretagsamet och marknadsfora Katrineholm i syfte att öka tilväxten och befolkningen. I organisationen ska ingå turstbyrå och näringslivssupport. Stödet til närngslivet ska ske enligt principen "en dörr in". Det vil säga det ska räcka att öppna en dörr, fór att fã de kontakter som behövs fór att få rådgivning, forslag til mark och lokaler, finansiering etc. "En dörr in" hyvlar ner trösklar och breddar dörrar for foretagens kontakter med kommunen och omvänt. Det är också viktigt att marknadsfóringen ingår i verksamheten. De pengar som satsas gemensamt ger högre utväxling. Detta har framforts i många sammanhang, bland annat vid turismseminariet 19 maj i samband med årets vänortsbesök, där Marin Rosborg, VD for Stockholm Visitors Board berättade om sin långa erfarenhet av satsningar på turism. Hans slutsats var att tilsammans Ìar man ut mer av satsningama. "Alia foretag som verkar i en turistintensiv region tjänar på tursm", ansåg han. Tursmen är ett viktigt ''ben'' i marknadsforingen och i foretaget Katrineholm.nu Tursmen är idag en fränandefågel i kultumänmdens verksamet och turistbyråns placering och öppethållande sananfaller med bibliotekets öppethållande, inte med de tider som nödvändigtvis passar turstema. Det är ett bakvänt tänande. Exempelvis var turistbyrån stängd under årets pingsthelg. V ad säger att turistema undviker Katrineholm just under pingsten? Biblioteket med konsthallen ängeln är inte någon lämplig hemvist fór en knndorienterad turistbyrå. Turistbyrån bör 1igga där besökama forväntar sig att den ska ligga eller finnas vid ett iögonfallande turistmål.

6 VcJ ~B 2 CENTERPARTIET En starppgift for Katrneholm.nu blir därfór att ge turistbyrån en ny strategisk placering. Mot bakgrnd av ovanstående foreslår Centerpariet: Att kommunen tar initiativ til att stara Katrinehohn.nu som en ekonomisk forening gemensamt ägd med kommun och näringsliv. Uppdraget for Katrineholm.nu är att stötta ägama, främja foretagsamhet och marknadsfora Katrnehohn i syfte att öka tilväxten och befolkingen. I organisationen ska ingå turistbyrå och närngslivssupport. Att kultu- och turismforvaltningen samtidigt när den nya organisationen tar över bemas från sitt uppdrag att svara for tustbyrå och tursmfrågoma. Att turistbyrån återtar sin position som en strategiskt placerad turistbyrå. Katrneholm 15 juni 2006 ~~~ ~~ Sten Holmgren (c) Lei c) Göran Ivarsson (c)

7 IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrãdesdalum Brad Kultur- och turisrnärnden KATRINEHOLMS KOMMUN Kommunstvrelsen ZOOì Dnr2007:l P-O Milberg ~n1i,jblt tjan~are i/ gi~e~il o J7d2rri: 55 Remissvar - Katrineholm.nu Kultur- och turisnmänmden har fått möj lighet att svara på en motion från centerpariet angående Katrineholm.nu. I motionen föres1ås en total omläggning av kommunens näringslivskontor med bildandet av en ekonomisk fórening som ska ansvara för verksameten. F öreningens uppgift ska vara att stöta medlemmama, främj a företagsamhet och marknadsföra Katrineholm. Turismen är en viktig del i marknadsföringen och bör ingå i företaget Katrineholm.nu. Turismverksameten beskrivs i motionen som en främmande fågel i Kultur- och tuisnmärdens verksamhet. I motionen föreslås att Kultur- och tuismförvaltningen befrias från sitt uppdrag och att tuistbyrån återtar sin position som en strategiskt placerad turistbyrå. Förvaltningens fórs1ag til yttrande Turismverksamheten har varit en del av nämnden och forvaltningens ansvarsområde seda~ 200S. Anledningen til att verksamheten fordes över til Kultur- och turisnmänmden var en del av de besparingar och rationaliseringar som genomfördes i kommunen inför verksa etsåret 200S. Verksameten kan vid överförandet beskrivas som en ren turistbyråverksamhet med avsaknad av en strategi för vad kommunen vil med sin turism. Som en del i detta upprättade Kultur- och turisrnärnden 2006 en "Strategi för besöksnäringen". Denna strategi har sedan, under 2007, omformulerats och utvecklats til en "Strategi for destinationsutveckling" med tillhörande handlings program.. Företagarna inom besöksnäringen och Katrineholms kommun ska arbeta tilsammans för ett helhetsgrepp om turism och destinationsmarknadsföring. Tilsammans bygger vi en konkurrenskraftig destinationför framtiden. Vår gemensamma styrka är en levande landsbygd mitt i Sveriges Lustgård, med karaktäristiska evenemang, lokala produkter, unik kulturmiljö och excellent service. Katrineholm i Sveriges Lustgård, skapar unika upplevelser för besökarefrån när ochjjärran! Juslerariessign (J Uldragsbestyrkande r/~ Prolokollsutdrag till

8 -I IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantràdesdalvm Bled Kultur- och turismnänmden I Så sammanfattas den övergripande visionen destinationsutveckling med målet att öka antalet besökare i Katrineholm med 75% under en treårs period. Under 2006 och även under innevarande år driver Kultur- och turisrnärden projektet "Destination Katrineholm". Upprinnelsen til projektet var att utveckla "Stockholm Countryside" til en gemensam turimswebb för Katrineholm och Vingåker. I dialog med berörda förvaltningar och besöksnärngen har projektets inriktning breddats för att få til stånd ett helhetsgrepp för turism- och destinationsutveckling samt strategisk destinations marknadsföring för Katrineholm. Det innebär att projektet idag omfattar fler insatser än skapandet av en turismwebb och att projektet genom det breddade uppdragit påtagit sig ett större ansvar för marknadsforingen av Katrineholm. I samband med överförandet av turismverksameten til Kultur- och turisnmärden beslutades även om inrättande av ett turistråd. Turistrådet har under åren omformats så att besöksnäringen idag har en majoritet i rådet och inga kommunala insatser på turistområdet genomförs utan samverkan med turistrådet. Besöksnäringen har genom deras företrädare i Turistrådet framfört önskemål om att Katrineholms kommun tilsammans med näringen tar ett helhetsgrepp om tuism och besöksnäring, för att på så sätt skapar genomgripande och kvalitativa förbättringar för destinationsutveckling. Önskemålet har bl a formulerats i att Katrineholms kommun i samverkan med besöksnäringen ska samverka kring destinationsutvecklig under profien "Katrineholm i Sveriges lustgård". Árets turistbroschyr produceras i samverkan mellan kommunen och besöksnäringen. Från näringens sida finns en klar önskan att producera den under profien "Sveriges lustgård". Kultur- och turisnmärnden har ställt sig positiva til upplevelseprofien/varumärket och har vid sitt sammanträde beslutat ställa sig bakom besöksnäringens förslag. Justerandessign C/ Utdragsbeistyrkande ~eltl Prolokollsutdfagtill

9 _I' IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlràdesdatum Blad Kultur- och turisrnärnden Ett annat synligt resultat av det nära samarbetet i Turistrådet och med besöksnäringen är att Turistbyrån under sommaren flytar sin verksamhet til Stortorget. Faller verksamheten väl ut finns det all anledning att ompröva turistbyrån framtida lokalisering, sommartid. Med ovan korta redovisning vil Kultur- och turisrnänmden peka på den utvecklings som skett inom den kommunala turismverksameten sedan nänmden fick ta över ansvaret Förslag til beslut Kultur- och turismnämnden föres/ås besluta at t anta förvaltningens ytrande som sitt eget Beslut Kultur- och turisnmänmden beslutar enligt förvaltningens förslag Juslerandessign em rt KS Uldragsbeslyrkande,,/. (/L Prolokollsutdragtil färvaltning, akten '0 -tul rß

10 IZatrineholms kommun \. 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Naringslivskontoret. Datum Vårbelecning Vår handlái:u: are: nârini:slivschef conny petren Ertdalum ErbeteCkini: Kommunstyrelsen Remissvar-Katrineholm. nu 'i Enligt min uppfattning har aktiviteter starats eller planeras starta som går i linje med motionen Dnr KS/2006: ~_J Kommunen har sedan ca: 1 år tilbaka en öppen och kreativ dialog med akörer mom besöksnärngen via turistrådet. Frågor som diskuteras och åtgärdas är bl a; infarstavlor, informationstavlor, vilka olika paket av besöksnärngsattaktioner som bör skapas och marknadsforas, samt turistbyråns roll och placering. Vi har en dialog med Regionförbundet och foljer utvecklingen av Sörmlandstusm. Parallellt med detta har besöksnäringsaktörema, i dialog med kommunrepresentanter, arbetet fram ett forslag til ett marknadsforingsbo1ag och en ny profilering av Katrneholm. Det arbete redovisades vid en "grand opening" i maj. Gemensana krafter verkar nu fór att kunna bilda ett marknadsforingsbolag, enligt redovisningen, preliminärt i början på Enligt de avsikter vi arbetar efter kommer Närngslivsforvaltningen att vara kommunens kontakt med och kravställare på, det planerade bolaget. Turistbyrån planeras vara en av verksametsgrenama och har for övrgt redan en ny placering vid stadens torg. Vad gäller övrigt närngslivsarbete så finns redan idag ett arbetssätt med "en dörr in" på Närngslivscentrum (NC) som ständigt utvecklas med fier foretagsfrämjande aktörer. ALMI Företagsparer har nyligen rekrerat en medarbetare som skall koncentrera sig på må1grppema inom IFS området. Ron kommer att närara vid NLC. K vinnligt foretagande "nya QUL" har långt framskrdna planer på att verka for att Nyföretagarcentru etablerar sig på NLC. Ett av våra mest utvecklingsintensiva foretag i Katrnehohn, Cesium har ett par medarbetare placerade på NLC. De arbetar inom vårt nyetablerade samarbete med Chile. Arbetet med att etablera ett entreprenörcentrm pågår enligt plan. En stark styrelse och ett bolag håller som bäst på att bildas. De forsta kontrakten på produktutvecklingprojekt är skrvna. Kontakter är också etablerade med Connect där former for samarbete, med i forsta hand KEC diskuteras. Katl"rieholmnu0706B NÄRINGSLIVSKONTORET Näringslivscentrum KATRINEHOLM un.,... In..h:~_i._, Besöksadress: Vingâkersvägen 18 Telefon: Telefax: Posl91ro Bankgiro Ori:,nummer m40

11 Datum Várbetecknrng 2 (2) En regelbunden dialog och ett informationsutbyte sker med Handelscentrm i Katrineho1m for utveckling av centrum och Lövåsenområdet. Närings1ivskontoret har sedan april -06 tilsatt en foretagslots, Carna Lloyd, på direkt önskemål från näringslivet. Hon for loggbok över alia kontakter och har hittils haft 80-tal kontakter som handlar om allt ifrån att hjälpa intresserade att hitta rätt kontaktpersoner och att få besked inom rimlig tid, til rena etableringsforfrågnngar. Carna har presenterats via reportage i Katrineholms Kuriren, inom Näringslivsnyt och på vår hemsida. Jag är övertygad om att ovan närda aktiviteter samt flera andra i sana anda som pågår (vãra Rysslandskontakter, forsknngsplattformama; CeMidCare, Brains & Bricks B2, Biogasanläggnngen mm) kommer att bidra til en positiv utveckling av Katrneholm. Om vi inom ett Pm: år märker att bl a Marknadsforingsbolaget och Entreprenörcentru inte ger1vsedd inverkan kanske det finns anledning att se över vårt arbete och orgapisation men låt ss folja den positiva utveckling som pågår forst. / Kõ\rinehnrm.nu070608

12 Dnr KS/2007:30l-047 Handläggare: Marie Sandström Koski Hantering av statsbidrag för flyktingar Ordförandens förslag til beslut Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen ställer sig bakom viadidakts redovisning med tilägg att ersättning til verksamhetema ska rymmas inom schablonersättningen för flyktingar. Kommunfullmäktige beslutar Gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker får i uppdrag att hantera ansökan om ersättning ur flyktingschablonen avseende personer som inte ersatts genom budgetram. Ärendebeskrivning Viadidakt har upprättat förslag til hantering av statsbidrag for flyktingar. Bakgrunden utgörs av Komrevs granskning av erhållet statsbidrag för mottagning av flyktingar. Följande åtgärder foreslogs vid granskningen Organisation och ansvar för verksamheten klarläggs och det finns en tydlig koppling mellan ansvar och budget. Målen och uppdragen för integrationsfrågor konketiseras och anges i uppföljningsbara och mätbara delmål. Periodisering av schablonersättning tilämpas och rutiner för detta utarbetas och dokumenteras. Redovisning och uppfoljning av flyktingverksamheten utvecklas. Schablonersättning och kostnader för utförda integrationsinsatser per individ redovisas. Ärendets handlingar. Skrivelse från viadidakt, ~O'_01 Ol"k

13 _ g IZatrineholms kommun "- \ IADIDAKT F örvaltningsledning/kansli Vårhandiaggare Ing-Mari Frössevi Förvaltningschef Redovisning Datum Vårbelecning Ertdatum Erbetecking : Förvaltningschef Mattias Jansson Kommunstyrelsens fö 1 (3) Ii KATRINEHÕtiVs'KOMlVUN Kommunslyrelsen Hantering av statsbidrag för flyktingar Bakgrund Hendrüggare Komrev har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens hantering av erhållet statsbidrag fór mottagning av flyktingar. Följande åtgärder foreslogs:. Organsation och ansvar for verksareten klarläggs och det finns en tydlig koppling mellan ansvar och budget.. Målen och uppdragen for integrationsfrågor konketiseras och anges i uppfoljningsbara och mätbara delmål.. Periodisering av schablonersättningen tilämpas och rutiner for detta utarbetas och dokumenteras.. Redovisning och uppfoljning av flyktingverksameten utvecklas.. Schablonersättningar och kostnader for utforda integrationsinsatser per individ redovisas. Definitioner Asylsökande = en person som inte är svensk medborgare som tagit sig til Sverige och begär skydd mot förfoljelse, men som äru inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. Flykting = en asylsökande som fått tilstånd att som flykting bosätta sig i Sverige. Nuläge Organisation och ansvar - tydlig koppling mel/an ansvar och budget År 2000 flytades integrations- och arbetsmarknadsfrågoma från socialforvaltningen til utbildningsforvaltnngen. Socialtjänstperspektivet på integrationsfrågoma skul1e ändras til ett utbildnings- och arbetsmarknadsperspektiv. 200 I överfordes dessa frågor til den gemensana närden for vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm och Vingãker. Budget for schablonersättningar överfordes til den gemensana närden I januar 2007 från kommunstyrelsen i Katrneholm. Idag hanterar introdukionssekreterama introduktionsplaner for I I 8 vuxna och 4 I bam. Hanteringavstatsbidrag VIADIDAKT Katrineholms kommun KATRINEHOLM ww.viadidakt.se Besöksadress: Plan 3 Kullbergska husel. Slav. 1 B Telefon vxl: Fax: ISDN telebild: E-post viadidakti katrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

14 Redovisning Datum Vårbetecking 2 (3) Må/ och uppdrag för integrationsfrågor konkretiseras och anges i uppföljningsbara och mätbara de/må/ Mål for introduktion är fastställda av staten och närden. Introduktionsperioden är två år. Introduktionen ska underlätta fór den enskilde att bli självforsöijande och utnytja och utöva sina medborgerliga skyldigheter, rättigheter och möjligheter. Efter introdukionsperioden ska den vua individen forsöija sig själv eller delta i kompletterande studier. Barnungdomar ska vara integrerade i forskola, grundskola eller gyrasieskola. Periodisering av schab/onersäuningen tilämpas och rutiner för deua utarbetas och dokumenteras Ersättningar til individer Kommunen fã en schabloniserad ersättning for vaije flykting under en tvåårsperiod. Utbeta1ningama sker var tredje månad. Schablonersättningen betalas ut til kommuner som genomfor ett program for individens introdukion. Personalen vid Viadidaks introduktionsenhet gör en skrftlig introduktionsplan i samverkan med den vuxne flyktingen - "Plan fór egenforsöijning". Saråd sker med andra akörer ex. vuxenutbildningen, socialforvaltningen, arbetsfórmedlingen och forsäkngskassan. Motsvarande fór bam och ungdomar görs av fórskolan, grdskolan eller gynmasieskolan. Viadidaks introduktionsenhet betalar vaie månad en suma som flyktingen ska klara sig på. Underlaget til ersättning är gjord i samverkan med socialfórvaltningen och har jämforts med andra kommuners policy. Förslag til 2007 års ersättningar til individer är gjord i saråd med socialforvaltningen- se bilaga. Ersättningar til verksamheter När det gäller ersättng til fórskola, grdskola och gynmasieskola räkas flyktingbarungdomar som svenska barungdomar d.v.s. de ingår i antalet invånare och det demografiska underlaget til budget. När det gäller äldreomsorg räkas även flyktingar som kommuninvånare. Flyktingar som deltar i svenska for invandrare får sin utbildning finansierad med schablonersättng idag kr per person. Förslag: Förskola/grudskola/gynmasieskola samt äldreomsorg fãr ansöka om bidrag for merkostnader fór flyktingar. Ersättingen for flyktingar som deltar i svenska fór invandrare höjs til kr per person. Schablonersättningar för flyktingar 2007 (fòr minst två år) kr for vuxna 16 t.o.m. 64 ãr kr for barn under 16 år kr fór äldre från 65 år Hanlerimiav~iatooîdral!

15 Redovisning Datum Vårbetecking 3 (3) Redovisning och uppföljning av f1yktingverksamheten utveck/as Redovisning och uppfoljning av flyktingverksameten har utvecklats under 2007 i samband med att VIAN har övertagit även det ekonomiska ansvaret. Nyckeltal och kostnader kan redovisas i samband med bokslut (års- och delårs). Schab/onersättningar och kostnader för utförda integrationsinsatser per individ redo visas. Se bilaga. Framtid Den I juli 2007 Ìar länsstyrelsen en utökad roll när det gäller mottagandet av flyktingar. Dett sananfaller med att Integrationsverket läggs ned. I samband med denna forändrng kan det vara akuellt att ompröva möjlighetema att upprätta avt angående mottgnng av flyktingar. En översyn av forutsättngar och ersättningar bör göras. Prognos fór flyktingmottagande för Katrineholm: 2007: 76 flyktingar 2008: 90 flyktingar 2009: 72 flyktingar Förs/ag til bes/ut i kommunstyre/sen. Godkäna redovisningen. Besluta om ersättningar til individer enligt bilaga. Besluta om hantering av ersättningar til verksameter enligt forslag. Undersöka möjlighetema att upprätt avtal I tjänsten vc,_."~, -~, In~ar Frössevi Hanterinl!av~laishidniii:

16 .1;;/., I.DE,S'ÖOOCUTUHG G~ Viadidakt$ IUTRINEHOlM.V1NGAlru Under de två fórsta åren: Betalar Viadidak en suna som personen/personema ska klara sig på (likna en lön) som kompletteras med bostadsbidrag, ev underhåll och bambidrag. Introdukionsersättningen räkas inte som en inkomst av fórsäkngskassan så de Ìar fullt bostadsbidrag. De betalar sedan alia räkngar, läkarbesök, mediciner och tadläkare. Efter två år betalar socialfórvaltningen ut fórsörjningsstöd: De betalar hyra, elräking, hemforsäkg, akuta tadläkarbesvär, läkarbesök, mediciner, fackavgift och arbetsresor. Förslal! på Introduktionsersättninl! Nuvarande Förslalf 2007 Soc Ensamstãende under 29 år utan 6140: : :- bam Bostadsb Bostadsb Ensamstãende över 29 år uta 6759:- 7373:- 3470:- bam Ensamstãende med ett bam 6140: : :- Bostadsb + bamb Bostadsb + bamb + + underhållsb underhållsb Inneboende utan I.med kontrak :-/5500:- 4970:- mer om man har ett kontrak for den man bor hos Gifta el sambo under 29 år, 5114:- per/person 4714:- per/person 5700:- uta bam + Bostasb + Bostadsb 2 personer Gifta el sambo över 29 år, 5114:- per /person 5214:- per/person 5700:- utan bam 2 personer Gifta el sambo med ett bam 4487: : :- Bostadsb + bamb Bostadsb + bamb Hela familien Gifta el sambo med två bam 4487: :- 9650:- eller fler Bostadsb+bamb Bostadsb+bamb (hela fam) flerbam tilägg flerbam tilägg Bam 0-12 ãr 733:- Oforändrat Ex 1450:- Ungdomar över l3 år 958:- Oforändrat Ex 2550:- Id-kort, fakiska kostnaden (140:- foto + Id 300:-) Lexikon, uppvisat kvitto max belopp 500:- Underhållsstöd från FK får man behålla men blir av med bamtilägget.

17 Dnr KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Tertialuppföljning per den 30 april 2007 Ordförandens förslag til beslut Kommunstyrelsen beslular. Kommunstyrelsen begär fordjupade åtgärdsplaner med breda konsekvensanalyser från de nämnder som i siffror och text signalerar problem med att hålla budgetramarna for helåret.. Kommunstyrelsen ställer sig i övrigt bakom förvaltningens skrivelse.. Kommunstyrelsen uppdrar til kommunstyrelsens forvaltning att återkomma med bedömningar avseende de återstående foreslagna justeringarna (utöver nedan forslagna justeringar til kommunfullmäktige for beslut) til styrelsen i augusti. Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige Följande mål/uppdrag utgår för 2007 Byggnadsnämnden Östra förbifaren Kultur- och turismnämnden Biblioteksfiialerna ska utvecklas til ortens attraktiva mötesplats for kultur, information och lärande Kommunstyre/sen Erbjud foretagen ett kontorshotell där man kan hyra rum för timmar, dag, vecka eller månad där finns viss basservice som kopiator, administrativ hjälp mm Utveckla nätverket Tilväxt häst Vid utgången av 2007 finns en uppdaterad och anpassad grafisk profi för Katrineholms kommun Webbplatsen ww.katrineholm.se är anpassad til gällande riktlinjer Väl övad och samordnad organisation för kriskommunikation Personalkontoret säkerställer en organisation för att dra organisatoriska slutsatser av Kommunens mående och agera därefter Personalkontoret tilhandhåller ett IT -system for inventering av anställdas önskade sysselsättningsgrad Alia arbetsplatser skall ha en kompetensutvecklingsplan som har sin grund i verksamhetsplaneringen - Införande av kompetensplaneringssystem, ProCompetence enligt projektdirektiv Alia anställda skall ha en kompetensutvecklingsplan i enlighet med arbetsplatsens kompetensutvecklingsplan - Inforande av kompetensplaneringssystem, Pro Competence enligt projektdirektiv Varje anställd ska ha minst ett årligt medarbetarsamtal och lönesamtal med näraste chef. Samta1en skall om möjligt vara vid olika tilfállen.- Införande av kompetensplaneringssystem, ProCompetence enligt projektdirektiv 2ñ~-07 m~k