SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915."

Transkript

1 SAKREGISTER TILL HELSINGFORS TRYCKTA STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR FÖR ÅREN HELSINGFORS 1915.

2 A. Afbildningar af det Helsingfors som går" 06 : 19. Afgifter för idkande af näring, uppbärande af 79 : utan nummer. Afgiftsfri liggetid i packhus 11 : 14; för exportgods 13 : 19. Afhysande under staden af Annebärg och Arabia 97:9; af Grejus, Gumtäckt och Mejlans 00 : 14, 02 : 12. Aflöningsfonden, bokföring af 78 :8. Aflöningsstat, ny, för stadens tjänstemän 85:2, 18; 87:2. Aflöningsstater, ändringar och tillägg i särskilda 97:36; 99:51; 14:49. Avstjälpningsplats, anordnande af sådan utom staden 83 : 7. Allmänna arbeten, inrättande af styrelse för 09:43; tillsättande af 10:31; instruktion för 11 : 24; ändring i instruktionen 12 : 16; dess årsberättelse för ?: 53. Allmännyttig byggnadsverksamhet, lånefond för befordrande af 11 : 73; 13 : 28, 44, 69. Annebärg, dess afhysande under staden 97 :9. Anslag, öfverskridande af sådana i 1896 års stat 97 : 5. Arabia, dess afhysande under staden 97 :9. Arbetare, afhjälpande af bostadsbrist bland 01 : 44; veckolikvider med stadens 99 : 33; deras sjukförsäkring 93:2; deras bostadsförhållanden 99:2; se vidare Arbetareklassen. Arbetareangelägenheter, nämnden för, dess arbetsordning 98 : 31; anställande af konsulent vid 03 : 10, 20; inrättande af ett socialt sekretariat vid 07 : 4, 41; dess årsberättelser för 1911 o :43; 13:32; indragning af nämnden 13 : 27. Arbetarebostäder, lämpligaste systemet för 77:6; utlåtande ang. fastställande af stadgar för Arb. Byggnads A. B. 78:1; upplåtande af tomter för 88:6; inrättande af 02:6; särskilda frågor om 03:4; förstad för 05 : 3; inspektion å 05 : 7, 25; uppförande af billiga och ändamålsenliga 05 : 24; uppförande af kommunala 06 : 24; tillskottsanslag för de kommunala vid Sand-

3 uddsgatan 09 : 2; instruktion för förvaltningsnämnden för de kommunala 09 : 6; indragning af denna nämnd 13 : 27; stadga angående förvaltningen 13 : 27; se vidare Bostadsinspektion. Arbetareföreningen, tomtplats för 99 :11; 04 : 26. Arbetaregille vid stadens packhus 10 : 35; 11 : 10, 62; 13 : 61. Arbetareinstitut, se Läroinrättningar. Arbetareklassen, lägre, särskilda frågor angående 98 : 13. Arbetareklirser, deras ombildning till arbetareinstitut 13 : 3, 50. Arbetarepensionskassor, inrättande af 93:28. Arbetareundervisning, anordnande af 96 : 8; 99 : 18; 03 : 30; 04 : 8; elementarkurser för 04 : 31, 46; 05 : 9; uppförande af hus för 06 : 26. Arbeten, allmänna, uti 11 och 12 stadsdelarna 00 : 19. Arbetsförmedlingar, privata, undanrödjande af missförhållanden vid 06 : 31. Arbetsförmedlingsbyrå, kommunal, inrättande af 02 : 20; 03 : 33; utvidgning af dess verksamhet 07 : 38; dess ställande på ordinarie fot 07 : 31; 09 : 37; d:o d:o jämte instruktion för 14 : 3. Arbetsförmedlingsbyråer, inrättande af sådana i landets städer 03 : 31. Arbetsgifvares ersättningsskyldighet vid olycksfall 93 : 26. Arbetsinrättningar, berättelse om en studieresa för vinnande af kännedom om 87 : 3; för män, Reglemente för 90 : 10; för kvinnor, inrättande af 09 : 15. Arbetskoloni för kvinnor 02:2; för män, inrättande af 12:65; för män, inköp af lägenhet 12 : 78; 13 : 17, 64; 14 : 11. Arbetskurser för fattiga barn, understöd åt 97 : 16. Arbetslösa, anordnande af arbeten för 93:4; 14:66; permanent kommitté för ordnande af understöds verksamheten 13 : 10. Arbetslöshetskassor, yttrande öfver kommittébetänkande 13 : 75. Arbetslöshetskommitténs betänkande, yttrande däröfver 13 : 41, 75. Arbets- och fattiggården, se Fattiggården. Arbetsplatser, kvinnlig inspektör för 13 : 13. Arbetsreglemente vid stadens arbeten 08 : 36. Arbetstvister, anordnande af skiljedom i 06 : 31. Arfvoden åt ledamöter i stadens styrelser och nämnder 08 : 50. Arkadia, stadsplan för detta villaområde 84: 3. _

4 Arrende af villor, plantager, holmar m. fl. lägenheter 77 : 2; af särskilda jordlägenheter 81 : 13; 82 : utan nummer; upplåtande å arrende af stadstomt 10 : 61. Arrendekontrakt med villaägare i Hermanstad och Majstad 94 : 19; för bostadstomter i V allgård 14 : 16. Arrendetomter, försäljning af 76:13; 88:2; inlösen af 89:2, 4; ersättning åt innehafvare för undanskaffande af byggnader 89 : 6, 22. Artillerigården, äganderätten till området 97 : 42; 09 : 31. Astronomiska observatorium, äganderätten till området 08 : 25. Auktionskammaren, reglemente för 94:38; 95:4. Auktionsmonopol, dess afskaffande 93:5; 98:30. Auktionsverket, detsamma berörande frågor 87 : 31. Auktionsväsendet, ordnande af 94 : 21. Automobiltrafiken, ordningsregler för 06 : 28; 07 : 21; 11 : 30; 14 : 6. B. Backas, dess indelning till industri- och upplagstomter 13 : 73; 14: 12, 72. Badhusvägen n:ris 21 och 22, inlösen af staden 76 : 34. Bakterielog för sanitära undersökningar, instruktion för 08 : 32. Bangatan n:ris 2 o. 4, erläggande af löseskilling för 07 : 19. Bangården, utvidgning af 90 : 14. Barlastafgift, taxa för 77 : 7; 87 : 13, 23, 34. Barn, lekplatser för 99 : 16; vanartade, vården af 80 : 13; 87 : 32; 88 : 11; 12 : 51; vanvårdade, uppfostringsanstalt för 01 : 22; se vidare Fosterbarn och Uppfostringsanstalter. Barnavårdsinspektör, instruktion för 13 : 87. Barnbördshus, anbud å dylikt af E. Björkenheim 14 : 35. Barnhem, inköp af detta i gården n:o 6 vid Lappviksgatan 95 : 14; å fattiggården, dess öfverflyttning till Åggelby 09 :4. Barnförlossningsanstalter, understöd åt 03 :39. Barnträdgårdar, se Folkbarnträdgårdar. Bebyggande af stadsjorden, villkor för upplåtande till 12 : 36.

5 Beckerska donationsfonden, understöd ur 11:65. Begrafningsplatsen, ordnande af strandområdet 09 : 7. Behållningskalkyl, grunden för 08 :31. Belysning, elektrisk, införande af 12:6; se vidare Belysningsverket, Elektricitetsverket, Gas, Gasverket och Gatubelysning. Belysningsnämnd, inrättande af 99 : 36, 44. Belysningsverkets räkenskaper 02 : 31; 03 : 6. Bengtsår uppfostringsanstalt, inrättande af en arbetsafdelning å 10:9; byggnadsarbeten vid 12 : 57. Berättelse öfver stadens kommunalförvaltning, utgifvande af 12 : 57. Bespisning af medellösa folkskolebarn 06 : 42. Beskattning af personer, som hafva sin verksamhet i staden men bo utom densamma 12 : 7. Besvär öfver pröfningsnämnds utslag 76 : 42. Bevattning af stadens gator 90:17; 94:15. Bibliotek, stadens, stadgar för 10:20; Folkbibliotekets ombildning till kommunalt bibliotek 10 : 34; berättelser öfver dess verksamhet 1911 o : 38; 13 : 46; se vidare Folkbiblioteket. Bildningsanstalterna, närmare samarbete dem emellan 11 : 70. Biologiskt museum, tomtplats för 03 :29. Bokföring, grunderna för densamma vid de tekniska verken 07 : 46. Bokslut, stadens; se Räkenskaper och bokslut. Bostadsbrist bland arbetare, afhjälpande af 01 : 44. Bostadsförhållanden, arbetares 99 : 2. Bostadsförmedling, åstadkommande af 13 :27. Bostadsinspektör, anställande af sådan vid Hälsovårdsnämnden 04 : 37. Bostadsinspektion å arbetarebostäder 05 : 7, 25; anordnande af effektiv sådan 13 : 27; 14 : 53. Bostadslägenheter, små, främjande af 07 :8. Bostadsnämnd, inrättande af 11 : 28; 12 : 30, 69; 13 : 47. Bostadsvillor, byggnadsordning för 89 :9. Bostadsstatistik, åstadkommande af 13 : 27. Bostäder, arbetares; se Arbetarebostäder; billiga, ökande af tillgången på 08 : 14.

6 Botaniska trädgården, stakett kring 94:32; särskilda förslag angående 95:18; äganderätten till 96 : 26. Bouppteckningsprocenten, afskaffande af stadens tjänstemän tillkommande 75 : 13, 18. Blinda, läroinrättning för; se Läroinrättningar. Blåbärgslandet, disposition af 09 : 42. Brandkassan, afskrifning af en dess fordran hos Nya teaterhusaktiebolaget 76 : 24. Brandkåren, frivilliga, uppförande af hus för 77:15; 78:3; underhåll af 93:10. Brandordningen, förslag till ny 80 : utan nummer; 81: 2, 24; ändring af vissa paragrafer 86 : 3; 05 : 5. Brandverket, förhöjning af brandkonstaplarnas aflöning 75:23; reparation af brandtornen 76 : 37; inköp af ångspruta 76 : 8; universitetets deltagande i underhållet 78 : 11; inrättande af brandtelegraf 81 : 29; berättelse öfver förvaltningen 84:9; 85:8; 86:11; 87:11; 88:9; 89:19; uppförande af nytt hus för 88 : 19; 89 : 16, 30; utvidgning af brandområdet 89 : 33; inrättande af branddepot i 4 stadsdelen 90 : 22; förstärkning af 91 : 4; dess omorganisation 93:31; statsverkets bidrag till dess underhåll 96:27; aflöningar vid 99:28; inrättande af ny brandstation i 11 stadsdelen 07:3; inköp af gården n:o 39 vid Högbärgsgatan 10 : 8; uppförande af brandstationer i Bärghäll och Hermanstad 10 : 8; 11 : 51. Broafgifter, restitution af 75 : 22; 93 : 20; taxa för 77 : 7; 87 : 13, 23, 34; 92 : 9; 95 : 22. Brobärget, tomtindelning af 01 : 30. Brobärgskajen, trafikled därifrån till Norra hamnen 08 : 48. Broholmen, ny plan för 91 : 8; 92 : 3, 13. Broholmsgatan n:o 4, inlösen af denna tomt 04 : 2. Brunnsparken, dess öfvertagande af staden 84 : 6, 16; plan för planteringarna 91 : 15; inlösen af särskilda tomter 94:26; undanskaffande af brunns- och badhusen 96 : 16, 18; äganderätten till 10 : 41. Västra området: upplåtande af tomter inom detsamma 81: utan nummer; 83:8; inlösen af tomter 95:40. Östra området: byggnadsordning för 99 : 4, 25; 00 : 7; 01 : 9; 05 : 2; 06 : 11. Brunnsgatan n:o 10, inköp af 09:9; 10:16. Brändö, leverans af elektrisk ström till 10 : 27; 11 : 17. Brändö Villastad Aktiebolag, landningsbrygga vid Sörnäs udde och spårväg till Ö. chaussén 09 : 8; koncessionskontrakt ang. spårväg 10 : 68; inlösen af dess fastigheter och anläggningar 12 : 54, 81.

7 Byggnadsordning, partiella ändringar af 79:2, 14; ny 80:12; 87:24; 89: utan nummer; 89 : 12; 90 : 25; 13 : 88; 14 : 61; ändring af densamma för särskilda kvarter i 7 stadsdelen 09:26, 56; 00:24; 01:5; för kvarteren n:ris 180, 182, 183 o : 29; för 13, 14 och 15 stadsdelarna 07 : 12, 17; 08 : 3; 09 : 5; för villaområdet å Helsingenäs 10 : 13; för mindre bostadstomter i 12 stadsdelen 01 : 18; för Östra Brunnsparken 99 : 4, 25; 00 : 7; 01 : 9; 05 : 2; 06:11; för fabrikskvarteren 89:32; 90:12; för fabrikstomter 93:16; för fabriks-, magasins- och upplagstomter 01 : 7; för bostadsvillor 89 : 9; för kvarteren n:ris af Vallgård 08 : 14; ändringar däri 11 : 5. Byggnadsstadga för landets städer, utlåtande om 13 : 56. Byggnadssyneförrättningar, taxa för 95 :26. Byggnadsverksamhet, allmännyttig, befordrande af 11 : 73. Bärga, stadsplan för detta område 84 : 3. Bärghäll, indelning af 87 : 27; utarrendering af särskilda villatomter 89 : 3; indelning af 91 : 3, 13; dess intagande i stadsplanen 91 : 16; tomter därstädes 97 : 12. Brännvin, se Spritdrycker. Brännvinsbränningsskatt, stadens andel i 76 :2. Budget, se Utgifts- och inkomststat. Budgetutskott, tillsättande af ett permanent 09 : 20. Burskap, mindre borgares, däraf härflytande rättigheter 75 : 19. Busholmen, dess framtida utnyttjande 11 :38, 56; 13 : 43; åstadkommande af kommunikation med staden 12 : 14; lotten n:o 1, arrendeförlängning 06 : 10. Byggnader, stadens, undvikande af tillskottsanslag för 09 : 43. Byggnadsföretag med små bostadslägenheter, främjande af 07 : 8. Byggnadsinspektion, instruktion för 07 : 50; ökning af arbetskrafterna vid 10 : 3; omorganisation af 12 : 35. Byggnadsmaterialier, ersättning för uppköpta sådana för stadens räkning 76 :4, 21. Byggnadsnämnd, inrättande af 04 :19; 05 : 14. Byggnadskontoret, instruktion för 77 : utan nummer; 78 : 2; 80 : 1; 11 : 24; 12 : 16; omorganisation af 90:33; 91:27; 92:5; reglering af staten för 99:3; ny stat för 07 : 20. Böhle hemman, inlösen af besittningsrätten 08 : 19; införlifvande med staden 08 : 19; 09 : 36; indelning af samt byggnadsordning och arrendekontrakt för 10 : 17. Börsauktioner, reglemente för 83 : 2.

8 c. Centrallånekassa för Finlands städer 09 : 54. Centralnämnd för stadens läroanstalter 11 : 70. Centralpark, anordnande af 14 : 33. Chausséafgift, afskaffande af 87 : 19; 88 :18. Cirkusgatan n:ris 4 6, inlösen af 04:2. Dal, disposition af denna lägenhet 02 : 45; 03 : 38. Desinfektionshus, uppförande af 87 :6. Diakonissanstalten, plats för 95:8. Distriktsläkarena, se Sjukvård. Djurgård8området } ordnande af 10 :26. Djurgårdsparken, ordnande af 01 : 16; 04 : 18; 13 : 67. D. Djurgårdsviken, reglering af stränderna 04 : 18. Djurgårdsvillorna, deras disposition 77:16; deras inlösen för sjukhus 04:32. Djursamlingarna å Högholmen, förflyttning af 06 : 2. Donation, af Helsingfors utskänkningsaktiebolag 79 : 1; af O. Furuhjelm 95 : 24. Donationsfond, Beckerska, understöd ur 11 : 65. Donerade fonder, deras bokföring och förvaltning 86:7; 92:14; redogörelse öfver 93:12; se vidare Fattigvård, Fonder. Donerad jord, stadens, handlingar angående 77 : utan nummer; återvinnande af 85 : 15; 88 : 4. Drinkare, inrättande af förbättringsanstalt för 88 : 16. Drumsö egendom, inköp af 11 : 37; 12 : 55. Drätselkammaren, dess berättelser för 84, 85, 86, :, 86 :, 87 :, 88 : samtl. utan nummer; reglemente för 75 : utan nummer; 76 : 10 ; 88 : 20, 22; 90 : 9; 90 : 5; 91 : 5; 07 : 5; 12 : 33; 13 : 31, 70; tillgrepp därstädes af stadens medel 14 : 10. Drätselkontoret, instruktion för 95:9; förhöjning af tjänstemännens löner 99:38; omorganisation af 12 : 33; 13 : 31, 70; ny stat för 79 : utan nummer; 08 : 23; tillgrepp därstädes 87 : 12; ökande af tjänstepersonalen 02 : 39. 2

9 Dygdigt tjänstefolks belönande, stiftande af fonden för 75 : 5; användning af fonden 86 : 19. Dårvårdsinrättningar, se Sjukhus. E. Edesviken, kanal därifrån till Tölöviken 06:38; 08:6, 27; 09:47; gata därifrån till Tölöviken 10 : 24. Egoutbyte emellan staden tillhöriga jordlotter i Helsinge mot vissa områden i Lill-Hoplax 10 : 66. Ekholm, C. F., stipendiefond, villkoren för utgifvande af stipendier 14 : 52. Eko villaområde, stadsplan för 99 : 15. Eldfarliga oljor, upplag af i Sörnäs 87 : 14. Eldsvåda, formäns skyldighet att släpa vatten vid 96 : 2. Elektricitetsverket, stadens, anläggande af 02 : 29; tomtplats för 02 : 33; inrättande af 06: 40,44; 07:24; inrättande af understationer och förvaltningsbyggnad 08 : 7; regler för anslutning 08 :41; utvidgning af 09 : 35; instruktion för styrelsen 09 : 55; tariff för 09 : 58; understation i Bärghäll 10:6; reglering af kostnaderna för 10:21; uppförande af understationer i Bärghäll och Tölö 10 : 63; utvidgning af 10 : 64; 11 : 47; öfverlåtelse af Helsingfors Elektriska Aktiebolags strömkonsumenter till elektricitetsverket 12:28; taxa för elektrisk energi 12:44; afskrifning af vissa belopp å kapitalskulden 12 : 63; underhåll af accumulatorer 13 : 48; förändrad plan för utvidgningsarbetena 13:49; utvidgning af 13:83; utvidgning af ledningsnätet till Högholmen 14: 32. Elektriska anläggningar, inrättande och drifvande af 03 : 32. Elektrisk belysning för staden 01:4; 04: 7. Elektrisk energi från stadens elektricitetsverk, taxa för 12 : 44. Elektrisk strömleverans till Brändö 10 : 27; till Åggelby 10 : 65; till hvardera orten 11 : 17; till Haga och Munksnäs villasamhällen och spårvägar 14:9. Elektriska ljus- och kraftledningar, villkoren för uppställande af 90:16; 91:38; Helsingfors Elektriska Aktiebolags stolpledningar 99:8; dess koncessionsansökning 99 : 19; dess besvär i anledning af vägrad vidare koncession 04 : 40; anläggande af 02 :19; 04 : 13; 05 : 22; 06 : 3. Elektriska spårvägar, anläggande af 90:16.

10 Elektrotekniker, kommunal; instruktion för 04: 33. Enen, kvarteret, omreglering af 07: 55. Eos, nykterhetsförening, upplåtande af byggnadstomt åt 85 : 6. Epidemisjukhus, se Sjukhus. Eriksson, E., understöd åt denne för skada i arbetet 99:56; 00:6. Esplanaden, påfyllning af 78 :12. Esplanadkapellet, dess utarrendering 77:4; 83 : utan nummer. Exekutionsbetjänte, löneförbättring åt 13 : 23. Exekutionsverket, omorganisation af 96 : 36. Exportgods, afgiftsfri hggetid för 13:19, 55; aflyftande af trafikafgifter för 13:74. Fabiansgatan n:ris 1 o; 2, inköp af 08 :18. F. Fabrikskvarter, byggnadsordning för 89:32; 90:12; väster om Skepparegatan 91 : 18; vid öammelstadsfjärden 10 : 2. Fabrikstomter, byggnadsordning för 93 : 16; 01 : 7; användande af 96 : 10; anordnande af nya 99 : 29. Fattigafgift, personell, beloppet af 80 : 2. Fattiggården, tillbyggnad af 75 : 44; 76 : 20; uppförande af sinnessjukhus vid 81 : 20; utvidgning af 87:28; reglemente för dess dårvårdsinrättning 95:12; sjukvården vid 02 : 15; ökande af personalen vid dess dårvårdsinrättning 02 : 35; utvidgning af dårvårdsinrättningen 04 : 4; 05 : 6, 17; uppförande af ny 07 : 45; öfverflyttning af dess barnhem till Åggelby 09 : 4; inskränkningar i dess byggnader 09 : 12; disposition af ledigblifna byggnader 09 : 24; uppförande af ny bostadspaviljong m. m. å nya fattiggården i Forsby 11 :41; järnbetonarbetena därstädes 11:57; 12:29; iordningställande af sjukhuset å gamla fattiggården 12:56; se vidare Fattigvård och Sjukhus. Fattigsakföraren, berättelse om hans verksamhet för åren :8; 89:14; 90 : 11; anställande af 85 : 20; se vidare Rättshjälp. Fattigsakfdrareinstitutionen, organisation af 10:57; 11:16; se vidare Rättshjälp. Fattigvård, förskott till Sundhetsnämnden 76:25; särskilda till densamma donerade fonder 79:8; reglemente för 79:22; 80 :6; 94:13; 95:16, 30; 96 :22; 13 : 87; 14 : 26; uppförande af en paviljong för lungsotspatienter 02 :16; särskilda tillskottsanslag 13 : 93; 14 : 75.

11 Fattigvårdsstyrelsen, löneförhöjning för en del tjänstemän 75 : 15; d:o åt ordföranden 75:16; kvinnas valbarhet till ledamot 87:30; inrättande af en filial af dess kansli norr om Långa bron 08 : 56; 09 : 16; inrättande af en registerbyrå 12 : 46. Fast egendom, staden tillhörig, öfversikt öfver inkomstgifvande 76 : 1. Fiskauktioner, anordnande af 05 : 12. Fiske, idkande i stadens fiskevatten, ny stadga 89 : 21. Fiskarhamn, inrättande i Sandviken 88 : 8. Fiskhall, inredande af 04 : 21. Fiskhandeln, anordnande af 88 : 10; i Södra hamnen 03 : 21. Fjälldal, stadsplan för detta område 84:3; dess utarrendering 91 : 14. Folkbarnträdgårdar, besittningsrätten till en tomtplats å villaområdet Eko 02:11; deras verksamhet 11 : 42; inspektörens reseberättelse 13 : 62; instruktion för direktionen och inspektören 13 : 9. Folkbiblioteket, dess inlösen af staden 76 : 14; stadgar för 77 : utan nummer; 86 : 5; 10 : 20; ritningar till 79 : 19; donation till förmån för 79 : 1; berättelse om dess verksamhet 85 : 10; 86 : 13; 87 : 15; 88 : 12; 89 :17; inrättande af en filial 98 : 33; uppförande af ett hus i Sörnäs 09 : 14; dess förändring till kommunalt bibliotek 10 : 20, 34. Folkets hem, instruktion för direktionen 99 : 27; besittningsrätten till tomten 02 : 11; inlösen af 04 : 25. Folkskolor, se Läroinrättningar. Folkskollärare och -lärarinnor, se Läroinrättningar. Fonder, donerade, till förmån för fattigvården 79:8; förvaltningen af 92:14; redogörelse för 93 : 12; ingår för öfrigt i handlingar öfver räkenskaperna och bokslutet; se Räkenskaper och bokslut; se äfven Donerade fonder. Formän, ordningsregler för 92 : 21; taxa för 05 : 10; deras skyldighet att vid eldsvåda släpa vatten 96 : 2. Fornminnesnämnd, instruktion och stat för 11 : 39. Forsby hemman, dess vägunderhållsskyldighet 80 : 5. Fosterbarn, vården om 93 : 11, 33; 94: 5, 11; 12 : 74; 14 : 39, 60, 69. Fredriksbärgs hemman, inköp af 80: utan nummer. Fredriksbärgs skjutbana, skyddsområde vid 82 : utan nummer. Frivilliga brandkåren, hus för 77 :15; 78 : 3; underhåll af 93 :10.

12 Friluftsmuseum å Fölisön, inrättande al 11 : 13. Främlingsgatan, gårdsägares rätt att bebygga förgårdar 04 : 28. Fältridt och traftäflingar, område för 14 : 29. Fästningsesplanad, Sveaborgs, ersättning i anledning af dess tillkomst 02 : 41. Fölisön, dess upplåtande till villalägenheter 88 :28; disposition af 89 : 10; underhåll af 94:33; 95:38; 96:45; 97:39; 98:34; 99:55; 00:30; 01:41; 02:49; 04:16, 48; 05:34; dess öfvertagande af staden 94:22; upplåtande af en del till friluftsmuseum 11 :13. Förbättringsanstalt för sedeslösa kvinnor 92 : 33. Förskott, afföring af särskilda 78 : 7. Förstäder och andra liknande samhällen 96 : 12; stadens, indelning af 92 : 12; stadens politik gentemot 12 : 76. Förvaltande styrelser och nämnder, deras fortfarande verksamhet efter emanerandet af 1873 års kommunalförfattning 75 : 2. Förvaltningsnämnd för arbetarbostäder, se Arbetarebostäder. G. Gammelstadens strömfall, äganderätten till 12 :49. Gammelstadsfjärden, dess nyttjande för hamn- och fabriksområde 10 : 12. Gardeskasärnområdet, äganderätten till 10 :14. Gardesmanégen, äganderätten till området 10 : 14. Garnisonssjukhuset, äganderätten till området 10 : 14. Gas, pris för enskild förbrukning 00 :16; regler för inledning till enskild förbrukning 00 : 17; värmegas för d:o d:o 02 : 21; pris å 07:34; 09 : 49; 10 : 39; 14 : 5, 62, 65. Gasbelysningen, anmärkningar mot gasens beskaffenhet 76 : 30; utsträckning af nätet 77 : 10; kontroll af 83 : 5 och utan nummer; bolagets underlåtenhet att fullgöra kontraktet 90 : 2; förbättring af 91 :10; införande af auerbrännare 96 : 28, 31. Gaskontroll, införande af 83:5 och utan nummer; berättelse engående 86:16; 87 : 26; regler för 91 : 10; indragning af kontrollörsbefattningen 01 : 2. Gasverket, inlösen af 90:2; 98:24; tomtplats för 01:3; 02:33; dess förvaltning 03 :13; inrättande af nytt 05 : 4; 07 : 28; 08 : 22; anställande af en

13 assistent vid 06 : 14; plats för och utvidgning af 07 : 6; instruktion för dess styrelse 09 : 55. Gas- och elektricitetsverk, reglemente för dess styrelse 09 :30. Gator, bevattning af 90 : 17. Gatubelysningen, särskilda frågor om 76 : 27; statsverkets deltagande i utgifterna 77:8; anskaffande af lyktor med regenerativbrännare 82 : utan nummer; d:o d:o af auerbrännare 97 : 17; ordnande af 98 : 20; uppsägning af kontraktet af belysningen med oljelyktor 03 : 42; förbättrad belysning i 10, 11 och 12 stadsdelarna 12:9; jfr vidare Elektrisk belysning och Gasbelysning. Gatunamn, officiella 08 : 35. Gatuplaneringsarbetens utförande med lånemedel 09 : 39, 50. Gatuunderhållet, dess ombesörjande af kommunen 87 : 37; 89 : 8; 94 : 3 ; 99 : 52; 01 : 10, 17, 23; motion om 95 : 23. Generalguvernörshuset, äganderätten till dess tomt 13 : 58. Genombrott8gatan, dess inledande 13 : 7, 96; åtgärder för dess utförande 14 : 68. Genomfartsgods, magasinshyra för 87 : 13, 23, 34; trafikafgifter för 07 : 18; 11 : 36. Gloet, dess torrläggning 79 : 11, 15; kanalisering af 80 : 9 (8). Grejus hemman, dess afhysande under staden 00 : 14; 02 : 12; stadsplan för en del af 12 : 31. Gräsviksgatan N:o 25, förvärfvande af 14:48. Gumtäckt, inköp af 92 : 15, 18; 93 : 8; nedsättning af tomtarrenden å 97 : 11; dess afhysande under staden 00 : 14; 02 : 12; ersättning åt särskilda tjänstemän i anledning af sistnämnda åtgärd 06 :9. Gångbanor, deras beläggande med plan- eller nubbsten 76:19. H. Haga villasamhälle, spårväg till 13 : 77; leverans af elektrisk energi till denna 14 :9. Hagasund, disposition af villan 95 : 33; d:o af området 03 : 14; ; ordnande af parken 04: 18. Hallinspektör, anställande af 08 :40. Hamn; anläggande af i fiskarhamn i Sandviken 79 : utan nummer. Hamnafgifter, taxa för 77 : 7; 87 :13, 23, 24; nedsättning af 96 : 41; deras nedsättande under; vintersjöfårten 10 : 59; denna nedsättnings afskaffände 13 : 6.

14 Hamnbana, byggande af 87 : 29; 90 :: 92: 29; öfvergång vid V/chaussén 92 :44 ; dess ledande till Skatudden 94 : 30; afsyning af 9 : 5; se vidare Järnvägar. Hamnbokhållarens löneförmåner 93:38. Hamnförhållandena i Sörnäs, ordnande af 10 :28. Hamnkaptenens löneförmåner 93 : 38. Hamnkontoret, stat för 78 :10. Hamn- och fabriksområden, inrättande af sådana vid Gammelstadsfjärden 10 : 12. Hamnordning, utfärdande af 78:10. Handarbeten och skolkök, tillskott i anslaget för 09:28. * Handarbetsskolor, se Läroinrättningar. Handeln med matvaror å torg och i farkoster 94 : 17; å torg och kajer 09 : 23; med kött och matvaror i butik, stadgar för 99:32; från stånd, vagnar och bord 07 : 54. Handelsinstitut, se Läroinrättningar. Handelsskolekommitténs betänkande 01: 42. Handelsskoleundervisningen, dess ordnande 92 : 7. Handelsskolor, se Läroinrättningar. Handtverkerier, inspektion af 04:41; kvinnlig inspektör för 13:13. Handtverksskolor, se Läroinrättningar. Helsingfors, afbildningar af det som går" 06 : 19. Hertonäs egendom, inköp af 13 :47. Helsingegatan, ändring af stadsplanen vid 13 :42. Helsingenäs, ändring af byggnadsordningen för detta villaområde 10:13. Hermanstad, sanitära missförhållanden därstädes 95:2; arrendekontrakt med villa - ägarena 94 : 19. Hesperiaparken, ordnande af 04:18. Hissar, stadgar ter 04:27; 06:29. Historia, stadens, åstadkommande af 13:12, 22, 45; öfver kommunalförvaltningen i landets städer 01 : 6. Holmar, staden omgifvande, äganderätten till 11 : 33. Husbyggnadsföretag, stadens, inrättande af en styrelse för 13 : 11. Hushyra, revision af gällande lagbestämningar om 09 : 19.

15 Hyrkuskar, ordningsregler och taxa för 89 : 15; 00 : 22; 08 : 5. Hälsovård, organisation af 75 : 26; 76 :17; instruktion för Sundhetsnämnden 76:35; 77:11; instruktion för Hälsovårdsnämnden 80:11 och utan nummer; inrättande af hälsopolis 84 : utan nummer; anställande af en sundhetsinspektör 89 : 11, 31; anställnnde af bostadsinspektör 04 : 37; lönereglering för tillsyningsmännen 08 : 43; förslag till hälsovårdsordning 09 : 29; omreglering af hälsovårdsinspektörsbefattningen 13:25; omorganisation af 13:60, 84. Hälsovårdsnämnd, se Hälsovård. Hälsovårdsstadga, förslag till sådan för landet 97 : 3. Häkte, se Stadshäkte. Högholmen, underhån af 94:33; 95:38; 96:45; 97:39; 98 :34; 99:55; 00:30; 01 : 41; 02 : 49; 04 : 16, 48 ; 05 : 34; dess öfvertagande af staden 94 : 22; förflyttning af djursamlingarna 06:2; utsträckning af elektriska ledningsnätet till 14:32. Högbärg8gatan n:ris 18, 20, 22, framtida disposition af 85 : 9. I. Idrottsplatser, afhjälpande af bristen på 07 : 37; anordnande af 14 : 50. Industriskolor, se Läroinrättningar. Ingeni0r8tyrel8en i Finländska militärdistriktet, inköp af hus för 76 : 9. Inhemska språkens användande 02 : 26, 37, 43; 06 : 32. Inkvartering, tillfällig, 89 :5. Inkvarteringsafgifter, deras debitering 76 :6. Inkvarteringskommittén, instruktion för 77 :18. Inkvarteringskostnaden, dess minskande 76 : 18; 81 : 23. Inkvarteringstariff, 83:1; 99:13. lnvaliditetsfor8äkring, utlåtande angående ett betänkande 08 : 46. Invaliditetspension åt stadens arbetare 12 :66; 13:21. Inventering af stadens lösa egendom, omorganisation af 12 ; 50. Invénteringsmän, instruktion för stadens 92:40.

16 J. Janssonska odlingarna, indelning af 87 :27; stadsplan för 99 : 15. Jordförvärf för staden: Gumtäckt egendom 92 : 15, 18; af Skeppsvarfvet och Lenngrenska tomten 93 : 6; af Lappviksgatan n:o 6 95 : 14; af ett område vid Åggelby 09 : 32; af särskilda områden 12 : 52. Jordlägenheter, utarrendering af särskilda 81 : 13; 82 : utan nummer. Junkarskolan, plats för 76:29, 30. Justerare af mått och vikt, arfvode åt 76 :22. Järnväg, ersättning för jordområde, afträdt till statsverket 75:7; afstående af mark från Kaisaniemi 77 : 13; dess ledande till Skatudden 87 : 9, 25, 29; utvidgning af stationsområdet 90:14; 91:26; kustbanan till Åbo 92:2; 94:2; 96:19; hamnbanan 92:29; 95:5; dennas öfvergång vid Ö. chaussén 92:44; dess ledande till Skatudden 94:30; afträdande af särskilda områden för stats järn vägarnas behof 91 : 26; 97 : 27; 99 : 6; dragande af spår till Tölö 98 : 26; förslag om särskilda 12 : 25, 13 : 16; banken öfver Tölöviken, utvidgning af genomfarten 14 : 21. Kaavi, disposition af 02 : 45; 03 : 38. K. Kaisaniernipark, omreglering af 11 : 66; 12 :15. Kaisaniemiviken, ordnande af dess stränder 04 : 18. Kajbyggnader, å Skatudden 79 : 12 och utan nummer; 97:6; i södra och norra hamnen 89 : 28; utvidgning af magasinskajen 92 : 6, 10; särskilda kajbyggnader 93 : 23, 27. Kammio, inlösen af tomter inom detta område 10 : 47. Kanal, inrättande af sådan från Alexandersgatan till Tölö viken 78:9; emellan Tölöoch Edesvikarna 92 : 4; 06 : 38; 08 : 6, 27; 09 : 47. Kampmalmen, stadsplan för 84 : 3. Kapellet i esplanaden, dess utarrendering 77:4; 83 : utan nummer. Kasärnområde, gardesbataljonens, äganderätten till 10 : 14; å Skatudden, ägande- och dispositionsrätten till 11 : 19. Kauppaopisto, Suomen liikemiesten, se Läroinrättningar. 3

17 Kinematografteatrarna, åtgärder beträffande 14: 25. Kinnekulla, arrendet till 02 :47. Kiosk för försäljning af landtmannavaror 97 : 19. Kloakvattnet, dess rening 05 : 11, 20; 09 : 47. Kloaksystem, åstadkommande af 78 : utan nummer. Kokhusafgift, taxa för 77:7; 87 : 13, 23, 34. Koleraepidemi, särskilda åtgärder i anledning af 93 : 7. Kommunala arbetarebostäder, se Arbetarebostäder. Kommunala arbetsförmedlingsbyrån, dess ställande på ordinarie fot 07 : 31; 14 : 3; utvidgning af dess verksamhet 07 : 38. Kommunala byggnader, reservering af kvarteren n:ris 384 och 385 för 14 : 51. Kommunalberättelse, utgifvande af 12 :57. Kommunalbeskattning, anförande af besvär öfver pröfningsnämnds utslag 76 : 42; af personer, som hafva sin verksamhet i staden men bo utom densamma, 12 : 7. Kommunalförvaltning, ändringar i förordningen om 80 : 8; ny förordning om 08 : 21; utgifvande af ett historiskt-statistiskt arbete öfver städernas 01 : 6. Kommunalhem, se Fattiggård. Kommunal lånefond för allmännyttig byggnadsverksamhet 11 : 73. Kommunalsjukhus, se Sjukhus. Kommunalstatistik, anordnande af 93 : 29: 99 : 21 Kommunala utskylder, deras uppbörd i flere rater 76 : 6; indrifning af 10 : 23; se vidare Kommunalbeskattning. Kommunalt bibliotek, Folkbibliotekets förändring till 10 : 34 (10 : 20). Kommunikationsled från Skillnaden till hafvet 03 : 17; 05 : 16; 06 : 5; se äfven Trafikled. Konserthus, tomt för 08 : 30; åstadkommande af 12 : 67; 13 : 96. Konsertorkester, upprätthållande af 12 : 4, 8. Konstflitföreningen, omorganisation af dess centralskola; se Läroinrättningar. Konstmuseum, tomt för 10:45. Krutkällarområdet vid Edesviken, äganderätten till 09:31. Kustbana, se Järnväg. Kvinnliga läkarebefattningar 02 :23. Kvinnor, förbättringsanstalt för sedeslösa 92 : 33; arbetshem för 02 : 2; kommunal arbetsinrättning för 09 : 15.

18 Kyrka, plats för en tredje luthersk 76 : 38; plats för sådan i Fabriksparken 13: 40; se vidare romersk-katolska församlingen. Kött, stadgar för handel i butik 99 : 32; kontroll af 96 : 29; 01 : 34; 13 : 14, 36; d:o jämte taxa och stat för köttkontrollstation 14 : 18; nedbringande af prisen å 12 : 37. L. Laboratorium, för handelskemiska undersökningar 79 : utan nummer; för sanitära undersökningar, förändrade bestämmelser för 11 : 11, 71; tillgrepp af medel vid sistnämnda inrättning 14 : 47. Landtmannavaror, kiosk för försäljning af 97 :19. Lappudden, äganderätten till 09 : 7. Lappviksgatan n:o 17, anläggande af väg utmed 03 : 7. Lekplatser, anordnande af sådana för barn 99 : 16; anordnande af d:o jämte idrottsplatser 14 : 50. Lenngrenska tomten, förvärfvande af 93 : 6. Lifsmedel, inrättande af besiktningsbyrå för undersökning af 83 : utan nummer; 03:2; ändrad organisation af undersökningsstationen 03 : 19 ; nedbringande af lifsmedelsprisen 12 : 75; 14 : 34. Liggetid, afgiftsfri, i packhus 11 : 14; för exportgods 13 : 19, 55. Liktransport, upplåtande af mark för inrättande af en station för 93 : 21. Likvider med stadens arbetare 99 : 33. Ljusledningar, elektriska, se Elektriska ljus- och kraftledningar. Lokaler utom rådhuset för en del af stadens myndigheter 83 : 12; i stadens byggnader, deras vård och underhåll 10 : 4. Lossningsplatserna vid Magasins- och Skatuddskajerna, deras förseende med inhägnad 10 :54. Lyftkranar, anläggande af sådana å V. kajen 78 : 4. Lysgas, se Gas. Lån, upptagande af 78 : 15; 81 : 1; 91 : 28; 93 : 36; 09 : 45, 50. Lånefond för befrämjande af allmännyttig byggnadsverksamhet 11 : 73; 13 : 28, 44, 69. Lånemedels användande till planeringsarbeten 09 : 50. Långa bron, ombyggnad af 00 : 9; 01 : 28, 37; 09 : 53; 12 : 70. Läkare, se Sjukvård, Läroinrättningar. Lägenheter i stadens byggnader, deras vård och underhåll 10 N : 4.

19 Läroinrättningar, utseende af skolråd för särskilda privata 75 : 20; tillsättande af en centralnämnd för 11 : 70; närmare samarbete emellan 11 : 70. Aftonskola, inrättande af sådan i Hermanstad 98 : 5. Arbetareinstitut, inrättande af 07 :15, 26; 08 : 16; ombildning af arbetarekurserna 13 : 3, 50; uppförande af hus för 13 : 50, 65, 85. Blindskola, inrättande af 96 : 6. Folkhögskola, inrättande af 93 : 34. Folkskolor, berättelser angående deras verksamhet 75 : utan nummer; 77 : utan nummer; 83 : utan nummer; 85 : 16; 87 : 22; 88 : 21; budget för 75:32; 76 : 33; reglemente för 78 : 16; 79 : 3; 91 : 7; 92 : 17; 13 : 34, 82, 97; 14:67; elevernas förseende med skolmaterial 06:39; bespisning af medellösa elever 06:42; elevafgifter 94:8; d:o jämte elevantalet 94 : 16; beredande af folkskoleundervisning för barn med ryskt modersmål 87 :18; delning af distrikten 12 : 60; inrättande af afsöndringskurser 04 : 45; 05 : 27; bespisning af medellösa elever 06 : 42; intagande af elever, som icke äga hemortsrätt i Helsingfors 11 : 54; förhöjdt statsbidrag 94:36; organisation och verksamhet 75:34; 92:35, 36; 09:57; 12:40. Folkskoleekonom, tillsättande af 03:25; instruktion för 04:11. Folkskoleinspektion, inrättande af en adjointsbefattning 05 : 32; instruktion för denne 06 : 15; tillsättande af en biträdande folkskolinspektor 07:38; instruktion för och lediganslående af denna tjänst 08:44, 13; tillsättande af två inspektörer 12 : 60. Folkskolläkare, anställande af 04 : 34; organisation af sjukvården 10 : 52; instruktion för läkarena 11 : 2. Folkskollärarepersonalen, dyrtidstillägg åt 75 : 11; löneförhöjning åt 78:6; 99:48; resestipendier åt 97:21; löneförbättring åt gifta lärare 07:35; lönereglering 08:39, 51, 52; löneförhöjning 10:2; 10 :11; vikariatsystemet 10 : 42; förbättrade pensionsförmåner 10 : 50; löneförbättring åt personalen vid den s. k. hjälpskolan 11 : 63; lättnader i afseende å undervisningsskyldighet 13:33; tillskottsanslag åt särskilda lärarinnor, ibid. Folkskolebyggnader, n:o 8 10 Rödbärgsgatan 76:20, 26; 1 2 Malmgatan 79:23; 81:7; 84:10; vid Kasärngatan 93:35; vid Nikolaigatan 97 : 8, 18; i Hermanstad 97 : 13; ibid. och i Majstad 97 : 23; 98 : 19; uppförande af nya 00 : 13; 04 : 29; deras fördelning i händelse af inspektionsområdets delning 07 : 44; reserverande af tomter för 11 : 35, 44;

20 program för uppförande af nya 13 : 76; i kvarteret 392 vid Djurgårdsgatan 14:15. Navigationsskolan, hyresmedel åt lärarena 75 :12; omorganisation af 87 :10, 39. Privata finska elementarläroverket, tomt för 75 :4'1. Realskolan, uppförande af hus för 79 : 5; 84 : 7. Sedmigradskys småbarnsskola, dess öfverlämnande till staden 79:20; revision af dess räkenskaper 86 : 17; 88 : 17; berättelse öfver verksamheten 87:20; tillstånd att upptaga lån 11 : 32. Söndagsskola, lämpligare lokal för 76 : 7. Uppfostringsanstalter för vanvårdade barn 98 : 32; för vanvårdade barn 01:22; för vanartade gossar 07 : 48; mottagande i dessa af personer utan hemortsrätt i staden 11 : 54; vid Bengtsår 10:9; 12:6; å Outamo lägenhet 14:24; den ekonomiska förvaltningen af dessa anstalter 14:38. Upptagningshem, för vanartade barn, inrättande af 12 : 51. Yrkesskolor: Handelsskolor, bidrag till handelsinstitutet 97 : 41; understöd åt Suomen Liikemiesten Kauppaopisto 99: 42. Handtverksskolor, understöd åt 76 : 23; ordnande af undervisningen 86:9; reglemente och underhåll 92:25; reorganisation af Konstflitföreningens centralskola 96 : 20; högre handtverksskolans skiljande från centralskolan för konstflit 07:7; anvisande af tomt 11:44; föreståndares och lärares delaktighet i pensionsförmåner 12: 73. Yrkesskolan, anvisande af tomt 11 : 44; inrättande af sådan af förenklad typ 14 : 63; för flickor 03 : 27, 35; 07 : 13; för gossar 00 : 23; 11 : 22. Yrkesskola, förberedande, inrättande af 99 : 5. Läsesal, inrättande i Hermanstad 98 :5; d:o d:o i Sörnäs 09 : 14. Lönereglering för en del kommunala tjänstemän 14 : 49. Lönnkrögeriet, stäfjande af 96 : 17. Lösa egendom, stadens, omorganisation af inventeringen 12 : 50. M. Magasinskajen, tillbyggnad till 92:6, 10; lossningsplatsernas förseende med inhägnad 10 : 54.

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*,

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*, Sakregister. Sid, Adress till Hans Kejs. Majestät Nikolai II 118. Afgifterna för sjukvård uti kommunala sjukhuset 62. Avloppskanaler, statistik öfver 80*, 82*. Alarmering ar, brandkårens 179. Alexandersstatyn,

Läs mer

125* Chausséer, arbeten beslutna för år 1893 29. utförda år 1892 ' 113. utvidgning af vestra chausséon och flyttning af spårvägen 23.

125* Chausséer, arbeten beslutna för år 1893 29. utförda år 1892 ' 113. utvidgning af vestra chausséon och flyttning af spårvägen 23. Sakregister. Afkortning ar, ökade för år 1893 52. Åfloppskanal, från skoltomten å Berghäll 128. tomt N:o 4 vid Skilnaden 128. tomt Nio 10 vid Nikolaigatan 23. under en del af Albertsgatan 22. Afloppskanaler,

Läs mer

Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år 1901.

Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år 1901. i Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år 1901. Saldo den 1 Januari Afgått Tillkommit Saldo den 31 December i år 1901 år 1901 1901 1901 i I. Byggnader och bebyggda fastigheter 7,852,394 99

Läs mer

Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893.

Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893. Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893. 97* Tolag Debetsedelafgift Trafikafgift Mätningsafgift Transitomagasinshyra Summa debiterade

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895.

Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895. 23* Tab. JS:o 0. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 896, jemförda med åren 888 895. Debet- Tolag sedel- afgift Trafikafgift Mätningsafgift

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år 1908. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 892 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. FEMTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 894. INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Jirsberäiielse 1896. I. Stadsfullmäktige. J^f cle under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföras följande:

Jirsberäiielse 1896. I. Stadsfullmäktige. J^f cle under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföras följande: o Jirsberäiielse 1896. I. Stadsfullmäktige. J^f cle under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföras följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods.

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Föreskrifter. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun 2012-12-17. Diarienummer: KS-820/2008 003

Föreskrifter. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun 2012-12-17. Diarienummer: KS-820/2008 003 Föreskrifter 2012-12-17 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun Diarienummer: KS-820/2008 003 Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-14, 208 Ändrad av kommunfullmäktige: 1999-03-04,

Läs mer

STADGAR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 FÖR

STADGAR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 FÖR STADGAR FÖR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 HELSINGFORS 1934 TIDNINGSAKTIEBOLAGET NYLANDS TRYCKERI STADGAR SVENSKA KONKORDIAFÖRBUNDET r. f. 1. Svenska Konkofdiaförbundet har till ändamål

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

ÅR 1894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

ÅR 1894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJUNDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI 895. INNEHÅLL. Årsberättelse. I. Stadsfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJETTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 895. ti fororden till 889 och 800 års kommimalberättelser,

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 6/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 6-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1981:3 PENSIONERING P Utkom från trycket den 3 juni 1981 Kungörelse om ändring i kungörelsen (RFFS 1979:5)

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet utfärdat av Sveriges advokatsamfunds styrelse i juni 1994 Med stöd av 35 andra stycket

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 89 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. FJERDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 894. TRYCKERI INNEHÅLL Årsberättelse. I. Stadsfullmäktige

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan.

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan. AVTALSVILLKOR Arrendeområdet får av Föreningen upplåtas till lotter för koloniträdgård och därmed sammanhängande ändamål till enskilda personer, vilka är medlemmar i Föreningen. ORDNINGSREGLER 1 Föreningen

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

I SÖLVESBORG. på 1800-talet. Rut Liedgren. Nordiska museets Handlingar 86

I SÖLVESBORG. på 1800-talet. Rut Liedgren. Nordiska museets Handlingar 86 I SÖLVESBORG på 1800-talet Rut Liedgren Nordiska museets Handlingar 86 Innehåll Introduktion 9 Sölvesborgs stadsbild av i dag 12 Stortorget Hästtorget och "gamla staden" i övrigt Bebyggelsen på de gamla

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

1901. I. Stadsfullmäktige. Af de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden må anföras följande:

1901. I. Stadsfullmäktige. Af de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden må anföras följande: o å r s b e r ä t t e l s e 1901. I. Stadsfullmäktige. Af de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden må anföras följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

SFS 1998:1405 31 32 33 33 a

SFS 1998:1405 31 32 33 33 a Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; SFS 1998:1405 Utkom från trycket den 4 december 1998 utfärdad den 26 november 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

1 kap. Allmänt. 1) församling(en) de församlingar som enligt grundstadgan hör till Helsingfors kyrkliga samfällighet

1 kap. Allmänt. 1) församling(en) de församlingar som enligt grundstadgan hör till Helsingfors kyrkliga samfällighet HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA KYRKORÅDET Godkänd i gemensamma kyrkofullmäktige den 25.4.2002 (ändrad 11.12.2003/dk 5.2.2004, 4.11.2004/dk 12.1.2005 och 14.10.2010/15.12.2010

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer