Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02"

Transkript

1 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad Anders Ek, ; Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att bilda en förening Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 Juridiska krav För vanliga s k ideella föreningar finns egentligen ingen särskild lagstiftning utan det gäller en sorts allmän praxis. Man behöver t ex inte registrera en ideell förening hos någon myndighet. Ekonomiska föreningar som driver affärsverksamhet är däremot en annan sak. Där finns klara lagregler (fråga länsstyrelsen). Även i en ideell förening kan det dock förekomma ekonomiska frågor och beslut. Detta innebär inte att ideella föreningar inte omfattas av vanlig lagstiftning. Det gör de. Enkelt uttryckt kan man säga att de som tecknar föreningen = företräder den utåt, också ansvarar för de åtaganden som föreningen gör t ex om man hyr en lokal, bokar ett band för en konsert t ex. Detta innebär normalt ordföranden och/eller kassören. Skulle föreningen hamna i ekonomiska svårigheter kan dessa bli personligt betalningsansvariga. Om det finns ett särskilt styrelsebeslut om en viss fråga kan samtliga styrelseledamöter, som deltagit i beslutet, och inte reserverat sig, bli personligen betalningsansvariga för beslutet. Föreningen kan frivilligt begära hos skattemyndigheten att få ett organisationsnummer. Underlättar om man någon gång t ex skall betala ut gager/lön etc och lämna inkomstuppgift/betala skatt. Normalt får man också årligen en deklarationsblankett - men skriver man till skatteförvaltningen och intygar att föreningen inte har någon verksamhet som man skall betala skatt för brukar man inte behöva lämna in den. Vanliga traditionella föreningar betalar inte skatt (t ex moms) på intäkter som går till föreningens allmännyttiga verksamhet. De juridiska krav som allmänt gäller för en förening är bl a att det skall finnas 1. stadga som talar om vad föreningen vill och hur den är organiserad 2. styrelse 3. årsmöte som granskar styrelsens verksamhet och väljer ny styrelse samt fastställer ev medlemsavgift. 4. revisorer som granskar verksamheten inför varje årsmöte 5. Beslut som fattas i styrelsen och på årsmötet skall protokollföras. 6. medlemmar (normalt = de som betalt medlemsavgift) Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: V:a Torggatan 26 karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: Säte: Karlstad PlusGiro: Bankgiro:

2 sid 2 (8) Kommunala krav Kommunen har i sig inget ansvar för ideella föreningar - och tvärtom. Det är först när man eventuellt söker bidrag som kommunen börjar ställa krav. 1. En missuppfattning kan vara värd reda ut med en gång: det finns ingen rättighet till bidrag bara för att man är en förening. 2. Inom fritidsområdet gäller att bidrag normalt bara ges till ungdomsverksamhet. Man måste vara godkänd ( stödsberättigad, tidigare bidragsberättigad ) av Kultur- och fritidsnämnden, ha ett visst antal ungdomar i rätt ålder bland medlemmarna och kan då eventuellt få bidrag för aktiviteter (dvs när man träffas och gör något tillsammans t.ex. spelar fotboll). Se nedan. 3. Inom kultursektorn finns i princip inga regler. Man får stöd om kultur- och fritidsnämnden tycker man är värd stöd för det man gör, t ex en musikförening som arrangerar konserter. 4. Kommunala bidrag betalas bara ut till föreningar med plus/bankgiro eller bankkonto. Dessutom måste du givetvis ha stadga, styrelse och annat som står ovan. Krav på stödberättigad förening För att få ekonomiskt stöd från kultur- och fritidsnämnden för barn- och ungdomsverksamhet måste en förening bland annat uppfylla följande krav (fullständiga regler finns på kommunens hemsida karlstad.se under kultur och fritid, föreningsliv). När man fått skriftligt besked att man uppfyller kraven kallas man stödberättigad förening. Föreningen måste vara ansluten till ungdomsorganisation som erhåller statsbidrag för sin centrala verksamhet (undantag kan göras). Föreningen måste ha minst 20 medlemmar i stödberättigad ålder, 7 20 år. Föreningen skall bedriva kontinuerlig verksamhet och vara uppbyggd enligt demokratiska principer. Föreningen skall ha en stadgeenligt vald styrelse och revisorer samt hålla årsmöte på vilket verksamhets-, kassa och revisionsberättelse godkännes. För att kontinuerligt få bidrag skall föreningen årligen redovisa följande till kulturoch fritidsförvaltningen: Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Resultat- och balansräkning Ansökan om grundstöd Fritidskonsulenterna på kultur och fritidsförvaltningen ger information om bidragsregler och andra frågor som rör föreningar och dess verksamhet.

3 sid 3 (8) Plusgirots krav/bokföring För att skaffa plusgiro (fd postgiro) går du bara in på närmaste Nordea-kontor (eller hemsidan) och får en blankett som du fyller i och sänder in. Bifoga stadgar, protokoll från årsmötet eller mötet där föreningen bildades, protokoll från styrelsen att man beslutat söka om plusgiro och vem som disponerar pengarna på postgirot - det brukar räcka. Vill du trycka inbetalningskort för årsavgift kostar det pengar kanske enklare fylla i för hand? Girot tar numera ganska bra betalt om du sänder in betalningsuppdrag per post och försöker styra mot att företag och föreningar istället betalar över Internet: Kallas e- plusgiro för föreningar och e-redovisning förening och är ganska enkelt. Kom dock ihåg att kassören då bör ha tillgång till dator. För bokföring kan du endera skaffa en enkel kassabok (t ex på sparbanken) eller bokföra i ett bokföringsprogram för PC (ganska enkelt när du lärt dig men brukar kosta en del). Köper du föreningskassabok brukar det medfölja lite instruktioner över hur du bokför. Viktigt veta är att det måste finnas kvitton/verifikationer på alla inkomster och utgifter som du numrerar och samlar i en pärm. Man skall kunna gå direkt från bokföringen och se på underlaget vad som betalades, till vem och varför. Medlemsinformation Du kan spara mycket pengar på att samla in e-post-adresser till så många medlemmar som möjligt men förmodligen behöver ni ibland också posta brev. Värt minnas är då att posten har speciella rabatter i form av något som kallas föreningsbrev: du måste ha sökt och fått tillstånd men då får du billigare porto, kan ha tyngre brev (fler papper i kuvertet) men det hela delas ut långsammare (normalt 3 dagar). Vill du sända e-post kan du t.ex. göra en excellista med namn (i bokstavsordning) och e-postadresser och därefter kopiera över namnet i adressfältet varje gång. Du slipper då lägga in varje enskild adress som kontakt. Obs sänder du ut via vanliga adressfältet kan varje mottagare kopiera och sända ut andra saker. En del personer kanske heller inte vill avslöja sina e-postadresser. Kan i så fall vara bättre klistra in medlemmarnas e-postadresser i blank-fältet om ditt e-postprogram har ett sådant. Att bilda en förening. Det är faktiskt ingen större procedur 1. du samlar ett antal likasinnade. Sätt gärna upp affischer på ställen där du tror det finns intresserade och kalla till ett möte 2. sen kan ni endera bilda föreningen direkt (men då måste ni ha förberett en hel del). Enklare är att det första mötet utser en arbetsgrupp som jobbar vidare och försöker få ihop ändå fler intresserade (kan också kallas interimsstyrelse). Interim-

4 sid 4 (8) styrelsens uppgift är att utarbeta stadgar åt föreningen och att kalla till ett första årsmöte. 3. gruppen sätter upp affischer/flygblad där ni tror intresserade finns om att ni tänker bilda en förening och skriver framförallt ihop ett förslag till stadgar och verksamhet. Se också till att ni har personer som vill ingå i en styrelse (fler kandidater kommer kanske sen på mötet) 4. vid mötet där föreningen sen bildas (med finare ord konstitueras) skriver någon anteckningar som sen blir ett enkelt protokoll över vilka beslut som fattas (t ex att bilda en förening, att anta förslaget till stadgar, att utse en styrelse med följande medlemmar, att medlemsavgiften skall vara x kr/år etc. etc. Vid alla möten skall det också finnas 1-2 justeringsmän (styrelsemöten räcker det med en) som kontrollerar protokollet att allt stämmer - och sen skriver under tillsammans med mötesordföranden. Observera att alltid mötesordföranden (dvs ordinarie ordföranden eller särskilt utsedd) skall justera protokollet. Tjänstgörande sekreterare vid mötet skall också underteckna. Ett normalt protokoll skall alltså i slutet ha tre underskrifter vid styrelseprotokoll och fyra vid årsmötesprotokoll 5. ett konstituerande möte gör egentligen samma sak som ett årsmöte - fast utan att godkänna fjolårets ekonomi/verksamhet (det fanns ju ingen). Du kan alltså använda samma ärendelista som står nedan med vissa strykningar. Stadgar Normalstadgar för idrottsförening finns att hämta på Riksidrottsförbundets hemsida Använd dem om du tänker syssla med idrott. Här har du annars ett enkelt utkast till stadgar med kommentarer med kursiv stil under. Anpassa dem gärna till vad du tycker passar för just din förening och dess syfte. Inga stadgar brukar vara likadana - men de bör alla uppfylla vissa minimikrav. (Förslag till) Stadgar för föreningen XX Antagna av konstituerande möte den...; reviderade (ändrade) av årsmöte den. Kommentar: Bra om man kan se när eventuella ändringar gjorts. Stadgar brukar inte ändras ofta. 1 Syfte Föreningen XX har till syfte att.föreningens hemort är Karlstad. Kommentar: Enkel beskrivning räcker: Konsertverksamhet och annan musikverksamhet med huvudsaklig inriktning mot Beatles-musik t ex. Bara så att man har något att peka på om 10 tidigare okända medlemmar dyker upp på årsmötet och försöker rösta igenom att föreningen skall arrangera en Beethovenafton.

5 sid 5 (8) 2 Medlemskap Medlem är den som erlagt av föreningens årsmöte fastställd medlemsavgift. Medlem har rätt att delta i aktiviteter som anordnas för medlemmarna samt till fortlöpande information om föreningens verksamhet. Medlem skall följa föreningens stadgar och de beslut som i vederbörlig ordning fattats av årsmöte/styrelse. Medlemskort får ej utlånas/överlåtas. Medlem har ej rätt till del av föreningens behållning vid ev upplösande av föreningen. Medlem som bryter mot ovanstående kan av styrelsen avstängas/uteslutas från föreningens verksamhet. Kommentar: Kan räckas med första meningen - men resten har visat sig vara bra t.ex. för musikföreningar 3 Styrelse Föreningens löpande verksamhet handhas av en av årsmötet utsedd styrelse om 5 personer. Årsmötet väljer ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen fördelar i övrigt själv arbetsuppgifter inom sig. Arbetet i styrelsen skall bedrivas enligt sedvanlig föreningspraxis. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelse väljs för ett år fram till nästa årsmöte. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller efter att minst två ledamöter så begärt. För att styrelsen skall kunna fatta beslut skall minst hälften av ledamöterna vara närvarande. Protokoll skall föras vid styrelsemöten. Styrelsen kan i sin tur uppdra åt personer eller grupper att ansvara för speciella arbetsuppgifter. Avgår styrelseledamot under året kan styrelsen besluta att välja in ny styrelsemedlem tills nästa årsmöte. Kommentar: Styrelsen skall ha udda antal ledamöter, minst 3 - då slipper man få lika röstetal så ofta. Ordförande och kassör bör vara myndiga (18 år). Ersättare (suppleant) om någon är förhindrad delta i styrelsemötet är onödigt i de flesta föreningar. (En suppleant har inte rösträtt om ordinarie ledamot är närvarande men kan delta i mötet utan rösträtt). Protokoll bör föras vid viktigare beslut t ex att engagera gruppen X för en konsert men är inte nödvändigt för att tala om att styrelsen beslöt att Pär affischerar på fritidsgårdarna medan Zoldan pratar med tidningar och radio. Det beror på hur mycket sekreteraren vill skriva. Sunt förnuft räcker bra. Men beslut som har ekonomiska konsekvenser bör man skriva ner. En god regel kan vara att avsluta varje möte med att gemensamt snabbt gå igenom vilka beslut man fattat och vem som skall genomföra dem (det sista inte oviktigt) Adjungerad vid t ex ett styrelsemöte är en person som inte är medlem i styrelsen men som får delta i diskussionen under viss punkt (men då utan rösträtt/ förslagsrätt). 4 Räkenskaper Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Revisorer utses av årsmötet för ett år i taget och skall ha den erfarenhet av ekonomi som krävs för att kunna granska räkenskaperna. Kommentar: Kalenderår är bättre än höst+vår. Revisorerna skall granska styrelsens protokoll och kassörens räkenskaper, kontrollera att de inte rest till

6 sid 6 (8) Mallorca för föreningens pengar, att det framgår av bokföringen vad pengarna använts till och varför och att summan av kvittona = summan av årets utgifter/inkomster - och sen rapportera till årsmötet. Det är viktigt att kassören tänker på att andra människor skall kunna granska räkenskaperna (dvs skriver på kvittot från pizzerian medan hon minns att det ingick i kontraktet att artisten skulle få varm mat och innan revisorn ½ år senare undrar varför hon ätit pizza på föreningens bekostnad). Det är också viktigt att både kassör och revisor har viss vana att hantera siffror. Fast sunt förnuft räcker långt i en liten förening med enkel verksamhet. 5 Årsmöte Årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Kallelse skall ha skett senast 2 veckor innan. Medlem som betalt fjolårets eller årets medlemsavgift har rösträtt. Vid årsmötet skall bl a följande punkter behandlas ( dagordning ) 1. val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän (eftersom årsmötet granskar styrelsens verksamhet bör de helst inte vara från styrelsen) 2. är årsmötet behörigen utlyst (=har kallelse skett i tid enligt stadgan?) 3. godkännande av dagordning (här kan medlemmarna föreslå att fler punkter tas upp till diskussion än som står där. Den som t ex lämnar mötet halvvägs skall inte efteråt behöva få reda på att något nytt togs upp och beslöts som han inte visste om skulle diskuteras) 4. fastställande av röstlängd (vilka närvarande har rösträtt=har betalt medlemsavgiften) 5. styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år (helst undertecknad av samtliga styrelseledamöter) 6. styrelsens ekonomiska berättelse 7. revisorernas berättelse med förslag på om ansvarsfrihet eller inte skall beviljas styrelsen för det granskade verksamhetsåret. 8. beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 9. fastställande av budget för det nya året gärna inkl medlemsavgiftens storlek 10. styrelsens förslag ( propositioner ) 11. medlemmarnas förslag ( motioner ) (skall ha inlämnats till styrelsen viss tid t ex 10 dagar före årsmötet) 12. val av styrelse 13. val av revisorer 14. val av valberedning 15.?? (punkter man beslöt sätta upp på dagordningen vid mötets början 16. Diskussion om föreningens verksamhet 17. Övriga frågor (diskussionspunkt- på övriga frågor kan man normalt inte ta upp saker och få beslut)

7 sid 7 (8) Kommentar: Inför årsmötet skriver styrelsen en rapport ( lång eller kort) vad man gjorde under året ( verksamhetsberättelse ), kassören skriver en ekonomisk rapport ( bokslut ) vilka pengar föreningen hade vid årets början och slut och vad de använts till under årte (jämför alltid med den budget föregående årsmöte beslutade om), revisorerna skriver om de tycker att årsmötet skall godkänna det styrelsen och kassören gjort under året( revisionsberättelse ) och valberedningen lägger fram förslag på ny styrelse. Inget av detta behöver vara särskilt långt eller komplicerat om man inte vill. Det viktiga är att det klart framgår vad som skett så att föreningens medlemmar på årsmötet kan godkänna det hela (eller motsatsen). Det är viktigt att större förslag till årsmötet lämnas in i förväg och styrelsen får tid att tycka till om dem. Man skall inte som sista punkt under årsmötet kunna föra fram viktiga förslag som kanske ändrar hela föreningens verksamhet. Det skall i så fall vara inlämnat i förväg. Å andra sidan bestämmer årsmötet själv vad man vill ta upp - är alla överens brukar det gå bra. 6 Extra årsmöte Extra årsmöte sammankallas om styrelsens majoritet, revisor eller minst 1/3 av medlemmarna kräver detta. Vid extra årsmöte får endast i dagordningen/på kallelsen upptaget ärende avgöras. Kommentar: Villkoren bestämmer föreningen själv - men i någon form måste man kunna kalla till extra årsmöte. 7 Kassa Beslut om vem som disponerar föreningens kassa fattas av årsmöte eller styrelse. Kommentar: bestämmer föreningen själv. Oftast är det ordförande eller kassör var för sig -vill man ha mer kontroll t ex 2 personer tillsammans (båda måste skriva på betalningsuppdrag) I det fallet bör en tredje person också ha rätt skriva på om någon av de två andra är bortrest. Man får väga praktiska skäl mot försiktighet. 8 Firmatecknare Rätt att underteckna ekonomiska eller andra avtal i föreningens namn äger ordförande och kassör var för sig/gemensamt (välj ena eller andra) Kommentar: bestämmer föreningen själv. Innebär att man bestämmer vem/vilka som kan träffa avtal i föreningens namn t ex engagera en artist. Föreningen är ju sen tvingad att följa avtalet t ex betala gage. Måste det vara två underskrifter eller räcker det att en av de två skrivit på? 9 Ändring av stadgarna Ändring av stadgarna kan bara ske vid årsmöte med 2/3 majoritet av närvarande medlemmar eller med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

8 sid 8 (8) 10 Upplösning Förening kan bara upplösas av årsmöte. Årsmötet beslutar samtidigt om vad som skall göras med eventuellt överskott i föreningens kassa. Kommentar: består överskottet av pengar som man fått i bidrag för att genomföra viss verksamhet bör pengarna återbetalas till bidragsgivaren. Avslutning Det här var lite enkla fakta om hur man enkelt kan starta och driva en förening. De baseras på ett antal års rådgivning till framförallt på 80/90-talet till då nystartade musikföreningar. Än en gång: man kan göra på många olika sätt - så länge man har ordning och reda på framförallt ekonomin. Se till att ni har pengar att betala eller vet att hur ni skall täcka eventuellt underskott innan ni beslutar genomföra speciellt större arrangemang. Chansa inte på att alla andra t.ex. har samma musiksmak som styrelsen! Även en enkel ideell förening innebär ett ansvar för styrelsens medlemmar som kan innebära ett personligt ekonomiskt ansvar. Å andra sidan behöver det inte bli aktuellt om styrelsen bara ser till att man har kontroll på ekonomin. Hör gärna av dig med frågor. Anders Ek kultursekreterare

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

STADGAR antagna vid extra årsmöte

STADGAR antagna vid extra årsmöte VIAREDS SOMMARSTAD STADGAR antagna vid extra årsmöte 2011-05-14 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Viareds Sommarstad, med organisationsnummer 864501-0466. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Viareds sommarstad

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun

Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun Antagna vid årsmöte 2015 03 26 1 ÄNDAMÅL 1.1 Klubbens ändamål är att som ideell förening främja medlemmarnas intressen i förhållande till myndigheter

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ)

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) 1 Föreningens ändamål 2 Säte Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) har en föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Nätverket Trädplan Göteborg STADGAR. Antagna Reviderade Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

Nätverket Trädplan Göteborg STADGAR. Antagna Reviderade Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 2012-11-08 Reviderade 2013-11-04 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel Stadgar Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel 2016-02-03 Innehåll 1 Föreningens namn... 1 2 Föreningens sätesort... 1 3 Föreningens ändamål... 2 4 Elektronisk kommunikation... 2 5 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer.

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. 2016-03-10 Förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö Vi har tagit fram ett förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö. Förslaget baseras på de normalstadgar för klubbar som utarbetats inom SeniorNet

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades.

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades. Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (5) Kultur & Fritid Manual för stadgar Föreningens stadgar kan beskrivas som föreningens regler. Men då inte exempelvis öppettider eller städscheman utan mer generella regler

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

SPÅRVÄGEN HF Stadgar

SPÅRVÄGEN HF Stadgar SPÅRVÄGEN HF Stadgar antagna 1991-05-14. Reviderade 2010-06- 16 Innehåll 1. Medlemskap... 3 2. Styrelse... 4 3. Årsmöte och extra föreningsmöte... 5 4. Årsmötesdagordning... 5 5. Verksamhets- och räkenskapsår...

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening Stadgar för Kvarnboängar odlarförening 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är: Kvarnboängar odlarförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kvarnboängar odlarförening är en allmännyttig ideell förening, som

Läs mer