NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY J. W. NESSLERS TRYCKERI.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY 1938. - J. W. NESSLERS TRYCKERI."

Transkript

1

2 NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY J. W. NESSLERS TRYCKERI.

3 Det 19:de läsåret avslutas i dag, och i många hän Seenden måste det anses ha varit ett lyckligt år. Elev Siffran har varit större än någonsin tidigare, och intresset för skolan har från allmänhetens sida visat ett glädjande uppsving. Gåvor ha från många olika håll förärats skolan, och till syföreningsauktionen, som hölls den 9 maj, hade en talrik publik infunnit sig. För hopbringande av arbeten till försäljningen ha flitiga händer varit i verksamhet. Under fruar Dagny Hedströms och Inga Westbergs ledning har en syförening arbetat, och lärare Otto G. Holmberg har lett gossarnas slöjd. Berättigad uppmärksamhet väckte alla dessa arbeten, i det att de buro vittne om en utomordentligt skicklig och samvetsgrann ledning. Det största framsteget, som skolan har att annotera under det förflutna läsåret, är den nya tillbyggnaden, vilken med sina stora, ljusa lärosalar och sin luftiga och hemtrevliga fest- och gymnastiksal på ett iögonenfallande sätt befrämjat arbetet. Under anspråkslösa förhållanden har skolan arbetat under de gångna 18 åren, och rätt svårt har det varit att reda sig med de trånga lokaliteterna, i all synnerhet vid skolfester, men genom tillbyggnaden vanns tillräckligt utrymme för en störr!' publiksamiing. Den 18 oktober vidtog arbetet i den nya skolan. Vid morgonandakten då sjöngs psalmen 372:»Sanningens Ande som av höjden talar«, och skolans föreståndare talade med utgång från orden i den 86:te psalmen v. 11:»Visa mig, Herre, din väg. J ag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena, att jag fruktar ditt namn«. Ritningarna till tillbyggnaden ha uppgjorts av byggmästare J. Holm i Jakobstad, vilken även under hela

4 4 byggnadst.~den var anställd.. som överv~kare av bygget. EntreprenOl'er voro byggmastaren P. Lmqvist och herr Emil Yik. Värmeledningsinstallationen omhänderhades av O.Y. Vesijohtoliike Huber A.B. Vid avsynandet kunde man konstatera, att stor noggrannhet och utmlrkt sam' vetsgrannhet ådagalagts i arbetets utförande. SkoLms ledning uttalar ett varmt tack till alla, som med penningunderstöd bidragit till realiserandet av bygget. Främst bör nämnas N ykarleby stad, som på ett effektivt sätt skänkt skolan sitt understöd och beviljat Fmk 25,000: - i byggnadsbidrag, låtit gräva avloppsledning och levererar den elektriska strömmen till halva priset både till skola n och dess elevhem. Vidare bör direktör J. Nylund nämnas som en varm vän till skolan: Han har donerat Fmk 30,000: - för bygget och lovat erlägga Fmk 6,000: - årligen till skolans kassa, så länge han lever. Att det är den djupa och vackra hembygdskänslan, som hos honom är den drivande kraften till dessa uppoffringar förstå vi, och att han vill se sin hembygds ungdom gå framåt i goda kunskaper och ädla seder är uppenbart. Dir. Nylund fö.rtjänar.en hedersplats bland skolans vänner och gynnare. VI få ej heller glömma den firma i södra Finland, som gav oss Fmk 10,000: - i byggnadsunderstöd med den anspråkslösa anhållan, att namnet ej nämnes. Och sist och slutligen bör ett tack framföras till Sparbank för det förmånliga byggnadslån, som beviljades skolan.. ' Samt1ig~ affärer i ha beredvilligt skänkt tyger och annat material till skolans syförening. Firman Stockman i Helsingfors har ' likaså verksamt understött syföreningen, och från Vasa spetsfabrik erhölls en hel packe gott gardintyg. För alla dessa understöd ett varmt tack.,. Ett.tack bör även uttalas till ~garna av skyddskårs,, ~ården, VIlken skolan fick använda mot en låg hyra under tiden 1 sept.-i8 okt. 1937, då arbetena ännu pågingo i skolbyggnaden.. Skolarbetet har under läsåret fortgått enligt fastställd lektionsplan, med undantag av ått timantalet i handarbete,, för detta år varit fyra i stället för sex under senaste år. Skolans gosselever ha varit i tillfälle att deltaga i fortsätt. ningsskolans slöjdundervisning, ' och en del av dem synes med nöje och intresse ha ägnat sig åt denna undervisning, vilken s~kert varit dem till stor nytta.! Ordningen bland eleverna har i allmänhet varit till. fredsställande. En del anmärkningar och nedsatt vitsord i uppförande har gock fqrekommit. ' En elev har relegerats från skolan. Hälsotillståndet var under höstterminen gott, men under vårterminen rådde en utslagsepidemi under några veckor bland eleverna. UtsL:tgen ' voro dock av godartad natur, varför absentier för deras skull i allmänhet inte förekommo. I influensa insjuknilde i slutet av v~rterminen en stor del elever, vilket rätt störande inverkade på skolarbetet. Sedvanliga skolfester ha förekommit. Självständig. he~sqagen den 6 dec. firades med en fest, vid vilken mag. E. Ahman höll föredrag. Den 14 mars besöktes skolan av pastor H. Venzel, som talade till eleverna. Sportlov hölls under tiden 26 febr.-? mars. De yttre betingelserna voro icke gynnsamma, men vilan från det dagliga skolarbetet syntes likväl ha bekommit elever. na väl. Det avbrott iden långa vårterminen, som sportlovet erpjuder, synes vara till stor fördel för arbetsintensiteten. Elevhemmet har under det gångna året härbärgerat 15 elever, och dessa ha erlagt för sin inackordering en avgift varierande mellan 400: - och 100: - fmk, beroende på,elevernas förmögenhetsvillkor. Tre elever ha varit helt befriade från erläggande av avgift. Tjugosex elever ha dessutom intagit sina måltider i elevhemmet och erlagt belopp mellan 300 och 100 mk. De billiga avgifterna möjliggöras genom -bidraget från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. Att elevhemmet har en utomordentligt viktig mission att fylla, har även under det gångna året 5

