TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation för kommunledningsförvaltningen 230 Ledamöter i Beredningen för offentlig utsmyckning 231 Redovisning av utredningsuppdrag om utmaningsrätt samt överlåtelse av kommunal verksamhet 232 Inkubatorverksamhet i Trelleborgs kommun 233 Redovisning av utredning om Samverkan Skåne Sydväst 234 Finansiell rapport tertial 2/ Delårsrapport 2/2011 för kommunstyrelsen 236 Delegationsbeslut 237 Skrivelser och rapporter 238 Medborgarförslag 2008:60 - Bygg en laglig racerbana till motorintresserade ungdomar 239 Medborgarförslag 2009:3 - Bullerproblem på Friheden 240 Medborgarförslag 2010:8 Bygg en inomhusbassäng som kan användas till rehabilitering m.m. 241 Medborgarförslag 2010:18 Förslag till ny översiktsplan i Trelleborg 242 Medborgarförslag 2010:26 Åtgärder mot hälsorisker 243 Medborgarförslag 2010:45 LSS-boende 244 Medborgarförslag Placering LSS-boenden 245 Medborgarförslag Översvämning Västra Egna Hem Medborgarförslag Trelleborg ska ta steget och bli en Fairtrade City 247 Medborgarförslag Sjöstad 248 Motion 2010:6 - Inrättande av en tjänst som ombudsman för funktionshindrade 249 Motion 2010:14 Angående mångkulturellt bokslut 250 Motion 2010:17 Förslag till platser i vår centralort för uppförande under 2011 av nya LSS-boenden 251 Motion 2010:19 Anlita oberoende utredare för riskanalys av kommunal borgen till hamnutbyggnad 252 Motion - Angående högstadieskola på Serresjö 253 Motion Inrätta en rådgivargrupp (Advisory Board) till Alliansens ledningsgrupp 254 Redovisning av icke avgjorda medborgarförslag 255 Redovisning av icke avgjorda motioner

2 Protokoll 2 (75) 256 Revidering av pensionspolicyn 257 Kostpolicy för förskola, skola, vård och omsorg 258 Tekniska nämndens begäran om höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp (normaltaxa) 259 Tekniska nämndens begäran om medel för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar till Öster om Stora Beddinge samt norra Tullstorp 260 Servicenämndens begäran om anslag för uppförande av LSS-boende på Lasarettet Överlämnande av huvudmannaskapet för färdtjänsten till Region Skåne. 262 Bildningsnämndens kvalitetsredovisning Delårsrapport med årsprognos 2011

3 Protokoll 3 (75) Plats och tid Rådhuset kl , Beslutande Ersättare Övriga närvarande Tina Järvenpää (FP) Catherine Persson (S) Marianne Ohrlander (M) Ersättare för Ulf Bingsgård (M) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Per Klarberg (SD) Ina Liljeberg (M) Anitha Lata (S) Patrik Holmberg (C) T.o.m. 243 Leif Sjögren (C) Ersättare för P. Holmberg fr.o.m. 244 Lars-Erik Nilsson (S) Ersättare för Sten Björk (S) Åke Svensson (KD) Jan Larsson (SD) Christine Stafström (MP) Ersättare för Love Nilsson (MP) Veronica Larsson (S) Inte 232 Kerstin Fredriksson (S) Ersättare för Veronica Larsson 232 Bert Ekstrand (FP) Eric Samuelsson (M) Närvarande t.o.m. 247 Helmuth Petersén (SD) Jan Isaksson (M) Kerstin Fredriksson (S) Se ovan Leif Sjögren (C) Se ovan Lennart Höckert (S) Roland Hansson (KD) Anita Persson (SD) Närvarande t.o.m. 244 Sven Lindkvist (S) Agneta Sjölund, ekonomichef Ingrid Wall, informationschef Jonas Rosenkvist, kommundirektör Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Jonas Rosenkvist Tina Järvenpää Catherine Persson Marianne Ohrlander

4 Protokoll 4 (75) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats Kommunkansliet Underskrift Lena Hulth

5 Protokoll 5 (75) 227 Val av justerare samt tid och plats för justering Catherine Persson (S) och Marianne Ohrlander (M) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet finns tillgängligt för justering på kommunledningskontoret tisdagen den 11 oktober 2011 från kl

6 Protokoll 6 (75) 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr KS 2011/690 Ärendebeskrivning I april fattade kommunfullmäktige i Trelleborg beslut om den nya förvaltningsorganisationen, anpassad till den förändrade politiska organisationen som trädde i kraft vid årsskiftet. Detta innebär bland annat att de båda förvaltningarna miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret läggs samman till en förvaltning. Beredning Samhällsbyggnadsnämnden har den 14 september 2011, 153, beslutat att förorda att nuvarande stadsbyggnadschefen Claus Pedersen anställs som förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen från och med den 1 januari Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommundirektören om att facklig samverkan har genomförts. Samtliga närvarande fackliga organisationer tillstyrkte samhällsbyggnadsnämndens förslag. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att erbjuda Claus Pedersen tjänsten som förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen från och med den 1 januari 2012 och ger kommundirektören i uppdrag att fastställa anställningsvillkoren. Beslut beslutar att erbjuda Claus Pedersen tjänsten som förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen från och med den 1 januari 2012 och ger kommundirektören i uppdrag att fastställa anställningsvillkoren. Expedieras till Claus Pedersen Samhällsbyggnadsnämnden

7 Protokoll 7 (75) 229 Justerad organisation för kommunledningsförvaltningen Dnr KS 2011/75 Ärendebeskrivning Tidigare beslut om kommunledningsförvaltningens organisation Med anledning av ett förslag till ny organisation för kommunledningsförvaltningen beslutade kommunstyrelsen i juni att föreslagen organisation fastställs i syfte att öka kommunledningsförvaltningens strategiska styrning och ledning samt för att främja kommunens öppenhet mot medborgare och företagare, 2. att organisationen benämns kommunledningsförvaltningen i enlighet med föreslagen organisationsstruktur med personalavdelning, ekonomiavdelning, kommunledningskontor, avdelning för kommunikation och medborgarservice samt avdelningen för strategisk utveckling, 3. att tjänsten som biträdande kommundirektör inrättas och tillsätts med nuvarande kommunjurist Jonas Rosenkvist, 4. att funktionen chef för strategisk utveckling inrättas och att tjänsten utlyses internt och externt i mån av ekonomiskt utrymme, 5. att funktionen som kommunikationschef inrättas men läggs vakant tillsvidare, 6. att uppgiften EU-samordning flyttas från Trelleborgs Utvecklings AB till kommunstyrelsen genom ändrande av ägardirektiv, 7. att Rådhusets lokaler anpassas efter den nya organisationens intentioner, bl.a. den "publika" delen för kommunikation och medborgarservice, 8. att den nya organisationen träder i kraft fr.o.m. den 1 augusti Nuvarande situation Sedan beslutet fattades har organisationen satts i funktion. En del verksamheter och funktioner har flyttats från kommunledningsförvaltningen i samband med att den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen har trätt i kraft. Inom kommunledningsförvaltningen är tjänsterna som avdelningschef för avdelningen för kommunikation och medborgarservice samt för avdelningen för strategisk utveckling ännu obesatta. Biträdande kommundirektören är numera anställd som kommundirektör från och med den 1 oktober Uppgiften EU-samordning har ännu inte flyttats från Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB till kommunstyrelsen. Det pågår dock ett arbete med revidering av samtliga bolags ägardirektiv. I samband med detta arbete bör ansvaret för EUfrågorna flyttas till kommunstyrelsen och dess förvaltning. Ett anslagsärende om anpassning av Rådhusets lokaler behandlas av kommunfullmäktige den 26 september 2011.

8 Protokoll 8 (75) Behov av förändringar I det organisationsförslag som låg till grund för kommunstyrelsens beslut i juni 2010 angavs bl.a. följande: Nuvarande organisation är inte ändamålsenlig för uppdraget. Den har svårigheter för effektiv och strategisk ledning och styrning, bl.a. genom otydlighet i ansvar och funktioner och att enskilda medarbetares möjlighet till dialog och samspel med andra enligt det nyligen tecknade samverkansavtalet samt medarbetares kontaktyta med närmsta chef är svag. Under det år som har gått sedan organisationsförändringen trädde i kraft har två avdelningar saknat egentlig avdelningschef och kommundirektören har istället fått gå in i dessa roller, om än med stöd av befintliga enhetschefer som haft visst utökat mandat. Det finns därför behov av att medarbetarna på dessa avdelningar så snart som möjligt får en avdelningschef. Mot bakgrund av dels att det ekonomiska utrymmet ännu inte medger att två avdelningschefer anställs, dels att avdelningen för strategisk utveckling är väldigt liten sedd till antalet medarbetare bör dessa avdelningar läggs samman till en avdelning för strategi och kommunikation samt en avdelningschef rekryteras. Avdelningschefen bör ha en bred bakgrund vad gäller både kommunikation och strategiska frågor, där även omvärldsbevakning och omvärldsanalys är viktiga beståndsdelar. När det gäller tjänsten som biträdande kommundirektör bör den för närvarande inte återbesättas. Kanslichefen blir istället avdelningschef för kommunledningskontoret, medan de juridiska arbetsuppgifterna i huvudsak utförs av en kommunjurist. Det kan i sammanhanget nämnas att socialförvaltningen och skolförvaltningen har aviserat ett utökat behov av juriststöd, bl.a. till följd av ny lagstiftning. Det har även noterats att behovet av juriststöd har ökat allmänt hos förvaltningarna. På sikt bör det därför övervägas att utöka kommunledningskontoret med en juristtjänst med huvudsaklig uppgift att stödja förvaltningarna i den dagliga verksamheten. Därmed ges också utrymme för kommunjuristen att arbeta med mer övergripande frågeställningar och utredningar. Organisationsskiss Förändringarna ovan leder till att kommunledningsförvaltningen får följande struktur: Kommundirektör Avdelningen för strategi och kommunikation Personalavdelningen Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Inom respektive avdelning finns möjlighet att dela in verksamheten i enheter om det är ändamålsenligt. I kommundirektörens förvaltningsledningsgrupp ingår de fyra avdelningscheferna.

9 Protokoll 9 (75) Lokalfrågor För att ge kommunledningsförvaltningens avdelningar förutsättningar för att arbeta effektivt och ändamålsenligt behöver lokalfrågan ses över på både kort och lång sikt främst för avdelningen för strategi och kommunikation, men även till viss del för kommunledningskontoret. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att godkänna informationen. Beslut godkänner informationen.

10 Protokoll 10 (75) 230 Ledamöter i Beredningen för offentlig utsmyckning Dnr KS 2011/599 Ärendebeskrivning beslutade den 8 september 2011 att inrätta Beredningen för offentlig utsmyckning under kommunstyrelsen. I beredningen ska ingå följande ledamöter: s ordförande, tillika ordförande i beredningen Kulturnämndens ordförande Tekniska nämndens ordförande En företrädare för socialdemokraterna En företrädare för sverigedemokraterna Tekniske chefen, eller den han utser Kulturchefen, eller den han utser En företrädare för Greta och Johan Kocks Stiftelser En företrädare för Trelleborgs Planterings- och Försköningsförening Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att till ledamöter i beredningen för återstoden av mandatperioden till och med den 31 december 2014 utse s ordförande Ulf Bingsgård (M), tillika ordförande i beredningen Kulturnämndens ordförande Love Nilsson (MP) Tekniska nämndens ordförande Eric Samuelson (M) NN (S) NN (SD) Tekniske chefen Martin Nilsson Museichefen Ingela Jacobsson (utsedd av kulturchefen) En företrädare för Greta och Johan Kocks Stiftelser En företrädare för Trelleborgs Planterings- och Försköningsförening Beslut beslutar att till ledamöter i beredningen för återstoden av mandatperioden till och med den 31 december 2014 utse

11 Protokoll 11 (75) s ordförande Ulf Bingsgård (M), tillika ordförande i beredningen Kulturnämndens ordförande Love Nilsson (MP) Tekniska nämndens ordförande Eric Samuelson (M) Solweig Lundgren (S) Leif Roos (SD) Tekniske chefen Martin Nilsson Museichefen Ingela Jacobsson (utsedd av kulturchefen) En företrädare för Greta och Johan Kocks Stiftelser En företrädare för Trelleborgs Planterings- och Försköningsförening Expedieras till De valda

12 Protokoll 12 (75) 231 Redovisning av utredningsuppdrag om utmaningsrätt samt överlåtelse av kommunal verksamhet Dnr KS 2011/321 Ärendebeskrivning s arbetsutskott beslutade den 26 april 2011 att ge kommundirektören i uppdrag att utreda dels hur kommunala verksamheter kan överlåtas, dels hur utmaningsrätt kan införas i Trelleborgs kommun. Beredning Utredningsuppdraget har genomförts av kommunledningsförvaltningens utredare Mats Åstrand och kommunjuristen Camilla Mundt. Ur utredningen kan nämnas följande. Att införa utmaningsrätt är frivilligt för kommunerna och regleras inte genom någon lagstiftning. Utmaningsrätt innebär att den som vill driva en verksamhet inom en kommun har rätt att utmana, att lämna in ett förslag på hur verksamheten kan drivas bättre. En inkommen utmaning behandlas utifrån fastställt regelverk och beslut tas i politisk nämnd om utmaningen godkänns eller inte. Om utmaningen godkänns så genomförs en upphandling gällande den aktuella verksamheten. Den som har utmanat verksamheten har inga garantier om att få uppdraget utan kommer i upphandlingen att konkurrera med andra leverantörer på samma villkor. Den befintliga verksamheten har rätt att lämna anbud vid en upphandling. Vilka delar av kommunens verksamhet som går att utmana skiljer sig från kommun till kommun. Det är upp till varje kommun att välja vilka delar som omfattas. Myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner får inte utmanas. Verksamheter som enligt lag och förordning måste utföras av kommunen kan inte heller utmanas. Om den utmanande verksamheten bedrivs av annan juridisk person ska utmaningen ses som en intresseanmälan att delta i kommande upphandlingar. Utmaningar kan ske av både hela eller delar av verksamhet. Det kan handla om drift av äldreboende, bibliotek eller simhall. Andra utmaningar kan ske av mindre områden inom grönyteskötsel, lokalvård och liknande. Även tjänster kan utmanas, exempelvis inom personalrekrytering, kontorsservice eller ITverksamhet. Varje kommun beslutar om de regler som ska gälla vid utmaning av den offentliga verksamheten samt vilka verksamheter som får utmanas, vart utmaningen ska riktas, vad utmaningen ska innehålla, hur handläggningen kommer att gå till och nämndernas roll. Överlåtelse av kommunal verksamhet, eller avknoppning som det populärt kallas, innebär att offentligt bedriven verksamhet övertas av personal som själva arbetar i verksamheten. Det är viktigt att skilja på avknoppning inom ramen för

13 Protokoll 13 (75) pengsystem och avknoppning som måste upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Pengsystem finns inom individuellt inriktade tjänster, som vård, skola och omsorg. Brukaren får fritt välja utförare och när de gjort sitt val utgår en viss ersättning från det offentliga till utföraren. Om kommunen önskar att avknoppning ska ske av en verksamhet som inte bedrivs i pengsystem måste verksamheten upphandlas enligt LOU, där de som har för avsikt att överta verksamheten får lägga anbud i konkurrens med andra. Kommunen är skyldig att anta det anbud som är mest förmånligt för kommunen. Vid överlåtelse av kommunal verksamhet är det viktigt att villkoren är konkurrensneutrala och transparenta. I försäljningspriset ska både inventarievärdet och goodwillvärdet ingå. Goodwillvärdet baseras på verksamhetens rykte, geografiska läge, befintlig och förväntad kundstock och liknande. Om en försäljning av en verksamhet sker till underpris innebär detta i praktiken ett ekonomiskt stöd till ett privat företag, ett förfarande som inte är tillåtet enligt bl.a. kommunallagen. Om kommunstyrelsen beslutar att utmaningsrätt ska införas i Trelleborgs kommun behöver ett regelverk för utmaningar samt en instruktion för anbud från den egna verksamheten arbetas fram och fastställas. Detta bör ske i samarbete med kommunens upphandlingsenhet. Vidare behöver resurser tillföras för att arbeta aktivt med utmaningsrätten och för att hantera inkomna utmaningar. Om kommunstyrelsen beslutar att överlåtelse av kommunal verksamhet kan ske behöver riktlinjer för detta samt en modell för verksamhetsvärdering arbetas fram och fastställas. Även regler för respektive verksamhet som bedöms lämplig för överlåtelse behöver tas fram och beslutas. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att ställa sig positiv till att möjligheter till utmaningsrätt respektive överlåtelse av kommunal verksamhet införs i Trelleborgs kommun. Arbetsutskottet föreslår vidare att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett regelverk för utmaningar samt en instruktion för anbud från den egna verksamheten, att ta fram riktlinjer för överlåtelse av kommunal egendom samt en modell för verksamhetsvärdering, att ta fram förslag på vilka personella och ekonomiska resurser som behöver tillföras för att arbeta aktivt med utmaningsrätten, hantera inkomna utmaningar och frågor kring överlåtelse av kommunal verksamhet och hur verksamheten ska organiseras samt att återkomma till kommunfullmäktige för beslut. Yrkanden Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Christine Stafström (MP) med instämmande av Catherine Persson (S) att arbetsutskottets förslag ska avslås.

14 Protokoll 14 (75) Lars Mikkelä (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunledningsförvaltningen för en översiktlig beräkning av kostnaderna för att införa och genomföra utmaningsrätt. Catherine Persson (S) yrkar att återremissyrkandet ska avslås. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i enlighet med Lars Mikkeläs yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet. Beslut beslutar att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för en översiktlig beräkning av kostnaderna för att införa och genomföra utmaningsrätt. Reservation Catherine Persson (S) lämnar för den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen följande reservation till förmån för eget yrkande: Socialdemokraterna menar att förutsättningar för utmaningsrätt inte behöver utredas då vi anser att utmaningsrätt inte ska införas i Trelleborgs kommun. Socialdemokraterna ser inte det önskvärda i att ytterligare öka möjligheterna till privatisering/andra driftsformer och att öka förutsättningarna till privat vinstintresse i stora delar av den kommunala verksamheten i Trelleborg Det är redan så att olika lagstiftning och beslut ger möjlighet för näringsidkare att driva verksamhet inom vård, skola och omsorg genom t ex friskola, kundval, HVB-verksamhet och assistansföretag. Till det ska läggas att kommunen genom beslut om entreprenad kan välja privat utförare om så önskas. Vidare menar socialdemokraterna att kommunen ska utveckla sin verksamhet och inte vänta på att någon annan istället ska vilja ta över den. Förutsättningar för ansvariga politiker att faktiskt ta ansvar minskar då planeringsmöjligheterna till stor del försvinner. Det finns också skäl att anta att kostnaderna för system med utmaningsrätt medför dyr administration. Vår erfarenhet är vidare att utmaningsrätt skapar oro bland både brukare och personal vilket inte kan anses föra något gott med sig. Expedieras till Kommunledningsförvaltningen

15 Protokoll 15 (75) 232 Inkubatorverksamhet i Trelleborgs kommun Dnr KS 2010/284 Ärendebeskrivning beslutade den 5 maj 2011 att godkänna en redovisning av utredningsuppdraget kring en inkubatorverksamhet, att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast i september 2011 med ett förslag inklusive organisation och ekonomi gällande centrum för innovation och nyföretagande samt att ge servicenämnden i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga lokaler för verksamheten. Beredning Föreligger kompletterande utredning samt ett yttrande från Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB angående inkubatorverksamhetens organisatoriska placering. Beskrivning av verksamheten Det finns i Trelleborg såväl som på ett flertal andra platser en efterfrågan på arenor för att ge entreprenörer möjlighet till konkret affärsutvecklingsstöd samtidigt som det finns möjlighet till kunskapsutbyte, nätverksbyggande och kontakt med andra aktörer. Trelleborgs geografiska placering med närhet till Malmö, Lund, Köpenhamn, likaså närhet till Lunds universitet, Campus Helsingborg och Malmö Högskola bör också utnyttjas bättre men det saknas en arena/plattform på lokal nivå för att långsiktigt utveckla olika typer av samverkan. Ett entreprenörscentrum/en inkubatorverksamhet i Trelleborg har som syfte att främja nyföretagande och på sikt även öka sysselsättningen i kommunen. Entreprenörscentrum ska kunna erbjuda processtöd/rådgivning som företagare i olika faser kan behöva, dels helt nystartade företag dels nyligen etablerade företag som tagit ett första steg in på marknaden. Samverkan mellan företagare inom olika branscher och andra aktörer är en viktig del för att företagen ska utvecklas och ta till sig nya idéer och kunskap. Målsättningen med projektet är att skapa en plattform/arena/plats där företag kan utvecklas, mötas och skapa nya samarbetsformer. Inkubatorn ska underlätta för företag att starta i Trelleborg genom att vara en Arena och knutpunkt för företagen. Kritiskt granskande av affärsidé och ett stöttande genom nätverk ska hjälpa entreprenören att få fram ett livskraftigt företag. Inkubatorn ska komplettera den verksamhet som redan bedrivs av Trelleborgs Kommun Utvecklings AB. Lokal Den lokal som ska användas ska kunna utnyttjas effektivt men också inte innebära ett hinder. Den ska vara skalbar, så verksamheten kan börja med en mindre del för att sedan öka vid behov. Tillgänglighet till partners, banker och kommunikation är viktigt. Därför är det viktigt med en central placering. Lokalen ska vara attraktiv och stimulerande.

16 Protokoll 16 (75) Lokaler i Trelleborgs utkant skapar inte känslan av att kommunen satsar på nyföretagande. Den framtida dragningen av Pågatåg kommer att göra Trelleborg till ett attraktivt val att starta verksamhet. Investeringarna i att börja använda en lokal varierar mycket, vissa lokalers färdigställande beror på andra beslut och priset blir ofta högre per kvadratmeter. En lokal som har varit aktuell är Skarpskytten (f.d. Museet). Preliminära uppgifter från serviceförvaltningen talar dock om omfattande investeringar för en renovering av byggnaden. Det finns två andra centrala alternativ i gott skick med bl.a. nätverk indraget. Investeringskostnaderna kan då hållas nere, vilket medför rimliga hyreskostnader. Kostnader Investering Belopp kkr IT, skrivare, kopierare 90 Möbler 300 Total investering 390 Verksamhetens kostnader i kkr Kostnad År 1 År 2 År 3 Personal Lokaler (ej städ o fastskötsel) Kapitalkostnad Övrigt Summa kostnader Intäkter År 1 År 2 År 3 Inkubator Kontorshotell Innovationsbron(bidrag) Partners Summa Intäkter Summa nettokostnader Organisatorisk tillhörighet Utredningen har genomförts med projektledaren anställd på kommunledningsförvaltningen. Kommunen bör framåt försöka samordna näringslivsfrågor. Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB har en del, medan Navigatorcentrum har en del. Att skapa ytterligare en enhet som sysslar med näringslivsfrågor främjar inte målet med en stark agenda. Att genom ett utökat avtal mellan Trelleborgs kommun och bolaget lägga Inkubatorn som en egen resultatenhet under Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB verkar vara ett lämpligt sätt att samla kommunens näringslivssatsningar under ett paraply.

17 Protokoll 17 (75) Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB ser i yttrande positivt på förslaget att starta en lokalt anpassad inkubatorverksamhet i kommunen och att lägga verksamheten som en egen resultatenhet i bolaget. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att inkubatorverksamhet ska införas i Trelleborgs kommun från och med den 1 januari 2012, att verksamheten ska förläggas som en resultatenhet i Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB genom avtal mellan Trelleborgs kommun och bolaget, att finansiera kostnaderna för verksamheten år 2012 med 2 Mkr ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov 2011 samt att kommunstyrelsens kostnader från och med år 2013 för avtalet med Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB beträffande inkubatorverksamheten ska beaktas i kommande års budgetarbete. Beslut beslutar att inkubatorverksamhet ska införas i Trelleborgs kommun från och med den 1 januari 2012, att verksamheten ska förläggas som en resultatenhet i Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB genom avtal mellan Trelleborgs kommun och bolaget, att finansiera kostnaderna för verksamheten år 2012 med 2 Mkr ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov 2011 samt att kommunstyrelsens kostnader från och med år 2013 för avtalet med Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB beträffande inkubatorverksamheten ska beaktas i kommande års budgetarbete. Expedieras till Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB Projektledaren Henrik de Vries Kommundirektören Ekonomiavdelningen

18 Protokoll 18 (75) 233 Redovisning av utredning om Samverkan Skåne Sydväst Dnr KS 2011/586 Ärendebeskrivning Samverkan Skåne Sydväst befinner sig i en omstruktureringsprocess. I denna ingår även att byta namn på samarbetsorganet till MalmöLundregionen, ett beslut som fattades den 17 maj För att kunna diskutera Trelleborgs kommuns framtida deltagande i samverkansorganet har kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård uppdragit åt förvaltningen att utreda vilket uppdrag SSSV har idag, framtidsplaner men även hur samarbeten sker inom Skåne. Utredningen presenteras för kommunstyrelsen för ställningstagande kring Trelleborgs kommuns framtida deltagande. Bakgrund till Samverkan Skåne Sydväst Samverkan Skåne Sydväst, SSSV, är ett samarbetsorgan mellan elva kommuner i sydvästra Skåne. Ordförandeskapet innehas vartannat år av Malmö och vartannat år av Lund. Man har två vice ordförande från övriga kommuner, innehavet av dessa sker enligt ett rullande schema. Fyra gånger om året träffas de ingående kommunerna för att diskutera gemensamma frågor gällande infrastruktur, utvecklingsstrategier, näringsliv, befolkning och byggande och liknande. Varje kommun representeras av kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande (oppositionsföreträdare) och kommundirektör. Inför varje möte har kommundirektörerna ett förberedande möte två veckor tidigare. Varje kommun har en röst vid mötet men då SSSV är ett samarbetsorgan för diskussion och informationsutbyte är det sällan en votering sker. SSSV har ingen formell beslutsrätt och förfogar inte över ekonomiska medel. Samarbetet finansieras genom ett roterande mötesvärdskap samt att tjänstemannaresurser tas vid behov från de ingående kommunerna, främst Malmö och Lund. SSSV bildades i samband med att Region Skåne etablerades Tidigare skedde samarbetet genom Sydvästra Skånes kommunalförbund, SSK, som hade en betydligt starkare regional roll i de gemensamma frågorna, bl.a. gentemot staten i infrastrukturfrågor. SSK hanterade också samordningen av sjukvårdsfrågor då Malmö var egen sjukvårdshuvudman medan övriga kommuner tillhörde Malmöhus läns landsting. Genom bildandet av Regionförbundet Skåne den 1 juli 1997 och Region Skåne den 1 januari 1999 påverkades behovet och förutsättningarna för ett direkt samarbete mellan de ingående kommunerna. Under 1997 avvecklades därför SSK:s kansli och under de kommande tre åren fungerade förbundet mer som ett diskussionsforum mellan kommunerna, en funktion som även den fick minskad betydelse genom bildandet av Samverkan Skåne Sydväst, SSSV. Under 2000 upplöstes SSK genom att varje kommun begärde utträde ur förbundet för att på så sätt initiera en snabb likvidation av SSK.

19 Protokoll 19 (75) Förslaget till framtida samarbetsorgan och namnbyte Under de senaste åren har SSSV:s roll och utvecklingsmöjligheter diskuterats. Syftet är att nå fram till ett konkretare samarbete till gagn för SSSV-området. I denna process har man tagit hjälp av KTH. I de rapporter som tagits fram konstateras bl.a. att kontakter och samarbete har utvecklats dock inte lika gynnsamt som i övriga skånska hörn, att Malmö-Lund har en dominerande ställning som riskerar sämre delaktighet och förankring i övriga kommuner och att strategiska utvecklingsfrågor ofta strandar på någon kommuns motstånd. SSSV är en snackklubb men verkstaden lyser med sin frånvaro skriver man. På SSSV:s sammanträde den 17 maj 2011 beslöt man att ändra namnet på samarbetsorganet till MalmöLundregionen samt att starta en arbetsprocess för profilering av samarbetet parallellt med den pågående utvecklingsprocessen av regionen till en strategisk samarbetsarena. Man gav KTH uppdraget att driva utvecklingsprocessen vidare mot en målbild och ett handlingsprogram. I denna utvecklingsprocess ingår att respektive kommun ska bereda och precisera sina prioriterade frågor. Detta ska vara gjort fram till i början av september för att ett konkret förslag till strategiska samverkansfrågor ska finnas till samarbetsorganets möte den 13 september. Vid kommande möte, den 15 november, ska målbild, handlingsprogram samt arbetsformer läggas fast. Respektive kommuns fullmäktige ska slutligen fastställa målbild och handlingsprogram under december-januari. Samarbetsorgan i Skåne SSSV beskrivs på Region Skånes hemsida som ett informellt samarbetsorgan. Samarbetsorganen i de övriga hörnen har beskrivningar som visar på ett mer utvecklat samarbete: Skåne Nordväst: samarbetar främst inom områdena näringsliv, turism, infrastruktur, kollektivtrafik, utbildning, boende, trygghetsfrågor, kultur, bibliotek, kommunteknik, räddningsverksamhet och personalutveckling. Skåne Nordost: Arbetet inleddes inom turism och näringslivsutveckling och har sedan fortsatt inom andra kommungemensamma intresseområden. Här finns en stark vilja att göra saker tillsammans och man ser klara fördelar med gemensamma satsningar. Samarbetet ska attrahera boende, företagare, studenter och besökare. Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, SÖSK: Kommunerna har ett tätt samarbete i näringslivsfrågor och utgör ett attraktivt område för såväl boende som företagande. Turistnäringen är betydande, liksom upplevelseindustrin, som på senare år utvecklats snabbt genom Ystad Studios. Kommunerna har tillsammans identifierat gemensamma nyckelområden. Det övergripande målet är att främja långsiktig och stabil tillväxt inom regiondelen, samordna resurserna, stärka den delregionala konkurrenskraften och dra nytta av varandras kompetenser över kommungränserna. SÖSKkommunerna vill ge en bra struktur för att synliggöra företagen för varandra. De tre övriga hörnen (utom SSSV) har egna hemsidor där man presenterar sitt arbete. Av de övriga hörnen så verkar det som att SÖSK inte förändrade samarbetet genom bildandet av Region Skåne. Samarbetet i nordost respektive nordväst har troligtvis inte heller förändrats i samma utsträckning som i sydväst.

20 Protokoll 20 (75) s ställningstagande Det pågående förändringsarbetet av Samverkan Skåne Sydväst är omfattande och kommer att resultera i ett markant förändrat samarbetsorgan för kommunerna i sydvästra Skåne. Trelleborgs kommuns fortsatta medverkan och inställning till de beslutade och föreslagna förändringarna bör därför behandlas och beslutas av kommunstyrelsen. Yrkanden m.m. i arbetsutskottet Vid arbetsutskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden Ulf Bingsgård (M) att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen besluta att Trelleborgs kommun inte ska delta i MalmöLundregionen samt att Trelleborgs kommun ska söka ett utökat samarbete med Malmö stad, Lunds kommun och Helsingborgs stad i gemensamma angelägenheter. Catherine Persson (S) yrkar att Ulf Bingsgårds yrkande ska avslås. Per Klarberg (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att Trelleborgs kommun inte ska delta i MalmöLundregionen samt att Trelleborgs kommun ska söka ett utökat samarbete med Malmö stad, Lunds kommun och Helsingborgs stad i gemensamma angelägenheter. Yrkanden m.m. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Catherine Persson (S) att Trelleborgs kommun ska delta i MalmöLundregionen. Per Klarberg (SD) meddelar att ledamöterna från Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. Ordföranden Tina Järvenpää (FP) yrkar att ärendet ska bordläggas. Catherine Persson yrkar att ärendet ska avgöras idag. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas. Ordföranden finner att ärendet ska bordläggas. Votering begärs. godkänner följande propositionsordning: JA för att bordlägga ärendet. NEJ för att ärendet ska avgöras idag. Tina Järvenpää (FP), Lars Mikkelä (M), Ina Liljeberg (M), Patrik Holmberg (C), Åke Svensson (KD), Christine Stafström (MP) och Marianne Ohrlander (M) röstar JA, medan Catherine Persson (S), Nils-Gunnar Snygg (S), Anitha Lata (S), Lars-Erik Nilsson (S) och Veronica Larsson (S) röstar NEJ. Per Klarberg (SD) och Jan Larsson (SD) AVSTÅR. beslutar därmed med sju JA-röster mot fem NEJ-röster och två AVSTÅR att bordlägga ärendet.