EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon"

Transkript

1 Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon 2 x 2 matrix fyrfältare abatement of debts/creditors ackord (vid konkurs) ABC analysis volymvärdesanalys ability to raise capital kapitalanskaffningsförmåga absentee policy frånvaropolicy (för personal) absorption cost självkostnad absorption costing påläggskalkylering, självkostnadskalkylering abstract of title gravationsbevis accede to an agreement ansluta sig till ett avtal accept attestera acceptance certificate övertagandecertifikat acceptance sampling stickprovskontroll accepting commission acceptprovision accessibility tillgänglighet accessories tillbehör accession treaty anslutningsavtal accompanying letter följebrev account day likviddag account rendered ingående balans accountability matrix ansvarighetsmatris accounting bokföring, redovisning accounting entry bokföringspost accounting year bokföringsår accounts ledger reskontra accounts payable leverantörsskulder accounts payable ledger leverantörsreskontra accounts receivable kundfordringar accounts receivable ledger kundreskontra accumulation bin materialsats, monteringssats accumulation store ackumuleringsplats achieve uppnå acknowledge attestera acknowledgement bekräftelse acknowledgement of order orderbekräftelse à conto i avräkning acquire anskaffa acquisition anskaffning, förvärv acquisition cost anskaffningskostnad acquisition of assets and liabilities inkråmsförvärv acquisition value anskaffningsvärde, nyanskaffningspris act as surety ställa borgen act of God befrielsegrund act on public contracts lag om offentlig upphandling action plan åtgärdsplan active inventory aktivt lager actual job cost efterkalkyl adaptive control adaptiv styrning add-on option tillval addendum bilaga additional assessment eftertaxering additional charge eftertaxering additional freight frakttillägg additional order tilläggsbeställning additive tillsatsmedel adduce anföra Inköpslexikon engelska - svenska 1

2 administrative closure administrativt avslut adulterate förfalska advance against collateral förskott mot säkerhet advance booking förhandsbeställning advance invoice förskottsfaktura advance levy förtida betalning advance order abonnemang advance payment förskottsbetalning advance shipment note leveransavisering advance shipment notice föravisering advice of despatch leveransavi advice of payment betalningsanvisning advice of receipt mottagningsbevis advice of shipment avsändningsavi advising fee aviseringsavgift aesthetics estetik affiliated company självständigt dotterbolag affinity diagram släktskapsdiagram affirmative jakande affreighter befraktare affreightment befraktning agency agentur agency agreement agenturavtal agency firm agenturfirma agenda dagordning agent affärsombud agent s commission förmedlingsprovision aggregate amount totalbelopp, totalsumma aggregate inventory aggregerat lager aggregate value totalvärde agility smidighet, totalflexibilitet agio premie agree accounts avstämma konton agreed documents standardavtal agreement avtal agreement lapses on avtalet löper ut den agreement to bond garantiutfästelse air bill of lading flygfraktsedel air consignment note flygfraktsedel air freight flygfrakt air shipment flygtransport air transportation bill luftkonossement airway bill flygfraktsedel alcatel letter (offentlig upphandling) tilldelningsbrev alienable överlåtbar alienate överlåta alienation överlåtelse alienor överlåtare all risk insurance allriskförsäkring all risk policy allriskförsäkring all risks policy allriskpolis all-in price paketpris all-inclusive price paketpris all-time order slutorder allegation påstående alleged påstådd alliance management alliansledarskap allocate contract tilldela kontrakt allocation of costs kostnadsfördelning Inköpslexikon engelska - svenska 2

3 allotment tilldelning allow a claim godkänna ett krav allow a discount rabattera allowance for damage skaderabatt alteration of contract kontraktsändring amalgamation företagsfusion amicable settlement uppgörelse i godo amicably i godo amount due fordran amount guaranteed borgenssumma amount in arrears resterande belopp amount of bond borgenssumma amount payable förfallet belopp amount unpaid obetalt belopp anchorage dues ankringsavgift ancillary provision tilläggsbestämmelse annual depreciation charge årlig avskrivning annual general meeting bolagsstämma annual profit årsvinst annual statement årsberättelse antedate antedatera anticipation inventory säsonglager, kampanjlager appeal överklaga appendix bilaga application for credit kreditansökan application for review ansökan om överprövning apply äska appointment utnämning apportion fördela appraise värdera appraiser värderingsman appreciated inquiry uppskattad undersökning appreciation värdestegring appropriation anslag approximate price cirkapris apron attesttalong arbitrate skiljedomsavgöra arbitration skiljedom arbitration award skiljedomsavgörande arbitrator skiljedomare arrangement avtal arrangement with creditors ackordsavtal arrearage obetalt saldo arrears efterskott, skuldbelopp arrears of interest upplupen ränta arrival date ankomstdatum arrive at an arrangement nå en överenskommelse arrow diagramming method pilnätmetoden article of commerce handelsvara article of consumption förbrukningsartikel articles of association bolagsordning as is befintligt skick assemble sammansätta assemble to order montera mot order, montering mot kundorder assembling montering assembly hopsättning assembly line löpande band assent samtycke assert göra gällande Inköpslexikon engelska - svenska 3

4 assertive tvärsäker assessment bedömning asset tillgång assets kapitaltillgångar assets and liabilities inkråm asset specificity specifik tillgång, specifik resurs asset turn over ratio kapitalomsättningshastighet assign tilldela assignable överlåtbar assignation överlåtelse assignee befullmäktigad assignee in bankruptcy konkursförvaltare assignor överlåtare associate delägare assortment sortiment assurance assurans assurer assuradör at sight avista, vid uppvisandet at will efter eget gottfinnande attachment bilaga attain ernå attest attestera, vitsorda attestation attestering attorney fullmaktsinnehavare audit granskning, revision audit evidence revisionsbelägg audit finding revisionsiaktagelse auditee organisation som revideras auditor revisionsledare audit recovery återvinning av kapitalläckage authenticate legalisera authorise bemyndiga authorised signatory firmatecknare authority befogenhet, mandat authority to pay betalningsfullmakt authorization fullmakt, befogenhet authorization of payment betalningsuppdrag authorized befullmäktigad authorized agent befullmäktigat ombud automatic replenishment automatisk lagerpåfyllnad availability tillgänglighet available goods locovaror available-to-promise disponibelt saldo average adjuster dispaschör, haveriutredare award criteria (vid upphandling) utvärderingskriterium, tilldelningskriterie award notice tilldelningsbekräftelse award procedure upphandlingsförfarande back a bill avalera en växel back order restnotera back order list restorderlista back pay retroaktiv betalning back-to-back-contract transparent avtal backdate antedatera backdated retroaktiv backer avalist backflushing automatisk lageravräkning, baklängesnedbrytning backhaul returtransport backing aval backlog orderstock Inköpslexikon engelska - svenska 4

5 backward integration bakåtintegration, integrering i tidigare led backward scheduling bakåtplanering bad debt oindrivbar fordran balance score card balanserat styrkort balance sheet balansräkning bank draft postväxel bankrupcy estate konkursbo bankrupt s assets konkursbo bar chart stapeldiagram bar code streckkod bareboat charter totalbefraktning bargain pruta, köpslå bargain sale gottköpsförsäljning bargaining agent förhandlingsmotpart bargaining offer förhandlingsbud barge liktare, pråm barter byteshandel barter agreement bytesavtal barter transaction bytesaffär base for award of contract tilldelningsgrund basic agreement basavtal basic charge grundavgift basic commodity råvara basic price riktpris basis of evaluation utvärderingsgrund batch parti, sats batch number partinummer batch processing partivis tillverkning batch size partistorlek batch sizing partiformning bath tub curve badkarskurva batna (best alternative to negotiated agreement) batef battle of forms kolliderande avtalsförhållande beat down the price pruta become due förfalla become effective träda i kraft become valid vinna laga kraft beginning inventory ingående lagersaldo below cost price underpris benchmarking jämförelse beneficial interest nyttjanderätt beneficial owner nyttjanderättsägare beneficial right nyttjanderätt beneficiary förmånstagare benefit of a fall in price clause prisfallsgaranti berth förtöjningsplats bias partisk, systematisk avvikelse bid offert, anbud bid bond anbudsgaranti, offertgaranti bid depositary system anbudshanteringssystem, upphandlingssystem bid pricing offertprissättning bidder anbudsgivare bidding cartel anbudskartell bill räkning bill after sight avisoväxel bill at sight avistaväxel bill of capacity kapacitetsbehovsstruktur bill of distribution distributionsstruktur bill of entry införseldeklaration Inköpslexikon engelska - svenska 5

6 bill of labour personalbehovsstruktur bill of lading konossement bill of lading against acceptance konossement mot accept bill of lading issued by forwarding agents speditörskonossement bill of lading to bearer konossement till innehavaren bill of lading to order orderkonossement bill of material stycklista, produktsstruktur bill of measurement mätbrev bill of resources resursbehovsstruktur bill of tonnage mätbrev billing fakturering bin binge bin reserve system bingesystem binding judgement lagakraftvunnen dom binding offer bindande anbud, bindande offert blank power of attorney fullmakt in blanko blank signature underskrift in blanko blanket order blankoavtal blanket release avropsorder blend formula recept block order blockorderavtal block order release blockorderavrop blue collar industriarbetare board of directors ledningsgrupp board of governors bolagsstyrelse bona fide i god tro bonded store tullager bonded warehouse tullager bonify gottskriva, bonifiera bonus gratifikation bonus pay bonuslön booklet broschyr book residual value bokfört restvärde book value bokfört värde bottleneck flaskhals, trång sektion bottleneck products flaskhalsprodukter bottom line vinst bottom of the range instegsmodell bracket price stafflat pris bracket pricing prisstaffling brainstorm idéstorm brainstorming idéstormning brand name varumärke branded goods märkesvaror breach of agreement bryta ett avtal breach of contract avtalsbrott, kontraktsbrott break bulk lossa breakdown driftavbrott breaking up of the ice islossning briefing information brochure broschyr broker mellanhand bucket shop inofficiell börs bucketed system hinksystem, periodsummerat materialplaneringssystem bucketless system behovsorienterat materialplaneringssystem budget at completion efterkalkyl budget constraint budgetrestriktion buffer buffert building contractor byggnadsentreprenör Inköpslexikon engelska - svenska 6

7 bulk buyer volymköpare bulk buying partiuppköp bulk cargo bulklastare bulk commodity bulkvara bulk order kvantitetsorder bulky skrymmande bullion omyntat guld bullwhip effect pisksnärteffekt bulwark reling bundle auction kombinatorisk auktion bundling sammanslagna inköp, kumulativt inköp, kombinationserbjudande burden indirekta kostnader burden rate omkostnad burdensome betungande business case affärsplan, affärsnytta, affärsstrategi business cycle konjukturcykel business integrity affärsmässighet business logistics affärslogistik business mission affärsidé business on joint account metaaffär business practice kutym, affärssed business process re-engineering affärsprocessutveckling buy spot köpa loco buyer köpare buyer s market monopson buying association inköpskooperativ buying club inköpscentral buying house inköpsagent by instalments avbetalningsvis by proxy genom fullmakt cable telegram calculated stock on hand teoretiskt lagersaldo calendar unit kalenderenhet call fordran, avrop, anfordran call for bids/tenders anbudsbegäran call for competition konkurrensutsätta call off avrop camp s formula wilsonformeln can-ordering gruppbeställning cancel an order avbeställa cancellation annulering cancellation charges annuleringskostnader cancellation clause annulleringsklausul cancellation of agreement uppsägning av avtal candidate anbudssökande cap begränsa (vite), begränsning capacity availability check kapacitetsklarering capacity planning using overall factors beläggningsfördelning capacity purchasing kapacitetsköp capacity requirement kapacitetsbehov capacity requirements planning kapacitetsbehovsplanering capital budget investeringskalkyl capitalised word versal begynnelsebokstav captive market företagsintern marknad, konkurrensskyddad marknad, skyddad marknad captive use företagsintern användning cargo last cargo ship fraktfartyg cargo terminal godsterminal carousels karusellager Inköpslexikon engelska - svenska 7

8 carriage forward frakten obetald carrier transportör, fraktförare carrier s lien fraktförarens panträtt carry interest löpa med ränta cartage körpengar carte blanche blankofullmakt cartel kartell cartel agreement kartellavtal carton pappkartong cartooned kartongförpackad cash against documents dokumentinkasso, kontant mot dokument cash allowance utlägg (i entreprenad, för vilket extra entreprenörsarvode ej får debiteras) cash asset kassatillgång cash before delivery kontant betalning före leverans cash discount kassarabatt cash flow kassaflöde, likviditetsflöde cash on delivery betalning vid leverans, postförskott cash on delivery consignment efterkravsförsändelse cash price kontantpris cash purchase kontantköp cash slip kontantnota cash with order betalning i förskott, betalning vid order cask fat casting shop gjuteri category lead kategorichef category management kategoristyrning category manager kategoriansvarig category sourcing kategoristyrning category tree kategoriträd causality kausalitet causal link orsakssamband causal reaction kausalitet causation orsakssamband cause and effect diagram orsak-verkan-diagram ceding company cederande bolag ceiling price pristak cell layout flödesgrupplayout cellular manufacturing flödesgrupptillverkning central purchasing body inköpscentral centre of gravity method tyngdpunktsmetoden certificate attest, intyg certificate of conformity överensstämmelseintyg certificate of delivery leveransintyg certificate of inspection besiktningsbevis certificate of manufacture fabriksintyg certificate of origin ursprungsbevis, ursprungsintyg certified by notary public bestyrkt av notarius publicus certified to be a true copy vidimeras certify vitsorda chain stores kedjebutiker change control board styrgrupp för ändringshantering change costs förändringskostnader change management förändringsledarskap channel partner distributionspartner charge off avskriva charachter reference vitsord chart of accounts kontoplan charter befrakta, avtal, bemyndigande charter cargo space kontrahera lastrum Inköpslexikon engelska - svenska 8

9 charter party certeparti charterer befraktare chartering agent befraktningsagent chase strategy anpassningsstrategi, nollagersstrategi chattel lösöre chech sheet strecktablå cherry picking russinplockning chief procurement officer inköpsdirektör circumvention kringgående civil contract byggkontrakt claim anfordran, fordran, reklamation, krav claim for compensation ersättningsanspråk claim for damages skadeersättningsanspråk, skadeståndstalan claim for indemnification ersättningsanspråk claim for refund återbetalningskrav claim for restitution återbetalningskrav claimant fordringsägare, person som gör anspråk class diagram klassdiagram clause bestämmelse clause-by-clause commentary punkt-för-punkt-kommentering, kommenteringslista clean acceptance villkorslös accept clean bill of lading rent konossement clearance avräkning, tullbehandling clearance sale utförsäljning cleared inwards inklarerad cleared outwards utklarerad close corporation fåmansbolag closing stock utgående lager co insure samförsäkra co-design gemensam konstruktion, gemensam produktutveckling, samordnad design co-managed inventory samarbetsstyrda lager co-production samproduktion co-signer medundertecknare coasting vessel kustfartyg COD parcel efterkravsförsändelse code kontera code of conduct uppförandekod, social policy, förhållningspolicy coerce påtvinga, tvinga coercive measure tvångsåtgärd coercive measures exekutivt förfarande cogent law tvingande lag coinsurance clause samförsäkringsklausul collaboration samverkan collaborative planning, forecasting and replensishment samverkande planering, prognostisering och påfyllnad collateral säkerhet, borgensåtagande, pantsäkerhet collation kollationering collectable indrivningsbar collection advance agreement inkassoförbindelse collection charge hämtningsavgift collection letter björnbrev, kravbrev collection measure indrivningsåtgärd collective bargaining agreement kollektivavtal collective bill of lading samkonossement collective consignment samkörning collective shipment samkörning colloquial language talspråk collusion maskopi combinatorial auction kombinatorisk auktion Inköpslexikon engelska - svenska 9

10 combinatorial purchasing kompinatoriskt inköp come into force träda i kraft, ikraftträdande commence börja commerce cloud molntjänster commercial agent handelsagent commercial agreement handelsavtal commercial code handelsbalk commercial custom handelsbruk commercial invoice handelsfaktura commercial letter of credit remburs commercials of the shelf hyllvaror (kommersiella) commission agency kommissionsaffär commission agent handelskommissionär commission of freight kaplake commissioned work uppdragsverksamhet commitment förpliktelse, åtagande, löfte commodities handelsvaror commodities broker varubörsmäklare commodities exchange varubörs commodity sortiment, varugrupp, handelsvara commodity agreement råvaruavtal commodity exchange råvarubörs commodity price index varuprisindex commodity strategy sortimentsstrategi commodity team sortimentsteam common expense samkostnad common law sedvanerätt commonality kommonalitet, tväranvändning company financial year bolagsår company in commendam kommanditbolag company wide företagsomspännande competition konkurrens competition clause konkurrensklausul competitive advantage konkurrensfördel competitive benchmarking konkurrentjämförelse competitive bidding konkurrensutsättning, upphandling competitive dialogue konkurrenspräglad dialog competitive edge konkurrensfördel competitive pricing konkurrenssatt prissättning competitive sealed proposal upphandlingsförfarande i USA likt konkurrenspräglad dialog competitive strategy konkurrensstrategi competitive tendering anbudstävlan, konkurrensutsatt upphandling competitiveness konkurrenskraft competitor konkurrent complain reklamera complainant klagande (subst) complaint reklamation completion certificate övertagandecertifikat completion of delivery slutleverans compliance management efterlevnadskontroll, efterlevnadshantering compliance matrix överensstämmelselista comply with provision efterleva bestämmelse composition agreement ackordsavtal comprise inkludera compromise avtal comptroler controller compulsory cession tvångsöverlåtelse computer aided ordering datorstödd orderläggning concede bevilja Inköpslexikon engelska - svenska 10

11 concession leveransdispens, oktroj, beviljande conciliation förlikning conciliation agreement förlikningsavtal conciliator förlikningsman concludent act konkludent handlande conclusive bindande concurrent engineering integrerad produktframtagning condition betingelse conditional acceptance (of bid) oren accept (av anbud) conditional clause villkorsklausul conditions of contract kontraktsvillkor conditions of delivery leveransvillkor conditions of payment betalningsvillkor conditions of sale försäljningsvillkor conduct utföra, bedriva configuration management konfigurationshantering configure to order konfigurera mot order confirm by oath beediga confirmed documentary credit bekräftad remburs confirmed letter of credit bekräftad remburs confiscation sekvester conflicting demands motstridiga behov conformity överensstämmelse, likformigt conglomerate purchasing inköpskonglomerat conjoint analysis conjoint-undersökning consecutive days sammanhängande dagar consecutive numbers löpnummer consent samtycke consequential loss insurance avbrottsförsäkring consign konsignera consigned goods konsignationsvaror consignee godsmottagare, konsignationsvarumottagare consignor varuavsändare consignment försändelse, konsignation, sändning, varuförsändelse consignment invoice konsignationsfaktura consignment note fraktsedel consignment stock contract konsignationsavtal consignor avsändare, konsignationsvaruleverantör consistent sammanhängande consortium konsortium consortium agreement konsortialavtal constitute utgör constraint bivillkor, restriktion construction contract utförandeentreprenad consultation samråd consumer durables kapitalvaror consumer goods konsumtionsvaror container bill of lading containerkonossement context diagram kontextdiagram contest bestrida contingency eventualitet, oförutsedd utgift contingency planning beredskapsplanering contingency reserve beredskapsreserv contingent oviss contingent liability ansvarsförbindelse continuation clause förlängningsklausul continuous improvement ständig förbättring continuous operation helårsdrift contraband smugglare Inköpslexikon engelska - svenska 11

12 contract award kontraktstilldelning contract award decision tilldelningsbeslut contract award notice efterannonsering contract blank kontraktsformulär contract close-out kontraktsavslut contract compliance avtalsefterlevnad, avtalstrohet contract compliance rate avtalstäckning contract form kontraktsformulär contract fulfilment kontraktsfullgörande contract manager avtalsansvarig, avtalsförvaltare, kontraktsansvarig contract mark up ändringsmarkerat avtal contract of affreightment fraktkontrakt contract of guarantee borgensförbindelse contract period kontraktstid contract price kontraktspris contract stipulation kontraktsbestämmelse contract with options optionsavtal contract work entreprenadarbete contracted price leveranspris contracting authority upphandlande myndighet contracting entity upphandlande enhet contracting party kontrahent contractor entreprenör contractor s fee entreprenörsarvode contractual kontraktsenlig contractual penalty kontraktsvite contractual provisions avtalsbestämmelser contrary to contract avtalsstridig, avtalsvidrig contribution cost pricing bidragsprissättning contribution marging täckningsbidrag controller controller controlling company moderbolag convenience goods dagligvaror convention avtal conveyance överlåtelsehandling, transport, överlåtelse conveyor transportband convince övertyga cooperation agreement samarbetsavtal core business kärnverksamhet corporate body juridisk person corporate buyer koncerninköpare corporate governance bolagsstyrning corporate procurement officer inköpsdirektör corporate social responsibility företagens sociala ansvar corrective action korrigerande åtgärd corrective maintenance felavhjälpande underhåll, korrigerande underhåll cost kostnad cost account efterkalkyl cost accounting efterkalkylering cost allocation kostnadsfördelning cost and freight fraktfritt cost apportionment kostnadsfördelning cost avoidance kostnadsundvikande cost based pricing kostnadsbaserad prissättning cost-benefit-analysis lönsamhetsanalys cost ceiling kostnadsram cost centre kostnadsställe cost containment kostnadsbegränsning (genom aktivt arbete) cost contract löpande räkning Inköpslexikon engelska - svenska 12

13 cost driver kostnadsdrivare cost effective indräktig cost estimate kostnadskalkyl cost insurance freight frakt- och assuransfritt cost leadership kostnadsledarskap cost of capital kapitalkostnad cost of interest räntekostnad cost of liquidation avvecklingskostnad cost of living allowance dyrortstillägg cost of loading lastningskostnader cost of maintenance underhållskostnader cost of operation driftskostnad cost of solicitation upphandlingskostnad cost of tendering upphandlingskostnad cost of underage bristkostnad cost oriented pricing kostnadsprissättning cost overrun kalkylöverskridning cost plus contract självkostnadskontrakt cost plus contract löpande räkning (OBS Den svenska termen löpande räkning kan definieras på olika sätt) cost plus price faktorpris (i avtalssammanhang) cost plus pricing faktorprissättning cost price självkostnadspris cost reimbursable contract löpande räkning, självkostnadskontrakt cost value method parivärdemetod cost variance kostnadsavvikelse COTS hyllvaror (kommersiella) counter-claim genfordran, motkrav counterfeit förfalska, oäkta counterfoil talong countermand avbeställa countervailing duty utjämningstull counting frequency inventeringsfrekvens counting request inventeringsanmodan country of destination bestämmelseland country of origin ursprungsland coupled inventories kopplade lager courtesy artighet cover letter missiv covering letter följebrev crainage kranhyra crane lyftkran crashing forcering credit fordran credit advice kreditnota credit agreement kreditavtal credit note kreditfaktura credit rating kreditvärdighet credit reporting agency kreditupplysningsbyrå creditor borgenär crew besättning, manskap cross docking genomflöde, genomflödesdistribution cross rule travers cross tabulation korstabeller cross-business företagsöverskridande cross-functional team tvärfunktionell grupp cumulative lead time ackumulerad ledtid currency valuta currency basket valutakorg Inköpslexikon engelska - svenska 13

14 currency clause valutaklausul currency restriction valutarestriktion currency risk management valutariskhantering current assets omsättningstillgångar current budget driftsbudget current exchange rate dagskurs curriculum vitae (br) meritförteckning curtail inskränka curtailment driftsinskränkning custody bill of lading förvaringskonossement custody charge depåavgift custom clearance receipt tullkvittens custom-house receipt tullkvittens customable tullpliktig customary tare usotara customer of choice prioriterad kund customer order decoupling point kundorderpunkt customer value proposition kundlöfte customization kundanpassning customs agent tullagent customs bill of entry införseltillstånd customs clearance förtullning, tullavgift customs nomenclature tullnomenklatur customs reimbursement tullrestitution customs warehouse tullager, packhus cutback nedskärning cycle counting rullande inventering cycle stock omloppslager, omsättninglager cycle time genomloppstid daily allowance traktamente damage estimate skadeberäkning damage in transit transportskada damage liability skadeersättningsskyldig damage notification skadeanmälan damages clause bötesklausul data date avstämningsdatum date of arrival ankomstdatum date of postmark poststämpelns datum day book diarium day rates contract timräkning day-book number diarienummer days in payables dagar i reskontran days inventory held genomsnittlig lagringstid days payables outstanding mätetal för antalet dagar genomsnittlig betalningstid dead freight fautefrakt dead on arrival defekt vid ankomst dead weight dödvikt deadline fatatalietid dealer s price återförsäljarpris debentured goods tullrestitutionsgods debriefing debriefing debt collection agency inkassobyrå debt due fordran debtor gäldenär decision tree beslutsträd deck cargo däckslast declaration of conformity överensstämmelsedeklaration decline förkasta anbud eller förfrågan decline an offer avböja ett anbud Inköpslexikon engelska - svenska 14

15 decoupling inventory frikopplingslager decoy bulvan deduct avräkna deductible avdragsgill deduction avdrag, avräkning deed avtal, handling deed of transfer överlåtelsehandling deemed anses deep stacking djupstapling default betalningsförsummelse default of payment utebliven betalning defeasance annullering defeasible annullerbar defect felaktig defect (om fel) brist defective goods felaktiga varor defer dröja deferral uppskov deferred charges förutbetalda kostnader deferred discount uppskjuten rabatt defray bestrida defrayal bestridande delay försening delegate befullmäktiga deliverables leverabler delivered free franko delivered free at your warehouse fritt ert magasin delivery capability leveransberedskap delivery capacity leveransförmåga delivery condition leveransvillkor delivery confirmation leveransbekräftelse delivery control leveranskontroll delivery date leveransdatum delivery dependability leveransprecision, leveranssäkerhet delivery follow-up leveransuppföljning delivery note följesedel delivery notice leveransbesked delivery reliability leveransprecision delivery reminder leveranspåminnelse delivery schedule leveransplan delivery service leveransförmåga demand fordran demand chain efterfrågekedja demand chain management styrning av behovskedjan demand payment björna demand time fence kundordergräns demijohn damejeanne demise charter totalbefraktning demur invända demurrage överliggedagsersättning depletion värdeminskning depreciable assets avskrivningsbara tillgångar depreciation avskrivning derived demand härledd efterfrågan design contest projekttävling design and build contract totalentreprenad design-to-cost-tendering upphandling med fast takpris design-to-order konstruera mot order designate namnge Inköpslexikon engelska - svenska 15

16 desourced supplier underkänd leverantör detaining sekvester deterioration förfall, försämring develop utveckla deviation avvikelse diary dagbok direct award direktupphandling dirty bill of lading konossement med förbehåll disaggregation disaggregering disagio disagio disburse utbetalning discharge lossa discharge a ship lossa ett fartyg discharge afloat flytande lossning discharging expense lossningskostnad disclaimer friskrivningsklausul disclosure edition disclosure rights rätt att ta del av uppgifter discount rabatt discount against cash kassarabatt discounted cash flow kassaflödesvärdering discount schedule rabattbrev discovery edition discretionary fakultativ disembark landsättning disintermediation mellanhandsreducering dismantling nedmontering dismiss entlediga dispatch avsända dispatch department avsändningsavdelning dispatch goods ilgods dispatch money tidsvinstersättning dispatch note avsändningsavi dispatcher varuavsändare disposal time disponibel tid dispositive law dispositiv lag/rätt dispute tvista dispute management tvisthantering disruption avbrott distraint utmätning divest överlåta, divestera dividend aktieutdelning divisable delbar divulge delge dock company frihamnsbolag dock receipt hamnkvitto dockage pris för utnyttjande av hamnplats doctrine of frustration fullgörelsehinder documentary credit remburs documentary remittance dokumentremissa domestic articles hushållsartiklar domestic sourcing köp på inhemsk marknad double order-point system dubbel beställningspunkt down payment handpenning downtime stilleståndstid dp handpenning draft tratta draft agreement avtalsutkast draft contract kontraktsförslag Inköpslexikon engelska - svenska 16

17 draft settlement förlikningsförslag drawee trassat drawer trassent drayage hemtransportkostnader drop shipping direktleverans (utan mellanhänder) drop shipment direktleverans (utan mellanhänder) drop size discount volymrabatt drop size incentive volymrabatt dual sourcing parallellförsörjning due date förfallodag, färdigdatum due diligence förvärvsutredning, skälig försiktighet due professional care yrkesmässig noggrannhet duly vederbörligen duly substantiated välgrundad dummy activity blindaktivitet dun björna, björnbrev dunning letter björnbrev duopoly duopol duplicate receipt system paragonsystem durability varaktighet durable goods kapitalvaror duration varaktighet duration of agreement avtalstid dutiable tullpliktig duty drawback tullrestitution duty free tullfri dynamic discount dynamisk rabatt dynamic lot sizing dynamisk partiformning earliest due date tidigaste färdigdatum early material authorisation / concession materialbemyndigande early payment förskottsbetalning early purchasing involvement tidig inköpsinvolvering early start agreement avtal för tidiga aktiviteter early supplier involvement tidig leverantörsinvolvering early supply management involvement tidig inköpsinvolvering earning inkomst earning capacity avkastningsförmåga earning power avkastningsförmåga economic lot size ekonomisk partistorlek economic order quantity ekonomisk orderstorlek economy of scope kombinationsfördel economy of scale skalekonomi, skalfördelar, stordriftsfördel, mängdrabatt effectiveness resultateffektivitet, verkställighetsförmåga, yttre effektivitet efficiency resurseffektivitet, inre effektivitet, systemeffektivitet efficient consumer response effektiv kundrespons elicitation elicitering, kravinsamling emphasise framhålla employer uppdragsgivare, arbetsgivare employer s contribution arbetsgivaravgift empower bemyndiga empowered befullmäktigad empowerment befogenhet enclosure bilaga ending inventory utgående lagersaldo endogenous endogen endorsable endossabel, fungibel endorse attestera endorsee endossat Inköpslexikon engelska - svenska 17

18 endorsement endossement, endosso, ikraftsättning endorser endossent, växelcedent endurance test uthållighetsprov enforce a claim göra ett anspråk gällande enforceable exigibel enforced sale tvångsauktion engineer-to-order konstruera mot order engineering change order konstruktionsändringsorder, ändringsorder engineering change proposal ändringsförslag engineering change request ändringsbegäran enquiry anbudsförfrågan ensure tillse enter a contract kontrahera enter into force träda i kraft, ikraftträdande entitled to berättigad till entity in charge of maintenance underhållsansvarig enhet entrepot packhus entrust anförtro entry barrier inträdeshinder entry level version instegsmodell entry of goods varuinförsel equal run-out time likvärdig täcktid equity eget kapital escalation clause eskaleringsklausul vid tvist escalator clause indexklausul escape clause hävningsrättsklausul estimate of cost kostnadsförslag estimate to complete kalkyl för resterande arbeten estimator kostnadsberäknare even-handed opartisk event list händelselista everyday commodities dagligvaror evict avhysa eviction vräkning evidentiary bevisbörda ex gratia payment ersättning utan juridisk förpliktelse ex warehouse fritt lager ex works fritt fabrik excavation works markentreprenad excepted perils clause friskrivningsklausul exception statement avvikelseförteckning (i anbud), differenslista excess capacity överkapacitet excessive oskälig exchange application valuta ansökan exchange rate växelkurs excise tillverkningsskatt excise duty tillverkningsskatt, punktskatt excise tax tillverkningsskatt exclusion criteria uteslutningskriteria exclusive agency generalagentur exclusive agent generalagent exclusive right ensamrätt executable genomförbar execute utföra execution utförande, utmätning execution code utsökningsbalken execution date tidpunkten för ikraftträdande executor tillställare executory sale tvångsauktion Inköpslexikon engelska - svenska 18

19 exercise utnyttja exhibit bilaga ex-house i annans regi exit clause hävningsrättsklausul exlusive right prerogativ exogenous exogen exoneration clause friskrivningsklausul exorbitant price ockerpris expected utility value förväntat nyttovärde expediter leveransbevakare expediting forcering av order, leveransbevakning expenditure utgift expenditure estimate utgiftsplan expense utgift expiration date sista giltighetsdatum export agent exportagent export commodities exportvaror export compliance exportöverensstämmelse export declaration utförseldeklaration expose to competition konkurrensutsätta express delivery ilbefordran express goods ilgods expressive bid kombinatoriskt anbud expressive tendering kombinatorisk upphandling expressly uttryckligen express reference uttrycklig extinct debt preklusion extortion ocker extortionate price ockerpris extortioner ockrare extra work order beställning av tilläggsarbete extra work order cost containment begränsning av kostnader för tilläggsarbeten extrinsic forecast betingad prognos face value nominellt värde facility anläggning factory in the factory fabrik i fabriken fail underlåta, uraktlåta fail to arrive utebli fail to notice förbise failsafe säker, idiotsäker failure driftavbrott, fel failure modes effects analysis feleffektanalys fair average quality genomsnittskvalitet fair comparison rättvis jämförelse fair presentation opartisk rapportering fall back scenario reservplan faulty delivery felaktig leverans feasibility study förstudie feedback återkoppling feign work maska feigned fiktiv fictitious fiktiv fictive fiktiv field expediting fältbevakning field purchaser fältinköpare file maintenance registervård filing arkivering filing clerk arkivarie fill rate fyllnadsgrad Inköpslexikon engelska - svenska 19

20 final account slutavräkning final arrangement slutuppgörelse final payment slutbetalning financial pekuniär financial statement finansiell rapport finish to order färdigställ-mot-kundorder finished goods färdigvaror, helfabrikat finished goods inventory färdigvarulager finite capacity planning takplanering firm offer fast anbud firm planned order fryst order first article inspection utfallsprov first come first served först till kvarn first cost självkostnad first open water första isfria vatten first out sist in first-price auction förstaprisauktion first refusal förtursrätt, förköpsrätt first right förtursrätt first tier sourcing förstaledssourcing first-tier supplier förstaledsleverantör fiscal year budgetår, räkenskapsår fishbone chart fiskbensdiagram fit for purpose ändamålsenlig fitness for use användbarhet fixed asset anläggningstillgång fixed assets fasta tillgångar fixed interval order system periodbeställningssystem fixed order quantity fast orderkvantitet fixed period requirement fast behovstäckningstid fixed-price contract fastpriskontrakt flat price enhetspris flat rate enhetstaxa flexible tariff stafflad tariff float buffert, omsättningslager, glapp floating location storage flytande lagerplats floating order point flytande beställningspunkt floor stock öppet lager flow chart flödesdiagram focus group fokusgrupp, referensgrupp follow-on contracts fortsatta beställningar force påtvinga, tvinga force field analysis kraftfältsanalys forced cession tvångsöverlåtelse forecast prognos forecasting prognostisering forfeit förverka forfeiture of debt preklusion fork lift truck gaffeltruck form of payment betalningssätt forward buying prognosköp forward charges efterkrav map betalning forward contract terminskontrakt forward deal terminsaffär forward delivery terminsleverans forward payment förskottsbetalning forward trade terminsaffär forwarder transportör forwarding spedition Inköpslexikon engelska - svenska 20

LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK. Jan Olhager. Sammanställd av

LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK. Jan Olhager. Sammanställd av LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK Sammanställd av Jan Olhager LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK Sammanställd av Jan Olhager 2004, Jan Olhager och PLAN Föreningen för Produktionslogistik

Läs mer

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden Ordlista för Sveriges Domstolar Svensk/engelsk engelsk/svensk Glossary for the Courts of Sweden Swedish/English English/Swedish Producerad av Avd. för kompetensutv. och int. relationer och Avd. för HR

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 16 January 2014 relating to Unlimited BEST TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to Shares denominated in SEK to be publicly offered

Läs mer

ENGELSK-SVENSK ORDLISTA

ENGELSK-SVENSK ORDLISTA Rådets svenska språkenhet ENGELSK-SVENSK ORDLISTA VANLIGA ORD OCH FRASER I EU-TEXTER mars 2009 Teckenförklaring 1 primärrätt 2 sekundärrätt Anv. Att översätta EU-rättsakter - anvisningar EP Europaparlamentet

Läs mer

FINAL TERMS DATED 4 DECEMBER 2013. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer)

FINAL TERMS DATED 4 DECEMBER 2013. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) FINAL TERMS DATED 4 DECEMBER 2013 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

FINAL TERMS DATED 22 APRIL 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas

FINAL TERMS DATED 22 APRIL 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas FINAL TERMS DATED 22 APRIL 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 December 2013 As amended and restated as of 10 December 2013

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 December 2013 As amended and restated as of 10 December 2013 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 December 2013 As amended and restated as of 10 December 2013 relating to Unlimited Index Certificates relating to the BEAR SILVER X3

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas SE0007074778 FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

FINAL TERMS DATED 20 JANUARY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer)

FINAL TERMS DATED 20 JANUARY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) FINAL TERMS DATED 20 JANUARY 2015 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

Senast uppdaterad 2011-11-24 Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2011-11-24 Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2011-11-24 Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista Observera att ordlistan för närvarande är under bearbetning. Dokumentet kommer fortlöpande att uppdateras. ackord ackordsarbete ackordslön

Läs mer

Final Terms dated 19 February 2015 (which replace the Final Terms dated 18 February 2015)

Final Terms dated 19 February 2015 (which replace the Final Terms dated 18 February 2015) Final Terms dated 19 February 2015 (which replace the Final Terms dated 18 February 2015) for BULL DAX X18 VON2 Constant Leverage Certificates based on the 18X Long Index linked to DAX ISIN DE000VS0AWX8

Läs mer

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (Guarantor)

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (Guarantor) Final Terms dated 23 January 2015 for BULL NOVOB X5 VON Constant Leverage Certificates based on the 5X Long Index linked to Novo Nordisk A/S ISIN DE000VS0AKW5 (the "Securities") Vontobel Financial Products

Läs mer

FINAL TERMS. dated 31 March 2015. in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time)

FINAL TERMS. dated 31 March 2015. in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time) FINAL TERMS dated 31 March 2015 in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time) of UBS AG, London Branch (the London branch of UBS AG) for the issue of 300

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

FINAL TERMS. dated 20 April 2015. in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time)

FINAL TERMS. dated 20 April 2015. in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time) FINAL TERMS dated 20 April 2015 in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time) of UBS AG, London Branch (the London branch of UBS AG) for the issue of 2,000

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande:

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande: Sammanfattning - Cross Markets Fund Fondföretag: LFG Asset Management S.A. Registrerad i Luxemburg Augusti 2009 Cross Markets Målsättning & Placeringsinriktning Cross Markets målsättning är att uppnå en

Läs mer

FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer)

FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF90012000 R11 6 oktober,

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum LP3 10-11 Material Kursexaminator Sammanfattning Anders Bystedt Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer