Kommunfullmäktige (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson (C) Elizabeth Peltola (C) Tommy Lövquist (S) Ingemar Almkvist (S) Marie Olofsson (C), 1:e v ordförande Bodil Hansen (M) Maria Gustafsson (S) Stefan Jönsson (S) Dan Bülow (KD) Claes Lindahl (C) Annika Rydh Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Ingrid Bergström (S), ersättare Göran Widing (M), ersättare Jan-Erik Andersson (M) Jessica Wihlborg (C) Anders Mårtensson (C) Thomas Nygren (S) Birgitta Bengtsson (S) Berth Karlén (KD), ersättare Viktor Emilsson (M) Gull-Britt Tranvik (SD) Lars Ingvert (S) Ann Johansson (S) Peter Niklasson (C) Tord Åkesson (M) Jan Fagerberg (MP) Vidar Lundbäck (C) Ingrid Årdh-Strid (S) Michael Öberg (MP) Jan Nordström (M) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Predrag Jankovic (V) Håkan Pettersson (S) Soili Lång-Söderberg (M) Bo Mazetti-Nissen (M), ordförande Tomas Simonsson (FP) Övriga deltagande Camilla Åström, ekonom 70 Birgitta Bülow, sekreterare Utses att justera Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Måndagen den 7 oktober Paragrafer Birgitta Bülow Ordförande... Bo Mazetti-Nissen Organ Justerande... Kerstin Bengtsson Predrag Jankovic ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningsförvaltningen Underskrift...

2 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ SCB:s medborgarundersökning våren 2013 Älmhults kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns Medborgarundersökning våren I undersökningen får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande. En enkät har skickats ut till personer i Älmhults kommun. 53 % har svarat på enkäten; genomsnittlig svarsfrekvens i riket är 49 %. SCB har i rapport och rapportbilaga redovisat resultatet för Älmhult våren Ekonom Camilla Åström redovisar rapporten.

3 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ Interpellation om inställda fullmäktigemöten - Gull-Britt Tranvik (SD) Gull-Britt Tranvik (SD) ställer i interpellation daterad följande frågor till kommunstyrelsens ordförande med anledning av inställda fullmäktigemöten: 1 Är det rätt att minska på tillfällena att debattera i fullmäktige? 2 När ärende saknas har vi inte möjligheter att skapa framtidsvisioner på fullmäktigemötena. För muntliga samtal att på så sätt få en bättre utveckling på Älmhults kommun? Kommunfullmäktiges beslut - Interpellationen får framställas och ska om möjligt besvaras vid nästa sammanträde.

4 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ Enkel fråga om AFA-pengar - Stefan Jönsson (S) Stefan Jönsson (S) önskar ställa enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om återbetalda premier i AFA-försäkringen. Fullmäktige medger att frågan får ställs. "Enligt uppgift kommer Älmhults kommun att få ca 14 miljoner kr i återbetalda premier från AFA-försäkringen under Kan en del av pengarna användas till arbetsmiljöåtgärder, rehabinsatser eller sociala fonder och inte bara till att täcka underskottet i budgeten?" Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C) lämnar följande svar: "Under tidigare år har Älmhults kommun - när vi sett att det finansiella målet är uppnått - gjort avbetalningar på pensionsskulden. På så sätt säkerställer vi personalens pensioner och minskar samtidigt de årliga kostnaderna. Det kan vara ett bra sätt även i år."

5 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ Enkel fråga om parkeringsplatser vid vårdcentralen - Gull-Britt Tranvik (SD) Gull-Britt Tranvik (SD) önskar ställa enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om parkeringsplatser vid vårdcentralen. Fullmäktige medger att frågan får ställas. "Är det Älmhults kommuns ansvar att se till att det finns tillräckligt med parkeringsplatser vid vårdcentralen?" Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C) lämnar följande svar: "Achima Care hyr fastigheten av Älmhults kommun men det är hyresgästens ansvar att ordna tillräckligt med parkeringsplatser."

6 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ Enkel fråga om lokalerna i Blohméskolan - Ingemar Almkvist (S) Ingemar Almkvist (S) önskar ställa enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om lokalerna i Blohméskolan. Fullmäktige medger att frågan får ställas. "Hur länge ska Karl-Oskarskolan vara kvar i Blohméskolan?" Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C) lämnar följande svar: "Hyresavtalet gäller fram till "

7 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ Avsägelse - Per Garnegård (M) Per Garnegård (M) avsäger sig i skrivelse daterad samtliga politiska uppdrag för Älmhults kommun från och med Uppdragen är ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i miljö- och byggnämnden. Kommunfullmäktiges beslut - Kommunfullmäktige beviljar Per Garnegårds begäran om entledigande. - Begäran om ny sammanräkning ska skickas till Länsstyrelsen i Kronobergs län.

8 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ Fyllnadsval till miljö- och byggnämnden Förrättas fyllnadsval till miljö- och byggnämnden efter Per Garnegård (M). Valberedningens , 4. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens - Kommunfullmäktige utser Roland Johansson (M), Nybygden Damsnäs, Älmhult till ordförande i miljö- och byggnämnden för tiden till och med

9 Kommunfullmäktige Dnr 2012/ Kostpolicy för Älmhults kommun Kostenheten har upprättat till kostpolicy för Älmhults kommun. Policyn är daterad Kommunledningsförvaltingens tjänsteskrivelse Kostpolicy daterad Socialnämndens beslut , 52. Utbildningsnämndens beslut , 65 Kommunstyrelsens arbetsutskotts , 147. Kommunstyrelsens , 131. Yrkanden Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens. - Kommunfullmäktige antar kostpolicy daterad med följande ändringar: Följande tillägg görs under rubriken "Kvalitet": punkt 3: Kostenheten strävar mot en andel ekologiska livsmedel på 50 %. Följande stryks under rubriken "För att möta dessa krav krävs följande:" punkt 6: Kostenheten ska endast tillhandahålla renodlade tjänster vilket innebär inga kombinationstjänster och är en heltidsorganisation. punkt 7: om detta är nödvändigt för att upprätthålla en heltidsorganisation. - Kostpolicyn dateras härefter Kostpolicyn ersätter mål och riktlinjer för kostenheten enligt upprättad projektplan skapad av Ann-Louise Luttrén (kf , 63 punkt 5).

10 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ Tomtpris vid bostadsområde Haganäs Tekniska förvaltningen föreslår att priset för tomtmark vid bostadsområde Haganäs ska fastställas till 280 kr per m2. Med hänvisning till antagen energi- och klimatstrategi och undertecknat borgmästaravtal föreslås att tomtpriset kan reduceras med 30 procent vid byggande av så kallade passivhus eller vid byggande av hus med annan lösning för energieffektivitet. Tekniska utskottets , 26. Kommunstyrelsens , 138. Yrkanden Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens och yrkar som ett tillägg att tomtpriserna ska gälla från och med Monica Haider (S) yrkar att tomtpriserna vid Haganäs bostadsområde ska vara samma som i Älmhults tätort, det vill säga 160 kr/m2 för grovplanerad tomt och 80 kr/m2 för oplanerad tomt. Beslutsgång Propositionsordning 1 Ordföranden ställer kommunstyrelsens vid sidan om Monica Haiders yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens. Nej-röst för bifall till Monica Haiders yrkande. Omröstningsresultat Ja-röst: Sonja Emilsson (M), Bodil Hansen (M), Göran Widing (M), Tord Åkesson (M), Soili Lång-Söderberg (M), Jan-Erik Andersson (M), Viktor Emilsson (M), Jan Nordström (M), Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth Peltola (C), Claes Lindahl (C), Jessica Wihlborg (C), Vidar Lundbäck (C), Gusten Mårtensson (C), Marie Olofsson (C), Anders Mårtensson (C), Peter Niklasson (C), Tobias Herz (C)

11 Kommunfullmäktige forts 78/2013 Tomas Simonsson (FP) Berth Karlén (KD), Dan Bülow (KD) Michael Öberg (MP), Jan Fagerberg (MP). Nej-röst: Monica Haider (S), Ingemar Almkvist (S), Stefan Jönsson (S), Helen Bengtsson (S), Thomas Nygren (S), Ann Johansson (S), Kerstin Bengtsson (S), Britta Croona (S), Tommy Lövquist (S), Maria Gustafsson (S), Ingrid Bergström (S), Birgitta Bengtsson (S), Lars Ingvert (S), Ingrid Årdh-Strid (S), Håkan Pettersson (S) Predrag Jankovic (V) Gull-Britt Tranvik (SD) Annika Rydh. Med 23 ja-röster mot 18 nej-röster bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens. Propositionsordning 1 Ordföranden ställer proposition på Elizabeth Peltolas tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Kommunfullmäktiges beslut - Kommunfullmäktige fastställer priset för tomtmark vid bostadsområde Haganäs till 250 kr per m2 för oplanerad mark och 280 kr per m2 för planerad mark. Tomtpriset kan reduceras med 30 procent vid byggande av så kallade passivhus eller vid byggande av hus med annan lösning för energieffektivitet. - Tomtpriset gäller från och med Reservation Monica Haider (S), Ingemar Almkvist (S), Stefan Jönsson (S), Helen Bengtsson (S), Thomas Nygren (S), Ann Johansson (S), Kerstin Bengtsson (S), Britta Croona (S), Tommy Lövquist (S), Maria Gustafsson (S), Ingrid Bergström (S), Birgitta Bengtsson (S), Lars Ingvert (S), Ingrid Årdh-Strid (S), Håkan Pettersson (S), Predrag Jankovic (V), Gull-Britt Tranvik (SD) och Annika Rydh reserverar sig till förmån för Monica Haiders yrkande.

12 Kommunfullmäktige Dnr 2012/ Införande av kommunal parkeringsövervakning i Älmhults kommun Miljö- och byggnämnden har översänt om införande av parkeringsövervakning i Älmhults kommun. Miljö- och byggnämndens beslut , 62. Tekniska förvaltningens till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts , 152. Kommunstyrelsens , Kommunfullmäktige beslutar att kommunal parkeringsövervakning ska införas. - Övervakningen ska omfatta hela kommunen. - Övervakningen ska utföras högst 4 timmar per vecka. - Felparkeringsavgifter ska tas ut enligt av fullmäktige beslutad taxa. - Kommunfullmäktige godkänner att upphandlat bevakningsföretag utför parkeringsövervakningen. _

13 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ Felparkeringsavgifter i Älmhults kommun Kommunfullmäktige antog , 88 taxa för felparkeringsavgifter i Älmhults kommun. Miljö- och byggnämnden har översänt till ny taxa för felparkeringsavgifter inför införande av kommunal parkeringsövervakning. Enligt et höjs loppet för den lägsta felparkeringsavgiften till 400 kronor och för vissa allvarligare förseelser till 600 eller 800 kronor beroende på förseelse. Kommunfullmäktiges beslut , 88. Tekniska förvaltningens skrivelse till miljö- och byggnämnden Förslag till taxa för felparkeringsavgifter i Älmhults kommun Miljö- och byggnämndens beslut , 63. Kommunstyrelsens arbetsutskotts , 151. Kommunstyrelsens , Kommunfullmäktige fastställer ny taxa för felparkeringsavgifter enligt daterat Den nya taxan ersätter taxa beslutad av fullmäktige , Kommunfullmäktige delegerar till ansvarig nämnd att besluta om avgifter upp till gränsen för högsta kontrollavgift.

14 Kommunfullmäktige Dnr 2012/ Låneavtal Bygdegårdsföreningen Viljan Kommunfullmäktige beslöt , 1 bland annat att bevilja Bygdegårdsföreningen Viljan ett ränte- och amorteringsfritt lån på kr för tillbyggnad av bygdegården för skoländamål samt att bevilja lånet mot inteckning i fastigheten Bråthult Södregård 2:3, Virestad. Bygdegårdsföreningen Viljan ansöker i skrivelse daterad om att få lånet avskrivet. Föreningen behöver pantbrevet för att få bra lånevillkor för att kunna finansiera ett pannbyte. Ekonomienheten informerar i skrivelse daterad om att bygdegårdsföreningen bedrivs som en ekonomisk förening. Medlemskap ges till den som köper andel i föreningen. På grund av denna konstruktion kan lånet inte avskrivas. En avskrivning kan ses som gynnande av enskild, vilket strider mot kommunallagens likställighetsprincip. Då föreningen driver en för bygden och kommunen mycket viktig verksamhet kan lånet även fortsättningsvis vara räntefritt. Pantbrevet kan överlämnas mot att ett nytt avtal om amortering av lånet undertecknas. Amortering ska ske med kr årligen i 45 år. Skrivelse från Bygdegårdsföreningen Viljan Skrivelse från Bygdegårdsföreningen Viljan Tjänsteskrivelse från ekonomichef Katarina Andersson Kommunstyrelsens arbetsutskotts , 148. Förslag till låneavtal Kommunstyrelsens , Kommunfullmäktige godkänner till låneavtal daterat Kommunstyrelsen får i uppdrag att underteckna låneavtalet. - Pantbrevet överlämnas till föreningen efter att amortering av lånet har påbörjats.

15 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ Anhållan om kommunal borgen AB Älmhults kommunala Industrifastigheter Kommunfullmäktige beslöt , 174 bland annat att, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Älmhults kommunala Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 20 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. AB Älmhults kommunala Industrifastigheter har anhållit om att ramen för borgensåtagande från Älmhults kommun utökas från 20 miljoner kronor till 30 miljoner kronor. Bolaget anger färdigställande av kontorshotell, förädling av befintliga lokaler samt eventuella fastighetsförvärv som anledning till anhållan. Kommunfullmäktiges beslut , 174. Skrivelse från Älmhults kommunala Industrifastigheter Tjänsteskrivelse från ekonomichef Katarina Andersson Kommunstyrelsens arbetsutskotts , 149. Kommunstyrelsens , Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Älmhults kommunala Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 30 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensåtagandet gäller till och med och kan aldrig vara större än kapitalskulden efter gjorda amorteringar. En av kommunfullmäktige fastställd borgensavgift tas ut på lånebeloppet vid ingången av respektive år. - AB Älmhults kommunala Industrifastigheter ska i samband med delårsrapporten efter augusti månad och i årsredovisningen respektive år redovisa det utnyttjade borgensbeloppet. - Kommunstyrelsen får i uppdrag att underteckna borgenshandlingarna. - Kommunfullmäktiges beslut , 174 upphävs.

16 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ Anhållan om kommunal borgen Älmhultsbostäder AB Kommunfullmäktige beslöt , 71 bland annat att, såsom för egen skuld, ingå borgen för Älmhultsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 400 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensåtagandet gäller till och med och kan aldrig vara större än kapitalskulden efter gjorda amorteringar. Älmhultsbostäder AB har anhållit om att ramen för borgensåtagande från Älmhults kommun utökas från 400 miljoner kronor till 500 miljoner kronor. Bolaget anger färdigställande av bostadsprojekten kvarteret Oxtorget och kvarteret Olivia samt ytterligare planerade bostadsprojekt som skäl för anhållan. Vidare anges behov av utrymme för eventuella förvärv av fastigheter samt ombyggnad och förädling av befintliga fastigheter. Kommunfullmäktiges beslut , 71. Skrivelse från Älmhultsbostäder Tjänsteskrivelse från ekonomichef Katarina Andersson Kommunstyrelsens arbetsutskott , 150. Kommunstyrelsens , Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen för Älmhultsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensåtagandet gäller till och med och kan aldrig vara större än kapitalskulden efter gjorda amorteringar. En av kommunfullmäktige fastställd borgensavgift tas ut på lånebeloppet vid ingången av respektive år. - Älmhultsbostäder AB ska i samband med delårsrapporten efter augusti månad och i årsredovisningen respektive år redovisa det utnyttjade borgensbeloppet. - Kommunstyrelsen får i uppdrag att underteckna borgenshandlingarna. - Kommunfullmäktiges beslut , 71 upphävs.

17 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ Namnändring för AB Älmhults kommunala Industrifastigheter Bolaget Älmhults kommunala Industrifastigheter föreslås byta namn till Älmhults Näringsfastigheter AB. Namnändringen behöver godkännas av kommunfullmäktige och därefter fastställas av bolagsstämman. Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts , 155. Kommunstyrelsens , Kommunfullmäktige godkänner ändring av bolagsnamnet AB Älmhults kommunala Industrifastigheter till Älmhults Näringsfastigheter AB. - Kommunfullmäktige uppdrar åt ägarombudet på AB Älmhults kommunala Industrifastigheters bolagsstämma att rösta för att det nya bolagsnamnet antas vid stämman.

18 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ Bolagsordning för Elmen AB Bolagsordningen för det helägda kommunala bolaget Elmen AB behöver ändras, till följd av 1. ändringar i kommunallagen vid flera tillfällen, senast 1 januari önskemål från ägaren om förändrad och förtydligad inriktning för bolaget. Kommunledningsförvaltningen har lämnat på ny bolagsordning. Bolagsordningen behöver godkännas av kommunfullmäktige och därefter fastställas av bolagsstämman. Befintlig bolagsordning för Elmen AB, daterad Förslag på ny bolagsordning för Elmen AB, daterat Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts , 156. Kommunstyrelsens , 149. Yrkande Elizabeth Peltola (C) med instämmande av Ingemar Almkvist (S) och Soili Lång-Söderberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens. - Kommunfullmäktige godkänner till ny bolagsordning för Elmen AB, enligt daterat Kommunfullmäktige uppdrar åt ägarombudet på Elmens AB:s bolagsstämma att rösta för att den nya bolagsordningen fastställs vid stämman.

19 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ Ägardirektiv för Elmen AB De generella ägardirektiven för det helägda kommunala bolaget Elmen AB behöver ändras, till följd av 1. ändringar i kommunallagen vid flera tillfällen, senast 1 januari önskemål från ägaren om förändrad och förtydligad inriktning för bolaget. Kommunledningsförvaltningen har lämnat på nya ägardirektiv. Ägardirektiven behöver antas av kommunfullmäktige och därefter fastställas av bolagsstämman. Befintliga ägardirektiv för Elmen AB, daterade Förslag på nya ägardirektiv för Elmen AB, daterat Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts , 157. Kommunstyrelsens , 150. Yrkande Elizabeth Peltola (C) med instämmande av Ingemar Almkvist (S) och Soili Lång-Söderberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens. - Kommunfullmäktige antar nya ägardirektiv för Elmen AB, enligt daterat Kommunfullmäktige uppdrar åt ägarombudet på Elmen AB:s bolagsstämma att rösta för att de nya ägardirektiven fastställs vid stämman.

20 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ Bolagsordning för Älmhults Näringsfastigheter AB Bolagsordningen för det helägda kommunala bolaget Älmhults Näringsfastigheter AB (under namnändring från AB Älmhults kommunala Industrifastigheter) behöver ändras, till följd av 1. ändringar i kommunallagen vid flera tillfällen, senast 1 januari önskemål från ägaren om förändrad och förtydligad inriktning för bolaget. Kommunledningsförvaltningen har lämnat på ny bolagsordning. Bolagsordningen behöver godkännas av kommunfullmäktige och därefter fastställas av bolagsstämman. Befintlig bolagsordning för AB Älmhults kommunala Industrifastigheter, daterad Förslag på ny bolagsordning för Älmhults Näringsfastigheter AB, daterat Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts , 158. Kommunstyrelsens , 151. Yrkande Elizabeth Peltola (C) med instämmande av Ingemar Almkvist (S) och Soili Lång-Söderberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens. - Kommunfullmäktige godkänner till ny bolagsordning för Älmhults Näringsfastigheter AB (under namnändring från AB Älmhults kommunala Industrifastigheter), enligt daterat Kommunfullmäktige uppdrar åt ägarombudet på Älmhults Näringsfastigheter AB:s (under namnändring från AB Älmhults kommunala Industrifastigheter) bolagsstämma att rösta för att den nya bolagsordningen fastställs vid stämman.

21 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ Ägardirektiv för Älmhults Näringsfastigheter AB De generella ägardirektiven för det helägda kommunala bolaget Älmhults Näringsfastigheter AB (under namnändring från AB Älmhults kommunala Industrifastigheter) behöver ändras, till följd av 1. ändringar i kommunallagen vid flera tillfällen, senast 1 januari önskemål från ägaren om förändrad och förtydligad inriktning för bolaget. Kommunledningsförvaltningen har lämnat på nya ägardirektiv. Ägardirektiven behöver antas av kommunfullmäktige och därefter fastställas av bolagsstämman. Befintliga ägardirektiv för AB Älmhults kommunala Industrifastigheter, daterade Förslag på nya ägardirektiv för Älmhults Näringsfastigheter AB, daterat Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts , 159. Kommunstyrelsens , 152. Yrkande Elizabeth Peltola (C) med instämmande av Ingemar Almkvist (S) och Soili Lång-Söderberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens. - Kommunfullmäktige antar nya ägardirektiv för Älmhults Näringsfastigheter AB (under namnändring från AB Älmhults kommunala Industrifastigheter), enligt daterat Kommunfullmäktige uppdrar åt ägarombudet på Älmhults Näringsfastigheter AB:s (under namnändring från AB Älmhults kommunala Industrifastigheter) bolagsstämma att rösta för att de nya ägardirektiven fastställs vid stämman.

22 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ Bolagsordning för Älmhultsbostäder AB Bolagsordningen för det helägda kommunala bolaget Älmhultsbostäder AB behöver ändras, till följd av 1. ändringar i kommunallagen vid flera tillfällen, senast 1 januari tillkomsten av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, giltig från och med 1 januari önskemål från ägaren om förändrad och förtydligad inriktning för bolaget. Kommunledningsförvaltningen har lämnat på ny bolagsordning. Bolagsordningen behöver godkännas av kommunfullmäktige och därefter fastställas av bolagsstämman. Befintlig bolagsordning för Älmhultsbostäder AB, daterad Förslag på ny bolagsordning för Älmhultsbostäder AB, daterat Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts , 160. Kommunstyrelsens , 153. Yrkande Elizabeth Peltola (C) med instämmande av Ingemar Almkvist (S) och Soili Lång-Söderberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens. - Kommunfullmäktige godkänner till ny bolagsordning för Älmhultsbostäder AB, enligt daterat Kommunfullmäktige uppdrar åt ägarombudet på Älmhultsbostäder AB:s bolagsstämma att rösta för att den nya bolagsordningen fastställs vid stämman.

23 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ Ägardirektiv för Älmhultsbostäder AB De generella ägardirektiven för det helägda kommunala bolaget Älmhultsbostäder AB behöver ändras, till följd av 1. ändringar i kommunallagen vid flera tillfällen, senast 1 januari tillkomsten av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, giltig från och med 1 januari önskemål från ägaren om förändrad och förtydligad inriktning för bolaget. Kommunledningsförvaltningen har lämnat på nya ägardirektiv. Ägardirektiven behöver antas av kommunfullmäktige och därefter fastställas av bolagsstämman. Befintliga ägardirektiv för Älmhultsbostäder AB, daterade Förslag på nya ägardirektiv för Älmhultsbostäder AB, daterat Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts , 161. Kommunstyrelsens , 154. Yrkande Elizabeth Peltola (C) med instämmande av Ingemar Almkvist (S) och Soili Lång-Söderberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens. - Kommunfullmäktige antar nya ägardirektiv för Älmhultsbostäder AB, enligt daterat Kommunfullmäktige uppdrar åt ägarombudet på Älmhultsbostäder AB:s bolagsstämma att rösta för att de nya ägardirektiven fastställs vid stämman. _

24 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ Styrdokument för den kommunala nämndadministrationen i Älmhults kommun Kanslienheten har i samråd med nämndsekreterare och registratorer tagit fram på styrdokument som ska reglera arbetet med de politiska beslutande organens arbete och handlingar i Älmhults kommun. Styrdokumentet är en principiell instruktion för ärendeflödet i kommunens nämnder och förvaltningar. Dokumentet beskriver bland annat hur olika handlingar ska hanteras och hur skrivelser, protokoll och andra handlingar i nämndprocessen ska utformas. Målet är att medborgarnas och de förtroendevaldas insyn i den kommunala verksamheten ska stärkas samt att effektiviteten och produktiviteten i informations- och ärendehanteringen ska öka. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen Förslag till styrdokument för den kommunala nämndadministrationen i Älmhults kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskotts , 140. Kommunstyrelsens , Kommunfullmäktige fastställer Styrdokument för den kommunala nämndadministrationen i Älmhults kommun daterat med följande strykningar på sidan 15: första stycket, första meningen:.. eller intressera sig för andra stycket: ("cykelställsärenden"). - Styrdokument för den kommunala nämndadministrationen i Älmhults kommun dateras härefter Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) ansvarar för uppföljning och utvärdering av tillämpningen av styrdokumentets principer. - Styrdokumentet ska revideras av fullmäktige varje mandatperiod. Kommunstyrelsen har rätt att göra ändringar som ej är av principiell vikt i dokumentet utan att lyfta frågan till fullmäktige. Kommunledningsförvaltningen har rätt att på egen hand besluta om förändringar i dokumentets bilagor.

25 Kommunfullmäktige forts 91/ Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att ta fram på de ändringar som behöver göras i bland annat arbetsordningar, reglementen och e-postpolicy med anledning av styrdokumentet. _

26 Kommunfullmäktige Dnr 2012/ Medborgar om en plats i anslutning till Äskya för inlämning och försäljning av saker Ann-Louise Johansson Ann-Louise Johansson, Älmhult föreslår i medborgar daterat att det inrättas en plats i anslutning till Äskya där man kan lämna fungerande saker för försäljning. Kommunfullmäktige remitterade , 152 medborgaret till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt , 5 att remittera medborgaret till tekniska förvaltningen för yttrande senast Tekniska förvaltningens yttrande Kommunfullmäktige beslöt , 67 att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom kommunen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgaret beaktas i den av kommunstyrelsen tillsatta utredningen om arbetsmarknadsenhet. Medborgaret anses därmed besvarat. Kommunstyrelsens arbetsutskotts , 141. Kommunstyrelsens , 142. Yrkande Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens och hoppas att utredningen leder fram till ett bifall till medborgaret. - Kommunfullmäktige överlämnar medborgaret för övervägande till den av kommunstyrelsen tillsatta utredningen om arbetsmarknadsenhet. Medborgaret anses därmed besvarat.

27 Kommunfullmäktige Dnr 2013/ Revisionsrapport - granskning av utbildningsnämndens styrning av gymnasieskolan Revisorerna i Älmhults kommun har gett PwC i uppdrag att granska utbildningsnämndens styrning av gymnasieskolan. PwC har lämnat revisionsrapport daterad mars Revisorerna instämmer i den revisionella bedömningen och önskar svar senast Utbildningsnämnden har lämnat svar , 67. PwC:s revisionsrapport daterad mars Skrivelse från kommunens revisorer daterad Utbildningsnämndens svar , 67. Kommunfullmäktiges beslut - Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och utbildningsnämndens svar till handlingarna.

28 Kommunfullmäktige Meddelande Dnr 2013/ Medborgar daterat från Maria Johansson med flera om att Älmhults kommun ska arbeta för att bli diplomerad till en Fairtrade City. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgaret till kommunstyrelsen för beredning.