SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915."

Transkript

1 SAKREGISTER TILL HELSINGFORS TRYCKTA STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR FÖR ÅREN HELSINGFORS 1915.

2 A. Afbildningar af det Helsingfors som går" 06 : 19. Afgifter för idkande af näring, uppbärande af 79 : utan nummer. Afgiftsfri liggetid i packhus 11 : 14; för exportgods 13 : 19. Afhysande under staden af Annebärg och Arabia 97:9; af Grejus, Gumtäckt och Mejlans 00 : 14, 02 : 12. Aflöningsfonden, bokföring af 78 :8. Aflöningsstat, ny, för stadens tjänstemän 85:2, 18; 87:2. Aflöningsstater, ändringar och tillägg i särskilda 97:36; 99:51; 14:49. Avstjälpningsplats, anordnande af sådan utom staden 83 : 7. Allmänna arbeten, inrättande af styrelse för 09:43; tillsättande af 10:31; instruktion för 11 : 24; ändring i instruktionen 12 : 16; dess årsberättelse för ?: 53. Allmännyttig byggnadsverksamhet, lånefond för befordrande af 11 : 73; 13 : 28, 44, 69. Annebärg, dess afhysande under staden 97 :9. Anslag, öfverskridande af sådana i 1896 års stat 97 : 5. Arabia, dess afhysande under staden 97 :9. Arbetare, afhjälpande af bostadsbrist bland 01 : 44; veckolikvider med stadens 99 : 33; deras sjukförsäkring 93:2; deras bostadsförhållanden 99:2; se vidare Arbetareklassen. Arbetareangelägenheter, nämnden för, dess arbetsordning 98 : 31; anställande af konsulent vid 03 : 10, 20; inrättande af ett socialt sekretariat vid 07 : 4, 41; dess årsberättelser för 1911 o :43; 13:32; indragning af nämnden 13 : 27. Arbetarebostäder, lämpligaste systemet för 77:6; utlåtande ang. fastställande af stadgar för Arb. Byggnads A. B. 78:1; upplåtande af tomter för 88:6; inrättande af 02:6; särskilda frågor om 03:4; förstad för 05 : 3; inspektion å 05 : 7, 25; uppförande af billiga och ändamålsenliga 05 : 24; uppförande af kommunala 06 : 24; tillskottsanslag för de kommunala vid Sand-

3 uddsgatan 09 : 2; instruktion för förvaltningsnämnden för de kommunala 09 : 6; indragning af denna nämnd 13 : 27; stadga angående förvaltningen 13 : 27; se vidare Bostadsinspektion. Arbetareföreningen, tomtplats för 99 :11; 04 : 26. Arbetaregille vid stadens packhus 10 : 35; 11 : 10, 62; 13 : 61. Arbetareinstitut, se Läroinrättningar. Arbetareklassen, lägre, särskilda frågor angående 98 : 13. Arbetareklirser, deras ombildning till arbetareinstitut 13 : 3, 50. Arbetarepensionskassor, inrättande af 93:28. Arbetareundervisning, anordnande af 96 : 8; 99 : 18; 03 : 30; 04 : 8; elementarkurser för 04 : 31, 46; 05 : 9; uppförande af hus för 06 : 26. Arbeten, allmänna, uti 11 och 12 stadsdelarna 00 : 19. Arbetsförmedlingar, privata, undanrödjande af missförhållanden vid 06 : 31. Arbetsförmedlingsbyrå, kommunal, inrättande af 02 : 20; 03 : 33; utvidgning af dess verksamhet 07 : 38; dess ställande på ordinarie fot 07 : 31; 09 : 37; d:o d:o jämte instruktion för 14 : 3. Arbetsförmedlingsbyråer, inrättande af sådana i landets städer 03 : 31. Arbetsgifvares ersättningsskyldighet vid olycksfall 93 : 26. Arbetsinrättningar, berättelse om en studieresa för vinnande af kännedom om 87 : 3; för män, Reglemente för 90 : 10; för kvinnor, inrättande af 09 : 15. Arbetskoloni för kvinnor 02:2; för män, inrättande af 12:65; för män, inköp af lägenhet 12 : 78; 13 : 17, 64; 14 : 11. Arbetskurser för fattiga barn, understöd åt 97 : 16. Arbetslösa, anordnande af arbeten för 93:4; 14:66; permanent kommitté för ordnande af understöds verksamheten 13 : 10. Arbetslöshetskassor, yttrande öfver kommittébetänkande 13 : 75. Arbetslöshetskommitténs betänkande, yttrande däröfver 13 : 41, 75. Arbets- och fattiggården, se Fattiggården. Arbetsplatser, kvinnlig inspektör för 13 : 13. Arbetsreglemente vid stadens arbeten 08 : 36. Arbetstvister, anordnande af skiljedom i 06 : 31. Arfvoden åt ledamöter i stadens styrelser och nämnder 08 : 50. Arkadia, stadsplan för detta villaområde 84: 3. _

4 Arrende af villor, plantager, holmar m. fl. lägenheter 77 : 2; af särskilda jordlägenheter 81 : 13; 82 : utan nummer; upplåtande å arrende af stadstomt 10 : 61. Arrendekontrakt med villaägare i Hermanstad och Majstad 94 : 19; för bostadstomter i V allgård 14 : 16. Arrendetomter, försäljning af 76:13; 88:2; inlösen af 89:2, 4; ersättning åt innehafvare för undanskaffande af byggnader 89 : 6, 22. Artillerigården, äganderätten till området 97 : 42; 09 : 31. Astronomiska observatorium, äganderätten till området 08 : 25. Auktionskammaren, reglemente för 94:38; 95:4. Auktionsmonopol, dess afskaffande 93:5; 98:30. Auktionsverket, detsamma berörande frågor 87 : 31. Auktionsväsendet, ordnande af 94 : 21. Automobiltrafiken, ordningsregler för 06 : 28; 07 : 21; 11 : 30; 14 : 6. B. Backas, dess indelning till industri- och upplagstomter 13 : 73; 14: 12, 72. Badhusvägen n:ris 21 och 22, inlösen af staden 76 : 34. Bakterielog för sanitära undersökningar, instruktion för 08 : 32. Bangatan n:ris 2 o. 4, erläggande af löseskilling för 07 : 19. Bangården, utvidgning af 90 : 14. Barlastafgift, taxa för 77 : 7; 87 : 13, 23, 34. Barn, lekplatser för 99 : 16; vanartade, vården af 80 : 13; 87 : 32; 88 : 11; 12 : 51; vanvårdade, uppfostringsanstalt för 01 : 22; se vidare Fosterbarn och Uppfostringsanstalter. Barnavårdsinspektör, instruktion för 13 : 87. Barnbördshus, anbud å dylikt af E. Björkenheim 14 : 35. Barnhem, inköp af detta i gården n:o 6 vid Lappviksgatan 95 : 14; å fattiggården, dess öfverflyttning till Åggelby 09 :4. Barnförlossningsanstalter, understöd åt 03 :39. Barnträdgårdar, se Folkbarnträdgårdar. Bebyggande af stadsjorden, villkor för upplåtande till 12 : 36.

5 Beckerska donationsfonden, understöd ur 11:65. Begrafningsplatsen, ordnande af strandområdet 09 : 7. Behållningskalkyl, grunden för 08 :31. Belysning, elektrisk, införande af 12:6; se vidare Belysningsverket, Elektricitetsverket, Gas, Gasverket och Gatubelysning. Belysningsnämnd, inrättande af 99 : 36, 44. Belysningsverkets räkenskaper 02 : 31; 03 : 6. Bengtsår uppfostringsanstalt, inrättande af en arbetsafdelning å 10:9; byggnadsarbeten vid 12 : 57. Berättelse öfver stadens kommunalförvaltning, utgifvande af 12 : 57. Bespisning af medellösa folkskolebarn 06 : 42. Beskattning af personer, som hafva sin verksamhet i staden men bo utom densamma 12 : 7. Besvär öfver pröfningsnämnds utslag 76 : 42. Bevattning af stadens gator 90:17; 94:15. Bibliotek, stadens, stadgar för 10:20; Folkbibliotekets ombildning till kommunalt bibliotek 10 : 34; berättelser öfver dess verksamhet 1911 o : 38; 13 : 46; se vidare Folkbiblioteket. Bildningsanstalterna, närmare samarbete dem emellan 11 : 70. Biologiskt museum, tomtplats för 03 :29. Bokföring, grunderna för densamma vid de tekniska verken 07 : 46. Bokslut, stadens; se Räkenskaper och bokslut. Bostadsbrist bland arbetare, afhjälpande af 01 : 44. Bostadsförhållanden, arbetares 99 : 2. Bostadsförmedling, åstadkommande af 13 :27. Bostadsinspektör, anställande af sådan vid Hälsovårdsnämnden 04 : 37. Bostadsinspektion å arbetarebostäder 05 : 7, 25; anordnande af effektiv sådan 13 : 27; 14 : 53. Bostadslägenheter, små, främjande af 07 :8. Bostadsnämnd, inrättande af 11 : 28; 12 : 30, 69; 13 : 47. Bostadsvillor, byggnadsordning för 89 :9. Bostadsstatistik, åstadkommande af 13 : 27. Bostäder, arbetares; se Arbetarebostäder; billiga, ökande af tillgången på 08 : 14.

6 Botaniska trädgården, stakett kring 94:32; särskilda förslag angående 95:18; äganderätten till 96 : 26. Bouppteckningsprocenten, afskaffande af stadens tjänstemän tillkommande 75 : 13, 18. Blinda, läroinrättning för; se Läroinrättningar. Blåbärgslandet, disposition af 09 : 42. Brandkassan, afskrifning af en dess fordran hos Nya teaterhusaktiebolaget 76 : 24. Brandkåren, frivilliga, uppförande af hus för 77:15; 78:3; underhåll af 93:10. Brandordningen, förslag till ny 80 : utan nummer; 81: 2, 24; ändring af vissa paragrafer 86 : 3; 05 : 5. Brandverket, förhöjning af brandkonstaplarnas aflöning 75:23; reparation af brandtornen 76 : 37; inköp af ångspruta 76 : 8; universitetets deltagande i underhållet 78 : 11; inrättande af brandtelegraf 81 : 29; berättelse öfver förvaltningen 84:9; 85:8; 86:11; 87:11; 88:9; 89:19; uppförande af nytt hus för 88 : 19; 89 : 16, 30; utvidgning af brandområdet 89 : 33; inrättande af branddepot i 4 stadsdelen 90 : 22; förstärkning af 91 : 4; dess omorganisation 93:31; statsverkets bidrag till dess underhåll 96:27; aflöningar vid 99:28; inrättande af ny brandstation i 11 stadsdelen 07:3; inköp af gården n:o 39 vid Högbärgsgatan 10 : 8; uppförande af brandstationer i Bärghäll och Hermanstad 10 : 8; 11 : 51. Broafgifter, restitution af 75 : 22; 93 : 20; taxa för 77 : 7; 87 : 13, 23, 34; 92 : 9; 95 : 22. Brobärget, tomtindelning af 01 : 30. Brobärgskajen, trafikled därifrån till Norra hamnen 08 : 48. Broholmen, ny plan för 91 : 8; 92 : 3, 13. Broholmsgatan n:o 4, inlösen af denna tomt 04 : 2. Brunnsparken, dess öfvertagande af staden 84 : 6, 16; plan för planteringarna 91 : 15; inlösen af särskilda tomter 94:26; undanskaffande af brunns- och badhusen 96 : 16, 18; äganderätten till 10 : 41. Västra området: upplåtande af tomter inom detsamma 81: utan nummer; 83:8; inlösen af tomter 95:40. Östra området: byggnadsordning för 99 : 4, 25; 00 : 7; 01 : 9; 05 : 2; 06 : 11. Brunnsgatan n:o 10, inköp af 09:9; 10:16. Brändö, leverans af elektrisk ström till 10 : 27; 11 : 17. Brändö Villastad Aktiebolag, landningsbrygga vid Sörnäs udde och spårväg till Ö. chaussén 09 : 8; koncessionskontrakt ang. spårväg 10 : 68; inlösen af dess fastigheter och anläggningar 12 : 54, 81.

7 Byggnadsordning, partiella ändringar af 79:2, 14; ny 80:12; 87:24; 89: utan nummer; 89 : 12; 90 : 25; 13 : 88; 14 : 61; ändring af densamma för särskilda kvarter i 7 stadsdelen 09:26, 56; 00:24; 01:5; för kvarteren n:ris 180, 182, 183 o : 29; för 13, 14 och 15 stadsdelarna 07 : 12, 17; 08 : 3; 09 : 5; för villaområdet å Helsingenäs 10 : 13; för mindre bostadstomter i 12 stadsdelen 01 : 18; för Östra Brunnsparken 99 : 4, 25; 00 : 7; 01 : 9; 05 : 2; 06:11; för fabrikskvarteren 89:32; 90:12; för fabrikstomter 93:16; för fabriks-, magasins- och upplagstomter 01 : 7; för bostadsvillor 89 : 9; för kvarteren n:ris af Vallgård 08 : 14; ändringar däri 11 : 5. Byggnadsstadga för landets städer, utlåtande om 13 : 56. Byggnadssyneförrättningar, taxa för 95 :26. Byggnadsverksamhet, allmännyttig, befordrande af 11 : 73. Bärga, stadsplan för detta område 84 : 3. Bärghäll, indelning af 87 : 27; utarrendering af särskilda villatomter 89 : 3; indelning af 91 : 3, 13; dess intagande i stadsplanen 91 : 16; tomter därstädes 97 : 12. Brännvin, se Spritdrycker. Brännvinsbränningsskatt, stadens andel i 76 :2. Budget, se Utgifts- och inkomststat. Budgetutskott, tillsättande af ett permanent 09 : 20. Burskap, mindre borgares, däraf härflytande rättigheter 75 : 19. Busholmen, dess framtida utnyttjande 11 :38, 56; 13 : 43; åstadkommande af kommunikation med staden 12 : 14; lotten n:o 1, arrendeförlängning 06 : 10. Byggnader, stadens, undvikande af tillskottsanslag för 09 : 43. Byggnadsföretag med små bostadslägenheter, främjande af 07 : 8. Byggnadsinspektion, instruktion för 07 : 50; ökning af arbetskrafterna vid 10 : 3; omorganisation af 12 : 35. Byggnadsmaterialier, ersättning för uppköpta sådana för stadens räkning 76 :4, 21. Byggnadsnämnd, inrättande af 04 :19; 05 : 14. Byggnadskontoret, instruktion för 77 : utan nummer; 78 : 2; 80 : 1; 11 : 24; 12 : 16; omorganisation af 90:33; 91:27; 92:5; reglering af staten för 99:3; ny stat för 07 : 20. Böhle hemman, inlösen af besittningsrätten 08 : 19; införlifvande med staden 08 : 19; 09 : 36; indelning af samt byggnadsordning och arrendekontrakt för 10 : 17. Börsauktioner, reglemente för 83 : 2.

8 c. Centrallånekassa för Finlands städer 09 : 54. Centralnämnd för stadens läroanstalter 11 : 70. Centralpark, anordnande af 14 : 33. Chausséafgift, afskaffande af 87 : 19; 88 :18. Cirkusgatan n:ris 4 6, inlösen af 04:2. Dal, disposition af denna lägenhet 02 : 45; 03 : 38. Desinfektionshus, uppförande af 87 :6. Diakonissanstalten, plats för 95:8. Distriktsläkarena, se Sjukvård. Djurgård8området } ordnande af 10 :26. Djurgårdsparken, ordnande af 01 : 16; 04 : 18; 13 : 67. D. Djurgårdsviken, reglering af stränderna 04 : 18. Djurgårdsvillorna, deras disposition 77:16; deras inlösen för sjukhus 04:32. Djursamlingarna å Högholmen, förflyttning af 06 : 2. Donation, af Helsingfors utskänkningsaktiebolag 79 : 1; af O. Furuhjelm 95 : 24. Donationsfond, Beckerska, understöd ur 11 : 65. Donerade fonder, deras bokföring och förvaltning 86:7; 92:14; redogörelse öfver 93:12; se vidare Fattigvård, Fonder. Donerad jord, stadens, handlingar angående 77 : utan nummer; återvinnande af 85 : 15; 88 : 4. Drinkare, inrättande af förbättringsanstalt för 88 : 16. Drumsö egendom, inköp af 11 : 37; 12 : 55. Drätselkammaren, dess berättelser för 84, 85, 86, :, 86 :, 87 :, 88 : samtl. utan nummer; reglemente för 75 : utan nummer; 76 : 10 ; 88 : 20, 22; 90 : 9; 90 : 5; 91 : 5; 07 : 5; 12 : 33; 13 : 31, 70; tillgrepp därstädes af stadens medel 14 : 10. Drätselkontoret, instruktion för 95:9; förhöjning af tjänstemännens löner 99:38; omorganisation af 12 : 33; 13 : 31, 70; ny stat för 79 : utan nummer; 08 : 23; tillgrepp därstädes 87 : 12; ökande af tjänstepersonalen 02 : 39. 2

9 Dygdigt tjänstefolks belönande, stiftande af fonden för 75 : 5; användning af fonden 86 : 19. Dårvårdsinrättningar, se Sjukhus. E. Edesviken, kanal därifrån till Tölöviken 06:38; 08:6, 27; 09:47; gata därifrån till Tölöviken 10 : 24. Egoutbyte emellan staden tillhöriga jordlotter i Helsinge mot vissa områden i Lill-Hoplax 10 : 66. Ekholm, C. F., stipendiefond, villkoren för utgifvande af stipendier 14 : 52. Eko villaområde, stadsplan för 99 : 15. Eldfarliga oljor, upplag af i Sörnäs 87 : 14. Eldsvåda, formäns skyldighet att släpa vatten vid 96 : 2. Elektricitetsverket, stadens, anläggande af 02 : 29; tomtplats för 02 : 33; inrättande af 06: 40,44; 07:24; inrättande af understationer och förvaltningsbyggnad 08 : 7; regler för anslutning 08 :41; utvidgning af 09 : 35; instruktion för styrelsen 09 : 55; tariff för 09 : 58; understation i Bärghäll 10:6; reglering af kostnaderna för 10:21; uppförande af understationer i Bärghäll och Tölö 10 : 63; utvidgning af 10 : 64; 11 : 47; öfverlåtelse af Helsingfors Elektriska Aktiebolags strömkonsumenter till elektricitetsverket 12:28; taxa för elektrisk energi 12:44; afskrifning af vissa belopp å kapitalskulden 12 : 63; underhåll af accumulatorer 13 : 48; förändrad plan för utvidgningsarbetena 13:49; utvidgning af 13:83; utvidgning af ledningsnätet till Högholmen 14: 32. Elektriska anläggningar, inrättande och drifvande af 03 : 32. Elektrisk belysning för staden 01:4; 04: 7. Elektrisk energi från stadens elektricitetsverk, taxa för 12 : 44. Elektrisk strömleverans till Brändö 10 : 27; till Åggelby 10 : 65; till hvardera orten 11 : 17; till Haga och Munksnäs villasamhällen och spårvägar 14:9. Elektriska ljus- och kraftledningar, villkoren för uppställande af 90:16; 91:38; Helsingfors Elektriska Aktiebolags stolpledningar 99:8; dess koncessionsansökning 99 : 19; dess besvär i anledning af vägrad vidare koncession 04 : 40; anläggande af 02 :19; 04 : 13; 05 : 22; 06 : 3. Elektriska spårvägar, anläggande af 90:16.

10 Elektrotekniker, kommunal; instruktion för 04: 33. Enen, kvarteret, omreglering af 07: 55. Eos, nykterhetsförening, upplåtande af byggnadstomt åt 85 : 6. Epidemisjukhus, se Sjukhus. Eriksson, E., understöd åt denne för skada i arbetet 99:56; 00:6. Esplanaden, påfyllning af 78 :12. Esplanadkapellet, dess utarrendering 77:4; 83 : utan nummer. Exekutionsbetjänte, löneförbättring åt 13 : 23. Exekutionsverket, omorganisation af 96 : 36. Exportgods, afgiftsfri hggetid för 13:19, 55; aflyftande af trafikafgifter för 13:74. Fabiansgatan n:ris 1 o; 2, inköp af 08 :18. F. Fabrikskvarter, byggnadsordning för 89:32; 90:12; väster om Skepparegatan 91 : 18; vid öammelstadsfjärden 10 : 2. Fabrikstomter, byggnadsordning för 93 : 16; 01 : 7; användande af 96 : 10; anordnande af nya 99 : 29. Fattigafgift, personell, beloppet af 80 : 2. Fattiggården, tillbyggnad af 75 : 44; 76 : 20; uppförande af sinnessjukhus vid 81 : 20; utvidgning af 87:28; reglemente för dess dårvårdsinrättning 95:12; sjukvården vid 02 : 15; ökande af personalen vid dess dårvårdsinrättning 02 : 35; utvidgning af dårvårdsinrättningen 04 : 4; 05 : 6, 17; uppförande af ny 07 : 45; öfverflyttning af dess barnhem till Åggelby 09 : 4; inskränkningar i dess byggnader 09 : 12; disposition af ledigblifna byggnader 09 : 24; uppförande af ny bostadspaviljong m. m. å nya fattiggården i Forsby 11 :41; järnbetonarbetena därstädes 11:57; 12:29; iordningställande af sjukhuset å gamla fattiggården 12:56; se vidare Fattigvård och Sjukhus. Fattigsakföraren, berättelse om hans verksamhet för åren :8; 89:14; 90 : 11; anställande af 85 : 20; se vidare Rättshjälp. Fattigsakfdrareinstitutionen, organisation af 10:57; 11:16; se vidare Rättshjälp. Fattigvård, förskott till Sundhetsnämnden 76:25; särskilda till densamma donerade fonder 79:8; reglemente för 79:22; 80 :6; 94:13; 95:16, 30; 96 :22; 13 : 87; 14 : 26; uppförande af en paviljong för lungsotspatienter 02 :16; särskilda tillskottsanslag 13 : 93; 14 : 75.

11 Fattigvårdsstyrelsen, löneförhöjning för en del tjänstemän 75 : 15; d:o åt ordföranden 75:16; kvinnas valbarhet till ledamot 87:30; inrättande af en filial af dess kansli norr om Långa bron 08 : 56; 09 : 16; inrättande af en registerbyrå 12 : 46. Fast egendom, staden tillhörig, öfversikt öfver inkomstgifvande 76 : 1. Fiskauktioner, anordnande af 05 : 12. Fiske, idkande i stadens fiskevatten, ny stadga 89 : 21. Fiskarhamn, inrättande i Sandviken 88 : 8. Fiskhall, inredande af 04 : 21. Fiskhandeln, anordnande af 88 : 10; i Södra hamnen 03 : 21. Fjälldal, stadsplan för detta område 84:3; dess utarrendering 91 : 14. Folkbarnträdgårdar, besittningsrätten till en tomtplats å villaområdet Eko 02:11; deras verksamhet 11 : 42; inspektörens reseberättelse 13 : 62; instruktion för direktionen och inspektören 13 : 9. Folkbiblioteket, dess inlösen af staden 76 : 14; stadgar för 77 : utan nummer; 86 : 5; 10 : 20; ritningar till 79 : 19; donation till förmån för 79 : 1; berättelse om dess verksamhet 85 : 10; 86 : 13; 87 : 15; 88 : 12; 89 :17; inrättande af en filial 98 : 33; uppförande af ett hus i Sörnäs 09 : 14; dess förändring till kommunalt bibliotek 10 : 20, 34. Folkets hem, instruktion för direktionen 99 : 27; besittningsrätten till tomten 02 : 11; inlösen af 04 : 25. Folkskolor, se Läroinrättningar. Folkskollärare och -lärarinnor, se Läroinrättningar. Fonder, donerade, till förmån för fattigvården 79:8; förvaltningen af 92:14; redogörelse för 93 : 12; ingår för öfrigt i handlingar öfver räkenskaperna och bokslutet; se Räkenskaper och bokslut; se äfven Donerade fonder. Formän, ordningsregler för 92 : 21; taxa för 05 : 10; deras skyldighet att vid eldsvåda släpa vatten 96 : 2. Fornminnesnämnd, instruktion och stat för 11 : 39. Forsby hemman, dess vägunderhållsskyldighet 80 : 5. Fosterbarn, vården om 93 : 11, 33; 94: 5, 11; 12 : 74; 14 : 39, 60, 69. Fredriksbärgs hemman, inköp af 80: utan nummer. Fredriksbärgs skjutbana, skyddsområde vid 82 : utan nummer. Frivilliga brandkåren, hus för 77 :15; 78 : 3; underhåll af 93 :10.

12 Friluftsmuseum å Fölisön, inrättande al 11 : 13. Främlingsgatan, gårdsägares rätt att bebygga förgårdar 04 : 28. Fältridt och traftäflingar, område för 14 : 29. Fästningsesplanad, Sveaborgs, ersättning i anledning af dess tillkomst 02 : 41. Fölisön, dess upplåtande till villalägenheter 88 :28; disposition af 89 : 10; underhåll af 94:33; 95:38; 96:45; 97:39; 98:34; 99:55; 00:30; 01:41; 02:49; 04:16, 48; 05:34; dess öfvertagande af staden 94:22; upplåtande af en del till friluftsmuseum 11 :13. Förbättringsanstalt för sedeslösa kvinnor 92 : 33. Förskott, afföring af särskilda 78 : 7. Förstäder och andra liknande samhällen 96 : 12; stadens, indelning af 92 : 12; stadens politik gentemot 12 : 76. Förvaltande styrelser och nämnder, deras fortfarande verksamhet efter emanerandet af 1873 års kommunalförfattning 75 : 2. Förvaltningsnämnd för arbetarbostäder, se Arbetarebostäder. G. Gammelstadens strömfall, äganderätten till 12 :49. Gammelstadsfjärden, dess nyttjande för hamn- och fabriksområde 10 : 12. Gardeskasärnområdet, äganderätten till 10 :14. Gardesmanégen, äganderätten till området 10 : 14. Garnisonssjukhuset, äganderätten till området 10 : 14. Gas, pris för enskild förbrukning 00 :16; regler för inledning till enskild förbrukning 00 : 17; värmegas för d:o d:o 02 : 21; pris å 07:34; 09 : 49; 10 : 39; 14 : 5, 62, 65. Gasbelysningen, anmärkningar mot gasens beskaffenhet 76 : 30; utsträckning af nätet 77 : 10; kontroll af 83 : 5 och utan nummer; bolagets underlåtenhet att fullgöra kontraktet 90 : 2; förbättring af 91 :10; införande af auerbrännare 96 : 28, 31. Gaskontroll, införande af 83:5 och utan nummer; berättelse engående 86:16; 87 : 26; regler för 91 : 10; indragning af kontrollörsbefattningen 01 : 2. Gasverket, inlösen af 90:2; 98:24; tomtplats för 01:3; 02:33; dess förvaltning 03 :13; inrättande af nytt 05 : 4; 07 : 28; 08 : 22; anställande af en

13 assistent vid 06 : 14; plats för och utvidgning af 07 : 6; instruktion för dess styrelse 09 : 55. Gas- och elektricitetsverk, reglemente för dess styrelse 09 :30. Gator, bevattning af 90 : 17. Gatubelysningen, särskilda frågor om 76 : 27; statsverkets deltagande i utgifterna 77:8; anskaffande af lyktor med regenerativbrännare 82 : utan nummer; d:o d:o af auerbrännare 97 : 17; ordnande af 98 : 20; uppsägning af kontraktet af belysningen med oljelyktor 03 : 42; förbättrad belysning i 10, 11 och 12 stadsdelarna 12:9; jfr vidare Elektrisk belysning och Gasbelysning. Gatunamn, officiella 08 : 35. Gatuplaneringsarbetens utförande med lånemedel 09 : 39, 50. Gatuunderhållet, dess ombesörjande af kommunen 87 : 37; 89 : 8; 94 : 3 ; 99 : 52; 01 : 10, 17, 23; motion om 95 : 23. Generalguvernörshuset, äganderätten till dess tomt 13 : 58. Genombrott8gatan, dess inledande 13 : 7, 96; åtgärder för dess utförande 14 : 68. Genomfartsgods, magasinshyra för 87 : 13, 23, 34; trafikafgifter för 07 : 18; 11 : 36. Gloet, dess torrläggning 79 : 11, 15; kanalisering af 80 : 9 (8). Grejus hemman, dess afhysande under staden 00 : 14; 02 : 12; stadsplan för en del af 12 : 31. Gräsviksgatan N:o 25, förvärfvande af 14:48. Gumtäckt, inköp af 92 : 15, 18; 93 : 8; nedsättning af tomtarrenden å 97 : 11; dess afhysande under staden 00 : 14; 02 : 12; ersättning åt särskilda tjänstemän i anledning af sistnämnda åtgärd 06 :9. Gångbanor, deras beläggande med plan- eller nubbsten 76:19. H. Haga villasamhälle, spårväg till 13 : 77; leverans af elektrisk energi till denna 14 :9. Hagasund, disposition af villan 95 : 33; d:o af området 03 : 14; ; ordnande af parken 04: 18. Hallinspektör, anställande af 08 :40. Hamn; anläggande af i fiskarhamn i Sandviken 79 : utan nummer. Hamnafgifter, taxa för 77 : 7; 87 :13, 23, 24; nedsättning af 96 : 41; deras nedsättande under; vintersjöfårten 10 : 59; denna nedsättnings afskaffände 13 : 6.

14 Hamnbana, byggande af 87 : 29; 90 :: 92: 29; öfvergång vid V/chaussén 92 :44 ; dess ledande till Skatudden 94 : 30; afsyning af 9 : 5; se vidare Järnvägar. Hamnbokhållarens löneförmåner 93:38. Hamnförhållandena i Sörnäs, ordnande af 10 :28. Hamnkaptenens löneförmåner 93 : 38. Hamnkontoret, stat för 78 :10. Hamn- och fabriksområden, inrättande af sådana vid Gammelstadsfjärden 10 : 12. Hamnordning, utfärdande af 78:10. Handarbeten och skolkök, tillskott i anslaget för 09:28. * Handarbetsskolor, se Läroinrättningar. Handeln med matvaror å torg och i farkoster 94 : 17; å torg och kajer 09 : 23; med kött och matvaror i butik, stadgar för 99:32; från stånd, vagnar och bord 07 : 54. Handelsinstitut, se Läroinrättningar. Handelsskolekommitténs betänkande 01: 42. Handelsskoleundervisningen, dess ordnande 92 : 7. Handelsskolor, se Läroinrättningar. Handtverkerier, inspektion af 04:41; kvinnlig inspektör för 13:13. Handtverksskolor, se Läroinrättningar. Helsingfors, afbildningar af det som går" 06 : 19. Hertonäs egendom, inköp af 13 :47. Helsingegatan, ändring af stadsplanen vid 13 :42. Helsingenäs, ändring af byggnadsordningen för detta villaområde 10:13. Hermanstad, sanitära missförhållanden därstädes 95:2; arrendekontrakt med villa - ägarena 94 : 19. Hesperiaparken, ordnande af 04:18. Hissar, stadgar ter 04:27; 06:29. Historia, stadens, åstadkommande af 13:12, 22, 45; öfver kommunalförvaltningen i landets städer 01 : 6. Holmar, staden omgifvande, äganderätten till 11 : 33. Husbyggnadsföretag, stadens, inrättande af en styrelse för 13 : 11. Hushyra, revision af gällande lagbestämningar om 09 : 19.

15 Hyrkuskar, ordningsregler och taxa för 89 : 15; 00 : 22; 08 : 5. Hälsovård, organisation af 75 : 26; 76 :17; instruktion för Sundhetsnämnden 76:35; 77:11; instruktion för Hälsovårdsnämnden 80:11 och utan nummer; inrättande af hälsopolis 84 : utan nummer; anställande af en sundhetsinspektör 89 : 11, 31; anställnnde af bostadsinspektör 04 : 37; lönereglering för tillsyningsmännen 08 : 43; förslag till hälsovårdsordning 09 : 29; omreglering af hälsovårdsinspektörsbefattningen 13:25; omorganisation af 13:60, 84. Hälsovårdsnämnd, se Hälsovård. Hälsovårdsstadga, förslag till sådan för landet 97 : 3. Häkte, se Stadshäkte. Högholmen, underhån af 94:33; 95:38; 96:45; 97:39; 98 :34; 99:55; 00:30; 01 : 41; 02 : 49; 04 : 16, 48 ; 05 : 34; dess öfvertagande af staden 94 : 22; förflyttning af djursamlingarna 06:2; utsträckning af elektriska ledningsnätet till 14:32. Högbärg8gatan n:ris 18, 20, 22, framtida disposition af 85 : 9. I. Idrottsplatser, afhjälpande af bristen på 07 : 37; anordnande af 14 : 50. Industriskolor, se Läroinrättningar. Ingeni0r8tyrel8en i Finländska militärdistriktet, inköp af hus för 76 : 9. Inhemska språkens användande 02 : 26, 37, 43; 06 : 32. Inkvartering, tillfällig, 89 :5. Inkvarteringsafgifter, deras debitering 76 :6. Inkvarteringskommittén, instruktion för 77 :18. Inkvarteringskostnaden, dess minskande 76 : 18; 81 : 23. Inkvarteringstariff, 83:1; 99:13. lnvaliditetsfor8äkring, utlåtande angående ett betänkande 08 : 46. Invaliditetspension åt stadens arbetare 12 :66; 13:21. Inventering af stadens lösa egendom, omorganisation af 12 ; 50. Invénteringsmän, instruktion för stadens 92:40.

16 J. Janssonska odlingarna, indelning af 87 :27; stadsplan för 99 : 15. Jordförvärf för staden: Gumtäckt egendom 92 : 15, 18; af Skeppsvarfvet och Lenngrenska tomten 93 : 6; af Lappviksgatan n:o 6 95 : 14; af ett område vid Åggelby 09 : 32; af särskilda områden 12 : 52. Jordlägenheter, utarrendering af särskilda 81 : 13; 82 : utan nummer. Junkarskolan, plats för 76:29, 30. Justerare af mått och vikt, arfvode åt 76 :22. Järnväg, ersättning för jordområde, afträdt till statsverket 75:7; afstående af mark från Kaisaniemi 77 : 13; dess ledande till Skatudden 87 : 9, 25, 29; utvidgning af stationsområdet 90:14; 91:26; kustbanan till Åbo 92:2; 94:2; 96:19; hamnbanan 92:29; 95:5; dennas öfvergång vid Ö. chaussén 92:44; dess ledande till Skatudden 94:30; afträdande af särskilda områden för stats järn vägarnas behof 91 : 26; 97 : 27; 99 : 6; dragande af spår till Tölö 98 : 26; förslag om särskilda 12 : 25, 13 : 16; banken öfver Tölöviken, utvidgning af genomfarten 14 : 21. Kaavi, disposition af 02 : 45; 03 : 38. K. Kaisaniernipark, omreglering af 11 : 66; 12 :15. Kaisaniemiviken, ordnande af dess stränder 04 : 18. Kajbyggnader, å Skatudden 79 : 12 och utan nummer; 97:6; i södra och norra hamnen 89 : 28; utvidgning af magasinskajen 92 : 6, 10; särskilda kajbyggnader 93 : 23, 27. Kammio, inlösen af tomter inom detta område 10 : 47. Kanal, inrättande af sådan från Alexandersgatan till Tölö viken 78:9; emellan Tölöoch Edesvikarna 92 : 4; 06 : 38; 08 : 6, 27; 09 : 47. Kampmalmen, stadsplan för 84 : 3. Kapellet i esplanaden, dess utarrendering 77:4; 83 : utan nummer. Kasärnområde, gardesbataljonens, äganderätten till 10 : 14; å Skatudden, ägande- och dispositionsrätten till 11 : 19. Kauppaopisto, Suomen liikemiesten, se Läroinrättningar. 3

17 Kinematografteatrarna, åtgärder beträffande 14: 25. Kinnekulla, arrendet till 02 :47. Kiosk för försäljning af landtmannavaror 97 : 19. Kloakvattnet, dess rening 05 : 11, 20; 09 : 47. Kloaksystem, åstadkommande af 78 : utan nummer. Kokhusafgift, taxa för 77:7; 87 : 13, 23, 34. Koleraepidemi, särskilda åtgärder i anledning af 93 : 7. Kommunala arbetarebostäder, se Arbetarebostäder. Kommunala arbetsförmedlingsbyrån, dess ställande på ordinarie fot 07 : 31; 14 : 3; utvidgning af dess verksamhet 07 : 38. Kommunala byggnader, reservering af kvarteren n:ris 384 och 385 för 14 : 51. Kommunalberättelse, utgifvande af 12 :57. Kommunalbeskattning, anförande af besvär öfver pröfningsnämnds utslag 76 : 42; af personer, som hafva sin verksamhet i staden men bo utom densamma, 12 : 7. Kommunalförvaltning, ändringar i förordningen om 80 : 8; ny förordning om 08 : 21; utgifvande af ett historiskt-statistiskt arbete öfver städernas 01 : 6. Kommunalhem, se Fattiggård. Kommunal lånefond för allmännyttig byggnadsverksamhet 11 : 73. Kommunalsjukhus, se Sjukhus. Kommunalstatistik, anordnande af 93 : 29: 99 : 21 Kommunala utskylder, deras uppbörd i flere rater 76 : 6; indrifning af 10 : 23; se vidare Kommunalbeskattning. Kommunalt bibliotek, Folkbibliotekets förändring till 10 : 34 (10 : 20). Kommunikationsled från Skillnaden till hafvet 03 : 17; 05 : 16; 06 : 5; se äfven Trafikled. Konserthus, tomt för 08 : 30; åstadkommande af 12 : 67; 13 : 96. Konsertorkester, upprätthållande af 12 : 4, 8. Konstflitföreningen, omorganisation af dess centralskola; se Läroinrättningar. Konstmuseum, tomt för 10:45. Krutkällarområdet vid Edesviken, äganderätten till 09:31. Kustbana, se Järnväg. Kvinnliga läkarebefattningar 02 :23. Kvinnor, förbättringsanstalt för sedeslösa 92 : 33; arbetshem för 02 : 2; kommunal arbetsinrättning för 09 : 15.

18 Kyrka, plats för en tredje luthersk 76 : 38; plats för sådan i Fabriksparken 13: 40; se vidare romersk-katolska församlingen. Kött, stadgar för handel i butik 99 : 32; kontroll af 96 : 29; 01 : 34; 13 : 14, 36; d:o jämte taxa och stat för köttkontrollstation 14 : 18; nedbringande af prisen å 12 : 37. L. Laboratorium, för handelskemiska undersökningar 79 : utan nummer; för sanitära undersökningar, förändrade bestämmelser för 11 : 11, 71; tillgrepp af medel vid sistnämnda inrättning 14 : 47. Landtmannavaror, kiosk för försäljning af 97 :19. Lappudden, äganderätten till 09 : 7. Lappviksgatan n:o 17, anläggande af väg utmed 03 : 7. Lekplatser, anordnande af sådana för barn 99 : 16; anordnande af d:o jämte idrottsplatser 14 : 50. Lenngrenska tomten, förvärfvande af 93 : 6. Lifsmedel, inrättande af besiktningsbyrå för undersökning af 83 : utan nummer; 03:2; ändrad organisation af undersökningsstationen 03 : 19 ; nedbringande af lifsmedelsprisen 12 : 75; 14 : 34. Liggetid, afgiftsfri, i packhus 11 : 14; för exportgods 13 : 19, 55. Liktransport, upplåtande af mark för inrättande af en station för 93 : 21. Likvider med stadens arbetare 99 : 33. Ljusledningar, elektriska, se Elektriska ljus- och kraftledningar. Lokaler utom rådhuset för en del af stadens myndigheter 83 : 12; i stadens byggnader, deras vård och underhåll 10 : 4. Lossningsplatserna vid Magasins- och Skatuddskajerna, deras förseende med inhägnad 10 :54. Lyftkranar, anläggande af sådana å V. kajen 78 : 4. Lysgas, se Gas. Lån, upptagande af 78 : 15; 81 : 1; 91 : 28; 93 : 36; 09 : 45, 50. Lånefond för befrämjande af allmännyttig byggnadsverksamhet 11 : 73; 13 : 28, 44, 69. Lånemedels användande till planeringsarbeten 09 : 50. Långa bron, ombyggnad af 00 : 9; 01 : 28, 37; 09 : 53; 12 : 70. Läkare, se Sjukvård, Läroinrättningar. Lägenheter i stadens byggnader, deras vård och underhåll 10 N : 4.

19 Läroinrättningar, utseende af skolråd för särskilda privata 75 : 20; tillsättande af en centralnämnd för 11 : 70; närmare samarbete emellan 11 : 70. Aftonskola, inrättande af sådan i Hermanstad 98 : 5. Arbetareinstitut, inrättande af 07 :15, 26; 08 : 16; ombildning af arbetarekurserna 13 : 3, 50; uppförande af hus för 13 : 50, 65, 85. Blindskola, inrättande af 96 : 6. Folkhögskola, inrättande af 93 : 34. Folkskolor, berättelser angående deras verksamhet 75 : utan nummer; 77 : utan nummer; 83 : utan nummer; 85 : 16; 87 : 22; 88 : 21; budget för 75:32; 76 : 33; reglemente för 78 : 16; 79 : 3; 91 : 7; 92 : 17; 13 : 34, 82, 97; 14:67; elevernas förseende med skolmaterial 06:39; bespisning af medellösa elever 06:42; elevafgifter 94:8; d:o jämte elevantalet 94 : 16; beredande af folkskoleundervisning för barn med ryskt modersmål 87 :18; delning af distrikten 12 : 60; inrättande af afsöndringskurser 04 : 45; 05 : 27; bespisning af medellösa elever 06 : 42; intagande af elever, som icke äga hemortsrätt i Helsingfors 11 : 54; förhöjdt statsbidrag 94:36; organisation och verksamhet 75:34; 92:35, 36; 09:57; 12:40. Folkskoleekonom, tillsättande af 03:25; instruktion för 04:11. Folkskoleinspektion, inrättande af en adjointsbefattning 05 : 32; instruktion för denne 06 : 15; tillsättande af en biträdande folkskolinspektor 07:38; instruktion för och lediganslående af denna tjänst 08:44, 13; tillsättande af två inspektörer 12 : 60. Folkskolläkare, anställande af 04 : 34; organisation af sjukvården 10 : 52; instruktion för läkarena 11 : 2. Folkskollärarepersonalen, dyrtidstillägg åt 75 : 11; löneförhöjning åt 78:6; 99:48; resestipendier åt 97:21; löneförbättring åt gifta lärare 07:35; lönereglering 08:39, 51, 52; löneförhöjning 10:2; 10 :11; vikariatsystemet 10 : 42; förbättrade pensionsförmåner 10 : 50; löneförbättring åt personalen vid den s. k. hjälpskolan 11 : 63; lättnader i afseende å undervisningsskyldighet 13:33; tillskottsanslag åt särskilda lärarinnor, ibid. Folkskolebyggnader, n:o 8 10 Rödbärgsgatan 76:20, 26; 1 2 Malmgatan 79:23; 81:7; 84:10; vid Kasärngatan 93:35; vid Nikolaigatan 97 : 8, 18; i Hermanstad 97 : 13; ibid. och i Majstad 97 : 23; 98 : 19; uppförande af nya 00 : 13; 04 : 29; deras fördelning i händelse af inspektionsområdets delning 07 : 44; reserverande af tomter för 11 : 35, 44;

20 program för uppförande af nya 13 : 76; i kvarteret 392 vid Djurgårdsgatan 14:15. Navigationsskolan, hyresmedel åt lärarena 75 :12; omorganisation af 87 :10, 39. Privata finska elementarläroverket, tomt för 75 :4'1. Realskolan, uppförande af hus för 79 : 5; 84 : 7. Sedmigradskys småbarnsskola, dess öfverlämnande till staden 79:20; revision af dess räkenskaper 86 : 17; 88 : 17; berättelse öfver verksamheten 87:20; tillstånd att upptaga lån 11 : 32. Söndagsskola, lämpligare lokal för 76 : 7. Uppfostringsanstalter för vanvårdade barn 98 : 32; för vanvårdade barn 01:22; för vanartade gossar 07 : 48; mottagande i dessa af personer utan hemortsrätt i staden 11 : 54; vid Bengtsår 10:9; 12:6; å Outamo lägenhet 14:24; den ekonomiska förvaltningen af dessa anstalter 14:38. Upptagningshem, för vanartade barn, inrättande af 12 : 51. Yrkesskolor: Handelsskolor, bidrag till handelsinstitutet 97 : 41; understöd åt Suomen Liikemiesten Kauppaopisto 99: 42. Handtverksskolor, understöd åt 76 : 23; ordnande af undervisningen 86:9; reglemente och underhåll 92:25; reorganisation af Konstflitföreningens centralskola 96 : 20; högre handtverksskolans skiljande från centralskolan för konstflit 07:7; anvisande af tomt 11:44; föreståndares och lärares delaktighet i pensionsförmåner 12: 73. Yrkesskolan, anvisande af tomt 11 : 44; inrättande af sådan af förenklad typ 14 : 63; för flickor 03 : 27, 35; 07 : 13; för gossar 00 : 23; 11 : 22. Yrkesskola, förberedande, inrättande af 99 : 5. Läsesal, inrättande i Hermanstad 98 :5; d:o d:o i Sörnäs 09 : 14. Lönereglering för en del kommunala tjänstemän 14 : 49. Lönnkrögeriet, stäfjande af 96 : 17. Lösa egendom, stadens, omorganisation af inventeringen 12 : 50. M. Magasinskajen, tillbyggnad till 92:6, 10; lossningsplatsernas förseende med inhägnad 10 : 54.

Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895.

Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895. 23* Tab. JS:o 0. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 896, jemförda med åren 888 895. Debet- Tolag sedel- afgift Trafikafgift Mätningsafgift

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJETTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 895. ti fororden till 889 och 800 års kommimalberättelser,

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID,

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 895 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, ÅTTONDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 896. TRYCKERI INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886.

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. N:o 1. Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. Förteckning öfver hos Stadsfullmäktige diariiförda, den 31 December 1885, oafgjorda ärenden. Tiden, då ärendet inkom. Ärendets beskaffenhet. På hvad ärendet beror.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. ST. Prop. N:o 22. Finlands Landtdags u n - derdånigasvar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till de bekof, för hvilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna

Läs mer

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren DRÄTSEL = FINANSFÖRVALTNING Reglemente för drätselkammaren finns i stadsstyrelsen A 1: 1 Drätselkammaren utsågs av stadsfullmäktige. 7

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

UTREDNING OCH YTTRANDE

UTREDNING OCH YTTRANDE UTREDNING OCH YTTRANDE I ÄRENDE ANGÅENDE IFRÅGASATT STADS FORM UNDER LANDS RÄTT FÖR VISSA DELAR AV, EVENTUELLT HELA HÖGBO SOCKEN SAMT ANGRÄNSANDE DELAR AV.OVANSJÖ SOCKEN I GÄVLE- BORGS LÄN ELLER ANNAN

Läs mer

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67.

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. 1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. (Detta nudlmer hill' från trycket utkommit den 13 september 1907.) (Rubrik och datum kungöras frän predikstolen.) Jja g ang'å~nde sta(lsplan oell tomtin(lelning;

Läs mer

se Jättendals kommun: Kommunalstämman

se Jättendals kommun: Kommunalstämman Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbrukarnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal 1938 för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal SAKREGISTER till Mölndals Stadsfullmäktiges Handlingar och Protokoll år 1938 Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll. II = Hand ingar. AL. P,

Läs mer

STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FAHLBECK PONTUS E. ^'i^ POLITIK STATISTIK EKONOMI SJÄTTE ÅRGÅNGEN LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION 1903.

STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FAHLBECK PONTUS E. ^'i^ POLITIK STATISTIK EKONOMI SJÄTTE ÅRGÅNGEN LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION 1903. STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FOR POLITIK STATISTIK EKONOMI UTGIFVEX AF PONTUS E. FAHLBECK SJÄTTE ÅRGÅNGEN 1903. ^'i^ LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION s Si LUND 1903, E. Malmströms Boktryckeri.

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

SAMHÄLLET SÅDANT DET ÄR OCH NÅGRA KRAV TILL FÖRBÄTTRING. Socialistiska Partiets väg mot framtiden. Partiförlaget 1934

SAMHÄLLET SÅDANT DET ÄR OCH NÅGRA KRAV TILL FÖRBÄTTRING. Socialistiska Partiets väg mot framtiden. Partiförlaget 1934 SAMHÄLLET SÅDANT DET ÄR OCH NÅGRA KRAV TILL FÖRBÄTTRING Socialistiska Partiets väg mot framtiden Partiförlaget 1934 1 Kapitalismen skapar nöd och elände. Krisen är en följd av det kapitalistiska systemet.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3 1907. U. B. Grundlagsutskottets betänkande N:o 4 angående Berättelsen om Styrelsens tillgöranden med anledning af de utaf Finlands Ständer vid Landtdagen åren 1904 1905 fattade beslut äfvensom rörande

Läs mer

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Från 1952 gick Ilsbo kommun samman med Harmångers och Jättendals kommuner i Harmångers kommun. Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden

Läs mer

"De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun

De kom, och de försvann  Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun "De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun De kom, och de försvann... Skriftens huvudtitel har många bottnar men syftar främst

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra. 2 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 Johanna Wassholm FÖRORD De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. - Vanhain Koti Tampereella r.y. har verkat i ett helt sekel. Inför Hemmets

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 -SOU STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1963:2 Inrikesdepartementet KOMMUNALFÖRBUNDENS LÅNERÄTT KOMMUNALRÄTTSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE

Läs mer

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Brf Hemmet 15 STADGAR

Brf Hemmet 15 STADGAR Brf Hemmet 15 Sysslomansgatan 26 112 41 Stockholm www.brfhemmet15.se Bolagsverket 2015-02-17 STADGAR FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hemmet 15. 2 Föreningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN www.korsholm.fi www.mustasaari.fi KORSHOLMS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 9.6.2014 TRÄDER I KRAFT 1.8.2014 FÖR KORSHOLMS KOMMUN Sida INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1927:31 FINANSDEPARTEMENTET BETÄNKANDE MED FÖRSLAG ANGÅENDE AVVECKLINGEN AV AKTIEBOLAGET

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer