Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finlands Svenska Socialförbund r.f."

Transkript

1 Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2011

2

3 ORDFÖRANDENS SPALT De anhöriga och vi professionella Socialförbundets årliga kongress kommer i år att hållas i Korsholm april. Temat för kongressen är anhöriga, närstående och frivilligheten. Man kan kanske fråga sig vem är då målgruppen för en kongress med detta tema? Till vem riktar den sig? Specifikt till någon grupp? Till oss professionella? Till de anhöriga? Enligt min åsikt borde detta tema rikta sig till alla som jobbar inom social- och hälsovården. Var och en av oss kommer i kontakt med anhöriga och närstående. Var och en av oss är kanske också anhörig eller närstående till någon patient eller klient inom social- och hälsovården. Och ifall du inte är det, finns det stora chanser att du blir det. Jag hoppas att kongressen också intresserar anhöriga. Temat kan som sagt beröra vilken sektor som helst. Maj Fants bok Att bli mamma till sin mamma lyfte redan år 1988 upp debatten om anhöriga till personer som insjuknat i demenssjukdomar. Demenssjukdomarna har ju också ibland kallats för de anhörigas sjukdom. Men det finns många andra områden i livet, där de anhörigas och närståendes roll är viktig och ibland oerhört svår. För anhöriga gäller ibland frivillighet ibland finns inga val. Temat kan anses vara vardagligt, men kan vara mycket komplext. Det har varit intressant att under de ca 40 år jag själv arbetat inom socialoch hälsovården följa med hur den professionella personalen bemöter våra anhöriga. I olika situationer bemöts närstående naturligtvis mycket olika. Oftast - och förhoppningsvis - sakligt och vänligt. Men vi kan inte bortse från det faktum, att den professionella personalen använder ett uttryck som besvärliga anhöriga. Hurudan är en besvärlig anhörig? Besvärlig för vem? För personalen? För knappast är väl den anhöriga besvärlig för den person som står honom/henne nära. I dagens samhälle ställer klienten och de anhöriga allt mera krav på den professionella personalen. Har vi rätt attityd och förståelse så att vi bemöter de anhöriga på ett rätt sätt? Kan vi bli bättre på samarbetet med de anhöriga?

4 Social- och hälsovården skulle idag falla samman åtminstone resursmässigt ifall all den vård och omsorg som närstående ger, skulle föras över till att skötas av den offentliga sektorn. Närståendevård är för kommunen en billig vårdform. Men får närståendevårdarna den uppskattning och det stöd som de egentligen är värda? Ser man de närstående idag som en resurs inom vård och omsorg? Eller tar man dem som en självklarhet? Jag har här lyft fram bara några frågor kring FSSF:s kongresstema. Jag hoppas temat ska tas väl emot av oss professionella och anses vara viktigt och värdefullt att diskutera! Väl mött i Korsholm i april! Nådendal, den 17 januari 2011 Märta Marjamäki VERKSAMHETSLEDAREN En ny tid... Det nalkas en ny tid både inom förbundet och i samhället. Jag ska börja med att presentera mig själv. Mitt namn är Maria Helsing och jag är nyvald verksamhetsledare efter Boris Björklund, som gick i pension vid årsskiftet. Jag är 24 år och bosatt i Vörå. Till utbildning är jag politices kandidat och förväntas bli färdig politices magister under detta år. Jag började jobba som verksamhetsledare för FSSF 1.1 och börjar nu sakta men säkert komma in i rutinerna. De första veckorna har gått till att bekanta sig med förbundets verksamhet och skapa nya visioner för förbundet. Mycket tid har lagts på planeringen av kongressen Vid detta lag är alla föreläsare bokade och programmet är färdigt utformat. Programmet finns med som bilaga till detta medlemsbrev och jag hoppas att många av er anmäler sig. Förbundets starka livskraft bygger på en lyckad kongress.

5 Under de kommande åren hoppas jag kunna genomföra flera utvecklingar av förbundet. En modernisering av förbundet börjar vara på sin plats för att vi ska hänga med i den snabba samhällsutvecklingen. Förbundets hemsidor måste utvecklas och vi måste även hitta på andra metoder för att nå ut i samhället. En aktuell metod är Facebook, där också förbundet finns med nu. Genom Facebook hoppas jag att förbundet ska kunna nå ut till både gamla och nya medlemmar. Under hösten är tanken att förbundet ska köra igång med en aktiv medlemsvärvningskampanj. För att förbundet ska kunna utvecklas vidare och hållas starkt så behövs nya medlemmar, både unga och gamla. Medlemsvärvningskampanjen kommer dock främst att inrikta sig på studerande och nyexaminerade. Genom en tät kontakt med utbildningsenheterna och studentkårerna, hoppas jag att förbundet ska kunna locka till sig många nya medlemmar. Samhällsförändringar har dock också lett till en ny tid med ett individualiserat samhälle, där föreningar och förbund många gånger står som förlorare. I det individualiserade samhället står jaget i fokus medan gemensamma värden hamnar i bakgrunden. Det är nu upp till förbunden och föreningarna att hitta nya sätt att locka till säg medlemmar och upprätthålla en attraktiv verksamhet. I dagens samhälle räcker det inte med att framhålla nyttan med att tillhöra en gemenskap utan man måste också kunna visa nyttan för var och en av medlemmarna. Jag hoppas att vi går ett aktivt verksamhetsår tillmötes med lyckade utbildningar, aktiv intressebevakning och ett givande nätverksbyggande. Riksdagsval ordnas 17 april och FSSF kommer att spela en aktiv roll för att trygga den finlandssvenska sociala sektorns roll. En ny regering kommer att bildas och nya ministrar att utses. Hur denna sammansättning kommer att se ut vet ingen idag, men det är viktigt att FSSF tar en aktiv roll och påminner de nya beslutsfattarna om vikten av en fungerande finlandssvensk social sektor. Vi syns på kongressen i april! Maria

6 STYRELSEN Styrelsen höll möte På mötet utsågs Assets Oy/Kerstin Paalanen att sköta förbundets bokföring och löneutbetalning. På mötet behandlades även budgeten för 2011, den ekonomiska utvecklingen och kongressen. Styrelsen beslöt även att bevilja medlemmen socialarbetare Jessica Eriksson från Mariehamn ett stipendium för vidareutbildning vid Luleå Tekniska universitet, Högskolan i Borås och Hälsoakademin i Europa. Protokollet finns till sin helhet att läsa på förbundets hemsida Styrelsen håller sitt nästa möte UTBILDNING Styrelsen har beslutat förlägga årets kongress och årsmöte till Korsholm. Kongressen ordnas Föreläsningarna äger rum i Korsholmssalen vid Korsholms vuxeninstut, medan luncher, middagen och login ordnas vid Hotell Vallonia. Som tema tas anhörigstöd, närståendevård och frivilligarbete i alla dess former. Föreläsare under dagarna kommer att vara Åsa Rosengren, Ulrika Krook, Ann-Sofie Smeds-Nylund, Märta Marjamäki, Jonna Skand, Marika Törnqvist med flera. Programmet finns med som bilaga till detta medlemsbrev och jag hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta i kongressen. Anmälningar tas emot t.o.m till eller via anmälningsblanketten. Utbildningar har också börjat planeras till hösten, och verksamhetsledaren tar gärna emot önskningar och tips på föreläsningar och föreläsare. Håll gärna koll på förbundets hemsida eller bli vän med förbundet på Facebook för att få den senaste informationen om planerade utbildningar. Sänd också gärna e-post med kursförslag till

7 MEDLEMSNYTT NYA MEDLEMMAR Styrelsen godkände vid sammanträdet T.f. fritidssekreterare Maria Helsing, Vörå-Maxmo som ny medlem i Socialförbundet. Maria tillträdde som verksamhetsledare för FSSF ÅRSMÖTET Medlemmarna i Finlands svenska socialförbund kallas till ordinarie årsmöte som hålls måndagen den 11 april 2011 kl i Korsholmssalen på Korsholms vuxeninstitut. Vid årsmötet behandlas bl.a. - årsberättelsen för år bokslutet för år verksamhetsplan för åren budget för år medlemsavgifter och arvoden - val av ordförande och styrelsen - val av revisorer för 2011 års räkenskaper - eventuella övriga ärenden.

8 Årsmötet hålls i samband med kongressen i Korsholm. Om du vill delta endast i årsmötet får du föredragningslistan med bilagor på förhand om du anmäler dig senast den 21 mars. Medlemmar som anmäler sig till kongressen får också föredragningslistan i förväg. Kom och tyck till om Socialförbundets verksamhet! Valutskottet bereder valet av ordförande och styrelsemedlemmar. Gruppen består av Christian Beijar, Göthe Österberg, , Clara Kronqvist-Sundström, och Ossi Pursiainen, De representerar regionerna Åland, Nyland, Åboland respektive Österbotten. Det kan ses som en fördel, att i styrelsen finns representanter för alla regioner och olika yrkesgrupper. UPPROP I samband med kongressen delas enligt mångårig tradition också ut Årets Ros till någon som i sin verksamhet gjort sig förtjänt av en liten uppmuntran och ett tack. Ursprungligen gavs blomsterhyllningen till personer som länge hade tillhört föreningen och verkat för dess syften. På diplomet, som följer med rosen, står numera som erkänsla för förtjänstfull verksamhet för social- och hälsovården i Svenskfinland. Mottagaren har oftast sökts inom den region kongressen hålls och inom temat för dagarna. Styrelsen ber nu om förslag till mottagare av Åres Ros vid kongressen i Korsholm. Förslag med motiveringar kan lämnas till verksamhetsledaren, helst senast den 21 mars så att styrelsen hinner behandla frågan. Sänd förslagen till eller per post till Skrufvilagatan Bennäs.

9 MEDLEMSAVGIFTEN Igen har det gått ett år och det är dags för medlemsavgiften. Årsmötet beslöt ifjol att höja medlemsaviften för enskilda medlemmar till 15 / person och för organisationer till 100 /organisation. Genom en höjning av medlemsavgiften så hoppas vi kunna erbjuda medlemmarna mer utbildning och en effektivare intressebevakning. Trots att bankgirot är tresidigt och försett med referensnummer saknar vi fortfarande dataprogram eller liknande som skulle kunna identifiera betalarna på basen av numret. Var därför vänliga och skriv in ert namn på girotalongen förrän du betalar avgiften. Detsamma gäller naturligtvis också alla som sköter betalningen via hemdatorn. Observera att vi nu har infört en förfallodag på medlemsavgiften, för att på detta sätt underlätta bokföringen. Förfallodagen har satts till Fakturan finns som bilaga till detta medlemsbrev. De som inte har betalt avgiften innan 31.3, kommer att få ett påminnelsebrev under våren. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift. REKLAM Sakta men säkert börjar det nu droppa in reklam gällande årets händelser i Svenskfinland. Dessa som är omnämnda i detta brev är endast ett utplock av den reklam som kommit till förbundet ordnas det årliga Mathilda Wrede-seminariet i Finlandssvenska kompetenscentrets utrymmen. Temat för seminariet är Brukarmedverkan. Medverkande bl.a. Verner Denvall, professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet. Sista anmälningsdag är Kontakta Finlandssvenska kompetenscentret för mer info ordnar Nykerhetsförbundet Hälsa och Trafik De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna i Tammerfors. Temat på årets drogförebyggande dagar är Hur kan användningen av tobak och cannabis minskas?

10 Konkreta redskap i ditt arbete. Under dagarna föreläser flera erfarna föreläsare. För mer info besök STKL reklamför två stycken nyutkomna böcker. Tyvärr så har dessa hittills utkommit endast på finska. Den ena boken heter Lapsen asema sijaishuollossa och är skriven av Kati Saastamoinen. Denna bok är en handbok för hur man ska agera för att få vardagen att fungera för barn i fostervård. Den andra boken heter Lastensuojelu ja laki och är skriven av Sami Mahkonen. Dennna bok berör väsentliga aspekter av barnskyddet och speciellt hur aspekterna ska behandlas juridiskt. För mer info om böckerna gå till De finskspråkiga social- och hälsovårdsorganisationerna ordnar en riksdagsvaldebatt i Helsingfors april äger riksdagsvalet rum och STKL ordnar olika valtillfällen tills dess. För mer info besök fi/vaalit kl ordnar CONSCIENTIA Institutet för psykoanalys och organisationsutveckling en svenskspråkig kurs i Jakobstad med temat Hur bemöta ilska och elakhet om relationer på arbetsplatsen. Kursledare är Pertti Simula. Kursplats är Stadshotellet i Jakobstad. Sista anmälningsdag är 10.3 och du kan anmäla dig till För mer info besök Finlandssvenska kompetenscentret har gett ut en rapport om Förmäns åsikter om utvecklingsbehov inom äldreomsorgen och inom dagvården i Kust-Österbottens samkommun. Översikten behandlar förmäns åsikter om arbetssituationen och organiseringen av arbete inom dagvården och äldreomsorgen i Kust-Österbottens samkommun för socialoch primärhälsovård (K5). Fokus i översikten är samarbetet inom kommunen och över kommungränserna. Rapporten finns att hämtas från kompetenscentret hemsidor arrangerar STKL de finskspråkiga socialpolitiska utvecklingsdagarna i Helsingfors. För mer info besök koulutus

11 5-6.5 ordnar Lojo stad en svenskspråkig utbildning om barnskyddsarbetet: På egna ben.närmare uppgifter om utbildningen fås på adressen: ordnar LSKL en kurs med namnet Kohtaamisia vai törmäyksiä? i Sant Mickel. Kursen handlar om hur man ska hantera mångfald inom barnskyddet. För mer info besök arrangeras den internationella Child Abuse and Neglectkonferensen i Tammerfors. För mer info gå till hoito/tapahtumat/childabuseandneglect2011/ LSKL har startat upp en ny webbtjänst, där barnskyddet presenteras på sju olika språk. På detta sätt hoppas man få ut viktig info om det finländska barnskyddet till invandrarfamiljer. Man hoppas även att tjänsten kan vara ett stöd för de som jobbar med invandrarfamiljer. På fi når man denna tjänst. SAXAT Nedan följer en intervju med mig, den nya verksamhetsledaren, så att ni lär känna mig lite bättre. Denna intervju publiceras i årets första SOS Aktuellt. Ny verksamhetsledare vill se föryngring Vid årsskiftet fick Finlands Svenska Socialförbund en ny verksamhetsledare då Maria Helsing efterträdde Boris Björklund på posten. Det var en föryngring inom förbundet, och föryngring är något Maria gärna vill jobba vidare med. Hon är Vöråbo, utbildad politices kandidat och jobbade senast som t.f. fritidssekreterare på Vörå-Maxmo kommun. Hennes första stora uppgift blir att arrangera förbundets kongress som hålls i april.

12 Vem är då Maria Helsing? - Jag är Vöråbo och har bott här hela livet, förutom några år i Vasa då jag studerade som intensivast. Jag är 24 år, utbildad politices kandidat men siktar på att få min magisterexamen under det här året. Tillsammans med min sambo Christer som kommer från Borgå håller vi på och bygger hus i Lotlax i Vörå. Hon kommer närmast från jobb inom Vörå-Maxmo kommun där hon som t.f. fritidssekreterare hade ansvar för idrotten, ungdoms- och kulturfrågor och delvis nykterhetsfrågor. - Där kom jag i kontakt med sociala frågor bland annat genom det förebyggande nykterhetsarbetet, säger Maria. Hon var även med och startade upp ungdomsrådet i kommunen. Dessutom har hon varit med och arrangerat Vörå-Maxmo dagarna och som aktiv inom Finlandssvensk Idrott var hon projektledare för West Coast Race när stafettävlingen återupplivades Är du själv aktiv som idrottare? - Bara som motionär, men jag håller på med ridning och har haft egen häst sedan jag var fem år. Så jag är en hästflicka. Socialförbundet på Facebook Maria tillträdde tjänsten vid årsskiftet, och var på inskolning ett par månader innan dess. - Den mesta tiden hittills har gått åt till att läsa in sig på området. I och med att jag studerat socialpolitik har jag de teoretiska grunderna, men nu vill jag lära mig också det praktiska. Sin första prägel har hon redan hunnit sätta på förbundet, i och med att socialförbundet numera har en egen facebooksida. Det här är ett led i strävan att föryngra förbundets medlemskår. - Jag vill nå ut till nyutexaminerade, till studentkårerna och till studerande inom det sociala området. Vad har du för andra visioner för förbundet? - Att bygga upp starka nätverk inom förbundet, men också till andra finlandssvenska förbund. Andra viktiga saker är att kunna erbjuda kurser i hela Svenskfinland och att förbundet är en aktiv aktör i de reformer som är på gång och är med och påverkar dessa.

13 Finlandssvenska socialförbund omfattar som namnet säger hela Svenskfinland. Förbundet är skrivet i Helsingfors och håller också sina möten där, och det innebär att det blir en del resande för Maria i den nya tjänsten. - Det blir roligt att få en vidare syn och bredare perspektiv. Redan i dag reser hon dock en del i och med att förbundets kansli finns i Bennäs i Pedersöre. Ett par dagar i veckan jobbar hon hemifrån Vörå, och det är tänkt att kansliet ska flyttas dit i vår. Ville ha ny utmaning Vad var det som fick henne att söka den här tjänsten? - I och med att jag studerat inom det sociala ville jag få mera praktiska insikter i vad den sociala sektorn innebär. Jag ville också ha en ny utmaning och prova på en ny bransch, och sociala frågor har alltid intresserat mig. Jag kände att jag hade gjort det jag ville inom fritidssektorn. Vad är det som är aktuellt inom socialförbundet just nu. - Det som är aktuellt nu och som tar nästan all min tid att planera är förbundets kongress som hålls i Korsholm i april. Rubriken för årets kongress är Anhöriga, närstående och frivilligheten inom social- och hälsovården. Kongressen hålls på Korsholms vuxeninstitut med mat och logi på hotell Vallonia den april. - Man kan redan nu anmäla sig till kongressen och det kan man göra till mig, hälsar Maria. Hon tar också gärna emot önskningar och tips om kurser och fortbildningar. I senaste numret av Sosiaalitieto (12/2010) har Jaakko Kiander, som är doktor inom samhällsvetenskaper, skrivit en ledare om hur välfärdsstaten behöver ekonomisk tillväxt. Kiander påminner oss om att Finlands befolkning håller på och föråldras och att pensionärernas andel av befolkningen har vuxit snabbt. Samtidigt har också trycket på social- och hälsovården ökat. Kiander menar att det är lättast att öka på utgifterna inom social- och hälsovården när också intäkterna ökar. För att den offentliga sektorn ska kunna utvecklas och växa behövs ekonomisk

14 tillväxt. Om inte ekonomisk tillväxt börjar ske snart måste man prioritera bort vissa delar av den offentliga sektorn eller höja på skatterna. De som gör de bästa valen är de som förblir starka och vinner denna kamp. Faran är att solidariteten i samhället minskar då pengarna tar slut. Kiander menar därför att det är svårt att tro att välfärdsstaten kommer att fortsätta existera som den är, om inte en ekonomisk tillväxt sker. I senaste numret av Sosiaali- ja terveysviesti (5/2010) skriver man om att år 2011 är frivillighetens år. EU lyfter detta år upp frivilligorganisationernas och frivillighetens viktiga roll i samhållet. Målet under året är att öka respekten för frivilligorganisationer och förbättra deras förutsättningar till verksamhet. Riitta Särkelä, redaktör för tidningen, säger att man under året förhoppningsvis kommer att se många nya frivilligarbetare i Finland och att de nuvarande frivilligarbetarna tackas för sin viktiga insats. Frivilligorganisationerna har en viktig roll i samhället, eftersom de stödjer känslan av samhörighet, lär ut frivilligverksamhet, är ett verktyg för personlig tillväxt samt skapar välmående och glädje. Sirkku Immonen har i senaste numret av Sosiaali- ja terveysviesti (5/2010) intervjuat professor Tom Arnkil. Arnkil poängterar i intervjun det förbyggande arbetet inom social- och hälsovården. Han menar att kommunerna kraftigt skulle kunna minska på sina utgifter om de istället satsade mera på det förebyggande arbetet. Ändå verkar det som att beslutsfattarna i kommunerna inte tror tillräckligt på det förebyggande arbetet, eftersom de inte vågar satsa resurser på det. Arnkil menar att kommunerna borde skapa och följa några mätare på välmående i kommunerna. Sedan borde de gemensamt diskutera vad man kan göra för att förbättra välmåendet. Då skulle de inse att det lönar sig att satsa resurser på det förebyggande arbetet, för att skapa högre välmående och förkorta vårdkedjan. Hannele Laurila, som är verksamhetsledare för Pensionärsförbundet, har i senaste numret av Sosiaali- ja terveysviesti (5/2010) skrivit om

15 nyttan av att ha roligt. Laurila betonar hur viktigt föreningsverksamhet är, eftersom det skapar gemenskap, glädje, intressanta sysselsättningar och en fin känsla av att hjälpa andra. Föreningsverksamhet ger stor glädje, speciellt åt personer som inte jobbar och som eventuellt är ensamstående. Deras välmående kan öka märkbart tack vare den mening som föreningsverksamheten ger dem. Föreningsverksamhet är också ett bra sätt att upprätthålla handlingsförmågan och förebygga sjukdomar. Föreningar är också en viktig informationskanal. Genom föreningar får man ofta delta i olika möten och föreläsningar. Man får viktig info om sådant som är intressant för ens egna liv. Genom föreningar får man nya vänner och man känner sig tryggare i sin egen omgivning. Vänner tar hand om varandra, ibland till och med oftare än vad släktingar gör. Ur en förebyggande synvinkel är frivilligarbete och föreningsverksamhet en stor kraftkälla. Det är viktigt att samhället och kommunerna lyfter upp frivillig- och föreningsverksamheten och ger dem respekt. Detta kan kommunerna göra genom att lyssna på de verksamma, stödja deras verksamhet och ta med dem vid det sektoröverskridande arbetet. ÖVRIGT Som ny verksamhetsledare har jag många tankar och idéer om förbundets framtida verksamhet, men jag behöver även era tankar och tips. Jag hoppas att ni alla ska bli nöjda med det som förbundet har att erbjuda och jag hoppas att ni aktivt deltar i förbundets utveckling. Ni får gärna sända mig förslag på verksamhet under året. Ta gärna också kontakt om ni undrar över något. Jag finns till för er! Ni når mej på e-postadressen eller på tfn Pedersöre, den 2 februari 2011 Maria Helsing verksamhetsledare

16

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2014 ORDFÖRANDENS SPALT Vård i hemmet Ett av målen i regeringsprogrammet är att möjliggöra självständigt boende och utveckla de tjänster som förs till

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands svenska socialförbund kallas till sammanträde måndagen den 2 maj 2011 kl. 10.00 i

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde torsdagen den 22 mars 2012 kl.

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2015 ORDFÖRANDENS SPALT FÖRÄNDRINGENS VINDAR DRAR FRAM OCKSÅ I FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND Förändringens vindar drar fram överallt, också i Finlands

Läs mer

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 2 februari 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde torsdagen den 16 maj 2013 kl.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo Telefon till kansliet; 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde torsdagen den 3 oktober 2013 kl.

Läs mer

Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15. Ingvar Dahlbacka

Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15. Ingvar Dahlbacka Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15 Ingvar Dahlbacka Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut grundades år 1972 tillkom för att möjliggöra en bred forskning också

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands svenska socialförbund kallas till sammanträde torsdagen den 20 september 2012 kl.

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Tänker du ibland på livet som äldre?

Tänker du ibland på livet som äldre? Tänker du ibland på livet som äldre? Testa dig själv redan i dag! Jag vill bo med min livskamrat. Jag vill känna mig ekonomiskt trygg och kunna leva på min pension. Jag vill ha tid över för min familj,

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde onsdagen den 19 februari 2014 kl. 10.00 på Hotel

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 kl.

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) STADGAR FÖR STUDENTTEATERN I ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER 1 Namn Föreningens namn är Studentteatern i Åbo. Namnet förkortas

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Nya vindar inom omsorgen

Nya vindar inom omsorgen Nya vindar inom omsorgen Handikappservicen i Svenskfinland en förundersökning ur kommunens synvinkel Ann-Marie Lindqvist politices licentiat Vad? En förundersökning om handikappservice på svenska för personer

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola!

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola! Engagerad Skoldemokrati Med s amarbete kommer man längst Elevers rättigheter Elevinflytande Medlemskapsansökan Engagerad Skoldemokrati Elevers rättigheter Med samarbete kommer man längst Elevinflytande

Läs mer

Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017

Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017 www.fspc.fi Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017 Info om våra kurser Psykosociala förbundets kurser bekostas av Penningautomatföreningen (RAY). Förutom de kurser som har en egen insats är

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki STYRELSEN 27.3.2006 14/2 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands svenska socialförbund kallas till sammanträde måndagen den

Läs mer

TEKNISKA FÖRENINGENS I FINLAND GARANTIFÖRENING

TEKNISKA FÖRENINGENS I FINLAND GARANTIFÖRENING TEKNISKA FÖRENINGENS I FINLAND GARANTIFÖRENING Tekniska Föreningen i Finland Garantiförening sammankallas till årsmöte Tid Plats torsdagen den 16 april 2015 kl.16.30 Tekniskas salar 1 Val av ordförande

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 2/2011 ORDFÖRANDENS SPALT Brukaren ~ en resurs? Under förbundets kongress i Korsholm 11-12 april diskuterades flitigt kring kongressens tema Anhöriga, närstående

Läs mer

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar 27.6.2014 TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Ärende Bakgrund Allmänt Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar FDUV, eller Förbundet De Utvecklingsstördas

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 1/2016 JANUARI

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 1/2016 JANUARI MEDLEMSBLAD 1/2016 JANUARI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

Hockeyträffen 9-10.11.2013 Sokos Hotel Pasila Närvarande: se bilaga 1

Hockeyträffen 9-10.11.2013 Sokos Hotel Pasila Närvarande: se bilaga 1 Hockeyträffen 9-10.11.2013 Sokos Hotel Pasila Närvarande: se bilaga 1 1. Mötets öppnades kl. 10.00 2. Till mötesordförande valdes Peter Ahlstedt och till sekreterare Michaela Sundqvist 3. Presentation

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och ståltrådsanvisningar)

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och ståltrådsanvisningar) Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och ståltrådsanvisningar) Innehåller: 1. ScoutID 2. Anmäl dig själv till evenemang 3. Anmäl andra kårmedlemmar till evenemang 4. OBS för kårernas

Läs mer

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen!

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Medlemsblad 01/15 Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Innehåll Ledare..... s. 3 Cirkus Musikul.........s. 4 Motionskampanj 23.3-22.4...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2006 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2006 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2006 UNDERSÖKNING GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller

Läs mer

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Svenska Österbottens 4H distrikt r.f. INLEDNING Ekonomi är A och O, utan pengar ingen verksamhet Vem kan 4H samarbeta med? m.a.o.

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Rörliga röster avgör Idrottsgemenskapens budskap inför kommunalvalet 2012

Rörliga röster avgör Idrottsgemenskapens budskap inför kommunalvalet 2012 Rörliga röster avgör Idrottsgemenskapens budskap inför kommunalvalet 2012 Liikkuvat Rörliga äänet röster ratkaisevat. avgör. Rörliga röster avgör Bästa kommunalvalskandidat, Motion och idrott är dagliga

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Bilaga 1/6 av 13.4.2015. VERKSAMHETEN ÅR 2014 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 86 verksamhetsår.

Bilaga 1/6 av 13.4.2015. VERKSAMHETEN ÅR 2014 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 86 verksamhetsår. Bilaga 1/6 av 13.4.2015 VERKSAMHETEN ÅR 2014 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 86 verksamhetsår. Administration Under året tillämpades de reviderade stadgarna. Styrelsen för år 2014 fastställdes

Läs mer

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Jag arbetar på Stockholms universitet och på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Mitt område på Nka är Förvärvsarbete,

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 14 februari 2012

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Protokoll från föreningens höstmöte

Protokoll från föreningens höstmöte Finlandssvenskt samarbetsforum r.f. Protokoll från föreningens höstmöte Tidpunkt: 11.11.2013 kl. 17.05-18.35 Plats: Svenska Klubben, Mauritzgatan 6, 00170 Helsingfors Närvarande: Ann Sandelin, Olav Melin,

Läs mer

www.fduv.fi/manadsbrev

www.fduv.fi/manadsbrev MÅNADSBREV AUGUSTI 2014 Hoppas ni haft en bra sommar! Här kan ni ta del av höstens program. Gula Pressen 3 2014 har deadline den 19 augusti Skicka in foton från sommarens resor och utflykter eller berätta

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Swarmsweep. Så startar du förening

Swarmsweep. Så startar du förening Så startar du förening Varför starta en förening? För att samla aktivister under ett och samma varumärke kan det ibland vara en stor fördel att bilda en förening. En del aktivister tillhör naturligtvis

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Ombudsmännens besök. Jan Holmberg, Mona Lehtonen, Per Thomasfolk

Ombudsmännens besök. Jan Holmberg, Mona Lehtonen, Per Thomasfolk Ombudsmännens besök Jan Holmberg, Mona Lehtonen, Per Thomasfolk Verksamhetens huvudpunkter är Intressebevakning Trivsel och stimulans Pensionärer som resurs Tvådelat frågeformulär A. FÖRENINGEN B. FÖRBUNDET

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Guide till uppstart av ny SBU-grupp

Guide till uppstart av ny SBU-grupp Guide till uppstart av ny SBU-grupp Välkommen som ledare i SBU! Här följer en guide för dig som är ny ledare inom SBU. Här beskrivs saker du måste känna till på ett kortfattat sätt. På flera ställen hänvisas

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Finlands svenska Marthaförbund r.f Förhandsgranskade/Föreningsregistret Vårmötet godk.

Finlands svenska Marthaförbund r.f Förhandsgranskade/Föreningsregistret Vårmötet godk. MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthadistrikt rf och kallas i dessa stadgar distriktet. Föreningens hemort är, dess verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Strategi 2016 2020. Njur- och leverförbundet. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi

Strategi 2016 2020. Njur- och leverförbundet. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Strategi 2016 2020 12/2015 Njur- och leverförbundet stöder insjuknade, transplanterade och deras anhöriga. Förbundet delar ut tillförlitlig information om sjukdomar och behandling. I medlemsföreningarna

Läs mer

Kursutvärdering psykiatrikurs jan-feb 2007, 5 halvdagar

Kursutvärdering psykiatrikurs jan-feb 2007, 5 halvdagar Kursutvärdering psykiatrikurs jan-feb 2007, 5 halvdagar Jag vore tacksam om Du ville ta ett par minuter till att fylla i denna anonyma kursutvärdering. Syftet är dels att få idéer om hur jag kan förbättra

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare.

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, onsdag den 20 februari 2013 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Anders Larsson, ordf, Malin Bergendahl, Bodil Berntsson, Margaretha

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Teman i presentationen

Teman i presentationen Teman i presentationen Allmänt om DelSam och dess målsättning Ur ungas synvinkel granskas de framkomna element och mekanismer som antingen stöder delaktighet eller ökar risk för marginalisering Ur professionellas

Läs mer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer Förnamn Efternamn E-post Telefonnummer Välkommen med i vänelevsverksamheten du har ett viktigt uppdrag! Som vänelev bryr du dig om hur andra har det, delar med dig av dina erfarenheter, är med och skapar

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Bilaga 1/ 6 av VERKSAMHETEN ÅR 2011 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 83 verksamhetsår.

Bilaga 1/ 6 av VERKSAMHETEN ÅR 2011 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 83 verksamhetsår. Bilaga 1/ 6 av 16.4.2012 VERKSAMHETEN ÅR 2011 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 83 verksamhetsår. Administration Under året tillämpades de reviderade stadgarna. Styrelsen för år 2011 fastställdes

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2012 ORDFÖRANDENS SPALT I väntan på förändringar... Det är inte bara inför julen som vi står i väntans tider. Regeringen har lovat att i månadsskiftet

Läs mer