NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY J. W. NESSLERS TRYCKERI.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY 1938. - J. W. NESSLERS TRYCKERI."

Transkript

1

2 NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY J. W. NESSLERS TRYCKERI.

3 Det 19:de läsåret avslutas i dag, och i många hän Seenden måste det anses ha varit ett lyckligt år. Elev Siffran har varit större än någonsin tidigare, och intresset för skolan har från allmänhetens sida visat ett glädjande uppsving. Gåvor ha från många olika håll förärats skolan, och till syföreningsauktionen, som hölls den 9 maj, hade en talrik publik infunnit sig. För hopbringande av arbeten till försäljningen ha flitiga händer varit i verksamhet. Under fruar Dagny Hedströms och Inga Westbergs ledning har en syförening arbetat, och lärare Otto G. Holmberg har lett gossarnas slöjd. Berättigad uppmärksamhet väckte alla dessa arbeten, i det att de buro vittne om en utomordentligt skicklig och samvetsgrann ledning. Det största framsteget, som skolan har att annotera under det förflutna läsåret, är den nya tillbyggnaden, vilken med sina stora, ljusa lärosalar och sin luftiga och hemtrevliga fest- och gymnastiksal på ett iögonenfallande sätt befrämjat arbetet. Under anspråkslösa förhållanden har skolan arbetat under de gångna 18 åren, och rätt svårt har det varit att reda sig med de trånga lokaliteterna, i all synnerhet vid skolfester, men genom tillbyggnaden vanns tillräckligt utrymme för en störr!' publiksamiing. Den 18 oktober vidtog arbetet i den nya skolan. Vid morgonandakten då sjöngs psalmen 372:»Sanningens Ande som av höjden talar«, och skolans föreståndare talade med utgång från orden i den 86:te psalmen v. 11:»Visa mig, Herre, din väg. J ag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena, att jag fruktar ditt namn«. Ritningarna till tillbyggnaden ha uppgjorts av byggmästare J. Holm i Jakobstad, vilken även under hela

4 4 byggnadst.~den var anställd.. som överv~kare av bygget. EntreprenOl'er voro byggmastaren P. Lmqvist och herr Emil Yik. Värmeledningsinstallationen omhänderhades av O.Y. Vesijohtoliike Huber A.B. Vid avsynandet kunde man konstatera, att stor noggrannhet och utmlrkt sam' vetsgrannhet ådagalagts i arbetets utförande. SkoLms ledning uttalar ett varmt tack till alla, som med penningunderstöd bidragit till realiserandet av bygget. Främst bör nämnas N ykarleby stad, som på ett effektivt sätt skänkt skolan sitt understöd och beviljat Fmk 25,000: - i byggnadsbidrag, låtit gräva avloppsledning och levererar den elektriska strömmen till halva priset både till skola n och dess elevhem. Vidare bör direktör J. Nylund nämnas som en varm vän till skolan: Han har donerat Fmk 30,000: - för bygget och lovat erlägga Fmk 6,000: - årligen till skolans kassa, så länge han lever. Att det är den djupa och vackra hembygdskänslan, som hos honom är den drivande kraften till dessa uppoffringar förstå vi, och att han vill se sin hembygds ungdom gå framåt i goda kunskaper och ädla seder är uppenbart. Dir. Nylund fö.rtjänar.en hedersplats bland skolans vänner och gynnare. VI få ej heller glömma den firma i södra Finland, som gav oss Fmk 10,000: - i byggnadsunderstöd med den anspråkslösa anhållan, att namnet ej nämnes. Och sist och slutligen bör ett tack framföras till Sparbank för det förmånliga byggnadslån, som beviljades skolan.. ' Samt1ig~ affärer i ha beredvilligt skänkt tyger och annat material till skolans syförening. Firman Stockman i Helsingfors har ' likaså verksamt understött syföreningen, och från Vasa spetsfabrik erhölls en hel packe gott gardintyg. För alla dessa understöd ett varmt tack.,. Ett.tack bör även uttalas till ~garna av skyddskårs,, ~ården, VIlken skolan fick använda mot en låg hyra under tiden 1 sept.-i8 okt. 1937, då arbetena ännu pågingo i skolbyggnaden.. Skolarbetet har under läsåret fortgått enligt fastställd lektionsplan, med undantag av ått timantalet i handarbete,, för detta år varit fyra i stället för sex under senaste år. Skolans gosselever ha varit i tillfälle att deltaga i fortsätt. ningsskolans slöjdundervisning, ' och en del av dem synes med nöje och intresse ha ägnat sig åt denna undervisning, vilken s~kert varit dem till stor nytta.! Ordningen bland eleverna har i allmänhet varit till. fredsställande. En del anmärkningar och nedsatt vitsord i uppförande har gock fqrekommit. ' En elev har relegerats från skolan. Hälsotillståndet var under höstterminen gott, men under vårterminen rådde en utslagsepidemi under några veckor bland eleverna. UtsL:tgen ' voro dock av godartad natur, varför absentier för deras skull i allmänhet inte förekommo. I influensa insjuknilde i slutet av v~rterminen en stor del elever, vilket rätt störande inverkade på skolarbetet. Sedvanliga skolfester ha förekommit. Självständig. he~sqagen den 6 dec. firades med en fest, vid vilken mag. E. Ahman höll föredrag. Den 14 mars besöktes skolan av pastor H. Venzel, som talade till eleverna. Sportlov hölls under tiden 26 febr.-? mars. De yttre betingelserna voro icke gynnsamma, men vilan från det dagliga skolarbetet syntes likväl ha bekommit elever. na väl. Det avbrott iden långa vårterminen, som sportlovet erpjuder, synes vara till stor fördel för arbetsintensiteten. Elevhemmet har under det gångna året härbärgerat 15 elever, och dessa ha erlagt för sin inackordering en avgift varierande mellan 400: - och 100: - fmk, beroende på,elevernas förmögenhetsvillkor. Tre elever ha varit helt befriade från erläggande av avgift. Tjugosex elever ha dessutom intagit sina måltider i elevhemmet och erlagt belopp mellan 300 och 100 mk. De billiga avgifterna möjliggöras genom -bidraget från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. Att elevhemmet har en utomordentligt viktig mission att fylla, har även under det gångna året 5

5 6 med all tydlighet kunnat konstateras. T ack vare det ~öjl~ggöres skolgången för mindre bemedlade barn. Utvldg- < ning av elevhemmet är dock en hö,gstaktuell fråga, och helst såge man en ny egc.n elevhemsbyggnad resa sig, men så länge skolan har sin byggnadsskliid, kan ej denna tan. ke förverkligas. Vid slutet av denna termin ävgår från skolan lärarinnan i teckning, kalligrafi och handarbete, fru Elna Jäder. holm, som redan under två års tid varit tjänstledig. Vi tacka henne för hennes plikttrogna arbete. Ett varmt tack uttalas även till de vikarierande lärarna. U nder det gångna läsåret har samskolans ställning i betydande mån stabiliserats, och skolans ledning kan med tillfredsställelse konstatera, att arbetet för läroverkets fram. tida tryggande inte varit förgäves. De många elevanmälningar, som redan ingått för nästa år, tyda på, att skolans anseende stadgats, något som de elever, vilka under de senare åren fortsatt i andra skolor, genom sitt väl ut. förda arbete varit behjälpliga till. Det goda samarbete, som är rådande mellan skolans lärare å den ena sidan och..dess direktion och föräldraråd å den andra, är en faktor av stor betydelse. Lärarnas ute _ i bygderna intresse för skolan må även värderas högt, och sist och,slutligen ha, vi som, det värdefullaste,av allt att,erinra om den välvilliga inställning den svens,ka skolstyrelseavdelningen visat vår skola. Glädjande var det besök skolrådet G. Tegengren avlade under läsåret vid läroverket, då han under den kort~ tid, som stod till hans förfogande med stor vänlighet tog reda på sko. lans nuvarande ställning och med intresse tog de nya 100 kaliteterna i betraktande. Direktion. Direktor N. A. Fougstedt, ordförande. ' Trädgårdsmästare 'Vald. Bergman, viceordförande. Lärare J. Sundkvist,,ekonom. Rektor Vald. Westberg; sekreterare. Bankdir. K. V. Ekmark. Faktor H. Nylund. Lärare T. Granqvist. Suppleanter: Lärare E. Kjellberg. Lärare J. Rydström. Handelsförest. A. Backman. Föräldraråd. Direktor N. A. Fougstedt, ordförande. Trädgårdsmästare Vald. Bergman. Handlanden,Aug. Casen., Fru Edit Holmqvist. Inspektion. Skolrådet fil. dr G. Tegengren besökte skolan den 27 oktober o'ch åhörde undervisningen i finska. Gymnastikinspektrisen Anni Collan inspektera~e undervisningen i flickgymnastik oc~ hä~solära d~n ~ oktober. DirektIonens ordforande, semmanedlrektor N. A. Fougstedt har åhört undervisningen i naturalhistoria.. 7 _z

6 Föreståndare. vald.westberg, prost, fil. mag.: historia kl. I, IVo. V Lärarpersonalen. Gunnar Forsander, lektor: hälsolära kl. V. Elna ]äderholm, fru: teckning kl. I-V, kalligra fi kl. I-II, handarbete kl. I-V. Tjänstledig under läsåret. Dagny Hedström, fru: vikarie för fru Jäderholm handarbete. Runar Still, pastor: religion kl. I-V.. Ragnar Storå, fil. kand.: geografi och naturalhistoria kl. I-V Tjänstledig 20 april-31 maj; vikarie, fil. kand. Brita Brunberg. Ines Svedman, fil. mag.: finska kl. I-V, svenska kl. I-II. Inga Westberg, fru: bokföring kl. IV-V. Lars Wikberg, lärare: vikarie i teckning kl. I- V, kalligrafi kl. I-Il och gymnastik med gossar kl. I-V Erik Ahman, fil. mag.: tyska kl. II-V, sven5ka kl. III-V, historia kl. II-III. Ake Aström, fil. mag.: matematik kl. I-V, fysik kl. IV, kemi kl. V, sång kl. l-v Linnea Osterlund, lärarinna: gymnastik med flickor kl. I-V. Vid kortare förfall för lärarna ha under läsåret vika. rierat: fru I. Aström i tyska, pastor E. Hedman i religion och studeranden G. Osterlund i gymnastik. Föreståndarinna mr elevhemmet. Fröken Helmi Nylund. Läsdagar och arbetstid. Höstterminen vidtog den 1 september och slutade den '18 december. Vårterminen begyt:lte den 17 januari och avslutas den 31 maj. Antalet arbetsdagar är = 189. Den dagliga arbetstiden har varit förlagd mellan 8 och 3 med en eller två frukosttimmar. Undervisningen i sång och gymnastik har delvis försiggått mellan 3 och 5. Lektionsplan. I II IU IV V Religion Svenska. 5 3 J 3-3 Finska Tyska Historia Naturalhistoria Geografi ' Matematik 4: ' Fysik. 2 Kemi. 2 Hälsolära l Bokföring 1 l Teckning Stilskrivning 2 1 Sång 2 2 l 1 1 Gymnastik Utom lektionsplanen undervisas 1 handarbete 4 t. och i kl. II en veckotimme extra i finska. 9. Selma Sjöblom. Vaktmästarinna.

7 10 il ELEVFöRTECKNING ' läsåret Inskrivn. Elevens namn I del:e, F' Födelseort Hemort år år kl. Klass I. - Klassföreståndare: Lärare Lars Vikberg. Achren, Lars 1925 Oravais Oravais 1937 I Andersson, Lisen 1925 Munsala 1937, u Casen, Börje Eng, Gustav 1925 If. Nykar'ieby If H ulden, Lars 1926 Munsala Munsala 1937 Häger, Birger 1925 Nyk~rleby If. If J<äld, Kerstin 1926 JakbBstad Nykarl.. by 1937 Mannfors, Ann-Mari ' Nylund, Margareta 1926, If. If Nylund, Gunvor Sein:ijoki Ved in, Ejnar 1924 Oravais 1937 Il. I II,, r.' '. I ' - ~,~''.. Fö, Inskrivn. Elevernas namn delse. Födelseort Hemort år år kl. Haglund, Börje 1925 If. Nykarlebv.lf I Holm, Eira 1924 Munsala Munsala 1937 II Högbacka, Jarl 1923 Nykarlehy If. If I J åfs, Gotthard 1923 Vasa Munsala 1937 II Kallvik, Erik 1923 Evijärvi 1937 Levlin, Gunnar 1924 If. If 'j Mattsson, Rake! II Marklund, John 1924 If I Nymark, Berit Munsala Mu~sala 1937 II Rydström, Saga Simons, Ingrid 1924 Or~vais Or~~ais Sjö, Viola 1924 Munsala Munsala Siffrls, Richard 1924 Oravais Oravais Storsved, Märta 1924 Munsala Munsala Ståhlberg, Ruben~) 1923 Oravais Oravais Sundqvist, Ebba 1925 Purmo Purmo 1936 I Törrtqvist, Stig 1923 Jakobstad Kronoby 1937 II Westberg, Anna.Lisa 1926 Oravais 1936 I 25. Klass III. Klassföreståndare: Fil. kand. Ragnar Storå. Klass II. Backa, Brita 1924 Oravais Oravais.1937 III Klassföreståndare: Fil. mag. lnes Svedman. Andersen, Maud 1924 Munsala If I Back, Rolf 1923 Jakobstad 1936 Backlund, Sten 1925 H Birck, Vieno*) Nyk~~leby 1936 Björklund, Paul 1924 Ny-karleby If. If Broberg, Helena 1925, 1937 II ; ~ Carlson, Anna 1923 Oravais Oravais 1937 Forsman, Märta*) 1924 Esbo Vörå 1937 Granvik, Frey 1923 Nedelwetil Nt:dervetil 1937 Haga, Berte! 1923' Kronoby Kronoby 1937, *) Avgått. *) Avglit. Blomqvist, Aldi 1~23 Munsala Munsala Blomqvist, Alfhild 1' , BlOlllqvist, Eva.... : 193/ Brams, Greta l Englund, Alfred 1923 VÖ'rå Vörå l 37 III FOfelström, Anna-Lisa 1923 Terjärv Terjärv ; 936', Fri und, Fjalar Nedervetil Nedervetil 19; 6.. Granvik, ~ikael 1923 If Granö, Nils.Erik 1924 Värå Vörå 1<j 37 Hl Holmqvist, Nils 1925 Nykadeby 1(193 ' I Häggblom, Ulla 1924 NYkari~br; Ii. Nykari~by If Johnson, Vivi Lindgren, Rode 1923 Munsa a Munsala ' Ljunje, M;aj,Gret 1923 Kimito 1936 ' 11, Lun, Bengt 1923 Kronoby Kronoby I Nyman, Birgitta Terjärv 1937 II

8 12 Elevernas namn I FÖ-I del~e. Födelseort I Hemort Sandström, Gunne,Britt 1924 Jakobstad Oravais Sund, Margit 1923 Teir, KarI.Gustav 1925 Jakobstad Oravais :Wiklund, Gunvor 1923 Mllnsala Mllnsala Wilkman, Jarl 1925 Österlund, Per Klass IV. Klassföreståndare: Fil. mag. Ake Aström. Ahlström, EVil 1921 Nykadeby Nykarlcby Bergendahl, Jarl Dragsfjärd Dragsfjärd Björklund, Jarl Blomqvist, Nils 1921 Oravais Oravais Eng, Jarl 1923 If. If. Fogel, Marta Munsala Munsala Forsman, Birgit Gleisner, Valborg Pedersöre Grann, Nils 1923 If. N ykari~b y' If. Granholm, Ruth 1923 Vasa Granvik, Saga If. G,unnila, Ole Oravais Oravais Hagen, Doris 1923 If. If. Hansen, Märta 1921 Hermans, Per. Erik 1921 Oravais Oravais H olm lund, Sigrid H olmqvist, Bengt 1924 A bo Nyk~'rleby J ouper, Ernst 1923 If. Kavander,Kal:l.Gustaf*) 1921 Par gas Pargas Kronqvist, Mildrid 1921 If. i. Lindeman, Vardine 1923 If. Mannil, Erik') 1921 Vörå Vörå l\'lattson, Lis.Beth 1921 Karleby Gamlakarleby Nilsson, Erik 1923 Munsala Munsala Nyberg, Henrik 1923 If. Replot Nyman, Ester 1919 Munsala Munsala Nyström, Paul If. If. Pirilä, Inga 1921 Munsala Munsala Sandvik, Arne If. If. Skog, Lauri!! Inskrivn. år I kl I 1936 II 1937 III 1936 II 1935 I 1934 i,< 1935 II II I III II I II 1933 I IV 1936 III 1935,II 1933 I 1935 II 1934 I 1935 II I 1933 II Ii Ii Ii If J Elevernas namn I I del:~' F Stranden, Torsten 1923 Storbjörk, Synnöve 1921 Sundqvist, Karl Henrik Södersved. Linnea. Vedin, Erik Klass V. Klassföreståndare: Fil. mag. Erik Ahman. Achren,' 'lisi Backlund, Paul Bergsten, J arl.olof Björklund, Anne.Marie Björklund, Nils Brors, Adele Broström, Margareta Dahla, Anna Gyllenberg, Margareta Hagen, Bengt Holmberg, Inga.J ohnson, Börde. J ungarå, Sigfrid lassell, Gunnel Nylllnd, Brynolf Nylund, Vendla Rajander, Holger Romar, Rakel Sundkvist, Greta Sämskar, Margareta Venelius, Håkan Wiik, Maja.Lisa Wikström, Anna.Stina Österlund, Mildred Födelseort I Vasa Kronoby Munsala Oravais,, Mllnsala. Helsingfors Gamlakarleby Nyk,,uleby, Vörå NYI<arleby If. Pörtom Vasa If. Vörå If. Jeppo Ekenäs If. Nyk~'rleby If. Nyk~~leby Vörå Nedervetil Pargas Hemort Kronoby Mu~sala Seinäjoki Munsala Ylistaro Vasa Vörå If, Pörtom Nykacleby If. Vörå If. Jeppo If. Ny.k~~leb ; Härmä If. Ned~~vetil Helsingfors 13 Il nskri '2::. år I kl I 193'5 II 1936 III II,, I ~ Ii 'i934 II 1931 I 1935 III ' II 1936 IV 1934 II I 'iv I IV II I i'i 1933 I 1937 V 1936 IV 1933 I

9 Läsåret använda liro. och iiseböcker. Religion. Bibeln. Katekes för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Rosenqvist, V. T.: Biblisk historia. Bibelns böcker. Gummerus-Rosenqvist: Kyrkohistoria för mellanskolor. Svenska. Lagerblad, E.: Svenska rättskrivningsövningar. (Kl. I, II.) Saxen, R.: Svensk språklära. (Kl. I, II.) Modersmålet. (Kl. III-V.) Interpunktionslära. (Kl. III.) s.. Hollmerus., R.:. Svens~ prosa l-iv. (Kl. I-III, V.) Hagelstam, M.-Hollmerus, R.: Dikturval I. (Kl. L) Runeberg,]. L.: Fänrik Ståls sägner. (Kl. IV.) Julkvällen. (Kl. V.) Flnska. OUinen, J. F.: Pikkulukukirja. (Kl'. V.) Streng, H.rry: Suomenkielen ålkeet L (Kl. I, II.),. ' Suomenkielen alkeet, Jatko-osa. (Kl. II III, IVo. V.) '. Ovningsuppgifter i finska. (Kl. III, IV o. V.). Tyska. Usdtakoff, 1.: Deutsches Elementarbuch. (Kl. II-III.). Aufgaben. (Kl. II-III.) Linde/öl, U. s.. Ohqvist, J.: Kortfattad tysk grammatik. (Kl. IV-V.) Ohqvist, l.: Deutsche Prosa und Dichtung. (Kl. IV-V.) Miiller, E.: Deutsches Obungsbuch. (Kl. IV 7 V.) Historia. Ottelin, A. K.: Lärobok i allmän historia I-III. Lärobok i Finlands historia. Geografi. Sahlberg, ' Si~rd: Lärobok i geografi del I, II: l, II: 2 och HI. Rosberg, ]. E.: Handkarta över Finland, 2:dra uppl. Diercke: Schulatlas. Matematik. Ramsay, August: Lärobok i aritmetik. Rancken, E.: Lärobok i algebra I. ~ Bonsdorff, E.: Samling av algebraiska exempel ' och problem. Groop. v.: Lärobok i geometri för mellanskolan. Lindman, K. F.: Buch, Kurt: Fysik. Lärobok i fysik för mellanskolan. Kemi. Lärobok i kemi för elementarlärove~k. Naturalhiatoria. Schulman, Krogerus, Nordström: Zoologi I, II. Calonius, Allan: Lärobok i botanik I, II. Alcenius, O.: Finlands kärlväxte~. Hilsolära. Wilskm.n. Palmen: Lärobok i hälsovård. '

10 1<? Salervo, Toivo: Berg, Bernhard: Runeberg, E nni: Teckning. T eckningsundervisningens system i folkskolan. Handledning i frihandsperspektiv. Linjer, form och färg. Sång. Törn udd, Aksel: Sångkurs för skolan. D. v. Nandelstadh o. M. Wehanen: Gullvivan' I, II, III, IV, V. Läsåret genomgångna lärokur~~r. Religion. Kl. I. (2 t.) 46 berättelser ur Gamla testamentets bib1iska historia. Första huvudstycket ur Luthers lilla katekes. Repetition. Memorering av psalmverser. Kl. II. (2 t.) Gamla testamentets bibliska historia till slut och 16 berättelser ur nya testamentet. Tredje huvudstycket ur katekesen, Kursen repeterad. Memorering av psalmverser. ' Kl. III. (2 t.) Nya testamentets bibliska historia från och, med 17:de berättelsen. Andra huvudstycket ur Luthers lilla katekes.. Kursen repeterad. Memorering av psalmverser... Kl. IV. (2, t. ) Bibel~äsning: Apostlagärningarna järn. forda med PaulI brev.»bibelns böcker«. Fjärde och femte huvudstyckena ur katekesen. ', Kl. V. (2 t.) Gummerus.Rosengvist: Kyrkcih{sto~ia för mellanskolor genomgången och r huvudsak repeterad. Svenska. Kl. 'I. ' (5 t.) Betonad innanläsning ur Svensk prosa. : Läsning ur Dikturval I.,Rättskrivningsövningar enl. La. 'gerblad helt genomgångna. Ljud. och ordlära i anslut. ning till R. Hollmerus' rättskrivningslära. Ordklasserna, ordfogning, huvudord och bestämning, subjekt, predikat, attribut, objekt och substantivets böjning inlärda utan lärobok. U ppsatsskrivning: några berättelser i klass., Kl. II.' (3 t.) Läsning, och muntligt återgivande av berättelser ur Svensk prosa II. Ett antal dikter ur Dikt. urva1 l. Lagerblads rättskrivningsö,:ningar repeterade. Grammatik: Saxens Språklära till 74. Uppsatsskrivning: några berättelser, i klassen. Kl. III. (3 t.) Läsning ur Syensk prosa HI. Interpunktionslära. Grammatik: Saxens Modersmålet till 114. Satsanalys. Rättskrivningsövningar. Sex uppsatser. Kl. IV. (3 t.) Läsning ur Fänrik Ståls sägner.. Grammatik: ' Saxens Modersmålet till Satsanalys. Atta uppsatser., Kl. V. (3t.) Läsning: Julkvällen och ur Svensk prosa IV. Grammatik: Modersmålet genomgången till Bihang I. Satsanalys. Tio uppsatser. Elevföredrag., Finska. Kl. 1. ' (4 'f.) Suomenkielen alkeet 1«av H. Streng st genomgångna jämte motsvarande grammatik. - Skrivövningar i klassen. ' Kl. II. (4 t.) Suomenkielen alkeet 1«st (jatko-osa) 30 genomgångna jämte motsvarande gramma' tik. - Skrivövningar i klassen. Kl. III. (3 t.) SuomenkieleD alkeet 11«(jatko.osa) genomgångna jämte motsvarande grammatik. Över. sättningsövningar enl. Övningsuppgifter i finska.«- Skriv. övningar i klassen. Kl. IV. ' (3 t.) '»Sl.Jomrn~ielen al~eet II«(jatko-osa) st. 75-i03 jämte motsvarande grammatik genomgångna. Översättningsövningar enl. Övningsuppgifter i finska.«skrivövningar i klassen och hemma. 17

11 18 Kl. V. (3 t.)»suomenkiejen ajkeet H«(jatko.osa) avslutad fr. o. m. st. 113 jämte motsvarande grammatik genomgångna.. Ur OIlinens.»Pikkulukukiria«st. '8, 17, ~8 ';:!. 24 och 26. G~ammatik.en reopeterad. Oversättnings. ovmngar enl.»,?vnmgsuppglfter l finska«. - SkrivÖvnin. gar hemma och l klassen. Tyska. Kl. II. (4 t.) Läsestyckena 1-46 ur Deutsches Ele. me.nta~buch. Grammatik: Det viktigaste om substantiv, adjektiv och verb. et,tl. s~mma l~robok. Ovningss,tycken ur Aufgaben. SkrIvm.~g l klass l regel varannan vecka.;,' Kl. III. (4 t.) Lasestyckena ur Deutsches Elementarbuch. Samtal över det lästa. Grammatiken geno~gå~ge~ enl. ~amma lärobok. Ovningar ur Aufgabel1. SkrIvmng l klass l regel varannan vecka... Kl. IV. (3 to),läsning ur Deutsche Prosa und DIchtung t. o. m. st. 26. Samtal över det lästa. Grammatik: föregående kurs repeterad, dessutom ur Kortfattad tysk gr~m~ati~. Några övningar ur Deutsches Obungsbuch. SkrIvnmg 'I klass varannan vecka. o Kl. V. (3 to) Läsning ur Deutsche Pro~a. und DIchtung, valda stycken, t. o. m. 69. Grammatik.till 111 ur kortfattad tysk grammatik. Ovningsstycken ur Deutsches Obungsbuch.. Skrivning i klass varannan vecka. Historia. Kl. I. (l t.) Gamla tiden till Aten. Kl. II. (2 t.) Gamla tiden tilt Graccherna. Kl. III. (3 t.) Medeltiden. Kl. IV. (3 t.) Nya tiden. Kl. V. (l t.) Finlands historia. Geogra8.. Kl. I. (3 to) Del I genomgången. Ur del II til J England. Arbetsövningar. Kl. II. (2 t.) Från England till- Pyreneiska halvön. Arbetsövningar. Kl. III. (3 t.) Från Balkanhalvön till Nordamerika: Förenta Staterna. Arbetsövningar. Kl. IV. (2 t.) Förenta Staterna, Sydamerika, Australien, Antarktis. U r del UI till Världshaven. Diagram och kartritni~g..,. o.. Kl. V. (2 t.) Del III genomgången. Repetition. av skolk urs en i form av föredrag, diagram och kartritning. Matematik. Kl. I. (4 to) Repetition av de enkl~ räknesätten. Metersystemet. Decimaltal. Icke dekadiska mått. Hu. vudräkning.. Kl. II. (4 t.). Första klassens kurs repeterad. Decimaltal. Bråkläran. Procenträkning. Enkel reguladetri. Kl. III. (4 t.) Aritmetik: Hela aritmetikkursen genomgången och repeterad. Geometri: Kort propedeutisk kurs enligt anteckningar samt övningsuppgifter. ' Kl. IV. (5 t.) Algebra: De tre första kapitlen ur Ranckens Lärobok i algebra l. Geometri: i Groops lärobok genomgångna. Ovningsuppgifter. Kl. V. (5, t.) Algebra: Ranckens Lärobok, 'j algebra I genomgången. Exempdlösning ur Bonsdorffs Exempelsamling. Geometri: Groops lärobok slut{örd. Ovningsuppgifter.. Yt. och volymberäkningar:,aritmetik: Skol..k'ursen repeterad.,,., Fysik. Kl. IV. ' (2 t.) Läroboken genomgången. Kemi. ' Kl. V. (2 t.) Läroboken genomgången. N aturalhi.toria. Kl. I. (3 t.) Botanik:. Kap. I samt v~xttyperna 1-9. och Insamling-av växtdeia.r (typ~):', av blad, blom~ ställningar, frukter m. m.)... ~, -. Zoologi: Däggdjurs. och fågeltypema. 19

12 , 20 KL II. (2 t.) Botanik: Växttyperna Jtill slut. Linnes system. Examination'sövningar. Insamling av 50 växter. Zoölogi: Djurtyperna från ha'ckspetten till slut. Kl. III. (3 t.) Botanik: Del I genomgången. Examinationsövningar. Insamling av 40 växter. Zoologi: Däggdjuren. Fåglarna till Duvfåglar. Kl. ly. (2 t.) Botanik: De Sympetala och Choripetala växffamiljerna. Insamling av 40 växter. Zoologi: Från Klätterfåglar till Groddjur. Kl. V. (2 t.) Läroboken genomgången. Zoologi: Groddjuren, kräldjuren och de ryggradslösa djuren. Hälso. och nykterhetslära. Läroboken i huvudsak genomgången. Vissa avsnitt hava behandlats i anslutning till kap. människans byggnad och förrättningar i Zoologin del II. Alkohologi 4 timmar. Gymnastik. Kl. I-III. (2 t.) Enkla fristående-, ordnings- och redskapsövningar. Lekar och bollspel. Övningar för idrottsmärket. Kl. IV-V. (2 t.) Fristående-, ordnings- och redskapsövningar. Lekar och bollspel. Övningar för idrottsmärket. Teckning. Kl. I. (2 t.) Konturteckning efter ytverkande föremål med tillämpning av grundformerna. Minnes- och fantasiteckning. Typteckning. Färgläggning med färgkritor. Enkla kompositionsövningar. Pappersklippning. Kl. II. (2 t.) ÖVQiQgar i, akvarell, färgens behandling och färgblandning. T eckning och färgläggning efter enkla föremål. Mipnes~ oh fantasiteckning. Typteckning. Enkla kompositionsövningar. Perspektiviska iakttagelser och anvisningar. Pappersklippning. Kl. III. (2 t.) Teckning efter enkla fristående föremål med iakttagande av perspektiviska förkortningar, dagrar oc,h skuggor. Ö\',ning i, färgbehandling och, färg<blandnmg. Penseltecknmg., Mames' och fantasiteckning. Kompositionsövningar, KL ' IV. (2 t.) Liknande övningar som i föregående klas,s: Pe~.s pe.kti v läran s grunder praktiskt tillämpade. Kom' poslhonsovnmgar. Tuschteckning, Kl. V. (2 t.) Liknande övningar som i föregående klass. Tuschteckning. Handarbete. Kl. I. (1 t.) Virkning: kaffelapp,lökpåse. Stickning: kaffelapp. Sömnad: korsstyngsduk. ' Kl. II. (1 t.) Stickning: pås, eller fingervantar, sport, strump()r. Som'nad: dynvar. Kl. III. (1 t.) Stickning: pas, eller fingervantar. Söm~ nad: Dagl,inne med virkad spets. 'Extra arbeten: s port~ strumpor, Jumpers. Kl. ly. (2 t.) Stickning: sportstrumpor. Sömnad: hushållsförkläde. Extra arbeten: pellerin, lisense, halsduk. Kl. V. (2 t.) Stickning: sportstrumpor. Sömnad:. pyjamas, kjol. Extra arbeten: 'jumpers och slipower.. Kalligrafi. Kl. I. (2 t.) Salervo-Vasström, II, III o. IV häft. Kl. II. (1 t.) Salervo-Vasström, Sång. Kl. I o. II. (2 t.) Tonträffningsövningar i ~,dur samt en, och tvåstämmiga sånger. Notläsning och notskrivning. Förberedande skalövningai:. KL IIJ. (1 t.) Tonträffningsövningar i enklare kors' och b,tonarter, en' och flerstämmiga sånger. Kl. IV. o. V. (l t.) Flerstämmiga sånger. 21

13 22 Bokföring. Kl.,IV. (1 t.) E. Malmberg, Bokföring och bokfö~ ringsuppgifter J. Ovningsuppgifter iämte bokslut. Kl. V. (1 t.) E. Malmberg, Bokföring och bokfö~ ringsuppgifter L Ovningsuppgifter jämte bokslut. U nder gymnastiklektionerna ha prov avlagts för Svenska Finlands Idrottsförbunds gossidrottsinärken. Skolans Idrottsförening är fr: o. m. i år ansluten till Osterbottens Skolidrottsdistrikt (O. S. L D.) Vid Distrik~ tets mästerskapstävlingar på skidor i Gamlakarleby representerades skolan av tvenne juniorer, eleverna i klass III, Fjalar Frilund och Mikael Granvik, vilka i den hårda konkurrensen bdade resp. fjärde och åttonde platserna. Skidtävlan om guldsmed E. Forstens vandringspris försiggick den 11 februari. Alla klasser ställde upp med fulltaliga lag, tre gossar och tre flickor. Slutresultaten i lagtävlingen blevo (tiden reducerad till förbrukad tid per km): 1. klass III 32 mm. 37 sek. 2. V n I V De bästa individuella resultaten: Flickor. 1. Berit Nymark kl. n 5 min. 31 sek. 2. Gunvor Nylund.. I Birgitta Nyman.. ni Gossar. 1. Fjalar Frilund kl. HI 4 min. 29 sek. 2. Jarl Högbacka II Mikael Granvik III ' Undei:'V'lsningsmaterial och samlingar. 3 st. zoologiska och 4 st. botaniska bilder ha förärats av bokhandlare J. Herler. Av fru E. Fougstedt har skolan fått mottaga nickel malm från Petsamo och av eleven Richard Siffris ett par fötter av berguv. Skolans lärare i naturalhis~ toria har skänkt en kollektion evertebrater, omfattande 25 arter, insamlade Finska viken. En karta över Eng~ land har inköpts. Samskolas Kl. V av Kl. IVo. V av 1924 Vald. Westbergs Rex. Strömbergs Erik Söderströms J ohn Lundkvists F. d. aktionärers Stipendiefond VIn Fonder. skolfestfond biblioteksfond majblommor stipendiefond.. Summa : : 40 1,826: 05 1,130: 30 1,421: 95 2,003: 25 l,77i: : 10 2,051: 80 1,976: - 418: 15 14,020: 25 STATISTISKA UPPGIFTER. Under läsåret inskrevos 37 nya elever, nämligen kl. I 11 II 15 III 8 TV 1 V 2 Summa 37 Skolan har för närvarande 116 elever, fördelade på de olika klasserna så: kl. I 6 gossar 5 flickor = kl. II kl. III kl. IV kl. V Summa 54 gossar 62 flickor

14 24 II. Elevernas medelvitsord klassvis. ' U ppförande U ppmärb samhet Ordning Framsteg Klass -... fl> fl> -. ;:; fl> -,... fl>... fl> -(b ' ::r: 3 < g::r:.~ ''::r: ::!<... ::r: ~. o: _. ~ o :::.0: 2.0: 8. 0>' ~. o :.~ ::l ~ ~ ~ (b (b (b, - fl> ::l ::l ::l ::l ::: ::: ::: ::: ' I ~ ~ ::;1 ':'! ~~ ~ ~ ~~ ::s 7{ --- I ,9 9'6 9, ,8 -,,9 II ,8 9,1 9,_ 9,5 7,8 7 1~ ) III ,7 9.; 9,. 9,; 7,5 7,6 IV 10 9,9 9,. 9 9,0 9,5 7,1 7,. V 9,9 9,9 9, , ,\.7,G H ela I I I I I I I läroverket 9,9 I 9,9 9,G 9'6 9,3 9,5 7 7,7 III. Antalet elever, som vid årsexamen blivit upp fl yttade, erhållit villkor eller ovillkorligen stannat kvar i klass : I Klass Klassens elevantal Uppflyttade eller d imitterade Erhåll it villkor Stannat kvar ovill,. korligen I l II III IV V l Summa I 116 I 94 I 10 I 12 l INTRÄDESFORDRINGAR. Elev anmäles av föräldrar eller förmyndare hos läroverkets föreståndare. V id anmälan om inskrivning framlämnas skolbetyg och prästbevis, upptagande barnets födelseort, ålder och frejd samt dess föräldrars namn och stånd ävensom intyg därom, att barnet updergått vaccination. För inträde i skolans första klass fordras uppnådd tio års ålder samt fö ljande insikter och färdigheter. I Kristendomskunskap: Gamla och nya testamentets bibliska historia enligt. godkänd lärobok för folkskolor samt Luthers katekes. I Svenska: Ledig innanläsning samt förmåg a att med egna ord redogöra för det lästa. Ordklasserna och satsens huvuddelar. Hjälplig färdighet i rättskrivning. I Räkning: De fyra räknesätten med hela tal. Metersystemet. Grundoperationerna med hela tal i sorter. I Geografi: Europas geografi enligt godkänd lärobok för fo lkskolor. I Skönskrivning : H jälplig färdighet. D en, som söker inträde i högre klass, skall ådagalägga säker och grundlig kännedom av i föregående klass eller klasser enligt denna årsberättelse genomgångna lärokurser. Avgifter till skolan : Inskrivningsavgift Fmk 15: -, termin savgift Fmk 250: -. ' Medellösa elever befrias från terminsavgiften och erhålla dessutom läroböcker från skolan. Inackordering erhålles i skolans elevhem, till vilket endast flickor mottagas, för Fmk 350: - i månaden. Elever, som så önska, kunna där intaga sina måltider för Fmk 250: - per månad. Detta läsår avslutas tisdagen den 31 maj, kl. 9 f. m. Nästa läsår vidtager torsdagen den 1 september kl. 2 e. m. Anmälning av nya elever och inträdes- och villkorsförhör sker onsdagen den 1 juni och onsdagen den 31 aug. kl. 12 p. d. i maj Vald. Westberg. 25

Nykarleby samskola. läsåret 1950-1951

Nykarleby samskola. läsåret 1950-1951 samskola läsåret 1950-1951 sainskolla avsl'utar med denna vårtermins utgång sitt trettiooandra läsår. Det gångna året har i alla avseenden varit ett noormalt,arbetsår Ooch ansluter sig därutinnan till

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog läsåret 2015/2016 Särvux är till för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Det finns

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

God början på sommaren!

God början på sommaren! Åbo 14-06- 10 Sommarbrev från Folkhälsan i Åboland God början på sommaren! Hela hälsan dagarna 24-26.9. på Åland Folkhälsan arrangerar Hela Hälsan dagarna för sina lokalföreningsaktiva och frivilliga nätverk

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS VALBARA KURSER FÖR ÅK 7 9 LÄSÅRET 2014 2015 Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14 33200 Tammerfors Kansli tfn: 050 432 71 89 Rektor: 050 549 94 49 Studiehandledare:

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Utbildning på vuxnas villkor SÄRVUX. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Särskild utbildning för vuxna. Utbildning på vuxnas villkor SÄRVUX. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Särskild utbildning för vuxna Utbildning på vuxnas villkor 2012 SÄRVUX Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /SÄRVUX Katalog 2012 Välkommen till Vuxenutbildningen i Strängnäs! Vårt mål är att

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda 'tfårcg/ngfaeiem^ ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅRET SLUTANDE DEN 31 DECEMBER 1931 TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda *- -*- bolags ordinarie bolagsstämma avhålles i Helsingfors å Hotel Societetshuset onsdagen

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016. Sid 1

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016. Sid 1 Lär dig mer, repetera dina kunskaper och studera i långsam takt i en liten grupp! Särvux Välkommen till (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016 Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux Sid 1 Välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna Komvux i Lund SÄRVUX särskild utbildning för vuxna 2014 Glimmervägen 12 www.lund.se/komvux Bli en del av kunskapens stad Komvux i Lund SÄRVUX - särskild utbildning för vuxna har en utvecklingsstörning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog läsåret 2014/2015

Särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog läsåret 2014/2015 Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog läsåret 2014/2015 Kommunens särskilda utbildningar för vuxna är till för dig som har inlärningssvårigheter som orsakats av utvecklingsstörning eller förvärvad

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Information inför sommaren 2007 och läsårsstarten 2007-2008 Hällekis Skola

Information inför sommaren 2007 och läsårsstarten 2007-2008 Hällekis Skola Information inför sommaren 2007 och läsårsstarten 2007-2008 Hällekis Skola Nu är det dags att avsluta läsåret 2006-2007 och informera om nästa läsår 2007-2008. Förskolan/Fritids Förskolans avdelningar

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Svenska samskolan i Tammerfors. Kursbeskrivningar för valbara kurser. i grundskolan åk 7-9. läsåret 2009-2010

Svenska samskolan i Tammerfors. Kursbeskrivningar för valbara kurser. i grundskolan åk 7-9. läsåret 2009-2010 Svenska samskolan i Tammerfors Kursbeskrivningar för valbara kurser i grundskolan åk 7-9 läsåret 2009-2010 Uppdaterad 27.1.2009 Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt den

Läs mer

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980.

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Ändringen är i kursiv stil under respektive paragraf Firma 1 Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening. Föreningens firma är Svedala

Läs mer

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE DEL 6 På följande sidor är ett utdrag ur boken Lindås Från by till samhälle Fortsättning från Del 5 (att tänka på när du läser dessa avsnitt, är att boken skrevs 1980-83) Sida 1 EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

Informationsbrev Hällby skola

Informationsbrev Hällby skola Barn och utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen Hällby skola Veronica Thulin Skoladministratör Tfn 016 710 20 08 Datum 15-08-24 1 (5) Informationsbrev Hällby skola augusti 2015 Vi hälsar

Läs mer

Kursutbud Sommaren 2015

Kursutbud Sommaren 2015 Komvux Malmö Sommarkurser Kursutbud Sommaren 2015 Malmö Stad 2 Innehåll 3 Innehåll Sommarkurser Komvux Malmö... 5 Sommaren 2015... 5 Studie- och yrkesvägledning... 5 Kurator... 6 Studieekonomi... 6 Studiemedel...

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15 1. Mötets öppnande Ordförande för Intresseföreningen Camilla Forsberg hälsade alla välkomna. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Läs mer

Årsredovisning för år 2004

Årsredovisning för år 2004 T121 Spicas vänner PROTOKOLL 1 Bilaga 1 Årsredovisning för år 2004 Kassören Ekonomisk redogörelse för år 2004 Medlemmar Föreningen har fortsatt att växa under 2004 och hade per den 31 Dec 2004 257 medlemmar

Läs mer

Lokal planering år 1-3

Lokal planering år 1-3 Lokal planering år 1-3 MÅL FÖR ÄMNET HISTORIA Åk 1: Livet förr och nu. Åk 2: Berättelser om Gudar och hjältar inom nordisk och antik mytologi. Åk 3: Hemortens och Skånes historia. Forntiden. MÅL FÖR ÄMNET

Läs mer

Tillsammans lyckas vi!

Tillsammans lyckas vi! Tillsammans lyckas vi! GÅRDSAKTUELLT nr 4 2014-2015 Efter en kort tids sjukskrivning har jag varit igång i några veckor och arbetat för fullt igen Såhär i slutet av en termin är det full planering inför

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog läsåret 2015/2016

Särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog läsåret 2015/2016 Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog läsåret 2015/2016 Särskild Utbildning för Vuxna i kommunen är till för dig som har inlärningssvårigheter som orsakats av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö Knutsbrevet 2009:2 Sankt Knuts gille i Malmö Mellanårssammankomst Den nionde maj samlades ett trettiotal bröder och systrar vid foten av Turning Torso för att under guidning av malmöarkitekten Tyke Tykesson

Läs mer

Greta: (till Gertrud) Berätta för oss hur det är att vara en sån där tornsvala.

Greta: (till Gertrud) Berätta för oss hur det är att vara en sån där tornsvala. Spelet om Beredskapsåret 1940 Av Ragnar Karlsson 2013-01-06 Akt 2 Nerklippt ver 1 Slutet av juli månad 1940 Personer: Johanna 60 Stina 30 dotter Greta Ester Alfhild Vendla Gertrud (Luftbevaknigslotta)

Läs mer

Barnen på bruket. Många anställda levde hela sitt liv på Tumba bruk. De föddes, gick i skola, arbetade, bildade familj och dog där.

Barnen på bruket. Många anställda levde hela sitt liv på Tumba bruk. De föddes, gick i skola, arbetade, bildade familj och dog där. Barnen på bruket Många anställda levde hela sitt liv på Tumba bruk. De föddes, gick i skola, arbetade, bildade familj och dog där. Födelsedagskalas 1919. Barnen på bruket levde för det mesta tillsammans

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Paragrafer: 50 60 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55 Plats: Hotell Elvira, Eckerö Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Folke

Läs mer

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Saab Aktiebolag onsdagen den 17 april 2013 i Stockholm 1 Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och

Läs mer

KUNGSGÅRDENS SPORTKLUBB HÖSTMÖTE 1(5) Genomgång av Dagordning görs av Per Törnhult och Anders Eriksson via storbildsdator

KUNGSGÅRDENS SPORTKLUBB HÖSTMÖTE 1(5) Genomgång av Dagordning görs av Per Törnhult och Anders Eriksson via storbildsdator KUNGSGÅRDENS SPORTKLUBB HÖSTMÖTE 1(5) Genomgång av Dagordning görs av Per Törnhult och Anders Eriksson via storbildsdator Kallelsen godkännes. Mötet förklaras öppnat. Per Törnhult och Anders Eriksson hälsar

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Tidigare lydelse av ändrade paragrafer 1.4.3 Styrelsen biträdes i sin verksamhet av utskotten: 1. Förvaltningsutskottet 2. Kulturutskottet 3.

Läs mer

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan HÖGAKTUELLT Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502 Utgivare av detta nummer är Skolan REKTOR FORTFARANDE SJUKSKRIVEN Gunnar Ygberg som har varit sjukskriven sedan slutet av januari kommer ej att återkomma

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

SUNNERDAHLSHEMSKOLA. UTDRAG UR REGLEMENTE. Börje Sanden - UKF Målarvägen 19, 197 30 BRO Tel. 08-582 405 15 www.ukforsk.se. för SÄBYHOLM.

SUNNERDAHLSHEMSKOLA. UTDRAG UR REGLEMENTE. Börje Sanden - UKF Målarvägen 19, 197 30 BRO Tel. 08-582 405 15 www.ukforsk.se. för SÄBYHOLM. UTDRAG UR REGLEMENTE för SUNNERDAHLSHEMSKOLA. SÄBYHOLM. CENTRALTRYCKE1UET. STOCKHOLM Börje Sanden - UKF Målarvägen 19, 197 30 BRO Tel. 08-582 405 15 www.ukforsk.se o

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente TESTAMENTSHANDBOK Testamente Vi på Kyrkans Utlandshjälp är glada att du överväger att göra en testamentsdonation till vårt arbete. Också just nu svälter hundratals miljoner människor och var sjätte människa

Läs mer

Tema: Kropp & Knopp. Period 6 vecka 17-22 Vårterminen 2011. Kropp & Knopp

Tema: Kropp & Knopp. Period 6 vecka 17-22 Vårterminen 2011. Kropp & Knopp Tema: Kropp & Knopp Period 6 vecka 17-22 Vårterminen 2011 Kropp & Knopp Uppgift Du ska arbeta fram en mänsklig karaktär både utifrån ett NO - och SO - perspektiv som du sedan presenterar på ett valfritt

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer