Det finns sju viktiga utgångspunkter för hur vi vill skapa en socialdemokratisk miljöpolitik för framtiden:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det finns sju viktiga utgångspunkter för hur vi vill skapa en socialdemokratisk miljöpolitik för framtiden:"

Transkript

1 Alla ska med för miljöns skull Svar från (s) rådslagsansvarig för det lokala miljörådslaget i Örebro telefon: e-post:. Svaret har kommunicerats och diskuterats inom det nätverk som finns för miljörådslaget i Örebro. Mer info finns här: aspx Inledning och vision Att skapa en ekologisk hållbar värld handlar om att arbeta för rättvisa och minskade klyftor. Därför måste överkonsumtionen minska och skillnaderna mellan fattiga och rika minska. Så länge orättvisor och klyftor består kommer också vår utnyttjandet av människor och natur fortsätta. Grunden för att förändra och förbättra är precis samma som för 100 år sedan. Vi kommer längre om vi hjälps åt. Om vi undviker egoismens dike, och om vi litar på varandra. Det gäller mellan grannar, mellan företag, mellan regioner och mellan länder. Jorden är rik på resurser som skulle kunna räcka till alla människor och vår natur. Men det krävs att vi använder dem klokt och tänker på att vi bara lånat jorden från våra barn och barnbarn. Det finns sju viktiga utgångspunkter för hur vi vill skapa en socialdemokratisk miljöpolitik för framtiden: a) För att klara hoten mot vår jord måste alla bidra. Vi står inför stora omvälvningar i våra ekosystem, troligtvis också katastrofer. Det räcker inte att utvecklingsländer investerar i bra miljöteknik. Vi i den rika världen måste förändra vårt sätt att leva. Det räcker inte med att exempelvis kommuner köper ekologiskt och väljer biogasfordon. Även privata företag och privatpersoner måste göra detsamma. Slutsatsen är att om vi inte vill betala orimliga och omänskliga kostnader krävs det att alla gör sin del. Sverige som har stora resurser kan göra mycket mer än de som saknar resurser. I ett sådant arbete är både EU och FN två nyckelfaktorer. Men då krävs att de både har befogenheter och resurser. b) Orättvisor är orsaken De rika ländernas överkonsumtion och den orättvisa ekonomiska världsordningen är den grundläggande orsaken till världens miljöproblem. Det ska vi inte försöka dölja. Om vi accepterar det inser vi att rika länder måste ta ett större ansvar. Om vi vill förändra den nuvarande situationen måste vi bekämpa orrättvisor samtidigt som vi minskar vår miljöfarliga konsumtion. Därför är det viktigt att vi inte skriver länder som vill utvecklas på näsan. Istället ska vi föregå med goda exempel och förändra hemifrån. c) Att ta första steget om vår trovärdighet Hitintills har mycket av klimatförhandlingarna handlat om vilka länder som ska få släppa ut och hur mycket. Alla har sett till sitt eget, och få har frivilligt tagit på sig ett uppdrag utan motprestationer. Resonemanget har dock stora problem eftersom utsläppsklyftorna är gigantiska och alla förslag tenderar låta den rika världen fortsätta som vanligt. Kanske skulle vi våga diskutera utsläppskvoter per person. Indien har fört fram sådana tankar. Andra har fört fram ransonering som en metod. 1

2 Europakommissionen har nu presenterat sitt förslag till fördelning av utsläppskraven inom Europeiska unionen. Allt med fokus på att EU ska nå de mål på utsläppsminskningar som länderna bestämt sig för. Kommissionen förslår en minskning på 20%. Att kommissionen lyckas få fram ett förslag är bra i sig, men det är tyvärr alltför otillräckligt. EU skulle med kommissionens förslag inte ens nå minimikraven från Bali. Det skadar EU:s trovärdighet, för vem ska ta oss på allvar när vi inte ens vill nå förhandlingarna på Balis minimikrav på 25 procents minskningar. d) Vi behöver tänka nytt runt tillväxt Både kapital och marknad är nycklar för att skapa ett hållbart samhälle. Om dessa krafter verkar i rätt riktning kan de åstadkomma en positiv förändring. Det är dock felaktigt att helt tro att marknadskrafterna själva löser problemen. Arbetet för att rädda jorden kräver långsiktighet och en ny syn på vad som är lönsamt. Detta klarar inte en helt fri marknad på egen hand. Samhället måste ta sitt ansvar. Miljön och demokratin måste gå före kortsiktiga vinstintressen. En tillväxt som bygger på bensinslukande stadsjeepar är oklok och farlig. En tillväxt som bygger på miljövänliga tjänster och ny miljöteknik är klok och bidrar till att minska klyftor. Arbetarrörelsen behöver dessutom tänka helt nytt runt konsumtion och produktion. Vi måste våga utmana det traditionella industriella samhället. Vi kanske ska bygga nästa steg i välfärdbygget på miljöindustri och tjänster. Inte bilindustri. Vi kanske måste tänka helt nytt runt konsumtion. Kan konsumtionen av varor minska med bibehållen tillväxt? Det kanske är möjligt i ett tjänstesamhälle. e) Människor kan med stöd göra bra val Idag är det svårt att vara en medveten konsument. Både som privatperson och företag. Tillsammans måste vi hitta en bättre och tydligare miljömärkning av varor. Dessutom måste samhället mer aktivt stödja ekologiska och etiska alternativ. Det ska vara lätt för människor att handla utan bil. Folkbildning är viktigt. Stöd de nationella bildnings- och studieförbunden i deras arbete för att förändra attityder och strategier. f) Glöm inte andra problem I dessa dagar av jakt på koldioxid finns en risk att vi glömmer andra miljöproblem. Vi måste också lyfta fram dagens allvarliga problem med gifter, kemikalier, strålning, kärnkraft, buller, försurning och så vidare. g) Att agera snabbt är avgörande vi har bara lånat vår jord Tiden rinner ifrån oss för att ta de avgörande besluten för våra barn och barnbarn. Nyss sa FN:s klimatpanel att vi hade 15 år på oss att vända skutan. Nu säger FN:s utvecklingsprogram att det är 10 år, och många klimatforskare säger att tiden är än knappare. Vi menar att grundförutsättningarna är kända. Tekniken för miljön finns. Nu krävs politiskt mod. 2

3 Förslag till åtgärder med utgångspunkt i Transporter/Minska utsläppen från trafiken: - Mindre fossila bränslen i våra städer Trafikstyrande avgifter bör stimuleras i våra storstäder. Kollektivtrafiken i våra städer bör ges bättre konkurrensfördelar. Det är möjligt att konkurrera ut bilen. Men det kräver stora investeringar i kollektivtrafiken, och att vi faktiskt bygger våra städer så att det inte blir lika enkelt att ta bilen. Dessutom kan cykeln främjas genom bättre infrastruktur och koppling till kollektivtrafiken (att ta cykeln på tåget eller bussen är en utveckling). Trafiken med tåg ökar idag, men det behövs både fler dubbelspår och nya spår. - Ställ hårdare krav på bilar Det är ju befogat att ställa frågan varför det är tillåtet att sälja bilar som dödar direkt genom partiklar och avgaser och mer indirekt genom klimatförändringar. Nu måste bensin- och bilindustrin förstå att vi vill fasa ut bensinen och dieseln. Vi borde ställa hårdare miljökrav på bilar. Vi borde dessutom ställa kraven på så sätt att den modell och motor som inte uppfyller kraven inte ska få säljas eller importeras till Sverige/EU. - Låt biogas transportera biogas Idag får inte en biogaslastbil transportera tankar med biogas. Istället måste diesellastbilar användas. Detta trots att diesel både antänds vid lägre temperaturer och snabbt tränger ned i jord och vattendrag. Låt biogaslastbilar transportera biogas och annat farligt gods. Biogas är inte farligare än diesel som drivmedel. - Det ska vara lätt att åka kollektivt Idag är den svenska kollektivtrafiken som ett lapptäcke. För den enskilde konsumenten gäller det att hålla reda på vilka bolag den ska åka med. Resplus kan exempelvis ge konsumenten tider, men inte möjlighet att köpa biljett. Dessutom måste du själ hitta ditt lokaltrafikföretag för att hitta lokala anslutningar. Det gäller dessutom att passa sig vid bokning så att du åker med rätt bolag annars blir det bokningsavgifter. Det gäller dessutom att hålla ordning på de hundratals biljettkombinationer som finns. Det här systemet gynnar bilåkande. Skapa ett system för biljetter och information! - Utveckla kollektiv stadstrafik. Idag är bilar ett tydligt och direkt problem i våra städer. Med en konkurrenskraftig kollektivtrafik skulle fler välja ett miljövänligare alternativ. Det kräver stora investeringar vilket vi gemensamt måste ta, men det kräver också mod i att göra det lättare för bussen i trafiken och svårare för bilen. - Ge cykeln en chans Gör det enkelt och ekonomiskt att ta cykeln till jobbet. Idag är cykeln ett transportmedel som samhället gett konkurrensnackdelar. Tjänstebilar och bilresor subventioneras dock flitigt. Minska subventionerna till bilen och ge arbetsgivare möjligheten att stödja och belöna cyklande arbetstagare. På så sätt kommer både folkhälsan och miljön att bli bättre. 3

4 - Samordna transporter Genom att företagen samordnar sina transporter städerna kan transporterna bli effektivare och minska utsläppen omgående. Det är för billigt att välja en miljöfarlig transport idag. Här behövs en rejäl förändring i den prisbild som finns för att samordning ska kunna ske. - Ställ högre miljökrav på bilar Det borde inte vara tillåtet att importera, sälja eller framföra miljöfarliga bilar av nyare årsmodeller. Ställa hårda miljökrav för att nya bilar ska få importeras, försäljas och registreras. - Fortsätt utveckla biogasen Biogas är det renaste bränslet idag. Gemensamt borde hela samhället ta ansvar för att skapa ett biogasnät som täcker Sverige. Sedan kan vi upphandla vem som säljer biogas i nätet. Fossil gas ska bara vara en gas som används i nödfall. Sverige ska satsa på förnyelsebar gas! - Minska flygandet till förmån för tågresande Där vi kan skapa höghastighetsbanor för snabbtåg kan inrikeslinjerna stängas. Stänger man en flygplats som Bromma i Stockholm minskar flygandet drastiskt. Kraftig flygskatt gör tåget ännu mer attraktivt. - Satsa på regionaltågtrafik Med en bra och snabb tågtrafik i regionerna kan vi uppnå en mer miljövänlig regionförstoring i Sverige. Skapa ekonomiska förutsättningar för att regional tågtrafik ska kunna växa. Något som kommer gynna vår tillväxt. Om människor däremot pendlar mer och mer med bil finns en risk att miljökonsekvenserna blir negativa av regiontillväxten - Beskatta flygbränsle som om det vore miljöfarligt Det låga bränslepriset för flyget bidrar till ökade transporter med flyg vilket inte gynnar klimatet. Om vi skulle införa lika hårda villkor som för bilismen hade flygpriser i ekonomiklass till de flesta destinationer i världen nästan fördubblats (uppgiften kommer från Dagens Nyheter som räknat på SAS uppgifter om bränsleförbrukningen per passagerare på olika sträckor). Det stor miljöproblemet är dock att det billiga flygbränslet stoppat utvecklingen av bränslesnålare plan. Idag finns nästan ingen marknad för att utveckla effektivare motorer. Efterfrågan är för liten tack vare tillgången på billigt flygbränsle. Socialdemokraterna borde självfallet verka för att flygbränsle beskattas på samma sätt som andra fossila motorbränslen. - Vi måste ta ett större ansvar för våra utsläpp De krav som Europakommissionen ställer på Sverige i sitt förslag för EU:s minskning av utsläpp till 2020 är alldeles för små. Om vi ska bli trovärdiga, både som land och union, måste vi klara tuffare krav på utsläppsminskningar. Sverige borde minska sina utsläpp med 40 procent till 2020 för att utsläppsminskningen ska kunna ske i jämn takt ner till kring 90 procent 2050 vilket är en förutsättning för att hejda temperaturhöjningen till 2 grader globalt. 4

5 Förslag till åtgärder med utgångspunkt i Öka andelen förnybar energi/bryt industrins oljeberoende: - Använd grön el som energiform El är den renaste energiformen. Idag består 36 procent av vår energikonsumtion av el. Om den blir 60 procent genom att oljan tas bort ur industri, uppvärmning och transporter minskar utsläppen av koldioxid från sex till tre ton per invånare! Att göra ren el är enkelt. Vind-, våg-, vatten- och solel finns idag. De är dyrare än olja/kol, men fungerar utmärkt. - Stöd böndernas vindkraftssatsning Sveriges bönder och markägare borde få mer ekonomiskt stöd för att sätta upp vindkraftverk. - Staten bör ta ansvar för vindkraftutbyggnaden Använd både överskott i statens finanser, statliga bolag och pensionskapital föra att investera i framtidens energi. På så sätt kommer både miljön och medborgarna kunna bli vinnare. - Gynna lokal elproduktion Förenkla lagstiftningen så att den gynnar småskalig elproduktion i det lokala kraftnätet. Det finns många spännande solcells- och vindkraftslösningar som vem som helst kan hänga på sin balkong eller verandatak. Då kan mer miljövänlig energi frigöras för industrins räkning. - Avveckla kärnkraften Avvecklingen av kärnkraften måste fortsätta. Även om kärnkraften inte bidra till den globala uppvärmningen är det ett livsfarligt sätt att producera el på med resprodukter giftigare än de flesta ämnen vi känner till. Dessutom är uran en ändlig resurs och inte förnyelsbar. Gjord på ett klimatsmart sätt sätter en avveckling press på marknaden att hitta energieffektiva och miljövänliga lösningar. Särskilt om vi hela tiden ställer krav på förnyelsebara och klimatneutrala energislag. - Nya elavtal Idag bygger många elbolag system där det blir billigare ju mer el du använder. Ungefär som mobiltelefonleverantörer resonerar. Marknaden har misslyckats att hitta lösningar. Här borde konsumenterna stödjas tydligare. Det borde vara så att den som sparar el och köper lite borde ha de billigaste priserna. Eller hur? Dessutom borde skatten och övriga avgifter vara lägre på el som kommer från förnyelsebara energikällor. - Alla kommuner och landsting bör ha sitt eget Kyotoprotokoll Det borde vara ett krav att alla kommuner och landsting tillsammans med föreningar, leverantörer och företag förhandlar fram ett lokalt protokoll som visar vilka mål för utsläppsminskningar de har. Ett sådant protokoll ska också visa hur målen följs upp och hur utsläppen minskar. - Stimulera klimatinvesteringar Ge svenska företag skattebefrielse för alla miljöinvesteringar och skatteavdrag för alla forskningsanslag till miljöteknik 5

6 - Sluta subventionera oljan i industrin Idag har svensk industri subventioner på olja. Alltså är det svårt att räkna hem en miljöinvestering. Sluta subventionera olja och lägg resurserna i miljöomställning av industrin istället. - Tydligare koldioxidskatt Koldioxidskatter måste användas effektivare för att styra en omställning av produktion och transporter. Exempelvis är växthusodlade tomater som fraktas på diesellastbil miljöförstörande och bör bära sina miljökostnader. 6

7 Förslag till åtgärder med utgångspunkt i Nytt samhällbyggande/bygg miljövänligt: - Förtäta städerna Idag bygger vi städer för extern handel och bilåkande. Skapa incitament genom lagstiftning och ekonomiska morötter för bilsnål samhällsplanering och förtätning. Vi får inte vara främmande för att bygga på höjden och radikalt modernisera våra tätorter och städer. - Låt samhället förfoga över grundläggande infrastruktur Det borde vara självklart att medborgarna tillsammans ägde kraftnäten och fjärrvärmenäten. På så sätt kunde medborgarna både upphandla skötsel, drift och innehåll på bästa sätt. Då skulle vi kunna vara tydligare med vad vi vill ha för el, exempelvis miljövänlig) och att fjärrvärmemonopolen kan brytas. - Tuffare byggnormer för energieffektivitet Idag finns tekniken för att bygga energieffektivt och billigt. Men kunskapen och viljan att använda ny och bättre teknik saknas ofta i byggbranschen och konsumenterna. Nu måste vi göra ny miljöteknik billigare och ställa hårda krav för att förändra en omodern och omiljövänlig byggmarknad. - Inför klimatskatt Finansminister Anders Borg har sänkt skatten med 80 miljarder kronor enligt hans egna beräkningar. Återta 50 miljarder som en ren klimatskatt som försvinner när klimatomställningen är gjord. Skatten kan vara på 50 miljarder per år, det vill säga tre procent påslag på den totala lönesumman idag. Det skulle kunna finansiera vindkraftsutbyggnad och miljöeffektiviseringar. - Styr de statliga bolagen Använd de statliga bolagen klimatsmart. Idag bidrar exempelvis Vattenfall till att öka miljöförstöringen genom kolkraft. Det är inte acceptabelt. Vattenfall borde gå före och satsa på energi från vatten, vind och sol. Posten borde enbart använda miljöfordon. 7

8 Förslag till åtgärder med utgångspunkt i Mat och miljö/handla och lev miljövänligt: - Ändra livsmedelsrekommendationer Betydande och viktig forskning visar att ekologisk mat är nyttigare och hälsosammare. Ekologiska livsmedel innehåller mer näringsämnen och mindre gifter. Om fler människor visste det skulle kanske deras val bli lättare! - Ny miljömärkning i handeln Det behövs en ny miljömärkning i handeln. Detta borde gälla alla varor inte bara miljömäkta varor. Det borde gälla alla sällanköpsvaror och dagligvaror. Varför är det viktigt att bara få reda på det billigaste kilopriset? Eller vilken temperatur jeansen kan tvättas i? Vore det inte också intressant att få reda på gifthalter och utsläpp från transporter. Märkningen måste göras enkel och förståelig för oss vanlig medborgare. - Ge ekologiska och rättvisemärkta varor konkurrensfördelar Tillsammans borde vi hitt incitament för att både konsumenten ska handla fler miljövänliga och etiska varor, och för att ge producenten en bra möjlighet att byta inriktning. Ett sätt skulle kunna vara att kräva att alla affärer ska erbjuda ett ekologiskt alternativ i alla segment. När jag ska köpa jeans ska det finnas ett ekologiskt alternativ. När jag vill köpa senap ska det finnas en ekologisk senap att välja. - En miljöreglerad frihandel Det är en svår avvägning i valet mellan lokalproducerat och handel med fattigare länder. Det vore intressant att prova en frihandel med hård och tydliga miljöspelregler. Varor som är giftiga och använder farliga transporter omfattas inte av en helt fri handel. Medan varor som använder ansvarfulla transporter och ställer om till ekologisk produktion omfattas av en helt fri handel. Det är en spännande tanke. - Värm vårt vatten med solen Det är möjligt att värma stora delar av vårt varmvatten i norden med solenergi. Det finns dessutom tvättmaskiner som kan använda varmt vatten istället för att förvärma med el. Skapa investeringsbidrag och skattelättnader för den som vill göra värme av solen. - Konsumera smart för ökad livskvalitet låt miljövänliga tjänster växa Det är viktigt att människor konsumerar bra tjänster i stället för prylar. Hitta incitament och subventioner till miljövänliga tjänster som människor kan använda och vilka kan höja livskvaliteten och förbättra miljön. En växande tjänstesektor kan dessutom bidra till att fler får jobb och att vi kan få en skjuts i tillväxten. - Ta tåget på semestern svenskar åker till Thailand under ett år. Det kommer att bidra till klimatförändringarna. Tåget borde kunna vara ett alternativ inte till Thailand men många andra platser. Redan idag finns tågcharter, men möjligheten att resa utomlands med tåg borde bli mer konkurrenskraftig. Då behöver både snabbtåg och nattåg ut på kontinenten bli fler och bättre. Dessutom måste de märkliga fördelar flyget har diskuteras och förändras så att flyget inte så tydligt blir miljöbelastande. 8

9 - Fler får chansen med billiga miljövaror och tjänster Fördelningspolitiskt är en av de viktigaste åtgärderna att se till att de miljövänliga alternativen blir billigare. Idag tvingas många välja bort ekologiska alternativ för att plånboken inte räcker till. Det borde väl vara dyrt att välja gift, och billigt att välja miljö och etik? Idag har inte alla råd att vara miljövänliga, det är orättvist och en klyfta vi som socialdemokrater måste bidra till att minska. - Beskatta miljökrävande varor använd miljövänliga tjänster Det är billigare att köpa en ny DVD-spelare än att låta någon reparera den gamla. Där finns problemet och lösningen för framtiden. Det borde löna sig att laga och köpa tjänster. 9

10 Förslag till åtgärder med utgångspunkt i Globala förändringar: - Ett nytt globalt miljöåtagande Kyoto-protokollet måste förnyas. Dessutom måste det utvecklas för att inte den som är rik ska kunna köpa sig fri från sitt ansvar. I varje fall inte lika lätt. EU måste gå i täten och inte längst bak. - Klimatbistånd Att öka biståndet med 20 miljarder kronor per år i tio år och låta det helt gå till klimatvänlig utveckling är ett bättre sätt att visa solidaritet än genom att köpa fattiga regioners utsläppsrätter. Dessutom skapar det klimatneutral utveckling av handel/tjänster och kunskap istället för passiv överföring av pengar genom utsläppsrätter. 10

Klimatpolitiskt program

Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I gubbängen 22-24 MAJ 2009 inledning 4 - Högerns lösningar 5 - Kollektiva lösningar 6 global rättvisa 7 - Rättvist miljöutrymme

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning.

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. ENMÖTESCIRKEL FÖR KLUBBAR Det som brukar kallas för klimatförändringar är jordens varierande klimat över tid. Klimatet på jorden

Läs mer

Motion till riksdagen 2011/12:T471 L1

Motion till riksdagen 2011/12:T471 L1 Kommittémotion Motion till riksdagen 2011/12:T471 L1 av Annika Lillemets m. fl. (MP) Flyg med förnuft Det finns enbart en ifrågasatt rapport av Jonas Åkerman som stöder detta. Åkerman är forskare vid avdelningen

Läs mer

Idéer för ett grönare Sverige

Idéer för ett grönare Sverige Idéer för ett grönare Sverige Moderata Ungdomsförbundet Juni 2013 Layout: Jonas Lovéus Moderata Ungdomsförbundet Stora Nygatan 30, Stockholm info@muf.se muf.se INLEDNING Att varje människa är fri och har

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen Studieplan till Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen sid X Innehåll Inledning... sid 3-4 Träff 1 Jobbpolitiken... sid 5 Träff 2 Tekniken finns... sid 6 Träff 3 Dina värderingar... sid

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 3 Våra skarpa satsningar 4 Det ekonomiska läget 5 3.1 Bräcklig återhämtning i omvärlden

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

KRAFT ATT FÖRÄNDRA För en demokratisk och jobbskapande energipolitik Yvonne Ruwaida Valter Mutt

KRAFT ATT FÖRÄNDRA För en demokratisk och jobbskapande energipolitik Yvonne Ruwaida Valter Mutt kraft att förändra KRAFT ATT FÖRÄNDRA För en demokratisk och jobbskapande energipolitik Yvonne Ruwaida Valter Mutt KRAFT ATT FÖRÄNDRA För en demokratisk och jobbskapande energipolitik Valter Mutt, Yvonne

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen Med utveckling i tanken Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdomen Fakta utan gränser Nr 6, januari 2008 Stockholm, januari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm,

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

at :: KärnKraft :: Klimat :: Kär im n l K K r : : a f t t f : a K : r K n l r m i ä K : : t a 1

at :: KärnKraft :: Klimat :: Kär im n l K K r : : a f t t f : a K : r K n l r m i ä K : : t a 1 nytryck 2012 :: Kärnkraft :: Klimat :: Kärnkraft :: Klimat :: Kärnkraft :: Klimat 1 Förord Sverige är ett land rikt på ytor som ger oss sol, vind och vattenkraft. Vi har enorma arealer skog som varje år

Läs mer

Ett bra klimat för utveckling

Ett bra klimat för utveckling SEPTEMBER 2008 Sidas syn på klimat och utveckling Ett bra klimat för utveckling Omslagsbilden: Trädplantering i Turkana, Kenya. FOTO: TRYGVE BØLSTAD/Bildbyrå PHOENIX Globalt miljöarbete gynnar de fattigaste

Läs mer

Flygets Miljökommitté

Flygets Miljökommitté Slutsatser och rekommendationer från Flygets Miljökommitté Hösten 2007 Innehåll Förord, Lena Micko, ordförande Föreningen Svenskt Flyg Sid 2 Flygets Miljökommittés ordförandes sammanfattning Sid 3 Fakta

Läs mer