SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915."

Transkript

1 SAKREGISTER TILL HELSINGFORS TRYCKTA STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR FÖR ÅREN HELSINGFORS 1915.

2 A. Afbildningar af det Helsingfors som går" 06 : 19. Afgifter för idkande af näring, uppbärande af 79 : utan nummer. Afgiftsfri liggetid i packhus 11 : 14; för exportgods 13 : 19. Afhysande under staden af Annebärg och Arabia 97:9; af Grejus, Gumtäckt och Mejlans 00 : 14, 02 : 12. Aflöningsfonden, bokföring af 78 :8. Aflöningsstat, ny, för stadens tjänstemän 85:2, 18; 87:2. Aflöningsstater, ändringar och tillägg i särskilda 97:36; 99:51; 14:49. Avstjälpningsplats, anordnande af sådan utom staden 83 : 7. Allmänna arbeten, inrättande af styrelse för 09:43; tillsättande af 10:31; instruktion för 11 : 24; ändring i instruktionen 12 : 16; dess årsberättelse för ?: 53. Allmännyttig byggnadsverksamhet, lånefond för befordrande af 11 : 73; 13 : 28, 44, 69. Annebärg, dess afhysande under staden 97 :9. Anslag, öfverskridande af sådana i 1896 års stat 97 : 5. Arabia, dess afhysande under staden 97 :9. Arbetare, afhjälpande af bostadsbrist bland 01 : 44; veckolikvider med stadens 99 : 33; deras sjukförsäkring 93:2; deras bostadsförhållanden 99:2; se vidare Arbetareklassen. Arbetareangelägenheter, nämnden för, dess arbetsordning 98 : 31; anställande af konsulent vid 03 : 10, 20; inrättande af ett socialt sekretariat vid 07 : 4, 41; dess årsberättelser för 1911 o :43; 13:32; indragning af nämnden 13 : 27. Arbetarebostäder, lämpligaste systemet för 77:6; utlåtande ang. fastställande af stadgar för Arb. Byggnads A. B. 78:1; upplåtande af tomter för 88:6; inrättande af 02:6; särskilda frågor om 03:4; förstad för 05 : 3; inspektion å 05 : 7, 25; uppförande af billiga och ändamålsenliga 05 : 24; uppförande af kommunala 06 : 24; tillskottsanslag för de kommunala vid Sand-

3 uddsgatan 09 : 2; instruktion för förvaltningsnämnden för de kommunala 09 : 6; indragning af denna nämnd 13 : 27; stadga angående förvaltningen 13 : 27; se vidare Bostadsinspektion. Arbetareföreningen, tomtplats för 99 :11; 04 : 26. Arbetaregille vid stadens packhus 10 : 35; 11 : 10, 62; 13 : 61. Arbetareinstitut, se Läroinrättningar. Arbetareklassen, lägre, särskilda frågor angående 98 : 13. Arbetareklirser, deras ombildning till arbetareinstitut 13 : 3, 50. Arbetarepensionskassor, inrättande af 93:28. Arbetareundervisning, anordnande af 96 : 8; 99 : 18; 03 : 30; 04 : 8; elementarkurser för 04 : 31, 46; 05 : 9; uppförande af hus för 06 : 26. Arbeten, allmänna, uti 11 och 12 stadsdelarna 00 : 19. Arbetsförmedlingar, privata, undanrödjande af missförhållanden vid 06 : 31. Arbetsförmedlingsbyrå, kommunal, inrättande af 02 : 20; 03 : 33; utvidgning af dess verksamhet 07 : 38; dess ställande på ordinarie fot 07 : 31; 09 : 37; d:o d:o jämte instruktion för 14 : 3. Arbetsförmedlingsbyråer, inrättande af sådana i landets städer 03 : 31. Arbetsgifvares ersättningsskyldighet vid olycksfall 93 : 26. Arbetsinrättningar, berättelse om en studieresa för vinnande af kännedom om 87 : 3; för män, Reglemente för 90 : 10; för kvinnor, inrättande af 09 : 15. Arbetskoloni för kvinnor 02:2; för män, inrättande af 12:65; för män, inköp af lägenhet 12 : 78; 13 : 17, 64; 14 : 11. Arbetskurser för fattiga barn, understöd åt 97 : 16. Arbetslösa, anordnande af arbeten för 93:4; 14:66; permanent kommitté för ordnande af understöds verksamheten 13 : 10. Arbetslöshetskassor, yttrande öfver kommittébetänkande 13 : 75. Arbetslöshetskommitténs betänkande, yttrande däröfver 13 : 41, 75. Arbets- och fattiggården, se Fattiggården. Arbetsplatser, kvinnlig inspektör för 13 : 13. Arbetsreglemente vid stadens arbeten 08 : 36. Arbetstvister, anordnande af skiljedom i 06 : 31. Arfvoden åt ledamöter i stadens styrelser och nämnder 08 : 50. Arkadia, stadsplan för detta villaområde 84: 3. _

4 Arrende af villor, plantager, holmar m. fl. lägenheter 77 : 2; af särskilda jordlägenheter 81 : 13; 82 : utan nummer; upplåtande å arrende af stadstomt 10 : 61. Arrendekontrakt med villaägare i Hermanstad och Majstad 94 : 19; för bostadstomter i V allgård 14 : 16. Arrendetomter, försäljning af 76:13; 88:2; inlösen af 89:2, 4; ersättning åt innehafvare för undanskaffande af byggnader 89 : 6, 22. Artillerigården, äganderätten till området 97 : 42; 09 : 31. Astronomiska observatorium, äganderätten till området 08 : 25. Auktionskammaren, reglemente för 94:38; 95:4. Auktionsmonopol, dess afskaffande 93:5; 98:30. Auktionsverket, detsamma berörande frågor 87 : 31. Auktionsväsendet, ordnande af 94 : 21. Automobiltrafiken, ordningsregler för 06 : 28; 07 : 21; 11 : 30; 14 : 6. B. Backas, dess indelning till industri- och upplagstomter 13 : 73; 14: 12, 72. Badhusvägen n:ris 21 och 22, inlösen af staden 76 : 34. Bakterielog för sanitära undersökningar, instruktion för 08 : 32. Bangatan n:ris 2 o. 4, erläggande af löseskilling för 07 : 19. Bangården, utvidgning af 90 : 14. Barlastafgift, taxa för 77 : 7; 87 : 13, 23, 34. Barn, lekplatser för 99 : 16; vanartade, vården af 80 : 13; 87 : 32; 88 : 11; 12 : 51; vanvårdade, uppfostringsanstalt för 01 : 22; se vidare Fosterbarn och Uppfostringsanstalter. Barnavårdsinspektör, instruktion för 13 : 87. Barnbördshus, anbud å dylikt af E. Björkenheim 14 : 35. Barnhem, inköp af detta i gården n:o 6 vid Lappviksgatan 95 : 14; å fattiggården, dess öfverflyttning till Åggelby 09 :4. Barnförlossningsanstalter, understöd åt 03 :39. Barnträdgårdar, se Folkbarnträdgårdar. Bebyggande af stadsjorden, villkor för upplåtande till 12 : 36.

5 Beckerska donationsfonden, understöd ur 11:65. Begrafningsplatsen, ordnande af strandområdet 09 : 7. Behållningskalkyl, grunden för 08 :31. Belysning, elektrisk, införande af 12:6; se vidare Belysningsverket, Elektricitetsverket, Gas, Gasverket och Gatubelysning. Belysningsnämnd, inrättande af 99 : 36, 44. Belysningsverkets räkenskaper 02 : 31; 03 : 6. Bengtsår uppfostringsanstalt, inrättande af en arbetsafdelning å 10:9; byggnadsarbeten vid 12 : 57. Berättelse öfver stadens kommunalförvaltning, utgifvande af 12 : 57. Bespisning af medellösa folkskolebarn 06 : 42. Beskattning af personer, som hafva sin verksamhet i staden men bo utom densamma 12 : 7. Besvär öfver pröfningsnämnds utslag 76 : 42. Bevattning af stadens gator 90:17; 94:15. Bibliotek, stadens, stadgar för 10:20; Folkbibliotekets ombildning till kommunalt bibliotek 10 : 34; berättelser öfver dess verksamhet 1911 o : 38; 13 : 46; se vidare Folkbiblioteket. Bildningsanstalterna, närmare samarbete dem emellan 11 : 70. Biologiskt museum, tomtplats för 03 :29. Bokföring, grunderna för densamma vid de tekniska verken 07 : 46. Bokslut, stadens; se Räkenskaper och bokslut. Bostadsbrist bland arbetare, afhjälpande af 01 : 44. Bostadsförhållanden, arbetares 99 : 2. Bostadsförmedling, åstadkommande af 13 :27. Bostadsinspektör, anställande af sådan vid Hälsovårdsnämnden 04 : 37. Bostadsinspektion å arbetarebostäder 05 : 7, 25; anordnande af effektiv sådan 13 : 27; 14 : 53. Bostadslägenheter, små, främjande af 07 :8. Bostadsnämnd, inrättande af 11 : 28; 12 : 30, 69; 13 : 47. Bostadsvillor, byggnadsordning för 89 :9. Bostadsstatistik, åstadkommande af 13 : 27. Bostäder, arbetares; se Arbetarebostäder; billiga, ökande af tillgången på 08 : 14.

6 Botaniska trädgården, stakett kring 94:32; särskilda förslag angående 95:18; äganderätten till 96 : 26. Bouppteckningsprocenten, afskaffande af stadens tjänstemän tillkommande 75 : 13, 18. Blinda, läroinrättning för; se Läroinrättningar. Blåbärgslandet, disposition af 09 : 42. Brandkassan, afskrifning af en dess fordran hos Nya teaterhusaktiebolaget 76 : 24. Brandkåren, frivilliga, uppförande af hus för 77:15; 78:3; underhåll af 93:10. Brandordningen, förslag till ny 80 : utan nummer; 81: 2, 24; ändring af vissa paragrafer 86 : 3; 05 : 5. Brandverket, förhöjning af brandkonstaplarnas aflöning 75:23; reparation af brandtornen 76 : 37; inköp af ångspruta 76 : 8; universitetets deltagande i underhållet 78 : 11; inrättande af brandtelegraf 81 : 29; berättelse öfver förvaltningen 84:9; 85:8; 86:11; 87:11; 88:9; 89:19; uppförande af nytt hus för 88 : 19; 89 : 16, 30; utvidgning af brandområdet 89 : 33; inrättande af branddepot i 4 stadsdelen 90 : 22; förstärkning af 91 : 4; dess omorganisation 93:31; statsverkets bidrag till dess underhåll 96:27; aflöningar vid 99:28; inrättande af ny brandstation i 11 stadsdelen 07:3; inköp af gården n:o 39 vid Högbärgsgatan 10 : 8; uppförande af brandstationer i Bärghäll och Hermanstad 10 : 8; 11 : 51. Broafgifter, restitution af 75 : 22; 93 : 20; taxa för 77 : 7; 87 : 13, 23, 34; 92 : 9; 95 : 22. Brobärget, tomtindelning af 01 : 30. Brobärgskajen, trafikled därifrån till Norra hamnen 08 : 48. Broholmen, ny plan för 91 : 8; 92 : 3, 13. Broholmsgatan n:o 4, inlösen af denna tomt 04 : 2. Brunnsparken, dess öfvertagande af staden 84 : 6, 16; plan för planteringarna 91 : 15; inlösen af särskilda tomter 94:26; undanskaffande af brunns- och badhusen 96 : 16, 18; äganderätten till 10 : 41. Västra området: upplåtande af tomter inom detsamma 81: utan nummer; 83:8; inlösen af tomter 95:40. Östra området: byggnadsordning för 99 : 4, 25; 00 : 7; 01 : 9; 05 : 2; 06 : 11. Brunnsgatan n:o 10, inköp af 09:9; 10:16. Brändö, leverans af elektrisk ström till 10 : 27; 11 : 17. Brändö Villastad Aktiebolag, landningsbrygga vid Sörnäs udde och spårväg till Ö. chaussén 09 : 8; koncessionskontrakt ang. spårväg 10 : 68; inlösen af dess fastigheter och anläggningar 12 : 54, 81.

7 Byggnadsordning, partiella ändringar af 79:2, 14; ny 80:12; 87:24; 89: utan nummer; 89 : 12; 90 : 25; 13 : 88; 14 : 61; ändring af densamma för särskilda kvarter i 7 stadsdelen 09:26, 56; 00:24; 01:5; för kvarteren n:ris 180, 182, 183 o : 29; för 13, 14 och 15 stadsdelarna 07 : 12, 17; 08 : 3; 09 : 5; för villaområdet å Helsingenäs 10 : 13; för mindre bostadstomter i 12 stadsdelen 01 : 18; för Östra Brunnsparken 99 : 4, 25; 00 : 7; 01 : 9; 05 : 2; 06:11; för fabrikskvarteren 89:32; 90:12; för fabrikstomter 93:16; för fabriks-, magasins- och upplagstomter 01 : 7; för bostadsvillor 89 : 9; för kvarteren n:ris af Vallgård 08 : 14; ändringar däri 11 : 5. Byggnadsstadga för landets städer, utlåtande om 13 : 56. Byggnadssyneförrättningar, taxa för 95 :26. Byggnadsverksamhet, allmännyttig, befordrande af 11 : 73. Bärga, stadsplan för detta område 84 : 3. Bärghäll, indelning af 87 : 27; utarrendering af särskilda villatomter 89 : 3; indelning af 91 : 3, 13; dess intagande i stadsplanen 91 : 16; tomter därstädes 97 : 12. Brännvin, se Spritdrycker. Brännvinsbränningsskatt, stadens andel i 76 :2. Budget, se Utgifts- och inkomststat. Budgetutskott, tillsättande af ett permanent 09 : 20. Burskap, mindre borgares, däraf härflytande rättigheter 75 : 19. Busholmen, dess framtida utnyttjande 11 :38, 56; 13 : 43; åstadkommande af kommunikation med staden 12 : 14; lotten n:o 1, arrendeförlängning 06 : 10. Byggnader, stadens, undvikande af tillskottsanslag för 09 : 43. Byggnadsföretag med små bostadslägenheter, främjande af 07 : 8. Byggnadsinspektion, instruktion för 07 : 50; ökning af arbetskrafterna vid 10 : 3; omorganisation af 12 : 35. Byggnadsmaterialier, ersättning för uppköpta sådana för stadens räkning 76 :4, 21. Byggnadsnämnd, inrättande af 04 :19; 05 : 14. Byggnadskontoret, instruktion för 77 : utan nummer; 78 : 2; 80 : 1; 11 : 24; 12 : 16; omorganisation af 90:33; 91:27; 92:5; reglering af staten för 99:3; ny stat för 07 : 20. Böhle hemman, inlösen af besittningsrätten 08 : 19; införlifvande med staden 08 : 19; 09 : 36; indelning af samt byggnadsordning och arrendekontrakt för 10 : 17. Börsauktioner, reglemente för 83 : 2.

8 c. Centrallånekassa för Finlands städer 09 : 54. Centralnämnd för stadens läroanstalter 11 : 70. Centralpark, anordnande af 14 : 33. Chausséafgift, afskaffande af 87 : 19; 88 :18. Cirkusgatan n:ris 4 6, inlösen af 04:2. Dal, disposition af denna lägenhet 02 : 45; 03 : 38. Desinfektionshus, uppförande af 87 :6. Diakonissanstalten, plats för 95:8. Distriktsläkarena, se Sjukvård. Djurgård8området } ordnande af 10 :26. Djurgårdsparken, ordnande af 01 : 16; 04 : 18; 13 : 67. D. Djurgårdsviken, reglering af stränderna 04 : 18. Djurgårdsvillorna, deras disposition 77:16; deras inlösen för sjukhus 04:32. Djursamlingarna å Högholmen, förflyttning af 06 : 2. Donation, af Helsingfors utskänkningsaktiebolag 79 : 1; af O. Furuhjelm 95 : 24. Donationsfond, Beckerska, understöd ur 11 : 65. Donerade fonder, deras bokföring och förvaltning 86:7; 92:14; redogörelse öfver 93:12; se vidare Fattigvård, Fonder. Donerad jord, stadens, handlingar angående 77 : utan nummer; återvinnande af 85 : 15; 88 : 4. Drinkare, inrättande af förbättringsanstalt för 88 : 16. Drumsö egendom, inköp af 11 : 37; 12 : 55. Drätselkammaren, dess berättelser för 84, 85, 86, :, 86 :, 87 :, 88 : samtl. utan nummer; reglemente för 75 : utan nummer; 76 : 10 ; 88 : 20, 22; 90 : 9; 90 : 5; 91 : 5; 07 : 5; 12 : 33; 13 : 31, 70; tillgrepp därstädes af stadens medel 14 : 10. Drätselkontoret, instruktion för 95:9; förhöjning af tjänstemännens löner 99:38; omorganisation af 12 : 33; 13 : 31, 70; ny stat för 79 : utan nummer; 08 : 23; tillgrepp därstädes 87 : 12; ökande af tjänstepersonalen 02 : 39. 2

9 Dygdigt tjänstefolks belönande, stiftande af fonden för 75 : 5; användning af fonden 86 : 19. Dårvårdsinrättningar, se Sjukhus. E. Edesviken, kanal därifrån till Tölöviken 06:38; 08:6, 27; 09:47; gata därifrån till Tölöviken 10 : 24. Egoutbyte emellan staden tillhöriga jordlotter i Helsinge mot vissa områden i Lill-Hoplax 10 : 66. Ekholm, C. F., stipendiefond, villkoren för utgifvande af stipendier 14 : 52. Eko villaområde, stadsplan för 99 : 15. Eldfarliga oljor, upplag af i Sörnäs 87 : 14. Eldsvåda, formäns skyldighet att släpa vatten vid 96 : 2. Elektricitetsverket, stadens, anläggande af 02 : 29; tomtplats för 02 : 33; inrättande af 06: 40,44; 07:24; inrättande af understationer och förvaltningsbyggnad 08 : 7; regler för anslutning 08 :41; utvidgning af 09 : 35; instruktion för styrelsen 09 : 55; tariff för 09 : 58; understation i Bärghäll 10:6; reglering af kostnaderna för 10:21; uppförande af understationer i Bärghäll och Tölö 10 : 63; utvidgning af 10 : 64; 11 : 47; öfverlåtelse af Helsingfors Elektriska Aktiebolags strömkonsumenter till elektricitetsverket 12:28; taxa för elektrisk energi 12:44; afskrifning af vissa belopp å kapitalskulden 12 : 63; underhåll af accumulatorer 13 : 48; förändrad plan för utvidgningsarbetena 13:49; utvidgning af 13:83; utvidgning af ledningsnätet till Högholmen 14: 32. Elektriska anläggningar, inrättande och drifvande af 03 : 32. Elektrisk belysning för staden 01:4; 04: 7. Elektrisk energi från stadens elektricitetsverk, taxa för 12 : 44. Elektrisk strömleverans till Brändö 10 : 27; till Åggelby 10 : 65; till hvardera orten 11 : 17; till Haga och Munksnäs villasamhällen och spårvägar 14:9. Elektriska ljus- och kraftledningar, villkoren för uppställande af 90:16; 91:38; Helsingfors Elektriska Aktiebolags stolpledningar 99:8; dess koncessionsansökning 99 : 19; dess besvär i anledning af vägrad vidare koncession 04 : 40; anläggande af 02 :19; 04 : 13; 05 : 22; 06 : 3. Elektriska spårvägar, anläggande af 90:16.

10 Elektrotekniker, kommunal; instruktion för 04: 33. Enen, kvarteret, omreglering af 07: 55. Eos, nykterhetsförening, upplåtande af byggnadstomt åt 85 : 6. Epidemisjukhus, se Sjukhus. Eriksson, E., understöd åt denne för skada i arbetet 99:56; 00:6. Esplanaden, påfyllning af 78 :12. Esplanadkapellet, dess utarrendering 77:4; 83 : utan nummer. Exekutionsbetjänte, löneförbättring åt 13 : 23. Exekutionsverket, omorganisation af 96 : 36. Exportgods, afgiftsfri hggetid för 13:19, 55; aflyftande af trafikafgifter för 13:74. Fabiansgatan n:ris 1 o; 2, inköp af 08 :18. F. Fabrikskvarter, byggnadsordning för 89:32; 90:12; väster om Skepparegatan 91 : 18; vid öammelstadsfjärden 10 : 2. Fabrikstomter, byggnadsordning för 93 : 16; 01 : 7; användande af 96 : 10; anordnande af nya 99 : 29. Fattigafgift, personell, beloppet af 80 : 2. Fattiggården, tillbyggnad af 75 : 44; 76 : 20; uppförande af sinnessjukhus vid 81 : 20; utvidgning af 87:28; reglemente för dess dårvårdsinrättning 95:12; sjukvården vid 02 : 15; ökande af personalen vid dess dårvårdsinrättning 02 : 35; utvidgning af dårvårdsinrättningen 04 : 4; 05 : 6, 17; uppförande af ny 07 : 45; öfverflyttning af dess barnhem till Åggelby 09 : 4; inskränkningar i dess byggnader 09 : 12; disposition af ledigblifna byggnader 09 : 24; uppförande af ny bostadspaviljong m. m. å nya fattiggården i Forsby 11 :41; järnbetonarbetena därstädes 11:57; 12:29; iordningställande af sjukhuset å gamla fattiggården 12:56; se vidare Fattigvård och Sjukhus. Fattigsakföraren, berättelse om hans verksamhet för åren :8; 89:14; 90 : 11; anställande af 85 : 20; se vidare Rättshjälp. Fattigsakfdrareinstitutionen, organisation af 10:57; 11:16; se vidare Rättshjälp. Fattigvård, förskott till Sundhetsnämnden 76:25; särskilda till densamma donerade fonder 79:8; reglemente för 79:22; 80 :6; 94:13; 95:16, 30; 96 :22; 13 : 87; 14 : 26; uppförande af en paviljong för lungsotspatienter 02 :16; särskilda tillskottsanslag 13 : 93; 14 : 75.

11 Fattigvårdsstyrelsen, löneförhöjning för en del tjänstemän 75 : 15; d:o åt ordföranden 75:16; kvinnas valbarhet till ledamot 87:30; inrättande af en filial af dess kansli norr om Långa bron 08 : 56; 09 : 16; inrättande af en registerbyrå 12 : 46. Fast egendom, staden tillhörig, öfversikt öfver inkomstgifvande 76 : 1. Fiskauktioner, anordnande af 05 : 12. Fiske, idkande i stadens fiskevatten, ny stadga 89 : 21. Fiskarhamn, inrättande i Sandviken 88 : 8. Fiskhall, inredande af 04 : 21. Fiskhandeln, anordnande af 88 : 10; i Södra hamnen 03 : 21. Fjälldal, stadsplan för detta område 84:3; dess utarrendering 91 : 14. Folkbarnträdgårdar, besittningsrätten till en tomtplats å villaområdet Eko 02:11; deras verksamhet 11 : 42; inspektörens reseberättelse 13 : 62; instruktion för direktionen och inspektören 13 : 9. Folkbiblioteket, dess inlösen af staden 76 : 14; stadgar för 77 : utan nummer; 86 : 5; 10 : 20; ritningar till 79 : 19; donation till förmån för 79 : 1; berättelse om dess verksamhet 85 : 10; 86 : 13; 87 : 15; 88 : 12; 89 :17; inrättande af en filial 98 : 33; uppförande af ett hus i Sörnäs 09 : 14; dess förändring till kommunalt bibliotek 10 : 20, 34. Folkets hem, instruktion för direktionen 99 : 27; besittningsrätten till tomten 02 : 11; inlösen af 04 : 25. Folkskolor, se Läroinrättningar. Folkskollärare och -lärarinnor, se Läroinrättningar. Fonder, donerade, till förmån för fattigvården 79:8; förvaltningen af 92:14; redogörelse för 93 : 12; ingår för öfrigt i handlingar öfver räkenskaperna och bokslutet; se Räkenskaper och bokslut; se äfven Donerade fonder. Formän, ordningsregler för 92 : 21; taxa för 05 : 10; deras skyldighet att vid eldsvåda släpa vatten 96 : 2. Fornminnesnämnd, instruktion och stat för 11 : 39. Forsby hemman, dess vägunderhållsskyldighet 80 : 5. Fosterbarn, vården om 93 : 11, 33; 94: 5, 11; 12 : 74; 14 : 39, 60, 69. Fredriksbärgs hemman, inköp af 80: utan nummer. Fredriksbärgs skjutbana, skyddsområde vid 82 : utan nummer. Frivilliga brandkåren, hus för 77 :15; 78 : 3; underhåll af 93 :10.

12 Friluftsmuseum å Fölisön, inrättande al 11 : 13. Främlingsgatan, gårdsägares rätt att bebygga förgårdar 04 : 28. Fältridt och traftäflingar, område för 14 : 29. Fästningsesplanad, Sveaborgs, ersättning i anledning af dess tillkomst 02 : 41. Fölisön, dess upplåtande till villalägenheter 88 :28; disposition af 89 : 10; underhåll af 94:33; 95:38; 96:45; 97:39; 98:34; 99:55; 00:30; 01:41; 02:49; 04:16, 48; 05:34; dess öfvertagande af staden 94:22; upplåtande af en del till friluftsmuseum 11 :13. Förbättringsanstalt för sedeslösa kvinnor 92 : 33. Förskott, afföring af särskilda 78 : 7. Förstäder och andra liknande samhällen 96 : 12; stadens, indelning af 92 : 12; stadens politik gentemot 12 : 76. Förvaltande styrelser och nämnder, deras fortfarande verksamhet efter emanerandet af 1873 års kommunalförfattning 75 : 2. Förvaltningsnämnd för arbetarbostäder, se Arbetarebostäder. G. Gammelstadens strömfall, äganderätten till 12 :49. Gammelstadsfjärden, dess nyttjande för hamn- och fabriksområde 10 : 12. Gardeskasärnområdet, äganderätten till 10 :14. Gardesmanégen, äganderätten till området 10 : 14. Garnisonssjukhuset, äganderätten till området 10 : 14. Gas, pris för enskild förbrukning 00 :16; regler för inledning till enskild förbrukning 00 : 17; värmegas för d:o d:o 02 : 21; pris å 07:34; 09 : 49; 10 : 39; 14 : 5, 62, 65. Gasbelysningen, anmärkningar mot gasens beskaffenhet 76 : 30; utsträckning af nätet 77 : 10; kontroll af 83 : 5 och utan nummer; bolagets underlåtenhet att fullgöra kontraktet 90 : 2; förbättring af 91 :10; införande af auerbrännare 96 : 28, 31. Gaskontroll, införande af 83:5 och utan nummer; berättelse engående 86:16; 87 : 26; regler för 91 : 10; indragning af kontrollörsbefattningen 01 : 2. Gasverket, inlösen af 90:2; 98:24; tomtplats för 01:3; 02:33; dess förvaltning 03 :13; inrättande af nytt 05 : 4; 07 : 28; 08 : 22; anställande af en

13 assistent vid 06 : 14; plats för och utvidgning af 07 : 6; instruktion för dess styrelse 09 : 55. Gas- och elektricitetsverk, reglemente för dess styrelse 09 :30. Gator, bevattning af 90 : 17. Gatubelysningen, särskilda frågor om 76 : 27; statsverkets deltagande i utgifterna 77:8; anskaffande af lyktor med regenerativbrännare 82 : utan nummer; d:o d:o af auerbrännare 97 : 17; ordnande af 98 : 20; uppsägning af kontraktet af belysningen med oljelyktor 03 : 42; förbättrad belysning i 10, 11 och 12 stadsdelarna 12:9; jfr vidare Elektrisk belysning och Gasbelysning. Gatunamn, officiella 08 : 35. Gatuplaneringsarbetens utförande med lånemedel 09 : 39, 50. Gatuunderhållet, dess ombesörjande af kommunen 87 : 37; 89 : 8; 94 : 3 ; 99 : 52; 01 : 10, 17, 23; motion om 95 : 23. Generalguvernörshuset, äganderätten till dess tomt 13 : 58. Genombrott8gatan, dess inledande 13 : 7, 96; åtgärder för dess utförande 14 : 68. Genomfartsgods, magasinshyra för 87 : 13, 23, 34; trafikafgifter för 07 : 18; 11 : 36. Gloet, dess torrläggning 79 : 11, 15; kanalisering af 80 : 9 (8). Grejus hemman, dess afhysande under staden 00 : 14; 02 : 12; stadsplan för en del af 12 : 31. Gräsviksgatan N:o 25, förvärfvande af 14:48. Gumtäckt, inköp af 92 : 15, 18; 93 : 8; nedsättning af tomtarrenden å 97 : 11; dess afhysande under staden 00 : 14; 02 : 12; ersättning åt särskilda tjänstemän i anledning af sistnämnda åtgärd 06 :9. Gångbanor, deras beläggande med plan- eller nubbsten 76:19. H. Haga villasamhälle, spårväg till 13 : 77; leverans af elektrisk energi till denna 14 :9. Hagasund, disposition af villan 95 : 33; d:o af området 03 : 14; ; ordnande af parken 04: 18. Hallinspektör, anställande af 08 :40. Hamn; anläggande af i fiskarhamn i Sandviken 79 : utan nummer. Hamnafgifter, taxa för 77 : 7; 87 :13, 23, 24; nedsättning af 96 : 41; deras nedsättande under; vintersjöfårten 10 : 59; denna nedsättnings afskaffände 13 : 6.

14 Hamnbana, byggande af 87 : 29; 90 :: 92: 29; öfvergång vid V/chaussén 92 :44 ; dess ledande till Skatudden 94 : 30; afsyning af 9 : 5; se vidare Järnvägar. Hamnbokhållarens löneförmåner 93:38. Hamnförhållandena i Sörnäs, ordnande af 10 :28. Hamnkaptenens löneförmåner 93 : 38. Hamnkontoret, stat för 78 :10. Hamn- och fabriksområden, inrättande af sådana vid Gammelstadsfjärden 10 : 12. Hamnordning, utfärdande af 78:10. Handarbeten och skolkök, tillskott i anslaget för 09:28. * Handarbetsskolor, se Läroinrättningar. Handeln med matvaror å torg och i farkoster 94 : 17; å torg och kajer 09 : 23; med kött och matvaror i butik, stadgar för 99:32; från stånd, vagnar och bord 07 : 54. Handelsinstitut, se Läroinrättningar. Handelsskolekommitténs betänkande 01: 42. Handelsskoleundervisningen, dess ordnande 92 : 7. Handelsskolor, se Läroinrättningar. Handtverkerier, inspektion af 04:41; kvinnlig inspektör för 13:13. Handtverksskolor, se Läroinrättningar. Helsingfors, afbildningar af det som går" 06 : 19. Hertonäs egendom, inköp af 13 :47. Helsingegatan, ändring af stadsplanen vid 13 :42. Helsingenäs, ändring af byggnadsordningen för detta villaområde 10:13. Hermanstad, sanitära missförhållanden därstädes 95:2; arrendekontrakt med villa - ägarena 94 : 19. Hesperiaparken, ordnande af 04:18. Hissar, stadgar ter 04:27; 06:29. Historia, stadens, åstadkommande af 13:12, 22, 45; öfver kommunalförvaltningen i landets städer 01 : 6. Holmar, staden omgifvande, äganderätten till 11 : 33. Husbyggnadsföretag, stadens, inrättande af en styrelse för 13 : 11. Hushyra, revision af gällande lagbestämningar om 09 : 19.

15 Hyrkuskar, ordningsregler och taxa för 89 : 15; 00 : 22; 08 : 5. Hälsovård, organisation af 75 : 26; 76 :17; instruktion för Sundhetsnämnden 76:35; 77:11; instruktion för Hälsovårdsnämnden 80:11 och utan nummer; inrättande af hälsopolis 84 : utan nummer; anställande af en sundhetsinspektör 89 : 11, 31; anställnnde af bostadsinspektör 04 : 37; lönereglering för tillsyningsmännen 08 : 43; förslag till hälsovårdsordning 09 : 29; omreglering af hälsovårdsinspektörsbefattningen 13:25; omorganisation af 13:60, 84. Hälsovårdsnämnd, se Hälsovård. Hälsovårdsstadga, förslag till sådan för landet 97 : 3. Häkte, se Stadshäkte. Högholmen, underhån af 94:33; 95:38; 96:45; 97:39; 98 :34; 99:55; 00:30; 01 : 41; 02 : 49; 04 : 16, 48 ; 05 : 34; dess öfvertagande af staden 94 : 22; förflyttning af djursamlingarna 06:2; utsträckning af elektriska ledningsnätet till 14:32. Högbärg8gatan n:ris 18, 20, 22, framtida disposition af 85 : 9. I. Idrottsplatser, afhjälpande af bristen på 07 : 37; anordnande af 14 : 50. Industriskolor, se Läroinrättningar. Ingeni0r8tyrel8en i Finländska militärdistriktet, inköp af hus för 76 : 9. Inhemska språkens användande 02 : 26, 37, 43; 06 : 32. Inkvartering, tillfällig, 89 :5. Inkvarteringsafgifter, deras debitering 76 :6. Inkvarteringskommittén, instruktion för 77 :18. Inkvarteringskostnaden, dess minskande 76 : 18; 81 : 23. Inkvarteringstariff, 83:1; 99:13. lnvaliditetsfor8äkring, utlåtande angående ett betänkande 08 : 46. Invaliditetspension åt stadens arbetare 12 :66; 13:21. Inventering af stadens lösa egendom, omorganisation af 12 ; 50. Invénteringsmän, instruktion för stadens 92:40.

16 J. Janssonska odlingarna, indelning af 87 :27; stadsplan för 99 : 15. Jordförvärf för staden: Gumtäckt egendom 92 : 15, 18; af Skeppsvarfvet och Lenngrenska tomten 93 : 6; af Lappviksgatan n:o 6 95 : 14; af ett område vid Åggelby 09 : 32; af särskilda områden 12 : 52. Jordlägenheter, utarrendering af särskilda 81 : 13; 82 : utan nummer. Junkarskolan, plats för 76:29, 30. Justerare af mått och vikt, arfvode åt 76 :22. Järnväg, ersättning för jordområde, afträdt till statsverket 75:7; afstående af mark från Kaisaniemi 77 : 13; dess ledande till Skatudden 87 : 9, 25, 29; utvidgning af stationsområdet 90:14; 91:26; kustbanan till Åbo 92:2; 94:2; 96:19; hamnbanan 92:29; 95:5; dennas öfvergång vid Ö. chaussén 92:44; dess ledande till Skatudden 94:30; afträdande af särskilda områden för stats järn vägarnas behof 91 : 26; 97 : 27; 99 : 6; dragande af spår till Tölö 98 : 26; förslag om särskilda 12 : 25, 13 : 16; banken öfver Tölöviken, utvidgning af genomfarten 14 : 21. Kaavi, disposition af 02 : 45; 03 : 38. K. Kaisaniernipark, omreglering af 11 : 66; 12 :15. Kaisaniemiviken, ordnande af dess stränder 04 : 18. Kajbyggnader, å Skatudden 79 : 12 och utan nummer; 97:6; i södra och norra hamnen 89 : 28; utvidgning af magasinskajen 92 : 6, 10; särskilda kajbyggnader 93 : 23, 27. Kammio, inlösen af tomter inom detta område 10 : 47. Kanal, inrättande af sådan från Alexandersgatan till Tölö viken 78:9; emellan Tölöoch Edesvikarna 92 : 4; 06 : 38; 08 : 6, 27; 09 : 47. Kampmalmen, stadsplan för 84 : 3. Kapellet i esplanaden, dess utarrendering 77:4; 83 : utan nummer. Kasärnområde, gardesbataljonens, äganderätten till 10 : 14; å Skatudden, ägande- och dispositionsrätten till 11 : 19. Kauppaopisto, Suomen liikemiesten, se Läroinrättningar. 3

17 Kinematografteatrarna, åtgärder beträffande 14: 25. Kinnekulla, arrendet till 02 :47. Kiosk för försäljning af landtmannavaror 97 : 19. Kloakvattnet, dess rening 05 : 11, 20; 09 : 47. Kloaksystem, åstadkommande af 78 : utan nummer. Kokhusafgift, taxa för 77:7; 87 : 13, 23, 34. Koleraepidemi, särskilda åtgärder i anledning af 93 : 7. Kommunala arbetarebostäder, se Arbetarebostäder. Kommunala arbetsförmedlingsbyrån, dess ställande på ordinarie fot 07 : 31; 14 : 3; utvidgning af dess verksamhet 07 : 38. Kommunala byggnader, reservering af kvarteren n:ris 384 och 385 för 14 : 51. Kommunalberättelse, utgifvande af 12 :57. Kommunalbeskattning, anförande af besvär öfver pröfningsnämnds utslag 76 : 42; af personer, som hafva sin verksamhet i staden men bo utom densamma, 12 : 7. Kommunalförvaltning, ändringar i förordningen om 80 : 8; ny förordning om 08 : 21; utgifvande af ett historiskt-statistiskt arbete öfver städernas 01 : 6. Kommunalhem, se Fattiggård. Kommunal lånefond för allmännyttig byggnadsverksamhet 11 : 73. Kommunalsjukhus, se Sjukhus. Kommunalstatistik, anordnande af 93 : 29: 99 : 21 Kommunala utskylder, deras uppbörd i flere rater 76 : 6; indrifning af 10 : 23; se vidare Kommunalbeskattning. Kommunalt bibliotek, Folkbibliotekets förändring till 10 : 34 (10 : 20). Kommunikationsled från Skillnaden till hafvet 03 : 17; 05 : 16; 06 : 5; se äfven Trafikled. Konserthus, tomt för 08 : 30; åstadkommande af 12 : 67; 13 : 96. Konsertorkester, upprätthållande af 12 : 4, 8. Konstflitföreningen, omorganisation af dess centralskola; se Läroinrättningar. Konstmuseum, tomt för 10:45. Krutkällarområdet vid Edesviken, äganderätten till 09:31. Kustbana, se Järnväg. Kvinnliga läkarebefattningar 02 :23. Kvinnor, förbättringsanstalt för sedeslösa 92 : 33; arbetshem för 02 : 2; kommunal arbetsinrättning för 09 : 15.

18 Kyrka, plats för en tredje luthersk 76 : 38; plats för sådan i Fabriksparken 13: 40; se vidare romersk-katolska församlingen. Kött, stadgar för handel i butik 99 : 32; kontroll af 96 : 29; 01 : 34; 13 : 14, 36; d:o jämte taxa och stat för köttkontrollstation 14 : 18; nedbringande af prisen å 12 : 37. L. Laboratorium, för handelskemiska undersökningar 79 : utan nummer; för sanitära undersökningar, förändrade bestämmelser för 11 : 11, 71; tillgrepp af medel vid sistnämnda inrättning 14 : 47. Landtmannavaror, kiosk för försäljning af 97 :19. Lappudden, äganderätten till 09 : 7. Lappviksgatan n:o 17, anläggande af väg utmed 03 : 7. Lekplatser, anordnande af sådana för barn 99 : 16; anordnande af d:o jämte idrottsplatser 14 : 50. Lenngrenska tomten, förvärfvande af 93 : 6. Lifsmedel, inrättande af besiktningsbyrå för undersökning af 83 : utan nummer; 03:2; ändrad organisation af undersökningsstationen 03 : 19 ; nedbringande af lifsmedelsprisen 12 : 75; 14 : 34. Liggetid, afgiftsfri, i packhus 11 : 14; för exportgods 13 : 19, 55. Liktransport, upplåtande af mark för inrättande af en station för 93 : 21. Likvider med stadens arbetare 99 : 33. Ljusledningar, elektriska, se Elektriska ljus- och kraftledningar. Lokaler utom rådhuset för en del af stadens myndigheter 83 : 12; i stadens byggnader, deras vård och underhåll 10 : 4. Lossningsplatserna vid Magasins- och Skatuddskajerna, deras förseende med inhägnad 10 :54. Lyftkranar, anläggande af sådana å V. kajen 78 : 4. Lysgas, se Gas. Lån, upptagande af 78 : 15; 81 : 1; 91 : 28; 93 : 36; 09 : 45, 50. Lånefond för befrämjande af allmännyttig byggnadsverksamhet 11 : 73; 13 : 28, 44, 69. Lånemedels användande till planeringsarbeten 09 : 50. Långa bron, ombyggnad af 00 : 9; 01 : 28, 37; 09 : 53; 12 : 70. Läkare, se Sjukvård, Läroinrättningar. Lägenheter i stadens byggnader, deras vård och underhåll 10 N : 4.

19 Läroinrättningar, utseende af skolråd för särskilda privata 75 : 20; tillsättande af en centralnämnd för 11 : 70; närmare samarbete emellan 11 : 70. Aftonskola, inrättande af sådan i Hermanstad 98 : 5. Arbetareinstitut, inrättande af 07 :15, 26; 08 : 16; ombildning af arbetarekurserna 13 : 3, 50; uppförande af hus för 13 : 50, 65, 85. Blindskola, inrättande af 96 : 6. Folkhögskola, inrättande af 93 : 34. Folkskolor, berättelser angående deras verksamhet 75 : utan nummer; 77 : utan nummer; 83 : utan nummer; 85 : 16; 87 : 22; 88 : 21; budget för 75:32; 76 : 33; reglemente för 78 : 16; 79 : 3; 91 : 7; 92 : 17; 13 : 34, 82, 97; 14:67; elevernas förseende med skolmaterial 06:39; bespisning af medellösa elever 06:42; elevafgifter 94:8; d:o jämte elevantalet 94 : 16; beredande af folkskoleundervisning för barn med ryskt modersmål 87 :18; delning af distrikten 12 : 60; inrättande af afsöndringskurser 04 : 45; 05 : 27; bespisning af medellösa elever 06 : 42; intagande af elever, som icke äga hemortsrätt i Helsingfors 11 : 54; förhöjdt statsbidrag 94:36; organisation och verksamhet 75:34; 92:35, 36; 09:57; 12:40. Folkskoleekonom, tillsättande af 03:25; instruktion för 04:11. Folkskoleinspektion, inrättande af en adjointsbefattning 05 : 32; instruktion för denne 06 : 15; tillsättande af en biträdande folkskolinspektor 07:38; instruktion för och lediganslående af denna tjänst 08:44, 13; tillsättande af två inspektörer 12 : 60. Folkskolläkare, anställande af 04 : 34; organisation af sjukvården 10 : 52; instruktion för läkarena 11 : 2. Folkskollärarepersonalen, dyrtidstillägg åt 75 : 11; löneförhöjning åt 78:6; 99:48; resestipendier åt 97:21; löneförbättring åt gifta lärare 07:35; lönereglering 08:39, 51, 52; löneförhöjning 10:2; 10 :11; vikariatsystemet 10 : 42; förbättrade pensionsförmåner 10 : 50; löneförbättring åt personalen vid den s. k. hjälpskolan 11 : 63; lättnader i afseende å undervisningsskyldighet 13:33; tillskottsanslag åt särskilda lärarinnor, ibid. Folkskolebyggnader, n:o 8 10 Rödbärgsgatan 76:20, 26; 1 2 Malmgatan 79:23; 81:7; 84:10; vid Kasärngatan 93:35; vid Nikolaigatan 97 : 8, 18; i Hermanstad 97 : 13; ibid. och i Majstad 97 : 23; 98 : 19; uppförande af nya 00 : 13; 04 : 29; deras fördelning i händelse af inspektionsområdets delning 07 : 44; reserverande af tomter för 11 : 35, 44;

20 program för uppförande af nya 13 : 76; i kvarteret 392 vid Djurgårdsgatan 14:15. Navigationsskolan, hyresmedel åt lärarena 75 :12; omorganisation af 87 :10, 39. Privata finska elementarläroverket, tomt för 75 :4'1. Realskolan, uppförande af hus för 79 : 5; 84 : 7. Sedmigradskys småbarnsskola, dess öfverlämnande till staden 79:20; revision af dess räkenskaper 86 : 17; 88 : 17; berättelse öfver verksamheten 87:20; tillstånd att upptaga lån 11 : 32. Söndagsskola, lämpligare lokal för 76 : 7. Uppfostringsanstalter för vanvårdade barn 98 : 32; för vanvårdade barn 01:22; för vanartade gossar 07 : 48; mottagande i dessa af personer utan hemortsrätt i staden 11 : 54; vid Bengtsår 10:9; 12:6; å Outamo lägenhet 14:24; den ekonomiska förvaltningen af dessa anstalter 14:38. Upptagningshem, för vanartade barn, inrättande af 12 : 51. Yrkesskolor: Handelsskolor, bidrag till handelsinstitutet 97 : 41; understöd åt Suomen Liikemiesten Kauppaopisto 99: 42. Handtverksskolor, understöd åt 76 : 23; ordnande af undervisningen 86:9; reglemente och underhåll 92:25; reorganisation af Konstflitföreningens centralskola 96 : 20; högre handtverksskolans skiljande från centralskolan för konstflit 07:7; anvisande af tomt 11:44; föreståndares och lärares delaktighet i pensionsförmåner 12: 73. Yrkesskolan, anvisande af tomt 11 : 44; inrättande af sådan af förenklad typ 14 : 63; för flickor 03 : 27, 35; 07 : 13; för gossar 00 : 23; 11 : 22. Yrkesskola, förberedande, inrättande af 99 : 5. Läsesal, inrättande i Hermanstad 98 :5; d:o d:o i Sörnäs 09 : 14. Lönereglering för en del kommunala tjänstemän 14 : 49. Lönnkrögeriet, stäfjande af 96 : 17. Lösa egendom, stadens, omorganisation af inventeringen 12 : 50. M. Magasinskajen, tillbyggnad till 92:6, 10; lossningsplatsernas förseende med inhägnad 10 : 54.

Sakregister. Sid. 157. 46. 67. 104. 155. 168. 126. 103.

Sakregister. Sid. 157. 46. 67. 104. 155. 168. 126. 103. Sakregister Afloppskanal från Artillerigården 126. Afskrifning å rörledningar 130. Afstängning af privata ledningar 140. Aktuarietj en stens vid Drätselkammaren besättande....." 94. Alarmeringar och verkliga

Läs mer

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*,

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*, Sakregister. Sid, Adress till Hans Kejs. Majestät Nikolai II 118. Afgifterna för sjukvård uti kommunala sjukhuset 62. Avloppskanaler, statistik öfver 80*, 82*. Alarmering ar, brandkårens 179. Alexandersstatyn,

Läs mer

125* Chausséer, arbeten beslutna för år 1893 29. utförda år 1892 ' 113. utvidgning af vestra chausséon och flyttning af spårvägen 23.

125* Chausséer, arbeten beslutna för år 1893 29. utförda år 1892 ' 113. utvidgning af vestra chausséon och flyttning af spårvägen 23. Sakregister. Afkortning ar, ökade för år 1893 52. Åfloppskanal, från skoltomten å Berghäll 128. tomt N:o 4 vid Skilnaden 128. tomt Nio 10 vid Nikolaigatan 23. under en del af Albertsgatan 22. Afloppskanaler,

Läs mer

Tab. N:o 130. Kostnader för folkskoleväsendet i Helsingfors åren 1891 1900.

Tab. N:o 130. Kostnader för folkskoleväsendet i Helsingfors åren 1891 1900. Tab. N:o 30. Kostnader för folkskoleväsendet i Helsingfors åren 89 900. 89 892 893 894 895 896 897 898 899 900 Löner och arvoden 250,927 48 270,047 3 28,634 20 297,4 93 30,25 27 333,306 83 348,76 07 365.7

Läs mer

Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år 1901.

Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år 1901. i Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år 1901. Saldo den 1 Januari Afgått Tillkommit Saldo den 31 December i år 1901 år 1901 1901 1901 i I. Byggnader och bebyggda fastigheter 7,852,394 99

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Årsberättelse. Tabellbilagor. I. Väderleksförhållanden.

Årsberättelse. Tabellbilagor. I. Väderleksförhållanden. u s t n e h A. L L. Årsberättelse. I. Stadsfullmäktige sid. 1. II. Drätselkammaren 130. III. Fattigvårdsstyrelsen 175. IV. Inqvarteringsnämnden! 192. V. Förmyndarenämnden 198. VI. Hälsovårdsnämnden...

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Chausséearbeten, byggnadskontorets 80.

Chausséearbeten, byggnadskontorets 80. Sakregister. Afloppskanal, under Stenhuggaregatan 93. Unionsgatan 25. Afloppskanaler, anlagda under 1889 : 79. beslutna för 1890 32. statistik öfver 72*. Afloppsledning från astromiska observatoriet 93.

Läs mer

STADSARKIVET 1 (10) KOMMITTÉER

STADSARKIVET 1 (10) KOMMITTÉER STADSARKIVET 1 (10) KOMMITTÉER 1. LINKÖPINGS STAD Arkivbildare A. AV STADSFULLMÄKTIGE TILLSATTA KOMMITTÉER Verksamhetstid Kommittén för utredning av frågan om ny avlöningsstat för stadens ämbets- och tjänstemän

Läs mer

Tab. JY:o 122. Helsingfors stadskassas inkom-

Tab. JY:o 122. Helsingfors stadskassas inkom- 156* Tab. JY:o 122. Helsingfors stadskassas inkom- Inkomster: 1891 1892 1893 1894 Räntor 66,521 26 103,840 40 115,085 41 70,222 78 Tomtlösen 139,070 14 303,173 12 121,332 139,727 28 Stadens fasta egendom

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Reglemente för tekniska nämnden Ks 2010:523 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns

Läs mer

Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893.

Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893. Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893. 97* Tolag Debetsedelafgift Trafikafgift Mätningsafgift Transitomagasinshyra Summa debiterade

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse Bilaga 3 Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik Nuvarande lydelse AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs av Stockholms läns landsting. Syftet med bolagsformen är att skapa förutsättningar

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o lt. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till bestridande af landtdagskostnader. Stormäktigste, flllernådigste

Läs mer

Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895.

Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895. 23* Tab. JS:o 0. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 896, jemförda med åren 888 895. Debet- Tolag sedel- afgift Trafikafgift Mätningsafgift

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige 17.12.2002 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 09.09.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 14.12.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av årsmötet 24.2.1984 Inregistrerade hos justitieministeriet 10.5.1984 10 ändrad av årsmötet 10.3.1994 Ändringen inregistrerad hos justitieministeriet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. Bolagsordning för AB Alingsåshem Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. 1 Firma /Kommentarer inför beredningen ges mellan / / / Bolagets firma är AB Alingsåshem 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Bostadspriserna i Helsingfors 2005

Bostadspriserna i Helsingfors 2005 Webbpublikationer från Helsingfors stads faktacentral 27 2006 Malmgård Svedängen Bostädernas medelpris, /m2 Parkstad 1 600-2 200 Brobacka Storskog 2 201-2 749 Medelpris 2 750 /m2 2 751-3 290 3 300-4 250

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT 2 ÄNDAMÅL Stiftelsens namn är Stiftelsen för Åbo Akademi sr, på finska Åbo Akademin säätiö sr och på engelska Åbo Akademi University Foundation

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

Vasa Svenska Kvinnoklubb.

Vasa Svenska Kvinnoklubb. Stadgar för Vasa Svenska Kvinnoklubb. S i. Vasa Svenska Kvinnoklubb utgör en filial av Finlands Svenska Kvinnoförbund, som har sin centralstyrelse i Helsingfors. 2. Föreningens ändamål är att förena svenska

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening.

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1 NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket i Munksjön-Rocksjöns

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan.

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan. AVTALSVILLKOR Arrendeområdet får av Föreningen upplåtas till lotter för koloniträdgård och därmed sammanhängande ändamål till enskilda personer, vilka är medlemmar i Föreningen. ORDNINGSREGLER 1 Föreningen

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige )

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige ) REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige 2016-01-28 20) Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter i frågor rörande mark och byggnader, gator och vägar, parker,

Läs mer

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från 206 XIV. Trädgärdsnämnden. Den af Trädgårdsnämnden för år 1900 till Drätselkammaren inlemnade berättelsen är af följande lydelse: Nämndens sammansättning under sagda år har varit följande: frimansattnmg.

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Dö fst mns förening en, bidrag åt. å Maria sjukhus, tillskottsanslag för tillbyggnaden till. tillsy ning smän vid helsopolisen

Dö fst mns förening en, bidrag åt. å Maria sjukhus, tillskottsanslag för tillbyggnaden till. tillsy ning smän vid helsopolisen Sakregister. Sid. Afbergning af gräs och vassa, rätt till 122. Afloppskanaler, statistik öfver 17*. Aftåtande af särskilda områden för statsjernvägarnes behof 24. Afstående af mark i Kajsaniemi 24. Alarmering

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB DALNÄS

BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB DALNÄS BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB DALNÄS 1. Firma och hemort Bolagets firma är Fastighets Ab Dalnäs och hemort Mariehamn. 2. Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att äga

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

STADGAR, föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH

STADGAR, föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH Föreningen bildades den 18 maj 1901 och dess första stadgar antogs. En interimsstyrelse tillsattes och utförde sitt förberedelsearbete till den 13 juni 1903, då föreningens första styrelse valdes. Den

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år 1908. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Grundregler. för Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Grundregler. för Stiftelsen Stockholms Sjukhem Grundregler Stiftelsen Stockholms Sjukhem i den lydelse grundreglerna har efter i maj 2010 beslutade ändringar Utarbetad av: Ansvarig: Vers: Dnr: Föreg. datum: Datum: Sida: Styrelsen Sjukhusdirektören

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad 2011 Foto: Klas Eriksson Göteborgs Stad förvaltar 111 stiftelser och 9 gåvor med olika ändamål. De äldsta stiftelserna är över 100 år gamla. Samtliga stiftelser är

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden Tekniska nämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 72, 2011-05-02, 30 2013-03-04, 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, 29, 2014-12-01, 11,

Läs mer