Förening Alnö Båtklubb. Datum Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B"

Transkript

1 Förening Alnö Båtklubb Möte Årsmöte Datum Lokal Klubbstugan Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Benny Thörnlund x Mats Jakobsson x x Mikael Björklund x x Mårten Jolhed x x Jan-Henrik Lange x x Markku Ahonen x Tommy Näsman x Dick Pettersson x Frank Arnoldsson x x Hans Johansson x x Olof Gullbrand x Tage Carlsson x Sture Kriström x x Alf Lindbergh x x Hans Larsson x x Björn Eriksson x Bo Forsgren x x Mats Janelid x x 1 Årsmötets öppnande ABKs ordförande Mats Janelid hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 2 Årsmötet behörigen utlyst Årsmötesdeltagarna godkände att årsmötet var behörigen utlyst. 3 Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning i kallelse: Årsmötet öppnas. 2. Är årsmötet behörigen utlyst. 3. Dagordningen fastställes. 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 5. Val av två protokolljusterare och rösträknare. 6. Upprätta förteckning över närvarande medlemmar, A och B-bevis noteras. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut. 8. Revisionsberättelse. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning. 10. Ansvarsfrihet för styrelsen. 11. Propositioner och motioner till årsmötet. 12. Fastställande av verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret.

2 13. Fastställande av medlemsavgift för det nya verksamhetsåret. 14. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret. 15. Val av ordförande, kassör och sekreterare. 16. Val av fyra styrelseledamöter. 17. Val av två styrelsesuppleanter. 18. Val av övriga funktionärer. 19. Val av två revisorer och en revisorsuppleant. 20. Val av valberedning på två personer och en suppleant, varav en sammankallande. 21. Övriga frågor/information 22. Mötets avslutande Årsmötet godkände dagordningen. 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Årsmötet valde: Mats Janelid Ordförande Mats Jakobsson Sekreterare 5 Val av två protokolljusterare och rösträknare Årsmötet valde: Mikael Björklund Hans Larsson 6. Upprätta förteckning över närvarande medlemmar, A och B-bevis noteras Se deltagarförteckning ovan. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes med några mindre kompletteringar. Se bilaga 8. Revisionsberättelse Revisor föredrog sin revisonsberättelse. Se bilaga Fastställande av resultat- och balansräkning Resultat- och balansräkning föredrogs kort i sina huvuddrag. Se bilaga 2. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen. 10. Ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Propositioner och motioner till årsmötet Se motionerna i bilaga Ökad säkerhet i hamnen Beslut av årsmötet: Skyltning av hamn, Staket vid pontonbryggorna. Mötet ogillade alternativen med bryggfogde för varje brygga och ej heller skrivning om kompensation för skada Utvecklingen behöver följas upp för ev. ytterligare åtgärder. 2. Finansiering av bygget av klubblokal

3 Beslut av årsmötet: Styrelsen får i uppdrag till kommande medlemsmöte att ta fram ett tydligt förslag till medlemslån för alla nyttjanderättshavare A. Mötet ogillade alternativ med ökade driftavgifter och straffavgift. Sponsring är ett alternativ som behöver bearbetas vidare. 12. Fastställande av verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret Ordförande läste upp förslaget till Verksamhetsplan, se bilaga 4. Årsmötet godkände verksamhetsplanen. 13. Fastställande av medlemsavgift för det nya verksamhetsåret Oförändrad medlemsavgift på 500 kr föreslogs och beslutades av årsmötet. Driftavgifter beslutas av styrelsen, men inga väsentliga förändringar förväntas för kommande säsong. Ett förslag att vi benämner driftavgifter som betalning för beställda tjänster, då detta är mera säljande. Diskussion om problemet med sena/utestående betalningar. Mötet förordade straffavgift för sen betalning och försäljning av obetalda fakturor för att säkra inbetalningar. Kassören behöver få tillfälle att sätta sig in i bokföringen och IOL-systemets möjligheter innan styrelsen beslutar lämpligt sätt att fakturera. 14. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret Förslag till budget lästes upp. Ett resultat på c.a kr kan förväntas. T.f. av oklarheter på flera poster kunde inte en detaljerad budget fastställas av årsmötet. Styrelsen skall reservera en post på kr för bojunderhåll och kr till klubbstugebygget. Övriga utgifter får tas ur kassan. 15. Val av ordförande, kassör och sekreterare Valberedningens förslag, bilaga 5, fastställdes av årsmötet. 16. Val av fyra styrelseledamöter Valberedningens förslag, bilaga 5, fastställdes av årsmötet. 17. Val av två styrelsesuppleanter Valberedningens förslag, bilaga 5, fastställdes av årsmötet. 18. Val av övriga funktionärer Valberedningens förslag till övriga funktionärer kompletterades med att Hans Larsson och Alf Lindberg noteras i Projektgrupp Klubblokal, varefter mötet godkände förslaget i sin helhet. Se bilaga. (Reservation för att ungdomskommittén, Hans Johansson, inte kunnat nås för bekräftelse). 19. Val av två revisorer och en revisorsuppleant Valberedningens förslag, bilaga 5, fastställdes av årsmötet.

4 20. Val av valberedning på två personer och en suppleant, varav en sammankallande Björn Eriksson är sammankallande. En ordinarie och suppleant är vakant. Tas upp på medlemsmötet. 21. Övriga frågor/information Reglerna för Spolplatta för bottentvätt ifrågasätts nu av båtorganisationerna (SBU, SXK och SSF) som nu gemensamt kräver diskussion med myndigheten, HaV. Man kan förvänta modifikationer eller åtminstone klarlägganden och till dess avvaktar vi. Inbjudan till samrådsmöte mellan båtklubbarna hur vi kan stärka regionens båtliv. Ordf deltar. Frank Arnoldsson tog upp frågan om att det är viktigt att säkra aktiva medlemmar i medlemsregistret för inbetalningar och avgifter till SBU. Ex. scoutkåren, sjöhistoriska och kanotklubben m.fl. Benny Thörnlund tog upp frågan om hur vi kan få en starkare intäktssida. Ex. använda vinteruppställningen effektivare. Marknadsföra ABK t.ex. med Prova-på kvällar. Fas 3 kommer att fortsätta t.o.m. 3 kvartal Mötets avslutande Mats Janelid Mats Jakobsson Mikael Björklund Hans Larsson Ordförande Sekreterare Justeringsman Justeringsman

5 Bilaga 1 Revisionsberättelse Alnö båtklubbs Verksamhetsberättelse för Styrelsearbetet Styresen har hållit 10 styrelsemöten. Förutom årsmötet har det varit 2 st medlemsmöten vid arbetsdagarna. Ekonomi Totala tillgångar 31/12 på kr ( kr). Medlemsavgifter kr ( kr). Resultat kr. Det goda ekonomiresultatet beror bl.a. på att vi ökat fokus på att få in släpande medlems- och driftavgifter. Vi har haft en FAS 3 arbetare i 3 mån som röjt i hamnen under hösten för att i vinter ta hand om medlemsregister på Idrott On Line - modell. FAS 3 medför intäkt med 4000/mån. Båthus Fokus på klubbstugebygget som kommit igång bra med stort engagemang. Insatt kapital på 124 kkr bokfört som tillgång. Pinus maskin och Alviks traktor har ställt upp på ett föredömligt sätt och hjälpt till vid klubbstugebygget. En port skadades under stormen Ivar men ABK räknar med försäkringsersättning. Ungdom Tyvärr lyckades vi inte få tag i ledare och därför blev det ingen verksamhet under året. Tävling ABK har deltagit som tävlingsledningen för Alnön runt och Gubben, dock ingen ABK-deltagare. Hamn- och varvskommiten (Mikael Björklund) Båtplatser 11 platser uthyrda under sommaren + några kortidshyror. Samtliga har betalt sina avgifter. Nästan 100% av platserna belagda. 8 platser bytt ägare under gångna året.

6 6 platser finns för närvarande till salu varav 2 tillhör klubben. 4 nya platser har tillkommit under förra sommaren. Vi räknar med att även under kommande sommar att ha platser för uthyrning. Hur många är svårt att uppskatta, men säg Utförda arbeten/händelser i hamnen Under arbetsdagar underhölls vågbrytarna genom byte av kopplingarna mellan tuberna. Trots detta havererade en tub till följd av svall från en bogserbåt, vilken ersatte reparatonen. Påbörjade tillverkning av flytbrygga för mindre båtar, men detta senareläggs då det f.n. inte tycks finnas behov. Under året har vi haft inbrott och skadegörelse i tre båtar: sönderskurna täck presenningar och stulna bensindunkar. Det inträffade ett oljespill vid traversen i samband med en båtupptagning som resulterade i sanering med hjälp av räddningstjänsten. Belysningen i hela hamnen bytt till lågenergilampor. Grävt ned en kulvert för att avleda dikesvattnet till havet. Vakttjänst/arbetsdagar I det närmaste 100% närvaro på vaktnätter/arbetsdagar. Revision Revision av närvaro till hamnvaktvakt och arbetsdagar samt betalning för medlemskap och tjänster utförda för åren Kassören är informerad och ej inbetalda avgifter kommer att faktureras.

7 Bilaga 2 Balansrapporter

8 Bilaga 2 Resultatrapport s 1(2)

9 Bilaga 2 Resultatrapport s 2 (2)

10 Bilaga 3 Motioner 1 (2) Motion till ABK årsmöte februari 2014 för Ökad säkerhet i hamnen Under senaste året har det inträffat för minst tre medlemmar/båtägare att de haft påhälsning i sina båtar i hamnen med stöld och/eller skadegörelse. En båt har haft påhälsning tre gånger. Det verkar som man i huvudsak har varit intresserade av bensindunkar. Händelserna är polisanmälda. Hamnen har tidigare under många år varit förskonad från stölder och skadegörelse så detta är ett trendbrott som oroar. Dessutom har det under den gångna sommaren varit betydligt fler ungdomar än normalt som haft hamnen som samlingspunkt och pontonbryggorna som badplats. De badande klättrar på Y-bommar och har även varit ombord på båtarna. Frågan var uppe till diskussion på medlemsmötet i september och då var man enig om problemet men med olika åsikter om lämpliga åtgärder. Kostsamma höga stängsel står mot önskemål om fortsatt öppen hamn för allmänheten. Det uppdrogs till styrelsen att utreda och komma med förslag att genomföras innan nästa säsong. En arbetsgrupp (Per-Göran Ekman, Markko Ahonen (drabbade båtägare), Jan-Henrik Lange och Mats Janelid) utsågs och har diskuterat olika åtgärder och redogjort för styrelsen. Vissa åtgärder är redan beslutade och påbörjade som t.ex. bättre belysning med fler master, ökad sikt/ bättre slyröjning, bättre uppföljning att nattvaktsjobbet sköts. Styrelsens förslag är nu att: Vi skyltar hamnområdet med information att ABK är en ideell förening och allmänna ordningsregler inklusive förbud för icke behöriga fordon. Vi förbättrar hinder för mopeder att ta sig in. Vi avgränsare varje pontonbrygga med ett staket och grind samt skylt att bryggan är privat egendom och att badning inte är tillåtet. Staketet skall vara typ villaträdgård vilket inte hindrar att passera men klart visar att man är på förbjudet område. Detta underlättar för medlemmarna att påtala överträdelse. Styrelsen skall fortsatt följa utvecklingen och om nödvändigt skärpa åtgärderna. Eftersom klubben undviker det vanliga dyra alternativet med högt stängsel och väljer en billig lösning är det rimligt att klubben är beredd att kompensera båtägare som drabbas. Vi inrättar en funktion som bryggfogde: en för varje brygga. Bryggfogden utses/väljs av respektive båtägare. Uppgiften skall främst vara att samordna information och åtgärder mot skadegörelse: tillse att staket och grind kommer till stånd och underhålles, att skadegörelse och stölder anmäles till klubben och polisen, att belysning, vatten och el fungerar, att samordna övriga förekommande ärenden gemensamma för bryggans båtägare. Klubben betalar/tillhandahåller material till staket och grind. (beräknat till < 600:-/st ) Åtgärderna skall genomföras före sjösättning. Alnö datum Styrelsen ABK

11 Bilaga 3 Motioner 2 (2) Motion till ABK årsmöte februari 2014 Finansiering av bygget av klubblokal Bygget av ABKs nya klubblokal i båthuset har pågått i vinter och golv och isolerade väggar är nu klart. Nästa moment är isolering av tak, komplettering av fönster och därefter indragning av VA och el. Sedan kan vi snart överväga att avveckla den gamla stugan, även om mycket återstår innan ytbeklädnader och installationer är på plats. Hittills är nedlagt ca för byggmaterial. Totalt är bygget beräknat att kosta ca och hälften av detta är fortfarande ofinansierat vilket kommer att bli akut nästa år. Alla har intresse av att bygget blir klart att använda så snart som möjligt; dels av oss själva och dels för uthyrning för att generera intäkter. Det är olyckligt om arbetsgruppen skall behöva hindras av att det fattas pengar till material och att bygget därför tar flera år längre tid än nödvändigt och att vi går miste om möjliga hyresintäkter (uppskattningsvis /år). Styrelsen har diskuterat olika möjligheter till finansiering: Banklån. Enligt stadgar får ABK inte belåna fastigheten och det blir i så fall banklånevillkor utan säkerhet. Medlemslån är annat alternativ. Nyttjanderättsinnehavare A betalar in en andel för medlemsfinansiering. Beloppet återbetalas i den takt klubbekonomin tillåter, dock senast då medlemmen utträder. Andelsinnehavare blir berättigad att hyra lokalen till låg kostnad vid två tillfällen per år. Ökade driftavgifter tills bygget är klart. Sponsring. Bidrag från företag enligt olika modeller är en möjlighet som vi fortsatt behöver undersöka. Styrelsen vill gärna framhålla att en attraktiv klubblokal i en välskött hamnanläggning ökar värdet på båtplatsrättigheterna. Vi föreslår att mötet uttalar vilket/vilka alternativ styrelsen skall gå vidare med för att återkomma med ett preciserat förslag till medlemsmötet i maj. ABK styrelse

12 Bilaga 4 ABK Verksamhetsplan för år 2014 Klubben har många angelägna projekt listade nedan och som sammantaget medför ett digert program. Genomförandet kräver engagemang och insatser inte bara av styrelsen utan även medlemmarna i de kommittéer och arbetsgrupper som behövs. Förutom de tunga praktiska projekten så påpekar de nya stadgar vikten av att klubben även arbetar aktivt med utbildning, ungdomsverksamhet, jolleskola och social samvaro. Nedanstående arbeten/projekt vill vi framhålla som angelägna, om än i olika grad: 1. Större fokus på klubbens ekonomi. Nedan listade projekt och verksamheter (särskilt klubbstugan) kommer att behöva mer pengar än vi för närvarande har tillgäng till. Vi behöver därför snarast slutföra uppföljning av utestående avgiftsbetalningar, men även kritiskt granska kostnader. Sannolikt behöver medlemmarna bidra genom extra utdebitering. 2. Upprätta ett aktuellt medlemsregister i Idrott On Line. Detta har påbörjats och skall nu genoföras med prioritet och med hjälp av Fas 3 - arbetare. Med IOL följer möjligheten att ansluta ett integrerat bokföringssystem. Fördelen med detta blir bl. a. att fler kan få tillgång till information. 3. Klubbens stora investeringsprojekt, ny klubbstuga, är högprioriterat. Bygget kom igång efter sommaren och har kommit en bra bit, och arbetet fortsätta under hela året. Det är många arbetstimmar för de engagerade men den begränsande faktorn är ändå ekonomin; Trots detta är det angeläget att bygget blir klart så fort som möjligt så att lokalen kan användas av klubben och även till uthyrning för att generera intäkter. Projektet kan medföra att andra kostsamma eller arbetskrävande behov kan få stå tillbaka under byggtiden. 4. Ökad hamnsäkerhet har visat sig angeläget efter skadegörelse och stölder. En motion föreslår skyltning, belysning och enkelt staket på bryggorna. 5. Piren har konstaterade skador och dessa har undersökts av kommunen som också avser att reparera. Vi behöver följa upp och påminna/trycka på då det inte händer som sades i höstas. 6. Administration och rutiner och funktionsbeskrivningar: Det vore bra om vi under våren kunde få mer på papper så att det klart framgår hur och vem som gör vad och när. Man ska inte behöva vara gammal i gården och känna alla för att få veta vart man ska vända sig. 7. Ungdomsverksamheten har sorgligt nog legat nere i ett par år och vi behöver anstränga oss för att det skall bli något. Om klubben skall vara något

13 mer än bara ett sätt att förvara båten är det viktigt med bl.a. ungdomsverksamhet, seglarskola, utbildning i navigation och sjömanskap. 8. Fler medlemmar är önskvärt. Det finns några platser i hamnen som är oanvända och fler går att skapa om det behövs. (Projektet ny flytbrygga) Det är önskvärt med en liten kö till hamnplats. Fler båtplatser ger fler också fler hamnvakter = bättre täckning under sommaren. 9. Spolplatta för bottenrengöring skall enligt direktiv finnas före 2015, vilket dock är ifrågasatt varför vi hittills vilat på frågan. Vi behöver följa utvecklingen med beredskap att eventuellt agera snabbt. (svår finansieringsfråga).

14 Bilaga 5 Valberedningens förslag

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag!

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag! 1 Södra Bryggans Samfällighetsförening (SBSF), Vättersö, 6 juni 2005 Hej Vättersö- och Aspöbor, Framför oss ligger en kall juni månad och en het augusti - enligt vissa spåmän. Vi vet bara en sak säkert:

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer