Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen"

Transkript

1 ITFs 41:a kongress Durban 2 9 augusti C-8 Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen

2

3 GENOMFÖRANDE AV DE RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV DEN 40:E KONGRESSEN, VANCOUVER, Under de gångna fyra åren har styrelsen regelbundet granskat de framsteg som gjorts för att genomföra de resolutioner som antogs av kongressen i Vancouver. En allmän granskning ägde rum vid styrelsemötet i april 2004, och särskilda diskussioner fördes under perioden om följande centrala frågor som var föremål för kongressresolutioner: Logistik ITF-kampanjer Jämställdhetsfrågor Utbildning Att svara Världsbanken, 2. Texten till alla resolutioner från Vancouver finner ni på ITFs webbplats 3. Denna utvärdering av de framsteg som gjorts för att genomföra resolutionerna från Vancouver är i två delar. Den första tar upp de resolutioner som gällde ITFs verksamhet som helhet. De andra tar upp resolutioner som handlade om frågor specifika för en eller flera yrkessektioner och som har behandlats av de berörda sektionsorganen. En sammanfattning av vad som skett lämnas i tabellformat. 4. När ni läser denna översikt bör ni notera att vissa kongressresolutioner gjorde allmänna principuttalanden snarare än att kräva specifika aktiviteter. Där detta är fallet har vi hänvisat till de ITF-aktiviteter under mellankongressperioden som gäller de frågor som hänvisas till i resolutionen. 5. Många av de resolutioner som antogs handlade om likartade frågor och det förelåg ofta överlappningar i termer av den åtgärd som krävdes. Istället för att utvärdera varje punkt i varje resolution, tar denna översyn därför upp de allmänna frågor som togs upp i resolutionerna 1-18 och de frågor som täcktes i resolutionerna 19-47, vilka berör enskilda ITF-sektioner, summerade i tabellform. REKOMMENDATION 6. Kongressombuden ombeds att kommentera genomförandet av de resolutioner som antogs av ITFs kongress i Vancouver som del av diskussionen om dagordningens punkt 8 : Sekretariatets rapport 1

4

5 RESOLUTION NR 1: VI GLOBALISERAR SOLIDARITET 1. ITFs styrelse ombads att bemyndiga det fortsatta genomförandet av de principer och politiska riktlinjer som fastställdes i Delhi 1998, som ett program för Vi globaliserar solidaritet under perioden samt att rapportera till nästa kongress om de framsteg som gjorts. Resolutionen uppmanade till att bygga upp större solidaritet i ITF-förbunden och till förbättringar av medlemsförbundens arbetsmetoder. Den uppmanade till att utse mobiliserande samordnare som ska arbeta för att stärka programmets genomförande. Utbildning 2. De förbättringar som efterfrågades i dokumentet Vi globaliserar solidaritet innefattade att expandera utöver givarfinansierat fackligt uppbyggnadsarbete i utvecklingsländer och att fokusera på fackligt arbete över sektorvisa och regionala gränser. Detta arbete har fortsatt enligt följande: a. Genom ett framgångsrikt genomförande av årliga sommarskoleprogram i Kanada, Österrike, Sverige (engelska) och under 2006, i Argentina (spanska). Sommarskolorna tillhandahåller utbildning om internationella frågor såsom privatisering, omstrukturering av transport och globalisering. Totalt 91 deltagare från 44 länder har deltagit i ITFs sommarskolor sedan kongressen i Vancouver. b. Genom att bygga upp ett nätverk för utbildningsansvariga, med 153 medlemmar. Nätverket stöds via nyheter och uppdateringar på ITFs webbplats. Ett globalt ITF-seminarium för utbildningsansvariga ägde rum i Johannesburg den 4-7 oktober Genom nätverket ger ITF praktiskt stöd till förbund, särskilt de utan utbildningsspecialister. c. Som del av ett globalt projekt kallat "Training the Trainers" (att utbilda kursledare) har ITF sammanställt två utbildningsmoduler: Vi presenterar ITF och Transportlogistik. Dessa moduler är utformade för att stödja utbildningsverksamhet som gäller frågor om globalisering, omstrukturering av transport och att hjälpa medlemsförbunden att svara och utarbeta nya strategier. En tredje modul med titeln Globalisering och Transport håller för närvarande på att tas fram. Syftet med dessa moduler är att göra det möjligt för medlemsförbundens kursledare, både i utvecklings- och industriländer, att genomföra sessioner om vikten av internationell solidaritet i dagens globaliserade ekonomi. Vi känner till att ett antal nationella seminarier har genomförts som använder dessa material. Vi behöver emellertid ta reda på mer om hur många förbund som använt dem och om hur användbara de var. d. Utbildningsmaterial som fokuserar på sektionsfrågor har producerats, innefattande ett resurspaket Att stärka fackliga svar på hamnreform som handlar om privatiserings- och omstruktureringsfrågor och ett likartat paket produceras för järnvägar. Ett Resurspaket för utbildning inom civilflyget består av åtta faktablad och är utformat för kollektivförhandlingsteam, fackliga företrädare som förhandlar om nationella och internationella politiska riktlinjer för flygtrafik, utbildnings- och utredningsansvariga, fackliga förtroendemän/kvinnor och aktivister. En Manual för strategiska kampanjer (den fjärde i en serie för transportförhandlare) är utformad för att göra det möjligt för förbund att driva sina egna kampanjer som svar på angrepp från arbetsgivare och regeringar. Denna manual har gjorts tillgänglig på ITFs webbplats och tryckta versioner tas fram för medlemsförbunden. e. Utbildningsprojekt som fokuserar på produktion av material som täcker transportomstrukturering, HIV/AIDS, att organisera informella arbetstagare samt att utveckla alternativ till internationella finansinstitutioners nyliberala politiska riktlinjer är på väg. Information och kommunikation 3. Förbättringar som krävts i programmen Vi mobiliserar solidaritet och Vi globaliserar solidaritet innefattade att platta ut kommunikationspyramiden, bättre och snabbare distribution av informationsmaterial, med hög prioritet för kommunikationer som använder Internet, mer 3

6 4 prioritet till nätverksarbete och att utveckla strategiska arbetsplatskontakter. Detta arbete har fortsatt enligt följande: 4. Transport International (TI) och ITF News Online, de två huvudsakliga kommunikationsmetoderna vid ITF, fortsätter, med förändringar genomförda av språk- och distributionssystem. Som kompensation för nedläggningen av den svenska versionen av TI, så produceras nu ITF News Online som uppdateras på webbplatsen åtminstone två gånger i veckan och sänds ut med e-post var fjortonde dag i sammandrag på portugisiska och arabiska. Ett samrådsförfarande med större medlemsförbund som prenumererar på TI genomfördes, vilket ledde till ökat antal mottagare. 5. Stora förändringar har gjorts av ITFs webbplats. Införandet av ett system för att hantera innehållet gör det nu möjligt för alla utbildade anställda vid ITF att uppdatera platsen via Internet, från vilken plats som helst. Hela platsen är sökbar, publikationer kan både laddas ned och beställas från platsen. Ett privat, lösenordsskyddat Extranet kallat ITF Link har skapats genom vilket ITF-nätverk kan bildas och fackliga medlemmar kan informeras om intern händelseutveckling inom ITF. Den del av webbplatsen som handlar om solidaritet har förbättrats avsevärt och arbetet med underplatserna för ETF, Latinamerika och Karibien samt Arabvärlden har slutförts, med andra planerade. Ett personifierat system kallat Mitt ITF gör det nu möjligt för användare som har registrerat sig för frågor de är intresserade av att få meddelande via e-post om nya artiklar. 6. ITF har också förbättrat sitt förhållande till press och TV-media, särskilt de specialister som arbetar med olika transportslag. Ett ökande antal journalister som arbetar med nyhetsartiklar av direkt intresse för transportarbetare har regelbunden kommunikation med ITFs sekretariat för ITFs åsikter. Detta innebär i sin tur att täckningen av ITF-kampanjer och frågor både i specialistpress och i mer allmänna media som läses av medlemmar i ITF-anslutna förbund har ökat avsevärt. 7. Kommunikationsnätverk har byggts, via en workshop som ägde rum i början av 2006 för medlemsförbundens journalister, webbansvariga och pressekreterare. Denna workshop diskuterade att skapa solidaritetslänkar mellan fackliga kommunikatörer och att nätverksarbeta med den bredare fackföreningsrörelsen. Andra ITF-nätverk fortsätter att växa, särskilt ITFs nätverk för integratörer, utbildningsansvariga och för kvinnor. Nya funktioner på ITFs webbplats kommer att göra det möjligt för nätverksmedlemmar att få tillträde till adressuppgifter och att kommunicera med varandra inom Extranäten. Nationell samordning och samordnare för att mobilisera solidaritet 8. Nationell samordning mellan ITFs medlemsförbund får fortsatt stöd, i synnerhet genom regionala aktiviteter. Resolutionen uppmanade emellertid specifikt till att bygga ett nätverk för samordnare för att hjälpa till att genomföra programmet Vi globaliserar solidaritet. En serie cirkulär sändes ut till alla medlemsförbund som bad om nomineringar av samordnare för att mobilisera solidaritet. Många förbund svarade inte, medan andra emellertid missförstod rollen för sådana samordnare som att vara officiella ITF-representanter i det berörda landet. Till följd därav har inga specifika aktiviteter anordnats för samordnare för att mobilisera solidaritet. Denna fråga behöver omprövas för att göra det möjligt för ITF att hålla regelbunden kontakt med dessa funktionärer eller företrädare inom medlemsförbunden som har specifikt ansvar för internationellt arbete som gäller transportnäringen, men utan att påverka valda funktionärers politiska ansvar. I framtiden bör detta i ökande grad genomföras genom att främja solidaritets- /aktivisters nätverk via ITF Link. Språk 9. Programmen Att mobilisera solidaritet och Vi globaliserar solidaritet fastställde språk som ett av de huvudsakliga hindren för internationell solidaritet. Arbete för att öka det uppgiftsbaserade och praktiska sättet att arbeta med tillhandahållande av språk har lett till ökad språktäckning, särskilt vid möten och via webbplatsen. Detta innebär att vid sidan av ITFs traditionella arbetsspråk engelska, franska, tyska, japanska, ryska, spanska och svenska, så har visst ITF-material även producerats under denna period på: albanska, arabiska bulgariska, tjeckiska, kinesiska, danska, holländska, estniska, finska, grekiska, ungerska, italienska, indonesiska, koreanska, litauiska, lettiska, norska, polska, portugisiska, slovakiska, tagalog, turkiska, ukrainska och vietnamesiska. Denna process kan emellertid vara både dyrbar och tidsödande och vi måste fortsätta att utveckla vägar på vilka medlemsförbunden själva kan ta

7 ansvar för att översätta ITF-material av vilket deras medlemmar har ett direkt intresse till språk som de kan förstå. Attityder, kampanjer och internationella fackliga stridsåtgärder 10. ITFs kampanjverksamhet kommer att täckas mer specifikt, senare. Programmen Att mobilisera solidaritet och Vi globaliserar solidaritet konstaterade behovet av att ändra attityder, förbättra internationell samordning i transnationella transportoperatörer samt utarbeta globala kampanjer. De uppmanade till att befästa arbetet för att öka lokal medvetenhet om internationella frågor, och därmed underlätta bättre insikt om vikten av internationell solidaritet för att hjälpa till att lösa problem. Den ökande globaliseringen av världsekonomin, särskilt inom transport, hjälper till att uppnå denna målsättning. Exempel under mellankongressperioden innefattar: Respons på konflikter under perioden detta har förbättrats, med i synnerhet flygkonflikter som fått uppmärksamhet av den bredare allmänheten (t.ex. Gate Gourmet). Kampanjverksamhet med ETF beträffande det fackföreningsfientliga lågkostnadsbolaget Ryanair visade värdet av vår förmåga att mobilisera pressuppmärksamhet genom att använda nya metoder, d.v.s en webbplats riktad till arbetstagare och passagerare. Den samordnade kampanj som anordnats av ITF och ETF mot försöket att avreglera hamnnäringen inom Europeiska unionen, vilken kulminerade i nederlaget inom Europaparlamentet för båda Europeiska hamnpaketen I och II, och som involverade storskalig lobbningsverksamhet såväl som att organisera stora allmänna demonstrationer. Att skapa kontaktgrupper i multinationella företag att arbeta med internationella integratörsfirmor som UPS, DHL, TNT och Fedex har varit viktigt i detta avseende. En aktionsdag gällande integratörer är planerad. Att bygga upp fackliga nätverk bland arbetare vid viktiga globala hamnterminaloperatörer är en framtida prioritet. 11. Responsen på produktionen på senare tid av Manual för strategiska kampanjer kommer också att visa sig viktig när det gäller att mäta framgång i kampanjbyggande. Vi kan emellertid inte säga att ITF ännu byggt upp starka kontaktgrupper av aktivister på arbetsplatser i multinationella transportföretag, även om grupper inom flygbolagsallianserna växer i styrka. Inte heller har framgångsrika strategiska kampanjer eller sådana som sträcker sig över flera transportslag genomförts. Denna punkt behöver övervägas ytterligare. Slutsats 12. ITF har varit starka när det gällt att ge praktiskt stöd till förbund på sätt som ska hjälpa dem att globalisera solidaritet. Utbildning, publikationer, nyheter och ITFs webbplats har en viktig del i denna process. Utmaningen att genomföra denna särskilda resolution har varit att bygga framgångsrika nätverk för genomförande av solidaritet omfattande flera transportslag och internationellt kampanjarbete. 13. ITF behöver fortsätta att utveckla denna slags verksamhet både i sektions- och regionalt arbete och på nya områden såsom Integratörers nätverk och arbete gällande teletjänstcentraler (arbetar nära samman med UNI) och i organiserandet av olje- och gassektorn (tillsammans med ICEM). Samtidigt behöver emellertid medlemsförbunden själva uppmuntras att arbeta med sektorspecifika eller regionala projekt med ITFs hjälp. Dessa program behöver mer tid och resurser för att bygga upp styrka och kommer att förbli en viktig del av ITFs fortgående strategi att Organisera globalt och slåss för arbetares rättigheter. 5

8 RESOLUTION NR 2: ATT UTARBETA EN ITF KAMPANJSTRATEGI RESOLUTION NR 3: GLOBALA AKTIONSDAGAR RESOLUTION NR 4: INTERNATIONELLA AKTIONSDAGAR 14. Dessa resolutioner behandlade närliggande punkter och granskas sålunda tillsammans. Kortfattat uppmanade de tre resolutionerna till att utarbeta en övergripande kampanjstrategi, med hänsyn tagen till följande punkter: Att befästa och stärka förbindelser skapade genom kampanjarbete Lärdomar dras från ökat, effektivt ITF kampanjarbete för att bistå alla förbund att dra nytta därav över ITF-sektionernas gränser Att utarbeta tvärsektionella kampanjer Informationsutbyte via ett nätverk som kan diskutera företagsstrategier och strida mot dem Att beakta behovet av att inte överbelasta medlemsförbunden med kampanjdagar Utvärderingen av kampanjer samt att förnya kampanjprogrammet Bättre internationell samordning Att utarbeta vägledande material och utbildning Ett samrådsförfarande med medlemsförbunden och att anordna workshopar om kampanjstrategi 15. Under granskningsperioden har ITFs kampanjsystem inte radikalt förändrats som svar på denna resolution. En del kampanjarbete kan inte planeras i förväg och måste svara på händelser. Kampanjarbete i samverkan med ETF för att motarbeta det föreslagna europeiska direktivet ämnat att avreglera hamnarna var mycket framgångsrikt och visade ETFs, ITFs och förbundens förmåga att bygga upp solidaritet runt en viktig fråga. 16. Många av ITFs kampanjdagar och aktioner är emellertid planerade i förväg. FOC-kampanjen fortsätter, med regionala aktionsveckor och aktionsdagar som planeras enligt fastställda behov. Årliga kampanjer som vägtransport-, järnvägs- och kvinnodagar har fortsatt. Hamnarbetaresektionen har gjort upp en kampanjstrategi bekvämlighetshamnar och har rådfrågat andra sektioner om detta. Kampanjarbetet inom flyget har innefattat Ryanairkampanjen, vilken fokuserade på att använda en webbplats för att främja facklig organisering och feedback från passagerare. En kampanj mot lågkostnadsbolag är planerad. 17. Sektorövergripande kampanjer har ägt rum: den fortsatta kampanjen 8 mars "Starka förbund behöver kvinnor" är ett exempel denna kampanj föregick emellertid resolutionerna. ITF har varit involverade i bredare GFF-kampanjarbete om HIV/AIDS. En integratörsaktionsdag planeras. I april 2004 beslöt styrelsen att ITF skulle anordna en årslång arbetsmiljökampanj mellan sektionerna, som varje sektion, region eller land skulle kunna anpassa till sina särskilda förhållanden; material inbegripande en logotyp, paroll och vykort, information för medlemsförbund och press tillsammans med webbplatsinnehåll utarbetades i enlighet därmed. Medlemsförbunden ombads att svara på inbjudan att delta i kampanjen med information om sina aktiviteter och en utvärdering. Mycket få förbund svarade emellertid på kampanjen. 18. Under perioden har styrelsen diskuterat en mer integrerad ITF kampanjstrategi och en serie interna sekretariatsmöten har ägt rum för att diskutera att förbättra intern samordning, undvika flaskhalsar och möjliggöra produktion av material och information i rätt tid. Sekretariatets system gör det nu möjligt att noggrant övervaka lager av publikationsmaterial och utvärdera webbtrafik. 19. Den största frågan gällande kampanjstrategi är hur man ska organisera effektiva aktiviteter som mobiliserar fackliga medlemmar att delta direkt i ITF-aktion utan att upprepa samma teman/paroller varje år. Vi behöver också säkerställa att ITFs kampanjer/aktionsdagar är relevanta för förbund i olika regioner. Där frågor är relevanta för mer än en ITF-sektion, eller är bredare än transportnäringen, behöver vi också säkerställa att vi arbetar på ett mer samordnat sätt, men på ett sätt som undviker att förlora den direkta kopplingen till fackliga medlemmars villkor. 6

9 20. Med tanke på ITF-medlemmarnas antal och mångfald måste det stå klart att ITFs sekretariat och regionalkontor inte kan vara involverade i varje strategisk kampanj, Det är därför ITF har lagt ökande resurser på att utarbeta vägledande material och utbildning för att göra det möjligt för förbund att utföra arbetet själva. Härav beställningen och produktionen av manualen för Strategiskt kampanjarbete, som nu finns att tillgå på ITFs webbplats. Papperskopior är under produktion på engelska och versioner på spanska och franska finns att tillgå. 21. Genomförandet av andra delar av resolutionerna har varit mindre konsekvent. De förutsedda samråden, utvärderingarna av medlemsförbund och strategigruppförslag har inte genomförts till fullo. Ett av skälen till detta var att under styrelsens diskussioner i april 2004, där sammanslagning av sektionsspecifika kampanjer togs upp, uttryckte styrelseledamöterna oro över strategigruppens roll. De kom fram till att det var viktigt att upprätthålla kontinuiteten i befintliga kampanjer, men undvika att skapa en känsla av rutin. Frågan remitterades för att tas med i vidare allomfattande ITF-diskussioner om strategisk planering. Dokumentet Vi organiserar globalt förutser emellertid en roll för kampanjer. Kongressen ger tillfälle för ITFs medlemsförbund att genomföra en utvärdering av kampanjaktiviteter under de gångna fyra åren och att råda styrelsen om hur detta bör utvecklas i framtiden. Slutsatser 22. De delar av denna resolution som har tagits upp är förbättringar av intern samordning och kontroll samt övervägande att göra upp tidtabeller för kampanjer för att inte överlasta förbunden. Utarbetandet av utbildning och material har uppnåtts. Informationsutbyte om företagsstrategier sker, t ex via flygbolagsalliansgrupperna, gruppen för integratörer, förbund som arbetar med den multinationella bussnäringen samt de Globala operatörerna av nätverksterminaler. Att befästa och stärka förbindelser som skapats genom kampanjarbete, att dra lärdomar från alla ITFs sektioner, att utvärdera och förnya kampanjprogram, samråd med medlemsförbund och anordnandet av workshopar om kampanjstrategi har emellertid genomförts såsom förutsågs i resolutionerna och betydelsen av detta för den kommande fyraårsperioden behöver fastställas. RESOLUTION NR 5: ATT SVARA PÅ ÖKNINGEN AV LOGISTIK I DEN INTERNATIONELLA GODSTRANSPORTNÄRINGEN 23. Denna resolution uppmanar ITF att upprätthålla sitt försvar av transporttjänster mot privatisering och avreglering samt att utarbeta en ITF-strategi för att arbeta med intermodala transport- och logistikföretag. Utvecklingsarbete 24. ITFs styrelse har upprätthållit en aktiv diskussion av sitt strategiska svar på den globala logistiknäringen. Vid sitt möte i oktober 2003 i Berlin diskuterade styrelsen två dokument: Strategisk planering Ett tvärsektionellt svar på logistiknäringen och Att öka transportförbundens makt- Att använda den globala leveranskedjan. Dessa fastställde ett antal strategiska arbetssätt, såsom att samordna förbund i fastställda viktiga företag, rikta in sig på specifika leveranskedjor och fastställa viktiga nav. Generalsekreterarens avdelning tog ansvar för att utarbeta ett arbetsprogram för logistik för att genomföra denna strategi och för dess samordning med sektionerna. Initiala idéer om att anordna en ITF-konferens om logistik släpptes till förmån för att utarbeta ett antal mer hanterbara projekt och aktiviteter samt att ta kontakt med ett antal av ITFs medlemsförbund som genomför omfattande projekt som del av sitt strategiska sätt att arbeta med logistik. 25. Alla berörda ITF-sektioner har gjort logistik till del av sina arbetsprogram och har inkluderat diskussioner om logistik i sina konferenser och viktiga policymöten. Föredragningar om logistik har hållits vid en rad andra seminarier och ITFs sommarskolor. Ett fyrasidigt informationsmaterial The Giants that go Door to Door Jättarna som går från dörr till dörr producerades 2003 på 7 språk. ITFs utbildningsavdelning tog fram en utbildningsmodul Transportlogistik 2004 på tre språk. ETF utarbetade ett utbildningsprogram om logistik med SEKO i Sverige i samverkan med ITF. 7

10 Forskning 26. I januari 2005 lanserade ITF "Connecting the World" (Vi förbinder världen) ett treårigt gemensamt forskningsprojekt med Queen Mary College vid University of London finansierat av brittiska regeringen ESRC. Projektet började verka i januari 2005 efter att Paula Hamilton utsetts till projektsamordnare. Den första fasen i forskningen tar upp logistikens roll i globalisering och undersöker strukturen för logistiktjänster. Det har kartlagt de 20 största logistikföretagen och fastställt ett antal övergripande trender och även gjort analyser av undersektorer såsom flygfrakt och integratörsföretagen. Nästa fas ser på mer detaljerade fallstudier, med huvudfokus på DHL/Exel och logistiknaven Chicago och Hongkong. Samordningsverksamheten är också på gång i relation till holländska multinationella TNTs beslut att dra sig ur affärsverksamheten kontraktslogistik. Slutfasen ska se på inverkan på sysselsättning och utsikter till facklig organisering. Projektet har arbetat med alla de näringssektioner som arbetar med godslogistik och dess löpande resultat har regelbundet matats in i ITFs utbildningsarbete och möten. Forskningsprojektet har även utvecklat kontakter med akademiska nätverk involverade i näringen från ett arbetstagarperspektiv. Dessa stärktes ytterligare med engagemanget i konferensen om globala kampanjer nyligen i New York med Cornell University som värdar. Strategisk samordning 27. Ett antal strategiska satsningar har utarbetats. Detta inbegriper samordningen av förbund i de fyra stora integratörsföretagen (UPS, DHL, Fedex och TNT). De involverar regelbundna samordningsmöten för pilot-, flygplats-, lager- och vägtransportförbund och kräver tvärsektionell samordning inom ITF. Det har också involverat nära samarbetet med UNI och stora förbund inom posten. Engagemanget och åtagandet från de stora förbunden i dessa företag har varit mycket aktivitet, med ett strategiskt arbetssätt som fastställer globala prioriteringar där facklig verksamhet behöver stärkas. Under det kommande året kommer aktiviteterna att fokusera på att bygga nätverk för arbetsplatsföreträdare vid viktiga nav, fastställa pilotorganisationer och upprätta organiseringsprojekt i Indien och Hongkong, där det finns integratörsnav. Initiala möten för att diskutera dessa projekt äger rum i juli 2006 i Chennai i Indien och i Hongkong. 28. En satsning för att organisera internationella samordningsmöten om Maersk skedde i Köpenhamn i november 2003, vilken förde samman förbund involverade i fem sektioner. Under det att deltagandet var stort, så var det ett antal viktiga förbund som inte deltog. Den tunna spridningen av förbund över så många sektorer i ett företag av sådan storlek gjorde det svårt att inrätta ett fortgående samordningsorgan. Mötet skapade emellertid kontakter mellan förbund, vilka har upprätthållits och bidragit till internationellt kampanjarbete, särskilt om företagets verksamhet i USA och i Centralamerika. Ett stort framtida fokus för ITF kommer att vara att utveckla facklig samordning mellan hamnarbetare i Maersks hamnar genom strategin med Globala terminaloperatörer som utarbetas i ITFs hamnarbetaresektions kampanj mot bekvämlighetshamnar. 29. En satsning lanserades 2005, vilken fokuserade på global samordning längs en strategisk global leveranskedja. ITF och ICEM har utvecklat den Globala fackliga alliansen för olja och gas. Denna samordning har haft en långsam start, men har gradvis kommit överens om strukturer och gjort upp ett arbetsprogram, vilket syftar till att utveckla ömsesidig hjälp för att bygga upp vår styrka i denna strategiska sektor. Projektet tillsatte en styrkommitté som involverade de två sekretariaten och på ITFs sida två medlemsförbund involverade i organiseringsprogram som ligger nära projektet (TGWU, Storbritannien och MUA, Australien). Vi försöker för närvarande ersätta projektsamordnaren, som slutade för att börja på en facklig befattning. Det är möjligt att ett likartat projekt kan komma att övervägas med Internationella metallarbetarefederationen (IMF), som ser på bilindustrins leveranskedja. 30. Den senaste satsningen, som fortfarande befinner sig i planeringsstadiet, är att utveckla ett globalt organiseringsprojekt för hamnen i Hongkong världens största containerhamn med praktiskt taget ingen facklig organisering. ITF avser att arbeta med förbunden i Hongkong för att utarbeta en organiseringsstrategi och för att söka medel för att hjälpa till med dess genomförande. Det skulle naturligtvis kopplas till ett eventuellt organiseringsprojekt för integratörsnaven i Hongkong. Initiala diskussioner har ägt rum med förbunden i Hongkong och med UNI i detta ärende. 8

11 Slutsats 31. Att organisera logistiknäringen förblir en av de viktigaste utmaningarna för transportförbunden. Ett centralt område är vad några kallar "den långa färden inne i landet" innebärande att organisera arbetare och arbetsplatser i transportkedjan, såsom informationsteknikarbetare och lagerarbetare (ofta huvudsakligen kvinnliga arbetare) längs leveranskedjan, ibland tusentals mil från hamnarna. 32. Kina är också en viktig marknad som formar logistikföretagens och deras kunders beslut, såsom de stora tillverkarna och multinationella grossistföretagen. Frågan om fackliga förbindelser med arbetare i Kina, redan en stor fråga för ITFs sjöfolkssektion, kommer sannolikt att vara av central betydelse för all internationell facklig strategi gällande logistik. 33. Att utarbeta ett svar på framväxten av logistik har varit en av de centrala utmaningarna i näringen under de gångna fyra åren och kommer att fortsätta att vara det i framtiden. Det har gett upphov till ett antal organisatoriska frågor för ITF. Logistiken, och de jobb den skapar, skär tvärs över de traditionella sektionsstrukturerna i ITF. Det medför bättre samordnat arbete mellan ITFs sektioner och med andra globala fackliga federationer, både där branschlinjer har korsats eller suddats ut. Det medför ett betydande behov av forskning och information. Det kräver program för grundläggande ökning av medvetenheten bland medlemsförbunden, även om det håller på att bli en central del av ITFs näringsmässiga strategi. Ett särskilt problem är svårigheten att fastställa och kartlägga fackligt medlemskap inom specifika globala företag eller sektorer. 34. En av de mest betydelsefulla händelseutvecklingar vi har sett komma ut av arbetsprogrammet (i synnerhet ingetratörsmötena) är ett angreppssätt som förstår dessa företag i termer av deras globala distributionssystem och som försöker fastställa globala strategiska nav eller punkter i de globala distributionssystemen vilka potentiellt är öppna för effektiva samordnade fackliga påtryckningar. Detta angreppssätt har starkt påverkat utarbetandet av nästa kongress strategidiskussion Vi organiserar globalt. RESOLUTION NR 6: FÖRÄNDRINGAR I DEN INTERNATIONELLA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN 35. Denna resolution stödjer Millenniumöversynen och uppmanar till mer effektivt samarbete mellan de internationella fackliga organen, i synnerhet mellan de globala fackliga federationerna och FFI. Den stödjer starkt att ITF förblir självständigt. Den uppmanar ITF att sluta ramavtal med viktiga transportföretag. FFI 36. I början av perioden genomförde FFI en stor översyn över sina funktioner och strukturer kallad Millenniumöversynen. Denna syftade till att klargöra förbindelser, innefattande med de globala fackliga federationerna och att utföra tjänster mer effektivt för förbund som konfronteras med ökade globaliseringstrender. Den stora inverkan var att uppmuntra till ökat samarbete och samordning inom familjen Global Unions. Dessa diskussioner har emellertid tagits över av försöken att föra samman FFI, som ITF har varit förbundna med sedan dess början, och WCL som företräder den kristna traditionen inom fackföreningsrörelsen i några länder. Denna process har även dragit in betydande förbund som aldrig varit anslutna vare sig till FFI eller WCL. Detta viktiga steg för att ena var den centrala frågan vid FFIs 18:e kongress i Miyazaki, Japan, i december Den instiftande kongressen för det nya sammanförda organet är planerad att äga rum i Wien i november Denna utveckling har belyst frågan om vad förbindelsen bör vara mellan de globala fackliga federationerna och det nya sammanförda konfederala organet, och hur det praktiska arbetet mellan den konfederala nivån, ITF och de andra GFF:n bör utvecklas. För ITF finns dessutom frågan om förbindelsen med WCLs transportfederation FIOST. Dessa frågor har diskuterats vid styrelsemöten sedan 2004 och ett möte mellan styrelseledamöter och företrädare för FIOST var planerat att äga rum i april ITF har arbetat nära samman med FFI och med TUAC (det fackliga rådgivande organet vid OECD) om många frågor av allmän betydelse, inklusive frågor såsom: 9

12 WTO Världshandelsorganisationen Världsbanken OECD World Social Forum World Economic Forum ILO Förenta nationernas kommitté för social utveckling Bolags sociala ansvar Arbetarkapital Informella arbetstagare Kvinnor Hållbar utveckling Mellersta Östern/Irak Tsunami-hjälp Den globala uppmaningen till åtgärder mot fattigdom "Global Unions" 39. Från januari januari 2003 var ITFs generalsekreterare David Cockroft ordförande för de Globala fackliga federationernas generalkonferens, vilket nu roterar baserat på två år. I januari 2002 ombildade sig de "Internationella yrkessekretariaten" till "Globala fackliga federationer", en term som är mycket lättare för alla att förstå. GFFs generalkonferens förblir en viktig mötesplats för samordning. Den har bidragit till FFIs millenniumdebatt och diskussionerna om att föra samman FFI och WCL (se ovan). ITF har haft en viktig roll i dessa diskussioner. Som svar på denna utveckling har antalet GFF samordningsmöten och undergrupper samt samråd ökat. 40. Ökat samarbete på högsta ledande nivå har också återspeglats i samordning mellan GFFsekretariat på andra nivåer. Under 2003 valdes ITFs utbildningsansvariga funktionär Alana Dave till GFFs utbildningssamordnare och har arbetat i riktning mot ett mer samordnat arbetssätt beträffande GFFs utbildningsprojekt och deras förbindelser med biståndsorganisationerna. ITF är också aktiv medlem av Global Unions forskningsnätverk. I Arabvärlden initierade FES ett årligt forum i vilket de globala fackliga federationerna träffas för att diskutera sin verksamhet i Arabvärlden. 41. Under loppet av 2005 förde företrädare för GFF, FFI och TUAC diskussioner om närmare samarbete i sammanhanget att bilda den nya fackliga internationalen och i synnerhet om bildandet av ett Global Unions råd vilket skulle göra befintligt samarbete mer systematiskt, involvera medlemsorganisationerna mer, och möjligen tillhandahålla någon form av sekretariat för att underlätta processen. Ett utkast till Global Unions Avtal utarbetades vid GFFs generalkonferens i januari 2006 att överlämnas till de styrande organen i alla berörda organisationer under årets lopp, med intentionen att det nya rådet skulle börja verka i början av Bilateralt samarbete 42. Bilateralt samarbete mellan GFF om branschfrågor har ökat. En del av detta har varit i form av ömsesidig hjälp när konflikter uppstått. ITF har emellertid tagit ett antal initiativ i pågående bilaterala näringsallianser. Några av dessa har funnits ett tag medan andra är nya. De väsentligaste områdena för gemensamt arbete innefattar: ICEM UNI IUL/UNI IUL ISKA IMF Offshore projektgrupp Olja- och gasallians Integratörer Call centres (teletjänstcentraler) Turism Flygbolagscatering Privatisering/Världsbanken Stadstransport Fartygsskrotning Bilindustrins logistik 43. De två mest omfattande nya projekten om branschfrågor är ICEM-ITF Olja och Gas globala allians och global samordning om integratörer med UNI. Dessa illustrerar också olika slag av samarbete. ICEM-ITF är en kompletterande förbindelse i vilken ICEM huvudsakligen företräder 10

13 produktionsarbetare och ITF främst representerar transportarbetare (även om det kan finnas överlappningar). Denna förbindelse utforskar att utsträcka det fackliga inflytandet genom att koppla samman starka sidor inom olika delar av näringen. Alliansen ICEM-ITF har en formell struktur som involverar en gemensam kommitté. 44. Förbindelsen ITF-UNI är mycket lösare. Integratörsmötena är i själva verket ITF-möten som äger rum i samarbete med UNI. Denna allians involverar likartade grupper av arbetstagare och fackförbund. Postförbund anslutna till UNI organiserar förare och sorterare i postföretag som har förvandlat sig till integratörer. ITF företräder i stort samma arbetstagare i expressleveransföretag. Dessa förbund står ofta i intensiv konkurrens med varandra på nationell nivå. Båda GFF:n har betydande antal medlemsförbund som organiserar arbetstagare i de fyra stora integratörsföretagen. Denna allians strävar efter att utveckla ett starkare kombinerat globalt nätverk och efter att minimera konkurrensen mellan ITF och UNI samt deras medlemsförbund. Detta kanske inte är en lätt uppgift. Hitintills har emellertid aktiviteterna beträffande integratörsföretagen visat sig mycket dynamiska och effektiva. En förbindelse med IMF om bilindustrins logistik utforskas för närvarande. Internationella ramavtal och andra instrument 45. Detta behandlas under granskningen av resolution 12: Globalisering Slutsats 46. Samarbetet mellan de internationella fackliga organen ökar på alla nivåer. Enandet av FFI och WCL utgör ett historiskt ögonblick. Ändå är det andra förbindelser som sannolikt kommer att visa sig mer betydande. Det står klart att det har skett ett antal försök mot mer faktiska former av bilateralt GFF branschsamarbete. I många fall har det varit ITF som har initierat dessa samarbetsprojekt. Det finns kanske två betydande krafter som driver denna process. En är den ökande belastningen på ekonomiska och mänskliga resurser inom de flesta GFF. Den andra är den ökande trenden med branschlinjer som suddas ut. Vår kapacitet att få samarbete och att dela på resurser mellan GFF att fungera är sannolikt en av de mest kritiska faktorerna för den framtida utvecklingen av globala fackliga federationer. RESOLUTION NR 7: FOLKRÖRELSEN SKA REFORMERA GLOBALISERINGSPROCESSEN. 47. Denna resolution bekräftar åter stödet för att gå in i dialog med multilaterala institutioner såsom Världsbanken, WTO och OECD ämnade att lägga fram fackliga synpunkter som ifrågasätter dessa organs program. ITF bör delta i World Social forum och utveckla allianser med frivilligorganisationer i kampanjer som stödjer hållbar utveckling och motverkar de negativa effekterna av ekonomisk globalisering. Förbindelser med multilaterala institutioner WTO 48. ITF har hållit regelbunden uppsikt över den händelseutveckling i WTO som påverkar transport. Detta har innefattat regelbundna formella och informella informationer av WTOs sekretariat. ITF deltar i FFI:s TILS-möten, vilka samordnar globala fackliga svar till WTO/GATS. ITF deltog också i Global Unions aktioner vid ministermötet i Cancun och i Hongkong i december Det har genomförts seminarier om WTO vid ett antal av ITFs utbildningsevenemang. Direktören för externa förbindelser vid WTO, Bernard Kuiten, talade vid ITFs sommarskola i Berlin Pierre Latrille, ansvarig för WTOs transportdivision, talade vid ITFs fransktalande sommarskola i Lyon ITF tog fram en fyrsidig information om WTO på sju språk 2003, inför WTO:s 5.e ministermöte i Cancun. En elektronisk uppdatering producerades i november 2006, inför WTO:s 6:e ministermöte i Hongkong. ITFs utbildningsmodul Transport och Globalisering som för närvarande utarbetas har också ett avsnitt som behandlar WTO. 50. Vår aktuella bedömning är att medan vi behöver förbli vaksamma, så har WTOs program för närvarande inte något stort aktivt program för de flesta av transportnäringarna. Vi är emellertid fortfarande i färd med att bedöma inverkan av beslut fattade vid ministermötet i 11

14 12 Hongkong. Vi är också medvetna om behovet av att hålla uppsikt över WTO:s täckning av postoch kurirtjänster, logistik och underlättande av handel. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 51. ITF har haft regelbundet engagemang i OECDs sjötransportkommitté, särskilt i arbetet om frågor såsom bolags öppenhet och sjösäkerhet. Intern omorganisering har emellertid lett till att denna kommitté lades ned under ITF har också rådfrågats av OECDs kommitté om fiske och vi deltog i en OECD workshop om att eliminera illegalt, icke rapporterat och oreglerat fiske som ägde rum i april inbjöds ITF formellt att delta i möten i OECDs kommitté om fiske på expertbasis. Världsbanken 53. ITF deltar i en pågående Global Unions dialog med Världsbanken och fortsätter att gemensamt finansiera Global Unions kontor i Washington DC. Detta har inkluderat årliga möten på hög nivå med Världsbankens president. Under en tid har Global Unions lobbat för att de regler som täcker Världsbankens lån ska inkludera att man följer centrala arbetsnormer. I februari 2006 antog Världsbankens verkställande direktörer nya sociala och miljönormer för International Finance Corporation, bankens utlåningsgren för privata sektorn. Detta kräver att alla IFCkunder ska respektera de fyra centrala arbetsnormerna såsom de definieras i ILOs åtta "kärnkonventioner". När väl de nya normerna tillämpas, så blir de ett legalt krav i alla nya lånekontrakt som utfärdas av IFC. 54. Under dessa dialoger på hög nivå åtog sig Världsbankens president James Wolfensohn också att placera ett antal tillfälligt utlånade fackliga experter i banken för att öka förståelsen hos bankens personal för sociala frågor. ITF genomförde en sådan tillfällig placering av Jane Barrett, politiskt ansvarig vid SATAWU (Sydafrika), på transportavdelningen i Världsbanken från april 2005 till juli Jane har skrivit en fullständig rapport om sina erfarenheter, vilken har sänts ut inom ITF och kommer att sändas ut till Världsbankens personal. Ett granskningsmöte som involverade ITFs järnvägsarbetaresektions styrkommitté, Jane Barrett och företrädare för Världsbanken, ägde rum i Washington i juli 2005, där det också noterades att ITF skulle ombes att lämna ett bidrag om arbetstagarperspektiv till Världsbankens transport och studievecka i mars ITF ombads också att bidra med en viktig talare till ett särskilt Världsbanksevenemang som handlade om HIV/AIDS inom transport i december ITFs afrikanska HIV/AIDS-samordnare Romano Ojiambo-Ochieng gjorde en viktig föredragning. 55. ITF och ISKA (Internationalen för stats- och kommunalanställda) deltog i en samrådsprocess med Världsbanken om inverkan på arbetstagare av deras program genom att se på specifika fallstudier den juli ITF-deltagarna inkluderade fackliga representanter från Mexiko och Togo. Världsbanken har tagit fram en verktygslåda Arbetsreform, vilken, även om den har visst användbart innehåll om bästa praxis, inte godkändes av fackförbunden eftersom Världsbanken vägrade föra in innehåll som erkände att det finns alternativ till privatisering. I juli 2005 träffade ledamöter i ITFs järnvägssektions kommitté Världsbankens järnvägsspecialister i Washington. 56. Ett antal av Världsbankens talare har gjort föredragningar och besvarat frågor vid olika regionala ITF-seminarier och sommarskolor. Erfarenheten av att diskutera Världsbanken i ITFs utbildningsprogram ledde till slutsatsen att det fanns ett behov att gå bortom en analys av Världsbanken och dess roll i utformningen av transporttjänster i många länder. Det fanns ett brådskande behov av praktisk vägledning för mer effektivt fackligt svar. Två huvudsakliga behov där förbunden behövde hjälp fastställdes: att utarbeta starka motargument till arbetssättet med "Washington consensus" i Världsbankens ekonomiska reformer, och att utarbeta ett bättre praktiskt strategiskt angreppssätt för att ifrågasätta föreslagna privatiseringsprogram från Världsbanken. 57. I januari 2005 lanserade ITF ett treårigt projekt Att utarbeta facklig policy och alternativ till nyliberal omstrukturering av transport. Projektet leds av ITFs utbildningsavdelning och Brendan Martin hyrdes in som projektsamordnare. Projektet utforskar för närvarande praktiska strategier för att öka kapaciteten hos förbunden att intervenera mer effektivt för att blockera Världsbankens privatiseringsprogram, genom att förstå Världsbankens projektcykel. Projektet har gett upphov till utbildningsseminarier för järnvägsförbund i Makedonien, transportförbund i Egypten samt för transport- och offentliganställdas förbund i Mellersta

15 Slutsatser Östern och Nordafrika. Det har tillhandahållit informationer för ITFs sektionsmöten innefattande om Världsbanksprojekt för hamnar i Afrika och Världsbanksprojekt för civilflyget i Asien, samt för ITFs sommarskola. FES har nyligen tillhandahållit extra finansiering för projektet för att utveckla specifikt arbete med ITFs medlemsförbund som står inför Världsbanksprogram i Ghana. Projektet har producerat ett årligt forskningsdokument med titeln Internationella institutioner och omstrukturering av transport samt tre informationsdokument: Information 1 Vad är privatisering? Information 2 Världsbankens projektcykel och viktiga ingångspunkter för fackförbund. Information 3 Världsbanken, privatisering samt Mellersta Östern och Nordafrika. 58. Multilaterala institutioner hamnade under svår press efter massprotester i Seattle och på många andra platser sedan dess. Den internationella fackföreningsrörelsen har försökt följa upp den pressen med lobbning och dialog. Det finns fortfarande ingen struktur för dialog i WTO. Världsbanken å andra sidan har erbjudit dialog, även om det kvarstår att se huruvida detta kommer att kvarstå under bankens nya ledning. Under tiden är det en viktig milstolpe för Global Unions att arbetsnormer ingår i villkoren för banklån. 59. ITF har signifikant ökat sin kunskap om och kontakt med Världsbanken beträffande transportfrågor under perioden. Projektet Alternativ har hjälpt oss att rikta denna kunskap mer effektivt i riktning mot praktisk hjälp till förbund som står inför Världsbanksprogram och att utarbeta en starkare övergripande utmaning av de liberala ekonomiska doktriner som förespråkas av Världsbanken. Det har skett en mer effektiv samordning mellan sektionerna i vårt svar till banken och dess program. 60. Det är troligt att många medlemsförbund ännu inte är klara över rollen och strukturerna vare sig för Världsbanken eller WTO (och andra multilaterala institutioner) och hur de relaterar till transport. Mer informations- och utbildningsarbete kan fortfarande behöva göras. Projektet Alternativ ska syfta till att också utsträcka sin verksamhet till att inkludera vårt svar till WTO under nästa period. Allianser med miljö-, mänskliga rättighets-, passagerar-, kvinno- och samhällsorganisationer för att utmana ekonomisk globalisering World Social Forum 61. World Social Forum är en viktig mötesplats för kontakter med den bredare folkrörelsen som utmanar ekonomisk globalisering. ITF har stadigt ökat sitt engagemang i World Social Forum. Initialt i Puerto Alegre 2003 skedde detta genom att delta i Global Unions aktiviteter samordnade av FFI. Vid denna tidpunkt var emellertid Global Unions medverkan i WSF relativt nytt och saknade också uppmärksamhet i Mumbai användes emellertid ITFs ansenliga lokala medlemsbas för att stärka Global Unions närvaro. ITF anordnade en rad workshopar och en stor marsch samt stormöte för Global Unions räkning. Resultatet var långt mer märkbar facklig närvaro. I de flesta av dessa ITF-aktiviteter deltog emellertid medlemmar i ITF-förbund snarare än en bredare grupp av deltagare i WSF. De fackliga evenemangen var ännu inte riktigt integrerade med resten av World Social Forum vid WSF tillbaka i Porto Alegre hade ITF inte samma slags lokal medlemsbas att arbeta utifrån och dess närvarograd var inte lika hög som i Mumbai. ITF hade en ledande roll i flera workshopar anordnade av FFI och Solidar samt andra organisationer. Dessa var bättre integrerade i WSFs traditionella aktiviteter. Inför WSF 2005 gjorde ITF vissa ansträngningar att finna frivilligorganisationer intresserade av att genomföra gemensamma aktiviteter om transport och globalisering. Vi hade emellertid ingen framgång när det gällde att finna sådana partners. 64. Ett antal av ITFs medlemsförbund har deltagit i WSF, men inte som del av en samordnad ITFnärvaro och ofta utan att ITF känt till det träffades för första gången ITFs sekretariatspersonal och ett antal av ITFs medlemsförbund som deltog i WSF för gemensamma informationsmöten. Denna grupp föreslog att vid nästa WSF-möte 2007 borde ITF delta och främja specifika ITF-frågor och igen försöka att länka samman med frivilligorganisationer med avsikten att integrera transportfrågor i WSFs dagordning. Sedan dess har ITF tagit kontakt med 13

16 några internationella frivilligorganisationer såsom Global Transport Knowledge Partnership och International Forum for Rural Transport and Development. 65. Utöver de globala World Social Forum har det varit ett antal regionala WSF, i vilka företrädare från ITFs regionalkontor och medlemsförbund deltagit är det inga globala WSFevenemang men en rad regionala evenemang. ITF representerades av regional personal och olika medlemsförbund vid evenemang i Venezuela, Mali och Karachi. Koalition för en hållbar världshavspolicy 66. ITF har byggt upp en stor koalition av arbetstagar-, miljö- och mänskliga rättighetsorganisationer för att utmana avregleringen av sjöfartsnäringen och för att stödja hållbar världshavspolicy. Koalitionen ITF/FFI/Världsnaturfonden/Greenpeace International/Jordens vänner/global Witness bildades 2003 och har verkat i fyra år med gemensam lobbying vid möten i det årliga FN-forumet för icke tidsbegränsad samrådsprocess om havsrättskonventionen. Det har visat sig vara en varaktig och mycket effektiv allians och den har lyckats få FNs generalförsamling att anta resolutionerna 60/30 och 60/31, vilka tar upp frågan om "den äkta förbindelsen" i texten i FN:s havsrättskonvention. Koalitionen kommer att kvarstå medan denna process fortsätter. 67. En utgrening av denna koalition var en gemensam publikation om illegalt och icke rapporterat fiske, The Changing Nature of High Seas Fisheries, utgiven av ITF, WWF och australiska fiskeridepartementet. Rapporten fick stor global nyhetstäckning och ledde till att ett antal regeringar undersökte användningen av fartyg i IUU-fiske. Slutsats 68. Att delta i en bred samhällsrörelse och att skapa koalitioner om specifika frågor är olika aktiviteter. Medverkan i World Social Forum förbinder ITF med en bred samhällsrörelse som utmanar ekonomisk globalisering. ITF har ibland haft en framträdande roll i Global Unions medverkan, vilket har tagit viss tid att utveckla. Det har emellertid inte producerat specifika allierade bland frivilligorganisationerna för ITF när det gäller att fortsätta med kampanjer mer nära kopplade till frågor om transport, logistik och globalisering. I framtiden bör det finnas en mer samordnad medverkan av ITFs medlemsförbund med mer fokus på transport och globaliseringsfrågor. Vi föreslår att intresserade medlemsförbund möts under kongressen i Durban för att planera medverkan i WSF Koalitionen för en hållbar världshavspolicy har till stor del varit effektiv på grund av att den strikt fokuserar på en fråga där intressena strålar samman. Alla medlemmar för med sig kompletterande tillgångar och resurser såsom Världsnaturfondens mediamakt, Greepeace kampanjsinne och ITFs fackliga styrka. Alla grupper har starka professionella angreppssätt vad gäller lobbying och en lång rad olika linjer av inflytande i olika regeringar. RESOLUTION NR 8: ATT ORGANISERA ARBETSTAGARE I INFORMELLT OCH OSKYDDAT ARBETE 70. Denna resolution uppmanar ITF att se på framgångsrika strategier och metoder för att ge informella arbetstagare lagenligt fackligt skydd. 71. Frågan om informella arbetstagare inom transport rör ett antal av ITFs sektioner, innefattande vägtransport, sjöfolk, hamnarbetare och fiske. Den sektion där den emellertid är av störst betydelse är vägtransport, där det har funnits en stark trend hos stora arbetsgivare att flytta arbete från direktanställda förare till förare på underentreprenad. Definitionen av vad som utgör en informell arbetstagare och, ibland av huruvida en individ är en arbetstagare eller en arbetsgivare varierar märkbart mellan länder och regioner. Avregleringen av busstrafiken har också frekvent ersatt kommuner som driver kollektivtrafikflottor med små privata ägareoperatörer. Vägtransportsektionen har diskuterat relationerna mellan fackförbund och informella arbetstagare under en lång tid och under många möten. Presentationer om att organisera enbilsåkare gjordes vid vägtransportkonferensen i juni 2004 i Berlin. Under följande år inrättades en arbetsgrupp för att utreda frågan ytterligare. Vägtransportens internationella aktionsdag användes också av några medlemsförbund för att föra fram deras organiseringskampanjer, som till exempel i USA med ägare-förare som kör lastbil för Maersk, 14

17 och i Nepal med taxiförare. Vägtransportsektionen organiserade för första gången någonsin ITFs taxiarbetares konferens i London den november ILO hade stort fokus på informella arbetstagare eller "anställningsförhållanden" 2003 och ITF sände ut skrivelser till sina medlemsförbund för information om nationell lagstiftning i olika länder täckande arbetstagare, som i likhet med många enbilsåkare inte är riktigt "fristående" utan knutna till en uppdragsgivare. 72. Vancouver-resolutionen uppmanade ITF att utreda framgångsrika strategier och metoder som har använts av fackförbund och andra för att organisera arbetstagare i informellt arbete inom transport och att utarbeta utbildningsmaterial och program för att hjälpa medlemsförbunden. Den första svårighet man mötte var bristen på konkret information om organisering av informella arbetstagare inom transport. Utbildningsavdelningen ombads därför att söka medel och inrätta ett projekt för att samla in denna information. Man utvecklade också förbindelser med andra organisationer och frivilligorganisationer som hade mer direkt engagemang inom detta område, såsom IFWEA och War On Want , i samarbete med IFWEA, deltog utbildningsavdelningen i ett pilotprojekt i Zambia, i samarbete med Zambian Workers Education Association och National Union of Transport and Allied Workers Union, för att utarbeta utbildningsprogram för att hjälpa förbund värva och utarbeta utbildningsprogram för att organisera informella arbetstagare. 74. Till följd av detta lanserade utbildningsavdelningen 2005, i samråd med vägtransportsektionen, ett 18 månaders forskningsprojekt för att se på organisering av informella arbetstagare inom transport (främst taxi och trehjulingar) i fyra länder: Zambia, Benin, Filippinerna och Colombia. Målsättningen för detta forskningsarbete är att ta fram en allsidig vägledning och hänvisning för transporarbetareförbund som organiserar, eller önskar organisera informella transportarbetare. Den bör också fungera som viktig källa för ITF-policy och program om att organisera informella arbetstagare. Projektet genomförs i samarbete med ITFs medlemsförbund i vart och ett av länderna och använder utredare från lokala organisationer. Det finansieras av FNV Mondiaal. 75. I arbetet med fallstudier har forskarna genomfört en granskning av litteratur, intervjuer med förbunds/föreningsledare, organiserare, företrädare och medlemmar. Man har gjort intervjuer med statliga tjänstemän och andra när man ansett att detta varit till nytta. En projektsamordnare, Chris Bonner från Sydafrika, har till uppgift att föra samman de fyra fallstudierna och dra vissa slutsatser av dem samt tillhandahålla en översikt som bör vara av betydelse för alla ITFs sektioner. Det tog viss tid att finna lokala forskningsorganisationer, men den forskning de har genomfört har varit av god kvalitet och levererad i tid. För närvarande, vilket är omkring mittpunkten för projektets livstid, har forskningen om tre av de fyra fallen slutförts och en preliminär överblick har utarbetats i utkastform. 76. En fullständig rapport om forskningen, innefattande alla slutsatser, ska sammanställas i tid för kongressen i Durban. Utbildningsavdelningen ska ta fram utbildnings- och informationsmaterial ur detta arbete som ska utformas för att arbeta mer praktiska strategier för att organisera informella arbetstagare i vårt framtida arbetsprogram Vi organiserar globalt. Slutsats 77. ITF har svarat på denna resolution med ett välplanerat projekt om informella arbetstagare vilket syftar till att samla information om att organisera dessa arbetstagare som en grund för att utarbeta en bredare facklig strategi. Nyckeln kommer att vara att ta fram material och information som ska vara till praktisk hjälp för förbunden i denna fråga. RESOLUTION NR 9: GLOBALISERING OCH TRANSPORTARBETARE 78. Denna resolution fokuserar i stort på att åter bekräfta allmänna fackliga värderingar och grundläggande värderingar gällande social rättvisa i en värld som står inför globaliseringens ekonomiska och sociala påfrestningar. Den ger inga specifika rekommendationer för ITFs arbetsprogram. Dess uppmaning är riktad huvudsakligen till ITFs medlemsförbund att erkänna dessa värderingar, särskilt inom områdena rättigheter, respekt för yrkesstatus, arbetsmiljö, säkerhet från terrorism, rätten till livslångt lärande, jämställdhet. Emellertid har de frågor som 15

18 fastställts naturligtvis tagits upp i ITFs arbetsprogram, innefattande dess kvinnoprogram och yrkessektionernas program. Den enda kampanj som specifikt fokuserat på yrkeslicensiering har varit kampanjen för licensiering av kabinpersonal, vilken främst är en ETF-kampanj. RESOLUTION NR 10: INTERNATIONELL SOLIDARITET OCH TRANSPORTARBETARE Kartläggningar av löner och villkor 79. Denna resolution uppmanade starkt ITFs yrkessektioner att genomföra internationella karläggningar av löner och villkor. Mycket få sådana sektionsövergripande kartläggningar har gjorts. Internationella jämförelser av lön är som bekant problematiska på grund av skillnader i nationella lönesystem, sociala avgifter, skatt och levnadskostnad. Det är mer möjligt att genomföra kartläggningar av jämförbara villkor över hela yrkessektioner. I verkligheten har emellertid vår erfarenhet av att genomföra en bred sektionsövergripande kartläggning av villkor i en sektion varit att de tar stora mänskliga resurser i bruk för att uppnå generellt dåliga resultat. Svarsnivån är vanligtvis extremt låg och långsam. Vid den tid som ett resultat kan tas fram är informationen ofta föråldrad. Den enda sektion som genomfört en fullständig kartläggning av villkor under perioden var civilflygsektionen Mindre än 10 % av förbunden svarade, vilket gjorde att kartläggningen hade begränsat värde trots mycken tid och arbete. 80. Kartläggningar med en smalare inriktning tenderar att vara mer framgångsrika. En inlandstransportkartläggning av bussarbetares villkor i ett fastställt antal städer (samma städer som hade kartlagts 1985) hade en mycket bättre svarsnivå. Andra kartläggningar har handlat om våld på arbetet eller fackligt politiska riktlinjer gällande HIV/Aids. Hamnarbetaresektionen har också genomfört kartläggningar om specifika frågor, såsom om huruvida surrning på däck var del av hamnarbetares arbete och om facklig organisering inom Globala nätverksterminaler. Det pågår en diskussion inom civilflygsektionen om att det kanske är till större nytta att genomföra regionala kartläggningar för att utarbeta regionala riktmärken. Det har också förekommit utforskning av mjukvarusystem såsom SNAP för att sända ut elektroniska frågeformulär, vilket kan förbättra svarsnivåerna. Resolutionens intention tycks emellertid vara att utarbeta en fortgående internationell databas om löner och villkor. Vi anser att en sådan uppgift inte skulle rättfärdiga den tid och de ITF-resurser den skulle kräva. Social Dumping 81. Resolutionen uppmanar styrelsen att diskutera att använda Solidaritetsfonden mot arbetsgivare som deltar i social dumping. Medan det har förekommit diskussioner i styrelsen om att använda Internationella solidaritetsfonden så har dessa inte gällt kampanjaktiviteter riktade mot arbetsgivare som medverkar till social dumping. Se också nedan Resolution 11 Lönedumping. RESOLUTION NR 11: LÖNEDUMPING OCH DE NEGATIVA FÖLJDVERKNINGARNA AV GLOBALISERING 82. Denna resolution uppmanar ITF att lansera en utbildningskampanj för att säkerställa att arbetare inte diskrimineras på grundval av nationalitet och får löner och villkor som inte underminerar villkoren för medborgarna i det land i vilket arbetet utförs. 83. I sjöfartsnäringen har ett globalt system med lönedumping fastställts vilket skoningslöst utnyttjar en global arbetsmarknad. ITFs kampanj mot bekvämlighetsflagg har kanske varit det mest hållbara internationella fackliga svaret på global lönedumping i en enstaka näring. Sjöfarten anställer också i ökande grad icke-skrivet sjöfolk på fartyg med nationell flagg som stadigt har ersatt sjöfolk från flagglandet. ITF försvarar lika rättigheter och villkor för alla nationaliteter som arbetar på fartyg med nationell flagg. 84. I ökande grad strävar också företag inom andra transportslag efter att se sig omkring efter den billigaste arbetskraften i en lång rad länder, de pressar konstant tillbaka gränserna för hur de 16

19 kan rekrytera arbetskraft eller omlokalisera sin verksamhet. Det har funnits en oro inom vägtransportsektorn om gränsöverskridande lastbilsverksamhet som använder förare från länder med billig arbetskraft. Ett antal globala transportoperatörer innefattande flyg, järnväg och logistikföretag har försökt följa efter andra branscher i omlokalisering av datahantering såsom biljettering och bokföring till platser med billig arbetskraft. 85. Social dumping eller lönedumping har blivit en särskilt brådskande fråga för fackförbunden i Europeiska unionen efter EUs utökning med tio länder i vilka arbetskostnader är avsevärt lägre än i de andra EU-medlemsländerna. Huvudfokus för senare tids fackliga oro i Europa har varit "Bolkestein"-direktivet från EU-kommissionen. Detta direktiv skulle ha tillåtit företag att anställa arbetstagare från ett EU-medlemsland i ett annat EU-medlemsland och tillämpa de lagar och de anställningsnormer som gäller i arbetstagarnas ursprungsland istället för de i det land där arbetet ägde rum. Detta skulle göra att jobb och villkor i länder med starka sociala normer skulle hotas av tillämpningen av andra länders lagar med svagare arbetarskydd. En stor europeisk facklig kampanj, i vilken ETF deltog på framträdande plats, förklarade farorna och orättvisan med principen om ursprungsland. I februari 2006, till följd av stark lobbying av fackförbund, gjordes flera stora ändringar av direktivet av Europaparlamentet. Principen med ursprungsland har nu tagits bort från direktivet och tjänster av allmänt intresse, innefattande kollektivtrafik och hamndrift, har undantagits. 86. Det har funnits ett antal fall i vilka företag har försökt sätt upp europeisk lag, som utsträcker kommersiella friheter mellan länder inom Europeiska unionen, mot nationella lagar som skyddar sysselsättning och arbetsnormer flaggade det finska färjerederiet Viking Lines ut från Finland till Estland för att ersätta finska arbetare med estniska arbetare till deras lands billigare arbetsvillkor. Rederiet ifrågasatte ITFs medlemsförbunds rätt att vidta fackliga stridsåtgärder mot dess fartyg när detta involverade omflaggning inom Europeiska unionen. Fallet har remitterats till Europadomstolen och kommer sannolikt att vara av stor betydelse för att fastställa europeisk lag. 87. Lönedumping och internationell omlokalisering är svåra frågor som potentiellt sätter upp arbetstagare mot varandra. ITFs Fair-Practiceskommitté är en mekanism specifikt ämnad att behandla sådana frågor. På ett ännu mer omtvistat område är arbetsgruppen för nationell flagg (en undergrupp till FPC) avsedd att utarbeta mekanismer för att förhindra användning av nationell flagg för lönedumping och för att undvika ITFs miniminormer. Tyvärr har gruppen ännu inte lyckats nå konsensus beträffande dessa mekanismer. Det finns ett brådskande behov av att detta sker. 88. Med den internationella omlokaliseringen av jobb i delar av verksamheten såsom teletjänstcentraler har ITF utvecklat utbildningsverksamhet huvudsakligen fokuserad på behovet av att organisera arbetare på platser med billig arbetskraft. ITF anordnade ett gemensamt seminarium med UNI om denna fråga i november 2004 för att utarbeta strategier. Fokus har legat på behovet av att organisera arbetare i dessa centraler. Detta ska följas av en gemensam ITF-UNI aktionsvecka i oktober 2006, vilken ska användas för att belysa dessa frågor på ett bredare sätt. Informationsmaterial ska tas fram som del av denna aktionsvecka. 89. Medan ITF har svarat på dessa frågor ovan, och har täckt frågor som internationell omlokalisering i sina utbildningsmaterial om globalisering, så har vi ännu inte tagit fram något övergripande utbildningsmaterial eller program som specifikt tar upp lönedumping och/eller diskriminering mellan nationaliteter. Slutsats 90. Löne- eller social dumping har blivit ett ökande problem särskilt i sjöfartssektorn, men även i andra sektorer. Det är ofta en fråga som är svår för förbunden att tackla. Den behandlas också mycket olika i de olika ITF-sektionerna. En klar konsekvent uppsättning fastställda ITFprinciper skulle vara till hjälp för att vägleda alla medlemsförbund i alla våra sektioner. RESOLUTION NR 12: GLOBALISERING 91. Denna resolution uppmanar ITF att uppmuntra undertecknande av internationella ramavtal som respekterar anständigt arbete och grundläggande rättigheter. Den uppmanar till 17

20 18 kampanjer riktade mot företag som bryter mot fackliga rättigheter. Global Unions bör anordna en internationell globaliseringsdag. Internationella ramavtal 92. Det finns för närvarande över fyrtio internationella ramavtal undertecknade med globala företag av olika globala fackliga federationer. Medan några möjligheter har övervägts, så har ITF ännu inte undertecknat några sådana avtal. Flygförbund i den tyska flyg- och sjöfartsgruppen är i färd med att utarbeta en möjlig text till internationellt ramavtal för diskussion med företaget. Initiala diskussioner har ägt rum med ledningen för det sydafrikanska järnvägsbolaget Spoornet, vilket har verksamhet i flera afrikanska länder, men inget avtal har ännu undertecknats. Till följd av en konflikt i Panama, undertecknades i princip ett avtal 2005 mellan ITFs holländska medlemsförbund NV Bondgenoten och den globala hamnbogsergruppen Smit som förpliktigar företaget att starta diskussioner om ett internationellt ramavtal med ITF. Som del av sitt åtagande gentemot ICEM-ITFs globala fackliga allians olja och gas, så försöker ICEM att utöka tillämpningen av några av sina internationella ramavtal med stora oljeoch gasföretag till att inkludera deras transportverksamhet och att inkludera ITF som part i avtalet. Hamnarbetaresektionen har riktat in sig på de stora Globala terminaloperatörerna för möjliga internationella ramavtal som del av kampanjen mot bekvämlighetshamnar som man ska sjösätta vid kongressen i Durban, även om detta har komplicerats genom att P & O Ports nyligen förvärvats av Dubai Ports World. ITF har indikerat till de globala fackliga federationer som har internationella ramavtal att de bör överväga att i dem ta med en transportklausul som fastställer minimivillkor för transportkontrakt. Detta behöver följas upp vidare. 93. Ett potentiellt mål har varit integratörsföretagen (UPS, DHL, Fedex, TNT) av vilka alla har starka politiska riktlinjer för bolags sociala ansvar tog tyska förbundet Verdi kontakt med DHLs ledning men inget avtal har ännu slutits. ITF arbetar för närvarande med förbund i TNT för att fastställa en uppsättning globala normer ämnade att skydda jobb och arbetstagares rättigheter världen över under utförsäljningen av TNT Logistics. En diskussion om internationella ramavtal av medlemsförbunden vid integratörernas internationella samordningsmöten kom fram till slutsatsen att undertecknande av internationella ramavtal med företagen inte borde vara en prioriterad fråga. Några ansåg att internationella ramavtal i bästa fall var en ovidkommande sak och i värsta fall en mekanism genom vilken företagen även får skydd från globala fackliga federationer genom att teckna dessa avtal. Majoriteten ansåg att prioriteten borde vara att först bygga upp starkare facklig organisering. 94. Ett antal GFF har gjort undertecknande av internationella ramavtal till en prioriterad fråga under denna period. ITF har deltagit i ett antal GFF samordningsmöten där internationella ramavtal har diskuterats och ett seminarium om internationella ramavtal anordnades för ITFs personal. På senare tid har de flesta GFF allvarligt sett över sina strategier med att underteckna internationella ramavtal. Det har förekommit visst ifrågasättande av de processer som är involverade i att förhandla om internationella ramavtal, hur användbar texten är och hur meningsfulla dessa avtal är utan effektiva verifieringsprocesser om bolags uppförande när väl avtalet har undertecknats. Några GFF har ansett att uppföljning och upprätthållande av internationella ramavtal tog mycken tid och resurser vilket ännu inte rättfärdigats genom några uppnådda resultat. Slutsats 95. ITF har varit beredda att diskutera undertecknandet av internationella ramavtal, men detta har ännu inte varit en prioriterad fråga för någon ITF-sektion. Hitintills har det inte funnits någon systematisk plan med, till exempel, en topplista för företag. ITF har naturligtvis byggt upp den enda löneförhandlingsstrukturen i den internationella fackföreningsrörelsen med Internationella förhandlingsforumet. Det kan noteras att detta forum skapades till följd av kapaciteten hos ITFs inspektorat och hamnarbetare att vidta fackliga stridsåtgärder. Generellt tycks det råda konsensus bland ITFs medlemsförbund om att internationella ramavtal bara bör slutas om det finns en hög nivå av redan befintlig facklig styrka i flera olika länder. Internationella ramavtal bör inte drivas som ett mål i sig utan som ett sätt att organisera globalt. Kampanjer mot tmissbrukande företag 96. ITF har sjösatt en stor kampanj "name and shame" (namnge och låt dem skämmas) mot missbrukande företag. ITF-WWF-Australiska regeringens rapport The Changing Nature of High Seas Fisheries (den ändrade karaktären för fiske i öppet hav) namngav bland annat 230

ARBETSPROGRAM 2011 2014

ARBETSPROGRAM 2011 2014 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 4: ARBETSPROGRAM 2011 2014 1. Vi bygger upp starka

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen: Mexico City, 9 augusti 2010 Konferens för kvinnliga transportarbetare DAGORDNING 1. Val av rapportör 2. Verksamhetsberättelse / Vi organiserar

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Internationella Transportarbetarefederationen

Internationella Transportarbetarefederationen (Juli 2014) Internationella Transportarbetarefederationen Transportarbetarfack organiserar i leveranskedjan vad har hänt? 1. Inledning Nästa led i ITF:s organiseringsstrategi är att organisera leveranskedjan.

Läs mer

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion EN GEMENSAM HÅLLNING.... 3 UNI EUROPAS MÅL.... 3 FACKLIGA ALLIANSER... 4 EFR-AVTAL: FRÅN MINIMISTANDARD

Läs mer

ITF:s STYRELSE. London, 22-23 oktober 2009 GLOBALA RAMAVTAL

ITF:s STYRELSE. London, 22-23 oktober 2009 GLOBALA RAMAVTAL EB/Oct 09/10(d) ITF:s STYRELSE London, 22-23 oktober 2009 Punkt 10(d) på dagordningen: GLOBALA RAMAVTAL Inledning 1. Styrelsen (oktober 2007) instruerade generalsekreteraren att tillsätta en arbetsgrupp

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

RAPPORT OM ITF:S KVINNOVERKSAMHET 2006 2010

RAPPORT OM ITF:S KVINNOVERKSAMHET 2006 2010 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 9 augusti 2010 Konferens för kvinnliga transportarbetare Dagordningens punkt 2: RAPPORT OM ITF:S KVINNOVERKSAMHET 2006 2010 A.

Läs mer

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014 Allmänna ståndpunkter om offentliga tjänster inom vatten, energi, avfall Allmännyttiga företag är en väsentlig del av Europas offentliga infrastruktur och offentliga tjänster (...) Fortsätta att förespråka

Läs mer

STARKA FACKFÖRBUND HÅLLBAR TRANSPORT

STARKA FACKFÖRBUND HÅLLBAR TRANSPORT INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN STARKA FACKFÖRBUND HÅLLBAR TRANSPORT INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED Sida 1 av 12 INTRODUKTION Syftet med detta dokument är att beskriva processen för hur

Läs mer

Internationella transportarbetarefederationen. 41:a kongressen. Civilflygsektionens konferens. Durban, 4 augusti 2006. Rapport

Internationella transportarbetarefederationen. 41:a kongressen. Civilflygsektionens konferens. Durban, 4 augusti 2006. Rapport Internationella transportarbetarefederationen 41:a kongressen Civilflygsektionens konferens Durban, 4 augusti 2006 Rapport 1. Öppningsanförande Sektionsordförande, Carla Winkler (IAMAW, USA) öppnade mötet.

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2007 Utgiven i Helsingfors den 16 april 2007 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster (HSS) antaget den 4 november 2009 - med uppdatering i oktober (för regelbunden översyn och uppdatering under kongressperioden) EPSU:s

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014

MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014 Punkt 11 på dagordningen: MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014 Medlemsavgifter 2011 2014 Bakgrund 1. Syftet med detta dokument är att be ITF:s 42:a kongress fatta beslut om de tariffer för er 2011 2014 som kan fastställas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Margrete

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

ÖPPNA STARKA OCH FRIA

ÖPPNA STARKA OCH FRIA ÖPPNA STARKA OCH FRIA Öppna starka och fria Hbtq i globalt fackligt samarbete Hbtq i globalt fackligt samarbete FOTO: UNION TO UNION Göran Arrius, ordförande Saco, och Kristina Henschen, chef på Union

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Vad är globalisering? Tre olika perspektiv: Hyperglobalister: Globalisering är ett verkligt och nytt fenomen. sprider

Läs mer

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet.

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. 6/18/2010 Utarbetad i samarbete med S&P AB/AG Vägledning för utformning av enkät I det här dokumentet beskriver

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

Rapport från konferensen för kvinnliga transportarbetare

Rapport från konferensen för kvinnliga transportarbetare Internationella transportarbetarefederationen 41:a kongressen, Durban 2-9 augusti 2006 Rapport från konferensen för kvinnliga transportarbetare 1. En konferens för kvinnliga transportarbetare ägde rum

Läs mer

Översikt över kongressveckan

Översikt över kongressveckan Översikt över kongressveckan Program för kongressevenemangen 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand Översikt över kongressveckan Program för kongressevenemangen 1-5 december 2013, Bangkok,

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO Alla människor, oavsett ras, religion eller kön, äger rätt i frihet, ekonomisk trygghet och under lika förutsättningar arbeta i det materiella välståndets och den

Läs mer

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET BAKGRUND Europeiska Unionens strategiska mål, såsom det formulerats

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier Strategiska prioriteringar för 2014-2018 för UNIs branschöverskridande avdelning för lika möjligheter (Ska antas av UNIs världskvinnokonferens i Kapstaden i december 2014) UNI Global Unions aktionsstrategi

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti 2010 SAMMANSTÄLLNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR 2006, 2007, 2008 OCH 2009

ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti 2010 SAMMANSTÄLLNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR 2006, 2007, 2008 OCH 2009 ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti 2010 SAMMANSTÄLLNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR 2006, 2007, 2008 OCH 2009 EB/Apr 07/11 ITFs STYRELSE London, 26-27 april 2007 Punkt 11 på dagordningen:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.5.2005 KOM(2005) 200 slutlig 2005/0095 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

Svenska IHP-kommittén

Svenska IHP-kommittén Svenska IHP-kommittén Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt regeringssamarbete

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer

Resolution R.2. Kollektivavtal

Resolution R.2. Kollektivavtal EPSU:s 7:e congress, 14-17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

Ett europeiskt utbildningspolitiskt nätverk för nyckelkompetenser http://keyconet.eun.org Om KeyCoNet-projektet (2012-2014) KeyCoNet är ett europeiskt nätverk som arbetar för att identifiera och analysera

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 26.6.2012 B7-0297/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artiklarna 90.2 och 110.2 i arbetsordningen om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (2012/2651(RSP))

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Europeiska transportarbetarefederationen

Europeiska transportarbetarefederationen Europeiska transportarbetarefederationen Varje år skickar ETF ut ett frågeformulär om medlemsantal, för att kunna uppdatera registret över alla anslutna förbund. Detta är viktigt för att (a) ETF ska kunna

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN. 42:a kongressen: Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens RAPPORT

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN. 42:a kongressen: Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens RAPPORT INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen: Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens RAPPORT Vägtransportarbetaresektionens konferens ägde rum den 6 augusti

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN. 42:a kongressen: Mexico City, 7 augusti 2010 Järnvägsarbetaresektionens konferens RAPPORT

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN. 42:a kongressen: Mexico City, 7 augusti 2010 Järnvägsarbetaresektionens konferens RAPPORT INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen: Mexico City, 7 augusti 2010 Järnvägsarbetaresektionens konferens RAPPORT Järnvägsarbetaresektionens konferens ägde rum den 7 augusti 2010.

Läs mer

Stadgan om flernivåstyre i Europa Instruktion för undertecknande

Stadgan om flernivåstyre i Europa Instruktion för undertecknande Stadgan om flernivåstyre i Europa Instruktion för undertecknande Den 3 april 2014 antog Regionkommittén stadgan om flernivåstyre och vi rekommenderar att alla lokala och regionala myndigheter i Europeiska

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Generalförsamlingen Distribution: ALLMÄN 20 december 1993 ORIGINALSPRÅK: ENGELSKA

Generalförsamlingen Distribution: ALLMÄN 20 december 1993 ORIGINALSPRÅK: ENGELSKA Förenta nationerna A/RES/48/134 Generalförsamlingen Distribution: ALLMÄN 20 december 1993 ORIGINALSPRÅK: ENGELSKA A/RES/48/134 85:e sessionen 20 december 1993 48/134. Nationella institutioner för att främja

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre

En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre Med denna broschyr vill vi flagga för ett spännande internationellt arbete med en webbplattform

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 204 (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

NYHETER från Mantra Lingua

NYHETER från Mantra Lingua NYHETER från Mantra Lingua Äntligen finns den nya talande pennan PENpal i lager. PENpal har samma funktioner som RecorderPEN men är enklare att använda, mer robust i utförandet, batterierna är laddningsbara

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Ramavtal om arbetsrelaterad stress

Ramavtal om arbetsrelaterad stress 2005-01-19 Ramavtal om arbetsrelaterad stress 1. Inledning Arbetsrelaterad stress har identifierats på internationell, europeisk och nationell nivå som en angelägenhet för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Principer för offentlig tjänst

Principer för offentlig tjänst Europeiska ombudsmannen Principer för offentlig tjänst för EUförvaltningen 2012 SV Inledning De fem principerna för offentlig tjänst 1. Åtaganden gentemot Europeiska unionen och dess medborgare 2. Integritet

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar

Lagstiftningsöverläggningar Kommenterad dagordning Rådet 2016-03-07 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 15 mars 2016 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. (Ev.)

Läs mer