5 6 med all tydlighet kunnat konstateras. T ack vare det ~öjl~ggöres skolgången för mindre bemedlade barn. Utvldg- < ning av elevhemmet är dock en hö,gstaktuell fråga, och helst såge man en ny egc.n elevhemsbyggnad resa sig, men så länge skolan har sin byggnadsskliid, kan ej denna tan. ke förverkligas. Vid slutet av denna termin ävgår från skolan lärarinnan i teckning, kalligrafi och handarbete, fru Elna Jäder. holm, som redan under två års tid varit tjänstledig. Vi tacka henne för hennes plikttrogna arbete. Ett varmt tack uttalas även till de vikarierande lärarna. U nder det gångna läsåret har samskolans ställning i betydande mån stabiliserats, och skolans ledning kan med tillfredsställelse konstatera, att arbetet för läroverkets fram. tida tryggande inte varit förgäves. De många elevanmälningar, som redan ingått för nästa år, tyda på, att skolans anseende stadgats, något som de elever, vilka under de senare åren fortsatt i andra skolor, genom sitt väl ut. förda arbete varit behjälpliga till. Det goda samarbete, som är rådande mellan skolans lärare å den ena sidan och..dess direktion och föräldraråd å den andra, är en faktor av stor betydelse. Lärarnas ute _ i bygderna intresse för skolan må även värderas högt, och sist och,slutligen ha, vi som, det värdefullaste,av allt att,erinra om den välvilliga inställning den svens,ka skolstyrelseavdelningen visat vår skola. Glädjande var det besök skolrådet G. Tegengren avlade under läsåret vid läroverket, då han under den kort~ tid, som stod till hans förfogande med stor vänlighet tog reda på sko. lans nuvarande ställning och med intresse tog de nya 100 kaliteterna i betraktande. Direktion. Direktor N. A. Fougstedt, ordförande. ' Trädgårdsmästare 'Vald. Bergman, viceordförande. Lärare J. Sundkvist,,ekonom. Rektor Vald. Westberg; sekreterare. Bankdir. K. V. Ekmark. Faktor H. Nylund. Lärare T. Granqvist. Suppleanter: Lärare E. Kjellberg. Lärare J. Rydström. Handelsförest. A. Backman. Föräldraråd. Direktor N. A. Fougstedt, ordförande. Trädgårdsmästare Vald. Bergman. Handlanden,Aug. Casen., Fru Edit Holmqvist. Inspektion. Skolrådet fil. dr G. Tegengren besökte skolan den 27 oktober o'ch åhörde undervisningen i finska. Gymnastikinspektrisen Anni Collan inspektera~e undervisningen i flickgymnastik oc~ hä~solära d~n ~ oktober. DirektIonens ordforande, semmanedlrektor N. A. Fougstedt har åhört undervisningen i naturalhistoria.. 7 _z

6 Föreståndare. vald.westberg, prost, fil. mag.: historia kl. I, IVo. V Lärarpersonalen. Gunnar Forsander, lektor: hälsolära kl. V. Elna ]äderholm, fru: teckning kl. I-V, kalligra fi kl. I-II, handarbete kl. I-V. Tjänstledig under läsåret. Dagny Hedström, fru: vikarie för fru Jäderholm handarbete. Runar Still, pastor: religion kl. I-V.. Ragnar Storå, fil. kand.: geografi och naturalhistoria kl. I-V Tjänstledig 20 april-31 maj; vikarie, fil. kand. Brita Brunberg. Ines Svedman, fil. mag.: finska kl. I-V, svenska kl. I-II. Inga Westberg, fru: bokföring kl. IV-V. Lars Wikberg, lärare: vikarie i teckning kl. I- V, kalligrafi kl. I-Il och gymnastik med gossar kl. I-V Erik Ahman, fil. mag.: tyska kl. II-V, sven5ka kl. III-V, historia kl. II-III. Ake Aström, fil. mag.: matematik kl. I-V, fysik kl. IV, kemi kl. V, sång kl. l-v Linnea Osterlund, lärarinna: gymnastik med flickor kl. I-V. Vid kortare förfall för lärarna ha under läsåret vika. rierat: fru I. Aström i tyska, pastor E. Hedman i religion och studeranden G. Osterlund i gymnastik. Föreståndarinna mr elevhemmet. Fröken Helmi Nylund. Läsdagar och arbetstid. Höstterminen vidtog den 1 september och slutade den '18 december. Vårterminen begyt:lte den 17 januari och avslutas den 31 maj. Antalet arbetsdagar är = 189. Den dagliga arbetstiden har varit förlagd mellan 8 och 3 med en eller två frukosttimmar. Undervisningen i sång och gymnastik har delvis försiggått mellan 3 och 5. Lektionsplan. I II IU IV V Religion Svenska. 5 3 J 3-3 Finska Tyska Historia Naturalhistoria Geografi ' Matematik 4: ' Fysik. 2 Kemi. 2 Hälsolära l Bokföring 1 l Teckning Stilskrivning 2 1 Sång 2 2 l 1 1 Gymnastik Utom lektionsplanen undervisas 1 handarbete 4 t. och i kl. II en veckotimme extra i finska. 9. Selma Sjöblom. Vaktmästarinna.

7 10 il ELEVFöRTECKNING ' läsåret Inskrivn. Elevens namn I del:e, F' Födelseort Hemort år år kl. Klass I. - Klassföreståndare: Lärare Lars Vikberg. Achren, Lars 1925 Oravais Oravais 1937 I Andersson, Lisen 1925 Munsala 1937, u Casen, Börje Eng, Gustav 1925 If. Nykar'ieby If H ulden, Lars 1926 Munsala Munsala 1937 Häger, Birger 1925 Nyk~rleby If. If J<äld, Kerstin 1926 JakbBstad Nykarl.. by 1937 Mannfors, Ann-Mari ' Nylund, Margareta 1926, If. If Nylund, Gunvor Sein:ijoki Ved in, Ejnar 1924 Oravais 1937 Il. I II,, r.' '. I ' - ~,~''.. Fö, Inskrivn. Elevernas namn delse. Födelseort Hemort år år kl. Haglund, Börje 1925 If. Nykarlebv.lf I Holm, Eira 1924 Munsala Munsala 1937 II Högbacka, Jarl 1923 Nykarlehy If. If I J åfs, Gotthard 1923 Vasa Munsala 1937 II Kallvik, Erik 1923 Evijärvi 1937 Levlin, Gunnar 1924 If. If 'j Mattsson, Rake! II Marklund, John 1924 If I Nymark, Berit Munsala Mu~sala 1937 II Rydström, Saga Simons, Ingrid 1924 Or~vais Or~~ais Sjö, Viola 1924 Munsala Munsala Siffrls, Richard 1924 Oravais Oravais Storsved, Märta 1924 Munsala Munsala Ståhlberg, Ruben~) 1923 Oravais Oravais Sundqvist, Ebba 1925 Purmo Purmo 1936 I Törrtqvist, Stig 1923 Jakobstad Kronoby 1937 II Westberg, Anna.Lisa 1926 Oravais 1936 I 25. Klass III. Klassföreståndare: Fil. kand. Ragnar Storå. Klass II. Backa, Brita 1924 Oravais Oravais.1937 III Klassföreståndare: Fil. mag. lnes Svedman. Andersen, Maud 1924 Munsala If I Back, Rolf 1923 Jakobstad 1936 Backlund, Sten 1925 H Birck, Vieno*) Nyk~~leby 1936 Björklund, Paul 1924 Ny-karleby If. If Broberg, Helena 1925, 1937 II ; ~ Carlson, Anna 1923 Oravais Oravais 1937 Forsman, Märta*) 1924 Esbo Vörå 1937 Granvik, Frey 1923 Nedelwetil Nt:dervetil 1937 Haga, Berte! 1923' Kronoby Kronoby 1937, *) Avgått. *) Avglit. Blomqvist, Aldi 1~23 Munsala Munsala Blomqvist, Alfhild 1' , BlOlllqvist, Eva.... : 193/ Brams, Greta l Englund, Alfred 1923 VÖ'rå Vörå l 37 III FOfelström, Anna-Lisa 1923 Terjärv Terjärv ; 936', Fri und, Fjalar Nedervetil Nedervetil 19; 6.. Granvik, ~ikael 1923 If Granö, Nils.Erik 1924 Värå Vörå 1<j 37 Hl Holmqvist, Nils 1925 Nykadeby 1(193 ' I Häggblom, Ulla 1924 NYkari~br; Ii. Nykari~by If Johnson, Vivi Lindgren, Rode 1923 Munsa a Munsala ' Ljunje, M;aj,Gret 1923 Kimito 1936 ' 11, Lun, Bengt 1923 Kronoby Kronoby I Nyman, Birgitta Terjärv 1937 II

8 12 Elevernas namn I FÖ-I del~e. Födelseort I Hemort Sandström, Gunne,Britt 1924 Jakobstad Oravais Sund, Margit 1923 Teir, KarI.Gustav 1925 Jakobstad Oravais :Wiklund, Gunvor 1923 Mllnsala Mllnsala Wilkman, Jarl 1925 Österlund, Per Klass IV. Klassföreståndare: Fil. mag. Ake Aström. Ahlström, EVil 1921 Nykadeby Nykarlcby Bergendahl, Jarl Dragsfjärd Dragsfjärd Björklund, Jarl Blomqvist, Nils 1921 Oravais Oravais Eng, Jarl 1923 If. If. Fogel, Marta Munsala Munsala Forsman, Birgit Gleisner, Valborg Pedersöre Grann, Nils 1923 If. N ykari~b y' If. Granholm, Ruth 1923 Vasa Granvik, Saga If. G,unnila, Ole Oravais Oravais Hagen, Doris 1923 If. If. Hansen, Märta 1921 Hermans, Per. Erik 1921 Oravais Oravais H olm lund, Sigrid H olmqvist, Bengt 1924 A bo Nyk~'rleby J ouper, Ernst 1923 If. Kavander,Kal:l.Gustaf*) 1921 Par gas Pargas Kronqvist, Mildrid 1921 If. i. Lindeman, Vardine 1923 If. Mannil, Erik') 1921 Vörå Vörå l\'lattson, Lis.Beth 1921 Karleby Gamlakarleby Nilsson, Erik 1923 Munsala Munsala Nyberg, Henrik 1923 If. Replot Nyman, Ester 1919 Munsala Munsala Nyström, Paul If. If. Pirilä, Inga 1921 Munsala Munsala Sandvik, Arne If. If. Skog, Lauri!! Inskrivn. år I kl I 1936 II 1937 III 1936 II 1935 I 1934 i,< 1935 II II I III II I II 1933 I IV 1936 III 1935,II 1933 I 1935 II 1934 I 1935 II I 1933 II Ii Ii Ii If J Elevernas namn I I del:~' F Stranden, Torsten 1923 Storbjörk, Synnöve 1921 Sundqvist, Karl Henrik Södersved. Linnea. Vedin, Erik Klass V. Klassföreståndare: Fil. mag. Erik Ahman. Achren,' 'lisi Backlund, Paul Bergsten, J arl.olof Björklund, Anne.Marie Björklund, Nils Brors, Adele Broström, Margareta Dahla, Anna Gyllenberg, Margareta Hagen, Bengt Holmberg, Inga.J ohnson, Börde. J ungarå, Sigfrid lassell, Gunnel Nylllnd, Brynolf Nylund, Vendla Rajander, Holger Romar, Rakel Sundkvist, Greta Sämskar, Margareta Venelius, Håkan Wiik, Maja.Lisa Wikström, Anna.Stina Österlund, Mildred Födelseort I Vasa Kronoby Munsala Oravais,, Mllnsala. Helsingfors Gamlakarleby Nyk,,uleby, Vörå NYI<arleby If. Pörtom Vasa If. Vörå If. Jeppo Ekenäs If. Nyk~'rleby If. Nyk~~leby Vörå Nedervetil Pargas Hemort Kronoby Mu~sala Seinäjoki Munsala Ylistaro Vasa Vörå If, Pörtom Nykacleby If. Vörå If. Jeppo If. Ny.k~~leb ; Härmä If. Ned~~vetil Helsingfors 13 Il nskri '2::. år I kl I 193'5 II 1936 III II,, I ~ Ii 'i934 II 1931 I 1935 III ' II 1936 IV 1934 II I 'iv I IV II I i'i 1933 I 1937 V 1936 IV 1933 I

9 Läsåret använda liro. och iiseböcker. Religion. Bibeln. Katekes för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Rosenqvist, V. T.: Biblisk historia. Bibelns böcker. Gummerus-Rosenqvist: Kyrkohistoria för mellanskolor. Svenska. Lagerblad, E.: Svenska rättskrivningsövningar. (Kl. I, II.) Saxen, R.: Svensk språklära. (Kl. I, II.) Modersmålet. (Kl. III-V.) Interpunktionslära. (Kl. III.) s.. Hollmerus., R.:. Svens~ prosa l-iv. (Kl. I-III, V.) Hagelstam, M.-Hollmerus, R.: Dikturval I. (Kl. L) Runeberg,]. L.: Fänrik Ståls sägner. (Kl. IV.) Julkvällen. (Kl. V.) Flnska. OUinen, J. F.: Pikkulukukirja. (Kl'. V.) Streng, H.rry: Suomenkielen ålkeet L (Kl. I, II.),. ' Suomenkielen alkeet, Jatko-osa. (Kl. II III, IVo. V.) '. Ovningsuppgifter i finska. (Kl. III, IV o. V.). Tyska. Usdtakoff, 1.: Deutsches Elementarbuch. (Kl. II-III.). Aufgaben. (Kl. II-III.) Linde/öl, U. s.. Ohqvist, J.: Kortfattad tysk grammatik. (Kl. IV-V.) Ohqvist, l.: Deutsche Prosa und Dichtung. (Kl. IV-V.) Miiller, E.: Deutsches Obungsbuch. (Kl. IV 7 V.) Historia. Ottelin, A. K.: Lärobok i allmän historia I-III. Lärobok i Finlands historia. Geografi. Sahlberg, ' Si~rd: Lärobok i geografi del I, II: l, II: 2 och HI. Rosberg, ]. E.: Handkarta över Finland, 2:dra uppl. Diercke: Schulatlas. Matematik. Ramsay, August: Lärobok i aritmetik. Rancken, E.: Lärobok i algebra I. ~ Bonsdorff, E.: Samling av algebraiska exempel ' och problem. Groop. v.: Lärobok i geometri för mellanskolan. Lindman, K. F.: Buch, Kurt: Fysik. Lärobok i fysik för mellanskolan. Kemi. Lärobok i kemi för elementarlärove~k. Naturalhiatoria. Schulman, Krogerus, Nordström: Zoologi I, II. Calonius, Allan: Lärobok i botanik I, II. Alcenius, O.: Finlands kärlväxte~. Hilsolära. Wilskm.n. Palmen: Lärobok i hälsovård. '

10 1<? Salervo, Toivo: Berg, Bernhard: Runeberg, E nni: Teckning. T eckningsundervisningens system i folkskolan. Handledning i frihandsperspektiv. Linjer, form och färg. Sång. Törn udd, Aksel: Sångkurs för skolan. D. v. Nandelstadh o. M. Wehanen: Gullvivan' I, II, III, IV, V. Läsåret genomgångna lärokur~~r. Religion. Kl. I. (2 t.) 46 berättelser ur Gamla testamentets bib1iska historia. Första huvudstycket ur Luthers lilla katekes. Repetition. Memorering av psalmverser. Kl. II. (2 t.) Gamla testamentets bibliska historia till slut och 16 berättelser ur nya testamentet. Tredje huvudstycket ur katekesen, Kursen repeterad. Memorering av psalmverser. ' Kl. III. (2 t.) Nya testamentets bibliska historia från och, med 17:de berättelsen. Andra huvudstycket ur Luthers lilla katekes.. Kursen repeterad. Memorering av psalmverser... Kl. IV. (2, t. ) Bibel~äsning: Apostlagärningarna järn. forda med PaulI brev.»bibelns böcker«. Fjärde och femte huvudstyckena ur katekesen. ', Kl. V. (2 t.) Gummerus.Rosengvist: Kyrkcih{sto~ia för mellanskolor genomgången och r huvudsak repeterad. Svenska. Kl. 'I. ' (5 t.) Betonad innanläsning ur Svensk prosa. : Läsning ur Dikturval I.,Rättskrivningsövningar enl. La. 'gerblad helt genomgångna. Ljud. och ordlära i anslut. ning till R. Hollmerus' rättskrivningslära. Ordklasserna, ordfogning, huvudord och bestämning, subjekt, predikat, attribut, objekt och substantivets böjning inlärda utan lärobok. U ppsatsskrivning: några berättelser i klass., Kl. II.' (3 t.) Läsning, och muntligt återgivande av berättelser ur Svensk prosa II. Ett antal dikter ur Dikt. urva1 l. Lagerblads rättskrivningsö,:ningar repeterade. Grammatik: Saxens Språklära till 74. Uppsatsskrivning: några berättelser, i klassen. Kl. III. (3 t.) Läsning ur Syensk prosa HI. Interpunktionslära. Grammatik: Saxens Modersmålet till 114. Satsanalys. Rättskrivningsövningar. Sex uppsatser. Kl. IV. (3 t.) Läsning ur Fänrik Ståls sägner.. Grammatik: ' Saxens Modersmålet till Satsanalys. Atta uppsatser., Kl. V. (3t.) Läsning: Julkvällen och ur Svensk prosa IV. Grammatik: Modersmålet genomgången till Bihang I. Satsanalys. Tio uppsatser. Elevföredrag., Finska. Kl. 1. ' (4 'f.) Suomenkielen alkeet 1«av H. Streng st genomgångna jämte motsvarande grammatik. - Skrivövningar i klassen. ' Kl. II. (4 t.) Suomenkielen alkeet 1«st (jatko-osa) 30 genomgångna jämte motsvarande gramma' tik. - Skrivövningar i klassen. Kl. III. (3 t.) SuomenkieleD alkeet 11«(jatko.osa) genomgångna jämte motsvarande grammatik. Över. sättningsövningar enl. Övningsuppgifter i finska.«- Skriv. övningar i klassen. Kl. IV. ' (3 t.) '»Sl.Jomrn~ielen al~eet II«(jatko-osa) st. 75-i03 jämte motsvarande grammatik genomgångna. Översättningsövningar enl. Övningsuppgifter i finska.«skrivövningar i klassen och hemma. 17

11 18 Kl. V. (3 t.)»suomenkiejen ajkeet H«(jatko.osa) avslutad fr. o. m. st. 113 jämte motsvarande grammatik genomgångna.. Ur OIlinens.»Pikkulukukiria«st. '8, 17, ~8 ';:!. 24 och 26. G~ammatik.en reopeterad. Oversättnings. ovmngar enl.»,?vnmgsuppglfter l finska«. - SkrivÖvnin. gar hemma och l klassen. Tyska. Kl. II. (4 t.) Läsestyckena 1-46 ur Deutsches Ele. me.nta~buch. Grammatik: Det viktigaste om substantiv, adjektiv och verb. et,tl. s~mma l~robok. Ovningss,tycken ur Aufgaben. SkrIvm.~g l klass l regel varannan vecka.;,' Kl. III. (4 t.) Lasestyckena ur Deutsches Elementarbuch. Samtal över det lästa. Grammatiken geno~gå~ge~ enl. ~amma lärobok. Ovningar ur Aufgabel1. SkrIvmng l klass l regel varannan vecka... Kl. IV. (3 to),läsning ur Deutsche Prosa und DIchtung t. o. m. st. 26. Samtal över det lästa. Grammatik: föregående kurs repeterad, dessutom ur Kortfattad tysk gr~m~ati~. Några övningar ur Deutsches Obungsbuch. SkrIvnmg 'I klass varannan vecka. o Kl. V. (3 to) Läsning ur Deutsche Pro~a. und DIchtung, valda stycken, t. o. m. 69. Grammatik.till 111 ur kortfattad tysk grammatik. Ovningsstycken ur Deutsches Obungsbuch.. Skrivning i klass varannan vecka. Historia. Kl. I. (l t.) Gamla tiden till Aten. Kl. II. (2 t.) Gamla tiden tilt Graccherna. Kl. III. (3 t.) Medeltiden. Kl. IV. (3 t.) Nya tiden. Kl. V. (l t.) Finlands historia. Geogra8.. Kl. I. (3 to) Del I genomgången. Ur del II til J England. Arbetsövningar. Kl. II. (2 t.) Från England till- Pyreneiska halvön. Arbetsövningar. Kl. III. (3 t.) Från Balkanhalvön till Nordamerika: Förenta Staterna. Arbetsövningar. Kl. IV. (2 t.) Förenta Staterna, Sydamerika, Australien, Antarktis. U r del UI till Världshaven. Diagram och kartritni~g..,. o.. Kl. V. (2 t.) Del III genomgången. Repetition. av skolk urs en i form av föredrag, diagram och kartritning. Matematik. Kl. I. (4 to) Repetition av de enkl~ räknesätten. Metersystemet. Decimaltal. Icke dekadiska mått. Hu. vudräkning.. Kl. II. (4 t.). Första klassens kurs repeterad. Decimaltal. Bråkläran. Procenträkning. Enkel reguladetri. Kl. III. (4 t.) Aritmetik: Hela aritmetikkursen genomgången och repeterad. Geometri: Kort propedeutisk kurs enligt anteckningar samt övningsuppgifter. ' Kl. IV. (5 t.) Algebra: De tre första kapitlen ur Ranckens Lärobok i algebra l. Geometri: i Groops lärobok genomgångna. Ovningsuppgifter. Kl. V. (5, t.) Algebra: Ranckens Lärobok, 'j algebra I genomgången. Exempdlösning ur Bonsdorffs Exempelsamling. Geometri: Groops lärobok slut{örd. Ovningsuppgifter.. Yt. och volymberäkningar:,aritmetik: Skol..k'ursen repeterad.,,., Fysik. Kl. IV. ' (2 t.) Läroboken genomgången. Kemi. ' Kl. V. (2 t.) Läroboken genomgången. N aturalhi.toria. Kl. I. (3 t.) Botanik:. Kap. I samt v~xttyperna 1-9. och Insamling-av växtdeia.r (typ~):', av blad, blom~ ställningar, frukter m. m.)... ~, -. Zoologi: Däggdjurs. och fågeltypema. 19

12 , 20 KL II. (2 t.) Botanik: Växttyperna Jtill slut. Linnes system. Examination'sövningar. Insamling av 50 växter. Zoölogi: Djurtyperna från ha'ckspetten till slut. Kl. III. (3 t.) Botanik: Del I genomgången. Examinationsövningar. Insamling av 40 växter. Zoologi: Däggdjuren. Fåglarna till Duvfåglar. Kl. ly. (2 t.) Botanik: De Sympetala och Choripetala växffamiljerna. Insamling av 40 växter. Zoologi: Från Klätterfåglar till Groddjur. Kl. V. (2 t.) Läroboken genomgången. Zoologi: Groddjuren, kräldjuren och de ryggradslösa djuren. Hälso. och nykterhetslära. Läroboken i huvudsak genomgången. Vissa avsnitt hava behandlats i anslutning till kap. människans byggnad och förrättningar i Zoologin del II. Alkohologi 4 timmar. Gymnastik. Kl. I-III. (2 t.) Enkla fristående-, ordnings- och redskapsövningar. Lekar och bollspel. Övningar för idrottsmärket. Kl. IV-V. (2 t.) Fristående-, ordnings- och redskapsövningar. Lekar och bollspel. Övningar för idrottsmärket. Teckning. Kl. I. (2 t.) Konturteckning efter ytverkande föremål med tillämpning av grundformerna. Minnes- och fantasiteckning. Typteckning. Färgläggning med färgkritor. Enkla kompositionsövningar. Pappersklippning. Kl. II. (2 t.) ÖVQiQgar i, akvarell, färgens behandling och färgblandning. T eckning och färgläggning efter enkla föremål. Mipnes~ oh fantasiteckning. Typteckning. Enkla kompositionsövningar. Perspektiviska iakttagelser och anvisningar. Pappersklippning. Kl. III. (2 t.) Teckning efter enkla fristående föremål med iakttagande av perspektiviska förkortningar, dagrar oc,h skuggor. Ö\',ning i, färgbehandling och, färg<blandnmg. Penseltecknmg., Mames' och fantasiteckning. Kompositionsövningar, KL ' IV. (2 t.) Liknande övningar som i föregående klas,s: Pe~.s pe.kti v läran s grunder praktiskt tillämpade. Kom' poslhonsovnmgar. Tuschteckning, Kl. V. (2 t.) Liknande övningar som i föregående klass. Tuschteckning. Handarbete. Kl. I. (1 t.) Virkning: kaffelapp,lökpåse. Stickning: kaffelapp. Sömnad: korsstyngsduk. ' Kl. II. (1 t.) Stickning: pås, eller fingervantar, sport, strump()r. Som'nad: dynvar. Kl. III. (1 t.) Stickning: pas, eller fingervantar. Söm~ nad: Dagl,inne med virkad spets. 'Extra arbeten: s port~ strumpor, Jumpers. Kl. ly. (2 t.) Stickning: sportstrumpor. Sömnad: hushållsförkläde. Extra arbeten: pellerin, lisense, halsduk. Kl. V. (2 t.) Stickning: sportstrumpor. Sömnad:. pyjamas, kjol. Extra arbeten: 'jumpers och slipower.. Kalligrafi. Kl. I. (2 t.) Salervo-Vasström, II, III o. IV häft. Kl. II. (1 t.) Salervo-Vasström, Sång. Kl. I o. II. (2 t.) Tonträffningsövningar i ~,dur samt en, och tvåstämmiga sånger. Notläsning och notskrivning. Förberedande skalövningai:. KL IIJ. (1 t.) Tonträffningsövningar i enklare kors' och b,tonarter, en' och flerstämmiga sånger. Kl. IV. o. V. (l t.) Flerstämmiga sånger. 21

13 22 Bokföring. Kl.,IV. (1 t.) E. Malmberg, Bokföring och bokfö~ ringsuppgifter J. Ovningsuppgifter iämte bokslut. Kl. V. (1 t.) E. Malmberg, Bokföring och bokfö~ ringsuppgifter L Ovningsuppgifter jämte bokslut. U nder gymnastiklektionerna ha prov avlagts för Svenska Finlands Idrottsförbunds gossidrottsinärken. Skolans Idrottsförening är fr: o. m. i år ansluten till Osterbottens Skolidrottsdistrikt (O. S. L D.) Vid Distrik~ tets mästerskapstävlingar på skidor i Gamlakarleby representerades skolan av tvenne juniorer, eleverna i klass III, Fjalar Frilund och Mikael Granvik, vilka i den hårda konkurrensen bdade resp. fjärde och åttonde platserna. Skidtävlan om guldsmed E. Forstens vandringspris försiggick den 11 februari. Alla klasser ställde upp med fulltaliga lag, tre gossar och tre flickor. Slutresultaten i lagtävlingen blevo (tiden reducerad till förbrukad tid per km): 1. klass III 32 mm. 37 sek. 2. V n I V De bästa individuella resultaten: Flickor. 1. Berit Nymark kl. n 5 min. 31 sek. 2. Gunvor Nylund.. I Birgitta Nyman.. ni Gossar. 1. Fjalar Frilund kl. HI 4 min. 29 sek. 2. Jarl Högbacka II Mikael Granvik III ' Undei:'V'lsningsmaterial och samlingar. 3 st. zoologiska och 4 st. botaniska bilder ha förärats av bokhandlare J. Herler. Av fru E. Fougstedt har skolan fått mottaga nickel malm från Petsamo och av eleven Richard Siffris ett par fötter av berguv. Skolans lärare i naturalhis~ toria har skänkt en kollektion evertebrater, omfattande 25 arter, insamlade Finska viken. En karta över Eng~ land har inköpts. Samskolas Kl. V av Kl. IVo. V av 1924 Vald. Westbergs Rex. Strömbergs Erik Söderströms J ohn Lundkvists F. d. aktionärers Stipendiefond VIn Fonder. skolfestfond biblioteksfond majblommor stipendiefond.. Summa : : 40 1,826: 05 1,130: 30 1,421: 95 2,003: 25 l,77i: : 10 2,051: 80 1,976: - 418: 15 14,020: 25 STATISTISKA UPPGIFTER. Under läsåret inskrevos 37 nya elever, nämligen kl. I 11 II 15 III 8 TV 1 V 2 Summa 37 Skolan har för närvarande 116 elever, fördelade på de olika klasserna så: kl. I 6 gossar 5 flickor = kl. II kl. III kl. IV kl. V Summa 54 gossar 62 flickor

14 24 II. Elevernas medelvitsord klassvis. ' U ppförande U ppmärb samhet Ordning Framsteg Klass -... fl> fl> -. ;:; fl> -,... fl>... fl> -(b ' ::r: 3 < g::r:.~ ''::r: ::!<... ::r: ~. o: _. ~ o :::.0: 2.0: 8. 0>' ~. o :.~ ::l ~ ~ ~ (b (b (b, - fl> ::l ::l ::l ::l ::: ::: ::: ::: ' I ~ ~ ::;1 ':'! ~~ ~ ~ ~~ ::s 7{ --- I ,9 9'6 9, ,8 -,,9 II ,8 9,1 9,_ 9,5 7,8 7 1~ ) III ,7 9.; 9,. 9,; 7,5 7,6 IV 10 9,9 9,. 9 9,0 9,5 7,1 7,. V 9,9 9,9 9, , ,\.7,G H ela I I I I I I I läroverket 9,9 I 9,9 9,G 9'6 9,3 9,5 7 7,7 III. Antalet elever, som vid årsexamen blivit upp fl yttade, erhållit villkor eller ovillkorligen stannat kvar i klass : I Klass Klassens elevantal Uppflyttade eller d imitterade Erhåll it villkor Stannat kvar ovill,. korligen I l II III IV V l Summa I 116 I 94 I 10 I 12 l INTRÄDESFORDRINGAR. Elev anmäles av föräldrar eller förmyndare hos läroverkets föreståndare. V id anmälan om inskrivning framlämnas skolbetyg och prästbevis, upptagande barnets födelseort, ålder och frejd samt dess föräldrars namn och stånd ävensom intyg därom, att barnet updergått vaccination. För inträde i skolans första klass fordras uppnådd tio års ålder samt fö ljande insikter och färdigheter. I Kristendomskunskap: Gamla och nya testamentets bibliska historia enligt. godkänd lärobok för folkskolor samt Luthers katekes. I Svenska: Ledig innanläsning samt förmåg a att med egna ord redogöra för det lästa. Ordklasserna och satsens huvuddelar. Hjälplig färdighet i rättskrivning. I Räkning: De fyra räknesätten med hela tal. Metersystemet. Grundoperationerna med hela tal i sorter. I Geografi: Europas geografi enligt godkänd lärobok för fo lkskolor. I Skönskrivning : H jälplig färdighet. D en, som söker inträde i högre klass, skall ådagalägga säker och grundlig kännedom av i föregående klass eller klasser enligt denna årsberättelse genomgångna lärokurser. Avgifter till skolan : Inskrivningsavgift Fmk 15: -, termin savgift Fmk 250: -. ' Medellösa elever befrias från terminsavgiften och erhålla dessutom läroböcker från skolan. Inackordering erhålles i skolans elevhem, till vilket endast flickor mottagas, för Fmk 350: - i månaden. Elever, som så önska, kunna där intaga sina måltider för Fmk 250: - per månad. Detta läsår avslutas tisdagen den 31 maj, kl. 9 f. m. Nästa läsår vidtager torsdagen den 1 september kl. 2 e. m. Anmälning av nya elever och inträdes- och villkorsförhör sker onsdagen den 1 juni och onsdagen den 31 aug. kl. 12 p. d. i maj Vald. Westberg. 25

Syd-Österbotten gar framåt 1 slmnlng och ori e nt~ring

Syd-Österbotten gar framåt 1 slmnlng och ori e nt~ring Ylermi K h'istö, :.! O a r, F SG-lllästa re i B-klassens sexkamp samt p b räck, ringar och barr, DM i hopp och friövningar, m ed i Rotterdam. J ohan Granholm, 20 år, skolmästare p å räck och barr, DM i

Läs mer

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen.

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Stawfords Copy Book Stawfords brev 1820 1822. Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Brev och skrivelser, som behandla den eventuella försäljningen

Läs mer

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr Jordägarna tvingas förhandla: Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr KUNGSÄNGEN (augusti 1919). Folkskolläraren Oscar Sjölander i Kungsängen ledde den nyligen avslutade och framgångsrika strejken bland Upplands

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012 EÖM Evangeliska Östasienmissionen ÖNytt Nr 44 april 2012 Missionssekreteraren har ordet Tänk dig ca 700 000 aktiva kristna fördelade på 1200 utpostförsamlingar. Ett jätte arbete att leda. En av dem som

Läs mer

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006 DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 *) OBS! Nytt nummer! En andlig oas ett segelskepp Ombord på skeppet behövs vi alla för att livet skall fungera. Sigtuna

Läs mer

NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS

NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS AV OLLE FRANZÉN (Originalverket: Olle Franzén: NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS, TORNEDALICA NR. 15-1973 Utgivet digitalt av Pajala Folkbibliotek med tillstånd

Läs mer

Synskadade. Finlands. Nr 2 mars 2010. Årets braillör: Börje Kukkonen. I punkternas värld. I vulkanernas skugga

Synskadade. Finlands. Nr 2 mars 2010. Årets braillör: Börje Kukkonen. I punkternas värld. I vulkanernas skugga Nr 2 mars 2010 Finlands 4 Synskadade I punkternas värld 8 Årets braillör: Börje Kukkonen 10 I vulkanernas skugga Innehåll Nr 2/10 3 4 7 8 10 14 16 20 23 24 Ledaren: Vem styr tekniken? I punkternas värld

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING 1/2005 APRIL 1/2005 APRIL 3 Ordföranden har ordet 4 Notiser 6 Vasaflickan kom till Karis 7 Nya styrelsemedlemmar 8 Förslag till verksamhetsberättelse

Läs mer

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar A rsrapporter MKF Missionskyrkan i Finland FMF Fria Missionsförbundet rf FMU Föreningen Missionskyrkans Ungdom och deras samarbetsorganisationer 2013 Utgiven av Missionskyrkan i Finland Elevkåren i högstadiet

Läs mer

Reform drabbar lokalplanet

Reform drabbar lokalplanet 6 ledaren. Bra journalistik lyfter fram det vardagsviktiga så att vi inte kan förneka det. Det kan kyrkan också göra. Sidan 2 TORSDAG 9 Februari. Nr 6/2012 Vad ska du bli när du blir stor? Bilaga om utbildning

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

Illustration: Cathrin Hesselstrand

Illustration: Cathrin Hesselstrand Illustration: Cathrin Hesselstrand Vadstena och Dals församlingsblad Nr 1/2013 Pastoralbrev och fågelholkar Jag har satt upp fågelholkar. Varje dag gick jag och spanade för att se tecken på att någon bosatt

Läs mer

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Minnesskrift 1902 1917 Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Tryckt å J. V. Martensons tryckeri, 216-18-20 Institute Place, Chicago, Illinois Till Svensk-Finska Nykterhetsförbundet

Läs mer

Julens glädjebudskap för alla

Julens glädjebudskap för alla xf 29 KUMLA JULBLAD årg. Utgivare: Nils Helander 1 958 Julens glädjebudskap för alla Julbetraktelse för Kumla Julblad av pastor Lennart Olsson J ulens stora helg omsluter oss alla på ett särskilt sätt

Läs mer

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 Johanna Wassholm FÖRORD De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. - Vanhain Koti Tampereella r.y. har verkat i ett helt sekel. Inför Hemmets

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

GILLESCOUTEN SGSSLX. Följ med till Åland sid 8. Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009

GILLESCOUTEN SGSSLX. Följ med till Åland sid 8. Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009 GILLESCOUTEN Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009 1949 SGSSLX 2009 Landsgilleting på Kolbodagården söder om Kalmar, tingshandlingar sid 5-7 Foto: Lars Stejdahl Följ

Läs mer

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 1 2008 2009 I huve t på LarsO Lionvänner! Mirakel genom service är IP Al Brandels tema för detta Lionår! Varje dag åstadkommer medlemmarna i Lions runt om i världen större

Läs mer

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien 1 Från Dicksonsgatan Vågar man säga äntligen? Det är kanske för tidigt att ropa hej,

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009 Riksföreningen Sverigekontakt Regnig resa till Karlsborg Tänk att en utflykt till en gammal fästning i hällande regn kan bli

Läs mer

JAG ÅR HERRENS TJÅNARINNA - vilka var / är möjligheterna att också vara pingströrelsens?

JAG ÅR HERRENS TJÅNARINNA - vilka var / är möjligheterna att också vara pingströrelsens? JAG ÅR HERRENS TJÅNARINNA - vilka var / är möjligheterna att också vara pingströrelsens? Föreläsning vid seminariet Svensk Pingströrelse - förr och nu. Kaggeholm 23 oktober 1998 INLEDNING När Pingströrelsen

Läs mer

I nära tjugu långa ar ha de

I nära tjugu långa ar ha de TIDNING FO.R DEN SOCIALDEMOKRATISKA KVINNORORELSEN. Utgiven av styrelseii för Sverges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. N:r 2. Febuari. 17:de arg. 1921. I 1 -.. I nära tjugu långa ar ha de svenska kvinnorna

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR.

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. N:r 11. ÄRG. 32. 5 JUNI 1927. PREN.-PRIS 2: 25. n, '== ~ F; i= ;,;x If )f II -----.fl 11 --"""II :II :.m.-.j'5ton51.idningen zsin~'!lind' ;/, '~.. l ~TC P.:;l -4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. ( 7

Läs mer

30 år Seniordans i Finland

30 år Seniordans i Finland Margareta Grigorkoff 30 år Seniordans i Finland 1979 2009 Finlands Seniordansförbund r.f. 2 3 Margareta Grigorkoff 30 år Seniordans i Finland 1979-2009 Finlands Seniordansförbund r.f. 4 Författare: Margareta

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

Marie-Louise Bachman

Marie-Louise Bachman Marie-Louise Bachman En intervju av Anna Orrghen 9 november 2007 Intervju 15 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer