Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finlands Svenska Socialförbund r.f."

Transkript

1 Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2011

2

3 ORDFÖRANDENS SPALT De anhöriga och vi professionella Socialförbundets årliga kongress kommer i år att hållas i Korsholm april. Temat för kongressen är anhöriga, närstående och frivilligheten. Man kan kanske fråga sig vem är då målgruppen för en kongress med detta tema? Till vem riktar den sig? Specifikt till någon grupp? Till oss professionella? Till de anhöriga? Enligt min åsikt borde detta tema rikta sig till alla som jobbar inom social- och hälsovården. Var och en av oss kommer i kontakt med anhöriga och närstående. Var och en av oss är kanske också anhörig eller närstående till någon patient eller klient inom social- och hälsovården. Och ifall du inte är det, finns det stora chanser att du blir det. Jag hoppas att kongressen också intresserar anhöriga. Temat kan som sagt beröra vilken sektor som helst. Maj Fants bok Att bli mamma till sin mamma lyfte redan år 1988 upp debatten om anhöriga till personer som insjuknat i demenssjukdomar. Demenssjukdomarna har ju också ibland kallats för de anhörigas sjukdom. Men det finns många andra områden i livet, där de anhörigas och närståendes roll är viktig och ibland oerhört svår. För anhöriga gäller ibland frivillighet ibland finns inga val. Temat kan anses vara vardagligt, men kan vara mycket komplext. Det har varit intressant att under de ca 40 år jag själv arbetat inom socialoch hälsovården följa med hur den professionella personalen bemöter våra anhöriga. I olika situationer bemöts närstående naturligtvis mycket olika. Oftast - och förhoppningsvis - sakligt och vänligt. Men vi kan inte bortse från det faktum, att den professionella personalen använder ett uttryck som besvärliga anhöriga. Hurudan är en besvärlig anhörig? Besvärlig för vem? För personalen? För knappast är väl den anhöriga besvärlig för den person som står honom/henne nära. I dagens samhälle ställer klienten och de anhöriga allt mera krav på den professionella personalen. Har vi rätt attityd och förståelse så att vi bemöter de anhöriga på ett rätt sätt? Kan vi bli bättre på samarbetet med de anhöriga?

4 Social- och hälsovården skulle idag falla samman åtminstone resursmässigt ifall all den vård och omsorg som närstående ger, skulle föras över till att skötas av den offentliga sektorn. Närståendevård är för kommunen en billig vårdform. Men får närståendevårdarna den uppskattning och det stöd som de egentligen är värda? Ser man de närstående idag som en resurs inom vård och omsorg? Eller tar man dem som en självklarhet? Jag har här lyft fram bara några frågor kring FSSF:s kongresstema. Jag hoppas temat ska tas väl emot av oss professionella och anses vara viktigt och värdefullt att diskutera! Väl mött i Korsholm i april! Nådendal, den 17 januari 2011 Märta Marjamäki VERKSAMHETSLEDAREN En ny tid... Det nalkas en ny tid både inom förbundet och i samhället. Jag ska börja med att presentera mig själv. Mitt namn är Maria Helsing och jag är nyvald verksamhetsledare efter Boris Björklund, som gick i pension vid årsskiftet. Jag är 24 år och bosatt i Vörå. Till utbildning är jag politices kandidat och förväntas bli färdig politices magister under detta år. Jag började jobba som verksamhetsledare för FSSF 1.1 och börjar nu sakta men säkert komma in i rutinerna. De första veckorna har gått till att bekanta sig med förbundets verksamhet och skapa nya visioner för förbundet. Mycket tid har lagts på planeringen av kongressen Vid detta lag är alla föreläsare bokade och programmet är färdigt utformat. Programmet finns med som bilaga till detta medlemsbrev och jag hoppas att många av er anmäler sig. Förbundets starka livskraft bygger på en lyckad kongress.

5 Under de kommande åren hoppas jag kunna genomföra flera utvecklingar av förbundet. En modernisering av förbundet börjar vara på sin plats för att vi ska hänga med i den snabba samhällsutvecklingen. Förbundets hemsidor måste utvecklas och vi måste även hitta på andra metoder för att nå ut i samhället. En aktuell metod är Facebook, där också förbundet finns med nu. Genom Facebook hoppas jag att förbundet ska kunna nå ut till både gamla och nya medlemmar. Under hösten är tanken att förbundet ska köra igång med en aktiv medlemsvärvningskampanj. För att förbundet ska kunna utvecklas vidare och hållas starkt så behövs nya medlemmar, både unga och gamla. Medlemsvärvningskampanjen kommer dock främst att inrikta sig på studerande och nyexaminerade. Genom en tät kontakt med utbildningsenheterna och studentkårerna, hoppas jag att förbundet ska kunna locka till sig många nya medlemmar. Samhällsförändringar har dock också lett till en ny tid med ett individualiserat samhälle, där föreningar och förbund många gånger står som förlorare. I det individualiserade samhället står jaget i fokus medan gemensamma värden hamnar i bakgrunden. Det är nu upp till förbunden och föreningarna att hitta nya sätt att locka till säg medlemmar och upprätthålla en attraktiv verksamhet. I dagens samhälle räcker det inte med att framhålla nyttan med att tillhöra en gemenskap utan man måste också kunna visa nyttan för var och en av medlemmarna. Jag hoppas att vi går ett aktivt verksamhetsår tillmötes med lyckade utbildningar, aktiv intressebevakning och ett givande nätverksbyggande. Riksdagsval ordnas 17 april och FSSF kommer att spela en aktiv roll för att trygga den finlandssvenska sociala sektorns roll. En ny regering kommer att bildas och nya ministrar att utses. Hur denna sammansättning kommer att se ut vet ingen idag, men det är viktigt att FSSF tar en aktiv roll och påminner de nya beslutsfattarna om vikten av en fungerande finlandssvensk social sektor. Vi syns på kongressen i april! Maria

6 STYRELSEN Styrelsen höll möte På mötet utsågs Assets Oy/Kerstin Paalanen att sköta förbundets bokföring och löneutbetalning. På mötet behandlades även budgeten för 2011, den ekonomiska utvecklingen och kongressen. Styrelsen beslöt även att bevilja medlemmen socialarbetare Jessica Eriksson från Mariehamn ett stipendium för vidareutbildning vid Luleå Tekniska universitet, Högskolan i Borås och Hälsoakademin i Europa. Protokollet finns till sin helhet att läsa på förbundets hemsida Styrelsen håller sitt nästa möte UTBILDNING Styrelsen har beslutat förlägga årets kongress och årsmöte till Korsholm. Kongressen ordnas Föreläsningarna äger rum i Korsholmssalen vid Korsholms vuxeninstut, medan luncher, middagen och login ordnas vid Hotell Vallonia. Som tema tas anhörigstöd, närståendevård och frivilligarbete i alla dess former. Föreläsare under dagarna kommer att vara Åsa Rosengren, Ulrika Krook, Ann-Sofie Smeds-Nylund, Märta Marjamäki, Jonna Skand, Marika Törnqvist med flera. Programmet finns med som bilaga till detta medlemsbrev och jag hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta i kongressen. Anmälningar tas emot t.o.m till eller via anmälningsblanketten. Utbildningar har också börjat planeras till hösten, och verksamhetsledaren tar gärna emot önskningar och tips på föreläsningar och föreläsare. Håll gärna koll på förbundets hemsida eller bli vän med förbundet på Facebook för att få den senaste informationen om planerade utbildningar. Sänd också gärna e-post med kursförslag till

7 MEDLEMSNYTT NYA MEDLEMMAR Styrelsen godkände vid sammanträdet T.f. fritidssekreterare Maria Helsing, Vörå-Maxmo som ny medlem i Socialförbundet. Maria tillträdde som verksamhetsledare för FSSF ÅRSMÖTET Medlemmarna i Finlands svenska socialförbund kallas till ordinarie årsmöte som hålls måndagen den 11 april 2011 kl i Korsholmssalen på Korsholms vuxeninstitut. Vid årsmötet behandlas bl.a. - årsberättelsen för år bokslutet för år verksamhetsplan för åren budget för år medlemsavgifter och arvoden - val av ordförande och styrelsen - val av revisorer för 2011 års räkenskaper - eventuella övriga ärenden.

8 Årsmötet hålls i samband med kongressen i Korsholm. Om du vill delta endast i årsmötet får du föredragningslistan med bilagor på förhand om du anmäler dig senast den 21 mars. Medlemmar som anmäler sig till kongressen får också föredragningslistan i förväg. Kom och tyck till om Socialförbundets verksamhet! Valutskottet bereder valet av ordförande och styrelsemedlemmar. Gruppen består av Christian Beijar, Göthe Österberg, , Clara Kronqvist-Sundström, och Ossi Pursiainen, De representerar regionerna Åland, Nyland, Åboland respektive Österbotten. Det kan ses som en fördel, att i styrelsen finns representanter för alla regioner och olika yrkesgrupper. UPPROP I samband med kongressen delas enligt mångårig tradition också ut Årets Ros till någon som i sin verksamhet gjort sig förtjänt av en liten uppmuntran och ett tack. Ursprungligen gavs blomsterhyllningen till personer som länge hade tillhört föreningen och verkat för dess syften. På diplomet, som följer med rosen, står numera som erkänsla för förtjänstfull verksamhet för social- och hälsovården i Svenskfinland. Mottagaren har oftast sökts inom den region kongressen hålls och inom temat för dagarna. Styrelsen ber nu om förslag till mottagare av Åres Ros vid kongressen i Korsholm. Förslag med motiveringar kan lämnas till verksamhetsledaren, helst senast den 21 mars så att styrelsen hinner behandla frågan. Sänd förslagen till eller per post till Skrufvilagatan Bennäs.

9 MEDLEMSAVGIFTEN Igen har det gått ett år och det är dags för medlemsavgiften. Årsmötet beslöt ifjol att höja medlemsaviften för enskilda medlemmar till 15 / person och för organisationer till 100 /organisation. Genom en höjning av medlemsavgiften så hoppas vi kunna erbjuda medlemmarna mer utbildning och en effektivare intressebevakning. Trots att bankgirot är tresidigt och försett med referensnummer saknar vi fortfarande dataprogram eller liknande som skulle kunna identifiera betalarna på basen av numret. Var därför vänliga och skriv in ert namn på girotalongen förrän du betalar avgiften. Detsamma gäller naturligtvis också alla som sköter betalningen via hemdatorn. Observera att vi nu har infört en förfallodag på medlemsavgiften, för att på detta sätt underlätta bokföringen. Förfallodagen har satts till Fakturan finns som bilaga till detta medlemsbrev. De som inte har betalt avgiften innan 31.3, kommer att få ett påminnelsebrev under våren. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift. REKLAM Sakta men säkert börjar det nu droppa in reklam gällande årets händelser i Svenskfinland. Dessa som är omnämnda i detta brev är endast ett utplock av den reklam som kommit till förbundet ordnas det årliga Mathilda Wrede-seminariet i Finlandssvenska kompetenscentrets utrymmen. Temat för seminariet är Brukarmedverkan. Medverkande bl.a. Verner Denvall, professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet. Sista anmälningsdag är Kontakta Finlandssvenska kompetenscentret för mer info ordnar Nykerhetsförbundet Hälsa och Trafik De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna i Tammerfors. Temat på årets drogförebyggande dagar är Hur kan användningen av tobak och cannabis minskas?

10 Konkreta redskap i ditt arbete. Under dagarna föreläser flera erfarna föreläsare. För mer info besök STKL reklamför två stycken nyutkomna böcker. Tyvärr så har dessa hittills utkommit endast på finska. Den ena boken heter Lapsen asema sijaishuollossa och är skriven av Kati Saastamoinen. Denna bok är en handbok för hur man ska agera för att få vardagen att fungera för barn i fostervård. Den andra boken heter Lastensuojelu ja laki och är skriven av Sami Mahkonen. Dennna bok berör väsentliga aspekter av barnskyddet och speciellt hur aspekterna ska behandlas juridiskt. För mer info om böckerna gå till De finskspråkiga social- och hälsovårdsorganisationerna ordnar en riksdagsvaldebatt i Helsingfors april äger riksdagsvalet rum och STKL ordnar olika valtillfällen tills dess. För mer info besök fi/vaalit kl ordnar CONSCIENTIA Institutet för psykoanalys och organisationsutveckling en svenskspråkig kurs i Jakobstad med temat Hur bemöta ilska och elakhet om relationer på arbetsplatsen. Kursledare är Pertti Simula. Kursplats är Stadshotellet i Jakobstad. Sista anmälningsdag är 10.3 och du kan anmäla dig till För mer info besök Finlandssvenska kompetenscentret har gett ut en rapport om Förmäns åsikter om utvecklingsbehov inom äldreomsorgen och inom dagvården i Kust-Österbottens samkommun. Översikten behandlar förmäns åsikter om arbetssituationen och organiseringen av arbete inom dagvården och äldreomsorgen i Kust-Österbottens samkommun för socialoch primärhälsovård (K5). Fokus i översikten är samarbetet inom kommunen och över kommungränserna. Rapporten finns att hämtas från kompetenscentret hemsidor arrangerar STKL de finskspråkiga socialpolitiska utvecklingsdagarna i Helsingfors. För mer info besök koulutus

11 5-6.5 ordnar Lojo stad en svenskspråkig utbildning om barnskyddsarbetet: På egna ben.närmare uppgifter om utbildningen fås på adressen: ordnar LSKL en kurs med namnet Kohtaamisia vai törmäyksiä? i Sant Mickel. Kursen handlar om hur man ska hantera mångfald inom barnskyddet. För mer info besök arrangeras den internationella Child Abuse and Neglectkonferensen i Tammerfors. För mer info gå till hoito/tapahtumat/childabuseandneglect2011/ LSKL har startat upp en ny webbtjänst, där barnskyddet presenteras på sju olika språk. På detta sätt hoppas man få ut viktig info om det finländska barnskyddet till invandrarfamiljer. Man hoppas även att tjänsten kan vara ett stöd för de som jobbar med invandrarfamiljer. På fi når man denna tjänst. SAXAT Nedan följer en intervju med mig, den nya verksamhetsledaren, så att ni lär känna mig lite bättre. Denna intervju publiceras i årets första SOS Aktuellt. Ny verksamhetsledare vill se föryngring Vid årsskiftet fick Finlands Svenska Socialförbund en ny verksamhetsledare då Maria Helsing efterträdde Boris Björklund på posten. Det var en föryngring inom förbundet, och föryngring är något Maria gärna vill jobba vidare med. Hon är Vöråbo, utbildad politices kandidat och jobbade senast som t.f. fritidssekreterare på Vörå-Maxmo kommun. Hennes första stora uppgift blir att arrangera förbundets kongress som hålls i april.

12 Vem är då Maria Helsing? - Jag är Vöråbo och har bott här hela livet, förutom några år i Vasa då jag studerade som intensivast. Jag är 24 år, utbildad politices kandidat men siktar på att få min magisterexamen under det här året. Tillsammans med min sambo Christer som kommer från Borgå håller vi på och bygger hus i Lotlax i Vörå. Hon kommer närmast från jobb inom Vörå-Maxmo kommun där hon som t.f. fritidssekreterare hade ansvar för idrotten, ungdoms- och kulturfrågor och delvis nykterhetsfrågor. - Där kom jag i kontakt med sociala frågor bland annat genom det förebyggande nykterhetsarbetet, säger Maria. Hon var även med och startade upp ungdomsrådet i kommunen. Dessutom har hon varit med och arrangerat Vörå-Maxmo dagarna och som aktiv inom Finlandssvensk Idrott var hon projektledare för West Coast Race när stafettävlingen återupplivades Är du själv aktiv som idrottare? - Bara som motionär, men jag håller på med ridning och har haft egen häst sedan jag var fem år. Så jag är en hästflicka. Socialförbundet på Facebook Maria tillträdde tjänsten vid årsskiftet, och var på inskolning ett par månader innan dess. - Den mesta tiden hittills har gått åt till att läsa in sig på området. I och med att jag studerat socialpolitik har jag de teoretiska grunderna, men nu vill jag lära mig också det praktiska. Sin första prägel har hon redan hunnit sätta på förbundet, i och med att socialförbundet numera har en egen facebooksida. Det här är ett led i strävan att föryngra förbundets medlemskår. - Jag vill nå ut till nyutexaminerade, till studentkårerna och till studerande inom det sociala området. Vad har du för andra visioner för förbundet? - Att bygga upp starka nätverk inom förbundet, men också till andra finlandssvenska förbund. Andra viktiga saker är att kunna erbjuda kurser i hela Svenskfinland och att förbundet är en aktiv aktör i de reformer som är på gång och är med och påverkar dessa.

13 Finlandssvenska socialförbund omfattar som namnet säger hela Svenskfinland. Förbundet är skrivet i Helsingfors och håller också sina möten där, och det innebär att det blir en del resande för Maria i den nya tjänsten. - Det blir roligt att få en vidare syn och bredare perspektiv. Redan i dag reser hon dock en del i och med att förbundets kansli finns i Bennäs i Pedersöre. Ett par dagar i veckan jobbar hon hemifrån Vörå, och det är tänkt att kansliet ska flyttas dit i vår. Ville ha ny utmaning Vad var det som fick henne att söka den här tjänsten? - I och med att jag studerat inom det sociala ville jag få mera praktiska insikter i vad den sociala sektorn innebär. Jag ville också ha en ny utmaning och prova på en ny bransch, och sociala frågor har alltid intresserat mig. Jag kände att jag hade gjort det jag ville inom fritidssektorn. Vad är det som är aktuellt inom socialförbundet just nu. - Det som är aktuellt nu och som tar nästan all min tid att planera är förbundets kongress som hålls i Korsholm i april. Rubriken för årets kongress är Anhöriga, närstående och frivilligheten inom social- och hälsovården. Kongressen hålls på Korsholms vuxeninstitut med mat och logi på hotell Vallonia den april. - Man kan redan nu anmäla sig till kongressen och det kan man göra till mig, hälsar Maria. Hon tar också gärna emot önskningar och tips om kurser och fortbildningar. I senaste numret av Sosiaalitieto (12/2010) har Jaakko Kiander, som är doktor inom samhällsvetenskaper, skrivit en ledare om hur välfärdsstaten behöver ekonomisk tillväxt. Kiander påminner oss om att Finlands befolkning håller på och föråldras och att pensionärernas andel av befolkningen har vuxit snabbt. Samtidigt har också trycket på social- och hälsovården ökat. Kiander menar att det är lättast att öka på utgifterna inom social- och hälsovården när också intäkterna ökar. För att den offentliga sektorn ska kunna utvecklas och växa behövs ekonomisk

14 tillväxt. Om inte ekonomisk tillväxt börjar ske snart måste man prioritera bort vissa delar av den offentliga sektorn eller höja på skatterna. De som gör de bästa valen är de som förblir starka och vinner denna kamp. Faran är att solidariteten i samhället minskar då pengarna tar slut. Kiander menar därför att det är svårt att tro att välfärdsstaten kommer att fortsätta existera som den är, om inte en ekonomisk tillväxt sker. I senaste numret av Sosiaali- ja terveysviesti (5/2010) skriver man om att år 2011 är frivillighetens år. EU lyfter detta år upp frivilligorganisationernas och frivillighetens viktiga roll i samhållet. Målet under året är att öka respekten för frivilligorganisationer och förbättra deras förutsättningar till verksamhet. Riitta Särkelä, redaktör för tidningen, säger att man under året förhoppningsvis kommer att se många nya frivilligarbetare i Finland och att de nuvarande frivilligarbetarna tackas för sin viktiga insats. Frivilligorganisationerna har en viktig roll i samhället, eftersom de stödjer känslan av samhörighet, lär ut frivilligverksamhet, är ett verktyg för personlig tillväxt samt skapar välmående och glädje. Sirkku Immonen har i senaste numret av Sosiaali- ja terveysviesti (5/2010) intervjuat professor Tom Arnkil. Arnkil poängterar i intervjun det förbyggande arbetet inom social- och hälsovården. Han menar att kommunerna kraftigt skulle kunna minska på sina utgifter om de istället satsade mera på det förebyggande arbetet. Ändå verkar det som att beslutsfattarna i kommunerna inte tror tillräckligt på det förebyggande arbetet, eftersom de inte vågar satsa resurser på det. Arnkil menar att kommunerna borde skapa och följa några mätare på välmående i kommunerna. Sedan borde de gemensamt diskutera vad man kan göra för att förbättra välmåendet. Då skulle de inse att det lönar sig att satsa resurser på det förebyggande arbetet, för att skapa högre välmående och förkorta vårdkedjan. Hannele Laurila, som är verksamhetsledare för Pensionärsförbundet, har i senaste numret av Sosiaali- ja terveysviesti (5/2010) skrivit om

15 nyttan av att ha roligt. Laurila betonar hur viktigt föreningsverksamhet är, eftersom det skapar gemenskap, glädje, intressanta sysselsättningar och en fin känsla av att hjälpa andra. Föreningsverksamhet ger stor glädje, speciellt åt personer som inte jobbar och som eventuellt är ensamstående. Deras välmående kan öka märkbart tack vare den mening som föreningsverksamheten ger dem. Föreningsverksamhet är också ett bra sätt att upprätthålla handlingsförmågan och förebygga sjukdomar. Föreningar är också en viktig informationskanal. Genom föreningar får man ofta delta i olika möten och föreläsningar. Man får viktig info om sådant som är intressant för ens egna liv. Genom föreningar får man nya vänner och man känner sig tryggare i sin egen omgivning. Vänner tar hand om varandra, ibland till och med oftare än vad släktingar gör. Ur en förebyggande synvinkel är frivilligarbete och föreningsverksamhet en stor kraftkälla. Det är viktigt att samhället och kommunerna lyfter upp frivillig- och föreningsverksamheten och ger dem respekt. Detta kan kommunerna göra genom att lyssna på de verksamma, stödja deras verksamhet och ta med dem vid det sektoröverskridande arbetet. ÖVRIGT Som ny verksamhetsledare har jag många tankar och idéer om förbundets framtida verksamhet, men jag behöver även era tankar och tips. Jag hoppas att ni alla ska bli nöjda med det som förbundet har att erbjuda och jag hoppas att ni aktivt deltar i förbundets utveckling. Ni får gärna sända mig förslag på verksamhet under året. Ta gärna också kontakt om ni undrar över något. Jag finns till för er! Ni når mej på e-postadressen eller på tfn Pedersöre, den 2 februari 2011 Maria Helsing verksamhetsledare

16

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 2 februari 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 kl.

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl.

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki STYRELSEN 27.3.2006 14/2 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands svenska socialförbund kallas till sammanträde måndagen den

Läs mer

Bilaga 1/6 av 13.4.2015. VERKSAMHETEN ÅR 2014 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 86 verksamhetsår.

Bilaga 1/6 av 13.4.2015. VERKSAMHETEN ÅR 2014 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 86 verksamhetsår. Bilaga 1/6 av 13.4.2015 VERKSAMHETEN ÅR 2014 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 86 verksamhetsår. Administration Under året tillämpades de reviderade stadgarna. Styrelsen för år 2014 fastställdes

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 2/2011 ORDFÖRANDENS SPALT Brukaren ~ en resurs? Under förbundets kongress i Korsholm 11-12 april diskuterades flitigt kring kongressens tema Anhöriga, närstående

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki STYRELSEN 24.8.2006 31/4 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands svenska socialförbund kallas till sammanträde torsdagen

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2012 ORDFÖRANDENS SPALT I väntan på förändringar... Det är inte bara inför julen som vi står i väntans tider. Regeringen har lovat att i månadsskiftet

Läs mer

Nya vindar inom omsorgen

Nya vindar inom omsorgen Nya vindar inom omsorgen Handikappservicen i Svenskfinland en förundersökning ur kommunens synvinkel Ann-Marie Lindqvist politices licentiat Vad? En förundersökning om handikappservice på svenska för personer

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 2/2015 ORDFÖRANDENS SPALT Det handlar om bemötande! Vi vet alla att det är stora strukturreformer på kommande i vårt samhälle. Den förra regeringens modell

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Social- och hälsoavdelningen 13.5.2009 Till de i distributionen nämnda Länsstyrelsen i Västra Finlands län och samarbetsgruppen NÅVÅ arrangerar RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

Läs mer

Hockeyträffen 9-10.11.2013 Sokos Hotel Pasila Närvarande: se bilaga 1

Hockeyträffen 9-10.11.2013 Sokos Hotel Pasila Närvarande: se bilaga 1 Hockeyträffen 9-10.11.2013 Sokos Hotel Pasila Närvarande: se bilaga 1 1. Mötets öppnades kl. 10.00 2. Till mötesordförande valdes Peter Ahlstedt och till sekreterare Michaela Sundqvist 3. Presentation

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Kronoby Andelsbank 555303-29541

Kronoby Andelsbank 555303-29541 SVENSKA ÖSTERBOTTENS BIODLARE R.F. Nygrårdsbackavägen 76, 66 600 Vörå!ordf. 06-383 0202, sekr. 06-834 6848, kassa. 06-834 6513 MEDLEMSAVGIFTEN FÖR ÅR 2003, (Läs igenom texten på den här sidan och på baksidan

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

TEKNISKA FÖRENINGENS I FINLAND GARANTIFÖRENING

TEKNISKA FÖRENINGENS I FINLAND GARANTIFÖRENING TEKNISKA FÖRENINGENS I FINLAND GARANTIFÖRENING Tekniska Föreningen i Finland Garantiförening sammankallas till årsmöte Tid Plats torsdagen den 16 april 2015 kl.16.30 Tekniskas salar 1 Val av ordförande

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk MBF NYTT Mars 2014 nummer 1 mars Faktarutan Nya redovisningsregelverk Pontus har ordet 9 4 3 VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk 2 Mars 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Föreningsmedlemmarna i centrum

Föreningsmedlemmarna i centrum Föreningsmedlemmarna i centrum Verksamhetsplan 2014 Godkänd av höstmötet 13.11.2013 2 Innehållsförteckning: sidan Allmänt 3 Medlemsverksamhet och medlemsvärvning 3 Resor 4 Utbildning och seminarier 5 Projekt

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009

Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009 1 Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009 INNEHÅLL 1. Introduktion... 2. Målsättning... 3. Målgrupper... 4. Arbetsfält... 5. Delprojekt... 5.1. Intressebevakning 5.2. Ett handikappolitiskt program

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 2/2012 ORDFÖRANDENS SPALT EFTERDYNINGAR Socialförbundets kongress hölls i Åbo 16-17 april. Till vår glädje samlade kongressen hundra deltagare. Det är flera

Läs mer

God början på sommaren!

God början på sommaren! Åbo 14-06- 10 Sommarbrev från Folkhälsan i Åboland God början på sommaren! Hela hälsan dagarna 24-26.9. på Åland Folkhälsan arrangerar Hela Hälsan dagarna för sina lokalföreningsaktiva och frivilliga nätverk

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRS- FÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Ordinarie höstmöte 25.10.2014 Tammerfors Scandic Tampere Station Möteshandlingar Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 2014 1. Mötets

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 3/2015 ORDFÖRANDENS SPALT Några tankar inför hösten och Fssf:s nya situation Nu börjar det nya livet för Finlands svenska socialförbund! Från och med 1.8

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Vår i luften!

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Vår i luften! 01-2012 Ålands Brand och Räddningsförbund MEDLEMSINFO INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Vår i luften! Hej alla kårer! Här kommer nu årets första Medlemsinfo. I skrivande stund har vi underbart vårväder utanför

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående.

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående. Utlåtande, STM 022:00/2013 Social- och hälsovårdsministeriet PB 33 00023 Statsrådet SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) och Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) tackar för möjligheten

Läs mer

Familjehemsdagar VÄLKOMMEN TILL 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL

Familjehemsdagar VÄLKOMMEN TILL 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL VÄLKOMMEN TILL Familjehemsdagar 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL Under Familjehemsdagarna tar vi del av varandras erfarenheter och berikar oss med ny kunskap från intressanta föreläsningar. Du är varmt välkommen!

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer