Det finns sju viktiga utgångspunkter för hur vi vill skapa en socialdemokratisk miljöpolitik för framtiden:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det finns sju viktiga utgångspunkter för hur vi vill skapa en socialdemokratisk miljöpolitik för framtiden:"

Transkript

1 Alla ska med för miljöns skull Svar från (s) rådslagsansvarig för det lokala miljörådslaget i Örebro telefon: e-post:. Svaret har kommunicerats och diskuterats inom det nätverk som finns för miljörådslaget i Örebro. Mer info finns här: aspx Inledning och vision Att skapa en ekologisk hållbar värld handlar om att arbeta för rättvisa och minskade klyftor. Därför måste överkonsumtionen minska och skillnaderna mellan fattiga och rika minska. Så länge orättvisor och klyftor består kommer också vår utnyttjandet av människor och natur fortsätta. Grunden för att förändra och förbättra är precis samma som för 100 år sedan. Vi kommer längre om vi hjälps åt. Om vi undviker egoismens dike, och om vi litar på varandra. Det gäller mellan grannar, mellan företag, mellan regioner och mellan länder. Jorden är rik på resurser som skulle kunna räcka till alla människor och vår natur. Men det krävs att vi använder dem klokt och tänker på att vi bara lånat jorden från våra barn och barnbarn. Det finns sju viktiga utgångspunkter för hur vi vill skapa en socialdemokratisk miljöpolitik för framtiden: a) För att klara hoten mot vår jord måste alla bidra. Vi står inför stora omvälvningar i våra ekosystem, troligtvis också katastrofer. Det räcker inte att utvecklingsländer investerar i bra miljöteknik. Vi i den rika världen måste förändra vårt sätt att leva. Det räcker inte med att exempelvis kommuner köper ekologiskt och väljer biogasfordon. Även privata företag och privatpersoner måste göra detsamma. Slutsatsen är att om vi inte vill betala orimliga och omänskliga kostnader krävs det att alla gör sin del. Sverige som har stora resurser kan göra mycket mer än de som saknar resurser. I ett sådant arbete är både EU och FN två nyckelfaktorer. Men då krävs att de både har befogenheter och resurser. b) Orättvisor är orsaken De rika ländernas överkonsumtion och den orättvisa ekonomiska världsordningen är den grundläggande orsaken till världens miljöproblem. Det ska vi inte försöka dölja. Om vi accepterar det inser vi att rika länder måste ta ett större ansvar. Om vi vill förändra den nuvarande situationen måste vi bekämpa orrättvisor samtidigt som vi minskar vår miljöfarliga konsumtion. Därför är det viktigt att vi inte skriver länder som vill utvecklas på näsan. Istället ska vi föregå med goda exempel och förändra hemifrån. c) Att ta första steget om vår trovärdighet Hitintills har mycket av klimatförhandlingarna handlat om vilka länder som ska få släppa ut och hur mycket. Alla har sett till sitt eget, och få har frivilligt tagit på sig ett uppdrag utan motprestationer. Resonemanget har dock stora problem eftersom utsläppsklyftorna är gigantiska och alla förslag tenderar låta den rika världen fortsätta som vanligt. Kanske skulle vi våga diskutera utsläppskvoter per person. Indien har fört fram sådana tankar. Andra har fört fram ransonering som en metod. 1

2 Europakommissionen har nu presenterat sitt förslag till fördelning av utsläppskraven inom Europeiska unionen. Allt med fokus på att EU ska nå de mål på utsläppsminskningar som länderna bestämt sig för. Kommissionen förslår en minskning på 20%. Att kommissionen lyckas få fram ett förslag är bra i sig, men det är tyvärr alltför otillräckligt. EU skulle med kommissionens förslag inte ens nå minimikraven från Bali. Det skadar EU:s trovärdighet, för vem ska ta oss på allvar när vi inte ens vill nå förhandlingarna på Balis minimikrav på 25 procents minskningar. d) Vi behöver tänka nytt runt tillväxt Både kapital och marknad är nycklar för att skapa ett hållbart samhälle. Om dessa krafter verkar i rätt riktning kan de åstadkomma en positiv förändring. Det är dock felaktigt att helt tro att marknadskrafterna själva löser problemen. Arbetet för att rädda jorden kräver långsiktighet och en ny syn på vad som är lönsamt. Detta klarar inte en helt fri marknad på egen hand. Samhället måste ta sitt ansvar. Miljön och demokratin måste gå före kortsiktiga vinstintressen. En tillväxt som bygger på bensinslukande stadsjeepar är oklok och farlig. En tillväxt som bygger på miljövänliga tjänster och ny miljöteknik är klok och bidrar till att minska klyftor. Arbetarrörelsen behöver dessutom tänka helt nytt runt konsumtion och produktion. Vi måste våga utmana det traditionella industriella samhället. Vi kanske ska bygga nästa steg i välfärdbygget på miljöindustri och tjänster. Inte bilindustri. Vi kanske måste tänka helt nytt runt konsumtion. Kan konsumtionen av varor minska med bibehållen tillväxt? Det kanske är möjligt i ett tjänstesamhälle. e) Människor kan med stöd göra bra val Idag är det svårt att vara en medveten konsument. Både som privatperson och företag. Tillsammans måste vi hitta en bättre och tydligare miljömärkning av varor. Dessutom måste samhället mer aktivt stödja ekologiska och etiska alternativ. Det ska vara lätt för människor att handla utan bil. Folkbildning är viktigt. Stöd de nationella bildnings- och studieförbunden i deras arbete för att förändra attityder och strategier. f) Glöm inte andra problem I dessa dagar av jakt på koldioxid finns en risk att vi glömmer andra miljöproblem. Vi måste också lyfta fram dagens allvarliga problem med gifter, kemikalier, strålning, kärnkraft, buller, försurning och så vidare. g) Att agera snabbt är avgörande vi har bara lånat vår jord Tiden rinner ifrån oss för att ta de avgörande besluten för våra barn och barnbarn. Nyss sa FN:s klimatpanel att vi hade 15 år på oss att vända skutan. Nu säger FN:s utvecklingsprogram att det är 10 år, och många klimatforskare säger att tiden är än knappare. Vi menar att grundförutsättningarna är kända. Tekniken för miljön finns. Nu krävs politiskt mod. 2

3 Förslag till åtgärder med utgångspunkt i Transporter/Minska utsläppen från trafiken: - Mindre fossila bränslen i våra städer Trafikstyrande avgifter bör stimuleras i våra storstäder. Kollektivtrafiken i våra städer bör ges bättre konkurrensfördelar. Det är möjligt att konkurrera ut bilen. Men det kräver stora investeringar i kollektivtrafiken, och att vi faktiskt bygger våra städer så att det inte blir lika enkelt att ta bilen. Dessutom kan cykeln främjas genom bättre infrastruktur och koppling till kollektivtrafiken (att ta cykeln på tåget eller bussen är en utveckling). Trafiken med tåg ökar idag, men det behövs både fler dubbelspår och nya spår. - Ställ hårdare krav på bilar Det är ju befogat att ställa frågan varför det är tillåtet att sälja bilar som dödar direkt genom partiklar och avgaser och mer indirekt genom klimatförändringar. Nu måste bensin- och bilindustrin förstå att vi vill fasa ut bensinen och dieseln. Vi borde ställa hårdare miljökrav på bilar. Vi borde dessutom ställa kraven på så sätt att den modell och motor som inte uppfyller kraven inte ska få säljas eller importeras till Sverige/EU. - Låt biogas transportera biogas Idag får inte en biogaslastbil transportera tankar med biogas. Istället måste diesellastbilar användas. Detta trots att diesel både antänds vid lägre temperaturer och snabbt tränger ned i jord och vattendrag. Låt biogaslastbilar transportera biogas och annat farligt gods. Biogas är inte farligare än diesel som drivmedel. - Det ska vara lätt att åka kollektivt Idag är den svenska kollektivtrafiken som ett lapptäcke. För den enskilde konsumenten gäller det att hålla reda på vilka bolag den ska åka med. Resplus kan exempelvis ge konsumenten tider, men inte möjlighet att köpa biljett. Dessutom måste du själ hitta ditt lokaltrafikföretag för att hitta lokala anslutningar. Det gäller dessutom att passa sig vid bokning så att du åker med rätt bolag annars blir det bokningsavgifter. Det gäller dessutom att hålla ordning på de hundratals biljettkombinationer som finns. Det här systemet gynnar bilåkande. Skapa ett system för biljetter och information! - Utveckla kollektiv stadstrafik. Idag är bilar ett tydligt och direkt problem i våra städer. Med en konkurrenskraftig kollektivtrafik skulle fler välja ett miljövänligare alternativ. Det kräver stora investeringar vilket vi gemensamt måste ta, men det kräver också mod i att göra det lättare för bussen i trafiken och svårare för bilen. - Ge cykeln en chans Gör det enkelt och ekonomiskt att ta cykeln till jobbet. Idag är cykeln ett transportmedel som samhället gett konkurrensnackdelar. Tjänstebilar och bilresor subventioneras dock flitigt. Minska subventionerna till bilen och ge arbetsgivare möjligheten att stödja och belöna cyklande arbetstagare. På så sätt kommer både folkhälsan och miljön att bli bättre. 3

4 - Samordna transporter Genom att företagen samordnar sina transporter städerna kan transporterna bli effektivare och minska utsläppen omgående. Det är för billigt att välja en miljöfarlig transport idag. Här behövs en rejäl förändring i den prisbild som finns för att samordning ska kunna ske. - Ställ högre miljökrav på bilar Det borde inte vara tillåtet att importera, sälja eller framföra miljöfarliga bilar av nyare årsmodeller. Ställa hårda miljökrav för att nya bilar ska få importeras, försäljas och registreras. - Fortsätt utveckla biogasen Biogas är det renaste bränslet idag. Gemensamt borde hela samhället ta ansvar för att skapa ett biogasnät som täcker Sverige. Sedan kan vi upphandla vem som säljer biogas i nätet. Fossil gas ska bara vara en gas som används i nödfall. Sverige ska satsa på förnyelsebar gas! - Minska flygandet till förmån för tågresande Där vi kan skapa höghastighetsbanor för snabbtåg kan inrikeslinjerna stängas. Stänger man en flygplats som Bromma i Stockholm minskar flygandet drastiskt. Kraftig flygskatt gör tåget ännu mer attraktivt. - Satsa på regionaltågtrafik Med en bra och snabb tågtrafik i regionerna kan vi uppnå en mer miljövänlig regionförstoring i Sverige. Skapa ekonomiska förutsättningar för att regional tågtrafik ska kunna växa. Något som kommer gynna vår tillväxt. Om människor däremot pendlar mer och mer med bil finns en risk att miljökonsekvenserna blir negativa av regiontillväxten - Beskatta flygbränsle som om det vore miljöfarligt Det låga bränslepriset för flyget bidrar till ökade transporter med flyg vilket inte gynnar klimatet. Om vi skulle införa lika hårda villkor som för bilismen hade flygpriser i ekonomiklass till de flesta destinationer i världen nästan fördubblats (uppgiften kommer från Dagens Nyheter som räknat på SAS uppgifter om bränsleförbrukningen per passagerare på olika sträckor). Det stor miljöproblemet är dock att det billiga flygbränslet stoppat utvecklingen av bränslesnålare plan. Idag finns nästan ingen marknad för att utveckla effektivare motorer. Efterfrågan är för liten tack vare tillgången på billigt flygbränsle. Socialdemokraterna borde självfallet verka för att flygbränsle beskattas på samma sätt som andra fossila motorbränslen. - Vi måste ta ett större ansvar för våra utsläpp De krav som Europakommissionen ställer på Sverige i sitt förslag för EU:s minskning av utsläpp till 2020 är alldeles för små. Om vi ska bli trovärdiga, både som land och union, måste vi klara tuffare krav på utsläppsminskningar. Sverige borde minska sina utsläpp med 40 procent till 2020 för att utsläppsminskningen ska kunna ske i jämn takt ner till kring 90 procent 2050 vilket är en förutsättning för att hejda temperaturhöjningen till 2 grader globalt. 4

5 Förslag till åtgärder med utgångspunkt i Öka andelen förnybar energi/bryt industrins oljeberoende: - Använd grön el som energiform El är den renaste energiformen. Idag består 36 procent av vår energikonsumtion av el. Om den blir 60 procent genom att oljan tas bort ur industri, uppvärmning och transporter minskar utsläppen av koldioxid från sex till tre ton per invånare! Att göra ren el är enkelt. Vind-, våg-, vatten- och solel finns idag. De är dyrare än olja/kol, men fungerar utmärkt. - Stöd böndernas vindkraftssatsning Sveriges bönder och markägare borde få mer ekonomiskt stöd för att sätta upp vindkraftverk. - Staten bör ta ansvar för vindkraftutbyggnaden Använd både överskott i statens finanser, statliga bolag och pensionskapital föra att investera i framtidens energi. På så sätt kommer både miljön och medborgarna kunna bli vinnare. - Gynna lokal elproduktion Förenkla lagstiftningen så att den gynnar småskalig elproduktion i det lokala kraftnätet. Det finns många spännande solcells- och vindkraftslösningar som vem som helst kan hänga på sin balkong eller verandatak. Då kan mer miljövänlig energi frigöras för industrins räkning. - Avveckla kärnkraften Avvecklingen av kärnkraften måste fortsätta. Även om kärnkraften inte bidra till den globala uppvärmningen är det ett livsfarligt sätt att producera el på med resprodukter giftigare än de flesta ämnen vi känner till. Dessutom är uran en ändlig resurs och inte förnyelsbar. Gjord på ett klimatsmart sätt sätter en avveckling press på marknaden att hitta energieffektiva och miljövänliga lösningar. Särskilt om vi hela tiden ställer krav på förnyelsebara och klimatneutrala energislag. - Nya elavtal Idag bygger många elbolag system där det blir billigare ju mer el du använder. Ungefär som mobiltelefonleverantörer resonerar. Marknaden har misslyckats att hitta lösningar. Här borde konsumenterna stödjas tydligare. Det borde vara så att den som sparar el och köper lite borde ha de billigaste priserna. Eller hur? Dessutom borde skatten och övriga avgifter vara lägre på el som kommer från förnyelsebara energikällor. - Alla kommuner och landsting bör ha sitt eget Kyotoprotokoll Det borde vara ett krav att alla kommuner och landsting tillsammans med föreningar, leverantörer och företag förhandlar fram ett lokalt protokoll som visar vilka mål för utsläppsminskningar de har. Ett sådant protokoll ska också visa hur målen följs upp och hur utsläppen minskar. - Stimulera klimatinvesteringar Ge svenska företag skattebefrielse för alla miljöinvesteringar och skatteavdrag för alla forskningsanslag till miljöteknik 5

6 - Sluta subventionera oljan i industrin Idag har svensk industri subventioner på olja. Alltså är det svårt att räkna hem en miljöinvestering. Sluta subventionera olja och lägg resurserna i miljöomställning av industrin istället. - Tydligare koldioxidskatt Koldioxidskatter måste användas effektivare för att styra en omställning av produktion och transporter. Exempelvis är växthusodlade tomater som fraktas på diesellastbil miljöförstörande och bör bära sina miljökostnader. 6

7 Förslag till åtgärder med utgångspunkt i Nytt samhällbyggande/bygg miljövänligt: - Förtäta städerna Idag bygger vi städer för extern handel och bilåkande. Skapa incitament genom lagstiftning och ekonomiska morötter för bilsnål samhällsplanering och förtätning. Vi får inte vara främmande för att bygga på höjden och radikalt modernisera våra tätorter och städer. - Låt samhället förfoga över grundläggande infrastruktur Det borde vara självklart att medborgarna tillsammans ägde kraftnäten och fjärrvärmenäten. På så sätt kunde medborgarna både upphandla skötsel, drift och innehåll på bästa sätt. Då skulle vi kunna vara tydligare med vad vi vill ha för el, exempelvis miljövänlig) och att fjärrvärmemonopolen kan brytas. - Tuffare byggnormer för energieffektivitet Idag finns tekniken för att bygga energieffektivt och billigt. Men kunskapen och viljan att använda ny och bättre teknik saknas ofta i byggbranschen och konsumenterna. Nu måste vi göra ny miljöteknik billigare och ställa hårda krav för att förändra en omodern och omiljövänlig byggmarknad. - Inför klimatskatt Finansminister Anders Borg har sänkt skatten med 80 miljarder kronor enligt hans egna beräkningar. Återta 50 miljarder som en ren klimatskatt som försvinner när klimatomställningen är gjord. Skatten kan vara på 50 miljarder per år, det vill säga tre procent påslag på den totala lönesumman idag. Det skulle kunna finansiera vindkraftsutbyggnad och miljöeffektiviseringar. - Styr de statliga bolagen Använd de statliga bolagen klimatsmart. Idag bidrar exempelvis Vattenfall till att öka miljöförstöringen genom kolkraft. Det är inte acceptabelt. Vattenfall borde gå före och satsa på energi från vatten, vind och sol. Posten borde enbart använda miljöfordon. 7

8 Förslag till åtgärder med utgångspunkt i Mat och miljö/handla och lev miljövänligt: - Ändra livsmedelsrekommendationer Betydande och viktig forskning visar att ekologisk mat är nyttigare och hälsosammare. Ekologiska livsmedel innehåller mer näringsämnen och mindre gifter. Om fler människor visste det skulle kanske deras val bli lättare! - Ny miljömärkning i handeln Det behövs en ny miljömärkning i handeln. Detta borde gälla alla varor inte bara miljömäkta varor. Det borde gälla alla sällanköpsvaror och dagligvaror. Varför är det viktigt att bara få reda på det billigaste kilopriset? Eller vilken temperatur jeansen kan tvättas i? Vore det inte också intressant att få reda på gifthalter och utsläpp från transporter. Märkningen måste göras enkel och förståelig för oss vanlig medborgare. - Ge ekologiska och rättvisemärkta varor konkurrensfördelar Tillsammans borde vi hitt incitament för att både konsumenten ska handla fler miljövänliga och etiska varor, och för att ge producenten en bra möjlighet att byta inriktning. Ett sätt skulle kunna vara att kräva att alla affärer ska erbjuda ett ekologiskt alternativ i alla segment. När jag ska köpa jeans ska det finnas ett ekologiskt alternativ. När jag vill köpa senap ska det finnas en ekologisk senap att välja. - En miljöreglerad frihandel Det är en svår avvägning i valet mellan lokalproducerat och handel med fattigare länder. Det vore intressant att prova en frihandel med hård och tydliga miljöspelregler. Varor som är giftiga och använder farliga transporter omfattas inte av en helt fri handel. Medan varor som använder ansvarfulla transporter och ställer om till ekologisk produktion omfattas av en helt fri handel. Det är en spännande tanke. - Värm vårt vatten med solen Det är möjligt att värma stora delar av vårt varmvatten i norden med solenergi. Det finns dessutom tvättmaskiner som kan använda varmt vatten istället för att förvärma med el. Skapa investeringsbidrag och skattelättnader för den som vill göra värme av solen. - Konsumera smart för ökad livskvalitet låt miljövänliga tjänster växa Det är viktigt att människor konsumerar bra tjänster i stället för prylar. Hitta incitament och subventioner till miljövänliga tjänster som människor kan använda och vilka kan höja livskvaliteten och förbättra miljön. En växande tjänstesektor kan dessutom bidra till att fler får jobb och att vi kan få en skjuts i tillväxten. - Ta tåget på semestern svenskar åker till Thailand under ett år. Det kommer att bidra till klimatförändringarna. Tåget borde kunna vara ett alternativ inte till Thailand men många andra platser. Redan idag finns tågcharter, men möjligheten att resa utomlands med tåg borde bli mer konkurrenskraftig. Då behöver både snabbtåg och nattåg ut på kontinenten bli fler och bättre. Dessutom måste de märkliga fördelar flyget har diskuteras och förändras så att flyget inte så tydligt blir miljöbelastande. 8

9 - Fler får chansen med billiga miljövaror och tjänster Fördelningspolitiskt är en av de viktigaste åtgärderna att se till att de miljövänliga alternativen blir billigare. Idag tvingas många välja bort ekologiska alternativ för att plånboken inte räcker till. Det borde väl vara dyrt att välja gift, och billigt att välja miljö och etik? Idag har inte alla råd att vara miljövänliga, det är orättvist och en klyfta vi som socialdemokrater måste bidra till att minska. - Beskatta miljökrävande varor använd miljövänliga tjänster Det är billigare att köpa en ny DVD-spelare än att låta någon reparera den gamla. Där finns problemet och lösningen för framtiden. Det borde löna sig att laga och köpa tjänster. 9

10 Förslag till åtgärder med utgångspunkt i Globala förändringar: - Ett nytt globalt miljöåtagande Kyoto-protokollet måste förnyas. Dessutom måste det utvecklas för att inte den som är rik ska kunna köpa sig fri från sitt ansvar. I varje fall inte lika lätt. EU måste gå i täten och inte längst bak. - Klimatbistånd Att öka biståndet med 20 miljarder kronor per år i tio år och låta det helt gå till klimatvänlig utveckling är ett bättre sätt att visa solidaritet än genom att köpa fattiga regioners utsläppsrätter. Dessutom skapar det klimatneutral utveckling av handel/tjänster och kunskap istället för passiv överföring av pengar genom utsläppsrätter. 10

c) Att ta första steget

c) Att ta första steget Alla ska med för miljöns skull Miljörådslaget inom socialdemokraterna i Örebros svar på miljörådslaget. Kontaktperson: Peter Dahlgren (s), rådslagsansvarig miljö, 0703-49 74 94, peter.dahlgren@orebro.se.

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Investera. för ett hållbart klimat. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

Investera. för ett hållbart klimat. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Investera för ett hållbart klimat De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Utgångsläget Få kan ha undgått de ringande varningsklockorna om hur klimatet förändras. Klimatförändringarna är en ödesfråga

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

BYT POLITIK, INTE KLIMAT - Miljöpartiets förslag till Klimatberedningen

BYT POLITIK, INTE KLIMAT - Miljöpartiets förslag till Klimatberedningen BYT POLITIK, INTE KLIMAT - Miljöpartiets förslag till Klimatberedningen Mål för Sveriges klimatpolitik 1) Mål för flera årtal Svensk klimatpolitik ska agera föredöme för resten av världen med hjälp ambitiösa

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning.

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. ENMÖTESCIRKEL FÖR KLUBBAR Det som brukar kallas för klimatförändringar är jordens varierande klimat över tid. Klimatet på jorden

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Proposition om klimathotet

Proposition om klimathotet Proposition om klimathotet Gemenskapspartiet Jordens klimat har de senaste 100 åren långsamt blivit allt varmare. Klimatforskare anser att det är vi människor som orsakar uppvärmningen av jorden. Vi bidrar

Läs mer

Rapport På väg mot ett oljefritt Sverige (dnr N2007/1050/E)

Rapport På väg mot ett oljefritt Sverige (dnr N2007/1050/E) Kommunstyrelsen 2007-05-14 90 186 Arbets- och personalutskottet 2007-04-30 97 199 Näringsdepartementet, Stadsbyggnadskontoret, Miljönämnden, Tekniska nämnden 07.79 37 majks12 Rapport På väg mot ett oljefritt

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Olle Ludvigsson Europaparlamentariker Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Internationellt och europeiskt klimatarbete 1) 2) 3) Internationell klimatpolitik: Baksmälla efter Köpenhamn - hur går man

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson

Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson IPCC: Vi har ett vägval! Källa: IPCC, 2014, AR5 5 Transporter är en (relativt) enkel sektor 6 Åtgärder = det som händer Styrmedel

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering Frågor och svar om: Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering 1. Klimatförändring Hur fungerar växthuseffekten? Den naturliga växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden. Beräkningar

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni.

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. Lycka till och ha så kul på din upptäcktsresa - ta gärna hjälp av ugglan Elvis på vägen! Namn station 1 Fotosyntesen

Läs mer

Olika scenarier, sammanställning och värdering. Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor

Olika scenarier, sammanställning och värdering. Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor Olika scenarier, sammanställning och värdering Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor Många olika scenarier Greenpeace 2011 ER 2014:19 Scenarier över Sveriges energisystem WWF/IVL 2011 Energy Scenario for

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Långa resor. Fraktfartyg till Thailand eller ljusterapi i bassängen på Gustavsvik?

Långa resor. Fraktfartyg till Thailand eller ljusterapi i bassängen på Gustavsvik? Långa resor Fraktfartyg till Thailand eller ljusterapi i bassängen på Gustavsvik? Långa resor Utrikesresorna 3 ggr så många som på 80-talet Åkerman, 2008 Jämförelse av utsläpp mellan olika tranportslag

Läs mer

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas 1. Inledning Sverige och Europa är beroende av fossil energi. Konsekvenserna av detta beroende kännetecknas av klimatförändringar med stigande global medeltemperatur

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag Rädda vår planet 1. Utmaningen Idag står Europa inför utmaningen att åstadkomma hållbar utveckling: En utveckling som

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation 180000 medlemmar, 6000 aktiva Natur, hälsa, global solidaritet

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Information från Ulricehamns kommun Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt i butikens

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Globala veckans tipspromenad

Globala veckans tipspromenad Globala veckans tipspromenad Kyrkornas globala vecka 2007 har temat Skapelsefeber! och handlar om skapelsen och klimatet. Varje år tar vi fram en tipspromenad till Kyrkornas globala vecka. På ett både

Läs mer

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning.

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning. Studiehandledning September 2008 Klimatcirkel Resor Konsumtion Boende Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se Förord Klimatcirkel Växthuseffekten

Läs mer

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling MILJÖEKONOMI 10 december 2012 Sammanfattande slutsatser Mål för energieffektivisering och förnybar energi fördyrar klimatpolitiken Energiskattens många mål komplicerar styrningen och Program för energieffektivisering

Läs mer

Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar Kompletterande handlingar Innehåll Grön Ungdoms representant i Miljöpartiet i Stockholmsregionens valbrednings verksamhetsberättelse 3 Motion 1 DivesteraStockholmsregionen nu! 4 Årsbokslut 6 Representant

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Växthusgasutsläppsredovisning. Kristian Skånberg - Maj 2014

Växthusgasutsläppsredovisning. Kristian Skånberg - Maj 2014 Växthusgasutsläppsredovisning Kristian Skånberg - Maj 2014 Inledning FN:s klimatpanel har nu kommit med sina tre utvärderingsrapporter av vad forskningen vet om klimatförändringar, vad de kan föra med

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Målsättning: Projekten syftar till teoretisk- och i vissa fall experimentell fördjupning inom områdena termodynamik, klimatfysik och förbränning, med en tydlig

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Energiframtiden med nollvision för klimatet!

Energiframtiden med nollvision för klimatet! Energiframtiden med nollvision för klimatet! Svensk energi- och klimatpolitik måste utformas efter det faktum att Sverige är en del av Europa. Dagens svenska politik utgår fortfarande från ett snävt nationellt

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar från Hagainitiativet, Stockholm den 1 februari 2013 Sammanfattning: Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 tar sig an en viktig

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Har flyget en framtid Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Inledning Hur kommer det gåg för r flyget i framtiden? Hur tacklar myndigheter och flygbolag problemet? Hur fungerar

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer