Årsredovisning facknämnder Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Årsredovisning facknämnder Kommunstyrelsen

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer Människor möts i Borås Företagandet växer genom samverkan Livskraftig stadskärna Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Företagandet växer genom samverkan Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Nämndens verksamhet Stadskansliet Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Nämndens verksamhet Kommungemensam verksamhet Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Investeringar Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2(26)

3 1 Inledning Kommunstyrelsen ska leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnder och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete. Visionen Borås 2025 är den övergripande målbilden för Borås Stads verksamhet. Under inleddes arbetet att utvärdera hur vi når vision Borås Visionens sju strategiska målområden har analyserats för att ge ett arbetssätt som implementeras under Samarbetet mellan avdelningarna på Stadskansliet har intensifierats för sammanhållna strategier för att möta vision 2025 och för att sprida kunskap om den. I visionens anda har bland annat uppbyggnaden och utvecklingen av det textila klustret samt arbetet med att stärka handelsområdet fortsatt. År har inneburit fortsatt arbete med det strategiskt viktiga arbetet avseende Götalandsbanans framtid. Trafikverket har påbörjat sin utredning om ny stambana på sträckan Göteborg-Borås och arbetet intensifieras under Projektet Heltid för alla har avslutats och medfört att 95,7 % av alla tillsvidareanställda har ett anställningsavtal på heltid. Vård- och omsorgsprojektet "Ett gott liv var dag" har inletts under året, Projektet har som mål att varje individ ska kunna leva ett tryggt liv och känna välbefinnande. Intresset för etablering är fortsatt stort. Industrimark har detaljplanerats under året och försäljningen av de nya områdena har startat. Arbetet fortsätter med att ta fram ytterligare mark. Året har också inneburit fortsatt arbete med den nya IT-plattformen. Plattformen är nu installerad och pilottester har påbörjats. 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer 2.1 Människor möts i Borås Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde Utfall År Antal genomförda medborgardialoger. 2 2 Antal gästnätter i Borås Antal genomförda medborgardialoger. Projektet Ett gott liv var dag ska leda till en mängd förslag om hur Borås Stad ska kunna erbjuda högsta möjliga kvalitet inom vård och omsorg. Sex medborgardialoger har genomförts på olika platser i kommunen. Materialet från dessa dialoger är ett av flera kunskapsunderlag i det pågående projektet. I medborgardialogen om översiktsplanen har politiker och tjänstemän från Borås Stad varit ute och pratat med medborgare om framtidens Borås. Dialog har skett vid 13 tillfällen på olika platser i kommunen. Synpunkterna är ett underlag i det fortsatta arbetet. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 3(26)

4 Antal gästnätter i Borås. Utfallet för blev färre antal gästnätter än både 2013 och Företagandet växer genom samverkan Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde Utfall År Tillgång till mark för företagande, m2. Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt näringsliv Sysselsättningsgrad (20-64 år), % ,7 Antal nya arbetstillfällen vid företagsetableringar, ny- och ometableringar Antal nya arbetstillfällen vid företagsetableringar, ny- och ometableringar. Ej kunnat få fram tillförlitlig statistik. 2.3 Livskraftig stadskärna Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde Utfall År Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan. Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum. Andel hyresrätter vid markanvisning för bostäder, % Handelsindex attraktiv handel Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan. Under perioden 1 januari - 31 augusti har inga detaljplaner inom centrumavgränsningen antagits. Det pågår detaljplanarbete för Hugin, Pallas och Vitsippan. Kommunstyrelsen har tillstyrkt planuppdrag för Carolus och ska yttra sig för planbesked för Hugin. Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum. Utfallet avser år 2013 då befolkningssiffror endast redovisas årsvis och års siffror kommer senare. Andel hyresrätter vid markanvisning för bostäder, %. Det har givits två markanvisningar under året, båda avsedda för hyresrätter. Handelsindex attraktiv handel. Utfallet avser detaljhandelsindex för. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 4(26)

5 2.4 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde Utfall År Antal föreningar från landsbygden som sökt och fått bidrag för Lokal utveckling. Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s, % , Antal föreningar från landsbygden som sökt och fått bidrag för Lokal utveckling. Även blev det 30 föreningar i landsbygden som erhållit Medel för lokal utveckling. Enbart en fiberförening detta år, men desto fler hembygdsföreningar. Mer idrott än året innan, tex dans, bordtennis och ridning har tillkommit. Projekt som beviljats har handlat om allt från handikapptoalett, cykelkrossbana och värmesystem till curlingmattor, motionsspår och musikanläggning och har vid årsskiftet genomförts till ca 20%. Målet att få 50 föreningar är inte nått. Det behövs nya tag för marknadsföring av medlen. Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s, %. PTS (Post- och telestyrelsen) publicerar bredbandsstatistiken för år i maj/juni Därför får en skattning göras avseende målvärdet för bredbandstillgång år. Målvärdet är att 47% av befolkning och företag ska ha tillgång till bredband med en kapacitet på minst 100 Mbit/s. Detta målvärde har sannolikt nåtts med god marignal. Detta grundas på att en rad fiberinstallationer genomfördes under året. AB Bostäder avslutade fibreringen av sitt bestånd om 7000 lägenheter och ett antal mindre villaområden har byggts ut i bl a Sandared, Sjömarken, Lyckbo Sjöstad, Hestra, Hässleholmen, Brämhult Kärra och Sörmarken. Vad gäller Borås Fiberföreningar på landsbygd, så blev TKF Fiber med 200 hushåll första fiberförening att färdigsställa sin installation och Borgstena fiber med 250 hushåll blev klara i cecember. 2.5 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde Utfall År Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år, ökning/år i %. 5, ,3 Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år, ökning/år i %. Utfallet avser år 2013 och resandet i kommunen hade då minskat med resor och var 98,7% jämfört med Kollektivtrafikutvecklingen var alltså negativ istället för kommunens mål om + 4%. Minskningen är ca resor inom stadstrafiken och beror dels på minskat resande på linje 1 som har kapacitetsproblem. För att vända utvecklingen i positiv riktning är det nödvändigt för kommunen att hantera de framkomlighetsproblem som finns för kollektivtrafiken. Den ökade turtätheten på Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 5(26)

6 linjerna 2, 5 och 7 kommer till viss del att avhjälpa den kapacitetsbrist som finns. Att sätta in fler turer på linje 1 som redan går med 5-minuters trafik skulle bara innebära att fler bussar fastnar i den trängsel som finns utmed sträckan. Minskningen beror också delvis på att den tidigare linjen 440 ingick i statistiken men att linjen inte längre trafikerar Borås. Då faller hela linjens resande med ca resor bort. 2.6 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde Utfall År Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde Utfall År Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 1,3 2,4 2 3, ,7 53, ,4 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Stadskansliet har en låg sjukfrånvaro i förhållande till Borås Stad som helhet. På Stadskansliet har 3,4 % av den ordinarie arbetstiden varit sjukfrånvaro. I statistiken syns inte den dolda sjukfrånvaro som beror på att den som är sjuk har tagit semester eller flexledigt under frånvaron. 3 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag 3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Kommunfullmäktige Uppdrag Kommunstyrelsen har ett högt prioriterat uppdrag att se över hur grundskolans anpassningskostnader Status År Ej genomfört Kommentar I motsats till vad som var väntat blev det små skillnader mellan stadsdelsnämnderna i Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 6(26)

7 Uppdrag till förändrat elevunderlag ska hanteras framöver, då det idag ser olika ut mellan våra stadsdelsnämnder. Status År Kommentar förändring av elevantalen. 3.2 Företagandet växer genom samverkan Kommunfullmäktige Uppdrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett markstrategiskt program. I detta redovisas motiv och urvalskriterier för framtida markförvärv och försäljningar. Status År Delvis genomfört Kommentar I det strategiska planarbetet identifieras områden för framtida utveckling av nya bebyggelse- och rekreationsområden. Nuvarande markägoförhållanden inom dessa studeras och utgör underlag för beslut om fastighetsförvärv eller markbyten. Detta arbete sker i nära samarbete med bl a Tekniska förvaltningens Park- och Skogsavdelning. Vi har en betydande omvärldsbevakning av fastigheter som är till försäljning. Tillsammans med Parkoch Skogsavdelningen görs en första bedömning om ev fastighetsköp. Uppdraget ska stämmas av med ansvariga kommunalråd angående inriktning, innehåll och noggrannhet. En reviderad näringslivsstrategi tas fram under. Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att bygga Borås varumärke som kreativ Mode och Textilstad. Textile and Fashion Center, respektive Market Place är två viktiga redskap inom detta område. Business Region Borås är ett samarbetsprojekt mellan Sjuhärads kommuner startas upp och samordnas genom näringslivsenheten under Delvis genomfört Delvis genomfört Underlag och förslag framtaget för beredning. Troligen klart under första kvartalet BRB-verksamheten är inte startad 1 januari 2015 enligt plan på grund av avsaknad av politiska beslut. Prognosen är att uppstart sker tredje kvartalet Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Kommunfullmäktige Uppdrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att under utreda framtidens kollektivtrafik och att ta ett Status År Delvis genomfört Kommentar Arbete pågår inom stadstrafikforum som är ett samverkansorgan mellan Borås Stad och Västra Götlandsregionen, där Västtrafik också deltar. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 7(26)

8 Uppdrag helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen som är påbörjad och infogad i en trafikstrategisk utredning. Där ingår bland annat att utreda frågor som gäller en yttre ring, förbifarter, parkering, spårburen trafik och busstorgets framtida placering. Under utreds och utpekas Götalandsbanans sträckning genom kommunen. Översiktsplan med fokus på järnvägssträckningen ska möjliggöra exploatering av nya bostads- och verksamhetsområden. Under ska förutsättningarna för att införa skolkort till samtliga skolungdomar utredas. Status År Delvis genomfört Ej genomfört Kommentar Materialet håller på att sammanställas och avses förankras politiskt under Under påbörjade Trafikverket utredningen av den nya järnvägens sträckning Bollebygd- Borås. Ett remissförslag med ett antal möjliga sträckningar kommer att skickas ut i början av Uppdraget kvarstår och utredning kommer att ske under Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Kommunfullmäktige Uppdrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett utredningsunderlag innehållande förutsättningar för ledning, styrning och ekonomiska förutsättningar för projekt Viskan. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna de insatser som krävs för att hållbarhetscertifiera stadsdelen Norrby. Status År Delvis genomfört Delvis genomfört Kommentar Naturvårdsverket är inte beredda att pröva objektet Viskan för statlig finansiering, samt hänvisar kommunen att i första hand hålla fortsatt dialog med länsstyrelsen i Västra Götalands län. Borås har via Miljöförvaltningen kontinuerlig kontakt med länsstyrelsen. Övergripande utredningsunderlag är sedan länge färdigt, medan detaljerat utredningsunderlag inte är meningsfullt att utarbeta utan att ha Naturvårdsverket med sig, eftersom det kan behöva omarbetas i ett senare skede. Frågan ägs i huvudsak av Miljö- och konsumentnämnden, men Stadskansliet har ett samordnande ansvar. Uppdraget innebär att hela stadsdelen Norrby, inklusive de obebyggda delarna vid Magasinsgatan ska certifieras. Certifieringsmodellen som den ser ut idag innehåller ett antal aspekter för vilka det ska utarbetas strategier. Ansvariga för de olika aspekterna inom certifieringen har utsetts och arbetet med några av strategierna inom steg 1 pågår. Samordning och avstämning med planprogrammet för Norrby och arbetet inom Innovationsplattform Norrby ska ske löpande för att projekten ska drivas med gemensam målbild. Uppdragets genomförande kan påverkas av att SGBC under våren 2015 ska besluta om ett nytt certifieringssystem då BREEAM som tidigare skulle användas inte längre är aktuellt, vilket Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 8(26)

9 Uppdrag Status År Kommentar innebär att vissa aspekter och strategier kan behöva revideras. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under året ta fram en strategi för grön IT som innebär bland annat att den IThårdvara som kommunen köper in ska ha en bra energi- och miljöprestanda. En utredning skall genomföras under året. Ej genomfört På grund av arbetet med den nya IT-plattformen har arbetet med en grön IT utredning inte genomförts. Implementeringen av den nya plattformen ska vara klar sommaren 2015, så översynen kommer att genomföras hösten Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktige Uppdrag Heltidstjänster införs för i princip alla, med möjlighet till tjänstledighet för den som vill fortsätta jobba deltid. Målet är att delade turer inte ska förekomma. Status År Genomfört Kommentar Den 1 augusti hade 95,7% ett anställningsavtal på heltid. De delar som handlar om långsiktighet (hälsosam organisation) ingår i "Vård- och omsorgsprojektet". I arbetet med utveckling av budget, årsredovisning samt vision Borås 2025 får Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett hållbarhetsbokslut. Delvis genomfört Under startade ett arbete med att utvärdera arbetet mot vision Borås De strategiska målområden som finns i visionen kommer i samband med årsredovisningen att analyseras och för varje område kommer en rapport att skapas. Dessa rapporter kommer att vara underlag för skrivningar i årsredovisningen kring varje målområde. Visionen bygger på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och när årsredovisningen är klar kommer en utvärdering göras om det arbete som görs motsvarar behovet av den information som efterfrågas i ett separat hållbarhetsbokslut. Jämställdhetsintegrerad budget, det vill säga att resursfördelningen mellan kvinnor och män synliggörs, införs under året. Utreda möjligheten att alla som avslutar sina studier med godkända betyg på omvårdnadsprogrammet får en fast anställning i kommunen. Ej genomfört Genomfört Arbetet pågår och under 2015 kommer statistik att tas fram på hur resurser används mellan män och kvinnor inom några verksamheter. Kommunstyrelsen har fattat beslut att genomföra detta och stadsdelsnämnd Öster ansvarar för det fortsatta genomförandet. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 9(26)

10 4 Nämndens verksamhet Stadskansliet 4.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget Bokslut Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Kommunbidraget för Stadskansliet uppgick till 73,8 mnkr medan nettokostnaden blev 80,4 mnkr, dvs 6,6 mnkr högre än kommunbidraget. Av dessa utgör 8,4 mnkr kostnader för den nya IT-plattformen, den finansieras genom öronmärkta medel från bokslutet Därmed går verksamheterna 1,8 mnkr bättre än budgeterat. Det beror främst på lägre personalkostnader till följd av långtidssjukskrivningar och vakanser samt färre utbildningssatsningar. Under året har Stadskansliet erhållit ett ökat kommunbidrag på 12,9 mnkr. Av dessa avser 11,3 mnkr datalicenser och 1,6 mnkr lokal utveckling. Dessa tillskott är engångsmässiga och kommer inte att höja den generella kostnadsnivån. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 10(26)

11 4.3 Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Kommunledning Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget Bokslut Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat IT-kostnader (ny plattform och licenser) Intäkter Kostnader Resultat Kommunikation Intäkter Kostnader Resultat Administrativ service (juridik) Intäkter Kostnader Resultat Personaladministration Intäkter Kostnader Resultat Nämnd- och styrelseverksamhet Intäkter Kostnader Resultat Markförsörjning Intäkter Kostnader Resultat Miljö- och hälsoskydd Intäkter Kostnader Resultat Totalförsvar och samhällsskydd Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 11(26)

12 Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget Bokslut Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Väghållning inom tätort Intäkter Kostnader Resultat Näringsliv Intäkter Kostnader Resultat Bostäder Intäkter Kostnader Resultat Vård och omsorg Intäkter Kostnader Resultat Grundskola Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsanalys Kommunledning Gemensam administration Verksamheten avser Stadskansliets samlade administrativa kostnader samt förvaltningens lokalkostnader. Verksamheten har under året tagit kostnader för minnesgåvor för hela kommunen som ej budgeterats. Lokal utveckling, som finansieras genom centralt avsatta medel, bokförs också under den gemensamma administrationen. År inkom 48 ansökningar till Medel för lokal utveckling. Två tredjedelar av Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 12(26)

13 ansökningarna beviljades, till en total kostnad av 1,6 mnkr. Exempel på vad beviljade projekt ska åstadkomma är invigning av utemiljöer, inredningar av möteslokaler, värmesystem, hörselteknik, start av förening för fibernät och cykelcrossbana Sekretariatet Avdelningen har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen och sköter diariet, handlingar inför sammanträden, protokoll samt närarkiv för förvaltningen. Sekretariatet sköter sekreterarskap i Arvodesdelegationen, Kommunfullmäktiges valberedning och Representationskommittén samt handlägger kommitténs ärenden. Resultatet för verksamheten ligger i nivå med budget Ekonomistyrning Ekonomistyrning ansvarar för kommunens centrala och övergripande ekonomiska planering, uppföljning och styrning. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens nämnder och bolag utgör grunden i arbetet. Det innebär bland annat beredning av nämndernas förslag respektive redovisning inför beslut om kommunens årsbudget och årsredovisning. Enheten ansvarar också för finansverksamheten. Turbulensen i det ekonomiska läget i vår omvärld, framförallt Europa, påverkar oss och innebär en fortsatt osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen. Detta har bl a påverkat den finansiella situationen genom historiskt låga räntenivåer. Det låga ränteläget har inneburit lägre räntekostnader än budgeterat för de flesta av kommunens bolag, medan kommunen fått lägre ränteintäkter än budgeterat. Under året har arbetet fortsatt med att utveckla den ekonomiska styrningen. År var första året då vi följde upp indikatorer inom samtliga verksamheter och målområden. Fler kommunövergripande processer har införts i vårt styr- och ledningssystem Stratsys. I arbetet med ägarstyrning och uppsiktsplikt över bolagen har en stor fråga varit förberedelser inför Borås Energi och Miljö AB: s investering i nya kraftvärme- och avloppsreningsverk. I syfte att säkra tillgången på lånat kapital har internbanken under året skapat en längre kapitalbindning i låneportföljen, bland annat via emissioner på obligationsprogrammet. Internbanken har även placerat stadens kassa under hösten till följd av ändrade ränteavdragsbestämmelser för de kommunala bolagen. Under året har Borås Stad bytt flödesbank, vilket inneburit ett omfattande implementeringsarbete. Årets resultat blev 400 tkr bättre än budgeterat, främst beroende på att avdelningen inte varit fullt bemannad under stor del av året Personal och förhandling Personal- och förhandlingsavdelningen arbetar huvudsakligen med strategisk personalpolitik, övergripande organisationsfrågor, förhandlingsfrågor och IT-strategi. Samarbetet mellan avdelningarna på Stadskansliet har intensifierats för sammanhållna strategier för att möta vision Personal och förhandling arbetar tillsammans med övriga avdelningar med ständiga förbättringar och kontinuerlig verksamhetsutveckling i syfte att Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor och brukare, kunder och medborgare en god service med hög kvalitet. Samarbetet med Kommunikationsavdelningen sker kontinuerligt gällande kommunikationsinsatser och marknadsföring av Borås Stad som en attraktiv arbetsgivare. Samarbetet kommer att fortsätta och fördjupas under Avdelningen deltar i ett antal projekt, med målet att klara den framtida personal- och kompetensförsörjningen bl a i SKL:s regi samt i nätverket med nio av Sveriges största kommuner. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 13(26)

14 Kompetensutveckling av chefer och arbetsledare i Borås Stad stöds och samordnas av avdelningen, bl a inom stadens ledarskapsprogram och det interna chefsförsörjningsprogrammet Framtidens chef. Avdelningen arbetar också med ett systematiskt utvecklingsprogram för att som en god arbetsgivare säkerställa en hög kvalitet på stadens chefer. Sedan 2009 engageras samtliga chefer i Dialogforum och i det årligen återkommande Chefsforum. I Kommunkompassen påpekas att ledarutveckling är ett starkt kort i Borås. Personal och förhandling har under året lett projektet att införa heltid för alla som är tillsvidareanställda, med vissa undantag, att gälla från 1 augusti. Projektets mål var att på sikt minska sjukfrånvaron, antal timavlönade och andelen delade turer. Resultatet är att 95,7 % av våra tillsvidareanställda har ett anställningsavtal på heltid en ökning med 16,7 %. Antalet vakansprövningar ökade under året till ca 700. Medarbetarcentrum drivs tillsammans med kommuner som ingår i Sjuhärads kommunalförbund. Målet är att underlätta arbetsrotation för att motverka konsekvenserna av så kallade inlåsningseffekter för våra medarbetare. 100 personer har fått stöd vid förändring eller byte av tjänst internt eller externt. 222 personer har anlitat Medarbetarcentrum för coachande samtal, grupputvecklingsinsatser m m. Borås Stad satsar långsiktigt på hållbar jämställdhet, där årets strategiska jämställdhetsarbete innebar att Kommunstyrelsen antog Jämställt Västra Götaland -2017, som är en strategi för jämställdhetsintegrering. Under året antogs också Plan för lika rättigheter och möjligheter. Borås Stad deltar i SKL:s projekt Fler män i förskolan. Tre sociala investeringsprojekt godkändes av Kommunstyrelsen: Modersmålsstöd SFI, 1,3 miljoner kronor Hela Väster för minskat normbrytande beteende i skolan år F-6, 3,7 miljoner kronor Arbetsmarknadsåtgärder i form av utvecklingsanställning och metodutveckling i arbetet med unga vuxna långt från arbetsmarknaden, 4,1 miljoner kronor Det strategiska hälsoarbetet fick en tydlig riktning när Kommunfullmäktige antog mål och uppföljning av hälsa. Nyckeltalet hälsa sätter fokus på hur organisationen ska arbeta långsiktigt för att vara en hälsosam organisation. Under reviderades det systematiska arbetsmiljöarbetet i samverkan med förvaltningar och fackliga organisationer. Medarbetarna i Borås Stad har kunnat ta del av motionskampanj, friskvårdsbidrag, familjeföreläsning och en hälsoakademi. MerKraft har erbjudit ett brett utbud friskvårdsaktiviteter och är en av Sveriges mest livaktiga personalföreningar. Arbetet med Grön IT fortlöper och finns alltid med som en faktor vid upphandling och val av ny teknik. Inom ramen för beslutet om ny IT-plattform, har plattformen installerats och pilottester har påbörjats. 55 verksamheter har anslutits med fiber till kommunens datanät och ett stort antal fastigheter har försetts med trådlöst nätverk. Anslagen för fiberutbyggnad och arbetet som avdelningen bedrivit innebär att det idag finns 14 fiberföreningar i kommunen. Under har Borgstena Fiber och Sundholmen Fiber invigt bredbandsnät för internet, TV och telefoni. Stadskansliet har under året representerat Västra Götalands 49 kommuner i en nationell upphandling av ett gemensamt datanät, kallat Sjunet, för landstingens och kommunernas vård- och omsorgsverksamheter. Enheten för förhandling består av delarna lönebildning/förhandlingar och arbetsrätt, pensionsadministration samt PA-stöd. Kostnaderna för löneökningarna under motsvarar ca 2,78 % för alla avtalsområden. Arbetet med att jämföra lika och likvärdiga manliga och kvinnliga yrkesgrupper fortsätter och under året har arbetsvärderingsprojekt och information om detta genomförts. Verktyget för löneöversynsprocessen har under året förbättrats och ett antal utbildningar har genomförts. Under året har utbildningar i LAS-frågor, samverkansavtalet och arbetsrätt genomförts. Flertal kollektivavtal har tecknats däribland två stycken utifrån heltidsbeslutet. PA-stödet på intranätet fortsätter att utvecklas med ytterligare stöd för personalhandläggare och chefer. När det gäller personal- och lönesystemet Heroma har ett seminarium med CGI genomförts som stöd Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 14(26)

15 för det centrala arbetet kring kompetensbaserad rekrytering Näringsliv Näringsliv är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling och internationell samordning. Uppbyggnaden av det textila klustret har under året följt intentionerna i Borås Vision MarketPlace Borås, affärsarenan, utvecklades under året mycket positivt i sina nya lokaler och har nu drygt 200 medlemsföretag från hela regionen, inkl. Alingsås och Göteborg. Flera internationella medlemmar tillkom och stärkte därmed det internationella utbytet. Kontorshotellet är nu fullt uthyrt. I Fashion Gallery är drygt 12 företag etablerade och affärsytan är öppen för försäljning mot konsument flera dagar i veckan och är därmed ett nytt inslag i butiksutbudet i staden, med egendesignade kläder för den modemedvetna kunden. Arenan användes under året för flera spektakulära events och föreläsningar, såväl inom textil och mode som till fester av olika slag. Arbetet med att utveckla det textila klustret fortsätter. Arrangemangen inom området som startats av staden genomfördes enligt plan. Borås Stad har via Näringslivsenheten köpt tjänster av Marketplace Borås för att nå dessa mål. Business Region Borås hade ett trögt år då några kommuner valde att ställa sig utanför samarbetet. Arbetet i BRB har letts och samordnats av Näringslivsenheten och näringslivschefen har fungerat som verksamhetschef för BRB. Budgeten för tilldelades genom beslut i Boråsregionens kommunalförbund. Från årsskiftet ligger verksamheten i BRB on hold i väntan på politiska beslut om framtida samarbete och organisation för BRB. Personalen har avvecklats. Waste Recovery-projektet har bedrivit arbete i främst Indonesien och Vietnam, samtidigt som en förstudie i Moldavien också genomförts. Ett gemensamt bolag inom Borås Energi och Miljö, Borås Waste Recovery AB, BWR, bildades och bemannades under året. Ansvaret och arbetet i projekten överförs under 2015 till bolaget. Projekten i främst Indonesien röner stora framgångar och staden har fått mycket uppmärksamhet för engagemangen. Projekt i Vietnam och eventuellt också i Moldavien är under uppstart. Stadens internationella arbete stärktes genom utbildningsinsatser för förtroendevalda och tjänstemän. Arbetet med att hitta nya samarbetsformer i internationella frågor och inom EU har, efter nedläggningen av West Sweden, pågått utan att resultat har uppnåtts. Intresset för etablering är fortsatt stort. Industrimark har detaljplanerats under året och försäljningen av de nya områdena har startat. De sex tomterna på Viared Norra har sålts och bebyggts. Försäljningen av Viared Västra har inletts. Arbetet med att ta fram ytterligare mark fortsatte under året. Arbetet med att stärka handelsområdet har fortsatt under året i enlighet med Borås Vision Ett förslag för delar av city kallad Drömmen om Borås togs fram i handelsrådet. Tillsammans med ett 80-tal företag i branschen togs en ny, gemensam handelsvision fram. Syftet med visionen är att intressenterna ska fokusera mot gemensamma mål och aktiviteter som stärker Borås och näringslivet inom handel som är ett av våra styrkeområden nationellt, inte minst digital handel. En styrgrupp med ett antal företag startade och inledde arbetet för att bilda en förening för handelsfrågor. Ett viktigt arbete för föreningen kommer att vara att driva på kompetensutvecklingen inom området och därmed säkra kompetensförsörjningen för företagen. Samarbetet mellan staden och Högskolan i Borås är starkt och vi arbetar för att koncentrera och optimera forskningen kring stadens kärnområden textil, resursåtervinning och handel - till Högskolan i Borås. Målet, att stärka forskningen inom nämnda områden, finns med i alla satsningar i staden. Även de satsningar som görs inom innovationsområdet sker givetvis i nära samarbete med högskolan. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 15(26)

16 Arbetet med att bygga starka nätverk mellan politik, staden och näringslivet fortsätter enligt plan. Under året har ett stort antal företag besökts och många möten, nätverksträffar och råd har genomförts. Företagsträffar har anordnats, bl a som lunchmöten med SME-företagen samt en välbesökt Näringslivsdag på Textile Fashion Center. Samarbetet med föreningen Borås Näringsliv är starkt och vi samverkar kring flera olika insatser. Även samarbetet med BoråsBorås TME AB, är nära och framgångsrikt. Årets resultat ligger under budget bl a beroende på att vakanser inte tillsatts i väntan på beslut om bemanning av Business Region Borås Strategisk samhällsplanering Avdelningens verksamhet griper över ett brett område från tidiga strategiska utvecklingsidéer till markförvärv och genomförande. Avdelningen leder, utvecklar, följer upp och samordnar frågor som avser hållbar översiktlig samhällsplanering, strategiska markfrågor, infrastruktur, kollektivtrafik, lokal utveckling och statistik. Sedan 1 november ansvarar avdelningen även för mark- och exploateringsverksamhet, köp och försäljning av fastigheter, arrende- och markupplåtelser samt förmedling av kommunala småhustomter. Befolkning Folkmängden passerade personer under året ( prel. nov-14). Folkökningen sedan årsskiftet till november blev 952 personer, varav 292 genom födelseöverskott och 594 genom invandringsöverskott och 62 genom inrikes flyttningsöverskott. Mycket talar för en fortsatt stabil befolkningsökning med de goda resultat som finns av breda och kontinuerliga samarbeten som fortsätter lyfta kommunens attraktivitet. Bostadsmarknaden Bra bostäder i attraktiva lägen är en konkurrensfaktor för kommuner för att få fler invånare och ökat skatteunderlag. Borås Stad samverkar med byggherrar för att skapa bra förutsättningar för ökat boende i kommunen. Det är fortsatt bostadsbrist i Borås, framförallt på hyresrätter. Detta har inneburit förbättrade förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande de senaste åren. Planarbete pågår för ytterligare ca hyresrätter, bostadsrätter och småhus. I de större tätorterna behövs fler bostäder i anslutning till service och kommunikationer. Många äldre vill byta sin bostad till förmån för ett mindre, tillgängligare och mer lättskött boende, ofta i den egna tätorten. Det ger förutsättningar för bättre livskvalité och ger de yngre möjlighet till ett större boende till rimligare kostnad. Ett vällokaliserat bostadsbyggande kan bidra till en hållbar utveckling. I Översiktsplanen, Öp06, ges spelregler för bostadsbyggandet. Med en tätare bebyggelse minskas påverkan på miljön samtidigt som redan gjorda investeringar kan utnyttjas bättre. Götalandsbanan Under året har Trafikverket påbörjat en utredning av ny stambana Göteborg-Borås, Götalandsbanan, där Borås Stad tillsammans med GR och Bollebygd är medfinansiär. Medfinansieringsavtalet innebär för Borås del att vi före utgången av 2015 får svar på detaljplanen för Viared östra. Kommunerna längs stråket ingår i Trafikverkets projektorganisation och har tillsammans med kommunalförbunden för Göteborgsregionen och Boråsregionen undertecknat en avsiktsförklaring om gemensam samhällsplanering för stråket Göteborg-Borås. Trafikverket har också under -15 påbörjat en s k åtgärdsvalstudie, ÅVS, för den befintliga kust till kust-banan. Borås Stad, genom Strategisk samhällsplanering, arbetar med underlag för att bistå Trafikverkets utredning. Översiktsplan Öp16 För Borås är arbetet med översiktsplanen, Öp16, ett viktigt steg på vägen mot Borås 2025 där vi Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 16(26)

17 gemensamt behöver fundera på hur vi vill mötas, bo och resa i Borås. Under försommaren förde därför politiker och tjänstemän en medborgardialog med kommuninvånare på ett antal platser i kommunen om framtidens Borås. I arbetet med en översiktsplan är just processen viktig för att många ska känna sig som ägare av resultatet. Det gemensamma arbete med översiktsplanering och energiplanering har under året sammanfattats i en Energi- och klimatstrategi som är på remiss under vintern Strategiska planer Arbetet med strategisk plan för Gässlösa pågår. Området står inför betydande förändringar när riksväg 27 står klar I och med den nya förbifarten för Sjöbo tar avdelningen fram en strategisk plan för hela Sjöbo som ska belysa vilka möjligheter som skapas när genomfartstrafiken minskar. Arbetet för att samla civilt skytte till ett gemensamt center har fortsatt under året. Nya lokaliseringsalternativ har diskuterats, andra har avförts. Markstrategisk plan I det strategiska planarbetet identifieras områden för utveckling av nya bebyggelse- och rekreationsområden. Nuvarande markägoförhållanden inom dessa studeras och utgör underlag för beslut om fastighetsförvärv eller markbyten i en markstrategisk plan. Vi har en betydande omvärldsbevakning av fastigheter som är till försäljning. Tillsammans med Park- och Skogsavdelningen görs en första bedömning om eventeulla fastighetsköp. Framtidens kollektivtrafik I arbetet med Framtidens kollektivtrafik har under året samverkan fördjupats och utvecklats mellan Borås Stad, Västtrafik och trafikentreprenören. Avdelningen arbetar tillsammans med Västtrafik, bussentreprenören och Västra Götalandsregionen med att ta fram en Utvecklingsplan för stadstrafiken i Borås. Under har arbetet fortsatt med att utreda Bus Rapid Transit (BRT) i Borås, en typ av buss som kan sammanfattas "tänk spårvagn-kör buss". Sanering av Viskan Den naturvetenskapliga dimensionen i utredningen kring förorenade sediment i Viskan samt en riskbedömning och riskvärdering vid Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna har färdigställts. Kommunfullmäktige har beslutat att inleda processen om framtida sanering av Viskan. Naturvårdsverket har därför tillskrivits för att påskynda arbetet. Leader Sjuhärad Vid årsskiftet var programperioden Leader Sjuhärad formellt slut, men visst arbete och även möjlighet till nya projekt kommer att spilla över på En avslutningsgala planeras. Totalt genomfördes 345 projekt under den sexåriga programperioden. Ansökan om att starta nytt leaderområde skickades in den 2 december för ett fortsatt EU-stöd till projekt för landsbygdsutveckling i Sjuhärad Coompanion Sjuhärad Coompanion Sjuhärad fortsätter att gratis stödja de som vill starta företag tillsammans med andra. Fler unga personer med koppling till Högskolan i Borås visar intresse för kooperativt företagande. Vedugnsbageriet i Sandhult är ett exempel på företag med Boråskoppling. De har vunnit priser, fått stipendium och är med i Boråsmenyn. Fiberföreningarna var den största gruppen föreningar/företag. Av årets nybildade föreningar var 15 från Borås. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 17(26)

18 Kvalitet och utveckling Kvalitet och utveckling ska stärka Kommunstyrelsens uppdrag i mål-, framtids- och uppföljningsfrågor. Enheten ska följa upp och samordna nämnder och bolag i kvalitetsfrågor. Arbetet sker i nära samarbete med förvaltningar och bolag samt med övriga enheter på Stadskansliet. Tillgänglighetspriset Access City Award Borås är bäst i Europa på tillgänglighet, ett erkännande av rang då Borås vann första pris i den europeiska tillgänglighetstävlingen Access City Award. Priset, som delas ut av EU-kommissionen, går till en stad som tydligt har förbättrat tillgängligheten till grundläggande delar av stadslivet och som har konkreta planer på att fortsätta förbättra denna. 62 städer från 20 länder deltog i tävlingen. Borås 2025 Visionen Borås 2025 är den övergripande målbilden för Borås Stads verksamhet. Under inleddes arbetet att utvärdera hur vi når vision Borås Visionens sju strategiska målområden har i samband med tertialuppföljningarna i april och augusti analyserats för att ge ett arbetssätt som implementeras under För att skapa engagemang och förståelse för visionen behövs dialog och presentation av de aktiviteter som genomförs i visionens anda. Under har avdelningen tillsammans med Kommunikationsavdelningen planerat för att framåt kunna presentera aktiviteter i visionens anda i Orangeriet. Inom ramen för samarbetet har avdelningarna också tagit fram ett visionsspel. Spelet öppnar för diskussion kring hållbar utveckling och hur verksamheterna kan arbeta utifrån målområdena i en hållbar riktning. Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet "Ett gott liv var dag" startade under hösten och pågår till 1 juni Under inriktades arbetet på att samla in kunskap och erfarenhet från medborgare, brukare, anhöriga, medarbetare, chefer och organisationer. Målet med projektet är att varje individ ska kunna leva ett tryggt liv och känna välbefinnande. Alla som behöver stöd bemöts med respekt, har inflytande över insatser och möter kompetent personal. Det ska vara kvalitet i varje möte med den enskilde. Arbetet innehåller delprojekten; Chefens uppdrag - hur ger vi förutsättningar för chefskapet? Hälsosam organisation- hur skapar vi goda arbetsplatser och är en god arbetsgivare? Kvalitet för brukarenäldreomsorgen och funktionshinderverksamheten, hur ska vi bidra till att individen känner sig trygg i sin vardag? Styr och ledning- hur säkrar vi att vi med tilldelade resurser gör rätt saker på rätt sätt och på rätt plats? Gemensam synpunktshantering och e-tjänster Under fortsatte arbetet med utveckla systemet för synpunkter och avdelningen är numer förvaltare av systemet. Ytterligare utbildningar av mottagare och handläggare, marknadsföring och utvärderingsmöten genomfördes under året. Nämnderna lämnade de första rapporterna av inkomna synpunkter. Avdelningen har kartlagt och inventerat invånarnas, näringslivets, organisationers och verksamhetens behov av kommunens e-tjänster. Samtidigt följde vi upp hur befintliga e-tjänster används. Resultatet av kartläggningen och omvärldsbevakning ska redovisas som ett beslutsunderlag för Borås Stads satsning på e-tjänster. Brukar- och medborgarundersökningar Brukarundersökningar har genomförts inom Individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderverksamheten. Inom äldreomsorgen har Borås Stad deltagit i Socialstyrelsens brukarundersökning. Resultatet från Kommunens Kvalitet i Korthet har följts upp under året. Borås Stads resultat har Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 18(26)

19 förbättrats med 9 % när det gäller medborgarnas möjlighet att delta i kommunens utveckling. Här har sannolikt Borås Stads arbete med medborgardialog bidragit till en positiv trend. Ett annat område som har förbättrats är andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning inom socialtjänsten. Här har andelen ökat med 12 %. Det visar att stadsdelsnämndernas arbetssätt är framgångsrikt. Borås Stads resultat har försämrats jämfört med tidigare mätningar avseende tillgänglighet via telefon och e-post samt kvaliteten inom vård- och omsorgsboende. Berörda nämnder och bolag har lämnat uppföljning till Kommunstyrelsen inom dessa områden. Öppna jämförelser har publicerats av SKL och Socialstyrelsen inom flera områden under. Bland annat har jämförelser inom energi och klimat publicerats för första gången och inom Folkhälsa för första gången sedan Under året har rutinerna för att genomföra, följa upp och redovisa resultaten förbättrats. Nämnderna lämnar numer analyser och information om pågående och planerade förbättringsåtgärder för brukarundersökningar och valda områden i Kommunens Kvalitet i Korthet. Övriga resultat överlämnas till nämnder och förvaltningar för att användas i förbättringsarbetet. Kommunstyrelsen följer upp resultaten och samtliga resultat publiceras och kommenteras på Borås Stads webbplats. Uppföljning och återkoppling till brukarna sker på olika sätt. Bland annat har äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen tagit fram en folder som lämnas till brukarna där resultat och förbättringsåtgärder presenteras. En del av resultaten redovisas också i Jämförelsetjänsten Jämförelsetjänsten Jämförelsetjänsten " Ett välgrundat val" presenterar resultat och andra fakta inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt vård- och omsorgsboende. Tjänsten är i första hand till för Borås Stads invånare för att på ett enkelt sätt kunna jämföra olika enheter med varandra, men den används även internt för jämförelse av enheternas resultat. Nytta och funktion med tjänsten har följts upp internt under året och några av indikatorerna har ändrats för att stämma överens med nationell statistik och resultat. Barn- och ungdom I syfte att utveckla arbetet med barns och ungas inflytande har flera insatser gjorts. Under hösten genomfördes Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, som ger ett brett underlag och kunskap kring ungas levnadsvillkor i Borås. Knappt elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet har besvarat enkäten. Resultaten sammanställs och analyseras under Borås Stads ungdomsråd firade tioårsjubileum och har under året satsat på att stärka samarbetet med de lokala ungdomsråden i stadsdelarna, bland annat genom utbildningsdagar. Avdelningen erbjöd under sommaren feriearbetet Ung kommunutvecklare där femton ungdomar bidrog med ett ungt perspektiv på utvecklingsfrågor för kommunen. Syftet var, förutom att ge ett meningsfullt feriearbete, att öka ungas kunskap om kommunen som arbetsgivare och ge inflytande. Arbetet gav goda resultat och kommer att fortsätta under Hemtjänstvalet Ungefär 22 % av brukarna med hemtjänst har valt privat utförare. En stark ökning av brukare märks hos företaget med finsk inriktning. Totalt har 14 företag varit godkända under året, vid årsskiftet återstod nio av dem. Två ansökningar har avslagits. Revision har gjorts på ett av företagen, och åtgärder vidtagits. Ett avtal har hävts med omedelbar verkan då brukare utsattes för akut fara. Tre avtal har avslutats eftersom företagen inte uppfyllt kommunens krav av andra skäl. Ständiga förbättringar Under har avdelningen fortsatt stötta förvaltningarna för att de systematiskt ska kunna arbeta med ständiga förbättringar. Tillsammans med kommunens kvalitetssamordnare tar Kvalitet och utveckling fram ett system för att fånga upp idéer och förslag som kan förädlas till innovationer. Arbetet inleddes under året och fortsätter 2015 med bland annat utbildning av bolags- och förvaltningschefer. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 19(26)

20 Det finns en god tillgång till handböcker, mallar och verktyg för att stötta förvaltningar och bolag i arbetet med projekt, kvalitets- och utveckling och analys av olika slag. Detta stöd ska utvecklas vidare under Det finns nu också redovisning av alla tvärsektoriella projekt från Arbetet med att kontinuerligt revidera alla centrala styrdokument fortsätter, och har framför allt fokuserats på systematik för uppföljning. Avdelningen redovisar totalt ett överskott på 269 tkr. När det gäller personalkostnader redovisas ett underskott på tkr. Underskottet beror på lönekostnader för projektledare för projektet "Lust att lära möjlighet att lyckas" och projektet kartläggning av e-tjänster. Dessa kostnader täcks av lägre kostnader på material och tjänster samt tidigare erhållna stimulansmedel IT-kostnader (ny plattform och licenser) Under Stadskansliet redovisas även kostnaderna för den nya IT-plattformen, som finansieras genom öronmärkta medel från bokslutet Kostnaderna uppgick till 8,4 mnkr. Kostnaderna för IT-licenser finansieras genom centralt avsatta medel och Stadskansliet har tillförts 11,3 mnkr i ökat kommunbidrag under året Kommunikation Kommunikation använd på ett genomtänkt sätt är ett fantastiskt redskap för oss att skapa sammanhang och förståelse för Borås Stads uppdrag och verksamhet. Kommunikationsavdelningens ansvar är att se till att det redskapet används på ett strategiskt och genomtänkt sätt i samarbete med andra eller genom egna aktiviteter. Avdelningen ska bidra till att - Borås Stad ständigt blir bättre på att kommunicera - förverkliga vår vision Borås öka medborgarnas kunskap om och förståelse för kommunens beslut - boråsarna är engagerade i Borås utveckling och deltar i medborgardialoger - stärka bilden av Borås Stad och Borås hos boråsare och i omvärlden. Utmaningen att nå fram blir större för varje dag. Det beror till stor del på digitaliseringen varje person har tillgång till en enorm mängd information. Det har lett till en förskjutning från mass- till personlig kommunikation. Den utvecklingen kommer att fortsätta. Därför måste bra kommunikation präglas av anpassade budskap, lyhördhet och flexibilitet. Vi måste också förhålla oss till att många av kommunens verksamheter verkar i konkurrens, vilket ställer större krav på oss att marknadsföra det vi erbjuder. Avdelningen har under året stöttat kommunens verksamheter i en rad kommunikations-, marknadsförings- och PR-aktiviteter. Hit hör bl a Orangeriet, kommunikation i samband med allvarliga händelser eller olyckor, vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag och i arbetet med att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare. De två sistnämnda projekten i nära samarbete med Kvalitet och utveckling och Personal och förhandling Kommunikationsavdelningen har fortsatt att sprida kunskap om visionen Borås2025 genom att extra belysa utvecklingen inom ett av visionens målområden i magasinet Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. Under året tog avdelningen fram en handbok i kommunikation för Borås Stad, som ger en struktur för hur, varför och vad vi kommunicerar. Allt vad den beskriver tar sin utgångspunkt i den under året antagna kommunikationspolicyn för Borås Stad. Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 20(26)