Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola"

Transkript

1 Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2 VID PROTOKOLLET /Johan Östh JUSTERAS /Mattias Brynjell-Rahkola /Joakim Brahed /Johan Forslund

2 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Brynjell-Rahkola 1. Mötets öppnande Mattias Brynjell-Rahkola förklarar mötet öppnat kl Sektionsmötet beslutar att 2. Mötets behörighet Mötet är behörigt 3. Val av mötesordförande Mattias Brynjell-Rahkola utses till mötesordförande. 4. Val av mötessekreterare Johan Östh utses till mötessekreterare. 5. Val av protokolljusterare Joakim Brahed och Johan Forslund utses att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll. 6. Adjungeringar Avser bilaga 2, de personerna har närvaro och yttrande rätt 7. Föredragningslistan Föredragningslistan godkänns 8. Publicering av protokoll Mötesdeltagarna har gett sitt tillstånd att protokollet publiceras på Internet. 2 Anmälningsärenden 1. Information från styrelsen Föredragare: Maskinteknologsektionens styrelsen Mattias Brynjell-Rahkola, ordförande, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har han: Satt sig in i sektionen och sin roll som ordförande Sitter i ordföranderådet tillsammans med vice ordförande i m-styret Tecknat firma tillsammans med Johan Svensson Varit engagerade i nolleperioden 2010 Tobias Henriksson, vice ordförande, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har han: För diskussion om hur man ska få elever intresserade och engagerade i sektioner och kåren

3 Samarbetat med Mattias Brynjell-Rahkola under första perioden i styret, då Mattias var i Finland Johan Svensson, kassör, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har han: Tecknat firma tillsammans med Mattias Brynjell-Rahkola Skapat bankkonto Inventerat lagret och uppdaterat försäljningslistor Carl Björklund, utbildningsbevakningssamordnare, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har han: Gått ut med information till de nya studenterna om nya programrådsrepresentanter Satt sig in i de nya reglerna för ubs:arna Först diskussion om hur man ska öka kontakten mellan ubs:are i vardera sektion Robbin Ifwer, PR-/infoansvarig, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har han: Fått hemsidan i brukbart skick Sammanställt maillistorna Johan Östh, Arbetsmarknadskontakt, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har han: Fört diskussion med företag om företagskvällar Angelica Löfberg, ledamot, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har hon: Gjort nollefilmen Gjort schemat för sektionsdagen Kollat på dekaler till maskinen Staffan Björklund, ledamot, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har han: Är kontaktperson för nyttjande av maskinen för studenter

4 Information från externa Föredragare: Teknologkårens vice ordförande, Lisa Flemström Prova overaller i kåridoren, ju fler som beställer desto billigare pris För många studenter på vandrarhem, 60 pers. Nils Wiklund ska på möte om bostadsbristen på Porsön v. 37 och hur och när det kommer att byggs nya studentlägenheter. Ny e-post klient, Microsoft (hotmail) eller Google (gmail). De ska försöka öka effektiviteten på studentorget. De har problem med leverantör för billig kurslitteratur men de jobbar på det. IKEA-resa kommer att äga rum snart, 25.e september 1300 medlemmar i teknologkåren i dagsläget. 2. Information från subgrupper Föredragare: 6M, Julius, Pi och XP-M 6M rapporterar följande: Kerstin Norlén, ordförande 6M, Maskinsektionens sexmästeri. Planerar rodden, 18 september mellan 11 och 15. Går igenom regler för rodden. Tisdag eller onsdag säljs biljetter. Planerar även Norgefesten. Mer info kommer. Prel. 16 okt. Julfesten planeras med Hälso6. Nya medlemmar på gång. M-bowling med Julius under våren. M-banketten är en finsittning för maskinmedlemmar som också planeras till våren Julius rapporterar följande: Johan Svensson, ordförande Julius. Fyra nya medlemmar. Björnbrunsten planeras. Ställer upp i rodden. Öppet som vanligt på lördagar, 2 mackor + en läsk = 20kr. öppnar ca 30min innan stuk stänger. Julius går att hyra genom Johan Svensson för 100kr. Måste stänga förfesten innan Pi rapporterar följande: Henrik Öhlund, ordförande Pi. M-styret bjuder på Pi på STUK. Ärtsoppa, pannkakor och punsch finns att köpa på Pi Försöker anordna varannan torsdag. Backhäv planeras till nästa Pi. Två nya medlemmar. XP-M rapporterar följande: Icke närvarande.

5 Mattias Brynjell-Rahkola informerar allmänt om XP-M Styrelsen 2009/2010 Lisa Flemström, ordförande m-styret 2009/2010. Resumé om verksamhetsberättelsen, bilaga 6 Presentation av gamla styrelsen, vilka de är och vad de gjorde. Exp:en fanns tidigare i kåridoren med resterande sektionerna men flyttades till Julius under verksamhetsåret Är ni nöjda med året? Både ja och nej. Mycket motgångar och delvis felprioriteringar men väldigt roligt och lärorikt Bästa till medlemmarna? UBS hade ett bra år. Revisorerna Externrevisor, Anders Ångström. Informerar om verksamhetsåret 2009/2010. Se bilaga 6 Utlåtande: Att en del utgifter bokförts på fel kostnadsställe samt att ett antal kvitton saknade attester. Hur allvarliga är felen? Finns små fel men de här är de värsta. Anses ganska allvarliga men tanke på att de inte kan veta var pengarna har gått. Externrevisorn ville inte lämna rekommendation om huruvida föregående styrelse borde beviljas ansvarsfrihet eller ej utan överlämnade beslutet till sektionsmötet. Även om en styrelse får ansvarsfrihet så kan samtliga i den styrelsen hållas ansvariga för ev. brottsliga handlingar. 3 Propositioner Stadgeändringar, se bilaga 1. 4 Motioner Inga Motioner

6 5 Beslut 1. Beslut Ansvarsfrihet för Styrelsen 2009/2010 (se bilaga 6), verksamhetsberättelsen Sluten omröstning med tanke på känslighet i ärendet. JA: 43, NEJ: 5, Maskinteknologsektionens styrelse blir ansvarsfria för verksamhetsåret 2009/ Beslut om förslag stadgeändringar (se bilaga 1) Finner bifall Fyllnadsval av ledamöter till Teknologkårens kårfullmäktige (se bilaga 2) Ingen nominerad eller vald Val av internrevisor för verksamhetsåret 2010/2011 (se bilaga 3) Mia Larsson nominerar sig själv. Mia Larsson blir vald till internrevisor Val av valberedning för verksamhetsåret 2010/2011 (se bilaga 4) Ingen nominerad eller vald, frågan bordläggs till nästa möte Tillsättande av valberedning för posten Arbetsmiljökvalitetsansvarig i styrelsen under mandatperioden till och med (se bilaga 5) Bifall i beslut, styrelsen har mandat att intervjua och välja in en arbetsmiljökvalitetsansvarig Befogenheter för under beslutspunkt 5.6 tillsatt valberedning att tillsätta vakant styrelsepost utan sektionsmötets beslut Bifall i beslut 6 Diskussion 1. Diskussionspunkt 1 Inget att diskutera

7 7 Övriga frågor 1. Övrig fråga 1 Staffan Björklund informerar. Mail: 50 kr för sektionsmedlemmar och 100 kr på vardagar och 200 kr på helger för icke sektionsmedlemmar. Ingen speciell kostnad för kårmedlemmar. Tre personer har nyttjat maskinen än så länge under hösten samt att den är bokad lite framöver. 2. Övrig fråga 2 Hur får du tag i oss? Styrelsen befinner sig i Julius under lunchen på fredagar där man kan snacka med oss. Mikrovågsugnar samt kaffe finns. 8 Avslutande formalia Föredragare: Mattias Brynjell-Rahkola 1. Nästa möte Återkommer om tid och plats. 2. Mötets avslutande Mötet avslutas kl

8 Bilaga 1 Närvarolista, sektionsmedlemmar Johan Stenvall Odd Bråmark Rickard Nyberg Linda Henriksson Marcus Nyberg Gustav Svensson Jonas Holmström Josef Tamberg Martin Divak Oscar Kööhler Pontus Karlsson Hanna Gustafsson Sofia Pålstam Mattias Nordin Rickard Forsberg Johanna Linger Malin Kuusinen Mia Larsson Joakim Thule Brahed Edrin Ekbald Jakob Torstensson Kristin Johansson Nikolina Frisk Patrik Valfridsson Oskar Carlbark Viktor Bergström Sofia Åström Josefin Salomonsson Peter Degerström Malin Bergqvist Stefan Bäcklund Jesper Mattsson Hampus Andersson Kerstin Norlen Liza Persson David Bohlin Johan Forslund Malin Olsson Caroline Henriksson Sofia Bucht Amanda Lindholm Jessica Sundqvist Johan Holmberg Pernilla Olovsson Erik Sjödin Mattias Bergner Annika Larsson Maria Landberg Jakob Sällström Ylva Karlsson Mattias Johansson Agnes Livingstone

9 Bilaga 2 Närvarolista, adjungerade icke-medlemmar Lisa Flemström Jonas Erlandsson Amanda Åkerström Jonas Pehrson Herué Mbanza Ammanda Åkerlund Anders Åström

10 Maskinsektionen revisionsberättelse för verksamhetsår 2009/2010 Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för verksamhetsåret till i Maskinteknologsektionen. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i sektionen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med sektionens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Mot den ekonomiska förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt efter förda protokoll finnes enligt vår mening anledning till följande anmärkningar. Vissa verifikat saknar kvitton. Enskilda verifikat är inte attesterade. Utifrån detta kommer vi varken tillstyrka eller avslå rekommendation till ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsår till Vi yrkar på att fastställa resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse enligt bilagor för verksamhetsåret Luleå den 7 september 2010 Erika Strömberg Anders Ångström Internrevisor 09/10 Externrevisor 09/10

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Brf Hökboet 2010-06-06

Brf Hökboet 2010-06-06 Brf Hökboet 2010-06-06 Styrelsens förvaltningsberättelse för perioden 080612-091231 Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december,

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson.

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson. PROTOKOLL VÅRMÖTE 1 Sektionsmöte 5 mars 2015 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses budget Bilaga 3: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer