Beställaren i utvecklingsprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beställaren i utvecklingsprocessen"

Transkript

1 2005:11 L I C E N T I AT U P P S AT S Beställaren i utvecklingsprocessen Tid som konkurrensmedel Elisabeth Rönnberg Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad, Avdelningen för produktionsledning 2005:11 ISSN: ISRN: LTU-LIC SE

2 Beställaren i utvecklingsprocessen tid som konkurrensmedel Elisabeth Rönnberg Institutionen för samhällsbyggnad Avdelningen för produktionsledning

3 Distribution: Institutionen för samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet SE Luleå Tel: Fax: Internet: Elisabeth Rönnberg Beställaren i utvecklingsprocessen tid som konkurrensmedel ISSN: ISRN: LTU-LIC--05/11--SE Omslagsbild: Elisabeth Rönnberg 2005 Elisabeth Rönnberg Tryckt vid universitetstryckeriet, Luleå Januari 2005

4 FÖRORD Detta forskningsprojekt har utförts vid Avdelningen för produktionsledning vid Luleå tekniska universitet. Forskningen har genomförts som ett delprojekt inom ett forskningsprogram som fokuserar på beställarrollen. Projektledare för detta forskningsprogram är adjungerad professor Stefan Sandesten, vilken även varit biträdande handledare för detta arbete. Forskningen har finansierats av forskarskolan Competitive Building och av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) och ingår i forskningsprogrammet "Byggherren med kunden i fokus". Ett forskningsprojekt av detta slag genomförs inte utan hjälp och stöd från omgivningen. Mitt stora tack till alla er som på olika sätt medverkat i arbetet. Först och främst vill jag nämna handledaren och examinatorn professor Jan Borgbrant samt biträdande handledare adjungerad professor Stefan Sandesten. Mina närmaste forskarkollegor Bengt Toolanen och Anders Wennström tackas för råd och dåd samt trivsam samvaro på avdelningen. Tack också till er alla på Luleå tekniska universitets bibliotek. Sist men inte minst vill jag tacka alla personer på Vasakronan, deras hyresgäster i InfraCity, Tengbom arkitekter AB och Upplands Väsby kommun som så vänligt tagit emot mig och bidragit med studiens empiri. Luleå i januari 2005 Elisabeth Rönnberg I

5

6 ABSTRACT The background of the research project "The customer in the development process - time as a competitive factor" is the external focus on the customer and the customer's role in construction. The owner's ability to perform as a good customer is very important for the development and profitability of a commercial property area. This project is part of a larger project, namely "The customer role in construction management" at the Division of Construction Management at the Department of Civil and Environmental Engineering at the Luleå University of Technology. This study focuses on further development within a commercial property area. The aim of the study is to develop a working model for such an area using system theory, process theory, project theory and time theory. The empirical material is InfraCity, a commercial property area in Upplands Väsby along the motorway between Stockholm and Stockholm Arlanda International Airport. The InfraCity area has been gradually developed since the end of the 1960's. A result of this study is a work model for a commercial property area. The model has been tested by using empirical data from the InfraCity commercial property area. The model provides links between different factors and the house owner's output on different target areas, e.g. economy, customer satisfaction and personnel. This model helps to find and prioritize factors focusing on time. The study finally suggests areas for further research. III

7

8 SAMMANFATTNING Bakgrunden till forskningsprojektet "Beställaren i utvecklingsprocessen - tid som konkurrensmedel" är den uppmärksamhet som riktats kring beställaren och dennes roll i fastighetsbranschen. Fastighetsägarens förmåga att vara en god beställare är av stor betydelse för ett fastighetsområdes utveckling och lönsamhet. Lönsamheten påverkar i sin tur ett områdes värde. Projektet ingår som ett delprojekt i ramprogrammet "Byggherren - Beställarens roll inom produktionsledning" vid Avdelningen för produktionsledning. Studien fokuserar på fastighetsutveckling inom ett kommersiellt fastighetsområde. Syftet med denna studie är att utveckla en arbetsmodell för ett sådant område. Arbetsmodellen byggs upp med hjälp av systemteori, processteori, projektteori och tidsteori. Empirin utgörs av det kommersiella fastighetsområdet InfraCity i Upplands Väsby kommun. Området ligger vid motorvägen mellan Stockholm och Arlanda flygplats. InfraCity har utvecklats successivt sedan den första byggnaden i området uppfördes under slutet av 1960-talet. Resultat av studien är en arbetsmodell som kan ge stöd vid utveckling av ett kommersiellt fastighetsområde. Modellen har prövats med empiriska data från fastighetsområdet InfraCity. Modellen innehåller koppling mellan input i form av resurser och hyresvärdens output i form av målområden, exempelvis ekonomi, kundnöjdhet och personal. Modellen hjälper till att finna och prioritera faktorer som fokuserar på tid. Studien avslutas med förslag på områden för fortsatt forskning. V

9

10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Studiens bakgrund Syfte och forskningsfråga Teoretisk referensram Processer - inledande beskrivning Byggprocessen - inledande beskrivning Studiens avgränsningar Studiens disposition Författarens referensram Några centrala begrepp FORSKNINGSPROJEKTETS UPPLÄGGNING Val av forskningsmetod Metoder för datainsamling Litteraturstudier Empiri Metodiska avgränsningar samt studiens validitet och reliabilitet Studiens genomförande STUDIENS TEORIER Inledning Systemteori Processteori Processutveckling Kundnöjdhet Projektteori Utveckling av projektledning Strukturering av projekt (WBS) Tidplanering av projekt Kvalitetsledning av projektarbete Tidsteori Översikt teori Teorier - samband Tidsaspekter i teorier Sammanfattning SYSTEM INFRACITY Översikt och historik Bakgrund Området InfraCitys tillkomst InfraCity i ett livscykelperspektiv Sammanfattning VII

11 4.2 System InfraCitys omgivning Upplands Väsby kommun Trafikförhållanden Arbetskraft Sammanfattning av faktorer i omgivningen Delsystem och komponenter i området InfraCity Delsystem fastighetsägare med komponenter Delsystem hyresgäster med komponenter Ledningen av system InfraCity Fastighetsägare Hyresgäster Resurser i centrala processer Fastighetsförvaltningens processer Tid i processen Projekt Sammanfattning Prestationsmått Faktorer för fastighetsutveckling ANALYS Arbetsmodellens teoretiska grund Viktiga kortsiktiga faktorer Hyresvärdens prestationsmått - kritiska faktorer RESULTAT OCH FORTSATT FORSKNING Arbetsmodell och tidskritiska faktorer Återkoppling till studiens syfte Fortsatt forskning REFERENSER Litteratur Standarder och övrigt material Internet Intervjuer FIGUR- OCH TABELLFÖRTECKNING BILAGOR VIII

12 1 INLEDNING I detta kapitel redogörs för studiens bakgrund. En inledande översikt över använda teorier redovisas. Syfte och forskningsfråga samt avgränsningar beskrivs. Uppsatsens disposition och slutligen en begreppssammanställning presenteras. De områden som behandlas i detta kapitel är indelade i följande nio avsnitt: Studiens bakgrund - 1.1, Syfte och forskningsfråga - 1.2, Teoretisk referensram - 1.3, Processer - inledande beskrivning - 1.4, Byggprocessen - inledande beskrivning - 1.5, Studiens avgränsningar - 1.6, Studiens disposition - 1.7, Författarens referensram och Några centrala begrepp Studiens bakgrund Inledande översikt Föreliggande studie behandlar utveckling av ett kommersiellt fastighetsområde med särskild inriktning på tidsförhållanden sedda ur en fastighetsägares perspektiv. Studiens empiri utgörs av området InfraCity, som ägs av fastighetsföretaget Vasakronan AB, i Upplands Väsby kommun vid motorvägen (E4) mellan Stockholm och Arlanda flygplats. Utvecklingen av ett kommersiellt fastighetsområde mäts som värdestegring. Värdestegringen styrs i hög grad av fastighetsägarens intäkter genom de hyror som hyresgästerna betalar i utbyte mot att fastighetsägaren upplåter lokaler med tillhörande tjänster. Det är därför relevant att studera hur fastighetsägaren Vasakronan återkommande arbetar med processerna för uthyrning, omförhandling och hyresgästanpassning. Verksamheten i InfraCity leds på olika nivåer. På den översta nivån (nivå 1) finns styrelsen och högsta verkställande ledningen inom Vasakronan. På nästa nivå (nivå 2) finns den för området InfraCity mer lokala ledningen inom Vasakronan med en särskilt utsedd marknadsområdeschef. På den därpå följande nivån (nivå 3) finns områdets hyresgäster. Arbetet i de nämnda processerna ovan omfattar såväl nivå 1, 2 som 3. En ambition är att avgränsa studien till faktorer som är påverkbara inom rimlig tid för fastighetsägare och hyresgäst. Förhållanden utanför det geografiska området InfraCity t.ex. trafikplanering och planfrågor behandlas inte. Det är allmänt omvittnat att tidspressen är kännbar i många processer och projekt inom bygg- och fastighetssektorn. En ansats kan vara att försöka skaffa den tid 1

13 som behövs för att berörda parter skall känna att det går att genomföra uppgifter. Denna uppsats tar sikte på att utveckla en modell som fångar in och beaktar de viktigaste faktorerna som fokuserar på tid. FoU - bakgrund Behovet av utveckling av beställarrollen inom bygg- och fastighetssektorn har sin grund i de stora förändringar som ägt rum inom sektorn under 1990-talet, skriver författarna till ett ramprogram vid Luleå tekniska universitet. Enligt dessa har funktionen byggherre/beställare urholkats och försvagats, vilket har lett till en allt mer splittrad roll för byggherren. Förutom kunskaper i traditionell projektledning måste beställaren också ha ökad förmåga att förstå marknaden, kunna samarbeta med kunden, hantera miljöfrågor samt samhällets regelsystem och planeringsprocesser (Borgbrant & Sandesten 2000). Byggnaders livslängd sträcker sig oftast över lång tid, mellan 50 och 100 år. Förändringar och ombyggnader sker kontinuerligt för att anpassa byggnaderna till nya önskemål och behov. Beställarens krav vid en ny- eller ombyggnad styrs även av förväntade kundkrav, vilka skall tillgodoses inom preciserade tids- och kostnadsramar. En utgångspunkt för studien är ovan nämda ramprogram om beställarrollen i samband med fastighetsutveckling som genomförs vid Avdelningen för produktionsledning vid Luleå tekniska universitet. Verksamheten vid denna avdelning har byggprocessen i fokus, med områdena produktbestämning, produktframtagning och produktanvändning. Den bärande idén för avdelningens verksamhet inom forskning och undervisning är att nya system och verktyg samt ny kompetens måste utvecklas som möjliggör aktiv medverkan inom dessa tre områden för byggprocessens aktörer. I ramprogrammet skriver författarna att studieområdet avser kommersiella lokaler som kontor, butiker och anslutande service. Ägar- och företagarperspektivet utgår från en professionell förvaltning där förvaltning är en huvuduppgift och inte en sidoverksamhet (Borgbrant & Sandesten 2000). Ramprogrammet fokuserar på beställarens roll och består av tre delprojekt enligt följande: 1. Kommunikationsmodeller byggherrar - entreprenörer 2. Beställarrollen inom en lokal marknad - beslutsprocessen i ett tidigt skede 3. Beställaren i utvecklingsprocessen - tid som konkurrensmedel vid fastighetsutveckling. 2

14 Projekten behandlade ursprungligen följande frågeställningar: 1. Hur kan man överföra krav i produktionsprocessen ur ett beställarperspektiv? 2. På vilka grunder tar beställaren beslut att initiera en byggprocess på en lokal marknad? 3. Vilka är de tidskritiska faktorerna i en planeringsprocess sett ur fastighetsägare/byggherre-, kund/hyresgäst- och infrastrukturperspektiv? Denna studie är den tredje av de ovan nämnda delprojekten. 1.2 Syfte och forskningsfråga Syftet med denna studie är att utveckla en arbetsmodell för ett kommersiellt fastighetsområde, med vars hjälp det går att finna och prioritera faktorer som fokuserar på tid, här kallade tidskritiska faktorer. Forskningsfrågan är formulerad på följande sätt: Är systemteori, processteori, projektteori och tidsteori relevanta teorier vid utveckling av en tidsfokuserad arbetsmodell för ett kommersiellt fastighetsområde? Följande grundläggande antaganden ligger till grund för studien: Antagande 1 Systemteori är användbar för beskrivning av ett kommersiellt fastighetsområde. Antagande 2 Ett processorienterat arbetssätt medger kortare ledtider. Antagande 3 Förbättrade metoder för projektplanering som utvecklats i andra branscher kan bidra till kortare projekttider. Antagande 4 Begreppet tid innefattar såväl dimensionen klocktid (objektiv tid) som dimensionen upplevd tid (subjektiv tid). Den subjektiva tiden beaktas inte i vanliga planeringsverktyg. Resultatet av studien förväntas bli en arbetsmodell som har tidsfaktorn i fokus vid vidareutveckling av ett kommersiellt fastighetsbestånd. Resultatet ska även bidra till att verifiera alternativt falsifiera studiens antaganden. 3

15 Studiens målgrupp är de företag som medverkar i studien, nämligen fastighetsägaren Vasakronan och hyresgästerna i området InfraCity. Studiens intressenter är de företag och organisationer som kan ha nytta av studiens resultat. Det är främst aktörer inom fastighetsbranschen såsom fastighetsägare, entreprenörer, konsulter och branschföreningar. Andra intressenter är fastighetsområdets finansiärer och Upplands Väsby kommun. En annan grupp intressenter är forskare, lärare och studenter vid universitet och högskolor samt studiens finansiärer Competitive Building och Formas. 1.3 Teoretisk referensram Utgående från studiens bakgrund väljs ett systemteoretiskt angreppssätt som beskrivits av Churchman (1968 & 2002) för det fortsatta arbetet. I systemteorin ligger: att beskriva systemets gränser/miljö att ange input och output till systemet att beskriva de delsystem som ligger inom systemets gränser. Som delsystem är det naturligt att räkna de processer som behandlas inom systemet. Detta innebär att processteori är en utgångspunkt. Studiens frågeställning innebär vidare att vi kan utgå från att åtgärder genomförs inom systemet baserade på hantering av projekt. Detta bidrar till möjligheten att använda projektteori. Det övergripande syftet med studien utgår från att beskriva och analysera förlopp som är kritiska med avseende på tid. Detta innebär möjligheten att använda tidsteori omfattande såväl klocktid som upplevd tid. I figur 1.1 nedan ges en översikt av den teoretiska ansatsen som finns inledningsvis och som redovisas i efterföljande avsnitt. Några centrala begrepp redovisas i avsnitt

16 Systemteori - referensram Systemets INPUT Systemets delsystem och processer Systemets OUTPUT Systemets resurser t.ex. arbetstid och pengar t.ex. lönsamhet, kundnöjdhet TID Figur 1.1 Systemteori - referensram Systemteorin beskrivs vidare i kapitel Processer - inledande beskrivning En process är en kedja av återkommande aktiviteter som förädlar ett objekt och som syftar till att uppnå ett bestämt och mätbart slutresultat. Processer använder verksamhetens resurser i syfte att förädla produkten för att tillgodose kundens behov. De är repetitiva och lämnar ett förutsägbart resultat. Processer har mätbara input och output, eller med andra ord mätbara inobjekt och utobjekt. Ett annat ord för output respektive utobjekt är resultat. Enligt Rentzhog (1998) är en process en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund. Ett vanligt sätt är att gruppera processer i processområden som omfattar: Ledningsprocesser Huvudprocesser (kärnprocesser) Stödprocesser. 5

17 Ledningsprocesser har till uppgift att stödja beslut om verksamhetens mål och strategier samt genomföra planering, styrning, förbättring och uppföljning av verksamheten. Exempel på ledningsprocesser är budgetering och strategisk planering. Huvudprocesser (kärnprocesser) har till uppgift att förädla verksamhetens produkter (varor och tjänster). Mottagare är en extern kund. Exempel är produkt- och tjänsteutveckling, tillverkning och kundservice. Stödprocesser har till uppgift att ge stöd till verksamheten, t.ex. genom försörjning med resurser. Exempel är administrativa processer, finansprocesser, personalrekrytering och informationsprocesser. I ett fall med utveckling av ett kommersiellt fastighetsområde är huvudprocessområdet fastighetsutveckling/fastighetsförädling. Utgående från Vasakronans beskrivning av processområdet är följande processer inom området användbara för studien: uthyrningsprocessen, omförhandlingsprocessen och processen hyresgästanpassning. Uthyrnings- och omförhandlingsprocesserna är starkt kunddrivna medan processen hyresgästanpassning är projektdriven. 1.5 Byggprocessen - inledande beskrivning I föregående avsnitt 1.4 redovisas ett antal processer som syftar till att anpassa lokalerna till hyresgästernas behov. Flera av dessa processer innebär hantering av byggnadsprojekt. Den i branschen förekommande metoden att beskriva hur detta går till är att använda sig av en modell för byggprocessen. Syftet med beskrivningarna nedan är att redovisa byggprocessen med avseende på: a) olika moment/skeden i processen b) tidsförlopp som kan vara aktuella inom en byggprocess c) de aktörer som medverkar d) olika synsätt på processen. a) Moment/skeden i processen Byggprocessen beskrivs traditionellt med följande skeden: Planering, Programskede, Projektering, Produktion och Förvaltning. Dessa skeden beskrivs i det följande med information från Svensk Byggtjänst (2004) som huvudsaklig grund. Planering sker i byggprocessens inledande skeden där byggherrens behov ska möta samhällets krav, d.v.s. samhällsplanering. 6

18 Programskedet inleder det mer konkreta arbetet inför kommande byggande. Det finns främst två faktorer att beakta i detta skede. Den ena faktorn handlar om övergripande fakta och ramverk som exempelvis marknadsförutsättningar och myndighetskrav. Den andra faktorn handlar om design och tekniska lösningar för byggnaden. Byggherrens behov ska definieras, dokumenteras och kommuniceras. Slutresultatet ska definiera målen för funktion, kvalitet och ekonomi. Projektering är ett skede där byggherrens definierade behov skall konkretiseras. Det sker bl.a. genom utarbetande av ritningar och tekniska beskrivningar. Produktion innebär att man i detta skede skall säkerställa att intentionerna från tidigare skeden skall omsättas i praktiken. Förvaltning innebär att man i detta skede skall ge slutanvändaren avsedd funktion till rätt kostnad under lång tid. b) Tidsförlopp Byggprocessen beskrivs i figur 1.2 från idé till uthyrning av färdiga lokaler och rivning. Beskrivningen görs med en traditionell modell där byggprocessen har delats upp i tidsskeden avseende dess olika moment. Idé 0-10 år Förstudie 0-3 år Beslut 0-5 år Projektering 0-1 år Byggnation 0-1 år Drift, underhåll och ombyggnad 1-60 år Rivning Total tid för byggprocessen 1-60 år Figur 1.2 Tidsskeden i byggprocessen TID Tiderna i ovanstående figur är endast rikttider för att ge läsaren en ungefärlig uppfattning om tidsåtgången inom de olika momenten. I ett verkligt fall kan tiden variera avsevärt i förhållande till ovan angivna tider. 7

19 c) Aktörer De huvudaktörer som ingår i studien är: - Kunder synonymt med hyresgäster/potentiella kunder - Fastighetsägare/byggherre. Begreppen ovan är tämligen självklara med undantag av byggherrebegreppet. Med definitioner i en skrift utgiven av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) kan begreppet byggherre beskrivas enligt följande: Byggherren är beställare av byggbranschens tjänster och produkter, den som styr byggprocessen och den som därigenom skapar förutsättningar för brukande och förvaltning under byggnaders och anläggningars mångåriga användningstid. (Johansson & Svedinger 1997, sid. 7). IVA:s definition av byggherre innebär en dimension som riktar sig mot samhällets krav och en dimension som riktar sig mot byggherrens roll som förmedlare/översättare av kundernas krav och önskemål till förutsättningar och villkor för en kommande byggprocess. Det är denna senare dimension som är primär i föreliggande studie. Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) är byggherren 'den som för egen räkning utför eller låter utföra mark-, byggnads-, installations-, rivnings- eller anläggningsarbete' (TNC 95). (Johansson & Svedinger 1997, sid. 8). Byggherrerollen är en funktion inom fastighetsutveckling som kan innehas av ett antal olika personalkategorier såsom fastighetsutvecklare, uthyrare och förvaltningspersonal. d) Olika synsätt på byggprocessen Andersson och Borgbrant beskriver byggprocessen med följande skeden: Idé (A), investeringsbeslut (B), projektering (C), byggnation (D) fram till och med drift och underhåll (E). Figur 1.3 illustrerar översiktligt ett sekventiellt tidsförlopp i byggprocessen enligt äldre filosofi. Enligt denna modell följer skedena efter varandra. Skede A Skede B Skede C Skede D Skede E Figur 1.3 Skedesindelning i byggprocessen enligt äldre filosofi (Andersson & Borgbrant 1998, sid. 49) 8

20 Den ovan beskrivna traditionella byggprocessen har ifrågasatts. En aspekt av kritiken har varit att processen är sekventiell och därmed tidskrävande. Ett sätt att förkorta den totala tidsåtgången för byggprocessen är att låta de olika skedena överlappa varandra. Vanligen kan vissa delar av ett skede påbörjas innan samtliga delar i det föregående skedet är klara. Nedanstående figur 1.4 illustrerar översiktligt hur byggprocessens totala tidsåtgång kan förkortas genom överlappning enligt nyare filosofi. Skede A Skede B Skede C Skede D Skede E Figur 1.4 Skedesindelning i byggprocessen enligt nyare filosofi (Andersson & Borgbrant 1998, sid. 50) Överlappning är alltså ett sätt att korta den totala tidsåtgången i en byggprocess. 1.6 Studiens avgränsningar Studien behandlar inte byggprojekt som endast kommit till idéstadiet utan istället byggprocessens tidiga faser såsom planering, programarbete och projektering (A - C ovan) eftersom dessa faser tar längre tid än byggproduktion (D ovan). En fas som inte behandlas i studien är byggproduktionen (D ovan). Forskningsfrågan belyses utifrån ett befintligt fastighetsbestånd, InfraCity, och alltså inte nyetablering. Fastighetsområdet InfraCity har kontor, hotell med restaurang, butiker och lättare industri. Studien handlar inte om bostäder eller om lokaler för tung industri. Studiens empiri består, som nämnts, av endast ett område eftersom utgångspunkten har varit god förståelse för studiens frågeställningar vilka har kunnat belysas på ett bra sätt i området InfraCity. Området är stort och har utvecklats mycket sedan områdets exploatering påbörjades för drygt 30 år sedan. Studien ger en "ögonblicksbild" av InfraCity, d.v.s. empiri har insamlats under en kortare period och omfattar således inte en tidsserie av observationer. Däremot har områdets utveckling studerats genom litteratur och genom intervjuer med 9

21 fastighetsägaren Vasakronan, en leverantör till fastighetsägaren och Upplands Väsby kommun i samband med insamlande av studiens empiri. En ytterligare avgränsning vad gäller studiens empiri är att intervjuer genomförts med hyresgäster, d.v.s. kunder till InfraCity. Däremot har inte hyresgästernas olika kunder intervjuats. Inte heller har intervjuer genomförts med personal som arbetar i områdets företag. Avsikten med intervjuerna är främst att få fram material om gränsytan mellan fastighetsägaren för InfraCity, d.v.s. Vasakronan, och bolagets hyresgäster inom området. 1.7 Studiens disposition Studiens struktur åskådliggörs översiktligt i figur 1.5. Efter en inledning följer ett avsnitt om studiens metoder och arbetets genomförande. Därefter följer avsnitt för studiens teori, empiri och analys av insamlade data. I det avslutande avsnittet presenteras studiens resultat liksom förslag till fortsatt forskning. 1. Inledning 2. Metoder 3. Studiens teorier 4. Empiri 5. Analys 6. Resultat och fortsatt forskning Figur 1.5 Studiens struktur I tabell 1.1 nedan visas det huvudsakliga innehållet i respektive kapitel. Därutöver innehåller uppsatsen avsnitt för referenser, figur- och tabellförteckning samt bilagor. 10

22 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Inledning Metoder Teorier Empiri Analys Resultat och fortsatt forskning Studiens bakgrund Inledande översikt över använda teorier Syfte och forskningsfråga Studiens avgränsningar Studiens disposition Några centrala begrepp Valt studieobjekt Forskningsmetod och genomförande Val av former för datainsamling Litteraturstudier Empiri Metodiska avgränsningar Aktuella teorier för studien är: -Systemteori -Processteori -Projektteori -Tidsteori Redovisning av studiens empiri InfraCity Studiens analys av teori och empiri Jämförelser mellan teori och empiri Samman fattning av studiens viktigare resultat och förslag till fortsatt forskning Tabell 1.1 Uppsatsens uppläggning Referenser, figur- och tabellförteckning samt bilagor redovisas i slutet av uppsatsen. 1.8 Författarens referensram Författaren till denna studie har tidigare varit verksam inom en större detaljhandelskedja, som butikschef respektive internrevisor under totalt fyra år. Därefter svarade författaren under sju år för produktutveckling och övrig teknisk beredning av intendenturmateriel inom försvaret. Författaren arbetade sedan under 13 år med den statliga beställarens planering och projektuppföljning i JAS-projektet. 1.9 Några centrala begrepp Begreppen process och system behandlas närmare i kapitel 3. I separat bilaga, 1:1, behandlas ett antal andra centrala begrepp som förekommer i studien, bl.a. beställare, byggherre, kritisk, kund, planering, tid och tidsfaktor. Definitionerna bygger i huvudsak på material från Nationalencyklopedin, Svenska Akademiens ordbok (SAOB) och Tekniska nomenklaturcentralen (TNC). Begreppet byggherre har berörts tidigare i kapitel 1. 11

23 12

24 2 FORSKNINGSPROJEKTETS UPPLÄGGNING Som tidigare nämnts är syftet med föreliggande studie att utveckla en arbetsmodell för ett kommersiellt fastighetsområde och med vars hjälp det går att finna och prioritera faktorer som fokuserar på tid. De områden som behandlas i detta kapitel är indelade i följande fyra avsnitt: Val av forskningsmetod - 2.1, Metoder för datainsamling - 2.2, Metodiska avgränsningar samt studiens validitet och reliabilitet och Studiens genomförande Val av forskningsmetod En studies problemområde och forskningsfråga styr valet av forskningsmetod och utifrån dessa förutsättningar utformas en lämplig forskningsdesign för studien. Enligt Andersson & Borgbrant (1998) finns det fyra huvudtyper av forskningsdesign. Dessa är (1) Förändringsinriktad forskning, (2) Utvärderande forskning, (3) Teori- och modellbyggande forskning samt (4) Utprövande forskning. Huvudsakligen är det teori- och modellbyggande forskning som tillämpas i denna studie. Andersson & Borgbrant (1998) skriver att teori- och modellbyggande forskning inriktas mot teoribildning och syftar till att flytta fram kunskapsfronten inom starkt avgränsade områden (få parametrar). Forskningsfrågan fokuserar kring specifika modeller eller system för effektivisering av enskilda delprocesser. Empiriskt avgränsade undersökningar kompletterar datainsamlingen (Andersson & Borgbrant 1998, sid. 15 och 29). Systemanalys enligt Churchman (1968 & 2002) har valts som grund för strukturering av informationen om InfraCity. Studien fokuserar på information om såväl systemets helhet som dess delar. Hit hör information om projekthantering, om processerna inom systemet och om vilka tidskritiska faktorer som föreligger. Av betydelse för studiens resultat är frågan om det är framkomligt att arbeta med ett systemteoretiskt angreppssätt kombinerat med processteori, projektteori och tidsteori. I figur 2.1 beskrivs studieområdet med hjälp av en systemteoretisk modell. Systemteori används som grundläggande modell för studien. Processteori används främst i samband med processerna för uthyrning till nya kunder och omförhandling av hyresavtal med befintliga kunder. Projektteori används speciellt i samband med processen för hyresgästanpssning vid mer omfattande anpassning av lokaler. 13

25 All verksamhet och därigenom alla processer innehåller på ett eller annat sätt dimensionen tid, varför tidsteori är av intresse för all studerad verksamhet inom området InfraCity. Systemets INPUT Systemets resurser t.ex. arbetstid och pengar Systemets processer Uthyrning Omförhandling Hyresgästanpassning Systemets OUTPUT t.ex. lönsamhet, kundnöjdhet Systemets delsystem/ komponenter block/byggnader/lokaler Systemets gräns t.ex. geografisk Figur 2.1 Systemteoretisk modell Data kan klassificeras i primära och sekundära data (Baker 2000). Primära data avser empiriskt material som forskaren själv samlat in. I denna studie har empirin hämtats från: ett fastighetsområde (InfraCity) fastighetsområdets enda hyresvärd/fastighetsägare ett tiotal hyresgäster (av totalt ca 150 i området). Sekundära data är uppgifter som inhämtats från andra forskares undersökningar och som finns tillgängligt i litteraturen. Rent allmänt är det känt att mycket litteratur finns kring processer, projekthantering, teorier kring tid och om systemteori. Detta innebär att stor vikt lagts på litteratursökning avseende dessa teorier. Se vidare avsnitt 2.2. En diskussion kring avgränsningar och studiens validitet och reliabilitet förs i avsnitt 2.3 nedan. 14

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Presentationen Projektledning i tidiga skeden Hur startar t ett projekt, finns det en formaliserad process? Göran Lindahl Stefan Ziegler.

Presentationen Projektledning i tidiga skeden Hur startar t ett projekt, finns det en formaliserad process? Göran Lindahl Stefan Ziegler. Presentationen Projektledning i tidiga skeden Hur startar t ett projekt, finns det en formaliserad process? Göran Lindahl Stefan Ziegler Göran Lindahl Presentation Docent, Arkitekt, Construction Management,

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion

Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion EXAMENSARBETE 2006:019 HIP Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion Arbetsplatsplanering MONIKA JOHANSSON LINNÉA LUNDBERG HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET Projektingenjör Luleå tekniska universitet

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola 1. Vad är det övergripande motivet bakom utvärderingen vad är syftet? Varför? Detta är en av de viktigaste frågorna att ställa sig inför planeringen

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Processer och processkartläggning

Processer och processkartläggning Processer och processkartläggning Process. Om processbegreppet och processkartläggning. Detta innefattar hur man indelar verksamheten i olika typer av processer, gränssnitt mellan processer, ledning av

Läs mer

INTRESSENTER/FINANSIÄRER ARVIDSJAUR BODEN GÄLLIVARE KALIX KIRUNA LULEÅ PAJALA PITEÅ ÄLVSBYN

INTRESSENTER/FINANSIÄRER ARVIDSJAUR BODEN GÄLLIVARE KALIX KIRUNA LULEÅ PAJALA PITEÅ ÄLVSBYN INTRESSENTER/FINANSIÄRER ARVIDSJAUR BODEN GÄLLIVARE KALIX KIRUNA LULEÅ PAJALA PITEÅ ÄLVSBYN Jag har en hypotes Forskning och utnyttjandet av Lean kan stötta så att de kommunala processerna och byggandet

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD (Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD Kvalitativ vs. Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier, till. Ex studier

Läs mer

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning?

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Micael Thunberg Teknologie Doktor i bygglogistik Agenda Vad är logistik? Kopplingen logistik och planering Kort om förutsättningarna för effektiv bygglogistik

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Ett Trafikverket/VTI/Nynäs/SBUF-projekt Datum 2010-11-16 Författare Richard Nilsson DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Skanska Sverige AB Teknik - Väg och Asfalt Box 9044 200 39 Malmö Tel: 010-448 32 68 Fax: 010-448

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING 1 Precision, grad av industrialisering, materialval, hållbarhet, produktivitet, lönsamhet, funktion Attraktion, vi ska trivas

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2016 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se Vetenskapsmetodik Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Berglund och univ.lektor Dan Paulin Vetenskapsteori/-metodik

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Kvinnor och män i statistiken 11

Kvinnor och män i statistiken 11 Kvinnor och män i statistiken I detta kapitel ska statistikprocessen beskrivas mycket översiktligt. Här ges också exempel på var i processen just du kan befinna dig. Var finns statistik om kvinnor och

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Bilaga 1 Utformning av PM Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits Utbildningsplan Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits Ladokkod: TGMBU Version: 4.0 Utbildningsnivå: Grundnivå

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion Vetenskapsmetod och teori Kursintroduktion Creswell Exempel Vetenskapsideal Worldview Positivism Konstruktivism/Tolkningslära Kritiskt (Samhällskritiskt/ Deltagande) Pragmatism (problemorienterat) Ansats

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation

Förnyad förvaltning. Presentation Förnyad förvaltning Presentation 2012-05-03 Förnyad förvaltning» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat utredning på styrelsemöte i februari)»

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Utformning av PM Bilaga 1 Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat

Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat Datum: 1 (6) 2015-10-20 Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr Postadress: Box 47141,

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Birgittaskolan Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Kvalitativa metoder I

Kvalitativa metoder I Kvalitativa metoder I PeD Gunilla Eklund Rum F 625, tel. 3247354 E-post: geklund@abo.fi http://www.vasa.abo.fi/users/geklund/default.htm Forskningsmetodik - kandidatnivå Forskningsmetodik I Informationssökning

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BESTÄLLARAVDELNING ÄLDREOMSORG SID 1 (6) 2007-04-23 SDN 2007-05-14 Handläggare: Eva Lindström Telefon: 508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd Uppdraget som biståndshandläggare

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier 3

Checklista för systematiska litteraturstudier 3 Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier 3 A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Studiehandledning. Omvårdnadsforskningens teori och metod II (21-40) 5 p

Studiehandledning. Omvårdnadsforskningens teori och metod II (21-40) 5 p INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER Studiehandledning Omvårdnadsforskningens teori och metod II (21-40) 5 p Theory and methods in nursing science II (SSK HK-03) HDL, GRM, WIL INNEHÅLL Inledning 1 Kursens

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet är inriktat mot att utveckla det industriella byggandet i trä. Ämnet omfattar konstruktionsteknik

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING för kursen

STUDIEHANDLEDNING för kursen Institutionen för Beteendevetenskap och lärande STUDIEHANDLEDNING för kursen 15 högskolepoäng (LATVB7) Halvfart/distans Vårterminen 2015 Leif Mideklint - 1 - INLEDNING Denna studiehandledning är avsedd

Läs mer

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Projekt med syfte att utveckla en planeringsmodell integrerat

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-12-15, 135 Diarienummer: 2014-000378 För revidering ansvarar: Kommunchef För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kommunchef

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(5) Utbildningsplan Byggarbetsledarprogrammet 120 högskolepoäng Construction Management Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng Project Management, 30 credits Kurskod: TPRG10 Fastställd av: VD 2011-06-17 Reviderad av: Utbildningschef 2014-06-09 Gäller fr.o.m.: 2014-08-01 Version: 3

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Josefina Hinnerson 2015-05-11 PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer 1. Inledning Denna projektplan beskriver förstudien som är en del av ett projekt med syfte att utveckla

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM

Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM INLEDNING Version 1.0, 2016-02-23 Detta dokument syftar till att stötta projektledare och projekteringsledare i hur digitala arbetssätt och BIM kan

Läs mer

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Byggandets effektivisering Snabbare leveranser Bättre kvalitet Lägre priser Pressade byggtider

Läs mer

Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik

Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik Hösten 2014 startas en magisterutbildning med huvudområdet byggteknik och inriktning hållbart samhällsbyggande på Högskolan i Borås. Metodutveckling av kurser

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet

Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet Den här texten riktar sig till studenter på Di-programmet. Syftet är att sammanfatta rutinerna för examensarbete vid institutionen för systemteknik. Inlämning

Läs mer

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

Intervjuer i granskning av skolans arbete med extra anpassningar

Intervjuer i granskning av skolans arbete med extra anpassningar 2015-10-26 1 (12) Intervjuer i granskning av skolans arbete med extra anpassningar Innehåll Innehållet i detta dokument... 2 Allmänt om intervjuerna... 3 Vad är en intervju?... 3 Syfte med intervjuer i

Läs mer

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist Agenda 2015-08-27 Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt 1 Normer och regler Normer och regler Marie Ahlqvist Projekt som arbetsform Olika typer av projekt Ställer olika

Läs mer

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER Instrument för miljöstyrning En miljöbedömning ger dig kunskap om dina fastigheters miljöbelastning. Systemet redovisar olika miljönyckeltal

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

INNEHÅLL. Förord 9 Läsanvisning 11 Författarpresentationer 13

INNEHÅLL. Förord 9 Läsanvisning 11 Författarpresentationer 13 3 INNEHÅLL Förord 9 Läsanvisning 11 Författarpresentationer 13 1 BYGG- OCH FÖRVALTNINGS PROCESSERNA 15 1.1 Övergripande processbeskrivning 17 1.2 Projekteringsprocessen 20 1.3 Produktionsprocessen 23 1.4

Läs mer