ALM Equity ab årsredovisning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALM Equity ab årsredovisning 2011"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G

2 ALM Equity ab årsredovisning 2011 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 verksamhetshistoria 5 året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Affärsområden 14 Fastighetsportföljens värdeutveckling 19 svensk Markförvaltning 20 Finansieringsmodell 22 Marknad 24 Kunder 28 Miljö 30 Ett projekt blir till 32 Projektportfölj 38 risker & riskhantering 76 bolagsstyrning 80 styrelse, revisor, företagsledning & personal 86 ALM Equity-aktien 94 nyckeltal & aktiedata 95 Förvaltningsberättelse 96 resultaträkningar 101 balansräkningar 102 Kassaflödesanalyser 104 noter 105 revisionsberättelse 118 tidplan för ekonomisk information 120 Kontaktinformation 120

3 2 ALM Equity AB Org nr ALM Equity i korthet Affärsidé ALM Equity AB (publ) är ett fastighetsutvecklingsbolag. Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer framför allt bostadsprojekt. Mål Målet är att i varje fastighetsprojekt genom konceptualisering, utveckling och optimering av fastighetens användning och upplåtelseform maximera det totala försäljningsvärdet för det enskilda projektet och därigenom uppnå en hög riskjusterad avkastning och värdetillväxt i ALM Equity. Vision ALM Equitys vision är att skapa god lönsamhet i våra fastighetsprojekt och att vara ledande inom konceptualisering. Verksamhet ALM Equity AB är ett publikt bolag. Nuvarande verksamhet startade 2006 och har huvudkontor i Stockholm. Bolagets geografiska marknader är Stockholm, Uppsala, Mälardalen samt attraktiva semesterorter i Sverige. Verksamhetsområden Bolaget har tre tydliga verksamhetsområden: Bostadsprojekt Detaljplanelagda fastigheter som medger byggnation av bostäder. Planprojekt Icke detaljplanelagda fastigheter (råmark), alternativt detaljplanelagda fas tigheter där detaljplanen kan ändras. AffärsmodELL i korthet Varje fastighetsprojekt är helt självständigt och separerat från övriga projekt inom ALM Equity-koncernen genom egen bolagsstruktur och finansiering. Alla projekt anpassas efter sina egna förutsättningar och styrs på ett kostnadseffektivt sätt. Bolagets organisatoriska uppbyggnad kännetecknas av ett fåtal egna medarbetare samt en kretsorganisation bestående av externa kompetenser, vars tjänster köps in efter behov. Projekten bedrivs huvudsakligen i joint venture -form där ALM Equity har projektledningsansvaret och övriga inblandade är finansiärer och/eller fastighetsägare. ALM Equity tillämpar»successiv vinstavräkning«i sin verksamhet vilket innebär att projektvinsten i varje projekt redovisas successivt enligt fastställd modell. FinansieringsmodELL i korthet Alla projekt skall vara fullfinansierade. Inga säkerheter/lån får ställas mellan projektbolagen. Ett obelånat moderbolag. Projekten finansieras med fördel via joint venture. Marginalen i varje projekt skall vara hög. Likvida medel placeras med kort bindningstid. Investeringsstrategi Tydligt fokus på långsiktig tillväxt. Skapa en projektportfölj med tyngdpunkt på Stockholms län, Mälardalen, Uppsala regioner med stark tillväxt samt specifika semesterorter. Skapa en balanserad projektportfölj som vänder sig till en diversifierad mix av tänkta kunder. Öka byggrättsportföljen på kort och lång sikt, genom förvärv av färdiga byggrätter samt genom att driva egna planprojekt. Komplettera förvärven med»opportunistiska«investeringar. Projektfastigheter Bebyggda fastigheter med löpande verksamhet.

4 ALM Equity AB Org nr Omsättning & rörelseresultat (Mkr) Balansomslutning & eget kapital (Mkr) Omsättning Rörelseresultat Balansomslutning Eget kapital Bolagets totala projektportfölj (kvm) Projektportföljens fördelning på verksamhetsområden (kvm) (15 %) (33 %) (52 %) Bostadsprojekt Planprojekt Projektfastigheter Bostadsprojekt Total byggrätt ALM Equitys andel Planprojekt Total byggrätt ALM Equitys andel Projektfastigheter Total BOA/LOA ALM Equitys andel Våra kunder Bostadsköpare, fastighetsbolag, byggbolag, kommuner och kommersiella lokalsökare. Aktierna ALM Equity har två aktieslag: stamaktier och preferensaktier. Bolaget hade vid årets utgång 91 aktieägare. AktieägarMÅL Målet är att ge aktieägarna en så hög riskjusterad avkastning som möjligt på eget kapital. Våra samarbetspartners Privata fastighetsägare, investerare, fastighetsbolag, mäklare, förvaltningsbolag, byggbolag, kommuner, markägare, marinor, arkitekter, inredare och hotellbolag. Projektportfölj ALM Equitys fastighetsbestånd kan delas in i fem geografiska områden: Stockholms län, Uppsala, Mälardalen, Mellansverige väst och Ostkusten syd. Det totala fastighetsbeståndet består av 32* projekt fördelat på 21 bostadsprojekt, 6 planprojekt och 5 projektfastigheter. * Ytterligare 3 projekt har inkommit efter årsskiftet.

5 4 ALM Equity AB Org nr % 5 % Geografisk fördelning av bolagets projektportfölj 19 % 56 % Stockholm Mälardalen kvm kvm Uppsala kvm 14 % Mellansverige väst Ostkusten syd kvm kvm Projektportföljens utveckling under 5 år (kvm) Bostadsportfölj totalt Planportfölj totalt Projektfastighetsportfölj totalt ALM Equitys andel ALM Equitys andel ALM Equitys andel

6 ALM Equity AB Org nr Verksamhetshistoria 2006 ALM Equity AB startar sin verksamhet 2006 genom ett omvänt förvärv av T-Book Holding. Under första halvåret hade detta bolag inte bedrivit någon verksamhet och innehöll vid förvärvet främst aktier och kassa värderade till 9 Mkr och förlustavdrag på 26 Mkr. Bolagets nya verksamhet är fastighetsutveckling med inriktning på bostäder. I samband med det omvända förvärvet apporteras sju fastighetsprojekt in i bolaget och ny styrelse och företagsledning utses. HQ Bank är marketmaker för bolagets aktie. Flera förvärv görs och vid årets utgång äger ALM Equity 16 projekt Utvecklingen inom bolaget kommer igång och under året utökas portföljen med nio projekt. Samtidigt färdigställer och frånträder bolaget fyra bostadsprojekt och en projektfastighet. Vid årets utgång äger och driver ALM Equity 20 projekt Expansionen fortsätter och under året tillkommer 10 projekt. I samband med problemen i HQ Bank meddelar banken ALM Equity att HQ Bank upphör att agera market-maker i bolagets aktie med en sista handelsdag 30 september Som en konsekvens av detta tas bolagets aktie bort från BeQuoteds kurslista. ALM Equity antar en ny redovisningsprincip där den egna andelen anges i procent av den totala byggrättsportföljen. Två projekt färdigställs. Vid årets utgång äger ALM Equity 27 projekt Under året förvärvas sex projekt. Ett projekt färdigställs. Ökat fokus på planprojekt genom förvärv och nya strategier. Vid en extrastämma i juli beslutade styrelsen att bolagets aktiekapital skall ökas med kronor genom fondemission av nya preferensaktier, varvid skall gälla att tio gamla aktier skall berättiga till en ny preferensaktie. Vid årets utgång äger ALM Equity 32 projekt. Året präglas av ekomisk kris i världen och endast ett projekt tillkommer på grund av den sviktande marknaden. Fyra projekt färdigställs och frånträds. Vid årets utgång äger ALM Equity 17 projekt Under året förvärvas fyra projekt, varav Insteget vid Telefonplan är det största. Strategin inom bolaget läggs om mot större projekt, mer storstadsbetonade lägen och bostäder för normalinkomsttagaren. Två bostadsprojekt färdigställs. Vid årets utgång äger ALM Equity 19 projekt.

7 6 ALM Equity AB Org nr Vi utvärderar från alla synvinklar.

8 ALM Equity AB Org nr Året i korthet Bra omvärldsanalys ger fortsatt expansion MEd god lönsamhet VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Byggstart av Lidingöfyren på Lidingö med 108 bostadsrätter. Byggstart av Kyrkklockan i Eskilstuna med 24 bostadsrätter. Seaside Värmdös 32 bostadsrätter färdigställs och tillträds av kunder i tre etapper. Under året såldes 162 (239) bostadsrätter till ett värde av 292,6 (434,0) Mkr varav ALM Equitys andel var 88 (92) bostadsrätter till ett värde av 159,4 (234,1) Mkr. Ökning av fastighetsportföljen under året: Elfvik Strand på Lidingö, kvm, ägarandel 44 %. Kvarnengallerian i Uppsala, kvm uthyrbar area och kvm byggrätt, ägarandel 25 %. Lampfabriken i Sundbyberg, kvm, ägarandel 40 %. The Brick del av Ericssons f.d. huvudkontor vid Telefonplan, kvm, ägarandel 50 %. Minskning av fastighetsportföljen under året: Seaside Värmdö, kvm frånträds under 2011, ägarandel 100 %. Planarbetet i Stadsfjället, Uddevalla, med kvm, avbröts under första kvartalet Ägarandel 64 %. Försäljning av 50 % av projektet Bjäreterrassen med totalt kvm. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS utgång Byggstart av Stadsterrassen i Enköping med 46 bostadsrätter, ägarandel 100 %. Förvärv av Kvarnenhörnet i Uppsala, kvm uthyrbar area samt 700 kvm byggrätt, ägarandel 25 %. ALM Equity bildar Svensk Markför valtning AB (SMF AB), som ska utveckla råmark, ägarandel 41 %. Förvärv av 51 ha råmark i Upplands Väsby kommun via SMF AB. Förvärv av Högantorp Gård inkl 362 ha mark i Salems kommun via SMF AB. Sammanfattning nyckeltal Nettoomsättning (Mkr) 318,5 147,1 Rörelseresultat (Mkr) 84,1 31,4 Resultat (Mkr) 67,3 24,7 Resultat per stamaktie (kr) 6,13 2,43 Resultat per pref. aktie (kr) 5,00 Eget kapital per stamaktie (kr) 21,31 17,77 Eget kapital per pref. aktie (kr) 105,00 Avkastning på eget kapital ( %) 32 % 7 % Soliditet ( %) 39 % 32 % Bostadsportföljens byggarea (kvm) ALM Equitys nettoandel bostadsportföljen (kvm) Planportföljens planerade byggrätt (kvm) ALM Equitys nettoandel planportföljen (kvm) Projektfastighetsportföljens area (kvm) ALM Equitys nettoandel projektfastighetsportföljen (kvm)

9 8 ALM Equity AB Org nr VD HAR ordet: Många lägenheter små ger stort bolag 2011 har varit ett framgångsrikt och utvecklande år för ALM Equity med en vinst om 67 mkr. Tidigare års fastlagda strategier, investeringar och organisationsförändringar har gett goda resultat. Bolaget har vuxit snabbt och stabilt tack vare att vi under och efter finanskrisen har prioriterat arbetet med att minimera riskerna i företaget genom att balansera projektportföljen geografiskt, storleksmässigt och finansiellt. Bostads- och planprojekten har nu en klar tyngdpunkt mot attraktiva bostäder för normalinkomsttagaren i Stockholmsområdet och Uppsala/Mälardalen samtidigt som vi medvetet väljer att utöka portföljen med handplockade exklusiva och speciella projekt i rätt lägen. Under de senaste åren har ALM Equity snabbt expanderat genom att projekten har ökat både till antal och volym. I samband med detta har vi nyanställt ett flertal medarbetare och en ny fastighetsutvecklingschef har tillsatts. FRAMGÅNG TROTS AVVAKTANDE MArkNAD Vår verksamhet är beroende av att projekten kommer i produktionsfas så snart som möjligt med målsättning att större delen av bostadsportföljen vid varje tillfälle ska vara sälj- eller produktionsstartad var ett år med stark världsekonomisk oro som påverkade hushållens köplust och framtidstro. Trots den avvaktande marknaden lyckades vi nå försäljningsmålen i projektet Lidingö fyren på Lidingö och Kyrkklockan i Eskilstuna och kunde produktionsstarta dessa bostadsprojekt. Under fjärde kvartalet var fyra bostadsprojekt med 419 bostadsrätter i produktion vilket innebär cirka 30 %. TILLVÄXT FÖR framtiden För att bolaget på kort och lång sikt ska kunna uppnå en stabil utveckling har vi under året gjort en rad investeringar som kommer att skapa tillväxt under kommande år. Förvärven omfattar alla tre affärsområden bostadsprojekt, planprojekt samt projektfastigheter och syftar till att ge en bra balanserad portfölj. Tyngdpunkten har förskjutits ytterligare mot Stockholm och Uppsala/Mälardalen. Mest värda att nämna är planprojektet The Brick, Ericssons f.d. huvudkontor vid Telefonplan, där ALM Equity inom några år planerar att bygga 500 bostäder för unga vuxna, och Kvarnengallerian i Uppsala, som vi skall utveckla med nya bostäder och ny shoppingupplevelse. Under året har ALM Equity tillsammans med partners arbetat fram strategin bakom Svensk Markförvaltning AB (SMF) i syfte att utveckla attraktiva byggrätter på lång sikt. Bolagets mål är att identifiera och förvärva marktillgångar (råmark) för framtida detaljplaneläggning till bebyggelse. Detta är en strategiskt viktig investering med möjlighet för bolaget att bygga upp en landbank med byggrätter där ALM Equity kan hämta framförallt bostadsprojekt för framtida utveckling. De två första affärerna genomfördes efter årsskiftet och omfattar cirka 400 hektar i Stockholmsområdet. Bolaget har efter starten av Svensk Markförvaltning delats in i tre tydliga affärsområden i vilka planprojekten bildat ett eget affärsområde. stabil utveckling till låg risk Finansiellt har bolaget utvecklats väl under året. En större andel av våra projekt än tidigare har finansierats med eget kapital, framförallt genom våra joint venture partners, vilket skapar en stabil utveckling med låg risk. Dessa samarbeten kommer att fortsätta att ut - vecklas framgent då de har fungerat väl affärsmässigt. Part ner modellen med kunniga och duktiga individer har förstärkts vilket haft en positiv effekt på bolagets kreativitet och affärsmässighet. Det känns tillfredsställande att börja det nya året med sunda finanser, en bra och väl avvägd projektportfölj, en stabil organisation och fyra projekt i pro duk - tionsfas. Det finns goda förutsättningar för att vi ska kunna vidareutveckla vår affärsverksamhet under kommande år. Stockholm i april 2012 Joakim Alm VD

10 Bolagets VD Joakim Alm framför The Brick.

11 10 ALM Equity AB Org nr AffärsmodELL: Kreativitet och tydlighet maximerar värdet ALM Equity arbetar med fastighetsutveckling genom att analysera tänkbara förvärv, strukturera, finansiera, leda och sälja olika typer av projekt: bostadsprojekt, planprojekt och projektfastigheter. Fokus ligger på bostadsprojekt. Målet är att i varje fastighetsprojekt genom konceptualisering, utveckling och optimering av fastighetens användning och upplåtelseform maximera dess värde på marknaden. För att lyckas med detta ligger bolagets fokus på analys, konceptualisering och riskhantering. Varje projekt anpassas efter sina egna förutsättningar och är helt självständigt och separerat från övriga projekt inom ALM Equity-koncernen genom egen bolagsstruktur och finansiering. Projekten bedrivs huvudsakligen i joint venture- form där ALM Equity har projektledningsansvaret. Bolaget tillämpar»successiv vinstavräkning«i sin verksamhet vilket innebär att projektvinsten i varje projekt redovisas successivt enligt fastställd modell. Investeringsstrategi Bolagets investeringar bygger på att eftersträva långsiktig tillväxt genom att skapa en balanserad projektportfölj med fokus på Stockholms län, Mälar dalen, Uppsala, regioner med stark tillväxt samt speci fika semesterorter. Innehållet i portföljen skall vara diversifierat och främst vända sig till normal inkomsttagare i dessa områden men även till ett något högre segment. Ökning av portföljen på kort och lång sikt skall ske genom nya förvärv av färdiga byggrätter och genom att driva egna planprojekt. Bolaget skall främst investera i projekt i storleksordningen kvm där bolagets konkurrensfördelar är överlägsna de mindre aktörerna och vanligtvis inte lämpar sig för de större byggbolagen. Små enkla projekt, kommunala markanvisningar och stora kvarter är inte ett högprioriterat segment, men kan vara aktuellt beroende på läge och marknadsförutsättning. Varje projekt ses som fristående och unikt med olika konceptupplägg och olika delägare. Vi drar nytta av erfarenheter från tidigare projekt men jobbar inte som många andra stora bostadsutvecklare med systemhusbyggnation, inrutade koncept och designlinjer som upprepas. Vi är inte främmande för att göra»opportunistiska«investeringar kopplade till vår verksamhet. FörvaltNINgsstrategi Då bolagets kärnverksamhet inte är långsiktig förvaltning av de fastigheter vi äger utan projektutveckling, bygger ALM Equitys förvaltningsstrategi på att optimera förvaltning på kort och medellång sikt tills vi påbörjar eventuell utveckling. Fokus ligger på att kostnads- och energieffektivt förvalta fastigheterna tills de är färdigutvecklade. I enstaka projekt med lång projektutvecklingsfas görs en långsiktig förvaltningsplan redan vid förvärvstillfället. FastighetsutveckLINgens faser och värdeutveckling Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, planprocesser, försäljning, produktion och kundhantering. ALM Equity har erfarenhet av att behärska denna helhet på ett värdeskapande sätt, inte minst genom nära kontakt med vår kretsorganisation och våra slutkunder. Beroende på projekttyp och affärsområde går projekten igenom olika faser. Analys För att uppnå visionen inom ramen för affärsidén görs vid förvärvstillfället en tydlig affärsmässig analys av projektens förutsättningar och det aktuella marknadsläget som i sin tur ligger till grund för att utveckla rätt mervärde och koncept. Genom att noggrant analysera och strukturera projekten i anpassade bolagsstrukturer uppnås transparens och finansieringsbarhet i varje enskilt projekt och rätt partners och kretsorganisation tas in. Bolagets organisatoriska uppbyggnad kännetecknas av ett smidigt antal egna medarbetare om cirka 15 20

12 ALM Equity AB Org nr R PROCESSENS RISKNIVÅER I BOSTAdsprojEKT Risknivå R processens RISKNIVÅER I PLANprojEKT Risknivå Projektfas R4 Detaljplanelagd mark. * R3 Bygglov/myndighetslov beviljade. R2 Mer än 75 % av projektets bostäder sålda. R1 Upphandling, påbörjade & färdigställande av entreprenad. * En detaljplan reglerar användningen av mark- och vatten områden samt bebyggelse inom Sveriges kommuner. Detaljplanen medför rätt att bygga i enlighet med planen under en särskild angiven genomförandetid. Projektfas R5 Råmark utan angiven ÖP eller FÖP. * R4 Råmark med angiven ÖP eller FÖP. * R3 Råmark/byggnad med positivt planbesked. ** R2 Planarbete i samrådsfas/utställningsfas. *** R1 Antagen detaljplan. **** * En översiktsplan (ÖP) redovisar grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden och den framtida bebyggelseutvecklingen. För en begränsad del av kommunen kan en Fördjupad översiktsplan ( FÖP) upprättas vilket tydliggör kommunens framtida intentioner med området. ** Ett planbesked är ett kommunalt beslut som redovisar kommunens intentioner och avsikt i en fråga angående planläggning. *** Samråd- & utställningsfas innebär att planarbetet kommit en bit på vägen och att dess förslag är under bearbetning. **** Antagen detaljplan innebär att kommunen godkänt nytt förslag till detaljplan. Dock är detaljplanen inte giltig förrän den vunnit laga kraft. R processens RISKNIVÅER I projektfastigheter Risknivå Projektfas R4 R3 R2 R1 Befintlig byggnad. Förädlingsprocess inledd. Mer än 75 % av projektets tänkta nya användning har avtalats/sålts. Upphandling, påbörjad och färdigställande av entreprenad. M Projektets MIkroläge Mikroläge Prisbild M4 M3 M2 M1 Mikroläget följer marknaden. Mycket små möjligheter att påverka prisbilden. Mikroläge med speciell design eller storlek på bostad. Små möjligheter att påverka prisbilden. Eget mikroläge. Möjlighet att påverka prisbilden. Unikt mikroläge med aktiviteter, båtplatser, service, etc kopplade till objektet. Jämförbara objekt saknas. Stora möjligheter att påverka prisbilden. Lägesfaktorn är kritisk i all projektutveckling och definieras som mikroläge på olika delmarknader. Klassificering av mikroläget bedöms genom jämförelse av objekt inom samma marknadsområde. personer tillsammans med en stor kretsorganisation bestående av utvalda externa kompetenser och samarbetspartners, vars tjänster köps in efter behov. Goda och flexibla samarbeten gör att projekten kan utformas efter sina unika förutsättningar och med mervärde och kundnytta i fokus. Flexibilitet och möjligheten att verkligen kunna ge varje projekt dess bästa förutsättningar har resulterat i att ALM Equity, till skillnad från många andra bostadsutvecklingsbolag, inte har egen byggverksamhet, anställda mäklare, arkitekter och designers. Inför varje projektstart väljs respektive partner ut baserat på analys av boendeformer, kundgrupp, etc. I takt med att ALM Equity vuxit har banden med företagen i kretsorganisationen successivt förstärkts och bolaget har goda relationer med de ledande bankerna, de stora byggföretagen, välkända arkitektkontor, juristkontor och mäklare. Konceptualisering ALM Equitys projekt karaktäriseras av stark konceptualisering. Grundidén är att inte enbart producera en byggnad med bostäder utan ett boende med adderade mervärden anpassat till målgrupp och marknad. Fokus ligger på arkitektur, planlösningar, design och utförande. Stort arbete läggs ned på att identifiera befintliga och nya målgrupper och anpassa bostäderna och produkterna efter dem. Det kan handla om att variera innehåll, verksamheter och boendeformer samt erbjuda medlemskap i olika klubbar, båtplatser, jakträtter, stallplatser, service, etc. Mervärdena handlar bland annat om att ha en strin gent designlinje väl anpassad till målgrupperna, i stället för en mängd olika tillval, eller att tillföra byggnaden service såsom gym eller annan verksamhet som uppskattas av de boende. Tanken på ett bekymmersfritt boende är en genomgående röd tråd i många av våra projekt. Riskhantering Lönsam tillväxt med lågt risktagande är den grundläggande affärsfilosofin i ALM Equity. Konkret innebär detta att risken begränsas i flera led såväl finansiellt som operationellt och i detta arbete är bolaget inte främmande för okonventionella och prestigelösa samarbeten som kan säkra en lönsam expansion. Genom att diversifiera investeringarna i tre olika affärsområden begränsas riskerna och långsiktig tillväxt skapas. ALM Equity har en tydlig strategi för riskhantering inom varje segment. Dessutom har ALM Equity en egen modell för att värdera varje specifikt projekts risknivå baserat på processrisk och mikroläge.

13 12 ALM Equity AB Org nr ALM EQUITY PROJEKTLEDNING ALM EQUITY STAB & EKONOMIFUNKTION ALM EQUITY KRETSORGANISATION BYGGBOLAG MÄKLARE ARKITEKTER BANKER KONSULTER KOMMUNER JURISTER DESIGNERS

14 ALM Equity AB Org nr Högantorps Gård, Salem.

15 14 ALM Equity AB Org nr Affärsområden: Tre segment MEd fokus på långsiktig tillväxt Fastighetsutveckling innebär i grova drag att man för - ändrar en fastighets förutsättning eller utförande och därigenom förhöjer dess värde. En förklaring till ALM Equitys framgångar inom området är kreativitet och förmåga att se lösningar som maximerar värdet i de olika projekten, vilket kan innebära helt nytt boendekoncept, utökade och effektiviserade byggrätter och kommer siella ytor, alternativt satsningar på lägenheter för speciella och nischade målgrupper. Vid förvärvstillfället har bolaget alltid en klar bild av hur fastigheten skall utvecklas för att ge bästa tänkbara avkastning. ALM Equity bedriver verksamhet inom tre tydliga affärsområden av fastighetsutveckling: Bostadsprojekt Planprojekt Projektfastigheter Projektens investeringsstorlek, värdeutvecklingsfaser, riskhantering och tidsfaktorer ser olika ut inom de olika delområdena, men gemensamt för dem är att de består av komplexa och kapitalintensiva processer. Bostadsprojekt Inom verksamhetsområdet äger eller förvärvar ALM Equity detaljplanelagda fastigheter med färdiga byggrätter som medger försäljning och ny- eller ombyggnation av egna hem, fritidshus eller lägenheter i flerbostadshus. Bostadsprojekt definieras som: Detaljplanelagd fastighet som medger byggnation av bostäder. Byggrättsportföljens storlek anges i kvm säljbar eller uthyrningsbar bostad/lokal (boa/loa) ovan mark samt i antal bostäder. Bostadsprojektens byggrätter redovisas som till gångar i koncernens balansräkning under rubriken»exploateringsfastigheter«. I de fall bostadsprojekten har löpande verksamhet och driftnetto anges det separat. 69 % av de bostadsbyggrätter som redovisas i balansräkningen finns i Stockholms län, 10 % i Uppsala, 11 % i Mälardalen, 8 % Mellansverige väst och 2 % i Ostkusten syd. PLANLAGD MARK Värdeutveckling KONCEPT- UTVECKLING BYGGLOV FÖRSÄLJNING PRODUKTION FÄRDIG BOSTAD Markförvärv och idéfas är mycket viktiga inom projektutveckling. Att hitta utvecklingsbar mark till rätt pris och att utveckla bostäder och bostadsområ den som tilltalar kunderna är vägledande för att kunna driva projektutveckling med god lönsamhet. Värde utvecklingen sker stegvis i takt med att markanvändningen definieras och förändras genom exempelvis om- och tillbyggnad, nybyggnation, ombildning, konvertering från ett ändamål till ett annat eller förtätning. Värdeökning sker primärt genom utveckling av ett boendekoncept där ALM Equity identifierar hur högsta värde kr/kvm kan skapas mot slutkund. Fastighetens värde ökar genom att utifrån varje specifikt projekt och marknadssituation utveckla det koncept som attraherar mesta möjliga köpkraft. Bolaget lägger stor vikt vid konceptualisering för rätt målgrupp, i form av arkitekturlösningar, mervärde och design. I själva säljprocessen är kommunikationen med de presumtiva kunderna en avgörande framgångsfaktor. Eftersom ALM Equity säljer lägenheter på ritningsstadiet och bolaget således inte har någon färdig produkt att visa upp ställs det stora krav på marknadsföring och pre sentation. Det gäller att så tydligt som möjligt visualisera projekten och dess fördelar på ett verklighetstroget sätt. ALM Equitys planerade bostäder finns framförallt i starka bostadsmarknader som Lidingö och Sundbyberg samt i nya framväxande områden som Telefonplan

16 BRF Körgossen, Fruängen. ALM Equity AB Org nr

17 16 ALM Equity AB Org nr Insteget, Telefonplan. Fördelningen av ALM Equitys projektportfölj Bostadsportfölj (kvm) Totalt ALM Equitys andel Bostadsportfölj (antal bostäder) Totalt ALM Equitys andel Planportfölj (kvm) Totalt ALM Equitys andel Planportfölj (antal bostäder) Totalt ALM Equitys andel Projektfastighetsportfölj (kvm) Totalt ALM Equitys andel Projektfastighetsportfölj (antal bostäder) Totalt ALM Equitys andel

18 ALM Equity AB Org nr och Värmdö. Satsningarna vänder sig framförallt mot på stora segment som normalinkomsttagare och förstagångköpare. Många av de planerade bostäderna tillfredsställer köpares krav på goda kommunikationer, ett sjönära läge och närhet till service. Stigande bostadspriser i Stockholms län har gjort att många bostadssökande letar sig allt längre ut, till exempelvis Mälardalen, och goda kommunikationer har gjort dessa områden till attraktiva boendemiljöer inom bekvämt pendlingsavstånd. Denna utvidgning av storstadsregionerna har gjort nya bostadsmarknader intressanta. Samtidigt ser vi en tydlig trend att centrala stadsnära lägen som Telefonplan är synnerligen attraktiva. I och med att projekten har en detaljplan med en definierad byggrätt begränsas vissa osäkerheter/risker och tidsaspekten blir i regel kortare än för planprojekt. Dock påverkas projekten i hög grad av aktuellt marknadsläge på bostadsmarknaden och inom byggsektorn. Planprojekt Inom verksamhetsområdet äger eller förvärvar ALM Equity icke planlagda fastigheter (råmark), alternativt fastigheter med befintlig detaljplan, som bolaget anser har god potential för värdeutveckling genom en ändring av detaljplanen. Planprojekten har som syfte att stödja bolagets bostadsutveckling/kommersiella utveckling på medellång och lång sikt. Planskedet omfattar tiden från då detaljplanearbete påbörjas fram till dess en ny detaljplan vunnit laga kraft och byggrätterna definierats. Då övergår byggrätterna till att ingå i bolagets Bostadsprojektportfölj alternativt Projektfastighetsportföljen. Planprojekt definieras som: Icke detaljplanelagd fastighet (råmark), alternativt detaljplanelagd fas tighet där detaljplanen kan ändras. Planportföljens storlek anges i planerad kvm säljbar eller uthyrningsbar bostad/lokal (boa/loa) ovan mark samt i antal bostäder. Boa och loa uppskattas till 75 % av angiven BTA och en lägenhet anges till 70 kvm om inte annat anges i planen. Planprojektens byggrätter redovisas som tillgångar i koncernens balansräkning under rubriken»exploateringsfastigheter«. I de fall planprojekten har löpande verksamhet och driftnetto anges det separat. 58 % av planprojektens planerade byggrätter som redovisas i balansräkningen finns i Stockholms län, 6 % i Uppsala, 23 % i Mälardalen, 13 % i Mellansverige väst och 0 % i Ostkusten syd. RÅMARK/ PLANLAGD FASTIGHET Värdeutveckling KONCEPT- UTVECKLING DETALJ- PLANEARBETE PLANLAGD FASTIGHET Värdeökning sker genom att tillskapa helt nya byggrätter alternativt genom konvertering eller förädling av befintliga byggrätter. Utifrån konceptutvecklingen identifierar ALM Equity hur en fastighets värde kan öka genom en detaljplaneändring som tillskapar en större byggrätt eller medger ett nytt användningsområde för fastigheten. Fokus ligger på att skapa attraktiva byggrätter anpassade till identifierad slutkund. ALM Equity driver detaljplaneprocessen för att maximera nytt fastighetsvärde samtidigt som det befintliga användningsområdet utnyttjas i största möjliga mån. Värdeskapande är som störst under planprocessen då markanvändningen för råmark definieras. Det är i denna fas som byggrätterna konkretiseras till sitt innehåll. Som ett led i denna process att bygga upp ALM Equitys byggrättsportfölj har bolaget startat Svensk Markförvaltning AB tillsammans med partners i syfte är att förvärva marktillgångar (råmark) lämpliga för framtida detaljplaneläggning. Förvärven skall fram förallt ske i Stockholms län samt i attraktiva storstads- och tillväxtregioner. Till potentiella säljare räknas jordbrukare, privatfamiljer, kommuner och fastighetsbolag med icke prioriterade tillgångar i sin portfölj. ALM Equitys ägarandel är 41 % och bolaget kommer att driva och förvalta Svensk Markförvaltning. När planprojekten vunnit laga kraft och nya bostadsbyggrätter har tillskapats har ALM Equity förtur att förvärva byggrätterna och driva bostadsutvecklingen inom ALM Equity-koncernen. ALM Equity satsar hårt på detta område och har anställt en planarkitekt, som tillsammans med Svensk Markförvaltning ska jobba med att förvärva och driva planprojekt. Projektfastigheter Verksamhetsområdet projektfastigheter omfattar be - byggda fastigheter med varierande typer av verk sam - het som ger möjligheter att genom konceptualisering och utveckling skapa högre värden. Under utvecklingsfasen bedrivs oftast en verksamhet i byggnaderna för att generera ett driftnetto till dess att fastigheten utvecklas eller görs om för ny tilltänkt verksamhet, exempelvis centrum, bostäder, kontor, industri eller hotell.

19 18 ALM Equity AB Org nr Projektfastigheter definieras som: Bebyggd fastighet med löpande verksamhet. Portföljen delas upp i säljbara eller uthyrningsbar area, ovan mark i kvm. Projektfastigheter redovisas som tillgångar i kon cernens balansräkning under rubriken»projektfastigheter«. 0 % av projektfastigheternas area finns i Stockholms län, 79 % i Uppsala, 6 % i Mälardalen, 15 % i Mellansverige väst och 0 % i Ostkusten syd. FASTIGHET MED VERKSAMHET Värdeutveckling KONCEPT- UTVECKLING GENOMFÖRINGS- PROCESS FASTIGHET MED NY VERKSAMHET Värdeökning sker genom strukturering, effektivisering eller ändrad användning i en fastighet. Fastig hetens värde ökar genom att utifrån varje specifikt projekt och marknadssituation identifiera högsta intäkts- eller försäljningsvärde. Bolaget lägger stor vikt på att anpassa och utveckla befintlig användning på ett smidigt och enkelt sätt till framtida tänkt användningsområde och utveckla dess driftnetton. Riskhantering INOM SEGMENTEN Genom att diversifiera investeringarna i de tre olika verksamhetsområdena begränsas bolagets risker både finansiellt som operationellt. Inom områdena har vi identifierat olika projektrisker som noggrant bevakas: Bostadsprojekt marknadsrisk, entreprenadrisk, finansieringsrisk, ränterisk och kundrisk. Planprojekt risk att planarbetet drar ur på tiden alternativt att ny detaljplan inte medges. Projektfastigheter marknadsrisk, entreprenadrisk, finansieringsrisk, ränterisk, kundrisk och störningsrisk. Se även avsnittet»risk och riskhantering«, sid 76. ALM EQUITY AB FASTIGHETSPORTFÖLJ BOSTADSPROJEKT PLANPROJEKT PROJEKTFASTIGHETER EGNA HEM FRITIDSHUS BOSTAD KONTOR INDUSTRI CENTRUM FLERBOSTADSHUS INDUSTRI BOSTAD KONTOR HOTELL

20 ALM Equity AB Org nr FASTIGHETSPortFÖLJENS värdeutveckling* Bostadsprojekt Projekt Mikroläge Risknivå Typ FAS i Planlagd mark FAS ii Konceptutveckling Fas iiia Bygglov Fas iiib Försäljning Fas iiic Produktion FAS iv Färdig bostad Insteget M3 R1 Lägenheter Lidingöfyren M3 R1 Lägenheter Fyrlotsen M3 R3 Lägenheter Elfvik Strand M1 R4 Hotell Kevinge Strand M1 R3 Radhus Lampfabriken M3 R4 Lägenheter Pepparkakan M2 R4 Lägenheter Kyrkklockan M4 R1 Lägenheter Stadsterrassen 1 M4 R1 Lägenheter Stadsterrassen 2 M4 R3 Lägenheter Svartbäcken M4 R4 Lägenheter Kvarnen M4 R4 Lägenheter Bjäreterrassen M3 R4 Semesterboende Kalksilo 1 3 M1 R4 Semesterboende Kalksilo 4 6 M1 R4 Semesterboende Sjövillan 5 M1 R3 Semesterboende Sjövillan 7 M1 R4 Semesterboende Kalkateljen M1 R4 Semesterboende Kalkmagasinet M1 R4 Semesterboende Kalklaboratoriet M1 R4 Semesterboende Guldkaggen M1 R3 Semesterboende Planprojekt Projekt Mikroläge Risknivå Typ Fas i Råmark / Planlagd fastighet FAS ii Konceptutveckling Fas iii Detaljplanearbete FAS iv Planlagd fastighet BJG 53 M2 R3 Lägenheter The Brick 19 M3 R3 Lägenheter Högantorp** M4 R5 Tomter/hus Alby Ängar** M4 R5 Tomter/hus Slottsholmen M1 R3 Hotell/semesterboende Pausfågeln M4 R3 Kommersiellt/lägenheter Eddahuset M3 R4 Lägenheter Stadsfjället M4 R5 Industri ProjektfastighetER Projekt Mikroläge Risknivå Typ Kvarnengallerian M4 R3 Kommersiellt/lägenheter Kvarnenhörnet** M4 R4 Kommersiellt/lägenheter Nilhästen 11 M4 R4 Lägenheter Östra Kråkhagen 4 M4 R3 Lägenheter Östra Kråkhagen 3 M4 R4 Lägenheter Stake 5 M4 R4 Lägenheter FAS i Fastighet med verksamhet FAS ii Konceptutveckling Fas iii Genomföringsprocess FAS iv Fastighet med ny verksamhet * Projektens värdestatus per 31/ * * Projekt inkommit efter årsskiftet 210 st 46 % 156 st 35 % Bostadsportfölj under försäljning fördelning på antal rum 335 st 74 % Bostadsportfölj under försäljning fördelning på pris 61 st 13 % 16 st 4 % 9 st 2 % 25 st 6 % 63 st 14 % 9 st 2 % 1 st 0 % 19 st 4 % Mkr 1 2 Mkr 2 3 Mkr 3 4 Mkr 4 5 Mkr 5 6 Mkr

ALM Equity ab årsredovisning 2012

ALM Equity ab årsredovisning 2012 ALM Equity ab årsredovisning 2012 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 verksamhetshistoria 4 året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljens utvecklingsfaser 17 svensk

Läs mer

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 Verksamhetshistoria 4 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljen

Läs mer

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013 ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 Verksamhetshistoria 4 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljen i utvecklingsfaser 17 Projekt

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 Stockholm 2012-08-24 April - juni 2012 Omsättningen uppgick till 78,4 (144,2) Mkr Resultatet uppgick till 7,5 (30,7) Mkr, motsvarande 0,61 (3,02)

Läs mer

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2014

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2014 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 Verksamhetshistoria 4 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljen

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012 Stockholm 2012-11-23 Juli -september 2012 Omsättningen uppgick till 108,2 (50,1) Mkr Resultatet uppgick till 14,7 (11,5) Mkr, motsvarande 1,32

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 Januari december 2014 Stockholm 2015-02-26 Omsättningen uppgick till 895,7 (364,5) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 169,0 (69,9) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2013

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2013 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2013 Oktober december 2013 Stockholm 2014-02-27 Omsättningen uppgick till 95,3 (129,7) Mkr. Resultatet uppgick till 12,3 (11,0) Mkr, motsvarande 0,76 (0,96) kr per

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2010

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2010 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2010 Stockholm 2010-05-17 Januari-mars 2010 Omsättningen uppgick till 44,6 (18,5) Mkr Resultatet uppgick till 13,3 (-1,0) Mkr, motsvarande 1,31 (-0,09)

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2012

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2012 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2012 Oktober - december 2012 Stockholm 2013-02-27 Omsättningen uppgick till 129,7 (60,7) Mkr Resultatet uppgick till 11,0 (5,7) Mkr, motsvarande 0,96 (0,44) kr per

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2013

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2013 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2013 Juli - september 2013 Stockholm 2013-11-21 Omsättningen uppgick till 114,5 (108,2) Mkr. Resultatet uppgick till 15,7 (14,7) Mkr, motsvarande 1,38

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013 Januari - mars 2013 Stockholm 2013-05-23 Omsättningen uppgick till 113,1 (101,4) Mkr. Resultatet uppgick till 23,0 (16,0) Mkr, motsvarande 2,14 (1,45)

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2011

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2011 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2011 Stockholm 2011-08-22 April - juni 2011 Omsättningen uppgick till 144,2 (14,1) Mkr Resultatet uppgick till 30,7 (0,3) Mkr, motsvarande 3,02 (0,03)

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2015

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2015 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2015 Stockholm 2015-08-25 Januari juni 2015 Omsättningen uppgick till 404,3 (384,1) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 82,7 (67,6) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 Stockholm 2015-11-25 Januari september 2015 Omsättningen 704,7 (681,9) Mkr. Rörelseresultatet 150,1 (132,3) Mkr. Resultatet 127,5 (114,5) Mkr,

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2014

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2014 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2014 Januari september 2014 Stockholm 2014-11-20 Omsättningen uppgick till 681,9 (269,2) Mkr. Resultatet uppgick till 114,9 (37,7) Mkr, motsvarande

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010 Stockholm 2010-11-19 Juli-september 2010 Omsättningen uppgick till 41,9 (9,6) Mkr Resultatet blev 6,0 (0,7) Mkr, motsvarande 0,60 (0,07) kr/aktie

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2011

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2011 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2011 Stockholm 2011-11-18 Juli - september 2011 Omsättningen uppgick till 50,1 (41,9) Mkr Resultatet uppgick till 11,5 (6,0) Mkr, motsvarande 1,13

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2011

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2011 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2011 Stockholm 2011-05-24 Januari - mars 2011 Omsättningen uppgick till 63,5 (44,6) Mkr Resultatet uppgick till 19,4 (13,3) Mkr, motsvarande 1,91 (1,31)

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2010

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2010 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2010 Stockholm 2011-02-16 Oktober-december 2010 Omsättningen uppgick till 51,5 (2,2) Mkr Resultatet blev 5,1 (-1,8) Mkr, motsvarande 0,51 (-0,18) kr/aktie Eget kapital

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2014

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2014 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2014 Stockholm 2014-08-27 Januari juni 2014 Omsättningen uppgick till 384,1 (154,7) Mkr. Resultatet uppgick till 67,6 (33,5) Mkr, motsvarande 4,73 (1,83)

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Örebro 14 september 2015 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr 1) Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde:

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari- mars 2012

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari- mars 2012 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari- mars 2012 Januari mars 2012 Stockholm 2012-05-15 Omsättningen uppgick till 101,4 (63,5) Mkr Resultatet blev 16,0 (19,4) Mkr, motsvarande 1,45 (1,91) kr/stamaktie

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2015

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2015 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2015 Stockholm 2015-05-28 Januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 192,9 (165,6) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 39,9 (28,4) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2014

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2014 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2014 Januari mars 2014 Stockholm 2014-05-22 Omsättningen uppgick till 165,6 (113,1) Mkr. Resultatet uppgick till 23,4 (23,0) Mkr, motsvarande 1,85 (2,14)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

JM koncernen. Februari 2004

JM koncernen. Februari 2004 JM koncernen Februari 2004 Koncernen i sammandrag Resultat efter finansiella poster uppgick till 267 mkr (368) Antal sålda bostäder 3 189 (2 511) Antal produktionsstartade bostäder 2 714 (2 711) Nettoskulden

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2010

å r s r e d o v i s n i n g 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 A L M E q u i t y a b å r s r e d o v i s n i n g 2010 I N N E H Å L L Detta är ALM Equity AB 2 Femårskalas 4 viktiga händelser under året 5 vd har ordet 6 Affärsmodell

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2010

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2010 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2010 Stockholm 2010-08-20 April-juni 2010 Omsättningen uppgick till 14,1 (22,5) Mkr Resultatet blev 0,3 (1,9) Mkr, motsvarande 0,03 (0,19) kr/aktie Eget

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016 36 att köpa undervärderade värdepapper och tvärtom Det som är ute i dag kan vara inne i morgon. Genom att utveckla sin investerings strategi och ibland agera motvalls är tanken att en ökad satsning på

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

K2A i korthet Flexibla planlösningar 7 K2A i korthet Flexibla planlösningar (forts) 8 Fastighets- och projektportföljen samt finansiell information Resultaträkning och kassaflöde Resultaträkning

Läs mer

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007 JM-koncernen Delårsrapport januari mars 2007 April 2007 2 Silverdal Bostäder ca 400 Produktionsstart: hösten 2001 Etapp 1-4, 145 småhus Etapp 5, 54 småhus 134 160 kvm 36 000 kr/kvm, äganderätter 32 000

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2015

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2015 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-25 Januari december 2015 Omsättningen 934,4 (895,7) Mkr. Rörelseresultatet 191,8 (169,0) Mkr. Resultatet 161,4 (142,7) Mkr, motsvarande 12,98

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Bokslutkommuniké 2011 Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Koncernen Intäkter: 12 mdkr Balansomslutning: 11,3 mdkr Byggrätter: 27 200 st Antal anställda: 2 370 16 % 1 % Börsvärde: 11,0 mdkr

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Delårsrapport januari september 2014 Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 11,1 mdkr Antal byggrätter: 28 400 Antal anställda: 2 187 Börsvärde:

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2013

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2013 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2013 April - juni 2013 Stockholm 2013-08-23 Omsättningen uppgick till 41,6 (78,4) Mkr. Resultatet uppgick till -1,0 (7,5) Mkr, motsvarande -0,26 (0,61)

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

HSB Bostad. i ord och siffror

HSB Bostad. i ord och siffror HSB Bostad i ord och siffror HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 1 Vår vision är att vi ska skapa framtidens bästa boende tillsammans med våra ägare // SKISSBILD // 2 HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 innehåll

Läs mer

28 MARS 2017 REMIUM PRESENTATION

28 MARS 2017 REMIUM PRESENTATION 28 MARS 2017 REMIUM PRESENTATION AGENDA DEL 1 STENDÖRREN FASTIGHETER DEL 2 MARKNADSDATA DEL 3 TILLVÄXT DEL 1 STENDÖRREN FASTIGHETER STENDÖRREN FASTIGHETER AFFÄRSIDÉ OCH MÅL AFFÄRSIDÉ Stendörren Fastigheter

Läs mer

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Koncernen Intäkter: 10,3 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 26 500 st Antal anställda: 2 221 13 % 1 % Börsvärde:

Läs mer

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma våren 2010 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma räkenskaper är framtagna för att ge vägledning om hur det nya SBC:s balansräkning och därmed finansiella ställning kan komma att

Läs mer

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,9 mdkr Antal byggrätter: 29 700 Antal anställda: 2 228 Börsvärde: 21,0

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Koncernen Intäkter: 14,2 mdkr Balansomslutning: 12,4 mdkr Antal byggrätter: 29 400 Antal anställda: 2 197 Börsvärde: xx mdkr 18

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2008

Delårsrapport januari-juni 2008 Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 9,6 mdkr Byggrätter: 33 000 st Antal anställda: 2 502 13 % Börsvärde: 6,4 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2007

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2007 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2007 Stockholm 2007-08-22 Januari-Juni 2007 Omsättning 107,0 Mkr Resultat 16,5 Mkr motsvarande 1,34 kr/aktie Balansomslutningen 298 Mkr Eget kapital 80

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag) sin Nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att:

I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag) sin Nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att: Heimstaden AB utökar samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB och övertar systerbolaget Fredensborg Eiendomsselskaps fastigheter i Norge genom att: Heimstaden Bostad förvärvar

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

SÄLJMATERIAL SOM DEL AV TOTALUPPLEVELSEN.

SÄLJMATERIAL SOM DEL AV TOTALUPPLEVELSEN. SÄLJMATERIAL SOM DEL AV TOTALUPPLEVELSEN. PROCESS & ORGANISATION MARKNAD LANSERING METODISKT & LÅNGSIKTIGT FÖRSÄLJNINGSARBETE EFTERMARKNAD TILLTRÄDE WWW.CHOKLADFABRIKEN2.SE ETABLERAD PROCESS MED TYDLIGT

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, Delårsrapport 3, 2006-2007 Juli 2006-Mars 2007, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 941 (4 919) Tkr. Resultatet för perioden uppgår till 525 (443) Tkr efter skatt. Resultat per

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 Koncernen Intäkter: 12,2 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 365 11 % Börsvärde: 3,7 mdkr Norge 83 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien 1 %

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2009

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2009 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2009 Stockholm 2010-02-24 Oktober-december 2009 Omsättningen uppgick till 2,2 (28,0) Mkr Resultatet uppgick till -1,8 (-0,3) Mkr, motsvarande -0,18 (-0,03) kr/aktie

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2016

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2016 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2016 Stockholm 2016-11-24 Januari september 2016 Omsättning 863,5 (704,7) Mkr. Rörelseresultat 165,1 (150,1) Mkr. Resultat 131,5 (127,5) Mkr, motsvarande

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Nu styr varje enskild fastighets potential

Nu styr varje enskild fastighets potential Renodlingen är klar Nu styr varje enskild fastighets potential Fastigheter som vi bedömer möter morgondagens efterfrågan Långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj med hög avkastning Fastigheter som vi bedömer

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2007

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2007 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2007 Stockholm 2007-05-08 Januari-mars 2007 Omsättningen under perioden var 35,5 Mkr Perioden resultat var 5,8 Mkr motsvarande 0,04 kr/aktie Balansomslutningen

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Detta är Tagehus. Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av:

Detta är Tagehus. Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av: Detta är Tagehus Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av: Fastigheter, bl. a. bostäder och hotell Företag med god värdetillväxt Strategiskt, långsiktigt innehav i Atrium Ljungberg

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2012

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2012 Halvårsrapport 1 januari-3 juni 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Operatunneln i Oslo, Norge 212-8-16 NCC AB 1 Första halvåret i korthet Orderingång g på

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Koncernen Intäkter: 13,9 mdkr Balansomslutning: 12,0 mdkr Antal byggrätter: 31 100 Antal anställda: 2 316 Börsvärde: 17,2 mdkr 18

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. PROTOKOLL - ojusterat Information om utdelning från Alsikebolaget KS-2015/429.

Kommunstyrelsens arbetsutskott. PROTOKOLL - ojusterat Information om utdelning från Alsikebolaget KS-2015/429. Kommunstyrelsens arbetsutskott 99 Utdrag ur PROTOKOLL - ojusterat 2015-08-10 Information om utdelning från Alsikebolaget 2015-2019 KS-2015/429 Ärende Simon Granit, ekonomichef för de kommunala bolagen,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2011

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2011 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2011 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Sollentuna Centrum 2011-05-05 NCC AB 1 Agenda Resultat och avkastning Orderingång och

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

5 september 2016 STENDÖRREN FASTIGHETER AB

5 september 2016 STENDÖRREN FASTIGHETER AB STENDÖRREN FASTIGHETER 5 september 2016 Stendörren Fastigheter Stendörren Fastigheter skapar långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter inom Storstockholm

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer