Kulturby i Kopparlunden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturby i Kopparlunden"

Transkript

1 Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens stab Lennart Fast Direktvalsnr Kulturby i Kopparlunden Projektbeskrivning Inledning Den kreativa sektorn, upplevelseindustrin, kultur för tillväxt, kultur under olika beteckningar har varit på tapeten och stått i fokus under de senaste åren i sammanhang som inte tidigare varit relevanta. Olika undersökningar har slagit fast kulturens betydelse för samhällets tillväxt och utveckling. Tidigare har ofta kulturen reducerats till en publik aspekt, dvs vad kan kulturen föra ut till åskådaren. Idag handlar kultur om så mycket mer av vikt för vårt samhälle, möjligheterna till självuppfyllelse, chanser att skaffa sig nya sociala kontakter och emotionella intryck. Kultur har också en viktig roll för att hjälpa oss att skaffa en egen identitet, att förstå var våra grundläggande värderingar kommer ifrån och att överbrygga skillnader mellan olika synsätt. Det här kan härledas till kulturens traditionella mjuka värden. Nu kan man också konstatera att mätt med traditionellt hårda måttstockar, ex vis ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling har kulturen betydelse. Idag har design och formgivning lika stor (större?) betydelse än tekniskt innehåll i våra apparater. Shoppingcentras byggs som upplevelsehus, mobiltelefonutvecklingen drivs av möjligheten till att spela spel och titta på tv-program. I renodlat tekniska sammanhang har möjligheterna till att bibehålla och utveckla kreativiteten stor betydelse för att finnas kvar på toppen av den tekniska utvecklingen. För en stad av Västerås kaliber har också tillgången av ett rikt kulturutbud betydelse för möjligheten att rekrytera och bibehålla personal i övriga näringar. Sammantaget leder den här utvecklingen fram till att kulturnäringen kommer att tillhöra framtidens tillväxtbranscher. Vill vi i Västerås ha ett bra utvecklingsklimat för våra företag och dessutom bejaka den rådande utvecklingen behöver vi göra insatser för att skaffa fram fler entreprenörer/företagare inom den kreativa sektorn. Många delar av kulturbranschen kännetecknas idag tyvärr av att stå ganska långt ifrån ett företagarperspektiv. Det är stora skillnader mellan olika typer av kulturarbetare och också skillnader mellan olika generationer av kulturutövare, men sammantaget är företagarandan låg.

2 VÄSTERÅS STAD 2 I denna projektbeskrivning ger vi ett utkast till hur en positiv utveckling kan initieras genom att samla och förstärka de resurser som i huvudsak redan finns. Vi vill betona att avsikten inte är att bygga upp en helt ny organisation för att främja entreprenörskapet utan att i första hand ta tillvara de resurser som redan finns i form av Teknikbyn, Almi och CuLTUREN. Syfte Syftet med projekt är att göra Västerås till stad där de kreativa krafter ser det som självklart att bedriva kulturutövandet i företagsform. Ett annat syfte med projektet är att realisera den vision för Kopparlunden som uttalades redan när Teknikbyn och CuLTUREN skapades, dvs. att skapa ett konstruktivt möte mellan teknikens och kulturens värld. Mål Målet med projekt är att öka andelen kulturarbetare som driver företag i Västerås. Målen för respektive år är: 2008: 7 startade kulturprojekt 3 startade företag 2009: 8 startade kulturprojekt 4 startade företag startade kulturprojekt 5 startade företag Vid den årliga utvärderingen av projektet bör även andra effekter undersökas. Exempel på sådana faktorer kan vara: Upplevd nytta Upplever kulturarbetarna projektet som ett stöd i deras verksamhet? Har kontakterna mellan kultur och teknik i Tek nikbyn ökat? Har projektet skapat någon kreativ nytta bland Teknikbyföretagen? Synliggörande Kommunikation och marknadsföring Har medvetenheten om kulturens potential som näring ökat? Vilka krav ställs på kulturarbetare som företagare? Har allmänhetens kännedom om projektet? Har inställningen till kulturutövande förändrats? Utvärderingen måste i så fall inkludera någon form av undersökning som förslagsvis kan ske tillsammans med Mälardalens Högskola.

3 VÄSTERÅS STAD 3 Målgrupp Målgruppen är kulturarbetare med en produkt- eller affärsidé som överväger att starta företag. Tidplan Projekttiden föreslås bli treårig under tiden 2008 till Årliga avstämningar baserade på ekonomiskt utfall och måluppfyllelse kommer att ske. Inblandade parter Bakom projekt står CuLTUREN, Almi, Teknikbyn och Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden i Västerås. Ytterligare samarbetspartners kan tillkomma. Ex vis har vi haft kontakt med VKL:s KRUTprojekt som ligger i startgroparna med ett projekt för den kreativa sektorn. Många kulturföretag har startats i Västerås som ekonomiska föreningar varför Coompanion kan vara en tänkbar samarbetspartner. Projektägare är Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens Stab i Västerås Stad. Samordnare för projektet är CuLTUREN ek för genom en tilläggsbeställning från Kifn Stab. Organisation En styrgrupp med representanter för de inblandade parterna har bildats. En referensgrupp är under uppbyggnad. Hittills har Malinka Persson, ordförande i föreningen Kultur i Rörelse (KiR) och Karolina Hahne, ordförande i KES ek för knutits till gruppen och varit med och tagit fram projektbeskrivningen.

4 VÄSTERÅS STAD 4 Projektet Kulturbyn Kopparlunden Avsikten är att skaffa fram en lokal i Kopparlunden, gärna i nära anslutning till CuLTUREN och/eller Teknikbyn. I denna iordningställer de blivande kulturföretagarna ett antal arbetsplatser och en gemensam miljö för samvaro, utbildning, kundkontakter, utställningar etc. För de konstnärliga verksamheterna ska befintliga lokaler inom ex vis CuLTUREN användas i största möjliga utsträckning. Deltagarna ska ha obligatorisk kontakt med en affärsutvecklare. I projektet ska ingå tillgång till arbetsplatser med viss support, viss teknisk utrustning, mötesplatser, utbildning, gratis konsultationer/rådgivning. Deltagandet i projektet förutsätter ett ömsesidigt åtagande. Det handlar om både Kultur och Näring. Företagandet är minst lika viktigt som kulturutövandet. Projektet syftar till att skapa livskraftiga kulturföretag. Därför kommer det att ställas krav på att utveckla den egna affärsidén till ett affärskoncept som bedöms vara långsiktigt hållbart. De som lyckas med det ges möjlighet att gå vidare som exempelvis groddföretagare inom Teknikbyn. Det kommer självklart att finnas kandidater som inte kommer vidare och då avslutas engagemanget när utvecklingsvägarna bedöms vara uttömda. I regel sker det inom 6 månader. Lokalen En lokal finns tillgänglig på Kopparlundsvägen 9 (?) på ca 160 m 2. Den ligger i anslutning till Teknikbyns groddlokaler och viss service, ex vis fikarum, kan samutnyttjas med företagarna i den delen av fastigheten. Själva lokalen är iordningställd som en stor kontorslokal och i fräscht skick. Tillgång till toalett finns. Anslutning för bredband och telefon finns tillgänglig. Några större insatser för iordningsställandet behöver inte göras. Däremot har den en klar svaghet eftersom tillgängligheten för funktionshindrade är problematisk. Det måste lösas. Arbetsplatser Alla deltagare har behov av en egen arbetsplats för administrativt arbete och företagande. Dessa arbetsplatser behöver kontorsmöbler, men dessa kan förmodligen köpas in genom andrahandsmarknaden till en billig penning. Arbetsplatserna kan antingen vara avskilda kontorsmoduler eller som kontorslandskap. Kontorsmodulerna ger större tillgång till avskildhet medan kontorslandskapen ökar antalet kreativa möten. I det långa loppet brukar behovet av att ha en fredad plats att dra sig tillbaka till vara att föredra. Det brukar vara lättare att få gruppen att fungera om var och en har en hemmabas.

5 VÄSTERÅS STAD 5 Forum för samtal Det är viktigt för projekt att lokalen innehåller en samlingsplats där man kan träffas och dricka kaffe, ha utbildningsträffar, träffa kunder mm. Om man har en lösning med kontorslandskap för arbetsplatserna är det viktigt att det finns avskilda platser där man kan ha ostörda samtal med kunder, för känsliga samtal och som tänkarrum. Den gemensamma samlingsplatsen bör användas för olika aktiviteter så att kontakt med andra företagare inom Teknikbyn, andra kulturarbetare och företagare underlättas. Vi bedömer att lösningen med aktuella lokalen som ligger i anslutning till groddlokalerna i Teknikbyn är en mycket bra lösning. Det innebär naturliga kontaktytor för kulturföretagarna med andra företagare. Det underlättar också övergången från förinkubatorn till nästa steg in som groddföretagare. Det tillför projektet en hel del mervärden om den gemensamma delen innehåller ytor för exponering och försäljning. Support Utöver gemensamt fika och kopieringsmöjligheter kan vi inte se något supportbehov. Teknisk utrustning Den egna tekniska utrustningen får deltagarna stå för själva. Vill man höja ambitionsnivån något är det väl i så fall genom att utrusta var och en med en bärbar dator. Gemensam teknisk utrustning som behövs är en kaffemaskin och en kopiator/skrivare av bättre kvalitet. Tillgång till bredbandsanslutning och telefon är tillgodosett i den aktuella lokalen. Ska lokalen utrustas med ett trådlöst nätverk? Urval Urvalskriterierna bör vara att det finns en ambition att utveckla sin affärsidé, att affärsidén på något vis är unik och bedöms ha tillväxtpotential. Process I syfte att ge de nya företagen en stabil plattform att stå på avser vi inom projektet att erbjuda kulturföretagarna en starta eget-utbildning omfattande fem pass á fyra timmar. Kursen ger grundläggande kunskaper inom följande områden: 1. Företagaren, affärsidén och ekonomi 2. Företagsformer, skatter och försäkringar 3. Kund, marknad och marknadsbearbetning 4. Budget, kapitalbehov och finansiering 5. Praktisk bokföring

6 VÄSTERÅS STAD 6 Kursen ger deltagarna en inblick i de viktigaste frågeställningarna som en företagare ställs inför men ger av naturliga skäl inte några fördjupade kunskaper inom delområdena. Finns behov av fördjupning inom något eller flera ämnesområden som exempelvis bokföring eller säljteknik så kan sådana insatser sättas in i en senare fas. Dessutom bör deltagarna i fas två genomgå ett s.k. Kick Start-program där företagen genom seminarier, workshops och handledda övningar ska deltagarna få hjälp att utveckla sin affärsidé och starta upp sitt företag. Varje projekt/bolag förses med en individuell affärscoach. Genom kontakter med sin affärscoach arbetar deltagarna med affärsmodellering, utveckling av sin affärsplan, deltar i utbildningar och seminarier, jobbar med sälj- och marknadsutveckling, identifierar kompletterande kompetensbehov/resurspersoner, deltar i matchmaking och nätverksbyggande, skaffar sig/förses med mallar, tillgång till kontor och service. Möjligtvis kan det finnas några moment som ses över eller utvecklas vidare för denna målgrupp, men i allt väsentligt kan man troligen använda den redan beprövade och framgångsrika metodik som används i övriga nystartsprogram.. Ett speciellt område är troligen att det finns mer behov av att jobba med marknadsutvidgning. Marknaden för kulturarbetare är i många fall obrukad. Det handlar både om att deltagarna måste känna sig som en del av en marknad, men det handlar nog också om att göra kunderna medvetna om det behov som finns av hjälp från olika kulturarbetare. Coachning Ett antal mentorer behöver knytas till projektet för att guida deltagarna genom processen. I huvudsak finns dessa att tillgå inom ramen för Teknikbyns nuvarande verksamhet. Vi ser inte att det finns behov av någon annan profil på mentorsgruppen för den här målgruppen än vad som är fallet för andra nya företagare. Deltagarna har behov av konsultationer inom olika områden. En kader av lämpliga konsulter måste finnas. I normalfallet bör en deltagare i projektet vara redo att gå vidare till inkubatorn inom max 6 månader. Under den tiden är deltagandet i princip kostnadsfritt. Webben Projektet kan behöva en gemensam hemsida. Dessutom bör alla deltagarna ha egna hemsidor. Det är troligen inte möjligt att finansiera inom ramen för projektet.

7 VÄSTERÅS STAD 7 Ekonomi Förinkubatorn bör vara kostnadsfri för att sänka trösklarna för inträdet. Det är samma villkor som gäller för Teknikbyns Kick Start. När företagen är redo att ingå i inkubatorn har man möjlighet att hyra lokal till en rabatterad hyra som successivt trappas upp. Affärscoachningen är idag gratis och bör så vara även för Kulturbyn. Kostnader för kopiering, utskrifter, kaffe etc betalas enligt självkostnadsprincipen. Nedanstående kalkyl är en bruttokalkyl som tar upp samtliga kostnader i projektet, men som också utnyttjar redan tillgänglig finansiering. Kostnader i projektet: Den tilltänkta lokalen har en hyreskostnad inklusive värme på kr/år. Till det tillkommer kostnader för avskrivningar på eventuella ombyggnadskostnader, kostnader för el och övriga driftkostnader på ca kr/år. Kostnaderna för affärscoacherna och utbildningarna kan variera lite beroende på deltagarnas individuella behov. Vi har gjort en genomsnittlig beräkning på 60 tim coachning per idé och 16 tim utbildning per idé. Timkostnaden beräknas till 1000 kr/tim i enlighet med nu gällande taxa i Teknikbyns övriga verksamhet. Utbildningen som erbjuds i förinkubatorn är dels delar av Teknikbyns respektive ALMIs befintliga verksamheter (utbildningsmoduler från ALMI exempelvis bokföring, Teknikbyns Kick Start-program), dels specialanpassade delar/inslag riktade just till kulturnäringen och följer de marknaderna/dess speciella behov Projektsamordningen kommer att utföras av CuLTUREN. Omfattningen av arbetet är svårt att kalkylera och insatserna kommer att behövas framförallt det första året, därefter räknar vi med att insatserna sjunker. Behovet av marknadsföring kommer att vara störst i början av projektet. När det väl är igång kommer behovet att minska. Finansiering: Avsikten med projektet är att i huvudsak utnyttja resurser som redan finns tillgängliga. Under projekttiden bedömer vi att det behövs ett extra tillskott för att den tilltänkta målgruppen förmodligen kommer att kräva mer insatser för att nå ett framgångsrikt resultat. Den bedömningen grundar sig på ett förväntat behov av mer rådgivningsinsatser, en längre startsträcka för de blivande företagen, en mer komplicerad marknadsanalys och behovet av en gemensam lokal.

8 VÄSTERÅS STAD 8 Sammanställning Detta initiala behov täcks genom stöttning från Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden och vi har också sökt medfinansiering via KRUT-projektet. Lokalerna används även i Teknikbyns övriga verksamhet varför de tecknar hyresavtalet. Projektet kräver en del mer ytor än vad Teknikbyn behöver. Kostnader Lokal (Hyra inkl värme kr/år) Avskrivningar, el och drift övrigt Affärscoachning Utbildning Projektsamordning Marknadsföring Övrigt Summa

9 VÄSTERÅS STAD 9 Några frågor av praktisk karaktär. Rekrytering Inför rekryteringen till projektet måste planerna marknadsföras på ett effektivt sätt. Det behövs både annonsering, informationsmöten och direktkontakter ut mot kulturarbetare. Vissa speciella målgrupper kan vi redan identifiera. Föreningen KiR Kultur i rörelse: Föreningen är en tvärkulturell förening som organiserar kulturarbetare i hela länet. Föreningen verkar för att villkoren för kulturarbetare ska förbättras och för att göra branschen mer uppmärksammad. Många av KiRs medlemmar är redan företagare. KES- Kulturentreprenörsskolan: Kulturentreprenörsskolan är en utbildning på Västerås Folkhögskola som startats på initiativ av CuLTUREN och Coompanion i samverkan med Folkhögskolan. Eleverna har individuella utbildningsplaner och utbildningen pågår i 1 till 4 terminer. Hälften av tiden ska ägnas åt att fördjupa och bredda den egna kulturverksamheten och hälften åt entreprenörsfrågorna. En del elever har redan egna företag och andra står långt ifrån att starta eget företag. Både KiR och KES kan användas för marknadsföringen gentemot potentiella deltagare i Kulturbyn. Urvalsprinciper Med största sannolikhet kommer det att krävas någon form av urval bland dem som söker. Urvalskriterier och organisation för urvalet behöver fastställas. Återkommande intag Rekrytering bör ske vid fasta tidpunkter 1 till 2 gånger per år. Är redan befintliga företag välkomna? Projektet vänder sig till kulturarbetare som är på väg att starta företag. Det kan ändå vara värdefullt att ta med andra företag i lokalerna eller i anslutning till Kulturbyn för att skapa ett Kulturkluster. De kan dock inte inkluderas i projektet fullt ut. Företagsformer I princip tar inte projektet ställning till vilka företagen startas i. Erfarenheterna från KES är att många kulturarbetare och ungdomar föredrar att starta företag tillsammans ex vis som ek förening. Det kan innebära behov av samarbete med Coompanion som arbetar med rådgivning för ekonomiska föreningar. För arbetsgruppen kring idén med Kulturby i Kopparlunden /Arent Persson

10 VÄSTERÅS STAD 10 I arbetsgruppen har ingått Arent Persson CuLTUREN, Magnus Lundin och Tina Mykkänen Teknikbyn, Arne Olofsson ALMI, Camilla Blomqvist Landstinget samt Lennart Fast och Ulla Arvidsson KIF-staben Västerås stad.

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL 1 Kooperativ som alternativ till Samhall...3 Inledning...3 Framtidens samhälle... 4 Viktiga behov för individ och samhälle... 5 Kooperativ organisering...6 Kooperativa

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning

Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning Ek Dr Henrik Hansson 051231 1 Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning...1 Förslag till förbättringar av Förändringsledarutbildningen

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer