Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finlands Svenska Socialförbund r.f."

Transkript

1 Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2011

2

3 ORDFÖRANDENS SPALT De anhöriga och vi professionella Socialförbundets årliga kongress kommer i år att hållas i Korsholm april. Temat för kongressen är anhöriga, närstående och frivilligheten. Man kan kanske fråga sig vem är då målgruppen för en kongress med detta tema? Till vem riktar den sig? Specifikt till någon grupp? Till oss professionella? Till de anhöriga? Enligt min åsikt borde detta tema rikta sig till alla som jobbar inom social- och hälsovården. Var och en av oss kommer i kontakt med anhöriga och närstående. Var och en av oss är kanske också anhörig eller närstående till någon patient eller klient inom social- och hälsovården. Och ifall du inte är det, finns det stora chanser att du blir det. Jag hoppas att kongressen också intresserar anhöriga. Temat kan som sagt beröra vilken sektor som helst. Maj Fants bok Att bli mamma till sin mamma lyfte redan år 1988 upp debatten om anhöriga till personer som insjuknat i demenssjukdomar. Demenssjukdomarna har ju också ibland kallats för de anhörigas sjukdom. Men det finns många andra områden i livet, där de anhörigas och närståendes roll är viktig och ibland oerhört svår. För anhöriga gäller ibland frivillighet ibland finns inga val. Temat kan anses vara vardagligt, men kan vara mycket komplext. Det har varit intressant att under de ca 40 år jag själv arbetat inom socialoch hälsovården följa med hur den professionella personalen bemöter våra anhöriga. I olika situationer bemöts närstående naturligtvis mycket olika. Oftast - och förhoppningsvis - sakligt och vänligt. Men vi kan inte bortse från det faktum, att den professionella personalen använder ett uttryck som besvärliga anhöriga. Hurudan är en besvärlig anhörig? Besvärlig för vem? För personalen? För knappast är väl den anhöriga besvärlig för den person som står honom/henne nära. I dagens samhälle ställer klienten och de anhöriga allt mera krav på den professionella personalen. Har vi rätt attityd och förståelse så att vi bemöter de anhöriga på ett rätt sätt? Kan vi bli bättre på samarbetet med de anhöriga?

4 Social- och hälsovården skulle idag falla samman åtminstone resursmässigt ifall all den vård och omsorg som närstående ger, skulle föras över till att skötas av den offentliga sektorn. Närståendevård är för kommunen en billig vårdform. Men får närståendevårdarna den uppskattning och det stöd som de egentligen är värda? Ser man de närstående idag som en resurs inom vård och omsorg? Eller tar man dem som en självklarhet? Jag har här lyft fram bara några frågor kring FSSF:s kongresstema. Jag hoppas temat ska tas väl emot av oss professionella och anses vara viktigt och värdefullt att diskutera! Väl mött i Korsholm i april! Nådendal, den 17 januari 2011 Märta Marjamäki VERKSAMHETSLEDAREN En ny tid... Det nalkas en ny tid både inom förbundet och i samhället. Jag ska börja med att presentera mig själv. Mitt namn är Maria Helsing och jag är nyvald verksamhetsledare efter Boris Björklund, som gick i pension vid årsskiftet. Jag är 24 år och bosatt i Vörå. Till utbildning är jag politices kandidat och förväntas bli färdig politices magister under detta år. Jag började jobba som verksamhetsledare för FSSF 1.1 och börjar nu sakta men säkert komma in i rutinerna. De första veckorna har gått till att bekanta sig med förbundets verksamhet och skapa nya visioner för förbundet. Mycket tid har lagts på planeringen av kongressen Vid detta lag är alla föreläsare bokade och programmet är färdigt utformat. Programmet finns med som bilaga till detta medlemsbrev och jag hoppas att många av er anmäler sig. Förbundets starka livskraft bygger på en lyckad kongress.

5 Under de kommande åren hoppas jag kunna genomföra flera utvecklingar av förbundet. En modernisering av förbundet börjar vara på sin plats för att vi ska hänga med i den snabba samhällsutvecklingen. Förbundets hemsidor måste utvecklas och vi måste även hitta på andra metoder för att nå ut i samhället. En aktuell metod är Facebook, där också förbundet finns med nu. Genom Facebook hoppas jag att förbundet ska kunna nå ut till både gamla och nya medlemmar. Under hösten är tanken att förbundet ska köra igång med en aktiv medlemsvärvningskampanj. För att förbundet ska kunna utvecklas vidare och hållas starkt så behövs nya medlemmar, både unga och gamla. Medlemsvärvningskampanjen kommer dock främst att inrikta sig på studerande och nyexaminerade. Genom en tät kontakt med utbildningsenheterna och studentkårerna, hoppas jag att förbundet ska kunna locka till sig många nya medlemmar. Samhällsförändringar har dock också lett till en ny tid med ett individualiserat samhälle, där föreningar och förbund många gånger står som förlorare. I det individualiserade samhället står jaget i fokus medan gemensamma värden hamnar i bakgrunden. Det är nu upp till förbunden och föreningarna att hitta nya sätt att locka till säg medlemmar och upprätthålla en attraktiv verksamhet. I dagens samhälle räcker det inte med att framhålla nyttan med att tillhöra en gemenskap utan man måste också kunna visa nyttan för var och en av medlemmarna. Jag hoppas att vi går ett aktivt verksamhetsår tillmötes med lyckade utbildningar, aktiv intressebevakning och ett givande nätverksbyggande. Riksdagsval ordnas 17 april och FSSF kommer att spela en aktiv roll för att trygga den finlandssvenska sociala sektorns roll. En ny regering kommer att bildas och nya ministrar att utses. Hur denna sammansättning kommer att se ut vet ingen idag, men det är viktigt att FSSF tar en aktiv roll och påminner de nya beslutsfattarna om vikten av en fungerande finlandssvensk social sektor. Vi syns på kongressen i april! Maria

6 STYRELSEN Styrelsen höll möte På mötet utsågs Assets Oy/Kerstin Paalanen att sköta förbundets bokföring och löneutbetalning. På mötet behandlades även budgeten för 2011, den ekonomiska utvecklingen och kongressen. Styrelsen beslöt även att bevilja medlemmen socialarbetare Jessica Eriksson från Mariehamn ett stipendium för vidareutbildning vid Luleå Tekniska universitet, Högskolan i Borås och Hälsoakademin i Europa. Protokollet finns till sin helhet att läsa på förbundets hemsida Styrelsen håller sitt nästa möte UTBILDNING Styrelsen har beslutat förlägga årets kongress och årsmöte till Korsholm. Kongressen ordnas Föreläsningarna äger rum i Korsholmssalen vid Korsholms vuxeninstut, medan luncher, middagen och login ordnas vid Hotell Vallonia. Som tema tas anhörigstöd, närståendevård och frivilligarbete i alla dess former. Föreläsare under dagarna kommer att vara Åsa Rosengren, Ulrika Krook, Ann-Sofie Smeds-Nylund, Märta Marjamäki, Jonna Skand, Marika Törnqvist med flera. Programmet finns med som bilaga till detta medlemsbrev och jag hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta i kongressen. Anmälningar tas emot t.o.m till eller via anmälningsblanketten. Utbildningar har också börjat planeras till hösten, och verksamhetsledaren tar gärna emot önskningar och tips på föreläsningar och föreläsare. Håll gärna koll på förbundets hemsida eller bli vän med förbundet på Facebook för att få den senaste informationen om planerade utbildningar. Sänd också gärna e-post med kursförslag till

7 MEDLEMSNYTT NYA MEDLEMMAR Styrelsen godkände vid sammanträdet T.f. fritidssekreterare Maria Helsing, Vörå-Maxmo som ny medlem i Socialförbundet. Maria tillträdde som verksamhetsledare för FSSF ÅRSMÖTET Medlemmarna i Finlands svenska socialförbund kallas till ordinarie årsmöte som hålls måndagen den 11 april 2011 kl i Korsholmssalen på Korsholms vuxeninstitut. Vid årsmötet behandlas bl.a. - årsberättelsen för år bokslutet för år verksamhetsplan för åren budget för år medlemsavgifter och arvoden - val av ordförande och styrelsen - val av revisorer för 2011 års räkenskaper - eventuella övriga ärenden.

8 Årsmötet hålls i samband med kongressen i Korsholm. Om du vill delta endast i årsmötet får du föredragningslistan med bilagor på förhand om du anmäler dig senast den 21 mars. Medlemmar som anmäler sig till kongressen får också föredragningslistan i förväg. Kom och tyck till om Socialförbundets verksamhet! Valutskottet bereder valet av ordförande och styrelsemedlemmar. Gruppen består av Christian Beijar, Göthe Österberg, , Clara Kronqvist-Sundström, och Ossi Pursiainen, De representerar regionerna Åland, Nyland, Åboland respektive Österbotten. Det kan ses som en fördel, att i styrelsen finns representanter för alla regioner och olika yrkesgrupper. UPPROP I samband med kongressen delas enligt mångårig tradition också ut Årets Ros till någon som i sin verksamhet gjort sig förtjänt av en liten uppmuntran och ett tack. Ursprungligen gavs blomsterhyllningen till personer som länge hade tillhört föreningen och verkat för dess syften. På diplomet, som följer med rosen, står numera som erkänsla för förtjänstfull verksamhet för social- och hälsovården i Svenskfinland. Mottagaren har oftast sökts inom den region kongressen hålls och inom temat för dagarna. Styrelsen ber nu om förslag till mottagare av Åres Ros vid kongressen i Korsholm. Förslag med motiveringar kan lämnas till verksamhetsledaren, helst senast den 21 mars så att styrelsen hinner behandla frågan. Sänd förslagen till eller per post till Skrufvilagatan Bennäs.

9 MEDLEMSAVGIFTEN Igen har det gått ett år och det är dags för medlemsavgiften. Årsmötet beslöt ifjol att höja medlemsaviften för enskilda medlemmar till 15 / person och för organisationer till 100 /organisation. Genom en höjning av medlemsavgiften så hoppas vi kunna erbjuda medlemmarna mer utbildning och en effektivare intressebevakning. Trots att bankgirot är tresidigt och försett med referensnummer saknar vi fortfarande dataprogram eller liknande som skulle kunna identifiera betalarna på basen av numret. Var därför vänliga och skriv in ert namn på girotalongen förrän du betalar avgiften. Detsamma gäller naturligtvis också alla som sköter betalningen via hemdatorn. Observera att vi nu har infört en förfallodag på medlemsavgiften, för att på detta sätt underlätta bokföringen. Förfallodagen har satts till Fakturan finns som bilaga till detta medlemsbrev. De som inte har betalt avgiften innan 31.3, kommer att få ett påminnelsebrev under våren. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift. REKLAM Sakta men säkert börjar det nu droppa in reklam gällande årets händelser i Svenskfinland. Dessa som är omnämnda i detta brev är endast ett utplock av den reklam som kommit till förbundet ordnas det årliga Mathilda Wrede-seminariet i Finlandssvenska kompetenscentrets utrymmen. Temat för seminariet är Brukarmedverkan. Medverkande bl.a. Verner Denvall, professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet. Sista anmälningsdag är Kontakta Finlandssvenska kompetenscentret för mer info ordnar Nykerhetsförbundet Hälsa och Trafik De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna i Tammerfors. Temat på årets drogförebyggande dagar är Hur kan användningen av tobak och cannabis minskas?

10 Konkreta redskap i ditt arbete. Under dagarna föreläser flera erfarna föreläsare. För mer info besök STKL reklamför två stycken nyutkomna böcker. Tyvärr så har dessa hittills utkommit endast på finska. Den ena boken heter Lapsen asema sijaishuollossa och är skriven av Kati Saastamoinen. Denna bok är en handbok för hur man ska agera för att få vardagen att fungera för barn i fostervård. Den andra boken heter Lastensuojelu ja laki och är skriven av Sami Mahkonen. Dennna bok berör väsentliga aspekter av barnskyddet och speciellt hur aspekterna ska behandlas juridiskt. För mer info om böckerna gå till De finskspråkiga social- och hälsovårdsorganisationerna ordnar en riksdagsvaldebatt i Helsingfors april äger riksdagsvalet rum och STKL ordnar olika valtillfällen tills dess. För mer info besök fi/vaalit kl ordnar CONSCIENTIA Institutet för psykoanalys och organisationsutveckling en svenskspråkig kurs i Jakobstad med temat Hur bemöta ilska och elakhet om relationer på arbetsplatsen. Kursledare är Pertti Simula. Kursplats är Stadshotellet i Jakobstad. Sista anmälningsdag är 10.3 och du kan anmäla dig till För mer info besök Finlandssvenska kompetenscentret har gett ut en rapport om Förmäns åsikter om utvecklingsbehov inom äldreomsorgen och inom dagvården i Kust-Österbottens samkommun. Översikten behandlar förmäns åsikter om arbetssituationen och organiseringen av arbete inom dagvården och äldreomsorgen i Kust-Österbottens samkommun för socialoch primärhälsovård (K5). Fokus i översikten är samarbetet inom kommunen och över kommungränserna. Rapporten finns att hämtas från kompetenscentret hemsidor arrangerar STKL de finskspråkiga socialpolitiska utvecklingsdagarna i Helsingfors. För mer info besök koulutus

11 5-6.5 ordnar Lojo stad en svenskspråkig utbildning om barnskyddsarbetet: På egna ben.närmare uppgifter om utbildningen fås på adressen: ordnar LSKL en kurs med namnet Kohtaamisia vai törmäyksiä? i Sant Mickel. Kursen handlar om hur man ska hantera mångfald inom barnskyddet. För mer info besök arrangeras den internationella Child Abuse and Neglectkonferensen i Tammerfors. För mer info gå till hoito/tapahtumat/childabuseandneglect2011/ LSKL har startat upp en ny webbtjänst, där barnskyddet presenteras på sju olika språk. På detta sätt hoppas man få ut viktig info om det finländska barnskyddet till invandrarfamiljer. Man hoppas även att tjänsten kan vara ett stöd för de som jobbar med invandrarfamiljer. På fi når man denna tjänst. SAXAT Nedan följer en intervju med mig, den nya verksamhetsledaren, så att ni lär känna mig lite bättre. Denna intervju publiceras i årets första SOS Aktuellt. Ny verksamhetsledare vill se föryngring Vid årsskiftet fick Finlands Svenska Socialförbund en ny verksamhetsledare då Maria Helsing efterträdde Boris Björklund på posten. Det var en föryngring inom förbundet, och föryngring är något Maria gärna vill jobba vidare med. Hon är Vöråbo, utbildad politices kandidat och jobbade senast som t.f. fritidssekreterare på Vörå-Maxmo kommun. Hennes första stora uppgift blir att arrangera förbundets kongress som hålls i april.

12 Vem är då Maria Helsing? - Jag är Vöråbo och har bott här hela livet, förutom några år i Vasa då jag studerade som intensivast. Jag är 24 år, utbildad politices kandidat men siktar på att få min magisterexamen under det här året. Tillsammans med min sambo Christer som kommer från Borgå håller vi på och bygger hus i Lotlax i Vörå. Hon kommer närmast från jobb inom Vörå-Maxmo kommun där hon som t.f. fritidssekreterare hade ansvar för idrotten, ungdoms- och kulturfrågor och delvis nykterhetsfrågor. - Där kom jag i kontakt med sociala frågor bland annat genom det förebyggande nykterhetsarbetet, säger Maria. Hon var även med och startade upp ungdomsrådet i kommunen. Dessutom har hon varit med och arrangerat Vörå-Maxmo dagarna och som aktiv inom Finlandssvensk Idrott var hon projektledare för West Coast Race när stafettävlingen återupplivades Är du själv aktiv som idrottare? - Bara som motionär, men jag håller på med ridning och har haft egen häst sedan jag var fem år. Så jag är en hästflicka. Socialförbundet på Facebook Maria tillträdde tjänsten vid årsskiftet, och var på inskolning ett par månader innan dess. - Den mesta tiden hittills har gått åt till att läsa in sig på området. I och med att jag studerat socialpolitik har jag de teoretiska grunderna, men nu vill jag lära mig också det praktiska. Sin första prägel har hon redan hunnit sätta på förbundet, i och med att socialförbundet numera har en egen facebooksida. Det här är ett led i strävan att föryngra förbundets medlemskår. - Jag vill nå ut till nyutexaminerade, till studentkårerna och till studerande inom det sociala området. Vad har du för andra visioner för förbundet? - Att bygga upp starka nätverk inom förbundet, men också till andra finlandssvenska förbund. Andra viktiga saker är att kunna erbjuda kurser i hela Svenskfinland och att förbundet är en aktiv aktör i de reformer som är på gång och är med och påverkar dessa.

13 Finlandssvenska socialförbund omfattar som namnet säger hela Svenskfinland. Förbundet är skrivet i Helsingfors och håller också sina möten där, och det innebär att det blir en del resande för Maria i den nya tjänsten. - Det blir roligt att få en vidare syn och bredare perspektiv. Redan i dag reser hon dock en del i och med att förbundets kansli finns i Bennäs i Pedersöre. Ett par dagar i veckan jobbar hon hemifrån Vörå, och det är tänkt att kansliet ska flyttas dit i vår. Ville ha ny utmaning Vad var det som fick henne att söka den här tjänsten? - I och med att jag studerat inom det sociala ville jag få mera praktiska insikter i vad den sociala sektorn innebär. Jag ville också ha en ny utmaning och prova på en ny bransch, och sociala frågor har alltid intresserat mig. Jag kände att jag hade gjort det jag ville inom fritidssektorn. Vad är det som är aktuellt inom socialförbundet just nu. - Det som är aktuellt nu och som tar nästan all min tid att planera är förbundets kongress som hålls i Korsholm i april. Rubriken för årets kongress är Anhöriga, närstående och frivilligheten inom social- och hälsovården. Kongressen hålls på Korsholms vuxeninstitut med mat och logi på hotell Vallonia den april. - Man kan redan nu anmäla sig till kongressen och det kan man göra till mig, hälsar Maria. Hon tar också gärna emot önskningar och tips om kurser och fortbildningar. I senaste numret av Sosiaalitieto (12/2010) har Jaakko Kiander, som är doktor inom samhällsvetenskaper, skrivit en ledare om hur välfärdsstaten behöver ekonomisk tillväxt. Kiander påminner oss om att Finlands befolkning håller på och föråldras och att pensionärernas andel av befolkningen har vuxit snabbt. Samtidigt har också trycket på social- och hälsovården ökat. Kiander menar att det är lättast att öka på utgifterna inom social- och hälsovården när också intäkterna ökar. För att den offentliga sektorn ska kunna utvecklas och växa behövs ekonomisk

14 tillväxt. Om inte ekonomisk tillväxt börjar ske snart måste man prioritera bort vissa delar av den offentliga sektorn eller höja på skatterna. De som gör de bästa valen är de som förblir starka och vinner denna kamp. Faran är att solidariteten i samhället minskar då pengarna tar slut. Kiander menar därför att det är svårt att tro att välfärdsstaten kommer att fortsätta existera som den är, om inte en ekonomisk tillväxt sker. I senaste numret av Sosiaali- ja terveysviesti (5/2010) skriver man om att år 2011 är frivillighetens år. EU lyfter detta år upp frivilligorganisationernas och frivillighetens viktiga roll i samhållet. Målet under året är att öka respekten för frivilligorganisationer och förbättra deras förutsättningar till verksamhet. Riitta Särkelä, redaktör för tidningen, säger att man under året förhoppningsvis kommer att se många nya frivilligarbetare i Finland och att de nuvarande frivilligarbetarna tackas för sin viktiga insats. Frivilligorganisationerna har en viktig roll i samhället, eftersom de stödjer känslan av samhörighet, lär ut frivilligverksamhet, är ett verktyg för personlig tillväxt samt skapar välmående och glädje. Sirkku Immonen har i senaste numret av Sosiaali- ja terveysviesti (5/2010) intervjuat professor Tom Arnkil. Arnkil poängterar i intervjun det förbyggande arbetet inom social- och hälsovården. Han menar att kommunerna kraftigt skulle kunna minska på sina utgifter om de istället satsade mera på det förebyggande arbetet. Ändå verkar det som att beslutsfattarna i kommunerna inte tror tillräckligt på det förebyggande arbetet, eftersom de inte vågar satsa resurser på det. Arnkil menar att kommunerna borde skapa och följa några mätare på välmående i kommunerna. Sedan borde de gemensamt diskutera vad man kan göra för att förbättra välmåendet. Då skulle de inse att det lönar sig att satsa resurser på det förebyggande arbetet, för att skapa högre välmående och förkorta vårdkedjan. Hannele Laurila, som är verksamhetsledare för Pensionärsförbundet, har i senaste numret av Sosiaali- ja terveysviesti (5/2010) skrivit om

15 nyttan av att ha roligt. Laurila betonar hur viktigt föreningsverksamhet är, eftersom det skapar gemenskap, glädje, intressanta sysselsättningar och en fin känsla av att hjälpa andra. Föreningsverksamhet ger stor glädje, speciellt åt personer som inte jobbar och som eventuellt är ensamstående. Deras välmående kan öka märkbart tack vare den mening som föreningsverksamheten ger dem. Föreningsverksamhet är också ett bra sätt att upprätthålla handlingsförmågan och förebygga sjukdomar. Föreningar är också en viktig informationskanal. Genom föreningar får man ofta delta i olika möten och föreläsningar. Man får viktig info om sådant som är intressant för ens egna liv. Genom föreningar får man nya vänner och man känner sig tryggare i sin egen omgivning. Vänner tar hand om varandra, ibland till och med oftare än vad släktingar gör. Ur en förebyggande synvinkel är frivilligarbete och föreningsverksamhet en stor kraftkälla. Det är viktigt att samhället och kommunerna lyfter upp frivillig- och föreningsverksamheten och ger dem respekt. Detta kan kommunerna göra genom att lyssna på de verksamma, stödja deras verksamhet och ta med dem vid det sektoröverskridande arbetet. ÖVRIGT Som ny verksamhetsledare har jag många tankar och idéer om förbundets framtida verksamhet, men jag behöver även era tankar och tips. Jag hoppas att ni alla ska bli nöjda med det som förbundet har att erbjuda och jag hoppas att ni aktivt deltar i förbundets utveckling. Ni får gärna sända mig förslag på verksamhet under året. Ta gärna också kontakt om ni undrar över något. Jag finns till för er! Ni når mej på e-postadressen eller på tfn Pedersöre, den 2 februari 2011 Maria Helsing verksamhetsledare

16

Hurra! s. 14 SOS Aktuellt 10 år

Hurra! s. 14 SOS Aktuellt 10 år Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 3/2014 Maj Spökvandring på Svartå Slott är nyheten

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Samhälle och Socialt Utbud

Samhälle och Socialt Utbud Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 6/2010 December SOS Aktuellt tar adjö för denna gång!

Läs mer

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi ur-sinnet 4 1998 Mer från kongressen Sidan 4 Agneta blev kommunalråd Sidan 5 YFB och Sveriges socionomförbund kilar stadigt Sidan 15 McDonalds överallt Sidan 19 Får jag låna dig en liten stund? Sidan 7

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt den berömda pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela. s. 8-9. Samhälle och Socialt Utbud

SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt den berömda pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela. s. 8-9. Samhälle och Socialt Utbud Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 3/2009 Maj SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Effektivitet i fokus

Effektivitet i fokus astories1/14 Christina Söderberg, Folkhälsan Syd Ab: Personalen är vår viktigaste resurs Business Coach Margolit Söderholm: Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Kompletterande

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 3 Styrelsens minneslista...5 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan göra...7 Tips på verksamhet...7

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer