Föredrag Att vara chef för Västerås kraftverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredrag Att vara chef för Västerås kraftverk"

Transkript

1 Föredrag Att vara chef för Västerås kraftverk Föredrag av kraftverksdirektör Harald Hansson vid företagsnämndens informationsmöte på Västerås teater. Datum: januari 1954 Kraftverksdirektör Harald Hansson i Västerås avgick med pension den 1 mars Han föddes 1902 och avlade civilingenjörsexamen vid Tekniska Högskolan i Berlin Efter en kortare anställning i USA började han vid Motala Ströms Kraft AB anställdes Hansson vid Vattenfall, blev driftchef där 1945 och kraftverksdirektör för Västerås kraftstation Under sin tid som chef för ångkraftverket har Hansson - förutom sitt stora intresse för värmekraftsfrågor - ägnat mycken tid åt ut bildningsfrågar: suttit som ordf. i kommittén för driftutbildning och även anlitats i större sammanhang på detta område av länsmyndigheterna. Ur Vi i Vattenfall, 1967 Manuskriptet till föredraget finns i Ångkraftverkets vänners arkiv Start Föredrag i företagsnämndens informationsmöte på Västerås teater den januari 1954 Att vara chef för Västerås Kraftverk När företagsnämnden på ett sammanträde för någon tid sedan diskuterade nyttan av information bland personalen, så yttrade en ledamot, att det vore önskvärt, att personalen i större utsträckning kände till vad verkets ledning egentligen gör, dess åligganden och befogenheter o.s.v. Det är skälet till att jag nu skall tala litet om mitt eget arbete. Jag vill då till en början ge en kort översikt över vattenfallsverket. 1(10)

2 Statens Vattenfallsverks organisation Statens Vattenfallsverk är ett affärsdrivande verk. Det bygger och driver kraftstationer och distributionsanläggningar samt försäljer kraften. Det skall vidare bygga och svara för driften på alla nya ledningar med över V spänning, Vattenfallsverket består av en central styrelse i Stockholm och sju lokalförvaltningar samt vissa byggnadsavdelningar. Styrelsen består av en generaldirektör och fyra ledamöter, som utses av Kungl. Majt., samt av åtta byråer, som handhar var sin del av förvaltningen Styrelsen sammanträder en gång i månaden och beslutar då om viktigare åtgärder. Vattenbyggnadstekniska byrån planerar och bygger vattenbyggnadstekniska delar av kraftanläggningarna. Elbyrån svarar för planerandet och byggandet av vattenkraftstationernas elektriska del och av transformatorstationerna samt för konstruktionen av kraftledningarna. Dessa bygges av stamlinjebyggnadsavdelningen eller lokalförvaltningarna. Till Elbyrån hör även ångtekniska kontoret, som planerar och konstruerar ångkraftverken. Driftbyrån har hand om driftledningen av verkets kraftstationer och stamlinjer. Vidare skall den följa belastningsutvecklingen och med ledning av denna göra upp förslag till nybyggnader och utvidgningar. Förrådsbyrån har hand. om verkets förrådsväsen, inköp av viss materiel samt materielkontroll. Juridiska byrån har hand om alla juridiska ärenden, till vilka även räknas inköp av vattenfall. Kanslibyrån sköter personalärenden och revision av verkets räkenskaper. Kommersiella byrån handlägger ärenden rörande verkets ekonomi Rationaliseringsavdelningen har som namnet säger hand om frågor rörande arbetsmetodernas rationalisering. Byråerna har dessutom en hel del andra uppgifter, som det skulle taga för lång tid att uppräkna här Lokalförvaltningarna I spetsen för vardera av de sju lokala kraftverksförvaltningarna står en förvaltningschef. Lokalförvaltning sorterar direkt under generaldirektören och överdirektören, ehuru ärenden, som måste behandlas i styrelsen, oftast handlägges på någon av byråerna. Enligt arbetsordningen skall lokalförvaltning ombesörja: 1. förvaltning och skötsel av fastigheter och anläggningar, drift av kraftstationer och distributionsanläggningar, underhåll av kraft- och distributionsanläggningar, förråd, verkstäder, bostäder m.m., 2(10)

3 2. utvidgning och ombyggnad av anläggningarna i den mån dylika arbeten ej enligt särskilt uppdrag handhaves av styrelsebyrå eller annan byggnadsavdelning. 3. utförandet av verkstadsarbeten, endast vid Västerås och Trollhätte Kraftverk 4. kraftförsäljning Detta gäller icke vårt verk, som emellertid i stället får värmeförsäljning. 5. personalärenden. Västerås Kraftverk Västerås Kraftverk skiljer sig från övriga verk däri, att det icke har några vattenkraftstationer. I stället har det verkets enda ångkraftstation. Det saknar egen kraftdistribution men har i stället en omfattande verkstadsrörelse, som andra verk saknar. Vidare har det hand om huvudförrådets byggnader. Vad personalstyrkan beträffar är det med sina 690 man det andra i ordningen. Ångkraftstationen tjänar dels som toppkraftverk vid effektbrist i vatten- kraftverken, dels som bottenkraftverk under torrår. Det ligger därför i sakens natur, att körningen blir mycket ojämn Vissa år köres stationen inte alls eller bara någon timme per dag under vintern, andra år går den fullbelastad dygnet runt under långa perioder. Det är klart, att ett sådant körsätt skapar många problem. Under dygnskörning fordras det stor personal, som är svår att sysselsätta under perioder, då driften ligger nere. Verkstaden sysselsätter f.n. 280 man och tillverkningsvärdet i fjol uppgick till ca 13,5 milj. Kronor. Den är således en medelstor industri. Den drives i princip som ett självständigt företag med särskild bokföring. Skälet härtill är att styrelsen anser, att verkstaden har berättigande endast om den kan producera lika billigt eller billigare än privata verkstäder. Den arbetar i konkurrens med andra industrier och får lämna anbud i vanlig ordning. Är den för dyr blir det ingen beställning. Under de gångna åren har det inte varit svårt att få arbete, eftersom industrin var fullt sysselsatt. Nu har vi emellertid börjat känna på en hårdare konkurrens, och vissa tillverkningar, för vilka vi förut legat bra till, har gått ifrån oss. Vi har emellertid en god utrustning och duktigt folk, och om vi alla hjälpas åt att driva verkstaden så rationellt som utrustningen tillåter skall vi nog kunna hävda oss. Vi måste givetvis vara beredda på vissa omställningar Vi får kanske stoppa tillverkningar, för vilka vi inte ligger så bra till och taga upp andra, som passar bättre. 3(10)

4 Verkets organisationsschema Förvaltningschefens åligganden Vilka åligganden har jag nu och vilka befogenheter har jag för att kunna full göra mina åligganden? I gällande arbetsordning skall förvaltningschefen 1) utöva den lokala ledningen av det honom underställda kraftverkets förvaltning, ävensom att föranstalta om samt genom inspektioner och annorledes övervaka, att den allmänna ordningen inom kraftverket upprätthålles, att de dithörande anläggningarna och göromålen skötes ändamålsenligt och ekonomiskt, att kraftverket berörande författningar och bestämmelser efterleves samt att Styrelsens beslut blivit genomförda i vad de angår kraftverket; 2) även i övrigt med uppmärksamhet aktgiva på hushållningen inom sitt förvaltningsområde samt, vad angår utgifterna för detta, ägna synnerlig uppmärksamhet åt att klok sparsamhet iakttages; 3) hos Styrelsen föreslå eller, i mån av befogenhet, själv vidtaga åtgärder, som främjar effektiviteten hos kraftverkets anläggningar och verksamhet; Mina åligganden är av dels teknisk dels ekonomisk art. Vidare måste jag handlägga personalärenden, Tekniska åligganden Till de tekniska åliggandena hör att hålla mig underrättad om kraftstationens tillstånd och vidtaga åtgärder för att hålla den i driftsäkert skick. Jag skall besluta om eller, när det gäller större saker utverka styrelsens tillstånd att göra erforderliga moderniseringar och utvidgningar, att förnya utslitna delar o.s.v. samt verkställa besluten. I en ångkraftstation utsättes materialet för hårda påkänningar. Reparations- och underhållsarbetet är därför mycket omfattande, Till de tekniska åliggandena hör även att övervaka att stationen köres med bästa möjliga verkningsgrad. En procent försämring av verkningsgraden betyder en kostnadsökning med ca 100 kr i timmen vid full drift För verkstaden är de tekniska åliggandena likartade. Ekonomiska åligganden Vad den ekonomiska sidan beträffar skall jag se till att verksamheten bedrives rationellt. Material och arbetskraft skall utnyttjas på bästa sätt och materialinköp och utlämnandet av entreprenader göras så fördelaktigt som möjligt, En gång om året skall en stat över de beräknade anläggningskostnaderna och driftkostnaderna för det kommande året göras upp. Vidare skall jag tillvarataga verkets intressen gentemot myndigheter och andra. 4(10)

5 Personalärenden Slutligen har vi personalsidan. Jag skall behandla frågor rörande anställning och entledigande av personal, deltaga i kollektivavtalsförhandlingar föreslå befordringar, tilldela personalen arbetsuppgifter o.s.v. Det är klart att jag inte har möjlighet att följa verksamheten i alla detaljer. Jag måste därför dela ut en del av ansvaret på avdelningsföreståndarna, som har skyldighet att göra rätt mycket på egen hand. Själv får jag nöja mig med att följa verksamheten i stort, fatta beslut i principfrågor eller sådana frågor, som medför större ekonomiska åtaganden. Avdelningsföreståndaren i sin tur delar ut vissa åligganden till sina underlydande. Förvaltningschefens befogenheter För att kunna klara uppgifterna har förvaltningscheferna vissa befogenheter som är fastställda i arbetsordningen. Den säger bl.a. att förvaltningschefen: 1. anställer och entledigar arbetare, 2. inrättar och tillsätter vissa tjänster. Befordring av tjänstemän föreslås av lokalförvaltningen och avgöres av styrelsen. 3. beviljar tjänstledighet i viss utsträckning samt semester 4. beslutar om nybyggnads-, ändrings- och förnyelseåtgärder för i varje särskilt fall intill 10,000 kronor beträffande husbyggnad och kronor beträffande annan anläggning, 5. köper material och beslutar om entreprenader för kronor och inventarier för kronor i varje fall. Vidare har jag en del andra befogenheter av mindre vikt. När åtgärder av större räckvidd måste vidtagas, skall styrelsens godkännande inhämtas. Nu är det sällan styrelsen avslår förvaltningschefernas förslag. Den förutsätter, att inlämnade förslag är väl genomtänkta och motiverade. Det förtroende förvaltningscheferna har, gör att dessa å andra sidan inte kommer med förslag, som de inte själva är övertygade om är riktiga, Innan jag själv avlämnar ett förslag till styrelsen, brukar jag tänka över hur jag skulle ha gjort, om det hade varit mitt eget företag Det kan jag för övrigt rekommendera till alla och envar. Lite annorlunda ligger det till, när det gäller personalärenden Åtgärder på ett ställe kan lätt föra med sig krav på andra håll och därför måste kanslibyrån samordna personalärendena på de olika förvaltningarna Vårt verk är ett statligt företag med ett sådant företags för- och nackdelar. Statsverken har en tendens att centralisera beslutanderätten till centrala myndigheter och att genom detaljerade instruktioner reglera de utförande organens handlande. Vattenfallsverket är emellertid ganska fritt från dylika strävanden och som jag förut nämnt, har lokalförvaltningarna rätt stora möjligheter att handla på egen hand. 5(10)

6 Verket påtvingas en viss byråkrati av statsmakterna. Så hittade för några år sedan några centraliseringsfrälsta herrar på att centralisera alla statens inköp av kontorsmateriel för att därmed spara massor av pengar. Fastän jag själv måste svara för upphandlingar av maskiner och annan materiel för mycket stora värden fick jag inte köpa ett radergummi utan att vända mig till generalpoststyrelsen. En av våra första erfarenheter var, att en viss sorts blanketter, som vi förut kunnat trycka här i Västerås för 88 öre för hundra kostade 1.80, när de blivit centraliserade. En annan gång beställdes fem flaskor bläck för fyllpennor. Vi fick då en skrivelse från generalpoststyrelsen som meddelade, att eftersom en bestämmelse från 1907 föreskrev att offentliga handlingar skulle skrivas med s.k. normalbläck, så kunde styrelsen icke medverka till inköp av särskilt bläck för fyllpennor. Senare har emellertid organisationen gjorts smidigare. Planerade arbeten Under de senaste åren har vi fördubblat kraftstationen och verkstaden. Vi har utvidgat huvudförrådets lagerplatser och byggt nya kallförråd, Hur kommer det att bli i framtiden? Jag vill i korthet redogöra för de nu planerade arbetena. Vi har gjort upp en generalplan, som skulle räcka för åtminstone tjugu år framåt. Den utmynnar i att stationsområdet utvidgas genom övertagande av mark från staden på Notudden, samt från flygförvaltningen För huvudförrådet uppföres en modern förrådsbyggnad med varmförråd, kallförråd, expeditionshall, kontor, marketenteri m.m. Vidare bygges ett modernt laboratorium för materialkontroll och undersökningar. Kraftverket övertar huvudförrådets gamla varmförråd och en del av dess kallförråd. Fastän en utvidgning och modernisering av förråden är nödvändig, måste vi av finansiella skäl vänta med att sätta igång Vi gör emellertid ritningar och anbudshandlingar klara för att kunna sätta igång omedelbart, om arbetsmarknadsläget skulle göra detta önskvärt. Vi håller på med att utvidga personalbyggnaden för ytterligare 200 man. Vi skall bygga en reparationsverkstad för pannanläggningen, och ett stall för lok och transportvagnar. Vi måste bygga en askbassäng i Mälaren för att kunna taga hand om askan från den utvidgade stationen. Som Ni har sett i tidningarna skall vi leverera värme till staden. Till en början skall vi utnyttja befintliga pannor och turbiner. Man behöver då bara anskaffa pumpar, värmeväxlare och instrumentering. Om erfarenheterna med fjärrvärme blir goda, kommer man sannolikt att utöka leveransen och då måste i sinom tid nya pannor och turbiner anskaffas Vi siktar på att byta ut pannorna i gamla pannhuset och turbinerna G3 och 4. 6(10)

7 Ett problem som ännu är olöst, är koltransporterna till pannorna P11-P12 och gamla pannhuset. Pannorna P11 och P12 börjar nu bli gamla och det blir nödvändigt att göra en del moderniseringar Slutligen kan jag nämna en ny sak, som kommer att bli mycket intressant. Kraftverket och Stal i Finspång skall tillsammans bygga och driva en gasturbinanläggning med l0 MW effekt. Det blir en försöksanläggning här i Västerås. I en gasturbin förbränner man olja och låter rökgaserna direkt driva en turbin. Då man slipper omvägen över ångan blir anläggningen enkel. Lyckas försöken, hoppas man sedan kunna bygga större anläggningar. Allmänna ärenden Jag vill nu taga upp ett par frågor, som jag måste befatta mig med och som berör oss alla. Som chef för verket är det min skyldighet att tillvarataga dess intressen utåt gentemot andra företag och institutioner med vilka vi har förbindelser och inåt gentemot alla verkets anställda Nu tänker kanske någon: hur rimmar det med allt tal om samarbete? Ledningen skall väl inte stå gentemot de anställda, utan vi skall väl arbeta för vårt gemensamma bästa. Det är alldeles riktigt Men vi kommer aldrig ifrån att det finns områdena där våra intressen skär sig. Det gäller framför allt den ersättning de anställda skall ha för sina prestationer, Verksledningen vill driva kraftstationen för lägsta möjliga kostnad och leverera billiga verkstadsprodukter för att hjälpa vattenfallsstyrelsen att med en hygglig förräntning på investerat kapital kunna leverera så billig kraft som möjligt. I personalens intresse ligger det att få så mycket som möjligt i avlöningskuvertet. Både verkets och personalens önskemål är fullt berättigade, men eftersom de är motsatta, så måste det uppstå situationer, där jag, som chef för verket, måste ha motsatt åsikt mot de anställda När det gäller tjänstemännen är det särskilt befordringsfrågorna, som är den stora svårigheten Vi är ju ganska bundna genom gällande författningar Vad vi förvaltningschefer skulle önska vore möjligheten att mera smidigt be stämma lönegradsplaceringen efter den individuella prestationen. Då har man emellertid problemet att rättvist bedöma vad varje man går för. Ofta går vederbörandes och ledningens åsikter isär. Och när jag måste säga nej till krav, som jag anser jag inte kan gå med på, så tycker nog mången, att jag är oresonlig. Men jag kan försäkrar att jag försöker vara så objektiv som möjligt. 7(10)

8 Nu är det ju så, att vi för kollektivanställda städar upp ordentligt en gång om året vid våra avtalsförhandlingar. Under förhandlingarna kommer de olika intressena till fullt uttryck Vi har många gånger mycket skilda meningar om vad som är rätt och riktigt, men vanligen kommer man så småningom på båda sidor fram till en uppfattning om vad som är möjligt att åstadkomma. På arbetsgivarsidan har man följt den ekonomiska utvecklingen på andra områden av vårt näringsliv och försökt komma till klarhet om hur långt man kan gå i eftergifter, eller vilka krav man vill ha uppfyllda för att man skall kunna skriva på ett avtal. Arbetstagareparten å sin sida har sina prognoser och den vet också hur långt den kan gå. Vi har sett, att den vetat att väl utnyttja situationen och sitt övertag under den gångna högkonjunkturen. Västeråsrepresentanterna har varit de inte minst aktiva. Nu är det ju inte alltid det går att komma fram till en överenskomme1se och då kan det bli en konflikt. Vi hade en liten konfliktunge förra vintern, då vi inte kunde komma överens de första omgångarna och personalen därför vägrade att arbeta på övertid och i skift. Det var rätt besvärligt för oss, ty vi hade full drift i kraftstationen dygnet runt Genom att alla parter tolkade spelreglerna objektivt och förnuftigt, kunde vi emellertid nödtorftigt köra och så småningom löstes avtalstvisten utan större konflikt. När avtalet är klart, har vi ett mellan två jämställda parter slutet kontrakt, enligt vilket båda åtager sig vissa prestationer på fastställda villkor. Avtalet kan emellertid icke taga hänsyn till alla förekommande situationer. Ett företag är ju en levande organism och i en sådan kan problem uppstå, som man inte reglerar i ett avtal. Inte minst ackordsfrågorna vållar motsättningar. Arbetsledningarna tycker ofta, att arbetarna är svåra i sina krav, men jag förmodar, att arbetarna tycker detsamma om ledningen. Nu klaras i allmänhet problemen upp direkt mellan arbetsledningen och arbetarna och det är inte så ofta jag behöver ingripa. Det sker i allmänhet endast när det gäller meningsskiljaktigheter rörande avtalets tolkning samt principfrågor, som kan återverka på andra förvaltningar. När det gäller människan i arbetet så måste avtalens ande följas samtidigt som mänskliga synpunkter måste göra sig gällande Man får försöka att vara hygglig. Men vi skall komma ihåg, att vara hygglig är inte detsamma som att vara beskedlig. Trygghet i arbetet Ett krav som allt kraftigare framförts, rör trygghet i arbetet, ett krav som måste uppfyllas på något sätt. 8(10)

9 Men trygghet i arbetet kan inte betyda, att en arbetsgivare, som anställer en man under alla omständigheter skall behålla honom, lika litet som mannen själv skall vara tvingad att stanna kvar. Det är sällan möjligt att driva ett företag så, att man inte får variationer i arbetskraftsbehovet. Vi är i en rätt ogynnsam ställning, ty kraftstationens drift är helt beroende av yttre omständigheter som vattenföringen i älvarna, lufttemperaturer o.s.v., saker som vi inte råder över. I höst har vi haft en lindrig drift under det att vi i fjol körde dygnet runt Vi kan inte året runt sysselsätta all den personal vi behöver under höglastperioder. Under dessa måste vi anlita tillfällig arbetskraft. Under byggnadsperioden blir arbetskraftbehovet alltid varierande, Som jag ser saken bör man sträva efter trygghet i arbetet genom att företagen planerar sin verksamhet så, att sysselsättningen blir så jämn som arbetets natur tillåter. Det allmänna måste underlätta för näringslivet att hålla en jämn sysselsättning, dels genom penningpolitiska och andra åtgärder. Vidare bör det allmänna hålla arbeten i beredskap för att motverka en sysselsättningskris. Trivseln på arbetsplatsen För att ett produktionsföretag skall kunna fungera, fordras en viss disciplin bland personalen. Man kan inte komma ifrån, att den enskilde under arbetstiden måste i viss grad underordna sina personliga önskemål och rätta sig efter företagets ordningsföreskrifter. Hur går det med den mänskliga faktorn som det talas så mycket om? Man läser ju nästan dagligen artiklar i tidningarna om hur människan underordnas maskinerna, att hon endast är ett själlöst offer på effektivitetens altare, att tekniken tar hänsyn endast till de materiella faktorerna och inte till de kulturella behoven o.s.v. Till detta skulle jag vilja svara, att tekniken och effektiviteten icke är självändamål. De är medel att täcka våra materiella behov, ingenting annat. Med teknikens och effektivitetens hjälp kan människan nå en högre materiell standard med mindre ansträngning. Jag tror, att människan är mindre slav under de nutida maskinerna än hon i äldre tider var under dessas enkla verktyg. Människans kulturella behov kan tekniken inte täcka Däremot kan den ge henne mera tid att tillgodogöra sig kulturella värden. Tekniken skall hjälpa människan att leva, kulturen skall göra det värt att leva. Viktigast för trivseln på arbetsplatsen är den allmänna andan inom företaget. Där kan ledningen göra en hel del, men det kommer lika mycket an på personalen själv Jag tror, att just i det hänseendet har företagsnämnderna stor betydelse. Genom att man på sammanträdena fritt dryftar problemen kommer man underfund med verkligheten bakom skenet. 9(10)

10 Det gäller förstås, att få ut resultatet till alla i företaget, I det sammanhanget skulle jag vilja beröra en liten sak, som har sin betydelse. Man brukar ju alltid hälsa på dem man känner. När jag går ut i verket så blir det rätt mycket lyftande på hatten. Jag skulle vilja föreslå att vi på arbetsplatsen bara nickar åt varandra eller kanske lyfter på handen. Det säger lika mycket. Ordningen på området En sak, som jag fäster mycket stor vikt vid, är ordningen på arbetsplatserna och över huvud taget inom området. Lite var av oss är nog av naturen lite slarviga. Det är jag själv också. Vi vill slänga ifrån oss saker och ting var det faller sig, när vi inte behöver dem längre Men om vi håller på med det, så blir området till sist ett stort skräpupplag. Det finns väl inget som gör ett sämre intryck, när man kommer till en anläggning, än när det är oordning och skräpigt. Men det är inte huvudsaken. Det värsta är ju att värdefull materiel får förfaras eller att dyrbara verktyg ligger i en krok, när kanske arbetskamraterna skulle behöva dem, Det är ju lätt att säga, att det är ju staten som betalar, men staten det är vi själva. Vi måste hjälpas åt att hålla ordning. Vårt verk besökes ju av ett stort antal prominenta personer från både in- och utlandet, och vi vill väl alla de skall få ett gott intryck. Vi har mycket ont om lagerutrymmen och det vållar svårigheter för ordningen, Men det är inget skäl till att låta tomma plåtfat och trävirke och allt möjligt ligga och skräpa i alla hörn. Jag har försökt ge en liten överblick över mitt arbete och jag har därvid berört en del saker av mera allmänt intresse. Det skulle vara mycket mer att säga, men tiden medger icke detta, Jag vill emellertid framhålla, att det är roligt att vara förvaltningschef här. Det rör sig, och man ser resultat av arbetet. Och jag tycker att det är roligt att ha med folk att göra. Att vi råkar i dispyt ibland beror på, att vi måste se på saken ur olika synvinkel. Och hade vi aldrig råkat i dispyt, så hade det varit fel på någon av oss Slut (10)

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Distansarbete och tillfälligt hemarbete

Distansarbete och tillfälligt hemarbete GÖTEBORGS UNIVERSITET Personalavdelningen Hilding Sjödén Avd.dir. 2006-01-23Dnr F1 230/06 Distansarbete och tillfälligt hemarbete Definitioner Med distansarbete avses arbete som en anställd efter skriftlig

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

Riktlinjer för bisyssla

Riktlinjer för bisyssla Riktlinjer för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 31 januari 2008, 7 Riktlinjen beskriver Halmstads kommuns viljeinriktning att förebygga så att det inte uppstår några tveksamheter mellan medarbetare

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 oktober 2011 KLAGANDE Big Bowl Sverige AB, 556519-1987 Box 3058 200 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta.

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta. 5S i korthet Endast detaljer som används! En plats för varje detalj! Varje detalj på sin specifika plats! Allt är rent! Allt är klart för användning! Bild 1 2004-11-23 Bild 1 2005-02-02 Detta är en kort

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 BEFATTNINGSBESKRIVNING M.M.... 1 4 ARBETSPLATS...

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193.

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. PERSONALSTADGA antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. KAP I INLEDANDE BESTÄMMELSER Tillämpningsområde 1 I den mån inte lag, annan författning

Läs mer

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 ELSÄK2000, v1.1, 2011-11-16 PM 1 (6) Horst Blüchert Generaldirektörens stab 08-508 905 51 2012-02-22 Dnr 12EV1004 Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 Elinstallatörsförordningens (1990:806)

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Intervju. -------------- Start --------------

Intervju. -------------- Start -------------- Intervju Intervju med: Rune Wretholm () Intervjuare: Karl-Erik Adolfsson () Datum: 2009-02-18 Rune Wretholm, f 1926, började på kraftverket 1940 som kontorsvakt och arbetade här fram till sin pensionering.

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar. Den 16 januari 1942 bildades organisationen under namnet Försäkringsbolagens Förhandlingsorganisation,

Stadgar. Den 16 januari 1942 bildades organisationen under namnet Försäkringsbolagens Förhandlingsorganisation, Stadgar Den 16 januari 1942 bildades organisationen under namnet Försäkringsbolagens Förhandlingsorganisation, FFO Innehåll 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Medlemskapets omfattning 3 4 Inträde 3 5 Medlemskapets

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Tjänsteman kan ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 60 år.

Tjänsteman kan ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 60 år. Mom 2 Kollektivavtalad deltid i pensioneringssyfte Bilaga 5 1 (7) Mom 2:1 Avsättning till deltidspension Avsättning till deltidspension sker år 2014 med 0,2 % och år 2015 med ytterligare 0,3 %. Avsättningen

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB G4 2004-03-17 VD-instruktion för ITS-Sweden AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 VD Instruktion... 3 Inledning... 3 Styrelsens arbete... 4 Styrelsens Ordförande... 5 Mål och affärsstrategier...

Läs mer

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2012-12-12, 122 Uppdateras: Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor Innehållsförteckning 1. Allmänt om representation

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 1285/2007, ingiven av Giovanni Maria Turra, (italiensk medborgare), för Società

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer