GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1"

Transkript

1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1

2 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas ut med avsikten att få in synpunkter på arbetet så här långt. Innehållet i rapporten ska alltså inte läsas som något färdigt förslag till utbyggnadsplan, utan snarare som ett avstämningstillfälle, om än ett stort och viktigt sådant. För att resultatet ska bli användbart är det viktigt att så många som möjligt bidragit med synpunkter och förslag. Syftet med denna remiss av utbyggnadsplaneringen är att få inspel till vad som behöver kompletteras, förtydligas och fördjupas inför beslutet om färdig strategi i byggnadsnämnden vintern Remissrapporten består av två delar. Del 1 innehåller utmaningar, utbyggnadsstrategier och principer för genomförandet. Del 2 beskriver förutsättningarna för utbyggnadsplaneringen. Utbyggnadsplanering för en nära storstad Remissversion mars 2013 Denna rapport är framtagen av Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret, Göteborgs Stad. Projektledare: Sara Brunnkvist, Stadsbyggnadskontoret Biträdande projektledare: Staffan Claesson, Fastighetskontoret Deltagande handläggare: Ann-Sofie Jeppson, Fastighetskontoret Anna Magnusson, Fastighetskontoret Anna Noring, Stadsbyggnadskontoret Anna Olsson, Fastighetskontoret Carolin Folkeson, Stadsbyggnadskontoret Christian Jönsson, Stadsbyggnadskontoret Sofie Bårdén, Fastighetskontoret Styrgrupp: Måns Werner, Stadsbyggnadskontoret Peter Junker, Fastighetskontoret Lena Lundblad, Fastighetskontoret Bo Aronsson, Älvstranden Utveckling AB Formgivning: TreArt AB, Göteborg Layout: Jörgen Svensson, Anna Uhrbom m.fl., WSP Samhällsbyggnad, Göteborg, samt Christian Jönsson, Stadsbyggnadskontoret

3 Förord Tre strategiska dokument för Göteborgs utveckling Vi lägger nu samtidigt fram förslag på tre strategiska inriktnings- och planeringsdokument för det framtida Göteborg: utbyggnadsplanering, trafikstrategi och grönplan. För att Göteborg ska fortsätta utvecklas till en attraktiv och hållbar stad krävs en samordnad markplanering. Förslagen skickas nu på bred remiss. Strategiernas gemensamma tidshorisont är ca år Då beräknas Göteborg ha fler boende och fler arbetstillfällen och vara kärnan i en arbetsmarknadsregion på över 1,5 miljoner invånare. Översiktsplanen som antogs 2009 och som är det övergripande styrdokumentet för stadens markanvändning är den gemensamma utgångspunkten. Utbyggnadsplaneringen konkretiserar översiktsplanen i tid och geografi. Strategin visar var staden vill att nya bostäder och arbetsplatser ska växa fram, och i vilken ordning. Trafikstrategin fördjupar de delar i översiktsplanen som berör trafikfrågor. Syftet är att visa hur staden vill utveckla trafiksystemet så att det kan hantera kraftigt ökade resande- och godsvolymer på ett hållbart sätt och samtidigt bidra till utvecklingen av en attraktiv stadsmiljö, ett lättillgängligt regioncentrum och ett starkt logistikcentrum. Grönplanen visar hur Göteborg kan förbli och ytterligare utvecklas till en stad med stora gröna kvaliteter, ur såväl ett socialt som ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare. De tre dokumenten har tagits fram i nära samverkan mellan fyra samhällsbyggande fackförvaltningar Trafikkontoret med huvudansvar för Trafikstrategin, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret med huvudansvar för Utbyggnadsplaneringen samt Park- och naturförvaltningen med ansvar för Grönplanen. Dokumenten har två övergripande syften. Det ena är att fungera som ansiktet utåt. Alla tre strategier tar fäste på att planeringen ska vara viljestyrd snarare än prognosbaserad. Staden behöver därför vara tydlig med hur vi vill se Göteborg utvecklas. Det ger invånare, näringsliv och andra intressenter möjlighet att i sin tur fatta långsiktiga beslut som bär i samma riktning för en attraktiv och hållbar stad. Det andra syftet är att vara ett prioriteringsstöd för stadens politiker och tjänstemän. Var ska staden byggas, och vilka kvaliteter på parker och trafik ska prioriteras? Med dessa tre remisser hoppas vi få in många konstruktiva idéer och förslag. Vad tycker ni? Projektledarna kommer gärna och berättar om innehållet, såväl under remissperioden, som framöver. Planen är att överlämna tre slutdokument för beslut i berörda nämnder i december Agneta Hammer Birgitta Hellgren Christina Johnsson Agneta Jögård Stadsbyggnadsdirektör Trafikdirektör Fastighetsdirektör Park- och naturdirektör

4 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 5 Läsanvisning... 6 Inledning... 9 Uppdrag och utgångspunkter Dialog och information Utmaningar Göteborg och Göteborgsregionen växer Täthet bidrar till stadens attraktionskraft Näringslivet ställer nya krav Utbyggnadsriktningar Utbyggnadsplaneringens tidshorisont En sammanhållen bebyggelsestruktur Utbyggnadsvolymer i mellanstaden Utbyggnads möjligheter i delområden GENOMFÖRANDE Genomförande Slutdiskussion Slutdiskussion... 78

5 SAMMANFATTNING Sammanfattning Utbyggnadsplaneringen är en konkretisering av översiktsplanens inriktning för stadens utveckling: att komplettera den redan byggda staden i kombination med byggande i strategiska knutpunkter. Syftet med arbetet är att fördjupa inriktningen och ner noggrant studera möjligheter och begränsningar för att uppnå politiska målsättningar kring stadsutveckling och bostadsbyggande. Utbyggnadsplaneringen ska kunna användas som ett verktyg för att trygga stadens bostadsförsörjning, ge berörda förvaltningar underlag för prioriteringar samt tydligt visa hur staden vill utvecklas. Översiktsplanen för Göteborg, som antogs 2009, är grunden för arbetet med utbyggnadsplaneringen, som framförallt har fokuserat på området som kallas mellanstaden. Utbyggnadsplaneringens tidshorisont är satt till Göteborg står inför en rad utmaningar. Befolkningen växer stadigt och 2035 beräknas vi vara cirka nya invånare. Även antalet arbetstillfällen växer och nya bostäder och verksamhetslokaler måste placeras på rätt ställe. Målet att förtäta och komplettera i den redan byggda staden ger, enligt stadsbyggnadsforskning, många positiva effekter, t.ex. ökat underlag för service, handel, kollektivtrafik m.m., som i sin tur minskar behovet av transporter. Samtidigt måste vi förhålla oss till den befintliga stadens kvaliteter och människors behov av rekreation och återhämtning. Den täta och gröna staden uppvisar många av de kvaliteter som vi eftersträvar, både för boende och arbetande i staden. All förtätning, komplettering och omvandling inom mellanstaden ska bidra till en sammanhållen bebyggelsetruktur. Genom att använda tre huvudsakliga principer kan vi åstadkomma detta: koncentrera och kraftsamla, samordna bebyggelse och trafik samt blanda och komplettera. För att lyckas handlar det också om att väga samman flera parallella strategiska arbeten, framförallt de aktuella: trafikstrategin och grönplanen. Göteborgs kärna är en viktig del för stadens och regionens utveckling. Detta har också behandlats i arbetet med Älvstaden. Även framåt kommer kärnan att behöva hantera stor del av utbyggnad av både bostäder och arbetsplatser. På sikt kommer även mellanstaden att öka i betydelse för stadens bostadsförsörjning och för etablering av verksamheter. Utbyggnadsmodellen som tillämpats i utbyggnadsplaneringen visar att det finns utrymme för att hantera de bostadspolitiska målen i kärnan och mellanstaden. Ett förslag till målsättning inom ramen för utbyggnadsplaneringen är att årligen skapa möjligheter för nya bostäder i kärnan och nya bostäder i mellanstaden. Utifrån gjorda analyser har vi redovisat ett antal områden som skulle kunna prioriteras i kommande planering. Vi bedömer att en kraftsamling i dessa områden kan göra skillnad ur flera aspekter, t.ex. för bostadsförsörjning och möjligheter att etablera verksamheter, men även minska strukturella problem och bidra till en mer sammanhållen stad. I de prioriterade områden gör vi i dagsläget bedömningen att det kan rymmas cirka bostäder och m 2 lokalyta för verksamheter i tidsperioden fram till Mellanstaden ser olika ut över staden och de fem delområden vi delat in mellanstaden i, har olika förutsättningar för att utvecklas, förtätas och kompletteras. Under våren 2013 kommer dessa studier att fördjupas, men arbetet har visat på att det finns goda möjligheter att klara dagens politiska målsättningar, både för bostäder och för arbetstillfällen. Vi ser också att utvecklingen kan ske på flera olika platser i mellanstaden. För att lyckas med utbyggnadsplaneringen är genomförandefrågorna mycket viktiga. Denna diskussion kommer att fortsätta och ta sin utgångspunkt i de sex genomförandeprinciper som formulerats i arbetet. REMISSVERSION Utbyggnadsplanering 5

6 läsanvisning Läsanvisning Kommunen gör en utbyggnadsplanering för att vi blir fler och fler göteborgare. Det behövs både nya arbetsplatser och bostäder. Dessa ska placeras på ett sådant sätt att vi får ett gott och bra vardagsliv. Det innebär att handel, vård, fritidsaktiviteter etc ska kunna nås med gång-, cykel- eller kollektivtrafik. Detta uppnår vi genom att bygga tätare runt våra knutpunkter och vid en hel del torg och hållplatser. Dessa blir tyngdpunkterna i det framtida Göteborg. Vi behöver bygga tätt för att nå över de trösklar som finns för etableringar av olika slag. Olika kundunderlag krävs för olika verksamheter. Ju fler personer i närområdet desto bättre. Både arbetsplatser och bostäder hjälper till att skapa aktiva och attraktiva tyngdpunkter. För att nå denna kompakta stad med tydligt definierade grönytor, trafikområden och blandade kvarter behöver vi kraftsamla och ha en gemensam målbild. Här följer en beskrivning av vad kapitlen i denna rapport innehåller. Syftet är att ge en överblick över innehållet. Industristaden Industriverksamhet, byggverksamhet, transport- och logistik ytterstaden, yttre mellanstaden Företagstjänster, forskning, partihandel kunskapsstaden Företagstjänster, forskning och större institutioner kärnan, mellanstaden, strategiska knutpunkter Detaljhandel, besöksnäringar, kreativa näringar besöksstaden Upplevelse, turism, kultur och personliga tjänster kärnan, strategiska knutpunkter Kapitel 1 I kapitel 1 finns en beskrivning av varför vi gör utbyggnadsplaneringen och vilka utgångspunkter vi har haft. Utbyggnadsplaneringen är en konkretisering av översiktsplanens inriktning för stadens utveckling: att komplettera den redan byggda staden i kombination med byggande i strategiska knutpunkter. Planeringen avser 2020-talet och fram till Arbetet sker i ett nära samarbete med Trafikstrategi och Grönplan. Prognoser visar att vi är fler göteborgare 2035 än idag och att staden då har nya arbetstillfällen. Kapitel 2 I kapitel 2 formulerar vi ett antal utmaning som vi står inför när vi ska utveckla Göteborg till en mer hållbar stad. Utbyggnaden ska stärka stadsliv och service även utanför centrala Göteborg. Fokus är på mellanstaden. Det innebär att av de cirka nya bostäder som behövs till 2035 ska byggas i centrala Göteborg och i mellanstaden. Det finns tillräckligt stort utrymme och goda möjligheter att genom komplettering och förtätning nå de bostadspolitiska målen. Men det hänger på hur vi gör det och att det finns en uthållighet i besluten. Vi behöver också förhålla oss till befintliga miljöer och de kvaliteter som finns där. Näringslivet ställer delvis nya krav på stadens miljöer och på platser att etablera verksamheter. En utmaning är att få med detta i framtidsplaneringen. Kapitel 3 I kapitel 3 formuleras tre principer på hur stadens kan utvecklas: koncentrera och kraftsamla, samordna bebyggelse och trafik samt blanda och komplettera. I kapitlet förs en 6 Utbyggnadsplanering REMISSVERSION

7 länsanvisning diskussion om vad utmaningarna innebär för hur vi planerar och bygger. Utmaningen kring täthet och koncentration kopplat till utbud av exempelvis service utvecklas. Här finns också ett förslag på hur staden kan växa genom förtätning, dels övergripande för hela mellanstaden och dels med nedslag i fem delområden. Utbyggnadsplaneringen föreslår kraftsamling för att lyfta och förändra utvalda områden i den redan byggda staden som har särskilt stor potential för förtätning. Redan gjorda investeringar ska nyttjas och tillgången till god kollektivtrafik ska styra prioriteringen. Kapitel 4 I kapitel 4 redovisar vi en påbörjad diskussion om hur utbyggnadsplaneringen kan genomföras. Några grundläggande principer presenteras för hur vi ska nå ett genomförande och en samsyn. Dessa principer kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet vår, sommar och höst Kapitel 5 I kapitel 5 för vi en avslutande diskussion om bl.a. det fortsatta arbetet med utbyggnadsplaneringen. Del 2 Planeringsförutsättningar I del 2, Planeringsförutsättningar, redovisar vi en mängd underlagsmaterial, fördjupningar och förtydliganden kring frågor, fakta, statistik m.m. som finns sammanfattat i del 1. Del 2 innehåller bra och värdefull information som en fördjupning till del 1. Underlagsrapport Mellanstadens utbyggnadspotential, Spacescape Konsultföretaget Spacescape har på vårt uppdrag gjort en omfattande analys av mellanstadens utbyggnadspotential. Detta arbete är en av de viktigaste underlagsrapporterna för arbetet med utbyggnadsplaneringen. I rapporten finns en stor mängd analyser av stadsbyggnadskvaliteter som påverkar, skapar drivkrafter och har begränsningar för stadsutvecklingen. Remissfrågor Vi har formulerat några övergripande frågor som vi önskar få svar på under remisstiden. Det finns självklart fler frågor som kommer att diskuteras bland remissinstanserna, men nedanstående frågor är bra att ha som utgångspunkt för läsningen av och samtalet kring utbyggnadsplaneringen: Vilken eller vilka utmaningar kring att förtäta och komplettera staden är viktiga att hantera i utbyggnadsplaneringen? Vilka områden bör prioriteras i det fortsatta arbetet med utbyggnadsplaneringen? Av vilka skäl: sociala, ekologiska eller ekonomiska? Hur många områden kan vi kraftsamla i samtidigt? Vilka genomförandeaspekter är avgörande för att lyckas med utbyggnadsplaneringen? REMISSVERSION Utbyggnadsplanering 7

8

9 KAPITEL 1 Inledning

10 1 inledning Uppdrag och Utgångspunkter Utdrag ur Budget 2013 Göteborgs Stads bostadspolitiska mål är nya bostäder under mandatperioden. Kommunen gör det möjligt att bygga genom att anta detaljplaner för bostäder i tillräcklig omfattning. Arbetet ska bidra till att skapa utrymme för fler hyresrätter genom en hög andel flerbostadshus i tät miljö och att samarbeta med exploatörer som är beredda att bygga hyresrätter. Kommunen kommer att anta detaljplaner för ca bostäder under 2013 och starta detaljplanearbeten för ca bostäder. Vår vision är ett hållbart och solidariskt Göteborg där alla har möjlighet att påverka och styra sina liv. Därför vill vi få till stånd ett överskott av bostäder i Göteborg. Göteborgarnas behov och hållbar stadsutveckling ska vara vägledande för all stadsplanering och stadsutveckling och därför har samverkan mellan stadsdelarna stor vikt. Utbyggnadsplaneringen är en konkretisering av översiktsplanens inriktning för stadens utveckling: att komplettera den redan byggda staden i kombination med byggande i strategiska knutpunkter. Utbyggnadsplaneringen ska ange hur man kan hålla fast vid denna inriktning, samtidigt som man håller en utbyggnadstakt som tryggar stadens bostadsförsörjning. Uppgiften att bygga bostäder och arbetsplatser för cirka nya göteborgare kräver en kraftsamling med tydliga krav om volymer och täthet och med en samordning mellan utveckling av bebyggelse, trafik och grönstruktur. Utbyggnadsplaneringen handlar om att sortera mellan olika val inför 2020-talet: På vilka ställen kan vi bygga först och hur stora volymer? Vilka geografiska områden i mellanstaden stödjer bäst strategierna i stadens översiktsplan och möter samtidigt en växande kärna med Älvstaden i fokus? Detta dokument är en remiss av arbetet med utbyggnadsplaneringen så här långt. Rapporten är tänkt som en mellanlandning, ett tillfälle att ta in synpunkter och aspekter som behöver utvecklas eller fördjupas. Tre stadsbyggnadsdokument ett Göteborg I maj 2011 fick Stadsbyggnadskontoret i uppdrag av Byggnadsnämnden att, i samverkan med berörda, utreda stadens framtida utbyggnad. Bakgrunden var en politisk vilja om en ökad takt i bostadsbyggandet och frågan ställdes om en utbyggnad enligt översiktsplanens strategier skulle ge tillräckliga bostadsvolymer eller om det skulle bli nödvändigt att initiera detaljplanering av flera av ytterstadens utredningsområden för att säkra bostadsförsörjningen. Det skulle avvika från översiktsplanens inriktning och staden skulle riskera att förlora kraftsamlingen kring utbyggnad av de centrala förnyelseområdena och vid strategiska knutpunkter. Stadsbyggnadskontoret bedömde därför att rapporten Utbyggnadsplanering 2005 behövde uppdateras och kompletteras med en studie av möjlig utbyggnadstakt i förhållande till översiktsplanens inriktning. I juni 2011 fick Trafiknämnden i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram en trafikstrategi för ett hållbart Göteborg och Park- och naturförvaltningen fick i uppdrag av sin nämnd att ta fram en grönplan för Göteborgs Stad, i samverkan med övriga berörda förvaltningar. Arbetet med utbyggnadsplaneringen för Göteborg har bedrivits i nära samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret samt i nära samverkan med Trafikkontorets arbete med trafikstrategin och Park- och naturförvaltningens arbete med grönplanen. Dessa tre strategiska stadsbyggnadsdokument visar tillsammans hur Göteborgs markresurser kan användas på ett långsiktigt hållbart sätt. Resultaten redovisas i 10 Utbyggnadsplanering REMISSVERSION

11 inledning 1 tre olika dokument men innehållet är framtaget för att ge en helhetsbild av Göteborgs framtida stadsutveckling. I denna remissversion speglar de tre dokumenten främst respektive huvudfråga: bebyggelse, grönstruktur respektive trafik. I slutprodukten kommer en tydligare sammanvägning och/eller avvägning mellan intressena att göras. Målet, som det fomluerades i uppdragsbeskrivningen, är att utbyggnadsplaneringen ska: Trygga stadens bostadsförsörjning Ge berörda nämnder underlag för prioriteringar i planarbeten och i kommunens investeringar Tydligt visa hur staden vill utvecklas och vara ett skyltfönster gentemot exempelvis intressenter på bygg- och bostadsmarknaden, allmänheten, grannkommuner m.m. Underlag för att prioritera Utbyggnadsplaneringen ska i slutversionen fungera som ett underlag i att styra lokaliseringen av bostäder och verksamheter för en hållbar stadsutveckling. Att utnyttja och stärka Göteborgs befintliga stadsstruktur ökar förutsättningarna för att bygga en tätare mellanstad och strategiska platser i mellanstaden kan ges goda chanser att uppnå stor potential för ett attraktivt stadsliv. Utbyggnadsplaneringen ska också fungera som ett stöd i prioriteringen mellan olika utbyggnadsprojekt och fungera som ett underlag för kommunens markberedskap. Utbyggnadsplaneringen handlar om en riktad kraftsamling på ett antal platser i staden inom en tidshorisont som sträcker sig fram till och med åren runt Den föreslagna strukturen är tänkt att fungera som ett underlag för fortsatt diskussion om stadens utveckling. De platser och stråk som pekas ut i den här rapporten (se kapitel 3) följer samtliga översiktsplanens inriktning om att bygga i den redan byggda staden. I utbyggnadsplaneringens slutversion, som väntas i slutet av år 2013, kommer några av dessa platser få högre prioritet än andra. Vilka platser det blir är en fråga för remissen och för den politiska beredningen under året som kommer. Övriga platser ska finnas kvar som ett skafferi för stadens planeringsarbete. När ett område är utbyggt kan man ta itu med nästa. Detta skapar också möjligheter till flexibilitet i planeringen när samhället förändras. Det andra syftet, bredvid det att vara ett stöd i prioriteringen i kommunens planeringsarbete, är att visa omvärlden var kommunen vill kraftsamla för stadsutveckling. Utbyggnadsplaneringen ska med andra ord fungera som stöd i stadens kommunikation med byggherrar, finansiärer, bostadsköpare m.fl. Översiktsplanen är grunden för utbyggnadsplaneringen Utbyggnadsplaneringen är en konkretisering av översiktsplanens inriktning för stadens utveckling: att komplettera den redan byggda staden i kombination med byggande i strategiska knutpunkter. Utbyggnadsplaneringen anger hur man kan hålla fast vid denna inriktning, samtidigt som man håller en utbyggnadstakt som når den bostadspolitiska målsättningen och skapar möjligheter för näringslivet att utvecklas Utbyggnadsplanering, UP05. Låg till grund för översiktsplanens inriktning Uthållig tillväxt, GR. I regionkärnan Göteborgs centrala delar ska det byggas nya bostäder och nya arbetsplatser till år Låg till grund för översiktsplanens inriktning Strukturbild, GR. Regional överenskommelse om hur den regionala strukturen kan bli långsiktigt hållbar. Strukturbilden låg till grund för översiktsplanens inriktning. Stadsbyggnadskvaliteter. En skrift om stadskvaliteter och utformning av stadsmiljöer i Göteborg K2020, GR. Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige Beslut om Västsvenska paketet. Planera för verksamheter. Planeringsunderlag som vägledning för en näringslivsstruktur som ökar sysselsättningsmöjligheterna nya bostäder under mandatperioden. Politisk målsättning för bostadsförsörjningen. Uppdrag Trafikstrategi, Kommunstyrelsen. Uppdrag Utbyggnadsplanering, Byggnadsnämnden. Uppdrag Grönplan, Park- och Naturnämnden Vision Älvstaden antogs av Kommunfullmäktige. REMISSVERSION Utbyggnadsplanering 11

12 1 inledning År 2009 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Göteborg. Inriktningen var en livskraftig, långsiktigt hållbar stad med balans mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. Utgångspunkten är att stärka Göteborgs unika tillgångar, såväl byggda miljöer som natur- och kustområden. Göteborg ska vara en stad där det goda livet är möjligt för alla både nu och i framtiden. Stadens infrastruktur ska kunna utnyttjas effektivt och trafikens miljöpåverkan minimeras. Göteborg ska vara ett starkt regioncentrum där konkurrenskraft förenas med omsorg om det lokala livet. Segregation ska vändas till integration och alla ska kunna vara med och påverka sin egen och stadens framtid. Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen De politiska målen och riktlinjerna för bostadsbyggandet framgår av kommunfullmäktiges budget, med särskilda förtydliganden i mål- och inriktningsdokumentet för byggnads-, fastighets- och trafiknämnderna. De politiska viljeinriktningarna framgår även av kommunens översiktsplan och av de regionala strategier som arbetats fram gemensamt av berörda kommuner. I översiktsplanen för Göteborg beskrivs de områdesvisa inriktningarna för stadens olika delområden enligt kartan. Mellanstaden, det orangea området i kartan i marginalen, omfattar en stor del av staden och är utgångspunkten för arbetet med utbyggnadsplaneringen. Viktiga delar i arbetet är också områdena centrala Göteborg (rött) och centrala förnyelseområden (rödbrunt). Utbyggnadsplaneringen omfattar ungefär den avgränsning som mellanstaden har i översiktsplanen. Arbetet behandlar också delar av centrala Göteborg och de centrala förnyelseområdena, t.ex. Mölndalsåns dalgång och områdena runt Gamlestads torg. De områden som behandlats i visionsarbetet kring Älvstaden är inte så djupt behandlade i utbyggnadsplaneringen liksom de södra delarna av centrala Göteborg. Den inre markeringen på kartan ovan visar dessa områden. 12 Utbyggnadsplanering REMISSVERSION

13 inledning 1 Mellanstaden är i fokus Arbetet med utbyggnadsplaneringen utgår från att staden ska växa inom den redan byggda staden, en inriktning som följer Göteborgs översiktsplan. Det innebär att ny bebyggelse i första hand ska tillkomma i centrala Göteborg, framförallt de centrala förnyelseområdena, samt genom komplettering i mellanstaden. Sedan översiktsplanen togs fram har Visionen för Älvstaden antagits av kommunfullmäktige. Denna hanterar strategier för utbyggnad i stora delar av de centrala förnyelseområdena. Utbyggnadsplaneringen tar avstamp i visionen men hanterar i övrigt inte dessa områden. Utbyggnadsplaneringen har avgränsats till att omfatta mellanstaden enligt översiktsplanens definition samt de centrala förnyelseområdena som inte ingår i Vision Älvstaden (Eriksberg, Mölndalsåns dalgång samt Gamlestaden). Inom detta område (se kartan på motstående sida) bor nära nio av tio göteborgare och nästan 90 % av alla arbetstillfällen i staden är lokaliserade här. Mellanstaden motsvarar ungefär den geografiska zon där mer än 50 % av Göteborgs arbetstillfällen kan nås med kollektivtrafik inom 45 minuter från hållplats till hållplats. Metod Analys av mellanstadens utbyggnadspotential Analyser av mellanstadens utbyggnadspotential har tagits fram i samarbete med konsultföretaget Spacescape. Metoden som använts är en vidareutveckling av en metod för analys av förtätningspotential i storstäder som bygger på den s.k. förtätningsrosen. Det är en systematisk metod för att bedöma, analysera och beräkna utbyggnadspotential utifrån kvantitativa stadsbyggnadsanalyser och olika utbyggnadsscenarier. Utbyggnadsanalysen har tagits fram med hjälp av ett stort antal kartbaserade dataanalyser för hela mellanstaden. Analysen är inte på något sätt en komplett analys av lämplig markanvändning utan ska ses som en tematisk och övergripande redovisning av stadsbyggnadsfaktorer som utgår från Göteborgs stads översiktsplan, stadsbyggnadsmål för hållbar utveckling och Spacescapes tidigare analyser om bostads- och kontorsmarknadens värdering av stadskvalitet. Delrapporter och analysmaterial Inom ramen för utbyggnadsplaneringen har nedanstående material tagits fram eller påbörjats. Beskrivning av respektive dokument eller sammanställning finns i bilaga 1, Planeringsförutsättningar : Sammanställning av kommunens planberedskap Sammanställning av planeringsförutsättningar för utbyggnadsplaneringen Jämförelser/lärdomar/inspiration från andra kommuner Studie av förtätningspotentialen i mellanstaden och centrala förnyelseområden utifrån genomförda program och strukturstudier PM Kartunderlag bostadsbyggande enligt översiktsplanen PM Bostadsprognos stadsdelsvis på karta PM 100 x 100-metersrutor, statistik på karta för befolkning- och arbetstill fällen Analyser av bostadsbyggande vid knutpunkter och torg Torgutredning och torganalyser Kartering av Göteborgs stadskaraktärer, Stadsbyggnadskontoret Mellanstadens utbyggnadspotential, Spacescape, 2013 Utredning av näringslivets geografiska preferenser: uppföljning och fördjupning av Planera för verksamheter MELLANSTADEN Mellanstaden omfattar en stor del av den bebyggda ytan inom kommunen och innehåller bebyggelse och platser av högst olika karaktär. De flesta stadsdelar som ligger inom mellanstaden är utbyggda som grannskapsenheter kopplade till ett lokalt torg och har även en god försörjning med kollektivtrafik. Här finns många goda boendemiljöer och stor kapacitet i teknisk infrastruktur. Karaktäristiskt för många stadsdelar är hus i park och i mellanstaden finns även en stor andel småhusområden. Det finns en stor potential att bygga mer i mellanstaden genom att ge ytor en effektivare markanvändning. Storskaliga områden kan ges ökad rumslighet och variation genom ny bebyggelse och nya platser, samband kan förbättras och lokala torg och andra mötesplatser kan rustas upp och få kompletteringar som ökar attraktiviteten. De lokala torgen är viktiga för stadsdelarnas identitet. Underlaget för de lokala torgen förbättras genom upprustning och kompletteringsbebyggelse. Mellanstaden kan delas in i två delar inre och yttre med delvis olika förutsättningar. Både den yttre och den inre delen av mellanstaden lämpar sig väl för komplettering. Den inre delen av mellanstaden omfattar t.ex. Majorna, Guldheden, Kortedala och Lundby. Dessa stadsdelar ligger inom spårvagnsnätets upptagningsområde och oftast även på cykelavstånd från centrala stan. De yttre delarna av mellanstaden, t.ex. Lövgärdet, Gårdsten, Kärra och södra Tynnered har något sämre förutsättningar vad beträffar kollektivtrafik. I flera fall har dessa stadsdelar även en tydligare förortskaraktär med en stark uppdelning av bebyggelsen i verksamhets- och bostadsområden. Utdrag ur Översiktsplan för Göteborg REMISSVERSION Utbyggnadsplanering 13

14 1 inledning Dialog och information Arbetet med utbyggnadsplaneringen har bedrivits gemensamt av stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret och i nära samverkan med trafikkontorets arbete med trafikstrategin samt park- och naturförvaltningens arbete med en ny grönplan. Inom ramen för utbyggnadsplaneringen har projektledningen haft dialog med och information till en rad kommunala förvaltningar, nämnder och bolag, samt andra berörda myndigheter och organisationer. Dialogen och informationen har skett tillsammans med projektgrupperna för trafikstrategin och grönplanen och riktat sig till representanter för bl.a. Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen, Miljö- och klimatförvaltningen, Kretsloppskontoret, Göteborg Vatten, Stadsdelsförvaltningarna, Centrala Älvstadens projektorganisation, Byggnadsnämnden, Trafiknämnden, Fastighetsnämnden, Park- och naturnämnden, Miljö- och klimatnämnden, Framtiden AB, Göteborgsregionen (GR) och Trafikverket. Dialogen och informationen har skett i flera steg. Under hösten 2011 var fokus på projektets syfte och avgränsning samt samspelet med trafikstrategin och grönplanen. Under våren 2012 har dialog genomförts med samtliga stadsdelsförvaltningar för att informera om projekten och utbyta kunskap, tankar och erfarenheter om möjligheter att komplettera bebyggelsen i respektive stadsdel. Under våren 2012 anordnades en frukost, där samtliga facknämnder och bolagsnämnder bjöds in för att få information om de tre projekten. I juni 2012 hade Trafiknämnden, Byggnadsnämnden, Park- och Naturnämnden och Fastighetsnämnden en gemensam temadag kring utmaningar inom utbyggnads-, trafik- och parkplaneringen. april - juni Remissperiod juli-september Sammanställning och analys av inkomna synpunkter oktober-november Rapportskrivande och sammanvägning med politiken december Beslut i byggnadsnämnden Remiss Det här dokumentet är en remissversion av rapporten kring utbyggnadsplaneringen. Ett stort antal av Göteborgs Stads nämnder och bolag, samt berörda övriga myndigheter och organisationer ges under våren 2013 möjlighet att lämna synpunkter på utbyggnadsplaneringen. Inkomna synpunkter kommer att beaktas inför bearbetningen av förslaget till en slutlig beslutshandling. Remissförfarandet sker parallellt för de tre projekten utbyggnadsplanering, grönplan och trafikstrategi. Under remissperioden, april-juni 2013, kommer projektledarna besöka så många av remissinstanserna som möjligt för att informera om remissens innehåll och ta del av synpunkter. 14 Utbyggnadsplanering REMISSVERSION

15 inledning 1 REMISSVERSION Utbyggnadsplanering 15

16

17 KAPITEL 2 Utmaningar

18 2 UTMANINGAR Göteborg och Göteborgsregionen växer Göteborg kommer troligen att passera invånare omkring år 2024 och år 2035 kan befolkningen ha ökat med cirka personer jämfört med idag. En fortsatt ökande folkmängd i kombination med en hög efterfrågan på bostäder talar för ett behov av att upprätthålla en hög takt i nyproduktionen av bostäder. Sambandet mellan befolknings- och sysselsättningsutvecklingen är tydligt. Däremot är det inte självklart vilket som kommer först i sammanhanget är det befolkningsökningen som ger underlag för nya arbetstillfällen eller är det efterfrågan på arbetskraft som för med sig inflyttning? Sett under hela 2000-talet har det skapats nya jobb i regionen, vilket innebär att vart sjätte nytt arbetstillfälle i regionen har tillkommit här. Befolkningen ökar Göteborgsregionens befolkning har ökat stadigt sedan mitten av 1980-talet. De senaste åren har befolkningen ökat särskilt snabbt, vilket beror dels på en inflyttning från övriga riket, främst av studenter och unga vuxna, och dels på inflyttning från övriga världen. Förutom flyttningar ökar befolkningen genom att det föds fler än det dör. Under de senaste åren har födelsetalen varit höga, vilket lett till att födslarna spelat stor roll för befolkningsökningen. För Göteborgs del beräknas alla ålderskategorier öka fram till år Göteborg kommer troligen att passera invånare omkring år 2024 och år 2035 kan befolkningen ha ökat med cirka personer jämfört med idag. Det är en ökning med nära 30 % från dagens folkmängd, vilket låter mycket men egentligen motsvarar en årlig befolkningstillväxt på lite mer än 1 %. Detta är en lägre ökning än vad exempelvis Stockholm har idag. Demografiska trender I takt med att befolkningen ökar, ökar också antalet singelhushåll. De grupper som är särskilt överrepresenterade bland dem som bor i singelhushåll är äldre kvinnor och yngre män, där främst den första gruppen tenderar att öka eftersom kvinnor i genomsnitt lever längre än män. Under den senaste trettioårsperioden har andelen äldre i befolkningen (över 65 år) varit relativt stabil. De senaste åren har dock andelen börjat öka i takt med att fyrtiotalisterna har börjat fylla 65 år. De äldres andel av den totala befolkningen förväntas öka fram till 2035, från dagens 19 % till drygt 23 %. 18 Utbyggnadsplanering REMISSVERSION

19 UTMANINGAR 2 Göteborg har också, i egenskap av storstad, en något större ung befolkning än riket i sin helhet, samt en ständig påfyllning av unga genom inflyttning och barnafödande. Fram till år 2035 bedöms andelen unga invånare i Göteborg öka från dagens 15 % till knappt 18 %. I takt med att globaliseringen ökar, blir det allt vanligare att även människor flyttar över gränser i större utsträckning än tidigare. Migrationsforskare tror att den globala rörligheten kommer att öka betydligt i framtiden. Avgörande för hur migrationen utvecklas är bl.a. befolkningsmässiga trender, efterfrågan på arbetskraft i olika länder samt politiska faktorer. Under i stort sett hela 2000-talet har Göteborg haft ett negativt flyttnetto mot resten av landet. Det handlar i hög grad om unga vuxna som flyttar till andra delar av landet samt barnfamiljer som flyttar till kranskommunerna. Det utrikes flyttnettot har under samma period varit positivt: fler personer har flyttat från utlandet till Göteborg än tvärtom. Behovet av fler lägenheter ökar om inflyttningen är större än utflyttningen, eftersom det innebär att antalet hushåll ökar. Att folkmängden totalt förväntas öka under lång tid framåt innebär ett långsiktigt behov av nyproduktion av bostäder. Det är dock ett ömsesidigt beroende eftersom nyproduktion av bostäder på sikt är en förutsättning för en bibehållen nettoinflyttning till Göteborg. Det regionala ansvaret Västra Götalandsregionens vision Vision Västra Götaland Det goda livet är framtagen i samverkan mellan kommunerna genom de fyra kommunförbunden och Västra Götalandsregionen och bygger också på tanken om hållbar utveckling utifrån de tre hållbarhetsperspektiven. Utifrån detta har Göteborgsregionens kommunalförbund tagit fram en strategi, Uthållig tillväxt, med syfte att lägga en stabil grund för att utveckla regionen till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa, en region som är attraktiv att bo, leva och verka i, samt besöka. I strategin framhålls Göteborgs roll för utvecklingen. Kärnan, Göteborgs centrala delar, ska stärkas med ytterligare arbetsplatser/arbetstillfällen och boende fram till år GR:s strukturbild innebär en överenskommelse om ett gemensamt ansvar för att den regionala strukturen är långsiktig. Även mellanstaden spelar en viktig roll för Göteborgs del i överenskommelsen. Mellanstaden utgör, tillsammans med delar av Mölndal och Partille, en stor del av det sammanhängande stadsområdet. Här ska komplettering ske när möjligheter ges. Utvecklingen ska baseras på en attraktiv lokal kollektivtrafik med god anslutning till de överordnande stråken i ett antal utpekade knutpunkter. Göteborg stad behöver ta ett ansvar inte bara som regionkärna utan även som en del av det sammanhängande stadsområdet. Utbyggnadsplaneringen ska skapa förutsättningar för Göteborg att växa på de platser som har störst potential för mer stadsliv. Då skapas attraktiva miljöer både för fler göteborgare och för företag som vill etablera sig. GR:s strukturbilden redovisar en tänkt regional struktur med regionkärnan och Göteborgs centrum (stora orangea området och röda cirkeln inuti), de fem stora transportstråken, olika stora samhällen längs stårken samt de stora grönkilarna. REMISSVERSION Utbyggnadsplanering 19

20 2 UTMANINGAR Täthet bidrar till stadens attraktionskraft Täthet och hållbar stadsbyggnad Det område vi i Göteborg kallar mellanstaden har idag relativt liten täthet. I relation till de gränsvärden som UN-Habitat publicerat, befinner sig den göteborgska mellanstaden idag på en täthetsnivå som inte ger så stora förutsättningar för en gång och cykelvänlig stad. Inom forskningen finns det till och med en konkret gräns på 150 invånare per hektar för när städernas täthet blir mer attraktiva för gående och cyklister. Tätheten måste också samordnas med stadens ekologi och invånarnas utrymmesbehov. På så vis kan gränser för täthetens utbredning och nivå sättas. Samtidigt utgör tillgängligheten till såväl det gröna som det täta en stor stadskvalitet för många boende och arbetande i staden. Axplock från Mellanstadens utbyggnads potential, Spacescape 2013 läs mer Läs mer i förslaget till trafikstrategi. läs mer Läs mer om framtidens bostäder i rapporten Bo(i)staden, Stadsledningskontoret, Göteborg stad. Översiktsplanen understryker att Göteborg ska växa genom att byggas tätare, särskilt vid de strategiska knutpunkterna men även på andra platser. En tätare stad kan erbjuda stor tillgång till höga stadskvaliteter: service, parker och grönområden, kollektivtrafik, bostäder, arbetsplatser, butiker, torg m.m. För att bygga en tät och samtidigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad är det viktigt att tillkommande bebyggelse bidrar till höga stadskvaliteter för såväl näringsliv som boende. När staden förtätas kommer avvägningarna mellan olika intressen att blir fler och svårare. Balansgången mellan många olika aspekter av stadsbyggandet är en nyckelfråga för framtiden. Utbyggnadsplaneringen ska ge planeringsförutsättningar för att klara denna balansgång så att ett tätare Göteborg också blir hållbart. Staden erbjuder närhet och tillgång Närheten mellan människor och möjligheter till möten av olika slag är stadens styrka och en av dess grundidéer. De allra flesta människor har praktiska anledningar att vistas i offentliga miljöer, såsom att handla och att gå eller cykla till och från arbete och skola. Under senare år har de sociala skälen till att vistas i stadsrummen ökat kraftigt: där ser man andra och man blir sedd och bekräftad. Ofta förenas dessa praktiska och sociala skäl att vistas eller röra sig i det offentliga rummet. Under lång tid har planeringen och utbyggnaden av Göteborg inneburit att avstånden mellan människor, aktiviteter, olika funktioner, service och arbetsplatser snarare ökat än minskat. Successivt har staden blivit glesare, med bl.a. längre resor och ökat bilberoende som följd. De senaste tio-femton åren har det skett en viss förändring i synsättet och den gällande översiktsplanen för Göteborg har komplettering och förtätning i den redan byggda staden som övergripande strategi. I översiktsplanens inriktning för mellanstaden står det att staden ska byggas tätare kring bytespunkter och i kollektivtrafikstråk och att kraftsamling bör ske kring de strategiska knutpunkterna. Utbyggnadsplaneringen utgår från detta och vill än tydligare peka i denna riktning. I en kommande rapport 1 har såväl bostads- som kontorsmarknadens efterfrågan på stadskvalitet analyserats. Preliminära resultat visar summerat på att stadsdelar som har tillgång till ett stort utbud av såväl urbana verksamheter och service som parker är de mest attraktiva och som både företag och enskilda är beredda att betala mer för. Utbudet av urbana verksamheter och service visade sig i sin tur ha ett mycket starkt samband med antalet boende och arbetande inom gång- och cykelavstånd. En stad som är tät och grön har med andra ord grundläggande förutsättningar för att vara både attraktiv och hållbar. 1 Spacescape/Evidens, 2013 (läs mer om rapporten i Mellanstadens utbyggnadspotential, Spacescape. 2013) 20 Utbyggnadsplanering REMISSVERSION

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Strategi för Göteborg 2035. december 2013

Strategi för Göteborg 2035. december 2013 Strategi för Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering december 2013 strategi för utbyggnadsplanering göteborg 2035 december 2013 sbk dnr: 11/0413 projektledare Sara Brunnkvist, stadsbyggnadskontoret biträdande

Läs mer

Strategi för Göteborg 2035. godkänd av byggnadsnämnden februari 2014

Strategi för Göteborg 2035. godkänd av byggnadsnämnden februari 2014 Strategi för Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering godkänd av byggnadsnämnden februari 2014 strategi för utbyggnadsplanering göteborg 2035 Godkänd av byggnadsnämnden i februari 2014 sbk dnr: 11/0477 projektledning

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Godstransportstrategi för Västra Götaland

Godstransportstrategi för Västra Götaland Dnr: Godstransportstrategi för Västra Götaland Christian Bergman, VGR, berättar vid sammanträdet om arbetet med att ta fram en regional godstransportstrategi. Den handlar om hur Västra Götaland ska utvecklas

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 VISION FÖR CITY Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar och bolag

Läs mer

Handelsstrategi för Göteborgsregionen

Handelsstrategi för Göteborgsregionen Handelsstrategi för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Handelsstrategi för Göteborgsregionen Den regionala handelsstrategin är en överenskommelse om att vi gemensamt tar

Läs mer

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder?

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Hela staden avstånden ska krympa Nya göteborgare föds och många flyttar in, från närområden och andra länder. Fler företag vill etablera sig här, fler

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 Inger.Sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2015-03-23 Dnr 1500012 1 (5) Trelleborgs kommun Remiss. Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Älvstaden. Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser

Älvstaden. Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser Älvstaden Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser 2012-09-27 Projektet Centrala Älvstaden Projektet Centrala Älvstaden har åren 2010-2012 genomförts på uppdrag av Kommunstyrelsen.

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Inledning...1 Effektiva processer...1 Enkla och flexibla regler...4 Ökad konkurrens...4 Ökad samverkan

Läs mer

Trafiksäkerhetsutveckling

Trafiksäkerhetsutveckling Trafiksäkerhetsutveckling Trafiknämndens mål: Med hänsyn till nollvisionen inom trafiksäkerheten bör snabba och effektiva åtgärder genomföras så att antalet dödade och svårt skadade på sikt minskar till

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 2 PLANeriNGSförUtSättNiNGAr

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 2 PLANeriNGSförUtSättNiNGAr Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 2 planeringsförutsättningar Innehåll Aktuell utbyggnadsplanering i Sverige... 4 BEFOLKNINGSUTVECKLING... 6 ARBETSPLATSER OCH VERKSAMHETER... 8 NÄRINGSLIVETS BEHOV...

Läs mer

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Staden har en plan nu ska den uppdateras! Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit i snitt 15 000 per år, och

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön.

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. 2016-07-05 1 (6) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2016/539 Projekt 9243 Nacka stad ingår i tunnelbaneavtalet. Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. Kartan visar områdets

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING

VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING Värdering av stadskvaliteter för bostäder, Undertitel kontor och handel i Göteborgsregionen 161206 Datum METOD METOD Spatiala analyser Statistiska analyser Förklaringsmodell

Läs mer

Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet

Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Gunilla Englund 2015-03-18 KSN-2015-0654 Örjan Trapp Rev. 2015-04-16 Kommunstyrelsen Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Sverigeförhandlingen: Inlämnat underlag och kompletterande frågor

Sverigeförhandlingen: Inlämnat underlag och kompletterande frågor Anmälningsärende Utfärdat 2015-12-07 Diarienummer 1018/15 Stadsutveckling Ylva Löf E-post: ylva.lof@stadshuset.goteborg.se Sverigeförhandlingen: Inlämnat underlag och kompletterande frågor Stadsledningskontoret

Läs mer

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund Regional planering - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund En regionplan var nittonde år! 6 3 Från regionplan till rådslag

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur Strukturbild för Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen

Läs mer

Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013

Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013 Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013 1 Inledning... 3 Prioritering av kommunfullmäktiges mål... 3 Förtydliganden till kommunfullmäktiges mål... 3 Uppdrag från kommunfullmäktige...

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Göteborg 2035 Ordbok för stadsutvecklare

Göteborg 2035 Ordbok för stadsutvecklare Göteborg 2035 Ordbok för stadsutvecklare Hållbar stad öppen för världen Nära storstad 4 Hållbar 6 Viljestyrd 8 Grön 10 Sammanhållen stad 12 Stadsliv 14 Blandad 16 Täthet 18 Tillgång 20 Regionkärna 22 Strategidokumenten

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 1 Förord Behovet av bostad skiftar genom livet, från ungdoms- till senioråldern. Ett tillräckligt stort och varierat utbud av bostäder minskar trångboddhet,

Läs mer

Attraktiva. städer. Antoni

Attraktiva. städer. Antoni Attraktiva städer Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena för upplevelser Från

Läs mer

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts Tillväxt Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad. All utveckling bygger på möten mellan människor.

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN PARTILLE 2035 FÖLJ MED IN I FRAMTIDEN SAMRÅDSHANDLING

ÖVERSIKTSPLAN PARTILLE 2035 FÖLJ MED IN I FRAMTIDEN SAMRÅDSHANDLING ÖVERSIKTSPLAN PARTILLE 2035 FÖLJ MED IN I FRAMTIDEN SAMRÅDSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mapp Denna mapp innehåller översiktsplanen för Partille kommun 2035. Den består av tre textdokument (del 1, del

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg. Remisshandling december 2016.

Bilaga 1. Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg. Remisshandling december 2016. Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-17 BN 2016-12-20 Diarienummer 0469/16 Strategiska avdelningen Sara Brunnkvist Telefon 031-368 19 75 E-post: sara.brunnkvist@sbk.goteborg.se Riktlinjer för mobilitets-

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

0376/13 GODKÄNNANDE HANDLING

0376/13 GODKÄNNANDE HANDLING dnr 0376/13 GODKÄNNANDE HANDLING 2016-01-19 PROGRAM FÖR BERGSJÖN SYFTE ÖVERSIKTSPLANEN Programmets syfte är att skapa möjligheter för stadsutveckling och komplettering av bebyggelsen utifrån fokus på social

Läs mer

Miljøvennlig transport i by

Miljøvennlig transport i by Miljøvennlig transport i by verktyg och metoder Linda Kummel, planeringsarkitekt Varför? Stockholm växer rekordsnabbt 2500000 Befolkning Stockholms län Befolkning Stockholms stad 2000000 1500000 1000000

Läs mer

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt Handelspolicy 2016 Om handelspolicyn Handel är en viktig näring och tillväxtfaktor för Östersund. Kommunen har ett stort upptagningsområde som sträcker sig till länets övriga kommuner liksom till Norge.

Läs mer

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen PM 2017:213 RI (Dnr 111-1133/2017) Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen Remiss från Stockholms läns landsting Remisstid den 19 oktober 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet Hammarby Sjöstad. Syftet är att erfarenheterna från analysen används i utformning av planen för Lövholmen. Studieobjektet beskrivs och analyseras utifrån de

Läs mer

Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla

Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla ÖP JÄRFÄLLA 2012-03-21 SPACESCAPE SPACESCAPE 1 Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 5 Bakgrund och syfte 6 Analysmått 7 Analysunderlag 8 Analyser 9 Grönyta

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, granskningshandling

Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, granskningshandling 1 (6) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-16 TRN TRN 2017-0014 Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, granskningshandling Ärendebeskrivning Stockholms

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2012-11-26 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 1 Dnr 08-0220 2008-11-27 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm Yttrande över samrådsförslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Styrelsehandling nr 14 2017 02 10 Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål att Framtiden ska

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm Förutsättningarna för näringsliv och offentlig sektor förändras

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Utveckling Nordost

Utveckling Nordost Utveckling Nordost 2011-2013 Nordöstra Göteborg En fjärdedel av Göteborgs yta - 112 km² Var femte göteborgare 90 000 Global ung befolkning Ledig mark Natur och kultur Infrastruktur Bakgrund Sammanhållning

Läs mer

Inledning och vision. ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2012 Samrådsförslag

Inledning och vision. ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2012 Samrådsförslag 4 1 Inledning Vad är en översiktsplan? Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument och visar kommunens syn på bland annat den framtida bebyggelseutvecklingen, infrastruktursatsningar

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Svar på Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2010) - utställningsförslag

Svar på Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2010) - utställningsförslag KOMMUNKONTORET 2009-09-22 EWA JUNGSTEDT/HENRIK LUDVIGSSON DNR 259/2009-210 KOMMUNSTYRELSEN Svar på Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2010) - utställningsförslag Beslutsunderlag

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

1(8) Dnr: Venus, Sirius och. Mars. Datum: Datum och beslut: Text

1(8) Dnr: Venus, Sirius och. Mars. Datum: Datum och beslut: Text 1(8) Dnr: Mars. Venus, Sirius och Datum: 2015-02-17 Datum och beslut: Text Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier... 4 2 Beställare... 5 3 Mål... 5 3.1 Effektmål...

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer