NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY J. W. NESSLERS TRYCKERI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY 1938. - J. W. NESSLERS TRYCKERI."

Transkript

1

2 NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY J. W. NESSLERS TRYCKERI.

3 Det 19:de läsåret avslutas i dag, och i många hän Seenden måste det anses ha varit ett lyckligt år. Elev Siffran har varit större än någonsin tidigare, och intresset för skolan har från allmänhetens sida visat ett glädjande uppsving. Gåvor ha från många olika håll förärats skolan, och till syföreningsauktionen, som hölls den 9 maj, hade en talrik publik infunnit sig. För hopbringande av arbeten till försäljningen ha flitiga händer varit i verksamhet. Under fruar Dagny Hedströms och Inga Westbergs ledning har en syförening arbetat, och lärare Otto G. Holmberg har lett gossarnas slöjd. Berättigad uppmärksamhet väckte alla dessa arbeten, i det att de buro vittne om en utomordentligt skicklig och samvetsgrann ledning. Det största framsteget, som skolan har att annotera under det förflutna läsåret, är den nya tillbyggnaden, vilken med sina stora, ljusa lärosalar och sin luftiga och hemtrevliga fest- och gymnastiksal på ett iögonenfallande sätt befrämjat arbetet. Under anspråkslösa förhållanden har skolan arbetat under de gångna 18 åren, och rätt svårt har det varit att reda sig med de trånga lokaliteterna, i all synnerhet vid skolfester, men genom tillbyggnaden vanns tillräckligt utrymme för en störr!' publiksamiing. Den 18 oktober vidtog arbetet i den nya skolan. Vid morgonandakten då sjöngs psalmen 372:»Sanningens Ande som av höjden talar«, och skolans föreståndare talade med utgång från orden i den 86:te psalmen v. 11:»Visa mig, Herre, din väg. J ag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena, att jag fruktar ditt namn«. Ritningarna till tillbyggnaden ha uppgjorts av byggmästare J. Holm i Jakobstad, vilken även under hela

4 4 byggnadst.~den var anställd.. som överv~kare av bygget. EntreprenOl'er voro byggmastaren P. Lmqvist och herr Emil Yik. Värmeledningsinstallationen omhänderhades av O.Y. Vesijohtoliike Huber A.B. Vid avsynandet kunde man konstatera, att stor noggrannhet och utmlrkt sam' vetsgrannhet ådagalagts i arbetets utförande. SkoLms ledning uttalar ett varmt tack till alla, som med penningunderstöd bidragit till realiserandet av bygget. Främst bör nämnas N ykarleby stad, som på ett effektivt sätt skänkt skolan sitt understöd och beviljat Fmk 25,000: - i byggnadsbidrag, låtit gräva avloppsledning och levererar den elektriska strömmen till halva priset både till skola n och dess elevhem. Vidare bör direktör J. Nylund nämnas som en varm vän till skolan: Han har donerat Fmk 30,000: - för bygget och lovat erlägga Fmk 6,000: - årligen till skolans kassa, så länge han lever. Att det är den djupa och vackra hembygdskänslan, som hos honom är den drivande kraften till dessa uppoffringar förstå vi, och att han vill se sin hembygds ungdom gå framåt i goda kunskaper och ädla seder är uppenbart. Dir. Nylund fö.rtjänar.en hedersplats bland skolans vänner och gynnare. VI få ej heller glömma den firma i södra Finland, som gav oss Fmk 10,000: - i byggnadsunderstöd med den anspråkslösa anhållan, att namnet ej nämnes. Och sist och slutligen bör ett tack framföras till Sparbank för det förmånliga byggnadslån, som beviljades skolan.. ' Samt1ig~ affärer i ha beredvilligt skänkt tyger och annat material till skolans syförening. Firman Stockman i Helsingfors har ' likaså verksamt understött syföreningen, och från Vasa spetsfabrik erhölls en hel packe gott gardintyg. För alla dessa understöd ett varmt tack.,. Ett.tack bör även uttalas till ~garna av skyddskårs,, ~ården, VIlken skolan fick använda mot en låg hyra under tiden 1 sept.-i8 okt. 1937, då arbetena ännu pågingo i skolbyggnaden.. Skolarbetet har under läsåret fortgått enligt fastställd lektionsplan, med undantag av ått timantalet i handarbete,, för detta år varit fyra i stället för sex under senaste år. Skolans gosselever ha varit i tillfälle att deltaga i fortsätt. ningsskolans slöjdundervisning, ' och en del av dem synes med nöje och intresse ha ägnat sig åt denna undervisning, vilken s~kert varit dem till stor nytta.! Ordningen bland eleverna har i allmänhet varit till. fredsställande. En del anmärkningar och nedsatt vitsord i uppförande har gock fqrekommit. ' En elev har relegerats från skolan. Hälsotillståndet var under höstterminen gott, men under vårterminen rådde en utslagsepidemi under några veckor bland eleverna. UtsL:tgen ' voro dock av godartad natur, varför absentier för deras skull i allmänhet inte förekommo. I influensa insjuknilde i slutet av v~rterminen en stor del elever, vilket rätt störande inverkade på skolarbetet. Sedvanliga skolfester ha förekommit. Självständig. he~sqagen den 6 dec. firades med en fest, vid vilken mag. E. Ahman höll föredrag. Den 14 mars besöktes skolan av pastor H. Venzel, som talade till eleverna. Sportlov hölls under tiden 26 febr.-? mars. De yttre betingelserna voro icke gynnsamma, men vilan från det dagliga skolarbetet syntes likväl ha bekommit elever. na väl. Det avbrott iden långa vårterminen, som sportlovet erpjuder, synes vara till stor fördel för arbetsintensiteten. Elevhemmet har under det gångna året härbärgerat 15 elever, och dessa ha erlagt för sin inackordering en avgift varierande mellan 400: - och 100: - fmk, beroende på,elevernas förmögenhetsvillkor. Tre elever ha varit helt befriade från erläggande av avgift. Tjugosex elever ha dessutom intagit sina måltider i elevhemmet och erlagt belopp mellan 300 och 100 mk. De billiga avgifterna möjliggöras genom -bidraget från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. Att elevhemmet har en utomordentligt viktig mission att fylla, har även under det gångna året 5

5 6 med all tydlighet kunnat konstateras. T ack vare det ~öjl~ggöres skolgången för mindre bemedlade barn. Utvldg- < ning av elevhemmet är dock en hö,gstaktuell fråga, och helst såge man en ny egc.n elevhemsbyggnad resa sig, men så länge skolan har sin byggnadsskliid, kan ej denna tan. ke förverkligas. Vid slutet av denna termin ävgår från skolan lärarinnan i teckning, kalligrafi och handarbete, fru Elna Jäder. holm, som redan under två års tid varit tjänstledig. Vi tacka henne för hennes plikttrogna arbete. Ett varmt tack uttalas även till de vikarierande lärarna. U nder det gångna läsåret har samskolans ställning i betydande mån stabiliserats, och skolans ledning kan med tillfredsställelse konstatera, att arbetet för läroverkets fram. tida tryggande inte varit förgäves. De många elevanmälningar, som redan ingått för nästa år, tyda på, att skolans anseende stadgats, något som de elever, vilka under de senare åren fortsatt i andra skolor, genom sitt väl ut. förda arbete varit behjälpliga till. Det goda samarbete, som är rådande mellan skolans lärare å den ena sidan och..dess direktion och föräldraråd å den andra, är en faktor av stor betydelse. Lärarnas ute _ i bygderna intresse för skolan må även värderas högt, och sist och,slutligen ha, vi som, det värdefullaste,av allt att,erinra om den välvilliga inställning den svens,ka skolstyrelseavdelningen visat vår skola. Glädjande var det besök skolrådet G. Tegengren avlade under läsåret vid läroverket, då han under den kort~ tid, som stod till hans förfogande med stor vänlighet tog reda på sko. lans nuvarande ställning och med intresse tog de nya 100 kaliteterna i betraktande. Direktion. Direktor N. A. Fougstedt, ordförande. ' Trädgårdsmästare 'Vald. Bergman, viceordförande. Lärare J. Sundkvist,,ekonom. Rektor Vald. Westberg; sekreterare. Bankdir. K. V. Ekmark. Faktor H. Nylund. Lärare T. Granqvist. Suppleanter: Lärare E. Kjellberg. Lärare J. Rydström. Handelsförest. A. Backman. Föräldraråd. Direktor N. A. Fougstedt, ordförande. Trädgårdsmästare Vald. Bergman. Handlanden,Aug. Casen., Fru Edit Holmqvist. Inspektion. Skolrådet fil. dr G. Tegengren besökte skolan den 27 oktober o'ch åhörde undervisningen i finska. Gymnastikinspektrisen Anni Collan inspektera~e undervisningen i flickgymnastik oc~ hä~solära d~n ~ oktober. DirektIonens ordforande, semmanedlrektor N. A. Fougstedt har åhört undervisningen i naturalhistoria.. 7 _z

6 Föreståndare. vald.westberg, prost, fil. mag.: historia kl. I, IVo. V Lärarpersonalen. Gunnar Forsander, lektor: hälsolära kl. V. Elna ]äderholm, fru: teckning kl. I-V, kalligra fi kl. I-II, handarbete kl. I-V. Tjänstledig under läsåret. Dagny Hedström, fru: vikarie för fru Jäderholm handarbete. Runar Still, pastor: religion kl. I-V.. Ragnar Storå, fil. kand.: geografi och naturalhistoria kl. I-V Tjänstledig 20 april-31 maj; vikarie, fil. kand. Brita Brunberg. Ines Svedman, fil. mag.: finska kl. I-V, svenska kl. I-II. Inga Westberg, fru: bokföring kl. IV-V. Lars Wikberg, lärare: vikarie i teckning kl. I- V, kalligrafi kl. I-Il och gymnastik med gossar kl. I-V Erik Ahman, fil. mag.: tyska kl. II-V, sven5ka kl. III-V, historia kl. II-III. Ake Aström, fil. mag.: matematik kl. I-V, fysik kl. IV, kemi kl. V, sång kl. l-v Linnea Osterlund, lärarinna: gymnastik med flickor kl. I-V. Vid kortare förfall för lärarna ha under läsåret vika. rierat: fru I. Aström i tyska, pastor E. Hedman i religion och studeranden G. Osterlund i gymnastik. Föreståndarinna mr elevhemmet. Fröken Helmi Nylund. Läsdagar och arbetstid. Höstterminen vidtog den 1 september och slutade den '18 december. Vårterminen begyt:lte den 17 januari och avslutas den 31 maj. Antalet arbetsdagar är = 189. Den dagliga arbetstiden har varit förlagd mellan 8 och 3 med en eller två frukosttimmar. Undervisningen i sång och gymnastik har delvis försiggått mellan 3 och 5. Lektionsplan. I II IU IV V Religion Svenska. 5 3 J 3-3 Finska Tyska Historia Naturalhistoria Geografi ' Matematik 4: ' Fysik. 2 Kemi. 2 Hälsolära l Bokföring 1 l Teckning Stilskrivning 2 1 Sång 2 2 l 1 1 Gymnastik Utom lektionsplanen undervisas 1 handarbete 4 t. och i kl. II en veckotimme extra i finska. 9. Selma Sjöblom. Vaktmästarinna.

7 10 il ELEVFöRTECKNING ' läsåret Inskrivn. Elevens namn I del:e, F' Födelseort Hemort år år kl. Klass I. - Klassföreståndare: Lärare Lars Vikberg. Achren, Lars 1925 Oravais Oravais 1937 I Andersson, Lisen 1925 Munsala 1937, u Casen, Börje Eng, Gustav 1925 If. Nykar'ieby If H ulden, Lars 1926 Munsala Munsala 1937 Häger, Birger 1925 Nyk~rleby If. If J<äld, Kerstin 1926 JakbBstad Nykarl.. by 1937 Mannfors, Ann-Mari ' Nylund, Margareta 1926, If. If Nylund, Gunvor Sein:ijoki Ved in, Ejnar 1924 Oravais 1937 Il. I II,, r.' '. I ' - ~,~''.. Fö, Inskrivn. Elevernas namn delse. Födelseort Hemort år år kl. Haglund, Börje 1925 If. Nykarlebv.lf I Holm, Eira 1924 Munsala Munsala 1937 II Högbacka, Jarl 1923 Nykarlehy If. If I J åfs, Gotthard 1923 Vasa Munsala 1937 II Kallvik, Erik 1923 Evijärvi 1937 Levlin, Gunnar 1924 If. If 'j Mattsson, Rake! II Marklund, John 1924 If I Nymark, Berit Munsala Mu~sala 1937 II Rydström, Saga Simons, Ingrid 1924 Or~vais Or~~ais Sjö, Viola 1924 Munsala Munsala Siffrls, Richard 1924 Oravais Oravais Storsved, Märta 1924 Munsala Munsala Ståhlberg, Ruben~) 1923 Oravais Oravais Sundqvist, Ebba 1925 Purmo Purmo 1936 I Törrtqvist, Stig 1923 Jakobstad Kronoby 1937 II Westberg, Anna.Lisa 1926 Oravais 1936 I 25. Klass III. Klassföreståndare: Fil. kand. Ragnar Storå. Klass II. Backa, Brita 1924 Oravais Oravais.1937 III Klassföreståndare: Fil. mag. lnes Svedman. Andersen, Maud 1924 Munsala If I Back, Rolf 1923 Jakobstad 1936 Backlund, Sten 1925 H Birck, Vieno*) Nyk~~leby 1936 Björklund, Paul 1924 Ny-karleby If. If Broberg, Helena 1925, 1937 II ; ~ Carlson, Anna 1923 Oravais Oravais 1937 Forsman, Märta*) 1924 Esbo Vörå 1937 Granvik, Frey 1923 Nedelwetil Nt:dervetil 1937 Haga, Berte! 1923' Kronoby Kronoby 1937, *) Avgått. *) Avglit. Blomqvist, Aldi 1~23 Munsala Munsala Blomqvist, Alfhild 1' , BlOlllqvist, Eva.... : 193/ Brams, Greta l Englund, Alfred 1923 VÖ'rå Vörå l 37 III FOfelström, Anna-Lisa 1923 Terjärv Terjärv ; 936', Fri und, Fjalar Nedervetil Nedervetil 19; 6.. Granvik, ~ikael 1923 If Granö, Nils.Erik 1924 Värå Vörå 1<j 37 Hl Holmqvist, Nils 1925 Nykadeby 1(193 ' I Häggblom, Ulla 1924 NYkari~br; Ii. Nykari~by If Johnson, Vivi Lindgren, Rode 1923 Munsa a Munsala ' Ljunje, M;aj,Gret 1923 Kimito 1936 ' 11, Lun, Bengt 1923 Kronoby Kronoby I Nyman, Birgitta Terjärv 1937 II

8 12 Elevernas namn I FÖ-I del~e. Födelseort I Hemort Sandström, Gunne,Britt 1924 Jakobstad Oravais Sund, Margit 1923 Teir, KarI.Gustav 1925 Jakobstad Oravais :Wiklund, Gunvor 1923 Mllnsala Mllnsala Wilkman, Jarl 1925 Österlund, Per Klass IV. Klassföreståndare: Fil. mag. Ake Aström. Ahlström, EVil 1921 Nykadeby Nykarlcby Bergendahl, Jarl Dragsfjärd Dragsfjärd Björklund, Jarl Blomqvist, Nils 1921 Oravais Oravais Eng, Jarl 1923 If. If. Fogel, Marta Munsala Munsala Forsman, Birgit Gleisner, Valborg Pedersöre Grann, Nils 1923 If. N ykari~b y' If. Granholm, Ruth 1923 Vasa Granvik, Saga If. G,unnila, Ole Oravais Oravais Hagen, Doris 1923 If. If. Hansen, Märta 1921 Hermans, Per. Erik 1921 Oravais Oravais H olm lund, Sigrid H olmqvist, Bengt 1924 A bo Nyk~'rleby J ouper, Ernst 1923 If. Kavander,Kal:l.Gustaf*) 1921 Par gas Pargas Kronqvist, Mildrid 1921 If. i. Lindeman, Vardine 1923 If. Mannil, Erik') 1921 Vörå Vörå l\'lattson, Lis.Beth 1921 Karleby Gamlakarleby Nilsson, Erik 1923 Munsala Munsala Nyberg, Henrik 1923 If. Replot Nyman, Ester 1919 Munsala Munsala Nyström, Paul If. If. Pirilä, Inga 1921 Munsala Munsala Sandvik, Arne If. If. Skog, Lauri!! Inskrivn. år I kl I 1936 II 1937 III 1936 II 1935 I 1934 i,< 1935 II II I III II I II 1933 I IV 1936 III 1935,II 1933 I 1935 II 1934 I 1935 II I 1933 II Ii Ii Ii If J Elevernas namn I I del:~' F Stranden, Torsten 1923 Storbjörk, Synnöve 1921 Sundqvist, Karl Henrik Södersved. Linnea. Vedin, Erik Klass V. Klassföreståndare: Fil. mag. Erik Ahman. Achren,' 'lisi Backlund, Paul Bergsten, J arl.olof Björklund, Anne.Marie Björklund, Nils Brors, Adele Broström, Margareta Dahla, Anna Gyllenberg, Margareta Hagen, Bengt Holmberg, Inga.J ohnson, Börde. J ungarå, Sigfrid lassell, Gunnel Nylllnd, Brynolf Nylund, Vendla Rajander, Holger Romar, Rakel Sundkvist, Greta Sämskar, Margareta Venelius, Håkan Wiik, Maja.Lisa Wikström, Anna.Stina Österlund, Mildred Födelseort I Vasa Kronoby Munsala Oravais,, Mllnsala. Helsingfors Gamlakarleby Nyk,,uleby, Vörå NYI<arleby If. Pörtom Vasa If. Vörå If. Jeppo Ekenäs If. Nyk~'rleby If. Nyk~~leby Vörå Nedervetil Pargas Hemort Kronoby Mu~sala Seinäjoki Munsala Ylistaro Vasa Vörå If, Pörtom Nykacleby If. Vörå If. Jeppo If. Ny.k~~leb ; Härmä If. Ned~~vetil Helsingfors 13 Il nskri '2::. år I kl I 193'5 II 1936 III II,, I ~ Ii 'i934 II 1931 I 1935 III ' II 1936 IV 1934 II I 'iv I IV II I i'i 1933 I 1937 V 1936 IV 1933 I

9 Läsåret använda liro. och iiseböcker. Religion. Bibeln. Katekes för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Rosenqvist, V. T.: Biblisk historia. Bibelns böcker. Gummerus-Rosenqvist: Kyrkohistoria för mellanskolor. Svenska. Lagerblad, E.: Svenska rättskrivningsövningar. (Kl. I, II.) Saxen, R.: Svensk språklära. (Kl. I, II.) Modersmålet. (Kl. III-V.) Interpunktionslära. (Kl. III.) s.. Hollmerus., R.:. Svens~ prosa l-iv. (Kl. I-III, V.) Hagelstam, M.-Hollmerus, R.: Dikturval I. (Kl. L) Runeberg,]. L.: Fänrik Ståls sägner. (Kl. IV.) Julkvällen. (Kl. V.) Flnska. OUinen, J. F.: Pikkulukukirja. (Kl'. V.) Streng, H.rry: Suomenkielen ålkeet L (Kl. I, II.),. ' Suomenkielen alkeet, Jatko-osa. (Kl. II III, IVo. V.) '. Ovningsuppgifter i finska. (Kl. III, IV o. V.). Tyska. Usdtakoff, 1.: Deutsches Elementarbuch. (Kl. II-III.). Aufgaben. (Kl. II-III.) Linde/öl, U. s.. Ohqvist, J.: Kortfattad tysk grammatik. (Kl. IV-V.) Ohqvist, l.: Deutsche Prosa und Dichtung. (Kl. IV-V.) Miiller, E.: Deutsches Obungsbuch. (Kl. IV 7 V.) Historia. Ottelin, A. K.: Lärobok i allmän historia I-III. Lärobok i Finlands historia. Geografi. Sahlberg, ' Si~rd: Lärobok i geografi del I, II: l, II: 2 och HI. Rosberg, ]. E.: Handkarta över Finland, 2:dra uppl. Diercke: Schulatlas. Matematik. Ramsay, August: Lärobok i aritmetik. Rancken, E.: Lärobok i algebra I. ~ Bonsdorff, E.: Samling av algebraiska exempel ' och problem. Groop. v.: Lärobok i geometri för mellanskolan. Lindman, K. F.: Buch, Kurt: Fysik. Lärobok i fysik för mellanskolan. Kemi. Lärobok i kemi för elementarlärove~k. Naturalhiatoria. Schulman, Krogerus, Nordström: Zoologi I, II. Calonius, Allan: Lärobok i botanik I, II. Alcenius, O.: Finlands kärlväxte~. Hilsolära. Wilskm.n. Palmen: Lärobok i hälsovård. '

10 1<? Salervo, Toivo: Berg, Bernhard: Runeberg, E nni: Teckning. T eckningsundervisningens system i folkskolan. Handledning i frihandsperspektiv. Linjer, form och färg. Sång. Törn udd, Aksel: Sångkurs för skolan. D. v. Nandelstadh o. M. Wehanen: Gullvivan' I, II, III, IV, V. Läsåret genomgångna lärokur~~r. Religion. Kl. I. (2 t.) 46 berättelser ur Gamla testamentets bib1iska historia. Första huvudstycket ur Luthers lilla katekes. Repetition. Memorering av psalmverser. Kl. II. (2 t.) Gamla testamentets bibliska historia till slut och 16 berättelser ur nya testamentet. Tredje huvudstycket ur katekesen, Kursen repeterad. Memorering av psalmverser. ' Kl. III. (2 t.) Nya testamentets bibliska historia från och, med 17:de berättelsen. Andra huvudstycket ur Luthers lilla katekes.. Kursen repeterad. Memorering av psalmverser... Kl. IV. (2, t. ) Bibel~äsning: Apostlagärningarna järn. forda med PaulI brev.»bibelns böcker«. Fjärde och femte huvudstyckena ur katekesen. ', Kl. V. (2 t.) Gummerus.Rosengvist: Kyrkcih{sto~ia för mellanskolor genomgången och r huvudsak repeterad. Svenska. Kl. 'I. ' (5 t.) Betonad innanläsning ur Svensk prosa. : Läsning ur Dikturval I.,Rättskrivningsövningar enl. La. 'gerblad helt genomgångna. Ljud. och ordlära i anslut. ning till R. Hollmerus' rättskrivningslära. Ordklasserna, ordfogning, huvudord och bestämning, subjekt, predikat, attribut, objekt och substantivets böjning inlärda utan lärobok. U ppsatsskrivning: några berättelser i klass., Kl. II.' (3 t.) Läsning, och muntligt återgivande av berättelser ur Svensk prosa II. Ett antal dikter ur Dikt. urva1 l. Lagerblads rättskrivningsö,:ningar repeterade. Grammatik: Saxens Språklära till 74. Uppsatsskrivning: några berättelser, i klassen. Kl. III. (3 t.) Läsning ur Syensk prosa HI. Interpunktionslära. Grammatik: Saxens Modersmålet till 114. Satsanalys. Rättskrivningsövningar. Sex uppsatser. Kl. IV. (3 t.) Läsning ur Fänrik Ståls sägner.. Grammatik: ' Saxens Modersmålet till Satsanalys. Atta uppsatser., Kl. V. (3t.) Läsning: Julkvällen och ur Svensk prosa IV. Grammatik: Modersmålet genomgången till Bihang I. Satsanalys. Tio uppsatser. Elevföredrag., Finska. Kl. 1. ' (4 'f.) Suomenkielen alkeet 1«av H. Streng st genomgångna jämte motsvarande grammatik. - Skrivövningar i klassen. ' Kl. II. (4 t.) Suomenkielen alkeet 1«st (jatko-osa) 30 genomgångna jämte motsvarande gramma' tik. - Skrivövningar i klassen. Kl. III. (3 t.) SuomenkieleD alkeet 11«(jatko.osa) genomgångna jämte motsvarande grammatik. Över. sättningsövningar enl. Övningsuppgifter i finska.«- Skriv. övningar i klassen. Kl. IV. ' (3 t.) '»Sl.Jomrn~ielen al~eet II«(jatko-osa) st. 75-i03 jämte motsvarande grammatik genomgångna. Översättningsövningar enl. Övningsuppgifter i finska.«skrivövningar i klassen och hemma. 17

11 18 Kl. V. (3 t.)»suomenkiejen ajkeet H«(jatko.osa) avslutad fr. o. m. st. 113 jämte motsvarande grammatik genomgångna.. Ur OIlinens.»Pikkulukukiria«st. '8, 17, ~8 ';:!. 24 och 26. G~ammatik.en reopeterad. Oversättnings. ovmngar enl.»,?vnmgsuppglfter l finska«. - SkrivÖvnin. gar hemma och l klassen. Tyska. Kl. II. (4 t.) Läsestyckena 1-46 ur Deutsches Ele. me.nta~buch. Grammatik: Det viktigaste om substantiv, adjektiv och verb. et,tl. s~mma l~robok. Ovningss,tycken ur Aufgaben. SkrIvm.~g l klass l regel varannan vecka.;,' Kl. III. (4 t.) Lasestyckena ur Deutsches Elementarbuch. Samtal över det lästa. Grammatiken geno~gå~ge~ enl. ~amma lärobok. Ovningar ur Aufgabel1. SkrIvmng l klass l regel varannan vecka... Kl. IV. (3 to),läsning ur Deutsche Prosa und DIchtung t. o. m. st. 26. Samtal över det lästa. Grammatik: föregående kurs repeterad, dessutom ur Kortfattad tysk gr~m~ati~. Några övningar ur Deutsches Obungsbuch. SkrIvnmg 'I klass varannan vecka. o Kl. V. (3 to) Läsning ur Deutsche Pro~a. und DIchtung, valda stycken, t. o. m. 69. Grammatik.till 111 ur kortfattad tysk grammatik. Ovningsstycken ur Deutsches Obungsbuch.. Skrivning i klass varannan vecka. Historia. Kl. I. (l t.) Gamla tiden till Aten. Kl. II. (2 t.) Gamla tiden tilt Graccherna. Kl. III. (3 t.) Medeltiden. Kl. IV. (3 t.) Nya tiden. Kl. V. (l t.) Finlands historia. Geogra8.. Kl. I. (3 to) Del I genomgången. Ur del II til J England. Arbetsövningar. Kl. II. (2 t.) Från England till- Pyreneiska halvön. Arbetsövningar. Kl. III. (3 t.) Från Balkanhalvön till Nordamerika: Förenta Staterna. Arbetsövningar. Kl. IV. (2 t.) Förenta Staterna, Sydamerika, Australien, Antarktis. U r del UI till Världshaven. Diagram och kartritni~g..,. o.. Kl. V. (2 t.) Del III genomgången. Repetition. av skolk urs en i form av föredrag, diagram och kartritning. Matematik. Kl. I. (4 to) Repetition av de enkl~ räknesätten. Metersystemet. Decimaltal. Icke dekadiska mått. Hu. vudräkning.. Kl. II. (4 t.). Första klassens kurs repeterad. Decimaltal. Bråkläran. Procenträkning. Enkel reguladetri. Kl. III. (4 t.) Aritmetik: Hela aritmetikkursen genomgången och repeterad. Geometri: Kort propedeutisk kurs enligt anteckningar samt övningsuppgifter. ' Kl. IV. (5 t.) Algebra: De tre första kapitlen ur Ranckens Lärobok i algebra l. Geometri: i Groops lärobok genomgångna. Ovningsuppgifter. Kl. V. (5, t.) Algebra: Ranckens Lärobok, 'j algebra I genomgången. Exempdlösning ur Bonsdorffs Exempelsamling. Geometri: Groops lärobok slut{örd. Ovningsuppgifter.. Yt. och volymberäkningar:,aritmetik: Skol..k'ursen repeterad.,,., Fysik. Kl. IV. ' (2 t.) Läroboken genomgången. Kemi. ' Kl. V. (2 t.) Läroboken genomgången. N aturalhi.toria. Kl. I. (3 t.) Botanik:. Kap. I samt v~xttyperna 1-9. och Insamling-av växtdeia.r (typ~):', av blad, blom~ ställningar, frukter m. m.)... ~, -. Zoologi: Däggdjurs. och fågeltypema. 19

12 , 20 KL II. (2 t.) Botanik: Växttyperna Jtill slut. Linnes system. Examination'sövningar. Insamling av 50 växter. Zoölogi: Djurtyperna från ha'ckspetten till slut. Kl. III. (3 t.) Botanik: Del I genomgången. Examinationsövningar. Insamling av 40 växter. Zoologi: Däggdjuren. Fåglarna till Duvfåglar. Kl. ly. (2 t.) Botanik: De Sympetala och Choripetala växffamiljerna. Insamling av 40 växter. Zoologi: Från Klätterfåglar till Groddjur. Kl. V. (2 t.) Läroboken genomgången. Zoologi: Groddjuren, kräldjuren och de ryggradslösa djuren. Hälso. och nykterhetslära. Läroboken i huvudsak genomgången. Vissa avsnitt hava behandlats i anslutning till kap. människans byggnad och förrättningar i Zoologin del II. Alkohologi 4 timmar. Gymnastik. Kl. I-III. (2 t.) Enkla fristående-, ordnings- och redskapsövningar. Lekar och bollspel. Övningar för idrottsmärket. Kl. IV-V. (2 t.) Fristående-, ordnings- och redskapsövningar. Lekar och bollspel. Övningar för idrottsmärket. Teckning. Kl. I. (2 t.) Konturteckning efter ytverkande föremål med tillämpning av grundformerna. Minnes- och fantasiteckning. Typteckning. Färgläggning med färgkritor. Enkla kompositionsövningar. Pappersklippning. Kl. II. (2 t.) ÖVQiQgar i, akvarell, färgens behandling och färgblandning. T eckning och färgläggning efter enkla föremål. Mipnes~ oh fantasiteckning. Typteckning. Enkla kompositionsövningar. Perspektiviska iakttagelser och anvisningar. Pappersklippning. Kl. III. (2 t.) Teckning efter enkla fristående föremål med iakttagande av perspektiviska förkortningar, dagrar oc,h skuggor. Ö\',ning i, färgbehandling och, färg<blandnmg. Penseltecknmg., Mames' och fantasiteckning. Kompositionsövningar, KL ' IV. (2 t.) Liknande övningar som i föregående klas,s: Pe~.s pe.kti v läran s grunder praktiskt tillämpade. Kom' poslhonsovnmgar. Tuschteckning, Kl. V. (2 t.) Liknande övningar som i föregående klass. Tuschteckning. Handarbete. Kl. I. (1 t.) Virkning: kaffelapp,lökpåse. Stickning: kaffelapp. Sömnad: korsstyngsduk. ' Kl. II. (1 t.) Stickning: pås, eller fingervantar, sport, strump()r. Som'nad: dynvar. Kl. III. (1 t.) Stickning: pas, eller fingervantar. Söm~ nad: Dagl,inne med virkad spets. 'Extra arbeten: s port~ strumpor, Jumpers. Kl. ly. (2 t.) Stickning: sportstrumpor. Sömnad: hushållsförkläde. Extra arbeten: pellerin, lisense, halsduk. Kl. V. (2 t.) Stickning: sportstrumpor. Sömnad:. pyjamas, kjol. Extra arbeten: 'jumpers och slipower.. Kalligrafi. Kl. I. (2 t.) Salervo-Vasström, II, III o. IV häft. Kl. II. (1 t.) Salervo-Vasström, Sång. Kl. I o. II. (2 t.) Tonträffningsövningar i ~,dur samt en, och tvåstämmiga sånger. Notläsning och notskrivning. Förberedande skalövningai:. KL IIJ. (1 t.) Tonträffningsövningar i enklare kors' och b,tonarter, en' och flerstämmiga sånger. Kl. IV. o. V. (l t.) Flerstämmiga sånger. 21

13 22 Bokföring. Kl.,IV. (1 t.) E. Malmberg, Bokföring och bokfö~ ringsuppgifter J. Ovningsuppgifter iämte bokslut. Kl. V. (1 t.) E. Malmberg, Bokföring och bokfö~ ringsuppgifter L Ovningsuppgifter jämte bokslut. U nder gymnastiklektionerna ha prov avlagts för Svenska Finlands Idrottsförbunds gossidrottsinärken. Skolans Idrottsförening är fr: o. m. i år ansluten till Osterbottens Skolidrottsdistrikt (O. S. L D.) Vid Distrik~ tets mästerskapstävlingar på skidor i Gamlakarleby representerades skolan av tvenne juniorer, eleverna i klass III, Fjalar Frilund och Mikael Granvik, vilka i den hårda konkurrensen bdade resp. fjärde och åttonde platserna. Skidtävlan om guldsmed E. Forstens vandringspris försiggick den 11 februari. Alla klasser ställde upp med fulltaliga lag, tre gossar och tre flickor. Slutresultaten i lagtävlingen blevo (tiden reducerad till förbrukad tid per km): 1. klass III 32 mm. 37 sek. 2. V n I V De bästa individuella resultaten: Flickor. 1. Berit Nymark kl. n 5 min. 31 sek. 2. Gunvor Nylund.. I Birgitta Nyman.. ni Gossar. 1. Fjalar Frilund kl. HI 4 min. 29 sek. 2. Jarl Högbacka II Mikael Granvik III ' Undei:'V'lsningsmaterial och samlingar. 3 st. zoologiska och 4 st. botaniska bilder ha förärats av bokhandlare J. Herler. Av fru E. Fougstedt har skolan fått mottaga nickel malm från Petsamo och av eleven Richard Siffris ett par fötter av berguv. Skolans lärare i naturalhis~ toria har skänkt en kollektion evertebrater, omfattande 25 arter, insamlade Finska viken. En karta över Eng~ land har inköpts. Samskolas Kl. V av Kl. IVo. V av 1924 Vald. Westbergs Rex. Strömbergs Erik Söderströms J ohn Lundkvists F. d. aktionärers Stipendiefond VIn Fonder. skolfestfond biblioteksfond majblommor stipendiefond.. Summa : : 40 1,826: 05 1,130: 30 1,421: 95 2,003: 25 l,77i: : 10 2,051: 80 1,976: - 418: 15 14,020: 25 STATISTISKA UPPGIFTER. Under läsåret inskrevos 37 nya elever, nämligen kl. I 11 II 15 III 8 TV 1 V 2 Summa 37 Skolan har för närvarande 116 elever, fördelade på de olika klasserna så: kl. I 6 gossar 5 flickor = kl. II kl. III kl. IV kl. V Summa 54 gossar 62 flickor

14 24 II. Elevernas medelvitsord klassvis. ' U ppförande U ppmärb samhet Ordning Framsteg Klass -... fl> fl> -. ;:; fl> -,... fl>... fl> -(b ' ::r: 3 < g::r:.~ ''::r: ::!<... ::r: ~. o: _. ~ o :::.0: 2.0: 8. 0>' ~. o :.~ ::l ~ ~ ~ (b (b (b, - fl> ::l ::l ::l ::l ::: ::: ::: ::: ' I ~ ~ ::;1 ':'! ~~ ~ ~ ~~ ::s 7{ --- I ,9 9'6 9, ,8 -,,9 II ,8 9,1 9,_ 9,5 7,8 7 1~ ) III ,7 9.; 9,. 9,; 7,5 7,6 IV 10 9,9 9,. 9 9,0 9,5 7,1 7,. V 9,9 9,9 9, , ,\.7,G H ela I I I I I I I läroverket 9,9 I 9,9 9,G 9'6 9,3 9,5 7 7,7 III. Antalet elever, som vid årsexamen blivit upp fl yttade, erhållit villkor eller ovillkorligen stannat kvar i klass : I Klass Klassens elevantal Uppflyttade eller d imitterade Erhåll it villkor Stannat kvar ovill,. korligen I l II III IV V l Summa I 116 I 94 I 10 I 12 l INTRÄDESFORDRINGAR. Elev anmäles av föräldrar eller förmyndare hos läroverkets föreståndare. V id anmälan om inskrivning framlämnas skolbetyg och prästbevis, upptagande barnets födelseort, ålder och frejd samt dess föräldrars namn och stånd ävensom intyg därom, att barnet updergått vaccination. För inträde i skolans första klass fordras uppnådd tio års ålder samt fö ljande insikter och färdigheter. I Kristendomskunskap: Gamla och nya testamentets bibliska historia enligt. godkänd lärobok för folkskolor samt Luthers katekes. I Svenska: Ledig innanläsning samt förmåg a att med egna ord redogöra för det lästa. Ordklasserna och satsens huvuddelar. Hjälplig färdighet i rättskrivning. I Räkning: De fyra räknesätten med hela tal. Metersystemet. Grundoperationerna med hela tal i sorter. I Geografi: Europas geografi enligt godkänd lärobok för fo lkskolor. I Skönskrivning : H jälplig färdighet. D en, som söker inträde i högre klass, skall ådagalägga säker och grundlig kännedom av i föregående klass eller klasser enligt denna årsberättelse genomgångna lärokurser. Avgifter till skolan : Inskrivningsavgift Fmk 15: -, termin savgift Fmk 250: -. ' Medellösa elever befrias från terminsavgiften och erhålla dessutom läroböcker från skolan. Inackordering erhålles i skolans elevhem, till vilket endast flickor mottagas, för Fmk 350: - i månaden. Elever, som så önska, kunna där intaga sina måltider för Fmk 250: - per månad. Detta läsår avslutas tisdagen den 31 maj, kl. 9 f. m. Nästa läsår vidtager torsdagen den 1 september kl. 2 e. m. Anmälning av nya elever och inträdes- och villkorsförhör sker onsdagen den 1 juni och onsdagen den 31 aug. kl. 12 p. d. i maj Vald. Westberg. 25

Nykarleby samskola. läsåret

Nykarleby samskola. läsåret Nykarleby samskola läsåret 95-952, Det nu avslutade läsåret - det trettiotredje i Nykarleby samskolas historia - har varit ett normalt arbetsår. Några större problem ha inte mött och arbetet har därför

Läs mer

Nykarleby samskola. läsåret 1950-1951

Nykarleby samskola. läsåret 1950-1951 samskola läsåret 1950-1951 sainskolla avsl'utar med denna vårtermins utgång sitt trettiooandra läsår. Det gångna året har i alla avseenden varit ett noormalt,arbetsår Ooch ansluter sig därutinnan till

Läs mer

Nykarle by samskola. läsåret 1949-1950

Nykarle by samskola. läsåret 1949-1950 Nykarle by samskola läsåret 1949-1950 s,amskola avslutar med denna vårtermins utgång sitt trettiofö'l1sta läsår. Det är en glädje 'att konstatera, att detta åt gått i det lugna arbetets tecken, de störande

Läs mer

NYKARLEBY SAMSKOLA REDOGÖRELSE SKOLANS VERKSAMHET UNDER LÄSÅRET GUSTAF A. YRJAS AVGIVEN AV FÖR J. W. NESSLERS TRYCKERI. '_NYKARLEBY, 1924.

NYKARLEBY SAMSKOLA REDOGÖRELSE SKOLANS VERKSAMHET UNDER LÄSÅRET GUSTAF A. YRJAS AVGIVEN AV FÖR J. W. NESSLERS TRYCKERI. '_NYKARLEBY, 1924. NYKARLEBY SAMSKOLA REDOGÖRELSE FÖR SKOLANS VERKSAMHET UNDER LÄSÅRET 1923-1924 AVGVEN AV GUSTAF A. YRJAS '_NYKARLEBY, 1924. - J. W. NESSLERS TRYCKER. NYKARLEBY SAMSKOLA REDOGÖRELSE FÖR SKOLANS VERKSAMHET

Läs mer

N Y KA R L E B Y SAMSKOLA LASARET

N Y KA R L E B Y SAMSKOLA LASARET N Y KA R L E B Y SAMSKOLA LASARET 1963-1964 Nykarlehy samskola avslutar sitt 44 läsår den 30 maj. Aret har gått i det lugna arbetets tecken enligt den läroplan, som fastställts år 1962. Som en märklig

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

... Nykarleby an1 I~ola. läsåret ~-~ ~... ~...

... Nykarleby an1 I~ola. läsåret ~-~ ~... ~... ... Nykarleby an1 I~ola läsåret 1962-1963..... ~-~ ~... ~... Nykarleby samskola avslutar sitt 43 läsår fredagen den 31 maj. Skolan har arbetat enligt samma läroplan som tidigare med undantag av att yrkesorienterande

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

Söndagsskolan i Senneby

Söndagsskolan i Senneby 1 Söndagsskolan i Senneby Sammanställt av Thure Herbertsson febr. 2013 I samarbete med syster Maj (numera Birgitta Andersson) Inom kristendomen i Europa startades den första söndagsskolan i England på

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

SKOLA INLEDNING. Vägledning

SKOLA INLEDNING. Vägledning SKOLA SKOLA SKOLA Vägledning Avsnittet berör det åländska skolsystemet. Grundskolan står i fokus, eftersom den är obligatorisk för alla barn. Bland annat presenteras undervisningsämnena, elev-, lärar-

Läs mer

1900-talet fram till och med våren 1969 i den högre skolan

1900-talet fram till och med våren 1969 i den högre skolan 1900-talet fram till och med våren 1969 i den högre skolan Carl Johan Rydberg, född i Linköping 1848-02-14, vice kollega våren 1901, olika prästuppdrag i Stockholm, komminister i Söderköping, brunnspredikant.

Läs mer

C}[ykarleby "am"kola. lä6året

C}[ykarleby amkola. lä6året 000000000000000000000000000000000000000000000000 C}[ykarleby "am"kola lä6året 1957-1958 000000000000000000000000000000000000000000000000 Nykarleby samskola avslutar den 31 maj sitt 39 läsår. Skolan har

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

Vasa Svenska Kvinnoklubb.

Vasa Svenska Kvinnoklubb. Stadgar för Vasa Svenska Kvinnoklubb. S i. Vasa Svenska Kvinnoklubb utgör en filial av Finlands Svenska Kvinnoförbund, som har sin centralstyrelse i Helsingfors. 2. Föreningens ändamål är att förena svenska

Läs mer

Arbetsplan - turkiska.

Arbetsplan - turkiska. Arbetsplan - turkiska. Lokal arbetsplan för Förskoleklass till Årskurs 9 Modersmålets mål är att eleven ska tala aktivt, skriva och läsa med förståelse. Min planering baserar på tema. Jag har turkiska

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

C][ykarleby Dal11Dkola

C][ykarleby Dal11Dkola :x>oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo C][ykaleby Dal11Dkola lä"ået 1953-1954 000000000000000000000000000000000000000000000000 Nykaleby samskola avsluta den 31 maj sitt 35 läså. Elevantalet

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret LÄSÅRSPLANEN FÖR ISNÄS SKOLA OCH FÖRSKOLA 2012-2013 Behandling: Personalmöte 13.08.2012 Direktionen 01.10.2012 Underskrifter: Isnäs, 01.10.2012 Mikael von Martens direktionsordförande Laura Ståhl tf. föreståndare

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 21.1.2015 kl. 18 20.10

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 21.1.2015 kl. 18 20.10 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/2015 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 1 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 2 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet... 1 3 Val av två protokolljusterare...

Läs mer

Glimtar ur en bygdemans liv. Jan Lindgård. En kort levnadsteckning över Torsten Lindgård Adam Namnlös och ett urval av hans texter

Glimtar ur en bygdemans liv. Jan Lindgård. En kort levnadsteckning över Torsten Lindgård Adam Namnlös och ett urval av hans texter Jan Lindgård Glimtar ur en bygdemans liv En kort levnadsteckning över Torsten Lindgård Adam Namnlös och ett urval av hans texter Malax museiförening Lokal- och regionhistoriska bidrag 13 Breidablick, utfärd

Läs mer

Arbetsgrupp för arrendetomter vid Andra sjön (tillsatt av sst

Arbetsgrupp för arrendetomter vid Andra sjön (tillsatt av sst Kommittéer och arbetsgrupper Näringspolitiska kommittén, 2013-2016: Granlund Vald-Erik, 2013-2014, 2015-2016 Saari Ted, 2013-2014 Sjöblom Göran Sundstén Anna, sekreterare Vestlin Albert, 2015-2016 Arbetsgrupp

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Handbok. För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016

Handbok. För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016 Handbok För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016 20.4 2016 Informationsmaterial om spridd examen för studerande Spridd examen innebär att man skriver studentprov under flera på varandra

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog läsåret 2015/2016 Särvux är till för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Det finns

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

CJ1,ykarleby 6am6kola. lä"året

CJ1,ykarleby 6am6kola. läåret CJ1,ykarleby 6am6kola lä"året 1961-1962 ---------------------------- Nykarleby samskola avslutar den 30 maj sitt 43 läsår. Skolan har arbetat enligt samma läroplan som tidigare. Läsåret började den 1 sept.

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Församlingsblad. Traryd -Strömsnäsbruk - Hinneryd. Den bästa julklappen! VINTERN. Nr 4 2015

Församlingsblad. Traryd -Strömsnäsbruk - Hinneryd. Den bästa julklappen! VINTERN. Nr 4 2015 Församlingsblad Traryd -Strömsnäsbruk - Hinneryd Den bästa julklappen! VINTERN 2015 2016 Nr 4 2015 1 Den bästa julklappen! Jag tror att de flesta av oss kommer ihåg åtminstone en julklapp som vi fått genom

Läs mer

Jag tror på Gud på samma sätt som jag tror på den uppåtgående solen; inte för att jag ser den, utan för att jag genom den kan se allt annat.

Jag tror på Gud på samma sätt som jag tror på den uppåtgående solen; inte för att jag ser den, utan för att jag genom den kan se allt annat. Jag tror på Gud på samma sätt som jag tror på den uppåtgående solen; inte för att jag ser den, utan för att jag genom den kan se allt annat. C S Lewis MARS 2011 Pastorns spalt KÄRLEK ANSVAR KRAFT Han ger

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS VALBARA KURSER FÖR ÅK 7 9 LÄSÅRET 2014 2015 Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14 33200 Tammerfors Kansli tfn: 050 432 71 89 Rektor: 050 549 94 49 Studiehandledare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse PRO-Höganäs Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2015 Styrelsen har bestått av 7 ordinarie ledamöter och en ständigt inkallad ersättare. Ordförande, Leif Olsson Sekreterare,

Läs mer

Irma Lundberg (Ljung) Album Sid 1 av 76

Irma Lundberg (Ljung) Album Sid 1 av 76 Irma Lundberg (Ljung) Album Sid 1 av 76 1930 Hos Eklunds 1932 A.J.S. Josef Ljung 1937 Västantorp 2 1940 Boet 1945 Irma Ljung ½ år 3 1947 Irma Ljung 2 år 1942 Doris Bengtsson 1948 Linnea Hagalund Irma Västantorp

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

Den förening som samlar mest steg vinner ett pris! Kämpa för Ekenäs!

Den förening som samlar mest steg vinner ett pris! Kämpa för Ekenäs! Bästa medlem! Föreningen inleder återigen sin verksamhet. Föreningens vårjippo, Tussilagosteget, lockade i år 26 deltagare. På första plats kom Berit Lundström med 635 kilometer. Hon erhöll en badhandduk

Läs mer

Föräldraråd den 29 september 2009

Föräldraråd den 29 september 2009 Närvarande: Föräldraråd den 29 september 2009 Föräldrar: Maria Loeb, Helena Gustafsson, Henrik Marken, Anna-Lena Ringsbacka och Mariana Dovebrant. Elever: Hanna Dahlqvist, Rebecca Holmkvist, Anna Carlsson,

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2011/2012

Välkommen till. Läsåret 2011/2012 Välkommen till Läsåret 2011/2012 Augusti 2011 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2011/2012. Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

Anordnandet av undervisning för elever med annat modersmål än svenska, finska, samiska eller för elever med flerspråkig bakgrund Regional strategi

Anordnandet av undervisning för elever med annat modersmål än svenska, finska, samiska eller för elever med flerspråkig bakgrund Regional strategi Anordnandet av undervisning för elever med annat modersmål än svenska, finska, samiska eller för elever med flerspråkig bakgrund Regional strategi för Jakobstad (Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre)

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44

Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44 Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44 Familjen Erik Axelsson 2 Edit Key Erik Barbro Axelsson Barbro Erik Edit Axelsson Skrädeberg 3 Barbro o Key Axelsson Skrädeberg 4 1 2 3 4 5 6 1. Key Axelsson

Läs mer

Årsstämma - Brf Bergakungen

Årsstämma - Brf Bergakungen HSB Brf Bergakungen Sida 1 (5) Årsstämma - Brf Bergakungen Datum 21 februari 2008 Klockan 19:00 Plats Föreningslokalen Becksjudarvägen 33-35 Dagordning Stämman öppnas 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2015-03-11 16:00 Möteskallelse Onsdag 11.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Svenska samskolan i Tammerfors: Lärobokslista

Svenska samskolan i Tammerfors: Lärobokslista Svenska samskolan i Tammerfors: Lärobokslista 2017 2018 Modersmål och litteratur Kurserna 1-3 MO 1-3 Kurserna 4-6 MO 4-6 Tusen och en text (e-läromedel) http://laromedel.sets.fi/series/tusen-och-en-text/

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda 'tfårcg/ngfaeiem^ ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅRET SLUTANDE DEN 31 DECEMBER 1931 TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda *- -*- bolags ordinarie bolagsstämma avhålles i Helsingfors å Hotel Societetshuset onsdagen

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

Mål årskurs 4, vårterminen 2013

Mål årskurs 4, vårterminen 2013 Mål årskurs 4, vårterminen 2013 Matematik: osäker säker Vara säker på taluppfattning 0-10 000 och förstå positionssystemet. Kunna avläsa och ordna tal efter storlek och sätta ut tal på en tallinje. Kunna

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

Tillsammans lyckas vi!

Tillsammans lyckas vi! Tillsammans lyckas vi! GÅRDSAKTUELLT nr 4 2014-2015 Efter en kort tids sjukskrivning har jag varit igång i några veckor och arbetat för fullt igen Såhär i slutet av en termin är det full planering inför

Läs mer

Välkomna till föräldramöte 3a och 3b. Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016

Välkomna till föräldramöte 3a och 3b. Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016 Välkomna till föräldramöte 3a och 3b Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016 Mötets innehåll Vad gör vi i skolan? Skolan informerar Fritids Läxor Utvecklingssamtal Om ett år En vädjan Skolans informationskanaler

Läs mer

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack KAPITEL 6 Verb: preteritum Imperativ Tala +de Ring +de Läs* +te Må +dde preteritum talade ringde läste mådde *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex:

Läs mer

TAKENE SKOLA 1900-1960 Del 1: Inledning, innehållsförteckning, läraroch elevlistor

TAKENE SKOLA 1900-1960 Del 1: Inledning, innehållsförteckning, läraroch elevlistor TAKENE SKOLA 1900-1960 Del 1: Inledning, innehållsförteckning, läraroch elevlistor TAKENE SKOLA En sammanställning av skolkort m.m. från åren 1900-1960 (främst 1907-1956). Takene skola 1942. Fotograf:

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45. från Gustaf Westerlunds släktförening. Ansvarig utgivare: Inger Ingesson

Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45. från Gustaf Westerlunds släktförening. Ansvarig utgivare: Inger Ingesson Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45 Ansvarig utgivare: Inger Ingesson från Gustaf Westerlunds släktförening Släktmötet i Härnösand Så var det då genomfört det 20:de släktmötet. Det genomfördes i ett sommarfagert

Läs mer

Vi har alla,lärare,elever,föräldrar och övrig personal, förväntningar på varandra.

Vi har alla,lärare,elever,föräldrar och övrig personal, förväntningar på varandra. INFORMATION OM SKOLANS ARBETE LÄSÅRET 2010-2011 Vi har alla,lärare,elever,föräldrar och övrig personal, förväntningar på varandra. Som elev kan du förvänta dig av oss - att vi bemöter dig med respekt -

Läs mer

Sanasampo - En tematisk ordlista (Schildts & Söderströms) Kasvotusten K 3-4 grammatikbok (Schildts & Söderströms)

Sanasampo - En tematisk ordlista (Schildts & Söderströms) Kasvotusten K 3-4 grammatikbok (Schildts & Söderströms) Läroböcker vid Kimitoöns gymnasium för läsåret 2014-2015 (uppdaterad 03.06.2014) Modersmål Finska Engelska A2-8 -2-4 Bokskogen (Schildts & Söderströms) Språkets värld (Schildts & Söderströms) Knixar med

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Bôxeknuten med Rådhuset till höger Akvarell efter svartvitt foto. J Kangasoja

Bôxeknuten med Rådhuset till höger Akvarell efter svartvitt foto. J Kangasoja NYTT FRÅN BÔXEKNUTEN NUMMER 20 Våren 2015 Bôxeknuten med Rådhuset till höger Akvarell efter svartvitt foto. J Kangasoja UTGIVET AV GLASBRUKSMUSEET MINNENAS SURTE En fotografisk kulturskatt Ett urval bland

Läs mer

En dag i det gröna på Källvik Ekumenisk sommargudstjänst på Lynäs.

En dag i det gröna på Källvik Ekumenisk sommargudstjänst på Lynäs. Må 12 Fr 16 juni En dag i det gröna på Källvik. Sö 18 juni 11.00 Ekumenisk sommargudstjänst på Lynäs. Gemensam avfärd från Equmeniakyrkan Norrtullsgatan 10.30. Magnus Natander, Carin Gisslen-Schönning,

Läs mer

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl 1 Sammanträdestid: Onsdagen den, kl. 15.00 Sammanträdesplats: Kronoby gymnasium 14 Sammanträdets öppnande 3 15 Val av protokollsjusterare 3 16 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan Våren 2016 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. 1 PRO-DANS Vallmogården 3 km norr om Malung. Lördagar 17-21 23 april Löpsjötorparns 28 maj Rios PUB-AFTNAR

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Dataorientering Mål för kursen

Dataorientering Mål för kursen Dataorientering Denna kurs inriktar sig i första hand till dig som är nybörjare i data. Kursen startar med en grundgenomgång i hur datorn fungerar och du får lära dig att hantera musen och tangentbordet.

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Gud välsigne er mina kära. Gud jul. Pastor Ivani

Gud välsigne er mina kära. Gud jul. Pastor Ivani Björksäterkyrkan december 2015 - februari 2016 Människor med djup är vår tids brist. Det finns ett överflöd av intelligenta och begåvade människor i vår tid. Men djupa människor kan vi kanske räkna på

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

Sammanträdesdatum Strandvall, Göran Byggmästar, Liane Bjon, Inger Karlström, Kaisa Rönnqvist Åsa Vistbacka-Granlund, Johanna

Sammanträdesdatum Strandvall, Göran Byggmästar, Liane Bjon, Inger Karlström, Kaisa Rönnqvist Åsa Vistbacka-Granlund, Johanna SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2016 1/1 Sammanträdestid Tisdagen den 15 mars 2016, kl. 14:00-16:05 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Östdahl, Stig Granvik, Nils-Anders Ahlskog, Holger Björkfors,

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

MO 2 o Epik och medietexter Lärobok 1: Abrahamsson m.fl.: Språkets värld (Söderströms) Lärobok 2: Mentzer-Ekholm m.fl.: Bokskogen (Söderströms)

MO 2 o Epik och medietexter Lärobok 1: Abrahamsson m.fl.: Språkets värld (Söderströms) Lärobok 2: Mentzer-Ekholm m.fl.: Bokskogen (Söderströms) MODERSMÅL OCH LITTERATUR MO 1 o En värld av texter Lärobok 1: Abrahamsson m.fl.: Språkets värld (Söderströms) Lärobok 2: Mentzer-Ekholm m.fl.: Bokskogen (Söderströms) MO 2 o Epik och medietexter Lärobok

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

V11H11 Terminsplanering Vt-11

V11H11 Terminsplanering Vt-11 V11H11 Terminsplanering Vt-11 Terminstid: 12/1-14/6 Självstudiedagar: 21-25/2, 18-21/4, 3/6 Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Nya mål 3 + Övningsbok - Olika skrivuppgifter - Olika hörförståelseuppgifter

Läs mer

www.fduv.fi/manadsbrev

www.fduv.fi/manadsbrev MÅNADSBREV AUGUSTI 2014 Hoppas ni haft en bra sommar! Här kan ni ta del av höstens program. Gula Pressen 3 2014 har deadline den 19 augusti Skicka in foton från sommarens resor och utflykter eller berätta

Läs mer

TERJÄRV JAKTFÖRENING ÅRSMÖTE klo 19.00

TERJÄRV JAKTFÖRENING ÅRSMÖTE klo 19.00 TERJÄRV JAKTFÖRENING ÅRSMÖTE 28.1.2013 klo 19.00 Plats: Restaurang Marinas Mötesprotokoll 1.Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt viceordförande Ordförande valdes Pontus Svartsjö och till viceordförande

Läs mer

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med:

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: tisdagen den 11 mars 2014 i Pensionärernas Hus Katrineholm. Till årets årsmöte hade det kommit in 97 anmälningar(!), den högsta siffran vi haft under alla år föreningen

Läs mer

Debiteringslängd Fördelning av byggnadskostnader. Förrättningsnr

Debiteringslängd Fördelning av byggnadskostnader. Förrättningsnr 1(7) TK20 Backman 31 0,2 0,00 Backman Johnny Lars-Peter TK50 Melin 18 0,1 0,00 Melin Brita Maria Melin Kurt Solvig TK67 Udd 26 0,2 0,00 Udd Johan Mikael Udd Ingegerd Birgitta TK92 Malm & Damsten 30 0,2

Läs mer