Bodens Energi Årsredovisning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bodens Energi Årsredovisning 2012"

Transkript

1 Bodens Energi Årsredovisning 2012

2

3 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 13 Kassaflödesanalys 14 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 16 Noter 19 Underskrifter 22 Revisionsberättelse 23 Ekonomisk översikt 24 1

4 VD har ordet Året som gått Året blev, ur både temperatur och nederbörds synpunkt, nära nog optimalt för att skapa goda förutsättningar i våra produktionsanläggningar för kraft och värme. Men minst lika viktigt som dessa yttre förutsättningar är en hög tillgänglighet i anläggningarna, vilken legat på 98 procent för värme och 99 procent för minikraften. Siffror som vi kan tacka en engagerad och kunnig driftpersonal för. I ekonomiska termer innebär årets resultat att vi klarar fastlagd plan för amortering av de lån som tagits för de investeringar som påbörjades 2007 med byggandet av den nya kraftpannan. En investering som sedan följdes upp med utbyggnad av kulvertnätet, till framförallt villor i tätorten. Även om investeringstakten nu bromsar in väntar stora utmaningar, då vi verkar i en bransch som har stor betydelse för övriga verksamheter i samhället och dess utveckling. Därför gäller fortsatt fokus på kostnader och effektiviseringar för att upprätthålla vår och våra kunders konkurrenskraft. Fjärrvärme Fjärrvärmerörelsen fortsätter att leverera starka resultat blev inget undantag. Det gör att vi kan utlova en fortsatt stabil utveckling, där vi behåller vår tätposition med landets näst lägsta fjärrvärmepris. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet avslutades under året, med återställning av mark ute på Sävastön. Nu inleds ett skede med byte av det befintliga kulvertnätet som byggdes upp i centrala staden under tidigt sjuttiotal. Ett arbete som kräver god planering för att störningarna skall minimeras. Ett mindre stopp i arbetena blir nödvändigt under sommaren, då orienteringstävlingen fem dagars kommer att genomföras under sista veckan i juli. Bränsleförsörjningssituationen för avfall har fortsatt utvecklats väl, i och med öppnandet av inflöde från såväl Norge som Finland. Vi har därmed fått en stabil försörjning med en prisbild som stärker kalkylen för gjorda investeringar i avfallsförbränningen. Elhandeln Året har präglats av låga priser, med nivåer som under sommaren legat ned mot 12 öre/kwh för spotpriset. Orsaken till dessa historiskt låga nivåer beror på en mycket stark kraftbalans. Kortsiktigt beror den mycket starka kraftbalansen på god tillgång till vattenkraft tillsammans med den snabba utbyggnaden av vindkraft. Den främsta långsiktiga faktorn är de stora utbyggnader som blivit utförda med förnyelsebara bränslen i form av biobränslen som en konsekvens av certifikatsystemet. Till detta kommer en sjunkande efterfrågan på el. Nedgången på användarsidan har många orsaker men ser vi till den egna kommunen är byte av uppvärmning från el till fjärrvärme den främsta orsaken. Trots vikande volymer har vår elhandel lyckats med att öka försäljningen, vilket betyder att fler kunder än tidigare valt Bodens Energi som sin elleverantör både i och utanför kommunen. Elnätet Arbetet med vädersäkring av vårt ledningsnät har högsta prioritet, vilket kommer att gälla under många år framåt. Även om det är långa ledtider för den här typen av arbeten kan vi fortlöpande se förbättringar, i såväl tillgänglig statistik som i utbetalda avbrottsersättningar till drabbade kunder. Arbetena med att förse samtliga kunder med elmätare som klarar timvis avläsning kommer att kunna slutföras under innevarande år. Efterfrågan är låg just nu men kan i framtiden öka, även bland små kunder, då övriga system byggts ut. Erfarenheten från branschen är att den nya tekniken kräver mer underhåll men kan samtidigt förbättra kvalitén för avräkning mellan handlare och kunder vilket på sikt kan ge en vinst. Hardy Lundberg, VD 2

5 Koncernen Vision Bodens energi ska med affärsmässighet, långsiktighet, seriositet och starkt engagemang i samhällsutveckling- en vara det naturliga valet för Bodensaren. Kundens förväntningar ska alltid kunna överträffas även över tid. Organisation Bodens Energi AB Moderbolag Elhandel Elproduktion Fjärrvärme Administration Bodens Energi Nät AB Energiproduktion Restproduktbearbetning i Norrbotten AB i Boden AB Nätverksamhet Bredband Biobränsle Avfallshantering Verksamheten Bodens energi är en distributör och producent av fjärrvärme och el, samt ägare av infrastruktur för fjärrvärme, el och fiber. Verksamheten ska, i enlighet med ägardirektiven, kännetecknas av driftsäkra leveranser av god kvalitet. Bolaget ska hålla låga priser och god service. Priserna ska vara konkurrenskraftiga i Sverige och mot prisnivån regionalt. Bolaget ska även i sin planering underlätta för marknadens aktörer så att infrastrukturen för bredband utvecklas. Verksamheten bedrivs i en koncern där moderbolaget Bodens Energi AB svarar för elhandel och fjärrvärme och det helägda dotterbolaget Bodens Energi Nät AB svarar för elnätet i kommunen. De delägda dotterbolagen Energiproduktion i Norrbotten AB och Restproduktbearbetning i Boden AB svarar för delar av bränsleförsörjningen till fjärrvärmen. Elhandeln omfattar elförsäljning företrädesvis inom kommunen. El produceras i sex mindre vattenkraftstationer och från 2008 även i värmeverket. Elnät omfattar överföring av el samt viss bredbandsverksamhet. Fjärrvärme omfattar kraftvärmeproduktion och distribution av fjärrvärme inom Bodens tätort. Koncernen i sammandrag Nettoomsättning Mkr Rörelseresultat Investeringar i anläggningar Balansomslutning Avkastning på totalt kapital % Försäljning av el GWh Försäljning av fjärrvärme

6 Elrörelsen Elrörelsen omfattar elhandel och småskalig elproduktion i moderbolaget samt nätverksamhet i dotterbolaget Bodens Energi Nät AB. Elhandeln Försäljning GWh Ekonomi Nettoomsättning Mkr Rörelseresultat 5 2 All inköp av el och försäljning av den el som produceras inom bolaget, har förmedlats genom den nordiska elbörsen via Vattenfall AB. Elförsäljningen ökade till 181 (176) GWh. Det beror bland annat på att vädret var kallare än under Antalet graddagar, som är ett mått på uppvärmningsbehovet, var 10 procent högre 2012 än Ökningen av försäljningen är också ett resultat av att tidigare kunder återvänt till Bodens Energi som elleverantör. Ett resultat som beror på ny organisation och en satsning på mer utåtriktat arbete. Cirka 96 procent av den el som säljs går till kunder med avtal. I takt med låga priser sker en övergång mot rörliga avtal, om än i liten omfattning. Arbetet med att ställa ut dagspriser innebär att kunderna alltid kan få marknadsaktuella priser. Mina sidor har utvecklats under året, vilket innebär att kunderna via webben kan följa sin historiska energiförbrukning samt se fakturor med mera. Året inleddes med låga priser på spot jämfört med tidigare år. Januari startade på 32,8 öre/kwh. Spotpriset sjönk sedan till nivåer kring 25 öre/kwh för att under juli månad vara rekordlåg med ett månadsgenomsnitt på 11,5 öre/kwh. Elproduktion i vattenkraftverken GWh Elförsäljning Försäljning GWh Med avtal Graddagar % % Produktion GWh Ekonomi Nettoomsättning Mkr 7 7 Rörelseresultat 6-1 Investeringar 1 - Elproduktionen i de sex minikraftstationerna slog nytt rekord under året, med drygt 27 (18) GWh. Det beror på mycket god tillgång på vatten under hela året samt hög tillgänglighet på stationerna. Under ett normalår ligger produktionen på cirka 20 GWh. Elpriset har dock varit lågt under året. Produktionen är till och med 2012 berättigad till elcertifikat. Den investering som är gjord under året avser fjärrstyrning av stationerna i Ljuså-området. 1 Uppgift inom parentes avser

7 Bodens Energi Nät AB - nätverksamhet Nätanslutningar Antal Varav högspänning och effekt Antal Omsättning i nätet GWh Ekonomi Nettoomsättning Mkr Rörelseresultat 14 8 Investeringar Anläggningstillgångar Omsättningen i elnätet ökade till 265 (259) GWh, beroende på att elproduktionen i moderbolaget Bodens Energi ökade med 23,5 procent i jämförelse med Samtidigt har övergången till andra uppvärmningsformer stannat av, vilket tidigare gjorde att omsättningen i nätet minskade. Antalet nätanslutningar är oförändrat stycken, trots att antalet nyanslutningar har ökat under året. Nätavgifterna höjdes med 4,9 procent för 2012, vilket motiverades av att underlaget för nätavgifterna fortsätter att minska samtidigt som leveranssäkerheten behöver förbättras. För att minska driftstörningarna görs investeringar i vädersäkring och fjärrstyrning av nätet. Det sistnämnda för att minska felavhjälpningstiden. När det gäller taxan har Energimarknadsinspektionens tillsyn visat att Nätbolaget har bland landets lägsta nätpriser. Från och med 2012 fastställer inspektionen en intäktsram för fyra år framåt för samtliga elnätbolag. Intäktsramen ska täcka bolagets kostnader för verksamheten och ge en rimlig avkastning. Intäktsramen följs upp vid periodens slut. Under 2012 har inte elnätet drabbats av några större och/eller längre avbrott. Totalt investerades 16 (13) Mkr. Det mesta avser investeringar i elnätet för att förbättra tillgängligheten. Därutöver investeras i en ny transformatorstation i Heden. Bredband Bredbandsverksamheten har under året dominerats av tre projekt, bostadsområdena Hornsberg och Ortenmyren samt fiberutbyggnad till gamla AF1-området. Hornsberg samt Ortenmyren innebär att bolaget för första gången levererar fiber till hushåll. Projektet gamla AF1 förser både Arenan och Hästcenter med fiber samtidigt som det innebär en förstärkning av stamnätet. Projektet innehåller också förberedelser för en eventuell etablering av datacenter inom området. I övrigt har ett antal företag anslutits till fibernätet, liksom ett tiotal kommunala anläggningar. Fjärrvärme I moderbolaget finns produktion och distribution av fjärrvärme. Dotterbolaget Energiproduktion i Norrbotten AB (EPAB) upparbetar trädelar till biobränsle. Intressebolaget Restproduktbearbetning i Boden AB (REBAB) utvinner bränsle för fjärrvärmeproduktion från avfall. Produktionen av värme sker i en central anläggning med för närvarande tre pannsystem för avfall, biobränsle och olja. Den senast installerade avfallspannan producerar även el. Som ett komplement finns även åtta reservcentraler, utplacerade i distributionsnätet. Sorterat avfall är basbränsle för produktionen. När effektbehovet ökar används biobränsle och vid extremt effektbehov eller vid driftstörning i någon av fastbränslepannorna används olja, i första hand bioolja i reservcentralerna. 5

8 Anslutningar Antal Försäljning GWh Värmeproduktion, totalt Varav Avfallspanna Avfallspanna CFB-panna Oljepanna Rökgaskondensering Elproduktion Ekonomi Nettoomsättning Mkr Rörelseresultat Investeringar Anläggningstillgångar Fjärrvärme finns nu i alla tätbebyggda bostadsområden i centralorten. De nyanslutningar som kommer till sker i form av förtätning i befintligt nät. Under 2012 anslöts 36 (168) nya anläggningar. Vid årets slut var antalet anslutningar (4 037). Värmeförsäljningen ökade till 271 (241) GWh. Ökningen, i jämförelse med 2011, beror på att 2012 var 10 procent kallare än I jämförelse med ett normalår var 2012 varmare (7 procent). Vintermånaderna som svarar för ca 60 procent av den totala energiförsäljningen varierade i temperatur. Januari och november var varmare än normalt medan februari och december var kallare. Priset på fjärrvärme höjdes med 2 öre under Taxan för fjärrvärme är, enligt den så kallade Nils Holgersson-undersökningen, näst lägst i landet efter Luleå. Bland företag med egen fjärrvärmeproduktion har Bodens Energi den lägsta taxan. Driften Tillgängligheten på alla pannor var mycket hög under året. Planerat underhåll av fastbränslepannorna görs regelbundet under perioden maj-september. Åtgärder har gjorts för att sänka drifttemperaturen på kraftvärmepannan för att minska korrosion och därmed även underhållskostnaderna. Förbränningen resulterar i olika askor som biprodukt. Slaggrus och bottenaska återanvänds som anläggningsmaterial och jordförbättringsmedel. Flygaska exporteras till Norge för behandling och deponi. Totalt producerades (24 135) ton aska. Fjärrvärmeförsäljning Bränslen GWh % Avfallsbränsle är för närvarande det billigaste bräns let. Sedan september 2009 har bolaget tillstånd att förbränna ton avfall per år, varav ton får utgöras av farligt avfall. Utbudet av avfall till förbränning har ökat kraftigt under året. En orsak är att det i Norge inte längre be viljas dispenser för deponering samtidigt som Finland också har påbörjat arbetet med en utfasning av avfallsdeponi. Möjligen kan även expansionen av gruvindustrin i länet ha bidragit till att mängden verksam hetsavfall ökar. Mottagningspriset för hushålls- och verksamhetsavfall har stigit under året. Samtidigt har Försäljning GWh Graddagar % priserna på returträ och biobränslen fortsatt att vara 6

9 låga. Förbrukningen av olja var hög under året, beroende på en kall februari och december. Förbrukningen hamnade på samma nivå som (14) GWh. Förbrukningen av biobränslen ökade till 36 (26) GWh. Energitillskottet från rökgaskondenseringen har ökat kraftigt under året, till 32 (23) GWh, som ett resultat av ett målmedvetet och ihärdigt arbete med de kunder som har haft allt för höga returtemperaturer. Totalt har arbetet inneburit en sänkning av fjärrvärmereturen med cirka 3 C. Arbetet fortsätter för att sänka returtemperaturen ytterligare. Sammantaget har driftförutsättningarna och bränslepriserna inneburit att kostnaderna för bränslen minskat under 2012, både i förhållande till föregående år och till budgeterad nivå. Investeringar Under året investerades totalt 31 (36) Mkr. I produktionsanläggningen genomfördes mindre investeringsprojekt som komplettering av bränslelager med stödmur, energiåtervinning av ånga från Panna 17, installation av kiselfilter till turbin och komplettering av reservpanncentraler med tryckhållningssystem samt anpassning för bioolja. Reservcentralen i Sävast har ytterligare försenats, då byggnadslovet är överklagat. I slutet av året påbörjades investering i ny rökgaskondensering för kraftvärmepannan. En investering som kommer att slutföras under 2013 och medföra lägre driftkostnader. När det gäller investeringar i fjärrvärmenätet är de senaste årens utbyggnad av nätet slutförd. De investeringar som görs avser utbyte av gamla kulvertsträckor. Under året har delar av huvudkulverten efter Ringvägen och Kungsgatan med anslutande gator bytts ut. Totalt är 357 m eternit- och betonglådekulvert ersatt med stål- och plastkulvert. För att förbättra avstängnings- och sektioneringsmöjligheterna har markventiler installerats. Utbyte av gamla kulvertledningar kommer att pågå under ett antal år framåt. Upparbetning av trädelar m m I dotterbolaget EPAB upparbetas trädelar och rivningsvirke till massaved och flis i en anläggning i direkt anslutning till moderbolagets fjärrvärmecentral. Under 2012 upparbetades (34 300) ton, varav (12 800) ton energived och resten rivningsvirke, slipers med mera. Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Bodens Energi AB får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret Allmänt om verksamheten Ägarförhållanden Bodens Energi AB bildades Från den 28 december 2006 ägs samtliga aktier i bolaget av Bodens Kommunföretag AB, som är ett av Bodens kommun helägt bolag. Koncernen Koncernen består av moderbolaget Bodens Energi AB och två dotterbolag, dels det helägda Bodens Energi Nät AB (BENAB) och dels det delägda (60 procent) Energiproduktion i Norrbotten AB (EPAB). Resterande 40 7

10 procent av EPAB ägs av SCA Skog AB. Från och med den 1 april 2010 äger även moderbolaget Restproduktbearbetning i Boden AB (REBAB) till 40 procent. Resterande del av bolaget ägs av Ragn-Sells AB. Verksamheten Moderbolaget svarar för fjärrvärme, elhandel samt viss egen elproduktion i sex minikraftanläggningar och i fjärrvärmeanläggningen. Fjärrvärme produceras i egen anläggning med i huvudsak avfall som bränsle. Distributionen sker uteslutande i centralorten. Dotterbolaget Bodens Energi Nät AB bedriver nätverksamhet inom Bodens kommun och dotterbolaget EPAB upparbetar trädelar till massaved och flis i en anläggning i anslutning till moderbolagets fjärrvärmeverk. Restproduktbearbetning i Boden AB utvinner bränsle för fjärrvärmeproduktion samt återvinner metaller ur avfall både från hushåll och industrier. Energiförsäljning Energiomsättningen påverkas av temperaturen och övriga väderförhållanden, eftersom huvudparten av all omsatt energi går till uppvärmning. År 2012 var temperaturmässigt 10 procent kallare än Elrörelsen Elförsäljningen ökade till 181 (176) GWh. Den högre elförsäljningen beror dels på det kallare vädret under året och dels på den satsning som gjorts under året på elhandeln. Satsningen som består av en ny organisation och mer utåtriktat arbete har bland annat inneburit att ett antal tidigare kunder har återvänt till Bodens Energi som elleverantör. Elpriserna har varit rekordlåga under året, bland annat tack vare god vattentillgång i de svenska vattenmagasinen. Elproduktionen i vattenkraftverken slog nytt rekord under året med drygt 27 (18) GWh, vilket är ett resultat av god vattentillgång och hög tillgänglighet i anläggningarna. Produktionen är till och med 2012 berättigad till elcertifikat. Elomsättningen i elnätet ökade till 265 (259) GWh, vilket beror på den ökade elproduktionen i moderbolaget. Samtidigt har övergången till andra uppvärmningsformer avstannat, vilket tidigare gjorde att omsättningen i nätet minskade. Antalet nätanslutningar är oförändrat , trots att antalet nyanslutningar har ökat under året. Elnätet drabbades inte av några större avbrott under året. Resultatet före dispositioner och skatt ökade för elrörelsen till 24,2 (7,4) Mkr. Ett resultat som både beror på ökad elförsäljning och på ökad elproduktion. Elproduktionen är till och med 2012 berättigad till elcertifikat, vilket gett en intäkt på 5 Mkr. Från och med 2013 upphör rätten till certifikat. Fjärrvärmen Det under året kallare vädret innebar också en ökad försäljning av fjärrvärme. Fjärrvärmeförsäljningen uppgick för året till 271 (241) GWh. En hög tillgänglighet i produktionsanläggningen tillsammans med låga bränsle- och underhållskostnader har gett ett resultat före dispositioner och skatt med 29,4 (15) Mkr. Ekonomin Koncernens resultat före skatt ökade till 45,6 (13,7) Mkr och gav en avkastning på totalt kapital om 7,1 (3,9) procent. Soliditeten ökade till 40 (36) procent, bland annat genom att de långfristiga lånen har amorterats med 20 Mkr under året. I årets resultat på 51 (11) Mkr återfinns en resultateffekt på 18 Mkr genom den från och med 2013 sänkta bolagsskatten. Skatten sänks från 26,3 procent till 22 procent, vilket påverkar avsättningen för uppskjuten skatt. 8

11 Investeringar I koncernens verksamheter investerades under året 48 (51) Mkr i materiella anläggningstillgångar Bodens Energi Nät AB Moderbolaget - fjärrvärme elproduktion övrigt - 1 Summa Moderföretaget Resultatet före dispositioner och skatt ökade i moderbolaget till 40,9 (15,8) Mkr. Avkastningen på totalt kapital blev 6,3 (3,5) procent och soliditeten uppgick vid årsskiftet till 37 (33) procent. Resultatet beror på att samtliga rörelsegrenar har gett ett positivt resultat genom ökad försäljning och produktion samtidigt med lägre drift- och underhållskostnader. Koncernbidrag lämnas till Bodens Kommunföretag AB med 7,3 (8,1) Mkr. De långfristiga skulderna har under året amorterats med 20 Mkr. Väsentliga leasingavtal I moderbolaget finns ett avtal om leasing av utrustning för fjärrvärmeproduktion med ett anskaffningsvärde på 81,5 Mkr. Avtalet löper i 15 år från och med januari Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Den stora utbyggnaden av fjärrvärmen är slutförd och för kommande år tillkommer endast nya anslutningar genom förtätningar i befintligt nät. Tillgången och priset på bränslen till fjärrvärmeproduktionen har stabiliserats. Viktigt för framtiden är att bibehålla en hög tillgänglighet, både när det gäller fjärrvärme och el. Fortsatta åtgärder görs löpande för att minimera driftstörningar och avbrott av leveranser. Elnätet vädersäkras och aktuell statistik visar på väsentliga förbättringar även om ett i stort sett avbrottsfritt nät fortfarande ligger en bra bit in i framtiden. När det gäller säkringen av fjärrvärmeleveranser återstår endast utbyggnaden av en reservcentral, i Sävast. Taxan för fjärrvärmen höjs 2013 med 2 öre/kwh, vilket är nödvändigt för att bibehålla ett bra resultat och klara årliga amorteringar om 20 Mkr på de långfristiga lånen. Taxan för elnätet höjs med 4,9 procent. Taxorna kommer fortfarande att stå sig i konkurrensen mot andra bolag. Rätten till elcertifikat upphör från och med 2013 för minikraftstationerna, vilket innebär en resultatförsämring med 5 Mkr. Samtidigt höjs taxeringsvärdena för elproduktionsanläggningar kraftigt, med upp till 70 procent. Beslut om taxeringsvärdena fattas i juni-juli, men gäller retroaktivt från den 1 januari. Kvotplikten vid försäljning av el, dvs andelen elcertifikat, sjunker för 2013 från 17,9 procent till 13,5 procent för att därefter återigen öka. Verksamhet inom forskning och utveckling Moderbolaget deltar i projektet North Waste Infrastructure med Bodens kommun som projektägare. I projektet utreds bland annat möjligheten till kommersiellt användande av de restprodukter som faller ut i samband med eldningen av avfall. I projektet deltar även Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen och näringslivet. Personalinformation Bolaget har en god arbetsmiljö med låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro. Under året var sjukfrånvaron 1,65 procent i Bodens Energi och 0,98 procent i Bodens Energi Nät. Antalet anställda var i koncernen 76 stycken, varav 49 i moderbolaget, 26 i Nätbolaget och en i EPAB. 9

12 Miljöinformation Moderbolaget bedriver en tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Inget tillstånd har omprövats under Miljöpåverkan sker genom utsläpp till luft och vatten och miljörapport lämnas årligen till den lokala tillsynsmyndigheten. Moderbolaget har under året fortsatt arbetet med att ISO-certifiera verksamheten, både vad gäller kvalitet och miljö. Ett projekt som kommer att färdigställas under Reservcentralerna har under året övergått till att eldas med bioolja istället för vanlig olja. Vidare investeras i rökgaskondensering för kraftvärmepannan, vilket förutom att ge bättre effekt även innebär att miljöpåverkan minskas. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Från och med 2012 har regleringen av elnätsföretagens intäkter förändrats. Energimarknadsinspektionen bestämmer i förväg en intäktsram för hur höga intäkter ett elnätsföretag får ha under en 4-års period. Den första regleringsperioden omfattar åren Intäktsramen beräknas enligt en matematisk modell, justerad med ett rationaliseringskrav. Intäktsramen innebär, för närvarande, inte några begränsningar för Bodens Energi Nät AB att klara kända kostnadsökningar. Arbetet med en för Norden gemensam marknad för el fortgår. På uppdrag från de nordiska energiministrarna håller tillsynsmyndigheterna (Energimarknadsinspektionen och dess nordiska motsvarigheter) på att ta fram en modell för hur en sådan marknad ska utformas. Svensk Energi är representant för elbolagen och målet är en nordisk marknad till Bland övriga uppdrag som Energimarknadsinspektionen har från Regeringen kan nämnas framtagande av modell för att pröva prisändringar på fjärrvärmemarknaden. Inspektionen ska också utreda en modell för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten. Vidare ska Energimarknadsinspektionen följa upp vilka avtalsformer som finns på elmarknaden och vilka prisskillnader som råder mellan dessa. Syftet är framför allt att uppmärksamma konsumenterna på prisskillnaderna mellan anvisningsavtal och andra avtal. Energimarknadsinspektionen, som är tillsynsmyndighet för elnätsavgifterna, har till Regeringen lämnat ett förslag på nya regler för hur elnätsavgifterna ska utformas. Den nya utformningen ska underlätta för kunderna att påverka sina kostnader samtidigt som de ska bidra till att elnäten utnyttjas effektivare. Avgifterna ska ta hänsyn till elanvändarnas efterfrågan på överkapacitet genom att avgifterna har olika nivå beroende på belastningen i elnätet. Det ger kunderna incitament att hushålla både med effekt och med energi. På sikt kan det göra att elnätsföretagens kostnader mot överliggande nät (region- och stamnät) kan minskas samtidigt som en framtida nätutbyggnad kan undvikas. Inspektionen föreslår ett successivt införande av nya elnätstariffer, där de nya tarifferna är helt införda om tre år. Går förslaget igenom innebär det att taxan för elnät måste göras om. Sålda elavtal prissäkras mot en beräknad förbrukning. Förbrukningen kan snabbt förändras beroende på kundens förbrukningsmönster och är beroende av bland annat temperatur. Prissäkringar avräknas mot spotpriset, och beroende på om man ligger under- eller översäkrad påverkas resultatet. Avräkningen sker på timbasis och enskilda timmar kan leda till att man tappar en stor del av förväntad intäkt och det istället leder till en kostnad. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, Tkr, balanseras i ny räkning. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 10

13 Resultaträkning Belopp i Tkr Not Koncernen Moderbolaget Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Andel i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från fordran som är anläggningstillgång Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag, erhållet Koncernbidrag, lämnat Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat

14 Balansräkning Belopp i Tkr Not Koncernen Moderbolaget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för ADB-system Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggning och förskott avs materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Elcertifikat och utsläppsrätter Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 Balansräkning (forts) Belopp i Tkr Not Koncernen Moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver 22 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver Minoritetsintressen Avsättningar 23 Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i Tkr Koncernen Moderbolaget Ställda säkerheter Bankräkningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 13

16 Kassaflödesanalys Belopp i Tkr Koncernen Moderbolaget Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av varulager Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 Tilläggsupplysningar kassaflödesanalys Belopp i Tkr Koncernen Moderbolaget Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justering för poster som inte ingår i kassaflöde Avgår resultatandel i intresseföretag Av- och nedskrivning av tillgångar Ofördelade omräkningsdifferenser Utrangering av anläggningstillgångar Övriga avsättningar Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Tillgodohavande på koncernkonto hos Bodens kommun I de likvida medlen ingår ett belopp om 150 (121) Tkr som inte är tillgängligt att utnyttjas för koncernens räkning. Ej utnyttjade krediter Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till (15 000) Tkr. 15

18 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i Tkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). I det fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper med mera Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Avdrag görs för lämnade rabatter. Skatt Företaget och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Materiella tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen/företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. 16

19 Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod ner till beräknat restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Koncern Moderföretag Materiella anläggningstillgångar antal år antal år Kulvertnät Minikraftanläggningar Byggnader Markanläggningar Hetvattencentraler i genomsnitt Mätutrustning Övriga maskiner och inventarier 5 5 Datorer 3 3 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Leasing - leasetagare Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Aktiverat arbete för egen räkning Direkta och indirekta kostnader för personal redovisas över resultaträkningen. Material med mera aktiveras direkt i balansräkningen. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR1:00. Dotterföretag Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. Goodwill Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning. 17

20 Intresseföretag Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 procent och högst 50 procent av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen bokförda värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som Andel i intresseföretags resultat koncernens andel i intresseföretagens resultat efter finansiella intäkter och kostnader justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Koncernens andel i intresseföretagens redovisade skatter ingår i koncernens skattekostnader. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden som utgör en del av koncernens bundna reserver. Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Koncernbidrag Bolaget tillämpar Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid redovisning av koncernbidrag. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i enlighet med alternativregeln. Koncernuppgifter Företaget är helägt dotterföretag till Bodens Kommunföretag AB, org nr med säte i Boden. Bodens Kommunföretag AB är helägt av Bodens Kommun. Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 2,2 (3,2) procent av inköpen och 4,0 (2,6) procent av nettoomsättningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. 18

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bodens Energi Nät Årsredovisning 2012

Bodens Energi Nät Årsredovisning 2012 Bodens Energi Nät Årsredovisning 2012 1 2 Årsredovisning 2012 Bodens Energi Nät AB Org nr 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning 2009 odens nergi

årsredovisning 2009 odens nergi B årsredovisning 2009 odens nergi E 1 2 Årsredovisning 2009 för koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB 556200-9117 INNEHÅLL SIDA VD har ordet 4 Koncernens verksamheter Elrörelsen 6 Fjärrvärme 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Karlsborgs Energi Försäljning AB

Karlsborgs Energi Försäljning AB Arsredovisning för Karlsborgs Energi Försäljning AB Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI NÄT2013

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI NÄT2013 ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI NÄT2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Tobias Hannu, Mats Engfors/Fotographic med fler. Innehåll Verksamheten...5 Förvaltningsberättelse...6 Resultaträkning...7

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer