HVITFELDTSKA GYMNASIET GENOM TIDERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HVITFELDTSKA GYMNASIET GENOM TIDERNA"

Transkript

1 HVITFELDTSKA GYMNASIET GENOM TIDERNA HVITFELDTSKA GYMNASIET - INLEDNING: Någon gång under 1620-talet så hade en barnskola inrättats i Göteborg. Vi vet ej var den var belägen men vi vet att stadens förste skolmästare hette Petrus Jacobi. Han lärde barnen bl.a. Timor Domini initium sapientiae dvs. Herrans fruchtan är wijshettens begynnelse. Under de första åren så fanns det enbart sex till åtta nybörjare att undervisa vilket Gustav II Adolf tyckte var för lite. Han anmodade därför stadens råd att bygga en skolestuga där ungdomen kunde bli instruerad och hållas vid god disciplin i stället för att förnöta tid i lättja och agelöshet. Inget verkar hända så 1630 upprepar Gustav II Adolf sin vädjan och skjuter också till medel för uppförandet av ett nytt skolhus (en del av den stora sjötullen avsattes till denna skolbyggnad) står den första träbyggnaden klar vid domkyrkoplan hörnet Västra Hamngatan och Kungsgatan. Denna första skola vid domkyrkan är en s.k. Trivialskola. Den benämns som en allmän skola till ungdomens undervisning i bokliga konster. Noterbart är att på andra sidan Hamnkanalen fanns en annan redan etablerad skola den tyska skolan. Enligt den nya skolordningen från 1626 så skulle en trivialskola ha en rektor, en teologie lektor, en konrektor och en kollega. Rektorn skulle undervisa i fysik och matematik, lektorn skulle undervisa i teologi, grekiska och hebreiska, konrektorn skulle ta hand om logik, retorik och latin medan kollegan lärde barnen grammatik (baskunskaper för latinet). En full utbyggd trivialskola existerar inte i Göteborg förrän 1641 då samtliga fyra positioner tillsats. Vid riksdagen i Nyköping år 1640 så begärde Göteborgs stad att trivialskolan skulle utvidgas med ett gymnasium. Denna framställan kom i en annan dager efter 1645 (freden i Brömsebro) men mer om detta får ni veta vid nästa station vid minnesstenen utanför domkyrkan SVERIGE: Stormaktstid Gustav II Adolf och efter hans död Axel Oxenstierna GÖTEBORG: 1619 så har Sverige betalat den sista delen av Älvsborgs andra lösen (enligt freden i Knäred 1613). Älvsborgs slott, Gamla och Nya Lödöse, Göteborg på Hisingen (Karl IX:s Göteborg) samt sju västgötahärader återlämnas efter det att de hållits som pant av den danske kungen (Christian IV). I mars så håller Gustav II Adolf sitt intåg på Älvsborg. Han utfärdar där interimprivilegier till staden och bestämmer att den skall heta GÖTEBORG. Staden skall åtnjuta de friheter och få de privilegier som Nya Lödöse och gamla Göteborg (Karl IX:s Göteborg på Hisingen) haft och 1621 så utarbetas en stadsplan med holländsk hjälp. Stadsområdet inrutas med kanaler och de omges av en stadsmur och en vallgrav.

2 Den 4 juni 1621 är Göteborgs officiella födelsedag. Då undertecknades de 37 privilegier som bl.a. gav samtliga invånare skattefrihet i 16 år. Privilegierna var skrivna på svenska och tyska ( i den första rådet för staden Burggravius, praesides et senatores civitatis Gothoburgensis så satt fyra svenskar, 3 holländare, tre tyskar och två skottar. En burggreve tillsattes (en kungens representant som var den högste juridiske och militäre ämbetsmannen i staden). Den förste Burggreven var holländare Jacob van Dijck. Göteborg är en typisk anlagd stad och dess huvudsyfte under stormaktstiden var militär och ekonomisk. Axel Oxenstierna uttryckte sig så här då det gäller det militära syftet Göteborg stad är en nagel i ögat för juten; därför göra de all möjlig flit att komma honom utur vägen eller på knek. I fyra olika skeden så byggdes starka befästningsverk runt och i staden fram till Sverige exporterade järn, trä, beck och tjära till framförallt Nederländerna, de tyska staterna och England medan man via Göteborg importerade råg, sill, salt och vin från framförallt Nederländerna, Spanien, Portugal och de tyska staterna uppgår Göteborgs befolkning till 1150 mantalsskrivna personer. Hela invånarantalet bör då ligga runt UTBILDNING: De första organiserade läroanstalterna var klostren med den utbildning som bedrevs i de medeltida klosterskolorna. Under medeltiden bedrevs all undervisning på latin. Först med reformationen på 1500-talet väcktes tanken att bedriva undervisningen på svenska. Redan under högmedeltiden (1000- till 1200-tal) fanns vid varje domkyrka en domskola (eller katedralskola som den också kallades) som hade till sin främsta uppgift att utbilda präster. Domskolan hade fyra klasser och avslutades med ett två-årigt prästseminarium. Skolan främsta uppgift var att förbereda för studier vid universitetet. Den äldsta domkolan är Katedralskolan i Lund som grundades år 1085 genom en donation av Knut den helige av Danmark. Domskolorna kan ses som ursprunget till det svenska allmänna läroverket. En katedralskola grundades bl.a. i Åbo på 1200-talet. År 1626 infördes gymnasiet och katedralskolan gjordes om till trivialskola. Trivialskolan var en lägre sekundärskola med undervisning i trivium (grammatik, retorik och dialektik), följt av ett 4- årigt gymnasium. Efter genomgången trivialskola fick eleverna sin utbildning vid gymnasiet. Högre teologie utbildning fick enbart ges vid universiteten. Hos adeln och på de större godsen bedrevs oftast undervisningen i privat regi. Man anställde privata lärare, guvernanter, som undervisade de egna barnen.

3 DOMKYRKAN Här finns en minnessten över det första gymnasiet. Skolan befann sig på denna plats (1634) HVITFELDTSKA GYMNASIET: Som nämnts tidigare så stod den första skolan färdig vid denna plats år Det var då endast en s.k. Trivialskola. Den 27 mars 1647 utfärdades ett fundationsbrev som la den ekonomiska grunden till Göteborgs första Gymnasium. Det var Drottning Kristina som undertecknade detta. Vid Göteborgs Gymnasium så skulle framförallt blivande präster utbildas. Efter freden i Roskilde 1658 (Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Jämtland, Härjedalen, Gotland och Bornholm blev då svenska) så fick Göteborgs Gymnasium också ett maktpolitiskt syfte. Det gällde att utbilda unga män från de nya länen enligt den svenska stormaktsmodellen så att de aktivt kunde verka för ett försvenskande av de tidigare danska och norska områdena. Det viktigaste ämnet under 1600-talet var latin de lärdas språk. Under dagen så skulle eleverna använda latin som både undervisnings- och umgängesspråk. Teologi var också mycket viktig med tanke på deras kommande yrke. Därefter kom grekiskan. Under 1700-talet tillkom även hebreiska (de s.k. moderna språken infördes inte förrän under 1800-talet). Eleverna övades även i logik, allmän historia, svensk historia och lite geografi. Under 1700-talet blir apologistklasserna allt viktigare. Efter 1780 återfinner vi även Linnæi system i klasserna. Den äldsta delen av gymnasiets boksamling var till viss del Lennart Torstenssons krigsbyte från Olmütz så ersattes träbyggnaden av en tvåvånings tegelbyggnad vilken invigdes den 1 september. Året efter, 1664, testamenterar Margareta Hvitfeldt all sin egendom till Hans Kongl. Maj:ts Academie eller Gymnasio udi Gottenborg. Avkastningen av denna donation skulle användas till underhåll åt studerande från Bohuslän som själva hade ringa medel, men ansågos dugliga till god upptuktelse. Att det står Academie eller Gymnasio udi Gottenborg har att göra med långt framskridna planer på att ev. förära Göteborg en egen Akademi (Universitet). Dock så kom de makthavande att istället lägga denna i Lund så Lunds Universitet grundades 1666 medan Göteborgs Gymnasium fortsatte sin verksamhet med Margareta Hvitfeldts stora donation i ryggen! Göteborgs förste boktryckare Amund Greffwe fick en del av dessa pengar för att sörja för tryckning av läroböcker m.m Göteborgs Gymnasium drabbas av ett hårt slag vid en eldsvåda Skolan brinner ned till grunden och med den så förstörs också dess stora bibliotek. Lektor Johan Nilsson Ramzius lyckas rädda några astronomiska och geografiska kartor, men hans eget hus totalförstörs. Han lyckades

4 dock släppa ut de fåglar (och en del andra djur) som han hade lösa i sitt hem. En besökare fann Lekrtor Ramzius en dag stående på en sköldpadda medan en orre hackade honom på benet De gamla murarna av skolhuset bevarades och runt dessa så reste man en ny byggnad. En rikstäckande kollekt i alla Sveriges kyrkor under våren 1722 samt en del privata donationer garanterade den nya byggnaden som till slut är klar Eftersom man behöll de gamla murarna så påminner den nya lokalen mycket om den gamla från Trivialskolan var som förut inhyst i den södra längan (mot Kungsgatan) medan Gymnasiet var inhyst i den västra delen ut mot den Västra Hamnen. En trappa upp hade gymnasisterna sitt Auditorium majus den stora föreläsningssalen vilket också användes vid lördagseftermiddagarnas disputationsövningar, vid prästmöten och andra viktiga tillfällen. På nedre botten fanns två mindre salar; Auditorium minus och biblioteket. Ingen av föreläsningssalarna hade en egen eldstad vilket gjorde att både elever och lärare hade ytterkläder samt huvudbonader på vintertid I mitten av byggnaden samt i trivialskolan så fanns det ett par kakelugnar Fukten var ett annat stort problem i skolhuset. Kyla, fukt och andra olägenheter gör att man framför klagomål till stadens styrelse. Under 1700-talet så märktes en allmän tillbakagång för skolan. De bristfälliga lokalerna var en orsak, privatundervisningen en annan. Ett antal mer tvivelaktiga lektorer spelade också en viss roll (bl.a. skildrade i Gustaf Fredéns bok om Hvitfeldtska Läroverkets Historia i kapitlet Om kägelspel samt brännvin och fikon 1766 genomförs en större renovering som gör det lättare för husets invånare. Biblioteket byggdes åter upp mycket tack vare privata donationer. År 1753 så började det dagliga arbete klockan fem för gymnasisterna och klockan sex för eleverna i trivialskolan. För att få in pengar till skolans drift så kunde elever gå omkring i husen och sjunga, speciellt vid stora högtider som jul, nyår, trettondagsafton och Mårtensdagen. Pojkarna kunde också sjunga vid begravningar (s.k. bårlärkor) firade man (felaktigt!) skolans 100-årsjubileum under tre dagar med biskopstal, musik, orationer på svenska och latin, fröjdekväden, m.m Fönstren var prydda med genomlysta målningar som finns bevarade! Det nya århundrandet (1800-talet) medförde en ny syn på skolans syfte. Nu skulle det inte bara vara en skola för blivande präster, ämbetsmän och lärare utan skolan skulle också ge en mer allmän medborgerlig bildning SVERIGE; Fortsatt stormaktstid; Kristina tillträdde år 1644 (abdikerade 1654); Karl X Gustav (död i Göteborg 1660); Karl XI (död 1697) och Karl XII (död 1718). Frihetstiden: Ulrika Eleonora (abdikerade 1720); Fredrik I (död 1751); Adolf Fredrik (död 1771); Gustav III. Gustavianska tiden: Gustav III (död 1792); Gustav IV Adolf (avsatt abdikerade 1809)

5 Den konstitutionella ståndsförfattningens tid: Karl XIII (död 1818); Jean Baptiste Bernadotte Karl XIV Johan Det var stora omvälvningar som pågick i det svenska samhället från stormaktstiden, via Frihetstiden, den Gustavianska tiden till den konstitutionella ståndsförfattningens tid GÖTEBORG: I samband med freden i Brömsebro så blev Halland förpantat till Sverige under trettio år. Den nya provinsen skulle styras från Göteborg upprättades en rangordning av Sveriges 72 städer. Stockholm med sina invånare var rikets största stad följt av Uppsala och Norrköping med ca 5000 invånare vardera. Därefter följde Göteborg och Kalmar. Stockholm och Göteborg nämns som Sveriges främsta handelsstäder. Förutom den ekonomiska verksamheten så är Göteborg fortfarande ett mycket viktigt militärt fäste och kommer så vara ända fram till mitten av 1700-talet. Göteborg utvecklas till en blomstrande handelsstad under den senare delen av 1600-talet och under 1700-talet erhåller Ostindiska Kompaniet sitt första privilegiebrev. Detta var början till tre mycket framgångsrika privilegieperioder (s.k. Oktrojer de två sista var ej så framgångsrika). Några kända Göteborgsnamn förknippade med detta kompani var; Volrat Tham, Niclas Sahlgren, William Chalmers En annan näringsgren som kom att utvecklats starkt under den senare hälften av 1700-talet var knuten till sillfisket. Vi har vår absolut största sillperiod åren Detta förde med sig ett antal nyetableringar av sillsalterier och trankokerier så fanns det över 400 trankokerier bara i Bohuslän. I Göteborg så hade vi ett tjugotal sillsalterier. Kapital till dessa industrier tillhandahölls av kända familjer som; Santesson, Arfvidsson, Ekman, Holterman, Hall, Wetterling m.fl. De flesta Göteborgare var sysselsatta vid byggen, i hamnen, på varumagasinen eller så arbetade de som pigor och drängar. År 1670 så hade Göteborg ungefär 4000 invånare. 30 år senare så hade staden ökat ytterligare till ungefär 6000 invånare. Trots de stora inkomsterna under den senare delen av 1700-talet blev det ingen massinflyttning till staden. Detta berodde till stor del på fördelningen av inkomsterna. Det var bara ett fåtal som tjänade stora pengar. För den övriga delen av befolkningen så ökade istället fattigdomen. Därför hittar vi endast invånare i Göteborg år Noterbart är också den miljöförstöring sillfisket förde med sig. Bohusläns stora ekskogar höggs ned för att bli bl.a. silltunnor I England hade man på 1600-talet börjat leda vatten i urborrade ekstockar in till London. Under 1700-talet kom samma förslag att resas i Lilla London Under den senare delen av 1700-talet blomstrade affärerna i Göteborg - bland annat på den rika tillgången på sill! Finansieringen av en vattenledning kunde därför till största ske genom frivilligt kapital (staden betalade en tredjedel riksdaler). En utlänning - en man från Ängland, som förut med framgång gjort slika

6 inrättningar fick 1785 uppdraget att genomföra bygget. Det bestod av ett brunnhus med cistern vid Kallebäcks källa samt 4,8 km nedgrävda trästockar av asp och fur till Kungsporten vid Östra Hamngatan invigde Gustaf III vattenledningen. Större delan av Göteborgs befolkning var samlade för att se hur det Kallabäckska wattnet, ledsagat under jorden, sprang på torget up kom tappstället vid Domkyrkan (först stod tappstället med kranarna mot Kungsgatan. I dag står kranarna mot Västra Hamngatan). På detta tappställe kan man än idag läsa: När dig lekamlig törst till jordiskt watten drifver lät själen njuta det som lifsens källa gifver det ena har du här sök templet som där står att blifva undervist hur du det andra får 1823 så har man också växt ur den gamla skolan. En ny skall byggas på Västra Hamngatan. Under ett par år så kom man dock att tillfälligt uppehålla sig i det nedlagda Ostindiska Kompaniets lokaler OSTINDISKA HUSET GÖTEBORGS STADSMUSEUM Här höll skolan till medan man byggde nya lokaler. HVITFELDTSKA GYMNASIET: 1823 så revs den gamla Gymnasiebyggnaden vid Domkyrkoplan. Skolan flyttades tillfälligt till Ostindiska Kompaniets Hus där 4 rum uppläts. Under tiden så påbörjades en ny gymnasiebyggnad vid Västra Hamngatan 15. SVERIGE; Den konstitutionella ståndsförfattningens tid: Jean Baptiste Bernadotte Karl XIV Johan. GÖTEBORG: Kris i Göteborg Runt 1820 tog den briljanta tiden slut och Göteborg drabbades av en allvarlig kris. Orsakerna till denna kris var: Ostindiska Kompaniet gick under Sillen gick ej längre till Napoleonkrigen var över (Göteborg hade tjänat mycket pengar som transitohamn )

7 Befolkningen i staden minskade nu. Fattigdomen bredde ut sig. Flera kända personer gick i konkurs och flera flyttade ut från stan. Det fanns några som också flyttat in. Ute vid Klippan så stod Ostindiska Kompaniets lokaler lediga här började en driftig tysk vid namn Abraham Robert Lorent anlägga ett sockerbruk och sedan i anslutning till detta ett porterbryggeri. En ny epok hade därmed startats i Göteborg den industriella. Billig amerikansk bomull ledde till etablerandet av textilfabriker den första var Mariedalsfabriken 1826 Några andra noteringar 1823 så anlades Nya Allén i Göteborg. Man flyttade också Sahlgrenska Sjukhuset från Sillgatan (idag kallad Postgatan) till hörnet av Östra Hamngatan och Spannmålsgatan (idag det s.k. Medicinhistoriska Museet eller det Oterdahlska Huset vid Östra Hamngatan 11). UTBILDNING: Från 1620-talet och framåt inrättades gymnasieskolor i stiftsstäderna. Den första grundades i Västerås år Strängnäs, Linköping, Åbo, Reval, Gävle, Skara, Viborg och Växjö följde därefter. Som tionde stad följde Göteborg år 1647 I 1649-års skolordning delades undervisningsväsendet upp i tre stadier; trivialskolor, gymnasier och akademier (detsamma som universitet). De två första omfattade fyra ettåriga klasser. Systemet från våra äldsta skolordningar, de från 1571 och 1611, med tvååriga klasser upphörde därmed års gymnasium var tung förankrat i teologin och i grunden ett latinläroverk som under 200 år kom att dominera gymnasieskolan. En gymnasieskola vid denna tid tog hand om all högre utbildning under högskolenivå. Den största uppgiften bestod i att utbilda blivande präster och blivande lärare. Först under mitten av 1800-talet kom ett motsvarande realläroverk. Göteborgs Gymnasium var det enda gymnasiet i Västsverige vid denna tid med ett upptagningsområde som omfattade Bohuslän, Halland, Elfsborgs Län och Göteborgs stad. En ny skolordning kom år I denna stadgades att de som ville gå vidare till akademien skulle genomgå en kunskapsprövning. Vi hade därmed fått en första studentexamen. Skolordningen från 1724 innebar en förstärkning av apologistklassernas skriv- och räkneundervisning (Apologist var en lärare. Denne undervisade i elementär matematik, vanligen en tämligen praktiskt inriktad handelsräkning jämte bokföring. En skola med denna inriktning kunde kallas apologistskola. En klass i trivialskolan, vari man särskilt övade räknefärdighet, fick därför heta apologistklassen). Detta var avsett för blivande näringsidkare och lägre tjänstemän och blev upprinnelsen till realgymnasiet. Geografiundervisning infördes i form av kartkunskap. Den naturvetenskapliga undervisningen ökade till följd av Linnés arbeten. År 1807 ersattes 1724-års skolordning med en helt ny. Latinets roll som internationellt språk var nu i stort sett slut. Franska och tyska blev i stället nya ämnen.

8 Redan år 1820 kom en ny skolordning. Apologistklasserna förstärktes ytterligare och avskiljdes från det egentliga gymnasiet. Gymnasiet kom därmed att framstå som en skola som främst utbildade teologer. Enligt ett utredningsförslag från 1828 skulle gymnasieskolan nu delas upp i två parallella utbildningsvägar, en klassisk och en modern. I och med den moderna med fick reallinjen sin födelse. Det dröjde dock till 1849 innan förslaget genomfördes. Betyg fanns ej i modern mening i trivialskolan och gymnasieskolan. Före 1693 års skolordning gällde endast skrivna utlåtanden, s.k. Testimonium. Dessa skickades med eleven som ansökte till högre studier vid någon Akademi (dvs. Universitet). Det var också vanligt att akademierna själva hörde av sig till gymnasierna och frågade om de elever som ansökt. Adeln lät sina barn oftast få privat undervisning vilket kom att orsaka en del problem då det gällde den högre utbildningen. De hade etablerat en speciell rätt att sända sina söner till akademin. När alltfler adelssöner utan grundläggande bildning automatiskt antogs vid de existerande akademierna så protesterade dessa. För att i framtiden säkerhetsställa utbildningskvaliteten vid akademierna så antogs en ny skolordning Nu måste de som ansökte till akademin genomgå ett kunskapstest. Detta kom att bli den första studentexamen infördes bokstavsbetyg för att ange graden av kunskap hos våra elever: A Berömlig insikt B Godkänd insikt C Försvarlig insikt D Otillräcklig insikt TELEGRAFVERKETS HUS VÄSTRA HAMNGATAN 15 L M Engström... Här höll Hvitfeldtska till mellan ända fram tills befolkningen började växa så mycket att man absolut behövde större lokaler. HVITFELDTSKA GYMNASIET: Den 10 november 1826 så invigdes den nyuppförda gymnasiebyggnaden vid Västra Hamngatan 15 (se fasaden Västra Hamngatan 9 så såg denna byggnad ut innan Telegrafverket ändrade byggde om). SVERIGE; Den konstitutionella ståndsförfattningens tid: Jean Baptiste Bernadotte Karl XIV Johan (död 1844); Oscar I (död 1859); Karl XV. Det svenska bondesamhället är fortfarande mycket starkt men efter 1800-talets mitt så börjar industrialiseringen slå igenom mer på allvar Detta märks också i Göteborg

9 GÖTEBORG: Vid mitten av 1850-talet kom TEXTILINDUSTRIN att dominera den Göteborgska verksamheten. Den utgjorde 30% av den totala ekonomin och 60% av Göteborgs industriarbetare var sysselsatta inom denna sektor. Vad var orsaken till detta uppsving? Billig amerikansk bomull Vid 1840-talets mitt hävdes förbudet att exportera engelska textilmaskiner Engelska yrkesmän kom till staden och leder utvecklingen av bomullsgarner och bomullstyger Den svenska importtullen på råbomull hävdes på 1840-talet Alexander Keiller och William Gibson hade i Jonsered etablerat en industri med flera inriktningar, bl.a. textilindustri (de började dock med segelduksgarn). Efter en personlig konflikt så flyttar Alexander Keiller in till staden Han anlägger där en Mekanisk Verkstad som kom att få stor betydelse för Göteborgs fortsatta industriella utveckling. Precis i närheten av Keillers Mekaniska Verkstad (låg vid Stora Badhusgatan) kom den första ångmaskinsdrivna textilindustrin (Rosenlunds spinneri) att etableras under 1840-talet. METALLINDUSTRIN: Denna industri är lika gammal som staden - den startar vid olika verkstäder runt staden, framförallt vid varven. Vid Gibsonska (och Keillerska) Jonsered anlades förutom den förut nämnda textilindustrin också en mekanisk verkstad (1835) och ett gjuteri flyttade Keiller till staden - Skeppsbron har Göteborgs Mekaniska Verkstad kommit igång. En av de första beställningarna var att förse det nya bomullsspinneriet vid Rosenlund med en ångmaskin. En annan var material till de kraftigt expanderande järnvägarna (räls, järnvägsvagnar m.m. ) + skrov och fartygsmaskiner. Den sistnämnda verksamheten - att reparera fartygsmaskiner då fartygen låg vid kaj och bygga skrov till de nya järnångarna kom ganska snart att flyttas över till den norra älvstranden - vid början av 1900-talet blir denna industri mer känd som Götaverken! 1850 anlades ett renodlat skeppsvarv på Hisingsidan - Lindholmen. De specialiserade sig på byggandet av järnfartyg. Några år senare kommer ett mindre varv igång i dess närhet - Eriksberg. Något om finansieringen av den nya industrin: Det var Handelshusen - Carnegie, Barclay, Waern, Dickson, Ekman, Renström, Wijk, Röhss m.fl. som låg bakom den tidiga industrialiseringen i Göteborg. De hade tjänat mycket pengar på järn- och träexporten genom staden pengar som nu användes för att få igång de nya industrierna (tillsammans med lån från stadens nya moderna banker) Befolkningen: Ända in till mitten av 1800-talet så dör det fler än det föds i Göteborg. Staden ökar sin befolkning p.g.a. inflyttning. Vid 1800-talets början låg befolkningstalet på personer, 1850 hade den ökat lite till

10 Kommunikationer: 1846 passerar Göteborgs handelsflotta Stockholms. Den utgjorde 15% av hela Sveriges handelsflotta vid denna tid - sedan ökar Göteborgs andel. Skeppen från Göteborg kom framförallt att gå till Storbritannien och Frankrike (med familjerna Dickson och Röhss som betydande redarfamiljer). Göta Kanal hade byggts färdig 1844 så under några årtionden kom även den inrikes skeppstrafiken bli betydande. Dock kom utvecklingen av järnvägen att kraftigt beskära Göta Kanals betydelse. År 1856 kunde man ta tåget till Jonsered - endast 6 år senare var Västra Stambanan till Stockholm färdig UTBILDNING: Redan år 1820 kom en ny skolordning. Apologistklasserna förstärktes ytterligare och avskiljdes från det egentliga gymnasiet. Gymnasiet kom därmed att framstå som en skola som främst utbildade teologer. Enligt ett utredningsförslag från 1828 skulle gymnasieskolan delas upp i två parallella utbildningsvägar, en klassisk och en modern. I och med den moderna med fick reallinjen sin födelse. Det dröjde dock till 1849 innan förslaget genomfördes. Detta år delades gymnasiet i två lika långa studievägar, förenade inom ett läroverk. Den klassiska linjen blev huvudlinje och den moderna en dispenslinje. Denna åtskillnad försvann i 1856-års läroverksstadga. I och med detta fick gymnasiet både en latinlinje och en reallinje. Det 1849 bildade läroverket skulle ha en studentexamen som slutmål. Mellan 1878 och 1905 kallades studentexamen för mogenhetsexamen ( maturitetsexamen ). År 1839 lagstadgades det att ordinarie lärostolar nu också skulle inrättas i moderna språk och naturvetenskap vid rikets gymnasier. GAMLA LATIN Detta är den direkta föregångaren till dagens Hvitfeldtska Gymnasium. Här låg skolan åren (!) inte 1917 som det säger på vår skolbyggnad. HVITFELDTSKA GYMNASIET: Den 23 september invigdes Göteborgs Högre Elementarläroverk vid nuvarande Hvitfeldtsplatsen. Solennitetssalen rymmer 1000 personer. År 1882 borttogs reallinjen från detta läroverk som då fick namnet Göteborgs Högre Latinläroverk. Reallinjen flyttade till Göteborgs Treklassiga Elementarläroverk (ursprungligen belägen vid Fisktorget sedan flyttad till Schillerska då kallad Göteborgs Högre Realläroverk).

11 SVERIGE; Karl XV (död 1872); Oscar II (död 1907), Gustav V. Ståndsriksdagen avskaffas 1866 och Sverige inför ett tvåkammarsystem. Industrialiseringen det moderna svenska samhället börjar växa fram. SAP grundades 1889, Hjalmar Branting väljs in i riksdagen 1896 (med stöd från liberaler i Stockholm), unionsupplösningen 1905, 1909 storstrejken, Borggårdskrisen, första världskriget, ryska revolutionerna, finska inbördeskriget - sedan flyttade Hvitfeldtska Gymnasiet till dagens plats... GÖTEBORG: Befolkningen mellan 1850 och 1890 så fyrdubblas stadens befolkning upp till ca personer. Det var den kraftiga industrialiseringen av staden plus en allmänt bättre hälsa i landet som fick staden att växa så våldsamt. Dock kom den kraftiga befolkningsökningen för Göteborg att orsaka många problem speciellt inom bostadsmarknaden - det fanns inte tillräckligt med bostäder. Under 1870-talet fick bl.a. Skansen Kronan användas som nödbostad. Den hotande nöden fick flera av stadens mer välbärgade borgare att engagera sig - FILANTROPI. I Haga, Annedal och Majorna kom Robert Dicksons Stiftelse att anlägga bostäder för "nyktra, ordentliga och gifta arbetare". Carl Grimbergsgatan i Annedal var ett kooperativt initiativ mellan Sparbanken och kommunen. Genom en förutseende landshövding så kom 1874 års byggnadstadga - att man ej fick bygga trähus med fler än två våningar - att kringås. De s.k. landshövdingehusen kom att bli en välkänd företeelse i Göteborg. De kom att byggas från slutet av 1870 fram till 1930-talet. Nu fick arbetarna möjlighet att flytta in i "hyggliga bostäder". Bröderna Johansson från Mark. Under den senare delen av 1800-talet kom tre bröder - Johannes, Claes och August Johansson från Mark, att dominera det ekonomiska livet i staden De förebådade en ny tid i Göteborg talets stora industrialiseringsvåg. Även om deras verksamhet till stor del var inom textilindustrin kom den med tiden att övergå till en av 1900-talets stora industrier den s.k. specialiserade snilleindustrin (bl.a. SKF). En annan industri som kom att utvecklas mycket under det nya seklet var varvsindustrin UTBILDNING: I och med 1856-års läroverksstadga fick gymnasiet både en latinlinje och en reallinje. Det 1849 bildade läroverket skulle ha en studentexamen som slutmål. Mellan 1878 och 1905 kallades studentexamen för mogenhetsexamen. I läroverksstadgan från 1878 indelades läroverken i ett högre läroverk med nioårig studiegång fram till slutexamen och ett lägre läroverk med tre eller fem årskurser utan slutexamen. Då allt fler valde det lägre läroverket utan slutexamen indelades läroverken i 1905-års läroverksstadga i ett lägre sexårigt stadium kallat realskola och ett högre fyraårigt kallat gymnasium. Realskolan fick en realskolexamem som efter 1928 enbart kallades realexamen. Gymnasiet byggde på realskolans femte klass och fick studentexamen som slutmål.

12 Från 1905 inrättades även fyråriga kommunala mellanskolor. De byggde på klass 6 i folkskolan och ledde till realexamen. Efter att folkskolan inrättats 1842 växte kraven på att folkskolan skulle bli en bas (sk. bottenskola) för vidare studier vid läroverk. Efter riksdagsbeslut år 1895 blev tre fullgjorda folkskoleår grund för läroverksstudier. Betyg: I 1905 års läroverksstadga hade betygen utökats till en 7-gradig skala: A, a, AB, Ba, B, BC och C. (Den infördes i folkskolan redan 1897) Betyg A a AB Ba B BC C Beskrivning Berömlig Med utmärkt beröm godkänd Med beröm godkänd Icke utan beröm godkänd Godkänd Icke fullt godkänd Underkänd Denna typ av betygssystem kallas för absoluta betyg, vilket innebär att bedömningen av prestationen görs i relation till kursplanen. HVITFELDTSKA GYMNASIET Den 16 januari 1919 tog Göteborgs Högre Latinläroverk sin nya byggnad i bruk. Officiell invigning ägde rum den 30 april. Arkitekt till den nya byggnaden var Ernst Torulf ändrade skolan namn (i samband med att reallinjen återinfördes) till Lorensbergs Högre Allmänna Läroverk. Två år senare (1941) så byttes detta namn mot Hvitfeldtska Högre Allmänna Läroverket. Det nuvarande namnet Hvitfeldtska gymnasiet tillkom efter den nya skolreformen i början av 1960-talet som ledde till att realskolan och den äldre studentexamen avskaffades. Från och med 1964 så bereddes flickor tillträde till vår skola

Högre utbildning ett fåtal förunnat

Högre utbildning ett fåtal förunnat Högre utbildning ett fåtal förunnat Lärdomsskolan från medeltid till 1800-talets mitt Samtidigt med införandet av den obligatoriska folkskolan pågick också strider om hur undervisningen i skolan närmast

Läs mer

Den skånska historien är vårt arv

Den skånska historien är vårt arv Den skånska historien är vårt arv När det gäller Skåneland, dvs Skåne, Halland Blekinge och Bornholm är det år 2012 faktiskt inte mer än drygt 350 år sedan det införlivades med det svenska stormaktsriket.

Läs mer

FRÅN DÅTID TILL NUTID. - glimtar ur Öckerööarnas historia -

FRÅN DÅTID TILL NUTID. - glimtar ur Öckerööarnas historia - 1 FRÅN DÅTID TILL NUTID - glimtar ur Öckerööarnas historia - Sture Olofsson 2 Tack Dessa korta glimtar ur Öckerööarnas mångtusenåriga historia har satts på pränt på initiativ av personalen vid Öckerö Kultur-

Läs mer

DET SVENSKA UTBILDNINGSSYSTEMETS FÖDELSE

DET SVENSKA UTBILDNINGSSYSTEMETS FÖDELSE DET SVENSKA UTBILDNINGSSYSTEMETS FÖDELSE OLIKA PERSPEKTIV PÅ DEN SVENSKA LÄROVERKSUTBILDNINGENS UTVECKLING UNDER 1800-TALET Esbjörn Larsson Esbjörn Larsson är doktorand i historia vid Uppsala universitet.

Läs mer

Kvinnorum. - historia från vikingatid till nutid

Kvinnorum. - historia från vikingatid till nutid Kvinnorum - historia från vikingatid till nutid Utgivningsår: 2.uppl., 2011 ISBN: 978-91-7281-453-3 För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Stockholms län avdelningen för tillväxt, enheten för kompetens,

Läs mer

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB 1 OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV Av Peter Stein, Stein Brothers AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. NÅGRA ORD PÅ VÄGEN 3 2. TIDIGA FRAMSTÅENDE FÖRETAGARE 6 3. LOUIS FRAENCKEL, FÖRRA SEKELSKIFTETS FRÄMSTE

Läs mer

med brännvinet bengt åke berg affären med brännvinet Affären

med brännvinet bengt åke berg affären med brännvinet Affären Affären med brännvinet Om G u staf I I I:s kronob rän n e ri e r Brännvin har funnits i Sverige åtminstone sedan 1400-talet. I Stockholms stads räkenskapsbok för 1467 70 noterades en betalning för brännvin

Läs mer

Marie-Louise Bachman

Marie-Louise Bachman Marie-Louise Bachman En intervju av Anna Orrghen 9 november 2007 Intervju 15 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett

Läs mer

kom.nu.då Ola Larsmo

kom.nu.då Ola Larsmo kom.nu.då Ola Larsmo kom.nu.då Ola Larsmo 1 Innehåll 06 Förord 07 Inledning 09 Projektledaren om utställningen 11 När sker egentligen ett vetenskapligt genombrottet 13 Tryckpressen 19 Upplysningen 30 Nätverkens

Läs mer

Sveriges Lärarförbunds arbete med Lgr 80

Sveriges Lärarförbunds arbete med Lgr 80 Sveriges Lärarförbunds arbete med Lgr 80 Morgan Persson Högskolan Dalarna, Falun Historia III C-uppsats Handledare: Lars Petterson Abstract Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sveriges Lärarförbund arbetade

Läs mer

HEMBYGDSHISTORIEN OM TECKOMATORP

HEMBYGDSHISTORIEN OM TECKOMATORP Ett specialarbete om Teckomatorps historia sammanställt utav Magnus Ström och Per Hansson på Gullstrands gymnasieskola under läsåret 1980/81, samt vidarebearbetat av Magnus Ström anno 2010. FÖRFATTARNAS

Läs mer

Slaveri då och nu. Rätten till frihet. Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag

Slaveri då och nu. Rätten till frihet. Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag Slaveri då och nu Rätten till frihet Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag Målning av slavhandel på Afrikas kust ca 1835, Auguste Biard.

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Från folkskola till grundskola 1842-1962

Från folkskola till grundskola 1842-1962 Från folkskola till grundskola 1842-1962 Författare: Christina Florin Folkundervisningen i Sverige inleddes inte med folkskolestadgan 1842. Att undervisa befolkningen hade startat långt tidigare med kyrkans

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är den fjärde upplagan av en bok om samhällsorientering för nyanlända. Upplagan är framtagen med anledning av det stora intresset för tidigare upplagor,

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

Vist och förståndigt sällskap sökes

Vist och förståndigt sällskap sökes Så började det Vist och förståndigt sällskap sökes Hushållningssällskapet i Värmland hör till landets allra äldsta, med sina tvåhundra år av obruten verksamhet. Den 11 mars 1803 är officiellt startdatum.

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Våra hus 150 år. Brf Fatburen

Våra hus 150 år. Brf Fatburen Våra hus 150 år Brf Fatburen Våra hus 150 år Bostadsrättsföreningen Fatburen Jubileumsskrift Våra hus 150 år Bostadsrättsföreningen Fatburen Omslag: Detalj från Heinrich Neuhaus Stockholmspanorama från

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009 Riksföreningen Sverigekontakt Regnig resa till Karlsborg Tänk att en utflykt till en gammal fästning i hällande regn kan bli

Läs mer

C-UPPSATS. Lidingös utveckling

C-UPPSATS. Lidingös utveckling C-UPPSATS 2006:031 Lidingös utveckling Från jordbrukssamhälle till villastad Caroline Bohman Luleå tekniska universitet C-uppsats Geografi Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen

Läs mer

goda idéer för en bättre värld

goda idéer för en bättre värld DE KUNGL. STIFTELSERNA goda idéer för en bättre värld framtiden kommer med nya utmaningar. Våra stiftelser stödjer forskning, vård och utbildning som bidrar till att utveckla och sprida ny kunskap. Tillsammans

Läs mer

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS.

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. Växjö 2012-08-15 15 HP Examensarbete/2UV06L Handledare: Lars Mouwitz 1 Författare: Rolf Oddmo Författare Linnéuniversitetet

Läs mer

Elevers sociala bakgrund och skolprestation

Elevers sociala bakgrund och skolprestation Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 5 poäng Elevers sociala bakgrund och skolprestation Pupils social background and their achievement at school Peter Pripp Gymnasielärarutbildning, Praktisk-pedagogisk

Läs mer

Församlingsindelning och samordning i Stockholms innerstad

Församlingsindelning och samordning i Stockholms innerstad Församlingsindelning och samordning i Stockholms innerstad PricewaterhouseCoopers och Sören Ekström 1 2 Förord Församlings-, pastorats- och kontraktsstrukturen i Stockholms innerstad har på stiftsstyrelsens

Läs mer

Si vis pacem para bellum

Si vis pacem para bellum Si vis pacem para bellum Om du önskar fred, bered dig för krig En femhundra år lång militär historia med östgötsk anknytning och personlig färgning av Torbjörn Tillman Noteria Förlag Si vis pacem para

Läs mer

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter Författare Sofia Annerfors Malin Ferdinandsson Handledare Valdemar Holmstedt

Läs mer

Nationen växer fram Vi firar autonomin. Tidsresor, bilder och möten

Nationen växer fram Vi firar autonomin. Tidsresor, bilder och möten p Europa år 1820. Den äldsta kända finska kartan över hela Europa. Publicerad som bilaga till Turun Wiikko-Sanomat 24.2.1821. Namnen är inte ännu etablerade. Bild: Nationalbiblioteket. Nationen växer fram

Läs mer