Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998"

Transkript

1 Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Engelbrektsplan 1

2 Innehåll 1998 I SAMMANDRAG 3 VD-KOMMENTAR 4 AKTIEN 6 AFFÄRSIDÈ, MÅL OCH STRATEGIER 8 STOCKHOLMS UTVECKLING 10 STOCKHOLMS HYRESMARKNAD 12 STOCKHOLMS INVESTERINGSMARKNAD 14 FASTIGHETSUTVECKLING 16 FASTIGHETSFÖRVALTNING 21 FASTIGHETSFÖRTECKNING 27 FINANSIELL ÖVERSIKT 28 KÄNSLIGHETSANALYS 28 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 29 RESULTATRÄKNINGAR 31 BALANSRÄKNINGAR 32 KASSAFLÖDESANALYSER 34 REDOVISNINGSPRINCIPER 35 NOTER 36 VINSTDISPOSITION 40 REVISIONSBERÄTTELSE 41 STYRELSE, REVISOR 42 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 43 DEFINITIONER 44 BOLAGSSTÄMMA 45 EKONOMISK INFORMATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS APRIL 1999 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 1999 AUGUSTI 1999 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1999 NOVEMBER 1999 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1999 FEBRUARI 2000

3 1998 i sammandrag Arkitekt- och teknikkonsultverksamheten delas ut till bolagets aktieägare och noteras på O-listan vid Stockholms Fondbörs i september Stark hyresmarknad och framgångsrika fastighetsutvecklingsprojekt bidrar till positiv värdeutveckling. Substansvärdet uppgår till 83 kronor (66) per aktie vid årsskiftet, en ökning med 26 procent. Investeringar på 381 miljoner kronor i Stockholmsfastigheter och avyttring av fastigheter i övriga Sverige och Bryssel för sammantaget 166 miljoner. Resultatet uppgår till 14,6 miljoner kronor före skatt. Styrelsen föreslår utdelning med 1:00 kronor per aktie. Styrelsen föreslår vidare aktieinlösen på totalt 205 miljoner kronor. För verksamhetsåret 1999 beräknas hyresintäkterna öka till drygt 150 miljoner kronor med ett väsentligt förbättrat resultat efter finansnetto. NYCKELTAL MKR HYRESINTÄKTER, MKR 93,8 110,2 DRIFTNETTO, MKR 57,0 68,5 MARKNADSVÄRDE FASTIGHETER, MKR ÖVERVÄRDE FASTIGHETER, MKR DIREKTAVKASTNINGSKRAV ENLIGT VÄRDERING, % 6,2 6,7 SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE, KR VINST PER AKTIE, KR 0,25 1,60 UTDELNING PER AKTIE, KR (1998; FÖRESLAGEN UTDELNING) 1,00 1,50 ANTAL AKTIER, 1000-TAL För definitioner se sid 44. Uppgifterna för 1997 är proforma. 3

4 VD Kommentar Humlegården Fastigheter är resultatet av en successiv utveckling av arkitektföretaget FFNS, inom vilket en fastighetsrörelse byggts upp under tre decennier. Ett viktigt steg togs i samband med fusionen mellan FFNS och teknikkonsultföretaget VBB under De båda bolagen omfattade utöver konsultrörelse även ett betydande fastighetsinnehav. Efter samgåendet fick den utökade fastighetsrörelsen en storlek som möjliggjorde en uppdelning av koncernen i två separata bolag. Stark balansräkning Humlegården har en stark balansräkning med en soliditet, inkl bedömda övervärden, uppgående till nära 60 procent vid årsskiftet. Under 1998 har vi investerat nära 400 miljoner kronor i Stockholmsfastigheter. Värdeökningen i koncernens fastighetsinnehav har varit betydande. Övervärdet i koncernens fastighetsinnehav ökade enligt den externa värderingen med drygt 270 miljoner kronor under året. Uppdelningen har genomförts under 1998 genom att moderbolaget i koncernen bytt namn till Humlegården Fastigheter AB och blivit ett renodlat fastighetsbolag. Samtidigt delades koncernens arkitekt- och teknikkonsultverksamhet ut till bolagets aktieägare och noterades på O-listan vid Stockholms Fondbörs under namnet SWECO. Syftet med uppdelningen har varit att lyfta fram och synliggöra värden som tidigare varit dolda samt att ge de båda bolagen bättre möjligheter att förädla och utveckla dessa. Vår framtid finns i Stockholm Humlegårdens affärsidé innebär en tydlig fokusering på fastighetsutveckling och förvaltning av kommersiella lokaler i Stockholm. Valet att koncentrera verksamheten till Stockholm grundar sig på att regionen har en stark ekonomisk tillväxt jämfört med landet i övrigt. Här har vår organisation också sin främsta marknadskunskap och här finns även de bästa förutsättningarna att vidareutveckla en professionell fastighetsförvaltning och uppnå ekonomiska skalfördelar. Det har också varit naturligt att vidareutveckla det högkvalitativa Stockholmsbeståndet som successivt byggts upp och idag utgör basen i Humlegården. Det är vidare vår övertygelse att en stark geografisk och verksamhetsmässig specialisering är bra såväl för våra kunder som ur ett aktiemarknadsperspektiv. Även om värdeökningen ännu så länge är orealiserad, är det en god indikation på att 1998 varit ett framgångsrikt år för Humlegården. Styrelsen föreslår därför bolagsstämman att besluta om aktieinlösen på totalt 205 miljoner kronor. Genom aktieinlösen får Humlegårdens ägare del av de värden som skapats i ett antal framgångsrika utvecklingsprojekt under senare år, samtidigt som verksamheten får en bättre anpassad kapitalstruktur. Efter korrigering för den föreslagna aktieinlösen uppgår bolagets soliditet, inkl övervärden fastigheter, till 48 procent vid årsskiftet 1998/99. Detta möjliggör nettoinvesteringar för cirka 500 miljoner kronor utan att soliditeten understiger 40 procent. Därutöver kan ytterligare utrymme för nyinvesteringar skapas genom försäljning av det icke prioriterade innehavet utanför Stockholm. Värdebevarande och värdeskapande En viktig del i Humlegårdens affärsidé är fastighetsutveckling. Med vår bakgrund i arkitektvärlden ser vi ofta möjligheter och kvaliteter i fastigheter som andra fastighetsägare inte alltid ser. På så vis skapar vi värden för våra kunder och aktieägare. Exempel på framgångsrika utvecklingsprojekt är bl a den under 4

5 året förvärvade fastigheten Drottninggatan 118, som tidigare utgjorde undervisningslokaler för Stockholms Universitet. Här har vi tillsammans med den blivande hyresgästen skapat ett modernt och yteffektivt kontor på drygt kvm innanför den nyrenoverade fasaden från seklets början. I fastigheten Engelbrektsplan 1, som ligger i ena hörnan av parken Humlegården, har den tidigare hyresgästen flyttat ut efter 25 år i byggnaden kvm lokaler återfår nu mycket av sin ursprungliga karaktär och kvalitet, samtidigt som fastighetens tekniska prestanda förbättras för att möta de behov som den nya hyresgästen har för sin bank- och fondkommissionärsverksamhet. Genomsnittet för börsens fastighetsbolag var 3,4 procent. Stark resultattillväxt kommande år Det redovisade resultatet för 1998, som uppgick till 14,6 miljoner kronor före skatt, ter sig svagt i det korta perspektivet, men beror på det omfattande förändrings- och utvecklingsarbetet som genomförts och som lagt grunden för en kraftig intäkts- och resultatökning de kommande åren. Med nuvarande fastighetsinnehav beräknas våra hyresintäkter öka till drygt 150 miljoner kronor under Det kommer också innebära ett väsentligt förbättrat resultat efter finansnetto. Året avslutades med investeringar i den delägda fastigheten Sveavägen 163, vid Norrtull. Tillsammans med fastigheten Birger Jarlsgatan 25, som också förvärvades under 1998, har Humlegården inför de kommande åren därmed redan två attraktiva utvecklingsprojekt på sammanlagt nära kvm. Stockholm i mars 1999 Olle Nordström, Verkställande direktör Att nå uppsatta mål Humlegårdens övergripande mål är att skapa god långsiktig lönsamhet och värdetillväxt genom utveckling av fastigheter och effektiv fastighetsförvaltning. Därigenom ska bolagets aktieägare erhålla en totalavkastning som är högre än för andra börsnoterade fastighetsbolag. I absoluta tal har börskursen varit oförändrat 65 kronor under 1998, men vid inledningen av 1998 ingick även arkitekt- och teknikkonsultverksamheten i den aktie som var noterad på Stockholms Fondbörs. Vid beräkning av totalavkastningen på Humlegården-aktien måste därför en justering göras för värdet av de utdelade SWECO-aktierna. Inklusive detta värde uppgick totalavkastningen till drygt 33 procent under Olle Nordström, Verkställande direktör 5

6 Aktien Humlegården Fastigheter ABs aktier är noterade på Stockholms Fondbörs A-lista, B-aktien sedan 1987 och A- aktien sedan maj Börskursen var vid årsskiftet 1998/99 65 kronor för både A- och B-aktien. Det sammanlagda marknadsvärdet för aktierna var vid samma tidpunkt 962,2 miljoner kronor. Omsättningen av aktierna var under 1998 totalt aktier. Antalet omsatta aktier per dag via Stockholms Fondbörs uppgick för A-aktier till 130 och för B- aktier Fördelning av aktieinnehav 30 december 1998 AKTIEÄGARE AKTIEINNEHAV ANTAL AKTIER ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT , , , , , , , , , , , ,0 Aktiekapitalet Totalt Aktiekapitalet i Humlegården uppgick per årsskiftet 1998/99 till kronor. Aktiekapitalet är fördelat på A- och B- aktier. Samtliga aktier är fria och på nominellt 5 kronor. Förändringar i aktiekapitalet ANTAL AKTIER ÖKNING AV AKTIE- ÖKNING AV EGET Rösträtt A-aktierna har en röst medan B-aktierna har en tiondels röst. Vid bolagsstämma kan röstberättigad rösta för hela antalet ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. Aktieägare Antalet aktieägare i Humlegården uppgick den 30 december 1998 till Det institutionella ägandet genom aktiebolag, fonder, stiftelser och andra juridiska personer uppgick vid samma tidpunkt till drygt 74 procent av röster och 63 procent av kapital. Utdelningspolicy Humlegårdens styrelse har under året beslutat om ny utdelningspolicy, innebärande att styrelsen normalt avser att föreslå att minst hälften av resultatet efter skatt delas ut till aktieägarna. För verksamhetsåret 1998 föreslår styrelsen en kontantutdelning om 14,8 miljoner kronor (22,2), motsvarande 1:00 kronor (1:50) per aktie. ÅR ÅTGÄRD EFTER ÅTGÄRD KAPITALET, MKR KAPITAL, MKR 1987 Nyemission ,0 75, Fondemission 1: ,9 Konvertering ,1 0, Konvertering ,2 1, Konvertering ,1 0, Konvertering ,1 0, Nyemission ,9 393,4 Humlegården ABs aktier ANDEL AV ANDEL AV AKTIESLAG ANTAL AKTIER ANTAL RÖSTER KAPITAL, % RÖSTER, % A fria ,0 12,7 59,2 B fria ,0 87,3 40,8 Totalt , Kursutveckling Utdelning av arkitekt- och teknikkonsultverksamheten Vid den ordinarie bolagsstämman i april 1998 beslutades att dela upp koncernen i två separata bolag, ett fastighetsbolag samt ett arkitekt- och teknikkonsultbolag, genom utdelning av arkitekt- och teknikkonsultverksamheten till bolagets aktieägare. Riksskatteverket har beslutat att de aktieägare som erhållit aktier i SWECO i utdelning från bolaget vid fördelning av skattemässigt anskaffningsvärde skall hänföra 68 procent till aktierna i Humlegården och 32 procent till aktierna i SWECO. Humlegårdens aktiekurs har justerats för utdelning av arkitekt- och teknikkonsultverksmheten KÄLLA: DELPHI 6

7 Ägarstruktur 30 december 1998 ANTAL AKTIER ANDEL AKTIER, % ÄGARE A B TOTALT RÖSTER AKTIER Fam G Nordström (privat och via bolag) ,9 12,8 Investmentaktiebolaget Latour ,2 23,7 Stiftelsen J Gust. Richters Minne ,5 2,0 Robur Kapitalförvaltning ,3 11,3 ABN Ambro, Storbritannien ,1 4,4 Anders R Öhman ,9 1,1 Livförsäkrings AB Skandia ,4 3,0 Fam Björn Janlert ,2 2,7 Bertil Falck ,2 2,6 Industritjänstemannaförbundet SIF ,0 2,1 Lars Starland ,8 0,2 Harvard Management Company, USA ,8 1,7 Banco Småbolagsfond ,7 1,4 SPP ,5 1,2 Övriga aktieägare ,5 29,8 Totalt Konverteringsrätt Rätt till konvertering av aktier serie A till serie B är inskriven i Humlegårdens bolagsordning. Konvertering handläggs efter skriftlig anmälan till bolaget. Totalavkastning Vid beräkning av totalavkastningen för Humlegårdens aktieägare under 1998 ingår förutom värdeförändringen och kontantutdelningen på aktien, även värdet av de utdelade aktierna i Sweco. Sweco/Humlegården; köpkurs B-aktien 30 december :00 kr Humlegården; köpkurs B-aktien 30 december :00 kr Sweco; köpkurs B-aktien 30 december :00 kr Aktieutdelning 1:50 kr Summa 86:50 kr Totalavkastning :50 kr Humlegårdens totalavkastning under 1998 motsvarar 33,1 procent, vilket kan jämföras med totalavkastningen för de renodlade fastighetsbolagen på Stockholms Fondbörs, som enligt Carnegie Real Estate Index (CREX) uppgick till 2,3 procent inklusive en beräknad direktavkastning på 1,8 procent. Inlösen av aktier Styrelsen för Humlegården Fastigheter AB beslutade den 17 februari 1999, att föreslå ordinarie bolagsstämma den 28 april 1999 att fatta erforderliga beslut för genomförandet av en frivillig kontantinlösen. Genom förslaget får Humlegårdens aktieägare direkt del av de värden som skapats i ett antal framgångsrika utvecklingsprojekt under senare år, samtidigt som verksamheten får en bättre anpassad kapitalstruktur. Styrelsens förslag bygger på att samtliga aktieägare i Humlegården kommer att erhålla en inlösenrätt per aktie i Humlegården. Sex inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie oavsett aktieslag i Humlegården mot ett kontantbelopp om 83 kronor. Vid fullt utnyttjande av inlösenrätterna kommer antalet aktier minska med till och högst 205 Mkr att överföras till aktieägarna i Humlegården genom inlösen. En informationsbroschyr med de fullständiga villkoren och anvisningarna kommer att tillsändas samtliga direktregistrerade aktieägare i Humlegården omkring den 3 maj Extra bolagsstämma planeras till månadsskiftet maj / juni, varefter utbetalning av inlösenbeloppet beräknas kunna ske under början av oktober. Inlösenförfarandet är dock villkorat av att tingsrätten lämnar erforderligt tillstånd för nedsättningen av 7

8 Affärsidé Humlegårdens affärsidé är att äga, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter koncentrerade till Stockholm, samt att i nära samverkan med kunder utforma lokaler som även kan anpassas till framtida behov. Affärsidén uttrycker i sin första del en övertygelse om att Stockholm har en unik ställning på den svenska fastighetsmarknaden. Denna övertygelse grundar sig på olika faktorer. Regionens differentierade näringsliv gör det mindre riskfyllt att investera här än på andra orter. Majoriteten av Sveriges största företag har sina huvudkontor i Stockholm samtidigt som det finns ett stort antal små och medelstora företag i regionen. Som huvudstad har Stockholm en stor offentlig förvaltning. Stockholm är också Sveriges finansiella centrum. Koncentrationen av verksamheter till Stockholm har ökat under de senaste decennierna, en utveckling som bedöms fortsätta. Stockholm kommer även i framtiden att vara Sveriges naturliga centrum inom näringsliv och offentlig förvaltning och därmed fortsatt ha en väl fungerande hyresoch fastighetsmarknad. Det är också i Stockholm som Humlegården har sitt främsta kontaktnät och sin bästa marknadskunskap. Affärsidén uttrycker även en vilja att utveckla fastigheter. För att bedriva framgångsrik fastighetsutveckling krävs förmåga att se en fastighets möjligheter och potential. Humlegården har kompetens att inom ramen för en existerande byggnad, med förbättrad ekonomi, utveckla fastigheten för nya verksamheter med beaktande av fastighetens inneboende kvaliteter. Och att göra det med hänsyn till framtida utveckling av verksamheter och läge. Förvaltning av fastigheter innebär att kontinuerligt ge kunden den funktion och miljö som motsvarar den hyra han betalar. Affärsidéns senare del att i nära samverkan uttrycker den vikt Humlegården lägger vid att samarbeta med kunderna vid utformning av lokaler. I denna process är det viktigt att beakta de faktorer som påverkar den framtida anpassningen av lokaler för nya kunders behov. MÅL Humlegårdens övergripande mål är att skapa god långsiktig lönsamhet och värdetillväxt genom utveckling av fastighetsprojekt och effektiv fastighetsförvaltning. Aktieägarna ska erhålla en totalavkastning som är högre än för andra börsnoterade fastighetsbolag. STRATEGIER Humlegårdens karaktär som ett renodlat fastighetsbolag i Stockholm med ett attraktivt bestånd av kommersiella fastigheter har förstärkts. Denna profil ska göras ännu tydligare genom följande strategier: Beståndet ska innehålla fastigheter med i princip endast kommersiella lokaler. Nyförvärv görs i huvudsak endast av fastigheter med utvecklingsmöjligheter. Beståndet koncentreras till Stockholms centrala delar samt inom Stockholms tullar eller dess närhet. Fastigheterna i Bryssel och i övriga Sverige avyttras. Fastighetsförvaltningen ska karaktäriseras av kvalificerat ägande, som bygger på långsiktigt partnerskap med framgångsrika kunder. Service- och kvalitetsnivå på fastigheternas skötsel ska vara hög. Fastigheterna ska ha närhet till allmänna kommunikationer och god samhälls- och kommersiell service. Lokalerna ska till låga kostnader kunna anpassas till framtida behov. 8

9 Birger Jarlsgatan 25, ett vackert jugendhus som skall förädlas till toppskick och hyras ut under

10 Stockholms utveckling Stockholmsregionen har en snabbare ekonomisk tillväxt än övriga landet, sedan mitten av 1980-talet har skillnaden dessutom ökat. I ett längre tidsperspektiv har ekonomin vuxit med i genomsnitt tre procent per år medan tillväxttakten varit två och en halv procent för övriga landet. Den senaste tiden har visserligen tillväxttakten avtagit men samtidigt har skillnaden mellan Stockholm och övriga landet ökat. Sedan 1985 har Stockholmsregionen haft en årlig tillväxttakt på två procent medan ekonomin i övriga landet vuxit med en procent per år. Den positiva utvecklingen för ekonomin i Stockholms län återspeglas också i att befolkningen stadigt ökat sedan början av 1970-talet, de senaste åren med något över en procent per år. Främst är det unga, välutbildade personer, drygt 90 procent är mellan 20 och 35 år, som lockas av storstadens möjligheter. Inflyttningen sker främst från andra delar av landet hade Stockholmsregionen närmare 1,8 miljoner invånare. Prognoserna säger att befolkningen före 2010 kommer att nå två miljoner. Styrmansgatan 6 Storlekens betydelse En storstadsregions ekonomi karaktäriseras av att den oftast är tillräckligt stark för att på egen hand skapa självständiga betingelser för tillväxt och förnyelse. Mindre regioner är oftast mer beroende av utvecklingen på andra marknader än den egna. Sedan mitten av 1980-talet märks denna förmåga till självgenererande utveckling allt starkare i Stockholm. Även vid en jämförelse med övriga Europa står Stockholm starkt. Trots att Sverige som nation förlorat sin internationella position som en av världens främsta ekonomier behåller Stockholmsregionen sin ställning. Det finns bara tretton Europeiska regioner som har större bruttoregionprodukt per capita än Stockholm. Gemensamt för dessa är att de har större regionala närmarknader. Växande näringsliv Stockholms näringsliv skiljer sig från övriga landets bland annat genom den stora tjänstesektorn och det höga kunskapsinnehållet i varor och tjänster. Det startas även fler nya företag i regionen än i övriga Sverige. Tjänstesektorn har starkast tillväxt och dominerar regionens näringsliv med mer än 80 procent av de anställda. I Stockholmsregionen finns nära företag med anställd personal eller där ägaren har sin huvudsakliga inkomst från företaget, vilket motsvarar 25 procent av alla företag i landet. Sedan 1986 har antalet företag i regionen ökat med mer än 15 procent eller Antalet företag i övriga landet har minskat med cirka , en nedgång på 11 procent. Nya kunskaper Kunskaperna om vilka faktorer som påverkar en regions ekonomiska utveckling har förändrats och utvecklats under de senaste decennierna. Regioner ses inte längre som underordnade delar inordnade i nationella ekonomier. I stället framstår en bild av självständiga marknadsplatser där rationella företag finner komparativa fördelar i närmarknadernas storlek. Geografiskt begränsas marknadernas utbredning och potential i första hand av hushållens pendlingsmönster. Funktionella regioner begränsas med andra ord av den lokala arbetsmarknaden. Positiv spiral Den geografiska tätheten eller koncentrationen av företag och produktion visar att skalfördelar har ett mycket starkt inflytande på val av lokaliseringsort. Med tillräckligt stora skalfördelar söker sig allt fler företag till regioner som har stora marknader och marknaderna blir stora därför att företagen 10

11 Linnégatan 2 4 söker sig dit. Stockholm har uppnått den storlek som krävs för att detta kumulativa samband skall uppstå. Så länge dessa effekter ger en växande marknadspotential lockas allt fler företag inom allt fler branscher att etablera sig i regionen. De nätverk för personkontakter, information och flöden av materiella resurser som uppstår inom funktionella regioner sänker företagens transaktionskostnader. Speciellt viktigt är detta för utvecklingen av tjänsteföretag där kostnaden för personliga möten ofta är avgörande för företagets konkurrenskraft. Tegnerlunden 3 11

12 Stockholms hyresmarknad Den svenska hyresmarknaden visar en splittrad bild. Efterfrågan på lokaler skiljer sig både geografiskt och till typ av fastighet. Storstadsregionerna och andra orter med ett allsidigt, högteknologiskt näringsliv, till exempel universitetsoch högskolestäder, uppvisar en positiv trend. Övriga landet har en negativ trend med ökande eller oförändrade vakanser och minskande eller konstanta hyresnivåer. Expansiva branscher såsom finansmarknaden, datakonsulter och IT-företag kräver flexibla och teknikintensiva lokaler. Denna typ av företag är mer betalningsvilliga och attraktiva som hyresgäster vilket påverkar fastigheternas Fastigheter i samma område men med olika kvalitéer har därför helt olika marknadsförutsättningar. Hyresdifferentieringen mellan fastigheter med olika egenskaper kommer att bli ännu tydligare i framtiden. Näringslivsstruktur Stockholms näringsliv karakteriseras av att andelen sysselsatta inom branscher som finans-, media och företagstjänster, handel och kommunikation samt offentlig förvaltning är högre än i landet i övrigt. Dessa verksamheter kräver stora kontorsytor. En stor andel av de statliga verken och landets större företags huvudkontor är lokaliserade till Stockholm. De största arbetsplatserna i Stockholm finns inom den offentliga sektorn där Stockholms stad är störst med drygt anställda, därefter följer landstinget och Postverket. Den största privata arbetsgivaren är Ericsson, som har expanderat kraftigt under 90-talet. Den offentliga sektorns andel har minskat något under de senaste åren, samtidigt som service, finans, media och IT-branschen växt markant. Hyror och vakanser Kontorshyrorna i Stockholm har ökat de senaste åren och då främst i city. I de allra bästa lägena tangerar hyrorna 80-talets topphyror och ligger mellan och kronor per kvm, inklusive värme men exklusive fastighetsskatt. Det finns även kontrakt som tecknats på nivåer över kronor per kvm. De absoluta toppnivåerna ligger kring kronor per kvm. Att hyresnivåerna i Stockholm ligger inom ett relativt brett spann beror på skillnader i standard och läge. På Kungsholmen och Södermalm ligger hyresnivåerna i bästa läge mellan Flyttrörelser 1998 FÖRETAG TIDIGARE ADRESS NY ADRESS YTA (KVM) Salus-Ansvar Karlavägen, Östermalm Frihamnen (Fords fd anläggning), Värtahamnen Spray Riddargatan och Sabbatsbergs sjukhusområde Statoils fd huvudkontor, Nybrogatan 55, Östermalm S-E-Banken Business Support Flertal ställen ställen i city och Göteborg Garnisonen, Östermalm EDS (norskt dataföretag) Kv. Lustgården, Kungsholmen Bällsta strand, Vretenområdet Industrimatematik Kungsgatan, city Slussen, Södermalm Arthur Andersen Norrtull, Vasastan Sveavägen vid Handelshögskolan, Vasastaden Intentia Akalla Skanskas fd huvudkontor, Danderyd Electrolux Lilla Essingen S:t Görans sjukhus, Kungsholmen S-E-Banken Kort Mäster Samuelsgatan, city Kv. Trumman vid Södra Station, Södermalm Compaq (huvudkontor) Kista Frösunda, Solna Procter & Gamble Kista Frihamnen, Värtahamnen Åhlens Mäster Samuelsgatan/Drottninggatan, city Ringvägen 100, Södermalm Sony Music Bromma Kungsholmsg. 23, Kungsholmen S-E-Banken Internetbanksverksamhet Hökarängen Marievik

13 och kr per kvm, inklusive värme men exklusive fastighetsskatt. Vid Slussen, som är bästa läge på Södermalm, ligger hyrorna mellan och kronor per kvm. I välbelägna ytterområden ligger hyrorna på till kronor per kvm. I centrala Stockholm är lokalernas kvalitet, utformning, teknik m m en mycket betydelsefull faktor för hyresnivåerna. I Stockholm är vakansen för kontor inom tullarna cirka 6 procent. I city är vakansen under 3 procent och i ytterområdena, väster- och söderort, 9 till 10 procent. Trots de höga kontorshyrorna överstiger efterfrågan utbudet varför det kan vara svårt att finna lämpliga lokaler i city, vilket framför allt gäller större sammanhängande ytor. ny teknik och kan erbjuda flexibla lösningar. Flexibiliteten gör dem ytsnåla då fler personer får plats på mindre yta. I äldre traditionella kontor räknar man med att den genomsnittliga kontorsytan per arbetsplats är 30 kvm. I de nyproduktioner som sker idag räknar man med en motsvarande siffra kring 15 kvm. Efterfrågan på lokaler i innerstaden kommer även fortsättningsvis att vara stor. Kommunikationsmässigt välbelägna ytterområden som Alvik, Marievik/Liljeholmen, Hammarby, Globen, Kista, Frösundavik och Norrtull, kommer också att fortsätta vara intressanta lokaliseringsalternativ och Västerlånggatan 72 Utbud och efterfrågan Den ökade efterfrågan på kontorslokaler i Stockholm har lett till att utbudet är mycket lågt. Huvudsakligen är det mindre ytor som är hyreslediga. Hyrorna har samtidigt ökat i city. Större företag som expanderar och behöver stora ytor har därför ofta flyttat sin verksamhet till ytterområdena vilket i sin tur lett till ökade hyresnivåer och stigande fastighetspriser även i ytterområden som Kista, Alvik och Marievik. Den ökade efterfrågan och de stigande hyrorna har gett ett ökat ekonomiskt utrymme för att renovera befintliga lokaler. Framförallt efterfrågas lokaler som ligger centralt eller i ytterområden med goda kommunikationer. Bra tele- och kommunikationslösningar liksom god standard, komfort och yteffektivitet är också viktiga faktorer vid val av kontorslokaler. I ytterområdena är det dessutom viktigt att det finns goda parkeringsmöjligheter. Områden som har haft en stark utveckling senaste året är Marievik/Liljeholmen och Globen. Flyttrörelser Ett tydligt tecken på bristen på lediga lokaler i city är att ett flertal större uthyrningar gjorts i området runt citykärnan under Tendensen är att detta val av lokalisering kommer att bli ännu vanligare framöver. Framtida utveckling och trender Det låga utbudet och den fortsatt höga efterfrågan på lokaler i innerstan innebär att företag i större utsträckning tvingas hyra lokaler i ytterområdena. Fler fastighetsbolag kommer därför att satsa i ytterområden för att tillgodose det ökade behovet. Den ökande efterfrågan innebär dessutom att hyrorna kommer att stiga. De företag som flyttar från city till ytterområdena är ofta större företag med mer än 100 anställda. För att rekrytera nya hyresgäster kommer fastighetsägarna att investera i lokaler som är utrustade för 13

14 Stockholms investeringsmarknad Intresset för att investera i fastigheter var stort under 1998 och aktiviteten på fastighetsmarkanden i Sverige var hög. Stora strukturaffärer och köp av bestånd dominerade händelserna. Bakom strukturaffärerna finns målsättningen att koncentrera ett bolags fastighetsbestånd till fastigheter med geografisk och/eller funktionell samhörighet och på så sätt renodla bolagets verksamhet. Förvärv för att skapa volym- och värdemässigt större fastighetsportföljer har också förekommit. Sammantaget har fastighetsmarknaden i Stockholm haft en positiv utveckling under Förvärv av kommersiella fastigheter i innerstadens bästa lägen har gjorts till låga direktavkastningkrav, på nivåer kring 5,5 procent. Fastighetsmarknadens struktur i Stockholm Inom tullarna finns cirka 5 miljoner kvm kommersiella ytor varav cirka 1,9 miljoner kvm ligger i city. Den totala ytan kommersiella lokaler i hela Stockholm är 9 miljoner kvm. Största fastighetsägare inom den s k Gyllene Triangeln är Hufvudstaden och AP Fastigheter som tillsammans har cirka kvm kommersiell yta. Övriga city domineras av institutionella placerare och börsnoterade fastighetsbolag. Taxeringsvärdet i innerstan är cirka 60 miljarder kronor, varav cirka hälften ligger i city. Det totala taxeringsvärdet i Stockholm stad är 81 miljarder kronor. Transaktioner Prisutvecklingen för kommersiella fastigheter i Stockholm har varit stark de senaste åren. Sedan 1994 har priserna inom tullarna stigit med cirka 50 procent. Direktavkastningen av gjorda försäljningar i city ligger mellan 5,0 och 6,0 procent. I övriga lägen inom tullarna ligger direktavkastningen mellan 5,75 och 7,25 procent och strax utanför tullarna ligger direktavkastningen mellan 6,5 och 7,5 procent. Projekt Det största projektet i centrala Stockholm är kvarteret Blåmannen. Wihlborgs köpte fastigheterna, som ligger längs med Drottninggatan, av Postfastigheter under sommaren Planintentionerna är att kvarteret skall inrymma kontor och butiker samt bostäder. Diligentia köpte under året kvarteret Jericho av Telia för 1,25 miljarder kronor. Kvarteret omfattar cirka kvm uthyrningsbar yta. Diligentia kommer att modernisera ytorna allt eftersom de blir lediga. Totalt beräknas kommande investeringar att uppgå till 160 miljoner kronor, vilka skall vara slutförda till år Vid Lindhagensplan på Kungsholmen byggs det ett stort kontorskomplex om kvm. Vid Frösundavik pågår flera projekt med kontor och bostäder. I Marievik pågår ett stort projekt - Milleniumhuset, som skall bli ett exklusivt kontorskomplex i sex till åtta våning ar och omfatta cirka kvm. I Kista planeras det för ett flertal projekt. Bland annat skall NCC uppföra en av landets högsta kontorsbyggna der. Byggnaden kommer att bestå av 31 våningar med en total area om kvm. Projektet skall påbörjas På Södermalm, intill Skatteskrapan skall det byggas ett kontorshus på cirka kvm kontor och butiker. Byggstart skall ske under De områden som har en tillväxtpotential och som därmed är intressanta för nyproduktion av kommersiella fastigheter i Stockholmsområdet är bl a Kista, Värtahamnen, Marievik/Liljeholmen, Frösundavik och Norra Stationsområdet. På sikt kan områden som Bromma och Ulvsunda komma att bli intressanta då de ligger relativt nära city samt har goda kommunikationer. Framtida utveckling och trender Koncentration och renodling är nyckelord i fastighetsbranschen. Trenden bedöms fortsätta under Fastighetsbolagen koncentrerar sina innehav både geografiskt och på fastighetstyp, som hotell, köpcentra och kontor. Nyproduktionen av kontorslokaler i Stockholm har varit mycket liten de senaste åren. Istället har befintliga lokaler förädlats genom att byggas om och renoveras. Denna 14

15 Större fastighetsförvärv I Stockholm 1998 FÖRVÄRVS- KÖPESUMMA PRIS DATUM FASTIGHET/OMRÅDE KÖPARE SÄLJARE TKR KVM, KR 9801 Piplärkan 1/city Trygg-Hansa Livförsäkring Handelsbanken Liv Försäkring Sjökatten 14/Vasastaden Fabege Cityfastigheter Ketla AB Läraren 5/Norrmalm AMF Sjukförsäkrings Fastighetsföreningen Läraren Fortet 2/Solna AMF Sjukförsäkrings Lantbrukarnas Ekonomi AB Såpsjudaren 13/Norrmalm Trygg-Hansa Livförsäkring Fastigo Pennfäktaren 10/city JM Fastigheter Stenvalvet Sjömannen 5/city Livförsäkrings AB Skandia Förvaltnings AB Riddarholmen Trängkåren 7/Kungsholmen KB Trängkåren Tidnings AB Marieberg Jericho 33/city Diligentia Telaris Österbotten 8/city Humlegården Fastigheter Salus Ansvar, IOGT-NTO m fl Blåmannen/city Wihlborgs Postfastigheter Havsfrun 26/Östermalm AMF-P Havsfrun Smedsbacken 27/Värtahamnen Fastighets AB Balder KB Värtavägen Kåkenhusen 38/city AMF Sjukförsäkring Fastighetsbolaget Kåkenhusen utveckling verkar vara på väg att vända då det för närvarande projekteras för nyproduktion på ett flertal ställen i Stockholmsområdet. Trendbrottet kan bland annat förklaras av en allt högre efterfrågan och ökande hyresnivåer för lokaler i city. De affärer som genomförts i Stockholm har under 1998 främst gällt enskilda objekt och några få köp av bestånd. För att åstadkomma en geografisk koncentration har flera byten av fastigheter gjorts där till exempel ett företag bytt Källa: Uppgifterna under rubriken Investeringsmarknaden är baserade på information från Catella. De tio största ägarna av kommersiella fastigheter i Stockholm stad ÄGARE KOMMERSIELLA BASVÄRDE, LOKALER, KVM TKR Vasakronan Svenska Bostäder Livförsäkrings AB Skandia , 2 och 3 AP-Fonderna Trygg-Hansa Livförsäkring AMF-P Stockholms kommun Hufvudstaden Stadshypotek Fastigheter Norr SPP Exklusive fastigheter taxerade som specialenheter 15

16 Fastighetsutveckling Många stora fastighetsägare arbetar med projektutveckling som en viktig del i sin verksamhet. Beroende på bakgrunden som institutionell placerare, bygg- eller fastighetsföretag skiljer sig grundläggande synsätt åt. Projektet kan antingen betraktas som en obligation eller som ett bygguppdrag. Humlegården med sitt ursprung i arkitektkulturen inser att genom att förena kommersiell insikt med känsla för arkitektur och teknik skapas förutsättningar för att nå bästa resultat. MÅL Med projektutveckling menar Humlegården att genom positiv förändring av en fastighet väsentligt öka dess avkastning. Humlegårdens ekonomiska mål är att bedriva projektutveckling så att uppnått resultat för projekten är starkare än för branschen som helhet. Humlegårdens humanistiska mål är att de färdigutvecklade fastigheterna ska vara stolta prydnader i staden och vara av högsta totalkvalitet. Humlegården förvärvar fastigheter från olika tidsåldrar där ett sammanhållande drag är den goda arkitektur som redan finns eller kan skapas. Struktur Varje fastighet ska redan ha, eller kan få, efter förändring, en inre struktur som kan möta nuvarande och framtida hyresmarknadens krav och villkor. Med stor visshet kommer kundernas verksamhet att genomgå stora och snabba förändringar i framtiden. Avgörande för en fastighets konkurrensförmåga är att den inre strukturen ur såväl logistisk som teknisk synpunkt kan möta nya krav. Kan detta tillgodoses uppnås lägre omsättning bland kunderna med efterföljande lägre hyresförluster och lägre kostnader för hyresgästanpassning vilket ger ett starkare resultat. Fastigheter med god struktur kan även möta fler och olika kunders önskemål och krav och blir härigenom mindre känsliga för svängningar på hyresmarkanden. FÖRVÄRVSSTRATEGI Humlegårdens geografiska inriktning är på fastigheter innanför Stockholms tullar eller deras närhet. Detta område spänner ur hyresvärdessynpunkt från den högsta i vårt land till den som finns i en medelstor stad. Skillnaden och strukturen inom näringslivet visar samma spännvidd varför det är viktigt att inse att inom Humlegårdens intresseområde finns ett stort antal hyres- och fastighetsmarknader med skilda förutsättningar och villkor. Humlegårdens mål är att identifiera, skapa och äga de bästa fastigheterna på varje delmarknad inom Stockholms tullar och deras närhet. Dessa fastigheter bildar då tillsammans ett tydligt sammanhållet ansikte för Humlegården. När Humlegården förvärvar fastigheter att utveckla ska tre grundkriterier vara uppfyllda Läge Varje fastighet ska ha ett gott läge. Viktigt är att inse att de faktorer som konstituerar det goda läget väsentligt skiljer sig mellan och inom respektive marknadsområde. Humlegården identifierar goda tillväxtlägen baserat på underliggande fakta och logik adderat med känsla. Respektive fastighet ska ha ett läge vars kvalitéer förstärks och är bestående över tiden. KUNDER HYRESGÄSTER Humlegårdens fastigheter ska efter förädling vara ledande på respektive hyresmarknad. Detta ska förenas med en engagerad förvaltning vars ledstjärna är bästa kund- och fastighetsvård. Inom de flesta hyresmarknader inom Stockholms tullar finns framgångsrika företag med så stark betalningsförmåga att de kan hyra lokaler med högsta hyresnivå i city. Genom att erbjuda kvalitetsfastigheter kompletterat med högsta serviceambition, skapas förutsättningar för att attrahera de bästa och mest framgångsrika företagen på varje delmarknad. Dessa företag är medvetna och krävande kunder som söker hög kvalitet till rätt kostnad. Humlegården inser att den produkt som erbjuds såväl befintliga som presumtiva kunder konkurrerar om ett utrymme inom kundens budget. För att motivera en större betalningsvilja är det därför Humlegårdens uppgift att levandegöra den höga kvalitén och därmed värdet på sin produkt. Varje kund ska uppleva att han erhåller en helhetsprodukt som svarar mot den hyra han betalar. Humlegårdens mål är att vara leverantör till de framgångsrika företagen som noga väljer lokal och hyresvärd samtidigt som Humlegården väljer kunder med omsorg. Arkitektur De fastigheter som förvärvas ska redan ha, eller kan efter förändring få, god arkitektur. Fastigheter med stark karaktär och god arkitektur har ett högre långsiktigt hyresvärde och därmed även motsvarande högre fastighetsvärde. LYSSNA När Humlegården utvecklar en fastighet granskas den noga och dess förutsättningar utvärderas. Dolda och sönderförvaltade värden återskapas, problem förändras till möjligheter samtidigt som intäktsytor förändras och utökas. 16

17 Engelbrektsplan 1 under projektiden. Omsorg om stort och smått. Små viktiga detaljer som tillsammans bygger upp en vacker helhet i samklang med byggnadens ursprungskaraktär. Det som är dåligt görs bra och det som är bra görs ännu bättre. Alla förändringar genomförs i den anda i vilken fastigheten uppfördes i och med bevarande av dess själ. När Humlegården utvecklar en fastighet undersöks hyresmarknaden noga. Målet är att finna lösningar som är attraktiva såväl idag som i morgon. Humlegårdens fastigheter ska ges så goda grundkvalitéer att det långsiktiga hyresvärdet förstärks. ARBETET Humlegårdens utvecklingsarbete sker inte efter fastlagt mönster. En tydlig mall kan innebära att ställningstaganden blir så generella att resultatet blir sämre. Humlegårdens synsätt är att se varje utvecklingsfastighet som ett unikum och anpassa, organisera samt bedriva arbetet på det sätt som ändamålsenligt möter förutsättningarna och leder till bästa resultat. Detta innebär att Humlegården arbetar med ett litet strategiskt management som har helhetsansvar för respektive projekt från konceptuellt idéupplägg t o m uthyrning varefter fastigheten övergår till förvaltning. Engelbrektsplan 1 under projektiden. Skrivpulpeterna från 1910 har ersatts med motsvarande från vår tid, dock nu i form av värdepappershandlarnas arbetsplatser.

18 Drottninggatan 118, under projekttiden. Kulturvärden bevaras och förenas med ny teknik och luftig inre struktur.

19 Till respektive projekt knytes kvalificerade externa konsulter med den kunskap och kompetens som erfordras för att i varje projekt nå Humlegårdens affärsmål. Birger Jarlsgatan 12 En fastighet med svår inre struktur, vilket tidigare inneburit ett lägre hyresvärde än omgivningen, har förändrats till en toppfastighet som möter hyresmarknadens krav. Förlorade konstskatter har varsamt restaurerats. Den inre strukturen har radikalt förbättrats samtidigt som den uthyrningsbara ytan ökats. Fasaden från 1880-talet har renoverats samtidigt som en rad hyresvärdebefrämjande åtgärder genomförts. Hyresnivån i fastigheten är mycket stark. Projektet slutfördes Engelbrektsplan 1 En av Stockholms ståtligaste jugendfastigheter genomgår en betydande kommersiell, arkitektonisk och teknisk förändring. Fastighetens logistik har förändrats genom utveckling av ytors hyresvärde och utökning av uthyrningsbar yta. Långa hyreskontrakt har tecknats på en nivå som svarar mot den inom Stockholm gyllene triangeln. Projektet slutförs Drottninggatan 118 Av en stilig undervisningsbyggnad från 1910, i nedgånget skick, har skapats en modern och framtidsinriktad kontorsfastighet. Byggnadens inre struktur har möjliggjort för kunden att förändra sin image och sina arbetsformer för att möta framtidens krav. Lokalernas unika förutsättningar har givit en ytkonsumtion per arbetsplats som motsvarar effektiva nyproducerade kontor. Projektet slutförs våren Birger Jarlsgatan 25 Fastigheten förvärvades 1998 och projektet är i ett inledande skede. Avsikten är att lyfta en vacker jugendfastighet i stort Drottninggatan 118, under projekttiden. Det nedgångna och förfallna ändras till nya miljöer med rikt innehåll.

20 behov av renovering till toppskick. Fastighetens struktur förändras där hyresvärdet lyfts för olika ytor samtidigt som den uthyrbara ytan ökas. Förlorade miljövärden återskapas och förstärks samtidigt som ny teknik installeras. Den färdiga fastigheten ska vända sig till de företag som söker bästa lokaler i Stockholm city. Hyresnivån bedöms motsvara den inom Stockholm gyllene triangeln. Projektet beräknas vara färdigt våren Sveavägen 163 Humlegården har förvärvat bostadsrättsandelar motsvarande 69 procent av fastighetens uthyrningsbara yta. Avsikten är att genomföra en betydande uppgradering av en fastighet med stor potential i ett strategiskt läge. Fastigheten kommer att vända sig till framgångsrika företag som medvetet väljer bästa läge och lokaler i Norrtullsområdet. Den initiala avkastningen är god och efter utveckling bedöms den bli högre. Projektet genomförs Humlegårdens hittills genomförda projekt har utfallit väl. Fastigheterna är attraktiva på hyresmarknaden, håller hög arkitektonisk och teknisk kvalitet samtidigt som det ekono- Engelbrektsplan 1, under projekttiden. En av Stockholms vackraste jugendentrér förfinas. Den 100 åriga byggnaden med sin miljö och materialkvalitet kommer att bestå i ytterligare 100 år.

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Humlegården Fastigheter AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1998

Humlegården Fastigheter AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1998 Humlegården Fastigheter AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1998 AFFÄRSIDÉ Humlegårdens affärsidé är att äga, utveckla och förvalta fastigheter koncentrerade till Stockholm, samt att i nära samverkan med kunder utforma

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

FÖRST 1 A HALVÅRET 1998

FÖRST 1 A HALVÅRET 1998 FÖRSTA HALVÅRET 1 1998 HUMLEGÅRDEN - FÖRSTA HALVÅRET 1998 FORTSATT POSITIV UTVECKLING AV HYRES- OCH FASTIGHETSMARKNADEN I STOCKHOLM. SUBSTANSVÄRDET ÖKAR FRÅN 67 TILL 75 KRONOR PER AKTIE. INTÄKTER OCH

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Välkommen till analytikermöte 14 februari 2013

Välkommen till analytikermöte 14 februari 2013 Välkommen till analytikermöte 14 februari 213 Året i korthet Stabilt i Stockholm och positivt i Göteborg Koncernens nettoomsättning +7% (+3%) Omförhandlingar +1% (+8%) Låga vakanser 3,7% (3,9%) Bruttoresultat

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 3 maj 2007 Q1 2007 i korthet - Hyresmarknaden fortsätter stärkas - Fortsatt koncentration till prioriterade marknader - Förbättrad

Läs mer

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör KUNGSLEDEN FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015 Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör Det har varit ett händelserikt år för Kungsleden och vi är

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Hammarby Sjöstad Stockholms Innerstad Solna Business Park Arenastaden KAPITELINDELNING

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN Välkommen till årsstämma 2007 Året i korthet Positivt i Stockholm, stabilt i Göteborg Nyuthyrningar och omförhandlingar prioriteras Hyresnivå i årets omförhandlingar +/-0 procent Minskade vakanser Året

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per Castellumaktien Utdelning För verksamhetsåret 21 föreslår styrelsen en utdelning om 6,5 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning om 6, % utifrån aktiekursen vid årets utgång. Den föreslagna utdelningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 07-5519-413 Datum 8 maj Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28 Pressmeddelande 2004-04-28 JM-koncernen Delårsrapport januari - mars 2004 God marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 1 914 mkr (1 765) och periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

Välkommen till analytikermöte 16 februari 2017

Välkommen till analytikermöte 16 februari 2017 Välkommen till analytikermöte 16 februari 2017 Året i korthet Positivt i Stockholm och Göteborg Koncernens nettoomsättning 1 790 mnkr (1 689), +6 % Omförhandlingar +10 % (+6) Hyresvakans 3,9 % (4,5) Fortsatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr.

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr. Bokslutsrapport 1998 ❶ Börsportföljens värdeökning under 1998 blev 5 procent (generalindex 10 procent). Sedan årets början t o m den 24 februari 1999 ökade börsportföljen med 5 procent (generalindex 5

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Pressmeddelande Stockholm 2013-08-20 CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Catena AB (publ) ( Catena ) har tecknat ett villkorat avtal med Brinova Fastigheter

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 februari 2010 Vad är möjligheternas fastighetsbolag? Det beskriver på vilket sätt som vi vill särskilja oss i fastighetsbranschen. Våra

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Periodens resultat Periodens resultat ökade med 28,1 Mkr till 130,1 Mkr (102,0) vilket motsvarar 5,64 (4,34) kronor per aktie. I resultatet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 PRESSMEDDELANDE 23 augusti 2000 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 224 procent till 117,9 Mkr (36,4), varav reavinster utgjorde 72,5 Mkr (0,0). Hyresintäkterna uppgick

Läs mer