Agenda Paus för fika ca 18.45

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agenda Paus för fika ca 18.45"

Transkript

1 Agenda Info om personalavdelningen Kort personalfakta Arbetsgivarrollen och arbetsrätten Arbetsgivarpolitiska programmet Samverkan Paus för fika ca Löneavtal/ lönebildning Kompetensförsörjning Anställningsformer och arbetsrätt Arbetsmiljö Jämställdhet och mångfald

2 Personalavdelningen PERSONALCHEF Kent Andersson GUN-INGER STRÖM MAGNUS ERNFRIDSSON ULRIKA WESTLUND AIRI BLOMROOS- SVENSSON PERNILLA HJELTE IDA KRISTENSEN (tjl.) PERSONAL- SEKRETERARE PERSONAL- SEKRETERARE PERSONAL- SEKRETERARE SYSTEM- FÖRVALTARE/ LÖNEKAMRER LÖNE- ADMINISTRATÖR MARIETTE BJERROME (vik) LÖNE- ADMINISTRATÖR

3 Personalavdelningen Driver det övergripande personalpolitiska arbetet Stöttar förvaltningarna i personal- och lönefrågor Personalfrågor kan exempelvis handla om rekrytering, arbetsmiljö och hälsa, arbetsrätt, samverkan, introduktion och rehabilitering Lönefrågor kan exempelvis handla om löneadministration, pensioner och försäkringar

4 Lite fakta 552 anställda. 472 kvinnor (85,5 procent) och 80 män (14,5 procent). Medelåldern för är 45,5 år, Sjukfrånvaron ligger på 6,4 procent. Genomsnittlig anställningstid 12 år

5 Många olika yrken BEFATTNING Antal Barnskötare/dagbarnvårdare 39 Elevassistent 7 Förskollärare 72 Fritidspedagog 4 Lärare/Förstelärare/Spec.ped 69 Sjuksköterska/Distr.sköt/Skolsköt 14 Undersköterska, hab.pers, boendestöd 83 Vårdbiträde 21 Personlig assistent, habiliteringsbiträde 16 Skolurator, Social-, Boende-, Habiliterings- och Aktiveringsped/ Behandlingsass, LSS- och Biståndshandl, LSS-samordn, Ungdomsutvecklare 15

6 Arbetsterapeut/sjukgymnast/Hälsocoach/Folkhälsosa mordn/teckenspråksped 7 Socialsekreterare 5 Bibliotekarie 6 Miljöinsp/Bygglovhandl 4 Arkitekt/Ingenjör 4 Tekniker/Samordnare 12 Vaktm/Fastsk/Park-, Renh.arbetare 9 Kock/Kokerska/Husmor 17 Måltidspersonal 8 Lokalvårdare 15 Administratörer/Assistenter 18 Handläggare 19 Chefer 23

7 Fackliga organisationer Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Kommunal Jusek SSR Fysioterapeuterna Vårdförbundet Sveriges Arkitektförbund Psykologförbundet DIK Vision Sveriges Ingenjörer Ledarna FSA(Arbetsteratpeuter)

8 Hur hänger det ihop? Ministerrådet stiftar EU-lagar Riksdagen stiftar Sveriges lagar Sveriges kommuner och landsting upprättar centrala kollektivavtal tillsammans med facken (AB och HÖK) 8

9 LAS TGL Lokala kollektivavtal AD-domar Anställningsavtalet Huvudöverenskommelser Allmänna bestämmelser AML Arbetsmiljöverkets föreskrifter ATL Avtalspension SAF LO AGS AGB TFA MBL Praxis FAS Policys Riktlinjer Planer Arbetsrätt m.m. 9

10 LAS TGL Lokala kollektivavtal AD-domar Anställningsavtalet Huvudöverenskommelser Allmänna bestämmelser AML Arbetsmiljöverkets föreskrifter ATL Avtalspension SAF LO AGS AGB TFA MBL Praxis FAS Policys Riktlinjer Planer Arbetsrätt m.m. Verksamhet Verklighet 10

11 Vad bestämmer vi över i Bollebygd? Lokala kollektivavtal Arbetsgivaren och lokala fack Anställningsavtalet Arbetsgivaren och arbetstagaren 11

12 Men vem är det egentligen som bestämmer? AB 6 mom. 1 Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet Det är sällan vad vi bestämmer det är hur vi bestämmer det 12

13

14 Avtal Huvudöverenskommelse (HÖK) Allmänna bestämmelser (AB) Dessa tecknas centralt av SKL (Sveriges Kommuner och landsting) Innehåller Löneöverenskommelser och anställningsvillkor

15 Kommungemensamma riktlinjer KOMMUNENS ARBETSGIVARPOLITISKA VISION I Bollebygds kommun skall medarbetare och ledare kunna arbeta med god hälsa och gott humör. För att klara uppdraget och möta brukarnas krav och behov krävs goda förutsättningar för att kunna rekrytera, behålla, utveckla och belöna kompetent personal. Kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsklimatet skall präglas av ömsesidig respekt. Ett egenansvar för det gemensamma skall vara ledord i vår verksamhet. Det är viktigt att ledare och medarbetare bidrar till att skapa en positiv bild av kommunen genom att vara goda ambassadörer. 15

16 Politikerbeslut om VAD som ska uppnås VISION Arbetsgivarpolitiskt program Ledarskap Medarbetarskap Arbetsmiljö & Hälsa Lön Mångfald & Jämställdhet Kompetensförsörjning Riktlinjer för chefsansvar Riktlinjer för lönesättning Riktlinjer för jämställdhet och mångfald SAMVERKANSAVTAL SAM - Verktyget Sytematiskt arbetsmiljöarbete Kriterier för medarbetare Treårig jämställdhetsplan Introduktion för nyanställda Medarbetarsamtal Medarbetarenkät Kriterier för chefer Lönenivåer vid nyanställning Tjänstemäns verktyg för HUR strategier & riktlinjer ska genomföras

17 Vad säger vi inom de olika områdena? LEDARSKAP Vår verksamhet skall ha ledare som skapar arbetsglädje och ett gott arbetsklimat. En ledare skall vara drivande och kreativ när det gäller förändringsoch utvecklingsarbete. Ledarskapet skall präglas av ansvarstagande, lojalitet och en förmåga att hantera medarbetares olikheter. Ledaren skall tydliggöra och prioritera uppdraget och skapa en gemensam förståelse för uppdragets syfte. En ledare skall samtidigt visa förtroende för sina medarbetare genom att ge frihet inom givna ramar och genom att främja självständigt arbete och eget initiativtagande MEDARBETARSKAP Våra medarbetare skall ta ansvar för att arbetet utförs så bra som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Medarbetaren skall vara lojal mot sin uppdragsgivare och mot fattade beslut samt visa hänsyn och respekt mot sina arbetskamrater. Medarbetarskapet skall präglas av öppenhet för förändring och utveckling. Samtliga medarbetare skall ta ett ansvar för och bidra till ett gott arbetsklimat.

18 Vad säger vi inom de olika områdena? KOMPETENSFÖRSÖRJNING Medarbetare och ledare skall stödjas och uppmuntras till att bredda och fördjupa sin kompetens. Medarbetarna skall få möjlighet till ökad stimulans genom kompetensutveckling som gagnar verksamheten och individens utveckling. Det ska finnas en tydlig koppling mellan kompetensutvecklingsinsatser och det dagliga arbetslivet. Kompetensutvecklingsinsatser skall anpassas och nätverk byggas för att klara framtida utmaningar och för att möta omvärldens krav. MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET Vårt mångfalds- och jämställdhetsarbete skall grunda sig i en gemensam syn bland medarbetare och ledare på människors lika värde. Vår kommun skall förknippas med positiva mångfalds- och jämställdhetsvärden för att skapa mervärde i kommunen i form av en ökad öppenhet och en ömsesidig acceptans. För att lyckas med detta måste vi arbeta aktivt med attityder och beteenden.

19 Vad säger vi inom de olika områdena? LÖN Vår lönepolitik skall leda till att verksamheten utvecklas på ett positivt sätt och bidra till att våra medarbetares motivation och intresse för arbetet ökar. Lönen skall sättas utifrån överenskomna kriterier, utförda prestationer och bidrag tlll verksamhetsutveckling. Lönen skall kommuniceras till medarbetaren så att den förstås och upplevs som rättvis. Lönen ska vara könsneutral. ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA Vår arbetsmiljö skall bidra till att medarbetare och ledare känner glädje, trivsel och trygghet och engagemang för uppdraget. Detta är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet och god kvalité i de tjänster som efterfrågas av kommuninvånarna. Vår arbetsmiljö skall karaktäriseras av arbete som förebygger ohälsa och främjar hälsa. För att åstadkomma detta skall ledare och medarbetare tillsammans arbeta aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. I vår organisation ska medarbetarna ta ett stort ansvar för sin egen hälsa. Vi skall även arbeta för att synliggöra individer och bemöta medarbetare på ett bra sätt.

20 Hur formar vi vårt arbetssätt? Politiker Medborgare/Brukare Anställda- 2 roller - Medarbetare - Ledare Alla anställda oavsett roll är anställda för att göra två saker: - Utföra arbetsuppgifter - Utveckla verksamheten

21 Samverkan Samverkansavtalet ersätter i princip hela MBL och är en plattform för det systematiska arbetsmiljöarbetet Samverkanssystemet ska ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och personlig utveckling är en rättighet och en skyldighet för alla anställda 21

22 Syftet med samverkansavtalen FAS 05 Arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare tillsammans arbetar aktivt för att stödja en utveckling där en väl fungerande verksamhet går hand i hand med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Verksamheten ska fungera bra och göra det möjligt för medborgarna att få de välfärdstjänster som de efterfrågar. Samtidigt ska den utgöra en bra arbetsmiljö för alla medarbetare i alla skeden av livet Lokalt samverkansavtal Att underlätta samverkan mellan parterna och öka den anställdes möjligheter till delaktighet. Att integrera arbetsmiljö-, medbestämmande- och verksamhetsfrågor samt ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet. Samverkansystemet ska understödja fortlöpande utveckling av verksamheten så att den uppfyller kommuninvånarnas krav på effektivitet och service.

23 Utvecklingen över tid Sen mitten av 1980 talet har en decentralisering skett Då- Hierarkisk styrning och leverans Nu- Fokus på service och delaktighet MBL och AML utvecklades via avtal- MBA och Miljö 81 Ledde fram till Samverkansavtal Skillnad- Representativ delaktighet Viktigare förändringar Individens delaktighet. Vardagsfrågor

24 Gemensamma utgångspunkter Samverkan kräver öppen och förtroendefull dialog Ömsesidig respekt och förståelse Kräver tid och engagemang av båda parter Vara en del av det kontinuerliga kvalitetsarbetet Med samverkan avses - Det samråd som sker med arbetsgivare och fack - De direkta relationerna på arbetsplatserna - Samverkan mellan chef och medarbetare

25 Samverkan - viktiga utgångspunkter Så många frågor som möjligt ska hanteras av dem som är direkt berörda Integrera verksamhetsfrågor, medbestämmande, arbetsmiljö och hälsa Dialog som metod för att fatta beslut- och även förstå Mötesplatser och forum - APT och medarbetarsamtal för chef och medarbetare - Samverkansgrupp för det representativa, CSG, FSG, LSG 25

26 Samverkan- Ledar och medarbetarutveckling Utgångspunkten är att det är verksamhet och uppdrag som är i fokus Strategier för samverkan sker genom dialog mellan chef och medarbetare Forum - Medarbetarsamtal - Verksamhetsmöten - APT - Samverkansmöte Samverkan sker genom Verksamhets och kompetensutveckling för både medarbetare och ledare

27 LÖNEAVTALEN grundläggande principer (avtalstext ur HÖK 1) Arbetsgivaren har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen Ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten Ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet Ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat Förutsättningar för att rekrytera och behålla personal påverkar löneoch anställningsvillkor

28 LÖNEAVTALEN fortsättning Arbetstagarens resultat och löneutveckling ska knytas samman Det är av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda mål och lön Särskilt viktigt att lönen för chefer på alla nivåer tydligt avspeglar måluppfyllelse och resultat

29 Vad är lön? Fokus i löneöversynen Prestation Marknad Jämställdhet Befattning Bedömningsbaserat -Mål i medarbetarplan -Lönekriterier Prestation/ Måluppfyllelse Strukturbaserat -Marknad -Befattning -Jämställdhet Strukturanalys under jan/februari

30 Chefens uppgifter Ej vid förhandling Sätta mål Bedöma Sätta lön Dialog

31 Riktlinjer för lönesättning ansvarsfördelning Kommunstyrelsen: Fastställa lönestruktur och inriktning på lönepolitiken samt prioriteringar i samband med löneöversynsförhandlingar. Fastställa det totala förhandlingsutrymmet vid de årliga löneöversynerna. Kommunledningens roll: Genomföra löneöversyner utifrån fastlagd inriktning på lönepolitiken samt enligt kommunens riktlinjer för lönesättning. Utarbeta och lämna förslag till kommunstyrelsen avseende lönepolitik, lönestruktur och prioriteringar.

32 Riktlinjer för lönesättning ansvarsfördelning Lönesättande chefs roll: Fastställa lön i samband med nyanställning i enlighet med överenskomna ramar. Informera anställda om kommunens övergripande riktlinjer för lönesättning samt förutsättningarna inför löneöversynen Genomföra medarbetar- och lönesamtal med medarbetaren. Motivera och redovisa ny lön utifrån den individuella bedömningen i samband med löneöversynen.

33 Riktlinjer för lönesättning ansvarsfördelning Personalavdelningens roll: Ansvara för utvecklingen med lönepolitiken och dess förankring. Ta fram lönestatistik. Stödja och bistå förvaltningarna i det lönepolitiska arbetet. Överläggningar och samråda fortlöpande med de fackliga organisationerna.

34 Lönekriterier för chefer 1 Måluppfyllelse; genomförande och ansvarstagande för givna uppdrag och fastställda målsättningar 2 Ekonomi; haft god kontroll över den ekonomiska situationen, tydliga och säkra ekonomiska rutiner, god ekonomisk information till medarbetarna 3 Effektivitet; skapat en god ekonomisk hushållning. Med tillgängliga medel i verksamheten, fortlöpande bedrivit ett bra rationaliseringsarbete och förenklat administrationen 4 Utveckling/förnyelse; aktivt drivit förnyelsearbete för att förbättra verksamhetens innehåll, resultat och konkurrenskraft. Varit öppen och lyhörd för förändringar i enlighet med politiskt fattade beslut och aktivt tagit vara på de möjligheter till förändring/utveckling som funnits. 5 Kvalitet/Service; aktivt verkat för en förbättrad kvalitet i verksamheten och utvecklat modeller för kvalitetssäkring och uppföljning.

35 Lönekriterier för chefer 6 Ledarskapet; Varit tydlig och konsekvent i sitt ledningsarbete och strukturerat arbetat på ett bra sätt. Skapat goda arbetsförutsättningar, skapat goda relationer och utvecklat ett positivt klimat. Tagit vara på och utvecklat medarbetarnas kompetens och arbetsvilja och gjort medarbetarna delaktiga och medansvariga i verksamheten. Fortlöpande utvecklat sitt ledarskap 7 Samarbetet med; Facknämnd/Kommunledning Närmsta chefsledet Brukare och medborgare 8 Utvecklingspotential Intresse för att förändra sin arbetssituation/sina arbetsuppgifter

36 Lönekriterier för medarbetare 1. Måluppfyllelse Genomförande och ansvarstagande för givna uppdrag och fastställda målsättningar (enligt bland annat verksamhets- och enhetsplan). 2. Kvalité Kvalité på utförda arbetsuppgifter. Förmåga att planera, organisera och genomföra arbetsuppgifter på ett noggrant, effektivt och systematiskt sätt. 3. Service Kunna skapa en god relation till dem som verksamheten primärt är till för. Förmåga att genomföra arbetsuppgifter på ett engagerat och positivt sätt. Att i en given situation/svårighet kunna lösa den uppkomna situationen på ett flexibelt och acceptabelt sätt.

37 Lönekriterier för medarbetare 4. Utveckling/förnyelse Den anställdes vilja och förmåga att ta del i kompetensutveckling samt att använda denna i arbetet med verksamhetsutveckling. Förmåga at se möjligheter och utveckla alternativa lösningar som bidrar till verksamhetsförbättringar. Vilja och förmåga att ta sig an nya arbetsuppgifter. 5. Medarbetarskapet Bidrag till laganda och att gemensamma arbetsuppgifter genomförs. Förmåga att visa hänsyn till och omtanke om sina arbetskamrater. Förmåga att samarbeta med kollegor och arbetsledare. Att kunna vara lyhörd och tolerant samt kunna ge och ta konstruktiv kritik.

38 Vilka samtal ska vi ha 1. Medarbetarsamtal Samtal med prestationsdel och en utvecklings- och måldel. Detta samtal hålls i normalfallet under hösten 2. Lönesamtal Samtal om det gångna årets prestationer kopplat till pengar. Chefen meddelar medarbetaren den nya lönen. Detta samtal hålls i normalfallet under våren. 3. Den lön som meddelas medarbetaren vid samtal 2 är inte formellt fastställd förrän det gått 14 dagar efter avstämningsmöte med de fackliga organisationerna. Det tredje samtalet är bara en information om att lönen nu är fastställd.

39 Kompetensförsörjning "En fortlöpande process för att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och på lång sikt"* Rekrytering Chefsutveckling Medarbetarutveckling * Definition från "Om betydelsen av strategisk kompetensförsörjning" utgiven av Statens kvalitets- och kompetensråd 2003.

40 Rekryteringsordning 1. Omplacering 2. Utökad sysselsättningsgrad 3. Interna sökande 4. Personal med företrädesrätt 5. Extern rekrytering 40

41 Chefsutveckling Kontinuerliga och långsiktiga aktiviteter - Chefshandledning - Chefsöverenskommelse - Chefsdialog - Personlig ledarplattform (efterträder SL2) - Verksamhetsutvecklande lönesättning - Chefsutveckling via nätet, JP Infonet Kortsiktiga aktiviteter (ettåriga) - Kommungemensamma arbetsgivarfrågor - Rehabiliteringsutbildning - Arbetsgivarkunskap om arbetsrätt, avtal och praxis - Grupputveckling - SAM-utbildning för chefer och fackligt förtroendevalda. - Övriga behov

42 Medarbetarutveckling Medarbetarenkät De genomförda enkäterna analyseras och det utarbetas handlingsplaner i verksamheterna utifrån identifierade behov. Kompetensinventering Kompetensplanering görs i respektive förvaltning och enhet och integreras i verksamhetsplan, enhetsplan och i medarbetarplan. Används som underlag för planeringen av framtida rekryteringar. Introduktionsdag Introduktionsdag där alla nyanställda får information om kommunen och dess olika verksamheter.

43 Anställningsformer Tillsvidareanställning är huvudregeln. Visstidsanställning används vid behov. Vikariat (1 månads uppsägningstid, HÖK ) Allmän visstid (1 månads uppsägningstid, HÖK ) Viss säsong (Mycket ovanligt, men kan finnas i park- och turismverksamhet) 67+ (Ovanligt) Provanställning Om någon är oprövad i yrket. Informera berörd arbetstagarorganisation inom en månad Uppsägningstid en månad Timavlönade 20 timmar per vecka 43

44 Anställningstid och LAS Vad händer efter en tid? 0 mån 6 mån 12 mån 24 mån 36 mån Tillsvidare Tillsvidare med företrädesrätt Vikariat Vikariat med Tillsvidare Vik + AVA företrädesrätt = Tillsvidare fr.o.m Allmän visstid Allmän visstid Tillsvidare Vik + AVA med företrädesrätt = Tillsvidare fr.o.m Tillsvidare Provanställning Introduktionsår (100% SSG) Tillsvidare med företrädesrätt 44

45 Nio månader Företrädesrätt Efter ett års anställning har medarbetaren företrädesrätt till återanställning nio månader efter att medarbetaren har arbetat sin sista dag. Företrädesrätten gäller även en månad innan anställningen upphör, vilket ger totalt tio månader. 14 dagar Företrädesrätten gäller till anställningar som förväntas vara längre än 14 dagar. Företräde innan extern annonsering Vid nyanställning ska arbetsgivaren undersöka om någon har företrädesrätt innan en tjänst annonseras externt. Företräde till förvaltning och kollektivavtalsområde Företrädesrätten gäller inom förvaltningen och aktuellt kollektivavtalsområde under förutsättning att medarbetaren har kvalifikationer för arbetet. 45

46 Avslut av anställningen Arbetstagaren Egen uppsägning Arbetsgivaren Arbetsbrist Personliga skäl Avsked Saklig grund Uppsägningstider Kommunal = 1 månad (LAS) Alla andra = 3 månader (AB) (12 månaders sammanhängande arbete och tillsvidareanställd vid uppsägningstillfället. Annars 1 månad.) Uppsägningstider Kommunal = 1-6 månader (LAS) Alla andra = 6 månader (AB) Undantag 1 års uppsägningstid för 57 år och äldre som arbetat minst 10 år vid arbetsbrist. Ingen uppsägningstid vid avsked. 46

47 Misskötsel AG måste svara på tre saker: Misskötsel? Medvetenhet? Skada? Svarar du Ja på samtliga? Då kan uppsägning personliga skäl eller avsked bli aktuellt 47

48 Uppsägning Avsked Finns det behov av att stänga av medarbetaren? Misskötsel Samtal Skriftlig varning, Eventuell omplacering Underrättelse och varsel Överläggning Uppsägning Grov misskötsel Underrättelse och varsel Överläggning Ingen uppsägningstid Glöm inte 2-månaders regeln! 48

49 Skriftlig varning Vår enda disciplinpåföljd. Ska meddelas skriftligt. Medarbetaren ska få möjlighet att yttra sig. Facket ska underrättas. Facket har sju dagar på sig att påkalla överläggning. Det behövs ej ett visst antal varningar för att kunna säga upp en medarbetare. Det förekommer light-varianter utan arbetsrättsligt värde, så som: LAS-varning, erinran och skriftligt förtydligande. 49

50 Jämställdhet och Mångfald Vårt mångfalds- och jämställdhetsarbete ska grunda sig i en gemensam syn bland medarbetare och ledare på människors lika värde. Vår kommun ska förknippas med positiva mångfalds- och jämställdhetsvärden för att skapa mervärde i kommunen i form av ökad öppenhet och en ömsesidig acceptans. För att lyckas med detta måste vi arbeta aktivt med attityder och beteenden. Kommunens arbetsgivarpolitiska program (Kommunfullmäktige )

51 Jämställdhet och Mångfald Fysiska arbetsförhållanden Psykosociala arbetsförhållanden Trakasserier Föräldraskap och arbetsliv Rekrytering Löner 51

52 Arbetsmiljö Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende. (AML, 2 kap. 1) Fysisk arbetsmiljö Lokaler, redskap, säkerhet, ljudnivå m.m. Psykisk arbetsmiljö Arbetets innehåll och arbetets organisering. 52

53 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Strukturerat, planerat och genomtänkt arbetsmiljöarbete för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsskador och tillbud Konsekvensbeskrivning och riskbedömning ABC (vid förändring och utsatta grupper/påtagliga risker) Skyddskommitté (CSG, FSG och i vissa fall LSG) Skyddsrond (Oktober) Uppföljning av SAM (En gång om året) Medarbetarenkät (Vartannat år) 53

54 Hälsa och friskvård Företagshälsovård, ett fritt besök, Previa Medarbetarstöd genom Previa Friskvårdspeng, 500 kr Kulpeng, 250 kr Massage, reducerat pris Friskvårdsaktiviteter Terminalglasögon, glas och subventionerad båge 54

55 Tack för idag! 55

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 155 Personalpolitiskt program Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN 1 LÖNEPOLITIK för UMEÅ KOMMUN MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda - vara en arbetsgivare. Utvecklingen mot en decentraliserad organisation

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30 1 Uppdraget som arbetsgivarföreträdare Politikerutbildning 2015-03-30 2 Kommunallagen Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får resurser och ett tydligt uppdrag för att kunna bedriva verksamheterna enligt

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Vilhelmina kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-14 49 PERSONALPOLITISKT PROGRAM Det personalpolitiska programmet syftar till att ge riktlinjer och en gemensam ram för vad

Läs mer

Gäller för: Förvaltningar, bolag och stiftelser inom Göteborgs Stad. Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy samt riktlinje för Göteborgs Stad

Gäller för: Förvaltningar, bolag och stiftelser inom Göteborgs Stad. Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy samt riktlinje för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: HR-direktör, HR-strategiska avdelningen Upprättad av: Stadsledningskontoret, HR-strategiska avdelningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Senast uppdaterad: 2014-01-30 Giltighetstid: Tills

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN. Bakgrund och utgångspunkter

LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN. Bakgrund och utgångspunkter FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 7 1 (8) LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunstyrelsen 2007-03-06, 59 Bakgrund och utgångspunkter Organisationen skall ge förutsättningar för en välgrundad resursfördelning,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Parterna sluter lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun enligt bilaga. 2 Avtalet gäller fr o m 060701 tills vidare med en

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer