HVITFELDTSKA GYMNASIET GENOM TIDERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HVITFELDTSKA GYMNASIET GENOM TIDERNA"

Transkript

1 HVITFELDTSKA GYMNASIET GENOM TIDERNA HVITFELDTSKA GYMNASIET - INLEDNING: Någon gång under 1620-talet så hade en barnskola inrättats i Göteborg. Vi vet ej var den var belägen men vi vet att stadens förste skolmästare hette Petrus Jacobi. Han lärde barnen bl.a. Timor Domini initium sapientiae dvs. Herrans fruchtan är wijshettens begynnelse. Under de första åren så fanns det enbart sex till åtta nybörjare att undervisa vilket Gustav II Adolf tyckte var för lite. Han anmodade därför stadens råd att bygga en skolestuga där ungdomen kunde bli instruerad och hållas vid god disciplin i stället för att förnöta tid i lättja och agelöshet. Inget verkar hända så 1630 upprepar Gustav II Adolf sin vädjan och skjuter också till medel för uppförandet av ett nytt skolhus (en del av den stora sjötullen avsattes till denna skolbyggnad) står den första träbyggnaden klar vid domkyrkoplan hörnet Västra Hamngatan och Kungsgatan. Denna första skola vid domkyrkan är en s.k. Trivialskola. Den benämns som en allmän skola till ungdomens undervisning i bokliga konster. Noterbart är att på andra sidan Hamnkanalen fanns en annan redan etablerad skola den tyska skolan. Enligt den nya skolordningen från 1626 så skulle en trivialskola ha en rektor, en teologie lektor, en konrektor och en kollega. Rektorn skulle undervisa i fysik och matematik, lektorn skulle undervisa i teologi, grekiska och hebreiska, konrektorn skulle ta hand om logik, retorik och latin medan kollegan lärde barnen grammatik (baskunskaper för latinet). En full utbyggd trivialskola existerar inte i Göteborg förrän 1641 då samtliga fyra positioner tillsats. Vid riksdagen i Nyköping år 1640 så begärde Göteborgs stad att trivialskolan skulle utvidgas med ett gymnasium. Denna framställan kom i en annan dager efter 1645 (freden i Brömsebro) men mer om detta får ni veta vid nästa station vid minnesstenen utanför domkyrkan SVERIGE: Stormaktstid Gustav II Adolf och efter hans död Axel Oxenstierna GÖTEBORG: 1619 så har Sverige betalat den sista delen av Älvsborgs andra lösen (enligt freden i Knäred 1613). Älvsborgs slott, Gamla och Nya Lödöse, Göteborg på Hisingen (Karl IX:s Göteborg) samt sju västgötahärader återlämnas efter det att de hållits som pant av den danske kungen (Christian IV). I mars så håller Gustav II Adolf sitt intåg på Älvsborg. Han utfärdar där interimprivilegier till staden och bestämmer att den skall heta GÖTEBORG. Staden skall åtnjuta de friheter och få de privilegier som Nya Lödöse och gamla Göteborg (Karl IX:s Göteborg på Hisingen) haft och 1621 så utarbetas en stadsplan med holländsk hjälp. Stadsområdet inrutas med kanaler och de omges av en stadsmur och en vallgrav.

2 Den 4 juni 1621 är Göteborgs officiella födelsedag. Då undertecknades de 37 privilegier som bl.a. gav samtliga invånare skattefrihet i 16 år. Privilegierna var skrivna på svenska och tyska ( i den första rådet för staden Burggravius, praesides et senatores civitatis Gothoburgensis så satt fyra svenskar, 3 holländare, tre tyskar och två skottar. En burggreve tillsattes (en kungens representant som var den högste juridiske och militäre ämbetsmannen i staden). Den förste Burggreven var holländare Jacob van Dijck. Göteborg är en typisk anlagd stad och dess huvudsyfte under stormaktstiden var militär och ekonomisk. Axel Oxenstierna uttryckte sig så här då det gäller det militära syftet Göteborg stad är en nagel i ögat för juten; därför göra de all möjlig flit att komma honom utur vägen eller på knek. I fyra olika skeden så byggdes starka befästningsverk runt och i staden fram till Sverige exporterade järn, trä, beck och tjära till framförallt Nederländerna, de tyska staterna och England medan man via Göteborg importerade råg, sill, salt och vin från framförallt Nederländerna, Spanien, Portugal och de tyska staterna uppgår Göteborgs befolkning till 1150 mantalsskrivna personer. Hela invånarantalet bör då ligga runt UTBILDNING: De första organiserade läroanstalterna var klostren med den utbildning som bedrevs i de medeltida klosterskolorna. Under medeltiden bedrevs all undervisning på latin. Först med reformationen på 1500-talet väcktes tanken att bedriva undervisningen på svenska. Redan under högmedeltiden (1000- till 1200-tal) fanns vid varje domkyrka en domskola (eller katedralskola som den också kallades) som hade till sin främsta uppgift att utbilda präster. Domskolan hade fyra klasser och avslutades med ett två-årigt prästseminarium. Skolan främsta uppgift var att förbereda för studier vid universitetet. Den äldsta domkolan är Katedralskolan i Lund som grundades år 1085 genom en donation av Knut den helige av Danmark. Domskolorna kan ses som ursprunget till det svenska allmänna läroverket. En katedralskola grundades bl.a. i Åbo på 1200-talet. År 1626 infördes gymnasiet och katedralskolan gjordes om till trivialskola. Trivialskolan var en lägre sekundärskola med undervisning i trivium (grammatik, retorik och dialektik), följt av ett 4- årigt gymnasium. Efter genomgången trivialskola fick eleverna sin utbildning vid gymnasiet. Högre teologie utbildning fick enbart ges vid universiteten. Hos adeln och på de större godsen bedrevs oftast undervisningen i privat regi. Man anställde privata lärare, guvernanter, som undervisade de egna barnen.

3 DOMKYRKAN Här finns en minnessten över det första gymnasiet. Skolan befann sig på denna plats (1634) HVITFELDTSKA GYMNASIET: Som nämnts tidigare så stod den första skolan färdig vid denna plats år Det var då endast en s.k. Trivialskola. Den 27 mars 1647 utfärdades ett fundationsbrev som la den ekonomiska grunden till Göteborgs första Gymnasium. Det var Drottning Kristina som undertecknade detta. Vid Göteborgs Gymnasium så skulle framförallt blivande präster utbildas. Efter freden i Roskilde 1658 (Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Jämtland, Härjedalen, Gotland och Bornholm blev då svenska) så fick Göteborgs Gymnasium också ett maktpolitiskt syfte. Det gällde att utbilda unga män från de nya länen enligt den svenska stormaktsmodellen så att de aktivt kunde verka för ett försvenskande av de tidigare danska och norska områdena. Det viktigaste ämnet under 1600-talet var latin de lärdas språk. Under dagen så skulle eleverna använda latin som både undervisnings- och umgängesspråk. Teologi var också mycket viktig med tanke på deras kommande yrke. Därefter kom grekiskan. Under 1700-talet tillkom även hebreiska (de s.k. moderna språken infördes inte förrän under 1800-talet). Eleverna övades även i logik, allmän historia, svensk historia och lite geografi. Under 1700-talet blir apologistklasserna allt viktigare. Efter 1780 återfinner vi även Linnæi system i klasserna. Den äldsta delen av gymnasiets boksamling var till viss del Lennart Torstenssons krigsbyte från Olmütz så ersattes träbyggnaden av en tvåvånings tegelbyggnad vilken invigdes den 1 september. Året efter, 1664, testamenterar Margareta Hvitfeldt all sin egendom till Hans Kongl. Maj:ts Academie eller Gymnasio udi Gottenborg. Avkastningen av denna donation skulle användas till underhåll åt studerande från Bohuslän som själva hade ringa medel, men ansågos dugliga till god upptuktelse. Att det står Academie eller Gymnasio udi Gottenborg har att göra med långt framskridna planer på att ev. förära Göteborg en egen Akademi (Universitet). Dock så kom de makthavande att istället lägga denna i Lund så Lunds Universitet grundades 1666 medan Göteborgs Gymnasium fortsatte sin verksamhet med Margareta Hvitfeldts stora donation i ryggen! Göteborgs förste boktryckare Amund Greffwe fick en del av dessa pengar för att sörja för tryckning av läroböcker m.m Göteborgs Gymnasium drabbas av ett hårt slag vid en eldsvåda Skolan brinner ned till grunden och med den så förstörs också dess stora bibliotek. Lektor Johan Nilsson Ramzius lyckas rädda några astronomiska och geografiska kartor, men hans eget hus totalförstörs. Han lyckades

4 dock släppa ut de fåglar (och en del andra djur) som han hade lösa i sitt hem. En besökare fann Lekrtor Ramzius en dag stående på en sköldpadda medan en orre hackade honom på benet De gamla murarna av skolhuset bevarades och runt dessa så reste man en ny byggnad. En rikstäckande kollekt i alla Sveriges kyrkor under våren 1722 samt en del privata donationer garanterade den nya byggnaden som till slut är klar Eftersom man behöll de gamla murarna så påminner den nya lokalen mycket om den gamla från Trivialskolan var som förut inhyst i den södra längan (mot Kungsgatan) medan Gymnasiet var inhyst i den västra delen ut mot den Västra Hamnen. En trappa upp hade gymnasisterna sitt Auditorium majus den stora föreläsningssalen vilket också användes vid lördagseftermiddagarnas disputationsövningar, vid prästmöten och andra viktiga tillfällen. På nedre botten fanns två mindre salar; Auditorium minus och biblioteket. Ingen av föreläsningssalarna hade en egen eldstad vilket gjorde att både elever och lärare hade ytterkläder samt huvudbonader på vintertid I mitten av byggnaden samt i trivialskolan så fanns det ett par kakelugnar Fukten var ett annat stort problem i skolhuset. Kyla, fukt och andra olägenheter gör att man framför klagomål till stadens styrelse. Under 1700-talet så märktes en allmän tillbakagång för skolan. De bristfälliga lokalerna var en orsak, privatundervisningen en annan. Ett antal mer tvivelaktiga lektorer spelade också en viss roll (bl.a. skildrade i Gustaf Fredéns bok om Hvitfeldtska Läroverkets Historia i kapitlet Om kägelspel samt brännvin och fikon 1766 genomförs en större renovering som gör det lättare för husets invånare. Biblioteket byggdes åter upp mycket tack vare privata donationer. År 1753 så började det dagliga arbete klockan fem för gymnasisterna och klockan sex för eleverna i trivialskolan. För att få in pengar till skolans drift så kunde elever gå omkring i husen och sjunga, speciellt vid stora högtider som jul, nyår, trettondagsafton och Mårtensdagen. Pojkarna kunde också sjunga vid begravningar (s.k. bårlärkor) firade man (felaktigt!) skolans 100-årsjubileum under tre dagar med biskopstal, musik, orationer på svenska och latin, fröjdekväden, m.m Fönstren var prydda med genomlysta målningar som finns bevarade! Det nya århundrandet (1800-talet) medförde en ny syn på skolans syfte. Nu skulle det inte bara vara en skola för blivande präster, ämbetsmän och lärare utan skolan skulle också ge en mer allmän medborgerlig bildning SVERIGE; Fortsatt stormaktstid; Kristina tillträdde år 1644 (abdikerade 1654); Karl X Gustav (död i Göteborg 1660); Karl XI (död 1697) och Karl XII (död 1718). Frihetstiden: Ulrika Eleonora (abdikerade 1720); Fredrik I (död 1751); Adolf Fredrik (död 1771); Gustav III. Gustavianska tiden: Gustav III (död 1792); Gustav IV Adolf (avsatt abdikerade 1809)

5 Den konstitutionella ståndsförfattningens tid: Karl XIII (död 1818); Jean Baptiste Bernadotte Karl XIV Johan Det var stora omvälvningar som pågick i det svenska samhället från stormaktstiden, via Frihetstiden, den Gustavianska tiden till den konstitutionella ståndsförfattningens tid GÖTEBORG: I samband med freden i Brömsebro så blev Halland förpantat till Sverige under trettio år. Den nya provinsen skulle styras från Göteborg upprättades en rangordning av Sveriges 72 städer. Stockholm med sina invånare var rikets största stad följt av Uppsala och Norrköping med ca 5000 invånare vardera. Därefter följde Göteborg och Kalmar. Stockholm och Göteborg nämns som Sveriges främsta handelsstäder. Förutom den ekonomiska verksamheten så är Göteborg fortfarande ett mycket viktigt militärt fäste och kommer så vara ända fram till mitten av 1700-talet. Göteborg utvecklas till en blomstrande handelsstad under den senare delen av 1600-talet och under 1700-talet erhåller Ostindiska Kompaniet sitt första privilegiebrev. Detta var början till tre mycket framgångsrika privilegieperioder (s.k. Oktrojer de två sista var ej så framgångsrika). Några kända Göteborgsnamn förknippade med detta kompani var; Volrat Tham, Niclas Sahlgren, William Chalmers En annan näringsgren som kom att utvecklats starkt under den senare hälften av 1700-talet var knuten till sillfisket. Vi har vår absolut största sillperiod åren Detta förde med sig ett antal nyetableringar av sillsalterier och trankokerier så fanns det över 400 trankokerier bara i Bohuslän. I Göteborg så hade vi ett tjugotal sillsalterier. Kapital till dessa industrier tillhandahölls av kända familjer som; Santesson, Arfvidsson, Ekman, Holterman, Hall, Wetterling m.fl. De flesta Göteborgare var sysselsatta vid byggen, i hamnen, på varumagasinen eller så arbetade de som pigor och drängar. År 1670 så hade Göteborg ungefär 4000 invånare. 30 år senare så hade staden ökat ytterligare till ungefär 6000 invånare. Trots de stora inkomsterna under den senare delen av 1700-talet blev det ingen massinflyttning till staden. Detta berodde till stor del på fördelningen av inkomsterna. Det var bara ett fåtal som tjänade stora pengar. För den övriga delen av befolkningen så ökade istället fattigdomen. Därför hittar vi endast invånare i Göteborg år Noterbart är också den miljöförstöring sillfisket förde med sig. Bohusläns stora ekskogar höggs ned för att bli bl.a. silltunnor I England hade man på 1600-talet börjat leda vatten i urborrade ekstockar in till London. Under 1700-talet kom samma förslag att resas i Lilla London Under den senare delen av 1700-talet blomstrade affärerna i Göteborg - bland annat på den rika tillgången på sill! Finansieringen av en vattenledning kunde därför till största ske genom frivilligt kapital (staden betalade en tredjedel riksdaler). En utlänning - en man från Ängland, som förut med framgång gjort slika

6 inrättningar fick 1785 uppdraget att genomföra bygget. Det bestod av ett brunnhus med cistern vid Kallebäcks källa samt 4,8 km nedgrävda trästockar av asp och fur till Kungsporten vid Östra Hamngatan invigde Gustaf III vattenledningen. Större delan av Göteborgs befolkning var samlade för att se hur det Kallabäckska wattnet, ledsagat under jorden, sprang på torget up kom tappstället vid Domkyrkan (först stod tappstället med kranarna mot Kungsgatan. I dag står kranarna mot Västra Hamngatan). På detta tappställe kan man än idag läsa: När dig lekamlig törst till jordiskt watten drifver lät själen njuta det som lifsens källa gifver det ena har du här sök templet som där står att blifva undervist hur du det andra får 1823 så har man också växt ur den gamla skolan. En ny skall byggas på Västra Hamngatan. Under ett par år så kom man dock att tillfälligt uppehålla sig i det nedlagda Ostindiska Kompaniets lokaler OSTINDISKA HUSET GÖTEBORGS STADSMUSEUM Här höll skolan till medan man byggde nya lokaler. HVITFELDTSKA GYMNASIET: 1823 så revs den gamla Gymnasiebyggnaden vid Domkyrkoplan. Skolan flyttades tillfälligt till Ostindiska Kompaniets Hus där 4 rum uppläts. Under tiden så påbörjades en ny gymnasiebyggnad vid Västra Hamngatan 15. SVERIGE; Den konstitutionella ståndsförfattningens tid: Jean Baptiste Bernadotte Karl XIV Johan. GÖTEBORG: Kris i Göteborg Runt 1820 tog den briljanta tiden slut och Göteborg drabbades av en allvarlig kris. Orsakerna till denna kris var: Ostindiska Kompaniet gick under Sillen gick ej längre till Napoleonkrigen var över (Göteborg hade tjänat mycket pengar som transitohamn )

7 Befolkningen i staden minskade nu. Fattigdomen bredde ut sig. Flera kända personer gick i konkurs och flera flyttade ut från stan. Det fanns några som också flyttat in. Ute vid Klippan så stod Ostindiska Kompaniets lokaler lediga här började en driftig tysk vid namn Abraham Robert Lorent anlägga ett sockerbruk och sedan i anslutning till detta ett porterbryggeri. En ny epok hade därmed startats i Göteborg den industriella. Billig amerikansk bomull ledde till etablerandet av textilfabriker den första var Mariedalsfabriken 1826 Några andra noteringar 1823 så anlades Nya Allén i Göteborg. Man flyttade också Sahlgrenska Sjukhuset från Sillgatan (idag kallad Postgatan) till hörnet av Östra Hamngatan och Spannmålsgatan (idag det s.k. Medicinhistoriska Museet eller det Oterdahlska Huset vid Östra Hamngatan 11). UTBILDNING: Från 1620-talet och framåt inrättades gymnasieskolor i stiftsstäderna. Den första grundades i Västerås år Strängnäs, Linköping, Åbo, Reval, Gävle, Skara, Viborg och Växjö följde därefter. Som tionde stad följde Göteborg år 1647 I 1649-års skolordning delades undervisningsväsendet upp i tre stadier; trivialskolor, gymnasier och akademier (detsamma som universitet). De två första omfattade fyra ettåriga klasser. Systemet från våra äldsta skolordningar, de från 1571 och 1611, med tvååriga klasser upphörde därmed års gymnasium var tung förankrat i teologin och i grunden ett latinläroverk som under 200 år kom att dominera gymnasieskolan. En gymnasieskola vid denna tid tog hand om all högre utbildning under högskolenivå. Den största uppgiften bestod i att utbilda blivande präster och blivande lärare. Först under mitten av 1800-talet kom ett motsvarande realläroverk. Göteborgs Gymnasium var det enda gymnasiet i Västsverige vid denna tid med ett upptagningsområde som omfattade Bohuslän, Halland, Elfsborgs Län och Göteborgs stad. En ny skolordning kom år I denna stadgades att de som ville gå vidare till akademien skulle genomgå en kunskapsprövning. Vi hade därmed fått en första studentexamen. Skolordningen från 1724 innebar en förstärkning av apologistklassernas skriv- och räkneundervisning (Apologist var en lärare. Denne undervisade i elementär matematik, vanligen en tämligen praktiskt inriktad handelsräkning jämte bokföring. En skola med denna inriktning kunde kallas apologistskola. En klass i trivialskolan, vari man särskilt övade räknefärdighet, fick därför heta apologistklassen). Detta var avsett för blivande näringsidkare och lägre tjänstemän och blev upprinnelsen till realgymnasiet. Geografiundervisning infördes i form av kartkunskap. Den naturvetenskapliga undervisningen ökade till följd av Linnés arbeten. År 1807 ersattes 1724-års skolordning med en helt ny. Latinets roll som internationellt språk var nu i stort sett slut. Franska och tyska blev i stället nya ämnen.

