Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen"

Transkript

1 ITFs 41:a kongress Durban 2 9 augusti C-8 Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen

2

3 GENOMFÖRANDE AV DE RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV DEN 40:E KONGRESSEN, VANCOUVER, Under de gångna fyra åren har styrelsen regelbundet granskat de framsteg som gjorts för att genomföra de resolutioner som antogs av kongressen i Vancouver. En allmän granskning ägde rum vid styrelsemötet i april 2004, och särskilda diskussioner fördes under perioden om följande centrala frågor som var föremål för kongressresolutioner: Logistik ITF-kampanjer Jämställdhetsfrågor Utbildning Att svara Världsbanken, 2. Texten till alla resolutioner från Vancouver finner ni på ITFs webbplats 3. Denna utvärdering av de framsteg som gjorts för att genomföra resolutionerna från Vancouver är i två delar. Den första tar upp de resolutioner som gällde ITFs verksamhet som helhet. De andra tar upp resolutioner som handlade om frågor specifika för en eller flera yrkessektioner och som har behandlats av de berörda sektionsorganen. En sammanfattning av vad som skett lämnas i tabellformat. 4. När ni läser denna översikt bör ni notera att vissa kongressresolutioner gjorde allmänna principuttalanden snarare än att kräva specifika aktiviteter. Där detta är fallet har vi hänvisat till de ITF-aktiviteter under mellankongressperioden som gäller de frågor som hänvisas till i resolutionen. 5. Många av de resolutioner som antogs handlade om likartade frågor och det förelåg ofta överlappningar i termer av den åtgärd som krävdes. Istället för att utvärdera varje punkt i varje resolution, tar denna översyn därför upp de allmänna frågor som togs upp i resolutionerna 1-18 och de frågor som täcktes i resolutionerna 19-47, vilka berör enskilda ITF-sektioner, summerade i tabellform. REKOMMENDATION 6. Kongressombuden ombeds att kommentera genomförandet av de resolutioner som antogs av ITFs kongress i Vancouver som del av diskussionen om dagordningens punkt 8 : Sekretariatets rapport 1

4

5 RESOLUTION NR 1: VI GLOBALISERAR SOLIDARITET 1. ITFs styrelse ombads att bemyndiga det fortsatta genomförandet av de principer och politiska riktlinjer som fastställdes i Delhi 1998, som ett program för Vi globaliserar solidaritet under perioden samt att rapportera till nästa kongress om de framsteg som gjorts. Resolutionen uppmanade till att bygga upp större solidaritet i ITF-förbunden och till förbättringar av medlemsförbundens arbetsmetoder. Den uppmanade till att utse mobiliserande samordnare som ska arbeta för att stärka programmets genomförande. Utbildning 2. De förbättringar som efterfrågades i dokumentet Vi globaliserar solidaritet innefattade att expandera utöver givarfinansierat fackligt uppbyggnadsarbete i utvecklingsländer och att fokusera på fackligt arbete över sektorvisa och regionala gränser. Detta arbete har fortsatt enligt följande: a. Genom ett framgångsrikt genomförande av årliga sommarskoleprogram i Kanada, Österrike, Sverige (engelska) och under 2006, i Argentina (spanska). Sommarskolorna tillhandahåller utbildning om internationella frågor såsom privatisering, omstrukturering av transport och globalisering. Totalt 91 deltagare från 44 länder har deltagit i ITFs sommarskolor sedan kongressen i Vancouver. b. Genom att bygga upp ett nätverk för utbildningsansvariga, med 153 medlemmar. Nätverket stöds via nyheter och uppdateringar på ITFs webbplats. Ett globalt ITF-seminarium för utbildningsansvariga ägde rum i Johannesburg den 4-7 oktober Genom nätverket ger ITF praktiskt stöd till förbund, särskilt de utan utbildningsspecialister. c. Som del av ett globalt projekt kallat "Training the Trainers" (att utbilda kursledare) har ITF sammanställt två utbildningsmoduler: Vi presenterar ITF och Transportlogistik. Dessa moduler är utformade för att stödja utbildningsverksamhet som gäller frågor om globalisering, omstrukturering av transport och att hjälpa medlemsförbunden att svara och utarbeta nya strategier. En tredje modul med titeln Globalisering och Transport håller för närvarande på att tas fram. Syftet med dessa moduler är att göra det möjligt för medlemsförbundens kursledare, både i utvecklings- och industriländer, att genomföra sessioner om vikten av internationell solidaritet i dagens globaliserade ekonomi. Vi känner till att ett antal nationella seminarier har genomförts som använder dessa material. Vi behöver emellertid ta reda på mer om hur många förbund som använt dem och om hur användbara de var. d. Utbildningsmaterial som fokuserar på sektionsfrågor har producerats, innefattande ett resurspaket Att stärka fackliga svar på hamnreform som handlar om privatiserings- och omstruktureringsfrågor och ett likartat paket produceras för järnvägar. Ett Resurspaket för utbildning inom civilflyget består av åtta faktablad och är utformat för kollektivförhandlingsteam, fackliga företrädare som förhandlar om nationella och internationella politiska riktlinjer för flygtrafik, utbildnings- och utredningsansvariga, fackliga förtroendemän/kvinnor och aktivister. En Manual för strategiska kampanjer (den fjärde i en serie för transportförhandlare) är utformad för att göra det möjligt för förbund att driva sina egna kampanjer som svar på angrepp från arbetsgivare och regeringar. Denna manual har gjorts tillgänglig på ITFs webbplats och tryckta versioner tas fram för medlemsförbunden. e. Utbildningsprojekt som fokuserar på produktion av material som täcker transportomstrukturering, HIV/AIDS, att organisera informella arbetstagare samt att utveckla alternativ till internationella finansinstitutioners nyliberala politiska riktlinjer är på väg. Information och kommunikation 3. Förbättringar som krävts i programmen Vi mobiliserar solidaritet och Vi globaliserar solidaritet innefattade att platta ut kommunikationspyramiden, bättre och snabbare distribution av informationsmaterial, med hög prioritet för kommunikationer som använder Internet, mer 3

6 4 prioritet till nätverksarbete och att utveckla strategiska arbetsplatskontakter. Detta arbete har fortsatt enligt följande: 4. Transport International (TI) och ITF News Online, de två huvudsakliga kommunikationsmetoderna vid ITF, fortsätter, med förändringar genomförda av språk- och distributionssystem. Som kompensation för nedläggningen av den svenska versionen av TI, så produceras nu ITF News Online som uppdateras på webbplatsen åtminstone två gånger i veckan och sänds ut med e-post var fjortonde dag i sammandrag på portugisiska och arabiska. Ett samrådsförfarande med större medlemsförbund som prenumererar på TI genomfördes, vilket ledde till ökat antal mottagare. 5. Stora förändringar har gjorts av ITFs webbplats. Införandet av ett system för att hantera innehållet gör det nu möjligt för alla utbildade anställda vid ITF att uppdatera platsen via Internet, från vilken plats som helst. Hela platsen är sökbar, publikationer kan både laddas ned och beställas från platsen. Ett privat, lösenordsskyddat Extranet kallat ITF Link har skapats genom vilket ITF-nätverk kan bildas och fackliga medlemmar kan informeras om intern händelseutveckling inom ITF. Den del av webbplatsen som handlar om solidaritet har förbättrats avsevärt och arbetet med underplatserna för ETF, Latinamerika och Karibien samt Arabvärlden har slutförts, med andra planerade. Ett personifierat system kallat Mitt ITF gör det nu möjligt för användare som har registrerat sig för frågor de är intresserade av att få meddelande via e-post om nya artiklar. 6. ITF har också förbättrat sitt förhållande till press och TV-media, särskilt de specialister som arbetar med olika transportslag. Ett ökande antal journalister som arbetar med nyhetsartiklar av direkt intresse för transportarbetare har regelbunden kommunikation med ITFs sekretariat för ITFs åsikter. Detta innebär i sin tur att täckningen av ITF-kampanjer och frågor både i specialistpress och i mer allmänna media som läses av medlemmar i ITF-anslutna förbund har ökat avsevärt. 7. Kommunikationsnätverk har byggts, via en workshop som ägde rum i början av 2006 för medlemsförbundens journalister, webbansvariga och pressekreterare. Denna workshop diskuterade att skapa solidaritetslänkar mellan fackliga kommunikatörer och att nätverksarbeta med den bredare fackföreningsrörelsen. Andra ITF-nätverk fortsätter att växa, särskilt ITFs nätverk för integratörer, utbildningsansvariga och för kvinnor. Nya funktioner på ITFs webbplats kommer att göra det möjligt för nätverksmedlemmar att få tillträde till adressuppgifter och att kommunicera med varandra inom Extranäten. Nationell samordning och samordnare för att mobilisera solidaritet 8. Nationell samordning mellan ITFs medlemsförbund får fortsatt stöd, i synnerhet genom regionala aktiviteter. Resolutionen uppmanade emellertid specifikt till att bygga ett nätverk för samordnare för att hjälpa till att genomföra programmet Vi globaliserar solidaritet. En serie cirkulär sändes ut till alla medlemsförbund som bad om nomineringar av samordnare för att mobilisera solidaritet. Många förbund svarade inte, medan andra emellertid missförstod rollen för sådana samordnare som att vara officiella ITF-representanter i det berörda landet. Till följd därav har inga specifika aktiviteter anordnats för samordnare för att mobilisera solidaritet. Denna fråga behöver omprövas för att göra det möjligt för ITF att hålla regelbunden kontakt med dessa funktionärer eller företrädare inom medlemsförbunden som har specifikt ansvar för internationellt arbete som gäller transportnäringen, men utan att påverka valda funktionärers politiska ansvar. I framtiden bör detta i ökande grad genomföras genom att främja solidaritets- /aktivisters nätverk via ITF Link. Språk 9. Programmen Att mobilisera solidaritet och Vi globaliserar solidaritet fastställde språk som ett av de huvudsakliga hindren för internationell solidaritet. Arbete för att öka det uppgiftsbaserade och praktiska sättet att arbeta med tillhandahållande av språk har lett till ökad språktäckning, särskilt vid möten och via webbplatsen. Detta innebär att vid sidan av ITFs traditionella arbetsspråk engelska, franska, tyska, japanska, ryska, spanska och svenska, så har visst ITF-material även producerats under denna period på: albanska, arabiska bulgariska, tjeckiska, kinesiska, danska, holländska, estniska, finska, grekiska, ungerska, italienska, indonesiska, koreanska, litauiska, lettiska, norska, polska, portugisiska, slovakiska, tagalog, turkiska, ukrainska och vietnamesiska. Denna process kan emellertid vara både dyrbar och tidsödande och vi måste fortsätta att utveckla vägar på vilka medlemsförbunden själva kan ta

7 ansvar för att översätta ITF-material av vilket deras medlemmar har ett direkt intresse till språk som de kan förstå. Attityder, kampanjer och internationella fackliga stridsåtgärder 10. ITFs kampanjverksamhet kommer att täckas mer specifikt, senare. Programmen Att mobilisera solidaritet och Vi globaliserar solidaritet konstaterade behovet av att ändra attityder, förbättra internationell samordning i transnationella transportoperatörer samt utarbeta globala kampanjer. De uppmanade till att befästa arbetet för att öka lokal medvetenhet om internationella frågor, och därmed underlätta bättre insikt om vikten av internationell solidaritet för att hjälpa till att lösa problem. Den ökande globaliseringen av världsekonomin, särskilt inom transport, hjälper till att uppnå denna målsättning. Exempel under mellankongressperioden innefattar: Respons på konflikter under perioden detta har förbättrats, med i synnerhet flygkonflikter som fått uppmärksamhet av den bredare allmänheten (t.ex. Gate Gourmet). Kampanjverksamhet med ETF beträffande det fackföreningsfientliga lågkostnadsbolaget Ryanair visade värdet av vår förmåga att mobilisera pressuppmärksamhet genom att använda nya metoder, d.v.s en webbplats riktad till arbetstagare och passagerare. Den samordnade kampanj som anordnats av ITF och ETF mot försöket att avreglera hamnnäringen inom Europeiska unionen, vilken kulminerade i nederlaget inom Europaparlamentet för båda Europeiska hamnpaketen I och II, och som involverade storskalig lobbningsverksamhet såväl som att organisera stora allmänna demonstrationer. Att skapa kontaktgrupper i multinationella företag att arbeta med internationella integratörsfirmor som UPS, DHL, TNT och Fedex har varit viktigt i detta avseende. En aktionsdag gällande integratörer är planerad. Att bygga upp fackliga nätverk bland arbetare vid viktiga globala hamnterminaloperatörer är en framtida prioritet. 11. Responsen på produktionen på senare tid av Manual för strategiska kampanjer kommer också att visa sig viktig när det gäller att mäta framgång i kampanjbyggande. Vi kan emellertid inte säga att ITF ännu byggt upp starka kontaktgrupper av aktivister på arbetsplatser i multinationella transportföretag, även om grupper inom flygbolagsallianserna växer i styrka. Inte heller har framgångsrika strategiska kampanjer eller sådana som sträcker sig över flera transportslag genomförts. Denna punkt behöver övervägas ytterligare. Slutsats 12. ITF har varit starka när det gällt att ge praktiskt stöd till förbund på sätt som ska hjälpa dem att globalisera solidaritet. Utbildning, publikationer, nyheter och ITFs webbplats har en viktig del i denna process. Utmaningen att genomföra denna särskilda resolution har varit att bygga framgångsrika nätverk för genomförande av solidaritet omfattande flera transportslag och internationellt kampanjarbete. 13. ITF behöver fortsätta att utveckla denna slags verksamhet både i sektions- och regionalt arbete och på nya områden såsom Integratörers nätverk och arbete gällande teletjänstcentraler (arbetar nära samman med UNI) och i organiserandet av olje- och gassektorn (tillsammans med ICEM). Samtidigt behöver emellertid medlemsförbunden själva uppmuntras att arbeta med sektorspecifika eller regionala projekt med ITFs hjälp. Dessa program behöver mer tid och resurser för att bygga upp styrka och kommer att förbli en viktig del av ITFs fortgående strategi att Organisera globalt och slåss för arbetares rättigheter. 5

8 RESOLUTION NR 2: ATT UTARBETA EN ITF KAMPANJSTRATEGI RESOLUTION NR 3: GLOBALA AKTIONSDAGAR RESOLUTION NR 4: INTERNATIONELLA AKTIONSDAGAR 14. Dessa resolutioner behandlade närliggande punkter och granskas sålunda tillsammans. Kortfattat uppmanade de tre resolutionerna till att utarbeta en övergripande kampanjstrategi, med hänsyn tagen till följande punkter: Att befästa och stärka förbindelser skapade genom kampanjarbete Lärdomar dras från ökat, effektivt ITF kampanjarbete för att bistå alla förbund att dra nytta därav över ITF-sektionernas gränser Att utarbeta tvärsektionella kampanjer Informationsutbyte via ett nätverk som kan diskutera företagsstrategier och strida mot dem Att beakta behovet av att inte överbelasta medlemsförbunden med kampanjdagar Utvärderingen av kampanjer samt att förnya kampanjprogrammet Bättre internationell samordning Att utarbeta vägledande material och utbildning Ett samrådsförfarande med medlemsförbunden och att anordna workshopar om kampanjstrategi 15. Under granskningsperioden har ITFs kampanjsystem inte radikalt förändrats som svar på denna resolution. En del kampanjarbete kan inte planeras i förväg och måste svara på händelser. Kampanjarbete i samverkan med ETF för att motarbeta det föreslagna europeiska direktivet ämnat att avreglera hamnarna var mycket framgångsrikt och visade ETFs, ITFs och förbundens förmåga att bygga upp solidaritet runt en viktig fråga. 16. Många av ITFs kampanjdagar och aktioner är emellertid planerade i förväg. FOC-kampanjen fortsätter, med regionala aktionsveckor och aktionsdagar som planeras enligt fastställda behov. Årliga kampanjer som vägtransport-, järnvägs- och kvinnodagar har fortsatt. Hamnarbetaresektionen har gjort upp en kampanjstrategi bekvämlighetshamnar och har rådfrågat andra sektioner om detta. Kampanjarbetet inom flyget har innefattat Ryanairkampanjen, vilken fokuserade på att använda en webbplats för att främja facklig organisering och feedback från passagerare. En kampanj mot lågkostnadsbolag är planerad. 17. Sektorövergripande kampanjer har ägt rum: den fortsatta kampanjen 8 mars "Starka förbund behöver kvinnor" är ett exempel denna kampanj föregick emellertid resolutionerna. ITF har varit involverade i bredare GFF-kampanjarbete om HIV/AIDS. En integratörsaktionsdag planeras. I april 2004 beslöt styrelsen att ITF skulle anordna en årslång arbetsmiljökampanj mellan sektionerna, som varje sektion, region eller land skulle kunna anpassa till sina särskilda förhållanden; material inbegripande en logotyp, paroll och vykort, information för medlemsförbund och press tillsammans med webbplatsinnehåll utarbetades i enlighet därmed. Medlemsförbunden ombads att svara på inbjudan att delta i kampanjen med information om sina aktiviteter och en utvärdering. Mycket få förbund svarade emellertid på kampanjen. 18. Under perioden har styrelsen diskuterat en mer integrerad ITF kampanjstrategi och en serie interna sekretariatsmöten har ägt rum för att diskutera att förbättra intern samordning, undvika flaskhalsar och möjliggöra produktion av material och information i rätt tid. Sekretariatets system gör det nu möjligt att noggrant övervaka lager av publikationsmaterial och utvärdera webbtrafik. 19. Den största frågan gällande kampanjstrategi är hur man ska organisera effektiva aktiviteter som mobiliserar fackliga medlemmar att delta direkt i ITF-aktion utan att upprepa samma teman/paroller varje år. Vi behöver också säkerställa att ITFs kampanjer/aktionsdagar är relevanta för förbund i olika regioner. Där frågor är relevanta för mer än en ITF-sektion, eller är bredare än transportnäringen, behöver vi också säkerställa att vi arbetar på ett mer samordnat sätt, men på ett sätt som undviker att förlora den direkta kopplingen till fackliga medlemmars villkor. 6

9 20. Med tanke på ITF-medlemmarnas antal och mångfald måste det stå klart att ITFs sekretariat och regionalkontor inte kan vara involverade i varje strategisk kampanj, Det är därför ITF har lagt ökande resurser på att utarbeta vägledande material och utbildning för att göra det möjligt för förbund att utföra arbetet själva. Härav beställningen och produktionen av manualen för Strategiskt kampanjarbete, som nu finns att tillgå på ITFs webbplats. Papperskopior är under produktion på engelska och versioner på spanska och franska finns att tillgå. 21. Genomförandet av andra delar av resolutionerna har varit mindre konsekvent. De förutsedda samråden, utvärderingarna av medlemsförbund och strategigruppförslag har inte genomförts till fullo. Ett av skälen till detta var att under styrelsens diskussioner i april 2004, där sammanslagning av sektionsspecifika kampanjer togs upp, uttryckte styrelseledamöterna oro över strategigruppens roll. De kom fram till att det var viktigt att upprätthålla kontinuiteten i befintliga kampanjer, men undvika att skapa en känsla av rutin. Frågan remitterades för att tas med i vidare allomfattande ITF-diskussioner om strategisk planering. Dokumentet Vi organiserar globalt förutser emellertid en roll för kampanjer. Kongressen ger tillfälle för ITFs medlemsförbund att genomföra en utvärdering av kampanjaktiviteter under de gångna fyra åren och att råda styrelsen om hur detta bör utvecklas i framtiden. Slutsatser 22. De delar av denna resolution som har tagits upp är förbättringar av intern samordning och kontroll samt övervägande att göra upp tidtabeller för kampanjer för att inte överlasta förbunden. Utarbetandet av utbildning och material har uppnåtts. Informationsutbyte om företagsstrategier sker, t ex via flygbolagsalliansgrupperna, gruppen för integratörer, förbund som arbetar med den multinationella bussnäringen samt de Globala operatörerna av nätverksterminaler. Att befästa och stärka förbindelser som skapats genom kampanjarbete, att dra lärdomar från alla ITFs sektioner, att utvärdera och förnya kampanjprogram, samråd med medlemsförbund och anordnandet av workshopar om kampanjstrategi har emellertid genomförts såsom förutsågs i resolutionerna och betydelsen av detta för den kommande fyraårsperioden behöver fastställas. RESOLUTION NR 5: ATT SVARA PÅ ÖKNINGEN AV LOGISTIK I DEN INTERNATIONELLA GODSTRANSPORTNÄRINGEN 23. Denna resolution uppmanar ITF att upprätthålla sitt försvar av transporttjänster mot privatisering och avreglering samt att utarbeta en ITF-strategi för att arbeta med intermodala transport- och logistikföretag. Utvecklingsarbete 24. ITFs styrelse har upprätthållit en aktiv diskussion av sitt strategiska svar på den globala logistiknäringen. Vid sitt möte i oktober 2003 i Berlin diskuterade styrelsen två dokument: Strategisk planering Ett tvärsektionellt svar på logistiknäringen och Att öka transportförbundens makt- Att använda den globala leveranskedjan. Dessa fastställde ett antal strategiska arbetssätt, såsom att samordna förbund i fastställda viktiga företag, rikta in sig på specifika leveranskedjor och fastställa viktiga nav. Generalsekreterarens avdelning tog ansvar för att utarbeta ett arbetsprogram för logistik för att genomföra denna strategi och för dess samordning med sektionerna. Initiala idéer om att anordna en ITF-konferens om logistik släpptes till förmån för att utarbeta ett antal mer hanterbara projekt och aktiviteter samt att ta kontakt med ett antal av ITFs medlemsförbund som genomför omfattande projekt som del av sitt strategiska sätt att arbeta med logistik. 25. Alla berörda ITF-sektioner har gjort logistik till del av sina arbetsprogram och har inkluderat diskussioner om logistik i sina konferenser och viktiga policymöten. Föredragningar om logistik har hållits vid en rad andra seminarier och ITFs sommarskolor. Ett fyrasidigt informationsmaterial The Giants that go Door to Door Jättarna som går från dörr till dörr producerades 2003 på 7 språk. ITFs utbildningsavdelning tog fram en utbildningsmodul Transportlogistik 2004 på tre språk. ETF utarbetade ett utbildningsprogram om logistik med SEKO i Sverige i samverkan med ITF. 7

10 Forskning 26. I januari 2005 lanserade ITF "Connecting the World" (Vi förbinder världen) ett treårigt gemensamt forskningsprojekt med Queen Mary College vid University of London finansierat av brittiska regeringen ESRC. Projektet började verka i januari 2005 efter att Paula Hamilton utsetts till projektsamordnare. Den första fasen i forskningen tar upp logistikens roll i globalisering och undersöker strukturen för logistiktjänster. Det har kartlagt de 20 största logistikföretagen och fastställt ett antal övergripande trender och även gjort analyser av undersektorer såsom flygfrakt och integratörsföretagen. Nästa fas ser på mer detaljerade fallstudier, med huvudfokus på DHL/Exel och logistiknaven Chicago och Hongkong. Samordningsverksamheten är också på gång i relation till holländska multinationella TNTs beslut att dra sig ur affärsverksamheten kontraktslogistik. Slutfasen ska se på inverkan på sysselsättning och utsikter till facklig organisering. Projektet har arbetat med alla de näringssektioner som arbetar med godslogistik och dess löpande resultat har regelbundet matats in i ITFs utbildningsarbete och möten. Forskningsprojektet har även utvecklat kontakter med akademiska nätverk involverade i näringen från ett arbetstagarperspektiv. Dessa stärktes ytterligare med engagemanget i konferensen om globala kampanjer nyligen i New York med Cornell University som värdar. Strategisk samordning 27. Ett antal strategiska satsningar har utarbetats. Detta inbegriper samordningen av förbund i de fyra stora integratörsföretagen (UPS, DHL, Fedex och TNT). De involverar regelbundna samordningsmöten för pilot-, flygplats-, lager- och vägtransportförbund och kräver tvärsektionell samordning inom ITF. Det har också involverat nära samarbetet med UNI och stora förbund inom posten. Engagemanget och åtagandet från de stora förbunden i dessa företag har varit mycket aktivitet, med ett strategiskt arbetssätt som fastställer globala prioriteringar där facklig verksamhet behöver stärkas. Under det kommande året kommer aktiviteterna att fokusera på att bygga nätverk för arbetsplatsföreträdare vid viktiga nav, fastställa pilotorganisationer och upprätta organiseringsprojekt i Indien och Hongkong, där det finns integratörsnav. Initiala möten för att diskutera dessa projekt äger rum i juli 2006 i Chennai i Indien och i Hongkong. 28. En satsning för att organisera internationella samordningsmöten om Maersk skedde i Köpenhamn i november 2003, vilken förde samman förbund involverade i fem sektioner. Under det att deltagandet var stort, så var det ett antal viktiga förbund som inte deltog. Den tunna spridningen av förbund över så många sektorer i ett företag av sådan storlek gjorde det svårt att inrätta ett fortgående samordningsorgan. Mötet skapade emellertid kontakter mellan förbund, vilka har upprätthållits och bidragit till internationellt kampanjarbete, särskilt om företagets verksamhet i USA och i Centralamerika. Ett stort framtida fokus för ITF kommer att vara att utveckla facklig samordning mellan hamnarbetare i Maersks hamnar genom strategin med Globala terminaloperatörer som utarbetas i ITFs hamnarbetaresektions kampanj mot bekvämlighetshamnar. 29. En satsning lanserades 2005, vilken fokuserade på global samordning längs en strategisk global leveranskedja. ITF och ICEM har utvecklat den Globala fackliga alliansen för olja och gas. Denna samordning har haft en långsam start, men har gradvis kommit överens om strukturer och gjort upp ett arbetsprogram, vilket syftar till att utveckla ömsesidig hjälp för att bygga upp vår styrka i denna strategiska sektor. Projektet tillsatte en styrkommitté som involverade de två sekretariaten och på ITFs sida två medlemsförbund involverade i organiseringsprogram som ligger nära projektet (TGWU, Storbritannien och MUA, Australien). Vi försöker för närvarande ersätta projektsamordnaren, som slutade för att börja på en facklig befattning. Det är möjligt att ett likartat projekt kan komma att övervägas med Internationella metallarbetarefederationen (IMF), som ser på bilindustrins leveranskedja. 30. Den senaste satsningen, som fortfarande befinner sig i planeringsstadiet, är att utveckla ett globalt organiseringsprojekt för hamnen i Hongkong världens största containerhamn med praktiskt taget ingen facklig organisering. ITF avser att arbeta med förbunden i Hongkong för att utarbeta en organiseringsstrategi och för att söka medel för att hjälpa till med dess genomförande. Det skulle naturligtvis kopplas till ett eventuellt organiseringsprojekt för integratörsnaven i Hongkong. Initiala diskussioner har ägt rum med förbunden i Hongkong och med UNI i detta ärende. 8

11 Slutsats 31. Att organisera logistiknäringen förblir en av de viktigaste utmaningarna för transportförbunden. Ett centralt område är vad några kallar "den långa färden inne i landet" innebärande att organisera arbetare och arbetsplatser i transportkedjan, såsom informationsteknikarbetare och lagerarbetare (ofta huvudsakligen kvinnliga arbetare) längs leveranskedjan, ibland tusentals mil från hamnarna. 32. Kina är också en viktig marknad som formar logistikföretagens och deras kunders beslut, såsom de stora tillverkarna och multinationella grossistföretagen. Frågan om fackliga förbindelser med arbetare i Kina, redan en stor fråga för ITFs sjöfolkssektion, kommer sannolikt att vara av central betydelse för all internationell facklig strategi gällande logistik. 33. Att utarbeta ett svar på framväxten av logistik har varit en av de centrala utmaningarna i näringen under de gångna fyra åren och kommer att fortsätta att vara det i framtiden. Det har gett upphov till ett antal organisatoriska frågor för ITF. Logistiken, och de jobb den skapar, skär tvärs över de traditionella sektionsstrukturerna i ITF. Det medför bättre samordnat arbete mellan ITFs sektioner och med andra globala fackliga federationer, både där branschlinjer har korsats eller suddats ut. Det medför ett betydande behov av forskning och information. Det kräver program för grundläggande ökning av medvetenheten bland medlemsförbunden, även om det håller på att bli en central del av ITFs näringsmässiga strategi. Ett särskilt problem är svårigheten att fastställa och kartlägga fackligt medlemskap inom specifika globala företag eller sektorer. 34. En av de mest betydelsefulla händelseutvecklingar vi har sett komma ut av arbetsprogrammet (i synnerhet ingetratörsmötena) är ett angreppssätt som förstår dessa företag i termer av deras globala distributionssystem och som försöker fastställa globala strategiska nav eller punkter i de globala distributionssystemen vilka potentiellt är öppna för effektiva samordnade fackliga påtryckningar. Detta angreppssätt har starkt påverkat utarbetandet av nästa kongress strategidiskussion Vi organiserar globalt. RESOLUTION NR 6: FÖRÄNDRINGAR I DEN INTERNATIONELLA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN 35. Denna resolution stödjer Millenniumöversynen och uppmanar till mer effektivt samarbete mellan de internationella fackliga organen, i synnerhet mellan de globala fackliga federationerna och FFI. Den stödjer starkt att ITF förblir självständigt. Den uppmanar ITF att sluta ramavtal med viktiga transportföretag. FFI 36. I början av perioden genomförde FFI en stor översyn över sina funktioner och strukturer kallad Millenniumöversynen. Denna syftade till att klargöra förbindelser, innefattande med de globala fackliga federationerna och att utföra tjänster mer effektivt för förbund som konfronteras med ökade globaliseringstrender. Den stora inverkan var att uppmuntra till ökat samarbete och samordning inom familjen Global Unions. Dessa diskussioner har emellertid tagits över av försöken att föra samman FFI, som ITF har varit förbundna med sedan dess början, och WCL som företräder den kristna traditionen inom fackföreningsrörelsen i några länder. Denna process har även dragit in betydande förbund som aldrig varit anslutna vare sig till FFI eller WCL. Detta viktiga steg för att ena var den centrala frågan vid FFIs 18:e kongress i Miyazaki, Japan, i december Den instiftande kongressen för det nya sammanförda organet är planerad att äga rum i Wien i november Denna utveckling har belyst frågan om vad förbindelsen bör vara mellan de globala fackliga federationerna och det nya sammanförda konfederala organet, och hur det praktiska arbetet mellan den konfederala nivån, ITF och de andra GFF:n bör utvecklas. För ITF finns dessutom frågan om förbindelsen med WCLs transportfederation FIOST. Dessa frågor har diskuterats vid styrelsemöten sedan 2004 och ett möte mellan styrelseledamöter och företrädare för FIOST var planerat att äga rum i april ITF har arbetat nära samman med FFI och med TUAC (det fackliga rådgivande organet vid OECD) om många frågor av allmän betydelse, inklusive frågor såsom: 9

ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti 2010 SAMMANSTÄLLNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR 2006, 2007, 2008 OCH 2009

ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti 2010 SAMMANSTÄLLNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR 2006, 2007, 2008 OCH 2009 ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti 2010 SAMMANSTÄLLNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR 2006, 2007, 2008 OCH 2009 EB/Apr 07/11 ITFs STYRELSE London, 26-27 april 2007 Punkt 11 på dagordningen:

Läs mer

GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN

GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN 42 C- 14/DSC/2 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 7 augusti 2010 Hamnarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 2: GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN 1. Bifogat

Läs mer

Postsektorn och den globala recessionen

Postsektorn och den globala recessionen Postsektorn och den globala recessionen Rapport för UNI Post & Logistik Utarbetad av Andrew Bibby och Neil Anderson 24 april 2009 version 4.0 1. Inledning En global ekonomisk kris som den som världen upplever

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

JÄRNVÄGSPRIVATISERNG GENOM KONCESSIONER

JÄRNVÄGSPRIVATISERNG GENOM KONCESSIONER JÄRNVÄGSPRIVATISERNG GENOM KONCESSIONER Upprinnelsen till och effekterna av erfarenheten i Latinamerika En rapport för Internationella transportarbetarefederationen (ITF) av Brendan Martin med utredningsassistans

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission Innehåll

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

UNESCOS KONVENTION. Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar

UNESCOS KONVENTION. Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar UNESCOS KONVENTION Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar Svenska Unescorådets skriftserie, Nr 2/2010

Läs mer

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi Seminarium om fackliga strategier gentemot den informella ekonomin ur ett globalt perspektiv 20 oktober 2004, Stockholm, Norra Latin konferenscenter, musiksalen, 9-16. Förkortningar i texten IMF= Internationella

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

FN behöver ett starkare svenskt

FN behöver ett starkare svenskt FN behöver ett starkare svenskt EN IDÉSKRIFT FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET I N N E H Å L L Förord 3 Nya utmaningar för FN 4 Sveriges roll i FN 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

SEEMORE ÅTGÄRDSKATALOG. Projektkoordinator: CINESI Transport Consultants, Spain Mr. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es Tel.

SEEMORE ÅTGÄRDSKATALOG. Projektkoordinator: CINESI Transport Consultants, Spain Mr. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es Tel. SEEMORE ÅTGÄRDSKATALOG Resultatdokument nr. 3.6 för SEEMORE-projektet Dokumentet producerat den: 2014-02-25 Projektkoordinator: CINESI Transport Consultants, Spain Mr. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Delrapport 2009. Vänsterns Internationella Forum Projektperiod 2009-2010

Delrapport 2009. Vänsterns Internationella Forum Projektperiod 2009-2010 Delrapport 2009 Vänsterns Internationella Forum Projektperiod 2009-2010 2009 var ett år under vilket VIFs arbete genomgick ett flertal förändringar. Kring årsskiftet 2008-2009 avslutades flera långvariga

Läs mer

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning

Läs mer

Spelar utvärderingar någon roll?

Spelar utvärderingar någon roll? 2004:10 Spelar utvärderingar någon roll? En analys av utvärderingselementen inom öppna samordningsmetoden Förord EU-medlemsskapet har inneburit många nya samarbetsformer och arbetssätt i den svenska offentliga

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Att ge bort kunskap gratis. Framväxten av öppna lärresurser

Att ge bort kunskap gratis. Framväxten av öppna lärresurser Att ge bort kunskap gratis Framväxten av öppna lärresurser Madeleine Caesar, vd, KK-stiftelsen: Internet går på högvarv och är plattformen för allt fler av samhällets aktiviteter. Trådlöst bredband byggs

Läs mer