Sammanställning av enkät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av enkät"

Transkript

1 Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010

2 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning i sitt fortsatta arbete med konkreta insatser för trafikmiljön och för andra markanvändningsfrågor på längre sikt är det viktigt att boende och verkande i Fisksätra tycker till om vad de vill ha för förändringar i sitt område. Därför har Fisksätradialogen genomförts under perioden 12 januari mars En del i Fisksätradialogen har varit en enkät som funnits i både elektronisk form och i pappersform på och på Biblioteket samt Folkets hus i Fisksätra. Idéer har även kommit in via e-postadressen facebook, fokusgrupper, djupintervjuer, workshop m.m. Denna sammanställning visar de inkomna enkätsvaren från både den elektroniska enkäten och pappersenkäten. Kontakt Ann-Christin Rudström Elenore Bjelke Översiktsplanerare Trafikplanerare Totalt svarade 99 stycken personer på enkäten 53 kvinnor och 44 män, 12 personer fyllde inte i den uppgiften. 13 personer var mellan 0 18 år, 19 personer var mellan år, 38 personer var mellan år och 23 personer var 61 år eller äldre.

3 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid Det bästa med Fisksätra Det bästa med Fisksätra är enligt de flesta svarande att området presenterar en stor mångfald. Även sammanhållningen invånarna emellan lyfts fram som något mycket positivt. Även närheten till natur och vattenområden är viktiga delar i Fisksätras attraktivitet. De tillfrågade uppskattar vidare närheten till rekreations- och idrottsutbud samt den upplevda närheten till Stockholm och Nacka Forum, det poängteras att Fisksätra är nära staden och nära naturen. Stationsmiljön De allra flesta är positiva till den bild på utveckling av stationsområdet som målas upp av kommunen. Dock ställer sig flera negativa till att Saltsjöbanan skall integreras i stadsgatan, en fortsatt separering förespråkas för fortsatt säkerhet i trafiken. Det framgår att fisksätraborna uppskattar Saltsjöbanan och vill ha den kvar, men att de allra flesta vill ha en upprustning av stationsmiljön och ett bättre välkomnande till Fisksätra via stationen. Stationen får enligt de svarande gärna bli mer lättillgänglig men inte om det motverkar en säker trafikmiljö. Kustremsan De tydligaste åsikterna gällande strandområdet är att det bör göras mer tillgängligt och tas till vara på ett bättre sätt. Många efterfrågar en strandpromenad längs vattnet och fler aktiviteter i området, gärna ett café med enklare servering. Vissa önskar en restaurang, men många tror att ett café är en mer lagom satsning. Belysningen anses av många vara för dålig och bör förbättras för att öka tillgängligheten. Vidare står ett kontinuerligt underhåll av strandremsan och holmen ut som viktiga aspekter för flera av de svarande. Fisksätra Holme önskas även den bli mer lättillgänglig av flertalet, där vill många se en renovering av badplatsen med eventuell flytt till en soligare plats. Grillplatser och gångstråk efterfrågas även flitigt för Holmen. Strandområdet är en fråga som framkallar många svar och det är till synes ett viktigt område för fisksätraborna som även påpekar att det är viktigt att inte stängsla in och privatisera området utan behålla det som en allmän plats. Idrottsområdet Idrottsverksamheten framstår även det som mycket viktigt för de svarande. Det önskas i stort en upprustning och en utveckling av idrottsplatsområdet med bättre underhåll och bättre belysning. Även fler idrottsaktiviteter för alla åldrar efterfrågas. Flera förespråkar att idrottsplatsen skall vara kvar och att bostäder inte bör byggas i detta område. Gröna Dalen En viktig aspekt av Gröna Dalen är dess skapande av koppling mellan Fisksätra och Saltsjöbaden. Här framkommer rekreation som största värde; kolonilotter, lek och idrott har stor betydelse och bör utvecklas och bibehållas. Många vill behålla Gröna Dalens naturlighet men ett antal ser även utvecklandet av någon form av inomhusarena eller simhall som en möjlighet i området. Utveckling av gång- och cykelväg längs ringleden En stor majoritet förespråkar gång- och cykelvägar längs ringleden, dock med stort fokus på säkerheten. Säkerheten lyfts upp av flera svaranden och en tydlig åtskillnad önskas mellan bilarväg, cykelbana och gångväg. Allra viktigast anses gång- och cykelvägar vara från stationen till den närliggande busshållplatsen och till Fisksätrahöjden samt i området kring Shell- macken. Vid dessa med flera områden önskas även övergångsställen. Enbart ett fåtal

4 svarande är negativa till utveckling av gångoch cykelvägar längs ringleden. Utveckling av gång- och cykelvägar på övriga platser i området Övriga önskemål gällande gång- och cykelvägar rör övervägande önskan om gångoch cykelvägar in emot staden och Nacka Forum samt mot Saltsjöbaden. Vid denna fråga uppger sig flera svaranden vara nöjda med det utbud av gång- och cykelvägar som finns idag. Flera önskar dock även gångstråk och cykelbana längs kusten. Övriga förbättringar i trafikmiljön Övergångsställen, hastighets- och regelskyltar samt ökad trafiksäkerhet kring busshållplatser, främst vid Ålgatan samt stationen framstår som de tyngsta åsikterna gällande övriga förbättringar av trafikmiljön i området. Vidare vill många ha mer välkomnande entréer och miljöer kring vägarna genom planeringar, ökad belysning, andra utsmyckningar och bättre underhåll. Trafiksepareringen lyfts av många fram som en uppskattad egenskap i området och kontroll av denna anses av ett antal personer önskvärd. Vidare efterfrågar flera en genomtänkt plantering och växtlighet vid husens baksidor. Trygghet och säkerhet Områden som upplevs otrygga är övervägande idrottsplatsen och hamnen, Shellområdet, Braxenparken samt området kring Fisksätra allé och Lännboskolan. Främst upplevs otrygghet under kvällar och nätter men då områdena till viss del upplevs som eftersatta undviks de ibland även under dagtid. Flera svaranden säger dock att de känner sig trygga i Fisksätra och att de upplever en ökning i trygghet jämfört med tidigare. Andra synpunkter gällande utomhusmiljön & Övriga inkomna idéer En understruken aspekt bland övriga åsikter är att man i planeringen av området ska ta vara på de kvaliteter som redan finns genom att involvera de boende i planeringen och utformningen av området. Detta kan höja stoltheten för området vilket av en del påpekas som viktigt. Många önskar gällande boendemiljön fokus på det bestånd som finns och flera önskar renovering av husen, framför allt av fasader och balkonger. Vidare efterfrågas flitigt mer liv i centrum genom ökad service och fler funktioner. Samt en upprustning av centrum i det stora hela. Ett kontinuerligt underhåll av hela området såväl bostäder som offentliga miljöer önskas likväl som ökad säkerhet. I detta sammanhang understryks även aktiviteter för barn och ungdomar som viktigt, enligt vissa för att hålla dem borta från bus och brottslighet. Polisens närvaro i området upplevs som positiv och betydelsen av fortsatt samarbete betonas.

5 Vad tycker du är det bästa med Fisksätra? Människorna och naturen! Vänligheten. Närhet till naturen. Bra centrum för det basala! Fungerande Saltsjöbana. Den kulturella mångfalden. Närheten till grönområdet Erstavik. Läget och nära till city, natur. Närheten till naturen och vattnet. Grönområdena runt Fisksätra. Mest värdefull i Fisksätra är den konsekventa trafiksepareringen, tyvärr redan "naggat i kanten" genom busshållplatser och övergångar som delvis är slarvigt placerade och leder till att folk går på bilvägen. Vet inget som är bra!! Närheten till naturen, arbete, transportmedel. Stämningen. Biblioteket. Inga bilar bland bostäderna. Naturen. Tåget. Naturen. Närheten till vatten, grönt samt både Stockholm och S- baden. Närheten till naturen och mångkulturen. Ett kompakt centrum kombinerat med närhet till vatten och skog. Närheten till naturen och den kulturella mångfalden (som finns som dock inte utnyttjas till fullo). Närheten till naturen och vattnet. Den finurliga arkitekturen som skiljer biltrafik från gång- och cykeltrafik. De välplanerade hyreshusen med de tre höjderna runtom med radhus, atriumhus och grändhus. Stena Fastigheters noggranna skötsel av hyreshusen och alla planteringar, gångstråk, lekplatser mm däremellan. Det känns trevligt att bo i ett av hyreshusen trots det ingrodda dåliga rykte som Fisksätra fick under den första tiden och som tyvärr hänger kvar. De många olika nationaliteterna i Fisksätra ger ett mjukare och mänskligare samhälle än om det bara hade bott ursvenskar här. De olika naturområdena runt om Fisksätra samt att det är bilfritt inom de olika bostadsområdena. Bra kommunikationer med tåg till staden samt buss till Forum Nacka. Närheten till vatten, natur och att det är bilfritt Närhet till strövområden, närhet till vatten det finns många möjligheter att få en trivsam miljö som saknas nu. Blandningen, många olika bakgrunder, exempelvis olika länder, jobb, utbildning, åldrar. Trots olikheter möts man, folk känner varandra över gränser som ålder eller språk. En stad men ändå inte så anonymt. Att bo, nästan, "mitt i naturen". En diversifierad natur är livskvalitet. Att det inte finns bilar på våra gator vid fastigheterna.

6 Vad tycker du är det bästa med Fisksätra? Mångfalden, naturen, lägenheternas planering, stort kök, stora rum. Nära stan. Saltsjöbanan. Båtklubben och närheten till Slussen. Centrum. Närheten till skog, natur, sjö, skärgården. Man kan ta på sig skidor utanför dörren och åker i timtals på terräng i Erstavik och Nacka reservatet, plocka bär och svamp inför knuten, simma, fiska, ro båt, jogga, allt i närheten. Att man har nära till centrum, naturen också. Barnrikedomen, det mångkulturella, naturen, arkitekturen med tydliga gårdar och inte alltför höga hus. Lättillgängliga idrottsmöjligheter nere vid hamnen. Saltsjöbanan. Biblioteket. Allt grönt och mycket orörd natur. Ringvägen som gör att Fiskis känns homogent. g tycker att det bästa med Fisksätra är Harrgatans park fast de har tagit bort gungan! Ute på landet, inte för nära city. Vatten och grönområden. Mångkultur. Lantligt i Saltsjöbaden. Busslinje till Forum. Stenas satsningar i boendemiljön. Fisksätra är fint område med frisk luft. Tycker att det är fint med grönområden och det är mångkulturellt. Närhet till Erstaviksskogarna. Fotbollsplanen vid Lännboskolan för där kan många unga träffas och umgås. Att det finns så stora orörda obebyggda områden runtomkring. Dock tyvärr utan djurhushållning. Samt närheten (utan längre transportsträckor!) till vatten och grönområden. Närheten till naturen. Närheten till golfbanan inklusive skidspåren. Bästa är närområdet, skogen, välgjorda promenadvägar, stigar och vatten. Jag vill inte att det ska byggas mera bostäder här. Det ska vara parker och lugna områden utan trafik runtom. Nära till vatten. Att det är interkulturellt. Bra att det finns affärer i närheten. Naturen att möjliggöra till friluftsliv. Inte alltför långt till staden. Bra att kyrkan erbjuder många olika typer av aktiviteter. Upprustningen av allén är fint! Att det är nära till allt, skog, Stockholm, vatten men ändå ett höghusområde. Närhet till vatten bad, skog och Stockholm. Trafiksepareringen Ingen trafik Närhet till grannar o lätt att umgås Välplanerade lägenheter med stora kök Närhet till koloniområden i Gröna dalen

7 Vad tycker du är det bästa med Fisksätra? Naturen och alla tillgångar Att alla känner varandra Att centrum är en allmän plats där alla trivs Folket som bor i Fisksätra Fisksätras boxningsklubb Umgänget Mångkulturellt Nära till allt Att man känner sig hemma Kompisarna Folket Nära till allt Folket Miljön Utelivet Att jag känner mig hemma Grabbarna Att folket i Fisksätra har bra kontakt med varandra, alla känner alla Alla känner alla Barnvänligt Nära natur Naturen Ingenting är bra faktiskt, det enda som är bra är att alla känner varandra. Miljön Att det finns så många kulturer Ungdomarnas sammanhållning Närheten till naturen Inte mycket, men centrumet ligger i ett bra läge Vet ej Bra vägar att promenera på Bra belysning på kvällarna Sammanhållning bland boende är bra Det finns bra mötesplatser som biblioteket och folkets hus Det finns vägar utan trappor Fisksätra Holme Naturen Nära till vattnet Mångkulturellt Fina somrar Människorna och naturen Naturen och människorna Mångkulturellt Nära till allt Naturen Närhet till natur Nära till allt Bra att de gör i ordning allén

8 Vad tycker du är det bästa med Fisksätra? Att man känner sig som hemma ute, det är mysigt. Att man inte känner sig utanför. Att alla bor nära varandra, då är det lätt att hålla kontakten. Att man känner sig hemma Lännbo konstgräsplan Fritidsgården och Marwin fotboll Att det är fint och fridfullt. Att det finns människor från alla kontinenter, det är lätt att hitta vänner när det finns så många nationaliteter. Aktiviteterna, såsom fotboll för ungdomarna Fisksätra folkets hus Fritidsgården Fritidsaktiviteterna, främst på helgerna Folkets hus Att det är mångkulturellt Bra belysning Polishuset Nya fotbollsplanen, ju fler fotbollsplaner desto mindre spelas det på gatorna. Somrarna En gång i tiden var det i Braxenparken där man alltid grillade. Att jag finns. Att konstgräsplanen finns där ungdomarna kan umgås. Folket. Bästa sporthallen i Nacka Biblioteket Sammanhållningen bland ungdomarna Att alla känner alla Har nyss flyttat hit och tycker väl inget nu Nära till vattnet och Holmen Fin miljö Närhet till natur, därför bör kommunen inte tillåta förtätning av Stenas fastigheter, utan erbjuda Stena att till marknadspriser köpa råmark för eventuell bebyggelse eller locka annan hyreshusbyggare att satsa på området. Nära staden och skärgård Att inte bygga fler bostäder, låt tiden stå kvar.

9 Tycker du att stationsmiljön ska rustas upp och integreras i stadsgatan? Eller har du andra idéer? Träd, buskar, blommor vid planteringen och entrén till centrum så det blir mer välkomnande. Roliga konstverk, skulpturer kanske roliga staket i härliga färger och former. Idén verkar jättebra. Bra om tåget och bussen är nära varandra, så man lätt kan ta bussen om Saltsjöbanan är försenad t.ex. Skulle vara toppen med lite torghandel nära tåget/bussarna., det verkar jättebra. Skulle se mycket finare ut Att "integrera stations och gatumiljön" uppfattar jag som en mycket dålig idé, se skräckexemplet Hammarby Sjöstad. Varför förstöra den fina trafikmiljön som, trots försämringarna, fortfarande finns i Fisksätra? g tycker absolut att detta behövs. Det är mycket konstigt att avstigningen från tågen inte är mot centrum och merparten av bostäderna. Den för gångtrafikanter avstängda bilvägen och gångbron över är konstig, obekväm och framförallt nedvärderande mot gångtrafikanter. Lösningen ger en signal om att bilen (som så ofta) är viktigare än människan. Illustrationen ser generellt bra ut. Bra och tryggt, särskilt för barn, att järnvägen är separerad från biltrafik. Nuvarande läge på stationen är mycket soligt vilket är positivt. Vid en sänkning/förflyttning försvinner solen. Rusta upp och modernisera är viktigast, att lägga den närmare husen är dock dåligt med tanke på buller.

10 Tycker du att stationsmiljön ska rustas upp och integreras i stadsgatan? Eller har du andra idéer? det tycker jag Stationsmiljön ska rustas upp. Men inte integreras i stadsgatan. Stationen är en station för tåg. Saltsjöbanan ska förbli en tågstation med dess specifika prägel., bra förslag Idén är mycket bra, det gillar jag! Jag vill absolut inte att tågtrafiken ska bytas till bussar. Tåget ska fortsätta att gå till Slussen. g vill ha kvar Saltsjöbanan och tycker inte om idén om att åka spårvagn till Slussen. Bra idé med ytterligare planering av träd och parker. Bilden ovan vore ett drömscenario!!, det behövs verkligen. Som det är just nu är centrumet nästan oåtkomligt från tågstationen om man inte vet hur man ska gå. den ska rustas upp men jag tycker att gångvägar ska separeras från bil och tågtrafik.. Fisksätravägen bör förlängas och ansluta till Vinterbrinksvägen samt förlängas förbi Ljuskärrsberget fram till Tattby., det är bra med trafik/spårseparering. Däremot bra om gångmiljöerna förbättras. det tycker jag. Buss kan stanna vid centrum men ingen bebyggelse det blir för trångt. Detta är ingen stad, bygg inte stadsgata Förslaget på bilden ser bra ut kanske tak över hela perrongen skulle vara ett plus.! Saltsjöbanan skall inte moderniseras. Ett dubbelspår för det nuvarande tågsystemet skall byggas i Fisksätra området. Det skall inte bli någon spårvagn: Saltsjöbanan skall fortsätta som tågbana med vissa bra och nödvändiga upprustningar. Ingen depå skall byggas i området. Låt det vara. Gör det finare och mysigare istället. Låter trevligt under förutsättning att det inte ökar bullernivån för de som bor närmast. Eftersom att det finns mycket barn är lösningen med bro utmärkt. Det är rent av svårt att komma i kontakt med biltrafiken. Jag tycker inte att spårväg/järnväg behöver integreras. g tycker att den ska bli snabbare och modernare, alltså finare. Stadsgata i Fisksätra?! Jag föredrar byväg. Husen ligger så nära varandra, lugn trafikmiljö, bilfritt i området. Gärna ett torg på centrumparkering. Det låter som en bra idé!! Såklart

11 Tycker du att stationsmiljön ska rustas upp och integreras i stadsgatan? Eller har du andra idéer? Absolut! Absolut visst ska stationsmiljön rustas upp! Man ska känna sig välkommen när man kliver av tåget! Varför inte något fik, Seven-eleven eller något liknande vid stationen? Stationen är lättillgänglig från alla håll och kanter och behöver bara fräschas upp lite. Slösa inte pengar på några större ändringar där. Bra att den tråkiga ringleden försvinner. Skissen ovan ger ett trevligt intryck. g tycker att det ser inbjudande ut till bostadsområdet tycker jag vore en bra ide Mer växter, belysning och god skötsel behövs men integrering i stadsgatan känns inte högprioriterat. Behåll trafiksepareringen! Ändra inte det som fungerar! På det unika! Vi har inga önskemål om att bo i stadsmiljö. Vi vill utveckla det unika för förorten. Bättre vägar ut i naturen; gång- och cykelvägar. Bättre utemiljö i området. Platser att träffas, aktivera sig och uppleva. Ni lägger alldeles för mycket kraft på trafikfrågor. Kanske för att ni är teknokanter. Vi vill utveckla livsrummen! Behöver inte uppgraderas och esplanad behövs inte, däremot möjlighet till bilparkering längs Ringgatan Mer grönt! g vill att det ska se ut som på bilden., gärna. Det skulle se bättre ut., men hur blir det med parkeringar? Det ser bra ut men de måste hitta plats åt bilarna, det ser väldigt gammaldags ut. Lite modernare och mer ljus behövs. Nya kurer., det ser bättre ut på bild två. Ser inga konstigheter med den presenterade bilden.! Tungt! Bygga hela tågstationen. Den presenterade bilden av stationsmiljön är jättebra. Det ser bra ut!, det ska se ut som bilden visar. Det kan förbättras. Det skulle bli bra som på bilden. Station rustas upp mycket. Centrum också. Centrum behöver rustas upp. Bättre utbud. Tågstation behöver mer belysning., ibland har man ingen lust att gå av på grund av hur det ser ut. Båda kan rustas upp. Station känns riktigt tråkig. Ja, men inte några idéer nu.

12 Tycker du att stationsmiljön ska rustas upp och integreras i stadsgatan? Eller har du andra idéer?, speciellt på vintern. Skaffa bås med värmelampor, det är alltid förseningar på vintrarna. Borde fixa glaskur och använda mer av det som finns runt omkring till exempel gräsmattan, planera mer och dekorera finare. Större centrum. Inomhuskurer vid stationen och grönare. Fler affärer i centrum, apotek och tandläkare. Skulle vara finare och mycket trevligare plats om det såg lite mer modernt ut. Blommor, fina statyer och så vidare. Fisksätra behöver renoveras, farmför allt perrongen. g tycker de borde satsa på stationen! Det hade nog varit bättre om vi hade haft två tågfiler så att trafiken rör sig smidigare. Bås med värmelampor på perrongen. Tågen kan rustas upp mycket mer för att klara vintern. Station kan förbättras. Centrum också lite tråkigt., jag tycker att det ligger bra, den ska vara långt bort från barnen. Låter som en bra idé Tror det är bäst om den behåller sin vanliga plats, då det kan vara bättre och då det redan byggs i Fisksätra behövs det inte mer. Däremot kunde stationsmiljön bli renare. Förbättra centrum och station

13 Tycker du att kustremsan behöver utnyttjas bättre och vill du ha t.ex. restauranger vid vattnet? Eller har du andra idéer? Det finns för många som har alkoholtillstånd här i Fisksätra. Kolla bara utanför Fisksätra centrum en eftermiddag, folk från krogen står o röker i huvudfoajén till centrumet. Ibland får man gå runt bara för att slippa bli rökskadad. Det finns ingen strand, som alla vet, låt nu denna lilla bit av skärgården finnas kvar utan trafik och kommers, som till exempel i stackars Saltsjöbaden. Stränderna kan absolut användas bättre och göras mer tillgängliga. Gärna mer båttrafik och restaurang/café. Mer båtturer, marknadsför Strömma Kanalbåten som lägger till vid bryggan hela sommaren. Vi måste utnyttja närheten till vattnet och skapa förutsättningar för restauranger och caféer till exempel så det finns alternativ för folk som inte kan tänka sig att sitta i centrum att äta och umgås. Gångstråk utmed vattnet. Båtar som trafikerar Stockholms skärgård med stopp i Fiskis lyfter upp området! Området nere vid vattnet kan säkert utnyttjas bättre än idag. Gärna en bra restaurang nere vid vattnet, men bara om man känner sig säker när man går där sent på kvällarna. Satsa mer på småföretagsamhet. Fantastiskt trevlig idé med strandpromenad mot Skogsö. Förverkliga den! Gärna restauranger av lite bättre kvalitet eller ett trevligt café, absolut inga pizzerior eller pubar det finns det mer än nog av. Bostäder på kullen vid Fisksätraskolan är en fin idé!

14 Tycker du att kustremsan behöver utnyttjas bättre och vill du ha t.ex. restauranger vid vattnet? Eller har du andra idéer? Det är väldigt stängt med taggtråd och staket. Vi känner oss som andra klassens medborgare. Det bor så mycket folk i Fisksätra, men vi är avstängda av några få från några av de bästa platserna i Fisksätra. Privatbåtarna kan hålla till där det inte bor så mycket folk. Vi är "landlocked". Ett sommarcafé på ett gammalt skepp är en fantastisk idé!!!! Gärna ett café/restaurang vid vattnet. Utveckla stranden vid den motsatta udden, västra sidan - och bredda stigen dit. Titta på hur det ser ut vid strandkanten på holmen i Saltis. Hamnen med båtarna är kvar, vilket jag tycker den ska vara i Fiskis också, men alla kan promenera vid vattnet, och det finns restaurang, Holmens bar och kök. Här i Fiskis kanske det inte finns möjlighet att bygga restaurang, men ett sommarcafé vore toppen i alla fall. Det vore toppen med strandpromenad som fortsätter utefter vattnet ända bort mot Stäket, men det kanske är att hoppas för mycket Ett sommarcafé vid vattnet skulle vara toppen. Hej Fisksätradialogen! Jag tror att Fisksätra Holme nere vid vattnet och småbåtshamnen besitter en stor outnyttjad resurs. Mitt förslag är inte så dyrt att man behöver bygga en dyr restaurang. Det kanske man också kan göra i och för sig. Som det är idag så är det alldeles för mycket träd och stenar där. Och det är skugga överallt. Solen kommer inte fram någonstans. Jag tycker att man ska dela Fisksätra Holme i två delar. Den ena halvan låter man vara som den är. Den andra halvan så sågar man ner nästan alla träd och skapar stora öppna gräsplatser så att människor och familjer kan t.ex. ta med sig en filt och njuta av solen och vädret, och av gemenskapen med varandra. Här skulle det också finnas möjlighet till att grilla eftersom att det är väldigt populärt här i Fisksätra. Man skulle kunna spara några träd. T.ex. ekarna kanske det är många människor som tycker om. Det skulle också vara bra om man kunde bygga ett riktigt hopptorn vid stranden. Det skulle vara ett riktigt lyft för alla ungdomar som bor här. Jag tror att det finns efterfrågan av det här eftersom vid varma och soliga dagar så lägger sig människorna på bryggorna eller så går de till Lundsjön för att sola och bada som ligger en bit härifrån.

15 Tycker du att kustremsan behöver utnyttjas bättre och vill du ha t.ex. restauranger vid vattnet? Eller har du andra idéer? Ingen restaurang behövs. Båttrafiken ska vara kvar på somrarna. Bättre städning behövs och på Holmen kan sättas fasta grillar och bänkar runt om ett par tre ställen. Jättebra idé med restaurangen vid vattnet! Det vore bättre om stranden kan upprustas, göras större och fräschare. Holmen borde nyttjas mer. En härlig utflyktsort men inget café (restaurang). Lek. Det kan absolut göras bättre där. Det tycker jag är mindre viktigt men ett café skulle behövas. Mycket fint vatten men inte så fint eller kul att bara sitta på gräsmattan och titta ut över sjön. Absolut, promenadvägar, bänkar, gärna café/restaurang. Alla vägar ska vara upplysta. Bygg bostadsrätter mot vattnet vid stranden nedanför Igelboda. Hamnen är så vacker som den är, rusta upp bryggor längs hamnen och sätt fler bänkar där. Mer promenadvägar och restaurang vid vattnet Ingen restaurang. g tycker badet kan bli bättre, men charmen och det fina är just att det är lugnt och utan restaurang. Det lugna och fina och man kan blunda och lyssna på fåglar och naturen. Det är unikt idag!! Café och restaurang vore trevligt, mer om att vi har en båt. Vi har en brygga med möjlighet att ta oss till exempel till Sandhamn en enorm möjlighet som inte många vet om. Restaurang vid vattnet och sommarcafé vore också härligt, kanotuthyrning, bygg mer gångstråk och så vidare. Gärna restaurang, café, konstnärlig utsmyckning. Utveckla och rusta upp gångmöjligheterna runt kajen och Fisksätra Holme med bra sittytor. På restaurangholmen i Saltis har man byggt en arena med scen mot vattnet - varför inte en i Fiskis? Den lugna promenaden som finns i Boo utmed vattnet borde finnas på "vår" sida också - om det går. Absolut! Flytta en stor del av marinan till Neglinge vid varvet. Ha en gästhamn med vandrarhem (kan förläggas i skolan under sommaren); restaurang etc. Utveckla Fisksätra Holme! Rusta upp bad. Se till att vattnet håller standard! Lägg ett nytt bad på västra sidan. Förbättra gångstigar; sätt upp bänkar. Belysning med solceller. Låt någon driva kiosk. Bättre toaletter. Båtklubben vid fotbollsplanen bör utökas. Vidare bör antalet bilparkeringsplatser utökas. Restaurang högst upp i marinans hus.

16 Tycker du att kustremsan behöver utnyttjas bättre och vill du ha t.ex. restauranger vid vattnet? Eller har du andra idéer? Öka tillgängligheten för allmänheten med bättre gångstråk vid stränderna. Gör det som en fin park. g tror inte en åretruntrestaurang har så stor chans att överleva, men en sommarkafeteria vid vattnet med möjlighet till lätt lunch kan vara intressant. Helst alkoholfri. Ett fint gångstråk skulle säkert vara populärt, och någon fin/stor grillplats i närhet av fotbollsplanen. Restaurang är en bra idé, men jag vill ha en lekplats. Bredare brygga för umgänge och promenad. Begränsa marinan. Rusta upp Holmen med bad. Gärna sommarcafé. Färja till Lännersta.! Såklart! en restaurang skulle sitta fint Utebad (upprustat) i soligt läge (obs!!) ex på Fisksätra Holme. Café eventuell restaurang i FFHF:s regi. Gångstråk från Villa Caprifol mot Saltsjöbaden. Behåll marina anläggningen. Detta är ett marint område. Ingen bostadsbebyggelse! Absolut samt en möjlig imagehöjning för Fisksätra generellt. Ingen restaurang, kundunderlag är för litet. Tycker de ska utnyttja kustremsan på ett bra sätt. Bra om det fanns båtar till andra sidan. Bättre grillplatser Det hade varit mycket fräschare och lockat folk till Fisksätra. Det skulle vara trevligare. Café är en bra idé området kring Holmen är väldigt skitigt och det skulle liva upp stämningen. Lite mer välkomnande och fritidsgården har det men skulle vara bättre med fler verksamheter. Café, bättre belysning, bättre vägar och finare sittplatser. Mer belysning Mer belysning, stor potential. Synd att det inte utnyttjas bättre. Fixa gräsmatta och mer belysning. Små attraktioner för barn, förbättra vägen runt hela Holmen också., varför har det inte utnyttjats tidigare? Borde vara mer bekvämlig Brukar inte vara där så mycket Belysning och vägar så att man kan ta sig till platser Tycker kustremsan ska ha caféer och mer tillgång till andra saker. Spelar ingen roll

17 Tycker du att kustremsan behöver utnyttjas bättre och vill du ha t.ex. restauranger vid vattnet? Eller har du andra idéer? Den måste utnyttjas bättre. Café vid vattnet och fler platser att sitta och umgås på. Det behövs restaurang och det måste se fräschare ut.! Vet ej Vet ej Vi borde kunna utnyttja kustremsan bättre., den borde utnyttjas bättre Spelar ingen roll., det blir bra. Centrumvägen på kvällarna g har inga andra idéer. Absolut! Mera öppenhet och tillgänglighet längs en längre strandlinje. Skapa en naturlig mötesplats. Det skulle bli trevligt och fler människor skulle vistas i Fisksätra.

18 Hur tycker du idrottsområdet kan utvecklas? Ingen mer bebyggelse! Förtäta inte Fisksätra. Däremot ett litet strandcafé/restaurang på en av de vackraste delarna där man kan sitta och se solen gå ner. Går att bygga ut över vattnet. Kanotuthyrning. Boulebana. Bredare gångbrygga längs vattnet från Duvnäs till Neglinge. Basketplan. Bättre omklädningsrum och toaletter. Cykeluthyrning. Gympa ute på sommaren. På vintern en skridskorink. Nya redskap Utöka idrottsverksamheten och låta bli bebyggelse. Skaffa konstgräs Idrottshallen kan eventuellt behöva saneras om så inte har blivit gjort (det vill säga den som hör till skolan) Med en golfbana t.ex. Upprustning av idrottsplatsen önskas. Inga hus med sjöutsikt där inte! Det borde finnas en strandvolleybollplan Ingen bostadsbebyggelse! Tennis, badmintonbanor. En plan (stor) som kan användas till skridskobana vintertid. Obs inte inomhusbana (överbyggd) utan öppen. Med belysning! Kan kombineras med aktiviteter från FFHF. Utnyttja närheten till vatten med satsningar på vattenaktiviteter, segling, bad etc. Idrottsplatsen ligger vackert och borde kunna nyttjas bättre och mer. Med sådan allmänfunktion bör den dock också göras lättare att nå utifrån. Kanske ska idrottsplatsen flyttas till Gröna Dalen, den blir en bra integrationsplats med Saltsjöbaden. Detta kräver dock också att den blir lättare att nå med bil även från Saltsjöbaden. Flyttas IP kan området utvecklas med bebyggelse och mötesplatser. Gärna bebyggelse men då ska det vara öppet så att allmänheten får fortsatt tillgång hamnområdet. Båtuthyrning kanske? Idrott är kul med tjo o tjim med glada tillrop och skall så vara, men passar inte för nära bostäderna. Där behövs lugn och ro. I alla fall på kvällarna Vi vill kunna åka skridskor med barnen varför inte på fotbollsplan upprustning av ormrådet. Café vore trevligt på sommaren Bygg inte på IP! Behövs som grön lunga - enda bra kontakten med vattnet för dem som bor här. Hus skulle också ta bort sjöglimten! Idrottsområdet behöver rustas upp tillsammans med de idrottsaktiva i Fiskis. Tänk på seniorerna med boule etc. Inga bostäder.

19 Hur tycker du idrottsområdet kan utvecklas? Inte Fotbollplanen bebyggelse, kan det absolut räcker inte med tas att bort, öppna utan upp hellre stranden rustas för upp Fisksätraborna! med ordentliga Staketet omklädningsrum vid fotbollsplanen + ett par bänkar kanske för kan minskas publik vid in fotbollsplanen. för att det ska kännas Fungerande att Fisksätra faktiskt är vid föreningsverksamhet vattnet. Kanske flytta är viktigare grusplanen än estetik. längre upp Ordna och upp göra så en att liten båda park tennisplanerna där i stället är med hela en och fantastisk bygg två utsikt. riktiga street- Ett basketplaner. café nära bryggan En styrketräningsplats skulle vara ett stort av typen lyft. som finns vid g motionsspår vet inte så i skogen mycket (dips- om sport, räcken, men stocklyftning) är glad åt att och det finns gärna stora en utomhuslöpningsbana ytor, som används flitigt runt av fotbollsplanen stora och små. eller eftersom ytan runt väldigt tennisplanerna. många ungdomar Den behöver här i nödvändigtvis fiskis är aktiva inte i olika vara 400 sporter, m i exakt kanske oval en form. ny kombinationshall Men det skapar för förstås sommar o vinter, förutsättningar fotboll det på med. vintersäsongen all Jag idrott tycker behöver att det är plats, bra ordna som det gärna är. Vill en gräsmatta inte ha dit på fler grusplanen byggnader eller och snygga att skogen/berget till området, bakom men varsamt. skolan och sidan Inga ska förstöras bostadshus, med men fler byggnader. möjligen något annat hus. Allmän upprustning, En klättervägg ev. vore några fint mer som planer är öppen eller för liknande. allmänheten. Det Mer vore möjlighet även bra om till spontanidrott det finns möjlighet för vuxna att hyra Se kanoter/kajaker/roddbåtar till att det finns belysning under så att sommaren spontanidrotten inte även enbart lever ungdomar. när mörkret faller. Finns Ingen det mer behov bebyggelse. av ett så Men stort tennisbanorna idrottsområde? bör Kanske skötas kan ett bättre. mindre kvarter med låg bostadsbebyggelse göra området Räcker med mer befintlig levande. fotbollsplan och tennisbana, inga fler bostäder. Mer belysning på fotbolls, tennis och basketplanen. Fixa tennis och basketplanen. Mer rent och ordning, speciellt på somrarna. Ny 11- mannaplan, är Fisksätras framtid. Konstgräs måste fixas Renare så att folk trivs där när de vistas nere vid IP. Vårda gräsplanen bättre och fixa konstgräs. Skulle vilja ha bättre belysning vid idrottsplanerna. Tycker de borde bygga om tennis- och basketplanerna. Belysning, främst på kvällstid. Bättre vägar så att man kan ta sig till olika platser. Bättre springbana runt planen. Allt borde förnyas. Bättre gångväg runt planen, hela IP borde rustas upp. Kan bli mycket bättre. g skulle jättegärna vilja att det blev renare så att barn och ungdomar trivs bättre. Tennis- och basketplanen måste utnyttjas bättre, gräsplanen ser ut som en åker., på alla sätt. Den är för dålig, speciellt för att det är många som vistas där. Bredd på användning av planen.

20 Hur tycker du idrottsområdet kan utvecklas? Det låter som en bra idé. Här skulle man kunna sätta in en restaurang eller ett fik så att laget kan ta nått gott efter matchen. Det kanske inbjuder fler att komma och heja. Bra med idrottsområde kombinerat med bostäder. Bra om idrottsplatsen utvecklas. Även fundera kring idrottsanläggning nära centrum/ Fisksätraskolan, eftersom det redan finns bra kommunikationer där och parkeringsplatser utnyttjas bara delvis. Området är bra som det är, möjligtvis fler parkeringar. Området kan utvecklas genom att informera och hjälpa folk förstå. Förbättra tennisbana Tennisplan kan rustas upp. Fixa konstgräs snabbt! Och tennisbanan och basketplanen. Konstgräs Att det ska vara rent och att de bygger om Ett café Tennisplan och basketplan bör byggas om Bättre belysning Bättre belysning Bygg om basketplan och tennisbanan, asfalt, korgar och nätet är slitet. Och för att få mer folk till IP måste den renoveras Basketplanen behöver rustas upp. Belysning och fixa till basketplanen och tennisbanan. Tennisplan Allt borde rustas upp, den är för dålig Skulle vilja ha belysning. Mer belysning, förbättra plan. Ny plan. Bättre basketplan, gräset måste vara mer tillgängligt till exempel genom belysning, öppna mål och bättre väg runt planen. Belysning på konstgräsplanen Det borde bli en 11- manna konstgräsplan på IP. Mer belysning, nyare byggnader, bygga om tennis- /fotbollsplanen. Fräschare miljö skulle behövas. Man kan förbättra tennisplanen, basketplanen och renovera i sporthallen. Gräset skulle kunna bli till konstgräs med värmeslingor så att den tål vintern. Mer belysning Att göra det rent och bygga om gräsplanen till konstgräs.

Sammanställning av workshop

Sammanställning av workshop Bilaga 4 Sammanställning av workshop Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Framtidsworkshop Som en aktivitet bland flera under den så kallade

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN Bilaga 3

SAMMANSTÄLLNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN Bilaga 3 SAMMANSTÄLLNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN Bilaga 3 Fokusgrupper och sammanställning genomförd av Elin Mossberg, Sweco på uppdrag av Nacka kommun Sweco Management AB SAMMANFATTNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOG

SAMMANSTÄLLNING DIALOG SAMMANSTÄLLNING DIALOG De kommentarer som återfinns under respektive plats kommer från gångturernas diskussioner, samtal med besökare på planeringsverkstaden, samt Önskelistan - där besökare kunde skriva

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Bilaga 1. Fysisk planeringsriktning- underlag för den fortsatta planeringsprocessen MÅLBILD FISKSÄTRA FISKSÄTRA, NACKA PROJEKT: MÅLBILD 20090225

Bilaga 1. Fysisk planeringsriktning- underlag för den fortsatta planeringsprocessen MÅLBILD FISKSÄTRA FISKSÄTRA, NACKA PROJEKT: MÅLBILD 20090225 Bilaga 1 Fysisk planeringsriktning- underlag för den fortsatta planeringsprocessen MÅLBILD FISKSÄTRA FISKSÄTRAS ENTRÉ OMRÅDESANALYS EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR BRA OCH VAD SOM ÄR MINDRE BRA CENTRUM, MÖRKT OCH

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14

Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14 Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14 Workshop om Slättevallens framtid Den 14 april 2015 hölls en workshop på Lysekils kommunhus med boende kring Slättevallen. Temat för

Läs mer

Sammanställning från workshop i Saltsjöbaden

Sammanställning från workshop i Saltsjöbaden 1 (5) Sammanställning från workshop i Saltsjöbaden Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett program för Saltsjöbadens centrum bjöd Nacka kommun in till en tvåtimmars workshop den 14 februari

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

900 sätt att göra Husby ännu bättre!

900 sätt att göra Husby ännu bättre! & nu då? Husby äger... Renovera lekplatserna... Fler ungdomsgårdar... Bygg om centrum... Bättre värme i lägenheterna... Mångfalden är bra Mer belysning på gångvägar Fixa en fontän Töm papperskorgarna oftare...

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Elsa Palmheden och Emelie Adamek Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Beskrivning: I kursen hållbart samhälle ska vi utveckla en plats i Sollentuna. Vi har valt torparängen och sollentunaholm i

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD 2016-06-22 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram detaljplan för Brunnsjöliden, viss angränsande mark samt hela det norra strandområdet

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog DIALOG SKÄGGETORP Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog 160602 Workshop Stordialog 160602 STORDIALOG SKÄGGETORP - GRUPPDISKUSSION 1. VAD TYCKER NI ÄR BRA OCH DÅLIGT I DE OLIKA ALTERNATIVEN?

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP 2017-03-20 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOPEN HÖLLS PÅ BIBLIOTEKET I SÖDRA RYD. DELTAGARE VAR 15 INVÅNARE FRÅN SÖDRA RYD. Workshopen leddes av Tom Billingham och Ulrika Billingham från

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Fisksätradialogen Trafikmiljö och markanvändning

Fisksätradialogen Trafikmiljö och markanvändning Trafikmiljö och markanvändning Slutrapport Ann-Christin Rudström, projektledare Elenore Bjelke, trafikplanerare 2010-04-14 Sammanfattning Kommunen har genomfört en medborgardialog, så kallade, som främst

Läs mer

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja?

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? 1 [6] Referens Charlotte Rydberg Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? Dag och tid Tisdag 21 februari kl.18-20 Plats Närvarande Fittjaskolans matsal Politiker Adnan Issa (S), vice

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst Synpunkter på Stortorget Båda förslagen har positiva inslag. Torget är omtyckt av många men det har blivit mer igenväxt.

Läs mer

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö Skärhamn Märkesten WORKSHOP Märkesten 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland Tjörn - Möjligheternas ö Information Ytterligare information finns att tillgå på kommunkontoret i Skärhamn på adress; Kroksdalsvägen

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt Lugnt och tryggt Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? WORKSHOP Elevråden i Lomma kommun 2009-04-15 Naturen och omgivningarna Trafik och kommunikationer

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

Sammanställning av synpunkter från väggfrågor 1 års jubileum på Hjärtpunkten

Sammanställning av synpunkter från väggfrågor 1 års jubileum på Hjärtpunkten Sammanställning av synpunkter från väggfrågor 1 års jubileum på Hjärtpunkten Hängde uppe 17 mars 23 mars Mötesplatser Behövs bättre mötesplatser (inomhus/utomhus)? För vem och var någonstans? Nåt ställe

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION Tisdagen 26 maj 2015 kl 17 19 hölls ett första möte med fokusgruppen för ungdomar. Gruppen hade satts ihop med hjälp av ungdomsgården Musteriet och bestod av sex ungdomar

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA 2010-03-08 NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA Enkätundersökning Sammanställning Enkätundersökningen är föredragen och sammanställd av Mikael Andersson, Trygghetssamordnare Kommundel Trandared Sedan det beslutades

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan?

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan? Markus Svensson 36 svar Redigera detta formulär Visa alla svar Publicera analyser Sammanfattning Vilket område bor du på? Olsbjärsvägen 13 36 % Gråhallsvägen jämna nummer 15 42 % Gråhallsvägen ojämna nummer

Läs mer

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 Designdialog Lyckeby Workshop 1 Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2 gjordes i grupp. I Swotanalysen

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar. Titta på människor. Solar och kopplar av

Möts och umgås. Äter och fikar. Titta på människor. Solar och kopplar av Bilaga 2 Sammaställningen av dialogen med Böleängsskolans personal och elever 13, 14 och 20 oktober 2016. Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter.

Läs mer

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj 2016 Kärnvärden och vision Sammanställning kärnvärden och vision Nära till allt Definitioner av nära till allt Ja! Det är nära till allt. Inte nära till mörka platser.

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta & nu då? Tensta centrum saknar ett bra café och en bra restaurang... Tensta är absolut inte det ghetto som media och omvärlden vill framställa... Gör parkeringen utanför Tensta konsthall till en levande

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan för Hestra, Ydre kommun 2010

Lokal Utvecklingsplan för Hestra, Ydre kommun 2010 Lokal Utvecklingsplan för Hestra, Ydre kommun 2010 Antagen av invånarna i Hestra 2010-09-28 Ansvarig förtroendevald politiker: Mikael Stenquist Handläggare: Martin Berry Arbetsmetod Detta är den första

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

BO För att kunna locka nya invånare att bosätta sig i Kil behöver nya bostadstomter ligga i attraktiva lägen med exempelvis vattenutsikt.

BO För att kunna locka nya invånare att bosätta sig i Kil behöver nya bostadstomter ligga i attraktiva lägen med exempelvis vattenutsikt. 14038 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KILS KOMMUN Fördjupning för Nedre Fryken Resultat workshop 2 Workshopen hölls onsdagen den 1 oktober 2014 på Stora Kils hembygdsgård och ett drygt 30-tal personer deltog. Under

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan PitePanelen Rapport 3 - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan April 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning I Storgatans ombyggnad har två etapper genomförts vilket innebär

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1 Grupp 1 ENSKILD ÖVNING - post it GRUPPDISKUSSION Gemensam framtidsspaning - så här vill vi utveckla centrala Tullinge! Rätt så lugnt centrum Mataffär Bra utbud av basvaror Pendeln Ny bebyggelse Offentliga

Läs mer

ÖDEBORG DIALOGMÖTE BOENDE. Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna. Minus

ÖDEBORG DIALOGMÖTE BOENDE. Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna. Minus ÖDEBORG DIALOGMÖTE Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna BOENDE Antal Kommentarer, önskemål, förslag För lite bostäder, för få lägenheter, varför byggs inte nytt? Avsaknad av byggnation,

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Lindängen inifrånperspektiv

Lindängen inifrånperspektiv Bilaga 2 Lindängen inifrånperspektiv Malmö stad Stadsbyggnadskontoret 2007 Lindängen - inifrånperspektiv har sammanställts av Rebecka Knutman och Max Lindstrii på Stadsbyggnadskontorets planavdelning.

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2. Grupparbete workshop 2 BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 2015-03-05

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2. Grupparbete workshop 2 BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 2015-03-05 Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 Syftet med grupparbetet var att utifrån två framtidsbilder utveckla ett förslag. Framtidsbilderna visade två olika sätt att sammanfatta kunskap och idéer

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop ca 50 personer deltog i workshopen Hur ska framtida Tullinge se ut? Hur tätt ska det vara? Hur högt ska det vara? Hur grönt ska det vara? osv. Som utgångspunkt för dialogen under Idévecka 2 fanns tre olika

Läs mer

DIALOGFORUM. Friidrottens hus oktober om utveckling av Slottsskogsvallområdet. På kvällarna känns det farligt med bilarna som kör.

DIALOGFORUM. Friidrottens hus oktober om utveckling av Slottsskogsvallområdet. På kvällarna känns det farligt med bilarna som kör. Friidrottens hus 16-17 oktober 2013 DIALOGFORUM om utveckling av Slottsskogsvallområdet På kvällarna känns det farligt med bilarna som kör Café Trevligare utomhusmiljö HUR GJORDE VI? Dialogforum arrangerades

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Välkommen till Norrboda

Välkommen till Norrboda Välkommen till Norrboda Enköping 4.5 mil Livgardet fem minuter bort Bro Norrboda Brunna LIVGARDET 3,7 kilometer Kungsängen Pendelstation 3,6 kilometer Arlanda 3 mil Mälaren Stäket Kalhäll 2 NORRBODA Stockholms

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015

Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015 Sammanfattat 16/10-2015 av planhandläggare Hanna Dahmberg Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015 Tack för det stora engagemang som visades vid medborgardialogen! Vi i arbetsgruppen fick med

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Sammanfattade synpunkter från förbättringsvandringen

Sammanfattade synpunkter från förbättringsvandringen Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-09-12 Sammanfattade synpunkter från förbättringsvandringen i Tvärskog Måndagen den 10 september samlades ungefär 35 vuxna och 10-15 barn som bor i Tvärskog vid

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Sammanställning: Medborgardialog Linehedsparken 16/5, 19/5

Sammanställning: Medborgardialog Linehedsparken 16/5, 19/5 Antal formulär: 78 st. (44 st. torsdag, 34 st. söndag), plus 22 st. teckningar med önskemål från åk 0-1, Linehedsskolan Svarande:

Läs mer

Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen

Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen Ett öppet möte om upprustningen av parkleken Nybygget i Gubbängen hölls den 28 maj 2015 klockan 18-19.30. 30-40 personer, alla vuxna, närvarade på

Läs mer

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Anmäl ditt Hyllie Allé intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Välkommen till Hyllie I Hyllie skapas en ny levande stadsdel med färgstark arkitektur, spännande torg och all slags service. Samtidigt finns

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta & nu då? Jag tycker att skolorna i Tensta är bra... Tensta centrum saknar ett bra café och en bra restaurang... Tensta är absolut inte det ghetto som media och omvärlden vill framställa... Gör parkeringen

Läs mer

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 2013-04-03 Synpunkter Lenhovda Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 TILLGÄNGLIGHET Trottoarerna i centrum är inte tillgänglighetsanpassade vilket gör det svårt för äldre

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag Statens folkhälsoinstitut, Östersund isbn: 978-91-7257-473-1 omslagsillustration: AB Typoform/Ann Sjögren grafisk form: AB Typoform foto: sid 5 Peter de

Läs mer

FRIPARKEN. Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum

FRIPARKEN. Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum FRIPARKEN Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum LITE FAKTA OM FRISTAD I Fristadbygden bor det 9860 personer 2357 av invånarna är barn och ungdomar Cirka 24 % är barn och ungdomar LITE MER

Läs mer

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över...

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... E-postformulär 1 sammanställning Fråga 1 När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... Pizzeriorna Att få bo på landet med närhet till havet och ändå bara ha ca 1 mil till centrum i Halmstad. Nära

Läs mer

Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen.

Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen. Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen Varför dialogmöte? En detaljplan håller på att upprättas på kommunens mark i skogsområdena Bergaskogen, del av Runbyskogen och del av Lövstaskogen.

Läs mer

Dokumentation av medborgardialog, Vik trädgårdsstad

Dokumentation av medborgardialog, Vik trädgårdsstad Dokumentation av medborgardialog, Vik trädgårdsstad 2013-10-23 1 Inbjudan Välkommen till medborgardialog Vik trädgårdsstad. Upplands Väsby kommun välkomnar dig som boende i Brunnby-Vik att delta i en medborgardialog

Läs mer

2010 TRYGGHETSVANDRING (23 maj och 14 oktober 2010)

2010 TRYGGHETSVANDRING (23 maj och 14 oktober 2010) 2010 TRYGGHETSVANDRING (23 maj och 14 oktober 2010) PLATS PROBLEM MÖJLIGHET ANSVAR GJORD Övergång Jon Jespersgatan/ Dålig belysning Undergång vid skolan Dålig belysning (23/3-10). Undergången- stora farliga

Läs mer

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Stormöte den 6/4 på Bruksskolan Boende Information Fritid Natur och miljö - Trafik och kommunikationer Turism och marknadsföring Yngre och äldre Färgerna representerar

Läs mer