8 Redan år 1820 kom en ny skolordning. Apologistklasserna förstärktes ytterligare och avskiljdes från det egentliga gymnasiet. Gymnasiet kom därmed att framstå som en skola som främst utbildade teologer. Enligt ett utredningsförslag från 1828 skulle gymnasieskolan nu delas upp i två parallella utbildningsvägar, en klassisk och en modern. I och med den moderna med fick reallinjen sin födelse. Det dröjde dock till 1849 innan förslaget genomfördes. Betyg fanns ej i modern mening i trivialskolan och gymnasieskolan. Före 1693 års skolordning gällde endast skrivna utlåtanden, s.k. Testimonium. Dessa skickades med eleven som ansökte till högre studier vid någon Akademi (dvs. Universitet). Det var också vanligt att akademierna själva hörde av sig till gymnasierna och frågade om de elever som ansökt. Adeln lät sina barn oftast få privat undervisning vilket kom att orsaka en del problem då det gällde den högre utbildningen. De hade etablerat en speciell rätt att sända sina söner till akademin. När alltfler adelssöner utan grundläggande bildning automatiskt antogs vid de existerande akademierna så protesterade dessa. För att i framtiden säkerhetsställa utbildningskvaliteten vid akademierna så antogs en ny skolordning Nu måste de som ansökte till akademin genomgå ett kunskapstest. Detta kom att bli den första studentexamen infördes bokstavsbetyg för att ange graden av kunskap hos våra elever: A Berömlig insikt B Godkänd insikt C Försvarlig insikt D Otillräcklig insikt TELEGRAFVERKETS HUS VÄSTRA HAMNGATAN 15 L M Engström... Här höll Hvitfeldtska till mellan ända fram tills befolkningen började växa så mycket att man absolut behövde större lokaler. HVITFELDTSKA GYMNASIET: Den 10 november 1826 så invigdes den nyuppförda gymnasiebyggnaden vid Västra Hamngatan 15 (se fasaden Västra Hamngatan 9 så såg denna byggnad ut innan Telegrafverket ändrade byggde om). SVERIGE; Den konstitutionella ståndsförfattningens tid: Jean Baptiste Bernadotte Karl XIV Johan (död 1844); Oscar I (död 1859); Karl XV. Det svenska bondesamhället är fortfarande mycket starkt men efter 1800-talets mitt så börjar industrialiseringen slå igenom mer på allvar Detta märks också i Göteborg

9 GÖTEBORG: Vid mitten av 1850-talet kom TEXTILINDUSTRIN att dominera den Göteborgska verksamheten. Den utgjorde 30% av den totala ekonomin och 60% av Göteborgs industriarbetare var sysselsatta inom denna sektor. Vad var orsaken till detta uppsving? Billig amerikansk bomull Vid 1840-talets mitt hävdes förbudet att exportera engelska textilmaskiner Engelska yrkesmän kom till staden och leder utvecklingen av bomullsgarner och bomullstyger Den svenska importtullen på råbomull hävdes på 1840-talet Alexander Keiller och William Gibson hade i Jonsered etablerat en industri med flera inriktningar, bl.a. textilindustri (de började dock med segelduksgarn). Efter en personlig konflikt så flyttar Alexander Keiller in till staden Han anlägger där en Mekanisk Verkstad som kom att få stor betydelse för Göteborgs fortsatta industriella utveckling. Precis i närheten av Keillers Mekaniska Verkstad (låg vid Stora Badhusgatan) kom den första ångmaskinsdrivna textilindustrin (Rosenlunds spinneri) att etableras under 1840-talet. METALLINDUSTRIN: Denna industri är lika gammal som staden - den startar vid olika verkstäder runt staden, framförallt vid varven. Vid Gibsonska (och Keillerska) Jonsered anlades förutom den förut nämnda textilindustrin också en mekanisk verkstad (1835) och ett gjuteri flyttade Keiller till staden - Skeppsbron har Göteborgs Mekaniska Verkstad kommit igång. En av de första beställningarna var att förse det nya bomullsspinneriet vid Rosenlund med en ångmaskin. En annan var material till de kraftigt expanderande järnvägarna (räls, järnvägsvagnar m.m. ) + skrov och fartygsmaskiner. Den sistnämnda verksamheten - att reparera fartygsmaskiner då fartygen låg vid kaj och bygga skrov till de nya järnångarna kom ganska snart att flyttas över till den norra älvstranden - vid början av 1900-talet blir denna industri mer känd som Götaverken! 1850 anlades ett renodlat skeppsvarv på Hisingsidan - Lindholmen. De specialiserade sig på byggandet av järnfartyg. Några år senare kommer ett mindre varv igång i dess närhet - Eriksberg. Något om finansieringen av den nya industrin: Det var Handelshusen - Carnegie, Barclay, Waern, Dickson, Ekman, Renström, Wijk, Röhss m.fl. som låg bakom den tidiga industrialiseringen i Göteborg. De hade tjänat mycket pengar på järn- och träexporten genom staden pengar som nu användes för att få igång de nya industrierna (tillsammans med lån från stadens nya moderna banker) Befolkningen: Ända in till mitten av 1800-talet så dör det fler än det föds i Göteborg. Staden ökar sin befolkning p.g.a. inflyttning. Vid 1800-talets början låg befolkningstalet på personer, 1850 hade den ökat lite till

10 Kommunikationer: 1846 passerar Göteborgs handelsflotta Stockholms. Den utgjorde 15% av hela Sveriges handelsflotta vid denna tid - sedan ökar Göteborgs andel. Skeppen från Göteborg kom framförallt att gå till Storbritannien och Frankrike (med familjerna Dickson och Röhss som betydande redarfamiljer). Göta Kanal hade byggts färdig 1844 så under några årtionden kom även den inrikes skeppstrafiken bli betydande. Dock kom utvecklingen av järnvägen att kraftigt beskära Göta Kanals betydelse. År 1856 kunde man ta tåget till Jonsered - endast 6 år senare var Västra Stambanan till Stockholm färdig UTBILDNING: Redan år 1820 kom en ny skolordning. Apologistklasserna förstärktes ytterligare och avskiljdes från det egentliga gymnasiet. Gymnasiet kom därmed att framstå som en skola som främst utbildade teologer. Enligt ett utredningsförslag från 1828 skulle gymnasieskolan delas upp i två parallella utbildningsvägar, en klassisk och en modern. I och med den moderna med fick reallinjen sin födelse. Det dröjde dock till 1849 innan förslaget genomfördes. Detta år delades gymnasiet i två lika långa studievägar, förenade inom ett läroverk. Den klassiska linjen blev huvudlinje och den moderna en dispenslinje. Denna åtskillnad försvann i 1856-års läroverksstadga. I och med detta fick gymnasiet både en latinlinje och en reallinje. Det 1849 bildade läroverket skulle ha en studentexamen som slutmål. Mellan 1878 och 1905 kallades studentexamen för mogenhetsexamen ( maturitetsexamen ). År 1839 lagstadgades det att ordinarie lärostolar nu också skulle inrättas i moderna språk och naturvetenskap vid rikets gymnasier. GAMLA LATIN Detta är den direkta föregångaren till dagens Hvitfeldtska Gymnasium. Här låg skolan åren (!) inte 1917 som det säger på vår skolbyggnad. HVITFELDTSKA GYMNASIET: Den 23 september invigdes Göteborgs Högre Elementarläroverk vid nuvarande Hvitfeldtsplatsen. Solennitetssalen rymmer 1000 personer. År 1882 borttogs reallinjen från detta läroverk som då fick namnet Göteborgs Högre Latinläroverk. Reallinjen flyttade till Göteborgs Treklassiga Elementarläroverk (ursprungligen belägen vid Fisktorget sedan flyttad till Schillerska då kallad Göteborgs Högre Realläroverk).

11 SVERIGE; Karl XV (död 1872); Oscar II (död 1907), Gustav V. Ståndsriksdagen avskaffas 1866 och Sverige inför ett tvåkammarsystem. Industrialiseringen det moderna svenska samhället börjar växa fram. SAP grundades 1889, Hjalmar Branting väljs in i riksdagen 1896 (med stöd från liberaler i Stockholm), unionsupplösningen 1905, 1909 storstrejken, Borggårdskrisen, första världskriget, ryska revolutionerna, finska inbördeskriget - sedan flyttade Hvitfeldtska Gymnasiet till dagens plats... GÖTEBORG: Befolkningen mellan 1850 och 1890 så fyrdubblas stadens befolkning upp till ca personer. Det var den kraftiga industrialiseringen av staden plus en allmänt bättre hälsa i landet som fick staden att växa så våldsamt. Dock kom den kraftiga befolkningsökningen för Göteborg att orsaka många problem speciellt inom bostadsmarknaden - det fanns inte tillräckligt med bostäder. Under 1870-talet fick bl.a. Skansen Kronan användas som nödbostad. Den hotande nöden fick flera av stadens mer välbärgade borgare att engagera sig - FILANTROPI. I Haga, Annedal och Majorna kom Robert Dicksons Stiftelse att anlägga bostäder för "nyktra, ordentliga och gifta arbetare". Carl Grimbergsgatan i Annedal var ett kooperativt initiativ mellan Sparbanken och kommunen. Genom en förutseende landshövding så kom 1874 års byggnadstadga - att man ej fick bygga trähus med fler än två våningar - att kringås. De s.k. landshövdingehusen kom att bli en välkänd företeelse i Göteborg. De kom att byggas från slutet av 1870 fram till 1930-talet. Nu fick arbetarna möjlighet att flytta in i "hyggliga bostäder". Bröderna Johansson från Mark. Under den senare delen av 1800-talet kom tre bröder - Johannes, Claes och August Johansson från Mark, att dominera det ekonomiska livet i staden De förebådade en ny tid i Göteborg talets stora industrialiseringsvåg. Även om deras verksamhet till stor del var inom textilindustrin kom den med tiden att övergå till en av 1900-talets stora industrier den s.k. specialiserade snilleindustrin (bl.a. SKF). En annan industri som kom att utvecklas mycket under det nya seklet var varvsindustrin UTBILDNING: I och med 1856-års läroverksstadga fick gymnasiet både en latinlinje och en reallinje. Det 1849 bildade läroverket skulle ha en studentexamen som slutmål. Mellan 1878 och 1905 kallades studentexamen för mogenhetsexamen. I läroverksstadgan från 1878 indelades läroverken i ett högre läroverk med nioårig studiegång fram till slutexamen och ett lägre läroverk med tre eller fem årskurser utan slutexamen. Då allt fler valde det lägre läroverket utan slutexamen indelades läroverken i 1905-års läroverksstadga i ett lägre sexårigt stadium kallat realskola och ett högre fyraårigt kallat gymnasium. Realskolan fick en realskolexamem som efter 1928 enbart kallades realexamen. Gymnasiet byggde på realskolans femte klass och fick studentexamen som slutmål.

12 Från 1905 inrättades även fyråriga kommunala mellanskolor. De byggde på klass 6 i folkskolan och ledde till realexamen. Efter att folkskolan inrättats 1842 växte kraven på att folkskolan skulle bli en bas (sk. bottenskola) för vidare studier vid läroverk. Efter riksdagsbeslut år 1895 blev tre fullgjorda folkskoleår grund för läroverksstudier. Betyg: I 1905 års läroverksstadga hade betygen utökats till en 7-gradig skala: A, a, AB, Ba, B, BC och C. (Den infördes i folkskolan redan 1897) Betyg A a AB Ba B BC C Beskrivning Berömlig Med utmärkt beröm godkänd Med beröm godkänd Icke utan beröm godkänd Godkänd Icke fullt godkänd Underkänd Denna typ av betygssystem kallas för absoluta betyg, vilket innebär att bedömningen av prestationen görs i relation till kursplanen. HVITFELDTSKA GYMNASIET Den 16 januari 1919 tog Göteborgs Högre Latinläroverk sin nya byggnad i bruk. Officiell invigning ägde rum den 30 april. Arkitekt till den nya byggnaden var Ernst Torulf ändrade skolan namn (i samband med att reallinjen återinfördes) till Lorensbergs Högre Allmänna Läroverk. Två år senare (1941) så byttes detta namn mot Hvitfeldtska Högre Allmänna Läroverket. Det nuvarande namnet Hvitfeldtska gymnasiet tillkom efter den nya skolreformen i början av 1960-talet som ledde till att realskolan och den äldre studentexamen avskaffades. Från och med 1964 så bereddes flickor tillträde till vår skola

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Läroverkens utveckling i Sverige

Läroverkens utveckling i Sverige Läroverkens utveckling i Sverige Författare: Sven Salin Läroverkens föregångare var lärdomsskolan som uppstod under medeltiden. Boklig bildning ansågs då behövas enbart av präster och de fåtal adelsmän

Läs mer

Svenskt skolväsen och lärarnas villkor från medeltiden till våra dagar

Svenskt skolväsen och lärarnas villkor från medeltiden till våra dagar KAPITEL 1 Svenskt skolväsen och lärarnas villkor från medeltiden till våra dagar Den allra första skolordningen är daterad 1571 och var en del av kyrkoordningen. Skolutbildningen dominerades helt av kyrkan

Läs mer

Högre utbildning ett fåtal förunnat

Högre utbildning ett fåtal förunnat Högre utbildning ett fåtal förunnat Lärdomsskolan från medeltid till 1800-talets mitt Samtidigt med införandet av den obligatoriska folkskolan pågick också strider om hur undervisningen i skolan närmast

Läs mer

GÖTEBORGS HISTORIA Från forntid till slutet av 1800-talet

GÖTEBORGS HISTORIA Från forntid till slutet av 1800-talet GÖTEBORGS HISTORIA Från forntid till slutet av 1800-talet Innehållsförteckning Innan Göteborg Forntid... 3 Innan Göteborg Medeltid... 3 Innan Göteborg Lödöse... 4 Innan Göteborg Nya Lödöse (Gamlestan)...

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

Pedagogen hus På historisk mark

Pedagogen hus På historisk mark utbildningsvetenskapliga FakuLteten ufn Pedagogen hus På historisk mark Pedagogen hus På historisk mark UFN_historiskbroschyr.indd 1 08-05-08 11.29.03 Tryck Geson Hylte tryck AB, 2008 layout Anders Eurén

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Den svenska gymnasieskolan

Den svenska gymnasieskolan Den svenska gymnasieskolan - intention och verklighet Föreläsning den 24 september 2012 Lars Nohagen, Cesam Lars Nohagen 1 Föreläsningsserie Mån 24/9: Gymnasieskolan - intension och verklighet Mån 1/10:

Läs mer

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla.

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla. Vad är ett bruk? Ett bruk är en industri där man bearbetar råvaror på olika sätt. I närheten av industrin finns bostäder och platsen kallas ofta för ett brukssamhälle. På 1600- och 1700-talen byggs flera

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Sveriges fyra grundlagar Spelreglerna för vårt samhälle Bild 1. Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna

Läs mer

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi.

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Våra kraftstationer. Redan på 1500- och 1600-talet byggde man dammar för att ta tillvara på den energi som vattnet kan producera. Idag har Mälarenergi 41 vattenkraftstationer

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

B Ö N D E R N A S T I D

B Ö N D E R N A S T I D Innehåll 11 13 Förord Inledning 15 Det moderna samhällets framväxt böndernas och arbetarnas tid 17 Böndernas tid enhetssamhällets upplösning 19 Arbetarnas tid den moderna kapitalismen skapas 19 Könsrelationernas

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD GUSTAV VASA 1. INTERNATIONELL BAKGRUND a. De geografiska upptäckterna innebar att nya handelsvägar etablerades! Det innebar också att de äldre handelscentra - Italienska städer och Hansan började förlora

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Del 1: Fosfaten Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Vårt stora behov av rent vatten och växtnäring Allt liv på jorden är beroende av rent vatten.

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Kitas Gymnasium Ett aktivt val. www.kitas.se. Östra Larmgatan. ottninggatan. Stora Nygatan. Trädgårdsföreningen. Kungsportsavenyen.

Kitas Gymnasium Ett aktivt val. www.kitas.se. Östra Larmgatan. ottninggatan. Stora Nygatan. Trädgårdsföreningen. Kungsportsavenyen. n ottninggatan Östra Larmgatan www.kitas.se Stora Nygatan Trädgårdsföreningen Kungsportsavenyen Gamla Allén a rn Parkgatan Parkgatan Storgatan an Storgatan Kitas Gymnasium Ett aktivt val VälKoMMeN För

Läs mer

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Av Östen Hedin Några av de vackraste tillfällestrycken är det synliga beviset på en företeelse i boktryckerierna som är värd att uppmärksammas. Med ursprung

Läs mer

LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET

LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET Tid: 60 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: Teknik KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Trollhätte Mekaniska verkstad

Trollhätte Mekaniska verkstad KORT HISTORIK ÖVER NOHAB Verkstadsföretaget Nydqvist och Holm (Nohab) grundades 1847 och kom att bli Trollhättans ledande företag i över hundra år. Efter 1970 minskade dock lönsamheten, företaget styckades,

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studerandemobilitet - Studiestöd, rörlighet, och EU-frågor Nordiskt seminarium, Helsingfors 26-27.11.2007

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Något om det som fanns en gång

Något om det som fanns en gång Sida 1(9) Något om det som fanns en gång Fårösund Södra Trelge Den 27 april 2011 hölls ett föredrag om Försvarsanläggningar på Gotland av Hans Andersson inför ett 30-tal medlemmar. Föredraget började med

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

att bli kunskapsstaden. En rad projekt sattes igång för att rädda Malmö. Projekteringen av Citytunneln började 1991 och är i skrivande stund i full

att bli kunskapsstaden. En rad projekt sattes igång för att rädda Malmö. Projekteringen av Citytunneln började 1991 och är i skrivande stund i full 2 MALMÖS UTVECKLING 2.1 Malmö från industristad till kunskapsstad Malmö var länge starkt förknippat som industristad med arbetarrörelsen och varvet. I Malmö var industrin främst koncentrerad till textil,

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

text Mats Carlsson-Lénart foto Martin Olson 4.2012 kulturvärden 31

text Mats Carlsson-Lénart foto Martin Olson 4.2012 kulturvärden 31 Lundagård ska leva Fredrik Tersmeden gillar Zettervalls universitetshus. Lägg märke till de fyra stora sfinxerna på taket, nyuppsatta 1993 efter att Zettervalls gamla i cement föll sönder. 30 kulturvärden

Läs mer

Varför ska tjugofem elever ha samma bok?

Varför ska tjugofem elever ha samma bok? 86 Varför ska tjugofem elever ha samma bok? Hon hade dåliga betyg i skolan och var övertygad om att hon var dum. Lärare var det sista hon skulle kunna bli, även om hon i hemlighet alltid drömt om det.

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Visby. Historiska Visby. veckan då livet förflyttas 700 år bakåt i tiden.

Visby. Historiska Visby. veckan då livet förflyttas 700 år bakåt i tiden. 1 Visby Visby är en idyllisk småstad och samtidigt Gotlands största tätort med cirka 25000 åretruntboende, ett centrum för handel, utbildning och administration. Fakta: Visby, Gotland - hansestad och världsarvsstad

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

TEMA: KULTURARVSDAGEN I KRIGENS SPÅR

TEMA: KULTURARVSDAGEN I KRIGENS SPÅR 4 23 60 89 TEMA: KULTURARVSDAGEN I KRIGENS SPÅR (3-4 frågor handlar om kulturarvet.) FRÅGA 1: KRIG/JÄRNVÄG VUEN Vad kallas den trafik som Nazityskland tilläts utföra på de svenska järnvägarna 1940-1943?

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

Sveriges elektrifiering

Sveriges elektrifiering Sveriges elektrifiering - grunden för vårt moderna samhälle Carl Johan Wallnerström, Kungliga Tekniska högskolan 1999 (en uppgift i kursen 2E1111 Teknikinformation med elektriska mätningar) I Sverige är

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Fo~urs- FOR ATT KULTDRVARDEM SRALL BIBE~LLAS:

Fo~urs- FOR ATT KULTDRVARDEM SRALL BIBE~LLAS: REGISTERBLAD 1989-01-30 oinia~i< AV RIKSINTRESSE FOR KULTURMI~SVARD I HALLANDS LÄN Nr KN 3 Namn: KUNGSBACKA m KUNGSBACKA KOMMUN KARTA: 6B NO UGE: X 6380 Y 1276 RULTUR~ISR REXXON: 7 Bohuslänska kustbygden

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 1 Extra pressmaterial Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 Urval: 1000 svenskar fördelat på 250 respondenter per följande urval: - Mälardalen inkl Stockholm, Göteborgsregionen, Sydsverige

Läs mer

Tegelstenen. Bohuslän. En tegelsten väger ett kilo plus en halv tegelsten. Hur mycket väger då tre tegelstenar?

Tegelstenen. Bohuslän. En tegelsten väger ett kilo plus en halv tegelsten. Hur mycket väger då tre tegelstenar? Tegelstenen En tegelsten väger ett kilo plus en halv tegelsten. Hur mycket väger då tre tegelstenar? 1: 3 kg X: 4,5 kg 2: 6 kg Bohuslän Bohuslän blev svenskt vid en fred. Vilken? 1: GFreden i Roskilde

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga 1.5.1 Lantvärnet 1.5.2 Beväringar före 1886 1.5.3 Beväringar och värnpliktiga 1886- Värnpliktsorganisationens framväxt Den första

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer